Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educa iei i Cercet rii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2007


Prob scris la Economie
Proba E
Varianta 8
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Subiectul I (30 puncte)
Scrie i, pe foaia de examen, litera corespunz toare r spunsului corect:
1. Productivitatea medie este egal cu productivitatea marginal atunci cnd:
a. costurile sunt nule
b. costurile fixe sunt minime
c. productivitatea medie este maxim
d. utilitatea total este descresc toare 3 puncte
2. Consumatorul i asigur o satisfacere optim a nevoilor dac :
a. ac ioneaz pe baza principiului ra ionalit ii
b. rata investi iilor este superioar ratei dobnzii
c. rata infla iei este inferioar ratei investi iilor
d. indicele pre urilor bunurilor de consum cre te 3 puncte
3. n cazul unui bun cu cerere elastic , cre terea vnz rilor este posibil prin:
a. cre terea pre ului unitar al factorilor de produc ie
b. impunerea de c tre stat a unor accize pentru acel bun
c. promovarea vnz rilor n perioada s rb torilor
d. reducerea pre ului unitar al bunului economic 3 puncte
4. n situa ia ipotetic a existen ei unui venit nelimitat, consumatorul va achizi iona bunuri
economice pentru satisfacerea nevoilor, pn n momentul n care utilitatea total este:
a. negativ
b. egal cu zero
c. egal cu utilitatea marginal
d. maxim 3 puncte
5. O firm vinde, n decursul unei perioade, ntreaga sa produc ie de 900 buc., la pre ul
de 15 u.m./buc. Dac rata profitului, calculat la cifra de afaceri, este de 10%, atunci
costul total al produc iei este de:
a. 12.150 u.m.
b. 13.500 u.m.
c. 1215 u.m.
d. 1350 u.m. 3 puncte
6. Capitalul utilizat de o firm este n valoare de 340.000 u.m., din care se consum
anual 200.000 u.m., iar capitalul circulant este n valoare de 130.000 u.m. n aceste
condi ii, perioada de amortizare a capitalului fix este de:
a. 24 de luni
b. 3 ani
c. 5 ani
d. 48 de luni 3 puncte
7. Un bun economic oarecare va fi dat spre nchiriere de c tre proprietarul s u, n baza
dreptului de:
a. posesiune
b. dispozi ie
c. uzufruct
d. utilizare 3 puncte

Prob scris la Economie, proba E 1 varianta 8


Ministerul Educa iei i Cercet rii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

8. Dac pe pia a unui produs exist numai cteva firme care au putere economic
mare i influen eaz pre ul produsului, atunci pia a este:
a. de monopol
b. cu concuren perfect
c. cu concuren de oligopol
d. cu concuren monopolistic 3 puncte

9. Pia a de oligopson nu se caracterizeaz prin:


a. ofert concentrat la un num r mic de produc tori
b. influen area pre ului de c tre cump r tori
c. existen a unui num r redus de cump r tori
d. foarte mul i ofertan i, cu for economic sc zut 3 puncte

10. Masa monetar cre te atunci cnd:


a. bugetul de stat este excedentar
b. volumul valoric al m rfurilor cre te
c. viteza de rota ie a banilor cre te
d. banca central retrage numerar 3 puncte

Subiectul II (25 puncte)


Un profit brut de 150.000 u.m. a fost ob inut de un agent economic n anul 2005, prin
vnzarea integral a cantit ii produse, la pre ul unitar de 90 u.m./buc. Costurile fixe au
fost de 50.000 u.m., iar costurile variabile medii au fost de 50 u.m./buc. n anul 2006,
agentul economic a crescut produc ia cu 25%, a men inut pre ul de vnzare constant i a
vndut, de asemenea, ntreaga produc ie.
Pe baza datelor de mai sus, calcula i, scriind formulele de calcul i explicitnd simbolurile
utilizate:
a) valoarea produc iei vndute n anul 2005;
b) costul total unitar n anul 2006;
c) profitul ob inut n anul 2006;
d) modificarea procentual a profitului;
e) rata profitului, la cost, n anul 2005.
Not : Calculele se efectueaz re innd primele dou zecimale.

Subiectul III (35 puncte)


Elabora i o analiz , de aproximativ 2-3 pagini, a rela iei dintre m rimea masei monetare i
nivelul infla iei, ntr-o economie dezvoltat .
n realizarea analizei, ve i avea n vedere urm toarele repere:
- precizarea con inutului economic al no iunilor de mas monetar i de inflaie
- analizarea a trei factori care determin cre terea masei monetare
- precizarea a dou modalit i de cre tere a masei monetare
- prezentarea a dou func ii ale b ncii centrale, care au ca finalitate echilibrul pe pia a
monetar
- explicarea rela iei dintre rata infla iei i rata dobnzii
- precizarea a trei m suri de politic monetar , care conduc la sc derea infla iei
- construirea unui exemplu simplu, cu valori numerice, prin care s ilusta i evolu ia
puterii de cump rare a banilor atunci cnd masa monetar cre te mai repede dect
cresc pre urile
Not : Se puncteaz i utilizarea adecvat a limbajului de specialitate (1 punct),
organizarea prezent rii introducere, cuprins, concluzie (1 punct) i ncadrarea analizei
n limita de spa iu precizat (1 punct).

Prob scris la Economie, proba E 2 varianta 8