Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educa iei i Cercet rii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2007


Prob scris la Economie
Proba E
Varianta 12
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Subiectul I (30 puncte)
Scrie i, pe foaia de examen, litera corespunz toare r spunsului corect:
1. Pe pia a monetar , transformarea numerarului n bani scripturali determin :
a. cre terea masei monetare
b. sc derea numerarului i cre terea banilor scripturali
c. cre terea numerarului i sc derea banilor scripturali
d. sc derea masei monetare 3 puncte
2. Factorii de produc ie utiliza i n activitatea economic de un ntreprinz tor, sunt:
a. nelimita i
b. bunuri libere
c. resurse
d. parte a resurselor 3 puncte
3. n situa ia n care produc ia cre te mai repede dect num rul de muncitori, atunci
productivitatea medie a muncii:
a. cre te
b. r mne constant
c. este egal cu productivitatea marginal
d. nu mai poate fi determinat 3 puncte
4. Cre terea costului fix mediu pentru un bun economic, este explicat prin:
a. cre terea profitului
b. sc derea produc iei
c. cre terea costurilor variabile
d. sc derea costului marginal 3 puncte
5. n cadrul unei firme, costurile fixe medii sunt de 100 u.m./buc., iar costurile variabile
sunt n valoare de 20.000 u.m. tiind c pre ul de vnzare este de 200 u.m./buc.,
produc ia minim pentru care firma este rentabil este de:
a. 20 buc.
b. 100 buc.
c. 200 buc.
d. 2000 buc. 3 puncte
6. Dobnda pl tit de un debitor este de 15.000 u.m., pentru un credit de 60 de zile, cu
o rat a dobnzii de 9%. n aceste condi ii, creditul acordat este de:
a. 1.000.000 u.m.
b. 87.500 u.m.
c. 90.000 u.m.
d. 1.350.000 u.m. 3 puncte
7. Un bun economic are utilitate total maxim dac :
a. nu mai este achizi ionat de c tre cump r tori
b. se ajunge la satura ie n urma consumului nentrerupt
c. utilitatea individual cre te
d. utilitatea marginal cre te 3 puncte

Prob scris la Economie, proba E 1 varianta 12


Ministerul Educa iei i Cercet rii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

8. Pe pia a monetar , nu sunt purt tori ai cererii de moned :


a. persoanele fizice care solicit acordarea de credite
b. b ncile care urm resc satisfacerea nevoilor de lichidit i
c. firmele care doresc finan area unor proiecte de investi ii
d. institu iile financiare care au disponibilit i b ne ti 3 puncte

9. Dac durata de amortizare a capitalului fix scade, iar ceilal i factori de influen
r mn neschimba i, atunci valoarea capitalului tehnic consumat:
a. r mne constant
b. cre te
c. este subunitar
d. este minim 3 puncte

10. Raportul dintre rata profitului, calculat la costul total, i rata profitului, calculat la
cifra de afaceri, este:
a. pozitiv, dar subunitar
b. negativ
c. supraunitar
d. egal cu unitatea 3 puncte

Subiectul II (25 puncte)


O produc ie de 2500 buc. este realizat n T0 de 20 de salaria i, cu costuri fixe de 10.000
u.m. i costuri variabile de 15.000 u.m. n perioada urm toare, T1, productivitatea medie
a muncii cre te cu 10%, datorit organiz rii mai bune a muncii, n condi iile n care
num rul salaria ilor a r mas neschimbat.
Pe baza datelor de mai sus, calcula i, scriind formulele de calcul i explicitnd simbolurile
utilizate:
a) productivitatea medie a muncii n T0 i n T1;
b) produc ia realizat n T1;
c) costul total n T1;
d) costul marginal.
Not : Calculele se efectueaz re innd prima zecimal .

Subiectul III (35 puncte)


Elabora i o analiz , de aproximativ 2-3 pagini, a conceptului economic de salariu format
pe pia a muncii din Romnia, din perspectiva angajatului.
n realizarea analizei, ve i avea n vedere urm toarele repere:
- precizarea con inutului economic al no iunilor de salariu real, de salariu nominal, de
cerere de munc i de ofert de munc
- prezentarea a patru factori care influen eaz oferta de munc
- enumerarea a trei caracteristici ale ofertei de munc
- prezentarea importan ei salariului minim pe economie, din perspectiva angajatului i a
angajatorului
- explicarea rolului sindicatelor n solu ionarea revendic rilor salariale ale angaja ilor
- precizarea influen ei migra iei interna ionale a for ei de munc pe pia a intern a muncii
- construirea unui exemplu simplu, cu valori numerice, prin care s demonstra i dou
modalit i distincte de cre tere a salariului real
Not : Se puncteaz i utilizarea adecvat a limbajului de specialitate (1 punct),
organizarea prezent rii introducere, cuprins, concluzie (1 punct) i ncadrarea analizei n
limita de spa iu precizat (1 punct).

Prob scris la Economie, proba E 2 varianta 12