Sunteți pe pagina 1din 111
Shaunti si Jeff Feldhahn ‘ he he indoa ae ( r Ltn, 1 EL Ghid de orientare pe harta lduntrici a universului feminin A Editura AQUA H@ara Saari Denesferen CHP 1 Bilvotee Nationale a Romaniel FELDIAIIN, SIATINGL yi JEPE Dowe pentru en > yt ce ur rebut sa gtle ou femele despre viafa Anterinara a baxbatulal / Shaunt eld Doar pentru el - ghid diecet etre bata iuntrica a feamelt / Shuunti yi Jet? Keldhahn trad, Miliacks Ursa / Georgeta Rarinea, Cluj-Napoca, Editura Aqua Forte, 2007 ISIN 978.973-7758-29-3 TL Feldbahn, Jett TL. Ursa, Mihalis (trad.) UL Rarinea, Georgeta (trad.) 316.6 Traducerea: GEORGETA RARINCA Lectura: Dumitru Dorian Grafica i tehnoredactarea: Kitty Bojan Editor: Voicu Bojan Originally published in English under the title: For Men Only by Shuunti and Jeff Feldhahn, Copyright © 2006 hy Veritas Enterprises, Inc, Published by Multnomah Books, a division of Random House, Inc, 12265 Oracle Boulevard, Suite 200, Colorado Springs, Colorado 80921 USA All non English language right are contacted through: Gospel Literature Taternational, P.O. Box 460), Ontario, CA 91761 -1003, USA, This translation published by atrangement with Multnomah Books, a division of Random: House, Ine. Romanian Copyright © 2007 pentru prezenta editie: Editura Aqua Forte, Claj Editura Aqua Forte, Cluj-Napoca tel, 0264.433263, 0744.524855, 0721.021177 ww.aquaforte.com, e-mail: comenzi¢iaquafurte.com Traducerca a fost facutd cu permisiunea editorului dupa originalul din limba englez’ For Men Only. Toate drepturile rezervate. Nici o parte din aceasti carte mu poate fi Teprodust sau difwzatd in orice forma sau prin orice mijloace, cxceptand cazul anor scurte citate sau recenzii, fra permisiunea preulabila din partea editorulai Parintilor nostri; Care ne-au ardtat prin exemplul lor c& meritd sd facem efortul de a ne intelege unii pe altii Citre cititoare, din partea lui Shaunti: Vreau sd le transmit un calduros salut si s& le avertizez pe semenele mele curioase sa arunce o privire asupra a ceca ce le dezviluim barbatilor despre noi, femeile! Jeff si cu mine am discutat cu diverse familii despre subicctele din aceasta carte si din volumul meu anterior Doar pentru EA si am constatat ca atat femeile cat si trateazi ulterior asteptirile pe care le au unit de Ta alti r si femeile proceseazd toate aceste noi dezvaluiri pe care le afl despre celalalt intr-o maniera extrem de diferita. Femeile tind sd le discute. Astfel cai atunci cand femcile citesc sau afl concluziile din Doar pentru EA, se adreseaza ades tului sau prictenului (de obicei en uimire in glas), ,Este adevdrat?” Ceca ce duce la o conversatic aprinsa, simtind, in acclasi timp, 0 noud apropiere fat’ de birbatul din viata lor. Pe de alt parte, birbatii tind s& procesezc aceste informatii reflectand foarte mult asupra lor, faré si spuni nimic pind nu ajung s& infeleaga pe deplin ceea ce gindesc. Prin urmare, atunci cind barbatii citesc sau afl dezvaluirile din Doar penire EL, devin, in general, extrem de tacuti. Devin interiorizati si sunt pur si simplu incapabili si vorbeasca despre acest subivet pentru o vreme sau poate chiar mai mult. Cova ee... nu duce lao conversatic aprinsa! Accasta deosebire csentiala ar putea si le dezamigcasca pe femct daca n-ar sti la ce sd se agtepte. Am putea crede cu usurinta c&: ,El n-a ajuns deloc si m4 cunoasc&” sau, mai rau, c&: Precis nu-i pasa de mine”. Va spunem din experienta noastra ci in acest caz nu ¢ vorba nici de una, nici de alta. B drept ci nu ¢ usor, dar daca noi, femcile, le vom acorda timp de gandire barbatilor, aflim ci, fie birbatii vorbesc sau nu despre ce au aflat, cel mai adesea incep sd i vorbeasca faptele lor. Prin urmare, in zilele si sAptimdnile care vor urma dupa ce iubitul tu citeste oricare din capitolele acestei cirti, fii pe faz si-{i dai seama cand va avea loc schimbarea! Shaunti 3 | 1 SA REGANDIM : CONCEPTUL DE IMPREVIZIBIL De ce ai nevoie de o noua harta a universului feminin Dupa cum ii stiu eu pe unii barbati, probabil ai fost tentat si sari peste accast4 introducer trecdnd direct Ja capitolut despre ‘ scx. $i dacd razi pe infundate chiar in acest moment, inseam asta ai fileut sau ai fost cat pe ce so faci. Nu co alegere rea, Ja urma urmelor. Doar cd tu pierzi. Dach ai implicat scrios intr-o relatie cu o femeie mai mult de, sh dat seama cf, tinlind doar spre céva ce vrei tu, nu i¢ pentru multd vreme, iplimana, poate? Dar sii fim cinstiti - unul dintre motivele pentru care risfoiesti aceasta carte este of facerci 84 obtii ceva ce vrei. Nu sex {ci bine, nu dvar sex), ci o relatic mai implinita si mai armonioasd cu sotia fa, o relatic care sii nu fie tensionatd sau confuzd, Jar referintele de pe coperta interioara fi-au lsat impresia nebuneasci ci s-ar putea, dc fapt, si ajungi sd o intelegi. = Fie din acest motiv sau din altul, femeia respectiva ti-a diruit aceasta carte. Hmmm. a Hi bine, te sfatuiesc sd fii atent Ja ce iti vom dezviilui in continuare. Te vei convinge. Fiecare capitol explica anumite lueruri despre femeia iubitd, lucruri care ti-au crcat inainte un sentiment de neajutorare, de confuzie sau doar de furic oar Ficcare capitol ifi ofera solutii simple, aplicabile. Nu c nevoie de cine stic co, doar de hotararea ta neclintita si de doringa de a gandi ultfel. Nu ¢ 0 carte groasi, dar daca o citesti din scoarfa in scoartd, 7 Boar pentru El, vei vetlea cu al{i oehi lucruri pe care nu Je-ai Inteles \ Fiecare | niciedata despre sopia sau prictena ta Asta mi s-a intamplat si mic, acicd lui Jeff. $i A sunt cour in tip ea toti ceilalti, cam derutat de felul oferd solutit | icy. (de tapt, ar fi mai indicat si spun ed uncori simple, | sunt de-adreptul contuz,) $i daca tot suntem sortiti, He. | ani, barbapii cam deruta(i, si fim solidari, mie Imi reving rohul de purtator de cuvant in accasta carte, deyi a contribuit i Shaunti aldituri de mine. . Pentru inceput, cateva date in 2004 Shaunti a publicat Doar penina EA, care a devenit un bestseller Ja scurt timp. Pornind de la un sondaj national reprezentativ, de la rezuliatele grupurilor de studiu si din alte corcetari, curtea a deschis ochii femeilor asupra unor aspecte pe care multi dintre noi am fi dat orice ca sotiile noastre sa le stic. De pilda, cei mai multi dintre noi avem nevoie 84 ne simtin respecrasi chiar mai mult decat si fim iubiti, Sau ci, pe Langii nevoia de sex, barbatii au si o imensd nevoie de a se simti dorifi de citre sotiile lor. Nu sunt sigur de ce, dar femeile de pretutindeni au fost de-a dreptul uimite. in ce ma priveste, dezviluirile respective mi se pireau evidente. Dar, judeciind dup& numaru! mare de scrisori primite din toat& tara, at&t de Ia femei cdf yi de a sotit for recunoseatori, am vazut cat de mult inseamnd ca sexul opus s& inteleaga, in cele din urmé, lucruri pe care pur gi simplu nt Je-a inteles inainte. in aceasta carte, uimirea e de cealalta parte a baricadei. Acum ¢ randul lui Shaunti si-mi spund in repetate ranchiri: “Nu-mi vine si cred ci n-ai avut habar de toate acestea pan’ acum!” Cand cditorul Ini Shaunti ne-a propus pentru Bi FC | ec casein pe oneal i lofieaed dar femeile de | 5. femei, am ezitat din dowd motive. in primut pretutindeni au | pind, n-am crezut cd birbatii vor citi o carte despre fost surprinse | ,relatii” fiindcd multi dintre noi n-am mai citit de felul cum | © carte de acest gon din perioada consilierilor gandese | Pfemaritale, si atunci numai din constringere. Dar birbatii, | ™i ss Fidei mi indoiam cé 0 femeie poate fi inteleasd vreodata. Fata de alte nebuloase pe care Sa regi n concept de binpaes teil nu le infelegem, de pilda fenomencle de flux-refluy, feneih pircau imposibil de cunoscut, Imprevizibile chiar, Mi-am exprimat aceste indoieli in cadrul unui grup de studi format din femei: Jeff Barbatii au tendinta si creadi ci femeile sunt imprevizibile. lata cam co credem noi: am tras de aceast manetd stiptiména trecuté si s-a intémplat cutare lucra. Dar cand am tras de acccasi maneta sdptdmiana asta, s-a intémplat cu iotul altceva, Asta bumese eu imprevizibil! © femeie din grup: Dar noi nu suntem imprevizibile! Nac tragi de man se intémpla ceva diferit, fie tragi de o alta manetd, fie tragi intr-o alti maniera. Shaunti; Barbatii au nevoie de un fel de hart pentru a ajunge inteteagd soiile. Fiinde& noi, femeile, putem fi citite ca 0 harta. Putem deveni un teren oxplorat si inteles, Jeff. Vedeti voi, barbatii cred ci o femeie este precum 0 milastina: Nu vezi pe unde calci si mai devreme sau mai tarziu sti ci te vei tmpoumoli in = nisipurile miscdtoare. $i cu cat te zbati si | »Barbal seapi, cu atat esti mai ad untrn, Asa | femeie este precum c& orice tip de pe phineta sti cd cel mai bun | 9 mlasti lucru c s& au mai faci nimic si sA spere ci va veni cincva sa-1 salveze, pe unde ealei gi mai deyreme sau Shaunti si cclelalte femei din grupul de | Mad tirzin gtii ci studiu m-au asigurat ci barbatii nu sunt sortiti | te vei impotmoli 8A traiascA in necunoscut, sd fie pringi tntr-o | in nis purile miastina. La aceasti concluzie am ajuns si miscatoare”. eu pe parcurs. Atunci ne-a venit ideea de a subintitula aceasta carte sugestiv: »Un ghid irect catre via{a launtricd a femeilor”. Cele sapte revelajii Ca s& reusesti si scoti femeia de lingi tine din .zonu de mlastina* trebuie in primul rand sa recunosti cd unele din presupunerile pe care le ai despre ea sunt fie prea simpliste, fic 9 cred cio Nu vevi Doar pentru EL. de-a ireptul eronate, Prin simplistc, vreau $4 spun ¢ tindem si ne Infelegem doar partial sau superficial sotia sau prictna. Si parc’ asta mi ar fide ajuns, cei mai multi dintre barbati n-au idec cum si pun in practica si pufinul pe care il stiu, De pilda, majoritatea barbatilor au auzit cA femeile au nevoie de sigurantéa. De acord, Doar pentra el t | gas ce inseamn’ asta, mai exact? Bani? O cash ya ajuta s4 treci | mare? Un fond de pensii mai solid? Esti de~a peste intelegerea | dreptul surprins atunci cand vorbesti cu sute de superficial si] femei si afte’, in vreme ce siguranta financiard este binevenita, accusta nu conteazd pentru $i ajungi lao recunvastere | cmotionali: femeia vrea si fie sigur cit ii vei fi esenfiald a | aproape indiferent 1 intdmpla. $i, fic ci ma importante: pe | ctezi sun nu, se dovedeste ed e mult mai usor sa-i care le au anumite } feri siguranta emotionala avait de mult ravnita lucruri marunte din | 4&2 siguranta financiard pe care probabil te i A «| 2bati din risputeri sf i-o asiguri. viaja ta de zi cu zi Doar penne EL te va ajuta si depasesti alaturi de femeia ta. | intcleverca superticiali si ajungi la o Tecunoasicre escatiald a importantei pe care le au anumite licruri mirunte din viafa ta alavuri de sotie, © data ce ai rousit si pul in practica + aceste mici sfaturi, cred cd vei fi plicut surprins de cat de mult va avea relatia voastrd de cigtigat. Cartea se structureszi in jurul a sase idei pe care am le prezint pe scurt in continuare. La uncle din cle poate nici micar nu te astepti, iar altele, ccl putin pentru ineeput, i se par evidente. ' (Dar asta e problema cu “mlastinile” - aparentele insala.) cle nici pe departe 1a fel de mult ca siguranta Enfelegerea de suprafaji | Conjinutul ei practic Femeile au nevoie de Chiar gi atunci cand ai o relatie extraordinari, iubire. s-ar pitea ca partenera ta de viafa sf aibi o nesiguranti fundamental faji de iubitea te, jar atunci cind spare aceasta _nesiguranti, comportamentul ei tc poate deruta si ciezamagi, iar ea nu se va schimba pana nv va fi convinsa cho iubesti Femeile sunt Femeile tr2iese mereu amintizi gi sentimente sentimentale din trecut si prezent in acclagi timp, un fapt deloc neglijabil, ty Sa regdndim conceptul cle Improvicthil Femeile au nevoic Femeia ta are nevoie de securitate emojrenalt de sigurantd, eu alte gi de apropiere att de tare, inedl va Urece gl cuvinte de siguranjd peste nesiguranla financiara doar va sQ nib financiara. parte de cle Nu wrea 3 rezolvi Cfind are si-fi impartageasc’ o problema de problema, viea doar sa | suflet, sentimentele si dorinta ci de a fi ascultats oasculfi. sunt mai importante decdt problema in sine Nu prea vrea sex: sigur | Din punct de vedere fizic, femeile simt mai nu ma doreste. pnyin nevoia de sex decat barbatii, dar asta nu inseamnd cd nu te doreste. Vrea si fic atrigitoare. | Inliuntrul ci de femeie dogteapta gi sigura pe ca, sofia ta este, de fapl. o fetija care are mare nevoic ca tu si o vezi frumoasd si s& ai ochi numai pentru ea. Cum am aflat: metoda noastra ‘Timp de aproape un an, imprcund cu Shaunti ne-am straduit si trasim ,harti Uiuntrice” care le reprezinté pe majoritates femeilor, dar pe care cei mai multi barbati nu le prea inteleg. Pe Langa sutele de interviuri pe care fe-am luat, am strins o multime dg istorioare de la iatrunirile cu femei in care Shaunti prezenta diverse parti din volumul Doar pentru EA” Am discutat cu mame casnice, femei de afaceri si seeretare; in avion, Ta intrunirile de grup si la masa la care sotia mea era inconjuratd de numirul mare de femei, dupa conferinte. In plus, am citit sute de e-mail-uri si opinii de pe forumml online al Jui | Ey eram Shaunti pe situ! 4.womencnly.com Pretutindeni, cu cram ,intrusul”, Asemenca reposterilor care au insotit cilare diviziile de TORT yintrusul”’. imi tineam casca pe cavalerie la deschiderea razboiului din Trak, imi | cap, capul plecat tineam casca pe cap, caput plecat si carnetelul de | si carne(elul notite la indemana de notite a Dupa ce am strains toate aceste informatii, am | 5, deman facut un sondaj national stiintific. Am colaborat cu | WeMANA cei cu care a fucrat Shaunti la cartea ci, si anume Chuck Cowan, expert tn sondaje, fost sef al departamentului de recensimant al populatici U.S. Consus Burcau, si cu compania renumita in sondaje Decision Analyst. Toti acestia si-au unit fortele pentru a ne ajuta si face un sondaj reprezentativ intreun nou domeniu, pe un egantion de patru sute de femei din intreagi tara. fn final, din toate interviurile, sondajele, evenimentele sialte AL fin Doar pentru EL surse, am estimat ca mai mult de trei mii de femei ne-au oferit informatii pentru aceasta carte, Sunt sigur c veti fi fascinati de rezultate. Poate cA unele sunt Ptea provocatoare si greu de acceptat, dar majoritatea barbatilor au fost surpringi de cat de utile sunt multe din aceste adevaruri si edt de simple de aplicat pentru o relatie mai buna si mai linistita. Simbolurile hartii inainte de ane apuca si discut’im aceste adevaruri, iata cativa indicatori esentiali care te vor ajuta si citesti harta: * Aceasté carte ifi oferi o viziune cresting asupra UT ‘Vrem ca totul s4 fie relevant si revelator, indiferent de viziunea pe care o ai despre lume. Shaunti gi cu mine vedem viata ca si crestini si am ajuns la concluzia ci aceste adevarurl se potrivesc principiilor biblice. Credom cd ajungi sa fii pe deplin multumit dv relatic atuaci cind ambii soqi impartasese credinta de a-] sluji pe Isus. Nu vom da foarte multe citute din Scriptura, dar vom extrage anumite idei si vom face reterinte la Biblic, singura carte de ciipitéi despre relatii, De pildi, pornim de la faptul ef sotii trebuie si- iubeascé sotiile asa cum ne iubeste [sus pe noi, Asta implica iubire, siujire si doringa de a sacrifica totul, pana sibincle tau, pentru binele ei, *Aceasta nu este o carte doar despre cisiitorie. Exist deja destule cdrti despre casdtorie pe piaya, unele chiar foarte bune, scrise de experi crestini. Prin urmare, nu mai tratim subiecte atat de discutate si aspecte pe care harbatii le pot controkt deja, gi Listim diseutiile teologice complicate in seanva acestor cdrti, (Daca vrei si afli mai multe, accescaza wehsite-i nosteu www.formenonlybook.com. unde vei gsi mai multe tiluri recomandate). De asemenea, chiar daed ne adresim in principal birbatilor cisatoriqi, aceste dezvaluiri vor veni 3i in ajutorul cclor care sunt implicati intr-o telatie serioasd culo femvic. lar daca relapia ta e serios afectata, accasli carte ii va deschide ochii supra unor lucruri importante, desi nu are menirea sé acopere 0 situatic realade crizd. Te incurujim sii mergi la consilicre gi si cauti ajutorul pe care csnicia ta il merita, Si regandim conceptul de prev ialbit + E un alt fel de abardare. De la bun Inceput, Paar penina EA a fost scrisi exclusiv pentru ele, lar daci soit tu acitit cartea, ai avut de cAstigat din asta. Cartea de fi HA (i sur adreseaza tic de data aceasta, Da, pentru cd ai situ aevaile tale $i sigur se ivesc probleme in relatie finde’ ea nu te intelege pe tine. Doar pentru EA se vcupa de aceste situatii, pe cind aceas carte nu, Doar pentru EL are ca subiect unie viata Kiuntricd a femeii, iar interesul se muta pe relatia barbatilor cu femcile, si nu invers. (De aceea le-am avut in vedere doar pe femeile heterosexuale.) * Fiecare regula isi are excepjiile el. Faccti diferenja: Spun .majoritatea femeilor” ceea ce nu implica toate femeile., Generalizim doar pentru a acoperi un numéar cat mai mare de situatii posibilc. Vor fi, inevitabil, si exceptil. * Descoperirile noastre poate ci nu sunt corecte politi insd Incercém sa {inem seama de evidente, In calitatea ei de editori 8 lao rubrica de ziar oh spre problemele femeilor, Shaunti primeste uncori e-mai -uri de la femei care sunt nemultumite cdi ca face gener: intentiondm s8 facem noi in aceasta faptul ca cu, ca hdrbar, indriiznese si fac aceste generaliz: iri despre femei (exact ce arte). $i mai adauga i si asa cd ma ustepl deja Ja controverse. Nu prea stim cum o mai bine si procedim, asa cd ne-am hota si va spunem doar ce am aflat la randul nostru (Pentru femcile care citese: nu intention’im si fim nepoliticosi; vrem doar s le vorbim deschis birbatilor, ca de la barbat la harbat, despre fine. Singura noastr: Janga tine 5 te intelcagi ma Chiar daca asta inseamn, excesivi legat’ de sex.) Ce urmeaza in continuare in paginife ce vor urma vei primi multe invitatii Promifatoare de a incerca Iucruri noi. Multe sunt incredibil de simple, dar poate nu le-ai descoperi fara un pic de ajutor. Cel putin, la inceput. Fireste, daca fi-ar veni pur si simplu sa faci ceca ce citesti aici, atunci nu ai mai actiona la intamplare, nu 2 intenti¢ este sil tacem pe barbatul de Dine $i s& tc inheascd mai mult. mai si radem de preocuparea lui Ne-am hotarat sa spunem doar ceam aflat. “B a Doar pentru EI mai fi derwiat si trustrat.... gi, nu in ultimul rand, ,prins in miagtini”. lata ce le incurajez sa faci: ai rabdare pana ce reusesti sa iti schimbi accle presupuneri gresite si reactii daundtoare pe care le al de ani de zile. Adopta o atitudine plind de smerenic. Fi deschis sii incerci. Si crezi cd se poate. iindcd eu am aflat ci c posibil. Dupa céteva luni in care am fost in postura ,,intrusului”, intr-o seara, m& uitam cu Shaunti la un film. Cam pe la jumatatea filmului, am spus intr-o doara cd nu-mi plicea felul in care un personaj feminin se purta cu o alta ridicat de pe canapea, a zambit si mi-a spus: fatal j-mi fucd un compliment, dar in oraselul in care am crescut, aceste vorbe ar fi fost de-a dreptul jignitoure pentru un tip. Mi-am dat sama, insa, atunci c& poate irvdtasem cite ceva ce merita invajat despre universul feminin, doar ascultand, Sper cé vei reusi si tu la fel ca mine. 4 2 NEGOCIEREA NU SE {NCHEIE NICIODATA DEFINITIV De ce atunci cand ea iti spune ,,te iubesc” inseamné ,,dar tu?” - si ce Poti sa faci in aceasti privin{a? Chiar si atunci cand aio relatie extraordinari, s-ar putea ca partenera tu de viata sd nu fie sigur de jubirea ta — $i atunci ednd apare aceusté nesigurant comportamenul ci te poate deruta si dezamigi, iar ea nu se va Schimba pana nu va fi convins& ca 0 iubesti. GAndeste-te cite negocieri ai facut in vial’ Prima ta slujbi a Prima ta maging. vazut cam ce ti ti-ai dorit si te-ai adevaratii. Prima ta c doresti, ai facut ce a fost nevoie ca ales cu o negociere inchviatii. Nici o tranzactic nu se aseaména insa cu acvea de a cucerio sotic. Ai apclat la toati creativitatea si la resursele pe care fe-ai avut la dispozitic, iar tranzactia s-a incheiat. Ziva casatoriei a fost ziva in care ai dovedit lumii gi ei cd o iubesti. Divortul sti marturic a contrariului, pun pariu ca - de yreme ce citesti accasta carte ~ casnicia ta pare sa fie cea mai evidenta tranzactie terminatd din viata t Sa fie oare Nu, lucrusile nu stau chiar aga. Doar tic tise pare terminata, si iti voi explica de ce in acest capitol. Fii sigur, sofia ta nu cauti pe altcineva. {ntr-un chip ciudat plin de intensitate, pe care multi barbati cAs&torigi nu-I inteley deplin, sotia ta nu se va simti iubita pentru totdeauna o d rm ce agi u on Adanc in suftetul minunata — zace 0 * yrea sé vorbeascd barbatul de langa Doar pentru EL semniat aciele de cdsatorie. Da, stie ci o iubesti gi, totusi, din cand in cind, are nevoie ca sentimentele ei si fie intarite. Adevarul despre Da, te inbese” Nu ne surprinde faptul ci femeile au nevoic sa fie iubite. Ceen ce ne surprinde este ca, adanc in sufletul celor mai multe femei - chiar si al celor care se bucurd de o relatie minunata —zace sigurantii data de indoiala ca barbatul de linga ca o iubeste cu adevinat $i cB impreuna au o relatie frumoasi. Acest sentiment de vuinerahilitate nu este consticntizat, dar o dati declansat, majoritatca femeilor manifesta semne de adined tristefe pind cAnd se clarified problema Prin faptul manifest semne de triste{e” se infelege ca innebuneste pe barbatul ci”. De fapt, vei vede: multe din lucrurile pe care nu le intelegem sau chiar ne enerveaza la sotia sau prictena noastra sunt senmnale care ne spun cii se simt nesigure de iubirea yi de relatia dintre noi. De exempla, te-ai intrebat vreodata de ce sofia ta: it * tcintreal ja iubesti?” desi n-ai facut nimic care si-i arate ci nu 0 mui iubesti? (De fapt, de-abia azi de dimincati céind ai iesit pe celor mai multe | 55 j-ai spus din now cd 0 iubestil) femei - chiar sial celor care + interpreteazi nevoia ta de a fi lasat in se bucurii | Pace in ,barlogul” tau drept sema c& esti suparat de o relatie sicd incerci s& te indepartezi de ea? i incetare despre nesiguran{a data | relatia voastri. mai ales atunci find nu ai chef de indoiala cA | deloc de ascmenca discutii? + pare si te critice sau si devin’ insistent pentru nici un motiv aparent? ea 0 iubeste cu adevarat. * se enerveazi sau ,c cxagerat de sentimentala” si pare si te respinga, dar pe de alta parte e nefericita sau furioasd atunci cand stai deoparte? 16 Negocierea nu se incheie niciodaté definitly Daca esti ca mine, te vei simji derutat si frustrat in ‘fata acestor manifestari aparent } Vei yedea ca ncel fra legitura intre ele. Te intrebi dacé vei comportament care ajunge vreodata sa intelegi ce vrea si crezi ca, oricum, tot nu vei putea sd o multumesti. Totusi, in timp ce adunam informatii | de-a dreptul, te pentru aceasta carte, m-am convins ca| avertizeazd ca existi o legaturd intre aceste manifestari! increderea sofiei in de comportament, iar multe dintre ele nici} jubirea ta a avut de nu sunt greu de rezolvat. O data ce ajungi uferit, sA intelegi cite ceva, vei vedea ca acel | SUferit. comportament care ,,te innebuneste de-a dreptul” te avertizeaz& cd increderea sotiei in iubirea ta a avut de suferit, $tiu cA ti se pare aiurea faptul ca s-ar putea ca sofia ta si se indoiasea vreodata ca o iubesti. Dar se pare cd acel ,,Da, te iubesc” nu pune capat pentru totdeauna framantarilor ci sufletesti yi nelinistii gandurilor ci cu privire la sentimentele tale. fn ceca ce v priveste, al tau ,,te iubesc” nu c de ajuns ca si-i alunge nesiguranta care sc ascunde chiar si in sufletul celei mai fericite sotii, nesiguranta care, o data instalata, devine o neliniste apasitoare: »M& mai iubesti? Jncd... ma mai iubesti? E oare totul bine?” Poate te gandesti acum: ,,Sigur nu e si cazul sotiei mele! Ea gtie c& o iubese!” Da, poate cii da. Dar nu e vorba aici de ceca ce giie ea logic, ci de sentimentul care apare atunci cand ceva ii da de gAndit. Chiar si cand sunt sigure si increzatoare, sotiile descopera ca incertitudinca acestui tainic ,Oare ma tube; relativ usor, Sar acesta este sentimentul cdruia trchuie © atentie speciala. Din moment ce primim atat de multe semnale de la femei, cred acum ci, daed noi, barbalii, reusim si infelegem nesiguranta aceasta ascunsa, vom avea parte de mai multd infelegere, linigte si bucurie in familie. Pentru inceput sa incercim sa patrundem acest mister. yte innebuneste iacordam Trej surprize (ce crede ea despre faptul ci »hegocierea nu este niciodatd incheiata”) Ca ,intrus” fn cadrul grupurilor noastre de discufii m-am confruntat cu mai multe mari-surprize legate de nesiguranqa femeilor intr-o relatie. 7 ntew EL, Prinm surprizi ~ Frecventa acestor trairi In timp ce multi dintre barbati se gandesc rareori la trainicia y, . Felajici lor, pentru majoritatea femeilor acest lucru este de Reconceput. Sapte din zece femei au spus ca relatia lor si fetul in care este perceputi de barbati le preocupa de la ,ocazional” la aproape fntotdeauna. Mai putin de un procent de 20 la suta au raspuns cA .. . ‘Iti fliceau probleme doar cAnd situatia prea difieilé. Doar 12 Ja 4; Butd au admis ci nu se gindeau niciodatii la acest lucru. Cat de des va ganditi dacd relatia voustrit merge bine sila sentimentele pe care le are sotul/prietenul despre voi? [Alegeti o singura variant de raspuns] * Mii gaindese la asta mai tot timpul * Adeseaocazional mi gindese la asta * Doar cdind relajia noastra trece printr-o perivada dificila * Niciodala 0% 50% 100% * Intrucit am rotunjit cifrele, totalul este putin peste 100% Piirerea mea ¢ cd multi barbati sc gdndesc la relatia lor doar eu ocazia zilelor de nastere, a aniversarilor si in momentele de criza, atunci cAnd lucrurile merg evident prost intre cei doi. Da and [e-am intrebat pe femei ce inteleg ele prin grija ,ocazionala” fata de sentimentele celui de langa ca, am auzil adesea cd asta se intampla de cateva ori pe saptimana sau ori de vate ori cra nevoie (de pilda, cfind avca loc cate o mica carta). ‘ Am verificat aceste rezultate pundnd intrebarca altfel si am primit un raspuns si mai pronuntat. Patru din cinci femei au recunoscut ca se indviau uncori de iubirea sotului si de relatie in general. La femeile sub patruzcei de ani, procentajul a ureat pana Ja 91 la suta, iar la ecle cu copii de scoala generala si chiar mai mici, procentul cra aproape de suta la suta. Imi dau seama cd noi, barbatii, am putea intelege accasta nexiguranta, care pare destul de dificil de inteles daca o comparam eu una din incertitudinile noastre. Dupa cum s-a exprimat o temeie, Bai ba{ii sunt preocupati in permanenta sa asigure traiul familici. a Negocierea nu se incheie niclodata deftuitty Noi, femeile suntem la rAndul nostru preocupate de relajie, wt daca asta nu merge bine, ne poate da viata peste cap”. Cea de-a dowa surpriza - Cat de dureroase sunt aceate sentimente Aproape orice femeie cu care am discutat mi-a spus ca tinea atat de tare la barbatul ei incAt, atunci cand incepea sa se indoiased de relatia ei, se simtea ranita, de-a dreptul innebunitd de durere Ji venea greu, daca nu imposibil si se gandeasca la altceva. Unele femei s-av exprimat astfel: ,,Cand ceva nu merge, nimic pe lumea asta nu ne mai convine pana ce nu se rezolva problema” Sondajul ne arata ci trei din patru femei au rispuns afirmativ, spunand ca intrebarea ,,Ma iubeste cu adevarat?” le precy Te facea sa se interiorizeze, sa fie deprimate sau le afecta in alte moduri ,,vizibile*. lata ce ne indicd datel Cand vA simfiti nesigure de iubirea lui sav de relagia strd, ce simpifi? [Alegeti toate rispunsurile corecte.*} > Am nevole sa ma convinga ca ma iubeste. + Poute mi preocupa destul de tare dar numai pind ma simt din now sigur + Ma interiotizcz. + Sunt deprimata. « Imi afecteazé alte aspecte din viat’. Totalul celor care au ales una sau mai multe varlante de rispuns de mai sus: + Imi intarcyte presupunerea ci nu sunt atragatoare ori demna de iubirea |, lui. * Simt cd nu mé apreciaz& + Nu ma poate ajuta nimie; am nevoie de timp de'gindire. Totalul celor care au ales una sau mai multe variante de raspuns de mai * Nu mii simt niciodati nesigurii de |. iubirea lui sau de relafia noastrd. Numirul persoanelor chestionate aug gg 50% 100% avut posibilitatea de a alege mai mult de fn singur spans, eci rezultatele nu i totalizcazd 100%, Ww Doar pentru EL. Nici eu §/ nici tu nu avem vreun motiv sa credem ci femeia pe care # iuhim ar srebui si se simt® nesigura. fi suntem credinciosi, mergem In lucru, o iubim cu adevérat... si suntem incd alaturi de ea, Totuyi, doar pentru cd noi credem ci sotia noastra ar trebui s& se simla sigurd de toate acestea nu inseamna neaparat c& ea este intotceuuna sigurd. Cea ce ne duce la cea de-a treia concluzie. Cea de a treia surpriza - Cat de putin conteaza ,logica” (de plida, logica mea) pentru sentimentele ei Dupa cum a spus $i Shaunti: ,Nu conteazi prea mult pentru ca ,S& stie logic’ ci este iubita. Daca nu se simte iubita, este ca gi cum 7-ar fi iubita”’. Una dintre femeile care a participat la sondaj s-a exprimat astfel: Mi-as dori si-si dea seama ci, in timp ce el proceseazi totul bazandu-se pe logica, eu procesez informatia bazdndu-ma gi pe emotii, Imi repetd ci logic eu stiu cd ma iubeste gi c& asta ar trebui si fie de-ajuns. Dar adevarul este ca nu md sims iubita emotional. Sa ne gandim din nou cét de putin conteaz’ fogica dact tndm tn considerare una din grijile noastre, ale barbajilor. Chiar si barbatii siguri pe ei care stiu cum 88-51 faci meseria, se simt, cu toatd logica lor, nesiguri: cdteva greseli pe care te-ar ‘putea face sau restructurari in sistem, iar ei ar riméne fara un loc de munca, in mod asemanator, femeile care au o relatie framoasé au impresia ca pot pierde iubirea barbatului lor din cauza unor Mici neinfelegeri. “ Doar pentru ca Dupa cum a spus una din ele: ,,Nu cred c& noi credem ca | suntem sigure vreodata de iubirea lui”, sofia noastra ar trebui sa se : Motive ascunse simta sigura Ce motive dau nastere la aceastd nesiguranta? nu inseamna | in viata noastra de zi cu zi, vorbind despre o relatie neaparat | sinatoasi, ce 0 determina oare pe ea, s4 sc intrebe: c& ea este | »Ma mai iubeste?” (Si aici nu ne gandim la motive intotdeauna | 8°t0ase, evidente precum infidelitatea sau violenta «x | fizicd?) Iata unele motive: sigura. 20 Negocierea nu se inchcie niclodata definitly * Conflictul — orice vorba care fi da sentimentul cA ceva nu merge, c4 nu sunteti pe aceeasi lungime de : und sau ci nu mai esti multumit de ea. Dupé cuma | Chiar gh recunoscut 0 femeie: ,,Ma simt disperata atunci cand | femeile cure simt ca sowul meu este nemultumit de mine. $tiu ca | an 9 relatic pare de moda veche, si chiar daca sunt 0 persoana A = . frum destul de independent’ ma afecteaza totusi”. impresia ci pot *Interiorizarea — una din reactiile noastre | Pierde iubiren la starea de conflict! Adesea preferam si tacem, | barbatului sa evitdm sentimente nedorite, fie din cauzd ci ou | Jor din cauzu putem inca exprima nimic, fie ca sd nu o jignim. Din | anor mich Pacate, faptul ca barbatul ei se interiorizeaza sau ¢ indispus 0 face, de obicei, pe femeie si mainefericita! | B€infelegerl. Mai multe femei au spus c au ajuns si se gandeasca: »Cc se va intimpla daca nu reuseste sd treacd peste > * Tacerea — chiar dac& fara motiv. Femeile au un detector de conflict nedeclarat, c destul de ugor pentru ele sa traga concluzii gresite atunci cind b&rbatul lor este mai retras sau mai tacut deeat de obicci. Dupa cum a recunoscut o femeie: ,,Daci tace, inscamna cA cu sunt de vind”. Cand ¢ cazul, ia-o ca atare si, in loc 84 gaseyti scuze (spundndu-i: ,,De ce crezi intotdeauna ci ceva nu merge?!”), consider-o ca pe o ocazie de a-i spune din nou cat de mult 0 iubesti. + ,Rezerva ei emofionala” s-a cam epuizat ~ poate ci de oboseala sau de prea mult4 munca sau copiii au solicitat-o prea tare. S-ar putea s4 au aiba nici o legaturd cu tine... dar daca este epuizataé emotional ea ar putea fi pe punctul de a ,,ceda”, * Lipsegti mult de acasi — chiar si atunci cind nu-ti plac de loc obligatiile care te tin departe de casa, absenta ta s-ar putca sii 0 facd s4 se simta nesigura de iubirea ta. (Vezi capitolul 4 daca vrei 84 afli mai multe despre cum sa o faci sd se simta ,,sigura”.) * Probleme de relatie ramase nerezolvate - un motiv pe care majoritatea barbatilor il ignord. Daca o femeie are o nelamurire despre relatia ei, netamurire care se pare cA nu ¢ ,,rezulvati" — chiar dacd nu implicd nici un conflict - ea va dori s& discute. Doar pentru KL Tar duca ineercdm sa evitim discutia, vom fnrdutati doar lucrurile: Aguranta si dorinta ei de a discuta vor avea de suferit. © dati ce identificam aceste motive si interpretam cum trehuie scmnalul de avertizare in sensul c4 ea are nevoie s4 0 convingem din nou ¢4 0 iubim, facem niste pasi simpli si incredibil de importanti inspre a nu mai fi cauza problemei, ci de a ajuta la elucidarea ei Un ghid practic despre 7 cum s& anulam semnatul de avertizare Sper ca ti-ai dat seama pand acum ci o femeie se poate simti nesigura de relatia ci chiar dacd nici eu si nici tu nu avem intentia so rinim sau sa gresim fati de ea (nu cd ar fi cazul de fiecare data, dar, si zicem, de data asta,..), Totusi, acest lucru nu inseamna ca fu putem contribui ja solutia probleme. Apostolul Pavel se gindea probabil Ja sBiiiete, ai | TesPonsa-bilitatea si oportunitatea pe care le avert ca soti in accasta privinta, atunci cdind ne-a indemnat _ »Sotilor. iubiti-va sotiile”, in scrisoarea citre Efescni. se marite cu | Nu mi sc pare cd spune: ,,Franzactia este incheiata” tine, baiete, | sau Ai convins-o si se mirite cu tine, baicte, ai ai seiipat de | scapat de griji”. Ne indeamni, de fapt, la actiune: griji?. | beste. continud sa iubexti, nu inceta si-u arti tubirea, nu inceta sd-i cdstigi inima ct dragostea ta... Deecice si facem ca sotiile noastre s4 nu mai fie impovarate de aceast’ nesiguranyi fundamentala fay de jubirea ce le-o purtim? Jat& doua solutii, hazate pe datese de care dispuhem: convins-o si 3) incearea si 0 convingi ci o iubesti atunci cind este nesigura. 2) Chiar si dupa ce i-ai castigat inima, nu inceta 84 o cuceresti. 4 Din fericire, ambele solufii sunt la indemana noastr4, a mea siata. Partea 1. Convinge-o tot timpul de inbirea ta Atunci cand e nesigura, iar inima ei se indoieste: ,Oare ma iubeste cu adevirat?”, solutia este simpli: Convinge-o c& da. Iyi arit cinct modalitati prin care vei reusi sa 2 Negocierea nu se incheie 1. Convinge-o co iubesti, in plin conflict. Atunci cand aveti o neintelegere, discutli contradictortl, chiar in timp ceva jigniti? Da. Chiay atunci spune-i vt 0 inbesti cu adevarat si statornic fara s8 te mai gandesti la cat © de furious’ sau Ja cum se comport. ‘Aceste vorbe pe care femeia le-ar pretut mult ar face ca ia s& se schimbe radical, Tata cuvintele magice care le-at pe cele mai multe femei: dac& barbatul lor le-ar spun Sunt nervos acum, lasa-ma un moment singur, dar fii sigura cd nu y nimic serios”. Conform sondajului, o majoritate impresionanta de 95 la sut& dintre femei au marturisit ca o asemenea reactic din partea noastr Je-ar atenua sau chiar indeparta nelinistea suileteasca. a ae Cand sunteti anteenate Imr-un conflict emotional, iar sotulpriclenul vostru face primul pas 84 viv convinga de iubirea Sui, in ce masuri vi aduce finistea suflcteasca? JAlegeti o variantd de rispuns.] += Deloc + Partial + Suficient + in totalitate Viindestimariaproximativerezultatele 9 9% 50% 190% dlepagese ugor prucentul de 100% Se poate ca, atunci cand aveti un conflict, soba ta sd nu se simtS iubitd (sa se simta chiar ncdemna - : de iubire) si si abi nevoie ca tu si te uiti drept in| Una e sa convingi tochil ei, sisi spui ci o iubesti si ci vei fi alaturi de | persoana de ot . ex . langi tine ca. 0 Nu vita ca nu te vei simfi ca pe vremea cand inbesti atunci crati impreund in magina ta decapotabila, cu oragul | ia picioare, iar ea te vrdjea cu parfurnul ei, Una e si cfnd totul ror convingi persoana de Langa tine ci 0 iubesti atunci | $i frumes cAnd totul e roz si frumos si alta cand va certati, iar | cand va cerlat {ic iti vine si te dai cu capul de percti. iar fie iti vine Sondajul ne mai erat’ inst cd 86 4a sutd din | te gaj eu capul de femei au spus cd, daca noi am rosti aceste cuvinte a incurajatoare: ,Vrcau sastii ca totul e bine”, femeile perefi. co A dofinitiv 71 4 Dour pentru £1, ne-ar kisa in pace. (Sesizezi posibilitatile care ti se deschid? Spune-i u convingere ca 0 iubesti si apoi poti si te duci sa-ti faci treaba!) De ce? Pentru simplul fapt cd i-ai raspuns din nou Ja intrebarea de Ja cure a pornit totul: Oare md mai iubeste? Sa presupunem ca sunteti in mijlocul unui conflict emotional cu sopul/prietenul vostru, iar cl va spune: Hai sf incheiem discutia asta odata”. Daca ar mai adauga it Sa sti ca touul e bine”, v-ar fi mai ugor sau nu sd singur pentru un timp? [Alegeti o singura variant rispuns de * Mult mai usor * Mai usor * Nu prea * Indiferent 0% 50% 100% Totusi, mai trebuie si faci ceva ca aceste vorbe magice s&-si fac pe deplin efectul. Dupa ce te-ai dus sii te linistesti ,,un moment”, vino inapoi gi fii deschis gi clarifica indoiala de la care a Pornit totul frd ca ea sa fie nevoita si reinceapa discutia. Usor? Nu. Eficient? Sigur. Una dintre femci mi-a marturisit: »Faptul c& el vine inapoi conteaz adesea mai mult decat motivul care a declansat conflictul”. 2. Cand simfi nevoia s& fli singur, spune-i cu convingere ci asta nu are nici o legiitura cu ea. . Daca esti ca noi toti, ai nevoie s& fii singur pentru un timp ca si gandesti tucrurile atunci cand trebuie si le pui in ordine, chiar $i in absenta unui conflict. Multec femei cu »Faptul cd el | cate am discutat reactioneaza exact invers, doar 9 la vine inapoi sutaé erau dispuse sa isi clarifice sentimentele lor de ~ | nesigurantaé de una singura. (De aceea, atunci cand conteaza | aveti o divergent, ea insist s& vorbiti, pe cand tu ai adesea mai | vrea si te retragi si s& ai liniste.) mult decat Asa c& exprima-ti dorinta‘in contextul dorintei motivul care | ¢i: ,.Drag4, chiar acum ag prefera s4 fiu singur, sunt cam indispus. Nu are de-a face cu sentimentele mele wileclangat | oxide tine”. fa ucest fel fl va veal mult mal usor ef 4 conflictul”. 24 Negocieren nu se inchele nictodata deninitiy acorde intimitatea dorité far sa-fi interpretezce neoglt rugamintea. 3, Dac e supdrat, vezi cli are nevoie de o imbriyigure, yl nu de izolare. Cand sotia sau prietena noastra ¢ suparata, procediim parc ar fivorba de un barbat: O Jasim singura s& se linigteascd. Dar, cu foarte putine exceptii, cand femeile sunt suparate, ele nu vor sd le lagi in pace. Vor s le imbratigezi- Dup4 parctea mea, vorbele pecare am silecitezincontinuare constituie unul din sfaturile cele mai prefioase din acest volum: ~Tot ce imi dorese este ca el sd stie cA sunt la fel de derutata j el aproape tot timpul, in toc s& se supere sis ma lase in pace s ,ma calmez”, as vrea sa vind mai aproape, s4 ma find fn brate, semi spund c& ma iubeste gi cd vrea 8’ fiu din nou fericit’.” 4, Daca vrea si discute despre relatia yoastra, ascult-o cu cea mai mare atentie, fird sh o iei drept critics. ‘Urmatorul pas este un pic mai grou, dar esential. Daca are nevoie sa discute, incearc’ s& privesti discutia din perspectiva ci: va inceatca sd clarifice o problem, gi nu s& lanseze un atac asupra ta Cand ii spun ceva legat de relajia noastra, incere doar sa- arat ce simt ca si putem discuta despre asta”, mi-a marturisit 0 femcie. ,,Dar cl o ia drept critic’, iar eu ‘mA simt prost cd am adus vorba despre asa ceva. Ag vrea sé injelcagé c& pentru mine este important sa pot discuta aceste lucruri si cdi nu vreau si-t critic”, M-am convins, pe parcursul intregii mete cercet&ri, ci atunci cfd majoritatea femeilor aduc in discutie © problema, elenu cred c& noi am gresit, asa c& trebuie sa ne invingem pornirea fircasci de a lua cuvintele lor ca pe o critica 1a adresa noastra, 5. Chiar daca te respinge, nu inceta si-i spui cu convingere choiubesti. = + in final, yorn aborda un aspect care ne deruteaza si chiar ne enerveaza: chiar si atunci cand e suparata sine respinge, & foarte important sd-i spui $i 88-1 arti sofiei tale cd o jubesti. Probabil cA ai ghicit deja, aceasta este, de fapt, inca una (dar si cea mai dificilé!) manifestare a intrebarii: ,,Oare chiar ma iubeste?” Cand e-am intrebat pe unele femei de ce igi resping sotit sau de ce le ingreuneazii situatia (fiind dificile sau criticdndu-i, de pilda), majoritatea si-au dat seama imediat despre ce era vorba. PL Door pentru EL Dar le-a venit greu s explice de ce faccau astfel, Era, in realitate, au spus cle, © ineercare subconstientd de a-si mai tempera incertitudinea despre jubirea lui. © ulté femeie a facut acest comentariu, hung, dar din care barba(i derutafi ca mine $i ca tine pot desprinde multe invataturi: Trebuie sa-ti dai seama ca, dacd o femeie itt cere: »Vreau si-mi spui cé ma iubesti”, iar barbatul raspunde din obligatie: ,,Te iubesc”, nu prea inscamna nimic: ¢ ca si cum ea L-ar fi rugat si rosteascii ceva ce el nu simtea de fapt, Ash cd, daca ea se simte derutata si neglijati si vrea s& fie convinsa de sentimentele lui, nu ajunge doar si intrebe, lar atunci cdnd apare o neinfelegere, ea probabil este putin suparati pe cl. Cand vrea si se apropie de ea, femeia il tespinge chiar daci fyi doreste cu ardoare reluarca relatiei’ Dacé cl insa ar vrea sit-si lase mandria deoparte si si mai incerce, daca ar incerca sit o ia de man’ yi s4-i spund ceva de genul: Nu ploca. Vreau sf stiu ce te supara”, asta ar mai calma-o. Pentru ca arinsemna ca indifcrent de sentimentele ei de moment, o iuboste cu adevarat. E de datoria mea si va avertizez: vorbim aici si de situatiile cand ne-am dat seama ci ¢ nesigurd si am incercat so convingem frustrarea iti | noi se satura in final. In de iubi tot ine-a respins. Putine hicruri noastra, § il enerveaza pe un barbat mai rdu ca sentimentul de a fi supus la incercdri sau manipulat, asa ct multi din Daca a ce ma priveste, nu pot ia graiul pe | sa va spun de cite ori, cand am vazut cd nu am cu moment, nu ¢ | cine, ma gandeam in sinca mea, Fig, cum vrei tu. Am totul pierdut. altceva mai bun de facut, Ma duc sd tai iarba. lar apoi, uitam de toate. Din pacate, ea nu poate trece atat de Nu te mai | or ea mine. chinui cu vorbe inc mai cauta raspunsul la intrebarea: ,Oare ci incearcd | mai ma iubestc?”” doar sao Sfatul meu este cd, daca frustrarea ii ia graiul atingi. | Pe moment, nue totul pierdut. Nu te mai chinui cu vorbe, ci incearc& doar si o atingi, Acont subiect inclusiv modu! in care poti privi chiar gi plangerile gi criticile ca semnale care transmit mesajul: ,Vrcau dragostea tal® — este dezvoltat mai pe larg in carten lui Emerson Eggerich, Love and Respect. Negocierea nu se inchele nclodnen debinitty Partea 2. Nu inceta sf o curtezi Ajungem acum la un mijloc chiar mai pr pentru ta) barbat care vrea sa-i arate sotiei Jui c& o iubeste: arta de a cucerl. ‘Va da roade mai repede decdt acele vorbe de suflet din moment ce nesiguranta a pus deja stapanire pe ca. Arta cucerinii te la actiune; adu-ti aminte ce ai facut atunci cand ai yazut-o pI data si aivrursa devina ata. Prin accasta fi inldturi o mare parte din nesiguranta. isi reinearcé rezerva emotional’. Ba are nevoie si fie curtata chiar dacd ¢ deja sofia ta, chiar ) Faptul ca tu daca noi, barbafii care credem ca ,negocierea © deja inchviata” ne apucdm de alte afaceri importante: ne continudm studiile, ne vedem de cariera, avem grija aac em vreun sport... inlaturd 0 incerci cu. Dar ne fac si dim uita rire a ei, pe care fam crezut incheiat, in ree nu s-a incheiat. Una din femeile participante ‘a sondaj ne-a povestit o anecdota care ilustreaza perfect aceasta dilema: ue ‘Am intilnit 0 femeie care divortase acum cativa ani Un alt tip a inceput sd-i faca curte. Ea cra cam reticenta la jneeput — ti mergea bine ¥ singuri si in plus, nu credea ci cra ,.genul” ci de birbat. Dar ¢} continua sd se find dupa ca — nu pot sa ma exprim aitfcl. Fra foarte atent, si fi arata cat de mult insemna ea pentrs co} si nu didea semne ca sc va razgandi usor. [i trimitea flori tot timpul (ii plac mult florile) si ii strecura mici biletele care 0 faicvau sa se simi deosebit. A custat-o anide-a rindul, iar eaa vzut ce calitati extraordinare are asa ci s-a Indragostit Ue el pind cap. S-au casatorit, dar femcia a inceput aproape imediat dupa accca sa simtd ci ceva nu cra bine. Toate accle mici gesturi care spuncau wTe iubese” — ci bine, ¢l 4 incetat sa le mai faci! Gata cu florile si cu biletcle! Nu-i mai & nici curte! I se parea cd 0 dat ce s-au casatorit, bu) nu-t mai pasa din acel moment de ea, Acum el nu inteloge de ce e suparaté, Ca doar ii spune: ,Desigur cite iubesc, draga mea!”, dar apoi igi vede de treaba. Nu isi da seama ci intre timp sofia lui este din ov in ce mai deprimata. Bu sicu tine ne putem, fara indoiala, identifica cu tipul din aceasta poveste. Barbatii cred, in general, ca incerci s& cuceregti ri err i merita efortul, cred si | Mare parte din ji faptul ci proccsul de ] nesiguranta ci. Doar pentru EL femcia doar la inceput, inainte, dar nu si dupa Adusti | casitoric, Femeile sunt, insd, de o alt parere. Nu aminte: Cu | oxisti un moment magic desivarsit in care 4 se simt& ce anume am deplin, pentru totdeauna si profund iubite. Ele sunt incredinfate ca intreaga viald in casnicie este menitii sti fermecat-o la] j. ofere acest lucru! De acces au nevoie si merité sa fie inceput? | cucerite in ficcare zi. De fapt, mai multe femei au comparat nevoia de e a fi curtate de c&tre sot cu nevoia pe care un barbat © are de a se simti dorit fizic de sotia lui! Gandindu-ne cat de important este acest aspect, pentru noi, ce crezi cA poate sd facd un birbat intelept pentru sofia fui’ Raspuns general: Cucereste-o. Raspuns particular: Adu-ff aminte: Cuceanume am fermecat-o fa inceput? Probabil au fost ore pe care le-ati petrecut doar de dragul de a fi lmpreuna, O ascultai, Flirtai. ji trimiteai scurte e-mail-uri s8-i spui: salut. Impartaseati aceleagi visuri. fi spuneai: wCo bine ne ¢ impreund!” »Nu-mi pot imagina viata fara tine”. »M& bucur ci Domnul ne-a unit destinele”. »Te iubesc extraordinar de mult” Cu alte cuvinte ti dovedeai cd crai indragostit lulea. Vrei s&-ti spun cum si 0 cuceresti si acum, cand e sofia ta? Tu gi cu mine pornim de la premiza c& suntem deja maegtri in domeniu. Acum, stiind c4 accast& cursé a cuceririlor nu s-a incheiat, trebuie doar s4 ne amintim s& facem din nou ce ne venea atat de natural la inceput. . »N-ai venit dup mine” iti amintesti probabil de Capcana pentru parinti, filmul produs de Disney din 1998, cu Dennis Quaid, Natasha Richardson si Lindsay Lohan pe atunci o fetita de doisprezece ani. Fetifei noastre ii place la nebunie acest film, aga ca, in timp ce il urmZream pentru a nu stiu cAta oari, intr-o seara, Shaunti a observat ceva ce mi-a inspirat una din idcile pentru aceasta carte. In film, doud fetite ajung sa afle cA sunt gemenc gi cd fusescra despartite la nastere © dat’ cu divortul parintilor. Ele plinuiesc sa-i determine sa fie din nou impreund gi se hotarasc atunci si-si schimbe locurile intre cle. Mama englezoaica gi tatal american inca se iubese, iar cand se 28 Negacierea nu se inchele nlchod definitly jntalnesc din nou, Nick o intreaba pe Blizabcth, fosta tut nails, co s-a intamplat, de fapt, intre ci, Nick; Totul s-a sfarsit atat de repede... Si... in zu cand ti-ai facut pagajul... De ce? Flizabeth: Nick, eram atat de tineri si aveam ficcare toanele lui. Ne-am jignit prosteste. Aga ci am jmpachetat totul, m-am urcat in primul avion... iar tu neai venit duph mine. (Pauzi.) Nick: N-am stiut ca asta voiai. Elizabeth: (zambind incurajator) Gi, acum ce mai conteazi... 84 privim partea bund a lucrurilor, de dragul fetelor, si sa mergem mai departe. Shaunti spunca cA acesta este un exemplu clar in care femeia sia dorit de fapt ca parbatul s4 vind dupa ¢a. Am intrebat-o: ,,Dar oare de ce nu i-a spus ce astepta de la el, si nro lase 8A plece? De ce si ghiceascii cl fa ce se pandea ea?” $-a uitat !a mine nevenindu-i sd creada, ,Daca ca ar fi spus: (Vino dupa mine’, n-ar mai fi avut nici un vost! Ar fi fost hotararca ei, nu a lui. Ea s-ar fi intrebat intotdeauna dac& a facut-o din propric inifiativa sau fiindcd lea rugat €a, facindu-l sa se simta vinovat”. Aha. Acum inteleg, Apropo, filmul se termina cu bine, in cele din urma, Nick isi di seama cA, desi Elizabeth parea sa-1 jndeparteze, ea dorea de fapt ca el 8 0 urmezc. Si o va urma. [nvata si O cucereasca din now, si-i redea increderea in iubirea tui, iar familia este, in final, impreuna. La fel se poate intampla si cu sofia sau cu prietena ta care se simtc ncsigura (fara sA 0 al ¢) de iubirea ta si are nevoie 840 urmezi, si te uiti drept in ochii ei si si-i spui cf o iubesti... sic nu o vei 1asa niciodata sé plece. 2 3 FERESTRE... DESCHISE! Ce ar trebui sa stii despre extraordinarul creier al femeii (un ghid despre forme de viata inferioare) Femeile witiesc — mereu amin-tiri si sentimente din trecut yi prezent in acelasi timp, un fapt deloc neglijabil intr-o zi, cam pe la inceputul documentarii noastre, m-am dus impreund cu copiii mei in viziti la niste pricteni apropiati, Alec Susie. In timp ce copiii craw afara Ja joaca, Alec m-a intrebat ce am mai aflat despre enigmaticul sex opus. Am incercat si-i explic un fapt de care devencam tot mai constient: ca mintea femeii nu este maginarie normal. Normali,am cazutamindoideacord, insemna ,barbitcasci* I-am deseris ceva ce multe femei mi-au spus: ci mintea lor cra tat cu multiple ferestre deschise si , CU aparitii nedorite pe ecran care le bruiau in nent gi cu mici sanse de a inchide sau de a ignora vreo ite mental sau cmotionald pan% inu-un moment mai de Prietenului meu nu-i venea sd crea Ciudat, am recunoscut amandoi. Foarte ciuda 4 Susie, care statea la calculator undeva, suprasolicitat cu prin preajma, ascultase, teribil de umuzata, investigatiile masculine care se desfisurau in | Multiple ferestre . bucataria ei. Prin urmare, ne-b obligal, intr-un | deschise si fel, sa testim chiar atunci, pe loc, concluziile la | pornite deodatit. Mintea lor este ca un calculator Doar pentra EL care ajunsesem. ,,Draga mea”, a intrebat-o Alec, ia zi ce iti trece prin cap in acest moment?” S-a uitat la el. ,,Chiar acum? Ei bine, sa vedem”. A inceput s& calculeze pe degete. ,Ma gandesc la ideile pe care vreau si Ie includ in acest articol pe care il scriu. Ma gandesc ci trebuie s& vid de pizza din cuptor. Sper c& pustii nostri nu o sa cada de pe trambulina din curte $i mA gandesc ci ar fi bine sé ma duc pana la ci. Astept 84 vad ce se mai aude de afacere, stii tu care, gi ma ga indesc ce © si facem mai departe”. Dup& un moment de czitare, s-a uitat la Alec. ,,$i daca chiar vrei s& Faptul ca o femeie | stii, inc’ ma framAnta gandul ci nc-am certat azi se gandeste la de dimineafa si nu stiu daca fi-a trecut supdrarca atiitea treburi | S100". are gi fod At d Am rimas mui de uimire. ,$i lista nu s-a si simte atat de| 5, -heiat’, ne-a spus ea. ,Vrei si mai continuu?” multe lucruri Alec si-a exprimat atunci nedumerirea pe deodata are | care orice barbat ar fi avut-o: ,,Cum de reusesti probabil impact | s4 faci ceva cu toate gindurile astea in cap?” $i a glasupra modului | Pts inci o intrebare la obiect, ,De ce nu incerci in care tu si ea | ‘2° t mai gandesti la nimic altceva, ca si tc $18) oti concentra asupra unui singur lucru?” ta relafionati in Susie parca s& nu infeleagi. Pentru cd nu fiecare zi. | pot’, a recunoscut ea. Si chiar daca ay putea, gindurile mu mi-ar da pace” Dupa ce le-am auzit $i pe celelalte femei spuniind acest lucru nu doar o data, mi-am dat seama ca faptul c& o femcie se gandeste la atitea treburi si simte atit de multe Iucruri deodata nu constituie doar o diferengi interesanta din punct de vedere stiintific intre sexe, Are probabij impact si asupra modului in care Wu si ca relationayi in fivcare zi. Ceea ce inseamna e& © analiz’ mai indeaproape a acestei misterioase diferenje de glndire este bineveni Matricea el misterioasii Imagineazi-ti urmatoarele: lucrezi la calculator si ai deschise simultan sasc sau sapte ferestre pe ccran. Jonglezi cu trei sau patru documente Word, ai unul sau dowd in Excel si in plus un program care iti calculeaz bugetul familie. Tic deschis, de asemenea, ¢-mail-ul si Internetul si asculti pe calculator postul de radio preferat. Pe scurt, o adevarata unitate centrala digital 32 Forentre dencliien co Mai adaugd si un alt aspect: Imagincaza-yi ca unele dit deo sip fisiere $i programe sunt desch Amina gi ranrdn aga Tet tot acest timp. Si inca ceva, calculatorul s-a virusat drept armare ‘ iti apar tot felul de reclame enervante pe ecran cand t Lepti mui putin. Ai incercat de mai multe ori s& le inchizi. Ti-ai instalat wn program anume si ti-ai resctat calculatorul. Si totusi, fra rezulta: @sti invadat de reclame, Ce poti s8 faci e sti nu le dai importan(t sau si Ie ignori ca si te poti concentra asupra celorlaite probleme eu care jonglezi, de fapt, pe rand... Bine ai venit in lumea mentala si cmotionala a unci ferei, o lume care iti afecteaz4 propriul univers mai mult decat iti dai seama, Tat ce am allat: + fn primul rand, femeile jongleazd ev mai multe ganduri si sentimente dendata. Femeile par + inaldoilea rand, cam jumatate din toate ineapabile femeile acumuleazi ganduri si sentimente din | $4 inchida trecut care apar regulat in prezent, fie cd vor | aceste sire ' sau nu. ' ; mentale ba fel _ + inal ureilea rind, femeile parincapabile | de ugor ca inchid’ aceste ferestre mentale $a fel de | 3 hati ugor ca barbatii. fii. SA analizim mai indeaproape intelesul fiecarei afirmatii, sA vedem cum te afecteazii pe tine si cum sa profitim de felul misterios dar minunat in care este ea creat Ca si di de gindire al barbatilor, adica sa le [wim pe rand. Creierul ei este extrem de activ utim in continuary, va trebui sé apelam fa tiparul Si incepem cu gandurile multiple. Am fiicut analogie faire calculator si sotia mea care poate s@ aib& multe ganduti st I sentimente diferite si care ii bombardeaza creierul in acelasi timp. Bu procesez gandurile § sentimentele secventia!: lucrez doar pe cate o fereastra, apoio inchid si tree la alta, pe cénd Shaunti are mai multe ferestre deschise simultan gi poate si treaca de la una la ccalalta si invers, fie ci vrea, be cA nu. De fapt, sondajul ne arata cd aproximativ opt din zece femei se recunose intr-o ascmenca desericre. Un raspu ns afirmativ aproape unanim (cam 90-95 Ja suta) a fost dat de femeile sub xB Doar pentru EE. patruzeci si cinci de ani gi de cele care au copii la scoala generala sau copii mai mici acasa, eg Cum afi deserie felut in care taiti gandurile gi : sentimentele pe care le aveti? [Alegeti un singur rispuns] im mai multe gandurl i emoyi intr-v perivada scurta de timp; ¢ ca si cum ay avea multe ferestre deschise pe ceran gi pe care lucrez tn acclasi timp. + Procesez mai degrab’i gandurile si ematiite pe rind, ma concentrez pe cate o problema in parte; e ca si cum as avea doar 0 fereastra deschisa pe ecran. 0% 50% 100% Poate ni se pare uimitor, dar s4 ne gandim la felul in care femeia, datorita insusirilor unice ale creicrului ci, este pregitit: facd bine atat de multe lucruri deodatd. Gandeste-te, de excmplu, la momentele cand ili priveai cu admiratic solia sau mama care ii punca la punct pe copiii neastamparati, pregitca cina, varbea Ia telefon cu cate o colega gi lisa i pisica afar’... toate in acelasi timp. Gandeste-te cum mintea sotici sau prictenci tale 0 ajuta si intretind ncnumarate relatii ori c&t de abil se descurcd in tesdtura de obligatii pe care le are intr-o familie mare, in vreme ce isi vede side slujba. Ti-ai ficut deja o imagine, nu? , Ceci mai multi barbaji sunt foarte diferiti. La tnceputul eAsnicici noastec, cand Shaunti ma vedea stand de unul singur, mia intreba Ja cc ma gandese. Cand fi rispundeam cil ,,ka nimic”, nu-i prea convenea gi insista cu fe rog frumios, spune-mi fa ce te gandesti. Nu intelegea cA, intr-adevar, nu ma gindeam la... nimic! Calculatorul nu afisa nimic pe ecran, nu era nimeni »Nu se | acasa, intampla Tu ma infelegi? Fiindcd femeile nu pricep in jodata si nu | TUPtul capului Una dintre ele marturiseste: »Nu se : intampla niciodata si nu ma giindesc la ceva. Cand fi ma yandesc ie spun ca ‘la nimic’, inseamna cd sunt suprat pe el!” ceva”, yntye ahene Hibae Aceast matrice feminina de cmotii si ganduri multiple, tomte derulandu-se in acelasi timp, ne ajuta sa ne explicim niste Iucrutt uimitoare, cum ar *De ce femeile trec de la un subiect la altul in mijlocut conversatiei? Cand patim aga ceva, ne gandim: a) a luat-o pe arituri, b) e bulversatii, c) nu ¢ atenta, d) nu e politicoas’ sa e) toate cele mentionate mai inainte, Noi avem doar o fereastri deschisa, prin urmare un singur subiect de discutie. Se pare ci ins, ¢ adancitii deja in cinci sau sase probleme deodata! Doar cai. noi nu sliam asta! * De ce sotia sau prietena ta are adesea mult mai mulie de povestit decat tine la sfarsitul zilei. Acum stii, chiar daca ai avut 0 zi extrem de incireata, ai mers doar pe o singura cale! Dar nu gi ca. Invazia gandurilor neasteptate Nu numai ca [emcile au mai multe ganduri deodata, dar jumitate din cle cxperimenteazi ginduri sau sentimente neasteptate, din prezeal sau trecut care apar si perturba celorlalic. Accasta inscamni c& adescori ni le intrerup si pe ale nwastre, barbatii de Hing’ ele! O femeie, in comparatic cu un barbat, iyi va aduce aminte bruse de probleme de suilet nerezolvate sau ci ai jignit-o sun a framantat-o ceva seara trecuta, luna treculd sau acum zece ani, Barbatului din viata ci i se pare ci trecutul fi invadeaz’i m prezentul, c& isi ulege sf se gandeascd fa ceva ce nu merit tot aduce in discutie, fri sens, o problema pe care el o con: incheiata. Dar pentru ea, toate acestea nu sunt lipsite de noima Pentru ca, ins, nu este lipsit de sens — de fapt, dacd ne gandim e: asa estc fiicutd femeia, ar fi lipsit de noima sa nu vorbeascé despre cova ce nu-i di pace. Sondaju! nostru national ne spune c& aproape jumatate din femci experimenteazii asemenca gfndurisi sentimente neasteptate de mai multe oFi pe saptamani si chiar de mai multe ori pe zi. La femcile mai tinere si la cele care stu cu copili acasi, proportia er chiar mai ridicata, intre 55-60% din cle. Nici nu ne mai surprinde faptul ci procentajul a urcat la 80% in rindul femeilor care i descriau relatia ca fiind nesigura sau in rindul celor cu probleme financiare. Doar pentru EL le Unele feruci spun cf retraiesc uneori emo dintr-un trecut m spropiat sau mai tndepartat (in special emojii neplicutc), Acestea apar pe neasteptate si fra vreurs moliv aparent. Cat de des treceti prin aga ceva? [Alegeti un singur raspuns] * Niciodata * Rureori * Adesea - pind la de cdteva ori pe saptamani * Koarle des - ceva obignvit in viata mea cotidiand 0% 50% 100% * Datoricd rotnnj putin 100% rotalul depaseste cu Femeile nu sunt victimele neajutorate ale acestor ganduri si sentimente nepoftite. Sunt doar mai predispuse si, totodata, le este mai greu decat barbailor sA scape de cle. O femeie dintr-un grup de studiu s-a exprimat astfel: ,Multe femei vor spune: Gata cu refrenul dista. Trebuie s incetezi. Nu porni cu gandul asta, Usor de zis, grou de facut, dar cel puyin ne dam sitinga”. i noi facem asta... iti suna neasteptat de familiar acest mic comentariu? Mi-am dat seama cii noi, barbatii putem ingelege acest razboi al gandurilor fiinded avem termen de comparafie in plan vizual. Fivcare barbat gtic cum este sa ii vind in minte, neintentional, imagini ispitiloare.... ci bine, la fel retraiese i sotiile noastre amintiri puternice ale unor sentimente sau griji din trecut, gi asta neintentionat. O temecic ne-a scris urmitourcle: Dacd barbafii sunt iafluentati de ceca ce vad, i-ag ruga pe barbati sa intcleaga c4 femcile sunt influenjate de cuvinte, si nu pot face nimic impotriva acestui Jucru. De pilda, noi, femeile, inregistrim toate vorbele pe care ni le spun barbatii intr-un fel de arhiva a mintii 3i sunt Ja fel de reale azi ca si in trecut, cid au fost rostite. De aceea... Natura involuntara si persistenta pe termen lung a acestui fapt poate fi explicatia pentru care nu un singur sof se simte: 36 Ferestre deachine * juat pe neasteptate atunci cand sotia ii Noi, femelle, vorbeste despre ceva ce s-a intamplat cu doi strane ani in urma; toute vorbele pe © surprins cd 0 amintire poate sa-i provoace | care nile spun © asemenea izbuenire emotional, barbatii intr-wm * afectat de inversunarea ei cind discutia devine cearta; sau « jntristat ca ea s-a supArat dintr-un motiv care, aparent, nv are nici o legitura cu dispozitia sufletcascd sau contextul din | si in trecut, prezent au fost rostite. fel de arhiva a Daca csti ca mine, s-ar putea sd crezi ca nu vrea intentionat 48a treaci” peste o jignire sau o amintire (recuta si cd iti poarta pici. Crezi ci preferi o reactic ,sentimentald” in loc de una jfationali”, ca sicum acestea doua s-ar exclude reciproc. (Un pont: [n cazul femeilor, nu se exchud.) Co se intamplit in realitate: trecutul fi invad sentimental vorbind, prezentul, iar re de moment este un rdispuns normal ka faptul efi ¢@ se simte wala pe neasteptate, surprinsa, afectaté sau suparatd de acea veche problem’ care 0 framéanté si care a rimas nerezolvatd sau cu care nu s-a impicat ined. Sau poate cA are o alta suparare care ii invadeaz’ neincetat constiinta, o Fereastra deschist care mu inceteaza sa o bruieze, dureros, contrar vointei ci. Unde se afl butonul de inchidere? Si asta ne duce la cea mai important parte a acestei dinamici: si anume, pentru majoritatca femeilor e imposibil si alunge sau s& ignore gandurile si sentimentcle nedorite. Cu totii am auzit femeile nu ,compartimenteaza” problemcle ca si noi, dar n-am inteles niciodata ce inseamna asta. | Pentru Am sa jlustrez printr-un exemplu. Sa ne majoritatea ‘ntoarcem la conversatia din bucataria prietenilor temeilor e mei. $i ev eram preocupat de anumite ginduri, imposibil s& printre care si acela cA ar trebui sa vad ce faceau } alunge sau sii copiii in curte. Dar, cand m-am comparat cu ignore gandurile Shaunti, mi-am dat seama ca, intr-o situatie | gi sentimentele ascmandtoare, aveam un alt control asupra acelor nedorite. gnduri, complet diferit de al ¢i Doar pentru EL Jeff: Vorbesc cu Alec si imi trece prin cap: ,Oare sa ma duc si vad ce fac copiii? Lasd, peste cinci minute”. Apoi uit pur © sisimplu —ca si cum ag avea un cronometru interior care 0 s4 mii anunqe cdind au trecut cele cinci minute. Nu ma mai gandese La asta pana cand nu se opreste cronometrul. Shaunti : Cum faci acest lucru? Mi-ar plicca si mie s& pot pune Marea mMajoritute a femeil sa ignore totul pe scama unui cronometru si si nu ma mai gandese la asta, dar imi ¢ imposibil, Sunt intr-o stare de alert, cu gandul cd webuie si merg si vad ce fac copiii sau ca prictena mea are probleme in cisnicie si cd are nevoie so sun sant Cine stie ce alt imi trece prin minty. Gandurile nu dispar cu adevarat pana ce nu se rezolva problema. Bineinteles, cand i-am spus lui Shaunti ca, 1. cronometrul meu ma ajutd si nu mA mai se sdptdmant in sir lao problema pe care vreau Si-o uit, a inceput si se ingrijoreze de felul in care nu} functioncaza creierul meu. de fa ant fiente Sondajul nostru ne arata c& marea majoritate a femeilor nu sunt facute ignore cu usurinté Andurile nedorite, Dupa cum a spus una dintre cle: »Ce imi sti in putere sd fae © 8 .micsorez’ celctalte Randurile | feresire, dar nu si le si inchid. Reusese totusi si nu nedority, | ma gindese etectiv la accle probleme chiar tn fiecare minut, desi ele nu dispar de tot. $i gi se reactivenzs adesea apar bruse atunei edind nu vreau” — Ln situatiile eind aveideschise mai mute emational yorbind, eat de repede puteti ganduriic yi cmufiile negative care va Ceamanti? [Alegeti to sing taypuins| ferestre”, © Pot sii fie asta yor » Pot, dan aveesitd efort * Pot cu un unume efort, dar aeele ganduri/sentinente Ini revin beuse in minte pind ce nu se rezolva problenia + Nu pot s4 ma debarasex de ele in intregime; pind ce nu se rezvlva cuuza problemei, sdleschise” whe ferestre tiimdn gi functionate 0% 50% 100% Ferentre deavhtes Mai mult de patru din cinci femei fie reugesc, dar cu mare efort, fie le este imposibil si nu se mai gandease’ la anumite probleme. (La femeile sub patruzeci si cinci de ani, procentuil este de aproape 90%.) Marea majoritate a mai recunoscut cd acule ganduri nu dispar in realitate niciodata si cd reapar pnd ce se rezolva cauza care le-a generat, Ceea ce inscamna ca sfatul nostru tipic barbatese - Nu te mai gindi la asta” — ajuta la fel de mult ca si cum ai duce 0 fopata de nisip in Sahara. Putem sa intelegem Tata © modalitate prin care te poti raporta, aproape fidel, Ja felu} in care se simte o femeie. Imagineaza-ti ca firma ta a pierdut cel mai important client, Este vineri, ora 17, iar seful tau te anunja: ,-Te astept in biroul meu luni, la prima ora”. Daca esti ca mine, {i s-a dus tot weckend-ul, gindurile negre nu ffi vor da deloc pace pana vine ziua de luni. Capacitatca ta obignuiti de a compartimenta” problemele este compromis& din cauza grijilor foarte mari. Femeile nu sunt foarte diferite — doar ci isi fac griji pentru lucruri mai marunte. La fel cum tu nu poti gandesti cu ingrijorare la ce urmeaza s tunica nu poate Tu po{i merge la munca gi treci t peste asta, dar ia munca si treci peste asta, dar ca s-ar putea si nu | ga s-ar putea s: uite. Stic cd ceva nu c bine gi nu are liniste pind | py vite, cand nu se rezolva problema si nu e convinsa cd o iubesti, Exemplu din viaja reala Sunt de parere ci noi, barbatii, trebuic si lum aminte la excmplele din viata real care sunt pretutindeni in jurul nostru, § si vedem ce putem face in aceasta privinta. Am ales ca exemplu © discutie care a avut loc ascara, Shaunti plecase cu copii din oras, iar un coleg m-a invitat sa iau cina acasa la ei, impreuna Donna, sotia lui, si cei doi copii mici, Cand am ajuns, Bob er alta camera si repara un aprinzator de aragaz, din acela cu faci Tati ce conversatic a avut loc cénd ne-am asezat la masa cdteva minute mai tarziu: He _scoatem din minte Doar pentru 1, 4 Donna: Deagul meu, ce ai facut cu aprinzatorul? Bob +1 -am lisat in ccalalta camera. Dar... sunt si copii acolo. : Nu-i nimic. Nu cred c4 0 sisi dea seama cum sil porncasca, c destul de greu. Donna: Var dack Boh: Last, draga, nu cred ca pot ei sX-i dea drumul, ' Donna: Da... ai dreptate... fnainte, aceasta conversatie nu mi s-ar fi parut deloc {nteresanta, Acum, insd, ma uitam Ja Donna de cealalta parte a mesci si am ghicit, datoriti noului meu radar supersensibil cf deschisese o fereastrd care nu se va inchide pind ce nu se intimpla geva ce sii o linisteascd. Atunci le-am spus, tui Bob 51 Donnei, co aflasem, faptul ca femeile nu se puteau Aotd?, de obicei, si inchid’ fercastra yi sf nu se mai gandeasca la ceva ce le frimanta. Donna s-a ridicat de la masa. ,,Asta ec!” a spus ca, ,,Asta "exact ce simt acum”. A mers in ccalaltt camerd gi a pus acel aprinzator undeva unde s4 nu-t ajungi copili, apoi s-a intors. »Acum”, a spus ea, ,putem sta linistiti Ja mas”. Ne-am dit seama amandoi, Bob si cu mine, cf, dacd nu ar fi fost tndemnata sé fact ace) gest, care a durat zece secunde, s-ar fi gandit doar la asta, nu ar fi fost in Jargul ei $i nu i-ur mai fi avea dreptate cand spunea cA nu se pricepcau copiii si porneascd aprinzdtorul, fereastra ar fi ramas deschisd gi asta ar fi nclinistit-o in continuare, Sper c& vezi diverscle ramificatii ale i x ox | aledtuiri a femeii. Fapt care explicd: wlncearcd si . intelegi ci avem * De ce pare prevcupatd de ,lucruri o multime de | mdrunte’, chiar daca ti spui si nu le bage in lucruri pe care | scam trebuie sii ni le * De ce pare sé ,dospeasca” dupa cate o ceand - sau pare (aga creat tu, ca birbat) ca se ate) I simte nesigued dupa o disputd pe care tu ai si inainte sa avem | yitat-o. chef de sex.“ * Dece pare sé fie prea obositd sau suparaé ca sé mai facé sex. Una dintre femei s-a exprimat astfel: ,Incearcd si intelegi ca avem a multime de lucruri pe care trebuie sa ni le scoatem din mint inainte si avem chef de sex."* Ferestre dene tae In ce ma priveste, nu am nevoie 64. ma gand de sex. Strategii secventiale pentru minji secventiale silane hel Cum ar putea proccda un barbat ca toti ccilalti si care este surprins de toate acestea? ‘Vestea buna a acestui capitol, sia acestei cirti, este ci un dram de intelegere poate conta foarte mult. Pornind de la cercetarile noastre si bazAndu-ma pe experienta personala, vi recomand trei atitudini pozitive: 1. Reconsider4-ti supozi gandeste ex. De exemplu, gandeste-te cd: poate ca mu incearca sil te enerveze atunci céind vrea sa discute nenumiarate lucruri, iar tu de-abia ai sosit acasi de la serviciu. Ea are, intr-adevar, nenumirate fi deschise care merg in acelasi timp. $i nu poa nu se gindeas azide dimincata ite privitoare Ja felul in care Nu o face cu ciuda, ci incearcii si infeleaga acele probleme ca si le poata rezolva, cu ciuda, ci incearex si le poatal rezolva, 6 infeleaga acele probleme ca Sanaa s& inchida inchida fereastra fereastra si ste cazuri, o pofi ajuta, o poti incuraja | SA nu se mai cee aceste Jucruri aya cum are ca nevoic: | gandeasca la discutaindu-le 51 asculténd-o (vezi capitolul S despre | ete, cum sa asculfi). (De finut minte: Daca sunt destept, ointreb cum i-a mers in ziua respectivi inainte dea merge la culcare.) 2, Sa stii ci nu tu esti problema, chiar daca esti afectat de acea problema. Se poate sa fii tu problema. Dar mai sigur, acum cfnd stii cit de multe lucruri ii tree prin cap, iti dai seama cA nu ar trebui {ragi concluzii pripite si gresite de genul: Of iar crede cd am gresit cu ceva. (Shaunti ne sfatuieste: Atunci cand nu problema sau te-ai nimerit doar prin preajma atunci cand s-a ivit acea problemi, intreabd. Poti intreba cam asa ceva: ,,Draga mea, am gresit cu cova sau esti suparata de altceva?”) Dour pentru EL 1 3. Fil tu cavalerul ei si ajut-o si-gi clarifice acele probleme care ii distrag atenfia gio framanta. Cel mai important lucru, adu-ti aminte c4 nu-gi poate scoate ceva din cap si va fi nefericita ore si zile intregi atunci cand fucrurile nu sunt tn ordine. Din fericire, poti avea un rol important tn rezolvarca problemei 4. SG presupunem ci aduce aminte, involuntar, de vreo jignire din trecut, si nu reuseste nicicum sa uite. Fie ci ¢ vorba de un conflict cu scful ci sau ca i-ai spus tu ceva mai demult. E momentul 88 faci primul pas si sd o asculti, sa 0 imbritigezi si si o convingi de dubirea ta; are nevaie de toate acestea (vezi capitolul 2 despre cum 88 0 convingi de iubirea ta ) ca sa-si clarifice problema. fiseama ci c inutil is nu ne mai gindim la asta”. Incurajeaz-o daca ¢ cazul si faci ceva ca si poati inchide ferestrele. Sau gi te de la masa, du-te dupa aprinziitor si spunc-i: ,,Am vrut sa fiu sigur c& 0 88 stai linigtit& la , Prd siti faci eriji” Fij tu cavalerul ei pe cal alb, mAndru detinitor al secretului a NU UITA CA LOCUL TAU ESTE ACASA Cum poate instinctul tau de a-fi intretine gi de a-{i proteja familia si o fac pe sofia ta sa se simta a igura gi nedorita Femeia ta are nevoie de securitate emofionala side apropiere fizica atdi de tare, incdt va trece si peste nesigurania Jinanciard, doar ca sé aiba parte de ele. S-a intmplat in momentul ciind am hotirdt c4 Shauati era fata cu care doream sa mii ciisdtoresc, Urma si o cer de sotie gi si mergem mai departe in relatia noastra. cand m-am blocat ‘Multi dintre barbatié eu care am vorbit stiu ce vreau si spun, Tot avantul meu s-a evaporat siam fost cuprins de panicd. Nu se punea problema c4 nu o iubeam, c3 era din vina ei sau cd nu voiam sdcontinuu relatia. Nu cra asta. Voiam, $i ined cum. Problema erau ba Dintr-o data am realizat: Voi fi in am grija de viitoarea mea sotic, si 0 intretin financiar?” m maecar atat: femeile au nevoi stare Nu cram expert in relatii, dar stig de siguranta. ‘Am copilarit intr-o comunitate mick de fermieri. din Michigan, iar problomele financiare nu ne-au ocolit deloc. Dupa ce am terminat liccul, am detinut citeva restaurante, afacere cure mu a mers prea grozav, timp de sapte | Stiam doar ani inainte si ma inscriu la o facultate. Shaunti provenea dintr-o familie instarité din apropierca Washingtonului si nu se confruntase cu astfel de probleme. imi faceam griji: oare ce considera ea cit era un nivel ,normal” de trai? Eram fn stare sa i-d atat: femcile au nevoie de rani. as Doar pentru EL, ofer? Prin urmare, am asteptat. Dupa ce am absolvit facultatea de drept, m-am angajat la o firma de avocatura din New York unde ram platit foarte bine. in stargit, am realizat, putcam si-i asigur traiul, Ne-am e&satorit si ne-am mutat intr-un bloc de apartamente, cu portar Wa intrare, chiar ix inima Manhattanului. In New York, un bloc QU portar nu c ceva nvobisnuit, dar costa. Totusi, a fost alegerea fui Shaunti, finde’, spunea ea, toate acestea o faceau si se simtd mai sigurd. Aha! m-im gandit mandru de mine, fiinded ii asiguram in ealitate de birbat cele necesare. Chiar dac& poate ag fi preferat o alté meseric; fac si eu ce fac toli barbatit. O fac pe Sofia mea sd se sinud in siguranta. Apoi am inceput sa lucrez optzeci de ore pe siptimana in urmétorii cinci ani ca si pot pliti pentru tot. in acest interval, ori de ciile ori Shaunti imi reproga 4 0 neglijez in favoarea tucrului, 4 nu-mi pasa de ce isi dorea ca, eram, asa cum si era de asteptat, suparat. Cum puica sd md acuze c& nu-mi pasa de ea cind ma Straduiam din rdsputeri sd-i dovedese exact contrariul!” Nu demult, cand |-am intrebat pe un pricten ce credea despre faptul ci .femcile au nevoie de siguranta”, a formulat o dilemi cu care sv confrunta toti barbatii: ,Inscamna ca trebuic sa alorg fara incetarc”, a spus cl. ,, Trebuic si fac orice ca si ma asigur ci nu se simte nesigurd financiar vorbind. $i doc’ asta presupune si Jucrez ore in gir sau 4 mi {in de v slujb& care nu-mi place, fic din partea mea”. Poate te-ai simyit gi tu prins intre ciocan si nicoval’, gtiind c sofia ta tsi doreste si-i poti asigura un trai decent ci 5 copiilor, dar pe de alli parte ar vrea sa vii si seara devreme acasi. Oare asteapt ca imposibilul, din punct de vedere financiar? Poate ci da, dar probabil ca nu. Vei vedea in acest capital cum barbatii pot fi cu adevarat frustrati atribuindu-le sotiilor asteptiri pe care s-ar putea ca ele si nici nu Ie aib’. In cazul nostru, se pare cli ace] apartament cu portar la intrare din Manhattan nu era nici pe Geparte atat de important dupa cum am erezut initial, Banii vorbesc, dar ,,siguranfa emofionala” canta de-a dreptul Sondajele noastre ne arata ci, intr-adevar, femeile au nevoie de siguranta. Fle, ins’, dau un alt inteles acestei nevoi. Cand o femcic se gandeste ta ,siguranqi”, nu-si imagineazi repede o als Nu uita ot local (iu este aaah casa, un cont in banca sau taxe scolare pentru copiii vogtri, Pent! ea, conteaza cel mai mult ,siguranta emotionalé”: si se simi aproape de tine sisi gtie c& vei fi alituri de ea orice s~ar intimpla, Bincinteles, partea financiaré nu e de neglijat, dar pentru multe femei na reprezinta o prioritate. 3 De fapt, dup’ cum ne-a marturisit o femeie Cand o femele ,Siguranta financiar’é nu se afld nici macar pe se gandegte ln acecasi list’ de priorititi cu siguranta emotionala! | ,,siguran(i Sentimentul ci esti aproape de cel de langa tine este ed mult mai important, nici nu incape in iscufie problema banilor sau a carierei”. jmi cer scuze pentru confuzia mea. Da, repede o casi, recunose,am auzit-o pe Shaunti spurdnd ca vreasi | SAU taxe gcolare stau mai mult cu ca. Dar am auzit-o spunand st pentru cop! ‘ar dori Si locuiasca intr-un apartament cu portar | yostri. ja intrare. Am tras concluzia ci punca mai presus sigorania financiara decdt sd-mi aleg eu o carierd mai normal si care imi place. M-a uimit dorinta ei de a schimba situatia doar ca sa pot sta mai mult cu ca si si nu mai fiu atat de stresat. ‘Acum imi dau scama, cam tarziu, cd, de fapt, vorbeu serios. Sondajul ne aratii ca sapte din zece femei cisitori ca, daca ar fi nevoite, ar prefera sii indure probleme financiare decdt 0 instrainare in relatia lor. Mai citeste inc o datd. Stiu cd ti se pare imposibil dar este adevarat; 70 fa suta din femeile maritate ar prefera 8a fie esigure din punet de vedere financiar decat si aiba de suferit relatia lor. De fapt, chiar si femeile necisdtorite au manifestat acceasi optiune. Jar cele care av recunoscut ci tree prin probleme financiare era si mai probabil si prefere siguranja emotionala! Dac’ ar trebui sd alegeti Intre cele doua situatlt nedorite, pe care afi alege-o? [Alegefi o singur’ variant de rspuns] La femelle cdsatorite: * Probleme financiarc + Probleme care apar din cauza nesigurantei $i a lipsei de apropiere din refatia ior 0% 50% 100% imagineazd un cont in banca Doar pentra EL, Neinjelegerea apare din cauza cd cea ce femeilor li se pare evident-barbatii nu prea vad sau nu te vine s4 creada. Cu cateva luni in rma, un pastor fi lua un interviu lui Shaunti in fata unui grup de doudzeci si ceva de persoane necasatorite. La un moment dat, Shaunti a vrut sa testeze ipoteza la care ajunsesem in legatura Ul acest subiect si s-a adresat femeilor din public. Le-a pus accasti Intrebare din sondaj : ,,Dacd ar fi s4 alegeti, ati prefera s& suportati probleme financiarc sau nesiguranta si lipsa de apropiere din relatic?” Aproape fiecare femeie a votat varianta Ag alege si suport nesiguranta financiar’”. Shaunti a pornit de la aceasti micd demonstratie si le-a explicat femeilor ce cred barbatit despre faptul ca e de datoria lor sii ne asigure traiul. Dupa cateva momente, insé, moderatorul a intrerupt-o. ~Scuzi-mi, Shaunti”, a spus cl evident tulburat, ,Ne-am putea intoarce putin la ce ai spus? Nu-mi vine si cred cc am auzit desi am fost aici si am ascultat cu atentic!” Spre uimirea femeilor din public, barbafii au facut din cap ca da, nici lor au le venca sd creada. Femeilor le vine greu si creada cd noi, barbatii, la randul nostru credem ci ede sunt de pdrere ca siguranta financiard este extrem de importanta. O femeie a intrehat in cadrul grupului: »Cum poate un barbal si conceapa ci am alege banii, si mu pe el?” © alti femeie a spus: .Asadar, voi, barbatii, ne credefi materialiste, chiar foarte, foarte materialiste, gi credeticad am alege partea materiald, si nu fericirea voastr a é am asta spunem noi, Dar se pare cd nu avem nu e riu ci gresim, micar de data Femeii din viata ta ji pasa mai mult de tine decit de orice Altceva ai putea si-i oferi, ¢ dispu ¢ sacrifice financiar doar ca si fie mai mult cu tine si vrea sa fii mai fericit. dreptate. Viata interioard a D-lui ,,Cap de familie” te mai indoiesti? Unul din motivele pentru care ne este att de greu s& acceptiim nu are de~a face cu felul in care a fost creaté femcia, ci cu felul in care suntem noi fiteuti, Sondajele Jui Shaunti din For Women Only au demonstrat ca tret sferturi din barbati sunt ,,intotdeauna” sau ,,adesca” constienti de Tesponsubilitatea lor de a-si intretine familia. Majoritatea dintre hoi ttici nu concepem altfel. id Nu uita 3 loc! tan este acu Barbatii nu reusese s& pun’ munca undeva pe planul doi in via cele mai mutte zilc, aoe ses ae ae ae inseamnad ropriei persoane si ne ofera prilejul muttor altor cE ue 2 Pe »Siguranta sentimente, Totul se invarte in jurul ei. De pilda, Za faptul ci lucrdim pentru a spori siguranta financiara | ¢motionala a familici este o calc de a ne arata iubirea. De aici si | pentru sotiile pana la ideea cd, ore mai multe = mai muita iubire” | noastre. nu e dec&t un pas. In plus, presupunem ca femcia jubita stie acest lucru! Problema este, am aflat si cu intre timp, cd ca au stie acest lucru! De fapt, din moment ce vrea si-i acorzi timp si atentie (ceca ce fi creeaza sigurant& emofionala), iar tu acorzi mai mult timp atentie mungii tale, i se pare cd munca ocupa primul loc in viata ta, cai nu este ca prioritatea numarul unu. Sc instraineaza de tine si nu se mai simte iubitd. Chiar dacd te zbati si lucrezi ca si-i arati c& o inbesti. Din fericire, existé 0 solutic la accasté dilem&. Mai intai, siguranta nu inseamni, deci, ceca ce am erezut noi, aga cd hai s vedem mai indeaproape ce inseamnd siguranja pentru sofiile noastre. Ce inseamna siguranfa pentru ea Multi dintre barbati nici nu s-ar gandi sé puna conceptcle de emotional” $i ,siguranta” in acecasi propozitie. $4 vedem ce inscamna de fapt accastd notiune bizard in termeni practici. lata cc am aflat ca inscamna: 1) Ea simte cA sunteti apropiati; 2) Ea vede cat de mult conteaza pentru tine sa va petreceti timpul impreuna; 3) Ea vede ca ii esti devotat, 3) Ea vede ca te implici in viata de familie; 4) Ea vode cai te striduiesti si-ti fatretii familia (atata timp cat nu e in detrimentul primelor patru). le analizim pe fiecare pe scurt. ar . Ceea ce facem ne defineste. In | $4 vedem ce Tren Doar pentru EL 1. Se simte in sigurang4 atunci cand sunteti apropiatl. . Mai important decat orice pentru o femeic este sa-i creezi un sentiment de apropiere intre vei doi - lucru | uproape, sinonim cu siguranta emotionala in ceea ce o priveste. inteleg ca era extrem de usor de realizal. Din perspectiva barbatilor. banii din banci ne am fost incurajat si Femeile pun | 4jut4 s4 ne simfim siguri 9i imptiniy:. Femeite pun ‘ mai mare pret pe sentimentul puternic de apropiere Mmatmare|. _ - ‘ es < 3 x fata de birbatul lor. Cu alte cuvinte, sotia ta vrea si Pret Pe | fie jubiti, dar in acelusi timp vrea si fie si cea mai sentimentul | buna prictend a ta... 54 stii cl cae a ta situ esti al ci. puternic de Am ceva pentru voi care va uimi: faptul apropiere fata | © locuiti in acceasi casi si impéirtiti acelagi pat mu de barbatul lor. tnseamna neapiral cd se simle aproape de tine. Cei mai multi dintre barbatii césitoriti asta infeleg prin apropierc, Impirtim acecasi casd gi acelasi pat... cum © posibil sA nu fim apropiati? fn ce le priveste pe sotiile noustre, prezenta fizicd si sexul nu inseamna apropierc. fala ce dialog a urmat intre pe: dintr-un grup de studiu dupa ce am intrebat ce simt femvile cdind barbatii lor sunt plecati de acasd in cdlatoric: nele Q: Doar prezenta sotului tau aca A: Nu neapirat. Oricum, te po afla fizic in acecisi casa cu tine. iii alunga singurdtatca? imti singura chiar daca se Ce vit face sf fiti apropiafi? Ce vi face si fiti apropiati? Multe sunt lucruri marunte care vin din faptul ca sunteti unul pentru cclalalt J) iubit $i 2) cel mai bun prieten. 1) Anseamnd sentimentul ei cd sunteti flicuti unul pentru altel si cd vd iubiti. Pana si gesturile marunte pot exprima iubire si apropiere, intr-un mod pe care nu mi |-as fi inchipuit vreodata. $i sunt la indeména oricui, lat cum s-a exprimat Shaunti: Nu cA lucrurile marunte ar aduce vreo diferenta. Ci Lucrurile marunte sunt diferenta dintre sentimentul ca esti sigur’ si iubitd sau nu. Gesturile mati, o cind romunticd, de pilda, nu inseamna de fapt, atat de mult. Din cand in cand, sunt minunate an Nu itn ef focu) 100 ext acnen | si aceste gesturi mari. Dar nu ajung sf ae fier st ne simfim att de aproape si de iubite ca atunel ent mi iei de mana in parcare, si zicem. sau imi trimitl un mesaj int care ma atinti intr-un fel numai de nol stint. Trebuie s4 recunose: nu obisnuiam sa fac aceste lucruti prea des. Dar o data ce am descoperit cat de importante sunt aceste gesturi marunte, ci bine, ce sa zic: Pe astea si cu le pot fac Ficcare femeie in parte ¢ sensibild la anumite gestusi maruntc, $A va dau totusi un exemplu care sa va arate cdi nu este vorba de au stiu ce filozofie. Discutam, in cadrul unui grup de studiu, despre ce o face pe femeie si se simta iubita si. spre surprinderea mea, Shaunti 5-2 apucat sii deserie o intimplare recent. |, Lucrurile Eram amiadoi in parcare si kam pus mina | trarunte sunt pe umir ca si-i art pe unde sd o ia prin | es siral de masini pareate. Guieven(e dintie Atunei, aproape toate femeile din sentimentul cd fncipere si-av dus mina la inima ori si-au | esti sigura si impreunat palmele si au oftat. Ab..”, Ce | iubita sau nu”. dragut din partea tui", ,Ce tip cumsecade”, Mai era inci un barbat in afar de mine acolo si ne-arn witat unul fa altul de-a dreptul uimiti, Co arat mai mult cu cat, in acel moment in parcare, imi ficeam griji c& Shaunti s-ar fi putut cnerva pe mine ,,fiindcd ii spuscsem ce si faci”, Cel putin asa as fi reactionat eu daca as fi fost intr-o situatic similara! 2) inseamnd cd sinue cd sunteti cei mai buni prieteni. Faptul c& sunteti opropiali nu inscamna ci esti cca mai bund prictend a vi, care povesteste ore in sir. Anseamnd ci voi doi va cunoastcti mai bine ca oricine. Ofemeic aspus; Sentimental meu de siguranta fata de sot nu if am doar atunei cand imi exprim cu sentimentele. ci si alunei cAind le stiu pe ale tui”, © alt femeie ne dezvalui »Nu cred c& intelege nevoia mea stringent pe care o am ca el si ma cunoasea. Am un sot bun, cu fricd de Dumnezcu, atent, dar vreau sf se striduiasci mai mult si ma cunoasca, si mA vada asa cum sunt eu cu adevarat”. a Dear pentru EL, 2..Se simte in siguranté cand vede cit de mult conteazé pentru tine timpul petrecut impreuna. Dupa cum ti-ai putea imagina, un alt lucru care 0 face 84 se simta in siguranta este sa stic cd, dupé Dumnezeu, ea este pe primul loc, cd ea si copiii conteaza pentru tinc mai mult decat + slujba, cd ea conteazé cel mai mult, chiar daci simti ci muncind fi arati cd (ii la familie. Una dintre sotii ne-a spus urmatoarele: .Putem avea multi bani pusi deoparte gi si stm bine financiar, dar dac& nu sunt sigura de faptul c& sunt pe primul loc pentru sotul meu, toti acei bani nu conteazd prea mult, Pe de alta parte, nsa, daci stiu ci ma pot baza pe el, pol trece peste orice probleme ¥ financiare”. Pentru noi, barbatii care ne confruntim cu Pe de alti diferite nuante de inteles, am pregatit un rezumat simplificat despre ce inscamna pentru casa parte, ins, | fie pe primul joc"; umpul si aientia pe care i le daca stiu ¢4 m4 | acorzi in afara orelor de lucru (adica in afara cclor pot baza pe el, | patruzeci-cincizeci de ore pe siptaména) raportat la pot trece peste | timpu! pe care il petreci filednd alte aetivititi. Din moment ce sunt disponibile doar citeva ore pe zi cfind puteti fi ,impreuna”, pentru ca, orice ord in plus pe care tu ¢i-o petreci la lucru sau in alt parte inscarmnd o ora in minus pe care se astepta s4 0 petreaci cu tine. Sotia nu se agtcapta ca sojul si-si petreacd impreund cu ca fiecare or’ in alara serviciului, Pentru a se simti siguré emotional, ea nu suportd insa sa yada ca sotul ci preferdi de prea multe ori si faca altceva in loc sa fie cu ca. Una dintre femei ne-a spus: orice probleme financiare”. Sotul meu aduce bani in casi, isi iubeste familia si spune cA ne completim recipres. Totusl, rarcori pare dispus si aibi timp de mine sau sa-! intereseze cum o mai duc, desi, cAnd vine vorba de prictenii lui, isi gitseste intotdeauna timp. Stiv c& are nevoie si de pricteni, dar . faptul cA nid exclude din viata lui de zi cu zi ne umbreste casnicia. 3, Se simte sigura cand fi dovedesti ca ii eyti devotat. Sotia ta are nevoie s& simta cu toata fiinta ci cd nimeni nu va reugi sii te Indeparteze de ea gi c& vei face tot posibilul ca nimic si nu intervina intre voi doi. So Nis uite ca toc ase ext nema O femeic a spus cat se poate de bine: .Am nevaiy sit nthe ma pot baza pe el, in orice situatic. Avem 0 relatie tainiea, dar totus! trebuie sa sti c& imi va fi alditus\— fizic si emotiona O cale foarte simpli prin care putem demonstra accasth oialitate este folosind exemplele care ne araté cum sa oconvingen de jubirea noastra dupa o disputa, cele despre care am discutat in capitotul 2, 4. Se simte sigurd cind vede cA te implici in cresterea copiilor gi in viata de familie. Feicile se simt sigure cand vaid c soul lor so implica in viata de familie, chiar dack accasta insearnni cf trebuie si renunte la alte priorititi, Din picate, dae’ se las dus de val, barbatul, in dorinta lui. de altfel lawdabik, de a aduce bani in casi. poute s excluda din viata de familie pe care ¢ei doi vor sa go construias impreund, Unele sotii aveau sentimentul ci la inceput erau o cchipa format din doi parteneri, dar pe parcurs ca a rimas singura responsabila. Una dintre sotii ne-a spus: N-as spune cA ne dau han afara din casit, dar avem cAte ceva pus deopante. Sotul meu, ins, pare si creada cA mereu suntem la limita, eA trebvie intotdeauna sé alerge dupa cate un clicnt tn plus sau sa incaseze eu un cee mai molt, iar asta il tine inehis in camera de birow dey acasé foatd seara, dupi cind, Crd si-i mai lase riigazul sii se joace cu copii. Oare va considera vreadata ci avem ,destul”? Apreciez cf sc striduieste si ne asigure acvasti marja de siguranta, dar au si cand ¢ jn detrimental zosine. Pe de alti parte, o alta femeie ne-a explicat de ce se simfea atat de sigura: Sotul meu lucreaz’ muit, dar fi sunt recmosedtoare fiindea ¢ consticnt c un copil are nevoie de prezenta tatalui la fel de mult ca si de cea a mamei. Multe din prictencle mele se simt frustrate c& trcbuic sd-i roage pe sotii lor st stea cu copii”, ca si cum n-ar fi si copii lui. Sotul mew ¢ un scump; recunoaste cA ¢ obosit, dur stic ca sunt sigu la fel Jar faptul ca vrea sA se joace cu copiii sau s& spele vasele imi di sentimentul c suntem 0 echipa. Doar pentru BL. Mai mult, foarte multe mame ne-au marturisit c4 simplul fapt c& sunt apreciate de sotii lor le face sf se simtd sigure pe cle. Orice barbat care slic ce inscarmna sd tragi din greu intclege sentimentul de siguranta care iti vine din idcea ca esti apreciat, 5. Se Amtregh fan Tn stirsit, dupa toata nceasti discutie despre faptul ca partea financiara nu reprezinta pri wel BuMArU! Uno, ar trebui sa stitch cloriul tau de a-( intectine familia inseamiaat mult pentru siguranja ci emotionald, chiar decd, la sfirgit, nu aduei in casa suma de bani ki care crezi tw c& se asivapli. Pentru noi, barbatii, conteasd rezultatul final, pentru sotiile noastre conteazd cfortut pe care il facem, iar accasta stradanie o face sa se simta iubitii cu adevarat alata timp cat nu ¢ in detrimentul celorlalte clemente de siguranti emotionata. Femeile cu care am discutat au fost de acord ef, dacd siguranta emotionala in locul celei financiare, nu inscamnd cd se bucurd cand apar jare. Dar ar prefera si fe indure sd tragi din ar insemna s& stea mai mult timp cu greu infelege | tine. © femeic s-a exprimat astiel: ,.Problemele sentimentul de | financiare sunt, prin definitic, grou de suportat o = lar daca ag [i nevoila, as alege sd tree prin astfel sigurantii care iti | jp robleme decit si-l nierd pe el” 5 ‘ probleme deeat sa-I pierd pe el”, vine din ideea ca Evident, in toate acestea, lrebuie sf gisim un esti apreciat. | echilibru. Suntem facuti in asa fel ineat si dorim sd ne intretinem familia, iar femeile apreciaza efortul nostru. Nu intentiondm si ne folosim de aceste descoperiri legate de ysiguranta emotional” drept seuzi de a ne abandona slujba, de a sta pe canapea ore fn sir si de a manca cipsuri. Nu ca ag avea ceva cu cipsurile, dar toate trebuic facule cu masura. rani ntunct cind te strdduiesti si-fi Orice barbat care gtie ce inseamna Ele vor ca noi sa fim ferici(i Una dintre cele mai incurajaloare informatii este ca femeile vor ca sotii lor sé-si ia o stujba unde sA lucreze mai putine ore, astfc] ineat si-si poata petrece mai mult timp impreund, dar vor, in acclasi timp, cae! si se poata bucura mai mult de viata. O mare parte din stresul si nesiguranta femeii vine din constiinta fuptului cd situl ei lucreazd ore in gir la un serviciu care ff streseazi dour ca 8 aducd acasi un anume venit. Daca ar avea de ales, majoritatca Nu uita ct Joe P10 ente new ferncilor ar prefera ca sotul lor sé aibéi o shijbi mai pufin stresunta, chiar daca mai prost platita, dar la care s se duca cu phicere; ar fl gala si tread si peste nesiguranta financiard. In sondajul nostru, le-am cerut femeifor sd aleaga Intre doun situatii diferite (e vorba de stujba sotului). La fel ca in situapia anterioara, 70 la sutd din femei au raspuns cA ar prefera ca soqul lor sa aib3 o slujbd mai prost platita, care ar insemna sierificii financiare, dar care i-ar lisa mai malt timp pentru familie. Si mai fascinant ¢ cai procentul urcd la 89 La suté in cazul in care ar sti ed it esti cel care opteaza pentru alternativa respectiva (adaugandu-se la procent gi femeile care fusesera ,ncutre")! Un fucru incurajator: chiar daci femeile isi dorese siguranté emotionala gi apropiere de sot, nici una nu isi doreste ca sotul ef $5 isi ia © slujba spre binely familiei” dar care, pe de alta parte, si-1 facd sii se sim neimplinit si nefericit si care si fie in detrimentul muncii lui. Ele si-au dat seuma cil nu asta era ,cheia” sigurantei lor emotionale. Una dintre femei ne spunea: As avea pe constiinta un harbat deprimat si totul ar fi in zadar!” Punc;i-va in urmatourea situnfiv: sotul/prietenul ure oslujba foarte bine plitita care ii sulicitd atentia si il retine multe ore plecat de acusi, Vi bucurati de un stil de viata confortabil, iar copsié vostri au de toate, dar alat voi, cit si ci va simmiti strain fad de soful/prictenul vostru, iar aton cdnd suntc}i impreuna va cam certafi. Sa presupunem ei soful/prictenal yostru a primit 0 oferta de lucru care i-ir surdide si care i-ar permite sf petreacd mai mult timp cu familia - dar care ar aduce cu sing o sclidere substantial venitului, far familia ar trebui si se adupteze unui nou stil de trai, Cure variunta vi se potriveste? (Alegeti ua singur rispuns] + As profeya ca ol Sf continue cu serviciul actual. B grew, dar un salariu mai mare ne permite s& alingem alte prioritati * Ag prefera ca el sé ia in calcul noua slujba; ¢ mai important sa-l avern prin Preajmé si si fim apropiati, at&t copiii cat sicu. + Mi-e total indiferent 124 30% Loy * Datoriti rotunjiri, cifra depaseste cu putin 100% 0% 50% 100% > Duar pentru EL, $i regindim conceptiile noastre de cap de familie/ protector al tamiliei fntreaga poveste se reduce la o singura intrebare, pe care ne-w adresim at&t noua, cat si sotiilor avastre: Hf ofer intr-adevdr sigurania pe cure si-o doreste si de care are nevoie? .Problemele Unul din prietenii mei a pus degetul pe ana. Birbatii se concentreaza atin de mull pe venil "5 wes si pe avere deoarece este mai uyor sa-3i masoare prin definitic, | sccesul in cifre. Atemtia plin’ de iubire’ este, greu de suportat. | pineinteles, mai greu de caleulat”. Dar daca ag fi La inceputul acestui capitol am facut un mic itd, ag alege | cementariu: noi, barhatii, ne simtim adesea prinsi intre cioean Dar am allat de la sute de femei ca, desi exist un ciovan de o parte — nevola ei ubsoluld de siguranyaé emotionald — nu exisia rd] cnicowala”, adicd dorinta ci financiard absoluta el. | de cealaita parte, Nu © un vid” de care te izbesti, fiinded pentru. majoritatea femeilor bani si Jucrurile materiale nu sunt nici pe departe pe primul loc, aga cum este sond pentru cle. Shaunti nu-si dorea si stea Gu mine neaparat fn acea cladire ew portar la intrare, Fa ma dorea doar pe mine, si att, lar cand am reusil si ma conving de acest lueru, cinci ani mai trziu, ne-am muta din New York in Atlanta, ca sii putem sta mai © molt vreme in siinul families. Crezi cd sotia ta incearca si-ti spund acelasi lucru?... Discuté cu ca, Vei fi surprins de ce ai putea afla finunciare sunt, neve 4 trec prin astfel de probleme decat si-1 pi nicoval: Cee portant: un (at fericit Stim cu totii, in mod instinetiv, ci, pe masuri ce ne erese copii si se duc de acasii, iar noi imbdtranim alaturi de soltile noastre, cele mai frumoase amintiri nu se leaga de fucrurile pe care le-am cumparat sau de marimea casci pe care @ avem. invariabil, vom lua ca reper ceva mai simplu si mai aproape de familic ca sa ne dam seama daca suntem sau mu impliniti: viata pe care traim zi de zi impreuna, O temic: care a crescut intr-o familie numeroas’, in Flint, Michigan, unui din acele orfgele industriale cam posomorate din Vestul Mijlociu, isi aminteste cum faptul c& tata s-a pinversunat i adued mai multi bani acas&” nu le-a asigurat un trai mai bun: $$$ serra Nu uita cd tocul tu este cand Cand eram mici, locuiam intr-o caésuta, » chiar in orag. Cartierul nu era grozav, dar mie imi plicea pe vremea aceea. Aveam un tati fericit. Cand venea de la munca, ne jucam, impreuna. Ne distram de minune. Cand am implinit unsprezece ani, cata s-a hotarat si faca cova pentra noi. Si nu sa multumit doar si cumpere o alti casa la marginea orasului, voia o casi deoscbi Nu eram prea bogati, asa c& ssa apucat el sf © construiascd. Spunea cd € pentru noi si cd metita. Din pacate, nu si-a dat seama de stresul gi agitatia care au inceput s hui si implicit si a no 88 Oboseascd. ‘T Morociinos, Nu se mai juca cu nui, era nervos gi lati buna dispozitie. stra. Alerga p aveam nevoie de el, si nu neapirat deo Pentru materiale nu sunt nici pe departe pe primul loc, aga cum este pentru el pun’ cuvintul asupra te tot sia inceput | fericit de odinioara devenise un tata pierdus Stiu acum ei se sacrifica pentru bincle nostru, dar not i noua sau de scoli mai bune. Niel dream pe tata asa ferieit cum era pe vremuri, Fomeia respectiva a mai adiugat ¢4, duct mama gi frail ci ar fiavut de ales fntre cdsuya din Flint cu un ta fericit sau casa mai onere de la fara cu un tata nefericit, n-ar fi stat deloc pe winduri. Ar fiales varianta in care tatil era fericit, Sa ne apropiem sufleteste de familie Toli birbatii pe care fi stiu ci muncese din greu o fac, cel putin in parte, intrucat cred cé aya este cel mai bine pentru familia tor. A asigura bundstarca familie’ este un lucruvrednic de lauda si, de asemenea, o porunea biblicé. Trcbuie, ‘olusi, sine punem intrebarea: Oare chiur ii asiguram familici noastre cele necesare sau ne ghidim dupa nist conceptii personale sau culturale cure s-ar putea, «le fapt, s& ne devieze de la ce conteaza cu adevarat? acd aga stau tucrurile, ar fi bine probabil bine s& ‘icem mi¢i schimbari. »Ni-l doream pe tata aga fericit cum era pe vremuri”. Doar pentru KL, imi daw seama, uitandu-ma inapoi, c& tatil meu a facut inir-adovir acle schimbiri, Tata lucra ore in sit la o agentie imobiliara — care prin 1970 mu era o afacere prea sigura -, dar, totuyi, dup ce ajungea acas’, pe la starsitul zilei, trageam intotdcauna cate un fotbal. Sau ne jucam cu mingea, impreuna cu tii mei pe campul viran de Kanga casa noasicd. Ce mai vremuri! Am avut dintotdeauna un acoperig deasupra capului $i trei mese pe zi, dar imi amintese c& mai crau si vremuri grele cand comisioancle crau rare, iat nui strangeam cureaua. Dar ce voiam 8 zic este ca, in ciuda greutatilor si a faptului cd vedeam lu ceilaili copii lucturi pe care noi nu le aveam, datoried prezentei tated fn viage noastrd am tmas oumai cu amintiri

S-ar putea să vă placă și