Sunteți pe pagina 1din 52

n "f'

uf )'

PERSONAGIILE:
ACTUT I .
.\11HAIL IVANOV 54 de ani, proprietarul azilului de t'l
.:,i?
''-'
COSTALIOV noapte. '. .-
VASILISA CARPOVNT\ sotia lui. 26 de ani.
O pilni{5 ce seamdnl cu o pe$ter5. Tar-anul, ir'i6*ti- grea de
piatrir, afurnatS, cu lencuiaia cizutS. Lumirra pHtrunde dinspre
NATA$A sora ei,20 de ani. spectator de sus in.jos, prin fereastra pitrairi din dreapta ii
MEDVEDIEV unchiul lor, agent de politie, 50 de ani. dela rampi. Collul din dreapta este ocupat de odaia lui Pepel,
VASCA PEPEL 28 de ani. desphrtiti prin pere{i de scdndurzi subtire; l6.ngi uga care ris-
punde in aceasti cameri se aill natul de sc6nduri al lui Qubnor'.
CLESCI, ANDREI licituq,40 de ani. in c,:ltul din s16nga -- un cuptor mare rusesc; in zidul de
MITRICI piatrd din stdnga uga spre bucdtdria in care locuesc:
ANNA so{ia lui, 30 de ani. {1", a$nia, B:rronul ii - Nastia. La perete, intre cupior si uQE
NASTIA 24 de ani. run pat mare, despiriit de restul inciperii printr'o perdea.mur-
-
C\/ASNIA vAnzdtoare de col{unagi calzi, aproape dari de stambi. Peste tot de-a-lungul pereiilor este o laviti
40 de ani. latd ce serveEte de pat comun. In primul plan - la peretele
butdrugi de lemn, in care sunt-prinse o men-
BUBNOV gepcar, 45 de ani. din st6nga
- o nicovalS:
shinb si'L micb aliluri, in faf a nicovalei' o buturug.b
BARONUT 33 de ani. pe care gade CleSci :i poirivelte chei la nigte lac.dte
mai ioasd,'picioarele
SATIN aproximativ de aceeagi v6rsti, aproape u".tti. t-u lui surrt'doriii legdturi nia.ri de chei de dife-.
ACTORUL de 40 de ani. rite mdrimi, ingirate pe cloui inele de sArmd, un samovar de
LUCA pribeag prin locurile de inchiniciune, tabld turtit,' un' ciocan, nigtc pile. ln mijlocul .inciperii -.o
60 de ani. i"uie mu.., doud binii, uir si:iunel, toate din lernn nevopsit,
Ar-roScR murdare. La masd, ldngd samovar', trebdluegte-Cva.qnia. Baro-
rirrl mestecd o bucatl "de phine neagr5, iar Nastia qade pe
cizmar, 20 de ani.
CRIVOI ZOB \
TATARUL ) hamali. sciunel, cu coatele pe masi si cite9tJ o carte rupti [erfen^il5'
t , icaid pe paiul de'dupb perdea Anna lrr5eEte iniruna' Sez6nd
p. piiut' iri O" scdndirri,'. Dubno.v potr.ive$te nigte pantaloni
Cdteva haimanale firi nume, care nu vorbesc- i.cfri, descusuli, pe un calnpod de gepci.pe.care-l tlneo intre
,

genunchi si chibztieste ctlm sh croiascS. Lringd el se alla cutle


3e odlirii ruDt5. in care tine cozoroace, bucd{i de muqama'
r6rr]e. Satin iocmai s'a treiit, std toldnit pe patul de scandur!
li' ,il,irai"- .Acior:ut nu se vede, se aude doar cum se foegte pe
.Jpio. 9i tug.qt". Inceprri de primivard. Dimineaia'
BAilONti{. : Mai departe ! CLE\SCI : Tac:i-fi q-tr;r cd{ea batiAni! Nu-i treaba ta...
CVA$NIA : Nu-u, dragd, ii zic. vezi-fi Ce treab! 1i CVA$NIA : A-ha ! Adevirui te usturi I
lasii-mi in pace. Eu, zic, am trecut prin asta... gi BI\RONUL : Iar au inceput I Nastca, Lrnde egti ?
acum chiar de m'ar line numzri cu pr-ri frip{i, tot nu NASTIA: (fdrd sd ridice cnpuls Ce vrei ?... Pleacd
mi-ag pune pirostriile'n cap ! de aici !
BUBNOV : (ciitre Satin) Ce tot grohli acolo ? ANNA : (scoldttd capul rle dupii perdea) De diminea[i
a!i inceput ! Pentru dumnezeu... nu mai strigaf i...
(Satin nfirdie) nu vd mai certati I
CVA$NIA : Cum adici, eu, zic. o femeie slohrodd, lirii CLE$CI : Iar se vdicdregte I
sti{pAn pe cap, gi sb mi inscriu in pa;aportul alt- .ANNA : Nu e zi dela dumnezeu... llsafi-mi barem sh
cuiva, sd nri bag de bunivoie roaba la birbat mor liniEtitd !
-
asta nu ! Despre partezr mea poate sd fie gi un prin[ BUBNOV : Moartea nu se sperie de gildgie...
CVA$NIA : (se apropie de Anna) Cum ai putut maicd,
american
- gi tot! nu m'a$ mdrita cu el !
CI.E$CI : Palavre sd trdegti cli un a$a om hain ?
CVA$NIA: Cu-um ? ANNA : Lasd-md... di-mi pace...
CLESCI : Palavre I zic. Tot ai sd te cununi cu
CIVA$NIA: Bine, bine ! Siraca de iine... multe mai
Abramca... induri qi tu !... Nu ie-a mai lisat deloc dttrerea dirt
BARONUL : (ii smulge Nastiei cartea din mdnd ;i piept ?
citegte !itlull ,,Amonrl fatal"... (Rdde cu hohote). BARONUL : Cvagnia ! E"vremea sir ntergem la piafa...
NASTIA : (intinzdnd mdna) D5-mi-o... d5-mi-o ina- CVA$NIA: Pornim indatl ! (Critre Antru) Vrei sa-ti
poi ! Hai... nu te mai line de qotii ! dau colfunaqi fierbinfi ?
ANNA : Nu-i nevoie... multumesc ! La ce bun si ma1
(Btr,ronul o priueste, lluturdrtd carteu in fala ei) mdndnc ?
CVA$NIA : Ba sd mindnci. Cildura i{i mai alinl du-
CVA$NIA : (cdtre Cle;ci) Jap rogcovan ce egti ! rerea... I{i pun deoparte intr'o strachini qi !i-i las...
Cum, zici ci astea-s palavre ! Cum indrdzne;ti si-i mdndnci cdnd oi avea poftd I Hai, boierule..'
sd-mi spui o aga vorbd necuviincioasd ? (Cdtre Cle;ci) Huo, duh necurat... (Se duce irt
BARONUL : (loaind-o pe Nastia cu carteu in cap) bucdtdrie).
Proastd mai egti, Nastca... ANNA : (l.u;ind) Doamne...
NASTIA : (ii ia ca.rtea tlin mdna) Dd-mi-o... BARONUI- : 1o'to-oe;te incet pe Nastia dupci ceafri)
CLE$CI : Ia te uiti ce cucoand mare !... Abia agtepgi Lasi-te de citit... proasto !
sd te cununi cu Abramca... lasi ca stiu eu... NASTIA : (bombdnind) $terge-o... eu nu md leg de
CVA$NIA : Ei agi ! Cum sd nu 1...'Mai vorbegti... tine. (Baronul pleacd fluierdnd dupd Cua;nia).
Dupi ce {i-ai chinuit nevasta, de-ai adus-o cu uil SATIN : (ridtcdndu-se tnlr'o rdnd) Cine m'o fi bii-
picior in groapd... tut ieri ?
I
odatd ! S'o gisi cineva sd miture in lipsa ta.."
BUBNOV: Nu {i-e tot una ?... Actorule ! daci te roagi omul, poii sd faci atAta.
SATIN : Si zicem ci da... Dar dece m'o fi bdtut ?
lucru... doar n'o si !i se fringd rri.jiu:ri I
BUBNOV: Ai jucat cdrti ? ACTORUL : Ei... totdeauna eu... nu inteieg dece...
SATIN: Am jucat... BARONUL : (aduce din bucdtdrie o cobi[ild. cu doud
BUBNOV : Apoi de aceea te-au bitut...
SATIN: Ce nemernici... coguri, tn care sunt doud oale mari de lut, acope-
ACTORUL : (aplecdndu-se de pe cuptor) Intr'o bunb
rite cu cdrpe) Parcd-s mai grele azi...
zi aLl sd te omoare in bitaie... de-a-binelea... SATIN : Chiar flcea sd te naqti baron...
SATIN: Eqti un dobitoc. CVA$NIA : (cdtre Actor) Fi bine 9i miturd | (Iese in
ACTORUL : Dece ? tindd, dupd ce l-a ldsat pe Baron sd treacd tnainte)
ACTORUL : (cobortnd de pe cuptor) Imi face riiu
SA'IIN : Pentrucd nu poti si mori pe jumdtate. si trag praf in pl5m6ni. (Cu mdndrle) Organismul
ACTORUL : (dupd o clipd de tdcere) Nu inteleg...
meu e otrivit cu alcool... (Se a;eazd pe patttl de
cum vine asia ? scdnduri gi cade pe gdnduri).
CLE$CI : Hai, di-te jos de pe cuptor 9i miturd prirr SATIN : Organism... organon...
cas5... ce te rdsfeli ? ANNA : Andrei Mitrici...
ACTORIJL : Asta nu-i treaba ta... CLE$CI : Ce tot vrei ?
CLE$CI : Lasi cd vine Vasilisa 9i i{i aratd ea tie e ANNA : Cvagnia mi-a ldsat acolo nigte coljunagi...
cui treabd e... i-ai 9i mindnci-i.
ACTORUL : Di-o dracului pe Vasilisa ! Azi e rdndul CLE$CI : (apropiindu"se de ea) Nu vrei qi tu ?
Baronului sd mlture... Baroane ! ANNA: Nu vreau... La ce bun sd mai m5n6nc ? Tu
BARONUL : (ie;ind din bucdtdrie) N'am timp de munceEti... fie i{i trebue hran5.
curdtenie... eu mI duc la piald cu Cvaqnia. CLE$CI : fi-e teamd ? Nu te teme... cine gtie, poate
ACTORUL : Nu mi privegte... din partea mea te poli cd...
duce gi la ocnir... dar mai intdi sd mdturi, e rdndul ANNA : Du-te gi mdn6nci ! Mi-e riu... pesemne, ntt
tiu... eu n'am chef si muncesc pentru altii... mai am mult...
BARONUL : Bine, dracu' si te ia ! Are si rniture CLE$CI : (plecdnd) Nu-i nimic... poate ai sd te fai:i
Nastenca. Ei, tu, amor fatal ! Trezegte-te! (SmuLge bine... s'a mai vdzut aga ceva ! (lntrd in buca-
cartea din rndna Nastiei). tdrie)
NASTIA : (ridicdndu-se) Ce ai cu mine ? Dd-o i.r,r- ACTORUL : (cu gLas tare, ca ;i cum s'ar fi trezit
coace ! Neobrlzatule ! $i te mai pretinzi boier. brusc din somn) Ieri la spital doctorul mi-a spus l
BARONIJL : (ddndu-i cartea irtapoi) Nastia ! l4i- it
turi tu in iocul meu ne-am inteles ?
,,Organismul dumitale,
cu alcool"... - zice - e complet otrIr
,' .''
NASTIA : (pleciind in- bucdtdrie) Pii da... cd altd SATIN t 1ra*OmaS Organon... /J '.
treabd n'am... .4CTORUL : (cu stdruinld) Or-ga-nism, nu
ilrga-1iu'D;i
CVA$NIA : (din uqa bucirtdriei, cdtre Baron) Haide non...
\tl'\'.':r:!
i,rir

l0 .,-, "'
.:.. .:-_.
SATIN: Sicambrule... am avut atelierul meu... MAinile mi-erau ingilbe-
ACTORUL : (dd din mdnd supdrat cdtre el) Lasi nite de vopsea : vopseam biinuri gi nici nu-ti in-
prostiile ! Eu vorbesc serios... da. Daci organismui chipui frate, cum mi se ingdlbeniserd m6inile
mi-i otrivit... inseamni ci-mi lace riru si m5tur... pdni la coate ! Credeam cd pAnd la moarte n'or -si
si respir tot prafu1... se mai curefe... gi c'oi muri aga, cu mdinile gal-
SA1'lN : A{acrobiotica... da ! Lrene... $i acum, uite-te la mdinile mele... sunt
BUBNOV: Ce tot mormii ? numai murdare... da !
SATIN : Vorbe... lVlai existi gi transcendental... SATIN : Ei gi ?
BUIINOV: Ce inseamnl asta ? IIUBNOV: Asta-i tot...
SATIi\ : Nu gtiu... am uitat. SATIN : Dece spui toate astea ?
BUBNOV : Atunci dece vorbegti ? BUBNOV : Iaca a;a... ca si cugeta{i 9i voi... In-
SATIN : Aga... &li-e lehamite de toate vorbele ome- seamni ci oricdt te-ai vopsi pe din afar5, tot st
negti, lrate... is situi de toate vorbele. De mii 9i gterge... Totul se gterge, a;a sd Etii !
mii de ori 1e-am au.ziI pe toate... SATIN :Vai... cum md rior oasele I
ACTORUL: In drama ,,Hamlet" cineva spune: ACTORUL '. (se a;eaza cuprinzdndu-7i genunc.hii cu
,,Vorbe, vorbe, vorbe !" Buni piesa... Am jucat in
mdinite) Invdlitirra e fleac,- principalul e talentul'
'un actor'..
ea pe unul dintre gropari... Am cu'noscut abia putea sd-gi silabi-
CLE$CI : (ie;ind din bucdtd,rie) Dar cu mdtura n'ai seasci rolurile, dar aga qtia s:i joace pe cdte un erou
de gdnd sd joci ? de... trosnea Si se clitina teairul' de aplauzele
AC'IORUL : Nu-i treaba ta... (Se bate cu mdna pes{.e oublicului...
piept) ,,Oielia ! O, pomenegte-mi nu'mele in ruqa- SdflN : Bubuor', da-mi cinci copcici !
ciunile tale 1..." BUBNOV: N'am decAt doud...
ACTORUL : Talent, iati ce-!i trebue ca sd joci ttn
(Din culise, de undeaa de departe, se aud zgomote erou,'eu aqa zic. Iar talent inseamnd incredere in
inndbu;ite, strigdte, fLuierul unui poli{ist. CleEci iine, in forlele tale...
tncepe sd lucreze scdrldind din piLd) SATIN : Dd-mi cinci copeici Ei sunt gata sd cred cii
egti un talent, un erou, un crocodil, un poliJai"'
Clegci, d5-mi cinci coPeici !
ii
'SATIN : Imi plac cuvintele neobignuite pe care nu le
CLESbI : Du-te dracdlui ! Prea mulli calici is pe
-

in{eleg... Cdnd eram inci puEti... lucram la teie-


a

graf... 9i citeam o mul{ime de cir{i... aici...


BUBNOV: Ai fost Ei telegraiist ? SATIN : Dece te oliri;ti ? Lasd ci ;tiu eu ch'n'ai
SATIN : Am fost... (Cu zdrnbet ironic) Existd cir{i nicio le{caie...
foarte bune... gi o sumedenie de cuvinte ciudate... ANNA : Andrei Mitrici... Md innibuE". mi-e riu'..
Am fost un om invdfat... qtii ? CLESCI : Ce sd-!i fac ?
BUBNOV: Am auzit... de o suti de ori ! Ei 9i daci BUBNOV : Deschide uga dela lindi...
ai fost... mare scofali !... Uite, eu am fost blinar... CLE$CI : fie ce'!i pasd ! Tu stai pe pat, eu insd ged
1,3,
\2
ge j9g !... Lasi-md pe mine in locul tdu Ei pe urmd CLE$CI: Cum ?

deschide uga, gi aga sunt rdcit... COSfALIOV : ScArldi mereu, zic, ai ? (Pauzd) A-a...
.BUB.NOV : (caLm) Eu n'am nevoie sd fie uga des- adicd... Ce mai voiam sd te intreb ? (Repede, in
chisd... nevastl-ta cere... ;oaptd) Nevastd-mea n'a fost pe aici ?
CLE$CI : (ursuz) Aga, oricine poate cere orice... CLE$CI : N'am vizut-o...
SATIN : ..Imi.vdjde.capul... eh ! Dece s'or fi pocnind COSTALIOV: 1'aproplirtdu-se cu bdgare de seamci
oamenii unii pe a1{ii in cap ? de uga ce dd lrt canTera lui Pepel) CAt ioc imi ocupi
BUBNOV : N'avea grija ca nu se pocnesc ei numai tu pentru doui ruble pe luni ! Ai gi pat... stai sin'
il-gup, n_ici .alte pdrli nu-s scutit-e de iovituri.(S,r gur... mda ! Asta-i locuin{d de cinci ruble, zdu aga !
ridicd) Md duc sd-mi cumpdr at5... E tArziu' ;i Trebue si-{i urc cl-riria cu jumitate de rubl5...
gaz_dele noastre incd nu s'au ardtat azi... de parcd (ILE$CI : llai bine s5-mi pui gtreangul de gdt Ei sa
ar li cripat ! (Iese) md sugrumi dintr'odate... Ai si crdpi in curdnd gi
tot la bani {i-e gdndul,..
(Anna tu;eSle. Satin igi pune mdinile sub cap, . COSTALIOV : Dece te-ag sugruma ? Cui i-ar folosi ?
se intinde ;i rdmdne nemi;cat) Si-ti ajute dumnezeu si trdegti ani mulfi 9i feri-
cifi. Dar si gtii cI tot te urc cu jumitate de rubld,
"ACTORUL : (aruncd o priaire tristd in jurul sdu, apoi sl cumpdr untdelemn de candeli... .sd ardd prinosul
se apropie de Anna) Ce-i ? Ji-e riu ? meu in fala sfintei icoane... Am si aduc jertfa astri
ANNA : r\!d inndb'"rg. ;i pentru iertarea plcatelor me1e, gi pentru mdntui-
./IC]'ORUL : Vrei sii te scot in tindd ? Hai, ridicd-te. lea ta. Ci tu insufi nu te gdndeEti la picatele tale...
(Ii ajutd femeii sd se scoale din pat, ii pune pe aga cd vezi... Eh, Andriuqca, multd riutate e in tine I
umeri o sdreanld gi sprijinind-o, o duce in tindd) Nevastd-ta a dai in olticl de pe urma iiciloEiei
Hai... copiicel ! $i eu sunt bolnav... sunt otrdvit cu ta1e... nimeni nu te iubegte, nici nu te respect5...
alcool.:. pAnd gi munca ta supdrd pe toati lumea cu scdr-
COSTALIOV : (din prag) A{i pornit 1a plimbare ? tditul...
N'am ce zice, lrumoasd pereche : tusea cu jun- CLE$CI : (strigd) Ce... ai venit intr'adins ca sI-mi
scol; sufletut I
I
ghiul...
ACTORUL : Hai,'d5-te laopartc... nu vezi cA vin doi
bolnavi ? (Satin rdcnegte cdt il line gura)
COSTALIOV: Poftim, treci... (Mormdind pe nas un
cdntec bisericesc, el cerceteazd bdnuitor aziLul de COSTALIOY : (tresdrind) Ce te-a gdsit, taicd ?...
noapte gi-gi lasd capul spre stdnga, ca si cunt ar ACTORUL : (intrd) Am agezat muierea in antreu si
trage cu urechea la ce se petrece tn camera lui Pe- am infololit-o...
pel. Cle;ci tsi zornde cu ciudd cheile gi scdr{de cu COSTAT.IOV : Ce inimi bund ai, frate ! Foarte fru-
pila, urmdrindu-l incruntat pe Costdliou). Tot sc6r- mos din partea ta... toate astea au si ti se treacd ia
socotea1i...
{6i, ai ?
I't l5
ACTORUL: Cdnd ?
COSTALIOV : Pe lurnea cealalti, ir5!ioare... acolo se COSTALIOV: (ddndu-se La o parte) Deschide...

{ine socoteall de toate, de iiecare fapt} .,r noastrd... SATIN : (fdrd sd.-l priaeascd pe Costdlior:) Cum sd
ACTORUL: Mai bine m'ai fi LdsplStit aici pentnr deschidi, doar e gi ea acolo...
bundtatea mca...
COSTALIOV : Cum ag putea eu sd te rispl5tesc ? (Actorul pufne,ste in rds)
ACTORUI- : Iartl-mi lumdtate din datorie...
li COSTALIOV: He-he ! 'l'e lii de glume, drlgutule,. COSTALIOV : (neLini;tit, tncet) Ce-i ? Cine-i acolo ?
lntruna joci te:ltru... Oare bundtatea inimii se poate Cum... ce-ai spus ?
i
pune pe aceliiq cdntar cu banii ? Bundtatea e bu- SATIN : Cu mine vorbegti ?
i nul cel mai cie pre{. Cdt despre banii pe care mi-i COSTALIOV : Ce-ai zis ?
datorie ! Va sd zic| ai SATIN : Vorbeam gi eu aga... ca pentru mine...
I
r
datorezi
- ciltoriacirrdmdne
sd ini-o pl5testi... un bdtr6n ca mine, trebue -.ri (IOSTAI-IOV : Bagi de seame, frate ! Vezi sd nu te
iii bun fdri si a;tepfi vreo rirsplati... intreci cu gluma... da ! (Bate cu putere in ugii)
i

.I"CTORLIL : .Nlare pungaS e9ti, mo;ule... (Pleacd. in Vasili !...


hutu ltlr ia ) I)EPEL : (deschizdnd uga) Ei? Dece nu md lagi in
pace ?
(Cle;ci se ridicd qi iese itt untreu) (IOSTALIOV : (aruncdnd o priaire in odaie) Eu...
vezi tu...
COSTALIO\r : (cdtre Satin) L-ai vlzut pe scArfAili ? l)llPEL : Ai adus banii ?
A spilat putina, he-he ! Nu prea md inghite...
;i COSTALIOV: Am treabd cu tine...
SATIN : Cine te inghite pe tine, afard de satana... I)EPEL : Banii i-ai adus ?
COSTALIO\i: ('rdzdnd ironic) Da' rlu de guri mai COSTALIOV: Ce bani ? Stai Putin...
t';ti ! I:Lr insii, vii iirbesc pe tofi... vd inleleg, a;l I)EPEL : Banii, cele gapte ruble pentru ceas ei ?
cum sunte{i, nisle pripiditi, niste amiri{i, oameni COSTALIOV: Care ceas, Vasia ?... Ah, ce om- eEti...
lSri cipitAi... (Deodatti rrt -ttn ton repezit) Dar... I)EPEL : Bagd-ti minlile in cap ! Ieri, fatd de mar-
Vasca e acasd ? tori, ti-am vdndut un ceas pe zece ruble'.. trei am
SATIN : N'ai decAt sd te uiti... plimit, mai ai sd-mi dai Eapte, di-le incoa'! Ce te
COSTALIOV : (se apropie de u;d ;i hate) Vasia I
zgdiegti aEa la mine ? Poftim ! Se tot fd{6ie pe
aici, se fine scai de oameni... gi cdnd e vorba sd-r;i
(Actorul apare in uga dela bucdtdrie, mestecdnd ceucr pldteascd datoriile, habar n'are...
in gurd) COSTALIOV: $-l ! Nu te supdra, Vasia... Ceasul...
de bund seam5...
PEPEL : Care-i acolo ?
CIOSTAI-IOV : Eu... eu sunt Vasia. SA'IIN: Edefurat...
PEPEI-: Ce vrei ? COSTALIOV : (aspru) Eu nu primesc lucruri de
furat... cum indrdzneqti... ?
l6
ii t7
I 2 - Ar ilul de noapte
PEPEL : (il apucd de untdr) Dece te-ai legat dr: AQJO!!I-^: ., (cdt1e .Satin) Ei 9i tu... cinci copeici !
mine ? Ce vrei ? Vasia ! Dd-ne doudzeci de copeici...
COSTALIOV: Apoi... nimic... plec... dacd egti aqa... PEPEL: Sd vd dgy mgi repede... pdnd n'afi ajuns
PEPEL : $terge-o, adu banii ! si-mi cere{i o rubld... fine !
COSTALIOY : (iese) Ce oameni mojici ! Vai-vai,.. SATIN : Gibraltar ! Nu existd pe lume oameni mai
ACTORUL: Ce farsd ! buni decAt hotii !
SATIN : Bravo ! &ii-a plicut... CLE$CI : (ursdS Lor banii le picd u$or... Ei nu mun-
PEPEL : Ce-a clutat aici ? cesc...
SATIN : (rdzdnd) Nu pricepi ? Igi cauti nevasta." SATIN : Multora le pici banii ugor, dar pu{ini sunt
dar dece nu-i faci de petrecanie, Vasili ? aceia care se gi despart ugor de ei... Munca ? Fi
PEpEL : Doar n'am dece sI mi nenorocesc pentru aga ca munca sd-mi placi gi, atunci poate ci am ;I
o otreapd ca ista... muncesc... da ! Poate ! Cd4d munia e o pldcere,
SATIN : Fd-o cu chibzuiald. Apoi te insori cu Vasi- atunci gi viaJa-i frumoasd ! Cdnd munca e o povarS,
lisa... gi ai sI ajungi tu proprietarul nostru... via{a e o robie ! (cdtre Actor) Hai, Sardanapal ! Si
mergem...
PEPEL : Mare scofal-d ! Cum is eu om bun, voi nu
ACTORUL : Sd mergem, Nabucodonosor ? Am sI
numai cd o s5-mi be{i toati averea, dar Ei pe mine
beau... cdt patruzeci de mii de be{ivi la un loc...
o sI md dafi pe bduturi... (Se ageazd pe patul de
scdnduri) Ce diavol bdtrAn... m'a trezit... $i tocmai
cdnd visam un vis grozav: se fdcea c5 pescuiant (Ies amdndoi)
;i prinsesem o pldticd uriagi ! Aga pliiici numai in PEPEL (cdscdnd) Ei, ce face nevastS-ta
vis o poti vedea... Tot trdgeam de unditd 9i md te- cr_E$cr
?

meam-si nu se rupd sfoara ! Imi 9i pregdtisem cior- Se vede cd nu mai are mult...
pacul... gi mi gAndeam ! acugi pun mdna pe ea...
(Pauzd)
SATIN : Era Vasilisa, nu Piitica...
ACTORUL : Pe Vasilisa a prins-o demult.'. PEPEL Md uit 1a tine degeaba tot scdrtdi.
pEpEL : (supdrat) Duceti-vi dracului... cu ea cu tot !
L-LE$Cr Dar ce sE fac-?
CLE$CI :' (uine din tindd.) E un ger..' si nu laqi un PEPEL Nimic...
cdine afard...
ACTORUL : Dece n'ai adus-o pe Anna iniuntru ? Are
CLE$CI $i ce si m5nAnc ?
PEPEL Dar alfi oameni cum trdesc...
si inghe{e... CLE$CI Agtia ? Parcd igtia-s oameni ? Agtia-s
CLE$CI : A luat'o NataEa la ea in bucdtdrie...
\
ni;te gol ani, haimanale... nu oameni ! Eu sunt de-
ACTORUL : Are s'o goneascd biirAnul... prins cu munca... mi-e ruEine cd md uit la ei... eu de
CLE$CI : (a;ezdndu-ie la lucru) Atunci'.. o aduce mic muncesc... Crezi cd n'am sd scap de aici ? Ba
Natagca... am si ies de aici... sd Etiu de bine cd-mi dau 9i pie-
SATIN : Vasili I Di-mi cinci copeici... lea de pe mine, gi tot am sd ies... Mai aEteapti
l8 l9
nu-i vine la socoteald s'o aibi chiar e1... SI stii cii
putin... sd moard nevastd-mea... Trdesc aici de gase are dreptate...
iuni... dar parcd au trecut Ease ani'..
PEPEL : Alii nimeni nu-i cu nimic mai prejos decdt (Intrd Nataga. Dupd ea uine Luca, cu un toiag tn ntdni
tine... orice ai sPune tu... qi cu o traistd tn spinare ; la cingdtoure are un mit'
CLE$CI : Cum iga ! Aici lumea n'are nici cinste, ceaun ;i un ceainic)
nici congtiinli...
PEPEL : (nepdsdtor) La ce i-ar folosi cinstea ;i con- LUCA : Si vd dea domnul sdnitate, cinstiti adu-
gtiin{a ?' Daci n'ai cizme, n'ai .sd.te incalli nigi qY nare !
cinstba, nici cu conqtiinfa'.. De cinste 9i de conqtiinfd PEpEL : (netezindu-;i mustdlile) A-a, Nataga !
au nevoie domnii, 5i mari Ei tari... BUBNOV : (cdtre Luca) Fost-a ea ce-a fost cinstita,
BUBNOV : (intrdnd) Brr '.' am inghetat ! dar de-un timp a mai scrintit-o...
PEPEL : Bubnov ! Tu ai congtiintd ? NATA$A : Iatd, a sosit un nou chiriag...
BUBNOV : Ce si am ? Conqtiinld ? LUCA : Mie mi-e tot una ! Eu gi pe pungagi ii res-
PFPEL: Apoi pect ; dupi mine, niciun purice nu-i mai rdu decdt
-Ceda I
BUBNOV: nevoie am eu de congtiintd ? Doar altul : to{i is negri gi toti sar... s'o gti{i dela mine.
nu-s bogat... Drdgu{d, unde sd mi aciuez ?
PEPEL : Aga zic Ai eu : de cinste Ei de con;tiinli au NATA$A : (ardtdnd spre uFa bucdtdriei) Treci din-
nevoie numai 5i' bogafi, aqa-i ! Dar Clegci ne tot colo, mogule...
ocdrigte : Voi, zice, n'aveti conqtiin{d... I-UCA : Mul{umesc, fetilo ! Unde zici, acolo md duc...
BUBNOV : Da' ce, nu cumva vrea sd se imprumute Pentru un mo,gneag ca mine, unde-i cald, acolo-i
dela noi ? vatra lui...
PEpEL : Hazliu bitrdn ne-ai mai adus...
PEPEL : Are e1 Prea multi... NATA$A : E mai de treabi decAt voi... Andrei ! Ne-
BUBNOV : Te pomenegti ci are gi de vdnzare ? A9? vasta ta e la noi in bucdtlrie... si vii dupd ea mai
ceva nu cumper5 nimeni aici. Eu a9 cumpdra cel lArziu.
mult cutii vechi de carton'.. 9i astea pe datorie". CLE$CI : Bine... viu...
PEPEL : (pe un ton poudluitor) Prost mai.e.gti Alt-
'CAnd NATA$A : Micar acum ai putea si fii mai bun cu
driusca ! e vorba.de conEtiinfs, mai bine ai ea... doar nu mai are muit...
,..ultu ce zice Satin... sau Baronul... CLE$CI : $tiu !
CLESCI : N'am ce vorbi cu ei... NATA$A : $tiu... Nu-i destul si gtii, ar trebui sd in{e-
pepel : Ei sunt mai deqtepli ca tine... cu toate cd-s legi... Orice om se teme de moarte...
betivi... PEPEL : Uite ci eu nu mi tem...
BUBNOV: Bine de omul be{iv 9i mintos, trage din NATA$A : Ei agi !... Ia nu mai face pe viteazul...
viatd folos indoit. BUBNOV : (fluierdnd) Pdcat cd-i putredd ata...
PEPEL : Iatd ce spune Satin : orice om ar vrea ca PEPEL : Zdtt ci nu mi-e fricd ! $i in clipa asta sunt
vecinul lui sI aibd congtiintd, dar vezi tu, niminui
2L
20
gata_se mor ! Ia un cufit qi infige-mi-l in inimd... l-UCA : (cdntd) Of, Ei nu zdre-egti nici dru-umul...
mor fdrd sd crdcnesc ! Ba chiar cu-bucurie, pentrucd PEPEL : MoEule ! Hei !
aq muri de-o mdnd curatd... LUCA : (scoate capul pe u;d) Pe mine md strigi ?
NATA\SA : (plecdnd) Bazaconiile astea spune-le al- PEPEL : Pe tine. Ia nu mai cdnta.
tora... I-UCA : (intril) Nu-{i Place ?
BUBNOV : (cu un glas tdrdgdnat) E cam putredi PEPEL : Cdnd cineva c6nti lrumos imi place...
a\a-.. I.UCA : Va sd zicd eu nu cdnt frumos ?
NATA$A.: . (din u;a tindei) Andrei, sI nu uili de PEPEL: Pesemne cd nu...
nevastl-ta... I-UCA : Ia te uitd ! Eu imi inchipuiam cd gtiu s;i
I
I CLE$CI: Bine, lasi... cAnt bine. Totdeauna se intdmpld aga : fiecare crecie
il PEPEL : Straqnicd fatl ! cd el toate le face bine ! $i cdnd colo, oamenilor nu
BUBNOV: Da, e de treabi... le p1ace...
PEPEL : Dece s'o fi purtdnd aga cu mine ? Dece nu I)irPEL : (rdzd.nd) Chiar a;a ! Ai dreptaie..
mi vrea ?... Aici oricum are sd ajungd rdu... BUBNOV : Razi cu hohote gi mai zici ch !i-e urit...
BU_BNOV : Din pricina ta are sd ajungd rdu... I)EPEL : Ce-!i pasd {ie ? Corbule'..
PEPEL : Cum a;a ? Mi se rupe inima -de ea.,. LUCA : Cui i-e urit ?
BUBNOV: Ca lupului de oaie... PEPEL : Iaci mie...
PEpEL: Min{i ! Mi-e tare mild de ea... Parci eu nu
vdd ce greu o duce aici... (lntrd Baronul)
CLE$CI : Dacd te prin-de Vasilisa cd vorbegti cu ea,
o pdfe9ii... LUCA : Ia te uitn ! $i colea in bucdtdrie, gade o fatd'
B{JBNOV : Vasilisa ? M-da, de ea nu te descotoro- citegte o carte qi tot pldngel Zdu aEa ! Cu lacrimi
segti cu una cu doui... e datd dracului muierea... amare... Eu'ii zic: ,,Ce-i cu tine, drbgufd ?" Dar e-a
PEPEL : (se intinde pe patut de scd,ndurf) Si vd ia de colo. ,,Mi-e mili l" - zice. ,,De cine ti-t ryi!3'
naiba pe am6ndoi... ce toi cobi{i ! a"tt?;' ,.iaca de 59tia, - zice, - din carte"'" Llite
CLE\SCI : Ai sI vezi... agteapti numai !...
LUCA.: .(cdntd tn bucdtdrie) In toiul no-opfii... nu
.u ." ." indeletnicesc oamenii... Tot ca sd-i treaci
de urit, pesemne...
ve-zi nici drum, nici pote-eci... IIARONUL: E o Proastd.'.
CLE.$.CI : (plecdnd in tindd) Ia te uitd.., 9i Ista mai
PEPEL : Baroane ! Ai bdut ceai ?
urle... BARONUL : Am bdut... mai deParte !
PEPEL: Tare m5_plictisesc... dece mi_o fi aga cfe pgDnl : Vrei sd-!i fac cinste cu un litru de votcd ?
urit cdteodatd ? Triegti o bucatl de vreme si'totul BARONUL : Mai intrebi ?'.. mai departe !
merge.strund ! $i deodatd aga te prinde amirul de
_ PEPEL : Atunci stai in patru labe 9i latrd ca ull
parcd te ia cu frig...
cdine !
BUBNOV: Amarul-? De... IIARONUL : Dobitocuie ! Ce egti tu, negustor J Sau
PEPEL : Zdu aEa... egti beat ?
22 23
PEPEL : Hai, iatrd ! Sd mi mai inveselesc Ai eu... Tu
egti boier... altldati pe cei de teapa noastri nici nu-i $i oamenii, dup5 cum vdd, se fac tot mai degtepli, se
sbuciumd tot mai mult... gi cu toate ci triesc din ce
socoteai oameni... ba inci... in ce mai rdu, oamenii vor sd trdiasci tot mai bine...
BARONUL : Ei gi, mai departe ! ce inddrltnici !
PEPEL : $i poftim, acum eu te pun sd latri ca un IIARONUL : Cine mai e;ti Ei tu, mogule ?... De unde
cAine qi tu ai s'o faci... nu-i aga ? ai risdrit ?
BARONUL : Ei gi dacd am sd latru ? Tdmpitule I Ce I-UCA : Eu ?
pllcere poate sd-{i facd asta, de vreme ce gtiu gi eu IIARONUL : PribegeEti pe la locurile sfinte ?
cd am ajuns chiar mai rdu decdt tine ? Si mi fi pus I.UCA : Toli suntem pribegi pe acest pimdnt.'. Dupd
tu si md tdrdsc in patru labe atunci cdnd nu erai cAte am auzit, se spune cd 9i pimAntul nostru ar
de-o seaml cu mine... pribegi pe cer.
BUBNOV: Adevdrat !
IIARONUL : (aspru) Aga este, ei, dar acte ai ?
LUCA : $i eu spun cd are dreptate !... I.UCA: (dupd. o clipd de tdcere) Dar tu ce eEti -
BUBNOV : Ce a fost a trecut, qi ce-a rimas nlt politist ?
[ace nici doui parale...- Aici boieri nu-s... s'a ;tcrs I'EPEL :, (bucuros) Bravo, moEule ! Ri, Baronicd,
boieria, n'a mai rimas decAt omul gol-go1u!... {i-a zis-o ?
LUCA : Atunci suntem cu to{ii deopotrivd... Da'1.u. IIIJBNOV : M-da, i-a dat peste nas boieruiui...
drdgu{ule, chiar ai fost baron ? IIARONUL : (ruSinat)
BARONUL ; Cine mai e gi ista ? De unde ai nrai 'ghimit.' Ei gi, parcl ce am spus ?n'am
.
Eu
cloar... am moqule ! Nici eu, frate,
risirit gi tu, popdnddule ? acte...
I-UCA : (rdzdnd) Conli 9i prinfi am mai vdzut... clar IIUBNOV : Min{i !
un baron int6lnesc pentru intdia oard, gi ista-i I'IARONUL : Adici... acte am.'. dar nu fac doi bani."
paradit... I.LICA : Apoi aga-s toate hAr{oagele astea... nu-s bune
pEPEL : (rdzdrtd cu hohote) Baroane ! A4'ai fdcut dtr
la nimic...
rusine... I)EPEL : Baroane ! Hai la cdrcium5...
BARONUL: Ar fi timpul s5-fi vind mintea la cap. IIARONUL: Gata-s ! Adio, moEule... mare gmecher
Vasili... egti !
LUCA : Of-of-oi ! Stau gi mi uit la voi, fratilor t.UCA : Se intdmplS, dr"dgutule...
vai Ei amar de via{a voastri ! I)EPEL : (din u;a tindei) Hai, nu plecim odatir I
BUBNOV: De aga viatd iti vine sI urli de diminea{ir. (Iese. Baronul se duce repede dupd el)
de cum deschizi ochii... LUCA : Omul Ssta a lost intr'adevir baron ?
BARONUL : Am trdit eu Ei altfel... da ! Eu... alt-a- IIUBNOV : Cine gtie ? Cd a fost boier, asta-i sigur...
datl... cum mI trezeam diminea{a imi 6eam cafeaui.i $i acum, cdnd te agtepti mai pulin, iese la iveali
tolSnit in pat... cafea !
LUCA : Oamenii-s tot oameni - cu! frigci... da !
Oricum te-ai suci, ori-
boierul din el. Pesemne, cd nu s'a desvd{at incd.
[,UCA : Se vede ci boieria asta e ca virsatul... chiar
cum te-ai invdrti, om te-ai ndscut, om ai s5 gi mori... dacd omul se vindecd, semnele tot ii rimAn-..
24 25
BUBNOV: Cu toate astea, nu-i om rdu... Numai ci NASTIA : Ce prdpddit !... De tdnir a inceput sd sr:
uneori mai di cu copita... a$a cum a fdcut adineaori schimonoseascd in halul dsta...
cu pagaportul tIu... Al,lO$CA: (.cym_-o zdreSte, se ageazd in genunchil
'franse...
Domnigoard ! Mamsel ! Parle menu-fix'l
ALrO$CA (aine beat, cu armonica in mdnd ;i ftu-
ierd) MFti, vecini ! Am tras un chef...
NASTIA : (;optegte) Vasilisa !
BIJBNOV Dece urli ? VAS,ILISA-: (deschide brusc u;a. Cdtre ALio;ca) Iar
ALIOSCA Scuzati... iertali-md 1... Suni un om plic- eEti aici ?
ll ticos... ALIO$CA : Bund ziua... pofti{i induntru...
BUBNOV Iar ai chefuit ? VASILISA : li-am spus sd nu mai calci pe aici'
r;l
L ALIO$CA : Chefuesc cdt poftesc ! Chiar acum, sub- jigodie... 9i iar ai sosit ?
comisarul Mediachin m'a dat afard dela seclie 9i AI-IO$CA : Vasilisa Carpovna... Vrei sd-ti cdnt un
mi-a zis : ,,Sd nu cumva,
rl
zice sd te mai prind rnarg funebru ?
'pe, stradi... ci o p5{eqti !"- Eu sunt - om cu ambi!ie... VASILISA : (il tmpinge afard de umeri) Marg afard !
it
$i stdpdnul se tot burzuluegte la mine... Ce va sI ,^l.IO$CA : (mergdnd spre ugd) Stai putin... a$a nu
zici stipdne ? phi ! Ce-i de capul lui ?... E un betivan sc poate ! Un marg funebru... acum l-am invi{at !
stipdnul dsta al meu... Dar eu a$a om is, cd... nu A{uzici proaspdti... stai pu{in ! Aga nu merge !
vreau nimic ! Nimic nu vreau gi basta ! Uite, poli \'ASILISA : I{i ardt eu tie ce merge gi ce nu... toatl
sd-mi dai o rubld, pofi sd-mi dai doudzeci ! Pe mine strada am s'o asmut impo,triva ia... pigdn bleste-
tot nu mi cumperi. (Nastia iese din bucdtdrie) $i rnat... eqti prea tdndr ca sI mI bdrfeqfi pe mine...
un milion si-mi dai tot nu-mi irebue ! Dar mie ALIO$CA : (fuge afard) Bine, uite c'o gterg...
om cumsecade - si-mi porunceascd unul de VASILISA : (cdtre Bubnou) Sd nu mai puni piciorul
-seama mea... nu un- be{iv asta nu ! Nu mI las ! ;re-aici t Auzi ?
- llllBNOV : Nu m'am tocmit paznic la tine,..
(Nastia, in picioare ldngd usd, se uita la Aliogca;i dd VASILISA : Nu md priveEte ! Locuegti aici de po-
din cap) mand nu uita ! Cdt imi egti dator ?
IIIIBNOV- : (linigtit) N'am socotit...
LUCA : (blajin) Eh, fldcdule, ai luat-o razna... VASILISA : N'avea grij5, tin eu socoteala !
BUBNOV: Ce sI-i faci, prostia omeneascl... ALIO$CA : (deschide uga Si strigd) Vasilisa Carpov-
ALIO$CA : (se culcd pe jos) Na, mlnAncd-md ! Czi na ! Afld cd nu md tem de tine... n-nu mb tem I'
eu nu vreau nimic ! Sunt dat dracului ! Dar limu- (Se ascunde)
riti-md : de ce-s eu mai r5u decdt alfii ? Cu ce-s mai
rdu ca ei ? Poftim ! Mediachin zice : ,,Se nu te (Luca rdde)
prind pe stradi cd-ti mut filcile din 1oc !" Dar eu tot
md duc... mi duc Ai md culc de-a-curmezigul strdzii VASILISA: Tu cine egti ?
n'are decdt si mi striveascd ! Eu nu vreau nimic ! LUCA : Sunt in trecere pe aici... iaca, un drumet.
oc 2T
-\,
VASILISA : Rdmdi numai noaptea asta, sau te muf spre bucdtd.rie. Cdtre Nastia) Ce te tot invArtegti
aici ?
Iiiri rost ? Ce-i mutra asta bosumflatd pe tine ? Dece
I-UCA: Oi vedea... stai ca o momdie ? Pune mdna pe mdturi ! Pe Na-
VASILISA: Arati actele !
talia... ai vdzut-o ? A fost pe aici ?
LUCA: Se poate... Nl\STIA : Nu gtiu... n'am vlzul-o...
VASILISA : Dd-le incoace ! V.\SILISA : Bubnov ! Sord-mea a fost pe aici ?
'LUCA : Am sd
{i le aduc... md infitigez cu ele acasd llllBNOV: Apoi... ea l-a adus pe ista...
1a tine...
\'ASILISA : Dar e1... era acasd ?
VASILISA : Halal drume! | Zi mai bine o haimana.. IttIBNOV: Vasili ? Era acasd... Da-da Natalia a stat
atunci te-ag crede... rle vorbi cu Clegci...
LUCA : (oftdnd) De maic5, nu egti tocmai blAndi..
\ ,\SILISA : Nu te-am intrebat cu cine a stat de vorbd !'
(Vasilistt se ?ndreaptd spre ursa ce dd tn camera I)este tot e gunoi, vai ce murdirie ! Eh... porcilor !i
lui Sh face{i curdfenie... ali auzil ! (Pleacd repede)
Pepel)
Itl IBNOV: E mai rea ca o fiard muierea asta !
ALrO$CA (sconte cupul pe u;a bucdtdriei gi I tlCA : Asprd fenteiugcd, n'am ce zice...
tegte) A plecat ? Ai ? \ \STIA : Oricare s'ar fi inrdit in locui ei... Orice'
VASILISA '. (se intoarce cdtre el) Tol aici egti ? lemeie ai lega de un bdrbat ca al ei.'.
IttIBNOV: LasI cI nu-i chiar aga tare legaii de el.'"
(Aliogca se ascunde f luierdnd. Nastia Ei Luaa rdd) l.l iCA : Totdeauna... se otdrdgte aEa ?
lilIBNOV: Totdeauna... Vezi tu, a venit la ibovnic
BL]BNOV (cdtre Vasilisa) Nu-i acas5... ri ia-1 de unde nu-i...
VASILISA : Cine ? I liCA : AEa, va si zici, asta o doare. Oho-ho ! Mul{i
BUBNOV \rasca... oameni mai fac pe grozavii pe lumea asta... porun-
VASILISA : Te-am intrebat ceva ? cesc altora, cauti si-i bage in sperie{i, dar tot nu-i
BUBNOV Parci eu nu vdd... cum te ui{i prin toat rdnduiald, nici curi{enie pe pdmdnt...
col{urile. lllIBNOV: Toli vor sd faci rdnduiald, dar nu-i ajuta
VASILISA : lli uit si fie o'rdine
- aioriinleles
n'a{i mlturat pAnd acum ? De cdte
?
v'am porun-
tapul. Oricum, ar trebui mdturat aici... Nastia !..-
Ce-ar fi si te apuci tu de curdtenie...
cit si fie curat aici ? NASTIA : Sigur, cum sI nu ! Am ajuns slujnicd la
BUBNOV: E rdndul actorului sd mdture... voi... (Tace cdteaa clipe) laca azi am sI md imbdt..-
VASILISA : Mie nu-mi pasd al cui e r6ndul. Dar dacd Aga am si md imbdt !
vin sanitarii gi md pun la amend5, atunci... pe to{i lll]BNOV : Buni treabd...
vi dau afard ! l.[JCA : Ce te-a gdsit, feti{o, de vrei sd bei ? Adinea-
BUBNOV : (liniptit) $i din ce ai sd triegti ? ori pldngeai gi- acum, poftim, zici cd vrei sd te
VASILISA : O scamd si nu mai vdd aici | (Se duce. imbe{i !
:2B
29
NASTIA : (siiddndu-t) Iar dupi ce mi imbit, iar tul in seclia ta, neica... a mai rdmas putintel qi pe
_ s1 Rl6nS... a$a vreau gi gata-l delituri... (Se duce tn bucdtdrie)
BUBNOV: Asta nu-i mare lucru... AIIIDVEDIEV: (se apropie de Bubnoa) Ce-i drept,
LUCA : Bine, dar din ce pricind, ia spune ? Ci doa sec{ia mea nu-i prea mare... gi cu toate astea c
aga, firl pricini, nu-!i iese nici mi'car o bubil.. rnai rea ca una mare... Adineaori, p6nd si-mi vind
schimbul, l-am dus pe cismarul Alioqca la sec{ie...
(le sI vezi, s'a culcat in mijlocul strdzii, cdnta din
(Nastia clatinti din cap in tdcere)
armonici qi zbiera : ,,Nu vreau nimic, nu doresc
LUCA: Aqa... Ehe-he... oameni buni ! Ce are sa nimic !" Pe acolo trec trdsuri gi, deobicei, e circu'
aieagi de voi ?... Hai si mI apuc eu de miturat. lafie mare... putea sd ajungd sub ro{i, sd-l stri-
Unde {ineti mltura ? veasci, gi mai gtiu eu ce... Mare derbedeu... Aga .:a
BUBNOV: In tind5, dupd ugi... adineaori... 1-am bdgat la ricoare. Tare-i place sd
laci scandal...
(Lut:a se duce in tindd) llliBNOV: Vii diseard sd jucirn dame ?
MITDVEDIEV: Viu... M-da... Ce mai face... Vasca ?
BUBNOV : Nastionca lll}BNOV: Nimic... tot cum il gtii...
I
A\IIDVEDIEV: Va sd zick... ii merge bine ?
NASTIA: Ce-i ? litIBNOV: Dece nu i-ar merge ? Se descurci e1...
BUBNOV : Dece s'a repezit Vasilisa la Aliogca ? /UIIDVEDIEY : (cu indoiald') Se descurcX ? (Luca iese
NASTIA : A vorbit pe socoteala ei, cd Vasca s'a in tindd cu o gdleatd tn mdnd) M-da..' pe aici cam
sdturat de ea gi vrea s'o lase... gi si se incurce cu Lrmbld vorbe... pe socoteala lui Vasca... tu n'ai auzit
Nataga... Am sd plec de aici... mi mut. nimic ?
BUBNOV : Dece ? Unde ? ItI]BNOV: Aud fel de fel de vorbe...
NASTIA : M'am plictisit... Sunt de prisos aici... MIIDVEDIEV: Cici e1 ri Vasilisa... ttt n'ai bigat de
BUBNOV : (liniEtit) Tu oriunde eqti de prisos... qi seamd ?
apoi to{i oamenii sunt de prisos pe lume... lllIBNOV : Ce ?
A{I|DVEDIEV: Aga... Fiindcd veni vorba... lasd ci
(Naslia clatind din cap, se ridicd si pleacd, incet :,tii tll, dar te preiaci. Toati lumea vorbeqte...
tindii. Intrd Medaedieu. In urma lui aine Luca (Aspru) Nu se cade sd minli, frate...
mdtura) ItIIBNOV: Dece si mint !
A'IIIDVEDIEV: Asta zic Ai eu !... Ah, ce cdini I Se
MEDVEDIEV : Pe tine parcd nu te stiu... spune cd Vasca Ei cu Vasilisa... cicd... la urma urmei
LLICA : Parcd pe ceilal{i oameni ii gtii pe toli ? ce-mi pasd mie ? Nu-i sunt tatd, ii sunt numai
,\{FDVIIDIEV : In seclia mea trebue si-i gtiu pe to{i... rrnchi... Atunci dece sd-gi batd joc de mine ? (Intrd
dar uite cd pe tine nu te cunosc... Cua;nia) Ce rii s'au ficut oamenii... De oriEice i9i
LUCA : Asta e din pricinl cd n'a inciput tot pim6n- bai joc... Aha ! Tu egti... ai sosit...
30 3l
CVA$NIA : Unde md duc, hop Ei garnizoana dupd ' \'A$NIA : Arn ,.cipat-o clin ochi, si ne iie cu ieriare,
mine ! $tii, Bubnov, azi la piaJd iar sla {inut de llicb ! Se r,ede ci jupdneasa dumneaei a plecat la
capul meu, si-l iau de bdrbat. 1r1imbare...
BUBNOV: N'ai decAt... ce mai stai pe gdnduri ? Go- I ['CA: nlai
Ei rdzi... se poate si laqi un on.] in voia
logani are gi deocamdatd e un cavaler destul de ? Omul
soartei ar fi - igi are preful lui...
voinic...
- oricum
\il-DVEDIEV: Trebue s'o urmiri{i ! Ce vd iacefi dacii
MEDVEDIEV : Eu ? Oho ! rnoare ! Si nu iasi cine gtie ce belea... Blgaf i rle
CVA$NIA : Nu te mai lduda, nu vezi cd egti sur ca -.eamd !

un lup ! Nu mai pune gi tu sare pe rand ! Lasd, l"llCA : Ai dreptate, domnule subcomisar...
drlguiule, ci eu sunt piliti, m'am fript odatl ;i \1EDVEDIEV : ,\I-da.,. deqi eu... incl n'anr ajuns chiar
bine... Pentru femeie, mdritigul e ca qi cum ar sdri subcomisar...
iarna intr'o copci : dacd a fdcut-o odatd, apoi o fine I ['CA : Se poatc ? Dar ai o inf5liqare cle viteaz, nr
minte cht trdierte... ;rlta I

MEDVIIDIEV : Stai si vezi... nu-s tofi birbalii 1a fel. (Din tindti se aucle gdldgie, lropdit
CVA$NIA : Numai cd eu am rdmas la fel ! CAnd l-a ;i slrigdle
inrrtibu;ite)
luai dracu' pe iubitul meu bdrbdtel - si n'aibI
zi intreagi \lf :DVEDIEV : Te pomenegti cd iar e scanci:.i1 ?
parie de linigte, nici de odihnd
- o 9i nu-mi
n'am ic.;it din casi de bucurie : stiteam IttltsNOV : A;a se pare...
( .VA$NIA : i\ld duc sI vdd...
veuea a crcde cd a dat norocul peste mine...
A4llDVI]DIIi\z : Daci te bftea birbaful pe degeaba... TiEDVEDIEV: $i eu trebue si rnd clLrc... Eh, slujba !

n'aveai de.cljt sii te plAngi 1a polilie... Ce'rost arc si-i desparli pe oameni cAncl se incaierir ?
CVA$NIA: Opt ani de zile m'am pldns lui dumne- Or inceta ei gi singuri... pdnd la urmi omul 1ol
zetJ -- qi tot nu mi-a aiutat ! ,ibosegte Ei se lasi oigubag... Ar trebui ldsali sI se
MEDVEDIEV : Acurn te opreqte legea s5-|i bati ne- triati in voie, cdt ii !in cure1ele... atunci s'ar inci-
vasta... acum pentru toate sunt legi aspre Ei r6n- iera mai rar, pentmci ar fine minte loviturile rnai
duiald ! Nu-i voie sI bati pe nimeni pe degeaba"' rnuliS vreme,..
bitaia e numai Pentru ordine... IIUBNOV : (se dti jos de pe potul de sciuttluri) Asta
LUCA : (o aduce pe Anna) Iaid c'am ajuns, tArAg- s'o spui gefilor tEi...
grdpig,'dar tot am ajuns ! Eh, 9i tu ! Pdi se poaie r-OSTALIOY : (asudrle u5a irtltituri ;i strigit) i\bram I
Ja umbli singurd in halui Ssta de slSbiciune ? Unde Dn-te... o omoari... Vasilisa pe Nata;a".. riu-te !
ti-i locul ?
ANNA : (ardtdndu-i_) Mul{umesc, mogule... (Ct'cttrtitr, Meduedieu gi Bubnou f ug in tindti. I-ucct st:
CVASNIA : Poftim, e mdritatI... privi{i-o ! uitit rlupd ei, cldiirrdnd din cap)
LIICA : E intr'un hal fir' de hal biata femeie... Se
tdra prin tind5, se proptea de pere{i gi gemea... \NNA : Oi. rloamne... Biata \atasenca ! . ''-i
Dece-o ldsali si umble singuri ?
l.l-.CA : Cinc s'a lu:rt 1a bdtaie ?
: ,),)
r)r )
to
\).a
ANNA Proprietiresele intre ele... sunt surori...
LUCA (apropiirtdu-se de Anna) Ce au de impartit
ANNA Nimic... amdndoud-s ghiitui te,.. sdndtoiise.'.. t lttr!<nntp mnLto xronqutU,o
LUCA Cum te chiaml ?
ANNA Anna... Mi uit la tine... ce mult semeni cu
tatdl meu... cu taica... eqti la fel cle bldnd... nioale...
LUCA Mi-au muiat oasele de atdtea ori, incAt m'arn
imbld nzit.de-tot....( lzbttciteste intr'un rds de bdirdu,
sacad at gt ragustt)

Corlina

il;

.'

t t oUi)
Do -u-w<dt L 6e_

( t4p+)
-t4 tat ._.L t h- pd lanlal :; a1 .n.

-\

31
'\NNA : Bithi... cuvinte de ocarl.. de altceva n'anl
avut parte... de nimic !
I.UCA : Eh, las5, dragi ! Nu te mai amirl !
I'IIIDVEDIEV : Unde te vdri ? Bagi de seamd I

ITUBNOV: Aha ! Aga, aga, aga...


I'ATARUL : (ameninldndu-l pe Satin cu pumtrui.J
Dece vrei si ascunzi o carte ? Te vdd... eh. uite cr,'
om egti !
L1 ACTUI. !I r;llIVOI ZOB : Isprdveqte, Asan ! Tot una - oricc
(
1

am face tot ne pungdgesc... Bubnov, dd-i drurnut I


lf
Acelaq decor.
ANNA: Nu-mi aduc aminte si fi mAncat vredati pe
s5turate... Pentru fiecare imbucdturd de pdine ritt
tremurat... De cAnd md qtiu am tremurat... Mi chi-
tlr

f, se,ari. Satin, Baronul, Crivoi Zob 1) qi Titarul stau


I patul de- scdnduri de l6ngi sobd Ei joacE clrli, C nuiam... ca nu cumva sd mdndnc mai mult deciit
gi Actorul urmeresc jocul. BIbnov gade pe patul seri 9i joa altul.,. Toatd viala am umblat in zdrenfe'.' toatd
dame cu Medvediev. Luca qade pe un'sciunel idng6 patui Ann,
Azilul de noapte e luminat d-e doud limpi: una-e atirna viata mea amiriti... Pentru ce ?
intr'un cui pe-perete, tn dreptul celor ce ioach cirti, cealalt LUCA : Eh, copila mea ! Ai obosit ? Nu-i nimic !
se afli pe patul lui Bubnov. \CTORUL : Qatue Criaoi Zob)- Bate cu valetul... cu
valetul, drace !
TATARUL : Odati mai joc qi gata !
BUBNOV : Gugatule ! C6nti ! (lncepe sd cdnte) IIARONUL: Dar uite cd noi avem un pope'
CLE$CI : Orice ai face, tot ei -cdEtigd.
Soarel e rd,sare-epune... SATIN : Daci aga mi-e ndravul...
CRIVOI ZOB: (continud) MEDVEDIEV: Dama !
BUBNOV: $i eu am una... Ei !
Beznd'n temnild-i mereu... \NNA: Si acum uite ci mor...
TATARUL : (lui Satin) trit cdrfile ! Aniestecd-le {ILE$CI :' Ai vdzut ! Cneazule 1), lasd cdrtile! Nu
Te gtim noi cine egii... mai juca, ifi spun !
BL]BNOV si CRIVOI ZOB : (impreund) \CTORUL : Crezi ci el nu gtie 9i fird tine ce are de
fdcut ?
Zi gi noapte sentinelele -. e-eh ! IIARONUL : Bagd de seamd, Andriugca, c6nd rn'oi
Sub fereastrd.ni calcd greu... repezi la tine, dracu te-a luat !
t1 Criuoi Zob porecld care in traducere iextualii inseamnb r\ Cnedz oorecli care se diidea in Rusia taristd tdtarilor,
- guqatul. (N. trad.) ::
gugd strdmbi sau precld care-sublinia mizeria 9i asuprirea in care trllau acegtia
ln timpul regtmului tarist' (N. trad.)
36
3'[
TATARUL: Mai imparte odati. Ulciorul a mers I lJ'\ilONtJL: Ai picrdut -10 de copeici qi laci gilSgie
apd gi s'a spart... gi eu tot aga ! ca pentru 3 ruble... qi mai zici cd egti cneaz !
l,\TARUL : (furhs) Tlebue si joci cinstit !
(Clegci dd din cap
;i se duce lct Bubnou) SATIN : Dece, mI rog ?
IATARUL : Cum -'- dece ?
ANNA : A{d tot gdndesc : doamne ! Nu cumva gi pe S'\TIN : Uite-a,sa... Dece ?
lumea cealaltd tot chinuri mi agteaptd ? Nu cumia I'ATARUL : Tu nu Etii ?
ll qi pe lumea cealaltd o sI fie la fel ? .SATIN : Nu ;tiu. Dar tu gtii ?
LUCA : N'avea nicio grijd ! Liniqtegte-te ! Are si lie
bine ! Acolo ai sI te odihnegti !... Mai rabdi pufin ! (7.dturul sr uiitt"r de ciuriii. Toli rdd cu ltohote de elj
Tofi rabdi, draga mea... Fiecare induri in viatd ce
i-e dat... (Se ridicd ;i se duce cu pa;i repezi irr CRIVOI ZOB: limptit'iuitor) Ciudat mai egti, Asan !
bucdtdrie) Pricepe gi tu !Dacd ei ar incerca si irdiascd cinstit'
BLIBNOV : (incepe sd cdnte) in trei zile ar criPa cir: ioame.'.
TATARUI- : Ce-mi pasil mie ! Trebue sd trdeEti citt-
Md pdzili precum ud place... siit !
CRIVOI ZOB: Iar ii dai zor c.v cinstea ! Hai mai
CRIVOI ZOB: Cd eu tot rtu pot sd fug... bine sil bem ceai... Bubnor' !

tsilBNo\,':
(Pe doud uoci)
1., ;iutti lattluri, lanluri'..
$i uoi Pdzitori de fier'..
Daru-nti-i de libertate e'eh !
Nu pot lanlul sd mi-l -rup... |
CRIVOI 7OB: Hai si mergem Asanca (lese cdn-
TATARUL : (strigd) A ! Are o carte bigati in md- tdnd)
neci ! Frdnge-a'u;, dar nu e chiP"'
BARONUL : (ru;inat) Asta-i... doar nu era sd {i-o (Tdlarut it nnreninld pe Baron cu pumnul
' ;i pleucd
bag in nas ? duPu Prictenul lui)
ACTORUL : (incercd,nd sd-l cctnuingd) Cneazule ! Te
inEeli... nimeni, niciodati... SATIN : (cdtre Btrrrttt, rdzdnd). Lumindfia voastrl
TATARUL : Am vdzut cu oclrii mei I E pungaq ! r\ir iut ai c5lcat in strichini cu brio ! Cogeamite om
inueiut si nici sd mdslueqti o carie nu eEti il :tut:;:;
,li

mai joc !
IIARONUL : (fdcdnd un gest de nedumerire) Dtactr
SATIN : (adundnd cdrlile) Nu bate capul, Asan... stie cum s'a intAmPlai...
Doar gtiai ci suntem'pungagi. Atunci de ce ai pri- AiioRUl : N'ai talent... n'ai incredere in dumneata"'
mit sd joci ?
;i fdrd asta..' nu Poli face nimic"'
38 39
MEDV'EDIEV:. Eu arn o singur.d clami... iar tr.r ai
ooua... m-da I
lratei ca votca ! Adesea iegeam pe scend gi stdteam :
BUBNOV : Las' ci o muiere istea{d nu se pierde in rrite a;a... (lu o pozd teatratd) Stdteam aga... 9i...
viafd... lrari, joaci ! '
(Tace) nu-mi mai aduc aminte... niciun cuvdnf...
CLE_$CI : Ai pierdut, Abram lr.andci ! rrn-mi' aduc aminte ! Poezia asta mi-era cea mai
MEDVEDIEV : Nu-i treaba ta... ai in{eles !} Tu sti drag5.,. E semn rdu, a;a-i rnogule ?
taci... l,tJCA: Cum si lie semn bun, daci ai uitat lot cc
SATIN : Am cdstiqat cincizeci gi trei de copeici... ti-era mai drag ! In ce ti-e drag ili pui tot sufletul..'
ACTORUL: trei iopeici ii ulu'*.f.... Ou, la urma \()TORUL : Ali-zrm biut qi sufletul, mo;ule... m'am
urmei, ce si fac cu trei copeici ? nenorocit, irate... $tii trr dece m'am nenorocit ?
rl LqgA,^ (y.fu. din bucdtdiie) Ei, l-afi jumulit pc Pentruci n'am avut credinti... Sunt un om isprdvit...
i I-t.lCA : Dece vorlregti aqa ? Ilai bine... lecuelte-te'
'i _ Jqtqr ? Vd duce{i sI be{i vofcl ?
BARONUL: Hai cu noi !' Asculti. Vezi ttt, in zita de azi oamenii se pot vin-
,lillt
SATIN : Ag vrea sI vdd cum ardti beat I deca de be{ie ! Te lecueEte fdri bani... s'a flcttt
LUCA : Nu ardt mai bine decdt tieaz... un spital numai pentrrt be{ivi... ca si-j caute .pe
iiil
ACTORUL : Hai cu noi, mogule... Am si_fi declanr clegeaba, dupi ctrnr iti spuneam... $tii, lume,a 9i'9
nigte cupiete... clai' seama cii 9i be{ivul e om... ba chiar se bucurit
LUCA : Ce-s alea ? cAncl un belir, vrea sd se caute ! Incearcd 9i tu !
ACTORUL : Versuri Du-te acolo.
oriceoi ?
LUCA: Versuri I Ce- nevoie^am de r.ersurile tale ? .\CTORUL : (pe gdnduri) Unde ? Unde-i spitalul
ACTORUL : Uneori dsta ?
te fac si r6zi... Alteori - te I.UCA : Este... intr'un oraQ... cum ii zice ? Are aqa
intristeazd.., -
SA-TIN : .Ei, cupletistule, vii ? (lese impreund (u un nllme... Lasi r:i-{i spun eu cum ii zice !... Uite
Baronul) ce sd iaci : deocetmdatd pregdteqte-te de plecare !
ACTORUL : Viu... vi ajung eu ! Uite, mogule, sii.1i Nu inai bea... stipdneqte-te 9i mai rabdd... Pe
spun, de pild5, o poezie...lnceputul l-am uitat... rir urmi ai si te vindeci... 9i incepi o via{i noud... ct:
uitat !... (lsi f reacd fruntea) bine si iei vierta dela inceput ! Ei, hotirdqte-te...
BUBNOV : Gata ! Sja dus' pe copcd darrr;r rir... nu mai sta pe g6nduri...
joacd ! ACTORUL : (zdlnbinrt) O via!5 noud... S'o iau dela
inceput... Aita-i minunat... M-da. . Dela inceput ?
MEDVEDIEV: Am migcat-o gre;it... lua-o-ar naiba I
ACTORUL : Pe vremuri, moluld, cdnd orgz,nii;ut $Ade) Apoi... da ! Crezi ci sunt ln stare ! Nu-i
aga, mogule, ci sunt in stare ?
nu-mi era otrdvit de alcool, aveam memorie buna,.. LUCA : Ba bine ci nrt I Omul poate orice... numai
lgutn ins5,-poftim... s'a sfdrgit, frate I pentru tnine, si vrea...
totul s'a sfdrEit ! De cdte ori recitam poezia asta, ACTORUL : (brttsc, ptLrcd s'a trezit din somn).9iu-.
aveam un succes grozav... ropote de aplauze ! .fu,
frate, ha6ar n'ai ce inseamn& aplauzele... te iinj dat om mai egti I Deocamdat5, rdmdi cu bine I
(Ftuierii) &togulici 1a revedere.'. (lese)
40 .+t
ANNA ; Unchiagule ! ANNA chinuri ?
: Dar claca ;i acolo te agteaptd.totnu-i
LUCA: Ce-i, miicufl ? aqireaptd nimic !
'r ulCa ; N; Acoio c' numai pace, qi altceva nimic
te Acolo. nimic !

ANNA : Mai stai de vorbi cu mine... A;;;-;tl I

LUCA : (apropiindu-se de ea) llai si stim de vorlra... ;;;t ie ctr.me inaintea domnului 9i al sd-ti spuni :

ijffi;; pil".Et., iatd c'a sosit roaba ta' Anna"'


(Clegci se uitti de iur imprejur, se upropie de sotiu
ntfnVEOrdV : iaipru) Dar ttr de unde
qtii ce att
lui, o priuersfe ,si gesticuleazd, ca ;i cum ar urcu s{.t sd spunl acolo ? Ilh. cine-ml estl"'
spund ceua)
LUCA : Ce-i, lrdfioare ? (Cdnd atttle glosul lui Medaediea' PepeI i;i inalt'it
cuPul 6i'l ascultd)
CLE$CI : (cu jtLrrtdtate de gurd) Nirnic... (Se itL-
dreaptd incet ccitre uqa dela tindd, rdmdne cAte!'.r : Se vede ci ;tiu, domnule .subcomisar"'
LUCA
t:lipe in loc, ttpoi iese) au t De"' treaba ta"'
,r"ltijvnorbv-t go,in7;i.; lt"'subcomlsar"'
I-UCA : (urmdrindu-l cu priuirea) Nn-i vinc tt;or nu-s chiar
nici bdrbatului tiu... Cu ioate cd... ett
ANNA : Nu de el imi arde mie acum... tsUBNOV: I{i iau doud"' iii !
LUCA : Te bltea ? ,fribvPnrev', Ah, fir'ai tu s'l
ANNA: Inci culrl... Doar din pricina lui arn dat i,'r ' ".i;; : auioii",
I-UCA Dumnezeu are si se uite la..tine cu bldndetr:
iar-apoi are sd zic6". o gtiu eu 1t'.'
ofticd... zica' duceti-o pe. A.nna in
t# ;;i;j'ei"., ui" in'epace"'
BUBNOV : NevastS-mea... avea un ibovnic ; strasiric ltir-r eu c6t de grett
mai juca dame, gmecherul... iri,'.e-=" "aif,ntutc-a- iare obositi"' Ldsati-o pl
MEDVEDIEV : Mm-m... ;';riJ.".- ti"Uu. ia- ii"
Anna sd se odihneascd"'
"kdiaiiril
ANNA : Unchiagule ! llai s;rttne-mi ceva, dragi1 .. dntr.tiuEut""' cdt e.qti de bun"' m5-
artxa''
car de ar fi aqa i'Bl;;.ar fi sI fib liniqte
Tare mi-e greu... acolo"'
LUCA: Nu-i nimic ! Aga-i, m5icLrli, inainte tlc sh nu mai simt nimic"''iii'are
moarte... Nu-i nimic, drigufl... Si nu-ti pierzi n;i-
LUCA : N'ai .e .lmii'i sd te- nrai doari nimic !
dejdea... Uite, cum i{i spuneam, ai si mori 5i idrd teamd"' Sii
ai-sI te linigteEti... N'are sd-{i nrai trebrtiascii ni- crede-rnd ! Tu sdtmo;'; b;;"iie' noi' aqa curn
;tii d.i;-rnine cd moarttu e buni cu
tnic, n'are sd-!i mai fie teamd cle nimeni I Numai
linigte ;i pace... Sd tot dormi ! A{oartea alini orict' *-u mume cu un coPil mic'".
ANNA : Dar... poate"' cd ma lac Dlne
/
durere... ea e bund cu noi... Se spune cii abia dup;r
moarte te odihnegti... AEa-i, draga mea ! CI' de' i
ilileA iiulra;''Lu t'' uunI Ce str te chinue:;ti
unde sI se odihneascd bietul om pe lumea asta ? iar ?
AllfrA : Bine, dar"' incd- pu!in"' a9 vrea sd mai
(Intrd Pepel. E cam amelit de bauturti, ciululi.t ;r "'i;;;.t;..."puiin de tot ! Dhci pe lumea cealal"5 nu
posomorit. Se a;eazd, pe patul de scdnduri deltt tt;tt ;;;".;"i.''hlnuii. ' atunci poi sd mai rabd aici"'
s,i rdmd,ne tdcut ;i nemigcat) Mai Pot si indur !
43
42
LUCA : Acolo nu mai e nimic 1,,, Doar...
\IEDVEDIE\- llasa iocul) Ce spui ? De cine vor-
: 'De
iie;ii tu aEa ? n6poaia.mea.'. ah, tdlharule !
PEPEL : (ridicdndu-se) E adevdrat... ,.1ar, poate sb Oi il dar tu nu m'ai prins cu
nu fie chiar aga ! I,EPbL: eu t61har,
nimic...
ANNA : (speriatd) Doamne... rtEOVgOtgV : Lasi ! Lasi ci te prind eu"' in ctt-
LUCA : Aici erai, craiule.,.
r6nd...
MEDVEDIEV ; Cine strigi ?
l,FiEi',
".-iLrf Dacd md prinzi, prai o sE se ale.age 4,9 !o'
PEPEL (apropiirrdu-se de el) Eul Ei qi ce poi' vostru... Nu ctrmvai{i inchipui cd o si tac
tegti !' ,r, iata iudecitoruiui J. in.ttuc{ie ?^ Paqte murgule
MEDVEDIEV : Sd nu strigi degeaba. asta vreau ! iarbd'verde ! Au sd mI intrebe: cine te-a indemnar
-;i ji-;
Orice om trebue si se poarte cur,iincios. :; j;ti uanaul pontul ? Miec-a CostAliov ei
PEPEL : Eh... zevzecule ! $i dsta mai e unchi... tu"u.iia-lu i Cln" a tdinuit lucrurile furate ? Migca
hoho !
Costdliov ;i nevast[-sa !

LUCA : (cdtre Pepel, incet) Ascuiti, nu fipa ala I .rlEnf,;nOfnV, Min{i I N'au si te creadi6sta-i !

Nu vezi cd frrmeia e pe moarte... Buzeie i s'all si ir'E-PELi Bu u, sa'ma creadh, pentruci ade'
invine{it... n'o turbura I i
I'aiJ p"tofisi
ea pe tine atn sd ie rag'-la api"' ca sd
dm sI vd nenorocesc'- diavoli ce sun-
pEpEL : Pe tine, moqule, iacl te ascuit ! Sd gtii .tlil
c5-mi placi, frate ! Egti tare bun de gur5... fru- reti - ai sd vezi I
moase basme mai scornegti ! Cu toate ci minli, e \titdvrolExi",'i"u"i*acll) tolin1i ! Acuma"' min{i i
"^D;;..:;;liu
o pldcere si te asculte omul... qi prea pufine lucruri ii'-am fEcui er'r iie? Cdine turbat"'
i{i fac pldcere pe lumea asta... ntEpEt : Mi rog, ce bine mi'ai l5cut tu mie ?
BUBNOV : Vorbegti serios * muierea e chiar pe I.UCA: AE-ga
ir"r-.oi EriiEt, (catre Lttcu) Ce tot"'.suieri ! Ce
!
lc
moarte ?
LUCA : Pe cdt se pare, nu glumeEte... rrmc.teci ,na* nulii ftt# o'io i '{ici e vorba dc

BUBNOV : Va si zicd, are sd inceteze cu tusea.'. ,"r rliuiald intre neamuri !


irt:dNOV' (fttre [,,riS Vezi-li de treabl ! Sd ntr
n:
llult ne-a mai suplrat cu tusea ei... Iti iau doud ! lcpim 1a caP dacb nu ne doare I
MEDVEDIEV: Ah, trdzni-te-ar I
PEPEL: Abram ! llliT',' fimeittl Nici nu md amestec ! AtAta
".';;i ti".pitn
am

MEDVEDIEV: Pentru tine nu-s Abrant... i dach n'ai ficut cuiva un bine' in-
PEPEL ; Abragca ! Nataga e bolnavd ? seamnd cd ai iicut rbu."
'n.
UenVEnf eV 1,r;i ii;':ttt) Chiar a;a I Noi aici"'
MEDVEDIEV: Ce-{i pasi }ie ! .iinouqtem' 'cu totii," iiar tu cine eqti ? ({ese
PEPEL : Ia spune : Vasilisa a bdtut-o rdu ? bambartirtd suPdrat)
MEDVEDIEV: Nici asta nu te privegte ! Asta-i o retede.
-UiA,-' S;a speriat cavalerul". da-da, vid eu ci
chestie de familie... Cu ce drept te amesteci tt-t ? ,r*ii niste treburi cam..' incdlcite treburi !
PEPEL : Cu sau flrd drept.., numai si vreau, qi n'o
mai vedefi voi pe Nataqca ! l'f pEl : .4 iugit sI se ptr0ngh \rasilisii"'
45
.14
BUBNOV : Prea iaci pe grozavul, Vasili. De unde
gAndeEte-te ! Poate ci adevirul te-ar pocni in moa-
lele capuiui ca un toPor'.'
atdta indri zneald' la {ine... bagd de seamd"' indrdz- 1)[1PEL :' Nici cl-mi pasd ! N'are decdt si rtl poc-
_

neala e buni cAnd te duci in pddure dupd bure!i"' neasczi...


aici insi, n'are ce ciuta... CAt ai clipi din ochi att I UCA : Ciudat orn mai egti ! Dece sI te nenoroceqti
s5-ti suceascd sdtul.'. singur
PEPEL : Nu mii spune ! Ntr, pc noi 5;tia delri
?

Iaroslav nu ne dobori cu una - cu riouI"' Dacd e


llr.lBfiOV: (le 1ot trincdni{i ? Nr-r pricep..'
-de Ce adevdr
iii tt.t u" !ie, Vasca ? Ce nevoie ai el ? Ade-
rtzboi atrtnci hai si ne rizboim... it gtii il gtie toatl
LUCA : -Chiar aga flicdule. ai iacc mai bine si-!i
vdrul despie tine doar... 9i apoi
Iumea...
iei tdlpigi!a de aici..' I)EPEL: Stai, ntt tnai croncdni I LasS-l szi zicd el"'
PIIPEL : Incotro s'o apuc ? Ia spLtttc "
1"
t asculti, mognle : este dumnezeu ?
i t,LlCA : Pleaci... in Siberia...
I pnpgl '. Ziu ! Asta ntr ! llai bint astept si tnit (Luca zdnfteste 9i tace)
trimiti in Siberia pe cheltuiala statului"'
LUCI!:
- A"olo oAscult5-mi !e mine -- pleaci einnerroie
Siberia ! IiIJBNOV: Triirn cu io{ii." ca ni;te aqchii duse de
si-!i gdseqii un drum'.. Acrilo tle api... cincl se cliclcqte o casS'.. a;chiile se aruncii
oameni ca tine ! ue s611i...
pEPEL : Drumul metl e hotlrit clinainte ! Tatil meu I'EPI.-i- : Ei ? Ir:te ,ltttnnezeu ? Sptrnc "
gi-a petrecut viata prin- inchisori -si mie mi-a prc- l.tJCA : (incet) Dzrcb crezi in el este; daci ntt
gdtit'aceea;i soarti... De copil lni se tot spunea : crezi
j atunci ntt este'.. Ntr este decit cee'ace crez-i
ho{ule, odrasld de ho!... tLt ci este...
I.UCA : De-ai ;ti ce frumoaszr farii e Siberia !
()
-l-a cle aur ! tline-i voinic ;i deqtept, triegte acolo (Peltel tuce, trtriuind.u-l tte biitrdrt ctt mirare
ca in rai ! si stdruinld)
pEpgl- : Ascultd mogule ! Dece tot incliusi vntte qi
trSLIBNOV cluc sd beau ceai". mergeli la cAr'
: lld
nevrute ?
LUCA: Poftim ? ciumi ?
Ei ?
PEPEL: Ce, ai surzit ! Dece tot sprri tninciuni' t': I-UCA : (cdtre Pepet) Ce te ui{i la mine ?
intreb ? ['EPEL:'Aga... s{ai-pu{in ! Inseamnl c5"'
'Atunci
LUCA : $i mI rog, cu ce te-am rnintit eu pe tine ? , nUeXOV: me'duc singur.'. (Se indreapiti
PEPEL :
'Tot
ce iese din gura ta, e minciund... Dupii spre uqri si in tlrum se intdlneEte cu l/asilisa)
tine gi coio e bine Ei dlncolo e bine... I Dar totui PEPtrL : Va sI zic.A... tu..'
e minciuni ! Ce rost are ? VASILISA '. {cti!re Bubnou) Nastia e acasl ?
LUCA : Crede-mi pe mine ! Du-te ;i ai sii r,ezi sin- TJUBNOV: Nu... (Iese)
gur... Ai sl-rni mu1{ume;ti... Dece sir umbli telelcrr PEPEL: Aha... ai sosit"'
pe aici ? $i apoi... la ct' ti-ar folosi rdevdtul ? Iii \/ASILISA : (apropiindu-se de Anna) folai trieqii ?
47
46
LUCA : Las'o in pace... meia ti pwte ntdna pe gruftraz, dar el iacc o mi;.'.
VASILISA : Dar tu... ce caufi aici ? care tlin. umdr gi o dd Ia o parte)... Dar niciodatd
I-UCA : Pot sd plec,.. dacl trebue... nu mi-ai fost dragd'.. Am trdit cu tine, dar cu toate
VASILISA (indreptdndu-se spre odaia lui Pepel'1 astea... nu te-am indrigit niciodatd'..
Vasili ! \/reau sd-!i spun ceva:.. VASILISA : (incet) AEa-a..' Bine-e...
PEPEL: Nu inai avem nimic de vorbit ! Chiar nimic".
(Luca se duce la uga dinspre tindd, o destltide $iapoi pleaci de ldngd mine...
o trdnte;te cu zgomot. Dupd aceea se calitrd tiptil pc VASILISA : 1ii-a chzul alta cu tronc ?
patul de scdnduri gi de acolo pe cuptor) I)EPEL : Nu-i treaba ta... Chiar de-ar fi a;a - tot
\/ASILISA: (din cc:nlero lui Pepel) Vasia... r,ilro nu te-ag trimite pe tine s'o pe{eg!i.'.
incoa' ! VASILISA :'(cu thtc) Riu faci'.. Mai qtii, poate cI
PEPEL : Nu viu... n'ant chei... ti-as oeti-o...
VASILISA : Dar... ce ai ? Dece egti supdrat ? PEPEL': (bdnrtitor) Pe cine ?
PEPEL : iVti-e 1ehamite... m'am sdturat de toatd l6n- VaSntSA : $tii prea bine... ce te mai prefaci ?
cezeala asta... Vasili... mii: imi place si spun totul pe 91eau"'
(Coboard si mai mult glasul) N'am sl-!i ascund"'
VASILISA : $i de mine... te-ai siturai ?
PEPIIL : $i de iine... cI m'ai ijsnit... Nu ti-am greqit cu nimic qi tleodata'
parcd m'a"i fi piesnit cu biciul... Ziceai cd rni iu-
(Vasilisa i;i trage irLciudutd ;alul pe umeri ;i strdri- besti... si
. din senin...
gdndu-;i bralele pe piept se duce la patul Annei, dri PEPb-L
^ , Ba nu-i din senin... demult am vdzut cd
t:u btigare cle seamd pologul la o parte, se uitd, apoi ?ailultet, muiere... Femeia trebue sd aibd sullet"'
se ?nloarce inapoi la Pepel) noi blrbafii, suntem ca nigte fiare.'- .noi avem ne-
voie ca femeia sd ne indemne ia bine"' tu, ins5'
PEPEI- : llai... vorbegte... la ce m'ai indemnat ?
VASILISA : Ce sI mai vorbesc ? Dragoste ctt sila nit VASiI-ISA : Ce-a fost, s'a isprdvit... Eu gtiu cd omul
se poate... $i nici nu-mi sti in fire sb cer de po- nu-i stipdn pe voinla 1ui... Nu mi mai iubeEti...
niand... Iti mul{umesc pentruci mi-ai spus aCe- nu-i nimic ! Fie gi aga...
viru1... PEPEL : Bine, gi cu asta basta ! Ne-am despir{it cu
PEPEL : Ce aclevbr ? frumosul, fdrd scandal... ioarte bine !
\TASII-ISA ; Pii ci te-ai slturat \/ASII-ISA : Nu, stai pu{in ! TotuEi... cdt am trdit cu
adev5rat ? tine, am tras ni-dejde cd o sd md ajuli sd ies din
(Pepel o S;riaeqte in tdcere) mocirla asta... cd o si md scapi de bdrbat, de un-
chiu... de toatd viafa asta... $i poate cd nu pe tine,
\iASILISA : (apropiindu-se de e!) Ce te li{i aga ? Vasia, te-am iubit, ci... nddejdea mea, gdndul dsta
mh mai cunogti ? l-am idbit in tine... Pricepi ? Am aqteptat sd mI
pFpEL : (o[idrtdi Frttnroasii nrai e;ti, \rasca... scoti de aici...
.48 49
4 - Aillul de n:apte
PEpEL : Tu nu egti un cui, nici eu nu-s clegte... $i VASILISA: Nu mi laud - ili spun iiiic'riirul' GAn-
eu credeam cd tu, istea{i curn egti... da, isteaii... a.itot". Vasia... De doud ori ai stat ia inchisoare
tare dibace mai esti ! Jiti'nii.i", bdrbatului meu..' din .priciira ldcomiei
r/ASILiSti : (uittc (iprad.pe de tot ;i se aplecLcd. spre i;i...'i;i ;"gc singele ca o pio;ni{a"r dc pairu ani
"Spune Ssia-i utt bilbat pentru
e/) Vasia ! Hai sii ne ajtrtilnl intre noi... ti-i =ugu! 'o t9,
-p" Nataqa 9i chinuegtc intr'una, iEi bate
PEPEL : Dar curn ? -in",t
VASILISA : (in 5oai;!ti, n1"ti.<at) Sori-mea... ifi piace, j*- A" din calicii n'o sccate ! lie otr:zivegtr:
gtiu, eu...
"u,
via{a 1a toli...
pnpnl : l)e asta o qi ba{i curnplit ! Bagi de scami, PEPEL : Bine rnai gtii sd incurci iiele"'
Vasca ! De ea
- si nu te atingi ! itabusa ' Tot ce-ii ipun " foarte iimpede"' Numai
VASII.ISA : Ai rlbdare I Nu te aprinde ! Crice sc un prost n'ar PricePe ce vreau"'
po,a1e-. face in liniqte, cu irumos.ul... Insoari-te cu
ba. Vrei ? Ba 1{i mai dau pe deasupra gi bani... {.Cost(tlioaintratiptil;iseapropiepeluri;dcei)
\rre()... Lrei sute rie ruble I DacI strAng mai mult,
PEPEL : (cdtre Vasitisa) -l]ai',' '(lt
pleacd !
ili ciaLr gi mai mttlt... V"A'SIflSa',
^]ii Canaeqte-te' bine | uede pe bdrba'
PEPEL : (ddndu sc lu o 1,t'trtc) Stai pu{in... cttm aga ? aici ?
LiS ce cauli Te {ii
dupa mine ?
Pentru ce-mi fig;iduegti toate astea ?
VASILISA: Scapi-mi cle barbaiui meu ! Ia-mi ' aruncd tui Costdlirta
(Pepel sare in sus sl-l o priaire
gtreangul Ssta de pe gdt... f u.rioasd)
PEPEL i lltutera lniet)"Asta urmireai ! Oho-ho !Cu
cAti dibXcie ai pus totul la cale.'. va si zicd, bir- : Eu sunt"' eu ! $i .v-oi c9 iiceafi
"".i"g;;i? 'sieGrti
COSTALIOV
aici"'
batul vrei sd !i-i bagi in groapS, ibovnicul in ocnii, de vorbi i (Deodatit incepe sa
bafr afn picioar:e ;i :d .lip: cu. ryn glas pili'
iar tu... 'Calico"'
.ta're,
tiria ! (Se sp.e-
VASII,ISA : Vasia ! Dece sI intri in ocnd ? Nu-i o"a'iit , Vasc.,'.. aItrrisito !'
'rin ii pripiiitt lui !ipete' la car.e ceitatli ,nu I:t!::
nevoie s'o faci cu mdna ta... pune pe altcineva ! Si 'riora'Arianaoi
apoi, chiar de-ai face-o tu, cine are sd afle ? Gdn- rumAn ftculi ;i ncmi;tntt1 D991n!
le-am
deg'ie-te la Natalia ! O si ai bani... o si pleci iartd-m5... iar m'ai impins in plcat Vasiltsa"' Mar;
.lrii"i"p..te tot... (lniepe din nctu sd strige)
undeva departe... 1,'e mine md scapi din robie pen- in can-
tru toideauna Ei dacl sord-mea n'are si ma.i iie iu .ri.itu ! Ai uitat sa torni unidelemn
-nr.ttemutJi"--cuiito"' d"'. (Se repede
scroaf
ldngi mine, cu atdi mai bine pentru ea. N'o mai o?r.-.
ar trea s'o loaeasca' dur
pot vedea in ochi... sunt furioasd pe ea din pricina la Vasilisa, ca .7i cum
ta... gi nu md pot siipAni... o chinuesc pe biata mdinite-itremurd.VasiLisaseind'reaptdincet'spre
Pepel) .
fati. o bat... aqa o bat... ci pling Ei eu dc mrla ei... usa tindei, intariL,nd mereu capul spre
Dar tot o bat... $i am s'o bat mereu ! PfiEi'i'?;'at:r) cititiu) Ieqi ii""." ! Sierse-o !

PEPEL : Fiard ce egti ! Te mai gi lauzi cu cruzi- COSTALIOV : f tiiil Eu'srtnt stdpirn
aici I Ttr sd

mea ta ? iegi afari, tu ! Borlaqule"'


5i
50
lE|PL.' glasu! sugrumut) Iesi a trra, Jlisca.."
_ ^(cu
COSTALIO\/: Cum indrizneqti-! Eu arci... am sa'te...
l)ilPEL : (zdmbind) De unde gtii ? Te pomenegti cd
ii ii gre;it ;i tu cindva ?

(Pepel il ?.nsfacd de guler ;i-t sgdftde. pe cuptor se {.UCA : Mii bdiete ! Ascuitd-md tu pe mine: di-o
aude cineaa foindu-se gi cdscdnd zgomatos. Pepel ii incolo pe muierea asta ! N'o mai 15sa si se apropie
de tine niciun prei ! O sd-i faci ea gi singurd
rtd drumul lui Costdlioa. Btitrdnul fige alurii, riic'niru!) - cu
bdrbatului de petrecanie, ba chiar cu mai muiti di-
ITEPEL : (sare pe patul cle scdndurri) Cine-l acolo... bdcie decdt tine, n'avea grijd ! Nr-r te lua dupi drd-
cine-i pe cuptor ? coaica asta... Uite-te la mine, mA vezi cd-s pleguv ?...
LUCA : (scoate capul) Ce-i ? Dece crezi tu c'am chelit ? Iacd, tocmai din pricitta
PFIPEL : Tu egti ? ! muierilor... Ca eu poate am cunoscut mai mulie
LIICA : (lini;tit) Eu... chiar eu... of, doamne Isuse muieri decdt am pdr in cap... Cdt clespre Vasi-
Hristoase ! lisa... nici nu se afld pe lume dihanie mai rea !
PEPEL : (incltirie usa din spre tindd, cautri zdaorril PEPEL : Nu-mi dau seama... dacl trebue sd-ti mui-
_ ;i_ryu-l gdseste) Ah, drace... Mogule, di-te jos ! {umesc, ori poate ci Ei iu...
LUCA: Numaidecdt... iaca, mI dau... [.UCA: Nu mai spune nimic ! Mai bine ca mine tot
PtrpEL : (brutal) Dece te-ai coco{at pe cuptor ? n'ai si zici ! As-cultd-mi pe mine: ia-o de bra{ pe
LI-ICA : Da' unde era si stau ? fata care-{i place gi luati-o la sinitoasa ! Pleca{i
PEPEL : Bine, dar... parci te duseseqi in tindl ? cAt mai departe...
LUCA : In tind5, fr5fioare, e prea frig pentru Lrn om PEPEL : (morocdnos) Pas de mai infelege oamenii !
bitrAn ca mine... Care-s buni gi care-s rdi ?... Nu mai pricep nimic"'
PEPEL : Ai auzit tot ? LUCA : Ce-i de neinteles aici ? Omul trieqte in lel si
LUCA : Fireste ! Cum sd n'aud ? Da' ce, suni surd ? chip... dupi cum ii este pe suflet, -a99 se 9i poartd"'
Eh, fl5cdule, si gtii c'a dat norocul peste iine... azi'e bun, mAine-i riu...-Iar daci fetiEcana asta {i-a
Mare noroc ai avut ! .Xrrt .u tronc de-a-binelea... pleca{i impreuni ;i
PEPEL : (bdnuitor) Ce noroc ?
LUCA : Apoi cd m'am urcat eu ne cunior..
gata socoteala... Iar de nu
- pleaci singur... E;ti
tdndr, mai ai vreme sd-fi gdsegti o muiere...
pEPEL : Bine, dar... dece ai inceput si te loiegti
PFPEL : (iL apucd de umdr) Ia ascultl - dece-mi
acolo sus ? spui toate astea... ?
I-UCA : Apoi, de, mi se flcuse prea cald... spre noro-
cul tdu de orfan... $i pe urmd m'a bdtut un gAnd : LUCA: Stai pu{in, di-mi drumul... Sd vdd ce face
nu cumva mi-am zis. si gre;eascd f1dciul... ii sir-l Anna... ci iare rdu mai horciia adineaori... (S"
str6ngi de gdt pe bdtrdn... apropie de patul Annei, dd' perdeaua .la .o parte,, se
PEPEL : Da-a... eram in stare... i1 urdsc... iita'gi o atinge cu mAnq. Pepe! ingdndurat 9i bui-
LUCA : Parci-i mare lucru ? Asta nu-i o treabd mdcii, nu-l sldbeSte din ochi) Doamne Isuse, prea-
grea... De cAte ori nu gregesc oamenii aEa... milostive ! Odihnegte in pace sufletul roabei tale
Anna...
52 53
PEPEL : (in ;oaptr?) A rnurit ?... (Se ridica in udrlui NATA$A : (rdde) Caraghiosri!': ! Iar te-ai pilit"'. ^
_p-icioarelor ;! tc uild spre pat, fdrri sa se cpropic)
-LUCA ACTORUL
-nai i linlarcAndu-se ctitre et) ,Aha, tu eqti ?
: (incet) A scipat de chinuri !... Dar unde o fi una"-i mo;ulicI... Drdgu{Lri rie'ei ! Se v':de cd
bdrbatul ei ? nu-i nimeni aici... Nataga, rinrii cu blne ! Adio"'
PIPEL : La circiumd, pescrnne... da!
LUCA : Trebue sd-i spunem... NATA$A : (intrdnd) In ioc si-ini ii dat bunzi seara,
PEPEL : (tresdrind) Tare nu-mi plac mor{ii... i!i ier rilmas bun...
LUCA : (mergdnd spre u;d) Dece si-fi placi ?... Cei ,\CTORUL : (ii aiine drumu!.| ilu rrlec"' nra duc"'
vii trebue si-{i p1aci... pe cei vii sI-i iube9ti... bu* vine flimS\Iara n'o s:i ilii mar vccieti pe
-
PEPEL: Viu gi eu cu tine... aici...
LUCA; Ji-e fricd ? NATA$A : Lasi-ml sd trec... unde viei si 1-r.1r:'i ?
PEPEL : Nu-mi piace... : Sd caut ora$u1 acela... sii ma lccuesc"'
'/t,CTORUL
.Si tu sd pleci de aici... Ofelia... du-te ia min!'stire"'
(les in grabd. E pustiu gi lini;te in incd.ptre. Din Pricepi existd ttn spital.netrilu organisme"' pen'
tindd se aude un'n:#roo' ;i ciudat' Apoi tru -
b'efivi adicd.'. un spital grozav"' cil mari-'.]ora"'
i?i!;.'i;'n"t cu pai'Coseali dr marmori ! Acolo-i lumltti" cura-
ienie, mancare.'. ;i iotul pe gratis ! $i-
par''-ioseald
ACTORUL : (se opre;te in prag ;i fdrti su inchidd de marmord zdu ! Am s5-1 gisesc' am sd ma vlndec
uga, strigti lindndu-se cu mdinile de usciar) Hei, am sx fiu om..''Sunt pe cale cle a nri
;i.'l;;;il ! Na-
mogule ! Unde e;ti ? Mi-am adus aminte... rrscultS. naEte din nou... cum a spus"' regele"' Lear
(Cldtindndu-se, inainteazd ctt doi pa1i, ia poza i;r;... la teatru mi numbsc Sveriicov-Zavoljschi"'
cuuenitd ;i declamdf Aiti nimeni nu $tie asta. nimeni ! Aici n'a'mnumele nulne"'
iii';;;';;r;n .at " tJe dureros sd-{i pierzi ?

Domnilor ! Spre sf dt'Llul cltleuti.r Pdnd ri cdinii au nlrme...


De nu gdse;te lumea rirumu,! -'
Fie preamdrit nebunul il ocole;te cu hdgare de.se.amd pe A':lor' se
--
(Nataga
' ' op,rnt Annei si prittesle)
Ce-i croe;te-un ais strdlucitar ! te lttngti rso-tul
(Nataga apare ln ugd, in spatele Atlart;iiti) ACTORUL : Fdrd nume eqti L1n om mort"'
XAiASI : Priveqte..' riragul mlu:': a muiit'."
ACTORUL : A{oEule !... ACTORUL : (ctdlinand din cap) NJU se p9ljtl'"'
NAiATSA : (ddnrlu-se irtupoi) Zirtr aga"' uiid-ie"'
Dacd mdine soarele-ar uita BUBNOV: (in usd) Ce-i de vizut-1. .
Calea pe pdnzdnt s'o'mbrace'n ruzii, NATA$A : Apoi Arina... s'a prapddit !
Lumea' ntreagd mdine-o lutnineaza BUBNOV : Va si zicd, n'o sI mai tu;easci (Se apro-
I/r'un nebun, cu mintea sa... pie de ptttul Annei, se uitd', apoi se du-ce lu lacul
54 55
9dz) Trebue sd-l anunllm pe CleEci... asta-i treaba CRIVOI ZOB: (ciitre Tdtar) Crezi cd are sb mi-
1ui... roase ? Nu te teme, n'are sb miroase... s'a uscat
ACTORUL : Mi duc eu... am sd-i spirn... ci gi-a pier_ toati .incl de vie...
dut ;i ea numele !... (Iese) NATA$A : Doamne ! Nici micar nu vd e mi1i.'. ba-
NATA$A : (in mijlotu! camerei) Ara are sd se in_ rem, unul sd fi spus o vorbi ! Ce oameni !...
tdmple .si cu mine....intr'o bund zi,
;i eu tot l;r... I-UCA : Nu te neciii fetito... n'ai dece I De asta tre
_,'Stp^,p_ivniJd... am sd cad singuri gi'oropsitii...
' arde noui... noud- sd ne fie mila Ce rnor{i ? tjlr,
BUBIJO\/ ; (asterrtnrtrl ni;te zctrc,tlc pa potttl snu ) clriigu{d ! Nu ne e noui mili de cei vii... nici cle
Cum ? Ce tot morrnii ? noiln$ine nu ne esie mili..' 9i tu mai vorbe;ti !
NATA$z\ : Ulte aga... r-orbeam singuri... IIUBNOV : (cascdnd) $l apoi - moartea nu s,:
BUBNOV : Il agtepli pe Vasca ? Bagii cle seami __ sperie de vorbe !... Boala da, ea se sperie cle vorbe,
Vas,'tr nrc sI tc nenoroceast i... moartea insd, nu !
NATA$A : Parcd nu-i tot una cine mi nenoroceste ? TATARUL : (depdrtdndu-se) Trebue sX chemi poiifia"'
Atunci inai bine sd fie el. CRIVOI ZC)g i Polilia trebue chemati negreqit !
BUBNOV : (se culcd) De, treaba ta... Clegci ! Ai anuntat Poli{ia ?
NATA$A : Iacit5... e mai bine c'a murit... ,si totLr;i CLE$'CI : Nu... trebue s'o ingrop'.' Ei n'am decat
md doare inima... Doamne !... La ce mai' triesle patruzeci de coPcici...
omul ? CRtVOt ZOB: N'are aface' Intr'o imprejut'are ca
asta ai si ie imprumu{i".. 9i de nu, o sd punem
BUBNOV: Asta-i soarta fieciruia : te nagti, trdegti -
mdnd dela m6ni'.. unul cinci copeici... fiecare cdt o
un timp gi mori. gi eu am sI mor... si tu... Afurjci putea... Dar-polifia s'o anun{i... cdt.mai repede ! Ca
dece si-{i mai pard r5u... ?
nu cumva sa creadd cd tu ai omorit muierea"' sau
(Intrd Luca, Tdtarul, Criuoi Zob, ior in urms tuturor mai Etiu eu ce... (Se duce la patul d.e scdndurl 'sl se
pregdtegte sd se culce ldngd Td!a!)^
aine Clegci ; umbld gdrbortit ;i cu pasi rari) NArnlSn': (se apropie de phtul lui Bubnoo) Uit.t'"'
NATASA: S-st ! Anna...
,*'t'o vi.", m.t"u'.. totdeauna visez mortii"'
^.u-fri.e
rni-u sd md riuc singurd..' in tindd e intuneric"'
CRIVOI ZOB: Am auzit... dacd a murii, apoi dum-
nezeu s'o ierte...
LUaA : (mergdnd clupd' ea) De cei vii - sd te ferelii"'
s'o stii dela mine."
TATARUL : (cdtre Cle;ci) Trebue s'o sco{i atarl ! NATASA : Hai sd mi Petreci, moEule...
Scoate-o in tindi ! Aici-un mort nu-i voie' sd stea, I-UCA : Sd mergem... hai sd te petrec !
aici
- : trebue sI doarmd om viu...
CLESCI (tncet) O s'o ducem afard... (Ies. Pauzd)

(Toli se apropie de pat. Ctegci se uitd la neuasta lui CRIVOI ZOB: Oho-ho-o ! Asan ! Vine primlvara,
dragul meu... ce bine o s'o ducem cdnd o fi cald !
peste umerii celor{aQi) la\ara de pe acum igi dreg {dranii p1r-rgurile 9i
56 57
gr:lpele... se pregetesc de arat... m-da ! Noi insd...
Asan ? A ;i inceput si tragd la aghioase afurisitui
de Mahomed...
BUBNOV : Tdtarilor le place sd doarmd...
CLE$CI : (a rdmas in picioare in rnijlocul oddii ;i
priaeste niiuc incLintea lui) $i acum ce tre6'ue sd
fac ?
LIRIVOI ZOB: Culci-te gi dormi... atdta tot...
CLE$CI : (incet) Dar... ea... cum aga ?
(Ninteni. nu-i rdspurde. Irtlrd Sailn ,s-l Aclorul) i
A CT E.I t ITI
ACTORUL : (strigd) Mogule ! Vino, credinciosul (,urtr:a azilului : un maidan, plin de gunoaie qi vechituri, nd-
meu Kent... 1r:idit de buruieni. In fund un calcan inalt de cbr5midS, care
irnpiedicd sd se vadi cerul. Ldngd el un tuiig de soc. ln dreapta
SATIN : Sosegte Micluho-Maclai... ha-ha ! -'un perete de bdrne intnnecat, al- unei magazii sau al unui
,tCTORUL : Zis 9i iicut ! Moqule, unde-i oragul grajd. in st6nga un zid cenugiu, cu iencuiali cdzuti; este
acela... dar tu unde egti ? )idul casei undl se- afld azilul de noapte {inut {e so{ii CoslAliov.
SIATIN : Faia Morgana ! Te-a prosiit bitrdnui... Nimic Azilul e agezat pieziE, aqa incdt collul lui din fund aiunge
irl.rroape pane la riiitocut maidanului. lntre casd gi zidul de- -
nu existd ! Nici oraqe, nici oameni... nu exisid rimid'd este o treiere ingustl. In zidul cenugiu sunt doui fe-
nimic ! restre: una la nivelul cuitii, cealaltl - cu vreun metru 9i ju-
ACTORLiL: Minli ! mirtate mai sus gi mai aproape de calcan. L6ng{- zidul casei
.e afld o sanie {irineasch cu'idlpile in sus Ei o b6rni ca dc
TATARUL : (sdrind in sus) Llnde-i stiprlnul ? Me vreo trei metri.
duc la stipdn ! Daci nu se poate dormi, nu se' ln dreaota. l6ned zid un malddr de scinduri vechi li.de
poate cere bani... n4orti... betir,i... (Iese repede. ,'ii#. t ."ria. 'soui"i. -asiin{caie, aruncdnd pe topit
calcan o lumini
Satin fluierd in urma lui) i"ri.t'i.e'. E"pii*a"ria iitptiti. i zapa<la.s'a 4S qYt?n-d..
BIIBNOV : (.cu trt glas somnoros) Culca{i-vi. biie{i, f)tr crcnsile nesre ale socului incd n'au leslt mug-urll' l\arala
nu mai face{i gdldgie... noaPtea trebue -qd doarmd i-r'iriiii i.J-imanaoue pe barn5, iar Luca ei B6'ronul - pe
dela zidul din
-rni.."bi.i.i-.Ii
'-- .uGt pc grbnrada de lemne
omul I ;r"uptr. La fereastra'de ios se vede mutra lui Bubnov'
ACTORUI-: Da... e aici - aha ! &1or1-u1.'. ,'Ndoo-
durile noastre cLtt scos la nml un mar!"... versuri..- NASTIA : (sld 2v 61:!iii ir;chi;i -si flcirc'sfe,ste i.-ii gla-
de Bdranger ! ,sut cdntii ctii!ittdrid d!n caP in ri/rtittl rttci'ttelor)
SATIN : $lrigd) Mortii nu aud ! Mor{ii nu - simt... .si luti ci intr'o noapte I'ine el 1ir chio;cirl d'n
grd-
Poli sd itrigi... sd urli... mortii tot nu te aud !... dine, dup.; cum nt vorbisem... iai' eu ii a;teptam
clemult gi tremuranl 'Lcati de spaimi si de ri';rere'
(ln. prag apare Luca)
$i el tremura tot, era alb ca riarul, iar' in nr$ni '. ,.
tinea un liaorter...
Cortina
58 59
NATA$A : (mdncancl seminle) Ia te uiti ! Se crede NATA$A: |J'.r-i asculia... ce qtiu ei ! liunrai tie ciuda
cd are lilmea dreptaie cdnd zicc cd studcn{ii sunt fac aga... peniruci n'au ce spuns despre ei...
nigte descreiera!i... NASTIA '. (se ageazd. la loc) Nu mai vreau I Nu niai
I{ASTIA : $i atunci el imi spune cu glas insprli- splrn nimic... Dacd nu mi cred... daci rdd de
mdntdtor: ,,Iubita mea, comoara mea-." mine... (Deadatd se opreSte, tace cdteua clipe' ?n'
BIJBNOV : Ho-ho I Tu erai comoarl ? chide iard;i ocliii, apoi continudL cu glas tare ;i cu.
BARONUL : Ai ribdare ! Dzrci nu-ii place, n'ai rle- insuf telire' ddnd din mdnd in rilmu! pooestirii, cct $i
cdt sd n'asculfi, dar riece o impiedici si nisco- cufft' ar asctLlte o muzicit ilin deprirtare) $i atunci
ceascd ?... Mai departe ! eu i-am rdspuns : ,,Bucuria vietii mele ! Soarele
NASTIA : ,,Minunata mea iubitd ! zice -- pirin[ii meu luminos ! $i mie mi-e ctt neputin{ir si triiesc
mei nu-gi dau consirn{imZintul - zice pe lurne firi tine... pentruci te iube-sc 1a. neb'.rnie
mi cunun cu tine... gi mI amenin{d - ca eu ior
- cLr biestemul sit
ii te voi iubi atAta limp cdt imi va baie inima in
vegnic pentrucii te iubesc. $i deaceea zice piept ! Totugi zic nu pune capat vie{ii tale f ra.-
trebue si-mi pun capdt viefii..." Si avea - un - eu
liaoriter
- ca -e necesari piiiniilor,iii. dragi,
g.ci.... deoarece
uriaE, incdrcat cu zece gloan{e... ,,Adio
- zice -- ie.i t, e;ti singura 1or mdngdiere.'. mai bine pii-
prietend duioasd a inimii mele ! Hotirirea mea c rEsegte-md pe mine ! Mai bine si pier eu.'. de do-
nec1intiti... nu pot trdi fdrl tine nicio clipi". Atunci rul tiu, via{a mea... eu sunt singuri pe lume, n'am
eu i-am rispuns : ,,Neuitatul meu prieten... Raui..." pe nimeni... aga-i soarta mea ! lr{ai degrabn'r' s3
BUBNOV : (mirat) Ce? Cum ? Craul ? mi pripldesc el1 -- n'are aiace ! Eu nu sunt bund
BARONUL : (rdzdnd cu hohote) Nastia ! Apoi dc... J" til*i"... Ei n'am nimic din viati... n'am nir-t-tic"'"
data trecutd parcl ii zicea Gaston !
NASTIA : (sare in sus) Ticefi... prlpiidili1or ! Ah... (l;i fala ctt md,iriile 5i pldnp;e Ii'rti z-gomot)
acoperd
cdini vagabonzi ce srlnteli ! Parcd... parci voi pu-
tefi pricepe... ce-i dragostea ? Dragostea ade- NATA$A '. (inloarce capul, incet) Lasd"' nu plAnge I
viratd ? Eu insd am cunoscut-o... dragostea cea (Zd.mbintl, Luctt o tii,dngdie pe llastia pe par)
adevdratd ! (Cdtre Baron) $i tu ! Nenorocitule !...
Mai spui cI egti om invdfat... czi i{i beai cateaua BLiBNOV : (rdde cu hohote) Ah"' a naibii miriere !

in pat... Ei?
LUCA : Ei, Ei voi, ia stafi putin ! N'o mai intreru- UARONUL : (tot rdzdrzrl) UnchiaEule ! Tu-.iti inchi-
pefi ! Fi{i mai ingdduitori... nu vd legafi de o ili cn eacievarat r Toate astea sunt din cartea
vorbd, clutati si pricepe{i dece o spune omul... asta -Arnoiri fatal"... Toate astea-s mofturi ! Las'o in
si cdutali ! Povestegte mai departe, feiifo, nu te plata domnului !.'.
lua dupd ei ! NAraSa : Ce-!i pasd {ie ? Ce om egti ! Mai bine ai
BUBNOV : Hai, cioari, vopsegte-ti penele... dd-i tdced... tu n'ai nimic si6nt...
lnainte ! NASiIa : ffurioasd la culme) Picitosule ! Om de
BARONIUL : Hai mai departe ! nimic I N'ai sullet !
-
50 6l
LUCA : (o ia pe Nastict de mdnd) Drigu{d, hai sd IIARONUL : (zdmbind ironic) N'ai ce aEtepta.- Etr
plecim de aici ! Nu-i nirnic... nu te suplra ! Eu agtept nimic ! De acum totul... a iost
- nu amai
I

gtiu... Eu te cred ! Tu ai dreptate, nu ei... Dacd iu Totul trecut... s'a isprivit ! Mai departe !
crezi cd in viala ta a fost o dragoste adevlrat'5... l{ATAgA : Aiteori... imi inchipui ci mdine... am sti
inseamnl cd a fost ! Aga a fost ! $i nu te mai su- mor'de o moarte ndpraznicd... $i la gAndul asta
pdra pe ibovnicul tiu... Cine ;tie... poate cI intr'a- md ingrozesc... 'i/ara i{i vine mereu si te gAnde;ii
devdr te pismuegte gi deaceea rAde... poate ci el n'a la moarte... varit sunt iurtuni'.. trisnetul te poiite
avut nimic adevdrat in via{a lui... n'a avut nimic ! ucide oricdnd...
Hai sd mergenr 1... llAROliUL : Grea via{5 rnai duci gi tu-.'. sori-ta...
NASTIA : (apdsdrzdLt-gi cu putere mfiitiila pe piepl) e dati dracului I
Mogule ! ZAu... aga a fost ! Totul a fosi aievea 1... I{ATA$A : Dar cine o duce bine ? Toti trle'sc greu...
Ei era student... era iran{u:... Gasto;ii ii zicea... parci eu nu vid...
avea o bdrbu{5 neagrd... purta cizme cie lac... sI CI-E$CI : (care pdnd atunci a stat nemi;cat -;-i neqt.t'.
md trdzneascl aici pe loc clac! mint I $i grozav sdior, debdatd sare in szs) To{i ? Minti ! Nu toii I
mi iubea... aqa rni iubea ! nu.a'ui fi aga, ,i .rl nl.tg.'! Atunci nrr ti-ar {i
LUCA : $tiu ! Lasi ! Eu te cred $i zici cii purta
! necaz... da !
cizme de lac ! Ia te uiti i Drr tu BUBNOV : Ce te-a gisit
si {ie {i-era - te-a impins ciiavolrtl
cri
cirag ?
- coarnele ? Ia te '.riti... cum mai ur'1i !
(Pleacd amdndoi dupd colls (CIeSci se culcd la loc gi bodogrine;ie)
BARONUL : Da' proastd mai e ;i fata asta... e bund BARONUL: De... trebue si md duc si mI impac ctt
dar... e din cale afard de proastd !... Nastionca... ca altfel n'are si-mi dea de piiealtr.'.
BUBNOV: Dece i-o fi pllcdnd omului si rninti in BtiBhlOV : Nlm... Tare le mai place oamenilor sii
halul dsta ? Parcl intotdeauna s'ar glsi in ia{a minti... De Nastia... nu te miri I Ea s'a inv5lat sI-9i
judecitorului de instruc{ie boiascd mutra... ei, 9i atunci vrea si-gi boiasci 9i
- zduastca...
NATA$A : Se vede cd ndscocirile
aga I
sunt miti sufletul... ca si pari mai frttmos... Bine... dar alfii
pldcuie decdt acievirul... $i eu... dece o fac ? Pcliim Luca de pild5... Ei el mintc
BARONUL : Tu ce laci ? Hai, spune !
- niciun
intr'una... fird sd 'rragi folos din asta... Doat'
NATA$A : Ndscocesc mereu... Niscocesc qi a5teot... e om bdtrdn... ee cd;iigd e1 dacl minte ?
BARONUL: Ce ?
- BARONUL : (pleacd, zdmbind) Toli oamenii au su-
NATA$A : (cu un zdmbet sliosl Aga... Iiic5, imi in- flete cenugii... toti doresc sd ;i 1e sulemeneascl
chipui ci mdine... are sd vind cineva... 1ln om... pufin.
neobignuit... Sau cd are sd se intAmple ceva... tot I-UCA : (iese de riupti co$) Bine, boierule. dcce ner-
ceva neobignuit... De muli agtept... mefeu agtept... cijeqti fata ? N'zrr trebui s'o turburi... 1as'c s5-qi
$i de fapt intr'o via{i ca asta la ce te ooti a,clgpis 7 mai inveseleasci inima cu p1Ansul... Vezi doar ci-i
place si pldngd... ce riu ifi face lie cu as'La ?
(Pauzd)
62 63
BARONUL: E o prostie, mo$uie! Ma plictisegte.." lroruncit: ,,Acurn unul sii 3e intinda pe jos, iar ce-
Azi povestegte de Raui, mAine de Gaston... gi de ldlait si-i tragd o bdtaic !" $i aga cttm le-am po-
fapt e totdeauna acelag iucru ! De altfel
si
md impac cu ea... (Pteacti) - md duc runcit gi-arr tras unul altttiit cAte o bltaie stralrricri"
Iar dupri ce s'au blcir-rit zdravln mi-au zis: ,,41l-
LUCA : Du-te, asa... mai mdngAe-o ! Niciodatd nu gule, di-ne o buci{ic5 cie piine, pentru numele liii
stricl sd mdngAi pe cineva... I{ristos ! Umblrlm demult --_- zic. ci - ;i ne clrioriic
NATASA : Ce bun cgti, mogule... Dece oare egti atAt ma{ele". Iaca ce fel de ho{i erau, drlgrftA... (Rdde1...
de bun ? Iaca cine titnbla ctt topol'til ! Da... Erau ailinrloi
LUCA : Zici cd-s bun ? Ei... dacS-i a;a, imi pare ni;te {Irani tarc dc ireaLrii... .,Blestenrafilor --lt'zi,-'
bine... da | (In spalele- calcanului se aude cdntdn- *- si ii cerut dela incepnt pAine". Dar: ei clt c,:rlo:
Cu-se din armonicd Ei din gurii) De, feti{o, cine\ra
,,Ne-am sdturat sI tot cerem zic --- ...ceri met'tll
tre-lrue sd mai fie ;i bun... cuiva trebue sd-i lie mili gi nimeni nu-fi di... {i-c mai -marc ciLtda"... $i a;a
de oameni ! IacI, lui Hristos i-a fost mili de toti au rdmas amAncloi peste iarni lzr rnine. Untri
;i noui ne-a poruncit si facem la fel... Afli dela Stepan ii spunea i;i lua pe ltmeri pulca ;i ltor-
mine cd prinde bine sI-{i fie miid de un om la timp ! nea in pidure... Iar - cel5lalt -- Iacov se nllmea -
Uite, eu, de pildl, eram odatd paznic la o vilil... 1a a zlcut toati vremea, tusea intr'una... $i a;a r,a sii
un inginer, lAngi oraEul Tomsc... Ei bine ! Vila era zici, am plzit to{i trei vila aceea. Cdncl a venit pri-
in pddure, intr'un 1oc pustiu... gi era iarnd, iar ct,t rrriir,nra ei rrii-att zis: ,,RImAi cu bine. ilo;ttle !"
eram singur in toati casa... O duceam stra;nic, nti-
nunat ! Numai cd intr'o zi aud pagi, apropiindu-se $i-au p1ecat... sii cutt'ciere Rusia...
NATA$A : Erau fugari ? OcnaEi ?
tiptil !
I.LICA: Chiar aqa, eraLr fugari... din surghiun... (le
NATA$A: Ho{ii ?
oameni de treabi !... DacI nu mi-ar [i fost mil:i de
i,UC,,1 : Chiar aEa. Si crim i{i spun
- se apropiau, ei, poate cd m'ar {i omorit... sau cine gtie ce ispravii
da !... Mi-am luat pugca qi am iegit... Ce sd vezi : ar inai fi l5cut... $i pe urmd ajungeau la judecatir,
doi ingi... tocmai deschideau o fereastri ;i aga erau apoi la pu;cirie, ba cl-riar in Siberia... Ce folos I
de cufundaii in treaba lor, cd nici nu nr'au vizut. PuEciria nu te inva{i nimic bun, nici Siberia...
Aiunci eu le-am strigat : ,,Hei, voi de colo !... cdra- numai dela oameni po{i invd{a cAte ceva... cl:t !
{i-vi !"... Atunci ei au sdrit pe mine cu toporul... Ett Numai omul te poate indemna la bine... 9i inli
i-am amenintat gi le-am zis : ,,Vede{i-vd de drum ! ioarte ugor !
Ci, de nu, trag !"... $i pe loc mi-am indreptat pu$ca
ba cdtre unul, ba cdtre celdlalt. Atunci ei au cdzut (Pau zd)
in genunchi : cic5, si 1e dau drumul ! Dar eu mi
infuriasem de-a-binelea... $tii, clin pricina toporu- BIJBNOV : llm-da 1... Uite elr... nu gtiu sI mint...
lui ! ,,Blestemafilor le zic cAnd v'am alungat Ce rost are ? Dupi mine --- trebue si spui ade-
nu v'afi dus... acum- zic - unul din voi sI-mi virui gol-golu! ! Dece si te sfie;ti ?
taie nuiele !" $i mi-au - tiiat- arndndoi. Apoi 1e-am CLE$CI : (deodtitu sare iard;i cu ors ;i strigd) Care-i
64 t) i)
5 - .\zil q1 cle noapte
adev5rul ? LJnde-i adevdrul ? (Truge cu arnd.ndttu'i lrejos decdt e1... Dacd-{i place, n'ai decAt sI mun-
mdinile de zdrenlele de pe e/) Poftim cegti... dar dece si te fridulegti cu asta ? Dacb_i
N'am de lucru... 9i puterile m'au pirisit - adevdrul
! lald,
!
vorba.si pre{uim oamenii dupi'munc5..- atunci calui
-ce
ista-i adevirul ! Nici adtipost n'am... N'am unrle :, Tui 4" -f,.rql..decAt ori ;i om... trage qi tace
sd-mi pun capul ! Nu-{i rdmdne decdt si cr5pi... Nataqa ! Ai
!
tdi sunt acasi ?
iatd adevrirul ! Drace ! Ce sI fac cu el, la ce-mi \ATA$A : Au plecat la cimitir... de acolo aveau de
iolosegte mie adevlrul ? Lasd-m5 si oftez, micai... gdnd sd se ducl la vecernie...
LasS-mI sa-mi trag suiletul ! Cu ce-s eu vinovat ?... I'}EPEL : Aggr mi nriram cI e;ti rle capul tiu... asa
Pentru ce mi se cuvine adevdrul Ssta ? Nici sd ceva se intdmpla rar !
trdiegti nu te lasl -- drace -- nu-i cliip sI triieqti... I.UCA, (dq! pe gdnduri, cdtre Bubnoa) tjite... tu
iac5, dsta-i adevirul ! spui adevirr-r1... Apoi gi adevlrul ista iru-i totdea_
BUBNOV: Ia te uitd cum a rlbufnit 1... una. un leac pentru boala omului... nu totdeauna
LUCA : Doamne Isuse... ia ascult5, dragul meu | '[u..' pofi lecui sufletul cuiva, spundndu-i adev5rul... si
CLE$CI : (trenturd de furie) Ii da{i zor intr'una ctt vd povestesc, de pildd, o intarnplare : am cunoscut
adevd-drul ! Tu, mogule, umbli s5-i nrdngAi pe to{i... odatd un (rnt cal'e credea lntrb !arI a drepti{ii...
tJite'ce am s5-!i spun... pe toii ii urisc ! Impretrnl BUBNOV: In ce-e ?
cu adevlrul ista afurisit... blestemat {ie el ! At' LUCA : In {ara dreptS{ii. Trebue sii iie pe lume .--.
in{eles 1r Pricepe odatd ! Blestemat si fie r.'{Fuge zicea a dreptd}ii... In {ara aceea locuesc,
dupri col !, uittirLclu-se irtapoi) - o {ari
i:ic5, numai oameni de treabii ! Se respecti unii pe
LUCA : Of-of-of ! Cum Ei-a iegit din iire biettrl om... alfii,.se ajLrti intre ei fari nrultri i,orbi... gi ^la
Dar trnde a fugit ? -
ei totul merge strunl ! $i iatii cI omul acela se
NATA$A : Parcij s'a scrAniit... tot batca cir gindrrl sd plece... sd carrte !arlr -drep-
BUBNOV : Straqnic i-a mai dat drtrmLrl I Ai ii zis tafii. Era un sirac, .o d^ucea tare r:iu... Ei .ana^it
ci-i la teatru... A9a il apucd pe el din cAnd in cAncl.'. r.:oplegeau necazurile * altul s'ar fi iijsat si moarh
de atdta anaf
Inci nrr s'a obiqnuit cu traiul Ista...
PEPEL : (,aute fdrd grabd de dupd col/) Pace 9i voit: bitut, ?Ambca numai- insl omul nostru nu se dldea
gi spunea : ,,Nu-i nimic ! arn
bun5, cinstitri adunare ! Ce-i, Luca, iar povestelti si mai rabd ! Azlai aslept inci pu{in...9i pe urm}r
bazaconii, gmecher bitrdn ce egti ? las totul baltd si plei in - {ara dreptilii',... Atata
LUCA: Si ii artzit adineauri... cttm a strigat unLrl bucurie avca llietrrl om iara asta...
aici ! PEPEL : Ei 5i ? A plecat -?
PEPEL : Pesetnnc, CleEci ? Ce i-a gdsit ? Fufea c.r EUBNOV : Incotro ? Ho-ho I
opirit... LUCA : $i uite.ci in locul acela .,- intdmplarea sr:
LUCA : i\;a fuge ontul... cdnd il ajunge necazul... petrecea in Siberia -,, intr'o buna zi a fost trimis
PEPEL '. (se aseazd.) Nu-l pot suferi... prea e riu ,;i in surghiun un om inv;i{at... gi a sosit clrturarul
prea sc tine mindrtt. (lmitdndu-t pe Cle;ci) .,L',tt cu cdr{i, cu planuri qi cu iel cle fei de comedii...
sunt un om rnuncitor".$i ise pare cd toti is mai Omul meu se duce la el gi-i spilne : ,,Fi bine Si
66
67
arata-rli tu, unde _se gdsegte lara dreptdfii gi cunl \ATA$A: Pdcat... bietul om.".
ajung acolo?" Cdrturarul gi-a deichis 'inrlatd IIUBNOV: Toate astea-s ndscociri.., auzit Ho-ho !
cdr{ile, gi-a intins planurile... s'a tot uitat el --* dar fara dreptd{ii ! Asta-i buni ! Ilo-ho-ho t. (Pleo:,'t
lur? dreptdtii niclieri ! Toate bune 9i frurnoase" Llela iereustrd)
tdrile erau ardtate a;a cum sunt,' numai tara
t_oate i.l.'CA : (ctrdtdnd cu culsul cittre Ieretrstra lui Bubttr,,i;)
drepti{ii nu era !... Ii r.ine a rAde ! Of-of-of... (Pauzti) Ei, copii... rir-
PEPEL : (incet) ZAu? Nu era ? m6ne{i cu bine ! In curAnd vi las...
l']llP]ll : Incotro o iei ?
(Bubnou rdde cu ltohote) l.{lCA,: In Ucraina... Am auzit czi s'a ir,it priirirc
hoholi 1) o credin{I nouzi... trebuc sI vdd 9i er-r
l.l4T4$A : Stai pulin... 9i pe urm5, moqute ? clespre ce e vorba !... Tot cairt;i oamcnii, tot vrir si
LUCA : Omul nu voia si creadd... ,,Trebuc sd fie ltie cLrni e mir i bine... da-le. rloarlne, rdbdare !
-_ zice... -- cauti mai bine ! Altminteri --- zice -* i)EpEL : Tu ci: crezi... oare au sil girseascd ?
cdrlile gi planurile tale nu fac doul parale dacd nu l-l-icA : Cine ? Oarnenii, 'ntr't'r zi au si glseascii ? !
aratd {ara dreptdfii..." Cdrturarul s'a supztrai
-poate foc Cinc cautir, gIsegte... Cittc: r,reit cu adevirat, acela
,,Planurile mele -, zice sunt c6t se de trebue sI giseascl
-
adevdrate, dar o lard a dreptd{ii nu eristi iriciieri.,'
!

Ei, atunci s'a infuriat ;i omul meu. ,,Cum sc poate \ATr\rSA: Bine ar fi sa giiseascl ceva... si nisco-
ceascii ce\/a mai blln...
aga ceva ? Am triit ca vai de lume, -- zice, l. am
tot ribdat, am tot indurat qi am crezut toatir vrefllea
{,IJCA: Au sz'r niscoceasc5. firir doar qi poate ! Dar
trebue si-i ajutinr, ietito... trebtte sd-i cinstim pe
cd este o fari a drept5{ii ! gi cdnd colo, dupl cum oameni...
se vede in planurile tale, ia-o de unde nu-i ! Asta-i
jai !"... $i atunci ii spune cdrturaruiui : ,,Nemerni- \ATA$A : Cum pot ett sii 1e ajut ? Etr singurir... am
cule !... Egti un ticdlos, nu un invl{at..." Apoi l-a nevoie de ajuioru1...
pEPEL : (cu hotdrire) Asculti, Nata;:r... vreatt sI rnai
plesnit peste obraz
- odatd ! gi incd odatd !... vnrbesc odatz'i cn tine'... Chiat' acl1m. de fa!5 cu mc-
(Dup-6 o clipd de tdcere) Pe urmi s'a dus acasii ;i
* s's spdnzurat !...
qul... el qtie tot... Hai... vino crt tnine !

.\ATA$A : LItrde ? Prin inchisori ?


(Toli tac. Luca se uitii zdrnbind la Pepel PIIPEL: Ji-arn sptts cir niir las Ce hofie I ZAu ci md
gi la Nata;a) 1as ! C6nd spun ccr,a, trii tin de cuvdnt ! $tiu
carte... arn s:i nrunce.-sc... Iacii, el zice cd in Siberia
: (incet) D-dracu' sI tc ia... jalnicd povesrr.. trebtre si te duci cle l;ttni'i r,oie... I{ai sd plecdm
PFPEL
N4T4$_4, N'a-putut omul sI indur"e desanidgireii.. ;lco1o, r'rei ?... Tu crezi cir nric nu mi-e sild de viafa
BUBNOV : (ursuz) Astea-s basme... lle care o ducr ? Ilh, NataEa ! Eu gtiu... imi dau
PEPEL : M-da... poftim ce s'a ales din {ara drep*
t1 Hohol-.- lrorecli ce se diidea Ucrainienilor in Rusia taristi.
tetrii... s'a dovedit cI nu-i nicdieri...
{N. tlad.)
6B {i!}
seama !... caut sd..rnd mdngdi qi cu !'asr/lsa gdtitri la ierea,strd, rtintdne in picioare
cu
altii furi mai dihai ca inine qi totugi
gdndul
cfi t -rsl uporcrezenatd de Peruuz)
toati cinstea... numai cd mie asia nu-mi
li ;; ;t cscti/td
calil ! Altceva imi trebue mie ! Oar nu mi ti;;
;; indrlgit, iar cu sorl-
ciesc... NATASA : Aqa. Pe mine m'ai
doar eu nu cred in congtiinfi... Cu toate astea simi mea ?...
ci ornul trebue si trliascd altfel ! Trebue sd ducd o I)EPEL '. (irtt:urcttt) Ei 9i, ce-i de capul ei ?
Femei ca
viatd. mai buni ! Trebue sI trdiesc aga.,. ca sa ea... uascsii pe toate drumurile"'
nu-mi fie rugine de mine...
""an.a,= N;t;
'Lie;i I
leti{o c6nil nrr-i. p6ine,.m[-
I-UCA : Ai dreptate, dragul meu ! Si dea dumne_ o*ri 9i lobocl5..' ntimai fiindcl n'are pAine"'
zeu... sI te ajute Hristos ! A;a-i : omul trebue sI "ln.rriri,
i)lrPl:L : (1-;rtsotrrttril; Tic"' ar trebui sa {i iie mildnat- dt'
se respecte singur... rninr'l )\rtrirrii rtri-e via1a"' ca un lup ve;ntc
PEPEL : Eu de mic copil surrt ho{... din totdeauna tuii... nici o but:Ltrie n'ant"' Simt cI ma trage -ta
lumea imi zicea ; ,,Vasca ho!ul, Vasca, pui de iii"J .".itIa... cle ,ri'icc rl5 agit"' totulcdeepull:q"
ho{ !" Aha ? Aga ? Atunci si vi arit. eu voui ! Si l;;;tl ;;;,ipe.'. Sora ta"' eu am crezutaqa,de lacontii altfel"-
hot_m'am facut !... Pricepe ca eu, poate, numai dc, .lrl:nt;u* in"..lui... Ditc;i ca"' nu era
Je bani, de clragul ei... ficeam orice ! Numat sa
ciudd am gi ajuns ho{... nimlnui nu i-a dat nicio- Ii
Dar ea cautd ait-
9ria tn-,.grind sd-mi spuni altfel... deaceea gi sunl stiut cir-i a mea itup ;i suflet"'
'avere"'
ho{... ,Ltdcar tu sd-mi spui altfel... vrei, Nataia ? ;;;...';, ;-;l; dupa ea vrea si triiascd
,E9. -- *-
NATA$A : (cu tristele) Nu prea am eu incredere in ii"n"a;.-- ca si-gi facd cle cap' nu md poatc
vorbe... $i astdzi sunt tare neliniqtitb... mi se strdn- ;j;;-. Tr.,, in.a,'eeti ca un biad tindr tu inlepi'
ge inima,.. parcd agtept ceva... Rdu ai fdcut, Vasili, d'ar de tine se poate rtlzema o'mul"'
ci tocmai azi ti-ai gdsit sd vorbesti de asta... spttn si te duci dupi el'.lgtitg' tull
PEPEL : Bine, dar c6nd ? Doar intdia datd ili vor- - E biiatEubuni{iqi-ininros'
LUCA:
Numai si ai grija-sa-l am,ln'
besc aga... Ggti mai des c5-i bdiat bun, Etii ca sa nu utte :
NATA$A : .!i dece m'ag duce dupii tine ? Doar... de El are si te creada-' fu numai s[-i spui din cdnd
'treab5"'. ntr
iubit..- nu te prea iubesc... Uneori , ,,Vasial i, -lti n* d"
- imiPesemne
dar alteori mi-e sili sd mi gi uit la tine...
placi... rn cAnd"ca"'aeqte-ie,
,ir, r'; "" parcd .ai
'rea tlrd'gu{a, l:lil."..i
'ttqblrbatu-t
nu prea mi-egti drag... cdnd indrige;ti pe cineva, Sor5-ta e mai ca o Iiar5"' cdt despre
nu-i mai vezi cusururile... eu, insd. le vid... pe .i -- ." si mai vorbim : nici nu. gisesc toatd cuvlnte la
viata
ale tale... inun .at e de rdu betranul"' 5i'-apoi
pEPEL : Ai sd rnd indrilgelti nu te teme I Ai sa lliJ'a!'ri.i..ll"i. ;;ii ;t te clrrci ?"' Iar flscdul
te obiqnueqti cu mine... numai-de te-ai hotdri odatb I Ssta e voinic...
pe un an gi mai bine te urmiresc... vid cd egti o NATASA: N'am' unde sI md duc"'- qtiu"' m'am toi
fatd cuminte... de treabi... un om de nidejde... tare, t";;;iit... Numui cd..' n'am incredere ln nimeni"'
'Vaa s'o apuc"'
mi-e;ti dragd ! ca n'ant incotro
7A 7i
I)l-Plyf-: I'gi liimA_ne un singur drum... dar pe drri- l)[pEL : Taca-{i gui"1 ! De azi inainte nu tllai {i-e
rnul ista nu te las s'o apuci... Mai bine te-omor... .1;gA Natalia,'sil ntt te cluci"' sd nu faci nimit !

NAI'4.:A: (zdntbind) Poftim... incl nu-fi sunt nc- )iATf$A : 'l'u sii l1il-mi porunce;ti.'. e incl prea de-
vasta, si ric 1re acum vrei si md onrori... vleme | (Iese)
I)llPEL : (o intbrc't!igeozit) Lasi, Nata;a ! Il;ti ca r.-i i,dpel ' hjune,, ! Destul r''ati bdtut joc de iat6"'
nel,asta rttca ! aiungel Acumeantenl
lJAl'A$A : (lllicntuirtdu-se lilryd c/) Binc... nurnai un ,:obTfif OV ' A ta-a ? CAncl ai crtmplrat-o ? Cit tti
lLrcrlr vreaLr sa-1'i spun, Va-sili... uitc. vorbesc cu tinc <lat pe ea ?
ca inerintea lrii dnntnezeu, dacl ai sii rni lovegti o
-singurzi daia... s:iu ai sir ni:i jignelti c1t ceva... si (Vasili.stt izbrtt:rtc;te in lnhota de rds)
ilii ci1 n'are -si-mi parii liu de via{ri.,. ori rnii
sprinzirr, ori... LUCA: Vasia! P1eac5'.'
PIIPi:t-: Sir nri se Lrsrrcc rnAinile, dacil anr si te PIIPITL : Prea sr-rnteli veseli I Bagafi cle seirtna !"'
ating !... Si nu plAnge{i in curdnd !

l,UCA: ,,\rc sii fii-' bine. drigufii, n'a\rea nicio uriji ! f'eSIliSn, i.oleu, m'am qi speriat ! Vai' tterrntr
[]1 are rnai nrare nevoie de iine dcrcAt tLr de cI... toati de frici
\/asili pleacii de aici I 'lu ntt 1rs21 g;i tlit
!

\/ASII-lSA : (dirt f ereaslrti) IatS-vi si logodifi ! In LLICA:


-1"
tr'rin ceas bun ! otata... ci te intdrAti -- nu pri'"e1"i ?

N,\TA$A : S'au intors I Oi, doamnc I Au vizut tot... Piii,Ei--; ba... ultu ! Degeaba te lattzi I Ce ai r''rea
;toleu. \'asili ! tu n'are sd se intAmPle !

PEPEI- : Dece te-ai speriat ? De acum nu rnai cu- VnSrii.iA ' ou, nici ie nu vrealr crr nrl se intirrnplii'
terzii nirneni sii se atingil de tine ! Vasil
PE,PEL : (o nrttettinld (:tI pumnul) Om
!

VASII-ISA: Nu te teme, Natalia ! El n'are sii tc vcdea !

batii... El nir-i in stare nici sI baiii. nici sz,i iLr- ( Plcut'd)


beasci... eu gtiu ! \ /iSiLI"SX : (pLccdncl tlelu Iereastrti) l\i pregitesc ctt
l.LrCA : (int'et) Oi, ce nruiere... lirimejdioasir r,iperi... t.r tiuntS, sd tna
Pomcne;ti !

\,/ASILIS;\ : lr numai bun dc gurl... cOS'inlri:V ' (se' ip'ropi'e ric Ltti'u) Ce tnai zici'
COSTALIO\' : (apare) Nertagca ! Ce laci acolo, ic- mosule ?
ne;o, tielrebnico ? Te !ii de bArleall ? Te pi6ngi dr 'LUCA: taici !"'
Nimic.'Aqa...
rnde ? Si sanrclr,antl nu-i pregdtit ? ! Nici nr:lsa codrnr-foV : Am aLrzit ci pleci ?
nu-i lrrrsl ? | LUCA: Asosiivremea."
NATA$A : (plecdnd) Doar avea{i cle gAnd sii rner- COSTALIOV: Incotro ?
qt'ii la bist,rici ?... LLICA : Incotro oi vedea cu ochii"'
COSTALIOV: Nu te privegte ce am avut noi cle ca. o haimana' \-a- sa
io5rar-rov ' .a n, tilara
Cutreieri
--ri.;... G vecle
gAnri ! Tu si-{i vezi rle treaba ta. .. sii faci ce !i s'ti Ae mAna sI stai intr'uu
poruncil ! loc ?...
at
ILJ
72
I,UCA : Vorba ceea : sub piatra care zace, nici apa [-UCA : Unii sunt
- oameni, iar al{ii'facinutnai indivizi"'
nu i:65Cnr-roV : Cu mine... sb nu pe dg-qteptul I
curge... ""N" *e
COSTALIOV : Piatra e altceva. Omul insd trebue sd ;t"t, ta duci cu cimiliturile
:'
tale"' Nu-s mai
gi indi-
stea locului. Nu se cade sd triiasci oamenii ca gdn- iri"JO..af tine... Ce va si zicii onffieni
dacii... Fiecarc sii se tdrascd unde poftegte... Omul vizi ?
trebue s5-gi glseasci un loc gi un rost... nLr ,;:r Ldbn',
";t" Unde vezi tu cimilituri aici ? 9u spun tii
umble teleleu prin lume... cdte un pimdnt sterp pe care nu [ace sa ntat
.iii.i-ra*a"1a... dar este Ei iate un pirnant vezi roditor"'
LUCA : Dar clacd este qi cAte unul care-gi gdse;tc cr
pestc tot riistLrl i' ;;; ;i t;;hnu pu el
- rodeqte"' A;a "
COSTALIOV : Inseamnd ca acela-i o haimana... urr ccisiniioV : Ei si I cu vrei sd zici cu asta ?

om fdrii cdpirtdi... Orice om trebue sd fie de iolos... ;UCA


- arrnn.r.u tu, d; pild5'.. Daci {ie !i-ar spu-nc chiar
si munceasc5...
'"ir.Xdin cer i ,,,viihuito ! Fii om"'" Degeaba'
LUCA : Ia te Lritd ! iot n'are sd se aleagd. ninlic de capul tiu"' si ttt
al sa morl"'
COSTALIOV : Chiar aEa. Cum se poate aitfel... C,:
rost au iltia... cuviogii, de cutreierd m6nistirilir I
asa cum esti
- asapesemne$lnu Etii ca neritsta-nte;'
cci5inlioV': Binc'..
Agtia nu-s... ca toatd lumea... Dacd unul de aqtia are un unchi la polifie ? $i dacd eu"'
e cu adevdrat crucernic... el qtie cdte ceva... a miri vAslr-rSa'i- loirt) Mihail lvanAci' viuo si beni ceai""I
aflat;i el cdte ceva... dar ce gtie el, nu iolosett,l cijsrar-rovi tiairi Lur:a) $tii ce\Ia: ;terge-o
niminui... de, poate sI fi aflat chiar adevdrul pr: Card-te de aici !'..
unde a umblat... bine, dar nu de orice adevir art' VASILISA : Chiar aqa, ia-fi tdlpdgi{l'. rlorLtlc.f
tt,
lumea nevoie... s'o gtii dela mine ! N'are decit sii-l cine
Pt"u ai limbi lungd"' $i apoi, ltie / " po{rit'
pdstreze pentrut e1... gi si taci ! cdnd omui este cu ci eqti fugit din ocnd"'
adevdrat... clivios... el gtie si taci ! Ori vorbe;te cosrilloi
- i o" uii inainte, sd nu te mai prind p"
a$a ca sd nu-l inteleagd nimeni... $i apoi el nu vr':a ,i.i t Ci de nu.'.
ai s'o Pdlegti !

nimic, nu se amestecd in nimic, nu turburl oamenii Ldb"i', Ai ti-i ctremi pu^untiliul ? N'ai decdt si-l
"
degeaba... Pe el nu-1 privegte cum triesc al!ii... EI .fr.rni... Spune-l cd ai'prins.un.ocna$ fugar"' Pe't-
trebue si cluci o via{d de sihastru... sd trdiasc;r i;;';;lr-poate si primeascii Ei o rdsplati"' \'re()
prin codrii... prin pustiuri... departe de lume I Sl trei coPeici '.
sI nu sfipere pe nimeni, si nu judece pe nimeni..- BUBi\OV (tela fereastrd) Pe ce va tocmiti ac'rlo ?
ci sd se roage pentru toti... pentru picatele lumii Pentru ce' sd caPete
- tret coPetct I ,
LUCA : Iaca, p" pi"ltu ni"a"' Amenintd sa
t'nii
intregi... pentru ale mele, pentru ale tale... pentru
a1e tuturor ! Deaceea gi fuge el de deEertdciunea vdndi...
lumeasc5... Anume ca sd se roage. Iaca a;4..- VASILISA : (cdtre bdrbatul ei) Hai sd mergem"'
p. ti.i copeici ? ' De, nroqlle- ba.ga rl''
-
(Pauzi!) Tu insd... ce fel de cuvios ma! egti ;i tu,r... BU;l(ov'''
";;;il... Agtia sunt in stare sd te v6ndd ei pe tr
Nici mdcar acte n'ai... Un om cumsecatle trebue s;'i
aibl acte... To!i oamenii cumsecade au acte... cla I coPeicd '..
75
7,+
COSTALIOV : (ciitre Bubno-,,) gi tu.,. ce te holbezi LUCA: Mai bine aga ! Lasd-i sd faci ei din cdine
asa, cle parca ai fi dracu'pe comoarii I (pteacd im- viezure !

preund cu neuastd,-sa) BUBNOV: Numai cd'.' atelien'ri era pc numele ne-


VA_SILISA : Ir plind lumea de haimanale... peste tot vestii... si eu am rlmas lefter a5a cllnl ma vezl :

dai numai de pungagi ! Desi la drePt vorbind, eu tot aq ti biui atelieru1..,


LUCA : Poftd buni 1... Vcii tu, eu am dat in Patima beiiei
VASIt.ISA : (?ntoarce capul) r\{ai {ine-gura... ciu- I.UCA : In Patima beliei
'Aiurisiti
? D9 ! -.
'patimi
;rerczi otr:ii'itoa re ! ( P leact'i dupci coll cu hcirba-
- ilugxoV:
-
! Canrl md aqtern .pc
tul ei) leri*a - f.uu tot ie am, r'amall num4 cu pielca
LUCA : La noapte mi duc de aici... ;;-p; ,nin..-. $i apoi sunt qi leneg' Tare nu-mt
BUBNO\' : Il mai bine aga. Totdeauna e rnai bine place sd muncesc.
-
sb pleci la timp...
LUCA: Ai drepiate,.. (lntrd Adorul, discutdnd)
Sattn ;i
BUBNOV : Eu ;tiu asta ! Poate ci qi de ocnd am SATIN : Fleacuri ! N'ai sI pleci
"';;i; 'Dece niciieri"'
Asta-i cit
scdpat numai fiindcl am plecat la timp. vr;liioiie ! Moqule I 1-ai prostit pe neis'
LUCA : l:i ali ? prlvitul Ssta ?
BIJBNOV : Z/au atra. Uite cum a fost : nevastd-mea eitorfur- : Minf i ! llo;ule, spune-i cd rninteamI nrii-
' -"i;^;;;devdrat llti
s'a incurcat cu rlegterul lTteu.,. Era tare dibaci meE- I Iacd, asthii am inuncit,
terul, n'am ce zice... se pricepea de minune si vop- iri^t'tt*ar'.. aot votcl nici n'atn gustat ! Curn ifi
.'seasci pielea de cdine in blani de viezure... gi pisica plu.. i Uite cele doul bincule de cAte cincisprezecc
in bland de cangur... in lutru... Ei in ce voiai. Era coneici. iar eu sunt treaz !
lare indemdnatec. $i cum ili spuneam nevasti- SAiiN prostieI Dd banii incoetce,5[-i bs''rt.t
mea s'a inhiitat cu e1...;i aga erau de -legali unul ''Curatd
eu... ori sd-i joc la cirli..'
cle altul cI n'a lipsit mult sI mir otrdveasc5, ori niiOnUr--i pieaca de aici ! Altia-s bani de drum l
omui
sI-mi laci altcumva de petrecanie... Am inceput LiCn : (cdtre Satin) Da' tu dece zdpiicelti ?

atunci s'o bat pe nevastd-mea... iar megterul SXriX, I'spune-mi fu, vrijitor iubit de."i, ntai
mine.., Ne bdteam ca chiorii ! Odati mi-a snruls - pe :-",md
agteaptl in via{I ?" Al'am cttrl{lt .tle tot la carlr'
jumitate din barbh Ei mi-a rupt o coast5. Ei, atunci iiu6,'am rarnai f 5rd o lelcaie.! Dar totll inca
mdsluitori
mi-a sirit Ei mie {anddra... intr'o zi am pocnit-o pc nu-i-'pi"taut, moqule - sunt pe lume 9i
nevasti-mea cu metrul de fier in cap... ce mai tura- mai dibaci ca mine !
vura, s'a pornit un rdzboi in toatd legea ! Pdni la LUCi;^ M;; colcar eqti iLr, Constantin"' imi place
urmi, am vlzut ci n'o scot la caplt cu ei... cI tot ci esti vesel.'.
ei au sd md doboare ! Aga cd mi-am pus in gAnd BUBNbV : Actorule ! Ia rino incor I
s'o omor pe nevastd-mea... gAndul dsta nu-mi dd-
dea pace ! Dar mi-am venit in fire 1a timp -_ ;i-am (Actorut se duce Ia lereaslrd,si se /rrsd- pc uittr: itt ia(u
p leca t...
77
7{i
SATIN : Ei, vdduvule I Dece ai lisat nasul in
jos ?
SATIN : Eu, frate, cdnd eram tdndr, aveam mult Ce sdnd te bate ?
iraz ! Imi aduc aminte cu pldcere !... Eram un fl5cdu CLESbI :- Md sand.tc ai ett"' ce sir mai lac ? Nici
Ei jumitate... ia dans eram neintrecut, am_ jucat Ei ;;li; nu *oi am... inmortnAntarea a inghitit tot !
teatru, imi plicea sb fac lumea si r6dd.'. frumoasd , Am sn-{i dau un sfat : s'I nu faci nimic !

vreme ! -
S,{TIN
LIICA : Cum se face cd te-ai abitut din drurnul
Iri numai umbi5 pdmAntului, atata tot !
thu, ai ?
t-f-USCi: Lasi... ti; iti da m6nii sa vorbeqti"' Dar
rnie tni-e rttEine tle oameni."
SATII\J : Curios rnai egti, unchiaEule ! Toate vrei sd snilw , Di-o'incolo de ruqine i Oanlenilor de?"' c' nLt
le qtii.., dar pentru ce ? -^i;; *Ei* ci tu trdeEti tna.i rart ca cAine ia
LUCA : Ag vrea sI inteleg ce tdlc au fapteie oqmgni, ,un
sSndeste-te : tu n'ai si mai munceqti' nlcl cu"' ;llcl
lor... mi'uit insi la tine gi nu md dumiresc ! Eqii inchipue-{i ci toli se lasi de. lu-
;it;-;t]i"... qi mii,'Cdnd
at6t de inimos... Constantin... egti iste{... cAnd colo',' .:iiir - pr;cepi ? nimeni n'o mai vrea sd faci
SATIN : PuEciria e de vini, mogule ! Patru ani Ei ill*i" -' te Ited"m are si se intlrriple
ce atunci ?
gapte luni am stat la pugcirie... iar dup[ ce ieEi de CLESCI : Atunci o sd crape cu tolii de [oame"'
acbto, i1i sunt inchise toate drumurile ! Salin) Cu'asetnenea crn'-Antdri ar tre-
LUCi\ : Oho-ho ! Pentru ce te-au inchis ? ' j,ii^re' (ralrc
itlCA
't.-'ar.i la ,,alergdtori""' siii. cste o sectl
SATIN : Pentru trn ticilos... am ucis un ticilos intr'tr ielisioasb, dc le zice ,,alershtori" '
clip6 de mAnie, mi-am pierdut cumpitul... La pug- sAiii.,$ i-itiu... ;rti, nuls chiar :r;a proqti, mogulicb
!

cbrie am invdlat si joc ai cdrti...


LUCA : Dece l-ai ucis ? Din pricina unei muieri ? (l)eta lereaslra locui rtlei lui Coslttliott sc aud striga-
SATIN : Din pricina sorl-mi.'. Da' mai slSbeqte-m[ iri uit,',iii : ,,Ce !i-atn Iti.ttt l) Slai" pcnlru ce?" 1

cu intrebiliie ! Nu-mi place sd mi tragd cinevit


cle limbd... $i-apoi... toate astea s'au intAmpiat dr: LUCA : (nelini;til) Il ulasul Natagei ? Ea strigi ?
mult... sora-rnea a murit... acum noud ani... totul a ? Of, doamne...
Ai
trecut... Ce fetigcani de treabd era sord-mea !
[.UCA : U;or ntai treci peste toate in vialS ! Se-l fi (Din casa famitiei Costdliou se uude larntd, forfotti'
lui Cos-
',,A-a. si lipetele
)ga,mot rle'uase spurte ttsculite aLe
auzit adfneaori pe leiltuq cum mai zbiera aiii... - . ereiico... otreapd...")
tAlior,
Vai-vai ! '
SATIN: Cleqci ? : Stai... apteapti'.' Lasi cl-i dau eu"' iac;I
LUCr\ : El. ,,N'attr rle lucrtt. striga... nu mai am VASILISA
nimic l" iacl a$a...
aFa...
SATTN : Are -.a se obi$ntriasci... la zi, cu ce si-mi XAiA$A : Nli ornoari in biitaie I 415 ucide! I ;,"
mai omor timPul ? SATIN : (strigo pe Icrcastrd) Di: !! Iace{i..acolo,? -

LUCA : (incet) l.lite-1 ! Vine... LUCA : (alergr)rtrl inrolo-irttt,ace) Uttde o li Vasllr ''"' ;'"
ui *"nli sdll cheuinr pe Vasia... ah. doamne ! fr'3'
(Cle5ti aine incel, cu cttptr! [oorte aplecat) tilor, siriti, bniefi !...
Tg
78
ACTORUL : (oleocd iti iugttl Iacri rnri ciuc... il chcnr TATARUI- : (uine iugind. Are indnu drenptti bartda-
nurna idt'cAt... jatd ;i legatd de gdt) Ce lege mai e ;i asta : sI
tsUBNOV : S'iiu cant intrecut cu glutna in ultimul omori oamenii ziua in amiaza mare ?
tiinp... U stilcesc jn bitaie... CRIVOI ZOB: (urmat de Medaediea) Eh, i-am dat
SATIN : Hai sd ntergetn, mo;ule... o sI iim maltori ! una si md {ind minte !
I-UCA : (se dut:e dupd Satirt) Ce rrrartor pot ii cu I
Nu-s bun de a5a cL'va... Pe Vasili ar trebui s5-1 adrr-
MEDVEDIEV: Cum indriznegti sl-l iei la bitaie ?
TATARUL : Dar tu ? Carc-i datoria ta ?
cem mai repede... Of-of-of !
NATASA : Soro... surioarI... Va-aa... MEDVEDIEV: (aleargit dupd hamal) Stai ! Dd-mi
IIIlBNOV: I-arr asiupat llllra... mi"r ciuc sI vid... f luierul inapoi...

COSTALIOV : (pleacd in fugd) Abram ! Pune mina


(Hcirmiiluitt dirr cctstt f otniliei Castdliou se ootoIe;le. pe e1... umtli-l ! M'a omorit...
depdrtdndu-se, pesanute, din odaie in antreu. Se aude
strigdtul btitr6,nului : ,,Stai !" CineucL trdntegte o u:iti (Cuagnia ;i Nttstia uin cle dupd col! : timdrtdoud o du,:
;i acest zgotttot t'urntti brusc gdldgia, ca o louiturti de cdte un bral pe Nata;a, cu pdrul adlaoi. Satin uine
cle tcttrtor. Pe scend e lini;te. Se lasd seara) deandaro"telea, impingdnd-ct lct o parte pe Vttsiiisa, care
CI-ESCI : (;ade rrcpdsd,tor pt: sanie ;i i;i freacd ntti!, incearcii s'o loaeascd pe sora ei. ALio;ca sare in iurul
rille ctt putere . Apoi incepa sii mormrie, la incepr:l Vasilisei ca un nebun, ii f luierd in urechi, strigti, urld.
rrrt se inlelcp:e t:e spune, cLpoi *-) Cum aga ?.., trebLrir' Apoi mai apctr r:dteaa femei si cdlit'a bdrbali sdren'
szi trlegtt... (Cu glas ture) Bine. dar ili trebue un ldro;i)
ad5post... mdcar atAt ! Dar n'ai addpost... n'ai chiar
nimic ! Omul e singur... singttr', cu necazurile lui... SATIN : (cdtre Vusilisa) Incotro ? Brrini!5 bleste-
\iciirn ajutor de niciieri... mat5...
(Pleact'i int'ct, t'tL spinurea incoaoiutd.. Cdteutt clipt VASILISA : D5-te laoparte ocna;ulc ! Chiar de-aq
gti cd mor gi tot am s'o sfdEii...
t{t' tiicere sinistrii. tlpoi urtcleaa intre cele doud clddiri,
se nsste un zgonrct rrcldmurlt, care se trtittsforrn-d-itt- CVAQNIA : (ducdnd-o pe Nataga mtti depctrte) Ascul-
lr'o lurmd t.e cre;te ;i se apropie. Incep sii se clis- td,'Carpovna, ispr5vegte... sl-{i fie rugine ! Nu vezi
iitt.gd glasuri riLzlele) ci ai ajuns mai rea ca o fiard ?
.n,IEDVEDIEV: (il prinde pe Satin) Aha... te-am
VASILISA : Ii sttnt sori I Dir-mi drumul... prins !
COSTALIO\t : Cu ce drept te amc'steci tu ? SATIN : Gugatule ! Pocnegte-i !... Vasca !... Vasca !
\TASILISA : Ocnaqirle...
S.\TIN: Chiiimd-i pe Vasca 1... mai repede... Gu$atuli: (Se imbulzesc cu tolii la zidul de cdrdmidd, ldngd
pocnc;te-l I
trecerea dinlre case. Pe Nata;a. o duc spre dreapta ,si
(.Se aude urt lignal de polilist) o a;eazd pe malddrul de scdnduri)
s(i BI
6 - Azilul de noapte
(Larmct de pe scend se potolegte ca un foc peste care
PEPEL (dd buznu din gang ;i irt tircere, cu miEcatt s'a tnrntLt ctpci. Se aud cdteua excluma7ii, innabu;ite :
aiolente', ii impinge pi toyt inldturi) Unde-i Nata- ,,Cum se poate ?" ,,Am biigat-o pe mdnecd !" ,,Ei a;"
lia? Mni... ,,Hai s'o ;tergem, frale !" ,,Ei drdcie !" ,,Acuma sd le
COSfnltOV : (ascunzdndu'sc dupd coU) . Abram ! -lintea,,Ha,i sd- ne cdrdm pdnd n'a uenit pglilia t"_.mry!-
lii!"
Prinde-1 pe Vasca... fra{i1or, ajuta!i-l s5-1 inhale pe se imprdstie. Bubnou ;i Tdtarul pleacd. Nastia
Vasca ! E un ho!... un tdlhar...
PEPEL : Ah... mo$neas pdcltos ce cgti | (Ridicd mdna
;i Cuaghia'alectrgii lu cadtturuL lui Costdliou)
si-l oocneste cu ltutcre pe bdlran. Costdliou cade iri VASILISA: (se ridicd de ios Ei strigd cu un gkLs
a:sa'lcl, in:cdt de'dupd cotl nrL i se acde decot parteLr triumfdtor) Mi-au ucis bdrbatul... iatd cine l-a omo-
r{'e s'tts a cctrpului.'Pcpel alearga la Natosa) rit I Vasca l-a ucis ! Am vizut cu ochii mei ! Oa-
eu I Ce mai zici, Ya'
VASII-ISA : Lovi{i-1 pe Vasca ! SIriti, oameni buni"'
meni buni
sia ? Poli!ia- ! am vizui chiar
ingfica{i tAlharul. PEPEL : (se depdrteazd de NataEa) Fd-mi loc... dd-te
rvriiJvnornv, Qi strigd tui satin) N'ui dreptul"' la cr parie | (iL priaeEte pe bdtrdn. Cdtre Vasilisa.).
,[i c. o chestie iamiliari ! Ii srrnt ntde"' da' tu Ei ? Eqti mui{umiti ? (Atinge cadaarui cu pic.iorul)
cine egti ? A crdpat... cAinele bdtrAn ! A ieqit aqa cum ai vrut'
PEPEL : Ce {i-a flcut ? Ti-a inf ipt un cu{it ? Dar...' ce-ar fl sd-fi vin gi lie de hac ? (Se repede
bVASXta : Ia te uiti ce liare ! I-au opirit fetei pi- la ea ; Satin ;i Criuoi Zob tl inqfacd repede. Vasi-
cioarele cu aPi fiarti... lisa se ascunde in gang)
NASTIA : Au vlrsat samovarul"' SATIN : Vino-ti in fire !
TATARUL : Poate - din gregeali"' de rrnde gtii"' CRIVOI ZOP' : TPruu ! Ai luat-o razna ?
nu ti.nue sd vorbeqti dacd n'ai v1zul"' VASILISA : (apare) Ei, Vasia, ce zici, drigllule?
NATA$A : (aproape leginatd) Vasili". ia-mi de aici"' De ce ti-e "cris nrticapi... Politra 1... Abram"' f luier5!
ascunde-mi... MEDVEDIEV: Mi-au smuls fluierul' diavolii"'
VASILISA : Oameni buni ! Uiia!i-v5"' ia privifi"' a
Af-lbsin : Iati-l ! Fluier5. (Medaediea.f uge dupd el)
murit ! L-au ucis... SATIN : (r[ucdnrlu-l 'la pe Pepel la Nataqa) Vlsca
te teme ! Un om
--lu
bitaie... irsta-i un lleac ! Din
(Se ittghesue cu lolii tdngu gang' in iuru! lui Costd- aga ceva scaPi ieftin...
it-oi.-fr,i, *,utlime iise Bu'bnoi si"se apropie de Vasili) VASILISA : Jine{i-l pe Vasca ! El l-a omorit... am
vlzut cu ochii mei !
BUBNOV : (incet) Vasca ! BdtrAnul"' gtii e,qata,l SATIN : $i eu l-am pocnit pe b5trAn de vreo trei ori...
-
PEPEL : (se uita ta el ca ;i cttnt riar p.ricepe) Du-te"' Parcb mult i-a trebuit ! Si md pui martor, Vasca'.'
.ttlrtne... trebue s'o ducem la spital... lasl ci mi PEpEL : Eu... n'am dece si md apdr... Tot ce vrcau
r5fuesc eu cu ei ! e s'o trag ;i pe Vasilisa dupi mine... qi am s'o trag,
BUBNOV : N'auzi, bdtrAnului i-a idcut cineva de las'pe mine ! Ea a pus totul la cale... Ea m'a in-
petrecanie... demnat sd-i omor b5rbatul... ea m'a pus !...
B3
B2
NATA$A : (deodatd, cu glas tare) A-a... arr priceput !
Aga, Vasili ? ! Oameni buni ! S'au vorbit itinainte...
SorI-mea Ei cu el... erau in{ele;i ! Impreuni au pus
totul la caie ! Aga-i Vasili ? Deaceea ai stat iu- de
vorbi cu mine adineaori... numai ca si aucid ea ?
Oameni buni ! Ea e ibovnica lui... stiti si voi... ioatl
lumea gtie asta... erau vorbiii ! Ea... numai ea l-a
impins s5-i omoare birbatul... birbair-rl le stitea
in drum... Ei eu le stiteam in drum... Iati dece m'an
schilodit...
pEPEL : Natalia ! Cum vorbegti... cum spui a;a ceva ?!
SATIN : Aga va si zici... ei, dricie !
ACTUT IV
VASILISA : Min{i ! Minte... nu eu... Vasca l-a ucis ! Decorul din actul intdi, insd fdri camera lui Pepel, cu pereiii
NATA$A : AmAndoi s'au vorbit ! Vd blesiem ! Pe ei de scdndurd. Iar de pe locul unde gedea Clegci, nicovala a
amdndoi... dispirut. In collul unde se gdsea camera lui Pepet, zace acum
SATIN : Ia te uit5, se ingroagd gluma ! Tine-te bine, Titarul.; se risucegte 9i ggmg din c6nd .in c6nd. Cle$ci $a_de la
masd gi repari o armonici, incercdndu-i uneori clapele. Satin,
\rasili ! Astea au si tc inlLrnde !... Baronul 9i Nastia ged la celilalt capit al mesei, cu o sticlS de
CRIVOI ZOB: Nu mai in{elege omul nimic !... Ah votci, trei sticle de bere 9i o bucatd mare de pAine neagri in
urAti treab5. fafd. Actorul se foiegte pe cuptor 9i tu9e9te. E noapte. Scenl e
PEpEL : Nataiia ! Se poate... cu adevirrat ? ;\;a crerzi luminatl de lampa din mijlocul mesei. Afard guieri vAntul.
tr-r... ci eu m'am vorbit cu ea...
SAI'IN : Zdu a;a, Nataga... di-ti seama ce laci !
CLE$CI : D-da... Ei in timpul acela, el a dispdrui in
VASILISA: (din gang) Mi-au ucis birbaiul... dom-
invilm5geali...
nule comisar... Vasca Pepel, ho{u1... el l-zr omorit... BARONUL: A fugit de poli{ie... ca fumul de rriivi-
domnule comisar ! Am vdzut cu ochii nrci... tcatl taia focu1ui...
lumea a vhztI... SATIN : Aga cum fug pdcdtoqii dinaintea cel,rL
NATA$A : (se zudrcolegte ca scoasti dtn minti) Oa- drep{i !
meni buni... sorS-mea si cu Vasca l-au omorit ! As- NASTIA: A fost un bltrdnel tare de treabd !... Pe
cultd, domnule comisar... uite, sord-mea asta, ea l-a cAnd voi... voi nu sunte{i oameni... sunte{i o pc-
indemnat... la a!d{at... pe ibovnicul ei... iatrj-1, bles- cingine !
tematul !... impreund l-au ucis ! Pune{i m6na pe ei... BARON{JI-: (bea) In slndtatea dumneavoastri,
judeca{i-i... l-uafi-md gi pe mine... bdga}i-mri ia puq- ladg !
cirie ! Pentru dumnezeu... ducefi-mi 1a prisclrrie ! -. "SATIN : Prea era curios moqneagul... da ! Iacd,
ri Nastioncr tra indrigostitd de eI...
NASTIA : Il indrigisem chiar... tare mi-era drag !
i
I

Ai dreptate ! Pentrucd el toate le vedea.., toatc ie


Cortina in{elegea...
ir
j 85
vremea are sd tlea legea ei' una noui"'
F iecare

SATIN : (rdzdnd\. Ce mai tura-vura"' p::tt:i-*r?fq vreme zrre legea ei"'


vremca care a dat "Codul
: Apoi cla"' a venit n'are
el era cllm e miezul de pAine perrtrut un oln lara SATIN
"lr."rr:'-^'i*i"i.a lege"' si se uzeze cu una
din{i...
BARONUI- : (ra:t)rLtl) Sau ca un plasiure
pe un cu doud !
NASiIA; Qoue;te t:u pu'lruru! in masd) Dece oare"'
buboi...
pentrit ce traesc t; ';;;i':' t'u voi.? Flec dc aici"'
CI-ESCi' E1... eia rln om milos"' voi insi"' n'aveti
il;"l;.';";*tt"''ian'i- la .cllratul piinrintultii
I

milI de-f-u
nimeni...
foiosi, dacd mi-ar ii miii de IIARONUL: Fari..slrete' .lnd.y'!,. t.
SAiIN ,
"" {i-ar : $i goata-tI tlt't !" Sl ;tiu cii atn sr nra
.

tine ?... .
\:ASTIA
CLESCI : Tn... cum si spun"' nu cd {i-al li mill 'iiiiutt
farasc 1i in PatrLr labe
rie
tatit'1"' iti patru
!

jigne;ti"'. r;n?ioi'lui.,".{i .e hazlie


om... Dar tu ;tii sa nu-l
rni{nul: (se agc:al(i p'e 1:atut dt' stirduri^;i ipl
'"i;;;;;; ntina b'ol,taad' ca P! u1t gopll) Blir6nul in stare sr mi.tdriisc ! Nrrmai
Nltfil : Da, snniat"'n'i;; sa

cra"bun... avea o lege in suflet I Cine are leqe un


- ln md descotoi"" t;"' ah' ce sila n.ri-e de
de io{i oamen:i !"'
iuit"t un om bun !'.. Cine a pierdut legea -- e toate I De toat:i'titiir'uitu"'
" !... SATIN : Dacd pf"ti,'uiunt'i gAnC
i' f ^t' tinc 9i p" lt.tot";a
om mort
Si el tot intr'acolo-are de de versiz{ si nornoirsca"'
nniioNur- : Ce fel de lege cneazule ? de capatul
fAilRiil'' Una bur-ra...'Este mulie"' Stii si tu allat ca numai it" i'ti';ittt se lecuesc oiganeie"'
lumii se giseEte ti'iiiitji'ti;de pe cuptor) organis-
ACTcRuL 1"o"i|"'iii'l ai
fel...
BARONI IL : Alai dcParte
-i'*i !
'
TATARUL : Sh nu ia' omului -- asta-i- iegea I mele. dobitocttle I

otrtivite cle alcooi"'


i;iiN; L;g; ,.tu^-." numeqte ,,CorJul pedepselor sitlN''" o;;;;;1"
! il;i;;''l*"=e- r'ltt" r o si1 vedeli
penale si Corectionale"." ,\CI'oRUL : Da
eiRoNUt : Mai
"-foi-rpil"ute un' : ,,I?e9;ula.rnentr-rl perlepse- cd are sti Plece !
"r1"
de judecitoriile de ocol"' ilnnOXUf- :' Cine adica' slr 1)

rniAntjr-: se numeqte"'.coranul vostru tre- ,\CTORUL : Eu


Coran al zei{t'i'" cum ii zicc ?
!
^'fru BARONIIL : Merqi, slujilor cum-'o cheml ?
te fi. lege pentru voi"' Inima trebtte sii vd fie
coran... da ! Zcita clramti, u ii'utdiei"' ci \u'u
''
ttcordeonul) Suierd,. el al .dracu- TTCTORUL, Mu",'niel'ionut* !, Nu-i zcitb'
"l;il-. :si(incearcd
CLESCI
siiti cd are dreptaie cneazul"' trebue sir
Atropa"' dracu''t'
SATIN : Laheza".' ii;it"' AIrotlita".' e cle vini"' cl
tiiegtl dupl lege... dupd evanghelie"' le mai clescurcd I"il;;';';alranut
i:r';#.nii p; Actor"' PricePi' B1l:?n" ?
SATIN: N'ai decAt.'.
eia un prost""
: I}ARONUL :- Bitrdnul
BARONUI- Incearci'
: jieisnrlL, t sat6al'":ll"t ! Mel-po-me-
iiviXnui:
"iil;;l-Fi Mahomed a dat coran ;! a zis "Asta-i
aga cum se scrie aici !" Mai tdrziu o
""nul"i.# ox..i"i'iilitor
tr'tti"zr'! oameni fdrr suilet ce sun-
u.-ni- ur.*"a cdnd coranul are sd f ie prea
pu{in"" 87

B6
tefi I O sii vedeti c.i el va pleca I ,,Ghiftui!i-vd, gurul adevir I El in{elege asta"' r oi. insa' nu sul'l-
z.evz.eci1or"... poemde B6ranger... cla ! Are si-;i i" ttri. I Sunteii tiri ae cap,inleleg
f*;i'iui. capa!ina.ruastrii
gdseasci el un rost... de unde nu-i... n'ai ce lua... . ca o ceramida... Eu il pe batrdn "
BARONUI-: Crezi cI nu-i chiar nimic, sir? ao-f Ei rninfea... dar o ficea din mila voastrit'
ACTORUL : Da ! Absolut nimic ! ,,Groapa asta irni Iiu.u- ta t'[ i, ! Mulf i oameni mint. pentrucir
i\m ciiit
le
rra ii mormdntul... slab gi istovit mir prdpddesc !" .'*"lll ci,: semenii 1or...'eu Etiu asta ! cles-
Dei:e inai trii{i r,oi pe lume ? I-a ce bun ? pr"'".t, f Uttii gti, sd minti irttmos,.cu insuflcfire'
B,'\R(lNiii-: Ast:Lrliil I I(ean, sau qcniul gi nebunia ! he- invioreazi oamenii !.'. Sunt minciuni m'dn96ic-
Nu mai urla ! ;#;, impdcluitoare..' ca . minciuna care desvino-
ACTOIiLil- ; Degeaba I Daci vreau tot am sl urlu ! si'eutatea ce a strivit mana muncitorului"'
NASTIA: (ridica capul dc pe rntisrj;i riii dir. mAini) "xl"ti"
.ii"i""ii"i;i;;i; pe cei ce mor cle foamc"'deEutare"' ;tiit
Ba s;,i slriqi ! hi'au clecdt si asculte ! i"'i".."*":i' nlinc'iuna ! Cinc nu-i destul
BAROI\i jL : Ce rost are, ladrl? .i .in"ttl;*.t* Jin sdngele altuia acela arc ncvoit'
- in ea' altii
SATII'.1 : La.s5-i in pace, Baroane ! L,a dracu'1... N'au :t;';i";l;;1... i"ii igicauL;i ttn reitzim
decdt si strige... N'au decAt -r5-gi spargd capetele... ;; ;;;il
-tiu Jupe "u.'. Dal cine-i stdpAn P*,:lll9:';
treab:r lcr ! $i asta are un rost !... SI nr-r-l irnpiedici .in". Jepinde de nimeni -qi nu minAncd r.lintr'al
pe om dela ninic, cum spunea bitldnui... l)a, el e
I
aituia - ce nevoie are acela de minciuniAdeviirul ? A/iin-
de vini, drojdia asta risuflatl i-a innicrii pe tofi b Iiun, *.t" religia tonitot ;i a stdodniior"'
iL
de aici... i{,
e cr:edin{a omului liber !
CLE$CI : I-a momit undeva... dar nn ie-a ar.ltat in-
li
"';;;-t; .u :tin.Bravo
BAR-ONUL ! Frumos ai sptts-o ! Eu sunt ! de
cotro s'o apuce...
t
,(l, I Vorbeqti"' ca un om cumsecade
BAROidUI- : Bijtr6nul a fost un sarlatan. ',
SATIN
-';;g;$,-de: Dece uneori si nu vorbeasci lrumosvorbesc 9i un
NASTIA : Min{i ! Tu egti un sariatan ! vreme 'bu"'
ce oamenii cumsecacie"'
9ARONUL: Taci-{i gtra, ladg ! ca niEte pungaqr I eu am uitat mrrlte' totuEi
C[-E\SCI: Nu-i prea pl.icea bitrijnului adevdrul... ;;"i'l!; titini. i'at" ."uu t vorbeali de bitran ? E
Tare se mai ridica impotrir.a adevlrului... aga qi t,"'"t"f"rite-destept !"' El mi-a lirnpezit inima a;it
trebue ! Avea dreptate la ce-mi iolosegte 'ade- ;;;;;;i, ban vechi"' Sr bem"' in sir-
-
'u'drul ? $i lSrI el te innibugi aici... IatI, cheazul... "t"tur-,n
rrltatea lui ! Toarnd"'
gi-a strivit mAna la lucru... 9i acum trebue sd i-o
taie' cu feristriul... poftim, Ssta-i aclevirul ! (l{astit toarrtd bere intr'un.pahctr 9i iI intinde
SATIN : (hdtdnd cu pumnul in masa) Ticere ! Sun- lui Satin)
tqli .., tofii nigte vite ! Progtilor... sI nu mai pome- lui"'
ni{i d_e bltrdn | (Mai calm) Tu, Baroane, egii mai SATIN : (zdmhincl) Bltrdnul trdeqte- dupd capul
'"iif'tt"ti
riu decdt tofi ceilal{i !... Tu nu pricepi nimic... gi ie priveete cu ochii sii' Intr'o zi l-am in-
indrugi vrute gi nevrute ! BitrAnul nir-i un sarli- ilb;i,-
'(iiiiitaii,"viosrr" ! Pentru ce triesc oamenii ?"
tan ! Ct inseamni ader.5rul ? Omul iafi sin- su imite g[usul qt gesturile lui Luco)
- 89
B8
I
,,Apo-i oamenii triesc pentru o via{ii mai br,rni, drd- rhzboinici clin Franta"' Au siujit cu
!..' de ba;tin:i
gu{ule ! Iac5, sd zicem ci undeva'triesc niste tAm- i;;ij ;i';:;;i"'iJi.,t-ii" ce in ce mai sus"' Sub ciom-
plari, unul mai cdrpaci decdt altul... $i ia-G cd nia lui Nicoiai l, ;;;it'i lrleu' Gustav Dtjbile"'
de io-
dintre ei se nagte inir'o buni zi un tdmplar... un
tdmplar cum nlt s'a mai pomenit pe lume. El pune
;;p';'r,; post inali- tit r'ogut"' avea sute
basi... cai... bucatart"'
p.ecetea_ lui pe intreg megtegugul tAmp1dresc... ;i Nis?in ;"iw"iii-ioate astea-s minciuni !
dintr'odatd el impinge megtequg.ul dstd cu doui- BAR.ONUL '. (sttre l;;;ti- Ct'-tttn ? I-i aqi"' rrai de-
zeci de ani inainte... La fel se petrec lucrurile gi.:r-r oarte ? !
to!i ceilal{i... cu llcituqii de pildI... cu cizmarii gi adevlt'rrt !
\iiil,\ ,- Niriii,' ntt-i nalti'u
cu ceilalfi rruncitori... ;i cu tilranii e tot a$a... I Aliir
l]-\R( )l'itlL : t,irig':'1' 'Trl'.uri"'''"-a s1i ctt bilzt'n I
irAna si ciornrrii
- toiitrrentru
r-tiizrresc spre urai bine I Fie- ('1rlt
'iit..t\\trsc'rvrr
czr':i la P.l""l''r''gl''l
care crede c.i trriegte sine, qi cind colo tri-
clte pentru o via{zi mai bund ! Unii o duc a;a cAte in t r' tt fi t''t i !
(C t i u,,, :"il,t'
rE':,1',: ;' ; r;i r' :;;,:,fl\
i
:: ;
t e ;;
o sutl de ani... cdteodatl qi rnai mult -, numai
spre binele omului !"
lrltS'1'l-,r: $i a.-sia-i ininciuni !

(Ntistia se uitir cu std.ruinld in ochii lut Satin. Clegci n iioNilL": faca ti gura I ELr i{i spun ci avetr zt'(rr
lusii la o parte armonica;i ascultci;i el. Baronui sdde cle lachei 1..'
tu t'opul o.plt:t:at;i bate incet ctt degetete in ntasd.'Ai:- l'iASTIA '. (t'tt o r!coseliilti piticc:re)
Nu-i trcleviirai I

lrtru! se ttpleacti tic pe cuptor ;i urea sd cobctarc cu it.tnoxut-': T'c omor !


ilAt;iA"," (qilr, ,i'i'i') La fugu) Trisrtri ? Nu-i
- acic
bdgare de seuma pe patul ct'c sc{utduri)
virat !
din 'll
,,'1'o{i dr-Jgu{ule, cAt sunt pe lunrc tr:jesc pentru ca SATIN: Isprive,'te, Nelstioncrl I Ntr-l scoate
viaia rsii iie nrai bLrni I Tocrnai deaceea irebue sd rite...
clai respect cntului... cici noi nu Etim cine este el, arlt eu"' lepiditurl ce e:ir
pentru ce s'a niscLrt si ce poate sh faci... cine stie
RARONUL : Stai cd-fi
poate cd iocmai dsta s'a ndscut spre fericir"u nbu-
Bunicul mell..' I Totul e minciuni I
I{ASTIA : Nici brtnic n'ai avttt
stri... spre binele nostru al tuturor ? ! Mai ales de
copii trebue sd avem mare grijd -- de copilagi ! Ei (Satin izbucne$e in hrthrste de rds)
trebue sii se simti la largul lor ! Lasa{i copiii..si
sc bucule de via{a... Avc{i grijn dc copii l"'(Rd,:le BARoNUL : (istoait^ tu':l:^'l-"',llo3frift
- iatin, spttne-i." /t *fli'''ll
irtceti;or. Pauzd.) tArici"' cum' sr itr .i itt
IIARONUL (pe gdnduri) Nlm-da... pentru o viald
mai bund ? Asta... imi amintegte cle familia noas-
nu crezi ? (Strig?t iitpniit h.'utond
si^vd
-cu
ia
'rtu:nttii
tri... il"tl
i"t"i1- 'ftuat't' rlracrrlai. incenut sa urli ?
!

Ai;'
Suntem un neam de vi{5 veche... de pe vre-
mea Ecaterinei... o familie nobili... un neam de
NASTIA 1t,iu"1ui"iii1" , cdnd nu-1 crezi ?
Acum in{elcgi t"fi"tt"i*it'otul
91
90
Ci-E$Ci : (sc iiiloarce lt ntasd) M'am a;teptat si vd BARONUL ; Lasd cd-i da'-r eu cdteva"' pentru obrdt"'
lua{i la bitaie... niciile astea !

14I{B!]! : A-ah, proqti mai sunte{i ! Foarte riu ! NASTIA: Incearcd. Atinge-md numai !
IIARONUL : Eu... nu perrnit niminui se-9i bati CliHoNtlt- : Lasi cd incerc, n'avea grijd I

Ce mine ! Eu am dovczi... Anr documcni", ,utada 1r,c SAff X : Vezi-ii de treabh ! Nu te iega.de ea"' szi nu
.-'ii''n"sti
SATIN : Arunc5-le I $i uitd cle czric,stile bunicu1Lri...
i o*ri I Nu-mi iese clin cap.'. bltranul acela !

'i[ai, ,u hc;liote) Sd nu jignegti pe niineni !"' Dar


_ ll:l]g3.Sca lrecutului n'ai sI ajunqi rlepartc... lf).a .,i-r* iost lignit pr.ntirr to.ata viaia ? Cu asta
ISARONUL: Dar cum indrdzne;ie en'l
NASTIA : Asta-i buni I Cum indrlznesc ! cum rlmdne ? Si' iert ? Nu' Ninlinul n'arl si-i
ISATIN : Dece n'ar irrdrizni ? ! CLr ce-i ea mai prejos iert nimic...
Cecdt tine ? Cu toate c:i in trecutui BARON-L : (cdtre Nastia) Trebue si inlelegi ca nu
si gisegti nici caieasci, nici bunic,ei,poate
clesigLri, ri'ai esti de seama mea ! Tu'eqti"' o cdzituri !
car pdrinli...
nici'mi_ XLS;ila
"'t" , \'ai cle capul iiiu, prdpidiiuie I Doar
'iie"Eti tu""
BARONUL :.(pctoljndu-se) Dracu' si te ia... tu pofi p" spinarea mee' ca viermcle ciintr'un
judeca linigtii... Eu insi... mi se pare ci n'am'ca_ mdr !

racter... in hohote tle rds)


(7-oli biirbalii izbucnesc deodatd
SATIN.: .F5-ii rost. Prinde bine cdteod at"k... (pauzd)
Nastia ! Tu te mai duci pe la spital ? ! Frumos iniit', n'am ce
CI-rr$CI: Ah... ce tArnoitd
NASTIA: Dece? ,
zice
SATIN : Ca s'o vezi pe Nata;a.
!

BAIIONUL: Nici macar"' nu te Po'r,i supara Pe ea""


NASTIA : Acum te-ai trezit 9i tu I pni a ieEit de- prea e idica*rd !
mult... gi de atunci i s'a pierdut urma ! Penirucd NASTIA : RAdeti ? Vdd eu ci vi prelacefi
! Ntr rrd
a intrat in pdm6nt.. vine voud a rdde !

SATIN: Va si zich s'a dus si dusi a fost... ACTORUL : (Posomortt) A5a, be5telr:1te-i !
NASTIA : Dacd aq Putea I Pe to{i v'a; strivi !
CLE$CI : Tare ag vrea si ptiu .r.. n. care o sd-l in- (/a o
funde mai r5u ? Vasca pe Vasilis'a, sau ea pe el? cea;cd de Pc masii ;i o a zuarlc Pe jos) Uite asa !
NASTIA : Vasilisa are si scape I e vicLeana, dar pe TATARUL : Dece spargr vasele ? 8h... ce tAmPita f
I

Vasca au sd-l bage in ocnii... ;;iioNut. , 1se ,iiiia;- Lasi ci o invif eu indatii
SATII\I : Cdnd omori nn om in bdtaie nLr cape,{i riecdt si se poarte cuviincios !
inchiscare... NASTIA': (fugind ttfard) Y. vd ia dracu'l
SATIN : (striga d-uPd ea) Ei ! Ajunge ! Pe cine
i'rci
NASTIA : Plcat. Mai bine l_ar li bigat in pe ti
voi tofi ar trebui sd vd bage in ocfra... arocn5... sir sperii ? La urma urmel, ce s'a ndzarit ?

NASTiA : LuPi ce sunte{i ! De-ati craPa cu totii


.vS,miture trebui sI !

.ca pe nigte gu*noaie... si si vi arun;; Fiarelor


_ .undeva intr'o groapl !
!

SATIN : (mirat)-Ce ie-a gdsit ? Ai turbat ? ACTORUL : (incruntat) Amin !


9S
92
nici eu, nici ei". nu ! ci ttt, eu, er' bdtrdnul' cu d.''
Napo-
TATARI,II. : Aoleu I Al naibii muiere, se vede cd-i ru-
-qoaicd I Indrdzneata... de capul ei ! Tdtiroaica nu ! i;;".'i\;h"mecl... toti laolalri ! lDcsert.eazu
Tdtdroaica Etie de lege I
'iii,;, )iii,i,"" r'a=i,,n si!ucta urtui or!) Priccpe'li ?
CLE$CI: Trebue s5-i tragi o chelfInealI... i.i"' i";;;, ;;;;;;j I Aicie pentiu
incep ei siargesc toate"'
om ! Pe lume nit
Rt\RCfiiJL : N-nemernica ! T"iiir'..tul" o*,'totul
CLE$CI : (incercdnd armonir:a) E gata armonica ! iot resir-rt a
;;.ft'i..al nrntil. Olm'-tt lost creat de mdna
Dar stdpAnul ei n'a vcnit inczr... Sc dLrce de rdpl ;i,i.j.;;;u1 lui I ! Ce minuna{ie ! Ce mAn-
f liciu1... il;;'.;;i-;..J .uuant ! O-mtrl ! Trebue si ai res-
SATIN : I{ai, bea ;i tLr ! ;".. ;.i;'J" cuo,nmila ! Ntr tt't'lrtr. sa-l t'T!l]iltl"'il;,;
CLE$CI : l,{u1{r-rmesc ! $i apoi o fi vrerrea de cul- i;-i iniot.sti ta"' trehuc s5-l respeclr l.l-iiir
care... ii-'1,',idi-*'.lntrli, l'tttlui. Baroane ! (S" ridi' t)
"-^L
SATIN : Ai inceput si te obiSnuegti cu noi ? frl"" e... sii te sim{i om !"' E'u srtnt un- pu$ca
rias. rtn itcisag, un"liilot"' ala cstt'l CAnd
umbitr
CLE$CI : (dupti ce n bitut, se dtLce spre putut de scdtt- punga$"'
durd din coll.) Dc, ce si zic... Peste tot oamettii ,.,,.'=t'lr,te oamenii se uitd 1a mine ca la un
I i"[; il;';;i;', -ea ;i intorc c.ap.ul dups rnirrt'"'
sunt oameni... La inceput nu-!i dai scama de asta...
dar cdnd te ui{i mai bine, vezi cd toii oamenii sunt l,ii' .*-'*pun.- ,4...u-: ,,Ticiiiosule I Sarlatanule I

ce ? Ca
la fel... nici mai buni, nici mai rdi ! Du-te ia muncl !"'SI -untt" ! Peniru de rds.) lnLot'
ie ii;, .etrii (lzbuine;te in .hohole
ingr.ijesc.nu'
(Tdtarul agterne ceaa pe patul sdu de scdnduri, ;;";;"-i am dispretuit pe acei care se
.riorno.ut i,]i"' Ntt asta-i lucnrl ce1 mai
rit'
ingenunche qi tnceT:e sd se ronge) ;;;; gui;"n"
*;;: I Nu
^de isia-i lucrul- cel mai impot"-
BARONIIL : (fdcdrtdu.i samn lui Satin sd se uite la tant ! Mai presus orice e omui ! Omul e mzli
Tdtar) PriveEte ! ;;;""- cle in'destrrlarea stomacului !

SATIN : Lasi-l in pace I E om de treabi... nu-l tur- oihoxilL ,"titatina"d din cap) Tt mereu te gan-
bura ! (Rdde cu hahote) Astizi snnt bun... dractt' "?'"Xi. ir[.rti-.-"aiia-i bine"''asta' pesemne' i!i 1n-
Etie dece !... :;i;:.*-i;i-o...'gu
-f3r'i'iia'i,,' nu sunt in sfare"' nu pot"'
BARONUL : Cdnd bei, totdeauna eqti br-rn... gi i'u, irnprciur' u11oi .spune incet
'iricd"' 5i cu
tept...
de$-
sliata) Frate, u".nii, ti-c Pricepi ? Mi-9
^ma"iitti.ri
' ti ;i
sa iie mai departe ?
SATIN :
Cdnd sunt beat... totul imi place... M-da... ilr#al ce-arc
! De cinesd se
Ei ;i claci se roagd ! Foarte frumos ! Omul e slo- SAijN , iiti*ttara"-se)' Fleacuri
bod si creadd sau si nu creadi... asta-i treaba lui ! teamir omul ?
Omul e slobod... doar el plSte;te pentru toate : BARONUL : $iii' de cAnd md til minte"' dintotdea-
pentru credin!5, pentru necredin{d, pentru dra- "';;;"."t.1".ui nii-" invatuit intr'o cea{5:,-f iti:tl":i
goste, pentru degteptdciune n;uiit in1.t.s nimic' Parci"' mi-e qi rusine"' mr s('
- omul
pentru toate Ei tocmai deaceea
pldtegie singur
e slobod... In om e o*' .e'iouti viata n'am ficut?altceva decit si-mt
tot adevirul ! Ce va sd zicd : omul ?... Nici tu, 5Jii# rtri".r...'"liui^p""tt"" Nu priceo ! CA'nd
95
94
mergeam ia gcoald, purtam uniiorma unui pension jA'f : lii, md cabotirrtrie ! Incoiro \. .lFluterd' Inirrt(
'' iN -u
i"t' t''' i mb iii mt .i il r.' r't, t' aluu
c i c ii d
pentru copiii de nobili... dar ce-air invalat acolo ? i uL',,"u'' ; i' u'i,i),i
ut
ttrne!ili
r

de bdulurci' Bult-
Nu-mi aduc aminte... ! Cdnd m'am insurat, am im- i,,nni,, ,tntdrtcloi
bricat fracul, apoi halatul... dar mi-am luat o ne-
ju"
i,ii i i i "'i "
"
""n
teg'i t n d
r,L.r' c c o u r i gi' n c
i ctt -
urttttl
rt)liaa lo.'i':it'i u'icttli' arc o sticld
',ii
tntti * "'i,',' dc
i',i
1",,',,
vastd nctrebnicir -- clece oare ? Habar n'am... Dupd
ce mi-arn tocat avcrea, am purtat Lin surtuc cenuqiu 'iX'ilrii.i,'i" ii',,ii' in bttzunarut sur,tucului)
,iiibvr'iiir'.v , c.,iirt e"rin iel clc nriigar' Nttntai
crr
gi pzlntaloni ro"scaii... dar cum m'am ruinat ? Nici
r-r'am brigat de seamd... CAt am fost slujbag la fisc... n'are urechi... . '[tt semcttt. ctt ul1 migar.
arr purtat uniforml si chipiu cu cocardii... Cdnd BTIBNOV : lsprAr'c1tc !
t

mi-irm insuqit nigte liani publici -- m'au imbracat A{EDVEDIE\' : Cititif ^ nlt'tt ttt tt'l trrechi"' ea att'lc
in haine de pugciria;... pe urma am pus uite asta... cu ndrile- Te-am ciitrtat
$i totr-rl s'a petrecut ca prin vis... ce zici ? E cara- RtIBNOV : (ciitre Satittl Dragul..ntert-!
t Ia sticla' ci ctt
ghios, nu-i aEa ? nrin toate l;irtLrriil ri"drciiimite
S:\TIIJ : Nu prea... mai degrabi, stupid... Irn tott. m6inile ()cuPa.te"'
II.A.RONUL : Da... 9i eu cred cI e stupid... foiugi... SATIN:N,aidccAtslpuicovrigiipcmasdqiaisit.ti
trebue sI aibe un rost cd m'am niscrtt ;i eu... nu ? liberezi o mdnd"' tlli I'tii'
SATIN : (rdzd,nd) Probabil... Omul se na;te pentru RLIBNOV: -Aiclreptate I AL cine-mitoc ! "
Ai
o via{5 mai bunil t. (ltttuaiin,{dnd din cap) A;a tr,:-
";;;j[iui" ! v;;;t, ai ? E dcetePt
: r"il'piingoiii st'ni.adEtetrti"' Lasa cir
buc' si fie ! ,\\EDVIDIE\' tlc.stcpiaclrrtrc' IIn ont
stirr eu ! Ir.i nrr p"t''irliliil
BARONUL : A{uierea asta... Nastia !... A fugit... in-
tle treabi poott ii"Ei'ptott-
ins[^ontttl nccinstit --
cotro ? tr{d duc sd viC... unde o fi ? Oricum... ea.." 'nir!i' tni'tit' q'1.1rlcsPrc cirmilrr'
tt'ebttc ttcaParat l"l
(Iese. Pauzd)
ttt n'ai dreptate""chmila e ttn animal ric ctilarie "
ACTORUI.: Tdtarule | (Pauzit) Cneazule ! l1'are coarne"' Ei nici din!i"'- lttme aici ?
IlliBNOV: t.lncie-s'ttif oiti i ^Dtt" trrt-i in col{ ?
(T titarul intoarce capu I ) "ti'a*ilt" io....'i^t ii"ti" r cilc-i trcolo ? Popf,tt-
SATIN: Incii n,,'ti-^i"frntit tnti
gologanii
: IioagS-te... qi pentru mine...
pu{in ;i nnt isprrivit ! (itrqirltri
ACTORUL Di' ast.
TATARUL: CC ? ttili;iiecrl: NIai am ',,,.r''.^f,'it.f
ACT'ORUL '. (ntai incct) Roagd-te ;i pcntru mine ! ci,rn siiillr,t... I
,llrtii em .,t,,n,,t
TATARUL : (dupa o clipd cle lticere) Roagd-te Llnde-i Guqatul ?

singur... (ILESCI : (se apr"pia dc nms.d) Nrr-i aici""


nrlitr' lrrlitr!
ACTORUL : (se dd repede jos de pe cuptor, se duce lltrBNoV, nt-t'-""1'i'':it*;;'i-'.PitI'' serios' petrect
Cttt'canttle r Ntr iiiitn"iii' mat'ii t'l
!
la masd. Mdna ii tremurd in timp ce-;i um'ple un' 'Bca
iac ett cittste la
pahar de aotcd,, iL bea gi iese ln tindd aproape fu' clin gros, rrtr liislr'i'rt'tiitn i"-"'
gind) Am plecat ! loti I rlr"'mi'pi"io tn iac cinstt' ! Iii' rle-a;
Fratilnr.
,9?
96
7 . Azllul dc no.rple
ii h,igrri... ;r; ticsclritlc,r (.llr.(.iurltir... .;lr lrtrr toatflt litiltNOV: l-asi-l in pace ! Acurn s'a zis cu tine..,
t Ziu;,,5,, r Cu iniiri.l' Nu mai eqii curcatt... s'er ispriivit ! Nici varrJist, nir:i
Si vinl olir:ine, si bea, -'d ;,e;;;;; ;i-gr',riiii.l,,
LT::-t.,qfo,l1'
.re "r.liriiu' runclri nu nai e;ti...
muzici... sd uite de necazLrri I Orice nm sarac... ,\t.10$CA : N'ai tdtnas decAt bdrbatLrl rrr/rtuqii...
-re
pofteasci la cArciuma rnea qi sii p. : O nepoatd de-a ta e 1:r pu;ciirie, iar cca-
tj ar
Fire;Ct
spune... poitirn'1i,mntot.' ,rii calii_
ii-iirl IIIJBNOV
laltii
*l1l merr
talul i I lacii asa
Tie
!
c pe moarte,..
\\EI)VL:DIE\/ : (cu utdndric) :\tinfi ! Nici vorbii sd
IATIN: i\lai bine clfilmi acurna lot cc ai in buzunar.... iie pe r.noarte, e disp:lruth far'6 urnrir !
llIJ.BNOV:.'fot capitalrrl ? Ctriar aclm'l Nr,-ii;; ;
nrDtzr ! ,eIai na... incii doudztrci de copeici... (Satirt rdde t:u hohote)
na gi
c6{iva. gologani de cinci copeici... na' de
Si clouA
IitIBNOV : Tot una, irate ! Fird nepoate, nu rnai
^ _cgPslcr... lrne tot I
r
SATIN: Bun ! I-asi cii {i-i pisircz err nriri bine.,. Anr e;ti rrnchi !
sI joc pe ei gi...
r,
At.IO$CA : llxcelen{a voasiri ! Ajutor de bdgitor dtt
,\IEDVI]DIE\/ : Sirnt martor cil i-ai clat banii in piis_ seami la iabrica de intors fesuri I
trare... in sumi de... c6ti erau ?
BIIBNO\' : Tu ? Tu esti o cirnili... Ce ne trebrrt Ce tle-u buni urc cuttfitra.
noui rnartori...
,
Iur eu n'unt tit:iutt pilut'!
AI-lO.lCA.: .(itttru descull) I.'r.a{ilor ! Mi s'arr udat ' Dtrr eu sunt fldt'du de tiulu,
prcroarcle ! $i-s cumetrii mele drag !
BUBNO\/ : FIai s5-!i 9-6ilcju1... Asta_i singur.ul 'l rrre-i h'ig
! Si gtii c?.ml.uzi
!
leac placr-... ianli ;i joci.. aJ
ruai rnare dragul I Dar rdLr iaci 'ca'bei ! Asta nu-i 1i-e
(lnlrd Criur,ti Zctb, upoi, irtuinte de sfdr;itul rtt:hll,tti,
siinitos.,. biiutura i{i face riu 1... irtcti t'reo cd{ic,tt bdrbttli si t:dtet'a f emei care sc dt:s'
AI.IO$CA : Bine zici, se vecle pe tine ! Numai cAnd brttcti li se t'ulcti, bodogtinind, pe laaild)
esti belt s..'pe.ry_;i tLr a orn... Clegci I Mi-ai i.pnrrI
ar.'orrleonrrl ? (Cdnti.si jonril (IRIVOI ZOB : Bttbttor' ! Dece ai Eters-o ?
IIUBNOV: Hai incoa ! ,Sezi... heri sI cdntdm, irate I
Eh, nu te uittt lu bcttul meu. Cdntecul care-mi tttie... r,rei ?
Cti-s bdiat lrumos eu - ziiu ! 'I'ATAR[JI- : Acun eltlace
nt-,apte, trebue si dorrnirn I Zitttt
Cdrtd cumdtru rnea md t,ede t:Anta!i c6t vd place I
Dupii mine se repede ! Sr\TIN: Lasii cnei:zttle nu-i nimic ! Vino 9i tLr incoa !
I'ATARUL : Cum nu-i nimic ? O si faceti tiriboi...
..I!:q_ilt_ryt_lrigul in oase, tra{ilor ! Brr., ce ger ! CAnd se cAntd sc face tlrlboi...
MEDVEDIEV : Mm... ce te faci clacd te'ntreb"cine_i IIIIBNOV : (clucfutdn'se lu el) Cneazltle ! Ce-fi face
cumf,tra ?
rndna ? Ti'au tiiat-o ?
98 99
TATARUL : Dece s'o taie ? Sd vedem... poate cI nu evA$NIA Ei vezi ! AlioEca
trebue s'o taie... Doar mdna nu-i de fiei. nu-i marc ALIO$CA Iatl-ml !
sco[ald s'o tai... UVA$NlA:: Le
CVA$NIA fleclregti pe socoleala
Ce tot llecareqll mea ?i
socoteala Irlea
CRIVOI ZOB: Vai de capul tdu, Asan ! F'drd mAnii ALIO$CA : Eu ? Spun tot ! Totul, aEa cum este, l)e
n'o sd mai fii bun de nimic I La cei de teapa noa- cinsiea mea ! AEa muiere, zic, mai rar ! Are pe
strl n'au ple! decdt mdinile Ei spinarea... FdrI pu{in zece puduri de carne, osdnzi Ei oase, dar
rndni nu egti om ! Nu faci nici doud parale !... Hai folos, dacd n'are un dram de creier !
sd bei votci... l5rrl rnultd vorbd ! CVA$NIA : Iii, te carn intreci ctt gluma ! Am eu creierr
CVA$NIA : (intrd) Vai dragii mei chiriaqi I Nici nu berbchet... Dar dece ai spus c5-mi bat vardistul ?
vi inchipuiti ce-i afard ! E un fris si o zloatd... ALIO$.C$ : A4i s'a pdrut ci-l ba!i, Ei de fapt il
Da' vardistul meu e aici ? Atdi, cuFcahe ! parulal numal...
I,IEDVEDIEV: Aici sunt ! !
'nu : (rdzdnd) Zevzeaie Ar trebui
CVA$NIA sd te laci
CVA$NIA : Iar imi terfelegti scurteica ? Nli se pare,
cd vezi, nu sI r-rnrbli cu vorbe prin tdrg. Tu nu
cd te-ai gi pilit, ai ? Frumos i{i gade ! :

gtii cd rufele murdare se spald in familie?... Fi-


A{EDVEDIEV: De, azi e onomastica iui Bubnov.,. iegte cd asta pe Abram il strpdr5. . Din pricina ta
gi apoi e frig... zloatd...
CVASNIA : I{i dau eu !ie... zloatl a Ei inceput sd bea...
poitegte Ia culcare...
I
ALIO$CA :^ Atunci are dreptate cine zice cd ;i gdina
bea !
A'IEDVEDIEV: (se duce cd.tre buciitdrie) Pot sd mI
dr,rc gi la cuicare... ciriar mi-e somn... e si lArziul
SATIN : Ce ai cu e1... dece-l tot bruftuluiegii I
(Sutirt ;i Cte;ci rtul ctt hrtholc)
CVA$NIA : Altfel nu merge, drag5. Un om ca ista CVA$NIA : Ol, co{t'arulc I Cc tel de otti mai eqti ;^i
trebue sa qtie de [ric5. Cdnd rn am hotdrit sd tri- iu, Alioqca ?
esc cu el, mi-am zis cd o sd am gi eu un folos de pe
urma lui... ci de, e rnilitar Ei eu o biatd femeie sin- ALIO$CA : De pritna calitate ! Mare gmeclter 1a

guri n'o s'o scot la capdt cu nigte scandalagii ca toatb ! La mini ce-i in gugd qi'n cdpuES ; ce-alll
voi... $i cdnd colo, el s'a pus pe biLrturMs1a-mi avut gi ce-am Pierdut ?
lipsea mie ! BUBNOV '. (se dttce lo ptttut T'dturutui) Hai la noi !
Degeaba, iot nu te ldsdm si dormi ! O sd crdntirnt
9ATIN: Ji-ai ;i gz{sit onul sI te ajute... toafd noaptea ! Guqatule, db-i drumul !
C\/ASNIA : DacI n'arr rlat peste altul nrai bun.,
n'ai piimi sI trieEti cu mine... lasd cI te ;tiu CI{IVOI ZOB: Sri cAntim ? Dece nu.'.
Si chiar de ai vrea, cu ce m'ag alege ? Intr'o ALIOSCA : $i eLr am sl vi c6nt din armonicd !
tirmini mi-ai toca la cirti tot ce am, m'ai lis SATIN : Si auzim t
druniuri ! 'IATARUL : (zdmbintl) A1 dracului mai eqti, Bub;
SATIN : (rdzdrtd cu ltoltote) Asta a;a-i, coanS nov... hai, dd Ei la mine de biut ! Sd ne pilim, si
prictiireasd cd {i-aE toca averea.., chefuim, cd nu-i vremea sd murim !
100 , l0l
llLltlN(lV : 'l"txrnii-i Satin ! Stai jos, GuSatule ! Ei
iralilor I l)arcii rlrttlt ii trtrbtte otttLtllti ? Anr baut
pu!ini.,l ;i izrca. rtt'ant ittvcselit I OLrSltttlc l"' D'i'i
lrirlnrrLt t... $tii, cintccltl care'ltti plitce ntie ! Artr )

chel sii cirit... qi sii PlAng !'..


I

(,lil\'()l ZOi]: (irtt'tpe su cirtli:) "fr

SrttLre le rasu rc-tt ltut ta

tIUIINOV : (ii lhte isonul) ,AZILUL DE NOAPTE"


("LA FUND.)
Bezttd' n temrtilit'i ttta rcu"'
A apirut pentru prinra oarii in volurrr separat, cu titlul ,,[.;i
' (USu se deschide brtLs'') iurdttl vielii" in editura lui ltarhlevschi dela Mrinchen, idrl a sc
inrlica anul ; apoi sub titlul ,,Azilul de noapte", in editura
asocia{iei ,,Znanie", Petersburg, 1903. Ediiia dela I'liinchen s'a
'-'ii;ii )L.: (strigit tlin prug,l
IIAItONi llci-" biiir:li I .Sariti"' pus in vdnzare la sfdrgitul lui Decembrie 1902, iar cea dela
in.'un'l (lo1,r 1re inaitl-an " Act,rttl " s'a spAn- Petersburg la 3l Ianuarie 1903. Cartea a fost neobiEnuit dc
ceruti: intregul tiraj al primei edifii dela Petersburg, in nu-
zural I
rniir de 40.000 tle exentplare, s'a epuizat in doui sdptlmdni; ia
si6rgitul anLrlui l!103 se vdnduscrl peste 75.000 de exemplarc.
(7'tiL:ere Sa ttitt\ t'u lttlii lu llurott- Itt sptt ale lui upure Nlcio operd literari nu se bucurase pdni atunci de un asemenea
A/a.slla, ,'-,',-,.,ihii ltt,l.btiti. Ett st: clut'c inrcl spre rtrasii) sllcces.
Intenfia de a scric piesa,,,\ziiul de noapte" (,,La fund") s'a
n:iscut chiar la inceputul anrrlrri [900. In prim:ivara acestui an,
SA'ilN : (inct:l) [rh... nc-a stricai tot clrt'[1t1"' tdtit- in Crimeia,,tul. Gorchi i-a povestit lui C..S. Stanislavschi con-
pitrrl ! !inutnl pieser pc care avea de gdnd s'o scrie.,,ln prima ver-
siune rolul principal il avea un fecior de casl mare, care, luai
Corlitttt rnult dec6t I:r orice pe lurne, linea la gulerul cdmhgii lui de
lrac sa legdtuli cu lia{a de altddati. In incipelile
- unica
azilului era inghesuiali, Iocaiarii se injurau, atnrosfera era
inveninatd dr url Actr"rl al doilea se incheia printr'o neprevit-
zt.th razie poli{ieneasci de noapte. Vestea acestei descinde.ri
rrmplea de panici intregul lurnicar care incepea sI se agitt:.
gribindu-se si doscascii lucrurile furate. Dar in actul al trei-
iea venea primdvara, era soare, natura reinvia Qi locatarii
irqeau din atmosfera aceea puturoasl, afarb, la ael liber,,-sa
Irrbreze pdmAntul, cAnt6nd voioqi, sub razelc c;iltlufe ale soarelrti
:i uitAnd de ttra carc mocnise intre ei" 1).

1l C. .9. Stanlsl,taschl - \'ia[u mea ln arta' \loscova - l,eningrad. 19tr{'


Ian. 3.10r vezi I ed' Cartea RuqJ, 195{' pag. 519.

103
.,Dintr'o serie de convorbiri avute cll proiesorul Zveriev,
i-a mijlocul iui Octombrie 1901, Gorciri ii itnEirirta5egte lrti ,iirectorul de atunci al Directiei presei, am rimas cu impresia ci
r;. F. Fiitnitchi cd are inten[ia sa sct'ic ttrt. ,,ciclLt de dramc'' biesei is'a dat drumul numai pentrucb autoritbtilc au fost con-
.o*out din'patru Diese. Iriecare din cle va intii{i5lr o linumiti vinse de ciderea ei siguri". (,,Gorchi", culegere sub ingrijiren
oatu'rd a societdtii din Rrrsia Dcsplc rrltiln;r tlintrt'elc se spunc lui I. Gruzdier', M. L. 1928, pag' !51-152). Celelalte teatrc
in iirisnat" urmitoarele: ,.$i incb'una : rlespt'e hr'ntan'rl^ -- ttn nrimeau autorizatia de a reprezenta piesa numai itr ntod excep-
iaiu., un Evrett, ttn actor,'proprietareasa trntri. azit de noa-ptc' ii,,nirl gi de fiecare dati numai cu o ,'interve.nfie specialS" lie-a
l;;t. ;; nolitist. prostituate.'Va-ii ceva ingrozitor Am terminat ,rutnritltitor locale, fie a.,Asociafiei teatrale din Rrrsia"' De
.i"il inaintea octlilor clriprrri' siirrcte, aLrd glasttri' fnnt. pend in Arrritie 1905, neolicial, piesa a fost interzisd
"i.,ir'rif".'vdd actiunilor -- totul e limpcde, e ciit se poattr
*ril"T.;;ii";rea
lrri A. ,\1. Gorclri).
' 'P;ril; a niniici saLr a slSbi micar tendinla revolulionari a
,le' limpedc !..." {,\rllivl
"'li.--6"i.tii pi"t"i,-l.nrutri i"ott*tnt a tliat fragnrente mari din ea 9i a iScLrt
a 'inceput sI scrie ,,Az-ilrrL de. noaptc" lbia ia irnele schimbbri.
*ta.titut inutui t9Ot, in Crimeia' in amintirile saleTolstoi'
"Cot.tti despr': pi"., u - iost reprez-entatl pentru Pl1ma.. oarl 1a 18/31 De-
il."fi".'i"f ti"i,-rrn. povesteEtc ca i-a citit ltri L cembrie 1902 pe scena Teatrului de Artd din.-&loscova' "Spec-
il Cii*.ii'tiogtn"nt.l. rehactate'rlin itcertslir piesa' ln nr!f l;
douh acte irlt'prescl iacolul a avut un succes rdsunitor' Qegizorii' actorii' "'$i, !n
vara anului 1962 M. Gorchi a citit ;i;;;tt, .rrioi coicrti, au trebuit si aparE'neincetat la rrmpi' la
"L"V. I. Nemirovici-Dancenco.
lrri 'rimolc aplauze t).
.qtrutii, unde l't. Corchi a sosit in 2el'\'tai 1902' el ' pi;r; '.,Azilul de noapte" a fost tradusl in nrulte limhi
.oniinuS-.e iiiir.r" int.n. la piesai' La l5 lunie trimite piesa '#l .triine si- incd din anul i903. ea a fost reprezentatl cu un suc-
i.iiiii"lia-si i*ni.ti.i pe cuiat lui C. P. Piatni{chi, la Peters- ."s urlai pe scenele tuturor oraqelor mari din lume' In 1903'
hurg. ir"S"f;,i- pi*r, ,, stdrnit o furiunoasi demtrnstrafie pe strizile
D-uoI ce a primit dela Petersburg copiile dactilograliate ale -in
ora$ului.
t.*luf"rf, iinpt.'irna cu manttscrisul, M. (lorchi . a importa.le'
revizrrit tcxtul \
nututousc articole si scrisori Nt. Grrrchi cii o serie de
i,i.i.i .ti a int'odus o serie de completiri loarte Lri
limuriri asupra piesei.
li f rtii un exempl,,, n".irl picsoi a iost erpcdr;rt din notl lir Pctcls' ,fi
'i\1. Gorchi lrimito un llt ,,Monologril lui Satin despre om ca singnrul adevzlr, e palid,
frirre'eiiiutii ,,ZhaL; .exemplar lrti
Al^F. C;-h;;.
'utt"iint aceasth drami ntt a mai fost reviizttti - ii s,:rie-'el
afarl
lui C. P. Pidtnitchi 1a 15 Iulie 1902 - Totuqi'
de Satin, n'avea cine si-l spuni, iar el nu-i in stare s{-l
de autor.
--fn-ctrrsul riuna inti'i, ioima mai vie. $i a9a'monologul acesta e destul ile
procesultri de crealie I piesei' titlul ei s'r scltim- siriin de limbriul lui Satin. Totuqi - n'ai ce-i face !" (Arhita
r.,ri'ae'.a-t.uJ nri- In manuscris' piesa a fost i.ntitulath srrcccsiv : lui A. .jVl. Gorchi). -
::b;;;;1"t"'; (,,Fhra soare"l,,,Nocileica"- 1','\zilul de noapte")' In 1928, ,\'1. Gorehi scrie ostagilor ro$ii din Cursc:
iizni" (.'La Irrrrtlrrl vielii".l IJltitntrl
..oi-r"'; r..Frnaui"l, ,,wa dnie "cop-ia. <Tovariqi I .\1i-a{i pus intrebarea : ,,Dece in piesa ,,Azilrrl
i,tl;" *'i" p;;iiit'Iana 5i pc definitiYh. drclil0grafiil-lir . 5i
de noapte" nu este nicio chemare la riscoald ?"
;;;;.t^i;'de autoi' chiai ri in ediiia tiparitdoari la Iliinchcn Titltrl <Aceastd chemare poate fi auzitd ln cuvintele lui Satin, in
;;iiliff: .,1\i; dni"" - a apirut intdia abia pc aii5ele
aprecierea lui asupra omului. Pe vremea aceea, in anul 1901,
..i;'id de Alti din Moscova.
Teatrului cind am scris aceastd piesd, eu gtiam deja cd ,,poporul nu este
/rreuif rg0z, VL. I. Nenrirovici-Dancenco s'a dus si l run intreg omogen, crim propovdduiau ,,narodnicii" ci prln
t.ai n" C"iirti r^ Ariamas 9i ac.i a primit rlcla cl ttn exemplrt' -
- a siatului este imbucatdtit, firdmitat
slructura de clasa in
ri''"i.'..i. A"i"rul a citit-o aitigti'lnr Terrtrtrlui de Artii la '[1os- ,,pituri" care se dugmdnesc, in grupuri sociale. Tabloul unei rrieti
.ovh, in 6 Septembrie. in care oamenii se impart in ,,eioi gi gloatd", deasemenea nu mI
Reorezentarea piesei pe scenele teatrelor din Rusia a in' putea mullumi. Eu volam sd vid in toli oamenii,
tamplnat piedici ierioasc din partea cenzurii teairelor' La in - 9i vreau ai- unor
i:roi ai muhcii ereatoare, constructori forme noi de viali
;;;it.'-;i.d; ; fost interzisi categoric. ,,Am fosI ncvoitsa si plec
ia'Peteisbure - scrie Vl. I. Nemirovici-D.ancenco - apar
1l C. \ .\lanis/ao;, lti \ria{a mea ln artii. l\losccva - l-enirrllrad 19't1
;;;;;; fi;C&e lrazd, si fac concesii serainind din din{i 9a gd1-r) pall.555r vezi si ed. Cartea ltusi J931' part.3?5.
H';;fi;-ii nu obtin' dec6t autorizalia pentru Teatrul de Art6' 105
104
lilrcr;i. J'r'ohrrc sii triim aEa, incdt fiecare tlintrc noi, cu toate
de<.rsehililc individuale dintre oarneni, sii se simtd om, egal cu
toti ceriiaili si cu oricare altul. Aceastl se poate realiza numai
dupzi ct' r,;rrncr.rii r.or desfiin{a proprietrtea individuali, izvorul
dLr5miiniei Cirrlre ci. izvorul tuIuror nenorocirilor $i monsiruo-
zit:i!ilor. Cu alte cuvinte: aceasta se poate realiza nurr:ri in
ordrrrlrrircrr socialistl.
"ll cli'!:r sine infcles ci nu puleam pune propaganda fuifi9i
;r s()cirli.r,.rrlLri in gur.rr unor oamr,ni strivi!i de riiaie, incaprbili
dr rlunri,. guta s:i;rcccptc oricc fel de consolar-e. pe conso-
latori, pc cci ce propovlduesc impacarc:i Cu via{a, ii socotesc
cluprnanii int'r. oricinc ar fi ei . fie ca sunt o:rtncni cu cre- t
dini;r lrr ciLrrtlrezelt. fie ca sunt scriitr'rri dc ie:rpa alnericanului I
1
O. Henr-r'..
n1'otrr5i riin cur,intcle de rnAngiiere;rle lireiului Luca, Satin
trirgr: concluzia sa asltprir I ir iorii f iecinii umu. (Arhivrr lui
.{. i\1. (lo rch r ) .

I)ttprl instaurlrrca Putcrii Soviclice, Ai. Corclti. rclrr6ntl tcma


;i pclsonrigiile pie.sei,,Azilul de rto;rpte,,, a lucrat Ia un sccnirriu
intrlul:rt ,.(l:rlca ce duce la funcl".5ssnnliul a rimas neternrinat.
Drrllii cunr mentiorleaz:i N. (,. Crupscaia, in amintirilc ci,
.,,\zilirl dr-'noapte" inlr:1 in rAndul pieselor care-i pllceau lLri
\'. l. I-errjn. Insu;i V. l. Lerrin ii scria rnirmei salc.,Al..A.
Llljln'rvrr, iilt'ii iir 4 F-cbnrarie l1)03: <Am ftrst odaiii lil teirtrul
gernl:lr lirrc a5 vrc:t si virrl lu Teutlul rus cle,,\t.tii piesa
..Azilrr I (\'. l. I-enitr. Scrisori citre iirniilie. l'1.- L.
clc rrorptc">>
'I
Aceast:i clorintri ir lui \i. l. Ler,in s'a real;zat
!):14, Ir:rg. 21)0).
riclbi:r rlrrpu,\larea l{er'<-rlLrtie Socialisti din Octrtmbrie. (N. C.
Crupscnia ,,Amintiri rlespre Lcrrin", 1930, pag. 37).
Piesir ,,Azilul de noapte" a fost inclusii in toate cditiile
rrperOlol C(,ntplete.
In ediiia de fa{i, ea s'a tiphrit dupi textul dactilcigraiiat.
in l9{)2
rer,iizttt dt' a lrtor

S-ar putea să vă placă și