Sunteți pe pagina 1din 2

REublica Moldova Pecny6rur<a Moryoea

Primaria mnn. Chi$indu IIpEMgpIar 10/rl. KlrulqeBa

69r
la nr.

Consiliul municip al Chigin


Prin prezenta informim, avind vedere c6, an'al 2077 in
calculul coshrlui
vehicuYkm parcrrrs, aprobat prin ia CMC nr &t 11.05.2017, articolirl .,cheltuielile
salarizare" a inclus cuantumul minim prima categorie de calificare de 1650 lei
hmd, intreprinderea nu a avut posi financiard a implementa un gir de Hotdriri de Guv
dupd cum wmeaz6:
- HG nr.219 drn 29.04.2015, ind I mai 2075 ,
cuantumul minim sarantat
intreprin dere cu autonomie financiard categ I de caLificare a fost stabilit in mlrime
1900 lei pe lunS;
- HG nr.488 dn 20.04.2016, ind cu 0 mat 2016, cuantumul nrnrn garaffiat
intrepr indere cu autonomie financimii carcg I de calificare a fost stabilit in mdrime
2100 lei pe lund;
- HG nr.242 dn 26.04.2017, mat 2017 , cuantumul minim garantat
intreprin dere cu autonomie fmanciard I de calificme a fost stabilit in mdrime
2380 lei pe hm6;
De pe urma unor plingeri din rrrgaj ajilor intreprinderii in diferite instanlq
muncii efectuind trn mntrol la intreo efe, a prescnpiig prescriind intreprin derii a
conforma obligatoriu prevederilor actel Iegislative i normative.
Luind in considerafe c[ transportul e{)tnc este rt social, transp ortd arca 36%o pasag
care achiti partial tariful pentru o e $1 cu i, intreptinderea nu a avut posibilitate
a maj ora salarir-il.
Astfel de pe {rma executirii pflei muncii, cu efectuarea
salariului agajaflor incepind cu lun rnal - ie 2017 necesitd mlloace
addugdtoare in mirime de 38,0 .lei. Odatd cu mal orarea cheltuielilor pe saluizat
comcomitent se va rnaj ora gi costul vehicul-km
In acest context, intru resp ectarea aclielor legis ve, solicitdm Ia rectificarea bugetului,
precduta posibiltatea aloc drii su$elor .oare pentru an;ir 2017 in sumd de 38,(
mln. iei, care vor fi indreptate la maj ul angajafllor inkeprinderii, concomiten
aprob area coshrlui rmui vehicul-km 18,70 lei ce va pemite inheprinderii on
obligaliunilor fa!5 de angaja{i 9i pereclitdrii dfii trarsp orhrlui electric.
Anexd: Copia procesu lui- verbal de tr ol al Inp lui de

Director general Gh. Morgoci


ex.L.Cnlomoz
tf,I(022)204-105

Lz
lli:t,jiSEpiJL tu!uiliit, pFrojE:fi Ei .sqe_ii..tE
g! Fj.i,tlLtai aL ;?=ii:j=L;[!! ilig:_D*:ji..
:r4 !,1 H?:eE FS=e TP]trA, SOLqj.,i,,r,ChiiO :,:

3-jil?D: li e!it,:,ti F::r-..E.-i,l:;i; l"-e:;::., .


EaISPECTGRATUL DE sTAtr
AL fldUi\UC[g
FGeIdEAFeTEEHiiAH
s4HilEKqA4H TFy,qA
.i:Srl::;..4 -E ;i5d,,!j-l
=;rCRALi.
e iE ir:i!.j
Fi ? FPi4IeFi/Ai"i L HF t"lHC F Eiut{fi TplrltA
:06C, C?!igicbu, but. Fr:. Ccsai:r, .i
T/2 H3]'
Ks!iraa
i-et. e ZZ AAEZ1T ?663, i:nurlH3j,, 6yn. trrl- iioci-,d-i, :?I2
ii?ichis!;ras@!rn.Ec....fl d :ei:: 0 22 45828?

FRGCES.VERBAL DE GONTRCIL

Scria trM [r,ir. e-ZCIi7-FV-6TB


din 08,August2017

e coniaci
Q222) C-41.:45
Adresa jurldicd a
Forma de proprieia
Certificai cie inreg!
Adminisirator
Genul de activi
Subdiviziunile
Numdrul salaiieii 16 ani) 0.
Conirolul s-a e

Constatriri priM

incdlcbri depistaie: