Sunteți pe pagina 1din 10

Intrebare: O asociatie non profit are ca scop promovarea unei

mai bune intelegeri si aprecieri in randul populatiei din Romania


a traditiei culturale ale Japoniei - traditia japoneza a ceaiului.
Activitatile desfasurate in acest scop sunt demonstratii,
seminarii, conferinte si cursuri despre istoria, estetica si filosofia
ceremoniei ceaiului, prezentate de membrii asociatiei.
Pentru toate aceste activitati se percep taxe de participare
(chitante cu explicatia taxa lectii curs de ceai, care se tin
saptamanal la sediul asociatiei; contract de prestari servicii
pentru demonstratii de ceai la diverse evenimente etc.).
De asemenea exista o cotizatie/contributie anuala a membrilor.
Cheltuielile efectuate sunt chiria si utilitatile sediului, ceaiul,
bilete de avion pentru vicepresedintele asociatiei care nu
locuieste in Romania si vine pentru a tine demonstratii,
remuneratiile instructorilor care tin cursurile de ceai.
Care ar fi modalitatea de a sustine aceste activitati pentru scopul
propus dar sa nu fie considerate a fi venituri economice?
Daca se desfasoara activitati economice cum impart cheltuielile
mentionate in economice si pentru scop nelucrativ?

Raspuns:

Veniturile din activitatile fara scop patrimonial cuprind potrivit prevederilor art. 187 alin (8) din OMFP
1969/2007:
- venituri din cotizatiile si contributiile banesti sau in natura ale membrilor si simpatizantilor;
- venituri din taxele de inregistrare stabilite potrivit legislatiei in vigoare;
- venituri din donatii si sume sau bunuri primite prin sponsorizare;
- venituri din dobnzile si dividendele obtinute din plasarea disponibilitatilor rezultate din activitatile
fara scop patrimonial;
- venituri pentru care se datoreaza impozit pe spectacole;
- resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale si subventii pentru venituri;
- venituri din actiuni ocazionale, utilizate in scop social sau profesional, potrivit statutului de
organizare si functionare;
- venituri rezultate din cedarea activelor corporale aflate in proprietatea persoanelor juridice fara
scop patrimonial, altele dect cele care sunt sau au fost folosite in activitatea economica;
- alte venituri din activitatile fara scop patrimonial, care cuprind:
- venituri din cote-parti primite potrivit statutului;
- ajutoare si imprumuturi nerambursabile din tara si din strainatate si subventii pentru venituri;
- venituri din despagubiri de asigurare - pagube si din subventii pentru evenimente extraordinare si
altele similare;
- venituri din diferente de curs valutar rezultate din activitatile fara scop patrimonial;
- venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea de exploatare;
- venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare;
- venituri obtinute din vize, taxe si penalitati sportive sau din participarea la competitii si
demonstratii sportive;
- veniturile obtinute din reclama si publicitate, potrivit legislatiei in vigoare;
- alte venituri din activitatile fara scop patrimonial.
Veniturile din activitati economice cuprind venituri din vnzarea de produse si marfuri, executari de
lucrari si prestari de servicii etc.
Potrivit prevederilor art. 15 alin (2) din Codul Fiscal
organizatiile nonprofit, organizatiile sindicale si organizatiile patronale sunt scutite de la plata
impozitului pe profit pentru urmatoarele tipuri de venituri:
a) cotizatiile si taxele de inscriere ale membrilor;
b) contributiile banesti sau in natura ale membrilor si simpatizantilor;
c) taxele de inregistrare stabilite potrivit legislatiei in vigoare;
d) veniturile obtinute din vize, taxe si penalitati sportive sau din participarea la competitii si
demonstratii sportive;
e) donatiile si banii sau bunurile primite prin sponsorizare;
f) dividendele si dobanzile obtinute din plasarea disponibilitatilor rezultate din venituri scutite;
g) veniturile pentru care se datoreaza impozit pe spectacole;
h) resursele obtinute din fonduri publice sau din finantari nerambursabile;
i) veniturile realizate din actiuni ocazionale precum: evenimente de strangere de fonduri cu taxa de
participare, serbari, tombole, conferinte, utilizate in scop social sau profesional, potrivit statutului
acestora;
j) veniturile exceptionale rezultate din cedarea activelor corporale aflate in proprietatea organizatiilor
nonprofit, altele dect cele care sunt sau au fost folosite intr-o activitate economica;
k) veniturile obtinute din reclama si publicitate, realizate de organizatiile nonprofit de utilitate publica,
potrivit legilor de organizare si functionare, din domeniul culturii, cercetarii stiintifice, invatamntului,
sportului, sanatatii, precum si de camerele de comert si industrie, organizatiile sindicale si organizatiile
patronale. Norme metodologice
l) sumele primite ca urmare a nerespectarii conditiilor cu care s-a facut donatia/sponsorizarea, potrivit
legii, sub rezerva ca sumele respective sa fie utilizate de catre organizatiile nonprofit, in anul curent
sau in anii urmatori, pentru realizarea scopului si obiectivelor acestora, potrivit actului constitutiv sau
statutului, dupa caz;
m) veniturile realizate din despagubiri de la societatile de asigurare pentru pagubele produse la
activele corporale proprii, altele dect cele care sunt utilizate in activitatea economica;
n) sumele primite din impozitul pe venit datorat de persoanele fizice, potrivit prevederilor titlului III.

Asociatiile sau fundatiile au ca scop desfasurarea de activitati fara scop lucrativ. Organizatiile nonprofit
pot desfasura si activitati economice, ratiunea desfasurarii acestora derivand din necesitatea obtinerii
unor venituri suplimentare care sunt necesare realizarii scopului infiintarii acestor organizatii.
Din cele prezentate de dumneavoastra, rezulta ca an categoria veniturilor aferente activitatii fara scop
patrimonial sunt cotizatiile si contributiile membrilor.
In situatia in care o organizatie nonprofit realizeaza atat activitati cu scop nelucrativ, cat si activitati
economice, ea este obligata a contabiliza distinct cele doua tipuri de activitati in evidenta contabila
proprie.
Pentru ca aceste venituri sa fie considerate venituri din activitatea fara scop patrimonial acestea ar
trebui sa fie incasate fie sub forma unor cotizatii din partea membrilor asociatiei, fie sub forma unor
donatii primite.
In masura in care pe chitanta scrie ca acestea reprezinta taxe de participare, veniturile obtinute sunt
venituri aferente unei activitati economice si se vor inregistra si trata din punct de vedere fiscal ca
atare.
Organizatiile nonprofit, sunt scutite de la plata impozitului pe profit pentru veniturile din activitati
economice realizate pna la nivelul echivalentului in lei a 15.000 euro, intr-un an fiscal, dar nu mai
mult de 10% din veniturile totale scutite de la plata impozitului pe profit.

Pentru determinarea profitului aferent activitatii economice, cheltuielile aferente acestei activitati vor fi
evidentiate distinct in analitice specifice ale conturilor de cheltuieli.
De exemplu cheltuiala cu chiria va fi evidentiata in contul 612.02- Cheltuieli cu redeventele, locatiile
de gestiune si chiriile. Activitati economice.
Pentru determinarea cheltuielilor care sunt aferente acestei activitati se vor avea in vedere cheltuielile
specifice care se pot identifica in mod direct si inregistra ca si cheltuieli aferente activitatii economice:
- chirie
- transport
- cheltuieli de deplasare
- protocol
- servicii prestate de terti, salarii lectori, material didactic, materii prime etc
si cheltuielile generale (salarii personal administrativ, obiecte de inventar, amortizarea mijloacelor
fixe, etc) care se vor aloca pe baza unei chei de repartizare care sa reflecte ct mai corect realitatea
economica a activitatilor desfasurate.

Ca si cheie de repartizare se poate realiza alocarea cheltuielilor generale pe cele doua categorii de
activitati in functie de procentul pe care veniturile din activitatile economice (taxele de participare) il
detin in totalul veniturilor inregistrate de asociatie in cursul unei perioade.
Pentru o evidentiere corecta este necesar sa existe o evidenta contabila si o contabilitate de gestiune
bine organizata care sa permita identificarea cheltuielilor aferente fiecarui tip de activitate.
Intrebare: Un ONG desfasoara atat activitati fara scop
patrimonial cat si activitati economice. In anul 2016
inregistreaza urmatoarele venituri si cheltuieli:
Venituri din activitati fara scop patrimonial (donatii, sume
primite prin sponsorizari, subventii de la Uniunea Europeana -
proiecte): 482.977,93 lei
Venituri din activitati economice: 41.776,14 lei
Total Venituri: 524.754,07 lei
Cheltuieli activitati fara scop patrimonial: 267.662,26 lei
Cheltuieli de natura economica: 8.987,03 lei
Total cheltuieli: 276.649,29 lei
Profit contabil: 524.754,07 lei -276.649,29 lei = 248.104,78 lei

Determinarea profitului impozabil si calculul impozitului pe


profit:
1. Determinarea veniturilor neimpozabile cf. art.15, alin.2
din Codul fiscal
: 482.977,93 lei
2. Determinarea veniturilor ce constituie limita maxima a scutirii
asa cum sunt definite la art.15 alin.3. Se va lua ca limita a
veniturilor pentru care se ofera scutire, cea mai mica suma
dintre 15000 EUR si 10% din veniturile scutite:
- limita 1 = 15000 EUR x 4,5245 leiEUR = 67.867,50 lei
- limita 2 = total venituri scutite x 10% = pct. 1 x 10% =
482.977,93 lei x 10% = 48.297,79 lei
3. Total venituri neimpozabile = 482.977,93 (suma de la pct. 1)
+ suma de la pct. 2 (48.297,79 lei) = 531.275,72 lei
4. Determinarea veniturilor impozabile - prin scaderea din
totalul veniturilor obtinute (de natura economica si de natura
non-profit) a sumei determinate la pct. 3, respectiv: 524.754,07
lei - 531.275,72 lei = -6.521,65 lei
5. Determinarea cheltuielilor deductibile aferente veniturilor
determinate la pct. 4.
- se determina proportional cu veniturile impozabile.
(Total cheltuieli de natura economicaTotal venituri economice)
x Total venituri impozabile = (8.987,03 lei41.776,14 lei) x(-
6.521,65) lei = 0,2151 x (-6.521,65) lei = -1.402,81 lei.
6.Determinarea profitului impozabil pierderii fiscale - ca
diferenta intre suma de la pct. 4 si cea de la pct. 5, respectiv -
6.521,65 lei - (-1.402,81 lei)= -5.118,84 lei

Mentionez ca in anul 2015 asociatia inregistreaza profit contabil


de 200.456,00 lei dar in D101 aferent anului 2015 are la rd. 43
Pierdere fiscala, de recuperat in anii urmatori, suma de -
1.432,00 lei.
Care este procedura corecta de completare a Declaratiei 101
aferenta anului 2016 conform datelor prezentate mai sus. Rog
sa corectati rd si sumele unde este cazul:
Rd.1 Venituri din exploatare: 524.754,00 lei
Rd.2 Cheltuieli de exploatare: 276.649,00 lei
Rd.3 Rezultat din exploatare (rd.1 - rd.2): 248.105,00 lei
Rd.7 Rezultat brut (rd.3 + rd.6): 248.105,00 lei
Rd.10 Rezultat dupa includerea elementelor similare
veniturilorcheltuielilor (rd.7 + rd.8 - rd.9: 248.105,00 lei

Rd.20 Alte venituri neimpozabile: 531.276,00 lei


Rd 21 Total venituri neimpozabile (rd. 17 + rd. 18 + rd.19 +
rd.20).: 531.276,00 lei
Rd.22 Profit pierdere (rd. 10 - rd.16 - rd. 21): -283.171,00 lei

Rd.32 Cheltuieli aferente veniturilor neimpozabile: 278.052,00


lei
Rd.34 Total cheltuieli nedeductibile (rd. 23 la rd. 33):
278.052,00 lei

Rd. 35 Total profit impozabil pierdere fiscala pentru anul de


raportare, inainte de
reportarea pierderii (rd. 22 + rd. 34): -5.119,00 lei
Rd. 39 Pierdere fiscala de recuperat din anii precedenti: 1.432,00
lei

Rd.40 Profit impozabil Pierdere fiscala, de recuperat in anii


urmatori (rd.35 + rd.36 + rd.37 - rd.38 - rd.39): -6.551,00 lei
Raspuns: Conform dispozitiilor Legii nr. 227/2015
, cu modificarile ulterioare, organizatiile nonprofit sunt scutite de la plata impozitului pe profit
pentru veniturile de natura cotizatiilor, taxelor de inscriere, contributiilor membrilor, donatiilor sau
bunurilor primite prin sponsorizare, sumelor realizate din actiuni ocazionale de strangere de fonduri
etc. si pentru veniturile din activitati economice, realizate pana la nivelul echivalentului in lei a 15.000
euro, intr-un an fiscal, dar nu mai mult de 10% din veniturile totale scutite de la plata impozitului pe
profit.

Din punct de vedere contabil, evidenta organizatiilor nonprofit este reglementata de Omfp nr.
1969/2007, cu modificarile ulterioare, iar pentru unele aspecte specifice activitatii economice care nu
sunt prevazute in ordinul mentionat se aplica prevederile Omfp nr. 1802/2014, cu modificarile
ulterioare.
Organizatiile nonprofit care desfasoara si activitate economica, trebuie sa evidentieze distinct
veniturile si cheltuielile aferente acestei activitati.

Conform prevederilor art. 41, alin. (5) din Legea nr. 227/2015
, organizatiile nonprofit au obligatia sa completeze si sa depuna formularul 101 privind impozitul pe
profit anual, pana la data de 25 februarie a anului urmator celui pentru care se calculeaza impozitul.
Potrivit instructiunilor de completare aprobate prin OANAF 3386/25.11.2016, formularul se depune
indiferent ca au desfasurat sau nu activitati economice sau ca au realizat sau nu profit.

Pentru calculul impozitului pe profit organizatia nonprofit trebuie sa completeze registrul de evidenta
fiscala prevazut la art. 19, alin. (7) din actul normativ anterior invocat.

In formularul 101 privind impozitul pe profit anual, aprobat prin OMFP nr. 3386/2016, la rd.1 10 se
trec veniturile si cheltuielile din activitatea desfasurata, economice si neeconomice, la rd. 20 Alte
venituri neimpozabile" se trec veniturile din activitatea nonprofit si cele economice neimpozabile, iar la
rd. 32 se inscriu cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile.

In cazul prezentat, formularul se completeaza pornind intotdeauna de la cifrele mentionate in balanta


de verificare si registrul de evidenta fiscala. Calculele care se fac pentru a demonstra ca veniturile din
activitatea economica se incadreaza in prevederile art.15 din Codul fiscal
sunt numai din punct de vedere fiscal, respectiv sunt si acestea scutite de impozit pe profit-deci
veniturile neimpozabile nu pot fi mai mari decat totalul veniturilor realizate de ONG. Practic intreaga
activitate desfasurata de ONG in anul 2016 se incadreaza ca activitate scutita din punct de vedere al
impozitului pe profit, profitul realizat evidentiat in balanta de verificare nu se impoziteaza iar pierderea
realizata in anii precedenti se reporteaza deoarece din punct de vedere fiscal nu s-a realizat un profit
impozabil si nu poate fi recuperate.

Astfel, Declaratia 101 va fi completata in felul urmator:

Rd.1 Venituri din exploatare: 524.754,00 lei


Rd.2 Cheltuieli de exploatare: 276.649,00 lei
Rd.3 Rezultat din exploatare (rd.1 - rd.2): 248.105,00 lei
Rd.7 Rezultat brut (rd.3 + rd.6): 248.105,00 lei
Rd.10 Rezultat dupa includerea elementelor similare veniturilorcheltuielilor (rd.7 + rd.8 -
rd.9: 248.105,00 lei
Rd.20 Alte venituri neimpozabile: 524.754,00 lei
Rd 21 Total venituri neimpozabile (rd. 17 + rd. 18 + rd.19 + rd.20).:
524.754,00 lei
Rd.22 Profit pierdere (rd. 10 - rd.16 - rd. 21): -276.649,00 lei
Rd.32 Cheltuieli aferente veniturilor neimpozabile: 276.649,00 lei
Rd.34 Total cheltuieli nedeductibile (rd. 23 la rd. 33): 276.649,00 lei
Rd. 35 Total profit impozabil pierdere fiscala pentru anul de raportare,
inainte de reportarea pierderii (rd. 22 + rd. 34): 0,00 lei
Rd. 39 Pierdere fiscala de recuperat din anii precedenti: 1.432,00 lei
Rd.40 Profit impozabil Pierdere fiscala, de recuperat in anii urmatori
(rd.35 + rd.36 + rd.37 - rd.38 - rd.39): 1.432,00 lei

Intrebare: Legat de prevederile Ordinului 3386/2016 conform


caruia organizatiile nonprofit depun D101 chiar daca
inregistreaza numai venituri neimpozabile respectiv cheltuieli
nedeductibile.In aceste conditii ne puteti spune cum se
completeaza formularul 101? La rd. 20 am completat toate
veniturile obtinute care sunt neimpozabile conf. art. 15 din Codul
Fiscal
(din sposorizari,cotizatii etc) iar la rd.33 am trecut toate
cheltuielile anului 2016 deoarece sunt efectuate in scopul
sustinerii activitatilor nonprofit (combustibil, onorariile
sportivilor, masa servita etc). Astfel la rd.35 am obtinut
rezultatul activitatii nonprofit pentru anul 2016 si nu profitul
impozabilpierderea fiscala asa cu cere formularul. In anii trecuti
am depus formularul cu 0 la toate radurile avand in vedere ca nu
am desfasurat activitati economice. Este corect? Putem proceda
la fel si pentru exercitiul 2016, avand in vedere ca nu am obtinut
venituri impozabile si nu am desfasurat activitati economice?

Raspuns: Completarea formularului 101 se face conform prevederilor din OPANAF nr. 3386/2016.

Astfel, potrivit Instructiunilor de completare din Anexa nr. 3 la ordin:

- randul 20 se completeaza cu valorile corespunzatoare veniturilor neimpozabile, altele decat cele


inregistrate la randurile 17-19, prevazute la art. 15 si 23 din Legea nr. 227/2015
, cu modificarile si completarile ulterioare.
- randul 32 se completeaza cu valoarea cheltuielilor aferente veniturilor neimpozabile, in conformitate
cu prevederile art. 25 alin. (4) lit. e) din Legea nr. 227/2015
, cu modificarile si completarile ulterioare. Acest rand se completeaza si cu sumele reprezentand
cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile prevazute la art. 15 din Legea nr. 227/2015
, cu modificarile si completarile ulterioare.

ntrebare: O asociatie fara scop lucrativ desfasoara un proiect


realizat din fonduri europene in care participa ca voluntari doua
persoane din Norvegia. Pentru aceste persoane, asociatia
suporta cheltuielile de transport si cazare, dar doreste sa le
achite o suma fixa zilnica, din care acestia sa-si acopere
cheltuielile de transport si masa pe durata participarii la proiect.
In bugetul proiectului aceste cheltuieli sunt prevazute la
"diurne". Cum este corect sa fie incadrate aceste sume si care
sunt obligatiile fiscale ale asociatiei pentru aceste sume?

Raspuns:
Activitatea de voluntariat se desfasoara in baza Legii 78/2014
privind reglementarea activitatii de voluntariat in Romania.
In cadrul acesteia, se consfintesc principiile activitatii de voluntariat, prevazute la art. 4, intre care
faptul ca activitatea de voluntariat este o activitate de interes public, neremunerata, iar beneficiarul
activitatii de voluntariat exclude remunerarea voluntarului pentru activitatea desfasurata.

De semenea, in cadrul legii, la art. 15 sunt prevazute anumite obligatii minime ale organizatiei-gazda,
ce trebuie stipulate chiar in contractul de voluntariat, printre care si obligatia organizatiei de a suporta
cheltuielile de hrana, cazare si transport pentru voluntar si a altor cheltuieli ocazionate de
desfasurarea activitatii de voluntariat.

Din acest text de lege rezulta ca organizatia-gazda are chiar obligatia legala de a suporta, pentru
voluntari, cheltuielile de cazare, transport, hrana, ocazionate de activitatea desfasurata si, bineinteles,
stipulata in contractul de voluntariat.

Pe de alta parte, se pune intrebarea daca in orice cuantum se suporta sumele de cazare, masa,
transport efectuate de voluntar.
Chiar daca organizatia-gazda este o organizatie non profit, neplatitoare de impozite catre stat, nu cred
ca sumele de cazare, transport si masa ale voluntarilor se pot deconta de catre aceasta, avand in
vedere ca organizatia "traieste" din sume colectate de la alte entitati: cotizatii, donatii, sponsorizari
etc.

Asadar, consider, totusi, ca sumele ce pot fi decontate de catre organizatie trebuie plafonate la o suma
maxima (de exemplu, cazarea se va edeconta doar la hotel / pensiune de maxim 3 stele / 3
margarete, transportul doar cel de la clasa a II-a si pe un anumit traseu sau jumate dintr-un
abonament lunar pentru transportul in interiorul localitatii, masa doar intr-o anumita limita zilnica
etc), toate acestea corelate cu activitatea voluntarului.

Pe de alta parte, asa cum este stipulat in lege, la art. 15 alin. (1) litera b), organizatia are "obligatia
de a suporta cheltuielile de hrana, cazare, transport ...", ceea ce ne conduce cu rationamentul la a ne
pune problema cum anume se suporta ceste cheltuieli?
Evident, pe baza de documente. Asadar, suportarea acestor cheltuieli trebuie facuta doar pe baza
documentelor prezentate de catre voluntari, care atesta efectuarea acelor cheltuieli.

Insa asa cum am precizat mai sus, sumele din documente trebuie corelate cu plafoanele stabilite de
organizatie pentru efectuarea lor.

In cadrul proiectelor finantate din diverse fonduri nerambursabile, denumirea capitolelor destinate
cheltuielilor eligibile din cadrul acelor proiecte nu corespund intotdeauna cu denumirea / categoria
conturilor contabile.

Din acest motiv, evidenta sumelor pentru care se vor primi finantari trebuie tinuta atit pe conturi /
categorii contabile (pentru respectarea reglementarilor contabile aplicabile - pentru ONG-uri OMFP
1969/2007 -), cat si pe capitole / categorii prevazute in cadrul proiectelor.

Cat priveste acordarea voluntarilor a unor sume fixe pentru a-si plati cazarea si transportul, chiar daca
proiectul deconteaza aceste sume, intrebarea se pune daca in contabilitate aceste sume pot fi
inregistrate fara prezentarea documentelor justificative (banuiesc faptul ca decizia porivind acordarea
unor sume fixe este luata pentru a nu-i pune pe voluntarii straini de a "colecta" documente de la
hoteluri si mijloace de transport).

Intr-adevar, este mult mai usor de a gestiona si de a inregistra in contabilitate acordarea unor sume
fixe, fara a avea la baza niste documente justificative, insa trebuie tinut cont de faptul ca voluntariatul
este o activitate fara remuneratie.

Din acest motiv, intram in partea fiscala a problemei. Din acest punct de vedere, s-ar putea considera
o remuneratie mascata acordata de organizatie voluntarilor, daca acestia nu prezinta documente
justificative ale cheltuielilor efectuate si, mai cu seama, daca asociatia nu are prevazute anumite
plafoane in cadrul carora li se deconteaza cheltuielile respective.

Reconsiderarea unor sume drept remuneratie la un eventual control se va face cu impozitarea sumelor
respective cu toate impozitele si contributiile aferente drepturilor salariale.

Aceasta afirmatie nu este stipulata in mod clar in Codul fiscal


, insa evident ca sumele decontate voluntarilor pentru cazare, masa si transport trebuie sa fie bine
argumentate si in anumite limite rezonabile, pentru a nu se oferi inspectorilor fiscali motiv de
reconsiderare.

Cat priveste inregistrarea in contabilitate a sumelor de cazare, masa si transport suportate de


organizatie pentru voluntari, opinez ca se procedeaza astfel:
a) daca se acorda avansuri voluntarilor, urmind apoi ca acestia sa aduca documente justificative:
542 / analitic voluntari = 5311 / 5121 cu suma acordata drept avans spre decontare
b) decontarea avansurilor pe baza documentelor justificative:
625 / analitic transport / analitic voluntari = 542 / analitic voluntari
625 / analitic cazare / analitic voluntari = 542 / analitic voluntari.
625 / analitic transport / analitic voluntari = 542 / analitic voluntari
625 / analitic masa / analitic voluntari = 542 / analitic voluntari.
c) in cazul in care apar diferente intre suma acordata drept avans si suma decontata, se procedeaza la
regularizarea acestor diferente:
542 / analitic voluntari = 5311 / 5121 - cu suma incasata de organizatie, in cazul in care suma
acordata drept avans este mai mare decat sumele decontate de voluntari
sau
5311 / 5121 = 542 / analitic voluntari - cu suma platita de organizatie, in cazul in care suma acordata
drept avans este mai mica decat sumele decontate de voluntari.
c) daca se vor acorda sume fixe:
542 / analitic voluntari = 5311 / 5121 cu suma acordata drept avans spre decontare
d) decontarea sumelor (pe baza caror documente?):
625 / analitic transport, cazare, masa / analitic voluntari = 542 / analitic voluntari
sau
acordarea sumelor fixe inregistrate direct in contul de cheltuieli:
625 / analitic transport, cazare, masa / analitic voluntari = 5311 / 5121.

In locul contului 542 se poate utiliza contul 461, dezvoltat in analitic pe fiecare voluntar in parte, insa
contul 542 se numeste "avansuri de trezorerie" si cu ajutorul acestuia se tine evidenta avansurilor de
trezorerie acordate fie personalului propriu, fie tertilor.
La functiunea contului 542 din reglementarile contabile aplicabile ONG-urilor, aprobate prin OMFP
1969/2007, se arata ca acest cont se tine in analitic pe fiecare titular de avans.

Chiar daca in cadrul proiectului sumele respective sunt tratate generic drept "diurne", in contabilitate,
aceste sume se evidentiate cu ajutorul contului 625 "Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari".

Pentru o evidenta riguroasa a sumelor cheltuite de voluntari, acest cont se poate dezvolta pe analitice
specifice: pentru cazare, pentru masa si pentru transport.

De asemenea, sumele respective pot fi evidentiate si cu ajutorul conturilor de cheltuieli 624 si 628, pe
considerentul ca voluntarii nu sunt angajatii asociatiei, iar la functiunea contului 625 din aceleasi
reglelementari contabile, se arata ca acest cont evidentiaza "cheltuielile cu deplasarile, detasarile si
transferarile personalului". Insa utilizarea contului 625 nu este una gresita, atita timp cat reflecta
sumele decontate voluntarilor de cazare, transport, hrana.

Obligatii fiscale ale organizatiei fata de aceste sume nu exista, atita timp cat acestea reprezinta doar
transport, cazare si masa pentru voluntari, asa cum este stipulat chiar in legra voluntariatului, mai
ales daca se incadreaza in anumite limite maxime si daca sunt probate cu documente.

Acest aspect este prezentat in Codul fiscal


la art. 55 alin. (4) litera g^1):
"(4) Urmatoarele sume nu sunt incluse in veniturile salariale si nu sunt impozabile, in intelesul
impozitului pe venit:
g^1) indemnizatiile si orice alte sume de aceeasi natura primite de persoanele fizice care desfasoara o
activitate in baza unui statut special prevazut de lege pe perioada deplasarii, respectiv delegarii si
detasarii, in alta localitate, in tara si in strainatate, in limitele prevazute de actele normative speciale
aplicabile acestora, precum si cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare;".

Totusi, din textul din Codul fiscal


se pune intrebarea care este statutul special prevazut de lege? In acest context, putem incadra
voluntarul ca avand un statut special prevazut de lege, avand in vedere faptul ca legea volntariatului
mentioneaza ca obligatie a asociatiei decontarea chetuielilor de hrana, cazare si transport pentru
voluntari?

Personal consider ca sumele acordate voluntarilor in baza legii 78/2014


, reprezintind cazare, masa si transport, sunt neimpozabile in sensul impozitului pe venit, nefiind nici
impuse cu contributii sociale, in baza art. 296^15 lit. g^1) din Codul fiscal
.
E drept ca voluntarii trebuie sa desfasoara o activitate umanitara neremunerata, insa nu consider ca
trebuie sa-si suporte singuri aceste cheltuieli.
Ce parere aveti despre raspunsul specialistului? Notati folosind "stelele" de mai jos si astfel
ne ajutati sa va oferim in fiecare zi servicii mai bune si mai profesioniste.
1 stea inseamna putin; 5 stele inseamna excelent
Rating:

Nota: 0 din 5

Newsletter portalcodulfiscal.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcodulfiscal.ro si primesti cadou Raportul special
"Modificarile Codului Fiscal prin OUG 84/2016"!

Da, doresc sa ma abonez si sa primesc informatii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite
de Rentrop & Straton. Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
O ONG, stabilita in Romania, neplatitoare de TVA, avand numai
activitate fara scop lucrativ, efectueaza o livrare de servicii (fiind
emisa o factura - organizare eveniment) catre o ONG din
Ungaria. Locul organizarii evenimentului: Romania. Activitatea
desfasurata se incadreaza in activitati fara scop lucrativ, ca
urmare cv acesteia este inregistrata in contul 7399 - Alte venituri
din activitati fara scop patrimonial. ONG din Romania trebuie sa
se inregistreze in ROI, de asemenea trebuie sa se inregistreze
ca platitor de TVA pentru Operatiuni intracomunitare?
Operatiunea efectuata implica depunerea declaratiei 301, 394 si
390?

Raspuns:
In situatia in care suma respectiva este facturata catre o ONG din Ungaria, inseamna ca serviciul
respectiv este efectuat cu plata, fara a fi efectuat in cadrul activitatii pentru care organizatia a fost
infiintata. In acest caz, operatiunea este in sfera de aplicare a TVA deoarece sunt respectate,
cumulativ, conditiile de la art. 126 alin. (1) din Codul fiscal
. Astfel, pentru a fi impozabila in Romania d.p.d.v. al TVA, operatiunea trebuie sa indeplineasca patru
conditii cumulative mentionate la articolul 126, alin. (1):
1. operatiunea sa fie o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, in sfera taxei, efectuata cu plata;
2. locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor sa fie considerat in Romania, conform
articolului 132 sau 133;
3. livrarea bunurilor sau prestarea serviciului sa fie realizata de o persoana impozabila care actioneaza
ca atare;
4. livrarea bunurilor si prestarea serviciilor sa fie rezultatul desfasurarii unei activitati economice ;

In acest caz, avand in vedere natura serviciului prestat (organizare eveniment) locul prestarii
serviciului se considera a fi in Romania. Din acest motiv, serviciul prestat nu se incadreaza in categoria
operatiunilor intracomunitare cu servicii. In aceasta categorie se incadreaza doar serviciile pentru care
se aplica regula generala de taxare de la art. 133 alin. (2) din Codul fiscal
conform careia locul prestarii se considera a fi locul unde este stabilit beneficiarul. Astfel, ONG nu
trebuie sa se inscrie in R.O.I.

In cazul organizarii de evenimente, locul prestarii serviciului este locul unde se desfasoara
evenimentul, caz in care este aplicabila exceptia de la regula generala de taxare, execeptie
reglementata prin art. 133 alin. (7) lit. b). In acest caz, locul prestarii serviciului este in Romania.

Cu toate acestea, ONG nu trebuie sa se inregistreze in scopuri de TVA pentru taxarea serviciului
respectiv deoarece se afla in regimul special de scutire reglementat prin art. 152 din Codul fiscal
(nu a atins o cifra de afaceri de 220.000 lei).

In concluzie, ONG nu are obligatii fiscale de raportare a operatiunii realizate prin declaratiile
enumerate de dvs.

In alta ordine de idei, ONG nu are nici obligatii privind plata si declararea impozitului pe profit. In
acest context, am in vedere faptul ca, daca serviciile prestate de organizatie sunt efectuate cu plata,
valoarea acestora reprezinta venituri care se supun impozitului pe profit conform prevederilor art. 18
alin. (3) " Organizatiile nonprofit, organizatiile sindicale si organizatiile patronale sunt scutite de la
plata impozitului pe profit si pentru veniturile din activitati economice realizate pana la nivelul
echivalentului in lei a 15.000 euro, intr-un an fiscal, dar nu mai mult de 10% din veniturile totale
scutite de la plata impozitului pe profit, prevazuta la alin. (2). Organizatiile prevazute in prezentul
alineat datoreaza impozit pe profit pentru partea din profitul impozabil ce corespunde veniturilor,
altele decat cele prevazute la alin. (2) sau in prezentul alineat, impozit calculat prin aplicarea cotei
prevazute la art. 17 alin. (1) sau art. 18, dupa caz.".

S-ar putea să vă placă și