Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educa iei i Cercet rii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2007


Prob scris la Economie
Proba E
Varianta 7
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Subiectul I (30 puncte)
Scrie i, pe foaia de examen, litera corespunz toare r spunsului corect:
1. Pe pia a financiar secundar , speculatorul la baisse urm re te:
a. sc derea cursului titlurilor de valoare
b. sc derea ratei dobnzii pe pia a monetar
c. cre terea cursului de schimb
d. cre terea venitului adus de obliga iune 3 puncte
2. Profitul brut, urm rit n activitatea oric rei b nci comerciale, se calculeaz ca
diferen ntre:
a. rata dobnzii ncasate de la debitori i rata dobnzii pl tite deponen illor
b. dobnzile pl tite deponen ilor i dobnzile ncasate de la debitori
c. dobnzile ncasate de la debitori i dobnzile pl tite deponen ilor
d. profitul net i impozitul pe profit 3 puncte
3. Productivitatea medie a muncii cre te dac :
a. produc ia cre te mai repede dect num rul de lucr tori
b. produc ia scade, iar num rul de lucr tori cre te
c. produc ia r mne constant , iar num rul lucr torilor cre te
d. num rul de lucr tori cre te mai repede dect produc ia 3 puncte
4. n Romnia, n luna septembrie a anului 2005, rata omajului a fost de 5,5%.
Aceasta nseamn c :
a. 5,5% din popula ia rii erau omeri
b. 94,5% din popula ia rii era popula ie ocupat
c. 94,5% din popula ia apt de munc era ocupat
d. 5,5% din popula ia activ disponibil erau nregistra i ca omeri 3 puncte
5. n cadrul unei firme, capitalul tehnic este de 35.000 u.m., din care 20% este capital
circulant, iar capitalul consumat ntr-un an este de 12.600 u.m. n aceste condi ii, durata
de func ionare a capitalului fix este de:
a. 2 luni
b. 2 ani
c. 5 luni
d. 5 ani 3 puncte
6. n anul 2005, o firm a realizat o produc ie de 20.000 buc., cu 20 de salaria i. Dac
n anul urm tor, produc ia a crescut de 1,5 ori, iar productivitatea medie a muncii a
crescut cu 20%, atunci num rul de salaria i ai firmei:
a. a crescut de 2 ori
b. a crescut cu 20%
c. a sc zut de 1,5 ori
d. a crescut cu 25% 3 puncte
7. Dac cererea pentru mierea de albine cre te, atunci pre ul de echilibru:
a. cre te
b. este egal cu coeficientul de elasticitate a cererii
c. nu are o evolu ie previzibil
d. nu este influen at 3 puncte

Prob scris la Economie, proba E 1 varianta 7


Ministerul Educa iei i Cercet rii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

8. n raport cu PIB, Produsul Intern Net este:


a. mai mic, ca urmare a includerii n PIB a consumului intermediar
b. mai mare, ca urmare a excluderii din PGB a consumului de capital fix
c. mai mic, ca urmare a includerii n PIB a consumului brut
d. mai mic, ca urmare a excluderii din PIB a consumului de capital fix 3 puncte

9. Economia de comand nu se caracterizeaz prin:


a. ineficien economic
b. birocra ie excesiv
c. preponderen a propriet ii private
d. existen a statului totalitar 3 puncte

10. Profitul ob inut de c tre agen ii economici implica i n activit i productive este n
rela ie invers cu:
a. productivitatea muncii
b. pre ul de vnzare al bunurilor
c. randamentul capitalului
d. costul produc iei 3 puncte

Subiectul II (25 puncte)


O firm care produce ntr-un an 50 buc. dintr-un bun X, dispune de un capital tehnic de
4000 u.m., din care 75% reprezint capitalul fix. Durata amortiz rii capitalului fix este de
60 de luni. Cheltuielile cu combustibilul i energia electric pentru nc lzirea i iluminatul
unit ii sunt de 500 u.m., cheltuielile salariale totale sunt de 2000 u.m., iar cheltuielile cu
salariile personalului direct implicat n produc ie sunt de 1500 u.m.
Pe baza datelor de mai sus, calcula i n u.m., scriind formulele de calcul i explicitnd
simbolurile utilizate:
a) consumul anual al capitalului fix;
b) valoarea capitalului tehnic consumat ntr-un an;
c) costul fix al firmei;
d) amortizarea pe unitatea de produs n ultimul an al perioadei de amortizare (n
condi iile n care, fa de primul an, produc ia s-a dublat);
e) costul total al produc iei n ultimul an al perioadei de amortizare a capitalului fix (n
condi iile n care, fa de primul an, produc ia s-a dublat).

Subiectul III (35 puncte)


Elabora i o analiz , de aproximativ 2-3 pagini, a raportului dintre salariul nominal i nivelul
productivit ii muncii, n cadrul uneia dintre cele cteva firme cu putere economic mare
care, pe pia a romneasc a b uturilor carbogazoase, influen eaz pre ul produselor.
n realizarea analizei, ve i avea n vedere urm toarele repere:
- precizarea con inutului economic al no iunilor de salariu nominal i de productivitate a
muncii
- men ionarea a trei factori de care depinde nivelul i dinamica productivit ii muncii, la
nivelul unei firme
- precizarea tipului de concuren existent pe pia a b uturilor carbogazoase din
Romnia
- construirea unui exemplu simplu, cu valori numerice, prin care s ilustra i modificarea
ratei rentabilit ii atunci cnd cheltuielile salariale cresc, iar productivitatea medie a
muncii r mne constant
- explicarea raportului existent ntre dinamica productivit ii muncii i dinamica
cheltuielilor salariale, care condi ioneaz men inerea s n t ii economice a firmei
Not : Se puncteaz i utilizarea adecvat a limbajului de specialitate (1 punct),
organizarea prezent rii introducere, cuprins, concluzie (1 punct) i ncadrarea analizei
n limita de spa iu precizat (1 punct).

Prob scris la Economie, proba E 2 varianta 7