Sunteți pe pagina 1din 6

UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA BUCURESTI

ANUL UNIVERSITAR 2010-2011


FACULTATEA MEDICINA GENERALA
CATEDRA RADIOLOGIE, IMAGISTICA MEDICALA SI MEDICINA NUCLEARA
INSTITUTUL CLINIC FUNDENI

FISA INDIVIDUALA A POSTULUI

NUME SI PRENUME:

FUNCTIA DIDACTICA/TITLUL STIINTIFIC:


SEF de Lucrari
MEDIC PRIMAR RADIODIAGNOSTIC
DOCTOR IN MEDICINA

Capi- Cod Numarul Coeficient Numarul


tolul activitate orelor de orelor
TIPUL ACTIVITATII efective tranformar conventio
e nale
A Activitati normate in statul de functiuni
I. Activitati de predare, inclusiv pregatirea acestora
A I.1 Cursuri la forma de invatamant 16
de lunga sau scurta durata
A. I.5 Cursuri de perfectionare 20
postuniversitara
A I.6 Module de curs pentru 10
formarea continua
A I.8 Cursuri (prelegeri) pentru 20
medicii rezidenti
A I.9 Cursuri de reactualizare a 12
cunostintelor medicale (forma
de pregatire medicala continua
inclusa in perfectionarea
postuniversitara specifica)
A.1.11 Alte cursuri (prelegeri) normate 4
la forme moderne de
invatamant
A II Activitati de seminar, proiecte de an, lucrari practice si de laborator
(inclusiv pregatirea acestora)
A.II.1 Activitati de seminar, 120
complementare sau nu
cursurilor enumerate la
capitolul A.I. dupa caz conform
planului de invatamant
A II.4 Lucrari practice (activitati 80
clinice in cadrul rezidentiatului)
in invatamantul medical
A.II.5 Lucrari practice in invatamantul 32
postuniversitar medical uman
cu taxa pentru dobandirea de
competente suplimentare
A.II.6 Lucrari practice la forma de 18
pregatire continua medicala
(perfectionare postuniversitara)
A III Indrumarea proiectelor de 40
finalizare a lucrarilor de licenta
si de absolvire 1 STUDENT
A IV Conducerea de proiecte de 20
absolvire, de lucrari de
disertatie sau de absolvire
pentru toate formele de
pregatire postuniversitara,
prevazute in planul de
invatamant

A.VIII. Activitati de evaluare


A VIII.1 Evaluare in cadrul pregatirii prin 20
doctorat:
- comisie concurs de admitere
- comisie examen de doctorat
- comisie sustinere publica a
tezei de doctorat, inclusiv
evaluare teza
- evaluare referat de doctorat
A VIII.2 Evaluare in cadrul concursurilor 20
de admitere la toate formele de
invatamant, altele decat
doctoratul :
- elaborare tematica si
bibliografie
- comisie redactare subiecte
- comisie examinare orala
- comisie corectura teze
- corectura teste
- comisie contestatii
- comisie concurs de admitere
supraveghere examen scris
A VIII.3 Evaluare in cadrul activitatilor 30
didactice directe la toate
formele de invatamant (curs,
seminar, proiecte de an, lucrari
de laborator) inclusiv :
- evaluare si notare examen
final
A VIII.5 Evaluare si activitati 30
complementare pentru
obtinerea diplomei de medic
specialist prin examinarea la
probele teoretice si la cele
practice :
- elaborare tematica si
bibliografie
- comisie elaborare subiecte
- comisie examinare si notare
- comisie supraveghere probe
scrise
- comisie organizare examen
- comisie corectura
- comisie contestatii
A VIII.7 Evaluarea si activitati 10
complementare
corespunzatoare normelor de
pregatire continua medicala
(perfectionare
postuniversitara) :
- elaborare programa analitica
- comisie de evaluare
A VIII.8 Evaluarea si activitati 30
complementare in cadrul
comisiilor pentru dobandirea de
competente in invatamantul
postuniversitar medical uman
(cu taxa) din alte profile :
- elaborare programa analitica,
tematica si bibliografie
- comisie redactare subiecte
- comisie corectare si notare
lucrari
- comisie recorectare lucrari
- comisie supraveghere probe
scrise
- comisie organizare examen
- comisie contestatii
A VIII.10 Evaluarea si activitati 10
complementare la admiterea la
rezidentiat si la finalizarea
acestuia :
- comisie organizare examen
- comisie supraveghere probe
scrise - comisie corectare si
notare lucrari
- comisie recorectare lucrari
- comisie contestatii

A IX Consultatii 32
A. XIV Activitati privind pregatirea si promovarea cadrelor didactice din
invatamantul superior
A XIV.1 Concurs pentru ocuparea unui 12
post de preparator universitar
sau asistent universitar :
- indrumare metodica si
stiintifica
- elaborare
tematica si bibliografie
- elaborare tematica si
bibliografie
- elaborarea subiectelor pentru
probele scrise, supraveghere
teza, corectare si notare
- elaborarea subiectelor pentru
probele orale, examinare si
notare
- participare la proba practica si
evaluare
A XIV.2 Concurs pentru ocuparea unui 12
post de sef de lucrari :
- indrumare metodica si
stiintifica
- verificare dosar de concurs
- stabilire tema prelegere
- participare la prelegere
publica
- evaluare
TOTAL ORE ACTIVITATI 600
CAPITOLUL A
B Activitati de pregatire stiintifica si metodica si alte activitati in interesul
invatamantului
BI Pregatire individuala 44
(autoperfectionare)
B II Audierea unor cursuri sau 48
parcurgerea unor module de
curs.
B III Participarea la conferinte, 32
simpozioane, congrese
B IV Organizarea de congrese in 24
domeniul de activitate sau in
domenii colaterale
(complementare)
BV Infiintarea, amenajarea si 32
modernizarea laboratoarelor, a
centrelor de excelenta, si a
aparaturii de laboratoare
B.VI Participarea la schimburi 32
academice intre diferite
universitati din tara si din
strainatate
B VIII Perfectionarea propriei pregatiri 32
pedagogice
B IX Elaborarea de manuale si a 120
altor materiale didactice
TOTAL ORE ACTIVITATI 364
CAPITOLUL B
C Activitati de cercetare stiintifica, de dezvoltare tehnologica, activitati de
proiectare
CI Activitati prevazute in planul 12
intern
C II Activitati in cadrul centrelor de 12
cercetare prevazute in planul
intern
CV Elaborarea tratatelor si a 120
cartilor de specialitate
prevazute in planul intern
TOTAL ORE ACTIVITATI 144
CAPITOLUL C

TOTAL GENERAL : 1108

Data 1.10.2010 SEMNATURA


VIZAT, APROBAT,
SEF CATEDRA DECAN