Sunteți pe pagina 1din 120

CUPRINS

PARTEA A: GENERALITI ................................................................................................................ 7


REGULA 1: Domeniul de aplicare ................................................................................................... 7
REGULA 2: Responsabiliti ........................................................................................................... 8
REGULA 3: Definiii generale .......................................................................................................... 8
PARTEA B: REGULI DE GUVERNARE I NAVIGAIE ...................................................................... 12
SECIUNEA I: CONDUCEREA NAVELOR N ORICE CONDIII DE VIZIBILITATE ........................... 12
REGULA 4: Domeniul de aplicare ................................................................................................... 12
REGULA 5: Veghea ........................................................................................................................ 12
REGULA 6: Viteza de siguran ...................................................................................................... 12
REGULA 7: Pericol de coliziune ...................................................................................................... 13
REGULA 8: Manevra pentru evitarea coliziunii ............................................................................... 14
REGULA 9: Treceri nguste ............................................................................................................. 15
REGULA 10: Dispozitive de separare a traficului ............................................................................ 16
SECIUNEA II: MANEVRA NAVELOR CARE SE VD UNA PE ALTA ................................................ 19
REGULA 11: Domeniul de aplicare ................................................................................................. 19
REGULA 12: Navele cu vele ........................................................................................................... 19
REGULA 13: Depirea .................................................................................................................. 20
REGULA 14: Nave avnd drumuri opuse ...................................................................................... 20
REGULA 15: ncruciarea drumurilor .............................................................................................. 21
REGULA 16: Manevra navei neprivilegiate ..................................................................................... 21
REGULA 17: Manevra navei privilegiate ......................................................................................... 21
REGULA 18: Responsabiliti reciproce ale navelor .. 22
SECIUNEA III: MANEVRA NAVELOR PE VIZIBILITATE REDUS ................................................... 23
REGULA 19: Comportamentul navelor pe vizibilitate redus .......................................................... 23
PARTEA C: LUMINI SI SEMNE ............................................................................................................ 25
REGULA 20: Domeniul de aplicare ................................................................................................. 25
REGULA 21: Definiii ....................................................................................................................... 25
REGULA 22: Distanele de vizibilitate a luminilor ............................................................................ 28
REGULA 23: Navele cu propulsie mecanic aflate n mar ............................................................ 29
REGULA 24: Remorcarea i mpingerea ........................................................................................ 31
REGULA 25: Nave cu vele n mar i nave cu rame ...................................................................... 39
REGULA 26: Nave de pescuit ......................................................................................................... 42
REGULA 27: Nave care nu sunt stpne pe manevr sau cu capacitate de manevr redus ...... 46
REGULA 28: Nave stnjenite de pescaj ......................................................................................... 56
REGULA 29: Nave de pilotaj ........................................................................................................... 57
REGULA 30: Nave ancorate sau euate ......................................................................................... 59
REGULA 31: Hidroavioane ............................................................................................................. 63
PARTEA D: SEMNALE SONORE I LUMINOASE ............................................................................. 64
REGULA 32: Definiii 64
REGULA 33: Echipament pentru semnale sonore .......................................................................... 64
REGULA 34: Semnale de manevr i de atenionare . 64
REGULA 35: Semnale sonore n vizibilitate redus ........................................................................ 66
REGULA 36: Semnale pentru atragerea ateniei ............................................................................ 68
REGULA 37: Semnale de pericol .................................................................................................... 68
PARTEA E: SCUTIRI ............................................................................................................................ 68
REGULA 38: Scutiri ......................................................................................................................... 68
ANEXA I: AMPLASAREA I CARACTERISTICILE TEHNICE ALE LUMINILOR I SEMNELOR ... 70
ANEXA II:SEMNELE SUPLIMENTARE PENTRU NAVELE DE PESCUIT CARE PESCUIESC N
APROPIERE UNELE DE ALTELE ... 78
ANEXA III: CARACTERISTICILE TEHNICE ALE ECHIPAMENTELOR DE SEMNALIZARE
SONOR ............................................................................................................................................... 79
ANEXA IV: SEMNALE DE PERICOL ................................................................................................... 82
TEST ...................................................................................................................................................... 85
RSPUNSURI ....................................................................................................................................... 129

5
CONTENTS
PART A: GENERAL . 7
RULE 1: Application ... 7
RULE 2: Responsibility .. 8
RULE 3: General Definitions 8
PART B: STEERING AND SAILING RULES .. 12
SECTION I: CONDUCT OF VESSELS IN ANY CONDITION OF VISIBILITY 12
RULE 4: Application ... 12
RULE 5: Look-out ... 12
RULE 6: Safe Speed . 12
RULE 7: Risk of Collision .. 13
RULE 8: Action to avoid collision . 14
RULE 9: Narrow Channels 15
RULE 10: Traffic Separation Schemes ... 16
SECTION II: CONDUCT OF VESSELS IN SIGHT OF ONE ANOTHER . 19
RULE 11: Application . 19
RULE 12: Sailing Vessels . 19
RULE 13: Overtaking . 20
RULE 14: Head-on Situation 20
RULE 15: Crossing situation 21
RULE 16: Action by give-way vessel .. 21
RULE 17: Action by stand-on vessel .. 21
RULE 18: Responsibilities between vessels .. 22
SECTION III: CONDUCT OF VESSELS IN RESTRICTED VISIBILITY .. 23
RULE 19: Conduct of vessels in restricted visibility .. 23
PART C: LIGHTS AND SHAPES .. 25
RULE 20: Application . 25
RULE 21: Definitions . 25
RULE 22: Visibility of Lights . 28
RULE 23: Power-driven vessels underway 29
RULE 24: Towing and Pushing 31
RULE 25: Sailing vessels underway and vessels under oars . 39
RULE 26: Fishing vessels . 42
RULE 27: Vessels not under command or restricted in their ability to manoeuvre . 46
RULE 28: Vessels constrained by their draught 56
RULE 29: Pilot vessels .. 57
RULE 30: Anchored vessels and vessels aground .. 59
RULE 31: Seaplanes . 63
PART D: SOUND AND LIGHT SIGNALS 64
RULE 32: Definitions . 64
RULE 33: Equipment for Sound Signals 64
RULE 34: Manoeuvring and warning signals . 64
RULE 35: Sound Signals in restricted visibility .. 66
RULE 36: Signals to attract Attention . 68
RULE 37: Distress Signals 68
PART E: EXEMPTIONS .. 68
RULE 38: Exemptions ... 68
ANNEX 1: POSITIONING AND TECHNICAL DETAILS OF LIGHTS AND SHAPES .. 70
ANNEX II - ADDITIONAL SIGNAL FOR FISHING VESSELS .
78
ANNX III - TECHNICALS DETAILS OF SOUND APPLIANCES .
79
ANNEX IV: DISTRESS SIGNAS 82
TEST .............................................................................................................................................................. 85
ANSWERS ..................................................................................................................................................... 129

6
PARTEA A: GENERALITI PART A: GENERAL

REGULA 1 Domeniul de aplicare RULE 1 Application


a) Prezentele reguli se aplic tuturor navelor a) These Rules shall apply to all vessels
aflate n mare larg i pe toate apele nvecinate upon the high seas and in all waters connected
navigabile pentru navele maritime. therewith navigable by seagoing vessels.
b) Nici o prevedere a prezentelor reguli nu trebuie b) Nothing in these Rules shall interfere with
s mpiedice aplicarea prevederilor speciale, stabilite the operation of special rules made by an
de ctre autoritatea competent, cu privire la navigaia appropriate authority for roadsteads, harbors,
n rade, porturi, fluvii, lacuri sau cile navigabile rivers, lakes or inland waterways connected with
interioare cu acces la marea larg i navigabile pentru the high seas and navigable by seagoing vessels.
navele maritime. Aceste prevederi speciale trebuie s Such special rules shall conform as closely as
fie ct mai conforme posibil cu prezentele reguli. possible to these rules.
c) Nici o dispoziie din prezentele reguli nu trebuie
s mpiedice aplicarea prevederilor speciale stabilite de
guvernul unui stat cu privire la suplimentarea numrului c) Nothing in these Rules shall interfere with the
luminilor de poziie, a semnalelor luminoase, a operation of any special rules made by the Government
semnalelor cu sirena utilizate de ctre navele de rzboi of any State with respect to additional station or signal
i navele n convoi sau n vederea suplimentrii lights, shapes or whistle signals for ships of war and
numrului luminilor de poziie, a semnelor ori a vessels proceeding under convoy, or with respect to
semnalelor luminoase expuse de ctre navele de additional station or signal lights or shapes for fishing
pescuit ce acioneaz n cadrul unei flotile. Aceste vessels engaged in fishing as a fleet. These additional
mijloace suplimentare: lumini de poziie, semnale station or signal lights, shapes or whistle signals shall,
suplimentare luminoase, semne vizuale sau semnale so far as possible, be such that they cannot be
sonore trebuie, att de mult ct este posibil s fie mistaken for any light, shape or signal authorized
utilizate astfel nct s nu poat fi confundate cu orice elsewhere under these Rules.
alt lumin sau semnal (semn) autorizat prin oricare din
aceste reguli.
d) Organizaia poate adopta dispozitive de
separare a traficului n scopul prezentelor reguli; d) Traffic separation schemes may be adopted by
e) Ori de cte ori un guvern a determinat c o the Organization for the purpose of these Rules.
nav de construcie special sau destinat unor e) Whenever the Government concerned shall
operaiuni speciale nu se poate conforma tuturor have determined that a vessel of special construction
prevederilor cuprinse n oricare din prezentele reguli, n or purpose cannot comply fully with the provisions of
ceea ce privete numrul, amplasarea, btaia sau any of these Rules with respect to the number, position,
sectorul de vizibilitate a luminilor sau semnelor, atunci range or arc of visibility of lights or shapes, as well as
o astfel de nav trebuie s se conformeze altor to the disposition and characteristics of sound-signaling
prevederi similare ce se refer att la numrul, appliances, such vessel shall comply with such other
amplasarea, btaia i sectorul de vizibilitate a luminilor provisions in regard to the number, position, range or
sau semnelor, ct i la dispunerea i caracteristicile arc of visibility of lights or shapes, as well as to the
dispozitivelor de semnalizare sonor, care, dup disposition and characteristics of sound-signaling
7
aprecierea guvernului n cauz, i permit n aceste appliances, as her Government shall have determined
cazuri s se conformeze ct mai mult posibil to be the closest possible compliance with these Rules
prezentelor reguli. in respect of that vessel.

REGULA 2 Responsabiliti RULE 2 Responsibility


a) Nici una din prevederile prezentelor reguli a) Nothing in these Rules shall exonerate any
nu trebuie s exonereze de rspundere o nav vessel, or the owner, master or crew thereof, from the
sau pe proprietarul ei, pe comandantul sau consequences of any neglect to comply with these
echipajul acesteia, fa de consecinele unei Rules or of the neglect of any precaution which may be
neglijene oarecare privind aplicarea acestor required by the ordinary practice of seamen, or by the
reguli sau de neglijarea oricror msuri de special circumstances of the case.
prevedere cerute de practica obinuit a
navigatorilor sau de mprejurrile deosebite n b) In construing and complying with these Rules
care se gsete nava. due regard shall be had to all dangers of navigation
b) n interpretarea i conformarea fa de prezentele and collision and to any special circumstances,
reguli se va ine seama de toate pericolele de navigaie including the limitations of the vessels involved, which
i de riscurile de coliziune precum i de toate may make a departure from these Rules necessary to
circumstanele deosebite incluznd limitele navelor n avoid immediate danger.
cauz, care pot duce la ndeprtarea de prezentele
reguli n scopul evitrii unui pericol imediat.

REGULA 3 Definiii generale RULE 3 General Definitions


Pentru scopul prezentelor reguli, exceptnd For the purpose of these Rules, except where
cazul n care n context se prevede expres altfel, se the context otherwise requires:
definesc: a) The word "Vessel" includes every description of
a) Termenul Nav include orice mijloace water craft, including non-displacement craft and
plutitoare inclusiv mijloace fr pescaj i seaplanes, used or capable of being used as a means
hidroavioanele, folosite sau capabile de a fi folosite ca of transportation on water.
mijloc de transport pe ap. b) The term "power-driven vessel" means any
b) Expresia Nav cu propulsie mecanic nseamn vessel propelled by machinery.
orice nav propulsat de o main.

8
c) Expresia Nav cu vele nseamn orice nav c) The term "sailing vessel" means any vessel
care navig sub vele, iar dac are o main de under sail provided that propelling machinery, if fitted,
propulsie aceasta nu este folosit. is not being used.

d) Expresia Nav angajat n pescuit nseamn d) The term "vessel engaged in fishing" means any
orice nav care pescuiete cu plase, carmace, traule vessel fishing with nets, lines, trawls or other fishing
sau orice alte unelte de pescuit ce-i reduc apparatus which restrict manoeuvrability, but does not
manevrabilitatea, aceast expresie nu include ns include a vessel fishing with trolling lines or other
navele care pescuiesc cu crlige remorcate sau cu alte fishing apparatus which do not restrict maneuverability.
unelte de pescuit ce nu le reduc manevrabilitatea.

9
e) Termenul hidroavion nseamn orice aeronav e) The word "seaplane" includes any aircraft
conceput s manevreze pe ap. designed to maneuver on the water.

f) Expresia nav care nu este stpn pe f) The term "vessel not under command"
manevra sa nseamn o nav care, n anumite means a vessel which through some exceptional
circumstane, nu este n stare s manevreze aa cum circumstance is unable to maneuver as required
cer prezentele reguli i deci nu se poate ndeprta din by these Rules and is therefore unable to keep
drumul altei nave. out of the way of another vessel.
g) Expresia nav cu capacitate de manevr redus g) The term "vessel restricted in her ability to
nseamn o nav a crei capacitate de a manevra maneuver" means a vessel which from the nature of
conform prezentelor reguli este limitat prin natura her work is restricted in her ability to maneuver as

10
lucrrilor sale i deci nu se poate ndeprta din drumul required by these Rules and is therefore unable to keep
altei nave. Expresia Nav cu capacitate de manevr out of the way of another vessel. The term vessels
redus trebuie s includ urmtoarele nave, fr a se restricted in their ability to maneuver shall include but
limita ns la acestea: not be limited to:
1) navele ocupate cu lansarea sau ntreinerea
mijloacelor de ntreinere a navigaiei, a unui cablu 1) vessels engaged in laying, servicing or picking
sau a unei conducte submarine; up a navigation mark, submarine cable or pipeline;
2) navele angajate n cercetri sau lucrri sub
ap; 2) a vessel engaged in dredging, surveying or
3) navele care, n timp ce se afl n mar fac underwater operations;
alimentare cu combustibil sau transbord de 3) a vessel engaged in replenishment or
persoane, provizii sau marf; transferring persons, provisions or cargo while
4) nave ocupate n lansarea sau recuperarea underway;
aeronavelor; 4) a vessel engaged in the launching or recovery
5) navele angajate n operaiuni de dragare a of aircraft;
minelor; 5) a vessel engaged in mine clearance
6) navele angajate n operaiuni de remorcare operations;
care ngreuneaz mult capacitatea remorcherului 6) a vessel engaged in a towing operation such
i remorcii sale de a modifica drumul. as severely restricts the towing vessel and her tow
h) Expresia Nav stnjenit de pescajul su in their ability to deviate from their course.
desemneaz orice nav cu propulsie mecanic, h) The term "vessel constrained by her draught"
care, din cauza pescajului su, sau a limii cii means a power-driven vessel which, because of her
navigabile este mult ngreunat n capacitatea sa draught in relation to the available depth and width
de a-i modifica drumul. of navigable water, is severely restricted in her

i) Expresia n mar se aplic oricrei nave care nu ability to deviate from the course she is following.

este nici la ancor nici legat la mal (geamandur), nici i) The word "underway" means that a vessel is not at
euat; anchor, or made fast to the shore, or aground;
j) Termenii Lungimea i limea unei nave j) The words "length" and "breadth" of a vessel mean
nseamn lungimea peste tot i limea maxim; her length overall and greatest breadth;
k) Navele trebuie s fie considerate ca fiind n k) Vessels shall be deemed to be in sight of one
vedere una fa de alta, chiar dac numai una dintre another only when one can be observed visually
ele poate fi observat vizual de cealalt; from the other;
l) Expresia vizibilitate redus nseamn orice l) The term "restricted visibility" means any
situaie n care vizibilitatea este redus din cauza ceei, condition in which visibility is restricted by fog,
burniei, ninsorii, averselor puternice de ploaie, mist, falling snow, heavy rainstorms, sandstorms
furtunilor de nisip sau oricrei cauze asemntoare. or any other similar causes.

11
PARTEA B: REGULI DE GUVERNARE I PART B: STEERING AND SAILING RULES

NAVIGAIE
SECTION I: CONDUCT OF VESSELS
IN ANY CONDITION OF
SECIUNEA I: CONDUCEREA NAVELOR N ORICE VISIBILITY
CONDIII DE VIZIBILITATE

RULE 4 Application
REGULA 4 Domeniul de aplicare Rules in this Section apply in any condition of
Regulile prezentei seciuni se aplic n orice visibility.
condiii de vizibilitate.

REGULA 5 Veghea RULE 5 Look-out


Orice nav trebuie s asigure n permanen o Every vessel shall at all times maintain a proper
veghe vizual i auditiv corespunztoare, folosindu-se look-out by sight and hearing as well as by all available
n acelai timp mijloacele disponibile, potrivit cu means appropriate in the prevailing circumstances and
circumstanele i condiiile existente, astfel nct s se conditions so as to make a full appraisal of the
realizeze aprecierea complet a situaiei i a pericolului situation and of the risk of collision.
de coliziune.

REGULA 6 Viteza de siguran RULE 6 Safe Speed


Orice nav trebuie s navigheze tot timpul cu o Every vessel shall at all times proceed at a safe speed
vitez de siguran, astfel nct s poat aciona corect so that she can take proper and effective action to
i eficient pentru evitarea unei coliziuni i pentru a fi avoid collision and be stopped within a distance
oprit pe o distan corespunztoare circumstanelor i appropriate to the prevailing circumstances and
condiiilor existente. Pentru determinarea vitezei de conditions.
siguran cel puin urmtorii factori trebuie luai n In determining a safe speed the following factors shall
considerare: be among those taken into account:
a) De ctre toate navele:
1) vizibilitatea; a) By all vessels:
2) densitatea traficului, inclusiv concentrrile de 1) the state of visibility;
nave de pescuit sau de oricare alte nave; 2) the traffic density including concentrations of
3) manevrabilitatea navei, cu referire special la fishing vessels or any other vessels;
distana de oprire i capacitatea de giraie n 3) the maneuverability of the vessel with special
condiiile existente; reference to stopping distance and turning ability in
4) noaptea, existena unui fundal luminos ca acela the prevailing conditions;
produs de luminile de pe coast sau de lumina 4) at night the presence of background light such
difuz a propriilor sale lumini; as from shore lights or from back scatter of her own
5) starea vntului, a mrii i a curenilor, precum i lights;
apropierea de pericolele pentru navigaie; 5) the state of wind, sea and current, and the
6) pescajul navei n raport cu adncimea proximity of navigational hazards;
accesibil a apei;

12
b) n plus, pentru navele care au un radar n 6) the draught in relation to the available depth of
funciune: water;
1) caracteristicile, eficacitatea i limitele de folosire b) Additionally, by vessels with operational radar:
eficient a echipamentului radar; 1) the characteristics, efficiency and limitations of
2) limitrile rezultate din scara distanelor folosit the radar equipment;
la radar; 2) any constraints imposed by the radar range
3) efectul strii mrii, condiiilor meteorologice i scale in use;
altor surse de interferen; 3) the effect on radar detection of the sea state,
weather and other sources of interference;
4) faptul c ambarcaiunile mici, gheurile i alte 4) the possibility that small vessels, ice and other
obiecte plutitoare nu pot fi detectate cu radarul la o floating objects may not be detected by radar at an
distan adecvat; adequate range;
5) numrul, poziia i micare navelor detectate cu 5) the number, location and movement of vessels
radarul; detected by radar;
6) faptul c este posibil s se aprecieze mai exact 6) the more exact assessment of the visibility that
vizibilitatea atunci cnd radarul este folosit pentru may be possible when radar is used to determine
determinarea distanei fa de nave i alte obiecte the range of vessels or other objects in the vicinity.
aflate n vecintate.

REGULA 7 Pericol de coliziune RULE 7 Risk of Collision


a) Orice nav trebuie s foloseasc toate a) Every vessel shall use all available means
mijloacele disponibile corespunztoare circumstanelor appropriate to the prevailing circumstances and
i condiiilor existente pentru a determina dac exist conditions to determine if risk of collision exists. If there
riscul unei coliziuni. Dac exist vreo ndoial n ceea is any doubt such risk shall be deemed to exist;
ce privete riscul de coliziune, trebuie s se considere
c acest risc exist;
b) Dac la bord exist un echipament radar n b) Proper use shall be made of radar equipment
funciune, acesta trebuie folosit n mod corespunztor, if fitted and operational, including long-range scanning
incluznd explorarea la distan mare, cu scopul de a to obtain early warning of risk of collision and radar
descoperi din timp riscul unei coliziuni i inerea la zi a plotting or equivalent systematic observation of
situaiei pe planeta radar sau orice alt supraveghere detected objects;
sistematic, echivalent a obiectelor detectate;
c) Nu se vor trage concluzii din informaii
insuficiente, mai ales din informaii radar insuficiente; c) Assumptions shall not be made on the basis of
d) Pentru a determina dac exist un risc de scanty information, especially scanty radar information;
coliziune trebuie s se in seama, printre altele, de d) In determining if risk of collision exists the
urmtoarele considerente: following considerations shall be among those taken
1) exist risc de coliziune dac relevmentul into account:
compas la o nav care se apropie, nu variaz ntr- 1) Such risk shall be deemed to exist if the
un mod apreciabil; compass bearing of an approaching vessel does

13
2) n unele cazuri, riscul de coliziune exist, chiar not appreciably change;
dac se observ c relevmentul variaz apreciabil, 2) Such risk may sometimes exist even when an
mai ales la apropierea de o nav foarte mare, de un appreciable bearing change is evident, particularly
convoi remorcat sau de o nav care se afl la when approaching a very large vessel or a tow or
distan mic. when approaching a vessel at close range.

REGULA 8Manevra pentru evitarea coliziunii RULE 8 Action to avoid collision


a) Orice manevr ce se face pentru evitarea unei a) Any action to avoid collision shall, if the
coliziuni trebuie, dac circumstanele permit, s circumstances of the case admit, be positive, made in
conduc la rezultate pozitive, s fie efectuat din timp i ample time and with due regard to the observance of
conform cu o bun practic marinreasc. good seamanship.
b) Orice schimbare de drum sau de vitez sau
amndou deodat trebuie, dac circumstanele permit, b) Any alteration of course and/or speed to
s fie destul de mare pentru a putea fi perceput avoid collision shall, if the circumstances of the
imediat de orice nav care execut observarea vizual case admit, be large enough to be readily
sau cu radarul; pot fi evitate schimbrile succesive de apparent to another vessel observing visually or
mic important de drum, vitez sau ale ambele by radar; a succession of small alterations of
deodat. course and/or speed should be avoided.
c) Dac nava are suficient spaiu de manevr,
simpla schimbare a drumului poate fi manevra cea mai
eficient pentru a se evita o situaie de foarte mare c) If there is sufficient sea-room, alteration of
apropiere, cu condiia ca aceast manevr s fie fcut course alone may be the most effective action to avoid
cu mult timp nainte, s fie substanial i s nu a close-quarters situation provided that it is made in
conduc la o alt situaie de foarte mare apropiere. good time, is substantial and does not result in another
d) Orice manevr pentru evitarea coliziunii cu o alt close-quarters situation.
nav trebuie fcut astfel nct s permit trecerea la o
distan de siguran. Eficacitatea manevrei trebuie
controlat cu atenie pn cnd cealalt nav a fost d) Action taken to avoid collision with another vessel
complet i definitiv evitat. shall be such as to result in passing at a safe distance.
e) Dac este nevoie s se evite o coliziune sau s The effectiveness of the action shall be carefully
se ctige mai mult timp pentru aprecierea situaiei, checked until the other vessel is finally past and clean.
nava trebuie s reduc viteza sau s opreasc complet, e) If necessary to avoid collision or allow
stopnd mainile ori punndu-le napoi. more time to assess the situation, a vessel shall
f) 1) O nav creia, prin oricare din aceste reguli, i slacken her speed or take all way off by stopping
se impune s nu mpiedice trecerea n siguran a or reversing her means of propulsion.
unei alte nave, trebuie atunci cnd circumstanele
situaiei o impun s ntreprind din timp aciuni f) 1) A vessel which, by any of these Rules, is
care s conduc la crearea unui spaiu de manevr required not to impede the passage or safe
suficient pentru trecerea n siguran a celeilalte passage of another vessel shall, when required by
nave; the circumstances of the case, take early action to

14
2) O nav creia i se cere s nu mpiedice allow sufficient sea-room for the safe passage of
trecerea n siguran a unei alte nave nu este the other vessel;
eliberat de rspundere dac apropierea fa de
acea nav conduce la un risc de coliziune i 2) A vessel required not to impede the passage or
trebuie, atunci cnd ntreprinde o aciune, s aplice safe passage of another vessel is not relieved of
pe deplin cerine regulilor acestei seciuni; this obligation if approaching the other vessel so
3) O nav a crei trecere nu este stnjenit as to involve risk of collision and shall, when taking
trebuie s se conformeze regulilor acestei seciuni action, have full regard to the action which may be
cnd cele dou nave se apropie una de alta i astfel required by the Rules of this part;
apare riscul unei coliziuni. 3) A vessel the passage of which is not to be
impeded remains fully obliged to comply with the
Rules of this part when the two vessels are
approaching one another so as to involve risk of
collision.

REGULA 9 Treceri nguste RULE 9 Narrow Channels


a) O nav n mar printr-un enal ngust sau pe o a) A vessel proceeding along the course of a
pas de acces trebuie s navige ct mai aproape narrow channel of fairway shall keep as near to the
posibil de limita exterioar, din tribordul su, a enalului outer limit of the channel or fairway, which lies on her
sau a pasei respective de acces. starboard side as, is safe and practicable.
b) A vessel of less than 20 metres in length or a
b) O nav cu lungime mai mic de 20 m i o nav sailing vessel shall not impede the passage of a vessel
cu vele nu trebuie s stnjeneasc trecerea navei care which can safely navigate only within a narrow channel
poate naviga n deplin siguran numai prin interiorul or fairway.
enalului ngust sau pe pasa de acces.
c) O nav angajat n pescuit nu trebuie s c) A vessel engaged in fishing shall not impede
stnjeneasc trecerea unei nave care navig pe un the passage of any other vessel navigating within a
enal ngust sau pe o pas de acces. narrow channel or fairway.
d) O nav nu trebuie s traverseze un enal d) A vessel shall not cross a narrow channel or
ngust sau o pas de acces dac prin aceasta fairway if such crossing impedes the passage of a
stnjenete trecerea unei nave care poate naviga n vessel which can safely navigate only within such
deplin siguran numai prin interiorul acestui enal channel or fairway. The latter vessel may use the
ngust sau pe pasa de acces. Nava din urm poate sound signal prescribed in Rule 34 (d) if in doubt as to
folosi semnalul sonor prescris de regula 34 d), dac se the intention of the crossing vessel.
ndoiete de inteniile navei care traverseaz.
e) 1) ntr-un enal ngust sau o pas de acces,
cnd depirea nu se poate face dect dac nava e) 1) In a narrow channel or fairway when
ajuns manevreaz pentru a permite celeilalte overtaking can take place only if the vessel to
nave s o depeasc n siguran, nava care be overtaken has to take action to permit safe
ajunge trebuie s-i fac cunoscut intenia, passing, the vessel intending to overtake shall

15
emind semnalul corespunztor prescris de indicate her intention by sounding the
regula 34 (c) par.(1). Nava ajuns trebuie, dac appropriate signal prescribed in Rule 34(c)(1).
este de acord, s emit semnalul corespunztor The vessel to be overtaken shall, if in
prescris de regula 34 (c) par.(2) i s manevreze agreement, sound the appropriate signal
astfel nct s permit depirea n siguran. prescribed in Rule 34(c)(2) and take steps to
Dac este n dubiu, nava ajuns poate s emit permit safe passing. If in doubt she may sound
semnalele sonore prescrise de regula 34 (d); the signals prescribed in Rule 34(d);
2) Prezenta regul nu scutete nava care ajunge
de obligaia de a se conforma prevederilor regulii 2) This Rule does not relieve the overtaking
13; vessel of her obligation under Rule 13.
f) O nav care se apropie de un cot sau de un loc
aflat ntr-un enal ngust sau ntr-o pas de acces, n f) A vessel nearing a bend or an area of a
care alte nave pot fi mascate de prezena unui obstacol, narrow channel or fairway where other vessels may be
trebuie s navige cu pruden i vigilen deosebite i obscured by an intervening obstruction shall navigate
s emit semnalul corespunztor prescris de regula 34 with particular alertness and caution and shall sound
e); the appropriate signal prescribed in Rule 34(e).
g) Dac circumstanele permit, orice nav trebuie g) Any vessel shall, if the circumstances of the case
s evite ancorarea ntr-o trecere ngust. admit, avoid anchoring in a narrow channel.

REGULA 10 Dispozitive de separare a traficului RULE 10 Traffic Separation Schemes


a) Prezenta regul se aplic dispozitivelor de
separare a traficului adoptate de ctre Organizaie i nu a) This Rule applies to traffic separation schemes
absolv nici o nav de obligaiile prevzute n alte adopted by the Organization and does not relieve any
reguli; vessel of her obligation under any other rule.
b) O nav care navig n interiorul unui dispozitiv b) A vessel using a traffic separation scheme
de separare a traficului trebuie: shall:
1) s navige pe pasa de navigaie 1) proceed in the appropriate traffic lane in the
corespunztoare direciei generale a traficului general direction of traffic flow for that lane;
pentru aceast pas; 2) so far as practicable keep clear of a traffic
2) n msura posibilului, s se ndeprteze de separation line or separation zone;
linia sau de zona de separare dintre pase;
3) ca regul general s se angajeze sau s 3) normally join or leave a traffic lane at the
ias dintr-o pas de navigaie pe la una din termination of the lane, but when joining or
extremiti, dar atunci cnd intr sau iese prin leaving from either side shall do so at as small
lateral, s fac aceast manevr sub un unghi ct an angle to the general direction of traffic flow as
mai mic posibil fa de direcia general a practicable.
traficului.
c) Pe ct este posibil, o nav trebuie s evite s c) A vessel shall, so far as practicable, avoid
traverseze pasele de navigaie, dar dac este obligat crossing traffic lanes but if obliged to do so shall cross
s o fac, nava trebuie s le traverseze pe ct posibil on a heading as nearly as practicable at right angles to

16
perpendicular pe direcia general a traficului; the general direction of traffic flow;
d) 1) Zonele de trafic costier nu trebuie folosite n
mod normal de o nav care poate utiliza n d) 1) a vessel shall not use an inshore traffic zone
deplin siguran pasa de navigaie when she can safely use the appropriate traffic
corespunztoare din dispozitivul adiacent de lane within the adjacent traffic separation
separare a traficului. Totui navele cu o lungime scheme. However, vessels of less than 20
mai mic de 20 m, navele cu vele i navele care metres in length, sailing vessels and vessels
pescuiesc n zonele de trafic costier; engaged in fishing may use the inshore traffic
2) indiferent de cele expuse n subparagraful d) zone.
(1), o nav poate folosi zona de trafic costier
atunci cnd se afl n drum spre un port sau iese 2) notwithstanding subparagraph d) (1), a
din el, spre sau de la o platform sau o vessel may use an inshore traffic zone when en
construcie de foraj marin, spre sau din locul de route to or from a port, offshore installation or
mbarcare a pilotului sau orice alt loc situat n structure, pilot station or any other place situated
zona de trafic costier sau pentru a evita un pericol within the inshore traffic zone, or to avoid
imediat. immediate danger.
e) n mod normal o nav, alta dect cea care
traverseaz un dispozitiv de separare a traficului sau o
nav care angajeaz sau iese din o pas de navigatie,
nu trebuie s intre n zona de separare sau s ntretaie e) A vessel other than a crossing vessel or a
linia de separare cu excepia: vessel joining or leaving a lane shall not normally enter
1) cazurilor de urgen pentru evitarea unui a separation zone or cross a separation line except:
pericol imediat;
2) angajrii pentru pescuit n zona de separare.
f) O nav care navig n zonele vecine cu 1) in cases of emergency to avoid immediate
extremitile unui dispozitiv de separare a traficului danger;
trebuie s navige cu o atenie deosebit. 2) to engage in fishing within a separation
g) O nav trebuie s evite, pe ct de mult posibil, zone.
s ancoreze n interiorul unui dispozitiv de separare a f) A vessel navigating in areas near the
traficului sau n zonele vecine cu extremitile sale. terminations of traffic separation schemes shall do so
h) O nav care nu dorete s foloseasc un with particular caution.
dispozitiv de separare a traficului trebuie s se g) A vessel shall so far as practicable avoid
ndeprteze de acesta ct mai mult posibil. anchoring in a traffic separation scheme or in areas
i) O nav angajat n pescuit nu trebuie s near its terminations.
stnjeneasc trecerea unei nave care navig pe o pas
de navigaie. h) A vessel not using a traffic separation scheme
j) Navele cu o lungime mai mic de 20m sau shall avoid it by as wide a margin as is practicable.
navele cu vele nu trebuie s stnjeneasc trecerea n i) A vessel engaged in fishing shall not impede
siguran a unei nave cu propulsie mecanic , care the passage of any vessel following a traffic lane.
navig pe o pas de navigaie. j) A vessel of less than 20 meters in length or a

17
k) Atunci cnd se afl angajat ntr-o operaiune sailing vessel shall not impede the safe passage of a
pentru meninerea siguranei navigaiei ntr-un dispozitiv power-driven vessel following a traffic lane.
de separare a traficului, o nav cu capacitatea de k) A vessel restricted in her ability to maneuver
manevr redus este scutit de a se conforma when engaged in an operation for the maintenance of
prezentei reguli n msura necesar executrii safety of navigation in a traffic separation scheme is
operaiunii . exempted from complying with this Rule to the extent
l) Atunci cnd este angajat ntr-o operaiune necessary to carry out the operation.
pentru instalarea, ntreinerea sau scoaterea unui cablu l) A vessel restricted in her ability to maneuver when
submarin ntr-un dispozitiv de separare a traficului, o engaged in an operation for the laying, servicing or
nav cu capacitatea de manevr redus este scutit de picking up a submarine cable, within a traffic
a se conforma prezentei reguli, n msura necesar separation scheme, is exempted from complying with
executrii operaiunii. this Rule to the extent necessary to carry out the
operation.

SECIUNEA II- MANEVRA NAVELOR CARE SE SECTION II- CONDUCT OF VESSELS IN SIGHT OF
VD UNA PE ALTA ONE ANOTHER

REGULA 11 Domeniul de aplicare RULE 11 Application


Regulile prezentei seciuni se aplic navelor care se Rules in this Section apply to vessels in sight of one
vd una pe alta. another.

REGULA 12 Navele cu vele RULE 12 Sailing Vessels


a) Cnd dou nave cu vele se apropie una de a) When two sailing vessels are approaching
alta, astfel nct exist pericolul de coliziune, una dintre one another, so as to involve risk of collision, one of
ele trebuie s se abat din drumul celeilalte, dup cum them shall keep out of the way of the other as follows:
urmeaz: 1) When each has the wind on a different side,
1) cnd navele primesc vntul din borduri diferite, the vessel which has the wind on the port side
nava care primete vntul din babord trebuie s se shall keep out of the way of the other;
abat din drumul celeilalte;

18
2) cnd cele dou nave primesc vntul din acelai 2) When both have the wind on the same side,
bord, nava din vnt trebuie s se abat din drumul the vessel which is to windward shall keep out of
navei de sub vnt; the way of the vessel which is to leeward;
3) dac o nav care primete vntul din babord 3) if a vessel with the wind on the port side sees
vede o alt nav n vnt i nu poate stabili cu a vessel to windward and cannot determine with
certitudine dac aceea nav primete vntul din certainty whether the other vessel has the wind on
babordul sau din tribordul su, prima nav trebuie the port or on the starboard side, she shall keep
s se abat din drumul acelei nave. out of the way of the other.
b) n scopul aplicrii acestei reguli, bordul din vnt b) For the purpose of this Rule the windward side shall
trebuie considerat ca fiind bordul opus celei n care be deemed to be the side opposite to that on which
este braat vela mare sau, n cazul navelor cu vele the mainsail is carried or, in the case of a square-
ptrate, bordul opus celei n care este braat cea mai rigged vessel, the side opposite to that on which the
mare vel auric. largest fore-and-alt sail is carried.

REGULA 13 Depirea RULE 13 Overtaking


a) Oricare ar fi prevederile regulilor din a) Notwithstanding anything contained in the
partea B seciunile I i II, orice nav care ajunge Rules of Part B, Sections I and II, any vessel
din urm o alt nav trebuie s se abat din overtaking any other shall keep out of the way of
drumul navei ajunse. the vessel being overtaken.
b) Va fi considerat nav care ajunge o alt b) A vessel shall be deemed to be
nav, acea nav care se apropie de alt nav overtaking when coming up with another vessel
venind dintr-un unghi mai mare de 22, 5 dinapoia from a direction more than 22. 5 abaft her beam,
traversului acelei nave, adic aceea care se that is, in such a position with reference to the

19
gsete ntr-o astfel de poziie fa de nava vessel she is overtaking, that at night she would
ajuns nct noaptea ar putea vedea numai be able to see only the stern light of that vessel
lumina din pupa navei ajunse, fr s vad but neither of her side lights.
vreuna din luminile din borduri.
c) Dac o nav nu poate stabili cu certitudine c) When a vessel is in any doubt as to whether
c ajunge din urm o alt nav, ea trebuie s se she is overtaking another, she shall assume that this
considere ca fiind nav care ajunge din urm i is the case and act accordingly.
s manevreze n consecin.
d) Nici o schimbare ulterioar de relevment ntre d) Any subsequent alteration of the bearing
cele dou nave nu poate face ca nava care ntrece o between the two vessels shall not make the
alt nav s se considere drept nav care i taie drumul overtaking vessel a crossing vessel within the
acesteia din urm n sensul prezentelor reguli i nici s meaning of these Rules or relieve her of the duty of
o absolve de obligaia de a se abate din drumul navei keeping clear of the overtaken vessel until she is
ajunse, pn cnd aceasta nu a fost definitiv evitat i finally past and clear.
depit.

REGULA 14 Nave avnd drumuri opuse RULE 14 Head-on Situation


a) Cnd dou nave cu propulsie mecanic se a) When two power-driven vessels are meeting
ntlnesc pe drumuri direct opuse sau aproape opuse, on reciprocal or nearly reciprocal courses so as to
n aa fel nct exist riscul de coliziune, fiecare dintre involve risk of collision each shall alter her course to
ele trebuie s se abat la tribord pentru a trece prin starboard so that each shall pass on the port side of
babordul celeilalte. the other.
b) Trebuie s se considere c o astfel de situaie b) Such a situation shall be deemed to exist
exist atunci cnd o nav vede o alt nav drept n when a vessel sees the other ahead or nearly
prova ei, astfel nct noaptea va vedea luminile de ahead and by night she could see the masthead
catarg ale celeilalte nave pe aceiai vertical sau lights of the other in a line or nearly in a line
aproape pe aceiai vertical i/sau simultan amndou and/or both sidelights and by day she observes
luminile din borduri, iar ziua va vedea cealalt nav sub the corresponding aspect of the other vessel.
un relevment prova corespunztor.
c) Cnd o nav nu poate determina cu siguran
c o astfel de situaie exist, ea va trebui s considere c) When a vessel is in any doubt as to whether
c aceast situaie exist i s manevreze n such a situation exists, she shall assume that it does
consecin. exist and act accordingly.

REGULA 15 ncruciarea drumurilor RULE 15 Crossing situation


Cnd dou nave cu propulsie mecanic au drumuri When two power-driven vessels are crossing so as
care se ncruciaz astfel nct exist un risc de to involve risk of collision, the vessel which has the
coliziune, nava care vede cealalt nav prin tribordul other on her own starboard side shall keep out of the
su trebuie s se abat din drumul celeilalte nave i, way and shall, if the circumstances of the case admit,
dac circumstanele permit acest lucru, s evite s-i avoid crossing ahead of the other vessel.

20
treac prin prova.

REGULA 16 Manevra navei neprivilegiate RULE 16 Action by give-way vessel


Orice nav, care este obligat s se abat din Every vessel which is directed to keep out of the
drumul unei alte nave, trebuie att de mult ct este way of another vessel shall, as far as possible, take
posibil s manevreze din timp i substanial pentru a early and substantial action to keep well clear.
se ndeprta la o distan apreciabil.

REGULA 17 Manevra navei privilegiate Rule 17 Action by stand-on vessel


a) 1) Cnd din dou nave una (neprivilegiat) a) 1) Where one of two vessels is to keep out of
este obligat s se abat din drumul the way the other shall keep her course and
celeilalte, cealalt (nava privilegiat) trebuie speed.
s-i menin drumul i viteza.
2) n scopul evitrii coliziunii numai prin 2) The latter vessel may however take action
manevra sa, aceast din urm nav (nava to avoid collision by her manoeuvre alone, as
privilegiat) poate totui s acioneze soon as it becomes apparent to her that the
imediat atunci cnd i este evident c nava vessel required to keep out of the way is not
obligat s se abat din drum nu execut taking appropriate action in compliance with
manevra corespunztoare prezentelor these Rules.
reguli.
b) Cnd dintr-o cauz oarecare, nava b) When, from any cause, the vessel required to
obligat s-i menin drumul i viteza se gsete keep her course and speed finds herself so
att de aproape de cealalt nct coliziunea nu close that collision cannot be avoided by the
poate fi evitat numai prin singura manevr a action of the give-way vessel alone, she shall
navei neprivilegiate, nava privilegiat va take such action as will best aid to avoid
ntreprinde aciunea cea mai indicat pentru a collision.
evita coliziunea.
c) O nav cu propulsie mecanic ce c) A power-driven vessel which takes action in a
manevreaz pentru a evita o coliziune cu o alt crossing situation in accordance with subparagraph
nav cu propulsie mecanic al crei drum se (a) (2) of this Rule to avoid collision with another
ncrucieaz cu drumul su n condiiile prevzute power-driven vessel shall, if the circumstances of the
de aliniatul (a) paragraful (2) din prezenta regul, case admit, not alter course to port for a vessel on her
nu trebuie dac circumstanele permit s own port side.
schimbe de drum la babord dac cealalt nav se
afl n babordul su .
d) Prezenta regul nu scutete nava neprivilegiat d) This Rule does not relieve the give-way vessel
de obligaia de a se abate din drumul celeilalte nave. of her obligation to keep out of the way.

REGULA 18 Responsabiliti reciproce ale RULE 18 Responsibilities between vessels

21
navelor Except where Rules 9, 10 and 13 otherwise
require:
Cu excepia prevederilor contrare din regulile 9, (a) A power-driven vessel underway shall keep
10 i 13: out of the way of:
a) O nav cu propulsie mecanic aflat n mar 1) a vessel not under command;
trebuie s se abat din drumul unei nave: 2) a vessel restricted in her ability to
1) care nu este stpn pe manevra sa; maneuvers;
2) cu capacitate de manevr redus; 3) a vessel engaged in fishing;
4) a sailing vessel.
3) care este angajat n pescuit; (b) A sailing vessel underway shall keep out of
4) cu vele. the way of:
b) O nav cu vele aflat n mar trebuie s se 1) a vessel not under command;
abat din drumul unei nave: 2) a vessel restricted in her ability to
1) care nu este stpn pe manevra sa; maneuvers;
2) care are capacitate de manevr redus; 3) a vessel engaged in fishing.
c) A vessel engaged in fishing when underway
3) care este angajat n pescuit; shall, so far as possible, keep out of the way of:
c) O nav angajat n pescuit aflat n mar 1) a vessel not under command;
trebuie, pe ct posibil, s se abat din drumul unei 2) a vessel restricted in her ability to
nave: maneuvers.
1) care nu este stpn pe manevra sa; d) 1) Any vessel other than a vessel not under
2) care are capacitate de manevr redus; command or a vessel restricted in her ability to
manoeuvre shall, if the circumstances of the
d) 1) Orice nav, alta dect o nav care nu este case admit, avoid impeding the safe passage of
stpn pe manevra sau a crei capacitate de a vessel constrained by her draught, exhibiting
manevr este redus, trebuie, dac the signals in Rule 28;
circumstanele permit, s nu mpiedice trecerea 2) A vessel constrained by her draught shall
n siguran a unei nave stnjenit de pescajul navigate with particular caution having full regard to
su, care arat semnalele prevzute la regula 28; her special condition.
2) O nav stnjenit de e) A seaplane on the water shall, in general,
pescajul su trebuie s keep well clear of all vessels and avoid impeding their
navige cu o pruden
navigation. In circumstances, however, where risk of
deosebit, innd seama de
situaia sa special. collision exists, she shall comply with the Rules of this

e) Un hidroavion amerizat trebuie, ca regul Part.

general, s se in ct mai departe de toate celelalte


nave i s evite s le stnjeneasc navigaia. Totui,
cnd exist riscul de coliziune, hidroavionul trebuie s
se conformeze regulilor din prezenta seciune.

SECTION III - CONDUCT OF VESSELS IN

22
SECIUNEA III - MANEVRA NAVELOR PE RESTRICTED VISIBILITY
VIZIBILITATE REDUS
RULE 19 Conduct of vessels in restricted
REGULA 19 Comportamentul navelor pe visibility
vizibilitate redus a) This Rule applies to vessels not in sight of one
a) Prezenta regul se aplic navelor care nu another when navigating in or near an area of
se vd una pe alta i care navig nuntrul sau n restricted visibility.
apropierea zonelor cu vizibilitate redus. b) Every vessel shall proceed at a safe speed
b) Orice nav trebuie s navige cu o vitez adapted to the prevailing circumstances and
de siguran adaptat circumstanelor existente i conditions of restricted visibility. A power-driven vessel
condiiilor de vizibilitate redus. Navele cu shall have her engines ready for immediate
propulsie mecanic trebuie s aib mainile gata manoeuvre.
pentru o manevr imediat. c) Every vessel shall have due regard to the
c) Atunci cnd se conformeaz regulilor din prevailing circumstances and conditions of restricted
seciunea I-a din prezenta parte, orice nav visibility when complying with the Rules of Section I of
trebuie s in neaprat seama de circumstanele this Part.
existente i de vizibilitate redus. d) A vessel which detects by radar alone the
d) O nav care detecteaz numai cu radarul presence of another vessel shall determine if a close-
prezena unei alte nave trebuie s determine dac quarters situation is developing and/or risk of collision
se dezvolt o situaie de foarte mare apropiere exists. If so, she shall take avoiding action in ample
i/sau dac exist riscul unei coliziuni. n acest time, provided that when such action consists of an
caz, nava trebuie s ia msuri pentru evitarea alteration of course, so far as possible the following
acestei situaii cu mult timp nainte; dac aceste shall be avoided:
msuri constau dintr-o schimbare de drum, este
necesar s se evite, n msura posibilului,
urmtoarele manevre: 1) an alteration of course to port for a vessel
1) o schimbare de drum ctre babord n forward of the beam, other than for a vessel
cazul unei nave aflate naintea traversului, being overtaken;
alta dect o nav n curs de depire; 2) an alteration of course towards a vessel
2) o schimbare de drum n direcia unei abeam or abaft the beam.
nave care se afl la traversul sau napoia
traversului. e) Except where it has been determined that a
e) Cu excepia cazului n care s-a determinat c risk of collision does not exist, every vessel which
nu exist un risc de coliziune, orice nav care aude - hears apparently forward of her beam the fog signal of
aparent naintea traversului - semnalul de cea al altei another vessel, or which cannot avoid a close-quarters
nave sau care nu poate evita o situaie de foarte mare situation with another vessel forward of her beam,
apropiere cu o alt nav aflat naintea traversului su shall reduce her speed to the minimum at which she
trebuie s reduc viteza sa la treapta minim necesar can be kept on her course. She shall, if necessary,
meninerii drumului. Dac este necesar, va trebui s se take all her way off and, in any event, navigate with
opreasc i n orice caz s se navige cu o atenie extreme caution until danger of collision is oven.

23
extrem pn cnd pericolul de coliziune a trecut.

PART C: LIGHTS AND SHAPES


PARTEA C: LUMINI I SEMNE RULE 20: Application
a) Rules in this Part shall be complied with in all
REGULA 20: Domeniul de aplicare
weathers.
a) Regulile prezentei pri trebuie respectate pe
b) The Rules concerning lights shall be complied
orice vreme.
with from sunset to sunrise, and during such times no
b) Regulile privitoare la lumini trebuie respectate
other lights shall be exhibited, except such lights as
de la apusul pn la rsritul Soarelui. n acest interval
cannot be mistaken for the lights specified in these
de timp, nava nu trebuie s arate nici o alt lumin
Rules or do not impair their visibility or distinctive
care s poat fi confundat cu luminile specificate de
character, or interfere with the keeping of a proper
reguli sau care s poat stnjeni vizibilitatea sau
look-out.
caracterul distinctiv al acestora sau care poate
c) The lights prescribed by these Rules shall, if
mpiedica efectuarea unei veghe corespunztoare.
carried, also be exhibited from sunrise to sunset in
c) Luminile prevzute de prezentele reguli, atunci
restricted visibility and may be exhibited in all other
cnd sunt instalate, pot fi artate de asemenea de la
circumstances when it is deemed necessary.
rsritul la apusul soarelui pe timp cu vizibilitate
redus i pot fi artate n toate celelalte mprejurri n
d) The Rules concerning shapes shall be
care aceast msur este considerat necesar.
complied with by day.
d) Regulile referitoare la semne trebuie respectate
e) The lights and shapes specified in these Rules
pe timpul zilei.
shall comply with the provisions of Annex I to these
e) Luminile i semnele specificate de prezentele
Regulations.
reguli trebuie s fie conforme cu prevederile din
regulament.
REGULA 21: Definiii
RULE 21: Definitions
a) Expresia lumin de catarg nseamn o lumin
alb amplasat n planul longitudinal al navei, artnd a) "Masthead light" means a white light placed

o lumin nentrerupt pe un arc de orizont de 225 i over the fore and aft centerline of the vessel showing

astfel fixat nct s arate lumina ncepnd din prova an unbroken light over an arc of the horizon of 22.5
pn la 22,5o napoia traversului, n fiecare bord. and so fixed as to show the light from right ahead to
22.5 abaft the beam on either side of the vessel.

24
b) Expresia lumini din bord nseamn o lumin b) "Sidelights" means a green light on the
verde amplasat n tribord i o lumin roie n babord, starboard side and a red light on the port side each
artnd fiecare o lumin nentrerupt pe un arc de showing an unbroken light over an arc of the horizon of
orizont de 112,5o i fixat nct s arate lumina 112.5 and so fixed as to show the light from right
ncepnd din prova pn la 22,5o grade napoia ahead to 22.5o abaft the beam on its respective side.
traversului n bordul respectiv. La bordul navelor cu o In a vessel of less than 20 metres in length the
lungime mai mic de 20 metri luminile din borduri pot fi sidelights may be combined in one lantern carried on
combinate ntr-un singur felinar amplasat n planul the fore and aft centerline of the vessel.
longitudinal al navei.

c) Expresia lumin de pupa nseamn o lumin alb c) "Stemlight" means a white light placed as
amplasat ct mai aproape posibil n pupa, artnd o nearly as practicable at the stem showing an unbroken
lumin nentrerupt pe un arc de orizont de 135 i light over an arc of the horizon of 135o and so fixed as
fixat astfel nct s arate lumina pe un sector de 67,5 o to show the light 675 from right aft on each side of the
n fiecare bord, ncepnd de la pupa. vessel.

25
d) Expresia lumin de remorcaj nseamn o lumin d) "Towing light" means a yellow light having the
galben, avnd aceleai caracteristici ca i lumina de same characteristics as the "stemlight" defined in
pupa definit la paragraful (c) ale acestei reguli. paragraph (c) of this Rule.

e) Expresia lumin vizibil pe ntregul orizont e) "All-round light" means a light showing an
nseamn o lumin care arat o lumin nentrerupt pe unbroken light over an arc of the horizon of 360.
un arc de orizont de 360.

26
f) Expresia lumin cu sclipiri nseamn o lumin cu f) "Flashing light" means a light flashing at
sclipiri regulate, a cror frecven este de 120 sclipiri regular intervals at a frequency of 120 flashes or more
sau mai multe pe minut. per minute.
REGULA 22: Distanele de vizibilitate a luminilor RULE 22: Visibility of Lights
Luminile prevzute n prezentul regulament The lights prescribed in these Rules shall have
trebuie s aib intensitatea specificat n seciunea a an intensity as specified in Section 8 of Annex I to
8-a din anexa I, n aa fel nct s fie vizibile la these Regulations, so as to be visible at the following
urmtoarele distane minime: minimum ranges:
a) pentru navele cu o lungime de 50 m sau mai a) In vessels of 50 metres or more in length:
mare: - a masthead light: 6 miles;
- lumina de catarg: 6 mile marine; - a sidelight: 3 miles;
- luminile din borduri: 3 mile marine; - a stemlight: 3 miles;
- lumina de pupa: 3 mile marine; - a towing light: 3 miles;
- lumina de remorcaj: 3 mile marine; - a white, red, green or yellow all-round light: 3
- lumina alb, roie, verde sau galben vizibile pe miles.
ntregul orizont: 3 mile marine.

27
b) pentru navele cu o lungime de 12 m sau mai mare, b) In vessels of 12 metres or more in length but
dar mai mic de 50 m: less than 50 metres in length:
- lumina de catarg : 5 mile marine (dac lungimea -a masthead light, 5 miles; except that
navei este mai mic de 20m:3 mile marine); where the length of the vessel is less than
- luminile din borduri : 2 mile marine; 20 metres: 3 miles;
- lumina de pupa : 2 mile marine; -a sidelight: 2 miles;
- lumina de remorcaj : 2 mile marine; -a stemlight: 2 miles;
- luminile alb, roie, verde sau galben vizibil pe -a towing light: 2 miles;
ntregul orizont : 2 mile marine. -a white, red, green or yellow all-round light: 2
miles.

28
c) pentru navele cu o lungime mai mic de 12 m c) In vessels of less than 12 metres in
(L< 12 m ) : length:
- lumina de catarg : 2 mile marine; -a masthead light: 2 miles;
- luminile din borduri : 1 mil marin; -a sidelight: 1 miles;
- lumina de pupa : 2 mile marine ; -a stemlight: 2 miles;
- lumina de remorcaj : 2 mile marine; -a towing light: 2 miles;
- luminile alb, roie, verde sau galben vizibil pe -a white, red, green or yellow all-round light: 2
ntregul orizont: 2 mile marine. miles.
d) pentru navele sau obiectele remorcate care sunt d) In inconspicuous, partly submerged vessels or
parial n imersiune i greu observabile: objects being towed:
- o lumin alb vizibil pe ntregul orizont : 3 mile -a white all-round light, 3 miles.
marine.
REGULA 23: Navele cu propulsie
mecanic aflate n mar RULE 23: Power-driven
a) O nav cu propulsie mecanic aflat n mar vessels underway
trebuie s poarte: a) A power-driven vessel underway shall
1) o lumin de catarg la prova; exhibit:
1) a masthead light forward;
2) o a doua lumin de catarg napoia primei 2) a second masthead light abaft of and higher than the forward
one; except that a vessel of less than 50 metres in length shall not be
lumini de catarg i mai sus dect aceasta; obliged to exhibit such light but may do so;

exceptnd navele a cror lungime este mai mic


de 50 metri, care nu sunt obligate s poarte 3) sidelights;
aceast lumin, dar o pot purta; 4) a stemlight.
3) luminile din borduri;
4) o lumin de pupa.

29
b) n afara luminilor prevzute la paragraful (a) ale b) An air-cushion vessel when operating in the
acestei reguli, o nav cu pern de aer, exploatat fr non-displacement mode shall, in addition to the lights
pescaj, trebuie s poarte o lumin galben cu sclipiri prescribed in paragraph (a) of this Rule, exhibit an all-
vizibile pe ntregul orizont. round flashing yellow light.

30
c) 1) n locul luminilor prevzute n paragraful (a) c) 1) A power-driven vessel of less than 12
de mai sus, o nav cu propulsie mecanic cu o metres in length may in lieu of the lights
lungime mai mic de 12 metri poate arta o lumin prescribed in paragraph (a) of this Rule
alb pe ntreg orizontul i luminile din borduri; exhibit an all-round white light and
sidelights;
2) n locul luminilor prevzute la paragraful (a) de 2) A power-driven vessel of less than 7 metres
mai sus, o nav cu propulsie mecanic cu o in length whose maximum speed does not
lungime mai mic de 7 metri i a crei vitez exceed 7 knots may in lieu of the lights
maxim nu depete 7 noduri poate s poarte prescribed in paragraph (a) of this Rule exhibit an
sus o lumin alb vizibil pe ntreg orizontul i, all-round white light and shall, if practicable, also
dac este posibil, s poarte luminile din borduri. exhibit sidelights;

3) Lumina de catarg sau lumina alb vizibil pe 3) The masthead light or all-round white light on
ntregul orizont a unei nave cu propulsie mecanic a power-driven vessel of less than 12 metres in
cu lungimea mai mic de 12 metri poate fi length may be displaced from the fore and aft
deplasat fa de planul longitudinal al navei dac centreline of the vessel if centreline fitting is not
montarea ei n acest plan nu este posibil, cu practicable, provided that the sidelights are
condiia ca luminile din borduri s fie combinate combined in one lantern which shall be carried on
ntr-un singur felinar dispus n planul longitudinal the fore and aft centerline of the vessel or located
sau ct mai aproape posibil de acelai plan ca i as nearly as practicable in the same fore and aft
lumina de catarg sau lumina alb vizibil pe lines as the masthead light or the all-round white
ntregul orizont light.
REGULA 24: Remorcarea i mpingerea RULE 24 "Towing and Pushing"
a) O nav cu propulsie mecanic care remorcheaz a) A power-driven vessel when towing shall
trebuie s poarte : exhibit
1) n locul luminii prevzute de Regula 23 (a)(1) 1) instead of the light prescribed in Rule
sau (a)(2), dou lumini de catarg dispuse pe 23(a)(1) or (a)(2), two masthead lights in a
vertical. Cnd lungimea convoiului remorcat, vertical line. When the length of the tow,
msurat de la pupa navei care remorcheaz pn measuring from the stern of the towing vessel to

31
la extremitatea pupa a convoiului remorcat, este the after end of the tow exceeds 200 metres,
mai mare de 200 metri, nava care remorcheaz va three such lights in a vertical line;
purta trei astfel de lumini de catarg dispuse pe
vertical;
2) luminile din borduri 2) sidelights;
3) o lumin de pupa; 3) a sternilight;
4) o lumin de remorcaj aezat pe verticala 4) a towing light in a vertical line above the
luminii de pupa, deasupra ei; stemlight;

32
5) n locul cel mai vizibil, cnd lungimea 5) when the length of the tow exceeds 200
convoiului remorcat este mai mare de 200 metri, metres, a diamond shape where it can best be
un semn biconic. seen.

b) O nav care remorcheaz prin mpingere i o b) When a pushing vessel and a vessel being
nav mpins legat printr-o legtur rigid astfel nct pushed ahead are rigidly connected in a composite
alctuiesc o unitate compus, trebuie considerate ca o unit they shall be regarded as a power-driven vessel
nav cu propulsie mecanic i s poarte luminile and exhibit the lights prescribed in Rule 23.
prescrise de Regula 23.

33
c) O nav cu propulsie mecanic care mpinge c) A power-driven vessel when pushing ahead or
nainte sau remorcheaz cuplat, cu excepia cazului towing alongside. except in the case of a composite
unei uniti compuse, trebuie s poarte: unit, shall exhibit:
1) n locul luminii prescrise la regula 23(a)(1) sau 1) instead of the light prescribed in Rule
(a)(2) la prova dou lumini de catarg pe linie 23(a)(1) or (a)(2), two masthead lights in a
vertical; vertical line;
2) luminile din borduri; 2) sidelights;
3) lumina de pupa. 3) a stemlight.

d) O nav cu propulsie mecanic creia i se aplic d) A power-driven vessel to which paragraphs (a)
34
prevederile paragrafelor (a) i (c) de mai sus, trebuie or (c) of this Rule applies shall also comply with Rule
s se conformeze de asemenea dispoziiunilor de la 23(a) (2).
Regula 23 (a)(2).
e) O nav sau un obiect remorcat, altele dect cele e) A vessel or object being towed, other than
remorcate n paragraful (g) al prezentei reguli, trebuie those mentioned in paragraph (g) of this Rule, shall
s poarte: exhibit:
1) luminile din borduri; 1) sidelights;
2) lumina de pupa; 2) a stemlight;

3) n locul cel mai vizibil, cnd lungimea 3) when the length of the tow exceeds 200
convoiului remorcat este mai mare de 200 metri, metres, a diamond shape where it can best be
un semn biconic. seen.

f) Luminile mai multor nave remorcate cuplat sau f) Provided that any number of vessels being

35
mpinse n grup, trebuie s corespund cu acelea ale towed alongside or pushed in a group shall be lighted
unei singure nave. as one vessel.
1) o nav mpins, care nu face parte dintr-o 1) a vessel being pushed ahead, not being part
uniate compus, trebuie s poarte la of a composite unit, shall exhibit at the forward
extremitatea sa prova, luminile din borduri; end, sidelights;
2) o nav remorcat cuplat trebuie s poarte la 2) a vessel being towed alongside shall exhibit
extremitatea sa dinspre prova, luminile din a stemlight and at the forward
borduri.

g) O nav sau obiect remorcat care este parial n g) An inconspicuous, partly submerged vessel or
imersiune i greu de observat, sau o combinaie de object, or combination of such vessels or objects being
astfel de nave sau obiecte trebuie s arate: towed, shall exhibit:
1) dac limea este sub 25 metri, o lumin 1) if it is less than 25 metres in breadth, one all-
alb, vizibil pe ntreg orizontul, la sau lng round white light at or near the forward end and
extremitatea prova i una la sau lng pupa, one at or near the after end except that dracones
excepie fcnd dracoanele, care nu sunt need not exhibit a light at or near the forward
obligate s arate o lumin la sau lng end;
extremitatea prova;

36
2) dac limea este de 25 metri sau mai mult, 2) if it is 25 metres or more in breadth, two
dou lumini albe, suplimentare, vizibile pe ntreg additional all-round white lights at or near the
orizontul, la sau lng extremitile limii sale; extremities of its breadth;
3) dac lungimea depete 100 metri, lumini 3) if it exceeds 100 metres in length, additional
albe suplimentare, vizibile pe ntreg orizontul all-round white lights between the lights
ntre luminile prescrise n aliniatele (1) i (2), prescribed in subparagraphs (1) and (2) so that
astfel nct distana dintre lumini sa nu the distance between the lights shall not exceed
depeasc 100 metri; 100 metres;
4) un semn biconic la sau lng extremitatea 4) a diamond shape at or near the aftermost
pupa a ultimei nave sau ultimului obiect remorcat extremity of the last vessel or object being towed
i dac lungimea remorcii depete 200 metri, and if the length of the tow exceeds 200 metres
un semn biconic suplimentar n locul cel mai an additional diamond shape where it can best
vizibil, sau ct mai aproape posibil spre prova. be seen and located as far forward as is
practicable.

37
h) n cazul n care indiferent de cauz, o nav h) Where from any sufficient cause it is
sau obiect remorcat este n imposibilitate de a arta impracticable for a vessel or object being towed to
luminile sau semnalele prescrise n paragraful (e) sau exhibit the lights or shapes prescribed in paragraph (e)
(g) al prezentei reguli, trebuie luate toate msurile or (g) of this Rule, all possible measures shall be taken
posibile pentru a lumina nava sau obiectul remorcat to light the vessel or object towed or at least to indicate
sau cel puin pentru a indica prezena unei astfel de the presence of such vessel or object.
nave sau obiect.
1) Atunci cnd dintr-un motiv justificat este 1) Where from any sufficient cause it is
impracticabil pentru o nav care nu este n mod impracticable for a vessel not normally engaged in
obinuit angajat n operaiuni de remorcaj, s towing operations to display the lights prescribed
arate luminile coninute n paragraful (a)sau (c) ale in paragraph (a) or (c) of this Rule, such vessel
prezentei reguli, o astfel de nav nu este obligat shall not be required to exhibit those lights when
s arate luminile prescrise pentru cazul cnd engaged in towing another vessel in distress or
remorcheaz o alt nav n pericol sau care otherwise in need of assistance. All possible
necesit ajutor. Trebuie luate toate msurile measures shall be taken to indicate the nature of
posibile pentru a indica natura relaiei dintre nava the relationship between the towing vessel and the
remorcher i nava remorcat, conform prevederilor vessel being towed as authorized by Rule 36, in
din regula 36) n special prin iluminarea parmei particular by illuminating the towline.
de remorcaj.

38
REGULA 25: Nave cu vele n mar i nave cu RULE 25 "Sailing vessels underway and vessels
rame under oars"

a) O nav cu vele n mar trebuie s poarte: a) A sailing vessel underway shall exhibit
1) luminile din borduri; 1) sidelights;
2) lumina de pupa. 2) a sternlight.

b) La o nav cu vele, cu lungimea sub 20 metri, b) In a sailing vessel of less than 20 metres in
luminile prescrise n paragraful (a) al prezentei reguli length the lights prescribed in paragraph (a) of this
pot fi combinate ntr-un felinar situat la sau lng mrul Rule may be combined in one lantern carried at or
de la catarg n locul cel mai vizibil. near the top of the mast where it can best be seen.

c) n afar de luminile prescrise la paragraful (a) din c) A sailing vessel underway may, in addition to
prezenta regul o nav cu vele n mar poate purta, the lights prescribed in paragraph (a) of this Rule,

39
la mr sau la partea superioar a catargului n locul exhibit at or near the top of the mast, where they can
unde sunt cel mai vizibile, dou lumini pe vertical, best be seen, two all-round lights in a vertical line, the
vizibile pe ntreg orizontul, lumina superioar fiind roie upper being red and the lower green, but these lights
iar cea inferioar verde. Totui, aceste lumini nu shall not be exhibited in conjunction with the combined
trebuie s fie purtate cu felinarul autorizat prin lantern permitted by paragraph (b) of this Rule.
paragraful (b) din prezenta regul.

d) d)
1) O nav cu vele cu o lungime mai mic de 7 1) A sailing vessel of less than 7 metres in
metri trebuie, dac este posibil, s poarte luminile length shall, if practicable, exhibit the lights
prescrise la paragrafele (a) sau (b), dar n cazul prescribed in paragraph (a) or (b) of this Rule, but
c nu le poart, trebuie s fie pregtite s arate n if she does not, she shall have ready at hand an
orice moment, pentru prevenirea unei coliziuni, o electric torch or lighted lantern showing a white
lantern electric sau un felinar aprins cu lumin light which shall be exhibited in sufficient time to
alb; prevent collision.

40
2) O nav cu rame poate purt lumile prescrise 2) A vessel under oars may exhibit the lights
de prezenta regul pentru navele cu vele, dar prescribed in this Rule for sailing vessels, but if
dac nu le poart, trebuie s fie pregtit s arate she does not, she shall have ready at hand an
n orice moment, pentru prevenirea unei coliziuni, electric torch or lighted lantern showing a white
o lantern electric sau un felinar cu lumin alb. light which shall be exhibited in sufficient time to
prevent collision.

e) O nav care se deplaseaz n acelai timp cu e) A vessel proceeding under sail when also
vele i cu ajutorul unui aparat propulsor, trebuie s being propelled by machinery shall exhibit forward
poarte la prova n locul cel mai vizibil, un semn de where it can best be seen a conical shape, apex
forma conic, cu vrful n jos. downwards.

41
REGULA 26: Nave de pescuit RULE 26 "Fishing vessels"
a) O nav care pescuiete, att n mar ct i la a) A vessel engaged in fishing, whether
ancor nu trebuie s poarte dect luminile i semnele underway or at anchor, shall exhibit only the lights and
prescrise de prezenta regul shapes prescribed in this Rule.
b) O nav care trauleaz, adic trage prin apa un b) A vessel when engaged in trawling, by which
traul sau o alt unealt de pescuit, trebuie s poarte: is meant the dragging through the water of a dredge
net or other apparatus used as a fishing appliance,
shall exhibit:
1) dou lumini pe vertical vizibile pe ntreg 1) two all-round lights in a vertical line, the
orizontul, lumina superioar fiind verde iar cea upper being green and the lower white, or a
inferioar alb, sau un semn alctuit din dou shape consisting of two cones with their apexes
conuri unul deasupra altuia cu vrfurile unite. together in a vertical line one above the other
2) lumin de catarg aezat la o nlime mai 2) a masthead light abaft of and higher than
mare dect aceea a luminii verzi vizibil pe ntreg the all-round green light; a vessel of less than 50
orizontul i napoia acesteia. Navele cu o metres in length shall not be obliged to exhibit
lungime mai mic 50 metri nu sunt obligate s such a light but may do so;
poarte aceasta lumina, dar o pot face; 3) when making way through the water, in
3) cnd nava se deplaseaz prin ap, n afara addition to the lights prescribed in this
luminilor prescrise prin paragraful prezent, paragraph, sidelights and a stemlight.
luminile din borduri si luminile de pupa.

42
c) O nav care pescuiete, altfel dect prin traulare, c) A vessel engaged in fishing, other than
trebuie s poarte : trawling shall exhibit
1) dou lumini suprapuse pe ntreg orizontul, 1) two all-round lights in a vertical line, the
lumina superioar fiind roie i lumina inferioar upper being red and the lower white, or a shape
fiind alb sau un semn alctuit din dou conuri consisting of two cones with apexes together in a
suprapuse unite la vrf. vertical line one above the other.

43
2) dac uneltele sale de pescuit se ntind pe o 2) when there is outlying gear extending more
distan orizontal mai mare de 150 metri than 150 metres horizontally from the vessel, an
ncepnd de la nava, o lumin alb vizibil pe tot all-round white light or a cone apex upwards in
orizontul sau un con cu vrful n sus, n direcia the direction of the gear;
uneltelor de pescuit;

3) cnd se deplaseaz prin ap, n afara 3) when making may through the water, in
luminilor prescrise n prezentul paragraf, luminile addition to the lights prescribed in this paragraph,
din borduri i lumina de pupa. sidelights and a stemlight.

44
d) Semnele suplimentare descrise n ANEXA II se d) The additional signals described in Annex II to
aplic navelor angajate n operaiuni de pescuit n these Regulations apply to a vessel engaged in fishing
apropierea altor nave ce execut operaiuni de pescuit. in close proximity to other vessels engaged in fishing.
e) O nav care nu pescuiete nu trebuie s poarte e) A vessel when not engaged in fishing shall not
luminile sau semnele prescrise de prezenta regul, ci exhibit the lights or shapes prescribed in this Rule, but
numai acelea prescrise pentru o nav de lungimea sa. only those prescribed for a vessel of her length.

REGULA 27: Nave care nu sunt stpne pe RULE 27 "Vessels not under command or
45
manevr sau cu capacitate de manevr redus" restricted in their ability to manoeuvre"
a) O nav care nu este stpn pe manevr trebuie a) A vessel not under command shall exhibit:
s poarte:
1) n locul cel mai vizibil, dou lumini roii pe 1) two all-round red lights in a vertical line
linie vertical, vizibile pe ntreg orizontul; where they can best be seen;

2) n locul cel mai vizibil, dou bule sau 2) two balls or similar shapes in a vertical line
semne asemntoare pe linie vertical; where they can best be seen;

46
3) cnd se deplaseaz prin ap, n afar de 3) when making way through the water, in
luminile prescrise n prezentul paragraf, addition to the lights prescribed in this paragraph,
luminile din borduri i o lumin de pupa. sidelights and a sternught.

b) O nav cu capacitate de manevr redus, alta b) A vessel restricted in her ability to manoeuvre,
dect o nav care face operaiuni de deminare, trebuie except a vessel engaged in mine clearance operations,
s poarte: shall exhibit:
1) n locul cel mai vizibil, trei lumini pe linie 1) three all-round lights in a vertical line where
vertical, vizibile pe ntreg orizontul, lumina de they can best be seen. The highest and lowest of
sus i lumina de jos fiind roii, iar lumina din these lights shall be red and the middle light shall
mijloc alb; be white;

47
2) n locul cel mai vizibil, trei semne pe linie 2) three shapes in a vertical line where they
vertical, semnul superior i inferior fiind cte o can best be seen. The highest and lowest of
bul, iar cel din mijloc fiind un bicon; these shapes shall be balls and the middle one a
diamond;

3) cnd nava se deplaseaz prin ap, n afar 3) when making way through the water, a
de luminile prescrise la aliniatul (1), o lumin sau masthead light or lights, sidelights and a
luminile de catarg, luminile din borduri i lumina stemlight, in addition to the lights prescribed in
de pupa; subparagraph (1);

48
4) cnd nava este la ancor, n afar de 4) when at anchor, in addition to the lights or
luminile sau semnele prescrise la aliniatele (1) i shapes prescribed in sub paragraphs (1) and (2),
(2) luminile sau semnele prescrise de regula 30). the light, lights or shape prescribed in Rule 30.

c) O nav cu propulsie mecanic, angajat ntr-o c) A power-driven vessel engaged in a towing

49
operaiune de remorcaj, de o asemenea natur nct operation such as severely restricts the towing vessel
se poate reduce mult capacitatea de abatere din drum and her tow in their ability to deviate from their course
a navei care remorcheaz i a remorcii sale, trebuie s shall, in addition to the lights or shapes prescribed in
poarte pe lng luminile sau semnele prescrise n Rule 24(a), exhibit the lights or shapes prescribed in
regula 24) (a), luminile sau semnele prescrise n subparagraphs (b) (1) and (2) of this Rule.
aliniatele b), (1) i (2) ale prezentei reguli.

50
d) O nav n curs de a draga sau de a efectua lucrri d) A vessel engaged in dredging or underwater
sub ap i avnd capacitate de manevr redus, operations, when restricted in her ability to manoeuvre,
trebuie s poarte luminile i semnele prescrise la shall exhibit the lights and shapes prescribed in sub-
paragraful b) (1), (2) i (3) din prezenta regul i atunci paragraphs (b)(1), (2) and (3) of this Rule and shall in
cnd exist un obstacol trebuie s poarte n plus: addition, when an obstruction exists, exhibit
1) dou lumini roii vizibile pe ntreg orizontul 1) two all-round red lights or two balls in a
sau dou bule pe aceeai vertical pentru a vertical line to indicate the side on which the
indica partea n care se afl obstacolul; obstruction exists;
2) dou lumini verzi vizibile pe ntreg orizontul 2) two all-round green lights or two diamonds in
sau dou biconuri pe vertical, pentru a indica a vertical line to indicate the side on which
bordul prin care poate trece o alt nav; another vessel may pass;

51
3) cnd se afl la ancor, luminile sau semnele 3) when at anchor, the lights or shapes
prescrise n acest paragraf n locul luminilor sau prescribed in this paragraph instead of the lights
semnelor prescrise de regula 30). or shape prescribed Rule 30.

52
e) Ori de cte ori mrimea unei nave angajate n e) Whenever the size of a vessel engaged in
lucrri cu scafandri, face imposibil expunerea tuturor diving operations makes it impracticable to exhibit all
luminilor sau semnelor prescrise de paragraful (d) al lights and shapes prescribed in paragraph (d) of this
acestei reguli, aceast nav va trebui s expun Rule, the following shall be exhibited:
urmtoarele: 1) three all-round lights in a vertical line where
1) trei lumini vizibile pe ntreg orizontul dispuse they can best be seen. The highest and lowest of
pe vertical n locul cel mai vizibil. Lumina de sus these lights shall be red and the middle light shall
i cea de jos trebuie s fie roie iar cea din mijloc be white;
s fie alb;

53
2) o reproducere rigid de cel puin 1 metru 2) a rigid replica of the International Code flag
nlime a pavilionului A din Codul Internaional "A" not less than 1 metre in height Measures shall
de Semnale. Trebuie s se ia msuri pentru ca be taken to ensure its all-round visibility
aceast reproducere s fie vizibil pe tot
orizontul.

f) O nav angajat n operaiuni de deminare f) A vessel engaged in mine clearance operations


trebuie s poarte pe lng luminile prescrise n regula shall in addition to the lights prescribed for a power-
23) pentru o nav cu propulsie mecanic, sau luminile driven vessel in Rule 23 or to the lights or shape
i semnele prescrise pentru o nav la ancor n regula prescribed for a vessel at anchor in Rule 30 as
30), dup caz, trei lumini verzi vizibile pe ntreg appropriate, exhibit three all-round green lights or three
orizontul sau trei bule. Una din aceste lumini sau unul balls. One of these lights or shapes shall be exhibited
din semne, trebuie arborat lng mrul catargului near the foremast head and one at each end of the
prova i cte unul la fiecare capt al vergii catargului foreyard. These lights or shapes indicate that it is
prova. Aceste lumini sau semne indic faptul c este dangerous for another vessel to approach within 1000
periculoas apropierea unei alte nave la o distan mai metres of the mine clearance vessel.
mic de 1.000 metri de nava ocupat cu deminarea.

54
g) Navele cu lungime mai mic de 12 metri, cu g) Vessels of less than 12 metres in length, except
excepia celor angajate n operaiuni cu scafandri, nu those engaged in diving operations, shall not be
trebuie s expun luminile i semnele prescrise n required to exhibit the lights and shapes prescribed in
aceast regul. this Rule.
h) Semnele prescrise n prezenta regul nu sunt h) The signals prescribed in this Rule are not
semnale de nave n pericol i care cer ajutor. signals of vessels in distress and requiring assistance.
Semnalele acestei ultime categorii fac obiectul Anexei Such signals are contained in Annex IV to these
IV al prezentului regulament. Regulations.

55
R EGULA 28 Nave stnjenite de pescaj RULE 28 "Vessels constrained by their draught"
O nav cu propulsie mecanic stnjenit de A vessel constrained by her draught may, in
pescajul su n afar de luminile prescrise pentru addition to the lights prescribed for power-driven
navele cu propulsie mecanic prin regula 23, poate s vessels in Rule 23, exhibit where they can best be
poarte n locul cel mai vizibil trei lumini roii pe linie seen three all-round red lights in a vertical line, or a
vertical vizibile pe ntreg orizontul sau semn cilindric. cylinder.

56
REGULA 29 Nave de pilotaj RULE 29 "Pilot vessels"
a) O nav aflat n serviciul de pilotaj trebuie s a) A vessel engaged on pilotage duty shall exhibit:
poarte:
1) la mrul catargului sau aproape de acesta, 1) at or near the masthead, two all-round lights
dou lumini pe vertical vizibile pe ntreg in a vertical line, the upper being white and the
orizontul, lumina superioar fiind alb i cea lower red;
inferioar roie;

2) cnd este n mar, n plus luminile din 2) when underway, in addition, sidelights and a
borduri i lumina de pupa; stemlight;

3) la ancora n afar de luminile prescrise la 3) when at anchor, in addition to the lights


57
aliniatul (1), n plus luminile sau semnele prescribed in subparagraph (1), the light, lights or
prescrise n regula 30 pentru navele aflate la shape prescribed in Rule 30 for vessels at anchor
ancor.

b) O nav de pilotaj cnd nu este n serviciul de b) A pilot vessel when not engaged on pilotage
pilotaj trebuie s poarte luminile sau semnele duty shall exhibit the lights or shapes prescribed for a
prescrise pentru o nav de lungimea sa. similar vessel of her length.

R EGULA 30 Nave ancorate sau euate RULE 30 "Anchored vessels and vessels aground"

58
a) O nav ancorat trebuie s poarte n locul cel a) A vessel at anchor shall exhibit where it can
mai vizibil : best be seen:
1) la partea din prova o lumin alb pe ntreg 1) in the fore part, an all-round white light or
orizontul sau o bul ; one ball;
2) la pupa sau aproape de pupa, mai jos dect 2) at or near the stern and at a lower level than
lumina prescris la aliniatul (1) o lumin alb the light prescribed in subparagraph (1), an all-
vizibil pe ntreg orizontul. round white light.

b) O nav ancorat, avnd o lungime mai mic de b) A vessel of less than 50 metres in length may
50 metri poate purta, n locul cel mai vizibil, o lumin exhibit an all-round white light where it can best be
59
alb pe ntreg orizontul n locul luminilor prescrise la seen instead of the lights prescribed in paragraph (a)
paragraful (a) al acestei reguli. of this Rule.

c) O nav ancorat poate folosi n plus luminile c) A vessel at anchor may, and a vessel of 100
sale de lucru disponibile sau lumini echivalente pentru metres and more in length, shall also use the available

60
iluminarea punilor sale. Aceast dispoziie este working or equivalent lights to illuminate her decks.
obligatorie pentru navele a cror lungime este egal cu
100 metri sau mai mare.

d) O nav euat trebuie s poarte luminile d) A vessel aground shall exhibit the lights
prescrise la paragraful (a) sau (b) din prezenta regul prescribed in paragraph (a) or (b) of this Rule and in
i n plus, la locul cel mai vizibil; addition, where they can best be seen:
1) dou lumini roii, vizibile pe ntreg orizontul, dispuse 1) two all-round red lights in a vertical line;
pe vertical;

2) trei bule, dispuse pe vertical. 2) three balls in a vertical line.

61
e) O nav cu lungime mai mic de 7 metri, cnd e) A vessel of less than 7 metres in length, when
este la ancor dar nu n interiorul sau n apropierea at anchor, not in or near a narrow channel, fairway or
unei treceri nguste, enal sau loc de ancoraj, sau anchorage, or where other vessels normally navigate,
acolo unde alte nave navig n mod obinuit este shall not be required to exhibit the lights or shapes
obligat s arate luminile sau semnele prescrise n prescribed in paragraphs (a) and (b) of this Rule.
paragrafele (a) i (b) din prezenta regul .
f) O nav cu o lungime mai mic de 12metri, atunci f) A vessel of less than 12 metres in length,
cnd este euat, nu trebuie s poarte luminile sau when aground, shall not be required to exhibit the
semnele prescrise n subparagrafele (d) (1) i (2) ale lights or shapes prescribed in subparagraphs (d) (1)
prezentei reguli. and (2) of this Rule.

R EGULA 31 Hidroavioane RULE 31 "Seaplanes"


Un hidroavion care este n imposibilitate de a Where it is impracticable for a seaplane to
purta luminile i semnele cu caracteristicile i exhibit lights and shapes of the characteristics or in the
amplasarea prescrise de regulile din aceast parte positions described in the Rules of this Part she shall
trebuie s poarte lumini sau semne apropiindu-se ct exhibit lights and shapes as closely similar in
mai mult posibil de acelea prescrise de aceste reguli. characteristics and position as is possible.

62
PARTEA D SENALE SONORE I LUMINOASE PART D - SOUND AND LIGHT SIGNALS
REGULA 32 Definiii RULE 32 "Definitions"
a) Termenul fluier nseamn orice aparat de a) The word "whistle" means any sound signaling
semnalizare sonor capabil de a emite semnale appliance capable of producing the prescribed blasts
prescrise i conforme specificaiilor din Anexa III a and which complies with the specifications in Annex III
prezentului regulament. to these Regulations.
b) Expresia sunet scurt nsemn un sunet a b) The term "short blast" means a blast of about
crui durat este de aproximativ 1 secund (.) one second's duration (.).
c) Expresia sunet lung nseamn un sunet a c) The term "prolonged blast" means a blast of
crui durat este de 4 pn la 6 secunde (_). from four to six seconds' duration (_).

REGULA 33 Echipament RULE 33 "Equipment for


pentru semnale sonore Sound Signals"
a) O nav avnd o lungime de 12 metri sau mai a) A vessel of 12 metres or more in length shall
mare trebuie s fie prevzut cu un fluier i un clopot, be provided with a whistle and a bell and a vessel of
o nav a crei lungime este de 100 metri sau mai mare 100 metres or more in length shall, in addition, be
trebuie s aib n plus, un gong al crui sunet sau provided with a gong, the tone and sound of which
timbru nu trebuie s poat fi confundat cu acelea ale cannot be confused with that of the bell. The whistle,
clopotului. Fluierul, clopotul i gongul trebuie s bell and gong shall comply with the specifications in
satisfac specificaiile din Anexa III a prezentului Annex III to these Regulations. The bell or gong or
regulament. Clopotul sau gongul, sau amndou, pot fi both may be replaced by other equipment having the
nlocuite cu un alt echipament avnd, respectiv, same respective sound characteristics, provided that
63
aceleai caracteristici sonore, cu condiia s fie manual sounding of the prescribed signals shall always
posibil ntotdeauna acionarea manual pentru be possible.
producerea semnalelor prescrise.
b) O nav cu o lungime mai mic de 12 metri nu b) A vessel of less than 12 metres in length shall
este obligat s aib la bord echipamentele de not be obliged to carry the sound signaling appliances
semnalizare sonor prescrise la paragraful (a) din prescribed in paragraph (a) of this Rule but if she does
prezenta regul, dar trebuie n lipsa acestora, s fie not, she shall be provided with some other means of
dotat cu un alt mijloc de emitere a unui semnal sonor making an efficient sound signal.
eficace.

REGULA 34 Semnale de manevr


i de atenionare RULE 34 "Manoeuvring and
a) Atunci cnd navele se vd unele pe altele, o
warning signals"
nav cu propulsie mecanic n mar, manevrnd aa
cum este autorizat sau prescris de prezentele Reguli,
a) When vessels are in sight of one another, a
trebuie s indice aceste manevre prin urmtoarele
power-driven vessel underway, when manoeuvring as
semnale, emise cu fluierul:
authorized or required by these Rules, shall indicate
un sunet scurt pentru a spune :Vin la tribord
that manoeuvre by the following signals on her whistle:
(.);
dou sunete scurte pentru a spune:Vin la
one short blast to mean "I am altering my
babord ( . . );
course to starboard" (.);
trei sunete scurte pentru a spune:Am maina
two short blasts to mean "I am altering my
napoi ( . . . ).
course to port"( . . );
b) Toate navele pot completa semnalele cu
three short blasts to mean "I am operating
fluierul prescrise la paragraful (a) cu semnale
astern propulsion" ( . . . ).
luminoase repetate, dac este necesar, pe toat
b) Any vessel may supplement the whistle
durata manevrei;
signals prescribed in paragraph (a) of this Rule by light
1)aceste semnale luminoase au urmtoarea
signals, repeated as appropriate, whilst the manoeuvre
semnificaie:
is being carried out
sclipire pentru a spune: Vin la tribord;
1) these light signals shall have the following
dou sclipiri pentru a spune: Vin la babord;
significance:
trei sclipiri pentru a spune :Am maina
one flash to mean "I am altering my course
napoi.
to starboard";
two flashes to mean "I am altering my
2) fiecare sclipire trebuie s dureze aproximativ
course to port";
o secund, intervalul ntre sclipiri s fie
three flashes to mean "I am operating
aproximativ 1 sec. i intervalul ntre semnalele
astern propulsion";
succesive trebuie s fie de cel puin 10 secunde;
2) the duration of each flash shall be about
3) lumina folosit pentru acest semnal, dac
one second, the interval between flashes shall be
exist, trebuie s fie o lumin alb vizibil pe
about one second, and the interval between
ntreg orizontul la o distan de cel puin cinci mile

64
marine i trebuie s fie conform dispoziiilor din successive signals shall be not less than ten
Anexa I a acestei reguli. seconds;
c) Cnd navele sunt n vedere ntr-un enal sau 3) the light used for this signal shall, if fitted,
pe o cale de acces ngust : be an all-round white light, visible at a minimum
1) nav care intenioneaz s depeasc o range of 5 miles, and shall comply with the
alt nav, conform dispoziiilor de la regula 9 (e) provisions of Annex I to these Regulations.
(1), trebuie s indice intenia sa emind cu c) When in sight of one another in a narrow
fluierul semnalele urmtoare: channel or fairway
dou sunete lungi urmate de un sunet 1) a vessel intending to overtake another shall
scurt pentru a spune: Intenionez s v in compliance with Rule 9 (e) (1) indicate her
depesc prin tribord( _ _ . ); intention by the following signals on her whistle:
dou sunete lungi urmate de dou sunete two prolonged blasts followed by one short
scurte pentru a spune: Intenionez s v blast to mean "I intend to overtake you on
depesc prin babord( _ _ . . ). your starboard side" ( _ _ . );
2) nava care urmeaz a fi depit trebuie, two prolonged blasts followed by two short
manevrnd conform dispoziiunilor din regula blasts to mean "I intend to overtake you on
9(e)(1) s-i dea acordul sau emind cu fluierul your port side" ( _ _ . . ).
urmtorul semnal: 2) the vessel about to be overtaken when
un sunet lung, un sunet scurt, un sunet acting in accordance with Rule 9 (e) (1) shall
lung i un sunet scurt, emise n aceast indicate her agreement by tile following signal on
ordine ( _ . _ . ). her whistle:
d) Cnd dou nave care sunt n vedere i se one prolonged, one short, one prolonged and
apropie una de alta, dar din o cauz oarecare una din one short blast, in that order ( _ . _ . ).
ele nu nelege inteniile sau aciunile celeilalte, sau nu
tie dac cealalt nav ia msuri suficiente pentru a d) When vessels in sight of one another are
evita coliziunea, nava care are ndoieli va exprima approaching each other and from any cause either
aceasta imediat emind cu fluierul o serie rapid de vessel fails to understand the intentions or actions of
cel puin cinci sunete scurte. Acest semnal poate fi the other, or is in doubt whether sufficient action is
completat cu un semnal luminos alctuit din cel puin being taken by the other to avoid collision, the vessel
cinci sclipiri scurte i rapide ( . . . . . ); in doubt shall immediately indicate such doubt by
e) O nav care se apropie de un cot sau de o giving at least five short and rapid blasts on the
parte a unui enal de o cale de acces unde alte nave whistle. Such signal may be supplemented by a light
ar putea fi mascate de un obstacol, trebuie s emit un signal of at least five short and rapid flashes ( . . . . . );
sunet lung ( _ ).Orice nav care vine n direcia sa i e) A vessel nearing a bend or an area of a
care aude semnalul din cealalt parte a cotului sau channel or fairway where other vessels may be
napoia obstacolului trebuie s rspund la acest obscured by an intervening obstruction shall sound
semnal emind un sunet lung ( _ ); one prolonged blast. Such signal shall be answered
f) Cnd la bordul navei sunt instalate fluiere la o with a prolonged blast by any approaching vessel that
distan mai mare de 100 metri unul de altul, nu may be within hearing around the bend or behind the
trebuie s se foloseasc pentru emiterea semnalelor intervening obstruction ( _ );

65
de manevr i a semnalelor de avertizare dect un f) If whistles are fitted on a vessel at a distance
singur fluier. apart of more than 100 metres, one whistle only shall
be used for giving manoeuvring and warning signals.

REGULA 35 Semnale sonore n vizibilitate redus RULE 35 "Sound Signals in restricted visibility"
Att ziua ct i noaptea nuntrul sau n In or near an area of restricted visibility,
apropierea unei zone n care vizibilitatea este redus, whether by day or night, the signals prescribed in this
semnele prescrise de prezenta regul trebuie s fie Rule shall be used as follows:
folosite dup cum urmeaz:
a) O nav cu propulsie mecanic care se a) A power-driven vessel making way through the
deplaseaz prin ap, trebuie s emit un sunet lung la water shall sound at intervals of not more than 2
intervale care nu vor depi dou minute ( _ _ ); minutes one prolonged blast ( _ _ );
b) O nav cu propulsie mecanic n mar, dar b) A power-driven vessel underway but stopped
stopat i care nu se mai deplaseaz prin ap, trebuie and making no way through the water shall sound at
s emit la intervale care nu vor depi dou minute, intervals of not more than 2 minutes two prolonged
dou sunete lungi separate printr-un interval de blasts in succession with an interval of about 2
aproximativ dou secunde ( _ _ _ _ ); seconds between them ( _ _ _ _ );
c) O nav care nu este stpn pe manevr, o c) A vessel not under command, a vessel
nav a crei capacitate de manevr este redus, o restricted in her ability to manoeuvre, a vessel
nav stnjenit de pescajul su, o nav cu vele, o constrained by her draught, a sailing vessel, a vessel
nav care pescuiete i o nav care remorcheaz sau engaged in fishing and a vessel engaged in towing or
mpinge o alt nav trebuie s emit, n locul pushing another vessel shall, instead of the signals
semnalelor prescrise la paragrafele (a) i (b) trei prescribed in paragraphs (a) or (b) of this Rule, sound
sunete consecutive, i anume : un sunet lung urmat de at intervals of not more than 2 minutes three blasts in
dou sunete scurte, la intervale ce nu vor fi mai mari succession, namely one prolonged followed by two
de dou minute ( _ . . ); short blasts ( _ . . );
d) O nav angajat n operaiuni de pescuit, cnd d) A vessel engaged in fishing, when at anchor, and
se afl la ancor i o nav cu capacitate de manevr a vessel restricted in her ability to manoeuvre when
redus cnd i desfoar activitatea la ancor carrying out her work at anchor, shall instead of the
trebuie s emit n locul semnalelor prescrise n signals prescribed in paragraph (g) of this Rule sound
paragraful (g) al prezentei reguli, semnalele prescrise the signal prescribed in paragraph (c) of this Rule.
de paragraful (c) din prezenta regul
e) O nav remorcat sau n cazul n care se e) A vessel towed or if more than one vessel is
remorcheaz mai multe nave, ultima din convoi ,dac towed the last vessel of the tow, if manned, shall at
are echipaj la bord, trebuie s emit la intervale nu mai intervals of not more than 2 minutes sound four blasts
mari de dup minute patru sunete consecutive i in succession, namely one prolonged followed by three
anume: un sunet lung urmat de trei sunete scurte. short blasts. When practicable, this signal shall be
Cnd este posibil, acest semnal trebuie emis imediat made immediately after the signal made by the towing
dup semnalul emis de nava care remorcheaz (_ ...); vessel ( _ . . . );
f) Atunci cnd un remorcher mpingtor i o nav f) When a pushed vessel and a vessel being

66
mpins nainte sunt conectate rigid, formnd o unitate pushed ahead are rigidly connected in a composite
compus, ele trebuie considerate ca o nav cu unit they shall be regarded as a power-driven vessel
propulsie mecanic i trebuie s emit semnalele and shall give the signals prescribed in paragraphs (a)
prescrise n paragrafele (a) sau (b) ale prezentei reguli. or (b) of this Rule.
g) O nav aflat la ancor trebuie s bat clopotul g) A vessel at anchor shall at intervals of not
rapid, timp de aproximativ 5 secunde, la intervale de more than one minute ring the bell rapidly for about 5
cel mult un minut. La o nav cu lungimea de 100metri seconds. In a vessel of 100 metres or more in length
sau mai mult se va bate clopotul la prova navei i the bell shall be sounded in the forepart of the vessel
imediat dup aceea se va bate rapid gongul timp de and immediately after the ringing of the bell the gong
aproximativ 5 secunde la partea din pupa a navei. O shall be sounded rapidly for about 5 seconds in the
nav aflat la ancor poate, n plus, s emit trei after part of the vessel. A vessel at anchor may in
sunete consecutive i anume, un sunet scurt, unul lung addition sound three blasts in succession, namely one
i unul scurt pentru avertizarea unei nave care se short, one prolonged and one short blast, to give
apropie, asupra poziiei sale i posibilitatea unei warning of her position and of the possibility of collision
coliziuni. to an approaching vessel.
h) O nav euat trebuie s bat clopotul i dac h) A vessel aground shall give the bell signal and
este nevoie s bat gongul conform paragrafului (g) al if required the gong signal prescribed in paragraph (g)
prezentei reguli i n plus, imediat nainte i dup of this Rule and shall, in addition, give three separate
btile rapide de clopot va emite 3 lovituri de clopot and distinct strokes on the bell immediately before and
separate i distincte. n plus o nav euat poate emite after the rapid ringing of the bell. A vessel aground
cu fluierul un semnal corespunztor. may in addition sound an appropriate whistle signal.
i) Nav cu lungimea de 12 metri nu este i) A vessel of less than 12 metres in length shall
obligat s emit semnalele mai sus menionate, dar not be obliged to give the above-mentioned signals
n cazul n care nu le emite trebuie s emit un alt but, if she does not, shall make some other efficient
semnal sonor, eficient, la intervale care s nu sound signal at intervals of not more than 2 minutes.
depeasc 2 minute.
j) O pilotin, atunci cnd se afl angajat n j) A pilot vessel when engaged on pilotage duty
serviciul de pilotaj, poate s emit, pe lng semnalele may in addition to the signals prescribed in paragraphs
prescrise n paragraful (a),(b) sau (g) ale prezentei, (a), (b) or (g) of this Rule sound an identity signal
reguli, un semnal de identificare constnd din patru consisting of four short blasts ( . . . . ).
sunete scurte ( . . . . ).

67
R EGULA 36 Semnale pentru RULE 36 "Signals to attract
atragerea ateniei Attention"
Orice nav, dac socotete c este necesar s If necessary to attract the attention of another
atrag atenia unei alte nave, poate emite semnale vessel any vessel may make light or sound signals that
luminoase sau sonore care s nu poat fi confundate cannot be mistaken for any signal authorized
cu nici unul din semnalele prescrise de oricare din elsewhere in these Rules, or may direct the beam of
prezentele reguli, sau s ndrepte lumina proiectorului her searchlight in the direction of the danger, in such a
su, n direcia pericolului care amenin nava, n aa way as not to embarrass any vessel. Any light to
fel nct lumina proiectorului s nu stnjeneasc alte attract the attention of another vessel shall be such
nave. Orice lumin pentru atragerea ateniei unei alte that it cannot be mistaken for any aid to navigation. For
nave trebuie s fie de o asemenea natur nct s nu the purpose of this Rule the use of light intensity
poat fi confundat cu nici un mijloc de semnalizare de intermittent or revolving lights, such as strobe lights,
navigaie. n nelesul acestor reguli trebuie evitat shall be avoided.
utilizarea luminilor intermitente sau rotative de mare
intensitate cum ar fi luminile tip stroboscop.

R EGULA 37 Semnale de RULE 37 "Distress Signals"


pericol When a vessel is in distress and requires
O nav care este n pericol i cere ajutor assistance she shall use or exhibit the signals
trebuie s foloseasc sau s arate semnalele descrise described in Annex IV to these Regulations.
n Anexa IV a prezentului regulament.
PARTEA E- SCUTIRI PART E - EXEMPTIONS
REGULA 38 Scutiri RULE 38 "Exemptions"
Orice nav (sau categorie de nave) care Any vessel (or class of vessels) provided that
ndeplinete prescripiile Regulilor Internaionale din she complies with the requirements of the International
1960 pentru prevenirea coliziunilor pe mare i a crei Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1960, the
chil a fost pus, sau se afl ntr-o faz de construcie keel of which is laid or which is at a corresponding
echivalent, nainte de intrarea n vigoare a prezentului stage of construction before the entry into force of
regulament, poate beneficia de urmtoarele scutiri de these Regulations may be exempted from compliance
la prevederile acestuia: therewith as follows:
a) Instalarea luminilor a cror distan de a) The installation of lights with ranges prescribed
vizibilitate este prescris la regula 22, patru ani in Rule 22, until four years after the date of entry into
ncepnd de la data intrrii n vigoare a prezentului force of these Regulations.
regulament. b) The installation of lights with color
b) Instalarea luminilor a cror culoare este prescris specifications as prescribed in Section 7 of Annex I to
la seciunea 7 din Anexa I, patru ani socotii de la data these Regulations, until four years after the date of
intrrii n vigoare a prezentului regulament. entry into force of these Regulations.
c) Schimbarea locului luminilor ca rezultat al c) The repositioning of lights as a result of
trecerii de la sistemul de msurare britanic la sistemul conversion from Imperial to metric units and rounding

68
metric i rotunjirea cifrelor msurtorilor, scutire off measurement figures, permanent exemption.
permanent.
d) d)
1) Schimbarea locului luminilor de catarg la 1) The repositioning of masthead lights on
bordul navelor a cror lungime este mai mic de vessels of less than 150 metres in length,
150 metri, schimbare ce rezult din prescripiile resulting from the prescriptions of Section 3 (a) of
seciunii 3(a), din Anexa I a acestor reguli: scutire Annex I to these Regulations, permanent
permanent; exemption.
2) Schimbarea locului luminilor de catarg la 2) The repositioning of masthead lights on
bordul navelor avnd o lungime de 150 metri, sau vessels of 150 metres or more in length, resulting
mai mare, care rezult din prescripiile seciunii from the prescriptions of Section 3(a) of Annex I
3(a) din Anexa I a acestor reguli, 9 ani de la data to these Regulations, until nine years after the
intrrii n vigoare a prezentului regulament. date of entry into force of these Regulations.
e) Schimbarea locului luminilor de catarg conform e) The repositioning of masthead lights resulting
prescripiilor de la seciunea 2(b) din Anexa I a acestor from the prescriptions of Section 2(b) of Annex I to
reguli, 9 ani socotii de la data intrrii n vigoare a these Regulations, until nine years after the date of
prezentului regulament. entry into force of these Regulations.
f) Schimbarea locului luminilor din borduri f) The repositioning of sidelights resulting from
rezultnd din prescripiile seciunii 2(g) i 3(b) din the prescriptions of Sections 2(g) and 3(b) of Annex I
Anexa I, a acestor reguli : 9 ani socotii de la data to these Regulations, until nine years after the date of
intrrii n vigoare a prezentului regulament. entry into force of these Regulations.
g) Specificaiile pentru echipamentul de g) The requirements for sound signal appliances
semnalizare sonor prescrise de anexa III a acestor : 9 prescribed in Annex III to these Regulations, until nine
ani socotii de la data intrrii n vigoare a prezentului years after the date of entry into force of these
regulament. Regulations.
h) Reamplasarea luminilor vizibile pe ntreg orizontul h) The repositioning of all-round lights resulting from
n urma prescripiilor din seciunea 9(b) Anexa I la the prescription of section 9(b) of Annex I to these
prezentul regulament, scutire permanent. Regulations, permanent exemption.

ANEXA I - AMPLASAREA I CARACTERISTICILE ANNEX 1 - POSITIONING AND TECHNICAL


TEHNICE ALE LUMINILOR I SEMNELOR DETAILS OF LIGHTS AND SHAPES
1. Definiie 1. Definitions
Expresia nlimea deasupra punii The term "height above. the hull" means height
nseamn nlimea deasupra punii continue celei mai above the uppermost continuous deck. This height
de sus. Aceast nlime trebuie msurat shall be measured from die position vertically beneath
perpendicular, din punctul de sub amplasamentul the location of the light .
luminii. 2. Vertical position and spacing of lights
2. Amplasarea i distana dintre lumini n plan vertical a) On a power-driven vessel of 20 metres or
a) La bordul navelor cu propulsie mecanic a more in length the masthead lights shall be placed as
69
cror lungime este de 20 metri sau mai mare, luminile follows:
de catarg trebuie s fie aezate dup cum urmeaz: 1) the forward masthead light, or if only one
1) lumina de catarg prova sau dup caz lumina masthead light is carried, then that light, at a
unic, trebuie s fie la o nlime de cel puin 6 height above the hull of not less than 6 metres,
metri deasupra punii iar dac limea navei este and, if the breadth of the vessel exceeds 6
mai mare de 6 metri, la o nlime deasupra punii metres, then at a height at a height above the hull
cel puin egal cu aceast lime, fr a fi totui not less than such breadth, so however than the
necesar ca aceast nlime s fie mai mare de light need not be placed at a greater height above
12 metri; the hull than 12 metres;
2) when two masthead lights are carried the
2) cnd exist dou lumini de catarg, lumina after one shall be at last 4.5 metres vertically
de pupa trebuie s se afle pe verticala luminii din higher than the forward one.
prova i cu 4,5 metri mai sus dect aceasta. b) The vertical separation of masthead lights of
b) Distana pe vertical dintre luminile de catarg ale power-driven vessels shall be such that in all normal
navelor cu propulsie mecanic, trebuie s fie astfel conditions of trim the after light will be seen over and
nct n condiii normale de asiet lumina de pupa s separate from the forward light at a distance of 1000
poat fi totdeauna vzut distinct deasupra luminii din metres from the stem when viewed from sea-level.
prova, de la o distan de 1000 metri din prova navei, c) The masthead light of a power-driven vessel of
privind de la nivelul mrii. 12 metres but less than 20 metres in length shall be
c) Lumina de catarg a unei nave cu propulsie placed at a height above the gunwale of not less than
mecanic cu o lungime de 12 metri sau mai mare, dar 2.5 metres.
mai mic de 20 metri, trebuie s se afle la o nlime d) A power-driven vessel of less than 12 metres
de cel puin 2,5 metri deasupra punii. in length may carry the uppermost light at a height of
d) O nav cu propulsie less than 2.5 metres above the gunwale. When
mecanic cu o lungime mai mic however a masthead light is carried in addition to
de 12 metri, poate avea lumina
sidelights and a sternlight or the all-round light is
cea mai de sus la o nlime
mai mic de 2,5 metri deasupra prescribed in Rule 23 (c) (1) is carried in addition to the
punii. Totui, atunci cnd are sidelights, then such masthead light or all-round light
o lumin de catarg n afar de shall be carried at least 1 metre higher than the
luminile din borduri i lumina
sidelights.
de pupa, aceast lumin de
catarg trebuie s se afle la e) One of the two or three masthead lights
cel puin 1 metru deasupra prescribed for a power-driven vessel when engaged in
luminilor din borduri. towing or pushing another vessel shall be placed in the
e) Una dintre cele dou sau trei lumini de catarg
same position as either the forward masthead light or
prevzute pentru o nav cu propulsie mecanic care
the after masthead light; provided that, if carried on the
remorcheaz sau mpinge o alt nav trebuie s se
aftermast, the lowest after masthead light shall be at
gseasc n acelai loc sau cu lumina de catarg prova,
least 4.5 metres vertically higher than the forward
sau cu lumina catargului pupa, cu condiia ca n cazul
masthead light.
n care se afl amplasat pe catargul pupa, s fie cu
f)
cel puin 4,5 metri mai sus n plan vertical, dect
1) The masthead light or lights prescribed in
lumina de la mrul catargului pupa.

70
f) Rule 23(a) shall be so placed as to be above and
1) lumina sau luminile de la mrul catargului, clear of all other lights and obstructions except as
prescrise n regula 23(a) trebuie astfel amplasat described in subparagraph (2).
nct s se afle deasupra i distinct de toate
celelalte lumini i obstacole, exceptnd situaia 2) When it is impracticable to carry the all-
descris n subparagraful (2). round lights prescribed by Rule 27(b)(1) or Rule
2) cnd nu este posibil amplasarea luminilor 28 below the masthead lights, they may be
vizibile pe ntreg orizontul, prescrise prin regula carried above the after masthead light(s) or
27(b)(1) sau de regula 28 , sub luminile de al vertically in between the forward masthead
mrul catargului, ele pot fi amplasate deasupra light(s) and after masthead light(s), provided that
luminii (luminilor) de la mrul catargului pupa sau in the latter case the requirement of section 3(c)
ntr-un plan vertical ntre lumina (luminile) de la of this Annex shall be complied with.
mrul catargului prova i lumina(luminile) de la
mrul catargului pupa, cu condiia ca, n cel ce-al
doilea caz, s se respecte cerina din seciunea g) The sidelights of a power-driven vessel shall be
3(c) a prezentei anexe. placed at a height above the hull not greater then three
g) Luminile din borduri ale unei nave cu propulsie quarters of that of the forward masthead light. They
mecanic trebuie s se gseasc la o nlime shall not be so low as to be interfered with by deck
deasupra punii care s nu depeasc trei sferturi din lights.
nlimea luminii de catarg prova. Ele nu trebuie
aezate prea jos pentru a nu se confunda cu luminile h) The sidelights, if in a combined lantern and carried
de pe punte. on a power-driven vessel of less than 20 metres in
h) Luminile din borduri atunci cnd sunt reunite length, shall be placed not less than 1 metre below the
ntr-un felinar combinat i se afl la o nav cu masthead light.
propulsie mecanic cu lungime mai mic de 20 metri,
trebuie s se afle la cel puin 1 metru sub lumina de i) When the Rules prescribe two or three lights to
catarg. be carries in a vertical line, they shall be spaced as
i) Atunci cnd regulile prevd dou sau trei lumini follows :
verticale, acestea trebuie distanate n felul urmtor: 1) on a vessel of 20 metres in length or more
such lights shall be spaced not less than 2 metres
1) la bordul unei nave cu lungime de 20 metri apart, and the lowest of these lights shall, except
sau mai mare, aceste lumini trebuie s fie where a towing light is required, be placed at a
distanate la cel puin doi metri una de alta iar height of not less than 4 metres above the hull;
lumina inferioar nu trebuie s fie la o nlime
mai mic de 4 metri fa de punte, n afar de
cazul cnd nava trebuie s poarte lumina de 2) on a vessel of less than 20 metres in length
remorcaj. such lights shall be spaced not less than 1 metre
2) la bordul unei nave cu o lungime mai mic apart and the lowest of these lights shall, except
de 20 metri, aceste lumini trebuie s fie distanate where a towing light is required, be placed at a
cu cel puin 1 metru una de alta iar lumina height of not less than 2 metres above the

71
inferioar nu trebuie s se afle la o nlime mai gunwale;
mic de 2 metri de punte, afar de cazul cnd 3) when three lights are carried they shall be
nava trebuie s poarte o lumin de remorcaj. equally spaced.
3) atunci cnd exist trei lumini, el trebuie j) The lower of the two all-round lights prescribed
aezate la intervale egale. for a vessel when engaged in fishing shall be at a
j) Lumina cea mai de jos din cele dou lumini height above the sidelights not less than twice the
vizibile pe ntreg orizontul prevzute pentru o nav distance between the two vertical lights.
angajat n operaiuni de pescuit, trebuie s se afle
deasupra luminilor din borduri la o nlime cel puin
egal cu dublul distanei dintre cele dou lumini k) The forward anchor light prescribed in Rule
verticale. 30(a)(i), when two are carried, shall not be less than
k) Cnd se expun dou lumini de ancor, lumina de 4.5 metres above the after one. On a vessel of 50
ancor prova prescris de regula 30(a)(1) nu trebuie metres or more in length this forward anchor light shall
s se gseasc la mai puin de 4,5 metri deasupra be placed at a height of not less than 6 metres above
celeilalte. La bordul unei nave cu o lungime mai mare the hull.
de 50 metri, lumina de ancor din prova nu trebuie s 3. Horizontal position and spacing of lights
fie la mai puin de 6 metri deasupra punii.
3. Amplasarea i distana dintre lumini n plan a) When two masthead lights are prescribed for a
power-driven vessel, the horizontal distance between
orizontal. them shall not be less than one half of the length of the
vessel but need not be more than 100 metres. The
a) Cnd pentru o nav cu propulsie mecanic sunt
forward light shall be placed not more than one quarter
prescrise dou lumini de catarg, distana orizontal
of the length of the vessel from the stem.
care le separ trebuie s fie cel puin egal cu
jumtatea lungimii navei fr ca totui s depeasc
b) On a power-driven vessel of 20 metres or more
100 metri. Lumina de catarg prova nu trebuie aezat,
in length the sidelights shall not be placed in front of
fa de prova navei, la o distan mai mare de un sfert
the forward masthead lights. They shall be placed at or
din lungimea navei.
near the side of the vessel.
b) La bordul unei nave cu o lungime de 20 metri,
c) When the lights prescribed in Rule 27(b)(1) or Rule
sau mai mare, luminile din borduri nu trebuie s se afle
28 are placed vertically between the forward masthead
n faa luminilor de la catargul din prova. Ele trebuie s
light(s) and the after masthead light(s) these all-round
se afle n bordurile navei sau n apropierea acestora.
lights shall be placed at a horizontal distance of not
c) Cnd luminile prescrise n regula 27(b)(1) sau
less than 2 metres from the fore and aft centreline of
regula 28, sunt amplasate ntr-un plan vertical ntre
the vessel in the athwartship direction.
lumina (luminile) de la mrul catargului prova i lumina
(luminile) de la mrul catargului pupa, aceste lumini
d) When only one masthead light is prescribed for a
vizibile pe ntreg orizontul, trebuie amplasate pe o
power-driven vessel, this light shall be exhibited
distan n plan orizontal de minimum 2 metri de la
forward of amidships; except that a vessel of less than
axa longitudinal a navei, n direcia transversal.
20 metres in length need not exhibit this light forward
d) n cazul n care pentru navele cu propulsie
of amidships but shall exhibit it as far forward as is
mecanic este prevzut doar o lumin de catarg

72
aceasta va fi amplasat n partea din prova a cuplului practicable.
maestru al navei; excepie fac navele cu o lungime mai
mic de 20 metri care pot s nu poarte aceast lumin 4. Details of locations of directions-indicating
n poziia indicat, dar au obligativitatea s o poarte ct
mai nspre prova posibil.
lights for fishing vessels, dredgers and vessels

4. Detalii referitoare la amplasarea luminilor de engaged in underwater operations

direcie pentru navele de pescuit, drgi i navele


a) The light indicating the direction of the outlying
care execut lucrri sub ap gear from a vessel engaged in fishing as prescribed in
Rule 26(c)(2) shall be placed at a horizontal distance
a) Lumina care indic direcia instalaiei de pescuit of not less than 2 metres and not more than 6 metres
desfurat de o nav care pescuiete, prevzut de away from the two all-round red and white light. This
regula 26(c)(2), trebuie s se afle la o distan pe light shall be placed not higher than the all-round white
orizontal de cel puin 2 metri i cel mult 6 metri fa light prescribed in Rule 26(c)(1) and not lower than the
de cele dou lumini roie i alb, vizibile pe ntreg sidelights.
orizontul. Aceast lumin trebuie s se afle la o
nlime care s nu fie nici mai mare dect aceea a
luminii albe vizibile pe ntreg orizontul i prevzut de b) The lights and shapes on a vessel engaged in
regula 26(c)(1) i nici mai mic dect nlimea dredging or underwater operations to indicate the
luminilor din borduri. obstructed side and/or the side on which it is safe to
b) Distana orizontal ntre luminile i semnele pass, as prescribed in Rule 27(d)(1) and (2), shall be
care indic la bordul unei nave care dragheaz sau placed at a maximum practical horizontal distance, but
execut lucrri sub ap, partea obturat i/sau partea in no case less than 2 metres, from the lights or
pe unde se poate trece fr pericol aa cum este shapes prescribed in Rule 27(b)(1) and (2). In no case
prescris la regula 27(d)(1) i (2), precum i luminile i shall the upper of these lights or shapes be at a
semnele prevzute la regula 27(b)(1) i(2), trebuie s greater height than the lower of the three lights or
fie ct mai mare posibil i, n orice caz, de cel puin 2 shapes prescribed in Rule 27(b)(1) and (2).
metri. Cea mai nalt din aceste lumini i semne, nu
trebuie n nici un caz s fie aezat mai sus dect
lumina inferioar sau semnul inferior care face parte 5. Screens of sidelights
din seria de trei lumini sau semne prescrise de regula The sidelights of vessels of 20 metres or more in
27 (b) subpunctele (1) i (2). length shall be fitted with inboard screens painted
5. Ecranele luminilor din borduri matt black, and meeting the requirements of section 9
Luminile din borduri pentru of this Annex. On vessels of less than 20 metres in
navele de 20 metri n lungime length the sidelights, if necessary to meet the
sau mai mult, trebuie s fie
requirements of section 9 of this Annex, shall be fitted
prevzute n partea dinspre
nav cu ecrane vopsite cu o with inboard matt black screens. With a combined
culoare negru mat i s fie lantern, using a single vertical filament and a very
conforme prescripiilor narrow division between the green and red sections,
seciunii 9 din prezenta anex.
external screens need not be fitted.
La navele cu o lungime sub 20
73
metri, luminile din borduri
trebuie prevzute cu ecrane
interioare, dac este necesar
6. Shapes
s se conformeze cerinelor
seciunii 9 din prezenta anex (a) Shapes shall be black and of the following sizes :
trebuie vopsite cu o culoare
negru mat. n cazul unui 1) a ball shall have a diameter of not less than
felinar combinat, utilizndu-se
0.6 metre;
un singur filament vertical i
o seciune foarte ngust ntre 2) a cone shall have a base diameter of not
sectoarele verde i rou, nu less than 0.6 metre and a height equal to its
este necesar s se prevad diameter;
ecrane exterioare.
6. Semne 3) a cylinder shall have a diameter of at least

a) Semnele trebuie s fie negre i s aib 0.6 metre and a height of twice its diameter;

urmtoarele dimensiuni:
1) bul trebuie s aib un diametru de cel 4) a diamond shape shall consist of two cones

puin 0,6 m; as defined in (2) above having a common base.

2) un con trebuie s aib un diametru al bazei


de cel puin 0,6m i o nlime egal cu diametrul b) The vertical distance between shapes shall be at

su; least 1.5 metres.

3) un semn cilindric trebuie s aib un c) In a vessel of less than 20 metres in length

diametru de cel puin 0,6 m i o nlime egal cu shapes of lesser dimensions but commensurate with

dublul diametrului su; the size of the vessel may be used and the distance

4) un bicon este alctuit din dou conuri ca apart may be correspondingly reduced.

acele definite la aliniatul (2) de mai sus, avnd o 7. Colour specifications of lights

baz comun. The chromaticity of all navigation lights shall

b) Distana vertical dintre semne trebuie s fie conform to the following standards, which lie within the

de cel puin 1,5 m. boundaries of the area of the diagram specified for

c) La bordul unei nave cu o lungime mai mic de each colour by the International Commission on

20 m, semnele pot avea dimensiuni mai mici, dar Illumination (CIE).

proporionale cu dimensiunile navei iar distana care le The boundaries of the area for each colour are

separ poate fi i ea redus corespunztor. given by indicating the corner co-ordinates, which are

7. Culoarea luminilor as follows:

Cromatica tuturor luminilor de navigaie trebuie


s fie conform cu urmtoarele norme, care se 1) White

situeaz n limitele indicate de diagrama cromatic a x 0.525 0.525 0.452 0.310 0.310 0.443

Comisiei Internaionale de luminat (CIE). y 0.382 0.440 0.440 0.348 0.283 0.382

Limitele de acoperire ale unei lumini de diferite 2) Green

culori, sunt date de coordonatele vrfurilor unghiurilor, x 0.028 0.009 0.300 0.203

care sunt urmtoarele : y 0.385 0.723 0.511 0.356


3) Red
x 0.680 0.660 0.735 0.721

74
1) Alb y 0.320 0.320 0.265 0.259
x 0,525 0,525 0,452 0,310 0,310 0,443 4) Yellow
y 0,382 0,440 0,440 0,348 0,283 0,382 x 0.612 0.618 0.575 0.575
2) Verde y 0.382 0.382 0.425 0.406
x 0,028 0,009 0,300 0,203 8. Intensity of lights
y 0,385 0,723 0,511 0,356 a) The minimum luminous intensity of lights shall be
3) Rou calculated by using the formula:
x 0,680 0,660 0,735 0,721 I = 3.43 x l06 x T x D2 x K-D
y 0,320 0,320 0,265 0,259 where
4) Galben I is luminous intensity in candelas under service
x 0,612 0,618 0,575 0,575 conditions;
y 0,382 0,382 0,425 0,406 T is threshold factor 2x10-7 lux,
8. Intensitatea luminilor D is range of visibility (luminous range) of the light in
a) Intensitatea luminoas minim a luminilor trebuie nautical miles,
s fie calculat cu ajutorul formulei : K is atmospheric transmissivity.
I = 3,43 x 106 x T x D2 x K-D For prescribed lights the value of K shall be 0.8,
unde corresponding to a meteorological visibility of
I = Intensitatea luminoas n candele n condiiile de approximately 13 nautical miles.
serviciu; b) A selection of figures derived from the formula is
T = Prag de iluminare 2 x 10-7 lux; given in the following table:
D = Distana de vizibilitate ( btaie luminoas ) a Range of visibility Luminous intensity of
luminii n mile marine; (luminous range) of light light in candelas for
K = Coeficient de transmisie atmosferic in nautical miles K = 0.8
Pentru luminile prescrise, K este egal cu 0,8 D I
ceea ce corespunde unei vizibiliti meteorologice de 1 0.9

circa 13 mile marine. 2 4.3


3 12
b) Tabelul de mai jos d cteva valori obinute cu
4 27
ajutorul acestei formule:
5 52
Distana de vizibilitate Intensitatea luminii
6 94
(btaia luminoas), exprimat n candele Note : The maximum luminous intensity of navigation lights should
exprimat n mile marine pentru K=0.8 be limited to avoid undue glare. This shall not be achieved by a

D I variable control of the luminous intensity.

1 0.9
2 4.3
3 12
4 27
5 52
6 94
Not: Intensitatea luminoas maxim a luminilor de navigaie va
trebui s fie limitat astfel nct s se evite suprapunerile. Aceasta
nu se va realiza printr-un control variabil al intensitii luminoase.
9. Sectoare orizontale de vizibilitate 9. Horizontal sectors
75
a) a)
1) Luminile din borduri instalate pe nav, 1) In the forward direction, sidelights as fitted
trebuie s aib nspre nainte, intensitile minime on the vessel shall show the minimum required
cerute. Intensitile trebuie s scad astfel nct intensities. The intensity shall decrease to reach
s devin nule ntre 1 i 3 n afara sectoarelor practical cut-off between 1 and 3 outside the
prescrise; prescribed sectors.
2) Pentru luminile de la pupa i luminile de 2) For sternlights and masthead lights at 225
catarg, limita sectorului de vizibilitate se afl la abaft the beam for sidelights, the minimum
225 napoia traversului pentru luminile din required intensities shall be maintained over the
borduri, intensitile minime ce se cer trebuie s arc of the horizon up to 5 within the limits of the
fie meninute pe arcul de orizont pn la 5 n sectors prescribed in Rule 21. From 5 within the
limitele prescrise de Regula 21. ncepnd de la 5 prescribed sectors the intensity may decrease by
n interiorul sectoarelor prescrise, intensitatea 50% up to the prescribed limits; it shall decrease
poate s scad cu 50% pn la limitele steadily to reach practical cut-off at not more than
sectoarelor prescrise, dup care va continua s 5 outside the prescribed sectors.
scad continuu pn la a deveni practic nul, la
5 cel mult n afara sectoarelor prescrise.
b) b)
1) Cu excepia luminilor de ancor prescrise 1) All-round lights shall be so located as not to
de Regula 30, care nu este necesar s fie be obscured by masts, topmasts or structures
amplasate prea sus fa de punte, luminile within angular sectors of more than 6, except
vizibile pe tot orizontul trebuie aezate astfel nct anchor lights prescribed in Rule 30, which need
s nu fie mascate de catarge, arborete, gabier not be placed at an impracticable height above
sau orice alte suprastructuri pe sectoare the hull;
unghiulare mai mari de 6.
2) Dac nu este posibil a se respecta cerina 2) If it is impracticable to comply with
paragrafului b) (1) al acestei seciuni prin paragraph (b)(1) of this section by exhibiting only
instalarea doar a unei lumini vizibile pe tot one all-round light, two all-round lights shall be
orizontul, dou lumini vizibile pe tot orizontul vor fi used suitably positioned or screened so that they
poziionate astfel nct ele s apar de la distana appear, as far as practicable, as one light at a
maxim ca o lumin. distance of one mile.
10. Sectoarele verticale de vizibilitate 10. Vertical sectors
a) Sectoarele verticale de vizibilitate ale luminilor a) The vertical sectors of electric lights as fitted, with
electrice din dotare cu excepia luminilor instalate la the exception of lights on sailing vessels underway
bordul navelor cu vele, trebuie s asigure: shall ensure that:
1) cel puin intensitatea minim necesar de la 1) at least the required minimum intensity is
5 deasupra planului orizontal la 5 dedesubtul maintained at all angles from 5 above to 5
acestui plan; below the horizontal;
2) cel puin 60% din intensitatea minim 2) at least 60% of the required minimum
cerut, de la 75 deasupra planului orizontal pn intensity is maintained from 75 above to 75

76
la 75 grade dedesubtul acestui plan. below the horizontal.
b) n cazul navelor cu vele, sectoarele verticale de b) In the case of sailing vessels underway the
vizibilitate ale luminilor electrice din dotare trebuie s vertical sectors of electric lights as fitted shall ensure
asigure: that:
1) cel puin intensitatea minim cerut de la 5 1) at least the required minimum intensity is
deasupra planului orizontal la 5 sub acest plan; maintained at all angles from 5 below the
2) cel puin 50% din intensitatea minim cerut horizontal;
de la 25 deasupra planului orizontal la 25 sub 2) at least 50 of the required minimum intensity
acest plan. is maintained from 25 above to 25 below the
c) Pentru alte lumini dect cele electrice, aceste horizontal.
prevederi trebuie s fie respectate ct se poate mai c) In the case of lights other than electric these
exact. specifications shall be met as closely as possible.
11. Intensitatea luminilor neelectrice 11. Intensity of non-electric lights
Luminile neelectrice trebuie s aib pe ct Non-electric lights shall so far as practicable
posibil intensitile minime specificate n tabelul dat n comply with the minimum intensities, as specified in
seciunea 8 a acestei Anexe. the table given in section 8 of this Annex.
12. Lumini de manevr 12. Manoeuvring lights
Cu toate dispoziiile de la seciunea 2(f) din Notwithstanding the provisions of paragraph 2(f)
aceast Anex, lumina de manevr descris la Regula of this Annex the manoeuvring light described in
34(b) trebuie s se afle n acelai plan longitudinal cu Rule 34(b) shall be placed in the same fore and aft
lumina sau luminile de catarg i atunci cnd aceasta vertical plane as the masthead light or lights and,
este posibil, la o distan de cel puin 2 metri deasupra where practicable, at a minimum height of 2 metres
luminii de catarg prova cu condiia s fie aezat la o vertically above the forward masthead light, provided
distan vertical de cel puin 2 metri deasupra sa, sub that it shall be carried not less than 2 metres vertically
lumina de catarg pupa. Dac nu exist dect o above or below the after masthead light. On a vessel
singur lumin de catarg, lumina de manevr dac where only one masthead light is carried the
exist, trebuie s fie instalat n locul cel mai vizibil, la manoeuvring light, if fitted, shall be carried where it can
o distan vertical de cel puin 2 metri de lumina de best be seen, not less than 2 metres vertically apart
catarg. from the masthead light.
13. Nave de vitez mare 13. High-speed craft
Luminile de catarg ale navelor cu vitez mare The masthead light of a high-speed craft with a
cu un raport lungime/lime mai mic de 3 pot fi plasate length-to-breadth ratio of less than 3.0 may be placed
la o nlime raportat la limea navei mai mic dect at a height related to the breadth of the craft lower than
nlimea prescris n paragraful 2(a)(1) al acestei that prescribed in paragraph 2(a)(1) of this Annex,
anexe, cu condiia ca unghiul de baz al triunghiului provided that the base angle of the isosceles triangles
isoscel format de luminile din borduri i luminile de formed .by the sidelights and masthead light, when
catarg cnd se vizualizeaz dinspre prova s nu fie seen in end elevation, is not less than 27.
mai mic de 27.

14. Aprobare 14. Approval

77
Construcia felinarelor i a semnelor, precum i The construction of lights and shapes and the
instalarea felinarelor la bord trebuie s fie socotite installation of lights on board the vessel shall be to the
satisfctoare de ctre autoritatea competent a satisfaction of the appropriate authority of the State
statului, sub a crui pavilion se afl nava. whose flag the vessel is entitled to fly.
ANEXA II - SEMNELE SUPLIMENTARE ANNEX II - ADDITIONAL SIGNAL FOR FISHING
VESSELS
PENTRU NAVELE DE PESCUIT CARE
1. General
PESCUIESC N APROPIERE UNELE DE
The lights mentioned herein shall, if exhibited in
ALTELE pursuance of Rule 26(d), be placed where they can
best be seen. They shall be at least 0.9 metre apart
1. Generaliti but at a lower level than lights prescribed in Rule
Luminile menionate n prezenta anex, dac 26(b)(1) and (c)(1). The lights shall be visible all round
sunt purtate ca aplicare a dispoziiilor din Regula 26 the horizon at a distance of at least 1 mile but at a
(d), trebuie s fie aezate n locul cel mai vizibil, la cel lesser distance than the lights prescribed by these
puin 0,9 metri unele fa de altele, i mai jos dect Rules for fishing vessels.
luminile prescrise de regula 26(b)(1) i (c)(1). Ele
trebuie s fie vizibile pe ntreg orizontul la distana de 2. Signals for trawlers
cel puin o mil, ns aceast distan trebuie s fie a) Vessels of 20 metres or more in length when
inferioar distanei de vizibilitate a luminilor prescrise engaged in trawling, whether using demersal or
de prezentele reguli pentru navele de pescuit. pelagic gear, shall exhibit:
2. Semnele pentru nave traul 1) when shooting their nets : two white lights in
a) Navele cu o lungime mai mare de 20 de metri a vertical line;
angajate n operaiuni de traulare sau operaiuni de
pescuit cu orice aparat imers trebuie s poarte:
1) Cnd lanseaz plasele: dou lumini albe
suprapuse;
2) cnd vireaz plasele: o lumin alb aezat 2) when hauling their nets: one light over one
pe vertical, deasupra unei lumini roii; red light in a vertical line;
3) cnd plasele sunt agate de un obstacol: 3) when the net has come fast upon an
dou lumini roii suprapuse. obstruction: two red lights in a vertical line.
b)Orice nav cu o lungime de 20 de metri sau mai b) Each vessel of 20 metres or more in length
mare angajat n operaiuni de traulare n pereche engaged in pair trawling shall exhibit:
trebuie s poarte:
1) n timpul nopii, un proiector ndeprtat ctre 1) By night, searchlight directed forward and in
nainte i n direcia celeilalte nave cu care the direction of the other vessel of the pair;
formeaz echipa de traulat n doi;
2) Cnd lanseaz sau ridic plasele sau 2) when shooting or hauling their nets or when
atunci cnd plasele sunt reinute de un obstacol the nets have come fast upon an obstruction, the
luminile prescrise de paragraful 2 (a) de mai sus. lights prescribed in 2(a) above.
c) Navele cu o lungime mai mic de 20 de c) A vessel of less than 20 metres in length engaged

78
metri angajate n operaiuni de traulare, pescuire in trawling, whether using demersal or pelagic gear or
cu aparate imersate sau traulnd n pereche pot engaged in pair trawling, may exhibit the lights
purta luminile prescrise n paragraful (a) sau (b) prescribed in paragraphs (a) or (b) of this section, as
din aceast seciune sau ct mai apropiat cu appropriate.
acesta.
3. Semnele pentru nave care pescuiesc cu plase pung 3. Signals for purse seiners
Navele ce pescuiesc cu plasa pung Vessels engaged in fishing with purse seine
(seinere), n momentul pescuitului, pot purta dou gear may exhibit two yellow lights in a vertical line.
lumini galbene suprapuse. Acestea trebuie s se These lights shall flash alternately every second and
aprind alternativ la fiecare secund, cu durate egale with equal light and occultation duration. These lights
de lumin i de ocultaie. Ele nu pot fi purtate dect may be exhibit only when the vessel is hampered by its
atunci cnd nava este stnjenit de uneltele sale de fishing gear.
pescuit.
ANEXA III - CARACTERISTICILE TEHNICE ALE ANNX III - TECHNICALS DETAILS OF SOUND
ECHIPAMENTELOR DE SEMNALIZARE SONOR APPLIANCES
1. Fluiere 1. Whistles
a) Frecvena i btaia sonor a) Frequencies and range of audibility
Frecvena fundamental a semnalului trebuie The fundamental frequency of the signal shall
s fie cuprins ntre 70 i 700 Hz. lie within the range 70 700 Hz.
Btaia sonor a semnalului unui fluier este The range of audibility of the signal from a
determinat de frecvene, care pot cuprinde frecvena whistle shall be determined by those frequencies,
fundamental, una sau mai multe frecvene mai nalte, which may include the fundamental and/or one or more
situate ntre 180 i 700 Hz (+1%) i furniznd nivelele higher frequencies, which lie within the range 180
de presiune acustic specificate n paragraful 1 (c) de 700 Hz (+ 1per cent) and which provide the sound
mai jos. pressure levels specified in paragraph 1(c) below.

b) Limitele frecvenelor fundamentale b) Limits of fundamental frequencies


Pentru a se garanta o mare varietate n To ensure a wide variety of whistle
caracteristicile fluierelor, frecvena characteristics, the fundamental frequencies of a
fundamental a unui fluier trebuie s fie whistle shall be between the following limits:
cuprinse ntre urmtoarele limite:
1) ntre 70 i 200 Hz la bordul unei nave cu 1) 70 200 Hz, for a vessel 200 metres or
lungimea de 200 de metri sau mai mare; more in length;
2) ntre 130 i 350 Hz la bordul unei nave cu 2) 130 350 Hz, for a vessel 75 metres but
lungimea de 75 de metri sau mai mare, dar mai less than 200 metres in length;
mic de 200 metri; 3) 250 700 Hz, for a vessel less than 75
3) ntre 250 i 700 Hz la bordul unei nave cu metres in length.
lungimea mai mic de 75 metri.
c) Intensitatea semnalului i btaia sonor c) Sound signal intensity and range of audibility
Un fluier instalat la bordul unei nave trebuie A whistle fitted in a vessel shall provide, in the
s asigure n direcia intensitii sale maximele, la o direction of maximum intensity of the whistle and at a
79
distan de 1 metru i cel puin n banda de o treime distance of 1 metre from it, a sound pressure level in at
de octava situat n gama frecvenelor 180 pn la least one 1/3rd octave band within the range of
700 Hz (+1%), la un nivel de presiune acustic cel frequencies 180 700 Hz (+ 1%) of not less than the
puin egal cu valoarea corespunztoare din tabelul appropriate figure given in the table below:
urmtor:
Lungimea navei Nivel de presiune acustic la 1m Btaia sonor n Length of 1/3rd-octave band level at 1 Audibility range in
-5
n metri n decibeli, raportat la 2x10 mile marine vessel in metre in dB referred to 2x10-5 nautical miles
N/m2 treime de octav metres n/m2
200 i mai mult 143 2 200 or more 143 2
75 i peste, dar
75 but less than
mai puin de 138 1.5 138 1.5
200
200
20 but less than
20 i peste, dar 130 1
130 1 75
mai puin de 75
Less than 20 120 0.5
Mai puin de 20 120 0.5

Btaia sonor a fost indicat n acest tabel cu The range of


titlu de informare. Ea corespunde aproximativ cu audibility in the table above
is for the information and is
distana la care un fluier poate fi auzit pe axul su
approximately the range at
nainte cu o probabilitate de 90% n aer calm, la bordul which a whistle may be heard
unei nave unde nivelul zgomotului de fond la posturile on its forward axis with 90 %
de ascultare este mediu (adic 68 dB. n banda octavei probability in conditions of
still air on board a vessel
centrale pe frecvena 250 Hz i la 63 dB. n banda
having average background
octavei centrale de 500 Hz). noise level at the listening
n practic, distana la care un fluier poate fi posts (taken to be 68 dB in the
auzit este deosebit de variabil i depinde mult de octave band centred on 250 Hz
and 63 dB in the octave band
condiiile meteorologice. Valorile artate pot fi
centred on 500 Hz).
considerate caracteristice, dar n caz de vnt puternic In practice the range at which a whistle may be
sau cnd nivelul zgomotului la posturile de ascultare heard is extremely variable and depends critically on
este ridicat, btaia sonor poate fi redus. weather conditions; the values given can be regarded
d) Caracteristicile direcionale as typical but under conditions of strong wind or high
n toate direciile planului orizontal cuprinse ntr- ambient noise level at the listening post the range may
un sector de plus sau minus 45 n raport cu axa, be much reduced.
nivelul de presiune acustic al unui fluier direcional nu d) Directional properties
trebuie s fie sczut mai mult de 4 dB. fa de nivelul The sound pressure level of a directional whistle shall
de presiune acustic pe ax. n orice alt direcie a be not more than 4 dB below the prescribed sound
planului orizontal, nivelul de presiune acustic nu pressure level on the axis at any direction in the
trebuie s fie sczut cu mai mult de 10 dB. fa de horizontal plane within + 45 of the axis. The sound
nivelul presiunii acustice pe ax, astfel nct btaia n pressure level at any other direction in the horizontal
orice direcie s fie egal cu cel puin jumtate din planer shall be not more than 10 dB below the
btaia pe ax. Nivelul de presiune acustic trebuie s prescribed sound pressure level on the axis, so that
fie msurat n banda de o treime de octav care the range in any direction will be at least half the range
produce btaia sonor. on the forward axis. The sound pressure level shall be
e) Amplasarea fluierelor measured in that 1/3rd octave band which determines

80
Atunci cnd un fluier direcional este folosit ca the audibility range.
fluier unic la bordul unei nave el trebuie s fie instalat
astfel nct s produc intensitatea sa maxim ctre e) Positioning of whistles
naintea navei. Un fluier trebuie s fie aezate (ct mai When a directional whistle is to be used as the
mult posibil) la bordul navei pentru a se reduce only whistle on a vessel, it shall be installed with its
interceptarea, de ctre obstacole, a sunetelor emise i maximum intensity directed straight ahead.
pentru a se reduce ct mai mult posibilitile A whistle shall be placed as high as practicable on a
tulburrilor auzului la membrii echipajului. Nivelul de vessel, in order to reduce interception of the emitted
presiune acustic al semnalului propriu al navei, nu sound by obstructions and also to minimize hearing
trebuie s depeasc 110 dB.(A). damage risk to personnel. The sound pressure level of
f) Instalarea mai multor fluiere the vessels own signal at listening posts shall not
Dac la bordul unei nave fluierele sunt exceed 110 dB (A) and so far as practicable should not
instalate la mai mult de 100 de metri unele fa de exceed 100 dB (A).
altele, ele trebuie montate astfel nct s nu poat fi f) Fitting of more than one whistle
acionate simultan. If whistles are fitted at a distance apart of more
g) Sistem de fluiere combinate than 100 metres, it shall be so arranged that are not
Dac din cauza unor obstacole, cmpul acustic sounded simultaneously.
al unui fluier sau al unuia dintre fluierele menionate n
paragraful (f) de mai sus risc s prezinte o zon n g) Combined whistle systems
care nivelul acustic al semnalului s fie redus simitor, If due to the presence of obstructions the
se recomand folosirea unui sistem de fluiere sound field of a single whistle or one of the whistles
combinate instalate astfel nct s se evite aceast referred to in paragraph 1(f) above is likely to have a
micare a nivelului acustic. n sensul acestor reguli, un zone of greatly reduced signal level, it is
sistem de fluiere combinate este socotit ca un fluier recommended that a combined whistle system be fitted
unic. Fluierele unui asemenea sistem nu trebuie s fie so as to overcome this reduction. The whistles of a
aezate la mai mult de 100 metri unele de altele i combined system shall be located at a distance apart
trebuie montate astfel nct s poat fi acionate of not more than 100 metres and arranged to be
simultan. Frecvenele lor trebuie s difere unele fa sounded simultaneously. The frequency of any one
de altele cu cel puin 10 Hz. whistle shall differ from those of the others by at least
2. Clopot sau gong 10 Hz.
a) Intensitatea semnalului
Un clopot, un gong, sau orice alt dispozitiv
avnd caracteristici acustice asemntoare, trebuie s 2. Bell or gong
produc un nivel de presiune acustic de cel puin 110 a) Intensity of signal
dB. la un metru de el. A bell or gong, or other device having similar
b) Construcie sound characteristics shall produce a sound pressure
Clopotele i gongurile trebuie fabricate dintr-un level of not less than 110 dB at a distance of 1 metre
material rezistent la coroziune i concepute astfel nct from it.
s redea un sunet clar. Diametrul deschiderii clopotului b) Construction
nu trebuie s fie mai mic de 300 milimetri la navele cu Bells and gongs shall be made of corrosion-

81
o lungime mai mare de 20 de metri i de minimum resistant material and designed to gives a clear tone.
200 milimetri la navele cu o lungime de 12 pn la 20 The diameter of the mouth of the bell shall not be less
metri. Atunci cnd este posibil, se recomand than 300 mm for vessels of 20 metres or more in
instalarea unei limbi de clopot cu comanda mecanic, length, and shall be not less than 200 mm for vessels
astfel nct s asigure o for de impact constant, of 12 metres or more, but less than 20 metres in
ns trebuie s fie posibil i acionarea manual. length. Where practicable, a power-driven bell striker is
Masa limbii clopotului nu trebuie s fie mai mic de 3 recommended to ensure constant force but manual
la sut fa de aceea a clopotului. operation shall be possible. The mass of the striker
3. Aprobare shall not be less than 3 per cent of the mass of the
Construirea i funcionarea echipamentului de bell.
semnalizare sonor ca i instalarea sa la bordul navei
trebuie apreciate ca satisfctoare de ctre 3. Approval
autoritatea competent a statului sub a crui pavilion The construction of sound signal appliances,
se afl nava. their performance and their installation on board the
vessel shall be to satisfaction of the appropriate
authority of the state whose flag the vessel is entitled
to fly.
ANEXA IV - SEMNALE DE PERICOL ANNEX IV - DISTRESS SIGNAS
1) Semnalele urmtoare, folosite sau artate 1) The following signals, used or exhibited either
mpreun sau separat, arat un pericol i nevoia de together or separately, indicate distress and need of
ajutor: assistance:
a) o lovitur de tun sau a) a gun or other explosive signal fired at intervals of
alte semnale explozive trase about a minute;
la intervale de circa 1
b) a continuous sounding with any fog-signalling
minut;
apparatus;
b) sunet continuu produs de un aparat oarecare
c) rockets or shells, throwing red stars fired one at
pentru semnale de cea;
time at short intervals;
c) fuzee sau bombe proiectnd stele roii lansate
d) a signal made by radiotelegraphy or by any other
una cte una la intervale scurte;
signalling method consisting of the group _ _ _
d) semnal emis prin radiotelegrafie sau prin oricare alt
... (S.O.S.) in the Morse Code;
sistem de semnalizare, compus din grupul ... ---
e) a signal sent by radiotelephony consisting of the
(S.O.S.) din Codul MORSE;
spoken word Mayday;
e) semnal radiotelefonic constnd din cuvntul
f) the International Code Signal of distress indicated
MAYDAY;
by N.C.;
f) semnal de pericol N.C. din Codul Internaional de
g) a signal consisting of a square flag having above
semnale;
or below it a ball or anything resembling a ball;
g) semnal constnd dintr-un pavilion ptrat avnd
deasupra sau dedesupt o bul sau un obiect
h) flames on the vessel (as from a burning tar barrel,
asemntor;
oil barrel, etc.);
h) flcri pe nava (din cele ce pot fi produse prin
i) a rocket parachute flare or a hand-flare showing a
arderea unui butoia cu ulei, etc.);

82
i) fuzee cu paraut sau o lumin de mn care red light;
produce o lumin roie; j) a smoke signal giving off orange- coloured smoke;
j) semnal fumigen producnd un fum portocaliu; k) slowly and repeatedly raising and lowering arms
k) micri lente i repetate de sus n jos a braelor outstretched to each side;
ntinse lateral; l) the radiotelegraph alarm signal;
l) semnal de alarm radiotelegrafic; m) the radiotelephone alarm signal;
m) semnal de alarm radiotelefonic; n) signals transmitted by emergency positioning-
n) semnale transmise prin radiobalize pentru indicating radio beacons;
localizarea sinistrelor; o) approved signals transmitted by radio
o) semnale aprobate transmise prin sistemele de communication system, including survival craft
radiocomunicaii inclusiv cele emise de mijloacele radar transponders;
de salvare. 2) The use exhibition of only the foregoing signals
2) Este interzis folosirea oricruia din semnalele de except for the purpose of indicating distress and need
mai sus, n afar de cazul cnd se indic un pericol of assistance and the use of other signals which may
sau nevoie de ajutor, ct i folosirea altor semnale ce be confused with any of the above signals is
ar putea fi confundate cu unul din semnalele de mai prohibited.
sus. 3) Attention is drawn to the relevant sections of the
3) Este necesar s se dea atenie capitolelor International Code of Signals, the Merchant Ship
corespunztoare din Codul Internaional de semnale. Search and Rescue Manual and the following signals:
Manualul de cutare i salvare pentru uzul navelor de
comer i semnalelor urmtoare: a) a piece of orange coloured canvas with either a
a) o bucat de pnz de culoare portocalie cu un black-square and circle or other appropriate symbol
ptrat i un cerc de culoare neagr, sau alt simbol (for identification from the air);
asemntor (pentru reperarea aerian); b) a dye marker.
b) colorat.

ntrebare 1 Question 1
Cror nave li se aplic prevederile Colreg - 1973? What vessels do COLREG rules 1983 apply to?
1 Tuturor navelor care navig n apele internaionale. 1 To all vessels navigating in international waters.
2 Tuturor navelor care navig n rade, strmtori i n 2 To all vessels navigating in roadstead, straits and
83
marea liber. open seas.
3 Tuturor navelor aflate n largul mrii ori pe toate 3 To all vessels upon the high seas and in all
apele nvecinate accesibile navelor maritime. waters connected therewith.
ntrebare 2 Question 2
Cum influeneaz prevederile Regulamentului How do COLREG rules interfere with the special
prescripiile speciale referitoare la navigaie n rade, rules for roadstead, harbours, rivers, lakes or
porturi, pe fluvii, lacuri sau ci de navigaie inland waterways navigable by seagoing vessels?
interioar, accesibile navelor maritime?
1 Dispoziiile regulamentului nu trebuie s mpiedice 1 Nothing in COLREG rules shall interfere with the
aplicarea prescripiilor speciale stabilite de ctre operation of special rules, made by an appropriate
autoritatea competent, dar asemenea prescripii authority, but such special rules shall conform as
speciale trebuie s fie ct mai conforme cu closely as possible to COLREG rules.
prezentele reguli.
2 Autoritatea competent nu este obligat s in 2 The appropriate authority is not obliged to take
seama de prescripiile Regulamentului. into account COLREG rules.
3 n toate situaiile se vor aplica prevederile 3 The COLREG rules shall apply in all
Regulamentului. circumstances.
ntrebare 3 Question 3
Cum influeneaz prevederile Regulamentului How do COLREG rules interfere with the lights
luminile i semnalele navelor de rzboi, navelor n and signals for warships, vessels proceeding a
convoi i navelor ce pescuiesc alctuind o flotil? convoy and fishing vessels engaged in fishing as
a fleet?
1 Guvernul unui stat poate stabili prescripii speciale 1 The Government of any state may issue special
cu privire la numrul luminilor de poziie, a rules with respect to the number of station lights or
semnalelor luminoase, dar n msura posibilului, signal lights but these shall, so far as possible, be
s fie astfel nct s fac imposibil confundarea lor such that they cannot be mistaken for the lights or
cu Regulamentul. signals authorized under COLREG rules.
2 Guvernul unui stat poate stabili orice lumini i 2 The Government of any state may authorize any
semne. lights or signals.
3 Se vor aplica ntocmai prevederile Regulamentului. 3 COLREG rules shall be complied with as closely
as possible.
ntrebare 4 Question 4
Cnd este exonerata o nav, comandantul sau When is a vessel, the master or the owner
armatorul de consecinele unei neglijene sau de exonerated from the consequences of any neglect
neluarea tuturor msurilor cerute de o bun or the neglect of any precaution, which may be
practic marinreasc? required by the ordinary practice of seaman?
1 Aplicarea regulilor scutete nava, comandantul sau 1 The compliance with COLREG rules exonerates
armatorul de orice rspundere. the vessel, master or owner from any
responsibility.
2 Conformarea ntocmai la prevederile regulii "nav 2 The closest possible compliance with the rule
privilegiat" scutete nav, comandantul sau "privileged vessel" exonerates the vessel, master
armatorul de orice rspundere. or owner from any responsibility.
3 Dispoziiile Regulamentului nu scutesc nava, 3 The rules shall not exonerate the vessel, master
comandantul sau armatorul de consecinele unei or owner from the consequences of any neglect to
neglijene oricare n ceea ce privete aplicarea comply with these rules or of the neglect of any
Regulamentului sau n ceea ce privete luarea precaution, which may be required by the ordinary
tuturor msurilor cerute de o buna practic practice of seaman.
marinreasc.
ntrebare 5 Question 5
Cnd sunt permise abateri de la prevederile When is it permitted to make a departure from the
Regulamentului? COLREG rules?
1 n apele naionale, rade i n toate apele nvecinate 1 In national waters, roadstead and in all waters
accesibile navelor maritime. connected therewith navigable by seagoing
vessels.
2 Cnd exist pericol de navigaie, riscul unei 2 When there is a danger of navigation, risk of
coliziuni, precum i n toate mprejurrile deosebite. collision as well as in all special circumstances.
3 Indiferent de situaie nu este permis abaterea de 3 It is not permitted to make any departure from the
la prevederile Regulamentului. COLREG rules.
ntrebare 6 Question 6
Ce se nelege prin expresia "nav", conform What does the word "vessel" mean, according to
Regulamentului? the COLREG rules?
84
1 Orice construcie sau orice aparat, de orice natura, 1 Any watercraft capable of floating on water without
capabil s pluteasc pe apa fr propulsie. propelling machinery.
2 Orice construcie sau orice aparat, de orice natur 2 Any watercraft including non-displacement craft
ar fi, inclusiv construciile fr pescaj i and seaplanes used or capable of being used as a
hidroavioane, folosit sau susceptibil de a fi means of transportation on water.
folosit ca mijloc de transport pe ap.
3 Orice corp plutitor cu orice mijloc de propulsie. 3 Any floating object fitted with propelling
machinery.
ntrebare 7 Question 7
Ce se nelege prin expresia "nav cu propulsie What does the term "power-driven vessel" mean?
mecanic"?
1 Orice nav pus n micare de ctre o maina. 1 The term "power-driven vessel" means any vessel
propelled by machinery.
2 Navele care folosesc ca mijloc de propulsie un 2 Vessels using a Diesel engine as a means of
motor Diesel. propulsion.
3 Toate navele care se pot deplasa pe ap, cu 3 All vessels capable of navigating on water, except
excepia navelor cu vele. for sailing vessels.
ntrebare 8 Question 8
Ce se nelege prin expresia "nav cu vele"? What does the term "sailing vessel" mean?
1 O nav care folosete ca mijloc de propulsie fora 1 Any vessel using wind power as means of
vntului. propulsion.
2 O nav cu propulsie mecanic care folosete i 2 Any power-driven vessel using sails, too.
velele.
3 O nav care navig cu vele, chiar dac are o 3 Any vessel under sail provided that propelling
maina proprie, cu condiia ca aceasta s nu fie machinery, if fitted, is not being used.
folosita.
ntrebare 9 Question 9
Ce se nelege prin expresia "nav care What does the term vessel engaged in fishing"
pescuiete"? mean?
1 O nav care pescuiete cu crlige, remorcat sau 1 Any vessel fishing with trolling lines or other
alte scule de pescuit, care nu i reduc capacitatea fishing apparatus, which do not restrict
de manevr. manoeuvrability.
2 Toate navele construite i dotate pentru a pescui. 2 All vessels built and equipped for fishing.
3 Orice nav care pescuiete cu plase, carmace, 3 Any vessel fishing with nets, lines, trawls or other
traul sau orice alte scule de pescuit care-i reduc fishing apparatus, which restrict manoeuvrability.
capacitatea de manevr.
ntrebare 10 Question 10
Ce se nelege prin expresia "hidroavion"? What does the word "seaplane" mean?
1 Orice aeronav destinata s execute lucrri 1 Any aircraft designed to carry out hydrotechnical
hidrotehnice i/sau hidrometeorologice. and/or hydrometeorological work.
2 Orice aeronav conceput s manevreze pe ap. 2 Any aircraft designed to manoeuvre on the water.
3 Orice aeronav care din diferite motive se gsete 3 Any aircraft being on the water for various
pe ap. reasons.
ntrebare 11 Question 11
Ce se nelege prin expresia "nav care nu este What does the term "vessel not under command"
stpn pe manevra sa"? mean?
1 Orice nav care are defeciuni grave la crm 1 Any vessel having serious damages to the
i/sau motorul principal. steering gear and/or the main engine.
2 Orice nav care din cauza unei mprejurri 2 Any vessel, which through some exceptional
excepionale nu este n msur s manevreze i circumstance is unable to manoeuvre as required
deci nu poate s se ndeprteze din drumul altei by the rules and is therefore unable to keep out of
nave. the way of another vessel.
3 Orice nav avariata care nu poate s manevreze i 3 Any damaged vessel, which is unable to
s se ndeprteze din drumul altei nave. manoeuvre and to keep out of the way of another
vessel.
ntrebare 12 Question 12
Ce se nelege prin expresia "nav cu capacitate de What does the term "vessel restricted in her ability
manevr redus"? to manoeuvre" mean?
1 O nav a crei capacitate de manevr conform 1 A vessel which from the nature of her work is
Regulamentului este limitat prin natura lucrrilor restricted in her ability to manoeuvre as required
sale, i care, n consecin, nu se poate ndeprta by the rules and is therefore unable to keep out of
85
din drumul altei nave. the way of another vessel.
2 O nav cu avarii accidentale la crma i/sau 2 A vessel with minor damages to the gear and/or
maina, n curs de remediere. the engine, being remedied.
3 O nav care nu se poate abate din drumul sau 3 A vessel unable to deviate from her course due to
datorit unor pericole de navigaie. some navigation obstructions.
ntrebare 13 Question 13
Ce nav trebuie considerat "cu capacitate de What vessel may be considered as "vessel
manevr redus"? restricted in her ability to manoeuvre"?
1 O nav cu sistemul de guvernare defect. 1 A vessel with damaged steering gear.
2 O nav ocupat cu punerea, scoaterea sau 2 A vessel engaged in laying, picking up or servicing
ntreinerea unui reper de navigaie. a navigation mark.
3 O nav cu pescaj mare care navig n strmtori. 3 A deep draught vessel navigating in the straits.
ntrebare 14 Question 14
Ce nav trebuie considerat "cu capacitate de What vessel may be considered as "vessel
manevr redus"? restricted in her ability to manoeuvre"?
1 O nav ocupat cu punerea sau scoaterea unui 1 A vessel engaged in laying or picking up a
cablu submarin sau a unei conducte submarine. submarine cable or pipeline.
2 O nav cu vele avnd vntul strns (din prova). 2 A sailing vessel having the wind dead ahead.
3 O nav cu avarie la sistemul de propulsie. 3 A vessel having damages to the propeller system.
ntrebare 15 Question 15
Ce nav trebuie considerat "cu capacitate de What vessel may be considered as "vessel
manevr redus"? restricted in her ability to manoeuvre"?
1 O nav care pescuiete i este n curs de s-i ridica 1 A vessel engaged in fishing which is going to
sculele de pescuit. recover her gear.
2 O nav n deriv. 2 A drifting vessel.
3 O nav care execut operaiuni de dragare, 3 A vessel engaged in dredging, hydrographic
hidrografice sau oceanografice, ori alte lucrri sub surveying and oceanographic operations or
ap. underwater operations.
ntrebare 16 Question 16
Ce nav trebuie considerat "cu capacitate de What vessel may be considered as "vessel
manevr redus"? restricted in her ability to manoeuvre"?
1 O nav care n mar face alimentare cu 1 A vessel engaged in replenishment or transferring
combustibil, transbord de persoane, provizii sau persons, provisions or charge while underway.
marfa.
2 O nav care ine la cap. 2 A vessel lying to, on stormy weather.
3 O nav cu sistemul de guvernare defect. 3 A vessel with damages to the steering gear.
ntrebare 17 Question 17
Ce nav trebuie considerat "cu capacitate de What vessel may be considered as "vessel
manevr redus"? restricted in her ability to manoeuvre"?
1 O nav care execut un exerciiu de abandon. 1 A vessel engaged in an abandon-ship drill.
2 O nav n curs de a executa operaiuni de decolare 2 A vessel engaged in the launching or recovery of
sau recuperare a unor aeronave. aircraft.
3 O nav cu pescaj mare care navig n zone 3 A deep draught vessel sailing in narrow channels.
nguste.
ntrebare 18 Question 18
Ce nav trebuie considerat "cu capacitate de What vessel may be considered as "vessel
manevr redus"? restricted in her ability to manoeuvre"?
1 O nav care este n curs de ambarcare/debarcare a 1 A vessel engaged in taking / dropping the pilot.
pilotului.
2 O nav cu mainile stopate. 2 A vessel with the engines stopped.
3 O nav care execut operaiuni de deminare. 3 A vessel engaged in clearance operations.
ntrebare 19 Question 19
Ce nav trebuie considerat "cu capacitate de What vessel may be considered as "vessel
manevr redus"? restricted in her ability to manoeuvre"?
1 O nav care remorcheaz i are lungimea remorcii 1 A vessel engaged in towing, having the towing line
mai mic de 50m. less than 50m in length.
2 Un remorcher mpingtor n mar, noaptea. 2 A pushing tug boat, underway, at night.
3 O nav care execut operaiuni de remorcaj, care 3 A vessel engaged in towing operation such as
prin natura sa permite cu greutate remorcherului i severely restricts the towing vessel and her tow in
navei remorcate s i modifice drumul. their ability to deviate from their course.
ntrebare 20 Question 20
86
La ce se limiteaz expresia "nav cu capacitate de To what vessel is the term "vessel restricted in her
manevr redus"? ability to manoeuvre" limited?
1 Expresia nav cu capacitate de manevr redus" 1 The term "vessel restricted in her ability to
nu va fi limitat la navele prevzute n regulament. manoeuvre" will not be limited to the vessels
quoted in the rules.
2 Se limiteaz la navele prevzute n Regulament. 2 It is limited to the vessels quoted in the rules.
3 Se limiteaz la navele avariate care nu pot s se 3 It is limited to the damaged vessels, which are
ndeprteze conform Regulamentului, din drumul unable to keep out of the way of another vessel.
altor nave.
ntrebare 21 Question 21
Ce se nelege prin expresia "nav stnjenit de What does the term "vessel constrained by her
pescajul su"? draught" mean?
1 O nav care datorit pescajului i existenei unor 1 A vessel, which because of her draught and the
obstacole de navigaie, nu se poate abate din existence of navigation obstructions is unable to
drumul su. deviate from her course.
2 O nav cu pescaj mare remorcat. 2 A deep draught vessel being towed.
3 O nav cu propulsie mecanic care din cauza 3 A power-driven vessel that because of her draught
pescajului i a adncimii apei sub chil poate s-i in relation to the available depth of water is
modifice cu greu drumul. severely restricted in her ability to deviate from her
course.
ntrebare 22 Question 22
Ce se nelege prin expresia "nav n mar"? What does the term "vessel underway" mean?
1 Orice nav care nu este legat la mal. 1 Any vessel which is not made fast from the shore.
2 Orice nav care se afl pe mare i are sistemul de 2 Any vessel at sea having the propeller system
propulsie n funciune. working.
3 Orice nav care nu este nici la ancor, nici legat la 3 Any vessel which not at anchor or made fast to
cheu, nici euat. the shore, or aground.
ntrebare 23 Question 23
Ce se nelege prin expresia "lungimea navei"? What does the term "vessel's length" mean?
1 Lungimea navei ntre perpendiculare. 1 Vessel's length between perpendiculars.
2 Lungimea navei peste tot. 2 Vessel's length overall.
3 Lungimea navei msurat ntre linia pescajului 3 Vessel's length measured between the draught
prova i cea pupa. line forward and the draught Iine aft.
ntrebare 24 Question 24
Ce se nelege prin expresia "limea navei"? What does the term "vessel's breadth" mean?
1 Limea maxima a navei. 1 Vessel's greatest breadth.
2 Limea navei la cuplul maistru. 2 Vessel's breadth midship.
3 Media limii navei msurat la prova, pupa i 3 The mean breadth of the vessel measured at the
centrul navei. bow, stern and midship.
ntrebare 25 Question 25
Cnd dou nave se consider n vedere? When are two vessels deemed to be in sight of
one another?
1 Cnd se observ vizual reciproc. 1 When they are watching each other, visually.
2 Numai cnd una dintre ele poate fi observat vizual 2 When only one can be observed visually from the
de ctre cealalt. other.
3 Cnd navele se afl n limita de observare cu 3 When the vessels are not beyond radar range.
radarul.
ntrebare 26 Question 26
Ce se nelege prin expresia "vizibilitate redus"? What does the term "restricted visibility" mean?
1 Orice situaie cnd vizibilitatea este redus sub 1,5 1 Any condition in which visibility is reduced under
M. 1,5 nm.
2 Situaia cnd datorit ceei, ploii sau zpezii 2 The condition in which the visibility is restricted by
vizibilitatea este redus. fog, rain or snow.
3 Orice situaie n care vizibilitatea este redus din 3 Any condition in which visibility is restricted by fog,
cauza ceei, burniei, ninsorii, averselor puternice mist, falling snow, heavy rainstorms, sandstorms
de ploaie sau a furtunilor de nisip, ori din orice or any other similar causes.
cauze asemntoare.
ntrebare 27 Question 27
Cum trebuie s se asigure veghea la bordul navei? How shall a proper look-out be maintained
aboard?
1 Trebuie s se asigure n permanen o veghe 1 Every vessel shall at all times maintain a proper
87
vizual i auditiv corespunztoare, folosind n look-out by sight and hearing as well by all
acelai timp toate mijloacele disponibile, potrivit cu available means appropriate in the prevailing
mprejurrile i condiiile existente, n aa fel nct circumstances and conditions so as to make a full
s permit o apreciere complet a situaiei. appraisal of the situation and of risk of collision.
2 Trebuie s se asigure n permanen o veghe 2 Every vessel shall at all times maintain a look-out
vizual pentru evitarea unei situaii periculoase. by sight to avoid any dangerous situation.
3 n condiii de vizibilitate redus, se va organiza o 3 When the visibility is restricted, a proper look-out
veghe corespunztoare pentru a aprecia existena shall be maintained in order to make a full
unui pericol de coliziune. appraisal of any risk of collision.
ntrebare 28 Question 28
Cnd se navig cu viteza de siguran? When shall a vessel proceed at "safe speed"?
1 Pe timp de vizibilitate redus. 1 Under conditions of restricted visibility.
2 Tot timpul. 2 At all times.
3 Pe strmtori, canale i n condiii de navigaie 3 In straits, channels and difficult conditions.
dificile.
ntrebare 29 Question 29
Care este raiunea navigaiei cu "vitez de What is the reason for proceeding at a "safe
siguran"? speed"?
1 Se navig cu vitez de siguran pentru a se putea 1 A vessel shall proceed at a safe speed so that she
aciona corect i eficace pentru prevenirea unei can take proper and effective action to avoid
coliziuni i pentru ca nava s poat fi oprit pe o collision and be stopped within a distance
distan corespunztoare mprejurrilor i appropriate to the prevailing circumstances and
condiiilor. conditions.
2 Se navig cu vitez de siguran pentru a se putea 2 A vessel shall proceed at a safe speed so that she
evita n orice condiii o eventual coliziune. can in all circumstances avoid any collision.
3 Se navig cu vitez de siguran pentru evitarea 3 A vessel shall proceed at a safe speed to avoid a
unei situaii de foarte mare apropiere fa de alte close quarters situation between ships.
nave.
ntrebare 30 Question 30
Care sunt factorii care trebuie luai n consideraie Which are the factors taken into account in
pentru determinarea "vitezei de siguran"? determinating the "safe speed"?
1 Lungimea navei, calitile nautice ale navei, puterea 1 The vessel's length, nautical qualities of the
mainii i vizibilitatea. vessel, the engine's power and the visibility.
2 Pregtirea echipajului, condiiile de navigaie, 2 The crew's training, the navigation conditions and
vizibilitatea. visibility.
3 Vizibilitatea, densitatea traficului, capacitatea de 3 The visibility, the traffic density, the
manevr a navei, noaptea, existena unui fundal manoeuvrability of the vessel at night, the
luminos starea vntului i a mrii, pescajul navei. presence of background light, the state of wind
and sea, the vessel's draught.
ntrebare 31 Question 31
Care sunt factorii care trebuie luai n consideraie Which are the factors taken into account in
pentru determinarea "vitezei de siguran" n plus determining the "safe speed" additionally, by
pentru navele care folosesc radarul? vessels with operational radar?
1 Existena unei distane minime de trecere 1 The minimal passing distance; the use of a proper
corespunztoare, folosirea unei scale de distane range scale, the elimination of jamming.
convenabile, nlturarea bruiajului. 2 The characteristics, efficiency, constraints
2 Caracteristicile, eficacitatea, limitrile rezultate din imposed by the radar range scale in use, the
scala utilizat, efectul strii mrii, numrul, poziia i effect of the sea state, the number, location and
micarea navelor. movement of vessels.
3 Sunt aceiai factori ca atunci cnd radarul nu se 3 The same factors as when the radar is not in use.
folosete.

ntrebare 32 Question 32
Ce mijloace trebuie s foloseasc o nav pentru a What means shall a vessel use to determine if risk
stabili dac exist pericolul de coliziune? of collision exists?
1 Orice nav trebuie s foloseasc toate mijloacele 1 Every vessel shall use all available means
disponibile corespunztoare mprejurrilor i appropriate to the prevailing circumstances and
condiiilor externe pentru a stabili dac exist un conditions to determine if risk of collision exists.
pericol de coliziune.
2 Orice nav trebuie s foloseasc toate mijloacele 2 Every vessel shall use all visual means to
vizuale pentru a stabili dac exist pericolul de determine if risk of collision exists.
88
coliziune.
3 Orice nav trebuie s foloseasc radarul pentru a 3 Every vessel shall use the radar to determine if
stabili dac exist pericolul de coliziune. risk of collision exists.
ntrebare 33 Question 33
Cum trebuie utilizat un echipament radar dac How shall radar equipment be used if fitted
acesta exist la bord? aboard?
1 Echipamentul radar va fi utilizat cnd vizibilitatea 1 The radar equipment shall be used when the
este redus utiliznd scalele de distane adecvate. visibility is restricted using adequate range scales.
2 Echipamentul radar va fi utilizat pentru evitarea 2 The radar equipment shall be used to avoid risk of
riscurilor de coliziune. collision.
3 Trebuie folosit n mod corespunztor, incluznd 3 Proper use shall be made of radar equipment,
explorarea la distant mare, cu scopul de a including long-range scanning to obtain early
descoperi din timp un pericol de coliziune i warning of risk of collision and radar plotting or
determinarea poziiei obiectelor detectate cu equivalent systematic observation of detected
radarul sau orice alt observare sistematic objects.
echivalent.
ntrebare 34 Question 34
Cnd se consider c exist pericol de coliziune? When shall it be deemed that a risk of collision
exists?
1 Cnd navele navig n drumuri opuse. 1 When the vessels are navigating on opposites
courses.
2 Cnd relevmentul compas la o nav care se 2 When the compass bearing of an approaching
apropie nu variaz n mod apreciabil. vessel does not appreciably change.
3 Cnd viteza de apropiere ntre cele dou nave este 3 When the approaching speed between the two
foarte mare. vessels is very high.
ntrebare 35 Question 35
Cnd se consider c exist pericol de coliziune, When shall it be deemed that a risk of collision
chiar dac relevmentul variaz apreciabil? exists, when an appreciable bearing change is
evident?
1 La apropierea de o nav foarte mare, de un convoi 1 When approaching a very large vessel or a tow or
remorcat sau de o nav care se afl la o distan when approaching a vessel at close range.
mic.
2 La o nav care vine din travers i se apropie foarte 2 When a vessel approaching from abeam, at high
repede. speed.
3 La apropierea de o nav cu viteza mica, pe care o 3 When approaching a vessel at low speed, from
ajungem din pupa. astern.
ntrebare 36 Question 36
Cum trebuie s se execute o manevr pentru evitarea How shall an action to avoid collision be taken?
unei coliziuni?
1 Din timp, cu schimbri mici de drum, pentru a nu 1 In ample time, with a succession of small
devia prea mult de la drumul navei. alterations of course in order not to deviate from
the vessel's course.
2 Hotrt, din timp i conform cu o bun practic 2 Positively, in ample time and with due regard to
marinreasca. the observance of good seamanship.
3 Hotrt, cu variaii de vitez pentru evitarea 3 Positively, with speed alterations to avoid risk of
pericolului. collision.
ntrebare 37 Question 37
Cum trebuie s se execute schimbrile de drum How shall the alteration of course and/or speed be
i/sau de vitez pentru evitarea unei coliziuni? made to avoid collision?
1 Schimbri mici de drum i/sau de vitez pentru a nu 1 Small alterations of course and/or speed not to
devia prea mult de la drumul navei. deviate too much from vessel's course.
2 Schimbri destul de mari de viteza i mici de drum, 2 Large enough alterations of speed and small
pentru a nu devia prea mult de la drumul navei. alterations of course, not to deviate too much from
vessel's course.
3 Dac mprejurrile permit, s fie destul de mare 3 If the circumstances admit, they shall be large
pentru a putea fi perceput imediat de orice nav enough to be readily apparent to another vessel
care o observ vizual sau cu radarul. observing visually or by radar.
ntrebare 38 Question 38
Dac pentru evitarea coliziunii este suficient If alteration of course alone is sufficient to avoid
numai schimbarea de drum, cum trebuie s fie collision, how shall it be done?
executat? 1 The manoeuvre shall be made in good time; be
89
1 Manevra se va face cu mult timp nainte, s fie substantial and it does not result another close-
substanial i s nu conduc la o alt situaie de quarts situation.
foarte mare apropiere. 2 Large alterations of course shall be made,
2 Se vor executa schimbri mari de drum, suficiente sufficient to avoid collision.
pentru evitarea coliziunii. 3 An alternation of course, sufficient to avoid any
3 Se va efectua o schimbare de drum suficient risk of collision.
pentru ca s se elimine orice pericol de coliziune.
ntrebare 39 Question 39
Ce distan trebuie s asigure manevra de evitare What distance between vessels shall the avoiding
ntre nave? action ensure?
1 Se va asigura o distan care s nu fie mai mic de 1 A distance of not less than 6 cables shall be
6 cabluri. ensured.
2 Se va executa astfel nct s permit trecerea la o 2 It shall be such as to result in passing at a safe
distan de siguran. distance.
3 Se va executa astfel nct navele s treac la o 3 It shall he such as to ensure that the vessel
distan de peste 2 M. passes at more than 2 nm.
ntrebare 40 Question 40
Pn cnd se controleaz eficacitatea unei Till when shall the effectiveness of an avoiding
manevre de evitare? action be checked?
1 Pn cnd navele vor fi la travers una fa de 1 Until the vessels shall be abeam one to each
cealalt. other.
2 Pn cnd nav cealalt va fi ntr-un unghi de 2 Until the other vessel will be at an angle of more
peste 45 tribord / babord. than 45 by starboard / portside.
3 Pn cnd nava cealalt a fost complet i definitiv 3 Until the other vessel are finally past and clear.
depit.
ntrebare 41 Question 41
Care este manevra cea mai indicat pentru a se Which is the best manoeuvre to allow more time
ctiga mai mult timp pentru aprecierea situaiei, to asses the situation, when a collision must be
atunci cnd trebuie s se evite o coliziune? avoided?
1 Reducerea vitezei sau oprirea complet, stopnd 1 Slackening her speed or taking all way off by
mainile ori punndu-le napoi. stopping or reversing her means of propulsion.
2 Stoparea navei. 2 Stopping the vessel.
3 Reducerea la minimum de vitez, pn la limita 3 Slackening the speed to steerage way.
guvernrii.
ntrebare 42 Question 42
Cum se navig n enal sau cale de acces ngust? How shall a vessel navigate along a narrow
channel or fairway?
1 Pe mijlocul enalului sau cii de acces. 1 In the centre of the channel or fairway.
2 Ct mai aproape posibil de marginea exterioar din 2 As near to the outer limit of the channel or fairway
dreapta a enalului sau cii de acces respective, which lies on her starboard side as is safe and
atunci cnd aceasta se poate face. practicable.
3 Se va navig ntotdeauna ct mai aproape posibil 3 The vessel shall keep as near to the outer limit of
de marginea exterioar a enalului sau a cii de the channel or fairway as possible, to provide a
acces, pentru asigurarea unei veghe proper look-out.
corespunztoare.
ntrebare 43 Question 43
Cum trebuie s navige navele cu o lungime mai How shall a vessel less than 20m in length or a
mic de 20m i navele cu vele pe o cale de acces sailing vessel proceed along a narrow fairway?
ngust?
1 Ca toate celelalte nave. 1 As all the other vessels.
2 Ct mai aproape de mijlocul cii de acces. 2 As close to the centre of the fairway as possible.
3 S navige astfel nct s nu stnjeneasca trecerea 3 The vessel shall not impede the passage of a
navelor care nu pot navig n deplin siguran vessel which can safely navigate only within a
dect prin enal sau calea de acces ngust. narrow fairway or channel.
ntrebare 44 Question 44
Cum se comport navele n curs de pescuit printr- How shall a vessel engaged in fishing conduct in a
un enal sau cale de acces ngust? narrow channel or fairway?
1 Nu trebuie s stnjeneasca trecerea altor nave care 1 The vessel shall not impede the passage of any
navig prin enal sau cale de acces. other vessel navigating within a narrow channel or
2 Vor pescui numai pe mijlocul cii de acces nguste, fairway.
pentru a nu deranja traficul navelor n ambele 2 They shall fish only in the centre of the narrow
90
sensuri. channel not to impede the passage in both
3 Se comport ca o nav privilegiat care trebuie directions.
evitat. 3 As a privileged vessel which must be avoided.
ntrebare 45 Question 45
Ce semnale pot da navele care navig prin enal i What sound signals may a vessel navigating
se ndoiesc de inteniile navei care traverseaz within a channel use, when in doubt to the
enalul? intention of a crossing vessel?
1 Un sunet lung i dou scurte. 1 One long blast and two short blasts on the whistle.
2 Un semnal de avertizare compus din cinci sunete 2 Five short and rapid blasts on the whistle.
scurte.
3 Un semnal lung de atenionare. 3 One long warning signal.
ntrebare 46 Question 46
Ce msuri de siguran trebuie s ia o nav care se What safety precautions shall a vessel nearing a
apropie de un cot aflat ntr-un enal sau o cale de bend of a narrow channel or fairway take?
acces ngust?
1 S emit cinci sunete scurte (de avertizare). 1 To sound 5 short blasts.
2 S emit un semnal scurt i s navige pe partea 2 To sound one short blast and navigate on the right
dreapt a enalului. side of the channel.
3 S emit un semnal lung i s navige cu pruden 3 To sound one long blast and navigate with
i vigilen. particular alertness and caution.
ntrebare 47 Question 47
Cui se aplic reglementrile referitoare la schemele What shall the traffic separation schemes rule
de separare a traficului? apply to?
1 Se aplic schemelor de separare a traficului 1 To traffic separation schemes adopted by the
adoptate de Organizaie. organization.
2 Se aplic schemelor de separare a traficului 2 To traffic separation schemes adopted by the
adoptate de guvernele rilor unde se afl Government of the respective state.
schemele.
3 Se aplic schemelor de separare a traficului 3 To traffic separation schemes adopted by the
adoptate de organizaie i guvernele unei anumite organization and the Governments.
ri.
ntrebare 48 Question 48
Cum trebuie s navige o nav n interiorul unei How shall a vessel navigate within a traffic
scheme de separare a traficului? separation scheme?
1 S navige ct mai aproape posibil de schema de 1 The vessel shall navigate as close as possible to
separare a traficului. the traffic separation schemes.
2 S navige pe banda de navigaie n sensul indicat 2 The vessel shall navigate in the traffic lane in the
i pe ct posibil, pe centrul / mijlocul acestuia. indicated direction.
3 S navige pe banda de navigaie corespunztoare 3 The vessel shall navigate in the appropriate traffic
n direcia general a traficului i s se ndeprteze lane in the general direction of traffic flow for that
n msur posibilului de linia sau zona de separare lane and, so far as practicable, keep clear of a
a sensurilor de trafic. traffic separation line or separation zone.
ntrebare 49 Question 49
Cum trebuie s se angajeze o nav pentru intrarea How, shall a vessel join or leave a traffic
sau ieirea dintr-o schema de separare a traficului? separation scheme?
1 Sub un unghi drept fa de direcia general a 1 At right angles to the general direction of the traffic
traficului. flow.
2 Ca regul general pe la una din extremiti, dar 2 Normally join or leave traffic lane at the
atunci cnd se angajeaz s intre sau s ias, din termination of the lane, but, when joining or
orice parte, s fac manevra sub un unghi ct mai leaving from either side shall do at as small angle
mic fa de direcia traficului. to the general direction of traffic flow as possible.
3 Prin zona de separare a traficului, dar cu aprobarea 3 Through the traffic separation zone but with the
autoritilor care supravegheaz navigaie n approval of the authorities surveying navigation in
schema de separare a traficului. the traffic separation scheme.
ntrebare 50 Question 50
Cum trebuie s ntretaie o nav benzile de How shall a vessel cross the traffic lanes when is
separaie cnd este obligat s o fac? obliged to do so?
1 Sub un unghi ct mai mic fata de direcia general 1 At a small angle to the general direction of traffic
a traficului i cu viteza redus. flow and at small speed.
2 Sub un unghi ct mai mic fa de direcia general 2 At as small an angle to the general direction of
a traficului i cu vitez maxim. traffic flows as practicable at full speed.
91
3 Pe ct posibil perpendicular fa de direcia 3 As nearly as practicable at right angles to the
traficului. direction of traffic flow.
ntrebare 51 Question 51
Zonele de navigaie costier pot fi folosite pentru Shall inshore traffic zones be used for the inshore
traficul costier? traffic?
1 n mod normal nu trebuie folosite pentru traficul 1 Normally, they shall not be used for through traffic,
direct cu excepia navelor mai mici de 20m lungime except for vessels of less than 20m in length and
i a navelor cu vele. sailing vessels.
2 Pot fi folosite de toate navele aparinnd rii 2 They shall be used by all vessels owned by the
riverane. riverside state.
3 Pot fi folosite de navele cu capacitate de manevr 3 They shall be used by vessels restricted in their
redus. ability to manoeuvre.
ntrebare 52 Question 52
Cnd poate o nav s ptrund ntr-o zon de When shall a vessel enter a separation zone or
separare sau s taie o linie de separare? cross a separation line?
1 Cnd condiiile hidrometeorologice fac dificil 1 When the hydrometeorological conditions make it
navigaie n sensul general al traficului. difficult to navigate in the general direction of
traffic flow.
2 n caz de urgent, pentru evitarea unui pericol 2 In cases of emergency, to avoid immediate
imediat sau pentru a pescui ntr-o zon de danger or to engage in fishing within a separation
separare. zone.
3 Zona de separare nu va fi traversat n nici o 3 The separation zone shall not be crossed in any
situaie. circumstances.
ntrebare 53 Question 53
Cum trebuie s se navige n zone vecine cu How shall a vessel navigate in areas near the
extremitile unei zone de separare a traficului? terminations of traffic separation schemes?
1 Se va naviga n direcia general a traficului. 1 The vessel shall navigate in the general direction
of traffic flow.
2 Se vor semnaliza sonor i vizual inteniile de 2 The intentions of altering course will be
schimbare de drum. communicated by sound and visual signals.
3 Cu atenie deosebit. 3 The vessel shall do so with particular caution.
ntrebare 54 Question 54
Este permis ancorarea n schemele de separare a Is anchoring permitted in the traffic separation
traficului? schemes?
1 Se va evita n msur maxim a posibilului 1 A vessel shall so far as practicable avoid
ancorarea att n schema de separare ct i n anchoring in a traffic separation scheme or in
zonele nvecinate acesteia. areas near its terminations.
2 Se poate ancora dar se vor da toate semnalele 2 Anchoring is permitted, but the vessels shall make
prevzute n prezentele reguli. all signals provided in the COLREG rules.
3 Nu se poate ancora n nici o situaie. 3 Anchoring is prohibited in all circumstances.
ntrebare 55 Question 55
Cum trebuie s navige navele care nu folosesc o How shall vessels not using a traffic separation
schem de separare a traficului? scheme navigate?
1 S foloseasc zonele de navigaie costier. 1 They shall use the inshore traffic zones.
2 S se ndeprteze ct mai mult de zona de 2 They shall avoid it by as wide a margin as is
separare traficului. practicable.
3 S navige n apropiere dar s nu intersecteze linia 3 They shall navigate in the proximity of, but shall
de separare. not cross the separation line.
ntrebare 56 Question 56
Cum se comport navele n curs de pescuit ntr-o How shall vessels engaged in fishing conduct in a
zon de separare a traficului? traffic separation scheme?
1 Se vor comporta ca orice nav i se vor supune 1 They shall conduct as any other vessel and shall
regulilor. comply with the COLREG rules.
2 Vor naviga n orice direcie pentru prinderea 2 They shall navigate in any direction for fishing
petelui. purposes.
3 Nu trebuie s stnjeneasc trecerea navelor care 3 They shall not impede the passage of any vessel
navig ntr-o zon de separare. following a traffic lane.
ntrebare 57 Question 57
Care sunt navele exceptate de la prevederile regulii Which are the vessels exempted from complying
referitoare la navigaie n schemele de separare a with provisions at the rule regarding navigation in
traficului? traffic separation schemes?
92
1 Navele cu capacitate de manevr redus, angajate 1 Vessels restricted in their ability to manoeuvre
n manevra de meninere a siguranei navigaiei. when engaged in an operation for the
maintenance of safety of navigation.
2 Navele cu defeciuni la motorul principal. 2 Vessels with damages to the main engine.
3 Navele cu avarii la crma. 3 Vessels with damages to the steering gear.
ntrebare 58 Question 58
Navele cu capacitate de manevr redus care se Are the vessels restricted in their ability to
ocupa cu amplasarea, ntreinerea sau scoaterea manoeuvre when engaged in an operation for the
unui cablu, sunt scutite de prevederile regulii laying, servicing or picking up of a submarine
referitoare la navigaie n zonele de separare a cable exempted from complying with provisions of
traficului? the rule regarding navigation in traffic separation
schemes?
1 Nu sunt scutite. 1 They are not exempted from complying with this
rule.
2 Sunt scutite n msura n care se consider 2 They are exempted from complying with this rule
necesar ndeplinirea acestei operaii. to the extend necessary to carry out the operation.
3 Sunt scutite dac dau semnale de avertizare. 3 They are exempted from complying with this rule if
they are giving warning signals.
ntrebare 59 Question 59
Cum se comport o nav care ajunge din urm How shall a vessel overtaking any other conduct?
(depete) o alt nav?
1 Nava care ajunge din urm o alt nav va avea 1 The vessel overtaking any other will have priority.
prioritate.
2 Nava ajuns din urm va manevra astfel nct s-i 2 The overtaken vessel shall manoeuvre such as to
permit navei care o depete deplasarea. allow the overtaking vessel to overtake.
3 Orice nav care ajunge din urm o alt nav 3 Any vessel overtaking any other shall keep out of
trebuie s se abat din drumul navei ajuns din the way of the vessel being overtaken.
urm.
ntrebare 60 Question 60
Cnd se consider c o nav ajunge din urm alt When shall a vessel be deemed to be overtaking
nav? any other?
1 Cnd vine dintr-o direcie mai mare de 225 1 When coming up with another vessel from a
dinapoia traversului celeilalte nave astfel nct direction more than 225 aft her beam so that at
noaptea se vede numai lumina din pupa navei night she would be able to see only the sternlight
ajuns din urm. of that vessel.
2 Cnd vede lumina din pupa i luminile din bordurile 2 When she will be able to see the sternlight and the
navei ajuns din urm. sidelights of the overtaken vessel.
3 Cnd vede lumina catargului pupa i luminile din 3 When she will be able to see the stern-masthead
borduri. light and the sidelights.
ntrebare 61 Question 61
Cum trebuie s manevreze o nav care nu poate How shall a vessel manoeuvre in doubt as
stabili cu siguran c ajunge din urm alt nav? whether she is overtaking another?
1 S se considere o nav privilegiat i s-i menin 1 She shall consider herself a privileged vessel and
viteza i drumul. shall maintain her course and speed.
2 S se considere o nav care ajunge din urm i s 2 She shall assume that this is the case and act
manevreze n consecin. accordingly.

3 S dea semnalele corespunztoare i dup 3 She shall give the regular signals and after being
edificare s procedeze conform situaiei. enlightened, act according to the circumstances.
ntrebare 62 Question 62
Cum trebuie s manevreze dou nave cu propulsie How shall two power-driven vessels manoeuvre,
mecanic care navig pe drumuri direct opuse, sau when navigating on reciprocal or nearly reciprocal
aproape opuse, cnd exist pericolul de abordaj? courses, so as to involve risk of collision ?
1 Fiecare va manevra la babord pentru a trece n 1 Each shall alter course to port in order to pass at a
siguran. safe distance.
2 Navele vor da semnalele corespunztoare i vor 2 They shall give the regular signals, alter course to
veni la tribord sau babord dup situaie. starboard or port, according to the circumstances.
3 Fiecare din ele trebuie s se abat la tribord pentru 3 Each shall alter her course to starboard so that
a trece prin babordul celeilalte. each shall pass on the port side of the other.
ntrebare 63 Question 63
Cnd se consider c navele au drumuri direct When shall the vessel be deemed to have
93
opuse? reciprocal courses?
1 Cnd o nav o vede pe alta n prova ei, astfel nct 1 When the vessel sees the other ahead and by
noaptea luminile de la catarg ale celeilalte nave s night she could see the masthead lights of the
se vad pe aceiai vertical i de asemeni s se other in a line and/or both sidelights and, by day
vad amndou luminile din borduri, iar ziua sub she observes the corresponding aspect of the
unghiul corespunztor. other vessel.
2 Cnd noaptea se vd luminile de la catarg aproape 2 When by night she could see the masthead lights
pe aceeai vertical i una din luminile din borduri, nearly in a line and one of the sidelights and by
iar ziua catargele se vd sub un unghi mic. day the masts can be seen under a small angle.
3 Cnd se vd luminile de la catarg i lumina din 3 When the masthead lights and the sternlight can
pupa. be seen.
ntrebare 64 Question 64
Cum trebuie s manevreze dou nave cu vele care How shall two sailing vessels manoeuvre when
se apropie una de alta, astfel nct exist pericolul they are approaching one another, so as to
de coliziune i primesc vntul din borduri diferite? involve risk of collision and each has the wind on
a different side?
1 Nava care primete vntul din babord trebuie s se 1 The vessel which has the wind on the port side
abat din drumul navei care primete vntul din shall keep out of the way of the other.
tribord.
2 Nava care primete vntul din tribord trebuie s se 2 The vessel which has the wind on the starboard
abat din drumul navei care primete vntul din side shall keep out of the way of the other.
babord.
3 Nava care primete vntul din pupa trebuie s se 3 The vessel which has the wind from astern shall
abat din drumul navei care primete vntul din keep out of the way of the other.
tribord.
ntrebare 65 Question 65
Cum trebuie s manevreze dou nave cu vele care How shall two sailing vessels manoeuvre, when
se apropie una de alta, astfel nct exista pericolul they are approaching one another so as to involve
de coliziune i primesc vntul din acelai bord? risk of collision and both have the wind on the
same side?
1 Nava care o vede pe cealalt prin babord trebuie s 1 The vessel which sees the other on port side shall
se abat din drumul celeilalte nave. keep out of the way of the other.
2 Nava care este n vnt se va abate din drumul 2 The vessel which is to windward shall keep out of
navei de sub vnt. the way of the vessel which is to leeward.
3 Nava care o vede pe cealalt prin tribord trebuie s 3 The vessel which sees the other on starboard side
se abat din drumul celeilalte nave. shall keep out of the way of the other.
ntrebare 66 Question 66
Ce manevr trebuie s se execute n situaia cnd What manoeuvre shall be made when two power-
dou nave cu propulsie mecanic au drumuri care driven vessels are crossing so as to involve risk of
se ncrucieaz, n aa fel nct exist pericolul de collision?
coliziune?
1 Nava care vede prin babord se va abate din drumul 1 The vessel which sees the other on port side,
celeilalte nave. shall keep out of the way of the other.
2 Nava care vede prin tribord cealalt nav trebuie s 2 The vessel which sees the other on starboard side
reduc viteza sau s stopeze pentru a permite shall reduce speed or even stop to let the other
celeilalte nave s treac. pass by.
3 Nava care vede prin tribord trebuie s se abat din 3 The vessel which has the other on starboard side,
drumul celeilalte i dac mprejurrile permit s shall keep out of the way and, if the circumstances
evite s-i taie drumul prin prova. of the case admit, avoid crossing ahead of the
other vessel.
ntrebare 67 Question 67
Care este manevra unei nave care este obligat s Which is the action by given-way vessel?
se abat din drumul altei nave?
1 Trebuie, pe ct posibil, s manevreze din timp, 1 The vessel shall so far as possible take early and
hotrt i n aa fel nct s se ndeprteze la o substantial action to keep well clear.
distan apreciabil.
2 Trebuie s manevreze din timp, cu schimbri mici 2 The vessel shall take early action with small
de drum, pentru a nu devia prea mult de la drum. alterations of course not to deviate too much from
3 Cnd navele se apropie, va manevra suficient prin her course.
schimbri de drum i viteza pentru evitarea 3 When the vessels are in close proximity, the give-
completa a pericolului. way vessel shall take substantial action by
94
alterations of course and speed to completely
avoid the risk.
ntrebare 68 Question 68
Care este manevra unei nave care nu este obligat Which is the action by stand-on vessel?
s se abat din drumul altei nave?
1 Trebuie s-i menin drumul i viteza. 1 The vessel shall keep her course and speed.
2 Va schimba numai drumul pentru a evita o situaie 2 The vessel shall alter her course only in order to
periculoas. avoid a dangerous situation.
3 Va reduce viteza sau va stopa pentru a nu se crea 3 The vessel shall reduce speed or even stop not to
situaii periculoase. engender dangerous situations.
ntrebare 69 Question 69
Cnd trebuie s manevreze nava care nu este When shall a stand-on vessel take action to avoid
obligat s se abat din drumul altei nave? collision by her manoeuvre alone?
1 Indiferent de situaie nu se va abate niciodat din 1 The vessel shall not keep out of the way of
drumul altei nave. another vessel, no matter the circumstances.
2 Imediat ce i se pare evident faptul ca nava care are 2 As soon as it becomes apparent to her that the
obligaia de a se abate din drumul su nu face vessel required to keep out of the way is not
manevra. taking appropriate action in compliance with the
corespunztoare, prevzut de Regulament. rules.
3 Cnd n urma observrii relevmentului i-a dat 3 When after taking the bearing, she realized that
seama c exist pericolul de coliziune. the risk of collision exists.
ntrebare 70 Question 70
Cnd trebuie s manevreze nava care nu este When shall a stand-on vessel take action to avoid
obligat s se abat din drumul altei nave? collision by her manoeuvre alone?
1 Cnd navele navig prin strmtori. 1 When the vessels are navigating through the
straits.
2 La intrarea sau ieirea dintr-o schem de separare 2 When entering or leaving a traffic separation
a traficului. scheme.
3 Cnd dintr-o cauz oarecare, se gsete att de 3 When, from any cause, the vessel finds herself so
aproape de alt nav nct coliziunea nu poate fi close that collision cannot be avoided by the
evitat numai prin singura manevr a celeilalte action of the give-way vessel alone, she shall
nave, se va executa manevra cea mai indicat take such action as will best aid to avoid collision.
pentru evitarea coliziunii.
ntrebare 71 Question 71
Din drumul cror nave trebuie s se abat o nav Which vessel's way shall a power-driven vessel
cu propulsie mecanic n mar? underway keep out of?
1 Navelor care nu sunt stpne pe manevr lor. 1 A vessel not under command.
2 Tuturor navelor petroliere i navelor care transport 2 All oil-tankers and tankers carrying liquefied
gaze lichefiate. gases.
3 Navelor cu propulsie mecanic cu vitez mare. 3 Power-driven vessels with high speed.
ntrebare 72 Question 72
Din drumul cror nave trebuie s se abat o nav Which vessel's way shall a power-driven vessel
cu propulsie mecanic n mar? keep out of ?
1 Navelor pilot n mar n serviciul de pilotaj. 1 Pilot vessels underway, engaged in pilotage
operations.
2 Navelor cu capacitate de manevr redus. 2 Vessels restricted in their ability to manoeuvre.
3 Navelor specializate care transport containere i 3 Specialized vessels carrying containers and
navelor Ro/Ro. RO/RO vessels.
ntrebare 73 Question 73
Din drumul cror nave trebuie s se abat o nav Which vessels' way shall a power-driven vessel
cu propulsie mecanic n mar? underway keep out of?
1 Navelor colectoare (de pete) n mar. 1 Fish-carriers, underway.
2 Navelor de cercetare aflate n mar. 2 Research vessels, underway.
3 Navelor de pescuit aflate n curs de pescuit. 3 Vessels engaged in fishing.
ntrebare 74 Question 74
Din drumul cror nave trebuie s se abat o nav Which vessels' way shall a power-driven vessel
cu propulsie mecanic n mar? underway keep out of?
1 Navelor cu vele. 1 Sailing vessels.
2 Velierelor care navig numai cu maina. 2 Sailing vessels navigating only by use of engines.
3 Velierelor care poart la prova un semn conic 3 Sailing vessels, having a black cone apex
negru, cu vrful n jos. downwards.
95
ntrebare 75 Question 75
Din drumul cror nave trebuie s se abat o nav Which vessels' way shall a sailing vessel
cu vele n mar? underway keep out of?
1 Navelor cu propulsie mecanic cu vitez mic. 1 Power-driven vessels with low speed.
2 Navelor care nu sunt stpne pe manevr lor. 2 Vessels not under command.
3 Navelor petroliere sau navelor care transport gaze 3 Oil-tankers or tankers carrying liquefied gases.
lichefiate.
ntrebare 76 Question 76
Din drumul cror nave trebuie s se abat o nav Which vessels' way shall a sailing vessel
cu vele n mar? underway keep out of?
1 Navelor frigorifice cu vitez mare. 1 Fish-freezing vessels with high speed.
2 Navelor petroliere. 2 Oil-tankers.
3 Navelor cu capacitate de manevr redus. 3 Vessels restricted in their ability to manoeuvre.
ntrebare 77 Question 77
Din drumul cror nave trebuie s se abat o nav Which vessels' way shall a sailing vessel
cu vele n mar? underway keep out of?
1 Navelor n curs de pescuit. 1 Vessels engaged in fishing.
2 Traulerelor aflate n mar spre zona de pescuit. 2 Trawlers underway to the fishing grounds.
3 Navelor colectoare de pete aflate n mar. 3 Fish-carriers, underway.
ntrebare 78 Question 78
Din drumul cror nave trebuie s se abat, n Which vessels' way shall, so far as possible, a
msur posibilitilor, o nav n curs de pescuit, n vessel engaged in fishing, when underway, keep
mar? out of?
1 Unor nave colectoare de pete aflate n mar spre 1 Fish-carriers underway to the anchorage.
locul de ancoraj.
2 Navelor nestpne pe manevr lor. 2 Vessels not under command.
3 Navelor de pilotaj n mar pentru a duce pilot. 3 Pilot-vessels underway.
ntrebare 79 Question 79
Din drumul cror nave trebuie s se abat, n Which vessels' way shall, so far as possible a
msura posibilitailor, o nav n curs de pescuit, n vessel engaged in fishing, when underway, keep
mar? out of?
1 Navelor cu propulsie mecanic cu viteza mrit. 1 Power-driven vessels at high speed.
2 Navelor pe pern de aer n mar. 2 Air-cushion vessels underway.
3 Navelor cu capacitate de manevr redus. 3 Vessels restricted in their ability to manoeuvre.
ntrebare 80 Question 80
Din drumul cror nave trebuie s se abat o nav Which vessels' way shall a vessel constrained by
stnjent de pescajul sau? her draught keep out of?
1 Navelor cu capacitate de manevr redus. 1 Vessels restricted in their ability to manoeuvre.
2 Navelor cu propulsie mecanic n mar, dar cu 2 Power-driven vessels underway, with low speed.
vitez redus.
3 Navelor specializate. 3 Specialized vessels.
ntrebare 81 Question 81
Din drumul cror nave trebuie s se abat o nav Which vessels' way shall a vessel constrained by
stnjent de pescajul sau? her draught keep out of?
1 Navelor cu vele. 1 Sailing vessels.
2 Navelor nestpne pe manevra lor. 2 Vessels not under command.
3 Navelor petrolier sau navelor care transport gaze 3 Oil-tankers and tankers carrying liquefied gases.
lichefiate.
ntrebare 82 Question 82
Ce nave, dac mprejurrile permit, nu trebuie s Which vessels shall, if the circumstances of the
mpiedice libera trecere a unei nave stnjenit de case admit, avoid impeding the safe passage of a
pescajul su? vessel constrained by her draught?
1 Navelor cu capacitate de manevr redus. 1 Vessels restricted in their ability to manoeuvre.
2 Navelor nestpne pe manevr. 2 Vessels not under command.
3 Navelor cu propulsie mecanic n mar. 3 Power-driven vessels underway.
ntrebare 83 Question 83
Ce msuri de siguran trebuie s ia un hidroavion What safety precautions shall a seaplane on the
amerizat? water take?
1 S se in ct mai departe de toate celelalte nave, 1 She shall keep well clear of all vessels and avoid
i s evite a le stnjeni navigaia. impeding their navigation.
2 S dea semnalul de avertizare pentru a putea fi 2 She shall give a warning signal in order to be
96
evitat la timp. avoided.
3 S se considere ca orice nav privelegiat i s -i 3 She shall consider herself as any other privileged
continuie drumul i viteza. vessel and follow her course and speed.
ntrebare 84 Question 84
Cror nave li se aplic regulile de conducerea Which vessels do the rules of conduct of vessels
navelor pe vizibilitate redus ? in restricted visibility apply to?
1 Navelor care navig n interiorul zonelor de 1 Vessels navigating in areas of restricted visibility
vizibilitate redus i numai una dintre ele nu o when only one of them is not in sight of one
vede pe cealalt. another.
2 Navelor care nu se vd una pe alta i care navig 2 Vessels not in sight of one another when
nuntrul sau n apropierea zonelor de vizibilitate navigating in or near areas of restricted visibility.
redus .
3 Navelor care navig n interiorul sau n apropierea 3 Vessels navigating in or near areas of restricted
zonelor de vizibilitate redus i observ una la alta visibility when they sight only the masthead lights
numai luminile de catarg. of one another.
ntrebare 85 Question 85
Cu ce vitez trebuie s navige o nav n condiii de At what speed shall a vessel navigate in
vizibilitate redus ? conditions of restricted visibility?
1 Cu vitez redus i veghe la prova. 1 At slow speed and lookout forward.
2 Cu vitez economic, dar cu radarul n funciune i 2 At economic speed but with radar working and a
cu o veghe corespunztoare pentru a evita pericolul proper lookout in order to avoid risk of collision.
de coliziune.
3 Cu o vitez de siguran adaptat mprejurarilor 3 At a safe speed adapted to the prevailing
existente i condiiilor de vizibilitate redus . circumstances and conditions of restricted
visibility.
ntrebare 86 Question 86
Cum trebuie s navige o nav cu propulsie How shall a power-driven vessel navigate in
mecanic n condiii de vizibilitate redus ? conditions of restricted visibility?
1 Cu vitez de siguran i mainile gata pentru a 1 At a safe speed and her engines ready for
manevra imediat. immediate manoeuvre.
2 Cu vitez redus , dar telegraful la "ateniune" 2 At slow speed but the telegraph on "stand-by" in
pentru a putea manevra n timp util. order to be able to manoeuvre in ample time.
3 Cu vitez economic, dar cu o veghe mrit. 3 At economic speed, but with a proper look-out.
ntrebare 87 Question 87
O nav care detecteaz numai cu radarul prezena A vessel, which detects by radar alone the
altei nave, trebuie s stabilesc dac exist presence of another vessel, shall determine if a
posibilitatea unei situaii de foarte mare apropiere close-quarters situation is developing and/or risk
i/sau un pericol de coliziune. n acest caz nava of collision exists. If so, she shall take avoiding
trebuie s ia cu mult timp nainte msuri pentru action in ample time; however, if such action
evitarea acestei situaii. Totui dac aceste msuri consists of an alteration of course, point out what
constau ntr-o schimbare de drum, indicai ce manoeuvres shall be avoided, so far as possible?
manevre, n msura posibilului, este necesar s se
evite?
1 O schimbare de drum ctre tribord n cazul unei 1 An alteration of course to starboard for a vessel
nave care se afla naintea traversului, cu excepia forward of the beam, other than for a vessel being
cazului cnd aceast nav este ajuns din urm. overtaken.
2 O schimbare de drum ctre babord n cazul unei 2 An alteration of course to port for a vessel forward
nave care se afl naintea traversului, cu excepia of the beam, other than for a vessel being
cazului cnd aceast nav este ajuns din urm. overtaken.
3 O schimbare de drum de 180 (drum invers). 3 An 180 alteration (reciprocal) to avoid risk of
collision.
ntrebare 88 Question 88
O nav care detecteaz numai cu radarul prezena A vessel which detects by radar alone the
altei nave, trebuie s stabilesc dac exist presence of another vessel shall determine if a
posibilitatea unei situaii de foarte mare apropiere close-quarters situation is developing and/or risk
i/sau un pericol de coliziune. n acest caz nava of collision exists. If so, she shall take avoiding
trebuie s ia cu mult timp nainte msuri pentru actions in ample time; however, if such action
evitarea acestei situaii, totui dac aceste msuri consists of an alteration of course, point out what
constau ntr-o schimbare de drum, indicai ce manoeuvre shall be avoided so far as possible?
manevre n msura posibilului este necesar s se
evite?
97
1 O schimbare de drum n direcia opus unei nave 1 An alteration of course in the opposite direction of
care se afl la travers sau napoia traversului. a vessel abeam or abaft the beam.
2 O schimbare de 90 n sens invers direciei 2 A 90 alteration of course in the opposite direction
semnalului pentru a se considera nav ajuns din of the signal in order to be deemed as being
urm. overtaken.
3 O schimbare de drum n direcia unei nave care se 3 An alteration of course towards a vessel or abaft
afl la travers sau napoia traversului. the beam.
ntrebare 89 Question 89
Cu excepia cazului n care s-a stabilit c nu exist Except where it has been determined that a risk of
pericol de coliziune, indicai ce trebuie s fac o collision does not exist, point out how a vessel
nav, care aude dintr-o direcie care pare a fi shall conduct, which hears apparently forward of
naintea traversului? her beam the fog signal of another vessel, or
which cannot avoid a close-quarters situation with
another vessel forward of her beam?
1 S reduc viteza la minimum necesar meninerii 1 She shall reduce her speed to the minimum at
drumului i la nevoie s opreasc , navignd cu which she can be kept on her course. She shall, if
atenie extrem pn cnd pericolul de coliziune a necessary, take all her way off and in any event
trecut. navigate with extreme caution until danger of
collision is over.
2 S navige cu aceeai viteza pe care a avut-o 2 She shall keep at the same speed, but with the
inainte, dar cu mainile gata de manevr pentru engine on stand-by for manoeuvre in order to
evitarea coliziunii. avoid risk of collision.
3 S navige cu viteza economic de mar, cu o 3 She shall navigate at economic speed and proper
veghe corespunztoare, cu radarul in funciune i look-out, radar working and the engines on stand-
mainile pe "ateniune" gata de manevr. by ready for manoeuvre.
ntrebare 90 Question 90
Cnd se vor respecta regulile referitoare la "lumini When shall the rules concerning "lights and
i semne"? shapes" complied with?
1 n mar, ziua i noaptea. 1 When underway, by day and by night.
2 Pe orice vreme. 2 In all weathers.
3 n staionare ziua i noaptea. 3 When she is moored, by day and by night.
ntrebare 91 Question 91
n ce perioad sunt respectate regulile referitoare la When shall the rules concerning lights be
lumini? complied with?
1 Pe timpul nopii. 1 By night.
2 Pe timpul nopii i pe vizibilitate redus . 2 By night and in restricted visibility.
3 De la apusul la rasritul soarelui. 3 From sunset to sunrise.
ntrebare 92 Question 92
Cnd mai pot fi purtate luminile prevzute de When shall the lights prescribed by these rules be
reguli? also exhibited?
1 De la rasritul la apusul soarelui, pe timp cu 1 From sunrise to sunset, restricted visibility and in
vizibilitate redus , n toate mprejurarile n care all other circumstances when it is deemed
aceast masur este necesar. necessary.
2 Cnd vizibilitatea este sub 3 M. 2 When visibility is under 3 nm.
3 n strmtori cnd vizibilitatea este redus . 3 In straits, in restricted visibility.
ntrebare 93 Question 93
Cnd se vor respecta regulile referitoare la semne? When shall the rules concerning shapes be
complied with?
1 n timpul crepusculului. 1 By twilight.
2 Pe timpul zilei. 2 By day.
3 Ziua sau noaptea cnd sunt iluminate. 3 By day or by night when they are lit.
ntrebare 94 Question 94
Ce se nelege prin expresia "lumin de catarg"? What does the term ' masthead light' mean?
1 Orice lumin alb instalat pe catargul unei nave la 1 Any white light placed on the mast of a vessel at a
o nlime prevzut de normele de registru. height prescribed by the register standards.
2 Orice lumin alb vizibil pe tot orizontul. 2 Any white all round light.
3 O lumin alb asezat deasupra axului longitudinal 3 Any white light placed over the fore and aft
al navei, aratnd o lumin nentrerupt pe un arc de centreline of the vessel showing an unbroken light
orizont de 225 astfel ca s arate 225 napoia over an arc of the horizon of 225 and so fixed as
traversului fiecarui bord. to show the light from right ahead to 225 abaft the
beam on either side of the vessel.
98
ntrebare 95 Question 95
Ce se nelege prin expresia "lumin de bord"? What does the word "sidelight" mean?
1 Lumin verde din tribord i lumin roie din babord, 1 A green light on the starboard side and a red light
vizibile pe un arc de 1125 adic de la prova pn on the port side each showing an unbroken light
la 225 napoia traversului. over an arc of the horizon of 1125 and so fixed as
to show the light from right ahead to 225 abaft
the beam on its respective side.
2 Lumin alb din borduri, de la scrile de acces. 2 The white sidelights from the side-ladders.
3 Lumin alb de la scrile exterioare. 3 The white light from the decks.
ntrebare 96 Question 96
Ce nelege prin expresia "lumin de pupa"? What does the word "sternlight" mean?
1 O lumin alb instalat la pupa unei nave. 1 A white light placed at the stern of a vessel.
2 O lumin alb asezat ct mai asproape posibil n 2 A white light placed as nearly as practicable at the
pupa, aratnd o lumin nentrerupt pe un arc de stern showing an unbroken light over an arc of the
135 cte 675 n fiecare bord. horizon of 135 and soixed as to show the light
675 right aft on from each side of the vessel.
3 O lumin alb instalat la pupa care arat o lumin 3 A white light placed at the stern showing an
ntrerupt pe un arc de cerc de 360. unbroken Iight over an arc of 360.
ntrebare 97 Question 97
Ce se nelege prin expresia "lumin de remorcaj"? What does the term "towing light" mean?
1 O lumin alb asezat deasupra luminii de la pupa 1 A white light placed above the sternlight used as a
dup care se guverneaz n timpul remorcajului. steering guide while towing.
2 O lumin galben nentrerupt vizibil 360. 2 A yellow light showing an unbroken light over an
arc of the horizon of 360.
3 O lumin galben asezat ct mai aproape posibil 3 A yellow light placed as nearly as practicable at
n pupa aratnd o lumin nentrerupt pe un arc de the stern showing an unbroken light over an arc of
cerc de 135, cte 675 n fiecare bord. the horizon of 135 and so fixed as to show the
light 675 from right aft on each side of the vessel.
ntrebare 98 Question 98
Ce se nelege prin expresia "lumin vizibil pe What does the term "all round light" mean?
ntreg orizontul"?
1 Lumin nentrerupt pe un arc de orizont de 360. 1 A light showing an unbroken light over an arc of
the horizon of 360.
2 Lumin nentrerupt vizibil la prova i n borduri. 2 An unbroken light visible from ahead and either
side of the vessel.
3 Lumin nentrerupt vizibil pe un arc de orizont de 3 A light showing an unbroken light visible over an
180. arc of the horizon of 180.
ntrebare 99 Question 99
Ce se nelege prin expresia "lumin cu sclipiri"? What does the term "flashing light" mean?
1 O lumin cu sclipiri regulate cu frecvena de 60 1 A light flashing at regular intervals at a frequency
sclipiri pe minut. of 60 flashes per minute.
2 O lumin cu sclipiri regulate a crei frecven este 2 A Iight flashing at regular intervals at a frequency
de 120 sclipiri pe minut sau mai mult. of 120 flashes or more per minute.
3 O lumin cu sclipiri regulate foarte repezi. 3 A light flashing quick flashes at regular intervals.
ntrebare 100 Question 100
De la ce distan trebuie s se vad luminile de What ranges shall the mastlights be visible at for
catarg pentru navele de 50m sau mai mari? vessels of 50m or more in length?
1 5 M. 1 maximum 5 nm.
2 ntre 3 i 5 M. 2 Between 3 and 5 nm.
3 6 M. 3 6 nm.
ntrebare 101 Question 101
La ce distan trebuie s se vad lumin de catarg What range shall the mastlights be visible at, for
pentru navele cu lungimea ntre 20 i 50m? vessels between 20 and 50m in length?
1 5 M. 1 5 nm.
2 ntre 3 i 5 M. 2 Between 3 - 5 nm.
3 2 M. 3 2 nm.
ntrebare 102 Question 102
La ce distan trebuie s se vad luminile de la What range shall the mastligts be visible at, for
catarge pentru navele cu lungimea ntre 12 i 20m? vessels between 12m and 20m in length?
1 1-2 M. 1 1 - 2 nm.
2 2 M. 2 2 nm.
99
3 3 M. 3 3 nm.
ntrebare 103 Question 103
La ce distan trebuie s se vad luminile de la What range shall the mastlight be visible at, for
catarge pentru navele cu lungimea mai mica de 12 vessels less than 12m in length?
m?
1 3 M. 1 3 nm.
2 2 M. 2 2 nm.
3 1 M. 3 1 nm.
ntrebare 104 Question 104
La ce distan trebuie s se vad luminile din What range shall the sidelights be visible at for
borduri pentru navele cu o lungime mai mare de 50 vessels more than 50m in length?
m?
1 3 M. 1 3 nm.
2 5 M. 2 5 nm.
3 ntre 3 i 5 M. 3 Between 3 and 5 nm.
ntrebare 105 Question 105
La ce distan trebuie s se vad luminile din What range shall the sidelights be visible at, for
borduri pentru navele cu o lungime ntre 12 i 50 vessels of 12m or more in length, but less than
m? 50m?
1 3 M. 1 3 nm.
2 2 M. 2 2 nm.
3 1,5 M. 3 1.5 nm.
ntrebare 106 Question 106
La ce distan trebuie s se vad luminile din What range shall the sidelights be visible at for
borduri pentru navele cu o lungime mai mica de 12 vessels less than 12m in length?
m?
1 2 M. 1 2 nm.
2 0,5 M. 2 0.5 nm.
3 1 M. 3 1 nm.
ntrebare 107 Question 107
La ce distan trebuie s se vad lumin din pupa What range shall the sternlight be visible at, for
pentru navele cu o lungime mai mare de 50 m? vessels of 50m or more in length?
1 3 M. 1 3 nm.
2 4 M. 2 4 nm.
3 2 M. 3 2 nm.
ntrebare 108 Question 108
La ce distan trebuie s se vad lumin din pupa What range shall the sternlight be visible at, for
pentru navele cu o lungime ntre 12 i 50 m? vessels between 12m and 50m in length?
1 3 M. 1 3 nm.
2 2 M. 2 2 nm.
3 1 M. 3 1 nm.
ntrebare 109 Question 109
La ce distan trebuie s se vad lumin din pupa What range shall the sternlight be visible at, for
pentru navele cu o lungime mai mica de 12 m? vessels less than 12m in length?
1 3 M. 1 3 nm.
2 1,5 M. 2 1.5 nm.
3 2 M. 3 2 nm.
ntrebare 110 Question 110
La ce distan trebuie s se vad lumin de What range shall the towing light be visible at, for
remorcaj pentru navele cu o lungime mai mare de vessels of 50m in length?
50 m?
1 3 M. 1 3 nm.
2 4 M. 2 2 nm.
3 3,5 M. 3 3.5 nm
ntrebare 111 Question 111
La ce distan trebuie s se vad lumin de What range shall the towing light be visible at, for
remorcaj pentru navele cu o lungime ntre 12 i de vessels of length 2m-50m in length?
50 m?
1 3 M. 1 3 nm.
2 2 M. 2 2 nm.
3 5 M. 3 5 nm.
100
ntrebare 112 Question 112
La ce distan trebuie s se vad lumin de What range shall the towing light be visible at, for
remorcaj pentru navele cu o lungime mai mica de vessels less than 12m in length?
12 m?
1 1 M. 1 1 nm.
2 3 M. 2 3 nm.
3 2 M. 3 2 nm.
ntrebare 113 Question 113
La ce distan trebuie s se vad lumin alba, What range shall the white, red, green or yellow
roie, verde sau galben vizibil pe ntreg orizontul, all round light be visible at, for vessels of 50m or
pentru navele cu lungimea mai mare de 50m? more in length?
1 3 M. 1 3 nm.
2 4 M. 2 4 nm.
3 5 M. 3 5 nm.
ntrebare 114 Question 114
La ce distan trebuie s se vad lumin alba, What range shall the white, red, green or yellow
roie, verde sau galben vizibil pe ntreg orizontul, all round light be visible at, for vessels of 12m-
pentru navele cu lungimea ntre 12 i de 50m? 50m in length?
1 3 M. 1 3 nm.
2 2 M. 2 2 nm.
3 1 M. 3 1 nm.
ntrebare 115 Question 115
La ce distan trebuie s se vad lumin alba, What range shall the white, red, green or yellow
roie, verde sau galben vizibil pe ntreg orizontul, all round light be visible at, for vessels less than
pentru navele cu lungimea mai mica de 12m? 12m in length?
1 1 M. 1 1 nm.
2 Sub 1 M. 2 Less than 1 nm.
3 2 M. 3 2 nm.
ntrebare 116 Question 116
Ce lumin trebuie s poarte o nav cu propulsie What light shall a power-driven vessel underway,
mecanic n mar cu lungimea mai mica de 50m? less than 50m in length, exhibit?
1 O lumin de catarg, luminile din borduri i lumin 1 A masthead light, sidelights, a sternlight.
de pupa.
2 O lumin de catarg i luminile din borduri. 2 A masthead light and sidelight.
3 Luminile din borduri i lumin de pupa. 3 Sidelights and a sternligtht.
ntrebare 117 Question 117
Ce lumini trebuie s poarte o nav cu propulsie What lights shall a power-driven vessel underway,
mecanic n mar cu lungimea mai mare de 50m? of 50m or more in length, exhibit ?
1 O lumin de catarg, luminile din borduri si lumina 1 A masthead light, sidelight and a sternlight.
de pupa.
2 O lumin de catarg la prova, a doua lumin de 2 A masthead light forward, a second masthead
catarg napoia luminii de catarg i mai sus dect light abaft of and higher than the forward one,
aceasta, luminile din borduri i lumina din pupa. sidelights and a sternlight.
3 Luminile din borduri, lumina de pupa i dou lumini 3 Sidelights, a sternlight and two white masthead
albe la catarg. lights.
ntrebare 118 Question 118
Ce lumini trebuie s poarte o nav cu pern de aer What light shall an air-cushion vessel exhibit,
n exploatare far pescaj ? when operating in non- displacement mode?
1 Aceleai lumini ca o nav cu propulsie mecanic n 1 The same lights as a power-driven vessel
mar. underway.
2 O lumin galben cu sclipiri vizibile pe tot orizontul. 2 An all-round flashing yellow light.
3 Luminile unei nave cu propulsie mecanic n mar 3 The same lights as a power-driven vessel
plus o lumin galbena cu sclipiri vizibile pe tot underway and an additional all-round flashing
orizontul. yellow light.
ntrebare 119 Question 119
Ce lumini trebuie s poarte o nav cu propulsie What lights shall a power-driven vessel underway,
mecanic n mar cu lungimea mai mare de 7 m i of less than 7m in length and whose maximum
a crei vitez nu depete 7 Nd? speed does not exceed 7 knots, exhibit?
1 O lumin alb vizibil pe tot orizontul i dac este 1 An all-round white light and also, if practicable,
posibil i luminile din borduri. sidelights.
2 Luminile din borduri. 2 Sidelights.
101
3 O lumin alb care poate fi ridicat la nevoie. 3 A white light which could be exhibited if
practicable.
ntrebare 120 Question 120
La ce distan trebuie s se vad lumin alba What range shall an all-round white light of an
vizibil pe tot orizontul, a unei nave sau obiect de inconspicuous, partly submerged vessel or object
forma nedefinit, parial n imersiune, care este being towed be visible?
remorcat?
1 3 M. 1 3 nm.
2 2 M. 2 2 nm.
3 1 M. 3 1 nm.
ntrebare 121 Question 121
Ce lumini trebuie s poarte o nav cu propulsie What lights shall a power-driven vessel of less
mecanic mai mic de 50m care remorcheaz i than 50m in length exhibit when towing and the
are lungimea remorcii sub 200 m? length of the tow is less than 200m?
1 2 lumini de catarg suprapuse, luminile din borduri i 1 2 masthead lights in a vertical line, sidelights and
lumin de remorcaj. a towing light.
2 2 lumini de catarg suprapuse, luminile din borduri, 2 2 masthead lights in a vertical line, sidelights, a
lumin de pupa i lumina de remorcaj. sternlight and a towing light.
3 Luminile din borduri, lumin de pupa i lumin de 3 Sidelights, a sternlight and a towing light.
remorcaj.
ntrebare 122 Question 122
Ce lumini trebuie s poarte o nav cu propulsie What lights shall a power-driven vessel of less
mecanic mai mic de 50m care remorcheaz i than 50m in length exhibit, when towing and the
are lungimea remorcii mai mare 200 m? length of the tow exceeds 200m?
1 3 lumini de catarg suprapuse i lumin de remorcaj. 1 3 masthead lights in a vertical line and a towing
light.
2 3 lumini de catarg suprapuse, luminile din borduri i 2 3 masthead lights in a vertical line, sidelights and
lumina de pupa. a sternlight.
3 3 lumini de catarg suprapuse, luminile din borduri, 3 3 masthead lights in a vertical line, sidelights, a
lumina de pupa i lumina de remorcaj. sternlight and a towing light.
ntrebare 123 Question 123
Ce lumini trebuie s poarte o nav cu propulsie What lights shall a power-driven vessel of more
mecanic mai mare de 50m care remorcheaza i than 50m in length exhibit, when towing and the
are lungimea remorcii mai mica 50 m? length of the tow is less than 50 metres ?
1 n locul luminilor de la catargul prova sau pupa 1 Instead of the masthead lights forward and aft, 2
dou lumini de catarg suprapuse, lumini din bord, masthead lights in a vertical line, sidelights, a
lumin de pupa i lumin de remorcaj. stern light and a towing light.
2 Luminile din borduri, lumina de pupa i lumina de 2 Sidelights, a sternlight and a towing light.
remorcaj.
3 Doua lumini de catarg suprapuse, luminile din 3 2 masthead lights in a vertical line, sidelights and
borduri i lumina de remorcaj. a towing light.
ntrebare 124 Question 124
Ce lumini trebuie s poarte o nav cu propulsie What lights shall a power-driven vessel of more
mecanic mai mare de 50m care remorcheaz i than 50m in length exhibit, when towing and the
are lungimea remorcii mai mare 200 m? length of the tow exceeds 200m?
1 3 lumini de catarg suprapuse, luminile din borduri i 1 3 masthead lights in a vertical line, sidelights and
lumina de pupa. a sternlight.
2 3 lumini de catarg suprapuse, luminile din borduri i 2 Instead of the lights forward aft or aft, 3 masthead
lumina de pupa,lumin de remocaj lights in a vertical line, sidelights, a sternlight, a
towing light.
3 3 lumini de catarg suprapuse, luminile din borduri i 3 3 masthead lights in a vertical line, sidelights and
lumina de remorcaj. a towing light.
ntrebare 125 Question 125
Ce semn poart o nav cu propulsie mecanic n What shape shall a power-driven vessel underway
mar, cnd are lungimea remorcii mai mare de 200 exhibit, when the length of the tow exceeds
m? 200m?
1 Un bicon. 1 A diamond.
2 Un con cu vrful n sus. 2 A cone with the apex downwards.
3 Dou conuri vrf la vrf. 3 2 cones with apexes together.
ntrebare 126 Question 126
Unde se instaleaz semnul pe care trebuie s-l Where the shape of the power-driven vessel
102
poarte o nav cu propulsie mecanic n mar, cnd underway shall be placed, when the length of the
are lungimea remorcii mai mare de 200m? tow exceeds 200m?
1 La catargul prova. 1 At the fore masthead.
2 n locul cel mai vizibil. 2 Where it can best be seen.
3 La catargul pupa. 3 At the afthead.
ntrebare 127 Question 127
Ce lumin trebuie s poarte o nav care mpinge What light shall a pushing vessel and a vessel
alta nav precum i nav mpins atunci cnd sunt being pushed ahead exhibit, when they are rigidly
legate rigid i alcatuiesc o singur unitate? connected in a composite unit?
1 Luminile unui remorcher cu remorca sub 200m. 1 The lights of a tugboat with the length of the tow
less than 200m.
2 Fiecare nav va purta propriile lumini necesare 2 Every vessel shall exhibit her own lights
navelor cu propulsie mecanic n mar. prescribed for the power-driven vessel underway.
3 Luminile unei singure nave cu propulsie mecanic 3 The lights of a single power-driven vessel,
n mar. underway.
ntrebare 128 Question 128
Ce lumini trebuie s poarte o nav cu propulsie What lights shall a power-driven vessel exhibit
mecanic cnd mpinge nainte sau remorcheaz la when pushing ahead or towing alongside, this not
ureche cnd nu formeaz o singur unitate? being the case of a composite unit?
1 Dou lumini de catarg suprapuse, luminile din 1 2 masthead lights forward in a vertical line,
borduri, lumina de pupa. sidelights, a sternlight.
2 3 lumini de catarg suprapuse, luminile din borduri i 2 3 masthead lights in a vertical line, sidelights and
lumina de remorcaj. a towing light.
3 Luminile din borduri i lumina de remorcaj. 3 Sidelights and a towing light.
ntrebare 129 Question 129
Ce lumini trebuie s poarte obiectele sau navele What lights shall the objects or vessels being
remorcate, altele dect cele cu forma nedefinit? towed exhibit, other than inconspicuous vessels or
objects?
1 Luminile de catarg i lumina de pupa. 1 Masthead lights and a sternlight.
2 Luminile din borduri i lumina de pupa. 2 Sidelights and a sternlight.
3 Luminile de remorcher i lumina de pupa. 3 Towing lights and a sternlight.
ntrebare 130 Question 130
Ce semn trebuie s poarte o nav cu propulsie What shape shall a power-driven vessel being
mecanic, remorcat, cnd lungimea remorcii este towed exhibit, when the length of the tow exceeds
mai mare de 200 m? 200m?
1 Un con cu vrful n jos. 1 A cone with the apex downward.
2 Un bicon. 2 A diamond.
3 Doua conuri negre vrf la vrf. 3 Two black cones with apexes together.
ntrebare 131 Question 131
Unde se instaleaz semnul purtat de o nav Where the shape of a vessel being towed shall be
remorcat cnd lungimea remorcii este mai mare placed when the length of the tow exceeds 200m?
de 200m?
1 La catargul prova. 1 At the foremast head.
2 La catargul pupa. 2 At the aftermast head.
3 n locul cel mai vizibil. 3 Where it can best be seen.
ntrebare 132 Question 132
Ce lumini trebuie s poarte o nav mpins nainte What lights shall a vessel being pushed ahead
cnd nu formeaz o singura unitate? exhibit, this not being the case of a composite
1 Trebuie s poarte la extremitatea prova luminile unit?
din borduri. 1 She shall exhibit the sidelights at the forward end.
2 La lumina de catarg i luminile din borduri. 2 The masthead light and sidelights.
3 Lumin de catarg i lumin pupa. 3 The masthead light and a sternlight.
ntrebare 133 Question 133
Ce lumini trebuie s poarte o nav remorcat la What lights shall a vessel being towed alongside
ureche? exhibit?
1 Luminile de catarg i lumina de pupa. 1 The masthead lights and a sternlight.
2 Lumina de pupa i luminile de borduri la 2 A sternlight and sidelights at the forward end.
extremitatea prova.
3 Luminile de borduri la extremitatea prova. 3 Sidelights at the forward end.
ntrebare 134 Question 134
Ce lumini trebuie s poarte o nav sau un obiect What lights shall an inconspicuous, partly
103
cu forma nedefinit, scufundat parial, care are submerged vessel or object less than 25m in
laimea mai mic de 25 m i care este remorcat? breadth exhibit, when being towed?
1 O lumin alb vizibil pe tot orizontul la 1 An all-round white light at the forward end.
extremitatea prova.
2 O lumin alb vizibil pe tot orizontul la 2 An all-round white light at the after end.
extremitatea pupa.
3 O lumin alb vizibil pe tot orizontul la 3 An all-round white light at the forward end and one
extremitatea prova i una la extremitatea pupa. at the after end.
ntrebare 135 Question 135
Ce lumini trebuie s poarte o nav sau un obiect What lights shall an inconspicuous, partly
cu form nedefinit, scufundat parial, care are submerged vessel or object more than 25m in
laimea mai mare de 25 ? breadth, exhibit?
1 4 lumini albe vizibile pe tot orizontul, la extremitatea 1 4 all-round white lights at the after end, forward
prova, pupa i pe laime n fiecare bord, ct mai end and on each side at the extremities of her
lateral posibil. breadth.
2 O lumin alb vizibil pe tot orizontul la 2 An all-round white light at the forward end and
extremitatea prova i o alta lumin alb vizibil pe another all-round white light at the after end.
tot orizontul la
extremitatea pupa.
3 Luminile verde i rou din borduri, ct mai lateral 3 Green and red sidelights at the extremities of her
posibil. breadth.
ntrebare 136 Question 136
Ce lumini trebuie s poarte o nav sau un obiect What lights shall an inconspicuous, partly
cu forma nedefinit, scufundat parial, care are o submerged vessel or object being towed exhibit,
lungime mai mare de 100m, laimea mai mare de when her length exceeds 100m and her breadth
25 m i care este remorcat? exceeds 25m?
1 5 lumini albe vizibile pe tot orizontul, la extremitatea 1 5 all-round white lights at the forward end, after
prova, pupa i pe laime n fiecare bord, ct mai end, at or near the extremities of her breadth and
lateral posibil i o lumin ntre extremitatea prova i a light between the forward end and the after end
pupa astfel ca distana s nu depaeasca 100m. so that the distance between the lights shall not
2 3 lumini albe verticale vizibile pe tot orizontul. exceed 100m.
3 4 lumini vizibile pe tot orizontul, dispuse la 2 3 all-round white lights.
extremitatea prova, pupa i lateral. 3 4 all-round white lights at the forward end, after
end and at the extremities of her breadth.

ntrebare 137 Question 137


Ce semn poart ziua un obiect cu forma nedefinit, What shape shall an inconspicuous, partly
scufundat parial, care este remorcat i lungimea submerged object or vessel exhibit by day when
remorcii este mai mica de 200m? being towed and the length of the tow is less than
200m?
1 Un con cu vrful n jos la extremitatea prova. 1 A cone apex downwards at the forward end.
2 Un bicon la/sau lng extremitatea pupa a ultimei 2 A diamond at or near the after end of the last
nave sau remorci. vessel or object being towed.
3 Dou conuri negre vrf la vrf. 3 2 black cones, apexes together.
ntrebare 138 Question 138
Ce semn poart ziua un obiect cu forma nedefinit, What shapes shall an inconspicuous, partly
scufundat parial, care este remorcat i lungimea submerged object or vessel exhibit by day, when
remorcii este mai mare de 200m? being towed and the length of the tow exceeds
200m?
1 Un con cu vrful n sus la extremitatea prova i unul 1 A cone apex upwards at the forward end and an
suplimentar la extremitatea pupa. additional one at the after end.
2 Doua conuri negre vrf la vrf. 2 2 black cones, apexes together.
3 Un bicon la/sau lnga extremitatea pupa i un altul 3 A diamond at or near the aftermost extremity and
suplimentar la locul cel mai vizibil, ct mai departe an additional one where it can best be seen and
de extremitatea prova. located as far forward as practicable.
ntrebare 139 Question 139
Ce trebuie s fac o nav sau obiect remorcat care What shall a vessel or object being towed do
dintr-o cauz ntemeiat nu poate expune luminile when, from any sufficient cause it is impracticable
prescrise de Regulament? to exhibit the lights prescribed by the rules?
1 Se vor lua toate masurile posibile pentru a lumina 1 All possible measures shall be taken to light the
104
nava sau cel puin pentru a indica prezena unei vessel or object being towed or at least to indicate
astfel de nave sau obiect. the presence of such vessel or object.
2 Nu va purta nici o lumin. 2 It shall exhibit no light.
3 Va purta numai luminile din borduri. 3 It shall exhibit only the sidelights.
ntrebare 140 Question 140
Ce trebuie s fac o nav care n mod normal nu What shall a vessel engaged in towing which is
execut operaiuni de remorcare, iar dintr-o cauz not normally engaged in towing operations do,
ntemeiat nu poate expune luminile prevazute de when, from any sufficient cause it is impracticable
Regulament, cnd este angajat n remorcarea to exhibit the lights prescribed by the rules, when
altei nave n pericol sau care necesit asisten? engaged in towing another vessel in distress or
otherwise in need of assistance?
1 Va naviga cu atenie cu radiotelefonul n funciune 1 She shall navigate with caution the radiotelephone
pentru a informa navele din zona. working in order to inform the vessels in the area.
2 Va lua toate msurile pentru a indica natura 2 She shall take all possible measures to indicate
relaiilor dintre nav care remorcheaza i nava the nature of the relationship between the towing
remorcat, mai ales prin iluminarea remorcii. vessel and the vessel being towed, in particular by
illuminating the towline.
3 Va aprinde luminile de nav n imposibilitate de 3 She shall exhibit the lights for a disabled vessel
manevr, va lua remorca. and will take the towline.
ntrebare 141 Question 141
Ce lumini poart o nav cu vele n mar? What lights shall a sailing vessel underway
exhibit?
1 Luminile din borduri. 1 Sidelights.
2 Luminile de catarg i luminile din borduri. 2 Masthead lights and sidelights.
3 Luminile din borduri i lumina de pupa. 3 Sidelights and a sternlight.
ntrebare 142 Question 142
Ce lumini poart o nav cu vele n mar, mai mic What lights shall a sailing vessel underway
de 20m? exhibit, when her length is less than 200m?
1 Luminile din borduri si lumina din pupa, pe care le 1 Sidelights and a sternlight combined in one
poate reuni ntr-un felinar. lantern.
2 Luminile din borduri. 2 Sidelights.
3 O lumin alb pe care s o arate la nevoie. 3 A white light to be exhibited if necessary.
ntrebare 143 Question 143
Unde trebuie s poarte felinarul combinat o nav Where shall a sailing vessel underway carry the
cu vele n mar, mai mic de 20m? lantern, when her length is less than 20m?
1 Poate s-l in oriunde i s-l arate numai la 1 Anywhere and to be exhibited only if necessary.
nevoie.
2 La mr sau la partea superioar a catargului, n 2 At the top of the mast where it can best be seen.
locul cel mai vizibil.
3 La bastonul prova. 3 At the jack stick.
ntrebare 144 Question 144
Care sunt luminile suplimentare pe care le poate Which are the additional lights a sailing vessel
purta o nav cu cele n mar? underway may exhibit?
1 La mr o lumin verde vizibil pe tot orizotul. 1 An all-round green light at the top of the mast.
2 La mr o lumin roie vizibil pe tot orizotul. 2 An all-round red light at the top of the mast.
3 La mr sau n partea superioar a catargului o 3 2 all-round lights in a vertical line, the upper being
lumin roie deasupra unei lumini verzi, vizibile pe red and the lower green at the top of the mast.
tot orizontul.
ntrebare 145 Question 145
Ce lumini poart o nav cu vele, mai mic de 7 m, What lights shall a sailing vessel underway
n mar? exhibit, when her length is less than 7m?
1 Trebuie s fie gata s arate n orice moment o 1 She shall have ready at hand an electric torch or
lantern electric sau un felinar aprins cu o lumin lighted lantern showing a white light which shall be
alb. exhibited in sufficient time to prevent collision.
2 Luminile din borduri. 2 Sidelights.
3 O lumin alb la catarg. 3 A white light at the masthead.
ntrebare 146 Question 146
Ce lumini trebuie s poarte o nav cu rame? What lights shall a vessel under oars exhibit?
1 O lamp albastr care s poata fi artat oricnd. 1 A blue light to be shown at any time.
2 O lumin roie. 2 A red light.
3 Dac nu poart luminile unei nave cu vele, s fie 3 If she does not exhibit the lights of a sailing
105
pregatit s arate o lantern electric sau un vessel, she shall be ready to show an electric
felinar cu lumin alb. torch or lighted lantern showing a white light.
ntrebare 147 Question 147
Ce semn trebuie s poarte o nav care navig n What shape shall a vessel proceeding under sail
acelai timp cu vele i cu ajutorul unui aparat exhibit, when also being propelled by machinery?
propulsor?
1 La prova, n locul cel mai vizibil, un con cu vrful n 1 A conical shape forward, apex downward, where it
jos. can best be seen.
2 Un bicon n locul cel mai vizibil. 2 A diamond where it can best be seen.
3 Dou conuri negre vrf la vrf. 3 2 black cones with the apexes together.
ntrebare 148 Question 148
Cnd trebuie s poarte navele care pescuiesc When shall a vessel engaged in fishing exhibit the
luminile i semnele specifice? prescribed lights and shapes?
1 n orice mprejurare. 1 In any circumstance.
2 n mar i la ancor. 2 While underway and at anchor.
3 n mar. 3 When underway.
ntrebare 149 Question 149
Ce lumini trebuie s poarte o nav care trauleaz i What lights shall a vessel engaged in trawling
nu este n mar? exhibit, when not underway?
1 O lumin verde vizibil pe tot orizontul i o lumin 1 An all-round green light and a masthead light
de catarg aezat la o nalime mare. placed higher.
2 Doua lumini suprapuse, vizibile pe tot orizontul, 2 2 all-round lights in a vertical line, the upper being
lumin superioar verde i cea inferioar alb, o green and the lower white, a masthead light
lumin de catarg aezat la o nlime mai mare placed abaft of and higher than the all-round light.
dect lumin verde i napoia acesteia.
3 Dou lumini verticale vizibile pe tot orizontul, prima 3 2 all-round lights in a vertical line, the upper being
fiind alb, cealalt verde i lumina de pupa. white and the lower green and a sternlight.
ntrebare 150 Question 150
Ce lumini trebuie s poarte o nav care trauleaz What lights shall a vessel engaged in trawling
i se deplaseaz prin ap (este n mar)? exhibit, when making way through the water?
1 Luminile din borduri, lumin de pupa i o lumin 1 Sidelights, a sternlight and an all-round green light
verde vizibil pe tot orizontul, la catarg. at the masthead.
2 Luminile din borduri, dou lumini suprapuse, lumin 2 Sidelights, 2 lights in a vertical line, the upper
superioar alb i cea inferioar verde, o lumin de being white and the lower green, a masthead light
catarg aezat la o nalime mai mare dect lumin placed abaft of and higher than the green light.
verde i napoia acesteia.
3 Luminile din borduri, lumina de pupa, dou lumini 3 Sidelights, a sternlight, 2 lights in a vertical line,
verticale, prima verde cealalt alb, o lumin de the upper being green and the lower white, a
catarg aezat la o nalime mai mare dect lumin masthead placed abaft of and higher than the
verde i napoia acesteia. green light.
ntrebare 151 Question 151
Ce semne poarta o nav care trauleaz? What shapes shall a vessel engaged in trawling
exhibit?
1 Un semn alctuit din dou conuri unite la vrf. 1 A shape consisting of 2 cones with their apexes
together.
2 Un bicon. 2 A diamond shape.
3 Dou bule negre, verticale. 3 2 black balls in a vertical line.
ntrebare 152 Question 152
Ce semne poart o nav mai mic de 20m care What shape shall a vessel of less than 20m in
trauleaz? length exhibit, when engaged in trawling?
1 O bul roie. 1 A red ball.
2 Un co. 2 A basket.
3 Un bicon negru. 3 A black diamond.
ntrebare 153 Question 153
Ce lumini trebuie s poarte o nav care pescuiete What lights shall a fishing vessel other than
altfel dect prin traulare i este n mar? trawling exhibit, when making way through the
water?
1 Lumnile din borduri, dou lumini verticale vizibile pe 1 Sidelights, 2 all-round lights in a vertical line, the
tot orizontul, lumin superioar alb i cea upper being white and the lower red.
inferioar roie.
2 Dou lumini verticale vizibile pe tot orizontul, lumin 2 2 all-round lights in a vertical line, the upper being
106
superioar roie cealalt alb i lumin de pupa. red and the lower white and a sternlight.
3 Luminile din borduri, lumin de pupa, dou lumini 3 Sidelights, a sternlight, 2 all-round lights in a
verticale, cea superioar roie i cealalt alb, vertical line, the upper being red and the lower
vizibile pe tot orizontul. white.
ntrebare 154 Question 154
Ce lumini trebuie s poarte o nav care pescuiete What lights shall a vessel engaged in fishing,
altfel dect prin traulare cu uneltele de pescuit other than trawling exhibit, when there is outlying
ntinse pe o distan orizontal mai mare de 150 m gear extending more than 150m horizontally and
i este n mar? is making way through the water?
1 Luminile din borduri, lumin de pupa, dou lumini 1 Sidelights, a sternlight, 2 all-round lights in a
verticale, cea superioar roie cealalt alb vizibile vertical line, the upper being red and the lower
pe tot orizontul, o lumin alb vizibil pe tot white, an all-round white light in the direction of
orizontul spre direcia sculelor de pescuit. the gear.
2 Luminile din borduri, lumin de pupa, o lumin alb, 2 Sidelights, a sternlight, an all-round white light in
vizibil pe tot orizontul n direcia sculelor de the direction of the gear.
pescuit.
3 Luminile din borduri, lumin de pupa, dou lumini 3 Sidelights, a sterlinght, two lights in a vertical line,
verticale, cea superioar alb i cea inferioar the upper white and the lower red.
roie.
ntrebare 155 Question 155
Ce lumini trebuie s poarte o nav care pescuiete What lights shall a vessel engaged in fishing other
altfel dect prin traulare cu uneltele de pescuit than trawling exhibit, when there is outlying gear
ntinse pe o distan orizontal mai mare de 150 m extending more than 150m horizontally and is not
i nu este n mar? making way through the water?
1 Dou lumini verticale, cea superioar alb, cealalt 1 2 all-round lights in a vertical line, the upper being
roie, vizibile pe tot orizontul, o lumin roie vizibil white and the lower red, an all-round red light in
pe tot orizontul n direcia sculelor de pescuit. the direction of the gear.
2 Dou lumini vericale, cea superioar roie, cealalt 2 2 lights in a vertical line, the upper being red and
alb, vizibile tot orizontul, o lumin roie vizibil tot the lower white, an all-round white light in the
orizontul n direcia sculelor de pescuit. direction of the gear.
3 O lumin alb vizibil tot orizontul spre direcia 3 An all-round white light in the direction of the gear.
sculelor i lumin de pupa.

ntrebare 156 Question 156


Ce semne poart o nav care pescuiete altfel What shapes shall a fishing vessel other than
dect prin traulare i are sculele ntinse pe o trawling exhibit, when there is outlying gear
distan orizontal mai mare de 150 m? extending more than 150m horizontally?
1 Un bicon negru. 1 A black diamond.
2 Dou conuri unite la vrf. 2 2 cones with their apexes together.
3 Dou conuri unite la vrf i un con cu vrful n sus 3 2 cones with their apexes together a cone apex
pe direcia sculelor. upwards in the direction of the gear.
ntrebare 157 Question 157
Ce lumini i semne trebuie s poarte o nav de What lights and shapes shall a fishing vessel
pescuit atunci cnd nu pescuiete ? exhibit, when not engaged in fishing?
1 Luminile i semnele prescrise pentru o nav de 1 The lights and shapes prescribed for a vessel of
lungimea sa. her length.
2 Luminile i semnele unei nave care pescuiete i 2 The lights of a vessel engaged in fishing and
este n mar. making way through the water.
3 Luminile unei nave cu capacitatea de manevr 3 The lights of a vessel restricted in her ability to
redus . manoeuvre.
ntrebare 158 Question 158
Ce lumini suplimentare poart un trauler cnd What additional lights shall a trawler engaged in
pescuiete n apropierea altor nave de pescuit i fishing exhibit when shooting her nets and fishing
cnd lanseaz plasele? in close proximity to other vessel engaged in
fishing?
1 O lumin roie vizibil pe tot orizontul. 1 An all-round red light.
2 Dou lumini albe suprapuse vizibile pe tot orizontul. 2 2 all-round white lights in a vertical line.
3 O lumin verde vizibil pe tot orizontul. 3 An all-round green light.
ntrebare 159 Question 159
Ce lumini suplimentare poart un trauler cnd What additional lights shall a trawler engaged in
pescuiete n apropierea altor nave de pescuit i fishing exhibit, when hauling her nets and fishing
107
cnd i trage plasele? in close proximity to other vessels engaged in
fishing?
1 Dou lumini roii suprapuse. 1 2 red lights in a vertical line.
2 O lumin roie, vizibil pe tot orizontul. 2 An all-round red light.
3 O lumin alb aezat pe vertical deasupra unei 3 One white light over one red light in a vertical line.
lumini roii.
ntrebare 160 Question 160
Ce lumini suplimentare poart un trauler cnd What additional lights shall a trawler engaged in
pescuiete n apropierea altor nave de pescuit i fishing exhibit, when fishing in close proximity to
cnd plasele sunt prinse de un obstacol? other vessel engaged in fishing and when the nets
have come fast upon an obstruction?
1 Dou lumini roii suprapuse. 1 2 red lights in a vertical line.
2 O lumin roie, vizibil pe tot orizontul. 2 An all-round red light.
3 O lumin verde deasupra unei lumini roii. 3 A green light over a red light in a vertical line.
ntrebare 161 Question 161
Ce lumini suplimentare pot arata traulerele cnd What additional lights shall a trawler exhibit, when
trauleaz n pereche n vecinatatea altor nave de engaged in pair trawling in close proximity to other
pescuit? vessel engaged in fishing?
1 O lumin alb de catarg vizibil pe tot orizontul. 1 An all-round white light at the masthead.
2 Un proiector ndreptat nainte spre direcia navei cu 2 A searchlight directed forward and in the direction
care face pereche. of the other vessel of the pair.
3 Dou lumini roii, vizibile tot orizontul. 3 2 all-round red lights.
ntrebare 162 Question 162
Ce lumini suplimentare pot arta nevele care What additional lights shall vessels engaged in
pecuiesc cu plasa punga n apropierea altor nave fishing with purse seine gear exhibit, when
de pescuit? engaged in fishing in close proximity to other
vessels
1 O lumin galben care se aprinde alternativ, cu 1 A yellow light flashing alternately white equal light
durate egale de lumin i obscuritate. and occultation duration.
2 O lumin alb vizibil tot orizontul. 2 An all-round white light.
3 Dou lumini galbene suprapuse care s se aprind 3 2 yellow lights in a vertical line flashing alternately
alternativ n fiecare secund cu durata egal de every second and with equal light and occultation
lumin i obscuritate. duration.
ntrebare 163 Question 163
Ce lumini trebuie s poarte o nav nestapn pe What lights shall a vessel not under command
manevr sa cnd este n mar? exhibit, when making way through the water?
1 Doua lumini verticale roii, luminile din borduri i 1 Red lights in a vertical line, sidelights and a
lumina de pupa. sternlight.
2 O lumin roie, luminile din borduri i lumina de 2 A red light, sidelights and a sternlight.
pupa.
3 Dou lumini roii i lumina de pupa. 3 2 red lights and a sternlight.
ntrebare 164 Question 164
Ce lumini trebuie s poarte o nav nestpn pe What light shall a vessel not under command
manevra sa cnd nu este n mar? exhibit, when not making way through the water?
1 Luminile din borduri i dou lumini roii verticale. 1 Sidelights and 2 red lights in a vertical line.
2 Dou lumini roii verticale vizibile pe tot orizontul. 2 2 all-round red lights in a vertical line.
3 Luminile roii i lumina de pupa. 3 The red lights and a sternlight.
ntrebare 165 Question 165
Unde se instaleaz luminile roii ale navelor Where the red lights of the vessels not under
nestpne pe manevr? command shall be placed?
1 La catargul prova. 1 At the foremasthead.
2 La catargul pupa. 2 At the aftermasthead.
3 n locul cel mai vizibil. 3 Where they can best be seen.
ntrebare 166 Question 166
Ce semne trebuie s poarte o nav nestpn pe What shapes shall a vessel not under command
manevra sa? exhibit?
1 Dou bule sau semne asemntoare n poziie 1 2 balls or similar shapes in a vertical line.
vertical.
2 Un bicon negru. 2 A black diamond.
3 O bul sau semn asemntor. 3 A ball or a similar shape.
ntrebare 167 Question 167
108
Unde se instaleaz semnele purtate de o nav Where the shapes of a vessel not under command
nestpn pe manevra sa? shall be placed?
1 La prova. 1 Forward.
2 n locul cel mai vizibil. 2 Where they can best be seen.
3 La catagrul pupa. 3 At the aftmasthead.
ntrebare 168 Question 168
Ce lumini poart o nav cu capacitate de manevr What lights shall a vessel restricted in her ability to
redus cand este n mar? manoeuvre exhibit, when making way through the
1 Luminile din borduri, lumina de pupa i trei lumini water?
verticale din care lumina de deasupra i de 1 Sidelights, a sternlight and 3 lights in a vertical
dedesupt roii i lumina de mijloc alb. line, the highest and the lowest one being red and
2 Trei lumini verticale din care luminile de deasupra i the middle one white.
de dedesupt roii i lumina de mijloc alba. 2 3 lights in a vertical line, the highest and the
3 Luminile din borduri, lumina de pupa, lumina de lowest being red and the middle one white.
catarg i trei lumini verticale din care cele de jos i 3 Sidelights, a sternlight, a masthead light and 3
sus roii i lumin de mijloc alb. lights in a vertical line, the lowest and the highest
being red and the middle one white.
ntrebare 169 Question 169
Ce lumini poart o nav cu capacitate de manevr What lights shall a vessel restricted in her ability to
redus cnd nu este n mar? manoeuvre exhibit, when not making way through
1 Trei lumini n poziie vertical din care luminile de the water?
sus i de jos roii i lumina din mijloc alb. 1 3 lights in a vertical line, the highest and the
2 Trei lumini albe verticale. lowest being red and the middle one white.
3 Trei lumini n poziie vertical din care luminile de 2 3 white lights in a vertical line.
sus i de jos albe i cea din mijloc roie. 3 3 lights in a vertical line, the highest and the
lowest being white and the middle one red.
ntrebare 170 Question 170
Ce lumini trebuie s poarte o nav cu capacitate What lights shall a vessel restricted in her ability to
de manevr redus la ancor? manoeuvre exhibit when at anchor?
1 Luminile rou, alb, rou, dispuse pe vertical. 1 The red, white, red lights in a vertical line.

2 Luminile rou, alb, rou, dispuse pe vertical, o 2 The red, white, red lights in a vertical line, an
lumin de ancor la prova i lumina de ancor de la anchor light in the fore part and an anchor light at
pupa. the stern.
3 Lumin de ancor de la prova i lumina de ancor 3 The anchor light in the fore part and the anchor
de la pupa. light at the stern.
ntrebare 171 Question 171
Ce semne trebuie s poarte o nav cu capacitate What shapes shall a vessel restricted in her ability
de manevr redus ? to manoeuvre exhibit?
1 Dou bule negre dispuse vertical. 1 2 black balls in a vertical line.
2 Un bicon negru. 2 A black diamond.
3 Trei semne suprapuse dintre care semnul superior 3 3 shapes in a vertical line, the highest and the
i inferior cte o bul, iar cel din mijloc un bicon. lowest being a ball and the middle one a diamond.
ntrebare 172 Question 172
Ce semne trebuie s poarte o nav cu capacitate What shapes shall a vessel restricted in her ability
de manevr redus la ancor? to manoeuvre exhibit, when at anchor?
1 O bul la prova i trei semne dispuse vertical, dintre 1 One ball in the fore part and 3 shapes in a vertical
care semnul superior i inferior bule i cel din mijloc line, where they can best be seen, the highest and
bicon, montate n locul cel mai vizibil. the lowest of these shapes being balls and the
2 O bul la prova. middle one a diamond.
3 Trei semne suprapuse dintre care semnul superior 2 One ball in the fore part.
i inferior cte o bul, iar cel din mijloc un bicon. 3 3 shapes in a vertical line, the highest and the
lowest being balls and the middle one a diamond.
ntrebare 173 Question 173
Ce lumini poart o nav cu propulsie mecanic What lights shall a power-driven vessel exhibit,
care efectueaz operaiuni de remorcaj i care este when engaged in towing operations and restricted
n imposibilitate de a se abate din drum? in her ability to deviate from her course?
1 Luminile prescrise navelor cu propulsie mecanic n 1 The lights prescribed for power-driven vessels
mar care efectueaz operaiuni de remorcaj. underway, engaged in towing operations.
2 Luminile de nav cu capacitate de manevr redus 2 The lights of a vessel restricted in her ability to
i de nav care efectueaz operaiuni de remorcaj. manoeuvre engaged in towing operations.
109
3 Luminile prescrise pentru navele n imposibilitate de 3 The lights prescribed for vessels not under
manevr. command.
ntrebare 174 Question 174
Ce semne poart o nav cu propulsie mecanic What shapes shall a power-driven vessel exhibit,
care efectueaz operaiuni de remorcaj i care when engaged in towing operations and restricted
este n imposibilitate de a se abate din drum? in her ability to deviate from her course?
1 Semnele corespunztoare unei nave cu propulsie 1 The shapes prescribed for a power-driven vessel
mecanic, care efectueaz operaiuni de remorcaj. engaged in towing operations.
2 Semnele corespunztoare unei nave n 2 The shapes prescribed for a vessel not under
imposibilitate de manevr. command.
3 Semnele unei nave cu capacitate de manevr 3 The shapes of a vessel restricted in her ability to
redus i semnele corespunztoare navelor care manoeuvre and the shapes prescribed for vessels
efectueaz engaged in towing operations.
operaiuni de remorcaj.
ntrebare 175 Question 175
Ce lumini poart o nav care efectueaz operaiuni What lights shall a vessel engaged in dredging or
de dragare sau alte lucrri sub ap i are underwater operations exhibit, when restricted in
capacitate de manevr redus ? her ability to manoeuvre?
1 Dou lumini roii suprapuse, vizibile pe tot orizontul 1 Two all-round red lights in a vertical line to
care indic bordul n care se lucreaz, dou lumini indicate the side on which the obstruction exists, 2
verzi all-round green lights in a vertical line to indicate
suprapuse vizibile tot orizontul indicnd bordul prin the side on which another vessel may pass and
care se poate trece precum i luminile unei nave cu the lights of a vessel restricted in her ability to
capacitate de manevr redus . manoeuvre.
2 Luminile unei nave n imposibilitate de manevr. 2 The lights of a vessel not under command.
3 Dou lumini roii suprapuse vizibile tot orizontul 3 Two all-round red lights in a vertical line to
care indic bordul n care se lucreaz, dou lumini indicate the side on which an obstruction exists, 2
verzi suprapuse care indic bordul pe unde se red lights in a vertical line to indicate the side on
poate trece i ale unei nave cu capacitate de which another vessel may pass and the lights of a
manevr redus n mar. power-driven vessel underway.
ntrebare 176 Question 176
Ce semne poart o nav care efectueaz What shapes shall a vessel engaged in dredging
operaiuni de dragare sau alte lucrari sub ap i or underwater operations exhibit, when restricted
are capacitate de manevr redus i exist un in her ability to manoeuvre?
obstacol? 1 Two balls in a vertical line indicating the side on
1 Dou bule suprapuse care indic bordul unde se which an obstruction exists, 2 diamonds in a
lucreaz, dou biconuri suprapuse care indic vertical line indicating the side on which another
bordul pe unde se poate trece. vessel may pass.
2 Dou bule suprapuse care indic bordul unde se 2 Two balls in a vertical line indicating the side on
lucreaz, doua biconuri suprapuse care indic which an obstruction exists, 2 diamonds in a
bordul pe unde se poate trece i semnele unei nave vertical line indicating the side on which another
cu capacitate de manevr redus . vessel may pass and the shapes of a vessel
3 Semnele unei nave n imposibilitate de manevr. restricted in her ability to manoeuvre.
3 The shapes of a vessel not under command.
ntrebare 177 Question 177
Ce lumini poart o nav care efectueaz operaiuni What lights shall a vessel engaged in dredging or
de dragare sau alte lucrari sub ap, cu capacitate underwater operations exhibit, when restricted in
de manevr redus i care este la ancor? her ability to manoeuvre and at anchor?
1 Luminile unei nave cu propulsie mecanic la 1 The lights of a power-driven vessel at anchor.
ancor.
2 O lumin roie care s indice bordul n care se 2 A red light indicating the side on which an
lucreaz i lumina de ancor. obstruction exists and the lights for a vessel at
anchor.
3 n locul luminilor de nav la ancor, luminile unei 3 Instead of the lights of a vessel at anchor, the
nave cu capacitate de manevr redus care lights of a vessel restricted in her ability to
execut operaiuni de dragare. manoeuvre engaged in dredging operations.
ntrebare 178 Question 178
Ce semne poart o nav care efectueaz What shapes shall a vessel engaged in dredging
operaiuni de dragare sau alte lucrari sub ap cu or underwater operations exhibit, when restricted
cu capacitate de manevr redus i care este la in her ability to manoeuvre and at anchor?
ancor?
110
1 n locul semnelor de nav la ancor, semnele unei 1 Instead of the shapes of a vessel at anchor, the
nave cu capacitate de manevr redus care shapes of a vessel restricted in her ability to
execut operaiuni de dragare. manoeuvre engaged in dredging operations.
2 Un bicon care s indice bordul n care se 2 A diamond indicating the side on which an
lucreaz i semnele navelor la ancor. obstruction exists and the shapes of vessels at
anchor.
3 Semnele unei nav cu propulsie mecanic la 3 The shapes of a power-driven vessel at anchor.
ancora.
ntrebare 179 Question 179
Ce trebuie s poarte o nav care efectueaz What shall a vessel engaged in diving operations
lucrri cu scafandri i care datorit mrimii nu poate exhibit, whenever her size makes it impracticable
purta luminile i semnele prevzute navelor care to exhibit all lights and shapes prescribed for
execut operaiuni de dragaj? vessels engaged in dredging operations?
1 Trei lumini suprapuse, vizibile tot orizontul din care 1 3 all-round lights in a vertical line, the highest and
prima i ulima roie, iar cea din mijloc alb. lowest being red and the middle light white.
2 Trei lumini suprapuse din care prima i ultima roie 2 3 all-round lights in a vertical line, the highest and
i cea din mijloc alb, o reproducere rigid de cel lowest being red and the middle light white, a rigid
puin un metru a pavilionului ''A'' din codul replica of the International Code flag " A " not less
internaional de semnale vizibile tot orizontul. than one metre in height, to ensure her all-round
visibility.
3 O reproducere rigid de cel puin un metru a 3 A rigid replica of the International Code flag " A ",
pavilionului ''A'' din codul internaional de semnale. not less than one m in height.
ntrebare 180 Question 180
Ce lumini poart o nav care execut operaiuni de What lights shall a vessel engaged in
deminare? mineclearance operations exhibit?
1 Luminile unei nave nestpne pe manevr. 1 The lights of a vessel not under command.
2 Luminile unei nave nestpne pe manevr i trei 2 The lights of a vessel not under command and 3
lumini roii vizibile pe ntreg orizontul. all-round red lights.

3 Luminile prevazute pentru navele cu propulsie 3 The lights prescribed for power-driven vessels
mecanic n mar i trei lumini verzi vizibile tot underway and 3 all-round green lights.
orizontul.
ntrebare 181 Question 181
Cum sunt dispuse luminile verzi purtate de navele How shall the green lights of vessels engaged in
care execut operaiuni de deminare? mineclearance operations be exhibited?
1 Una la mrul catargului i cte una la fiecare capt 1 One of these lights shall be exhibited near the
al vergii mari. foremast head and orle at each end of the fore
yard.
2 Unele sub altele. 2 In a vertical line.
3 Una la catargul prova , celelalte dou la catargul 3 One at the foremast head, the other two at the
pupa. stern masthead.
ntrebare 182 Question 182
Care sunt semnele pe care le poate purta o nav What shapes shall a vessel engaged in
care execut operaiuni de deminare? mineclearance operations exhibit?
1 Semnele unei nave n imposibilitate de manevr. 1 The shapes of a vessel not under command.
2 Trei bule, iar dac este ancorat i semnul de nav 2 Three balls and in case the vessel is at anchor,
la ancora. three balls and the shape prescribed for anchored
3 Semnele unei nave cu propulsie mecanic n mar vessels.
i trei biconuri. 3 The shapes of a power-driven vessel underway
and 3 diamonds.
ntrebare 183 Question 183
Cum sunt dispuse bulele pe care le poart navele How shall the balls of vessels engaged in
care execut operaiuni de dragaj mine? mineclearance operations be exhibited?
1 Unele sub altele. 1 In a vertical line.
2 Una la catargul prova i dou la catargul pupa. 2 One at the foremasthead and 2 at the
sternmasthead.
3 Una la mrul catargului prova i cte una la capatul 3 One at the foremasthead and e at each end of the
vergii mari. fore yard.
ntrebare 184 Question 184
Ce semnificaie au semnele i luminile navelor care What do the shapes and lights of vessels engaged
execut operaiuni de dragaj de mine? in mineclearance operations indicate?
111
1 C este periculos pentru nave s treac la o 1 That it is dangerous for another vessel to
distan mai mic de 1000m fa de nava approach within 1000 metres of the
respectiv. mineclearance vessel.
2 C este periculos pentru nave s treaca la o 2 That it is dangerous for another vessel to
distanta mai mic de 500m faa de nav respectiva. approach within 500 metres of the mineclearance
vessel.
3 C navele din jur trebuie s navige cu atenie, la o 3 That another vessel shall navigate with precaution
distan de peste 2M. keeping more than 2 nm distance from the vessel.
ntrebare 185 Question 185
Ce lumini poart o nav stnjenit de pescajul su? What lights shall a vessel constrained by her
draught exhibit?
1 Luminile prescrise pentru nav cu propulsie 1 The lights prescribed for power-driven vessels
mecanic n mar plus o lumin roie. underway and an additional red light.
2 Luminile prescrise pentru nav cu propulsie 2 The lights prescribed for power-driven vessels
mecanic n mar plus trei lumini roii suprpuse underway and 3 additional all-round red lights in a
vizibile tot orizontul. vertical line.
3 Luminile unei nave cu capacitate de manevr 3 The lights of a vessel restricted in her ability to
redus . manoeuvre.
ntrebare 186 Question 186
Ce semn poart o nav stnjenit de pescajul su? What shape shall a vessel constrained by her
draught exhibit?
1 Dou bule suprapuse. 1 Two balls in a vertical line.
2 Dou bule supapuse cu un bicon ntre ele. 2 Two balls in a vertical line with a diamond
between them.
3 Un cilindru negru. 3 A black cylinder.
ntrebare 187 Question 187
Unde trebuie s fie expuse luminile sau semnele Where the lights or shapes of the vessels
specifice navelor stnjenite de pescaj? constrained by their draught shall be exhibited?
1 n locul cel mai vizibil. 1 Where they can best be seen.
2 La catargul pupa. 2 At the stern masthead.
3 La catargul prova. 3 At the fore masthead.
ntrebare 188 Question 188
Ce lumini trebuie s poarte o nav n serviciul de What lights shall a vessel engaged on pilotage
pilotaj cnd este n mar? duty exhibit, when underway?
1 Luminile din borduri i dou lumini verticale, vizibile 1 Sidelights and two all-round lights in a vertical line,
tot orizontul, cea superioar fiind alb, cealalt the upper being white and the lower red.
roie. 2 Sidelights, a sternlight, two all-round lights in a
2 Luminile din borduri, lumina de pupa, dou lumini vertical line, the upper being white and the lower
verticale vizibile tot orizontul, cea superior alb, red.
cealalt roie. 3 Sidelights, a sternlight and an all-round red quick-
3 Luminile din borduri, lumina de pupa i o lumin flashing light.
roie cu sclipiri repezi, vizibil pe tot orizontul.
ntrebare 189 Question 189
Ce lumin trebuie s poarte o nav n serviciul de What lights shall a vessel engaged on pilotage
pilotaj cnd nu este n mar? duty exhibit, when she is not underway?
1 Doua lumini verticale vizibile pe tot orizontul, cea 1 Two all-round lights in a vertical line, the upper
superior roie, cealalt alb. being red and the lower white.
2 O lumin alb vizibile pe tot orizontul care se va 2 An all-round white alternating light.
aprinde i stinge cu intermiten.
3 Doua lumini verticale vizibile pe tot orizontul, cea 3 Two all-round lights in a vertical line, the upper
superior este alb, cealalt roie. being white and the lower red.
ntrebare 190 Question 190
Ce lumini trebuie s poarte o nav n serviciul de What lights shall a vessel engaged on pilotage
pilotaj cnd este la ancor? duty exhibit, when she is at anchor?
1 Luminile de nav la ancor i dou lumini verticale 1 The lights of a vessel at anchor and two all-round
vizibile pe tot orizontul , cea superior alb, cealalt lights in a vertical line, the upper being white, the
roie. lower red.
2 Luminile de nav la ancor. 2 The lights of a vessel at anchor.
3 Luminile de la nav la ancor i o lumin 3 The lights of a vessel at anchor and a white
intermitent alb la catarg. alternating light at the masthead.
ntrebare 191 Question 191
112
Ce lumini i semne trebuie s poarte o nav pilot What lights and shapes shall a pilot vessel exhibit
cnd nu se afl n serviciul de pilotaj? when not engaged on pilotage duty?
1 Luminile i semnele prescrise pentru navele pilot. 1 The lights and shapes prescribed for a pilot
2 Luminile i semnele unei nave similare cu aceeai vessel.
lungime. 2 The lights or shapes prescribed for a similar
vessel of her length.
3 Luminile i semnele navelor cu capacitate de 3 The lights and shapes for vessels restricted in
manevr redus. their ability to manoeuvre.
ntrebare 192 Question 192
Ce lumini poart o nav ancorat, cu lungime mai What lights shall a vessel at anchor exhibit, when
mare de 50 m? her length exceeds 50m?
1 O lumin alb vizibil pe tot orizontul, la catargul 1 An all-round white light at the fore masthead.
prova.
2 O lumin alb vizibil pe tot orizontul n prova. 2 An all-round white light in the fore part.
3 O lumin alb vizibil pe tot orizontul n prova i o 3 An all-round white light in the fore part and
alt lumin alba vizibil pe tot orizontul la pupa, dar another all-round white light at or near the stern,
mai jos dect lumin din prova. but at a lower level than the light in the fore part.
ntrebare 193 Question 193
Ce semne poart o nav ancorat? What shapes shall a vessel at anchor exhibit?
1 O bul ridicat la prova. 1 One ball in the fore part.
2 Un bicon instalat la prova. 2 One diamond in the fore part.
3 Un con negru instalat la prova. 3 One black cone in the fore part.
ntrebare 194 Question 194
Ce lumini trebuie s poarte o nav ancorat a crei What lights shall a vessel at anchor exhibit, when less
lungime este mai mic de 50m? than 50m in length?
1 Luminile de nav ancorat. 1 The lights of a vessel at anchor.

2 n locul luminilor de nav ancorat, o lumin alb 2 Instead of the lights of a vessel at anchor, an all-
vizibile pe tot orizontul instalat n locul cel mai round white light where it can best be seen.
vizibil. 3 A light in the fore part.
3 O lumin la prova.
ntrebare 195 Question 195
Ce mrime trebuie s aib o nav care la ancor What is the length of a vessel at anchor which
trebuie s foloseasc iluminatul de lucru sau lumini must use the available working or equivalent lights
echivalente cu care s -i lumineze puntea? to illuminate her decks?
1 75m. 1 75m.
2 50m. 2 50m.
3 100m i mai mare. 3 100m and more.
ntrebare 196 Question 196
Ce lumini trebuie s poarte o nav euat? What lights shall a vessel aground exhibit?
1 Luminile de nav ancorat i doua lumini 1 The lights of a vessel at anchor and two all-round
suprapuse, roii, vizibile pe tot orizontul. red lights in a vertical line.
2 Doua lumini suprapuse roii, vizibile pe tot 2 Two all-round red lights in a vertical line.
orizontul.
3 Trei lumini suprapuse roii vizibile pe tot orizontul i 3 Three all-round red lights in a vertical line and the
luminile de nav ancorat. lights of a vessel at anchor.
ntrebare 197 Question 197
Ce semne trebuie s poarte o nav euat? What shapes shall a vessel aground exhibit?
1 Semnele de nav ancorat i trei bule suprapuse. 1 The shapes of a vessel at anchor and three balls
in a vertical line.
2 Semnele de nav ancorat i dou bule suprapuse. 2 The shapes of a vessel at anchor and two balls in
a vertical line.
3 Dou bule suprapuse. 3 two balls in a vertical line.
ntrebare 198 Question 198
Unde trebuie instalate semnele i luminile navelor Where the shapes and lights of the vessels
euate? aground shall be exhibited?
1 La prova. 1 In the fore part.
2 La catargul pupa. 2 At the sternmast head.
3 n locul cel mai vizibil. 3 Where they can best be seen.
ntrebare 199 Question 199
Cnd nu sunt obligate navele mai mici de 7m When shall vessels of less than 7m in length not
113
lungime s poarte lumini de nav ancorat? be required to exhibit the lights of a vessel at
anchor?
1 Cnd sunt la ancor dar nu ntr-un canal navigabil 1 When at anchor, but not-in a narrow channel,
ngust, pase de intrare n port sau rade de fairway or anchorage, or where other vessels
ancorare. normally navigate.
2 Cnd sunt ancorate ntr-un bazin portuar. 2 When at anchor in a basin.
3 Cnd sunt la ancor i n rad. 3 When at anchor in the roadstead.
ntrebare 200 Question 200
Cnd nu sunt obligate navele mai mici de 7m When shall vessels of less than 7m in length not
lungime s poarte semnele de nav ancorat? be required to exhibit the shapes of a vessel at
anchor?
1 Cnd sunt ancorate ntr-un bazin portuar. 1 When at anchor in a basin.
2 Cnd sunt la ancor dar intr-un canal navigabil, 2 When at anchor but not in a narrow channel,
pase de intrare in port sau rade de ancorare. fairway or anchorage, or where other vessel
normally navigate.
3 Cand sunt la ancor i n rad. 3 When at anchor in the roadstead.
ntrebare 201 Question 201
Cror nave euate nu li se cere s poarte luminile What vessels aground shall not be required to
i semnele speciale de nav euat? exhibit the lights and shapes of a vessel aground?
1 Nave cu lungime mai mic de 7 m. 1 Vessels of less than 7m in length.
2 Nave cu lungime mai mic de 15 m. 2 Vessels of less than 15m in length.
3 Nave cu lungime mai mic de 12 m. 3 Vessels of less than 12m in length.
ntrebare 202 Question 202
Ce lumini i semne trebuie s poarte un hidroavion What lights and shapes shall a seaplane exhibit,
amerizat? when alighted on the sea?

1 Luminile i semnele, pe ct posibil, prescrise de 1 The lights and shapes prescribed by the rules.
Regulament.
2 Luminile i semnele necesare pentru a putea fi 2 The lights and shapes necessary for identification.
identificat.
3 Luminile i semnele navelor mai mici de 20 m. 3 The lights and shapes for vessels of less than
20m in length.
ntrebare 203 Question 203
Ce se inelege prin termenul fluier, la bordul What does the word "whistle" mean, aboard?
navelor?
1 Un aparat electronic care poate produce sunete 1 An electronic device capable of producing short
scurte i lungi. and prolonged blasts.
2 Orice aparat de semnalzare sonor capabil de a 2 Any sound signalling appliance capable of
emite sunetele prescrise de Regulament producing the blasts prescribed by the rules.
3 Un aparat mecanic care emite numai sunete de 3 A mechanical device producing any fog signals.
cea
ntrebare 204 Question 204
Ce este "sunetul scurt ? What does the term "short blast" mean?
1 Un sunet cu o durata de 2-3 secunde, emis de o 1 A blast of from 2 to 3 seconds duration.
nav.
2 Un sunet emis de o nav propulsat, n mar, cu o 2 A blast of a short, less than 1 second's duration,
durata mic, sub o secund. produced by a power-driven vessel underway.
3 Un sunet a crui durat este de aproximativ o 3 A blast of about 1 second's duration.
secund.
ntrebare 205 Question 205
Ce se inelege prin expresia "sunet lung"? What does the term "prolonged" mean?
1 Un sunet a crui durata este de 4-6 secunde. 1 A blast of from 4 to 6 seconds' duration.
2 Un sunet emis de o nav propulsat, in mar, cu o 2 A blast of more than 6 seconds' duration,
durat de peste 6 secunde. produced by a power-driven vessel, underway.
3 Un sunet sonor emis de o nav cu o durat de 2-3 3 A blast of from 2 to 3 seconds' duration, produced
secunde. by a vessel.
ntrebare 206 Question 206
Ce echipament de semnalizare sonor trebie s What equipment for sound signals shall a vessel
aib o nav cu lungimea intre 12 i 100 m. of 12m-100m in length be provide with?
1 Un singur fluier la mijlocul navei. 1 One whistle at midship.
2 Un clopot la prova sau pupa navei. 2 A bell in the fore part or at the stern of the vessel.
114
3 Un fluier i un clopot. 3 A whistle and a bell.
ntrebare 207 Question 207
Ce echipament de semnalizare sonor trebuie s What equipment for sound signals shall a vessel
aib o nav cu lungimea de 100m sau mai mare of 100m or more in length be provided with?
de100m ?
1 Un fluier, un clopot i un gong la pupa. 1 A whistle, a bell and a gong at the stern.
2 Un fluier la prova i un gong la pupa. 2 A whistle in the fore part and a gong at the stern.
3 Un clopot la prova i un gong la pupa. 3 A bell in the fore part and a gong at the stern.
ntrebare 208 Question 208
Copotul sau gongul, sau amndou pot fi nlocuite May the bell or the gong, or both be replaced by
cu un alt echipament avnd aceleai caracteristici other equipment having the same sound
sonore? characteristics?
1 Da, numai gongul de la pupa. 1 Yes, but only the gong at the stern.
2 Nu pot fi nlocuite. 2 They cannot be replaced.
3 Pot fi nlocuite amndou, cu condiia s fie 3 Both of them may be replaced, provided that
posibil ntotdeauna acionarea manual. manual sounding shall always be possible.
ntrebare 209 Question 209
Ce echipament de semnalizare sonor trebuie s aib What equipment for sound signals shall a vessel
la bord o nav sub 12m lungime? of less than 12m in length carry?
1 Navele sub 12m lungime nu sunt obligate s aib 1 Vessels of less than 12m in length shall not be
echipament de semnalizare sonor. obliged to carry sound signalling appliances.
2 Navele sud 12m sunt obligate s aib un fluier i 2 Vessels of less than 12m in length shall carry a
un clopot la prova. whistle and a bell in the fore part.

3 Navele sub 12m lungime nu sunt obligate s aib 3 Vessels of less than 12m in length shall not be
la bord echipamentul de semnalizare prescris, dar obliged to carry the prescribed sound signalling
trebuie, in lipsa lui s fie dotate cu un alt mijloc de appliances, but they shall be provided with some
emitere a unui semnal sonor eficace. other means of making an efficiency sound signal.

ntrebare 210 Question 210


Cnd se emit semnale sonore de manevr ? When the sound signals for manoeuvring shall be
given?
1 n orice situaii. 1 In any circumstances.
2 Cnd navele se vd unele pe altele. 2 When vessels are in sight of one another.
3 Pe timp de vizibilitate redus . 3 In restricted visibility.
ntrebare 211 Question 211
Ce semnal sonor se emite pentru indicarea Which is the sound signal to indicate the
manevrei: "vin la tribord" ? manoeuvre "I am altering my course to
starboard"?
1 Un sunet scurt. 1 One short blast.
2 Un sunet lung urmat de unul scurt. 2 One prolonged blast followed by one short blast.
3 Dou sunete lungi urmate de unul scurt. 3 2 prolonged blast followed by one short blast.
ntrebare 212 Question 212
Ce semnal sonor se emite pentru indicarea Which is the sound signal to indicate the
manevrei: "vin la babord" ? manoeuvre "I am altering my course to port"?
1 Un sunet lung i dou scurte. 1 One prolonged blast followed by 2 short blast.
2 Dou sunete scurte. 2 2 short blasts.
3 Dou sunete lungi urmate de dou sunete scurte. 3 2 prolonged blasts followed by 2 short blasts.
ntrebare 213 Question 213
Ce semnal sonor se emite pentru indicarea Which is the sound signal to indicate the
manevrei: "am maina inapoi" ? manoeuvre "I am operating astern propulsion"?
1 Un sunet lung i trei sunete scurte. 1 One prolonged blast followed by 3 short blasts.
2 Trei sunete scurte precedate i urmate de un sunet 2 3 short blasts preceded and followed by one
lung. prolonged blast.
3 Trei sunete scurte. 3 3 short blasts.
ntrebare 214 Question 214
Cu ce se pot completa semnalele sonore emise cu What may the sound signals given on the whistle
fluierul pentru a indica manevra ce se execut ? be supplemented by, to indicate the manoeuvre
being carned out?
1 Cu semnale luminoase. 1 By light signals.
115
2 Cu orice alte semnale. 2 By any other signals.
3 Cu una sau dou bule negre ridicate la catarg. 3 By one or two black balls at the masthead.
ntrebare 215 Question 215
Ce semnificaie are semnalul luminos "o sclipire" What significance shall the light signal "one flash
dac insoete semnalul sonor ? have, if associated with the sound signal?
1 Vin la tribord. 1 I am altering my course to starboard.
2 Am maina stopat. 2 I have stopped my engines.
3 Manevrez cu dificultate la tribord. 3 I am manoeuvring with difficulty to port.
ntrebare 216 Question 216
Ce semnificaie are semnalul luminos "dou sclipiri' What significance shall the light signal "2 flashes"
dac insoete semnalul sonor ? have, if associated with the sound signal?
1 Vin la tribord. 1 I am altering my course to starboard.
2 Manevrez cu dificultate la babord. 2 I am manoeuvring with difficulty to port.
3 Vin la babord. 3 I am altering my course to port.
ntrebare 217 Question 217
Ce semnificaie are semnalul luminos "trei sclipiri' What significance shall light signal "3 flashes"
dac insoete semnalul sonor ? have, if associated with the sound signal?
1 Am maina inapoi. 1 I am operating astern propulsion.
2 Manevrez cu dificultate. 2 I am manoeuvring astern propulsion.
3 Am stopat maina. 3 I have my engines stopped.
ntrebare 218 Question 218
Ct timp dureaza o sclipire, la semnalul luminos de What is the duration of one flash, when using the
manevr ? manoeuvring light signal?
1 Aproximativ o secund. 1 About one signal.
2 2-3 secunde. 2 2 to 3 seconds.
3 Ct mai mult pentru a putea fi observat. 3 As long as possible so as to be observed.
ntrebare 219 Question 219
La ce interval de timp se pot da semnalele At what interval shall successive light signals be
necesare luminoase pentru repetarea manevrei ? given?
1 La cel puin 10 secunde. 1 At not less that 10 seconds.
2 Dup minimum un minut. 2 After at least one minute.
3 De cte ori este nevoie. 3 Whenever it is necessary.
ntrebare 220 Question 220
Ce caracteristici trebuie s aib lumina care What characteristics shall the light supplementing
completeaz semnalele sonore ? the sound signals have?
1 Roie i vizibil pe intreg orizontul. 1 An all-round red light.
2 Alb, vizibil pe intreg orizontul. 2 An all-round white light.
3 Verde la tribord, roie la babord i alb pentru 3 Green to starboard, red to port and white for
maina inapoi astern propulsion.
ntrebare 221 Question 221
Cnd navele sunt n vedere ntr-un enal sau pe o When in sight of one another in a narrow channel
cale de acces ngust i una din ele intenioneaz or fairway, what signal shall the vessel intending
s depaeasc o alt nav prin tribord, ce semnal to overtake another on starboard side, give?
va emite?
1 2 sunete lungi urmate de un sunet scurt 1 2 prolonged blasts followed by one short blast.
2 Un sunet scurt. 2 One short blast.
3 Un sunet lung urmat de un sunet scurt. 3 One prolonged blast followed by one short blast.
ntrebare 222 Question 222
Cnd navele sunt n vedere ntr-un enal sau pe o When in sight of one another in a narrow channel
cale de acces ngust i una din ele intenioneaz or fairway, what signal shall the vessel intending
s depaeasc o alt nav prin babord, ce semnal to overtake another on port side produce?
va emite?
1 2 sunete scurte. 1 2 short blasts.
2 2 sunete lungi urmate de dou sunete scurte. 2 2 prolonged blasts followed by 2 short blasts.
3 2 sunete scurte precedate i urmate de un sunet 3 2 short blasts preceded and followed by one
lung. prolonged blast.
ntrebare 223 Question 223
Ce semnale d o nav ce ii d acordul n legtur What signals shall a vessel give, when indicating
cu manevr de depaire pe care urmeaz s o her agreement to be overtaken?
fac alt nav ?
1 Un sunet lung i 5 sunete scurte. 1 One prolonged blast and 5 short blasts.
116
2 Un sunet lung, un sunet scurt, un sunet lung i unul 2 One prolonged, one short, one prolonged and one
scurt ( litera "C" ). short blast (International Code, letter "C" ).
3 Un sunet scurt pentru tribord i 2 sunete scurte 3 One short blast for starboard and 2 short blasts for
pentru babord. port.
ntrebare 224 Question 224
Ce semnale sonore emite o nav care vede alt What sound signals shall a vessel give when in
nav i nu intelege intenia ei sau nu sie dac ia sight of another and failing to understand the
masuri suficiente pentru evitarea coliziunii ? intentions of another, or when in doubt whether
sufficient action is being taken by the other to
avoid collision?
1 Semnale sonore rapide de cel puin 5 sunete 1 At least 5 short and rapid blasts on the whistle.
scurte.
2 Un sunet scurt i 5 sunete scurte. 2 One prolonged blast and 5 short blasts.
3 2 sunete lungi, urmate de sunete scurte. 3 2 prolonged blasts followed by short blasts.
ntrebare 225 Question 225
Ce semnale luminoase pot completa semnalele What light signals may supplement the sound
sonore emise de o nav ce nu nelege intenia signals given by a vessel which fails to understand
celeilalte sau cnd nu este sigur c cealalt ia the intentions of another or is in doubt whether
masuri suficiente pentru evitarea coliziunii ? sufficient action is being taken by the other to
avoid collision?
1 Semnale repetate luminoase. 1 Successive light signals.
2 Un semnal luminos alctuit din cel puin 5 sclipiri 2 A light signal of at least 5 short and rapid flashes.
scurte i rapide.
3 Un semnal luminos larg i alte semnale luminoase 3 One long light signal and other short light signals.
scurte.
ntrebare 226 Question 226
Ce semnal se emite de ctre o nav care se What signal shall a vessel give, when nearing a
apropie de un cot sau de o parte a unui enal ori o bend or an area of a channel or fairway where
cale de acces, unde alte nave ar putea fi mascate other vessels may be obscured by an intervening
de un obstacol ? obstruction?
1 Un sunet scurt, vin la tribord. 1 One short blast "I am altering my course to
starboard".
2 Un sunet lung. 2 One prolonged blast.
3 Sunete scurte repetate, de atragere a ateniei. 3 Successive short blasts to attract attention.
ntrebare 227 Question 227
Ce sunet emite o nav care se apropie de un cot What signal shall a vessel give, when approaching
sau un obstacol, care poate masca o alt nav i a bend or obstruction that may obscure another
care aude din cealalt parte un semnal lung ? vessel and hearing a prolonged blast?
1 Un sunet scurt, vin la dreapta. 1 One short blast "I am altering my course to
starboard".
2 Un sunet lung urmat de unul scurt. 2 One prolonged blast followed by one short blast.
3 Un sunet lung. 3 One prolonged blast.
ntrebare 228 Question 228
Cnd la bordul unei nave sunt instalate fluiere la o When whistles are fitted on the vessel at a
distan mai mare de 100m unul de altul, care distance apart of more than 100m, which of them
dintre ele trebuie folosit pentru emiterea semnalelor shall be used for giving manoeuvring and warning
de manevr i avertizare ? signals?
1 Unul dintre ele. 1 One of them.
2 Amndou. 2 Both of them.
3 Numai fluierul din prova pentru avertizare i fluierul 3 Only the whistle forward for warning and only the
din pupa pentru manevr. whistle aft for manoeuvring.
ntrebare 229 Question 229
Cnd se emit semnalele sonore pe vizibilitate When shall sound signals be given, in conditions
redus ? of restricted visibility?
1 Numai ziua, pe vizibilitate redus . 1 Only by day in conditions of restricted visibility.
2 Noaptea pe timp de cea. 2 By night on foggy weather.
3 Att ziua ct i noaptea pe vizibilitate redus . 3 By day and by night in conditions of restricted
visibility.
ntrebare 230 Question 230
Cnd se emit semnalele sonore pe vizibilitate When shall sound signals be given, in conditions
redus ? of restricted visibility?
117
1 nuntrul sau n apropierea unei zone n care 1 In or near an area of restricted visibility.
vizibilitatea este redus .
2 nuntrul unei zone n care vizibilitatea este redus. 2 In an area of restricted visibility.
3 Numai pe timp de cea 3 Only on foggy weather.
ntrebare 231 Question 231
Ce semnal sonor emite o nav cu propulsie What sound signal shall a power-driven vessel
mecanic care se deplaseaz prin ap, pe timp de give, when making way through the water in
vizibilitate redus ? conditions of restricted visibility?
1 5 sunete scurte de avertizare. 1 5 short warning blasts.
2 Un sunet lung urmat de unul scurt la un interval de 2 One prolonged blast followed by one short blast at
un minut. an interval of one minute.
3 Un sunet lung la intervale ce nu vor depai 2 3 One prolonged blast at intervals of not more than
minute. 2 minutes.
ntrebare 232 Question 232
Ce semnal sonor emite o nav stopat i care nu What sound signal shall a vessel underway but
se mai deplaseaz prin ap (n deriv) pe stopped and making no way through the water
vizibilitate redus ? give, in conditions of restricted visibility?
1 Un sunet lung (de avertizare) la intervale de un 1 One prolonged warning blast at intervals of one
minut. minute.
2 2 sunete lungi la intervale ce nu vor depi 2 2 At intervals of not more than 2 minutes 2
minute, iar sunetele separate ntre ele printr-un prolonged blasts in succession with an interval of
interval de aproximativ 2 secunde. about 2 seconds between them.
3 5 sunete scurte (de avertizare) la intervale de un 3 5 short warning blasts at intervals of one minute.
minut.
ntrebare 233 Question 233
Ce semnal sonor emite nav nestpn pe What sound signal shall a vessel not under
manevr pe vizibilitate redus ? command give, in conditions of restricted
1 Un sunet lung urmat de 2 sunete scurte, la intervale visibility?
nu mai mari de 2 minute. 1 One prolonged blast followed by 2 short blasts at
2 Un sunet lung i 5 sunete scurte, la intervale de 2 intervals of not more than 2 minutes.
minute. 2 One prolonged blast and 5 short blasts at intervals
3 5 sunete scurte (de avertizare) la intervale nu mai of 2 minutes.
mari de un minut. 3 5 short warning blasts at intervals not more than
one minute.
ntrebare 234 Question 234
Ce semnal sonor emite o nav cu capacitatea de What sound signal shall a vessel restricted in her
manevr redus pe vizibilitate redus ? ability to manoeuvre give, in conditions of
restricted visibility?
1 Un sunet lung urmat de trei sunete scurte la 1 One long blast followed by 3 short blasts at
intervale de 2 minute. intervals of 2 minutes.
2 3 sunete scurte precedate i urmate de un sunet 2 3 short blasts preceded and followed by one
lung, la intervale de 2 minute. prolonged blast at intervals of 2 minutes.
3 Un sunet lung urmat de 2 sunete scurte la intervale 3 One prolonged blast followed by 2 short blasts at
nu mai mari de 2 minute intervals of not more than 2 minutes.
ntrebare 235 Question 235
Ce semnale sonore vor emite navele stnjenite de What sound signals shall vessels constrained by
pescajul lor pe vizibilitate redus ? their draught give, in conditions of restricted
visibility?
1 Un sunet lung urmat de 2 sunete scurte, la intervale 1 One prolonged blast followed by 2 short blasts at
nu mai mari de 2 minute. intervals of not more than 2 minutes.
2 Un sunet lung precedat i urmat de un sunet scurt 2 One prolonged blast preceded and followed by
la intervale de un minut. one short blast at intervals of one minute.
3 5 sunete scurte la intervale de 2 minute. 3 5 short blasts at intervals of 2 minutes.
ntrebare 236 Question 236
Ce semnale sonore emite o nav cu vele pe What sound signals shall a sailing vessel give, in
vizibilitate redus ? conditions of restricted visibility?
1 Un sunet lung, dat cu sirena, la intervale de un 1 One prolonged blast by hooter at intervals of one
minut. minute.
2 4 sunete scurte la intervale de 2 minute. 2 4 short blasts at intervals of 2 minutes.
3 Un sunet lung urmat de 2 sunete scurte la intervale 3 One prolonged blast followed by 2 short blasts at
ce nu vor fi mai mari de 2 minute. intervals of not more than 2 minutes.
118
ntrebare 237 Question 237
Ce semnale sonore emite o nav in mar care What sound signals shall a fishing vessel
pescuiete pe vizibilitate redus ? underway give, in conditions of restricted visibility?
1 4 sunete scurte (de averizare) la intervale de 2 1 4 short (warning) blasts at intervals of 2 minutes.
minute.
2 Un sunet lung urmat de 2 sunete scurte la intervale 2 One prolonged blast followed by 2 short blasts at
ce nu pot fi mai mari de 2 minute. intervals of not more than 2 minutes.
3 Un sunet lung urmat de 3 sunete scurte la intervale 3 One prolonged blast followed by 3 short blasts at
de un minut. intervals of one minute.
ntrebare 238 Question 238
Ce semnale sonore emite o nav care pescuiete What sound signals shall a fishing vessel at
la ancor pe vizibilitate redus ? anchor give, in conditions of restricted visibility?
1 Bti repezi cu clopotul timp de 5 secunde la 1 Ringing the bell rapidly for 5 seconds at intervals
intervale de un minut. of one minute.
2 Un sunet lung urmat de 2 sunete scurte la intervale 2 One prolonged blast followed by 2 short blasts at
ce nu vor fi mai mari de 2 minute. intervals of not more than 2 minutes.
3 Bti repezi cu clopotul timp de 5 secunde i un 3 Ringing the bell rapidly for 5 seconds and one
sunet lung cu fluierul la intervale ce nu vor depi 2 prolonged blast on the whistle at intervals of not
minute. more than 2 minutes.

ntrebare 239 Question 239


Ce semnale sonore emite o nav cu capacitate de What sound signals shall a vessel restricted in her
manevr redus care i efectueaz lucrrile sale, ability to manoeuvre give, when carrying out her
la ancor, pe vizibilitate redus ? work, at anchor, in conditions of restricted
visibility?
1 Bti repezi cu clopotul timp de 5 secunde, 1 Rapid blasts on the bell for 5 seconds preceded
precedate i urmate de un sunet lung, la intervale and followed by one prolonged blast at intervals of
de 2 minute. 2 minutes.
2 Bti repezi cu clopotul timp de 5 secunde la n 2 Rapid blasts on the bell for 5 seconds to one
minut. minute.
3 Un sunet lung urmat de 2 sunete scurte la intervale 3 One prolonged blast followed by 2 short blasts at
ce nu vor fi mai mari de 2 minute. intervals of not more than 2 minutes.
ntrebare 240 Question 240
Ce semnale sonore emite o nav care What sound signals shall a vessel give when
remorcheaz sau mpinge o alt nav pe vizibilitate engaged in towing or pushing another, in
redus ? conditions of restricted visibility?
1 Un sunet lung urmat de 2 sunete scurte la intervale 1 One prolonged blast followed by 2 short blasts at
ce nu vor fi mai mari de 2 minute. intervals of not more than 2 minutes.
2 4 sunete scurte, precedate i urmate de un sunet 2 4 short blasts preceded and followed by one
lung la intervale de 2 minute. prolonged blast at intervals of 2 minutes.
3 Un sunet lung i 5 sunete de staionare la 3 One prolonged blast and 5 short stay blasts at
intervale de un minut. intervals of one minute.
ntrebare 241 Question 241
Ce semnale sonore emite o nav remorcat, dac What sound signals shall a vessel towed give, if
are echipaj la bord, pe vizibilitate redus ? manned, in conditions of restricted visibility?
1 Un sunet lung urmat i 2 sunete scurte la intervale 1 One prolonged blast and 2 short blasts at intervals
de 2 minute. of 2 minutes.
2 Un sunet lung i 3 sunete scurte la intervale ce nu 2 One prolonged blast and 3 short blasts at intervals
vor fi mai mari de 2 minute. of not more than 2 minutes.
3 Dou sunete lungi urmate de 2 sunete scurte la 3 2 prolonged blasts followed by 2 short blasts at
intervale de 2 minute. intervals of 2 minutes.
ntrebare 242 Question 242
Ce semnale sonore emite n mar o unitate What sound signals shall a pushing vessel and a
compus dintr-o nav mpingtoare i o nav vessel being pushed ahead give, in conditions of
mpins, pe vizibilitate redus ? restricted visibility, when they are rigidly
connected in a composite unit underway?
1 Un semnal lung la intervale ce nu vor depai 2 1 One prolonged blast at intervals of not more than
minute. 2 minutes.
2 Un semnal lung urmat de 2 sunete scurte la 2 One prolonged blast followed by 2 short blasts at
intervale de 2 minute. intervals of 2 minutes.
119
3 Un semnal lung i 4 sunete scurte, de averizare, la 3 One prolonged blast and 4 short warning blasts at
intervale de un minut. intervals of one minute.
ntrebare 243 Question 243
Ce semnale sonore emite o unitate compus What sound signals shall a composite unit,
(mpingator - nav mpins) n deriv, pe vizibilitate pushing vessel-vessel being pushed ahead give,
redus ? when stopped and not making way through the
water, in conditions of restricted visibility?
1 Un sunet lung la intervale de 2 minute. 1 One prolonged blast at intervals of 2 minutes.
2 Un sunet lung precedat i urmat de un sunet scurt 2 One prolonged blast preceded and followed by
la intervale de 2 minute. one short blast at intervals of 2 minutes.
3 2 sunete lungi la intervale ce nu vor depai 2 3 2 prolonged blasts at intervals of not more than 2
minute. minutes.
ntrebare 244 Question 244
Ce semnale sonore emite o nav ancorat, cu What sound signals shall a vessel at anchor give,
lungimea mai mic de 100m, pe vizibilitate redus ? if her length is less than 100m, in conditions of
restricted visibility?
1 Sunete repezi cu clopotul timp de aproximativ 5 1 Rapid blasts on the bell for about 5 seconds, at
secunde, la intervale de cel mult un minut. intervals of not more than one minute.
2 3 sunete scurte cu fluierul i bti repezi cu clopotul 2 3 short blasts on the whistle and rapid blasts on
la prova, la intervale de 2 minute. the bell in the fore part at intervals of 2 minutes.
3 Un sunet scurt, un sunet lung i un sunet scurt la 3 One short blast, one prolonged and one short
intervale de un minut. blast at intervals of one minute.
ntrebare 245 Question 245
Ce semnale sonore emite o nav ancorat, cu What sound signals shall a vessel at anchor give,
lungimea de 100m sau mai mare, pe vizibilitate of 100m or more in length, in conditions of
redus ? restricted visibility?
1 Sunete repezi cu clopotul la prova i un sunet lung 1 Rapid blasts on the bell in the forepart and one
cu fluierul la intervale de un minut. prolonged blast on the whistle at intervals of one
minute.
2 Sunete repezi cu clopotul la prova timp de 2 Rapid blasts on the bell in the forepart and
aproximativ 5 secunde i imediat se va bate rapid immediately the gong shall be sounded in the after
gongul la pupa timp de aproximativ 5 part for about 5 second at intervals of not more
secunde la intervale de cel mult un minut. than one minute.
3 3 sunete distincte cu clopotul la prova i 3 sunete 3 3 distinct strokes on the bell in the forepart and 3
cu gongul la pupa la intervale de un minut. strokes on the gong in the after part at intervals of
one minute.
ntrebare 246 Question 246
Ce semnal sonor suplimentar poate emite o nav What additional sound signal shall a vessel at
ancorat pe timp pe vizibilitate redus pentru a anchor give, in conditions of restricted visibility to
semnala unei nave care se apropie poziia sa i give warning of her position and of the possibility
posibilitatea unei coliziuni? of collision to an approaching vessel?
1 Semnal cu fluierul : un sunet scurt urmat de un 1 Signal on the whistle: one short blast followed by
sunet lung i apoi un sunet scurt. one prolonged blast and then one short blast.
2 Semnal cu fluierul : 5 sunete scurte de avertizare. 2 Signal on the whistle: 5 short warning blasts.
3 Semnal cu fluierul i/sau cornul de cea, un sunet 3 Signal on the whistle and/or by fog horn: one
lung urmat de sunete scurte repezi. prolonged blast followed by rapid short blasts.
ntrebare 247 Question 247
Ce semnale sonore poate emite o nav euat pe What sound signals shall a vessel aground give in
vizibilitate redus ? conditions of restricted visibility?
1 Semnale emise de o nav la ancor i n plus, 1 The signals given by a vessel at anchor and, in
imediat i dup btile rapide de clopot, va emite 3 addition, immediately before and after the rapid
lovituri de clopot separate i distincte. n plus, ringing of the bell she shall give 3 separate and
poate emite cu fluierul un semnal corespunztor. distinct strokes on the bell. In addition, she may
sound an appropriate whistle signal.
2 Semnale cu fluierul de atenionare i bti repezi cu 2 Signals on the whistle to attract attention and
clopotul la intervale de 2 minute. rapid ringing of the bell at intervals of 2 minutes.
3 Un sunet scurt, un sunet lung i un sunet scurt cu 3 One short blast, one prolonged and one short
fluier i bti repezi cu clopotul la interval de un blast on the whistle and ringing the bell rapidly at
minut. intervals of one minute.
ntrebare 248 Question 248
Ce obligaii are o nav mai mic de 12 m, pe What shall a vessel of less than 12m in length do,
120
vizibilitate redus n cazul n care nu poate emite in conditions of restricted visibility, when she
semnale prescrise de Regulament? cannot give the signals prescribed by the rules?
1 S emit cu fluierul un semnal sonor format din 5 1 She shall give a sound signal on the whistle
sunete scurte la interval de un minut. consisting of 5 short blasts at intervals of one
minute.
2 S emit un semnal sonor eficace la intervale 2 She shall make some other efficient sound signal
care s nu depaeasc 2 minute. at intervals of not more than 2 minutes.
3 S emit cu gongul bti repezi la interval de 3 She shall give rapid strokes on the gong at
maximum un minut. intervals of not more than one minute.
ntrebare 249 Question 249
Ce semnale sonore trebuie s emit o pilotin n What sound signals shall a pilot vessel give in
mar aflat in serviciul de pilotaj pe vizibilitate conditions of restricted visibility, when underway
redus? and engaged on pilotage duty?
1 Un sunet lung la intervale de maximum 2 minute 1 One prolonged blast at intervals of not more than
i suplimentar poate s emit un semnal de 2 minutes and in addition an identity signal
identificare format din 4 sunete scurte. consisting of 4 short blasts.
2 Un semnal lung, la intervale de un minut. 2 One prolonged blast at intervals of one minute.
3 4 sunete scurte, cu fluierul, la intervale de un minut. 3 4 short blasts on the whistle at intervals of one
minute.
ntrebare 250 Question 250
Ce semnale sonore trebuie s emit o pilotin in What sound signals shall a pilot vessel give, when
deriv aflat n serviciul de pilotaj pe vizibilitate stopped and not making way through the water,
redus? engaged on pilotage duty in conditions of
restricted visibility?
1 4 sunete scurte ,cu fluierul, la intervale de un minut. 1 4 short blasts on the whistle at intervals of one
minute.
2 Sunetele unei nave stopate i care nu se mai 2 The blasts of stopped vessel not making way
deplasez prin ap i suplimentar poate s emit through the water and in addition 4 short identity
un semnal de identificare format din 4 sunete scurte blasts.
3 2 sunete lungi la interval de un minut 3 2 prolonged blasts at intervals of one minute.
ntrebare 251 Question 251
Ce semnale sonore emite o piloina la ancora What sound signals shall a pilot vessel at anchor
aflata in serviciul de pilotaj pe vizibilitate redus give, when engaged on pilotage duty in conditions
pentru a putea fi identificat? of restricted visibility?
1 Bti repezi cu gongul timp de 5 secunde la 1 Rapid strokes on the gong for 5 seconds at
intervale de maximum un minut. intervals of not more than one minute.
2 Un sunet lung urmat de 4 sunete scurte la intervale 2 One prolonged blast followed by 4 short blasts at
de un minut. intervals of one minute.
3 Semnalele unei nave la ancor i suplimentar poate 3 The signals of a vessel at anchor and in addition 4
emite 4 sunete scurte de identificare. short identity blasts.
ntrebare 252 Question 252
Ce semnale suplimentare poate emite o pilotin la What additional signals shall a pilot vessel give,
ancor aflat in serviciul de pilotaj pe vizibilitate when engaged on pilotage duty, in conditions of
redus pentru a putea fi identificat? restricted visibility in order to be identified?
1 5 sunete scurte emise cu fluierul. 1 5 short blasts on the whistle.
2 4 sunete scurte emise cu fluierul. 2 4 short blasts on the whistle.
3 3 sunete scurte emise cu fluierul sau cu sirena. 3 3 short blasts on the whistle or siren.
ntrebare 253 Question 253
Ce semnale emite o nav pentru a atrage atenia What signals shall a vessel give to attract
altei nave? attention of another?
1 5 sunete scurte date cu fluierul i 5 bti repezi cu 1 5 short blasts on the whistle and 5 rapid strokes
clopotul on the bell.
2 Semnale luminoase sau sonore care s nu poat 2 Light or sound signals that cannot be mistaken for
fi confundate cu alte semnale sau s indrepte other signals or to direct the beam of her
lumin proiectorului su n direcia pericolului care searchlight in the direction of the danger.
amenin nava.
3 Un sunet lung i 4 sunete scurte emise cu fluierul. 3 One prolonged blast and 4 short blasts on the
whistle.
ntrebare 254 Question 254
Ce sunt semnalele de pericol? What does the term "distress signals" mean?
1 Semnalele date de o nav care este n pericol. 1 The signals given by a vessel in distress.
121
2 Semnalele date de o nav care este n pericol i 2 The signals given by a vessel in distress and in
cere ajutor. need of assistance.
3 Semnalele date de o nav fr comand care este 3 The signals given by a vessel not under
n pericol. command, in distress.
ntrebare 255 Question 255
Cum trebuie folosite semnalele de pericol? How shall the distress signals be used?
1 Semnalele de pericol se folosesc separat la 1 Distress signals are used separately at short
intervale scurte. intervals.
2 Semnalele de pericol se folosesc mpreun sau 2 Distress signals are used either together or
separat la intervale scurte de circa un minut. separately at short intervals of about one minute.
3 Semnalele de pericol se folosesc numai mpreun 3 Distress signals are used only together in order to
pentru a fi observate mai repede. be noticed quickly.
ntrebare 256 Question 256
La ce interval de timp este folosit semnalul de At what intervals is the "gun or other explosive
pericol: "lovitura de tun sau semnal exploziv"? signal" fired?
1 La circa un minut. 1 At about one minute.
2 La circa 5 minute. 2 At about 5 minutes.
3 La circa 15 minute. 3 At about 15 minutes.
ntrebare 257 Question 257
Ce este sunetul continuu produs de un aparat What is the significance of a continuous sounding
oarecare pentru semnalele de cea? with any fog-signalling apparatus?
1 Un semnal de avertizare dat de o nav pe cea? 1 A warning signal given by a vessel in fog.
2 Un semnal de pericol? 2 A distress signal.
3 Un semnal dat de o nav nestapn pe manevr 3 A signal given by a vessel not under command or
sau cu capacitatede manevr redus . restricted in her ability to manoeuvre.
ntrebare 258 Question 258
Ce semnal indic fuzeele sau rachetele cu stele What signal do the shells or rockets throwing red
roii lansate la intervale scurte de ctre o nav? stars indicate, whwv fired at short interval?
1 Semnal de avertizare. 1 A warning signal.
2 Semnal de restricie dat de o nav militar. 2 A restriction signal given by a war vessel.
3 Semnal de pericol 3 A distress signal.
ntrebare 259 Question 259
Care este semnalul de pericol in radiotelegrafie? Which is the distress signal in radiotelegraphy?
1 3 puncte, 3 linii, 3 puncte (S.O.S) din Codul Morse. 1 3 dots, 3 dashes, 3 dots (S.O.S.) in the Morse
Code.
2 Puncte repetate(E) din Codul Morse. 2 Repeated dots (E) in the Morse Code.
3 3 linii(O) din Codul Morse. 3 3 dashes (O) in the Morse Code.
ntrebare 260 Question 260
Care este semnalul de pericol in radiotelefonie? Which is the distress signal in radiotelephony?
1 Cuvntul "DANGER" repetat. 1 The word DANGER repeated.
2 Cuvntul "MAYDAY" repetat. 2 The word MAYDAY repeated.
3 Cuvintele "ATTENION-DANGER" repetat de 3 ori. 3 The word ATTENTION-DANGER repeated 3
times.
ntrebare 261 Question 261
Care este semnalul de pericol din "Codul Which is the distress signal in the International
Internaional de Semnale"? Code of Signals?
1 "N.C" 1 "N.C."
2 "P." 2 "P."
3 "O." 3 "O."
ntrebare 262 Question 262
Care poate fi considerat semnal de pericol? Which signal may be considered a distress
signal?
1 Un pavilion ptrat avnd deasupra sau dedesubt o 1 A square flag having above or below it a ball or a
bul sau un obiect asemntor. similar object.
2 3 bule negre verticale. 2 3 black balls in a vertical line.
3 Un pavilion rou(B). 3 A red flag (B).
ntrebare 263 Question 263
Ce semnal indic :"flcri pe nav , produse prin What signal does "flames on the vessel from a
arderea unui butoia cu gudron sau ulei"? burning tar or oil barrel" indicate?
1 Semnal de avertizare al unei nave care are 1 The warning signal of a vessel having the steering
sistemul de guvernare avariat. gear out of order.
122
2 Semnal de pericol. 2 A distress signal.
3 Semnal de atragere a ateniei c nava nu poate 3 The signal to attract attention that the vessel
evita. cannot avoid another vessel.
ntrebare 264 Question 264
Care poate fi considerat semnal de pericol? Which signal may be considered as a distress
signal?
1 Fuzee sau facle de mn care produc lumin roie. 1 Shells or hand flares showing a red light.
2 Fuzee sau facle de mn care produc lumin 2 Shells or hand flares showing a green light.
verde. 3 Shells or hand flares showing a brilliant white light.
3 Fuzee sau facle de mn care produc lumin alb
stralucitoare.
ntrebare 265 Question 265
Ce semnal indic: "semnal fumigen care produce What signal does "the smoke signal giving off
un fum portocaliu"? orange-coloured smoke" indicate?
1 Un semnal de avertizare pentru o manevr de 1 A warning signal for an avoiding manoeuvre.
evitare.
2 Un semnal de pericol. 2 A distress signal.
3 Un semnal de atragere a ateniei. 3 A signal to attract attention.
ntrebare 266 Question 266
Ce este semnalul de pericol dat cu braele? Which is the distress signal given by arms?
1 Micri lente repetate cu braele descriind cercuri 1 Slowly and repeatedly moving the arms, making
deasupra capului. circles above the head.
2 Ridicarea ambelor brae vertical deasupra capului. 2 Raising both arms vertically, above the head.
3 Micari lente i repetate de sus in jos a braelor 3 Slowly and repeatedly raising and lowering arms
ntinse lateral. outstretched to each side.
ntrebare 267 Question 267
Care este semnalul de alarm radiotelegrafic? Which is the alarm signal in radiotelegraphy?
1 2 linii lungi de 10 secunde separate printr-un 1 2 long dashes for 10 seconds, separated by an
interval de 2 secunde. interval of 2 seconds.
2 12 linii lungi de 4 secunde separate printr-un 2 12 long dashes for 14 seconds, separated by an
interval de o secund. interval of one second.
3 3 linii lungi de 4 secunde separate printr-un interval 3 3 long dashes for 4 seconds, separated by an
de o secund. interval of one second.
ntrebare 268 Question 268
Care este semnalul de alarm radiotelefonic? Which is the alarm signal in radiotelephony?
1 Un semnal bitonal continuu. 1 A 2-tone bitonal signal.
2 Un semnal de ton continuu. 2 A continuous tone signal.
3 Un semnal compus din tonuri scurte, continuu. 3 A signal consisting of short continuous tones.
ntrebare 269 Question 269
Ce nave pot fololosi zonele de navigaie de trafic Which vessels shall use inshore traffic zones?
costier?
1 Navele cu o lungime mai mic de 20 m, navele cu 1 The vessels less than 20 m in length, sailing
vele i navele angajate in operaiuni de pescuit. vessels and vessels engaged in fishing.
2 Navele ce aparin rii riverane. 2 The vessels owned by their reverside state.
3 Navele cu capacitate de manevr redus. 3 The vessels restricted in their ability to
manoeuvre.
ntrebare 270 Question 270
Cnd pot fololosi navele zonele de navigaie de When shall a vessels use inshore traffic zones?
trafic costier?
1 Cnd sunt nave capacitate de manevr redus . 1 When are vessels restricted in their ability to
2 Cnd sunt nave angajate in operaiuni de remocaj. manoeuvre.
3 Cnd sunt nave in mar sau prsesc un port sau 2 When are engaged in towing operation.
zona de ambarcare pilot. 3 When route to or from a port or pilot station.
ntrebare 271 Question 271
Cnd pot fololosi navele zonele de navigaie de When shall a vessels use inshore traffic zones?
trafic costier?
1 Pentru evitarea unui pericol evident. 1 To avoid immediate danger.
2 Cnd sunt considerate nave privilegiate. 2 When are stand-on vessels.
3 Cnd sunt nave stnjenite de pescajul lor. 3 When are vessels constrained by their draught.
ntrebare 272 Question 272
Ce semne poart o nav cu o lungime mai mic de What shapes shall a fishing vessel less than 20 m
123
20m care trauleaz? in length when trawling exhibit?
1 O bul roie. 1 One red ball.
2 Un bicon. 2 One diamond.
3 Dou conuri suprapuse la varf. 3 Two cones which apexes together in a vertical line
one above the other.
ntrebare 273 Question 273
Ce semne poart o nav cu o lungime mai mic de What shapes shall a fishing vessel less than 20 m
20m care pescuiete altfel dect prin traulare? in length engaged in fishing other than trawling
exhibit?
1 Dou biconuri suprapuse. 1 Two diamond in a vertical line.
2 Dou conuri suprapuse unite la varf. 2 Two cones which apexes together in a vertical line
one above the other.
3 Dou bule. 3 Two balls.

ntrebare 274 Question 274


Ce semnificaie au semnele aprobate transmise What interpretation is given to the approved
prin sistemele de radiocomunicaii? signals transmitted by radio-communication
1 Sunt considerate semnale de pericol. systems?
2 Sunt considerate semnale de test. 1 Are distress signals.
3 Sunt considerate semnale de avertizare. 2 Are test signals.
3 Are warning signals.
ntrebare 275 Question 275
Ce semnificaie au semnalele transmise de SART- What interpretation is given to the signals
urile mijloacelor de salvare? transmitted by survival craft radar transponders?
1 Sunt considerate semnale de atragere a ateniei. 1 Are signals to attend attention.
2 Sunt considerate semnale de avertizare. 2 Are warning signals.
3 Sunt considerate semnale de pericol. 3 Are distress signals.

124