Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educa iei i Cercet rii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2007


Prob scris la Economie
Proba E
Varianta 17
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Subiectul I (30 puncte)


Scrie i, pe foaia de examen, litera corespunz toare r spunsului corect:
1. n punctul de satura ie, utilitatea marginal este:
a. descresc toare
b. maxim
c. negativ
d. zero 3 puncte

2. Pe termen scurt, nivelul costului total mediu este influen at de:


a. productivitatea marginal
b. timpul necesar produc iei
c. costul variabil
d. viteza de rota ie a banilor 3 puncte

3. Comer ul interna ional invizibil nu cuprinde:


a. exportul i importul de bunuri tangibile
b. schimbul de servicii, brevete i licen e
c. turismul, transportul i consigna ia interna ional
d. asisten a economic i tehnico- tiin ific 3 puncte

4. n cazul bunurilor cu cerere elastic , cre terea sau sc derea pre ului unitar
determin o modificare a cantit ii cerute:
a. mai mic i n acela i sens
b. mai mic i n sens contrar
c. mai mare i n acela i sens
d. mai mare i n sens contrar 3 puncte

5. Capitalul tehnic uilizat este de 200 milioane u.m., din care 60% capital fix, amortizabil
n 3 ani. Cnd cheltuielile salariale sunt de 30 milioane u.m., costul total este de:
a. 150 milioane u.m.
b. 120 milioane u.m
c. 80 milioane u.m
d. 50 milioane u.m. 3 puncte

6. La o cre tere a salariului nominal cu 20% i la o sc dere a salariului real cu 25%,


pre urile bunurilor de consum :
a. cresc cu 160%
b. devin 0,6 din valoarea ini ial
c. cresc cu 60%
d. cresc la 60 u.m. 3 puncte

7. Profitul pe unitatea de produs este un indicator economic care se afl n rela ie


indirect cu:
a. volumul produselor i serviciilor vndute
b. nivelul costului unitar
c. viteza de rota ie a capitalului folosit
d. nivelul pre ului unitar 3 puncte

Prob scris la Economie, proba E 1 varianta 17


Ministerul Educa iei i Cercet rii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

8. Obliga iunea se deosebe te de ac iune prin aceea c :


a. este un titlu de valoare
b. aduce un venit fix
c. nu poate fi nstr inat
d. are un anumit pre 3 puncte

9. n situa ia n care Banca Na ional decide cre terea cotei de rezerv obligatorie a
b ncilor, n mod normal are loc:
a. o sc dere a ratei consumului
b. o cre tere a ofertei de moned
c. o sc dere a ratei omajului
d. o cre tere a ratei dobnzii 3 puncte

10. Dac rata dobnzii pe pia a monetar cre te, atunci cursul titlurilor la bursa de
valori:
a. scade
b. se dubleaz
c. nu este influen at
d. r mne constant 3 puncte

Subiectul II (25 puncte)


ntr-un an, o banc atrage de la deponen i suma de 90 milioane u.m. i acord credite de
100 milioane u.m. cu o rat a dobnzii de 39%. Cheltuielile anuale de func ionare ale
b ncii, de 2 milioane u.m., reprezint 20% din profit.
Pe baza datelor de mai sus, calcula i, scriind formulele de calcul i explicitnd simbolurile
utilizate:
a) profitul i c tigul bancar;
b) dobnda ncasat i dobnda pl tit ;
c) rata dobnzii pl tite.

Subiectul III (35 puncte)


tiind c profitul reprezint c tigul, avantajul realizat sub form b neasc din realizarea
unei activit i economice i se determin ca diferen ntre ncas ri i cheltuieli, elabora i o
analiz , de aproximativ 2-3 pagini, a rela iei dintre rota ia capitalului i masa profitului, la
nivelul unei firme de servicii.
n realizarea analizei, ve i avea n vedere urm toarele repere:
- precizarea con inutului economic al no iunilor de capital financiar i de cifr de afaceri
- enumerarea a trei c i de reducere a costului de produc ie
- men ionarea a dou dintre func iile pe care le ndepline te profitul
- prezentarea celor dou destina ii pe care ntreprinz torul le poate da profitului ob inut
- caracterizarea a patru tipuri de profit, pe care le poate avea o firm de servicii
- explicarea a cte unui efect pe care cre terea gradului de rentabilitate a firmei l are
asupra:
- costului unitar, dac pre ul de vnzare nu se modific ;
- eficien ei cu care ntreprinz torul utilizeaz resursele limitate de care dispune.
- construirea unui exemplu simplu, cu valori numerice, prin care, pe baza rela iei dintre
rota ia capitalului i masa profitului, s ilustra i modul n care sc derea vitezei de
rota ie a capitalului conduce la diminuarea masei profitului
Not : Se puncteaz i utilizarea adecvat a limbajului de specialitate (1 punct),
organizarea prezent rii introducere, cuprins, concluzie (1 punct) i ncadrarea analizei
n limita de spa iu precizat (1 punct).

Prob scris la Economie, proba E 2 varianta 17