Sunteți pe pagina 1din 14

6.

APLICA II PRIVIND REPREZENTAREA AXONOMETRIC A OBIECTELOR


DEFINITE PRIN PROIEC II ORTOGONALE

6.1 Reprezentarea izometric a figurilor plane

În cazul reprezent rii izometrice a unor figuri plane este necesar s se cunoasc cel pu in
dou proiec ii ortogonale pentru fiecare figur . De asemenea, pentru o reprezentare mai sugestiv ,
în izometrie este necesar ca figurile plane s se g seasc fie con inute într-unul din planele de
proiec ie, fie paralele cu unul dintre acestea.
Se recomand ca reprezentarea izometric s fie înso it de o schem a a ez rii axelor cu
indicarea unghiurilor dintre axe (fig. 6.1, 6.2 etc.).

6.1.1 Reprezentarea izometrica a unui triunghi


Se d triunghiul oarecare determinat în epur de punctele A (a', a), B (b', b) i C (c', c). A a
cum rezult din fig. 6.1a, acest triunghi se g se te con inut în planul orizontal de proiec ie.
Reprezentarea izometric a acestei figuri plane este dat în figura 6.1b. Construc ia se realizeaz
u or dac se cunosc coordonatele vârfurilor triunghiului i valoarea coeficientului de deformare.
Mai întâi se construiesc axele axonometrice izometrice. Pe noua ax O1X1 se iau abscisele punctelor
A, B i C i se determin proiec iile verticale a1', b1', c1'. Din aceste puncte se duc apoi paralele la
axa O1Y1 i se iau pe aceste paralele dep rt rile punctelor A, B i C. Se ob in astfel proiec iile a1, b1
i c1 confundate cu punctele A1, B1 i C1 ale triunghiului în reprezentarea izometric . Reprezentarea
izometric se g se te cuprins în planul determinat de axele axonometrice O1X1 i O1Y1. Cum este
firesc, figura apare deformat , dar destul de sugestiv pentru a fi în eleas .

a) b)
Fig. 6.1
134 APLICA II DE GEOMETRIE DESCRIPTIV I DESEN

Acela i lucru se petrece i în cazul reprezent rii unui triunghi oarecare con inut în planul
vertical de proiec ie (fig. 6.2). În acest caz se iau pe paralelele duse prin a1, b1 i c1 cotele punctelor
respective.

a) b)
Fig. 6.2

6.1.2 Reprezentarea izometric a unui p trat


Proiec ia din fig. 6.3a reprezint un p trat ale c rui vârfuri sunt A, B, C i D de dep rt ri
date, con inut în planul orizontal de proiec ie i cu o latur paralel cu planul vertical (fig. 6.3a).
Ca i în cazul triunghiului se iau mai întâi pe axa O1X1 abscisele punctelor A, B, C i D (fig.
6.3b). Se ob in pe axa O1X1 proiec iile verticale a1', d1' i b1', c1' confundate. Din aceste puncte se
traseaz paralele la axa O1Y1. Pe paralelele la axa O1Y1 se iau dep rt rile celor patru vârfuri ale
p tratului. În planul axelor O1X1 i O1Y1 se determin proiec iile a1, b1, c1 i d1 confundate cu
vârfurile p tratului A1, B1, C1, D1.

a) b)
Fig. 6.3

Unindu-se aceste puncte se ob ine imaginea izometric a p tratului. Se observ c p tratul


apare în izometrie sub forma unui romb cu laturile paralele cu dou din axe, aceasta deoarece
unghiurile drepte din proiec ia ortogonal apar în izometrie sub forma a doua unghiuri obtuze i a
Aplica ii privind reprezentarea axonometric a obiectelor definite prin proiec ii ortogonale 135

dou unghiuri ascu ite. Se observ c segmentele de drepte paralele cu axele axonometrice î i
p streaz m rimile reale, din proiec ia ortogonal .
Rezult c un p trat situat pe unul din planele de proiec ie sau paralel cu unul din acestea i
având o latur paralel cu unul din planele de proiec ie, în izometrie î i p streaz laturile, dar î i de
formeaz unghiurile.
În figura 6.4 este reprezentat epura ortogonal i imaginea izometric a unui p trat con inut
într-un plan paralel cu planul orizontal de proiec ie.

a) b)
Fig. 6.4

P tratul din figura 6.5a este con inut în planul orizontal de proiec ie i are o diagonal
paralela cu axa OX. Imaginea izometric a acestuia (fig. 6.5b) este un dreptunghi cu diagonalele
paralele cu axele O1X1 i O1Y1. Din aceasta figur c imaginea izometric respectiv p streaz
unghiurile din proiec ia ortogonal împreun cu diagonalele, iar laturile se deformeaz r mânând
paralele i egale dou câte dou .

a) b)
Fig. 6.5
136 APLICA II DE GEOMETRIE DESCRIPTIV I DESEN

P tratul reprezentat ortogonal i izometric în figura 6.6 se g se te con inut în planul vertical
de proiec ie. Dac p tratul apare în izometrie sub forma unui romb, rezult c un dreptunghi va
ap rea deformat ca un paralelogram.

a) b)
Fig. 6.6

6.1.3 Reprezentarea izometric a unui hexagon


Se consider hexagonul din figura 6.7a con inut în planul orizontal de proiec ie.
Fiind cunoscute coordonatele vârfurilor se construiesc imaginile izometrice ale acestora.
Unindu-se punctele se ob ine imaginea izometric a hexagonului (fig. 6.7b).

a) b)
Fig. 6.7
Imaginea este deformat , iar laturile sunt paralele i egale dou câte dou . Unghiurile dintre
laturile hexagonului apar egale dou câte dou . În figurile 6.8 i 6.9 sunt reprezentate ortogonal i
izometric un hexagon situat în planul vertical i unul în planul lateral.
Aplica ii privind reprezentarea axonometric a obiectelor definite prin proiec ii ortogonale 137

a) b)
Fig. 6.8

a) b)
Fig. 6.9

6.1.4 Reprezentarea izometric a cercului con inut într-unul


din planele de proiec ie
Se d un cere con inut în planul orizontal de proiec ie.
A a cum se observ în figura 6.10 se consider cercul înscris
într-un p trat. În reprezentare izometric se tie c acest p trat
devine un romb. Rezult c cercul înscris în p trat în izometrie
va deveni o elips tangent la laturile rombului. Construc ia
elipsei cuprins în rombul A1B1C1E1 (reprezentarea izometric
a p tratului) este prezentat în figura 6.11.
Fig. 6.10
138 APLICA II DE GEOMETRIE DESCRIPTIV I DESEN

Construc ia acestei elipse se realizeaz în


felul urm tor: se duc diagonalele rombului A1C1 i
B1E1. Prin centrul O1 unde diagonalele se
intersecteaz , se duc paralele la laturile A1B1 i
B1C1. Se formeaz punctele F1, G1, H1, I1. Se une te
punctul E1 cu punctele F1 i I1. Segmentele de
dreapt E1F1 i E1I1 întâlnesc diagonala A1G1 în
centrele J1 i K1. Cu raza R = J1F1 se duc arce de
cere de la F1 la H1 i de la I1 i G1. Curba se închide
cu arce de raza R1 = E1F1 = B1G1 duse din centrele
Fig. 6.11
B1 i E1 de la H1 la G1 i respectiv de la F1 la I1. În
figurile 6.12 i 6.13 sunt reprezentate ortogonal i izometric un cerc con inut în planul vertical de
proiec ie i respectiv un cerc con inut în planul lateral.

a) b)
Fig. 6.12

a) b)
Fig. 6.13
Aplica ii privind reprezentarea axonometric a obiectelor definite prin proiec ii ortogonale 139

6.1.5 Reprezentarea izometric a unui oval de axe date


Un cerc de un diametru D situat într-un plan de nivel, de front sau de profil se proiecteaz pe
planul axonometric ca o elips cu axa mare egal cu diametrul cercului (A = D), iar axa mic a =
0,58 . D. Când este vorba îns de reprezentarea izometric a unor forme constructive unde sunt
necesare multe elipse, acestea din urm se pot înlocui cu ovale de axe date, în reprezentarea
izometric un cerc de diametru dat D devine o elips cu axa mare A = 1,22 . D i axa mic a = 0,7 .
D. Ovalul construit dup aceste axe înlocuie te în mod
satisf c tor elipsa construita prin puncte. În figura 6.14
este reprezentat construc ia unui oval de axe date cu
m rimile de mai sus.
Se traseaz dou cercuri concentrice ale c ror diametre
sunt egale cu axa mare i respectiv axa mic a ovalului de
construit. Se traseaz axele perpendiculare comune
ambelor cercuri i se determin diametrele AB, CE, FG i
HI. Din punctele C i E se duc câte dou drepte
concurente prin punctele F i G. Din punctele F i G se
traseaz arce de cerc tangente la cercul mare (cu raza R =
FA = GB), pân intersecteaz dreptele concurente trasate
anterior. Curba se închide trasându-se mai departe arce de Fig. 6.14
cere cu centrele în punctele E i C i raza R1 = EH = CI.

6.2 Aplica ii privind reprezentarea izometric a corpurilor geometrice

Analog, dup exemplele prezentate în figurile 6.15 ÷6.18, în conformitate cu prescrip iile din SR
EN ISO 5456-3 : 2002, s se reprezinte
în sistem izometric piesele definite în
reprezentare ortogonal în aplica iile
6.19 ÷ 6.50 i s se realizeze o sec iune
urmat de îndep rtarea unei por iuni
din pies pentru a rezulta forma
interioar a acesteia.

Fig. 6.15
140 APLICA II DE GEOMETRIE DESCRIPTIV I DESEN

Fig. 6.16
Aplica ii privind reprezentarea axonometric a obiectelor definite prin proiec ii ortogonale 141

6.17

6.18
142 APLICA II DE GEOMETRIE DESCRIPTIV I DESEN

5
45

Ø2
Ø20

40
80

6.20

90

Ø40

30
100
60
6.21
40

Ø40
20

10 110

6.19 6.22

A-A A-A
Ø60
Ø50 Ø20
25
55
55
70

80

Ø30

80
100
69

A
A
28
86

A A
6.23 6.24
Aplica ii privind reprezentarea axonometric a obiectelor definite prin proiec ii ortogonale 143

A-A

Ø30
Ø70

30
Ø50

25
55

80
Ø50
80

Ø70

30
Ø30

100
100

86
A
86

A
A
6.25 6.26

A-A
Ø70
Ø40
30
80
30

Ø20
50
70

Ø20
25

Ø40
Ø60 100

A
86

A
86

A
6.27 6.28
144 APLICA II DE GEOMETRIE DESCRIPTIV I DESEN

2 gauri Ø10
R A-A A-A
20

R1
3

45

30
20
57

B
Ø16
7

10 56 5 14

R2
8
2 gauri Ø4 R16
Ø1
0

Ø
A

28
56
8
20

A
40

30

20

A A

8
8
27 48
100
90

6.29 6.30
Ø40
A-A Ø24
Ø45
Ø30 2x45°

R2

60
30
45
30

20
20

Ø24 100
75
R1
Ø9 6 30 28
6

R5
10
30

60

10
48

A
A

A
3 gauri Ø8
A
6.31 6.32
24
2

Ø2
R2

8 4
R1
R3

3
8
33

21

15
10

Ø17
6

10
61
14
76

2x45°

34

38
9

10 30 A A
44 81

6.33 6.34
Aplica ii privind reprezentarea axonometric a obiectelor definite prin proiec ii ortogonale 145

6.35 6.36

6.37 6.38

6.39
146 APLICA II DE GEOMETRIE DESCRIPTIV I DESEN

6.40

6.41 6.42

6.43