Sunteți pe pagina 1din 12
7 Admitere INM x Grila nr.1 OP>FO0 DRO > 9 EP @prgom>re Timp de tueru: 4 Pagina 1 of 12 Drept civil -- Admitere INM -34 august 2014-77412 Grila nA 11 in materia nulitatii A nulitatea contractului poate fi constatat& sau declaraté prin acordul péirtlor, dac’ prin lege nu se prevede altel: B. de regulé, nultatea relativa a contractuiui poate fi opusa oricéind, chiar si dup implinirea termenului de prescriptie a dreptuiui le actiunea in anuiare, de cde partea careia i se cere executarea contractului, . In cazul retacerii unui contract nul, efectele contractului refaécut se produc retroactv 12 Cererea pentru stabilirea, pe cale judiciara, a termenului, ca modalitate a actului juridic: A. se solutioneaza potrivitreguilor aplicabile ordonantei pregedintale; B. este imprescriptibia extinctiv C. va firespins’ tn cazul tn care cererea vizeaz stabliree unui termen suspensiv 413. in materia mandatulul fara reprezentarc A. mandantul are la Indeman& impotriva ter{ului o actiune oblic& pentru valorificarea drepturilor nascute din executarea mandatului, indiferent daca gi-a executat sau nu proprile obligalii faté de mandatar, B terful are la Indemana o actiune direct Impotriva mandantulu, pentru indeplinitea obligatilor nascute din executarea mandatului C. mandatarul este obligat £3 transmit mandantuiui bunurile mobile supuse unor formalitti de publicitat. 14 in cazul admiterii actiunii in revendicare imobilian ‘A. paralui ve fi obliga, la alegerea sa, s& restituie bunul sau s& pléteascé despgubiri o&tre proprieter, B. parélul ate dreptul la resttuirea cheltuiellor necesare, chiar daca a fost de rea-credinya C. toate fructele culese pana la pronuntarea hotrérii de admitere se cuvin pératului, daca acesta a fost de bun8-oredinta la data intra In posesia imobilulul 15 Autorul de rea-credinti al unei lucr&ri autonome cu caracter durabil, realizate pe terenul altuia: A nueste indreptaiit s& eleag’ modelitatee de stabilire a despagubirilor pe care i le va pi&ti proprietarul terenuiui, B. poate fl obligat la ridicarea constructiei pe propria cheltuial&; C. nu poate fi obligat s& cumpere terenul la valoarea de circulate pe care acesta ar fi avut-o dac& lucrarea nu s-ar fi realizat. 46° Uzufructuarul: A. une’ turme care a piert In Intregime cin cauze neimputabile acestuia va restitul numa pieile ori valoarea acestora; B. va suporta reparatile mari atunci cénd acestea sunt determinate de neefectuarea reparatilor de intretinere; C. poate ceda dreptul séu unui tert numai prin act juridic cu titlu oneros. 17 Posesia: ‘A. proprietaruiui asupra unui bun imobil inceteaz& prin inscrierea tn cartea funciar’ a declaratiei de renuntare la dreptul su ‘de proprietate asupra Imobilulul respectiv B. nueste utd atat timp cét posesorul o exercité cu intermitente anormale in raport cu natura bunului; C. de rea-credint& presupune lipsa elementulul intentional 418 _Limitele legale de interes privat in exercitarea dreptului de proprietate privata: A. pot fi desfiinfate temporar prin acordul péirfilor, B. nu pot fi modificate prin manifestarea unilaterald de vointa a proprietarulul; C. includ toate limitele determinate de raporturile de vecinatate. 19 Este de drept nedemna de a mosteni: A sotia celui care lasa mogtenirea, care, prin violent, a Impiedicat pe acesta s8 revoce testamentui Intocmit In favoarea 8a, B. persoana care, cu rea-credinta, a distrus testamentul defunctului, C. persoana condamnat& penal pentru s&varsirea une’ infractiuni ou intentia de a1 ucide pe oel care las’ mostenirea 20. Reprezentarea succesorala opereaza chiar daca: A. reprezentantul @ renuntat la mostenirea lasaté de reprezentat; B. reprezentatul este nedemn fat de defunct, cu conditia ca reprezentatul s& nu fie in viata la data deschiderii mostenirii defunctulu C. reprezentantul nu indeplineste toate condiile generale pentru a-l mosteni pe defunct 21 in materia mostenirii legale, bunicul defunctulul: A. este Tnlaturat de la mostenire de copill fratelui defunctului; B. nu Inl&tur& de la mostenire pe fratele tatdlui defunctului; C. nu este Inlaturat de la mostenire de sotul supravietuitor. Timp de luctus 4 ore Pagina 2 of 12 Drept civil - - Admitere INM - 31 august 2014 - 77412 Grila nr.1 22 Incazul in care o mostenire legal se imparte intre sotia supravietuitoare, mama defunctului gio sord a defunctului: ‘A mama defunctului va culege 1/6 din mostenire; B. fiecare va culege cate 1/9 din mostenire: C. sora defunctulul va culege 1/2 din mostenire, 23° Renuntarea la dreptul de a invoca nulitatea relativa a unui contract, pentru violent’: A. poate fi féicutd numai prin insoris autentic sau sub semnditura privat’; B. presupune ca, la momentul renunféri, violenta sé fi incetat; G. isi produce efectele din momentul incheierii contractului 24 Spre deosebire de eroare, ca viciu de consimtamant, dolul: A poate angaja rspunderea autorulul sau, pentru prejudicile cauzate; B. este aplicabil si actelor juridice unilaterele; C. nu se presupune. 25 Cu exceptia cazurilor prevazute de lege, darui valoare de pana | A. 100.000 tei; B. 50,000 lei, ©. 25,000 lei manuale pot avea ca obiect bunuri mobile corporale cu 0 Timp de luctus 4 ore Pagina 3 of 12 Drept procesual civil 28 Mandatul judiciar inceteazéi: A. prin moartea celui care La dat: B. daca’ mandantul a devenit incapabil C. dac’ este retras de cétre mosteritori celui care [a dat 27 in materia recuzar A ceterea se juddecd In camera de consiliu, cu ascultarea péitjlor, daca Instanta apreciaza c& este necesar, B. pana la solutionarea cererii de reouzare nu se va face niciun act de procedur’ In cauzs; C. nu se admite interogatoriul, ca mijjoc de dovadé a motivelor de recuzare. 28 Procurorul poate exercita caile de atac: ‘A. atunci cand a participat la judecata, in conaitile legi B. In orice proces civil, dacé apreciaz’ c& este necesar pentru apararea ordi cetatenilor C. Impotriva hotaranlor pronuntate in actiunireferitoare la drepturie ¢interesele legitime ale persoanelor puse sub interdictie gi ale disparutilor, chiar dac& nu a pornit el actiunea civil 29° Cererea de chemare in garantie: A. poate fi farmulaté de reclamant sau de intervenientul voluntar numai In fata primel instante, pana la Inchiderea

S-ar putea să vă placă și