Sunteți pe pagina 1din 184

www.digibuc.

ro
BUCIIREaTII
Anuarul ilustrat al WHO
PE ANUL

1910
2Z-4V:4

BIJCURETI
Tipografia NORIA CARP & MIIRINESCIJ, Str. Isvor No. 56

www.digibuc.ro
PREF7XT7X
Multi ludnd in meta aceastd modestd lucrare, inainte chiar
de a o fi rdsfoit mdcar, igi vor spune cu neincredere poate: incd un
amar" I Noi ne explicdm prea bine acest gest, aceastd neincredere, pe
care gi noi ne-am manifestat'o de multe ori in asernenea ocaziuni.
Intr'adevdr, de un timp incoace, au rdsdrit ca ciupercile, o sumd
de anuare (?), almanahuri gi mai gtiu eu ce, toate speciale... dar cu
o specialitate foarte largii. Toate acestea se adreseazd aceluiag public,
care, foarte ingdduitor, le hrdnegte pe toate. Ne intrebdm insd gi la
fel cu noi se intreabd f i publicul, de ce folos sunt aceste pseudo-
lucrdri ?
Folosesc ele oare la ceva? Da, desigur ele folosesc celor ce le
fac sd apard, [and sd fie chemati la aga ceva. Cele mai multe din ele
sunt aga de stupide, incdt it intrebi, ce cismar, tapiter sau vdnzdtor
de stambd, le-a fdcut sd apard.
Desigur cd sunt gi lucriiri serioase, editate de oameni cunoscuti
gi preparaii f i cari sunt de un folos netdgdduit.
Nu de acestea vom spume ceva rdu, ci din potrivd ne inchindm
in fata muncei uriage ce depun acei ce le fac sd apard. Dar vai ! Ele
sant aga de patine, in cot sunt cu total insuficiente, fald de progre-
sele mereu crescOnde, ale vietei noastre economice gi sociale. Abia cloud
sau trei ! Ajung ele oare? Pot imbraliga in mod complect fiecare
activitate a multiplelor specialitdti ce zilnic se ivesc in comerful nos-
tru, in industria noastrd ce acum se nagte, gi in general in toate mi.y-
cdrile de desvoltare econornicd f i sociald? Desigur di nu, cdci ar fi
o incercare prea indrdzneatd, o incercare imposibild.
laid de ce aparem noi acuma, ca o necesitate sociald. Nu avem
pretentiacdci ar fi prea copildrossd umplem noi acest gol in mod
perfect. Ar fi sii scoatem luna din put, sau sd numdrdm stelele ce-
ului. Aparem cu sperania de a aduce un folos real comertului si
industriei Capitalei, despre cari ne vom ocupa in mod special.
Am restrOns intr'adins activitatea noastrd numai asupra Capi-
pitalei, pentru a putea da o lucrare cdt mai complectd f i a ti ast fel

www.digibuc.ro
4

de un interes real. Ne dam foarte bine seama cd nu vom fi perfecfi


dela inceput f i de aceia rugdm pe acei ceirora ne adresdm corner-
cianfilor fi industriafilor Capitalei sd fie ingeiduitori cu noi anul
acesta f i sd ne semnaleze toate lipsurile pentru a le putea complecta
la edifia anului viitor.
Pe cdt am putut am cdutat sd facem un adevdrat anuar al
comerfului i industriei Capitalei, adundnd un material cdt mai bo-
gat informativ. Pe ldngei cdteva articole cari aratd desvoltarea co-
merjului f i industriei noastre dela inceputul ei i pewit' astdzi, am
cdutat sd punem toate autoritdfile din Capitald cu adresele funcfio-
narilor, institufiunile noastre financiare cu capitalurile angajate, con-
siliile de administrafie f i progresele realizate dela infiinf area lor ; cele
mai principale institufiuni industriale, fabricele din Capitald, socie-
tdfile petrolifere f i de asigurare, casele comerciale, precurn f i un mare
numdr de adrese comerciale, exacte f i riguros controlate.
Asemenea am pus un numdr de portrete ale fruntafilor corner-
fului f i industriei Capitalei, ca un omagiu pentru munca titanicei ce
o depun pentru prosperitatea idrei f i a neamului.
Nu putem incheia aceastd introducere inainte de a mulfumi
cdlduros domnilor comercianfi, industriafi etc., cari ne-au dat pre fi-
osal lor concurs moral f i material, asigurdndu-i cd ne vom da toate
silinfele spre a merita increderea ce ne-au ardtat.
Directiunea

www.digibuc.ro
D

Calendarul
PE

1910

,k.PrttCril4

s
www.digibuc.ro
InNUM31E
are 7i zile, ziva 10 ore, noaptea 4 ore
V 1 14 -H- Sf. Vasile C
S 2 15 Par. Silvan
NOTITE
D 3 16 Cuv. Malachia
L 4 17 Ad. a 70 Apostoli
M 5 18 SS. Teop. si Teun
M 6 19 ft Bot. Domn.
J 7 20 ft Sf. Ion Bot.
V 8 21 Dom. si George
S 9 22 Mart. Polienet 0
D 10 23 Par. Grigore
L 11 94 Cuv. Teodor
M 12 25 Mart. Tatiana
M 13 26 Mart. Ermiliu
J 14 27 Par. uc. in Sina.
V 15 28 Cuv, Pavel Tib.
S 16 29 Inch. Sf. Petru3
D 17 30 t Cuv. Anton
L 18 31 1- Atan, si Chiril
M 19 1 Cuv. Macarie
M 20 2 1- Cuv. Eftimie
J 21 3 Par. Maxim
V 22 4 Ap. Timoieiu
S 23 5 Clement si Agata
D 24 6 C. M. Xenia 0
L 25 7 t S. Grig. Teol.
M 26 8 Cuv. Xenofont
M 27 9 Sft. Ion G. aur
J 28 10 Cuv. Efrem
V 29 11 Mart. Ignatie
S 30 12 f Sf. Vas. Gr. Ion
D 31 13 SS. Chir. Ion
La Prim patrar, la 9 Lung piing, la 16 Ultim pAtrar, la 24 Luna
1

nou, la 31 Prim palm%

r , -...: o0ogo.
.., --.? ta5,
5,-:-
.71 ..,

I lil

www.digibuc.ro
8

FEJ3RU7CRIE
are 28 zile, ziva 11 ore, noaptea 17 ore

L 1 Mart. Trifon
14 NOTITE
M 2 15 ift Int. Domn.
M 3 16 Sf. si dr. Simeon
.1 1 17 Par. Isidor
V 5 18 Sf. Mar. Agatia
S 6 19 Par. Vucol Ep.
D 7 20 Partenie si Luca
L 8 21 M. Teod. StratOs
M 9 22 M. Nichifor
M 10 23 M. Haralambie
.1 11 24 Mar. Blasin
V 12 25 Par. Meletie Ar.
S 13 26 C. Martiniun
D 11 27 C. P. Axentiu C
L 15 28 Apost. Onisim
M 16 1 Mart. Pamfilie
M 17 2 M. Teod. Tiron
.1 18 3 Par. Leon. Papa
V 19 4 Sf. Ap. Archip.
S 20 5 Par. Leon Epis.
D 21 6 C. Timoteiu
L 22 7 Afr. M. din Eug.
M 23 8 SLIer. Policarp*
M 24 9 t Afl. c. s. loan
25 10 P. Tarasie
.li

V 26 11 P. Profiriu Dec.
S 27 12 Cuv. Procopie
D 28 13 Cuv. Par. Vasilie
La 8 LunA plink la 15 Ultim pAtrar, la 23 Luna nouA.

III

www.digibuc.ro
9

MA.K.rIE
are 71 zile, ziva 12 ore, noaptea 12 ore
L 1 lt Mart. Eudochia NOTITE
M 2 15 Mart. Theodor
M 3 16 Sf. Eutropiu
J 4 17 Par. Gherasim
V 5 18 Mart. Conon 3
S 6 19 Sf. 42 m. din Am.
D 7 20 M. Vas. si Efrem.
L 8 21 Par. Theofilat
M 9 22 t SS. 40 Muc.
M 10 23 Sf. M. Condrat
J 11 24 Par. Sofronie
V 12 25 Cuv. Teofan S
5 13 26 Ad. M. Sf. Nicefor
D 14 27 Par. Benedict
L 15 28 Mart. Agapie
M 16 29 Mart. Savin
M 17 30 Par. Alexe
J 18 31 Par. Chiril
V 19 1 M. Hris. si Darie
S 20 2 Sf. ucisi la S.
D 21 3 Iacob Ep. 3
L 22 4 Sf. Martir
M 23 5 Cuv. Nicon
M 24 6 Par. Zaharia
.1 25 7 tt B. Vestire
V 26 8 Sf. Ar. Ga'vrila
S 27 9 Cuv. Matronaue
D 28 10 Stefan si Bari
L 29 11 Par. Marcu
M 30 12 Cuv. Ion
M 31 13 Cuv. Ignatie

ft,
-
La 2 Prim pgtrar, la 10 Lung pling, la 17 Ult. pgtrar, la 24 Lung
noun', la 31 Prim pgtrar.

'I
,
';(e9 4

t. -

III

www.digibuc.ro
10

III

APRILIE
are 70 zile, zinua 17 ore, noaptea 11 ore

.1 1 11 Cuv. Maria Eg. NO TITE


V 2 15 Cuv. Titu R.
S 3 16 Cuv. Nichita
D 4 17 Cuv. George
L 5 18 Mart. Agathop
M 6 19 Par. Eftimie
M 7 20 P. George Episc.
.1 8 21 Ap. Irodin *
V 9 22 Mart. Eupsihie
S 10 23 Mart. Terent.
D 11 21 Florlile
L 12 95 P. Vasile
M 13 26 M. Artem.
M 11 27 C. Martin 0
.1 15 28 Ap. Arist.
V 16 29 M. Agapia
S 17 30 Cuv. Simeon
D 18 1 ti- Sf. Pate
L 19 2 tl- Sf. Pate
M 20 3 ft Sf. PateC
M 21 1 Cuv. Ianuariu
.1 22 5 Cuv. Teodor S.
V 23 6 Sf. George0
S 21 7 Sf. Elisabeta
D 25 8 t Marcu Evang.
L 26 9 Martirul Vasile
M 27 10 Ap. Sim. fr. Dom.
M 28 11 Apost. Iason
29 12 Sf. M. Chizic 3
.1
V 30 13 Ap. Iacob
La 8 Lung Minn, la 15 Ultim ptitrar, la 23 Luna noun, la 30 Prim
pAtrar.

.,
-..

www.digibuc.ro
11

INAFIU
are 71 zile, ziva 14 ore, noaptea 10 ore
S 1 14 Prof. Ieremia
D 2 15 Sf. Anastasie
NOTITE
L 3 16 Sf. Tim. si Maura
M 4 17 Mart. Pelagia
M 5 18 M. Irina
J 6 19 Sf. boy cel drept
V 7 20 Mart. Agapie
S 8 21 Sf. Ev. loan T. S
D 9 22 Prof. Isaia ,

L 10 23 Ap. Zilot (s. n.)


M 11 24 Ad. m. Anastase
M 12 25 Par. Epifanie
J 13 26 Mart. Glicheria
V 14 27 Mart. Isidor
S 15 28 Cuv. Pahomie 3
D 16 29 Sf. Teodor
L 17 30 Ap. Andronie
M 18 31 Mart, Todor
M 19 1 Sf. M. Patriciu
J 20 2 Mart. Thaleleu
V 21 3 -H-Sf. Cons.1E.
S 22 4 M. Vasile 0
D 23 5 C. P. Mih. Ep.
L 24 6 Par. Simeon
M 25 7 -1- Afl. c. sf. loan
M 26 8 Ap. Carp
J 27 9 -1-1- Inalt. Domn.
V 28 10 Cuv. Nichita
S 29 11 S. M. Teodosia C
D 30 12 Cuv. Isachie
L 31 13 Ap. Ermeu
La 8 Luna plinA, la 15 Ult. pAtr., la 22 Luna nouA, la 29 Prim patrar.

.....,

www.digibuc.ro
19

11 I

IUNIE
are 30 =ile, =iva 15 ore, noaptea 9 ore

M 1 11 Martir Justin NO T 1 TE
M 2 15 Cuv. Nicefor
J 3 16, Sf. mart. Lucian
V 1 171 Par. Mitrofan
S 5 18 Par. Dorothei gl
I) 6 19 ti- Rusalii
L 7 20 tt Sf. Treime
M 8 21 Sf. m. Th. Strat.
M 9 22 Sf. Chiril Arch.
J 10 23 Sf. mar. Timotei
V 11 21 Bartolomeu
S 12 25 C. Onufrunie 3
D 13 26 M. Achilina
L 11 27 P. Eliseu si Met.
M 15 28 Sf. profet Amos
M 16 29 Sf. Tihon
.117 30 Sf. Eman Say.
V 18 1 Sf. mar. Leontiu
S 19 2 Sf. Iuda fr. D.
D 20 3 Sf. Metodie Epis.
L 21 4 Sf. mar. Iulian0
M 22 5 sr. Evsevie
M 23 6 Sf. mar.Agripina
.1 21 7 -1- Nas. loan Bot.

V 25 8 Mart. Fevronia
S '26 9 Cuv. David Tes.
I) 27 10 Sf. C. Samson 0
L 28 11 Sf. Chir., Joan
M 29 12 1--1- Petru i Pay.
M 30 13 Sinod 12 Apos.
La 6 Luna plink la 13 Ultim pAtrar, la 28 Luna noel

lI

www.digibuc.ro
13

III

IULIE
are 71 zi1e, ziva 14 ore, noaptea 10 ore
1 14 S. Cos. si Dam.
.1
V 2 15 Vest. M. Domn.
.
NOTITE .
S 3 16 Mart. Iacint
D 4 17 P. Andreiu Cr. *
L 5 18 C. Anastasie
M 6 19 Cuv. Sisoe
M 7 20 M.Chir sic.Toma
J 8 21 Mart. Procop.
V 9 22 lerom. Pangr.
S 10 23 45 M. din Nic.
D 11 24 Mart. Eufemia
L 12 25 Prociu si Ilarie
M 13 26 Ad. A rh. Gavr.3
M 14 27 Ap. Achila
J 15 28 M. Chir., Julita
V 16 29 Iero. Antinogen
S 17 30 Mart. Marina 0
D 18 31 M. Iacint si Emil
L 19 1 Cuv. Macrina
M 20 2 tt Prof. Hie
M 21 3 C. Sim i loan
J 22 4 Sf. Maria Magd.
V 23 5 Mart. Trofin
S 24 6 Martira Cristina
D 25 7 t Ad. S. Ana
L 26 8 Ierom. Ermelau
M 27 9 t M. Pantelim.
M 28 10 Ap, Prochor
J 29 11 Cuv. Calinic
V 30 12 Ap. Sila si Siluan
S 31 13 Sf. Evdochim
La 6 Lung pling, la 13 Ult. patrar, la 2 Lung nouti, la 27 Prim pAtrar

4...'s-..-71.1 7. -..i..-4, il ...-4.,-.112 .... . '.

1
:-IS,4:20.1-St-Tstakic.;:----,T.*:.
,..r.,...14.,
.. .
-
..- e - :...,.....1.-..
44
-...r. A.

ti P..!./4"..

III

www.digibuc.ro
14

II

AUGUST
are 31 zlle, ziva 13 ore, noaptea 11 ore

D 1 11 Inch. Sf. Cruci


_
L 2 15 A. rel. Sf. tefan NOTITE
M 3 16 Cuv. Isachie a
M 4 17 S. M. din Elea
.1 5 18 Mart. Eusigen
V 6 19 tt Sch. la fata
S 7 20 Mart. Dometiu
D 8 21 S. Emilian Rom.
L 9 22 Ap. Mathia
M 10 23 M. Laureliu
M 11 24 S. Eulpiu, Nif. 3
J 12 25 M. Fotin si An.
V 13 26 Cuv. Maxim
S 14 27 Prof. Michea
D 15 28 tt Ador. M. D.
L 16 29 Ad. Sf. Mahrame
M 17 30 Martirul Miron
M 18 31 M. Flor. si L. 0
.119 1 M. Andrei Str.
V 20 2 Prof. Samoil
S 21 3 Ap. Tadeu
D 22 4 Mart. Agatonic
L 23 5 Mart. Lupu
M 21 6 Ier. Eutichie C
M 25 7 Sf. Vartolom
J 26 8 Mart. Adrian
V 27 9 Cuv. Pimen
S 28 10 Cuv. Moisi
D 29 11 t T c. s. Ion B. (p)
L 30 12 Par. Alex. si 1.
M 31 13 Sf. Br. al. M. D.
La 4 LunA plinA, la 11 Ultim pAtrar la 19 LunA nouA, la 27 Prim
pAtrar.

14,

III

www.digibuc.ro
15

SEPTEMBRE
are 30 zile, ziva 12 ore, noaptea 12 ore

M 1 14 1- Sf. Simeon vOJ NOTITE


J 2 15 Mar. Mamant
V 3 16 M. Antim i T.
S 4 17 Mart. Vavila
D 5 18 Prof. Zaharia
L 6 19 Mart. Eudoxia 4
M 7 20 Mart. Sozont
M 8 21 ttNas.M.Dom.
J 9 22 Ioach. i Ana
V 10 23 Sf. Minodora a
s 11 24 Cuv. Teodora
D 12 25 Mart. Autonom.
L 13 26 M. Cornelia Sut.
M 14 27 -1-1- Ina. Crud (p)
M 15 28 M. Nichit., Vis.
J 16 29 Cuv. Eufimia 0
V 17 30 Sf. Sofia, Agap.
S 18 1 Par. Evmenie
D 19 2 M. Trofimiu
L 20 3 M. Eustaliu
M 21 4 Ap. Codrat
M 22 5 M. Foca i Ioana
J 23 6 1- Zam. Sf. Joan
V 24 7 Mart. Tecla C
S 25 8 Maica Eufrosina
D 26 9 -I. Ad. Sf. Ion Ev.
L 27 10 Mart. Calistrat.
M 28 11 Cuv. Hariton
M 29 12 Cuv. Chiriac
J 30 13 Sf. Grigorie
La 3 Luna plink la 10 Ultim patrar, la 17 Luna nouA, la 24 Prim
pAtrar.

www.digibuc.ro
16

111

OCTOMBKE
are 31 zile, ziva 11 ore, noaptea 13 ore

V 1 14 Ap. Anania @ .
S 2 15 Mart. Ciprian
NOT1TE
D 3 16 Mart. Dionisie
L 4 17 Cuv. Par. lerotel
M 5 18 Mart. Haritina
M 6 19 Sf. Ap. Toma
.1 7 20 Martir Sergiu
V 8 21 Cuv. Pelagia
S 9 22 Sf. Ap. Iacov .3
D 10 23 Mart. Eulampie
L 11 24 Ap. Filip
M 12 25 Ap. Pr. Tarah
M 13 26 Mart. Carp
J 14 27 t C. Paraschiva
V 15 28 Mart. Lucian
S 16 29 Mart. Longin *
D 17 30 Prof. Osie
L 18 31 Ap. Luca Ev.
M 19 1 Prof. Ioil i Uar
M 20 2 Mart. Artemie
J 21 3 Cuv. Ilarion c.m.
V 22 4 Par. Averkie c
S 23 5 Ap. Iacob fr. D.
D 24 6 Mart. Areta
L 25 7 Sf. Marsian
M 26 3 tt 5f. Dimitrie
M 27 Mart. Nestor
9
J 28 10 Sf. Terentiu
V 29 11 M. Anastasia
S 30 12 Sf, Zinovie
D 31 13 Ap. Stachie

La 1 Luna ping la 9 Ultim pAtrar, la 17 LunA nouA, la 24 Prim pAtrar


P'
41

411,1\r"-
s.

11

www.digibuc.ro
17

III

NOEMBRIE
are 30 zile, ziva 10 ore, noaptea 14 ore

L 1 14 S. Cos. si Dam. NOTITE


M 2 15 M. Achinin
M 3 16 M. Acepsima
J 4 17 Cuv. Ioanichie
V 5 18 Mart. Galaction
S 6 19 Parint. Pavel
D 7 20 Sf. 33 Martini
L 8 21 Arh. Mih. Gay.
M 9 22 Martir Onisifor
M 10 23 Ap. Orest
J 11 24 Sf. Mina
V 12 25 Par. Joan Milost.
S 13 26 Sf. Ioan g. a.
D 14 27 Sf. Ap. Filip 3
L 15 28 Sf. Mart. Gurie
M 16 29 1- Sf. Ev. Mateiu
M 17 30 Par. Grigorie
J 18 1 Mart. Platon
V 19 2 Prof. Avdia
S 20 3 Par. Grigor. Dec.
D 21 4 -1-1- Int. in Biser.
L 22 5 Ap. Filimon 0
M 23 6 P. Amfilochie
M 24 7 Par. Climent
J 25 8 Sf. Ecaterina
V 26 9 Cuv. Al piu
S 27 10 M. lacob Persul
D 28 11 C. tefan cel nou
L 29 12 Mart. Pararn. C
M 30 13 Ap. Andreiu
La 1 Luna plink la 8 Ultim plitrar, la 16 Luna no* la 23 Prim
piltrar.

-:----,,-;;7.
ZD

www.digibuc.ro
18

DECEMBR1E
ara 31 zile, ziva 9 ore, noaptea 15 ore

M 1 14 Prof. Naum NOTITE


J 2 15 Prof. Avacum
V 3 16 Prof. Sofonia
S 4 17 Mart. Varvara
D 5 18 Cuv. Sava
L 6 19 ft Sf. Nicolae
M 7 20 Par. Ambrosie
M 8 21 Cuv. Patapie
j 9 22 Zamis. sf. A.
V 10 23 Sf Mina,Er. Eug.
S 11 24 Cuv.Daniil
D 12 25 1- Sf. Spiridon
L 13 26 Sf. Axentie 3
M 24 27 Sf. Filimon
M 15 28 Mart. Elefterie
J 16 29 Prof. Ageu
V 17 30 Prof. Daniil
S 18 31 Mart. Sevast.
D 19 1 Mart. Bonifaciu
L 20 2 Mart. Ignatie
M 21 3 Mart. Iuliana 0
M 22 4 M. Anastasia
J 23 5 40 M. din Kuit
V 24 6 Mart. Eugenia
S 25 7 1-t Nas. Domn.
D 26 8 1-1- Sob M, D.
L 27 9 tt 5f. $tefan
M 28 10 Sf. 20.000 M.
M 29 11 14.000 prunci 3
J 30 12 Mart. Anisia
V 31 13 Cuv. Malana S
a I Lunn olinA.
r la 8 Ultim ontrar. la 18 Lunn noun la 29 Prim
pAtrar, la 31 Lunn plinA.

'-'''' .+sz ,
-41

e.

www.digibuc.ro
19

ARATAREA Z1LELOR PE ANUL 1910 (st. v.)


T.:
>33 R6 ).= Li 8
= ;C7.3
17; =
L) .L.. .0 Li .o L.
Li
L.
d, ''' E *E L...
Li *E EI 0)
<L)
E E
<al
_9
*5 o
C/)

IANUAR E APRILIE IULIE


5 6 7
1

8
11 2 3
9 10
11 6 7
4 5
11 12 6 7
- 1 2 3 4
1 2 3 4
8 9 10 II 12 5 6 7 8 9 10
8 9 10
2 3 4 --
OCTOMBR1E

II
12 13 14 15 16 17 18 13 14 15 16 17 18 19 13 14 15 16 17 18 19 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 20 21 22 23 24 25 26 20 21 22 23 24 25 26 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 27 28 29 30 31 27 28 29 30 31 26 27 28 29 30 31
MAIU
2
FEBRUAR1E

3 4 5 6 7
1

5 6 7 8 9 10 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4
8 4 7 8
1 2 3
AUGUST
- 1 2 - - - 5 --
6
NOEMBR E
1

9 o 11 12 13 14 15 11 12 13 14 15 16 17 10 11 12 13 14 15 16 9 10 II 12 13 14 15
1

16 17 18 19 20 21 22 18 19 20 21 22 23 24 17 18 19 20 21 22 23 16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 25 26 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 3 23 24 25 26,27 28 29
31 30
MARTIE IUNIE SEPTEMBRIE DECEMBRIE

2
7 11 2 3 4 5 6
1 2 3 1

3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 7 8 9 10 11 12 13 7 8 9 10 11 12 13
2 3 4 5 6
4 5 6
I

-
9 10 11 12 13 14 15 15 16 17 18 19 20 21 14 15 16 17 18 19 20 14 15 16 18 18 19 20
16 17 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 27 28 21 22 23 24 25 26 27 21 22 23 24 25 26 27
23 24 25 26 27 28 29,29 30 28 29 30 28 29 30 31
30 31

ARATAREA Z1LELOR PE ANUL 1910 (s . n.)


)73 ti ._ Ka
)0
u c MI '3
t
G E = ._
t
)4c-a. :E
r
._
L..
=
-.- u , _o -E'e
-)5-:nm._
E ..g .. r.
..F.
?.
W '8'
.-)5
t.
.=
:n
E
0
--
= .5 ' '5
._ ?--
1-)..

-) > '
15

...
..
-; >
2 E

;") -J
IULIE
IANUARIE
2 3 1 2 3 4
I 1 2 3 4-
4 5 6 7 8 9 I() 5 6 7 8 9 10 11 5 6 7 8 9 10 11 4 5 6 7 81 9 10
APRILIE
11 2 3 ---
OCTOMBRIE

II 12 13 14 15 16 17 12 13 14 15 16 17 18 12 13 14 15 16 17 18 11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 19 20 21 22 23 24 25 19 20 21 22 23 24 25 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 26 27 28 29 30 26 27 28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 31 --
I
FEBRUARIE
3 4 5 6 8
2 2 1

8 9 10 11 12 13 14 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 II 12 13 14
--- - -- - -
MAIU
2 3 4 5 6 7 1
AUGUST
1

81
NOEMBR E

15 16 17 18 19 21121 10 12 13 14 15 16 9 10 II
12 13 14 15 15 16 17 18 19 20 21 II
22 23 24 25 26 27 28 7 18 ;9 20 21 22 23 16 17 t 8 19 20 21 22 22 23 24 25 26 27 28
24 25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29 29 30
31 30 31 -_ ____ __ --- -
IUNIE
1

8
2 3
MARTIE
7
11 12 13 14 7
9 10
41 2 3 4 5 6
5 6 I
8 9 10 II 12 13 6 7 8 9 10
2 3 4 5 1 2 3 4 5
12 6 7 8 9 10 11 12
-- SEPTEMBRIE

1
-- DECEMBR1E

15 16 17 18 19 20 21 14 15 16 17 18 19 20 13 14 15 II 16 17 18 19 13 14 15 16 17 18 19

29 30 31 -
28 29 30 28 29 30 --
22 23 24 25 26 27 28 21 22 23 24 25 26 27 20 21 22 23 24 25 26 20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 - 27 --- -- -
www.digibuc.ro
20

SARBATORILE
ce se tin de comerciantii de orase in genere, afara de
posesorii de carciumi, restaurante, cofetarii, brutarii, farmacii, teatre, concerte,
menagerii, panorame $i distractii publice.
1 lanuarie Tier. impr. si si Sf.VasIle 21 Maiu Sf Imp. Const. si Elena
6 a Botezul Domnului 6 lunie Duminica Rusaliilor
7 a Sf. loan Boteziitorul 29 a Sf Petru sl Pavel
24 a UnIrea Principatelor 15 August Sf. Maria Mare
181
Aprilie Pagtele (doua zi le) 26 Octomb. Sf. Dumitru
19 6 Decemb. 5f. Niculae
23 a St Oheorghe 25
Criclunul (doua zile)
10 Maiu Suirea pe tron si incoro- 26 "
narea M. S. R.
Intr'aceste zile pravaliile sunt inchise gi atelierele de industrii gi meserii nu
functioreaza ziva intreaga, in care orice lucru este oprit.
In zilele de Duminici magazinele sunt inchise gi lucrul inceteaza de la ora
12 din zi pana a doua zi.
In comunele rurale pravaliile impreuna cu carciumele etc., sunt inchise gi lucrul
inceteaza in toate zilele de Duminica gi sarbatori de dimineata pana la amiaza.
SARBATOR1 NATIONALE 4:41 ALE FANI1L1E1 REGALE
24 lanuarie. Aniversarea Unirii Princi- 1, 8 gi 10 Maiu, alegerea, sosirea gi sui-
patelor romane. rea pe tronul Rom. a M. S. Regelui in 1866.
11 Februarie, aniversarea revolutinnii 10 Mai, proclamarea independentei Ro-
din annl 1866, in urma careia s'a reali- maniei in 1877 gi incoronarea primului
zat formarea unei dinastii in Romania. Rege Roman 1881.
14 Martie, proclamarea Regatului Ro- 11 lunie, aniversarea revolutiei din 1848,
maniei 1882. cand s'a reintemeiat definitiv autonomia
7 Aprilie, ziva nagterei M S. Regelui. Romaniei.
8 Aprilie, p oclarnarea plebiscitului pen- 22 Julie, ziva onomastica a A. S. R.
tru alegerea M. S. ca Domn al Romaniei. Principesei Maria.
24 Aprilie, ziva onomasticA a NI. Sale 5 August. aniversarea nagterii A. S. R.
Reginei. Principelui Nicolae.
11 August, aniversarea nagterii A. S. R. 3 Noembrie, aniversarea crisiltoriei MM.
Principelui mogtenitor Ferdinand. LL Regcle gi Regina.
30 August, aniversarea lutirei redutei 28 Noembrie, aniversarea luArii Plevnei.
Grivita de catre Romani. 16 Decembrie, aniversarea nagterii M.
30 Septembre, aniversarea nagterd A. S. Reginei.
S. R. Principesei Elisabeta a Romaniei. 27 Decembrie, aniversarea nagterii A.
2 Octombrie, aniver sarea nagterii A. S. S. R. mica principesa Maria.
R. Principelui Carol. 28 Decembrie, aniversarea crisatoriei
16 Octombrie. aniversarea nagterii A. A. A L. L. Regale Principilor Ferdinand
S. R. Principesei Maria. gi Maria de Romania.
SARBATORILE
ce se tin in Administratia Centrala a C. F. R.
13 lanuar. st. n Ajunul anului nou 12 fulie st. n. Sf. Petru gi Pavel
14 D Sf. lerarh Vasile 2 August * Sf. Hie
19 * Botezul Domnului 19 D )) chimbarea la Fatri
20 * SI. loan Botezatorul 28 Adormirea Maicii Dom.
15 Febr. D Int'ampinarea Domnului 21 Septemb. Nasterea Maicii Dom.
7 Aprilie Buna Vestire 27 D Inaltarea Sf. Cruci
30 * Ajunul Pagtilor 27 Octomb. Cuvioasa Pbraschiva
1,2 si 3 Mai , Sf. Pagti 8 Noemb. Sf. Dumitru
6 Maiu SI. Gheorghe 21 Sf. Arh. Mih. gi Gay.
7 Onorn. M. S. Reginei 4 Decemb. a Intrarea in Biserica
3 Intron. M. S. Regelui 19 * Sf. Nicolae
23 lunie a Sf. Constantin gi Elena 6 lanuarie Ajunul nagt. Domnului
9 a Inaltarea Domnului 7, 8 gi 9 Ian. Nagterea Domnului
19 gi 20 lunie a Rusaliile
www.digibuc.ro
21

SARBATORILE
prescrise de Sf. Sinod, ce se tin de biserici, de autoritati si de scoalele publice,
afara de Judecatorii, Tribunale si Curti.
Duminicele, in genere, si urmatoarele sarbAtori :
1 lanuarie Taierea impr. si Sf. Vasile 1 29 lunie Sf. Petru si Pavel
6 a Botezul Domnului 20 lulie Sf. Profet Hie
7 7, SI. loan BotezAtorul 6 August Schimbarea la Fata
30 7, Sf. trei lerarchi V. Gr. si loan 15 a Ad. M. Domn. (Sf. Marie)
2 Februar. Intampinarea Domnului 29 a TAerea Capului Sf. loan
25 Martie Buna-Vestire 8 Septemb. Nast. M. Domn. Sf. Maria
11 Aprilie Duminica Floriilor 14 a Inaltarea Crucei
18, 19 si 20 Aprilie Sf. Pesti (trei zile) 14 Octomb. Cuvioasa Paraschiva
23 Aprilie Sf. Gheorghe 26 a Sf. Dumitru
21 Maiu Sf. lmpAr Const. si Elena 8 Noembre Arhangh. Mihail i Gavril
27 Maiu Joie InAltarei 21 a Intrarea in Bis. a M. Dotnn.
6 si 7 lunie Rusaliile (doua zile) 6 Decembre Sf. Nicolae
24 lunie Nast. Sf. loan Botez. (Drag.) 25, 26, 25 Dec. Nast. Domn. Crac. (3 zile).

SARBATORILE LEGALE
ce se tin de instantele judiciare, afarg de vacante si de Duminici
8 Septembre Nasterea Maicii Domnului 18, 19, 20 Aprilie Pastele (3 zile)
14 Inaltarea Sf. Cruci 23 Aprilie Sf. Gheorghe
26 Octombre Sf. Dumitru 10 Maiu Suirea pe tron a M. S. R.
8 Noembre Arangh. Mihail si Gavril 21 Z. Sf Constantin si Elena
6 Decembre SI. Nicolae 27 a lnalta:ea Domnului
25, 26, 27 Nasterea Domnului 6 lunie Pogorar. Duhului Slant
6 lanuarie Botezul Domnului 7 D Si. Treime
7 a Sf. loan Botezatorul 29 a Sf. Petru si Pavel
24 a linirea Principatelor 15 August Adorm. Maicii Damn.
25 Martie Buna Vestire
In aceste zile nu se protesteaza polite. Vacantele cele mari tin 2 luni :
dela I lulie si pat la 31 August. Vacantele cele mici tin dela ajunul Craciunului

III
pana la Anul Nou, inclusiv, si din Joie Mare pima la Duminica Tomei inclusiv.
Judecatoriile nu tin vacanta decat p itru zile la CrAciun si 6 zile in Paste.

DI I
El
GUSTnTI
Delicioasa Bere
_
f
1
SleepinglinCar _
II

Produsul Fabricei
BRAGADIRU 6 VW
LT Ft.i1E'I 33-CT
::, I 1=1 1

www.digibuc.ro
22

Baleiupile din Romania


Februarie bozia (Ialomi(a), Neamtu, Trifesti (Roman),
R. Sarat, Campurile (Putna), la Studina
In 2, Intiimpin. Domnului, la Rosnov, (Romana(i).
(Neamtu), Carbunesti (Gorj), Galati. La MoO, in Bucuresti, Braila expozi-
In 8 la Piatra, la Domnesti (Putna) tie, targ de vite etc. si alergare de cai,
Mavrodin (Teleorman), Oltenita (1Ifov),
Campurile, Ivesti (Putna).
Martie In Duminica Rusalillor, la Alexan-
dria (Teleorman), Vaideeni (Valcea) 2 sap-
In 9, 40 Mucenici, Carcinovul, (jud. tamani la Caracal (Romanati).
Muscel) mare targ de vite ; la Braila, targ In Duminica tuturor Sfinti:or in P.-
de vite si expozitie la Comanesti, Oncesti Neamtu, Ghiojdeni (Ialomi(a), in Pitesti,
(Bach), Grind (lalom.), Rosnov (Neamtu), Ulmeni (Arges), Negoesti (Dolj), Luciu,
Caracal si Brancoveni (Romanati), Jupa, Salcii (lalomita) Jilava (1Ifov), Piatra, Ne-
Ciupagea (Vlasca), Campu-Mare (Arges), gresti (Vaslui), Movilita (Putna).
Tecuci, Giurgeni, (lalomita), Domnesti,
(Putna)Petrestii-de-Sus, Carbunesti (Gorj),
tine dela 3 la 9. lunie
In 23, Bogdanesti, Onasti (Bach).
In 25, Buna-Vestire, Orestt mosteni, In 15-20 la Petrestii-de-Sus, Carbu-
plass Neajlov, (jud. Vlasca), Greci (Olt), nesti (Gorj).
Tigveni (Arges), Stanesti, Ghiojdeni, ((R - 24 Drilgalca, la Oiesti-Mosteni, plass
Sarat), Negresti (Vaslui) Balanesti (Gorj), Neajlovu (Vlasca), la Buzau, Focsani, Ipo-
Campurile (Patna), Crusov (Romanati). testi (010, Buda, R.-Sarat, Colentina (11-
La Sf. Teodor in Iasi. fov), Giurgeni (Ialomi(a), Pitesti. Campu-
In siiptlimAna branzel, Marti i Mer- Lung, Cornatel, Carbunesti, Brosteni, (Me-
curi, Vaideeni (Valcea). hedinti).
In Duminica Floriilor la Iasi, Sutesti In 29 SY. Petru, la Bach, Onesti, (Ba-
(Braila), Giugeni, Ciochina (Ialomi(a), Ros- ch), Vizirul (Braila), Brosteni (lalomita),
nov (Neamtu), Negresti (Vaslui), Ivesti Talpa (Neamtu), Boghecea, Sagna Burue-
(Patna), Caracal, Dabuleni i Isbiceni (Ro- nesti (Roman) Giurgiu, Movilita, Cam u-
manati). rile (Putna), la Crusova si Brancoveni
(Romanati).
Aprilie lulie
In 23, Sf. Oheorghe, Moinesti (Bach), In 20, St Hie, la Campu-Lung, Flo-
Bargaoni (Neam(u), Botesti, Nestoresti resti (Vaslui), Darmanesti, (Bachu), Su-
(Roman), Slatina, Caracal, Pitesti, Ploesti, testi (Braila), Budesti - Ghica (Neam(u),
Lupoaia (Mehedinti), R.-Sarat, Salcioara Barlad, Falticeni, Baile Slanic, Bach,
(Ram -Sarat), Polovraci, Schitul, Preajba Giurgeni (lalomita), Dimitresti (R.-Sarat).
(God), Slobozia (lalom ), Fratesti (Vlasca), In 24 la Jilava (1Ifov), Tupilati. (Ro-
Iasi, Barlad, Adjud, Vidra (Putna). man), la Babiei (Romanati).
La lzvorul Timiiduirei la Adrias Or- In 27 Pantellmon, la Ocna (Bach),
leanu (R.-Stirat). Davideni (Neam(u), Curtea-de-Arges, Ar-
La Duminica Tomei, Campurile, Ivesti gintoaia (Mehedintil, Draghici (Olt), Ple -
(Putna), la Caracal si Crusov (Romana(i). sesti (R.-Sarat), Vaident (Valcea), Pante-
limon (Ilfov), la Isbiceni (Romanati).
Maiu
August
In 21, Sf. Consthntin I Elena, Ocna,
Darmanesti (Bach), Dobroteni (010 Ros- In 6, Schimbarea la Fat& Ia Oiesti-
nov (Neamtu), Galati. Mosteni, plasa (Neajlovu, jud. Vlasca),
La lithltarea Domnulul in Pitesti, Luciu (Mehed.), Poenari (Arges), Neamtu
Uda, (Olt) Campu-Mare (Arges), MArcu- Mogosesti, Damienesti (Roman), liogdana
lesti (Muscel), 1ai, Ceacar (Braila). Slo- (Tutova), Galati, Adjud, Vidra (Putna).

www.digibuc.ro
23

In 15, Sf. Maria Mare, la Osica (Ro- Negoesti (Vaslui), Vaideni (Viiicea), Onestt
manati), la Tg.-Jiu, Curtea-de-Arges, Ul- (BacAu), Scheia, Doljesti (Roman), Barlad,
nieni (111ov), VArtesti, Dumitresti (R.-SA- Telega (Prahova), Movilita (Putna), Brila
rat), Giurgiu, Iai, Giurgeni (Ialomita), tArg de vita si expozitie, la DAbuleni (Ro-
Cotroceni (Ilvov), Voinesti, Deleni (Vas- mana(i).
lui), Braila, Casin (Bacau), Sinaia (Pra - La Sf. Dumitru, la BAbiciu (Romanati).
hova), CAmpurile (Putna), Botosani, Pe-
trestii-de-Sus, CArbunesli (Gorj), tine de Octombre
la 10 la 15, le VAdAstrita (Romnnati)
In 29, Tfierea Capului Sf toan, la In 14, Vinerea Mare, in T.-Jiu, RAm-
Badiu, ComAnesti, Onesti (Badiu), CAIN nicti, (Muscel), Slobozia (Ialomita), Galati.
rasi (Ialomi(a), Davideni (Neam)u), Mo- In 26 Voinesti (BacAu), Lupoaia (Roma-
gosesti, Miresti, Jugani 'Roman). nati), Negresti (Vaslui), Adjud.
La 30 la BArlad, CornAtel (DAmbovita),
Andreas Orleanu 'R,-SArat).
Noembre
Septembre In 8, Sf. Voivozi, la Ocna DArmA-
ne0i, Moinesti (BacAu), BArlad, Piatra, Te-
In 8, Sf. Maria Mica, la Oesti-Mos- lega (Prahova Ivesti, CAmpurile (Putna).
teni (plasa Neajlov, jud. Vlasca), RAureni In 21, Intrarea in Biserica, la Dom-
tine 25 zile (VAIcea), CArbunesti (Gorj), nesti (Puffin).
GAesti (DAmbovi(a), Giurgeni (lalomita ,
Buda (R.-SArat), Bogdana (BacAu), C;o: Decembre
china (lalomita) Valea HAlAucestilor (Ro-
man), Busteni (Prahova), 1vesti (Putna), In 2, la ComAnesti (BacAu).
Vidra (Putna), la Isbiceni (Romanati), la In 5, la Piatra.
RusAnesti (Caracal). In 6, la Voinesti (Bach), Sutesti (Braila),
In 14, Ziva Crud!, la DrilgAsani (Olt), Num*, Brosteni, Negresti (Vaslui).

BANCA AGRICOLA
SOCIETATE ANONIMA
Capital Sodai Lel 7,931125 deplin Mat. Rennin Lel 1,117,9011.55
sgmuL CENTRAL BUCURESTI
Ii
Sucursale si Fkgentii :
Braila, Iasi, Constanta, Craiova, Ga1ai, Bacau,
Ba,rlad, Botowi, Buzau, Calafat, Ca1ara0,
Corabia, Flticeni, Giurgiu, Oltenita, Piatra-N.
Roman, Tecuci, Tulcea, T.-Magurele
T.-Severin, Vaslui

www.digibuc.ro
24

Familia Regal
CAROL 1-iu, Eitel-Frederic-Zephyrin-Louis, nscut la Sigmaringen la
8 20 Aprilie 1839, fiu al A. S. Printultri CAROL-ANTON de HOHENZOLERN,
nAscut la 7 Septembre 1811 s. n., decedat la 2 lunie 1885 s. n. si al
A. S. JOSEPINA, nascutA Principesa de Baden, la 21 Octombre 1813, CA-
satoritala 21 Octombre 1834, decedatA la 19 lunie 1900 s. n.
Proclamat Principe Domnitor ereditar al Romaniei prin plebiscitul din 8 20
Aprilie 1866. Suit pe tron la 10122 Maiu 1866. Proclamat Rege la 14/26
Martie 1881. asiitorit la 3/15 Noembre 1969.
ELISABETA, Paulina-Ottilia-Elisa, (CARMEN-SvINA), PrincipesA de Wied,
Regina a RomAniei, nAscuta. la 17/29 Decembre 1845.
FERDINAND, Victor-Albert-Mainrad, Alteld Regalk Principe al Roma-
maniei, Mostenitor presumptiv al Coroanei (in urma renuntarii fratelui
San cel mare la succesiunea tronului Romanie0, nscut la 12/24 August
1865, fiu al A. S. Regale Principe le LEOPOLD-STEPAN-CAROL-ANTON de
HOHENZOLERN, fratele mai mare al M. S. Regelui CAROL I si al Principe-
sei ANTONIA MARIA FERNANDA a Portugaliei, Ducesa de Saxa. CiisAtorit
la Sigmaringen in 29 Octombre 1892 (10 lanuarie 1893).
MARIA, Alexandra-Victoria. PrincipesA a Marei Britanii si a Irlandei,
Ducesa de Saxa, nAscutA la 17/29 Octombre 1875, fiica Principelui AL-
FRED ERNEST-ALBERT, Duce de Saxa-Coburg-Gotha, decedat la 17/30 lulie
1900, Comae Ulster si de Kent, al doilea fiu al M. S. Reginei VICTORIA
si s.t al Marei Ducese MARIA ALEXANDOWNA, sora M. S. Imparatului
ALEXANDRU al 1II-lea al Rusiei, decedat.

CAROL, Altetd Regard, Principe al Romaniei, nAscut la Castelul Pe les, in


Sinaia, la 3 Octombre s. v. 1895.
ELISABETA, Charlotta-losefina-Victoria-Alexandra, Principesd a Ro-
maniei, nAscutA la Castelul Pe les, 29 Septembre 1894 s. v.
MARIA, PrincipesA a Romaniei, nAscutai la Gotha, la 27 Decem. 1899 s. v.
NICOLAE, AltetA RegalA, Principe al Romaniei, nAscut la Castelul Pe !es
la 5 August 1903 s. v.
ILEANA, Altetri Regalk Principesti a Romaniei, nAscutA in Palatul Cotro-
ceni la 23 Decembre 1908.

www.digibuc.ro
25

CASA REGALA SI PRINCIARA


Casa civilA a M. S. Regelui Maiori Adjutanti :
Radu Toroceanu, Str. Paleologu 4.
Secretar particular al M. S. Regelui :
L. Baset, Str Boteann 1. Casa M. S. Reginei
Director al resedintelor Regale :
M Brociner, locot.-colonel. Mare Doamnii de onoare: Olga P. Ma-
Cassier al Curtei Regale : vrogheni, Str. CAmpineanu 28.
G. K. Kirileanu. Doamnii de onoare : Zoe Bengescu, Str.
Comptabil al Curtei Regale : Clemeniel 25.
N. Butculescu, Str. CAmpineanu, 34. Secretar : Edgard Dall'Orso, Str. Cam-
Secretarul cancelariei : pineanu 28.
Apostol Popescu.
Casa AA. LL. RR. Principelui
Casa militarA a M. S. Regelui i Principesei Romniei
eful Casei Militare : Maestrul Curtei Princiare, general
General Adjutant, Al. C. Robescu, Str. Rotari 6.
Leon Mavrocordat, Str. Umbrei 8. Doumng de onoare :
Comandor Adjutant, Elisa Oreceanu, B-dul Carol 7.
Nicolae Gratoski, Sir. Columb 5. Maior adjutant : Berendei Grigore.
Locot -Coloneli Adjutanti : CApitan : Manu Oheorghe. dela Reg. 4
Mih. Baranga, Str. 11 Febr., 13 bis. Rosiori.
Petru Greceanu, B-d. Carol 7. Guvernator civil al A. S. R Printul Carol
Al. Magheru, Str. Mircea-VodA 42. A. 11. Moehrlen.

Domeniul Coroanei
Administrator : loan Kalinderu, Str. Renasterei, 2.

www.digibuc.ro
Autorittile din Capita Id

www.digibuc.ro
e

D. Nagi 'Theodora
Presedintele Carnerel de Cornell si Industrie
din Bucuresti

www.digibuc.ro
30

CAMERA DE CONERT 31 INDUSTRIE DIN ROHM


Seetiunea Centpa IA
Strada Doamnel. Telefon
Presedinte, liagi Theodoraky D., os. Dumitrescu-Militari I., str. Carol.
HerAstrau. Eftimiu G. M., calea Rahovei 68.
Vice-presedinte, Sig. Prager, str. Ilfov, 4. FurnicA D. Z , str. Lipscani.
Secretar, Chr. D. Staicovici, PrimAverei 5. Grigoriu C., str. Bucur 2.
Sub-secretar, St. Petrescu, lsvoranu 17 b. loanin G. N., str. Mihai-Von 25.
Contabil, P. C. Dobrescu, Doamnei 4. lonescu Al. I., str. Biserica Enei 11.
Arhivar, T. Teodorescn, str. 10 Mai 45. lonescu Elefterie, str. Steles
Impiegat cl. I, C. Niculescu, FrumoasA 45. Melic Gr., calea Victoriei 36.
Impiegat cl. III, D. Nicolescu, Toamnei 83. Muller Oscar, calea Victoriei 35.
Membrii : Negreanu Pavel, Piata Sf. Anton 9.
Angelescu Or. N. 1., str. Labirirt 25. Nicolau G. C., calea Victoriei 30.
Bediteanu G., str. Gabroveni 24. Niculescu 1. Luca P., str. Sf. lon-Nou 9.
Blank M., str. Dionisie 9. Niculescu Th., str. Caragheorghevici 5.
BoambA G., str. Domnitei 8. Petrescu Petre, str. Popa-Savu 13.
Botez Mihail D., calea VAcAresti 142. Staicovici B. D., str. PrimAverei 5.
Christescu I., sos. Stefan-cel-Mare. Steriu C., str Lipscani 21.
Dobrescu Thoma, str. Stirbey-Voda 146. Zanne N., str. Negustori 1.

Carnepa de Meser.ii
Strada Doamei, Telefon 1115.
Presedinte, Th. Dobrescu, Stirbei-V. 146. Mihail Botez, calea VActiresti 142.
Vice-presedinte, P. Negreanu, Piata Sf. P. Petrescu, str. Popa-Savu 13.
Anton 9.
Secret.-inspect., M. P. Dimitriu, str. Pro- C. Grigoriu, str. Bucur 2.
fesori 5. C. Georgescu, str. Fetitelor 22.
Copist, M. A. Davidescu, Delea-Veche 6. M. Teodorescu, str. Epicol 33.
Membrii Gh. StAnescu, str. Carolina.
Dr. N. I. Angelescu, str. Labirint 25. N. Acelinescu, calea Victoriei 91.

Bursa
Strada Doamnel, Telefon. 13163
Comitetul I. E. Anion.
Presedinte, M. Blank, str. Dionisie 9. Gr. CAlinescu, (Bc. Scont).
Vice-presed., D. Many, str. Smardan 17. G. Bediteanu, str. Covaci.
II X I. G. Bibicescu. Pavel Negreanu, Piata Sf. Anton
Membrii
P. Gr. Ionescu, str. Lipscani.
D. Z. FurnicA.
Al. Lucasievici. C. Blenazo, str. Eldorado.
D. Carp. M. Th. Mandrea, str. Diaconeselor.
I. lonescu.
Al. Simionescu. Mijlocitori oficiali al Bursel
N. Zane, str. Negustori 1. I. C. MArgAritescu, Mil. de schimb
Chr. G. Damalidi, str. Sfinti. Th. Niculescu, Sindic si Mij. de schimb
Camera arbitralii a Bursel D. I. Hurmuz, Mij. de schimb
D. Hagi-Theodoraky, sos. HertistrAu. Chr. G. Damalide, Mij. de mArf. si cereale.
G. 1. BoambA, str. Domnitei 8. C. C. Bellea, Mij. de mArfuri i cereale.

www.digibuc.ro
31

CORM DIPLOMATIC 1 COEUR STREIN IN CAPITALA


LEGATIUNEA ANGLIEI de comert : Dr. Mardeh (Eugene), calea
(GRANDE BRETAGNE) Victoriei, 105.
Str. Jules Michelet, 24 Delegatul special al Ministerelor imp.
si reg. austr. ung. de comert i agricul-
Trimis extraordinar si ministru pleni- turA : Riedl de Riedenstein (Victor), bule-
potentiar ; E. S. Sir Conyngham Greene vardul Coltei, 51.
(William), str. Jules Michelet, 24.
Prim secretar de legatiune : Barclay Consalatal general din Bucamli
(Colville), str. Jules Michelet, 24. Consul general : Wodianer de Maglod
Atasat militar : A. S. Lt.-colonel Du- (Rudolf), str. Vienei, 7.
cele de Teck, Viena. Vice-consul : Czurcsin (Georges W.),
Consulalul din Bucamti Hotel Continental.
Atasati consulari : Thimezink (Emanuel),
Consul : Wardrop (J. 0.), str. Jules aleea Carmen -Sylva, 9. Pap de Orman
Michelet, 24. Bela, Hotel Continental.
Vice-consul (onorar) : Boxshall (W. G.), Consilier de cancelarie : laworowski (E-
Aleea Carmen-Sylva, 6. piphanen), calea Plevnei, 6
Circumscriptie consularA : tot Regatul. Se cretari de cancelarie : Kzikann (Fre-
ARGENTINA deric). cale t Grivitei, 43 Bachmayer (A-
dolphe), str. Piata Amzei, 9. Chrapstjac
Consulatal general din Bucuregi
Jules, str. lsvor, 45.
Consul general : Heynemann (Carlos), Oficiali de cancelarie : Fischer (Franz),
str. SArindar, 22. str. Fetei, 19.
Cancelar : Weinstein (Maximo), strada Amploiati de cancelarie : Laschek (1-re-
SArindar, 22. deric), str. Bateriilor, 25. Buna (Martin),
Circumscriptie consularA : jud. Ilfov. str. Povernei, 23. Spinka (Theodor), str.
LEGATIUNEA AUSTRO-UNGARIEI Verde, 27. Kikombau (Jean), str. Franc-
(AuTRIcHE-tioNGRIE)
mazonA, 52. Kankowsky (loseph), str. 11
lunie, 32. Mihalowics (Nicolas), str. Cri-
Str. Vienei, 8 nului, 5. Ludwig (Karl), str. Rozelor, 14.
Trimis extraordinar si ministru pleni- Circumscriptie consularA : jud. Ilfov.
potentiar : E. S. principele SchOnburg Har- LEGATIUNEA BELGIEI
tenstein (J.), str. Vienei, 19. (BELGIQUE)
Consilier de legatiune : Conte SzApAry
(Laurent), Hotel Bulevard. Bulevardul Coltei, 65
Secretar de legatiune : Baronul Adrian Trimis extraordinar si ministru pleni-
de Werburg (Leopold), Hotel Bulevard. potentiar : E S. Baronul Beyens (Eugene),
Atasat de legatiune : Conte de Hoyos bulevardul Coltei, 65.
(Ladislav), Hotel Bulevard. Primul secretar de legatiune : Everts
Atasat de legatiune : de Burchard-Be- (Robert), Hotel Bulevard.
lavary, Hotel Bulevard.
Atasat militar : CApitan de stat-major Consulatal din Bacureii
Fischer de Ledenice, Hotel Bulevard. Consul (onorar) : Jaumotte (Oscar Lam-
Personalul cancelariei legatianei imperiale bert), calea VAcresti, 229.
fi regale in Bacumli Ctrcumscriptia consularA: judetele Dam-
bovita, Ilfov, Prahova si Vlasca.
Secretari de cancelarie: Neurihreer (Al.),
str. Marginei, 47. Schubert (Robert), str. LEGATIUNEA BULGARIEI
Toamnei, I. Poppaner (Aurel), Aleea Va- (BULGARIE)
siliu. 10. Str. G. G. Cantacuzino, 13
Interpret : Gordziewitz (Felix Etienne),
calea Victoriei, 168. Trimis extraordinar si ministru pleni-
potentiar : E. S. Colonel Hessaptchieff
Delegati speciali ai Minislerelor de (Hrist.), str. G. G. Cantacuzino, 13.
Comerl ci Agricultartl Prim secretar : Gueroff (Christo N.),
Delegat special al Ministerului ungar str. G. G. Cantacuzino, 13.

www.digibuc.ro
32

Al doilea secretar : Mintcheff (Mintcho), Secretar : Schfitze (Wilhelm), strada


str. G. G. Cantacuzino, 13. TAranilor, 147.
Atasat militar : Comandant de stat-ma- Circurnscriptia consularil : toate judetele
jos Standoff (Const.), str. G. G. Canta- Munteniei, afara de Braila.
cuzino, 66 bis. LEGATIUNEA ITALIEI
DANEMARCA (IsALIE)
Consulat la Galati Str, Sf. lon-Nou, 45
Consul : Dall'Orso (Auguste), str. S-tu Trimis extraordinar si ministru pleni-
Nicolae, 1. potentiar : E. S. Marchisul di Becaria In-
Girant in absenta titularului : Dall'Orso cisa (Charles E.), str. Sf. Ion Nou, 45.
(Alfons). Secretar de legatiune cl. I : Contele
Circomscriptia consulara : Tot regatul. Arrivabene Valenti Gonzaga (Carlo), Ho-
tel Bulevard.
ELVET1 A Atasat de legatiune : Frescot (D. Ema-
Consulatul general din Bucurefti nuelle Filiberto), Hotel Bulevard.
Consul general : Staub ( Jeap), str. De- Atasat militar : Capitan de stat-major
cebal, 5. contele Carlo-Papa-di-Castigliole, Hotel
Circumscriptiune consulara : Intregul te- Bulevard.
ritoriu al Romffniet, afarA de jud. Braila, Delegat comercial : Dr. Sibilia (Do-
Covurlui si Dobrogea. nato). str. N. Golescu (fosta Posta Ve-
LEGATIUNE FRANTEI che), 3.
(FRANCE) NORVEGIA
Str. Lascar Catargi, 13 Consulatul general din Bucumti
Consul general : Herzog (Otto), str.
Trimis extraordinar si ministru pleni- Armeneasca, 12.
potentiar : E. S. Elondel (Camille), str. Circumscriptia consulara : intregul te-
Lascar Catargi, 13. ritoriu al Regatului.
Secretar de ambasada cl. I : Vicontele
de La Tour, Hotel Bulevard. LEGATIUNEA PERSIEI
Atasat militar : Capitan de artilerie bre- (PERSE)
vetat de stat-major : Depres, str. Lascar Hotel Bulevard
Trimis extraordinar i ministru pleni-
Catargi, 13.
Oficial consular din Bucuregi potentiar : E. S ...... .
Prim-secretar de legatiune : Conte de
Vice-consul (insarcinat cu cancelaria le- Monteforte (Antoine), Hotel Bulevard.
gatiunei): Chorat (Jules), Hotel Splendid.
Secretar-archivar al legatiunei : Briol Consulatul din Bacuregi
(Oscar), str. Roma* 100. Consul (onorar) : Blaimayer (Charles),
LEGAT1UNEA GERMANIEI str. C. A. Rosetti, 20.
(ALLEMAGNE) LEGAT1UNEA RUS1EI
(Russta)
Calea Victorici, 188
Calea Victoriei, 35
Trimis extraordinar si ministru pleni- Trimis extraordinar si ministru pleni-
potentiar :E. S. de Kiderlen-Wachter,
(Alfred
potentiar : E. S. de Giers (Michel), calea
Consilier de legatiune : de Buch (Ch.), Victoriei, 35.
Hotel Continental. Frim secretar de legatiune : Rogest-
Ata5at: Von Ernst (loachim), Hotel Bu- vensky (Pierre), Hotel Bulevard.
levard. Al doilea secretar de legatiune : de Di-
mitrow (1), calea Victoriei, 35.
Atasat militar : Capitan de stat major, Atasat de legahune Yonine (Boris),
Von Massow (Ewald), Hotel Bulevard. calea Victoriei 35.
1

Consulalul din Bucuregi Atasat de legatiune : Capitan de Berg


Consul general : Feindel (Karl), strada (Nicolas), Hotel Bulevard.
Mercur, I I. Atasat de legatiune : Capitan Woulff
k Dragoman : Struve (Herman), calea (Nicolas), calea Victoriei, 35.
CAlarasilor, 183 bis. Agent militar : Lt-colonel de stat-major,
Secretar de consulat : Tetzlaff "Karl), Zankiewitch (Michel), Bulevardul Ferdi-
strada Diminetei, 11 bis. nand, 15.

www.digibuc.ro
33

Persona tut cancelariei legafiunei SUEDIA


imperiale din Bucuresti Consulatal general din Bucuresti
Consul general (consilier de stat) : Consul general : Socec (Jean V.) Bu-
Kartamyscheff (P.) lev. Coltea, 27.
Vice.consulul : Stoiew (loachim), Str. Circumscriptia consularg : intregul te-
Vasile Alexandri, 13. ritoriul al Regatului.
Secretar interpret : Altinovichs (P.), str.
Plantelor, 32 bis. LEGAT1UNEA TARILOR-DE-JOS
(PAYS-BAS)
LEGATIUNEA SERBIE1
(SERBIE)
Str. Sf. Apostoli, 16
Calea Dorobantilor, 128 Trimis extraordlnar i ministru pleni-
potentiar : E. S. Baronul de Welderen-
Trimis extraordinar $i ministru pleni Rengers, (G. B R.), Str. Sf Apostoli, 16.
potentiar : E. S. Ristich (Mihel G.), calea
Dorobantilor 123. Consulatul general din Bucuresti
Secretar de legatiune : M. Svilokossitch Str. Sf. Dumitru, 3
(Dobrovoi), calea Dorobantilor, 144. Consul general : Wolff (Er.), Str. Zbo-
Ata$at interpret : Constantinovitch (Ste- rului, 15.
van I.). Cancelar : David (Ed.), str. Principatele-
SPANIA Unite, 47.
Vice-consulatul din Bucuresti LEG ATIUNEA TURC1E1
Vice-consul onorar : Appel (Ed. Ro- (TURQUIE)
dolphe), str. Doamnei, 9 Str. Corabia, 6
Circumscriptia consularA : jud. Ilfov. Trimis extraordinar si ministru pleni-
LEGATIUNEA STATELOR-UNITE potentiar : E. S. Sefa Bey, str. Corabia 6.
ETATS - UNIS D'AMERIQUE Prim secretar de legatiune : Galib Ke-
maly Bey, str. Clopotari-Noui 46.
Str. Putu-de-Piatrg, 18. Al doilea secretar : Sartynski Bey,
Trimis extraordinar i ministru pleni- (Georges), sti . Corabia, 6
potentiar : E S. Iohn Ridgely Carter str. Prim atasat militar : Colonelul Hafiz
Putu-de-piatrg, 18. Chevket Bev, str. Sf. Spiridon, 10.
Prim-secretar de letzatiune: Norman Hut- Adjutantui atasatului militar : Colonel
chinshon), str. Putu-de-piatrA 18. Edmond Blacque Bey, Hotel Bulevard.
Consulatul general din Bacuresti Consulatul general din Bucuresti
Consulul general : Norman (Hutchinson), Consul general : Mehmed Kiamil-Bey,
calea Victoriei 162. str. Progresul, 11.
Vice-consul general : Boxshall (Wiliam Consul : Garabet Avian Effendi, str.
G), Str. Academiei, 14. SAgetii, 11
Circumscriptia consularA : intregul te- Secretar Theodosiades (Efendi), str.
ritoriu al Regatului. rogresu/, I 1.

I 1--i-i--1 I I I II I- -I i I CI
sUeUgsglag
i FRATII
, BLOCH Til

Piagasin cu vestminte i obiecte bisericeti

ji T
11

1 BucurWi. Calea Victoriei No. 47


(Algturi de Hotel Frascati)

ROI
1 1-1 1 1 1 1 I I I I

www.digibuc.ro
Crele de serviciu 5i zilele de audiente ale ministerelor
AUTORITATE A ORE DE SERVICIII ZILE DE AUDIENTE

Ministerul de Externe 9 th 12 dim. si 3 6 d. a. D. ministru: totdeauna cand e la minister


D. Secretar g-ral : 4-5 p m. in toate zilele

Ministerul de Interne 9 1I2 12 dim, si 3 - 6 d. a. D. ministru : totdeauna cand e la minister


D. Secretar g ral : 11-12 in toate zilele
D. ministru : Luni, 11-12.
Ministerul de lucrari publice 9-12 dimineata si 3 6 d. a. D. Secr. g-ral : Marti, Joi, Sambilta 11-12

Ministerul de Finante 9-12 si 3 6. D. ministru: totdeauna and e la minister


Casieria : 1 1 dim.-3 d. a. D. Secretar g-ral : in toate zilele 11-12
D. ministru : Luni si Sarni,. 10-12 dim
Ministerul de Justitie 8 dimineata-1 d. a. D. Seer. g-ral: Luni, Mer, , joi, Samb. 10-12

D. ministru : Vineri, 11 dim. 11. a.


Ministerul Cultelor si al Instructiunei publice 7 112 dimineata 1 d. a. 1

D. Secretar g-ral : 11 1 in toate zilele

Ministerul de Razboiu 3-5 d, a. D. ministrii : SambOta 11112-1 a m.


8 111/2 dim. D. Secretar general : Vineri, 3 6 p m.

Ministerul Domeniilor si al Agriculturii . . 9 12 dimineata si 3 6 D. ministru : totdeauna and e la minister

D. ministru : joi, I - 12 dimineata


Ministerul lndustriei si al Comerciului . . . 9 12 dim. si 3 6 d. a. 1

D. Seer. g ral: Marti si joi, dela 11-12 si 3-6

www.digibuc.ro
35

MINISTERUL DE INTERNE
Strada Academiel. - Tel. 15120 si 10186

Ministru : BRATIANU I. C. IOAN


Prim-ministru ci preselinte al consiliului de ministrii
sTR. 1. C. BRATIANU, 22. TEL. 7128
f Secretar general : SAveanu (N. N.), calea Copisti : FAlcoianu (St), Aleea Blank,
Grivitei, 94. 14. Grigorescu (C. M.) str. Cuza VodA,
$ef de cabinet : Berceanu Gh. 33. Epure (Const.), str. Berzei, 44. Tam-
Cancelaria consiliului de ministrii peanu (C.), Str. Costache Negri. 22.
Secretarul Consiliului de ministri : Sutu Direcfiunea administrafiei judefene
(N.) str. LuteranA, I. , pi comunale
Subsecretar : Stro- Director : Andro-
escu (I.), Isvor, 42. nescu (I. D.), str. Prin-
Sef de birou : Po- cipatele Unite, 35.
pescu (Aural). str. Ar- $ef di serviciu :
mes, 14. Cimbru (Al), str. Spa-
Caligraf : Cin cos taru, 37 Georgescu,
(Oh.), str. Armas, 19. (C.) str. FAn'Anei, 64.
Impiegat : Munteanu Sefi de birou: Zam-
C. N.), str. Silfide- firescu GoangA (N.)
lor 4. str. Cantacuzino, 66.
Popescu (Const.), str.
Consiliul permanent
administrativ Cantacuzino, 66.
Sub-sefi : Melidon
Presedinte : lonescu (D.), str. Vineri, 15 ;
(Luca), strada Lucaci StAnescu (M), str.Do-
No. 19. rol-anti 85
Membrii : Bogdan Arhivar : Grigo-
(G. M.), Hotel Conti- rescu (Std.), strada
nental. CrAsnaru (Al.), FrancmazonA, 9.
Hotel Metropol. Arhivar-ajutor : Da -
$ef de birou : - mian (V.),str.Rilsuril or
nescu (Ilie), str. Pope- No. 21.
Tatu, 72. Copistii : Porumbaru
Copisti : Andreianu (V ). str. Vasile Las-
(C.), strada PAunilor, cot-, 126 ; Vasilescu
41. Zissu (D. M.), (C. str. FrancmasonA,
str. Dorobanti, 108. I. I. C. BrUianu 35 ; Stefilnescu (G ),
Dumitrescu (C.), calea Presedintele ConsiEului de Ministri si Lipscani I, Avram
Rahovei, 131 Fiulescu Ministru de Interne (Dumitru) str. Vasile
(Aurel). Lascar, 66 ; Bunescu
Direcfia personalului ci contenciosului (Pdul), str. Feti 8.
Director : Sachelarie (Al.), str PAs- Serviriul tehnic ci registratura generald
tori, 6
$efi de serviciu : Niculescu (Leopold), Architect : CAlinescu (Gr.), str. Popa-
str. sf. Spiridon, 9. Soure, 46.
$efi de birou : TAnulsescu (C.), str. Eu Secretar : Penescu (Aureliu), str. Sa-
gen StAtescu 2, Marinescu (T.), str. sf. turn, 38.
Spiridon, 11. Registrator g-1 : Gheorghiu (I.), str.
Sub sefi : lonescu (I. B.) Intrarea Ro- Witing, I.
setti, 5. Naum (Andrei), Bis. Popa Chitu. Regit.tratori-ajutori : Marinescu (M.),
Archiver ajutor : Ghizdeanu (Gh.), str. str. Porn Nan, 77 ; Georgescu (V), sir.
Militarilor, 34. Olimp, 40.

www.digibuc.ro
36

Autograf : Danielescu (I), str, Popa- Direcpanea polifiei i siguranfei generele


Petre, 23.
CusAfor de registre : Cracan (Ilarion). Director : Panaitescu (I.), str. Viito-
str. Palade, 37. rului, 36.
Sub-director : SmAntenescu (C.), str.
Direcfia contabilitAli centrale Avram lancu 22.
Director : Predescu (G. M.). str. Siii- Inspector g4 : Voinescu (P. Romulus)
vestru, 32. Bul. Elisabeta 33
Sell de serviciu : (Mihai Cons.). str. Sub-inspector : Braescu Al.
Berzei, 51 ; Grigorescu (M.), str CA- Sell de sectii : Grigorescu (I. M), str,
tun, 19. Cuza-VodA, 33. Manolescu-Sideti (D). str
Sefi de birou : Falcoianu (Al), str. Pie- Concordia, 12 ; Emanuel (N. Stan), strada
tAtei, 35, Ruptureauu (V.), str. Scluptu- Teilor 109,
rei 19. Sub-sef : Tudorascu (Al.), str. Leonida
Seful scripfelor : Mihailescu (Gavril M;, No. 21:
str Cercului, 12. Arhivar : Dragomirescu (V.), str. Dra-
Tiitor de registre : StrAmbeanu (1.), gos-VodA. 9.
str. Buzestf, 24. Arhivar-ajutor : Nicolescu (Ilie , str. 0-
Sub sefi de birou : Sahim (Sc.), str. Mo- tetari 6.
destiei, 30 Modolea (P. C), str. Vasile Copisti : Lucescu (A1.), MAcelari 32.
Lascar, 97. Nlcolescu (Eugeniu). str. Tepes-VodA, 17.
Verificatori : Negulesu (Constant ), str. Dobrescu il.), str. Dionise, 94.
Tepes-VodA, 17. Constantinescu (V. Al), Comisari, speciali cl, 1. : Georgescu
str. Aurora, 4. Dumitrescu (Gr.), strada Willy), str. Rosetti-Luther, 9. Dufescu
Brutari, 38 SAulescu (Ion), sir. Ilerescu- (Victor), str. Fra(ilor, 9.
NAsturel, 9. Comisar special cl. 11 : Dumitrescu (C),
Arhivar : PostAvArescu (Ion), str. E- Bu). Carol, 5.
mancipatA, 6.
Arhivar-ajutor : BAdescu (St)., str. Se- Comisiri spec. ajutori : Comsa (G).
vastopol 26. calea Grivifei, 179 lonescu (VintilA), str.
Copisti Minculescu. (V), Soseaua Ste- PAcei, 5. RAdulescu (St. R), Bul. Carol,
fan- cel- Mare, 58. BAlAnescu (I.), str. Ser- 25. lordAchescu (I.). str. RomanA, 47.
bilnicA, 43. BAbeanu (Al.), str. Romana Nicolescu (M.', str. Sirenilor. 11 bis. Pe-
10. Manole.ot (1), str. Ciclopi 29. StefA trescu (N. S.), Sp. Domnif 4. Maria, 4.
nescu (N, V.), str. 11 luule 21. MAicA- Nkshifor (M.), str. Buzesti, 72. Floru (D.),
nescu (N. Traian), sir. Mihail CogAlni- str. Sf. Spiridon. 14,
ceanu, 35.

113

Leopold Patacu
FURNISORUL CURTEI REGALE si C. F. R.

Prima fabric& din tara, de salam i


mezeluri fine
Bucure0i, Strada Carol I 45

www.digibuc.ro
37

MINISTERUL DE FINFiNTE
Calea Victoriei 123Tel. 8)38 si 16174

Ministru: COSTINESCU EMIL


Str. I. C. BrAtianu, 22Tel. 4181
Secretar-general : Jipescu (I.), strada (Hie), str. Filantropia, 36 ; Moisescu (Oh.),
Sculpturei, 18. str. Olari. II ; Dragomirescu (C.), strada
Direcfia conlribanunilor directe ;i a ordo- CAlusei, 2.
narifdrii Blroul m4e1r11 fondurflor
Director : lonescu (C.), str. Tunari, 23. $eful biroului : Papadopol (N.), str. Sf.
Sub-director : Gheorghiu (I. D.), str. Voivozi, 35.
Negustori, 5. Impiegati : lonescu
Sd de Birou : Pic - (St. G.), str. Tunari,
torian (El.), Calea Do- 1 ; lonescu (Stet ), str.
rohantilor, 3. SalcAmi 24; RAdulescu
Sub-sef : Ceausescu (V.), str. Sculpturei,
(0.), strada Labirint, 46 ; Bordusanu (C.),
126. str. PAunilor, 27; Teo-
Impiegati
Dociu-
: dorescu (1,), str. Li -
temp (H.), ste. Lirei, bertAtei, 28 ; Fotino
13 ; IsAcesca (M.), str. (Al.), str. Silivestru,
Sperantei, 38 ; Set- I; Constantinescu(0.),
banescu (M.), str. Bu- str. Polizu, 24 ; Ata-
ciurn, 9 ; Filorescu nasescu (G.), strada
(C.), str. Crepusctil, Carolina, 20.
7 ; Dragomirescu (C), Blroul scriptelor
str. CAlusei, 2 ; An $eful biroului : Po-
tofi (Ath.), str. Sf. Ste- phscu (I. C.), strada
fan, 8 ; RAdulescu (I. Sfintilor, 35.
I.), strada Putu cu Sub-sef : Dumitre-
plopi, 11 ; Constanti- scu (Jean), strada RA-
nescu, str. FrumoasA, suri, 6.
45 ; Petrescu (Gh.M.), Impiegati : Chiriacu
str. Romulus, 13. (M.), Calea Doroban-
Directianea comptabi- tilor 106 ; Serafim
lithlei generale a (C.), Calea Mosilor,
Slatalui Emil Costinescu 184 ; Georganda (S.),
Director : Andricu Ministru de Finante str. Atelierului 26 ;
(G. M.), str. Princi- Stoenescu (D.), str
patele-Unite, 17. Viitorului, 69 a ; loanovici (N.), Bd. Eli.
Sub-director : Chian (Em.), strada Fi- sabeta, 4 ; Popescu (C. D.), str. Cometa-
laret, 19. 94 ; Oprisanu (V).
!Wool servialbr exterloare Steriade (A.), str. General Cernat, 16.
Sub-sefi de birod : Castris (G.), strada lulianu (M.), str. Popa-Tatu, 23 ; Ovane s
Moneariei, 10 bis ; Deladecima (D.), str. (Leon), str. VrAjitoarei, 8 ; Petrescu (Al.),
Sperantei, 53 ; Cantacuzino (C. C ). sir. str. Tifranilor, 14 ; Bonache (Emil), str.
Antonia, 12 ; Rosoga (G.), str. Nisipari,
22 ; POpescu (G. A.), str. Mircea Vod, Luminei, 17 ; Paulescu (Grigore).
65 ; Boiangiu (St.), strada Lonida, 12 ; Popescu (Vasile Grigore), str. Belve-
Doljan (V.), str. Sincai, 43. dere, 14 ; Nestor (Octavian), str. Icoanei
Impiegat aux. cl. I : Panaitescu (G.),
str. Justitiei, 45. 45 ; Cerchez (C.), strada Rudolf, 4 ; Do-
Impiegat auxiliar cl. II : Soya (G. I.), brescu (Ion D.), str. VAcArescu I-iu 15 :
str. D-tru RacovitA, 8 ; Constantinescu Petrescu (Al. I.), str. Cazavilan, 16.

www.digibuc.ro
38

Sub direclianea timbrului Direclianea Statisticei Generale


Sub-director : Director : Staicovici (I.), calea Mosi-
Sef dt. birou : Cristescu (Eug.), Calea lor, 308.
CA1Arasilor, 78. Sub-director : Quintescu (Ion), str. Sf.
Sub.sefi lonescu (Traian), str. SalcA- Voivozi, 15.
milor, 20; Nicoreanu (D.), str. Cuza-VodA $efi de biurou Trifoescu (Marin), str.
2 ; BogclAnescu (Std.), str. Romanii, 136; Povernei, 9 ; CamenitA (Oh.) strada Ber-
CApsuneanu (Ste( ). str. Putu cu Ap rece, zei, 131
71 ; Nedelcovici (C.), str. Zidurilor, 8. Sub sefi de biurou cl. I : Petrescu (Ion),
Impiegat def. cl. I : VrAbiescu (T.), str. B-dul Ferdinand, 52 ; Giulescu (Const.),
Vespasian 28. str. Berzei, 131.
Impiegati def. cl. II : MihAilescu (D ), Sub-sefi de biurou cf. II : Popovici (Ni-
str. FrancmazonA, 7 ; TascA (D.), strada col.), str. Ceair, 15; Codreanu (Nicolae).
Saturn, 34 ; Ulubeanu (M.), str. Dionisie, Calea Plevnei, 154 ; Constantiniu (Dem.),
47 ; Borgovanu (M.), str. Numa-Pompiliu, Aleea Blanc B. 52.
19 ; lonescu (G.), str. Buzesti, 94 : Con- Impiegati cl. I : Popescu (Mihail), calea
stantinescu (St.), str. Maltopol, 6 Mosilor, 36 ; Bondariu (Gh.), eul. Elisa-
Impiegati auxiliari cl. I : Buicliu (I.), beta, 31; Holban (Ion), str. Eminescu, 16;
strada Toamnei, 29 ; Nicolescu (R.), str. Andreias (Aurel), str. RomanA, 100; Du-
D-tru Racovitfi. 15 ; GArbea (T.), calea mitrescu (Const.), str. Cometa, 11: Dumi-
Mosilor 162 ; Macedonescu (St.), calea trescu (Cantemir , str. Austrului, 17; lorga
Victoriei, 166. (Ion), splaiul Domnita Maria, 4 ; Dumi-
Impiegat auxiliar cl. II : Sever,!anu (I.), triu (Vasile), chlea Grivitei, 94 : GAtei
str. Cameliei, 10. (Stefan), str. Dogari, 14 ; Floru (Marin),
Directianea vmior str. V. Alexandri, 10: Trandafirescu (Gh.),
Director : Morandlni (I.), strada Laho- str. Grivitei, 196 ; Dumitrescu (Stefan),
str. CazArmei, 65 ; Petrescu (N. Const.),
vari, 30. str. Cameliei, 1; Pascu (Emil), strada Sf.
Sef de biurou : $tefilnescu (Ap.), Sos. Voivozi, 15; PArdulescu (Ion), str. Popa
M. C. Ghica, 34. Tatu, 96 ; SAvescu (Emil), strada Stirbei
Sub-sefi de biurou ; Misir (1.), strada VodA, 136; Mihail (Hie), str. Popa Tatu,
Berzei, 13.; Adrian (T.). stri,Sf. Elefterie, 96 ; Dosei (Ion), str. FrancmazonA, 43 ;
49; BodnArescu (A.), str. Sculpturet, 12 bis.
Impiegati cl. I : Dobriceanu (N.), strada
Iliescu (kl.), str. Silivestru, 4 ; lonescu
Miron Costin, 7; Argintaru (A. I.), strada (D. D.), str. Popa Tutu, 45.
1mpiegati cl. II : Tacheanu (Oh.), str.
Belizarie, 40 ; Gheorghiu (P.), strada Sf. Berzeit 88; Deculescu (Andrei), calea Mo-
$tefan, 5. silor, 354 ; Gheorghiu (V. Ion), str. Vii-
Impiegati cl. II : Vasilescu (Gh.), calea torului, 87; Vasilescu (Gh.) str, Dulgheri,
Grivitei, 25 ; Mototeanu (St.), str. Cutitu 7 ; Dimitriu (Petre), calea Grivitei, 94 :
de Argint, 6 ; IvAnceanu (V.), strada Sf. Popp (Nicolae), strada Banu Manta, 9 ;
Voivozi, 54. Iliescu (Vasile), str. Dinicu Golescu, 35 ;
Impiegat auxillar cl. I : Berindei (M.). Neagu (Oh.), B-dul NeatArdirei, 39; Can-
str. I tuzesti, 38. cicov (Const.). strada Armoniei, 1; Plata-
Impiegat auxiliar cl. II : Serdinescu (P. mona (Const.), calea Grivitei, 25 : Tana-
AI.), str. Occidentului, 49. sescu (Const.). str. LibertAtei, 38: Dumi-
Controlori cl. II : Petrescu (D. G.), so- trescu (Anton), strada Telegrafului, 12 ;
seaua Ghica VocIA, 71 ; Ciulescu (N.), str,
Sf. Apostoli, 14 ; Costinescu (P.), strada Gheorghiu (I. Ion), str. Popa Tatu, 45 ;
Ghca Von, 1 ; Ploesteanu (St.), strada StAnescu (lulian); strada Sf. Voivozi, 28;
Buzesti, 32. Semen (Vasile). str. Berzei, 103 ; Ghin.
Controlori cl. III : Georgescu (P.), str. diisauu (Al.), stt. Crinului, 15 ; Popescu
Fratilor, 76: Diamandescu (I.), calea Mo (Const.), str. Berzei, 89; Petrescu (I. Pe-
silor, 108. tru), strada PolonA, 143; Vasiliu (Mihai),
St f de vamA Timus (N.), sos. Stefan str. Stirbei VodA, 160.
cel Mare, 46, Ploesti. Sub-direcliunea fondului comunal
Controlori Georgescu (Simion), str. Sub-director ; Dimopol (Ces.). strada
Polizu, 18; Protopopescu (Lucian), strada Franzelari. 33.
Salvator, 19; Pistreanu (D.), str. Progre- Sef de biurou lonescu (D. S.), strada
sul, 20; Petrescu (Stefan), str. Lucaci, 42. Maltopol.

www.digibuc.ro
39

lmpiegati , Lunaru-Brancovici. strada 13 ; Repezeanu (V.), str. Laptelui, 6 ; Ne-


PAunilor, 22; Pop (DrAghici), calea Plev- goescu (I.), Spl. Regele Carol I ; ApA-
nei, 62 : Dumitrescu (C.). str. Austrului, teanu (N. I), str. PrimAveri, ; Geor-
I 1

11 ; Riga (N.), str. Decadentei, 31 ; Cris- gescu (Gr.), str. PolonA. 232 ; Demarat
todol (N.), strada Militari, 6 ; Stehinescu (Traian), str. Sf. Voivozi, 59 ; PAsculescu
(St.); Visinescu (C.), str. FrancmazonA, 37. (D. I.), str. Putu-cu-Plopi, 2.
Biuroul petrolului Blroul Seriptelor

Seful biroului : Dobrescu (D.), strada


$eful biuroului : Paraschivescu (N.), str.
PAcei, 8. Orient, 6.
Sub-sef : Trandafirescu (Oh.), stt. S-tii Sub sef BrAtescu (Z.), sir. Pona-Tatu.
Voivozi, 41. lmpiegati Zamfiresai (M.), Biserica I-
Impiegati : Bohocit; (P.), Calea 13 Sep-
coanei (in curte) : TAnilsescu (C.), Calm
tembrie, 19 ; lonescu (R. , str. RomanA, 13 Septembrie, 67 ; Petrescu (Aureliu),
199 ; Florian (C.), Calea 13 Septembrie, str. Teilor, 44 ; Stoenescu (T.), str. Sal-
47 ; Stanciu (P.), Bulev. NeatArnArii, 10 ; vator, 11 ; Florescu (Oh ), str. Cameliei,
; Butoianu (C.), str. Bauni, 8 ; Chiria-
Roco (I.), str. Miron Costin, 37. cescu (C.), str. Occidentului, 49 ; Dumi -
Registratura trescu (VintilA) Spit. Filantropia (in curte).
$eful biroului : Mares (N ), strada Cos- Direcliunea datoriei publice
ma, 15. Director : lonescu (I.), Intrarea Zalo-
Impiegati Strabo (F.), Sos. Basarab, mit, 3.
20 ; Musetescu (I.), str. Clopotarii Noi, $ef de biurou ; Pancu (Ath.), strada
28 ; Balaban (A.), str. Coltei, 7 ; Hina FrancmasonA. 16.
(C I.), Calea Dorobantilor, 150 ; Tufeanu Impiegati Predescu (I.). Calea 13 Sep-
(A. G.), str. CArAmidari de Sus, 10 ; 016- tembrie, 67 ; Referendaru (I ), Calea 13
nescu (V.), str. PrimAverei, 41. Septembrie ; VAcilresteanu (Al.). str. Popa-
Biroul ordonanfirBor Tatu, 32 ; Basliki (I.), str. Vasile Boe-
$eful biuroului : CrAiniceanu (G.). str. rescu, 13 ; Cliopatrie (Filip', Calea Gni-
LuteranA, 26. vitei, 60 ; Orez (I.), strada FAntAnei, 88 ;
Impiegati Teianu (C.), strada Cucului, Postelnicu (Ion Mihai), str. . . . Bors
16 ; Poenaru-Bordea (M.), str. Zefirului, (I.), str. RomanA 175 ; StefAnescu (N.),
26 ; FurtunA (I , str. Spital, 43 ; Enescu str. TArani, 30 ; Widei (Gr. V ), str. Ni-
(I.), $os. Jianu, 10 ; Popescu (Sterie), str. colae BAlcescu, 35 ; Angelescu (Fl. D.),
GAitAnarilor, 25 ; Dumitrescu (P.), Pre- strada Popa Soare, 47 ; Popescu N. 0).
lungirea Popa Nan, 46 ; Tutuianu ($tef.), str. Pliunilor, 27 ; Casimir (A.), str.Numa
str. Berzei, 26 ; Dumitrescu (Gh.), Fund. Pompiliu, 22 ; Godescu (P.), str. Renas-
Valerii, 17 ; Trandafirescu (D.), str. Can- terei, 5 ; Anastasiadi (George), str. .
temir, 44 ; Oprisenescu (Eustatlu, strada Videscu (C.), str. TArani, 90 ; Sachelari
Zaharia, 21 ; Vladoianu (N. I.), Casa N. (0.), str. Sf. Voivozi, 52 ; Apostoliad (C.
lonescu (Sf. Gheorghe. C.), str. Brutari, 38 ; Cristea (Toma), str.
Ptiunilor, 29 ; Dumitrescu (L ), str. Delea-
Sub-clirecliunea Contenclosului ci ordo- Veche, 15 ; Sersea (T.), str. . . . ;
nanfelor D-nele I Bolintineanu (N.), str. Sf. Voi-
Sub-director : Ramniceanu (N.), strada vozi, 23 ; German (Aft.), str. Spitalului,
Rotari, 28. 73 ; Costescu (S.), . . . Ivanin (E.),
$efi de biurou : StefAnesco (D. R.), str. str. Tepes-VodA, 100 ; Niculaide (01.),
Precupeti-Vechi, 22 ; Danilescu (G.), str. str. . . . Grigorescu (Elena), strada
$incai, 6. Carolina, 9 ; Moscu (Eugenia), str. SpA-
Sub-sef cl. I : Anastasiu (C.), strada tar, 44 bis ; Glicka (M.), Aleea Pelis, 2.
Franzelari, 11. prin sir. RomanA ; Dimitriu (Elena), str.
Impiegati Giurcovici (G.), Sos. Basa- Spit. 89 bis ; Pantu (A.), str. . . Ma-
rab, 188 ; Procopiu (C.), str. Maltopol, chilarie i A. R.), str .....

www.digibuc.ro
40

Administratia Financiar Ilfov


Administrator cl. 1: ScArflitescu Oh. tasescu-GhIca 1.. Pantelie Al., Marinescu
$ef de sectie cl. 1 : CAlinescu Andrei. Plesoi I., Vasilescu H.
a a cl.II : Ciocardel S. Controlori cl. III : Balasiu A., StAnga-
a cl. III : Alexandrescu C. ciu Gr., Vanghele P., Dumitrescu Oh.,
Subsefi de sectie : BArbulescu 1-1., Ven- RAdulescu C., Neamtu 1., Rligcanu M.,
tura 1., MAnAila I. Teodorascu I., DrAgAnescu C.
lmpiegati cl. 1: Clara A., Anghelescu D. Agenti de control cl. 1: Iliescu T., Ior-
. cl. II : Dumitrescu N., Ne- danescu M., lonescu T., Cristescu A.;
goescu N., Teodorescu M , MArdiiloescu Georgescu N., VIAdoianu D.
C., Banescu I., lonescu N., Costescu H., Agenti de control cl. 11 : RAdulescu N.,
Thorand Cesar, ChiritA G., Stoenescu N.. Niculescu P., Haschi A.
Simionescu I. Agenti de control cl. Iii : Polizu Fr.,
Impiegat aux. cl. I : Trusculescu M. StefAne-cu D., Dimitrie Gabriel, StefA-
1mpiegati aux. cl. 11 : Opran Eliad, ZIA- nescu N.
tArescu Sterie. Agent de constatare cl. 11: Codreanu C.
Controlori class 1: Andriescu p., lo- Agenti de constatare cl. III: Stoiculescu
nescu D. V., Tiulescu B., Manolescu 1.
Controlori cl. 11: Macovei A., Anas-

Administratia Financiar a Capitalei


Administrator, ScArlAtescu Oh. Al., Vasilescu H., Balasin A., Dam. an
Sefi de sectie : Alexandrescu C., CAli- Chr., DrAgAnescu C. D., Neamtu 1. G.,
nescu Andrei. CiocArdel S. Rwanu M., StAngaciu Or, , Teodorescu
Sub-sefi : BArbidescu N . MihAilA 1., 1., Vanghely T.
Ventura I. Perceptia I. Perceptor, Teodorescu
Impiegati : Anghelescu D.; Clara A., D. N.; Cositabil, Andreescu G. V.
Bunescu I., ChiritA Oh.. Costescu D., Perceptia 11. Perceptor, Georgescu
Dumitrescu N. C., lonescu N., Marda- Al ; Contabil, Pretorian Al.
loescu C., Negoescu N., Simionescu 1., Perceptia III. Perceptor, Negoescu
Stoenescu N., Teodorescu M., Torand. I. I. ; Contabil, Popovici C. N.
Auxiliari : Oheorghiu St... Opran E., Perceptia IV. Perceptor, Georgescu
Popescu Al., ZIAtescu St. D. S. ; Contabil, Chiritescu S.
Controlori : Anastasescu Ghica I., Ma- Perceptia V. Perceptor, Georgescu
covei A. D., Marinescu Plesoi I., Pantely D. S ; Contabil Vitzu Constantinescu G.

I I

VECHEA CASA JEAN DUR1EU

JEAN RENAUD S'


BucurWi, Strada Kara4eor4evici No. 7-9
Vinuri fine, indigene si streine, Champagnie, liqueruri i Delicatese fine
Supeuri calde si red Ia oHce timp
. . ocLi1I. clea44Thiar to*Ate. ricEtrotesa.

www.digibuc.ro
41

Ministerul Lucrgrilor Publice


Strada Amzei, 3.Tel. 6132 i 413

Ministru : MORTUN G. VASILE


Str. Pitar-Mosu, 7.Tel. 13/25
Secretar general, HArjeu (Nic. N.), str. 13 Septembrie, 20 ; BAlutA (Petre), strada
RomanA, 73. I Tfiettnilor, 42.
$ef de cabinet, Mortun (George), str. I Copist cl. I : PallA (George), str. SpA-
Sfinti Voivozi, 37. I tarului, 9.
Inspectori generali ai soselelor din lard I Copisti cl. II : Andreescu (Dumitru), sos.
lnspectori generali : Zane (luliu), str, 1
Mihai Brava, 223 ; BAdulescu (C-tin), str.
Solo n, 2; Panait Soarelui, 21 ; lonescu
(George), str. Popa (Ilie), str. Baterilor,
. Petre, 27 ; Carcale- 8 ; Petrescu (Petre I.),
chi (Sergiu), str. Ber- str. Aquila.
zei, 70 ; Papadopol Impiegati cl. V :
(Jacob N.). Bulevar- Gavrilescu (Nicolae),
dul Maria, 43 ; Chi- str. 13erzei, 94 ; Du -
riac (Arghir), str. Ci- mitrescu (lordanl, str.
clopi, 18 ; Stroescu Agriculturei, 107.
(Teodor), str. SpA- Copist cl. I : Stoi-
tarului, 3. cescu (loan), strada
Dirizianea I lgnatiu, 3.
(Podurt i sosele) Copisti d. II Ad-
Seful diviziei : In- ghelescu ( Nicolae ),
giner sef cl. 1: Voicu- Aleea Blank B 22 ;
lescu (Vasile), strada Georgescu-StefAne$ti
FAntanei, 55, (Nicolae), Calea Vic-
Sub sef de divide toriei, 155; Ardeleanu
Inginer cl. I Dimo. (Carol), str. CAlAreti,
(Petre), str. Icoanei, 4 ; Dupont (luliu), stf.
74. Tunsului, 2 ; Cutarida
Sub sef de divizie (Ion), Hotel Frascati ;
TAnAsescu (Th.), str, Poenaru (Cana), sit.
Spatarului; 49. Puisor, 21 ; Manoliti
Sef de biurou cl. (George), str. Franc-
II : Marinescu (Ion), V. G. Moriun mazonA, 53 ; Geor-
str. Popa Tatu, 8. Ministrul LucrArilor Publice gescu (Ion A.).
$ef de biurou : 0-
prescu (George) str. PolonA, 117. Diviziunea II (Personal fi Portur)
Cunductor: SoroagA (George), strada $ef de divizie : Inginer-sef cl. 11, Urea
Rotarilor, 12. chiA (Nestor), str. Polizu, 46.
Impiegat el. II : Dimulescu (George), Sub-sefi de divizie : Inginer ordinar ci
str. Nerve Trajan, 52. II StefAnescu (Eugeniu), str. Justitiei, 32 '
Desenator : Alexandrescu (George), str. Popescu (Elie), str. Rotari 18.
Cometa, 58. Sef de biurou cl. II, BrAtAseanu (Ion),
Secretarul b'uroului statistic : Popescu str. Filantropiei, 8.
(Dimitrie Gh.), Calea 13 Septembrie 19. Sefi de biurou cl. III Georgescu (Ale .
Impiegat cl. III: Teodosiu (Nicolae), xandru), str. Stefan MihAileano, 14 ; Co-
str. Carolina, 17. sAcescu (Constantin), str. Tepes-VodA, 12.
Impiegati cl. IV : Nlculescu (Mihai St.), Secretarul contenciosultii, Giaan (Cons-
str, Berzei, 15 ; Stoicescu (Vasile), str. tantin I.), str. Orfeu, 4.
Silfidelor, 4 Impiegat cl. I, Dumitrescu (George),
Impiegati el. V : Myna (Sterie), Calea str. PietAtei, II.

www.digibuc.ro
42

Impiegat cl. II, Popescu (Dimitrie), ca- lmpiegat cl. I, Cocargeanu (Nicolae),
lea Grivitei 15. str. TAranilor, 124.
Impiegati cl. III, Panaitescu (Emil), str. Impiegati 0. II : IvAnescu (loan), strada
justitiei, 45. Frunzei, 37 ; Popeseu (Alexandru), strada
Impiegati cl. V : Manciu (Stefan), str. Maidanului, 21.
TAranilor, 82 ; Mateescu (Alexandru), str. Impiegat cl. III, Perieteanu (Paul), str.
TAranilor, 38. Ghika-VodA, 15.
Impiegatu cl. I : lonescu (Demetru A.), Impiegati cl. IV : MovilA (Camill L.),
str. Sinagoga, 1 ; Francovici (Nicolae), str. calea Plevnei, 113 ; BrAtAseanu (loan), str.
Cuza-Vodli, 2. RomanA, 46.
Copisti cl. 11: Lticureanu (Nicolae). str. Copist, Sterescu (Dumitru), str. Gra -
Perzei, 109 ; Sturdza (Eugeniu), str. Popa mont, 7.
Chitu, bis ; Dutu (loan).
1
Registratura generalit
Divizianea 111-a (comptabilitate)
Sef de biurou cl. 1, Demetriad (George),
$ef de divizie, Oprescu (Nicolae), str.
str. FrancmazonA, 33.
Sculpturei, 33.
Impiegat cl. 11, PArAianu (Dumitru), str.
Sub-sef de divizie, Parapeanu (Spiru C.),
str. Povernei, 44.
Ocolului, 13.
Impiegat cl. V, Protopopescu (Cicerone),
Sefi de biurou cl. I Niculescu (Petre,
str. SalcAmilor, 17 ; Sterescu (George),
str. Dr. Marcovici, 8.
Copist cl. 1, Harjeu (Marin), str. Bu-
str. Virgiliu, 15.
cium, 38.
Sef de biurou cl. III, Rosescu (D trie),
FundAtura Ghika-Vodil, 15.

E. I. RESSEL
STR. CAROL No. Ii. BUCURESTI STR. CAROL No. 14.
TELEFON TELEFON

CELE MAI 13UNE 111INT DE CUSUT


cu aparate de brodat, din cele mai renumite fabrici

OICIelaETE cele mai renumite m'arci


II
AUTOMOBILE DE DION BOUTOND
Me febrile de accesorii pentru Velocipede, Mini ci Automobile

A_/NT AR. I jr' T 1=t


Atelier limeade eu Motor p. mot telul de roper. de Bielelele, flqinl de cunt I Automobile

Atelier special pentru Nichelat, Cupruit al emailat, orice fel de obiecte de metal, fie noul sau yen

I I I
1111

www.digibuc.ro
43

MINISTERUL DE JUSTITIE
Calea Victoriei, Tel. 6127.

Ministru: STELIAN TOMA


Calea Victoriei, 132.Tel. 13127.
Secretar general : Procopiu (Aural), str. Copisti : Parizianu (A.), str. Berzei, 84.
Amzei, 6. Panaiodor (Const.), str. Berzei, 72. Negu-
Directiunea personalului ci statisticei lici (Anton), str. Rotarilor, 8. .
Director : Ghetu (I. G.), calea Doro- Directiunea comptabilialei
bantilor, 146. Director ;
Bluroul pIrsonalului Biuroul comptabilitAtel porta.rellor
$ ef ul biuroului : Sef ul hiuroului
Tacu (Al. D.), str. Cri- StrAjescu (M.,, str,
sului, 3. Sf. Voivozi, 9. .

Ajutor de sef de Verificator : Durn.11.


biurou: Pancu (C. q;), trescu (N. I.), strada
B-dul Maria, 53: Dreptulai, 24.
Archivar: Maxim Bluroul ordonantarlior
(G. G.), str. clopo-
tarii-Vechi, 6. Seful biuroului : 16-
Ajutor de arhivar : nescu (I.), strada Ni-
Duca (Al. I.), B-d: fon, 28.
Elisabeta, 33. Verificator : Duca
Copisti - caligrafi,: (E. H.), str. General
Dimitriu (Dim.), str. Lecca, 40.
Berzei, 35 ; Zaha - Bidroul scrIptelor'
rescu (St. N), strada comptabilltapi
Crinului 33. eful biuroului, Gni-
Bluroul statistIcei goresca. (D.), bulev.
Sef de biurou: Ferdinand, 44.
Scraba (G. D.), str. Arhivar, Dumitre-
Domnita - Anastas ia, scu (D.), strada PAs-
11. torului, 12.
Directiunea Ajutor de arhivar,
afacerilor judiciare larca (C. P.), calea
Director : Nedelcu Thoma Stelian Plevnei, 112.
(G. D.), str. 11 Iu- Ministrul de Justitie Copisti : Mihrtescu
nie, 29, D.), calea Mosi-
(1.
!
Biuroul afacerllor penale for, 293; BArbulescu-Fluitu (G.), sir. Banu-
Sef de biurou : DAmbeanu (Gr. S.), ca- Manta, 61 ; lorgulescu (D.), calea Play"-
lea Dorobantilor, 109. nei, 139.
Bluroul afacerllor doe Registratura generala
Sef de birou : Ispasie (D. P.), str. So- Registrator, Vasilescu (N. T.), str. 10
lon, 4. Maiu, 20.
Ajutor de ef de biurou : Iliescu (Al. M ), Ajutori de registrator : Mavrogheni (I,
str. Poetului, 48. Gh.), str. Sperantei, 39 ; Marinescu (Gh.).
Arhivar : Predescu Const., strada Bru - str. 10 Maiu, 31.
tar, 15. Inspectorul porldrellor
Ajutor de arhivar : Niculescu (Moise),
str. Sperantei, 39. Panaitescu (AI.), strada- Nurna-Pompiliu,
Copist-caligraf : Garoescu (A.), str. Ba- '16:
teriilor, 35.

www.digibuc.ro
44

Ministerul Cultelor Instructiuni publice


Strada Diaconeselor. Tel. 19170

Ministru : HARET SPIRU


Str. Verde, 7. Tel. 11199
Secretar general : Teodoru (Dem. A.), Copisti : Crutescu (Traian), str. Sfiin-
str. Sclupturei 11. tilor, 57 ; BrAtianu Nicolae, strada Ro-
Se de cabinet: Dumitrescu Ploesti (loan) manA, 14 ; Dumitrescu (Oreste), str, PAs-
bulevardul Elisabeta, 37 . tori, 12 ; Niculescu (Steliair), str. Spita-
Serviciul rekristraturei generale, al infor- lului, 5.
matillor, arhipelor Fi al stalislicei DIRECTIA I
Seful serviciului : Invdpimantal primar
Tomescu (AL), str. gf notified priMar
lcoanei 9. Director si ins@et
Sef de biroti : Pop tor general, Popes.
(Vasile), str. Beliza- (Spiridon), stt. Epuri,
tied 9.
40 bit.
Subsefi de birou: Sub-dlfeti8i, Sinit
Criviteanu (Al.), in leerld (A. 13.), str.
orasul Ploesti ; Geor - Semilundi 2.
gescu (Vasile), str
AntonicA, 4 ; Nico- Sefi de birou : Teo-
lau (Dumitru), Strada dosiu (Oi.); scoala de
Berzei, 15 Popescu ' fete Ldcaci ; Vasilescu
(Mihail), Mr, Olimp. (T.), sir, Berzei, 157;
15 ; MAleanu (Nico - Alexandrescd (At I.),
Ise), str. Dorobanti - sir. Piata Amza 22.
lor, 86. Sub Shfi : Teodo -
Impiegnti : ScAr1A- rescu (F.), str. Ber-
tescu (Emil), str. Vii- zei 157 ; Nicolaide
torului, 37 bis ; Cli- (N.), str. Berzei, 81 ;
mescu (Maxim). str Stoicescu (Al ) str.
General Cernat, 44 ; RomanA, 87 ; Stelo-
Niculescu (N.), str. riari (Oh) Str. Ge-
Jules Michelet 23. neral Leca, 8 ; lo-
Copisti : Dumitre- nescd (M. Oh.), str.
scu (D.), sir. Alba, Spiru C. Haret Emirrescii, 19.
(Oramont), 18 ; TA- Ministrul Culfelor si lnsir. Publice Copisti : Tericlorescu
nAsescu (Aurel), str. (I.), strada Berzei,
PAunilor, 32 ; Livianu (Mircea), strada 125 ; Buzescu (M.). str. Birjarii Ntoi, 30 ;
Precupeti-Noi, 22; Cadres. (Haralambie). Duca (G. D.), str. Roseiti Later, 5 ; Geor-
str. General Cernat, 44. gescu (D.), sfr. Aristide, 10 ; Petrescu (Gr)
Custode: Unanian (Gabriel), str. Toam- str. Rozelor, 6 ; Mihallescu (Aug.), str.
nei. 19. MAntuleasa, 33 bis ; Floaret (D.), str.
Expeditor, Vasilescu (Nicolae), strada CrAciun, 8 ; Pavelescu Quintilian), str.
Banul-Manta, 41. Stirbei Vail, 166.
Omelette statelor personale sl al statistical Inspector(
Castode, Popescu (D. loan), Stt. Bu- lnspectori generali i invgitimantuliti
zesti, 59. primar : Adamescd (Gh.), bulevardul E -
Impiegati: Trutescu (D. Const.) str. Ber- lisabeta, 49 ; Halita (Solomon), domici-
zei. 71 bis, PAnzariu (loan), str. Vineri 4, liu real la lafi ; Circ. II, Atexaddrestu (C ),
Popescu (Atanasie), str. Birjarii-Vechi, 7, str. SalcAmilor, 8 ; Circ. 111, Ionescu (0.
lonescu (Atanasie), str SI. Nicolae, 34 ; C.y, GaInti In CapitalO la aoald Vete-
Petrescu (loan), str. Vaporu-Asan, 27. rinarA ; Circ. IV, Stoinescu (Oh.), sir.

www.digibuc.ro
45

$tirbei Von, 101 ; Circ. y, Nicolaescu (Al.), str. Semilunei, 4 ; Gheorghiu (C.),
(N.), str. Fund Mara Vaseior, ?6 ; Circ. strada V4cArescu I, 27.
VI. RAdulescu (c.), (-lotel Continental ; Inspectori
Circ. Vli. Constantinescu (D.). domiciliat Inspectori generali : Sihleanu (Stefan),
Craiova. str: Cosma 12 ; Lupu-Antonescu, Aleea
D1RECTIA 11 Blank. 26.
Invdtliindntul particular fi profesional Inspectori Chiritescu (Constantin), car
Director si inspector general ; Bratilti lea Mosilor, 258 ; Valaori, (lulls). strada
(M ), str. Culmea NouA, 2. Serban-Vodrl, 54 ; D-na Conta Kernbach
Sub-director, Pascal (M.), str. Arme- (Ana), Iasi.
neascA, 9. Inspector pentru MusicA, TAnAsescu
Sefi de hiurog: Govela (AL). atrada (Mihail), str. Tunsului. 10,
Sculpturei. 7 ; Popescu tSt.), str. Palade Inspector eentru GimnasticA, Ionescu
(SAlcu(ci), 34 ; Costin (Gh.), calea Orivi- (D.), str. Fenix, 2.
(ei, 245. Inspector pentru pesen, StrArnbulescu
Sub-sefi de biurou Costin (I ), strada (Hypolit), str. Avedic, 4.
Berzei, 85; SArAteanu (A.), sir. Roseti, 2; Serviciul contabilialtei
Ghitescu (P.), str. Esculap, 3. $ef de serviciu, Dudescu (G.), strada
lmpiegat, l'opescu (P.), str. Francma- Tepes-VodA, 47.
sonA, 55. Sat de biurou : Teodoru (G.), str. Sf.
Copisti : RAdulescu (S,), str. Fariseu, 3; Spiridon, 49; VIAdescu (Gt ), str Vaselor.
Niculescu (N) str. Palatului, 2; Niculescu 27; Frunzescu (N.), str. Colentina, 49.
(V.), ctr. Carol 57; VIAdescu (N.), strada Sub-sefi de biurou: ScArlAtescu (I.), Mr.
Cocos, 1; Assador (1.), sir. Sf. Spiridon, Lipcanului, 4; Stefanescu (C.), Modestiei,
63; Petrescu (St.). calea VAcAresti, 266. 14; Mihtdcescu (F.), strada Dulgheri, 44;
Inspectori Hogea (Emil), str- FrancmazonA, 27: lo-
Inspectoarea scoalelor profesionale dc nescu (Oh.), str. BlAnari, 22 : GAiseanu
fete, D-na Marzescu (Elena), domiciliatA (H. D ), str. Bucium, 5 ; Pretorian (Al.),
in Iasi ; in CapitalA, calea Grivitei, 138. str. Gratioasti, 3.
Inspectorul seualelor de meserii, Hazu Impiegati Manolescu (C.), str. Sevas-
(Cheorghe), calea Dorobantilor, 88. topol ; Constantinescu (I G.), sir. Berzei,
Inspectorul scoalelor de agriculturA, 81; Popescu (C D.), str. Fetei, 28.
Popovici-Lupa (N. 0.), str. Miron Cos- Copisti: BAltAretu (N.), str. PAcci, 14 ;
tin 14. Cerchez (Gh.), strada Polizu, 18 : Bulat
Impectorul scoalelor particulare, RAdu- (Th.), Internatul Teologiz ; Pounescu (N,),
lescu (1.), domiciliut in Focsani; in Capi- str. Sfintilor, 33.
tal& Hotel Metropol. Serviciul contencios
Avocat : Dumitrescu (I. Jean), strada
DIRECTIA III Sculpturei, 9
Invdrciaulntal secundar ci superior Secretarul serviciului contencios, Ata-
Director, lonescu (C. G.), bulevardul nasiu (I I, oseaua GArei Filaret, 14
Carol, 77. Serviclul technic
Sub-director, Dumitrescu (N.), strada Architect sef, Ghica-Budesti, calea Vic-
Sculpturei, 30. toriei (Palatul Func(ionarilor Publici).
Seri de biurou Bibiri (I.), calca Ra- Architect : Popuvici (Al.), strada Schitu
hovel, 35; Urziceanu (J. P., cales Serban- Mrigureanu, 1.
VodA, 194 ; Cutcudache (D.), strada Sf. Verificator, lofciu (St), str. Olteni, 23.
Apostoli, 14. Calculator, StAnescu (Nic.), str. Enei, 9.
Sub-sefi de biurou : Ohenovic (Ed.), Copisti Davidescu (loan), str. CArutasi
calea Grivitei. 94; Eftimescu (St.), strada (Filaret), 61; Dra Teodoru (lulia), strada
General Gernat, 10: Teisanu (I.), str. Ves- Scaune, 61.
pasian, 44: Voinea (1.), calea Grivitei, 25;
Beldiceanu (N ), FundAturn MAcelari, 27. CONSILIUL PERMANENT AL
Copisti : LAzArescu (N.), calea Serban- INSTRUCTIUNEI PUBL10E
vodA, 202 bis; Totolici (V.), str. Aristide, Membrii : M culescu (C.), str. SpAtaru-
10; MAnciulescu (T.), str. PolonA ; Dimi- lui, 3: Titeica (G.), str. Scaune, 33; loan
trescu (G.), strada CArtgasilor, 16; Ivascu (C. Stefan), str. Lucaci, 22.

www.digibuc.ro
46

Sef de servicig, Secretarul Consiliului Bucuresti ; Dr. MAlddrescu (N.),_profesor


Demetrescu (Mihail), str. Labirint, 39. La facultatea de medicinA din B ucuresti,
asesor supleant din partea UniversitAtei
Membrii speck& (ra Consiliut permanent din Bucuresti ; Pangrati (Emil), profesor
Pentru scoli de meserii: la facultatea de stiinte din Bucuresti, a-
Ingineri inspectori generali : Zane (N.), sesor din partea UniversitAtdi din Bucu-
str. Negustori, I ; Cottescu (Al.), strada resti ; Negulescu (P.), profesor la facul-
Laminei, 23. tatea de drept din Bucuresti, asesor din
Pentru scoli de agricultur : partea UniversitAtei din Iasi,
Popovici (Max). str. Frumoask 7 ; Fi- Secretarul comisiuuei Cernescu (Gr.).
,p (N ), calea CAlth-asilor, 155.
JI Pentru scoli de comert : COMISIUNEA DISCIPLINARX A
Patriciu (D.), str. Buzesti, 7; Butculescu MEMBR1LOR CORPULUI DIDACTIC
(N ), str. Dr. Carol Lueger, 33. PRIMAR
COMISIUNEA DE JUDECATA A a) Sectia Bucuresti
CORPULU1 DIDACTIC SDCUNDAR SI Presedinte Anastasiu (Ern.).
SUPERIOR Membt : Bogdan (l.) si Stambulescu.
Supleanti Pretorian (V.) si Mihlces-
Presedinte, Caragiani (I.), profesor la cu (I).
facultatea de littre din last. asesor din
din partea Universitillei din Iasi. b) Secpa Iai
Membrii : Dr. Cantacuzino (I.), prole- Presedinte. Burada (I.).
sor la facultatea de medicinit din Bucu- Membri Climescu (C.) si Profiriu
resti asesor din partea UniversitAtei din (loan).

ADMTNISTRATIUNEA CASEI SCOALELOR


Strada Stirbey-Vadil, 37. Tel. 711 5

Administrator : POPESCU MIHAIL


Strada CazArmei, 33
Sub-administrator : Anastasiu (Victor), Stratilescu (P.), str Lucaci 97 ; Ciarca
str. Virgiliu, 25. (N), str. Leonida ; VIAdescu (C.), str.
1

Contabil, Dobrescu (C.), str. Mihail Co- Visinilor, 16 ; fonescu (Aurelia), str. A-
gAlniceanu, 28. cademiei, 2 ; Degenmann (B.), str. Ro-
Sefi de birou : Stilnescu (M.), calea 13 manA 185 ; Tomescu (P.), str. Vespasian
Septembrie, 2 ; Velescii (U.), str Sevas- 55 ; Posen (D.), str. tiuzest; ; StefAnescu
topol, 22 ; Cristea (V.), str, GditAnari. str. Buzesti ; Vlangali (I.), str. Stirbei
Sub sefi de birou Negruti (C.), str. Vodil, 57; Bucoveanu (P.), str. Dimitrie
Pope Petre, 31 ; Atanasiu (D.), str. Di- RacovitA, 7.
mitrie Ghika, 1 ; lonescu (Gh). N.). str. Copisti : DulAcescu (Antoneta), str. Mo-
Mantuleasa, 12 ; Cantili (Al), str. Vasile dei, 10 ; MAleanu (I.), Calea IX-roban-
Lascar, 244 ; Tocanie (Oh.), calea 13 tilor, 78 ; Deciu (C.), str Gr. Alexan-
Septembrie. 14 ; Dumitrescu (Nedelcu), drescu ; Aurelian (Lucia), str. Spitalului,
str Teiului 6 ; lorgulescu (Eg), str. C 40 ; Georgescu (G.), Mr. Numa Porn-
Lueger, 105 ; Anion ; (D ), sir. Fratilor piliu, 1; Maistrovici (I ), str. Manea Bru-
2 ; Constantinescu (Gh), str. g-ral 11)5- tare, 5 ; Gheorghiu (AI.), str. Pitar Mosu,
tescu, 12; Carlo va (I.), str. Verde, 31. 9 ; Notara (A.), str. Carolina. 2 ; Vasilescu
Impiegati : Tomescu (Oh.), str. Semi (D.), str. Ghika Vodil, 21 ; Milescu (Oh.),
cercului, 1 ; Butuceanu (Oh ), str. Al. str. Stirbei VodA, 57.
Lahovari ; Constantinescu (N.) str. Anti n Inspectori
54 ; Constantinescu (P.) str. Armas 4 ; Inspectorul Cercurilor culturale sAtesti :
Constantinescu (D.), str. TAbilcari, 79 ; Sadoveanu (M), domiciliat in Filiticeni.

www.digibuc.ro
47

Inspector agricol, Chiriac (Drutu), str. Avorati : Teodoru (Ion), str. Luigi Gaz-
FrumoasA 38. rivilan ; Voinescu (P. N.), str. G. Canta-
Inspector de lucru manual ; Bobei, ca- cuzino, 86.
lea Grivitei, 37. .l3Iroul arhilecturei
Referenda, i
Vlahufli (Al.), Palatul Functionarilor Pu- Architecti ; Cazaban (Oh.), calea Vic-
blici ; toriei, 168 ; Fakler (1.), str. Soarelui, 19 ;
Cosbuc (G.), C'alea Plevnei. 48. Vincescu (V), str. Calugaruliii, 7.
Biroal C ontencios Inginer hotarnic:. Jecu (C), str. Ne-
Avocet sef, Cireseanu (Michail), str. gustori, 22.
Stirbei-VodA, 105

ADMINISTRATIUNEA CASEI BISERICII


Strada Dionisie, 74.Tel. 16170

Administrator : GARBOVICEANU P.
Strada Sf. Ecaterina Tel 1913
Sub-administrator, lulian (Teodor), str. Mazilu (Gh. I.), str. Mihnea, 2 ; Eftimescu
Enei, 1. (loan St.), calea Plevnei, 104 ; Popescu
Sefi de serviciu Radulescu Niger (N.), (Theodor), strada AntonicA 9 ; Marinescu
str. Clopotarii-Vechi, 15 ; Filimon (Al.), (Nicolae), str. Popa-Lazilr, 7 ; Popescu
str. Mihail-Cogalniceanu, 27 (Stoian), str. EgalitAtei, 24 ; Ionescu (Con-
Sefi de biurou : Livianu (Sorentin), str. stantin), Soseaua Mihai-Bravu, 62 ; Pops
Precupetii-Noui, 22; Costescu (Gheorghe), (A. Anton), calea Rahovei, 166 ; Norocea
str. Stirbei-Voda, 96 ; Cosoiu (N. Alex.), (Dimitrie), str. Berzei, 42.
str. Principatele-Unite, 49 ; Tomescu (Va- Defensorii eclesiastici : Eftimescu (Ste-
sile), str. Zefirului, 19. fan), strada Viting, 9 ; VAntu (G.), Urbea
Sub sefi de biurou : Mesederu (Eug.), liusi, Popescu Breasta (Gr.), str. Spita-
str. Campineanu, 49 ; Predescu (Dimitrie), lului, 15.
Fund. Ghica-Voda, 11 ; Nichifor (Christ.), Avocati : Minculescu (Leonida), strada
str. Marginei, 28 ; Marin (Eug.), str. Pre- Putu-cu-Plopi, 18 ; ildescu (Lazar), str.
cupetii-Noi, 27 ; Manolescu (Oheorghe), Mihai-Voda, 27.
str. Cuza-Voda, 113 ; Vargolici (Gheor- Secretar avocat Stambulescu (A.), str.
ghe , str. Polo* 157 ; Pisculescu (Or-- Berzei, 30.
gorie), str. Popa-Savu, 10 ; Dumitrescu Arhitecti : Mihriescu (N. CI. str. Berzei
(loan S.), bulev. NeatArnArei, 71 ; Pe- 42 ; PArvanescu (Tache), strada Miron-
trescu (Alex.), str. Olimpului, 2 ; Pope CosVm, 16.
(M.), str. Romanii, 41. Secretarul comisiunei istorice ; Le-
Arhivar, Steftinescu (Stefan), str. Ingi- pAdatu ( Al.), str. Sf. lonica 17.
ner Zablowschi, 3. Controlorul fabr. de lumAnari de rearA,
Tiitori de registre : Possea (Victor), str. Popescu (G.), calea Grivitei, 209.
Buzesti, 56 ; Brosteanu (Vasile), bulevar- luginer hotarnic, Calotescu (Al. G.),
dul NeatarnArei, 32 ; Gherghiceanu (St.), str. Tunari, 7 bis
calea Mosiior, 237 ; Negoescu (C.). str. Copisti diurnisti : Stavrescu (G.), str.
Povernei 35 ; Ulmeanu (Victor), bulevar- Romang, 180 ; lonescu (G. Haratambie ,
dul Ferdinand, 36. strada Alexandru Lahovari, 58 ; Brancus
Copisti : Niculescu (A.), calea Floreasca, Vasile), calea Rahovei, 166 ; Stefariescu
61 ; Ilionin (Gheorgh0, calea Plevnei, 84 ; (Gheorghe), str. Alexandru Lahovari 58 ;
Marinescu (loan T.), str. Popa-Soare, 66 ; Popescu (Anastase), sir. Foisorului, 34 bis.

www.digibuc.ro
48

MINISTERUL DE EXTERNE
Soseaua Bonaparte, 364.Tel. 3/44.

Ministru : DJUVARA ALEX.


Ministru al Afacerilor &thine, Cancelar al Ordinelor.
Strada Melocrei 2.Tel 44
Secretar-general : Cantacuzino N., mi- Caligraf : BAlan (Dimitrie Mt.
nistru plenipotentiar. Str. Belizarie, 34.
Directorul cabinetului ministrului : Filo- Copist : Rossi (Ernest).
dor (Nicolae N.), prim-secretar de lega- Str. Segmentului, 9.
tiune cl. 1.
Hotel Bulevard. Directia afa:erilor comerciale si consulare
Servicial registraturei Director: Burghele
ci expeddiei (Mihail N.), secretar
de legatiune cl 1. Str.
$eful serviciului : Ghica ($oseaua Kise-
GArdescu (Const. A ). lef), 15
Str. Dr. Varnali, I I.
Sub sef de biurou : Aiutor al directoru
Theodorescu (Hore- lui : Bilciurescu (Gri-
zeanu Const ). gore), secretar de le-
Str. Ceaus-Radu, 1. gatiune ch. I. Strada
Redactor : V lAdo PolonA, 119 bis.
ianu (1.,n I. B.). Calea Filitti (Ion Constan-
Dorobantilor, 125. tin), secretar de le-
gatiune cl. II. Strada
Serviciul traducerilor Sculpturei, 33.
Hodosin Marin) ,in- Florescu (George
terpret de limba ger- Vasile), cancelar de
manA. consulat. Str. Lumi-
Str. Popa-Chitu, 8. nei, 24.
Russo (Demosthe $ef de biurou: Tran-
ne), interpret de limba dafirescu (Ion G.), se-
greacA i englezA. cretar de legatiune
Str. Viitorului, 7. cl. III. B-dul Ferdi-
Chebap (Grigore), nand, 19.
interpret de lim b a Sub-sef de biurou :
rasa. Strath. Lueger Alex. Djuvaril Simionescu (Nicolae),
(fostA FAntanei), 62. Ministrul Afaceri'or streine atasat de legatiune.
B-dul Carol, 71.
Directia prolocolului, personalal ci cancela Auguste (Vichy), atasat de legatiune.
ria ordinelor Sf. Voivozi, 48.
Trifu (Vasile).
Director : Trilsnea Grecianu (Ion), con- Str. Frualoas5, 23.
silier de legatiune Curtovich (Hristu Mihail).
Splaiul KogAlniceanu, 27. Str. Luanne., 17.
Sub-direct : MArgZfriV:scu (Vasile). consul. Copist : Ivascu (Mihail).
Str. Cortu'ui, 7. Str. Dr. Varnali, 22.
Mitilineu (Gabriel Mihail), secretar de Serpicial Incriirilor speciale si de fluntarii
legatiune cl. II. $eful lucrArilor de fruntarii : Docan (N.)
B-dul Coltea, 17, Tel. 131ii. secretar de legatiune cl. II.
Stlinescu (Nicolae), canceler de consulat. Str. Regalit, 14.
Str. CArutesilor, 23. Seful lucrilrilor spec'ale : . . .
Arhivar-tiitor de registre: Ionescu (P). Copist : Constantinescu (Ion)
Susi aua Bonaparte I. Str. Caro ira, 10.

www.digibuc.ro
49

Direc(ia afacerilor politice i contenciosului Directia fonduritor si complabilitdfii


Sub-director: Langa-Rilscanu (C), se- Director : Mincu (Petre D.).
cretar de legatiune, cl. II. Str. Poetului, 6.
Str. Luminei, 17. Sell de biurou : Stoicebcu (Petru).
Pitisteanu kEmanoil Sp.), vice consul. Str. Zefirului, 6.
Str. Traian, 208. Popescu (Stefan N.).
Niculescu Bratzu (Aurel . vice-consul Str. Poetului, 4.
Str. Stefan-cel-Mare, 3. Comptabil : Mlitilsaru (Const. A.).
Sef de biurou: Aurelian (George P. S.), Soseatla Baarab, 200.
secretar de legatiune cl. III. Redactor : Popescu (St. I.).
Str. Luminei, 22. Str. Buzesti, 33
Sub-sef de birou: OurAnescu (A. M.),
atasat de legatiune. Copisti : Otescu Nicolae).
Calea Grivitei, 77. Str. Poetului, 37.
Secretar-arhivar de consulat : Florescu Atanasiu (Vasile).
(Paul I ), atasat de legatiune.
B-dul Ferdinand, 22.
Str. V,rei 4. Serviciul Arhivelor
Sub-sef de biurou : Telemaque (Al. , a-
tasat de legatiune $ef de serviciu : Giurescu (Const..
Str. Renasterei, 3. Str. Stirbei-Vodti, 164.
Redactor : Ciuntu (Ion M ). Copisti : Tiulescu (Const.).
Str. Regalil, 11. Sir. Spitalului, 30.
Copist-arhivar : Laptew (Const. M.). Georgescu (Stefan I.).
Calea Dorobantilo , 91. Str. Tilranilor, 18.

r: I I

A . E.G.
Societate generara romn'a de electricitate pe actiuni
Representanta genpra a pentrn Horriania, Serbia si flulgirirL
a So je.fit i
Allgemeine Fleclriciltits Gesellschaft
it*A.IL
iEt
l() a
I.I iI1 Icr.Eall.
iv NI La W-42,1

lnstalartiuni de lltuuinat Electric


precum i de
tai Transm siuni de Energie Electric
de toate fel rile
DEPOSIT COMPLECT
DE
MATERIALI: ELECTRICE
STUDII, DIVERSE SI INFORMM-IUNI
BUCURESTI
Fundatiunea Univ( rsitarii Carol I

H
4

www.digibuc.ro
50

Ministerul Agriculturii i Domeniilor


Bulevardul Carol.Tel. 1194, 15181

Ministru : CONSTANTINESCU AL.


Str. Rotari 7. fcl. 53
Secretar general: Antonescu (Vasile) Copist : Casanova (Victor), str. Mihai-
Str. Clementei. VodA, 78.
inspector general : Dr. Antipa (Gr.),
Bluroul ContabilitAtel
la Muzeul de istorie naturalA
$ef de cabinet: Stamati de (V.). Sef de biurou cl. III : SerbAnescu (N.)
Servicial personalului fi contatniithlei str. Polizu, 42.
Inspector : Chircu- lmpiegati cl. I:
lescu N. D,), Str. Georgeicu (Gh.), str.
FrumoasA, 26. Sf. Stefan 28 ; Pancu
$eful serviciului cl. (Al.), str. Maltopol,
1: StAnescu (Petre) 3 ; Galca (Spiru), Ca-
Str. Sevastopol, 23. lea Plevnei, 139.
Sub-sef de servi- ,
\ lmpiegati cl. II :
ciu: $erblinescu (Gh.) \ lorgulescu (N.Const.)
Str. Uranus, 32. \ str. Fccioarei, 15 ;
Iconomescu ( loan ),
Bluroul Ordonantarilor Botez (A. D ) Bulev.
$ef de biurou : Mi- Carol, 5.
loteanu D-trui, Str, Impiegat cl. IV :
Berzei, 4. DAscAlescu (Const.).
Irnpiega(i cl. I : Po-
str. Banu Manta, 45.
pescu (Searlat , Str. Copisti: Adrian (A.
Plantelor, 88 : Ser- Stroe ) , str. Popa
bAnescu (Dian), Str. Tatu, 96 ; Filipescu
Viitor, 72. (Al.), str. Sabinelor,
54 ; lonescu (Oh.).
Impiegati cl, II :
Apostolvicu (N. V ), Biuroul VAnzfirllor
Ca lea CAlitrasilor, Sef de biurou:
172 ; Stoenescu (Du- dea Radu), Str. Vi.
mitru), Str, Arionoai,
33,
9 ; lulian (David), Str,
Principatele-Unite,62. Al. Constantinescu Impiegati cl. I :
1mpiegafi cl. 111: Ministrul de Domenii Steftinescu (Const ),
StOnescu (Hie), Ro- str. Traian, 159 ; Ma
manA, 165; lonescu (Th.), Str. $tirbey- nolescu (Nic.), str. EPuri, S.
VodA, 137 ; Simionescu (Petre), Str. La- Copibt : Popescu (Or. , Calea Mosllor,
birint. 264.
Impiegafi cl. IV : BoambAn (Mih.), Str, Arhiva
$in cai, 40. Arhivar: Georgescu (Const.), str. Popa-
Copisti : BrAdescu (Ovidiu), Str. Mihai- Nan, 14.
VodA, 8 ; Cunescu (D-tru), Str. 11 Fe- Impiegat cl. II ; Traian (Const.), str.
bruarie, 11. Turcului, 9.
Biuroul Personalulul Impiegat cl. III : EnAchescu (Mihail),
Sef de biurou (cl. III): lonescu (Nic ), sir. Romana, 165.
Str. Poetului, 44. Copist : Georgescu (C. V.), str. Sf. E.
Impiegat cl. : Pessiacov (lulian), str
1 lefterie, 10 bis.
Scaune, 14. Registratura generali
Impiegat cl. III : Dumitrescu (St.), str. Registrator : Georgescu (Marin), str
Ecoului 60. Epurilor, 52.

www.digibuc.ro
51

I mpiegat cl. II : Dumitrescu (Const.), Inspector agricol : CAruntu (D.),


str. Arionoaei, 61. $ef de serviciu cl. II : Brezeanu (V.),
Impiegat cl. III : lonescu (Ion), Bd. str. Negustori, 9.
NeatArnArei, 39. $ef de biurou cl. I : Mirculescu (Al.),
Copisti : Pantelimon (P. Alexe), Cafes str. Nifon, 30.
CAlArasilor ; Popescu (Stefan), str. Stir- Sef de biurou cl. II, verivicator-conta-
bei VodA, 99. bil : BAnescu (Nic.), str. Puzesti, 90.
Telefonist : Vanghelescu (TAnase). str. Sef de biurou cl. III : Voinescu (Ion).
Cuza VodA, 59. Aleea Blank, 11.
Arhitect : Renard (Daniel). Impiegati cl. I : MihAilescu (St.), str.
10 Mese, 8 ; Iliescu (Hie), Calea 13 Sep-
Personalal Statisticei Clenerale tembrie, 97.
Seful serviciului : Colescu (Leonida). Impiegati cl. II : SAndulescu (Const.),
str. Tudor Vladimirescu 7. str. Solon, 13 ; Dumitrescu (LazAr), str.
Blurout mIcriI popule;iunil Cometa, 54.
$ef de biurou cl II : ScArlAtescn (Ion), Impiegati cl. III : Ligda (Al.), str, Su-
str. Lipscani, 81. venir, 5 ; lonescu (lordache).
Impiegat cl. II : Panteli (H. Al.), str. Arhivar : Nicu (Pandele), str. PietAtii, 14
Doamnei, 10 ; Petrescu (Anghel). str. Ar- Copisti : Alexianu (Mircea), s;rada 13
cului, 14. Septembre, 85 ; Georgescu (Titu), strada
Impiegat cl. III : lacovici (A. Mih), str. Coriolan, 32 ; Caludescu (Ion), str. Po .
Laptelui, 7 ; 1 onescu (Gh. M). str. Matei- lizu, 26 ; Boeru (Matei), Calea VAcA-
VodA, 27. resti, 196.
Impiegati-verificatori cl. IV : BAzgA- Serviciul griclInelor pubilce
nescu (D tru), str. VAnAtorului, 18 ; Cos- Seful serviciulni : Icnechtel (W.):
tinescu (Pompei), $oseaua Basarab, 129. GrAdinar sef al grAdinei Kiseleff : Ha
Copisti : Oh nescu (Petre C.) ; Popescu segan (Ion'.
(Stefan), Calea vitei, 20. GrAdinar ajutor si ingrijitor la Cotro-
Bluroul Statistical agricole ceni : Masec (1.).
$ef de biurou cl. I : Sandu (Const.), Grildinar la Palatul din Capitalit Kou-
str. Lueger (FAntAnei), 82. bowski (I.).
Impiegat cl II : Martinovici (C.), str. GrAdinar-ajutor si ingrijitor la parcu
Sf. Ginstantin, 20 bis. Filaret : Vi-rmeulin (Francois).
Impiegat-verificator cl. IV : Nicu (Iosef), Administrator al constructiunilor, ins-
str. Matei Voevod, 66. talatiunilor, averei mobile si al parcului
Copisti : erha (N N.), strada Manea Filaret : Gheorghescu (Nicolae).
Brater, 8 ; Popescu (M ), str LAzAreanu, Personale! Stallunel agronomIce
42 ; Dimo (G.), str. Timpului, 6 ; Popescu Director : Roman (Cornelia)
(P.), str. Popa Nan, 92. Chimist-asistent, cl. I : Enescu (I ).
Bluroul recenslmintelor Agronom : Papadopol (A. Mircea).
Sef de biurou cl. 111 : IvAnus (Gh.), Laboranti : Papa (A na) ; Toma (Isac).
str. is. Popa Chitu, 20. Monitor Viticol : Predescu (D.)
Impiegat cl 111 : ZIAtescu (Petre), str. Personalul serviciului fonciar
Serbeasa, 8. Sef de serviciu cl. I : PArjolescu (N. G.),
Copist : Ilica (Marin). str. Titrani, 11.
Biblioteca, Buletinul 1 Arhiva Subsef de serviciu : StAnescu (D-tr.1),
Bibliotecar : Ionescu-Sadi (Al.), Calea str. Icoanei, 98.
Mosilor, 177. Biuroul proprietitll, hotarnicillor, delirnitarllor
Impiegat-archivar cl. II : Popa (Valeria), si succeslunllor vacante
str. Comets, 43. $ef de biurou cl. III : Penciulescu (Alex.
Copist-corector : Donescu (MAndi(a). C.), str. TAranilor, 115.
Custode : Pascu (Horia St.). Impiegat cl. I : Petrescu (Const.), sir.
TAranilor, 113.
Personalul servicialui agriculturei si Impiegati cl. II : Danielopolu (A. N.),
viticulture! str. Scaune, 14; Tarazi (Zisu), str. TA-
Director : Nicoleanu (Oh ), Calea Ori- ranilor, 77.
vitei, 34, lmpiegat c!. IV : Ghiteseu (Petre).

www.digibuc.ro
52

Copisti : Tatusescu (C.), str. Cazarmei, Impiegat-desenator cl. 111: Dimitrievici


26 ; Zoicaru (C.), Ca lea Calarasilor, 130. (Petrel, str. Tunari, 63 bis.
Biuroul rAscumpArArilor I consolidArilor Impiegat-desenator cl IV: Grozen (loan),
Sef de biurou cl. III : Pelinescu (Al.), str. Bolintineanu, 5.
Impiegati cl. IV : Georgescu (N. lacob),
str. Prelungirea Popa Nan, 38. str. Telegrafului, 8 ; Grigoriu G.), str.
Impiegat el : Niculescu (Ch. P.), str.
t

Viitorului, 104. Sf Spiridon, 63.


Impiegat cl. III : Georgescu (T. C.), str. Copist-desenator : Bucurescu (Gr.), str.
Salvator, 26. Sabinelor, 14.
Copisli : Fiadule.cu (1 ), Fundatura Hor- Servicial exploalarii mo,sidor
tanoaiei, 3 ; Parnea (A.), str. Erninescu, 12. .Sef de serviciu cl. 1 : Cerchez (Gh ), str.
Avocat : Marinescu (N. G.), str. $er- Lascar Catargiu, 8.
ban Voda, 77.
Biuroul arendArilor i executArii contractelor
Biuroul vAnzArlior de loturi i bunuri mid Sef de biurou cl. III : Haritonovici ( .)
Sef de biurou cl. II : Popescu (Ion), str. Viitorului, 11.
str. Raionului, 31. Impiegat cl. 1 : Georgescu (Nic.), str.
Impiegat cl. 1: Pandelescu (Gr.), str. Pirani or, 13
Nerva Traian, 44. Impiegat I. II : Filioreanu (AI.), str.
Impiegat cl. II : Bolintineanu (Chr.), :.tr. Rumeoara, 7.
Sevastopol, 22. Impiegat cl. III : Mihaescu (Victor , str.
Imniegat cl. III : MihAilescu (Curneliu), Poetului, 41.
str. Regain, 11 ; Stefriaescu (Ion), strada Impiegati cl. IV : Beznea (Stroe), str.
Traian, 159. Elefterie Nou, 4 ; Constantinescu (1 ), cal.
Impiegat cl. IV : NAnciulescu (Al.), str. Rahovei, 21.
Crinului, 15. Copisti : Anastasiu (N. I.) ; Lacusteanu
Copisti : Tacovianu (C.), str. Silivestru, (Al.), str. Cogalniceanu, 24 ; Melicescu
4 ; hadescu (Corsi.), Funddtura Hartil- (Const. V.), str. Arionoalei.
noaiei, 3 ; Siivulescu (Nic.), str. Ion (Do-
Biuroul reghlor, bunurilor mid si ecaretelor
broteasa), 10.
Bluroul archivei
$ef de biurou cl. III : $erbanescu (D ),
str. Clopotari Vechi, 65.
$ef de biurou cl. III : Teodorescu (Ciru Impiegati cl. I : Agapiade (C. D ) ; Has-
Gh.), str. Taranilor, 177 nas (I.) ; Filipescu, str. Trinitatei, 18.
Impit gat cl. 11 : lonescu (V. I.). Impiegati cl. 11 : lamandescu (P,), calea
Impiegat cl. IV : Teodorescu (Th.), str. Raionului, 31 ; Moscu (Nicolael, str. Spa-
Silivestru, 51. tar. 44 bis
Copisti : Ni(escu (L), calea Dudesti, 238; Impiegat cl. 111 lonescu (Const. C.),
Antonescu (C Mih.), str. Polond, 242. str. Chitu (fosta Crinului), 21.
Bfuroul conservAril documentelor sf planurilor Impiegati cl. IV : Popovici (N. N.) ;
Sef de biurou cl. III : Lascu (D-tru), Gheorghiu (N.), bulev. Pache, 20 ; Simio-
str Stupinei, 17. nescu (P.), str. Romana, 140.
Impiegat cl. 11 : Zaharia (N. I.), str. Copisti : Breslauer (Antonl, calea Ra-
General Florescu, 19. hovel, 160 ; Praporgescu (N.), str. Teilor,
Impiegat cl. IV : Cosac (D.), air. Dr. 119 ; Oliviu (Cornea I.), calea 13 Sep-
Raiiu, 5 bis. tembre, 56.
Ingineri hotarnici Arhiva
Ingineri cl. I : Ruldulescu (Al.), str. Ro- Impiegat cf. II : Flexy Gh. .
mulus, 2 bis ; Cociu (Anibal), str. Viilor, Impiegat cl. IV : Drino (G. N.), str.
7 ; Vernescu (Oh Oh.), str. Atelierului, Romana, 191.
11 bis ; Cihoschi (Al. I.), cal Mosilor, 51. Copist : Calin (Oh. V), str. Visinilor, 20.
Ingineri cl. 11: Voicu (Ion I ), str. Pre- Copist diurnist : Francovici, sir. Cuza
cupeo Vechi, 10 ; Brezeanu (Gh ), strada Voda, 2.
Rot.tri, 10. Servicinl domenial pentru Dobrogea
lnginer ajutor : Nicolescu (N. Stefan), Sef de serviciu cl. II : Zamfir.!scu k Eug.),
str. I lantelor, 86. str. Negustori, 31.
Geometru : Petrovici (Gh.), Hotel Me- Inspector domenial cl. I : Axente Cor-
ropol neliu 0 ).
t

www.digibuc.ro
aa

Inspector domenial : Telega (Const. N.), G.); Schina (Gr.); Pascu T. Cesar ; Ulu
str. Piata Amzei, 5, beanu (Al.).
Avocat cl. : 13A1Anescu (N.).
1 .serpiciul Pescririilor si al amelioraliunilor
Biuroul proprietitil 91 parcelrilor jinanciare
$ef de biurou cl, III: MihAilescu (Const.), Servichol central
calea Mosilor, 152. Inspector general, insarcinat cu directia
Impiegat-comptabd cl. I : Cernatescu serv:ciului : Dr. Antipa (Gr,), la Muzeul
(Al.), str. General Cernat, 23. de Istorie NaturalA, Piata Victoriei.
Impiegati el. 11: Niculescu (N. N.), str. Inspector cl. 1 : Manolescn (Gh B.), str`
CA1usei, 3; RAulescu (Al.), str. Roma* 19. Progresului, 6.
Impiegati cl III : lonescu (Nestor), str. Inginer hidrograf : Roco (Mihail), str
Salcamilor, 25 ; Popescu (D-tru , str. De- Miron Costin, 37.
jugAtorului, 6. Sef de Serviciu cl. 11: Stefanescu (Al.)r
Impiegat cl. IV : Peaha (Tuliu), strada str. Toamnei, 1(31
Scaune, 14. $ef de biurou cl. I (verificator confa-
Copisti : Manciulescu (C.), str. Batistei, b I) : Stefanescu (Anghel), str. FAntanei,28.
26 ; Mihailescu (M str Silivestru, 5 bis. Impiegat cl. I (ajutor contabil): P
Biuroul arendirilor 91 veteranilor chroniade (St.), str. Maidanului, 27.
Seful de biurou cl. III : Nedelceanu (I.), Impiegat sl II : Udred (P. Panaite), str.
str. Sfintilor, 58. Puisor, 35 ; lonescu (lordache), ca'ea
Impi,Tat cl. II : Scipione (V.), sir. Ar- Plevnei, 149.
deleni, 2. Desenator : Polonic (Pamfil), sir, Gni-
Impiegati cl. III : lonescu (Nic.), strada vitei, 210.
TAranilor, 125 ; Conabie (1.). Conductor cl. III : Grossu (Eug.), str.
Copisti : Simionescu (G. V.), str. Cos- Antim, 64.
tache Marinesw, 21 ; Grigoresca (I. Al.), Impiegati cl. III : Popescu (Mih , str.
FundAtura Dorobantilor, 81. Berzi, 49 ; Ligada
Arhiva lmpiegat cl IV : Boiteanu (Spirul, str.
Impiegati cl. III : SrbAnescu (D.), str. Labirint, 2
$tirbei Veda, 67 ; Petrescu (P.), str. Ge- Copisti : Gadinta (Al.), str. Apolodor,
neral Florescu, 11. 7, Clonaru (D.), str. Toamnei, 44.
Copist: Nestor (D. A.). Personalul pentru aplicarea legal de punere
in valoare a terenurllor bfiltoase
Biuroul Technic
Ingineri hidraulici : Ghitescu (Nic. , str
Inginer : Cociu (Anibal), str. Viilor, 7. Eugen StAtescu (Gloriei), I ; Anghelescu
Desenatori : lonescu (D.), str. Sabine- (Ap. , str. Virgil.
lor, 99 ; lonescu (C,), str Toamnei, 24. /nginer ordinar ; Stoica (Victo ), str
Servicial Contenciosulai TAranilor, 138.
Sef de serviciu cl. 11: Georgescu (Ion). Inginer agricol : Florian (Mircea), str
Biuroul contenciosului 91 al secretariatulul Doctor Marcovici, 5.
Corisilliultli de avocati Serpicial Pildurilor
$ef de biurou cl. 111: Georgescu (C.). Seful serviciului (inspector) : OrAscu
Impiegat cl, 1: Clincianu (Cristian). (C AL), str. Stirbei Voda, 104.
Impiegat cl. 11: Vasilescu (V.). Sub-seful serviciului, inspector silvic
Impiegat cl. : Constantinescu (I.).
111
IV/Weide (N. C.), str. Profesori, 21.
Copisti : Chirita (Ion) ; Constantinescu Bluroul personalului
(Enache) ; Panaitescu (Sava),
Biuroul controlului 91 al centraliziiril proce-
Sef de biurou silvic, silvicultor se f cl. III
selor statului Guguianu (1.), str. Noua (Filare1), I I.
Sef de biurou cl. III : Fratostiteanu (D.). Silvicultor cl. I : Dumitrescu (Aurel),
Impiegal cl 11: Pandelescu (Oh.). str. Spatarului 42.
Impiegat cl. 111 : Gherman (Lazar), str
Copisti : Popescu (I. D ); Fole (Nico-
lae) ; Urdareana (G.). Bratului, 38.
Impiegati cl. IV : cavela (Aurel), calea
Personalal avocaturilor Statalai 13 Septembrie, 46 ; Radian (Traian), str
Avocati cl. I : VrAbiescu (N.) ; Filitis Buzesti, 91.
(1. A.); Boamba (1.) ; Atanasovici (Vladi Desenatov : Lazarescu (D.), soseaua
mir); Dobrescu (Dem. I.); Danielopol (G. Stefan-cel-Mare, 12.

www.digibuc.ro
54

Copist : Nicolau (a), cafes CAlArasi, lmpiegat cl. I: Constantinescu (D.), ca.
275. lea Rahovei, 247
Brigadieri cl. I : lonescu (Temistocle)' Impiegat sl. III: Rdulescu (M.), str.
soseaua Cotroceni, 1 ; lanculescu (I.), str. Catuneasu, 25,
Timpului, 39. Impiegat cl. IV : BAlAnoiu (I. V.), calea
Bluroul exploatirilor 13 Septembrie 126.
Sef de biurou, silvicultor sef cl, I : Ser- Copist : Vergu (M.), str. Hagfanof, 25.
binescu (Matei), FundAtura Sebastopol 27. Consillul Technic
Silvicultor sef c1.111 : Elefterescu (N.N.),
calea Grivitei, III. Inspector general silvic : Galeriu (Tr.),
Silvicultor cl, I : Mihilescu (C.), str. A- str. Suvenirei, 3.
polon, 10. Inspector silvic : Chihaia (P. I ). str.
Silvicultori cl, 11: SecAreanu (M.) ; Si- Brutar, 27.
mionescu (I ), str. TArani, 5 ; CiimArA- Inspector silvic (secretar) : Antonescu
sescu (Stel.), calea Rahovei, 53. (P.), str. Lucaci, 91 bis.
Silvicultor asistent : Stinghe (V.). Silvlcultor cl II : RacovilA (Al.), Hotel
Impiegat cl. III : Niculescu (D. M ), str. Englis.
MAcelari, 36,
lmpiegati cl. IV : Cutana (Traian), str. Serviciul Zootechnic
Scaune, 14 ; Niculescu (0.), str. Timpu- Sef de serviciu cl. I : Locusteanu (Al.)
lui, 17. str Baciului, 5.
Copisti : Cerchez (Al ), str. Precupeti Sub sef de serviciu : Piepteanu (Sebas-
Vechi, 4 Vasilescu (Tr.). tian), str. Vasile Lascar, 162.
Brigadieri cl. I : MargAritescu (G.) str. Inspector Zootechnic : Mantu (Const.),
Polonti, 81 ; Panaitescu (P.), str. Mace- sir. General Lahovari, 91.
lari, 39, Sef de biurou cl. III : Proflriu ( D-tru),
Brigadieri cl. 11: Georgescu (C.), b-dul str. M. Cogalniceanu, 9.
Elisabeta, 42 Impiegat cl. I : lonescu (Sterian), str.
Bluroul amenajarilor FundAtura Oltarului, 2.
Sef de biurou, silvicultor sef cl II: Teo- Impiegat cl. III : Popescu (Const.), str.
dorescu (V.), Splaiul Bolintineanu, 26. Imprimeriei, 53.
Sefi silvici cl. II : Stoicescu (Virgil), str. Impiegat cl, IV : Cornateanu (N.), so-
RomanA 87 ; Teodoreanu (G.), str, Mi- seaua Pandurilor, 71.
hai-Vodii, 15. Copistil i traducAtoare a coresp. si
Caligraf : Dumitrescu (C.), str. Sabine - memoriilor din si in limba englezil, ger-
tor, 47. manli i francezA : Porescu (Elena), Azi-
Impiegat cl, IV : Constantinescu (D.), lul de bAtrAni "Regina Elsabetab, soseaua
str. Nordului, 6. Filantropiei, 39.
Copist : MihAescu (Dutil), calea Most- Copisti : Constantinescu (Al ), str. Stir-
tor, 148. bei-Voda, 192 ; PAunescu (M. Gruia) ;
Arhiva Teodoriu (S. D.), str. StrAbunA, 1,
Seful biurouiui : Papa (N.), sir. Barbn Apicultor : Hermes (Gr.).
Catargi, 4.

Cr4e de
5ant ,) BAChivihNN" higienice, ealdurcase
i :Acute la purtat

www.digibuc.ro
55

Ministerul Industriei i Comerciului


Bulevardal Carol.Tel, 23180

Ministru: ORLEANU MIHAIL


Secretar general : CreangA (Oh. D.) Dr.
Serviciul ersonalalui, ordonanOrei fi Servicial pentra aplicarea legei asupra
contabilitdfii brevetelor de invenfiuni
$eful se iciului': Bobesiu (Const.), str. Inginer sef : Lecca (Constantin C.).
Sf. Stefan, ?.8. Archivar : Lungu (I. M.), calea Grivi-
$ef de birou : DrAgoescu (Basilie), str. tei, 37.
Lirei, 33. Desenator : Haralambie (D ).
Impiegat I. I : MA Bibliotecar : Ani-
linescu (Griore), ca - moianu (C ), str. Ar-
lea Mosilor 207. masului, 7.
Impiegat I. II : Va- Inspector industr.:
siliu (A. Neal), str. Quintescu (C. D.);
Lantului, 2 Popp (N. Aurel).
Impiegat cl. III : Sef de hiurou cl.
Damian (Cast ), str. III: Zisu (Henri D ).
Dragos-Vol, 15; Si- Impiegati cl. 111:
nescu (Adie), str. Murgescu (Aristide),
Plantelor, ; Mari-
1 calea Mosilor, 220 ;
nescu (Titu str.Gan- Stamatescu (Const.),
daci, 3. str. Bucium 28: DrA-
Sef de bi.ou: Pau- o goescu (Petre), str.
lian (Mihai, str. Sf Zidurilor, 27
IonicA, 17.1 Servicial comerciulai
Impieg. ill: Leon
(Willy N.),tr. Poll- i meseriilor
tiei 3. $eful servijului: Do-
Impiegaclasa III : brovici (Gh ), bulev.
Gaga (1. ipa), str. Coltei, 41
Ciclopilor,i. I nspectorul mese-
Copist : Adulescu riei : GAdeiu (V. Al.)
(Longin I; Stoi- str. Imprimerie i 48.
cescu (Cat.), str. Cotnisar al Bursei:
Silfidelor, Orleanu Mihail TAnAsescu (D.), bu-
Registrar g-ral : Ministrul industriei i comerciului ie v. Pache, 12.
Miller (lotP.), str. Secretar sef al can-
Precupetiioni, 12. celariei : Arapu (Gr,), str. RAureanu 6.
Archive Deleanu (George C.), str. lmpiegat cl. IV : Primide (AI.), strada
Paladi, II Ferzei 115.
Copist : Mircescu (Sylla), str. Aquila 28.
Servil industriei ci brevetelor Sef de biurou c1.11: RAdulescu (Stroita)
Sef de iviciu : Paianu (Nicolae), str. str. Dimitrie Racovit5 20.
FAntAnei, I Redactor al foii : Delugan (C. I.), str.
InginerToroceanu (Virgil), bulevard. $tirbei VodA 86.
Coltei, 5 ertch-Penescu kC ). Impiegat cf. III : Hariescu (Cezar), str.
5e1 de ou cl. III : Vardala (C.), str. Lu .aci 65.
StrAbunA Translator: Vinter (loan L.), str. Mal-
Impieg: . I: Gorciu (V. I.), strada topol 10.
Traian 1 5is. $ef de biurou cl. III : RAdescu (Ion G.)
In piegcl. II: Baltazar (Stefan), str. str. Epuri 28.
Toamnei, Impiegat cl. IV : Petrescu (AI.), strada
Impiegcl. IV : Mateescu (Ath.). Popovici 5.

www.digibuc.ro
56

Copist : Marinescu (Pavel), strada E- Geolog cl. II : Munt anu-Murgoci (0 ),


puri 31. str. Popa-Tatu, 23 ; At nasiu (Sava), str.
Arhivar: Rriclulescu (Stan), calea Du- Laced, 31.
desti 11 Ingimr metalurg : Ga ea (G ).
Copist : Vera (Oscar), strada Silives- Geologi asistenti cl. 11 Botez (G.), str.
tru 47 bis. Ecoului, 23 ; Protopopes u Pache (Emil),
Serviciul minelor str Carol, 19 ; Enciulesc (P.), sos. Mihai
ravu, 334.
Seful serviciul : Puscariu (Valeriu), be- Geolog asistent cl III : lciescu (I. P.),
lay. Carol 62, str. Arionoaei, 29.
Inginer ajutor : Tanasescu (Ion), str. Inginer-sef : Pascu (Radul str. Popa-
Dinicu Golescu, 10 Nan, 50.
Sel de biurou: Alexianu (Ath.), strada
Custodc : Moisil (luliu), strjPopovici, 3.
Traian, 190. Chimi.sti : Edeleanu Laza sir. Spate-
Impiegat cl. I : Gheoghiu (D. S.), str.
Olteanu, 7.
rului, 14 ; Petroni (Const.), ulev. Maria,
43 ; Dulugea (Silvia).
Impiegat cl. 111 : Dumitrescu (Al.), sir.
Carol, 38. Asistent chimist cl. 11: imitriu (V.),
Copisti Condemin (Vasile), calea Gri- str. Remus, 5.
vitei, 94 ; Ciudin (G. V.), str. Mecet 53 ; Preparator Sandulescu ( ), str. Raio-
Nicolau (Ath ), str. lsraelita, 3. nului, -40.
Conductor-desenator Moldoveanu (M). Impiegat cl. II : Rusu (L a), sir. Fe-
Archkar : lonescu (Al. V ), str. Ras- cioarei, 4.
pantiei, 13. Copist : Andreescu (I. Lu scu), strada
Inslilulul geologic Crinului, 1.
Director : Mrazec (Ludovic). Desenatori cartografi : M lescu (Al.),
Subdirector ; Popovici-Ha(eg (Valeriu), str. Elena-Doamna, 57 ; Nic scu (Geor-
str. I. C. Bratianu, 10. ge), str. Vanatori, I.

Tordache N. lonescu
TT
& L INT
CASA FONDATA IN Rm. 1859

MARE DEPOSIT S,,LOANE ql CABINETE


de partioulare de iarii i de vari.ou se

Vinuri si Spirtoase indigene gi Streine IN TOATE SEEM :


MLISICA NATIONALDA
Buc5farie Romn Foqt Proprietar al Careiumei Ro
De prima ordine si Streind Ia Expozipa universali din PARIS

al

www.digibuc.ro
57

MINISTERUL DE RAZBOIU
Strada Brezoianu.Tel. 13 82 i 7 68
Ministru : General de divizie CRAINICEANU GRIGORE
Strada Cometa, 27
Cabinda( Ministralui Biuroul Adjutanturei :
Biuroul 1 : Maior CoandA (loan), inf., str. Rotari, 25.
Seful cabinetului : CApit. Soutzo (Dim.), Locot. V silescu (Dumitru), cav , strada
cav., str Manea-Brutaru, 15. General Florescu, 21.
Biuroul II : $ef de blurou cl. : Mariano (Gh.), str.
Adjutantul Ministerului : Locotenent Ata- BlAnari, 26.
nasescu (Oh.), da la Biuroul I, Organi-
reg. 4 rosiori. zarea :
Locot.-colonel Ian-
Secrelarialul General covescu Constantin),
Secretarul general : inf., dela corpul II de
Gen. de brigadii Bo arm., str. Palade, 36.
teanu Remus. Major Praporgescu
Biuroul I, Bugetul : (David), cav., atasat
CApitan : Trantomir la corpul 11 de armatA.
(Lucian), ca v., strada Ciipitani Nicoleanu
Morfey, 15 bis. (Eracle), cav. str. Ro-
MEMO, 113; RAdulescu
Biuroul II, Distribui- (Dumitru), geniu, ca-
rea Corespon. :
CApitan, Sideri (A-
lexandru) cav., strada
SalcAmilor, 7.
t. lea Grivitei, 62.
cu
Locotenent Popes-
(Paraschiv); sta-
giar din reg. 1 art ,
Sef de biurou el. I, cetate, str. Francma-
Nicolici (Stefan,, str. sonA, 58.
Zefirnlui, 22. Its.,4, Biuroul II, Instructia:
Biuroul III, Informa- CApi,ani . Mirones-
tiuni : cu (Gheorghe), Anas-
CApitan in rezervA, tasiade (Mih. , inf. str.
Strejescu (Paul) calea Isvor, 12 ; Tomescu
Victoriei, 15. (Grigore), stag. d n
Sub sefi de biurou reg. 10 art., str. Su-
cl. I: Popescu (Toma) Gen. de Div. Crainiceanu Gri4ore rorilor, 24 ; Eremia
str. Salvator, 8 ; Mar- Ministra de Razboiu (Gheorghe), stag. din
culescu (Ion), strada reg 11 artilerie.
Vespasian, 17 bis. Locot. marinescu
Registratori cl. II : Venias (Francisc), (Aurel), stag din regim. 8 rosiori, bulev.
str. Georgescu I, 15 ; Horescu (Dim.), Elisabeta, 63.
Prelungirea Popa.Nan, 14 bis. Sef de biurou cl. : Densusianu (N.),
1

Copist cl. II, DAnescu (Nicolae), str. str. Sfinli, 16.


Georgescu I, 31. Biuroul III, Mobilizarea :
Sub-ofiter de administratie cl. I, Croi Maior Solciinescu Er.), cav. str. Cul.
toru (Gheorghe), Fundittura Atelierului, 12. mei, 12.
STATUL MA JOR GENERAL AL CApitani : SzArisoreanu R.), cwt., str-
ARMATE1 Clopotarii-Noi 50 ; Christodulo (Ion) cav ,
str. 11 Februarie, 6 ; MihAilescu (loan),
Sub-sef, General de brigadA Istrati inf. ; str. Viting, 26 ; Condeescu (Nicolae),
SECTIUNEA I inf. ; Popescu (Stefan., din bat. 9 vtinii-
$ef, Colonel Saegiu (Aurel), inf. strada teri, Hotel Regal.
Sculpturei, 16. Adj. cl. 11, Alexiu (Leon.), b-v Carol 71

www.digibuc.ro
58

SECTIUNEA II reg. 1 art. de cet.; Atanasiu (Cesar), ar-


Sef, Colonel GArdescu (Ioan), inf., c I- tilerie.
lea Plevnei, 10. Biuroul II :
Locot.-colonel Christeszu (C-tin), atasat Cfipitan Caton (Gheorghe), de la reg.
reg. 13. Arges No. 4.
Biuroul IV, Operatiuni Biuroul III :
Maior Vernescu (loan) art., str.Sfinti, 80. Locotenenti Georgescu (loan), dela
CApitanii lonescu (Mihail), inf., str. Spe- reg. 1art. de cetate ; Procopiescu Pam-
rantei 21 ; Florescu ( H. loan), stag. din Ft1), dela bat. 3 pionieri.
bat. 4 vanAtori, str. Dr. Varnali, 20, Serviciul Topografic
Biuroul V, Transporturi Maior, Niculescu (Dimitrie), inf.
Maior Referendaru (Al.), art , str. Va-
CIRcumscRIPTEA I
sile Lucaci, 124.
CApitani : Mircescu (Ludovig), cavalerie, Seful circumscriptiei, Maior Pavelescu
Manolescu (loan), str. rantanei, 14 ; Vera (Ion), de la serv. de geniu corp I arm.
(Theodor), stag. din reg. 13 art., strada Operatori topografi :
Zefirului, 14. Locotenenti Gerota (Ion), dela reg.
RAsboeni 13; Trandafirescu (Dumitru), de
Biuroul VI, Informatiuni la reg. Rsboeni 15; Stavrescu (Vladimir),
Maior Popovici (loan), art., str. Semi- dela reg. Rom n No. 14 ; Stirbei (Ion),
cercului, 9. dela bat. 3 vAnAtori; Tutunaru (Alex.) de
CApitanii : Sarbu (Stefan), inf , strada la reg. 1 Mehedinti No 17; Demetrievici
Stirbei VodA, 69 ; Strisca (Ion). Mils. din (Sava) inf., SAulescu (Ion), dela reg. Val-
reg. Tecuciu No. 24, str. Popa-Nan, 79; cea No. 2.
Nicolau (Teodor), stag. din reg. Muscel Sublocotenerit Rasoveanu (Ion), dela
No. 30, str. Labirint, 133 ; Hentzel (Va- reg. Prahova No. 7.
sile), atasat din reg. Siret No. 11, strada
CIRCUMSCRIPTIA 11
Berzei. 20.
Locotenent Septilici (Arcade), atas. din Seful circumscriptiei, CApitan Seicaru
reg. Calafat No. 31, str. Sf. Constantin. 11. (Victor), dela reg. Bacau 27.
Registrator cls II, BArbulescu (C-tin., Operatori topografi :
str. Nicusor, 21. CApitan, Emilian (V lerian), dela reg. 9
Copisti cl. 11: Simionescu (I.), str. La- artilerie.
birint, 55; Copilcineanu (Gh ). str. Mann Locotenenti Mateescu Ion), dela reg.
Cavafu. 4 Nov No. 21; Atanasiu C-tin), dela reg.
Olt No. 3 ; Epure (Ion), dela reg. Can-
Alwfi mililari temir No. 12; Negulescu (C,), dela reg.
Maiori Schina (Mihail , de la reg 8 Siret, I I .
rosiori, Viena ; Petala (Nicolae), debt reg. Sublocotenenti : Davidescu (Stefan), de
Siret I I, Sofia ; VIAdescu (Gheorghe) de la reg. 4 Ilfov No. 21; Isbasescu (Octa-
la Divizia 6, Roma; Sturdza (Alexandra), vian , dela bat. 8 v AnAtori.
dela reg. Roman 14, Paris. ciRcumscRIPTIA Ill
Capitan Rilscanu (Ion), debt reg. 8 art., Seful circumscriptiei, Capitan Gheorghiu
Berlin. ((lrigore), de la reg. 7 Rahova, No, 25.
SECTIUNEA III Operatori topografi

Director, .... .
Inslilutal geografic al armalei
. .
Sub-director, CApitan comandor Catu-
Locotenentii Popescu (lordan), de la
reg. 5 lalomita No. 23; Marculescu (Va.
sile), dela reg. Teleorman, No. 20 ; Do-
bre (C. Alexandru, dela bat. 6 vanAtori
neanu (Al. , dela comandam. marinei. Serbanescu (C-tin, dela reg. Matei Basa-
Servicial Geodezic fi al nivelementalui rab No. 35; Florian (Grigorie), dela reg.
de precizie 3 Dambovita No. 22; Grigorovicl Gheor-
Major Verbiceanu (Nicolae), dela reg ghe). dela reg. Roman No. 14 : Homo-
Calafat 31. ceanu (Teodor) de la reg. Patna No. 10.
Biuroul I : Sublocotenent Porn leiu (D. Teodor.,
Capitani CoandA G. loan), dela reg. dela reg. Stefan-cel-Mare No. 13.
2 Romanati No. 19; Roiu (Cornelia). dela CIRCUMSCRIPTIA IV
reg. Bacau 27. Saul circumseriptiei, Capitan TAntisescu
Locotenenti : Boboc (Oheorghe), debt (Victor), infanterfe.

www.digibuc.ro
Operatori topografi : str. LAnAriei, 7 ; Constantinescu (lordan),
CApitan Teodorescu (Nicolae), dela reg. str. Triumfului, 7.
5 lalomita No. 23. Registrator cl. I. Constantinescu (Ion),
Locotenenti : PurcAreanu (To-na), dela str. Pasagiul Peles, 5.
reg. Radu-Negru No. 26; Niculescu (G. Registratori cl. II IAA (Dumitru) str.
Atanasie), dela reg. Arges No. 4 ; Eco- Laborator. 47 : $einessu (Oh.), str. G. D.
nomu (Nico'ae , dela reg. Rovine No, 26; Palade. 53 ; Paulescu (V.), str. Hirmului,
Georgescu (Ctin), dela reg. Suceava No. 4 ; Negoescu (1.), Prelungirea Doroban-
16; lonescu (T. Nicolae), dela bat. 7 vA- tilor, str. C. Dumitrescu, 42.
nritori, Borcan (Ion), dela reg. Ro .ian Copis i cl. : Nicolau (P.), calea Gni-
1

No. 14; Dumitriu (Benedict), de la reg. vitei, 134 ; Adam (AI.), str. Carol Da-
Siret No. II ; Culici (Alex.), dela regim. vila, 28.
Putna No. 10. Copisti cl II : Bala (Grig.), str. Pu(u-
Sublocotenent, Nicolin (C. loan), dela CU apA-rece, 39 Antonescu (Calinic), str.
reg. 3 DAmbovila No. 22. Ceairului, 12 ; 5einescu (Nicolai), str. G.
D. Panicle, 55.
Serviciul Cartografic
ServIclul Controlului, Contabilltatel,
Maior : Sclia (Constantin), art. Contenclosului i Pensillor,
Biuroul I -
CAp'tan Nun (N, loan), dela reg. Tul- DirecLor, Intendant VArtejeanu (Ion).
cea No. 33. SECTIUNEA I

.
.

. .
........
Biuroul II :
Biuroul III :
. . . . . . . . .
pului, I.
Contabilitate
Adj, J. I, Borcea (AtAnase), str. Tim-
Biuroul I. Ordonanore :
Comandantul Trupei, Cripitan Botez Adm.-Adj cl. 11, Mandrin (Petre), str.
(Constantin), geniu. Delea Ve. he, 17.
Serpiciul Contabiliedrii $ef de biurou cl. III, Vladimirescu (D.),
Administralor cl. I, CiovicA (loan). str. Taranilor, 39.
Administrator cl. III, Davidescu (David). Administrator cl. III, Dumitre:.cu (loan),
Serviciul Personalutui str Scoalei, 8.
Biroul II, Casierie :
Director, Colonel SAulescu (Ntc), inf. Adm. cl. I : Alexandrescu (Al ), str.
str. Lucaci. 17. General Lahovari, 96.
Ajutor, Maior Adm cl. 11 : Popescu (Mihail), calea 13
Inspectorul Muzicilor, MArgAritescu (Mi- Septembrie, 23
hai;), calea Plevnei, 5. SLCTIUNEA II
Biuroul I : Controlul
Crtpitan BAlAceanu (Oliviu), inf . calea A Ij. cl. I : Dabija (Nicolae), str. Bru-
Mosilor, 166. tari, 23
Locotenenti : GearAm (D. Haralambie), Biuroul 1 :
inf., str. lcoanei, 109 ; Cibuchi (Dionisie), Adj. cl. II : StAnescu (Constantin) str.
Aleea Rignault, II. TrinitrI(ii, 53.
Biuroul II : Biuroul II :
Adm. cl. I, Economu (Mihail), str. Gen- Adj. cl. II : Cruceanu (Constantin) str.
tilA, 16. Buzesti, 74 bis.
Locot Aricesi:u (Teodor), cav., strada .Biuroul III :
Modei, 4 Adj. cl. II : Davidescu (lulian).
Hiuroul 111: Biuroul IV :
CApitan Poenaru (Gheorghe), art., str. Adj. cl. II : MihAescu (Alexe), str. De-
Rnmeoartl, 17 lea-Veche, 12.
Locotenent Gheorghiu (Gh ). geniu, str SECTIUNEA III
FAntAnei, 8. Contencios si Pensii
Biuroul IV : Adj. cl. I : FAtulescu (C- tin), str. Mircea
Adm. cl. II, Popescu (Ion), Sfinti, 69. Vodri, 18.
Sub sef de biurou cl I, Ghimpa (Std.), B:uroul I :
tr. Proktului, 0. Adm. cl. 11 : Georgescu (C-tin), str.
Sub -sefi de biurou cl. II : Popescu (P.). Popa Chitu, 37.

www.digibuc.ro
60

Biuroul II : Copist cf 1: Suteanu (Ion), str.StirbeI


Avocat consult. : Stravolca (C.), str. VodA, 192.
C. A Rosetti, 39. Copist cl. 11: Constantinescu (Traian)
Biuroul Taxelor militate : str. Eliseului, 9.
Sel de biurou cl. I : Napoleon (Ata- Elevi de Administratie cl. II : Mahala
nasie. (Ion), str. Eliseului, 9 ; Mihai ((Ion), str.
Sub sefi de biurou cl. II : Stirbulef cu Plesoianu.
(C.), sir. Fetei, 19 ; VArtejanu (lacob),
DIRECTIUNEA III-a ARTILERIE
str. Polizu, 7.
Registratori cl. I : StAtescu (Oh.), str. Inspector general : Gen. adj. Coandg
Ghica Voda. 12 bis. (Constantin), Corn. Div. 4, Intrarea Am-
Registrator cl. 11: Pgunescu (Petre) zei, 3.
Fund Tunari, 11. Locotenent Oprescu (Oh.), din reg. 10
Copist caligraf : lonescu (T. Ion), str. art. adjutant, str. Polizu, 18
LAzureanu, 60. Director : Lt.-colonel 1 tiescu (Dumitru)
Copisti : Stingheanu (Alex.), str. Sfinti, str, Manea Brutaru, 12.
58 ; Marinescu (D.), str. Rona, 47 bis ; Ajutor : Maior Balmez (Stefan), str.
BrAdescu (V.), str. Mihnea, 8. Romang, 139.
Copisti cl. 1: lonescu (Oheorghe), str. Biroul I :
Dogari, 18 ; Alexandrescu (Dumitrie). str. Cgpitan Filiti (Gheorghe), str. Zefir, 8.
Ghica Vodg, 1 ; Niculescu (Gheorghe), Biuroul II :
str. Telegrafului, 8. Adjutant cl. 11: Achimescu (loan), Fun-
Copisti cl. II : lonescu (V. D.) calea 13 dAtura Sevastopol, 25.
Septembrie, 123 ; Radulian (Florea), str. Biuroul 111:
Sabinelor, 22: Pretor (D. Stefan). str. Maior Vasiliu (I. Niisturel), str. Carol
Aielierului, 28; Pelcu (D P. , str. Traian Davila, 11 bi-.
127 ; Stefan (Grigore), str. Soarclui, 2. Locotanent Vasilescu (G. Anton), sir.
Stirbei Vodil, 73.
DlRECT/UNEA i-a usiFANTERIE
Director: Coloncl Saegiu (Aurel).
Maior Mardarescu (Oh.), Aleea Blank
Major
CApitan
. .....
Biuroul IV :

B, 36. Locotenent Radulescu N. Ion). str,


CApitan Durnitrescu (Ion), str, Ge- FrancmazonA, 33.
meni, 5.
Registrator : Constantinescu (C-tin), str. Comiletal technic
Rudolf, 14. Biuroul 1 .
Copisti : Simionescu (Virgiliu), str. CApitan ; Rudeanu (Vasile), str. Ro-
Toamnei 73 ; Nicolau (Sebastian), str. mang, 95 bis.
Fratilor, 1 bis. Biuroul 11:
Elev de Administratie : Crudu (Gabriel) Cgpitani : Grigorescu Anastase), str.
str. Hagianof 1, 6. G G. Cantacuzino, 228 : Pascal (Traian),
DIRECTIUNEA Il-a CAVALERIE str. Traian, 137.
Inspector general : Alteta Sa Regalk Poligonal de experienta al Artileriet
FERDINAND, Principe al Romgniei, Ge- Locotenent in retragere : (Titirigg C-tin)
neral de Divizie, Comandantul Corpului Sub-sef de biurou cl. 11 ; lonescu Teo-
2 Armatg. odor , str Rondg, 77.
Director : Colonel, Registratori cI. I ; Scordescu (Spirn),
Ajutor : . . , . sir. TA, ani, 82 ; Vulturescu N ), str. Ur-
Biuroul I : sului, 22 ; Pgr:AlAbescu (Mihail), str. Fra-
CApitan Romano (Origore), str. Mihail tilor, 95.
Kogalniceanu, 17, Caligraf : Giosanu (Oh.), str. Rume-
Biuroul 11 : oarg, 23.
CApitan Scortescu (Nicolae), str. Las- Copist cl. II : Enciulescu (N.), str. 13u-
car Catargi, 20. zesti, 59.
Sef de biurou cl. II : Constantinescu Elev practicant cl. I : Pgrvulescu (I.),
(Mihail , sir. Sf. Constantin, 17. str. FAinari, 22.
Registrator cl. 1; lonescu (D.), str. Ca- Elev pi acticant cl II ; Ispas (Petre),
zgrmei, 42. str. Foisor, 67.

www.digibuc.ro
61

DIRECTIUNEA 1v-a GENIU C. Serviciul de execulinne


Inspector general : General Boteanu Cpitanii: Vasilescu (S! loan) : Nicolau
(Mihail), Guvernatorul Cetatei Bucuresti. (Andreiu) ; Grigoriu (Anghel) ; Simionescu
Director : Lt. Colonel Vaitoianu (A.), (Dumitru) ; Botez (N. Stefan ; lonescu
str. Popa Tatu. 3. (Constantin) ; Cornescu (Gheorghe) ; Du-
A. Serviciul Central mitr scu ( I oan ) ; Radulescu (lheorghe)
a) SECTIUNEA I Cambureanu (Paul), dela regiunea r. N. G.
Maior : Razu (Aristide), str. Sf. Con- Guard gels. cl. : Popescu (loan).
1

stantin, 15 bis. Gaurzi gen. cl. II : Tomescu (G11,)


Biuroul :
1
Dumit u (Achil).
Cripitan, Genuneanu (D.), calea Victo- Guard gen. cl. III : loanid (V. Stefan).
riei, 109. DIRECTIUNEA v-a MARIN
Biur ul II : Inspector general : Contra amiral Eus
Locotenent, Fometescu (C-tin), str. tatiu Sebastian).
Sfin(ilor, 23. Biuroul I :
b) SECTIUNEA II Capitan Baliinescu (loan), Calea Raho
Lt -Colonel Bolan (Octav), str. Ra- vei, 23
covitii, I 6. Biuroul II :
Biuroul I : Sub-sef de biurou cl. II : Georganta
Cgpitan : Zotu (Victor), str. lsvor 89. (Ion , str Labirint, 155.
Guard geniu cl. II : Popescu (loan), Registratori-archivar: cl. 1: Orasean
str. Caruthsi, 21. (Pr.), str. Arionoaei. 6 ; Constantinescu
Biuroul II : (Const ), str. Vasile Lascar, 157.
Capitan Grilmaticescu (loan), B-dul Eli- DIREC FIUNE.A vt-a SANI fARA
sabeth, 33. Director : Medic It.-colonel Catopo
I3iuroul III : (Ugric), str. Rinocerului, 12.
Guerd gen. cl. 11; Ghenildescu (P.), 13iuroul I :
Soseaua din nou, 1-ilaret, 4. Medic veterinar Lt.- c donel Constanti-
B. Set-want azarnuirei nescu (Brad), str. I. C. Bratianu, 34.
Guard Geniu cl. 1: Sava (Nicolae), Medic Capitnn Butoianu (M ), str. Fru-
sos. Stefan-cel-Mare, 9. moasa. 12.
Guard geniu cl. Ill loanid (V. St.) Medic vet rinar Major Nicolaesut (R.
sir. Saturn, 2). Ion), B-d Maria, 74.
Arhitect ii. 1, Honzik (Eduard), str. Set de biurou cl. I ; Tanasescu (Oh.),
Domnitei, 5. str. Schith Maicelor. 9
Arhitect cl. 11: Reisz (August), str Pre- Registratori archivari clasa I: Poi esc
cupetii Noi, 14. (Th ), str. G-ral Lahovari, 86.
Arhitect, Pavlowski, calea 13 Septem- Registratori-arhivari cl. : Ranetescu11

uric, 52. (S. (..oast.). str. Floreasca, 8 ; Strajenescu


Ciinductor desenator cl. 11, Neuebener (M.), str. Romana, 107.
(Carol), str. lsvor, 89, Copist cl. I : Angelescu (N.), str, Go-
Conductori desenatori : Deldebio (Ene) gosilor, 7.
calea Plevnei, 115 ; Constantines u (Ni- DIRLC rIUNBA II-a IN I ENDLN fA
colae), str. Traian, 200 ; Popesca (loan), Inspector general : Intendent general
str. Francmazonli, 7 ; Zimmer (Milt.), str. Anew Constc.ntin , str. Soarelui, 3.
Barierei, 14 ; Popescu ( kth.), str. Franc- Director Intendant Zaharia (Constan-
mazona, 73. tin , B-d. Pache. 22.
Sub-sefi cl. II: Georgescu ,C-tin str, Ajutor : Adjutant cl. I, Dimitrescu Ste-
Toamne: 105 ; lonescu (V.), str. Fecion- fan), str. Mi on Costin, 8.
rei, 3. Biuroul I :
Registrator-Arhivar : Marghescu (1. , Adjutant cl. II Dimitriu Nicolae), str.
:

str 1 tt Malta, Grand, 42. Verei, 3.


Copist cl. 1: Serbilnescu (N.), strada Administrator cl. II : Popescu (Crista-
Zarzar, 5. che), B-d. Domnitei, I.
Copisti cl II : Mitrescu (Oh.), str. Jus- Biuroul 11:
tinian, 17 ; lonescu (Const.), str. Virgil Adjutant cl. II : Andronescu (R. , So
Ple$oianu, 8. seaua Colonel China, 22.

www.digibuc.ro
62

Administrator cl. III : Ceorgescu (G.). Gontra -amiral Eustatiu Sebastian co.
Biuroul III : mandant si inspector general al marinei
Adjutant cl. II : SAgArceanu (C-tin), str. militare.
PAcei. 4. Secretar. General Boteanu Remus se-
Biuroul IV : cretor general al Ministerului de RAsboiu.
Adjutant cl. II : Dimitriu (Teodor), str.
InchinatA (Filaret), 43. Cornitetul inspectorilor generali
Administrator cl. RAdulesca (Ion),
II : Presedinte, Gen. de divizie CrAiniceanu
dela reg. Mihai Viteazu No. 6, str. Dr. (Grigoret. ministru de rAsboiu
ROLL Alteta Sa RegalA FERDINAND, Prin-
Administrator el. III : Mirzescu (M.), cipe al RomAniei, general de divizie, co-
Mr. Agriculturei. mandantul corpului 2 de armatA si ins-
Registrator, ComAneanu (Ion), Calea 13 pector general al cavaleriei.
Septembre, 132. General de divizie-adjutant, Warthiadi
Sub-ofiter administrator cl. I, Conescu (Panait), comandantul corpului III de ar-
(I.), str Delea Noug, 28. matA si al reg. intArite F. N. G.
Copisti cl II : Moisescii (N.), str. i-utu General TAtArescu (Nicolae), conian-
cu apA rece, 38 ; Pancu (Const), strada dental corpului 4 de armatA.
Belvedere, 3 General Zossima, comandantul corpului
1 de armatA.
INTENDENTA STABILIMENTELOR CENTRALE General adjutant CoandA (Constantin),
Director, Intendant Pantele (0-gbe). inspectorul general al artileriei.
Ajutor, Adjutant el. I Nicolau (Dimitrie). General Boteanu (Mihail), guvernatorul
Biuroul I : CetAtei Bucuresti si inspector general al
Administratjr cl. II, Miligeseu (D-tru). geniului.
Biuroul II : General Mavrocordat (Leon), Seful Sta-
Adjutant cl. II, Stefanovici (Constantin). tului Major Regal
Administrator cl, II, Davidescu (Cons- Contra amiral, Eustatiu Sebastian co -
tantin). mandant si inspector general al marinei
Biuroul 111: militare.
Adjudant cl. II, Martac (Ion). Intendant general Mineiu (Constantin),
Administrator cl II, Grigorescu (Con- inspector general al serviciurilor admi-
stantin). nistrative ale armatei.
Serviciul exterior pentru supaveglzerea Secretar, Boteanu Remus secretar ge-
stabilimentelor centrale neral al ministerului de rAsboiu.
Adjutanti cl. 1: Georgescu (Mihail) ; Comitetele consultative
Condeescu (Matei) ; Leonte (State) ; Du- Me Statulul.major General al Armatel :
nAreanu (Gr.).
Adjutant cl. II, Spirescu (Andrei).
CONSILII SI COMITETE
Consiliul superior al ilmatei
g-rai al armatei.
General . . . . ......
Genera Ilstrati, sub-seful statului major

Directorul lnstitutului Geografic.


Colonel Saegiu (Aureliu), dela statul
Presedinte, Gen de divizie CrAiniceanu major general.
(Grigore , Ministru de rAsboiu Colonel GArdescu (loan), dela statul
Alteta Sa RegalA FERDINAND, Prin major general
cipe al RomAniei, general de divizie, co- Lt.-colonel Filoti (Traian), comandantul
mandantul corpului 2 armatA si Inspector scoalei de riizboiu.
general al cavaleriei.
General de divizie-adjutant, Warthiadi Al lnlantnrIel :
(Panail). Comandantul corpului III de ar- Presedinte, General Culcer (loan), co-
matA si al reg intArite F. N. F. mandatul div. 9.
General-adjutant CoandA (Constantin), General HArjeu (Constantin), coman-
Comandantul Diviziei 4 si Inspectotul ge- dental diviziei 2.
neral al artileriei. General Asian (Mihail), comandantul
General Boteanu (Mihail), Guvernato- brig. XV infanterie.
rul Cettii Lucure0 i Inspector General Colonel GArdescu (ion), Directorul in-
al Geniului. fanteriei din Ministerul de rilsboiu.

www.digibuc.ro
63

Colonel Misirliu (Constantin), comand. Medic locot-colonel Mihal (G-ghe), de


reg Rovine No. 26. la spitalul militar gRegina Elisabeta..
Al Cavalerlel : Medic locot.-colonel Popescu Gro-
Alteta Sa Regala FERDINAND, Prin- zeanu (Dimitrie), dela comandamentul di-
cipe al RomAniei, general de divizie, Co- viziei 4.
mandat al corpului 2 de armata si Ins- Medic locot.-colonel Cristodorescu (A-
pector general al cavaleriei. lexandru). directorul institutului medico-
militar.
General Bogdan (Gheorghe), coman- Pentru chestlunile veterinare t larmaceu-
dantul brigadei 5 cavalerie. 'nee, comitetul se complecteazi cu:
Colonel Pretorian (Eracle), comandantul
Pietei Bucuresti.
Colonel . . .....
cavaleriei din Mir.ister.
directorul
Veterinar locot. colonel Constantinescu-
Brad (lov), veterinar sef al armatei.
Veterinar maior StrehAianu (Vasile),
dela corpul 2 de armatA.
Lt.-colonel Filoti (Traian), comandantul
Scoalei Superioare de RAsboiti. Veterinar maior Gavrilescu (Constan-
tin) dela reg, 2 de artilerie.
Al Artilerlel: Veterinar maior Stavrescu (Petre). de
General-adj. Coandti (Constantin), ins- la reg. 10 artilerie.
pector general al artileriei. Farmacist locot.-colonel Merisescu (Mi-
General Vasiliu (Petre Nasturel , co- hail), farmacist sef al armatei.
mandantul brigadei 3 artilerie. Al intendentei
Colonel Paraschivescu (Toma), coman- Intendant general Mineiu (Const ), Di-
dantul reg. 6 artilerie. rectorul superior al Intendentei i Inspec-
Colonel Volvoreanu (C-tin), dela Cor- torul genera) at serviciilor administrative
pul 2 armatti. ale armatei.
Colonel Muica (Ion), directorul Piro- Intendant VArtojanu (loan). seful ser-
techniei armatei. viciului contributiunilor din Ministerul de
Lt-coionel lliescu (Dimitrie), directorul RAsboiu
Artileriei din Minister. Intendant Zaharia (Constanttn), Direc-
Al : torul Intendentei din Ministernl de RAs-
General Boteanu (Mihail), cnmandantul boiu.
Cettitei Bucuregi si inspector general al Intendant Pantele (Gheorghe), Direc-
geniului. torul Intendentei Stabilimentelor Cen-
Colonel VAlleanu (Gheorghe), seful ser- trale.
vicinlui de geniu al CetAtei Bucuresti. Sub-intendant CeovicA (Dimitrie), Se-
Lt.-colonel Vaitoianu ( rtur), directo- ful Intendentei Corpului 2.
rul geniului din Minister. Pentru alergirlle milltare :
Lt.-colonel Panattescu (Scarlat), co Presedinte : Maior Caratasu (C-tin).
mandantul batalionului de cali ferate. Maiori : PortocalA (Nicolae) ; Paianu
Major Stefltnescu (Dimitrie), coman- (Di n u).
dantul batalionutui 2 pionieri CApitat i : Manu (Gheorghe) ; Moruzi
Al Marinel : (Gheorghe).
Contra-amiral Eustatiu (Sebastian), co- Locotenent : Sulu (Crigore).
mandant si inspector general al marinei COMISIUNEA SUPERIOARA A CASSEI
militare. DOTATIUNEI OASTEI
Comandor Barbieri (Nlcolae), insp. Presedinte : Ciru Oeconomu, Membru
Porturilor. la Inalta Curte de Casatiune si justitie.
Comandor EAlescu (C-tin), directorul Membrii : Coloneli VAleanu (Dumitru) ;
Arsenalului marinei. Solacolu (Gheorghe) ; Costesu (Const.).
Al Servlciulul Sanitar: Intendant : VArtojanu (Ion).
Medic colonel . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
eful Spitalului militar gRegina Elisabetaa General in rezervA : BAdulescu (Vasile),
Medic colonel . . .. .. . senator.
medic sef al corpului 2 armata. Maior iu rezerva : VAsescu (George),
Medic locot-colonel Catopol (Dimitrie), deputat.
directorul directiunei VI sanitare din mi- CAp;tan in rezerva : Sturdza (S. Con-
nister. stantin), deputat.

www.digibuc.ro
64

JUSTI rIA hin.rrARA Locotenent- infanterie,


Consiliul permanent de repizie substitut.
(Bucurelti) Locotenent Negulescu (Mihail), cava-
Colonel Lambru N., comisar regal. lerie, substit:t.
Capitan Homoriceanu (N.), dela reg. CORPUL III ARMATA
Mircea No. 32.
CApitan Gheorghiu (loan), cavalerie.
Parclzete le consilidor de tasboi permanente Capitan V Adescu (Alexandru), infante-
CORM.. I ARMATA rie, raportor.
CApitan BrAiloiu (Gh.), cavalerie, cc- Locotenent PlesnilA (loan) infanterie
mlsar regal. Locotenent Macovescu (Dumitru), in-
CApitan Vasilescu (Stefan), infanterie, fanterie, substitut.
raportor. CORPUL. IV ARMATA
Locotenent Sorescu (Constantin), in-
anterie, substitut. CApitan Dimitriu (Alexandru), infante-
Locotenent Pilimon (loanichi), infante- rie. comisar regal.
rie, substitut. CApitan Petrovici (Constantin), infante-
rie, raportor.
CORPUL II ARMATA Locotenent Ganea (Petre), cavalerie,
Maior Castris, infanterie, comisar regal. substitut.
CApitan lonescu (D. Marin), infanterie, Locotenent GiurcAneanu (C.), infante-
raportor. rie, subztitut.

ARSENALUL DE CONSTRUCTII
Lt. col. Miclescu, Maior Stelanescu D., Sifvulescu N., Dumitrescu Th., Lobei C.,
Cap. Georgescu Ath., Vanghele St., U. Panaitescu %ndrei, Cap. BrAtescu Gh.,
Erhiceanu Ed., Mauha E., Dumitriu I., Lt. Dumitrescu C., Med. loc. Cristian Eu-
Vasiliu N. geniu.
Contabili, Guard art. Steftinescu L.,

PIROTECHNIA ARMATEI
Col MuicA I., Maior Paianu D., CAp. D., Bratescu N., Petrescu Oh , lonescu
Patriciu L., TipArescu P , Lt lonescu M. V., Stroe C.
C Opreanu R. R., Teodorescu I., Toii- Comand. comp. lucrAtorilor, Cap. S )-
rescu G. I. fronescu M
Contabili : Guarzi art. Constantinescu Ofiteri instructori, Lt. Stratilescu Gh.

www.digibuc.ro
65

SENATUL

-
(seslunea anulul 1909-1910)

01UROLIla
Preedinte :
General BUD1STEANU C. . . col. I Hoy . . Str. Academiei 53.
Vice-preedinti :
Climescu (Constantin) . . . . col. H Iasi. . . Hotel Bulevard.
Lupagu (Neron) . . . I Vaslui. . Str. Cosma, 12.
Dr. Romniceanu (Gr.) . . H Ilfov . . Str. Scaune, 42.
Costescu Comaneanu (C.) . I Dambovi(a Str. Karl Lueger, 16.
Secretari :
Dr. Bucsenescu (Constantin) . . . col. I Botopni Str. Dionisie, 83.
Constantinescu Romniceanu (G.) . . 11 Tutova . Hotel Metropol.
Danielescu (C. Constantin) . . . 3. 1 Gorj . Str. Posta V., 10.
Dianu (Constantin) * H Dolj . . Hotel Capsa.
Dobruneanu (Stefan) II Gorj . . Hotel Splendid
lonescu (N. Nicolae) 1 Braila . Hotel Capa
Olanescu (I. Gheorghe) II Valcea Hotel Metropol.
Plessea (G. Ion) . I Dolj . Hotel Caw.
Questori :
General Badulescu (Vasile) . . col. H Teleorm., Str. Plantelor, 21 bis
Ghimpa (Mihail) II Ilfov. . Str. Brezoianu, 29.
Pillat (N. Ion) 2. I Dorohoi, Str. L. Catargi, 12.
Beloescu (Stroe) . I Tutova, Str. Carol, 6.

Mem brii Senatului


(Cu adresele din Capitala)
Altela Sa Regard Ferdinand, Prin- P. S. S. Episcopul de Husi, str.
cipe de Romania, MoOenitor pre- Sapientei, (Sinod).
sumptiv al Coroanei. P. S. S. Episcopul de Arge, Bi-
I. P. S. S. Mitropolitul Primat, Mi- serica Antim.
tropolie. P. S. S Episcopul Dunarei de Jos.
P. S. S. Mitropolitul Moldovei
I. str. Paiatul Justitiei.
siSucevei, Sculpturei. Adamescu (Mihail], col. 11 Neamtu,
Hotel Metropol.
P. S. S. Episcopul de Ramnic, str. Albu (N. Stefan), col I Suceavv,
Sapientei, (Sinod). str. I. C. Bratianu, 18.
P S. S. Episcopul tie Roman, Ho- Aiexandri (M.), col. I Covurlui, ca
tel Frascati. lea MoOor, 49.
P. S. S, Episcopul de Bazau, str. Arion (C. C.), col. I Buzdu, str.
Vineri I. Corabiei, 9.

www.digibuc.ro
66

General Averescu (Al.), col. 11 Te- Disescu (G. C.), col. II Teleorman
cuciu, Str. Rozelor, 14. str. I. C. Bratianu. 9.
Badar (Alexandru), col. 1 Iasi, Dobruneanu (N. Ion), col. II Ro-
Str. Otetari, 2. manali, Hotel Metropol.
Bastachi (Constantin), col. II Vas- Dornescu (Theodor), col. I Neamtu
lui, str. Politiei, 5. Hotel Bristol.
Bildirescu (D. Dimitrie), col. I Te- Dr. Draghescu (Dimitrie), col. 11
leorman, sir. FAntanei, 7. Dambovita, str. G. G. Cantacuzino 15.
Bontas (Aristide), col. H Roman, Dumitrescu-Procopie (I.), col. I ll-
Hotel Splendid. fov, str. Batistea, 24.
BrAtsanu (Pavel), col. 1 Romanati, Economu (Nicolae). col. H Dolj,
Hotel Splendid. Hotel Metropol.
Buicliu-Bogdan (Gh.), col. I Roman, Enacovici (Al.), col. 1 Botosani, str.
Hotel Splendid. G. G. Cantacuzino, 43.
Buicliu (Grigore) col. I Iasi, Hotel Enescu (C.), col. I Prahova, str.
Bulevard. Luminei, 1.
Burghele (Gh. Gheorghe), col. I FantAneanu (Costica), col. I Olt,
Dorohoi, Hotel Metropol. str. Popa-Tatu, 27.
CAmArAsescu (Toma), col. I Gorj, Filipescu (I. Alexandru), col. 1

str. Clementei 11. Vlasca, calea Victoriei. 155.


CamenitA (Alexandru), col. II Me- Filoti (Nistor), col. 11 Brila, str.
hedinti, Hotel High-Life. Rotasi, 7.
Cantacuzino (Gr, Oh.), col. I Pra- FrdtilA (August), col. II Covurlui,
hova, calea Victoriei, 167. str, Carol, 6.
Cantacuzino - Pascanu (C.), col. I Fundaleanu (Haralamb), col. II Ro-
Roman, Hotel Bulevard. manali, str. Dionisie, 40.
Cantili (C. Panaite), col. I Back!, Gaetan (G. Gh.), col. 11 Braila, Ho-
Hotel Metropol. tel Bulevard
CApitanovici (D. Teodor), col, II Ghica (I. Dimitrie), col. 11 R-SArat,
Arges, calea Victoriei. 212. str. SpAtarului, 13.
Carp (Anton), co1.1 Buzau, Banca Ghica (N. Eugen), col. I Bacau,
NationalA. Hotel Metropol.
Cernat (Costache), col. II Putna, Ghirgiu (Alexandru), col. II OH-
Hotel High-Life. str. Clopotarii-Noui, 123.
Chiriacescu (Constantin), col. 1 Ia- Giurgiovanu (Gh. Gheorghe), col.
lomita, Str. Lucaci, 46. H Dorohoiu, Hotel Hotel High-Life.
Cincu (Teodor), col. I Tecuciu, str. Gradisteanu (C. Ion), col. 1 R-sa-
Brezoianu, 9 bis. rat, str. RomanA, I.
Ciochina (Constantin), col. I. lalo- General larca (Constantin), col, II
rnita, Hotel Englisch. Buzau, Hotel Metropol.
Ciomac (Chr. Garabet), col. H Bo- Igiroseanu (Ion), co!. I Mehedinti,
tosani, Hotel Metropol. Hotel High. Life.
Cisman (M. Neculai), col. II FAlciu, loan (Teodor), col. 1 Tutova, Ho-
Hotel Regal. tel Union.
Columbeanu (Cr.), col. H Doli, Ho- lorgulescu (Gr. Nae). col. I Muscel
tel Bristol. Hotel Metropol.
Comonitza (lordache), col. H Neamtu 1svoranu (R. Hariu), col. I Mehe
str. Stirbei-Vodil, 142. dinti, Hotel Continental.
Constantinescu (Al.), col. II BacAu, Dr. Jugureanu (N.), col. II Muscel,
str, Romani, 3. Hotel Englisch.
Demetrianu (Mihail), col. I Roma- Lecca (G. Caton), col. II BacAu,
nati, Str. Regala, 16. calea Dorobantilor, 29.

www.digibuc.ro
67

Leonida (Constantin), col. 1 FAlciu, Popescu (1. Dimitrie), col. 11 Me-


Hotel Splendid. hedinti, Hotel Union.
Lovinescu (Th, Vasile), col. II Su- Procopiu (Grigore), col. 1 VAlcea,
ceava, Hotel Regal. str. Lipscani, 20.
Dr. Macridescu (Ion), co1.1 Putna, Protopopescu (Dimitrie), col. 1 Olt,
Hctel Splendid. sir. Salciilor, 17.
Madgearu (N. NicA), col. II Covur- Dr. ROmniceanu (Gr.), col. 11 Ilfov,
luiu, Hotel Splendid. str. Scaune, 42.
Saveanu (Nicolae), col. 1 Putna,
Maiorescu (Titu), col. universitar Calea Victoririei, 176.
Bucuresti, str. Mercur, 1. Stematur (1. Ion), cul. 11 Mambo-
Inginer MAnescu (C.), col. I Su- vita, Hotel Metropol.
ceava, sir. PrimAverei, 24. Sturdza (A. Dimitrie), col. I Braila,
M:ires (Plutarch), col. II Buzau, str. Mercur, 3.
str. Karl Lueger, 24. Stefanescu (Mitu), col. 11 Prahova.
Misir (Petre), col. universitar Iasi Tataranu (P. Al.), col. 1 R.-Sarat,
str. Polona, 101. Hotel Metropol.
Miulescu (I. Teodor), col. II lalo- General Teleman (G.), col. 1 M-
mita, Hotel English. ehl, Hotel Splendid.
Nacu (Constantin), col. 11 Ilfov, sir. Tritonescu (Toma), col. 1 Arges,
Teilor, 56. Hotel de France.
Nicorescu (Nicolae), col. II Tutova, Tine (Constantin), col. I Covurluiu,
Hotel High-Life. Calea Mos lor, 103.
Olnescu (Constantin), col. 1 Dam- Ursianu (Valerian), col. 1 Valcea,
bovita, str. Fantallei, 11. str. Palade, 23.
Dr. Petrini (Paul), col. I Teleor- Vasiliu (D. Vasile), col. II Soto-
man, str. Domnitei, 7. sani, Hotel Continental.
Dr. PitisUanu (Ion), col. 11 Vlasca, Vericeanu (Alexandru), col. I Ar-
Hotel Bristol. ges, str. Brezoianu, 39.
Plagiano (A. Alexandru), col. II Xenopol (Nicolae), col. 1 Tecuciu,
Putna, str. Crinului, 16. str. Acului, 5.
Polizu-Micsunesti (Dim.). col. II Zamfireseu (Pandele), col. II Iasi,
Ilfov, Calea Victoriei, 1g5. Hotel Capsa.

CANCELARIA SENATULU1
Direcfia 1 Secret. petitii: Campineanu (Can-
Director : Murgulescu (Basilie), str. temir).
Episcopiei, 6. Subsecret. comit. deleg. registrator:
Subdirector, secret. com. deleg. : Panaitescu (M.).
Demetrescu (Mihail A.), str, Batiste. Adjutor-registrator : Eustaliu (D.D.)
Arhivar-bibliotecar : Angelescu (C. Copisti : Constantinescu (A..); Cons-
A.), str. Dogari, 34. tandache (M.).
Cont. cesturei Iliescu (N.), sir. Direcfta 11
Romana, 237. Director: Aslan (Teodor C.), str.
Secret, corn. socoteli si apel no- Diminetei, 7.
minal : Protopopescu-Arges (C), str. Subdirector: Frunzescu (Emil A.).
Berzi, 65. str. Cantacuzino, I.
Secret. biurou: Florescu (Radu). Stenografi : Alexandrescu (Al.) ;
Secret, coin. indigenate : Odobescu Miclescu (C. A.); Cesaresc u (N. N.);
4Radu). Negrescu (Traian); Timiras (I); Ste-
fAnescu-Galati (An.); Zotu G. Anton.

www.digibuc.ro
68

ADUNAREA DEPUTATILOR
(Sesiunea anulul 1909719(0)

BIUROU
Presedinte:
PHEREKYDE MIHAIL . col. I Ilfov . . Str. Gloriei, 7.
Vice-presedinti :
Mi,Isir (M. Basile) . . col? I llfov. . . . Str. Fantanei, 20
Cocias (G. Const.) . ) I Braila . . . Hotel Bulevard.
Mitescu (V ) . . . . ) I Dolj . . . Metropol.
Porumbaru (Emanuel). 3. I Falciu . . Str. Plata Amzei, 4.
Secretari :
Banu (G. Constantin) . . col. II Ilfov . . Str. Scaune, 46.
Botez (loan) . . . . . ) II Iasi . . 3. Polona, 123.
Burileanu (M. Dimitrie) . 3. I Mehedinti . Hotel Bulevard.
BrOtescu-Voinesti (A. Ion) 3. II Dambovita . 3. Splendid.
lsvoranu (T. loan) . . . . ) H Dolj . . . Str. Brezoianu, 20 bis.
Pilat (N. Gheorghe) . . 3. I Dorohoi . . a Luteran, I.
Racota (V. Nicolae) . . ) H Teleorman . ) C. A. Rosetti, 25.
Stanculeanu (D. Ion) . . 3. Ill Buzau. . e Posta Veche, 10.
Questori :
Iliescu (Alexandru) . . . . col. I Olt . Hotel Metropol.
Moroeanu (D. Niculae) . . ) III Ilfov . . . Str. G. Cantacuzino.
Rosetti (C. Horia) . . . . ) III Ilfov . . . r Sf. Spiridon.
Sirnionescu-Ramniceanu (Ion) ) Ill Putna . . Calea Victoriei, 258.

Deputatii
(Cu adresele din Capitala)
Alessiu (Constantin), col. I Brgila, Arlon (Virgil), col. 1 Neamtu, In-
Hotel Bulevard. trarea Piata Amzei, 5.
Alimanestianu (Constantin), col. 1 Armasu (Constantin), col. III Me-
Muscel, str. Doamnei, 27. hedinti, Hotel Regal.
Anastasia (P. Alexandru), col. I Atanasiu (Dimitrie), col. I Dam-
Tecuciu, Hotel Metropol. bovita, Hotel Regal.
Dr. Anghelescu (Constantin), col. Babeanu (Tache), col. 11Mehedinti,
Ill Buzau, str. C. A. Rosetti, 11 bis. str. Berzei, 69.
Antonescu (Anton), col. I R.-Sarat, Balanescu (Nicolae), col. II Vlasca,
Hotel Regal. Hotel Splendid.
Antonescu (Victor), col. I Teleor- Bancotescu (Petre), col. 11 Braila,
man, str. I. C. Bratianu, 24. Hotel Continental.

www.digibuc.ro
69

Dr. Baroni (Edvin), col. II Bac Au, Costinescu (Emil), col. Newt*,
1

Hotel Caw. str. I. C. BrAtianu.


Berendei (loan), col, II Teleorman, Costandache (Dimitrie), col. II Tu-
str. Cantacuzino, 62. tova, Hotel Splendid.
Bianu (Ion), col. III Tecuciu, calea Culoglu (I. Alexandru), col. 11 Te-
Victoriei (Academie). leorman, str. Pitar Mou, 2.
Bistriteanu (Lazar), col. 11 Tutova, Culoglu (Emanuel), col. 11 Ilfov,
Hotel Splendid. str. Dionisie, 43.
Boceanu (D. loan), col. I Mehe- Dragu (C. George), co1.11 Tutova,
dinti, Hotel Bristol. Bulevardul Elisabeta, 58.
Bor (Lascar), col. 1 Tutova, Hotel Draghicescu (Stefan), col. Ill VAlcea,
Metropol. Hotel Dacia.
Botez (Nicolae), col. I Bac Au, Ho- Delavrancea (Stefanescu-Barbu),
tel Caw. col. II Putna, str. PrimAverei.
BrAncoveanu (Basarab Const.), col. Demetrian (G. Nicolae), col. II Ro-
Olt, str. Scaune, 22.
lli manati, Hotel Splendid.
BrAtianu (C. I. Ion), col. I Boto- Diamandi (I. George), col. III Tu-
ani, str. I. C. Bratianu. tova. calea Victoriei, 152.
BrAtianu (C. I. Constantin), col. I Dimancea (I. Ion), col. 11 Patna,
Muscel, str. I. C. BrAtianu. str. Modei, 3.
BrAtianu (C. I. VintilA), col. 1 Ar- Dimopol (H. George), col. 1 Tutova,
ge, str. Salciilor, 6. str. Rotari, 21.
Brtianu-Stavri (loan), col. 1 DAm- Dimulescu (C-tin), col. 11 Vlaca,
bovita, str. Dionisie, 52. Hotel Bristol.
Brezoianu (luliu), col. III Prahova, Djuvara (Alexandru), col. : R.-Sarat
Ploesti. ste. Melodiei, 2.
Dobreanu (loan), co1.11 Falciu, str.
Campineanu (I. Constantin), co1.111 Aureliu, 16.
DAmbovita, str. Gramont, 12. Duca (G. Ion), col. Ill FAlciu, Ho-
Cananau (George), col. 1 Dorohoiu. tel Splendid.
Cananau (Nicolae), col. lai, str.
1
Dr. Elian (Nicolae), col. 1 Suceava,
Lascar Catargi, 24. str. SmArdan, 51.
Cantacuzino (G. Mihail), col. 1 Ia EnAescu (Nicolae), col. 1 Botoani,
lomita, calea Victoriei, 250. Hotel Continental.
Capri (lacob), col. I Roman, Hotel Fiiipescu (Nicolae), col. II Vaslui,
Bristol. str. Scaune.
Carp (P. Petre), col. 1 Vaslui, ca- Filbescu (Stefan), col. VAlcea,
I
lea Dorobantilor. Hotel Frascati.
Cerchez (V. Dimitrie), col. 1 Co- Filotti (Victor), col. 11 BuzAu, Ho-
vurlui, Hotel Regal. tel High-Life.
Cernescu (Const.), col. III Teleor- Filotti (Zamfir), col. II Covurlui,
man, str. Tudor Vladimirescu, 3 bis. str. Corbului, 11 (Isv or).
Chirculescu (D. Nicolae), col. 1 Playa (Nicolae), col. II Ilfov, Mr.
Putna, Hotel High-Life. FrumoasA, 20.
Chiju (Petre), col. I Dolj, Hotel Florescu (1. Th.), col. II Ilfov, bu-
Bristol. levardul Carol, 25.
Christopol (St. Petra), col. 1 Vlaca, Frumuanu (D. Numa), co1.11 Gorj,
str. Batiste, 11. splaiul Mihai-VodA, 5 i Grad. cu Cai.
Cincu (Nestor), col. I Tecuciu, Piata Frumuanu (D. Titu), col. I God,
Cantacuzitio, 67. Hotel Bulevard.
Constantinescu (Alexandru), col. 1 GArlesteanu (Const.), col. 11 Dolj,
Romanati, Hotel High-Life. Hotel Metropol.

www.digibuc.ro
70

ClArlastearg (C.), ao1.1Dolj, Hotel Marghiloman (Alexandra), col. I Bu-


Metropol. zAu, str. Mercur.
Oheorghig (Or. Const.), col. III R.- Marinescu-Bircii (Nicolae), col. 11
SArat, Hotel Metropol. Olt, str. Umbrei, 3.
Gheorghig (N. loan), pl. 11 Pra- Marosin (I. Anastase), eol. II Putna,
hova, str, Sculptural, 26. str. Politiei, 5.
Gheorghiu (IOstia), col. I FAlciu, MArzescu (George), Col. II iaA Ca-
Hotel Splendid. lea Grivitei, 138.
aheorghiu (At. Ataaase), cot. I Iasi, Matei (Nicolae), col. 111 Beau, Ho-
Hotel Buleyard, tel Dacia.
Gbica (A. loan), col. 11 Muscel, Meitani (Stefan), col. 111 Putna, sir,
Hotel Dacia. Cosma, 8.
Qbica (D. Nico lag), col. I Bac Au, Maxim (Alexandru), co1.11Neamlu,
str. Umbrei. Calea Plevnei, 55.
Dr. Goilav (Dionisie), col. II Bo- Micescu (I. Nicolae). col. 11 Arges,
tosani, Hotel continental. str. CAmpineanu, 36.
Oraur (Stefan), col. I Putna, Hotel
Metropol.
Moisescu (Moise), col. Pt Muscel,
str. FrancmazonA, 24.
Dr. Gruescu (Const.), col. 11 Me- Moloc (P. Gheorghe), col. III Su-
hedinti, Hotel Metropol.
Haret (C, Spiru), col. IU Arges,
ceava, Calea Plevnei, 57.
str. Verde. Morlun (Em. George), col. 1 Su-
larca (Const), col. f Buzau, Hotel ceava, Hotel Capp.
Continental. Mortun (G. Vasile), col. 11 Roman,
Igirosanu (losif), col. I Mehedinti, str. Pitar Mosu, 7.
Hotel Continental. Mustea (Alexandru), col. 11 Roman,
Ignat (Al.), col. II Covurlui, Hotel str. Pitar Mop, 15.
Continental. Nadejde (loan), col. 11 lifov, strada
loan (C. $tefan), col. II Suceava, Viitorului, 61.
str. Lucaci, 22. Nedelcovici (Nicolae), col. It Pra-
lonescu (Elefterie), col. 11 Ilfov, str. hova, Ploesti.
Stelea, 3. Negulescu (George), col. 1 Prahova
lonescu-Quintus (loan) col. 11 Pra- Hotel Calw.
hova. Hotel Bristol. Niculescu (Sima), co!. 11 lalomita,
lonescu (Take), col. I Roman, str. Hotel English.
CAtunului. Orleapu (Gh. Mihail), col. I Co-
loaniu (D. loan), col. III Neamtu, vurlui, otel Continental.
Hotel Bristol. Otetelesianu (Grigore), col. I Val-
lorga (Nicolae), col. 11 Iasi, VAlenii cea, Calea Victoriei, 222.
de Munte. Palade (Em. loan), col. Tutova,
1

Langa (I. loan), col. 1 Putna, Ho- Hotel Capsa.


tel Metropol. PAltineanu Barbu 1 Ilfov Victoriei.
Lahovari (N. loan), col, I Vlasca, Pantzu (P. Pavel), col. 11 Prahova,
Calea Dorobantilor. str. Gloriei.
Lecca (luniu), col. I Bacilu, Hotel Panu (George), col. 11 Iasi, strada

B ul e va rd. Politiei, 11 bis.


Lupescu (G. Const.), col. 11 R. SA- Papadopol (P. Apostol), co1.11 Co-
rat, Hotel Metropol. vurlui, Hotel Splendid.
Manoliu-Tetcanu (Gheorghe), col. PArAianu (Cesar), col. I Gori, str.
11Dorohoiu, str. Karl Lueger. Carol, 6.
Malla (loan), col. Arges, Bule-
1 Pascal (Nicolae), col. III Vlasca,
vardul, Carol 42. Hotel Regal.

www.digibuc.ro
71

PAtrascanu (D.. Dino.), col. tl Sa- SAulesou (N. .A1exandru), col. 111.
cral, Aleea Blanc, 58. lalomita, str. Dionisie, 80.
relic (Nicolae), co1.11 Tecuciu, Ho- Savinescu (Ramiro), col. II Boto-
tel English. lani, Hotel Continental.
Penescu (Const). cot 1 bpi, Hotel Smeltz (Alex.), co1.11 &Animal Ho-
Continent a tel. High-Life.
Peruianu (loan), col. 111 Do%. Dr. StAncescu (Al.), col. a Ott, sir
Petraru (G. Coast.), col. 1 Teleor- &andel 35-
man, str. Salciilor, 1 7. Schileru (DiimcM, col. Ill am* 1110.
Petrescu (T. Nicolae), col. 11 Braila tel Dacia.
Hotel Continental. Stelian (Toma), col. If lai, calea
Petrescu (T. Grigore), col Ill Bra- Victoriei.
ila, Hotel Continental. Stere (Const.), col 1 Iasi, Hotel
Poenaru-Borclea (O. Joan), col 11 Dr. Stoicesou (1. CA.), col. I II-
Regai.
lalomita, str. Domnitei, 1 8. Joy, str. CarAbirei, 5.
Pop (T. Nicolae). col. Doll, str.
1
Stoicesou (1.Const)., cal.! Pralova,
Piata Amzei, 8. str. Bat0e...
Popesca (Teodor), col. 1Romanalf, Sturdza (S. Const), GLIM Seceava,
Butevardul CaroL 75. soseaua Bonaparte, 5.
Porumbaru (C. Radu), col. 111 Ba- Taut (Mihail), col. 1 Vasluin, Hotel
cAu, str. Sf. Apostoli, 74. Frascati.
Procopiu (loan), col. 11 Teleorman, Tenea cf.), col. 111 Covurluiu, Ho-
str. Posta Veche, 1 4. tel Englisch.
Puraireanu (L loan), col. 11Arges, Teodorescu (T. Const.), col. 11 Btt-
str. Calomfirescu R., 4 3. zau, Hotel Regal.
Radovici (G. Alexandru), col. III Teodorini (Teodor), col. I Prahova,
Prahova, Hotel Metropol. Hotel Continental.
Rascan (G. Alexandru), col, II FAl- Teohari (I. loan), col. 111 Roman,
ciu, Hotel Regal. Hotel Continental.
Raut (Nicolad, col. 111 Botosani, Tiuleanu (Const.), col. Ill Mehedinti,
Hotel High-Life. str. Columb, 5.
Robescu (F. Const.), col. 1 Ilfov, Dr. Turcanovici (N.), col. 11 Roman,
str. Tudor Vadimirescu, 2. str. Teatrului, 1 O.
Romanescu (P. Nicolae), col. 11 Dolj, Ursu (Dim.), col. III Iasi, str. Fru-
str. Brezoianu, 5. moasii, 27.
Rusaveteanu (Const.), col. I. Buzau, VAsescu (Ilie), col. 1 Botosani, Ho-
Hotel Continental. tel Capsa.
Saita (G. loan), col. II Ilfov, calea Vasiliu (Teodor), col. 11 Iasi, str
Rahovei, 1 12. Edgar Quinet.
Sasu (G. loan), col. II Braila, Hotel Vrabiescu (C. lulian), col. I Dolj
Metropol. Hotel Continental.
Sasu (P. Vasile), col. 111 Vaslui, Ho- Zugravescu (H. Nicolae), col. 11 VW-
tel Frascati. cea, Hotel Frascati.

www.digibuc.ro
72

CANCELARIA .CAMEREI DEPUTATILOR


Directia I Registrator: Grigorescu (C. D.).
Direct. cancelariei, Donici (Alex.), Bibliotecar : Pavlid (St. S.).
str. Italia* 32. Caligraf : Gabrielescu (Virgil).
Sub-director : loanin (Duiliu), str. Copisti r Dragulinescu (Ar.), He-
Armasului, 14. liade-RAdulesca (Mircea), Opreanu
Sub-secretarul cesturei : Zaharia (Ovidiu R-).
(Dedu B.), str. Eroului, 8. Intendent : Lucescu (N.).
Sub-secretar la biurou: Pohrib (Ste- Directia 11
rian), str. Putului, 3. (Stenografii)
Sub-secretar la comis. delegatilor : Director : Dumitrescu (M.).
Negreanu (C.). . Sub-director : Stroescu (Petre).
Sub-secretar la comis. budgetare Revizori ; Angelescu (N.), loanin
Eraclide (C.), str. Verde, 26. (Const.), lonescu (N.), lonescu (P. A.),
Sub -secretar la comis. indigenate : Popescu (D.), Stahl (Henri), Teodo-
Bogdan (N.), str. Viitor, 5. rescu (N.).
Sub-secretar de sectie: Cantacuzino Stenografi : Arlgreanu (D.), Cons-
(Arthur), calea Serban-Voda, 77 bis.

Iii
tantinescu (1), Enchescu (Sterie), Na-
Flores:u (Th. S.), Iliescu, Filipeanu betide (D.), Pelide (N. D.), Polichro-
(D.), Rosetti (C. H.). niade (C. G.), Protopopescu (X.), Sta-
Arhivar : Paulian (I. D.). vri (Athur).
Aiutor-arhivar : Totirescu (M.). Stenograf supleant : Patrichi (Ion)

I I I

7 LOCOMOBILEL t TREERATOARELE 7
RgiNtscomas"
aunt Inzestrate en toate imbnnitittirile, dictate de o experientit
el practic& de 121. ani
SECERATOARELE cu qi MIL APARAT
DE LEGAT
COSITOARELE I hiti A j1 ll sunt neintrecute
I GREBLE de FAN LW 1113 I., 11 In toate privintele
De vinzare numai a .Reprezentanta General& I
Jos. Abramovici
lemma AGRICOLE I INDUSTRIALE
BUCUREWTI.Str. Edgar Quinet, No. 6
BOTOSANI-DOROHOIU

www.digibuc.ro
73

PREFECTURA DE ILFOV
Strada 4fov, 4.Tel. 15119

Prefect : NICULESCU DOROBANTU 1. I.


Str. RomanA, 4.Tel. 10164
Serviciul Administrafiei Generale Seful ordonantArei Elefterescu (I
Director : BArbulescu (C. M.), str. N.), str. Banu Manta, 7,
Antim, 4. Tiitor de registre : Marioteanu (M.
Sef de biurou Lucacescu (Gr.), T.), str. Virgiliu, 30.
str. Nerva Traian, 29. Verificator : lonescu (Al.) Bul. Pake
Archivar Petrescu (N.), str. Ca Protopopescu, 42.
meliei, 3. Arhivar Popescu (V.), str. CAlu-
Copisti Sfetescu (Gh.). str. Va- sei, 43.
site Lascar ; Dina. (C.), calea Gni- Subsef de biurou special : Cons
vitei, 127 ; Ulmeanu (N.), str. Carol, tantinescu (G.). str. Raionului, 19.
38 ; lonescu (G.), str.Mircea VodA, 57. Tiitor de registre : Leontescu (Th.)
Consiliul judefean str. Tepes-Voda, 42.
Presedintele Consiliului judetean : Subsef de biurou ; Antonescu (I.
Cretzulescu Em. Em. N.), Calea 13 Septembrie, 33.
Vice presedinti : Popovici (Andrei), Ajutori sefi de subordonantare
IlerAstru, Fabrica de spirt ; Dumi- Pretorian (Al.), sir. Filaret, 19 ; lo-
trescu (Alexandru P.), str.SArindar, 19. nescu (Steliati), Bul. Pache Proto
Consilieri Baicoianu (C. I.), str popescu, 65.
Spiridon, 31 bis ; Duca (Gr.), str. Registrator : Laptev (C.), str. Ario-
Carol, 25 ; Marinescu-Bragadiru (D. noaei, 29.
D.), str. Carol, 66 ; Dobrescu (Toma), Copisti Drosescu (P.), Cafes Ra-
str. Stirbei-Vocla, 146 ; Stoicescu (D.), hovei, 80 ; PoscA (C.), str. Buzesti,
str. Berzei, 23 ; LAzArescu (Amedeu), 45 ; Stoicescu (V.). str. Francmazona
str. Spiridon, 8 ; Saita (G. N,), str. Li- 34 ; Dragomirescu (T.), str. lonescu.
bertAlei, 6 ; lonescu (Alexandru I.), 16 ; Spirescu (D.), str. VAcArescu I:
str. Biserica Enei, 11 ; Donescu (D. 19 bis ; Mantu (Gh.), str. Egalitatea
V.), str. Prima verei, 43 ; Filiti (Ni- 14; Hagiescu (V.), str. Ceres, 2 ;
colae T.); str. Gr. Cantacuzino, 39 ; B4dulescu (Al.), str. Apolon, 7.
Biberea (Victor), sir. Franklin, 6; Agent al prestaliei Caranfilescu
Angelescu (Corneliu), str. Scaune, (I.), str. RondA, 3.
36 ; Dona (Raul Dr.), str. Manea Biuroul Contencios
Brutar, 14 ; Calomfirescu (Gr.), str. Avocati : Bilciurescu (Al.), str. Ge-
GrAdina cu cai, 4 ; Cheovermu (C. neral Florescu, 8 ; Stoenescu (G.),
I. V.), Comuna RAdulesti-Maia. str. Al. Lahovari, 24.
Serviciul judefean
Secretar : Demetrescu (Sc. I.), str. Serpiciul Technic
RornanA, 186. Seful serviciului : Cantunari (Paul),
Contabil MihAescu (C.), str. Mi- inginer, str. SAlciilor, 9.
notaur, 38. Subsefi Munteanu (Gh.), inginer,
ef de biurou : Musceleanu (Oh.), Calea Victoriei, Casa Torok ; Bu-
Calea Dorobantilor, 129. nescu (C.), inginer. Calea Doroban-
Adjutori de contabili : Florescu (P.) tilor, 98.
str. Olimp, 74 ; Padeanu (St.), str. Arhitect : Constantinescu (M.),
Rotari, 26. Alea NAstfisescu, 4.

www.digibuc.ro
74

Ajator architect : Grigeratu (D.), Medic veterinar set: Alexandrescu


Fortul Chia la. (1).), str. Numa-Porupititi, 23.
Conductori : Vlad (1), Mr, Zara- Medic veterinar ajutor : Regilian
lui, 21 ; Enescu (A.), stradela Gene- (C.1, str. Printu Ghica, 3.
ral Ladovari, 14; Hagienus (Al.), Secretar : Teodorescu (Oh.), str.
str. Departateanu, 2. Monancuta, 7.
Secretar : Steldnescu Oh.), sif . Revisor de vite : Predoiu (D.), str.
Poterasi, 29. Gropile Artistide, 2.
Desenator : Stoenescu (I.), str. Revizoratul $colar
Aquila, 21. Revizor sco1ar : Mild (loan), str.
Registrator: Popescu (Dem.), sir. Olimpului, 19 bis.
Ldutarilor, 2. Sub-revizor : Sava (George). str.
Copisti: Procopie (Gh. D.), Bul. Minotaur, 38.
F,rdinand, 44 bis; Petrescu (1. R. Secretarul revizoratului : lacobescu
str. Viitorului, 132 ; Constantinescu (T.), Calea Dudesti, 16.
(C.), str. Sirenelor, 79 ; Popescu (C. inspector Agricol
I.), str. Ldutarilor, 2.
Inspector Agricol : Petrescu (I.),
Serviciut Sanitar Comuna 13utiraau, Nov.
Medic-Primar : Dr. Lupu. Secretar : PArjolescu (M.), strada
Secretar : Gherghiceanu (loan N.), Mdc.elari, 32.
Calea Mosilor, 217. Campania Geandarmi Rurati
Copist : *urculescu (Petre D.), str. Comandantul companiei : Cap. Voi-
Sirene, 36. nescu (P.), str. Dionisie, 44.

I I I

FABRICA DE MAMI
VULCAN
33 LT L11=i_JE
SOCIETATE ANONIMA
(Dealul Spirei)
SECTIUNE SPECIAL& pentru CONSTRUIREA de
TRANSMISIUNI MODERNE
il 11
Furniseald ARBOR! de TRRNSMISIUNE din otel de reziste* mare
IMRE ph mice scopuri so ;I fard ungere circulard, IagdruI de jos
ouldnd I scos separal
T_J r IV m E c LI 1E1
41..cz_plari. de FrictilarLe -arliversale, etc
tzti "I`r.s-a1inr-Aisi+i11-11
Instatalluni oonipleote In terinenul eel mai scurt 11

^ Proecte dupd cei ere gratis


Reprezentant General
pentru toatii tara Jacques Gold
BUCURW1. 21, Strada Doamnel, 21. -- BUCURETI

a
www.digibuc.ro
75

PREFECTURM POLITJEI
Pilot Victoriei, 25.Tel. 13178 0 916.

Prefect: PETRESCU EMIL


Str. Luterani, 1.Tel. 619

1:Nrecug:, Dame (C., M.). str. Pro- Ajutor registraior : Ghica (V. Tr.),
gresuluf, 111. str. PietAlei, 22.
lnapectori : Maior Popovici (Th.), Copisti cl. I; Popescu (N.) str.
str. V1itortd, 33 his; Bihamt (Al.), str. Sf. Voevozi, 11 ; loneanu (1. D.), str.
Acadeutiel, 16; Oprescu (Paul), str. 1 CazArmef, 78 ; Economu (C.), Calea
Romulus, a; C., an . 13 Septembre, 56 ;
tunari (Mi,hail), An- Gustav (Leonida),
dreescu (V.), sir. Calea 13 Septem-
Popa Soare, 29 ; bre, 50 ; Racovila
Cap. Cotruti (Or.), (D.), str. Egalitalei
str Primaverei,38 ; 6 ; Moraru (Chr.);
Rafail (I,), str. Ion str. CazArmei, 56 ;
Mosu, 15 ; Bagdat Stoicescu (Radu ,
(AL), strada Cara B-dul Pake, 71 ;
gheorghevici, 7. Stoenescu .(Gh.),
,$ef de cabinet : ;tr. Sinai 39 ; Dra-
Sutescu (M.), str. Anescu (C.), str.
Culmei, 7. Labirint, 55.
Sefi de divizie : Serviciul Casieriei
Rosca (luliu), Ca- Casier : Ghitescu
lea 13 Septembrie, (Paul), calea Vic
16, Stoenescu (Ani- toriei, 10.
bal), str. Sincai, 39. Ajutor casier .
Sefi de biurou : Bratu (M.), strada
lonescu (Gh.), str. Nisipari 6.
CazArmei, 56 ; Ata- Contabil : Ercea-
nasiu (N.), strada nu( D.),str.lsvor,35.
Teilor, 114 ; Ange- Emil FeLrescu Ajutor contabil :
lescu (Stefan), str. Prefectul Politiei Capitalei Sulu, str. PAuni-
Simbollul 11 ; A- lor, 8.
nastasiade (C.), str. Saturn. 20 ; Aiutor arhivar : Petrescu (Gh.), str.
Constantinescu (I.), str. Dumitru Ra- Arionoaei, 5.
covilii, 23. Copisti cl. I : Popescu f H.), str.
A rhivari : Constantinescu (Gh.), Traian, 148 ; Tomescu (P.), str. In-
Sos, Crozdvesti ; Macri (C.), str. StrA- ginerilor 9.
bund, 4. Serviciu Antropometric
Ajutori arhivari : Stoenescu (P.), Seful serviciulni : Dr. Minovici (N.),
str. Cer, s, 24 ; Prunescu (S.), Fund. str. Berz i, 7.
Raionului, 4. $ef de biurou : Popescu (Ion), Ca-
Translator : Ranetti (Al.), B-dul lea Mosilor, 220.
Elisabeta, 4. Copisti cl. 1: BrAiulescu (P.), Hotel
Registrator : Zamfirescu (loan), sir. Budisteanu ; Popovici (I. M.), Calea
Fpcioarei, 10. Grivilei, 46.

www.digibuc.ro
76

Biuroul fotografic
Fotograf : Niculescu (Al.), strada
Pops Petre, 38.
Ajutor fotograf : Niculescu (Te6-
dora), Sos. jianu, 14.
Oficiu telegrafic i telefontc
Dirigintele oficiului : Visan (I.). str.
Ghica VociA, 16.
Telegrafisti : Dumitrescu (Patin),
str. Georgescu II ; lonescu (I.), str.
Uranus, 20 bis ; Alexandrescu (I.),
str. Tepes Vocid, 36 ; Manolescu IS4.1,
Sos. HerAstrau, 11 ; Teodorescu (G.),
. str. Ingineri 11 ; Dogaru (Gh.), str.
Mecet, 12.
Biuroul de servitori
Se.ful biuroului : Aricescu (R.), sir.
Politiei, 1bis. Pop N. P.
Ajutor ; Danielescu (R.), str. Toam- Seful sigurintei Capitalei
nei, 61. .
Serviciul Medical Carol, 38 ; OlArasiu (Gh.), str. Popa
Medic : Dr. Alexandrescu (Virginia). Nan, 5 ; Dumitriu (Al.), str. Sf. Elef .
Ajutor : Hagiescti (P.), str. Sabi- terie Nou. 18 ; Paraianu (C.), str.
nelor, 10. Popa Tatu, 103 ; Cariadi (Gheorghe),
Serviciul intendenfei
str. Matei Millo.
Inteitclent si cap ;11 arestului : Ca- Comandamentul sergenfilor de oraf
linescu (H.), str. Nisipari, 23. Comandant Maior BrAtianu (C.),
Serviciul de sigurang str Spatar, 8.
Comisar cl. I, seful diviziei : Pop Adjutori : Ghimpa (I.), calea Vic-
(N. P.), splaiul General Magheru, 14. toriei ; Stoicescu (Grigore), str Co-
Comisari cl. I ; Brailoiu (C.), str. meta, 63.

hlanela cea mai nouA tesilturA din rang. si in.


Securitas Cea mai higienicA si cea mai elegantA
la purtare

II

www.digibuc.ro
77

PRIMARIA
Str. I, C. Brtianu. Tel. 6192 si 6193

Primar : BRAT1ANU I. C. VINT1LA


Str. SAlciilor, 6.Tel. 121[9.
CONSILIUL COMUNAL
Ajutori de primar : Hagi Teodora- loanin (G.), str. Mih.i-VodA, 30.
ky C., str. Italiand 28, Botescu (H. Melic (Gr.), Calea Victoriei, 129.
Dr.). Calea Grivitei, 119. Naumescu (loan), sir. Lupea, 5.
Bechea nu (G. Stancu), str. Lipscani. Nicolescu (C.), str. Coltei.
Botez (M.),Cal ea Olmazu (N. Za-
VAcAresti, 142. haria), str. Eldo-
CezArescu (Ion), rado, 4.
str. Popa Chitu 1. Robescu (F. C.),
Costescu-ComA-
neanu (C.), str. Dr. str. Tudor VladiT
Carl Lueger, 16. mirescu, 12.
Costinescu (I.) Saita (G. 1.), Ga-
Dr., str. Romana, les Rahovei, 112.
75.
Cristescu ( C. ), SlAti neanu (C.),
sir. S-tu Gheorghe Maior, Caiea Vi c-
Nou, 14, toriei, 202.
Culoglu ( Em. ), Taruseanu
str. Dionisie, 43. str. 11 lunie, 1.
Donescu ( Al. ),
str. St. MihAileanu. Ulvineanu (V.),
20. Calea Serban VodA
Dumitrescu-Pro- 49.
copie (I.), str. Ba- Vanic ( Anton ,
tiste; 25. , 74.
171orescu (Al.D.), VintilA I. C. BrAtianu
Cal ea Victoriei, Velcescu (Dancu)
Primarul Capitalei
232. Calea Mosilor 228.

SECRETARIATUL GENERAL
,Director Secretar G-ral: Costaco- Copiti: lonescu (M.), str. Traian,
pol (I.), str. PolonA 111. 44 ; TAnasescu (I.), str. Surorilor.
Sef de biurou : StAtescu (Dem,), 1 Statu (Tascu), str. VrAjitoarei, 4.
str. Duzilor, 7. Serviciul Contencios
Sul), ef de biurou : Constantinescu Seful serviciului : Dan (Em.), str.
(V.), str. Rotari, 30, dopa-Tatu, 75.
Registrator : Dumitriu (N.), B-dul Sef de biurou: Deleanu (T.), str.
Pache, 85. Aurelian, 23 C.
Telefonisti : Georgescu (Petre), str. Sub-sef de biurou : lonescu (N. Sp.)
Sirenelor, 21 ; lonescu (Gh.). FundA- str. CazArmei, 79.
tura Vitejescn, 55. Archivar : Radill (Const.), str. Po-
Litograf : Constantinescu (Marin). povici, 11.

www.digibuc.ro
78

Arkiva Centrald qi Registratura


Generald
$ef de biurou: Manolescu (Dem.),
str. Salcami, 6.
Sub-stfi de biurou : Radulecu (St.),
str. Povernei, 11; nnescu (Dem.),
sir. Viitorului, 129.
Archivari : Radulescu (1. Ilie), str.
Arionoaei, 52 b.; Teodoru (Alex.),
str. Vaselor, 30 ; Constantinescu (M.),
str. Nerva Traian, 78.
Registratori : Niculescu (Ion), str.
Toamnei, 83; Cordeanu (R. N.), str.
Chindiei 10 ; Dobrescu (Ion), str. Ca-
lusei, 69.
Copist translator: Lubotenski ( Jean),
str. Dogari, 47.
Copisti : Costinescu (Petre), str.
Suttr, 20; Iontscu (Gh. Al.), calea
$erban-Vocla, 105.
Oficiul Stdrei Civile
$ef al serviciului : Conduratu (Emil),
str. Taranilor, 164.
$ef de biurou: Dutescu Marin, sir.
C. Ha 4i Theodora's}, Fratilor, 9.
Arhivar-custode : Dulma (Nicolae),
Prim-ajutor de Primar str. Magurele, 30.
A vocati : Nastase (C.), str. Stirbei-
Voda, 68; Popovici (T.), str. Buzesti,
4 ; luscinschi (St.), B-dul thisabeta,
75 ; Balacescu (V.), str. Primaverei,
38 ; Rosianu (C. C.), str. Liberta-
lii, 14.
Avocat-inginer : Rusu (1. V.), str.
Brezoianu, 34.
Avocati : Clinceanu (V.), str. Popa-
Soare, 56 ; Stanescu (D,), Italiana,
19 ; Macri (Gh.), Calea Plevnei, 51 ;
Dumitrescu (N.), str. Aureliu, 9.
Copisti : jornescu (D.), str. Avram
lancu, 18; Georgescu (S. I.), strada
Ronda. 45 ; Agemolu (Gr.), Calea
Mosilor, 188.
Biuroul Statistic
Set de biurou : Arbore (C. Z.), str.
Dragos-Voda, 21.
Sub-sef de biurou : Theohari (Con-
stantinescu), str. Viespari, 3.
Calculator : Trandafirescu (C.), str. Dr. H. Botescu
Vasile Lascar, 110. AI 11-lea ajutor de Primar

www.digibuc.ro
79

Seful biuroului licitatiunilor : Sfet-


culescu (Sc. N.), str. Crepusculni, 1.
Seful biuroului asis. publice : Ru-
sescu (I.). str. Domnita Florica, 9.
Sub seful biuroului cultelor si ins
tructiunei publice: Lungu (I. G.), str.
Aureliu, 4.
Sub-seful bluroului licitat.: hiescu
(Const.), str. Olari, 44.
Sub-seful biuroului administratiei :
lonescu (N. St.), str, Romulus, 61.
Tiitor de registre : Manu (N.), str.
Precupetii-Vechi, 18.
Verificator : Vasilescu (B. Const.),
str. Foisor, 18.
Registrator : VIAdescu (St.), str. Si-
renelor, 60.
Copisti : Christescu (I), str. Foisor,
79 ; lonescu (Th.), str. MAcelari (Ne-
gru), 20 ; Pandelescu (V.), str. Re-
gala, 9 ; Demetrescu (Luisa), str. Ro-
manA, 131 ; PodoabA (Sylvia), str.
Numa-Pompiliu, No. 20.
Servicial Sanitar
Demetru C. Dadulescu Medic sef : Dr. Orleanu (C,), str.
Sf. Stefan, 22.
Seful de Cabinet al Primarului Capita lei
Secretar: Dr. lonitescu, (Gh.), ca-
Tiitori de registre: Eclisiarescu (D.) lea Mosilor, 272.
str. Ghica-VodA, 17; Trandafirescu Registr.-arhivar : LAzArescu (Oh.),
(Gh.) str. General Lahovary, 46; A- str. FAntAnei, 98.
nastasiu (P.), str. Plantelor, 33; TA-
tArascu (1. I.). calea 13 Septembre,
71; Constantinescu (Em. D.), strada
Arionoaei, 2; Grigorescu (D.), str.
LAnAriei, 58.
Copisti : Popescu (I.), str. Precu-
petii-Noi, 12 ; lonescu (George), str.
Sf. Spiridon, 10 ; Alexe (Constantin),
str. VAnAtori, 1,7 ; Niculescu (Const.), 3
str. PolonA, 192 ; Radulescu (1. Th.),
cal. VAcAresti, 191; Andreescu (Nic.),
str. CArutasi (sub. Dichiu), 4 ; Dumi-
trescu (Dem.), b-dul NeatArnArei, 71 ;
Damalide (Chr. G.), str. Slintilor, 23 ;
Popescu (Vasile), str. Olimpului, 21;
1eobeanu (Nic.), str. T ranilor, 90 ;
Pecetescu (Nic.), str. Occidentului, 5.
Directianea Administrativii
Ajutor de director, Niculescu Mih., E. Donneaud
str. Nerva-Traian, 140. Architect ef al Primariei Capitalei

www.digibuc.ro
80

Copisti desenatori : lonescu (Ion), Comisari sanit.: Dumitrescu (Oh.),


str. Epurilor, 27 ; lonescu (Ilie), str. soseaua Vitan, 98; lonescu (N.), str.
Inginerilor, 11. Popa.Chitu, 14; Minei (Gh.), soseaua
Medici comunali : Dr. Dudumi (V.), Stefan-cel Mare, 60.
str. Schitu-Magureanu, 5 ; Dr. Pa- Medicul copiilor gasiti : Dr. Zigura
trascu (V.), str. Popa-Rusu, 32 ; Dr. (V.), bulev. Elisabeta, 54.
Miron (S. G' .), calea Mosilor 209 ; Revizorul copiilor gasiti Berberi
Dr. Cugler (Gr.), calea Victoriei, 2; (Paraschiv), str. Popa-Nan, 89.
Dr. Fischer (Gh.), str. Doamnei, 27; Vatasoak.le copiilor gasiti : St-
Dr. Atanasiu (Gr.), calea Rahovei, nescu (Tudorita), str. Saul, 8 ; Mihai
4 ; Dr. Staiculessu, sir. Berzei, 71 ; (Leanca), str. Fantanichi, 14.
Dr. Burghele (N.). str. Printul Ghica, Medici scolari: D-rii Drugescu (N.,)
15 ; Dr. Staicovici (N.), str. Mircea str. Brezoianu, 11 ; Bolintineanu Al.,
Vocla, 59 ; Dr. Cristodorescu (M.), calea Grivitei, 93 ; D na dr. Poteca
str. Italian& 8. (Rasvani),str. Viitorului, 15 ; Dr. Ce -
Vaccinatori corn. : 'Mamba (Gh.), lac, calea Grivitei, 50 ; Dr. Anasta-
str. Atelierului, 8 ; Voiculescu (C)., isiu Stefan, bul. Pake, 54.
str. Sevastopol, 22 ; Velescu (F.), str, . Dircctorul Ospiciului Zerlendi : Dr.
Toamnei, 1116; Flamanzeanu (V. I.). Goilav (I.), str. Vasile Lascar, 40.
str. Toamnei, 85; Pavlovici (M.), str. Seful serviciului desinfectarei: Dr.
Fetitelor, 9 ; Tolescu (lulian), Socie- Petrovan (N.), soseaua Bonaparte, 32.
tatea de Salvare ; Ulmeanu (Maria), Agenti sanitari: Manolescu (I. N.),
str. Carol ; Ni3ipescu (C.), str. Semi- str. Cornescu, 4: Pucliseanu, str. Co-
Cercului, 15 ; Craciunescu (A.), str. riolan, 8: Ruse (N.).
Eroului, 11 ; Stoicescu (D.), str. Fan- Director& laboratorului: Dr. Polt-
tanei, 15. zer, str. Corbului, 7.
Agenti sanitari : Costescu (Gr.), str. Bacteorolog: Dr. Vasilescu (V.),
Fluerului, 18 ; Nicolae (lonita), str. bulev. Carol, 38.
Vaporul Assan, 7; Barbulescu (Ion), Chimist expert : Dr. Stinghie (V.),
str. Efodlor, 15 ; Mateescu (M.), str. str. Romana, 227.
Taranilor, 82 ; Teodorescu (Radu),
str. Albisoara, 17 ; Tanasescu (Th.), Serviciul Vetorinar
str. Albinelor, 10 ; Mateescu (D.), ca- Medic veterinar primar Popescu
lea Rahovei, 238; Silivestru (Cos- (Irirnia), str. Deparateanu, 3.
tescu), strada Stupinei, 37 ; Ivanovici Copist: Ceorgescu (Filip), str. Cuza-
((on), str. Salcia Uscata, 8 ; Galca Voda, 72.
(Gh.), str. Berzei, 29 ; Vladescu (C.), Direct. Abatorului Comunal : Car-
str. Gandacilor, 56. tianu (Pompiliu), Abatorul Comunal.
Moase comunale: Constantinescu Sub-directorul Abatorului Comunal,
(Sevasta), cal. Dorobantilor, 50 ; Du- Dinulescu (Vasile), Abatorul Comunal.
mitrescu (Zoe), Vasilescu (Zoe), str. Medic veterinar circ. 1: Protopo-
Stupinei 31; Marinescu (Elena), str. pescu (Dem.), calea Rahovei, 30.
Nerva-Tralan, 77; C-tinescu (Maria), Medic veterinar circ. II Poenaru
calea Serban Voda, 40 ; fon( scu (Eu- (D. loan), calea Victoriei, 117.
genia), str. Rumeoara, 15 ; Savulescu Medic veterinar circ.111: Pilat (Al.),
(Constanta), sir. Bolintineanu, 9; Pa- str. Toamnei, 34.
Olica (Smaranda), Paunelor, 12 ; En- Medic veterinar circ. IV : Gortlea
ciulescu (Angela), str. Dreptului, 19 ; (St. loan), str. Gura-Oborului, 8.
Constantinescu (Drosida), str. Bate- Medic veter. cl. 1: Dinovici (Dem.),
riilor, 2. bulev. Domnitei, I.
Medicul serviciului prostitutiei: Dr. Medic veterinar cl. 11: Georgescu
Luca (Th.), str. Renasterei, 9. (I. Const.), str. Buciumului, 30.

www.digibuc.ro
81

Medic veterinar cl. III : Curhanschi Sectia Planului


(Simion), str. Esculap, 16. Architect sef : Donneaud (Ernest),
Revizori de vise : Haralamb (Sa- str. Casei de departed.
chelarie), Biserica Udricani (in curtea Geometru Turbure (M,), str. Plan-
bisericei); Nitescu (Grigore), str. Ca- telor, 41.
rutasi, 13 ; Frumuzache (Rusu), Bise- Desemnatori : Adelsberg (I.), str.
rica Udricani (in curtea bisericei). Fantanei, 12 ; Paraschivescu (S.), str.
Medic veterinar a I grajdului Cen- Fratilor, 14; Tampeanu (N,). strada
tral, Munteanu (Vasile), Grajdurile Aristide, 22 ; Mihailescu (St.), strada
Centrale. Eliade (Mosi), 2.
Infirmier : Barladescu (Ion), Graj- Controlul Constructilior
durile Centrale. Architect : Simionescu (C. N.). str.
Infirmier sectia II: Borontea (Mi- Traian, 173.
hail), str. Fluerului, 9. Controlul Planului
Medic veterinar sectia III: Isba- Geometru : Teodorescu (D.), st:.
sescu (Dim.), str. Sectorul, 3. Mavrogheni, 23.
Infirmier sect. III; Stavar (Tudor), Desemnatoare : lonescu (Elvira),
str. Traian, 208. str, Viespari, 49.
Serviciul Technic
Director : Davidescu (Al.), strada Serviclul iluminatului. Tramway 11 nol
Scaune, 57. Inginer sef al serviciului : Stela-
Secretar : Dobrescu (N.), strada nescu-Radu (1.), Uzina hidraulica.
Popa-Soare, 69. Ingineri : BalOsescu (losef). str.
Registrator : lonescu (V.), strada Lueger, 63 ; Nemesi (Petre), str. Is-
Schitu Maicelor, 16. vor, 208 bis.
Dactilografe: Melidon (E.), Calea Desemnator : lonescu (Victor), str.
Mosilor, 257 ; Dinulescu (V.). Tele- Rumeoara, 15.
grafului, 18; Ratziu (Olga), Calea Mecanic : Demetrescu (Toma), Sp.
Rahovei, 9; Georgescu (V.), str. La- Filantropia,
borator, 29. Laborant Velescu (Ion), str. Dul-
Inspectoratul Technic
gherl, 28.
Lucriirl noi
Inspector g-ral. Sub-director : 0- Architect : Harjeu (D.), str. Toam
rascu (Al. G.), str. Tunsului, 11 bis. nei, 47.
Inspector : Anastasiu (Ch. I.), str.
Inginerl : Enaceanu (Aug.), strada
Matei-Voevod, 31. Toamnei, IGO ; Leonida (Dem.), str.
Serviclui Planului CIdirIIor Salciilor, 21 ; Budu (Isidor).
Cancelaria Desemnator : Rociu (N.), str. Fru-
Inginer sef al serviciului : Stroescu moas, 45.
(1. M.), str. Clonotarii-Noui. 58. Sef de cancelarie : Varjoghe (M.),
Seful cancelariei : Anestin (Th. 1.), str, Pounilor, 27.
str. Armas, 14, Impiegat : Constantinescu (C.), ca-
Conservator de plan: Alexandrescu lea Colarasilor, 130.
(C.), Calea Dorobantilor, 103. Dactilograf : Boschke (Erene), str.
Registratori: Leonida (Oh.), str. Pasului, I.
Leonida, 10; Iliescu (Gh.), str. Mic- Desemnatori : Nicolau (D.), str.
sunelc, 12. Concordiei, 4 ; lonescu (Mihail), str.
Copist : Velnitza (Al.). str. Mino- Berzei, 151.
taur, 34. Supraveghetor : Sofronie (Nicolae),
Sectia Cliidirilor calea Grivitei, 159.
Architect : Constantinescu (1), str. Copist : Ceanescu (Gh.), str, Sa-
Zefir, 27. binelor, 29.
6

www.digibuc.ro
82

Seciia c9nalelor Revizorul Salubritittei : Giurescu


Inginer : StrObel (C, I.) calea Plev- (N.), str. Ghica-VodA, 9.
nei, 35. Revizori ai apei si iluminatului :
Conductori : Dobrescu (Marin), str. Georgescu (Ticu), str. Romanti, 206 ;
Traian, 179 ; Popazu (E.), str. Ario- Nenciu (Alex.), Calea Dorobantilor,73.
noaia, 43. Sectorul III
Desemnatori : TAnAsescu (N. G.), Inginer-$ef de sector : Unanian (M.),
str. Cometa, 23 ; I onescu (C. N.), sir. Gh. D. Palade, 64.
str. Aquila, 27; Panteli (Al.), strada Inginer asistent : Otto (Alex.), str.
Teilor, 219. M. CogAlniceanu, 35.
Supraveghetor ; Constantinescu (1.), Inginer conductor : Armtisel (I.),
str. Ion Tttiranu, 5. str. Turcului, bis.
1

Calle de comunlcsiie Medic Veterinar : Isbasescu (D.).


$eful serviciului Inginer : lonescu Cazarma Guarzilor.
(P.), calea Mosilor, 311. Impiegat : TAnAsescu (Al.), str. Su-
$ef de Cencelarie : Vintilescu (C.). rorilor, 10.
caiea CAltirasilor, 196. Revizorul Salubrittii : Ionescu (C.),
Impiegat : RacovitzA (Oh.), str. La- Cotroceni, (Cantonul I.).
birint, 189. Magaziner : Constantinescu (Gh.),
Copist traductitor : Lubojenski (I.), $oseaua $tefan-cel-Mare, 19.
str. Dogari, 47. Revizori ai apei, luminatului : Co-
Dactilografil : Petrescu (Eufrosirta), poiu (I.), Cimitiru Belu ; Dobristeanu
$oseaua Mihai-Bravu, 123. (T.), Calea Floreasca, 25.
Sectorul I Sectia Atellerelor al Depozitelor de Furage
al al ingrdirel Sanitare
Inginer-Sef Sector : Stanceanu (V.), Inginer-Mecanic, $ef al atelierelor :
str. Clopotarii-Vechi, 2. Popovici (M.), GrAdina Cismigiu.
Inginer Asistent : Teodorescu (Tr.), Ajutor-Mecanic al sefului atelie-
Culea Dorobanti, 95. relor Moisescu (M. P.).
Conductor : Tiucti (Al.), str. Ro- Magaziner : Pdsculescu (N. R), str.
mani-I, 187. Vaselor, 36.
Impiegat : Benescu (Gh.), Vila 1141- Maestro Forgeron : Christescu
coianu (Filaret). (Oh.), str. Mocanului, 4.
Revizor SalubritAtii : BArbulescu Maestru potcovar : Marton (Che-
(M.),str. RAdulescu, (Moara Assan),18. restei) str. FAntiinei, 13.
Revizorul iluminatului : Vasilescu Maestru curelar : lorgu (Panait),
(Al.). Fundatura Berzei, 8. Calea Plevnei, 139.
Revizor al apei si al p1antatiei ; Maestru lemnar : Radulescu (N.),
$teitinescu (D.), str. Romand, 206. str. Ghica-Vodil, 53.
Picher pavaje : Donovici (I.), str. Maestru rotar : lonescu (Alexe)
Traian, 33. str. Frunzei, I 1.
Picher sosele Popescu (Pandele), Maestru vopsitor : Frunzescu (1.),
str. RegenerArei, 1. B-dul Pal,e, 116.
Sectorul II Strungar : Petrescu (Petre), $o-
Architect-$ef Sector : Iliescu (St.), seaua Mihai Bravo, 123.
Calea Victoriei. 63. $eful Economatului : Mocanu (N.),
Inginer Azistent : Altinovici (C.), Grajdurile Centrale.
str. Dr. Ratziu, 11. Medic veterinar : Munteanu (V.).
Inginer Conductitor : Constantinescu Grajdurile Centrale.
(AI.), Calea Grivilei, 7%. Serviciul Apelor
Impiegat : Patrasescu (C.), str. Ra- 5eful serviciului lngmer : Giulini
covit, 17. (B.), Uzina Hidrachea.

www.digibuc.ro
83

Sef de cancelarie : Roban (I.), Ltr. Direcfa Conlabilitlitei


Viitorului, 148. Director : MichAescu (C. G.), str.
Contabil : Noreanu (M.), str. Traian, Nifon, 1.
No. 121. Registrator : SlAtineanu (G.), str.
Conservator de planuri ; Deldebio Bosianu, 18.
(F.), str. Telegrafului, 12. Ajutor-registrator : Georgescu (C.).
Registrator : Constantinescu (M.), Biuroul Scriptelor
str. Cameliei, 21. Sef de biurou : Cutianu (C.), str.
Dactilografe : Petrescu (Ecaterina), Suter, 26.
str. Romana, 243 ; Gheorghiu (Ale- Ajutori ; Georgescu (Vasile), str.
xandrina), Calea Plevnei, 42. CAtun, 11 bis ; Nicolau (Traian P.),
Sectia Exploatarel reelel contorlior Macon
al dela Abonail calea Rahovei, 9,
Inginer : Budeanu (V. C.), str. Sf. Tiitori de registre : Zdtreanu (Al.),
Ionia, 17. str. Teilor (V. Lascar), 111 ; Mari-
Geometru : Dimopol (C.), str. Fran- nescu (Apostol), str. Ofirnpului, 15.
zelari, 23 Copist : Bratu (Zamfir T.), str Vii-
Desenator : Ursache (V.), 1Zezervo- torului, 148.
rul Cotroceni. Bluroul Ordonantlirei
Revizori : Georgescu (St.), strada Se de biurou : Monovici (Ion D.),
Arionoaei, 59 ; Cozoni (I.), str. Mi- B dul Pake 20.
liai-VodA, 60, Mohan (Al. Gh.), str. Ajutori ; TAnAsescu (C. G.), str.
Otetari, 6 : Bratu (V.), Rezervoru Vulturului, 66; Popescu (D.), strada
Cotroceni ; Stefanescu (D.), str. Ro- Albd (Filaret), 10.
mand, 202. Tiitori de registre : loachimescu
Intinderea Retelei in Ora* (Al.), str. Olari, 15; Econornu (George)
Inginer : Costinescu (N. Gh.), str. str, Ciclopi, 17.
Viitorului, 3. Verificator : CAlAtorescu (N. A.),
Magaziner : Zachia (P.), Depozitul str. Lucaci, 2.
Colentina. Copist : Budeanu (Const.), str. S f
Desenatori : Negreanu (I. M.), str. IonicA, 17.
PolonA, 115 bis ; Constantinescu (I.), Biuroul de Control, Verificare al Datorla
str. Silivestru, 25 ; Ghinescu (C. Oh.), publicist
str. Toamnei, 54 ; Filipidescu (Oh.), $ef de biurou : Mateescu (Simion),
calea CAlArasilor, 174 ; Niculescu (C.), str. LibertAtei, 1.
str, Antim, 50. Ajutori : Petrescu (Petre), str. Spe-
Secila Abonamentelor dupii. Noul Regulament ran(ei, 21 ; Visineanu (G. R.), str. Se-
Inginer asistent : Bibarof (P.). minoc, 16.
Tritori de registre : Popescu (Ste- Verificatori : Enescu (Manole), str.
fan), B-dul Carol, 5 ; Niculescu (Mar- Stupinei, 24 ; Isidor (Cristea), b-dul
gareta), str. Sincai, 17 ; Ghermani Pake, 52 ; Arsenie (loan), soseaua
(Menelas), calea CAlrasi, 4. Mihai-Bravu, 33.
Captarea de la Ulmi Copist : Dragnea (Stefan), b-d Fer-
Ingineri : Germani (D.), str. Suve- dinand, 106.
nir, 8; Chiru (V.), calea Dorobantilor 77 Impiegat pentru registre de taxare :
Desenator : Elefteriu (Gheorghe), Georgescu (Gr.), str. Ecoului, 6.
Poenari Ulmi. Serviciul de Constatare-Exterior
5 rful statiei de incercare : TAnA- Inspector serv. de percepere : Ste-
sescu (M.), Poenari Ulmi. rescu (Atrel), str. Vaselor, 9.
Mecanici seii : Gheorghiu (C.), Poe- Controlor, sef al serviciului : De-
nari Ulmf ; Nicolau (N.), Poenari metresci (Stefan), str. Cazdrmei, 65.
Ulmi. Controlori comunali : Toncescu (M),

www.digibuc.ro
84

str. Justitiei, 6 ; Oprescu (C.), str. (C.), str. Cortului, 9 ; Niculescu (Chr.),
S. Spiridon, 5 ; Mihrtescu (Al.), str. str. Timpului, 17.
General Florescu, 17 ; Niculescu (D. Perceptori cl. III Marinescu (Ma-
I.), calea Dudesti, 98 ; Georgescu tei D.); Dumitrescu (D.), str. TArani,
(hie C.), str. Albisoarri, 4. 108 ; Constantinescu (Th.), str. La-
Agenti de constatare Serbrinescu birint, 176 ; MArsescu (N.), str. Va-
(Mogos), str. BrAnzari, 14 ; George- sile Crirlova, 18 ; Nestor (I.), str.
scu (Leonida), calea Rahovei, 76 ; GAitAnari, 30 ; Russe (N. Musat), ca-
Naumescu (AI.), str. Mecet ; Penovici lea Rahovei, 251.
(P. Chr.). calea 13 Septembre ; Po- Agent de control : Mrinescu (I. Au-
pescu (C.), calea CAliirasi, 159. rel), str. StrabunA, 4 ; Milicescu (I.),
Serviciut de Constatere-Interior str. LAzureanu, 43 ; BrilAceanu (D.),
Sef de biurou : Bucoveanu (Petre), str. Apostoli, 90 ; Dumitrescu (V.),
str. Durn. Racovitii, 7. str. Tepes-VodA, 139; Stoenescu (V.);
Aiutor: Leontianu (Anton), calea Cococi (Ion), str. Fluerului, 38 ; Lavda
Grivitei, 170. (Al.), b-dul Pake, 131 ; Popovici (1.
Tiitor de registre : Corabescu (C.), Anghel), b-dul Pake, 103.
str. Labirint, 144. Incasator la Abator : Teodorescu
Copist-registrator :Panaitopol (N.), (C.), str. Vaselor, 13.
str. Dogari, 47. lncasator la Podul Vitan : Mari-
Servicial Central de percepere nescu (D.).
Perceptor: Georgescu (Simion), sir. Incasator la Oficiu st. civ.: Cons-
Romulus, I. tantinescu (I.), str. Delea Veche, 2.
Revizori : lonescu (George), str. Serviciul de Percepere.Interior
Labirint, 41 ; Anastasiu (Stefan), str. Subsef contabil Macri (Al.), str.
TrinitAtei, 20. Antim, 27.
Preceptori cl. 1 : lonescu (Simion), ,Verificator : Dobrescu (C.), str. Tri-
str. V. Lascar (Teilor), 114 ; Nitescu ranilor, 20.
(Chr. T.), fundAtura Lirei, 17 ; NA's- Tiitor de registre : Michailescu (D.),
trtsescu (M.), str. Biriari-Noi, 33 ; str. 10 Mese, 7.
Popovici (V.), str. Avram lancu, 14; Copist-registrator : lonescu (Ion),
Dobrescu (C.), str. Olari, 31. sos. Stefan cel Mare, 92.
Perceptori cf. II : Culea (G.), Ba- Administralia Halelor
rierea Cherestia, 42 ; Vasilescu (N.), Inspectori Niculescu (Jean), str.
str. Arionoaia, 65 ; Constantinescu Popa Tatu, 43 ; Dragomirescu (P.),
(B.), str. Sf. Elefterie, 25 ; StAnescu Plata Amzei, 15.

eqrsetele Ultimele
P. D.
Singurele care fomeazii yalie frurnoasd.
creatiuni ale model.
Obserpati Tarca I. . pe fiecare corset

www.digibuc.ro
85

Directillaca Genera' a KW, Neu& lor si Melo/near


Ca lea Victoriei, 7.-Tel. 16152, 16/93 si 16/95 (dela cari cer diferitele servicii
ale Directiunei Generale)

Director general : ZAHARIADE A. PETRE


Str. G. G. Cantacuzino, 122.-Tel. 23/1
Sub-director general : AuxiliarA : Corolian (Aurelia), str.
Dipizia achninistrativd Nunilor, 20.
Serviciul garantillor
Seful diviziei : Cardes (Emanoii),
Oficiant gr. 11 : Popescu (Victoria),
calea Victoriei, 176. str. Sf. $teian, 8.
ServicluC personalului Elev gr.I11: Gabrielescu (Eugenia),
Oficiant superior gr. 111: Colibas str. Romana, 181.
(Ion), str. Lipscani, 1. Serviciul Registraturel
Oficianti gr. I : Andreescu (C tin), Oficiant gr. 111: Alexandrescu (Al.),
str. Buzesti, 27 ; Domnescu (Dumitru) calea VAcAresti, 146.
str. Apolodor, 16. E'ev gr. I : Popescu (A. Alex.), ca-
Oficiant gr. 11 : Radulescu (Stefan), lea Mosilor, 381.
Fund. Cometa, 6. AuxiliarA : Lambrino (Aglae), calea
OfIciantA gr. ill : Constantinescu 13 Septembre, 40.
(G. Elena). Palatul Postelor. ElevA gr. 111 : Livianu (Pariziana),
Elev. gr. 1: Haritonovici (Smaran- str. Precupetii-Noui, 22.
da), str. Aureliu 28 ; MihAilescu (Alex. Aspirante Metaxa (Maria), strada
II), str. LAnAriei, 14. Avram lancu, 16 ; Bacicu (Maria),
Elev gr. 11: Petrescu (Constantin), str. Carolina, 10.
str. Belizarie, 21. Elev gr. 1: BAdescu (Marin), calea
Oficianti aaxil.: Theodorescu (Pau- Dudesti, 42.
lina), Scoala de baeti, Mihai-VodA, Auxiliare : Badescu (Emilia), calea
21 ; Stefanescu (Cristina), str. Mavro- Dudesti, 42 ; Ursu (Elena), str. Schitu-
gheni, 27 : Filipidescu (Maria), calea Maicilor, 5.
CitlArasilor, 174. Casieria
Aspiranti : Poponea (Elena), strada Casier general : Petrovici (Alex.),
Belizarie, 29 ; LiaArescu (Maria) ca- calea Mosilor, 167.
lea Serban-VodA, 136. Oficianti superior gr. II: Constan-
Serviciul Contenclos tinescu (Ion 1.), str. Traian, 134 ; Stft-
Oficiant superior gr. 111: Bogdan nescu (David), str. Graurului, 3.
(Ion), str. Sf. Constantin, 11. Oficiant superior gr. 111: Gabrie-
Oficiant gr. 11: Adam (C-tin), str. lescu (Const.), str. Bateriilor, 10.
Vasile Lascar, 62. Oficiant inferior gr. II : Alexandrescu
Elev gr. 1: lacovache (Gh. Nicolae), (Elena II), str. Popa-Soare, 49.
str. Plantelor, 18. Oficiant inferior gr. 111 : MihAilescu
Auxiliar : Georgescu (Maria V.), (Const. 11) str. Poetului, 41.
Taranilor, 18. Auxiliard : Petrescu (Aurelia), str.
Serviciu de lichidare Artei, 3.
Oficianti superiori gr. II ; Vasiliad. AspirantA : Rombeanu (Elena), str.
(Alex.), bulev. Ferdinand, 140 ; Ste- Carol, 44.
fanov (D-tru), bulev. Pache, 20. Divizia Technicd
Oficiant inferior gr. 111 : Husanu Serviciul de !inn
(E..;erban), str. Puior, 31. Seful diviziei : Radacovici (M. Geor-

www.digibuc.ro
86

ge), calea Mosilor, 344 ; Berlescu Senat, 3; Bunescu (Constan(a), str.


(Const.). Profesori, 6.
Oficianti gr. 1: GiuscA (Dumitru), Aspirante : Popescu (Elena), calea
str. Sf. Voivozi, 35 ; Dumitriu George. CATArasi, 195 ; Popescu (Ecaterina),
Oficianti gr. III : Fortu (Nicolae), strada D-trie Racovita, 98 ; firausch
calea Grivitei, 179. (Olga), str. Pitagora, 20.
Elevi gr. I : Petrescu (Panait), str. Servidul Architectural
Popa-Tatu ; Baloleanu (George). str. 5eful serviciului : HArjeu (C.).
Cuza-VodA, 84. Inginer : Eraclide (Leon), str. Sf.
Oficiant gr. III ; Giuscd (Maria), Voevozi, 2.
str. Sf. Voivozi, 35. Serviciul Verificirilor
Auziliar : Epureanu (Pulcheria), str. Inginer ordinar : BrAtes-u (Nicolae),
Palade, Pasagiul Peles, 5 ; Niculescu str. Sf. Spiridon, 35.
(Georgeta II), str. MAtaisari, 40. Inginer stagiar : Marcian (Petre),
Atelier technic : Niculescu (Ion), str. Ecoului, 4.
calea Mosilor, 199 ; Marini (Aureliu), Oficiant gr. 11 : TAnAsescu (Nico-
str. Buzesti, 99 his ; loane (Ath. Va- lae), calea 13 Septembre, 48.
sile), str. Brutari, 24. AuxiliarA :Radulescu (Virginia), str.
Servichil Atelierelor Minotauru'ui. 49.
Inginer : TAnAsoiu (Victor), strada Serviciul Constructiunlior
Corbului, 10. Desenatori : BrAescu (Alexandru),
Oficiant gr. 11: MAnescu (Alexan- str. Witting, 9 ; Munteanu (Constan-
dru), str. Isvor, 85. tin), str. Isvor, 112 bis.
Elevi gr. 1 : Constantinescu (Ion V.), Secretar : Constantinescu (Ion), str.
str. Berzei, 74 ; Barbulescu (Marin), Brutus. 12.
str. Calugaruhri, 73. Divizia Po#elor Rurale
Auxiliard : Munteanu (Leontina), 5eful diviziei : Minescu (Constan-
str. Alexandrina, 3. tin), str. Justitiei, 12.
Serviciul Economatului Controlor : Perieteanu (Simion), str.
Inginer : Vidrascu (George), calea Mihai-Voda, 66.
Calarasilor, 146. Oficiant superior gr. 111 : Botez
Oficiant sup. gr. III : BirmAnescu (Nicolae), str. Dr. Varnali, 10.
(Constantin), str. Virgiliu, 63. Oficianti inferiori gr. 1 : Atonescu
Oficiant inf. gr. 11: Gherasim ($er- (Lazar), str. Traian, 117 ; Vasiliu (Ni -
ban), str. Isvor, 112 bis ; Durnitrescu colae), str. Valeriei, 8.
(George 1.), str. Progresului, 4. Elevi gr. Goilav (Grigore), str.
1 :

Oficiant gr. Ill : Minculescu (Oh.), Berzei, 4 ; StAnescu (Stefan), str. Si-
B-dul Maria, 12. iivestru, 51 ; Popescu (Ilariu), strada
Oficiantd gr. 1: Cotescu (Natalia), Mihai-VodA, 33.
calea Grivitei, 40. Elev gr. II : StAncescu (Constantin),
Eleva gr. 1: Toncescu (Cecilia). ca- calea 13 Septemarie, 130.
lea Mosilor, 202. Oficiant inferior gr. II : Tomescu
Elevi gr. 11: Tandsescu (Dumitru), (Petre), calea Plevnei, 158.
calea Vacaresti, 45 ; Brosteanu (Elena) Elevi gr. II : Grosoreanu (Constan-
B-dul Neatarnarei, 33 ; Dumitrescu tin), str. Berzei, 69 bis ; Grosoreanu
(Maria), str. Romand, 185 ; Nitescu (Maria). str. Berzei, 69 bis.
(Maria), calea CAlarasi. 201. ElevA gr. ill : Teodorescu (Olirn-
Eleva gr. ill : Epure (Valeria), str. pia), B dul Schitu Magure4nu, 24.
Sf. Maria, 8. Auxiliari : Popescu (Alexandrina),
Auxiliare : Placa (Adela), str. Bret str. Avram lancu, 28 ; Stancov (Elena),
zoianu, 29 ; Lascu (Ecaterina), str. calea Mosilor, 204 ; Tiulescu (Lau-

www.digibuc.ro
87

rentia). str. Spitalului, 30 ; Munteanu Eleve gr. I: StAnciulescu (Lucia),


(Lucretia), str. Stindard, 9. str. Lzureanu, 28 : Danielescu (Me-
Desenator : Popescu (G. Nicolae), lania), str. Pitagora, 27.
sir. Rotari, 8. Eleva gr 11: Antonescu (Alexan-
Agent special : Motet (C. Ion), str. drina), str. .1olonil, 157.
Ceair, 29. ElevA gr. 111: Popescu (Maria V1I),
Divizia I Exploatare str. Schitu Maicilor, 17.
Seful diviziei : Mumuianu (George), Auxiliari : Gulian-lonescu (Victo-
str. Stirbei-VodA, 71. ria), str. Viespari, 49 ; Sima (Aure-
Oficianti superiori gr. 11: Basara- lia), str. Dogariior, 36 ; Zamfirescu
bescu (Dimitrie), str, Schitu-Maice- (Safta), str. Cuza VocIA, 84; Ionescu
lor, 24 ; Stelorian (Mihail), str. Ni- (Stefania), sir. Silivestru, 4.
fon, 31. Aspiranti lonescu (Elena), str. Si-
Oficianti superiori gr. 111: Costa- livestru 4 ; lonescu (Smaranda), str.
che (Ion), str. Justitiei, 11; Chiperiu Silivestru, 4.
(Stelian), str. Stefan MihAileanu, 40. Supranumerara Nica (Eufrosina),
Oficianti inferiori gr. I : Gheorghiu str, Stirbei-VodA, 117.
(Grigore), str. Schitu Maicilor, 14 ; Desenator: StefAnescu (AIexandru),
Samarian (Constantin), str. Smardan, str. Popo-Tofu, 40.
51 ; Tomescu (Constantin), str. Bran- Translator : Boscof (Aristide), str.
coveanu, 8. Numa Pompiliu, 20.
Oficiant inferior gr. II : Vasilescu Dwizia III Exploatare
(Gheorghe), str. Fantanei, 91. Oficianti sup. gr. I : Mug (An-
Translator; Chiriacescu (Alexan- ton), str. Viitorului, 95 ; Voinescu
dru), sir. Vasile Alexandri, 6. (Dumitru), Calea 13 Septembre, 1J9.
Elev gr. I : Niculescu (Spiridon), Oficianti sup. gr. 11: Dumitrescu
str. Ciresilor, 7. (Alexandru), str. Mircea-Voda, 51 ;
Aspiranti : Dubert (Irina). str. Pie- lorganda (Dirnitrie), str. Filaret (Gra-
tlitei. 18; Mirescu (Beatrice), Calea
CAlArasilor, 96 ; LAzArescu (Atena), mont), 24 ; Ghetu (Gheorghe), str.
str. Episcopiei, 6 ; Nicolau (Petro- Carmenilor, 12 : Bunescu (Ion), str.
lioniza), str. Sf. Elefterie, 61 : Geor- Profesori, 6 si 8 ; Mircescu (Gheor-
gescu (Constantin), Calea VAcAresti, ghe), Calea 13 Septembre, 3 ; Cos-
219.
tescu (Petre), str. CAlusei, 4.
Oficianti sup. gr. III : Bonne (Du-
Divizia II Exploatare mitru), Calea 13 Septembre, 87; lo-
Seful Diviziei Arsenescu (Aure- uescu (Antache), str. Filaret, 10, casa
lian), str. Anton Pan, 23. 4 ; Polter (Scarlat), sir. Corbului,
Oficiant superior gr. 11: StefAnescu (Isvor), 11 ; Tanes (Ion), str. Mihai-
(Gcorge), str. Caluseilor, 48. Vodd, 42.
Oficianti superiori gr. 111: Erbi- Oficianti gr. I : DumbravA Alexan-
ceanu (Agricola). str. Esculap 4 ; dru), str. Vaselor, 18 ; Negruti (C-tin),
Branzei (George). Calea Dudesti, 19; str. Puisor, 31.
Popescu (Pascal), str. Viitorului, 91; Oficianti gr. 11: Pantelimon (loan),
Bobocea (Dumitru), str. Marginei, 5. str. Mihai-VocIrt, 66 ; Modreanu (E-
Oficianti inferiori gr. I : lonescu lena), Calea CAldrasi, 97 ; Bobeanu
(Atanaqe), str. Principatele Unite, 47 ; (Eliza), str. Principaiele-Unite, 29 ;
CoruAteanu (Iun), Calea Dudesti, 8 Argintoianu (Al. Theodora), str. Ro-
bis : Stanciulescu (Alexandru], str. mana, 70.
str. LAzureanu, 28. Oficiante gr. Ill : Niculescu (Se-
Oficiant inferior gr. 11: Demetrescu vasta), Calea Mosilor, 199 : Lucasie-
(Ion X), str. I. C. BrAtianu, 32. vici (Emilia), sir. Sculpturei, 47 ; Ta-

www.digibuc.ro
88

mas (Raluca), str. Mihai-VodA, 42 Constantinescu (Ecaterina), str. Popa-


46 ; Biidescu (Elena), Hotel de France, Rusu, 14 ; Christoforeanu (Dora), str.
cam. 120 ; Stamatescu (loan), str. Orientulu, 4 ; Christoforeanu (Sylvia),
Fenix, 7 : Stamatescu (Elena), str. str. Orientului, 4 ; TAranu (Stefania),
Fenix, 7. str. Norilor, 16.
Eleve gr. 1: BAlula (Athena), str. Casa de &anomie, Credit ,F i Ajator
Viitor, 95 : lonessu (Maria I), strada
Dimitrie I3olintineanu, 11 ; lonescu Director : BrAtescu (Dimitrie), str.
(Zoe II), str. Filaret, (Gramont), 10 ; 11 lunie, 71.
Chiperiu (Victoria), str. Stefan Mi- Sub-director ; PAunescu (Alexan -
hiiileanu, 40. dru), str. Sf. Spiridon, 21 bis.
Elevii gr. 11: Poppa (Aurora), str. Casier : Stoicescu ( Jocu), strada
Lazureanu, 28. Viitorului, 110.
Eleve gr. Ill : Dimitrescu (Eliza), Secretar : Alexandrescu (Eracle),
str. Nifon, 8 ; Antonescu (I. Elena), str. Sevastopol, 22.
str. Stelei, 10 ; Bldnescu (Maria), Registrator : lonescu (George I),
str. Pasului, 7 str. Ariunoaiei, 48.
Auxiliare : Alexandrescu (Elena I) Contabil : Zoropapel (Ovanez), str.
str. Sevastopol, 22 ; Popescu (Stefan Isvor, 5.
111), str. General Lahovari, 86; Avra- Ajutor contabil Gheorghiu (Nico-
miu (Elena), B-d NeatArnArei, 18 ; lae), Calea CAlArasilor, 124.
Manolescu (Constanta), str. Princi- Popescu (Gr. Ion), str. Visini, 5.
patele-Unite, 29; Billuld (Ion), str. Castrisi (Gheorghe), str. Buzesti, 38.
Viitor, 95 ; 13211u1A (Scarlat). strada Stelu Petre, str. Serban-VodA, 154.
Viitor, 95; Andreescu (Maria), str. Teodorescu (S.), str. Romulus, 61.
Segmentu, 9 ; Alexandrescu [Elena II), Niculescu (Ilie), str. Dulgheri, prin
Splaiul g-1 Magheru, 7 ; Halaceanu Uranus, 10.
(Virginia), str. Teilor, 11 bis ; Po- Theodosiu [Ath.), str. general La-
pescu (Victoria), Calea Grivilei, 84; hovari, 86,
Avramiu (Eugenia), B-d NeatArnArei, laspectoratul Ambidatifelor
18 ; Petrov (Elisa), str. Berzei, 5 :
Enescu (Ana), str. Gr. Cantacuzino, Inspector : Gabrielescu (George),
140 ; Siivulescu (Sevastia), Sirenelor, str. Berzei, 127.
14; Ivanovici (Alexandrina), strada Cont. oficiant superior gr. I!: Porii-
Nifon, 4; Feliu (Maria), strada Sili- reanu (George), str. 8.itirbei-Voda 76.
vestru, 10: Dimitriu (Elena), Calea Oficianti superiori gr. III : Tana-
Victoriei 193 ; Maid (Angela), str. sache (Victor), str Spitalului, 7; Circa
Ocolului 20-22 ; Bunescu (Elena), (Cezar), Intrarea Rosetti. 5.
str. Prolesori 6--8 ; BrAescu (Elena), Auxiliard : Haralamb (Paulina), str.
str. Viitorului, 45. Sf. Voevozi, 28.
Aspirante : Dimitrescu (Paulina), Divizia Comptabtlitati
str. general Lahovari, 7 ; Botez (E- Seful diviziei : Ohitescu (Dimitrie),
lena), Calea 13 Septembre, 15; Ca- str. Viitorului, 195.
liga (Elena). str. Virgiliu, 24 ; Stro - Oficiant superior gr. II : Teodo-
escu (Angela), str. Caragheorghevici, rescu (Constantin), str. Cerbului-ls-
5 ; Georgescu (Aurelia 11), B-d Maria, vor, 4.
58; Dululescu (Dobre), Calea Mosi- Oficiant superior gr. III ; Filip (Di -
lor, 398 ; Irimescu (Dugenia), strada mitriel, str. Buzesti, 10.
Pflunilor, 43 : Filip (Maria), B-d Eli- Oficiant inferior gr. I : Chilu INi-
sabeta, 48 ; Coctineanu (Aurelia), str. colae), str. lmprimeriei, 36.
general Lahovari, 81 ; CocAueanu Olicianti inferiori gr. 11: Popa (Va
(Valeria), str. general Lahovari, 81 ; sile), str. Si. Spiridon, 8 ; Anastasiu

www.digibuc.ro
89

(George), str. Costache Negri, 21 ; trescu (Alexandrina), str. Gentild, 4.


Marinescu (St^ n), str. GAndului, 26; Elev gr. III : Sombola (Maria). str.
MihAilescu (Ion), Ca lea 13 Septem Principatele Unite, 61.
brie, 12 bis ; Coculescu (Dimitrie Auxiliare Andreias (Clara), str.
str. Arionoaiei, 57. Romand, 100 ; Paraschivescu (Maria),
Oficianti inferiori gr. Ill : Grego- Calea VAciiresti, 201; Melinte Criste,
rian (Nicolae), Calea 13 Septembre, str. Foca, 7 ; Bilciurescu (Ecaterina)
147 ; lonescu (losef), str. Parfurnu str. Fntauei, 88 ; Constantinescu
lui, 15. (Polixenie), str. Antim, 31; Constan
Elev gr. 11: lonescu (George), str. tinescu (Eliza), str. Antim, 42 ; lifir-
jeu (Aurora), Calea Grivitei, 82 ;
Elena Doamna. 27. Titulescu (Ana), Palatul Justitiei, 3 ;
Elev gr. III ; StAnilit (Constantin), Popescu (Eugenia), str. Visinilor, 5 ;
str. Matei-Voevod, 3. Constantinescu (Eugt nia], str. Antim
Auxiliar Fotescu (Ion), Calea Ra 42 ; Munteanu (Maria), str. Stindar-
hovei, 93. dului, 9 ; Constantinescu (Victoria),
Conservator de timbre : SAulescu Calea Plevnei, 154 ; Briiescu (Eliza),
(Victor). B-d Ferdinand, 55. str. Francmazon'a, 58 ; Brdescu (Ma-
OficiantA inferioara gr. : Geor-
11 ria), str. Viitorului, 45 ; Iliescu (Du-
gescu (Paulina), Str. Vergu, 3. mitru), str. Popa-Soare, 61 ; Nisi-
Oficiante inferioare gr. 111: Colibas peanu (MatPi), str. Verde, 36 ; Gri-
(Eugenia), str. Lipscani, 1; Dumi- gorescu (Ecaterina), str. Carolina, 9.

OFICIUL TELEGRAFIC CENTRAL


Diriginte of. sup. gr. I, Bolinti- Simulescu Ion, Stefnescu George IV,
tineanu Cir. Stefanescu Ion IV, Stefilnescu Mihai
Of. sup. gr. III : Vidic I. Carol, Ill, Teohari Vasile, Toncescu Teodora,
Argeseanu /Vlihail, Berlescu Const. Elevi gr. I Apostolescu Diogen.
Of. inf. gr. I Antoniu Teodor, Andreescu Aurelian, Bdescu Maria,
Burghard Aneta, losefescu losef, Mi Botez Gr., Corbu Vasile, Capentici
hAilescu Alex., Varlarn Stef., VArla- Alex.. Constantinescu Nicolae VII,
nescu Coarse, Voice! Petre, Constan- Dumitrescu I. D-tru VI, Ericescu Teo-
tinescu Nestor I., lonescu T. loan I. dor, Georgescu Victor, lanculescu C.,
SAulescu Petre, Tigni0eanu M. lonescu C. Alex. I., LAzurescu Nic.
Of. inf. gr. ll lonescu Gh. IV, Gr., Lupulescu Pavel I., Mircioiu Nic.
Istrate Petre Mihail D. loan, Nico- I, Nazarie lancu, Polizu Const., Ru
lau Oh. II, Nicolescu Alex., Pas- sanescu Gr. Alex., Radovici C. Ion
chevici Alex., Timus Const., Tomescu III, Sava -r. Ion, Scull N. Ion, Std-
Ion II, Epure Vasile. nescu George II, Usurelu Vasile, Ves-
Of. ing. gr. III : Alevra Constantin, tinian Victor.
Buzdugan Vasile, Berbecu Dumitru, Elevi gr. II: Dobricescu I. Torna,
Conea D-tru, Corbu Mihail, Danii- Dumitrescu I. D tru VII, Dumitrescu
lescu Elisa, Dumitrescu Const. VI, George III, Georgescu George VI,
Dumitrescn loanid VIII, Economu Va- lonescu N. loan VI, lonescu Petru,
sile, FAlcutescu Ion, Ceorgescu George lonescu Paraschiv, Iliescu N. Ion,
IV, Pavlov Stefan, Popescu Ion III, Luncescu Victor, Mihail D tru, Ma-
Popescu Marin, Simionescu Maria, teescu Alex., PArvu Eug , Stamboliu
Stanescu Nicolae, Stadion Nicolae. Nicol., Stefan I. Nicol.

www.digibuc.ro
90

Elevi gr.111 : Busuioc Nicolae, Cris- randa, Iliescu Eufrosina, Niculescu


tescu Cristea 11, Capelescu George, Eufrosina, Niculescu Eufrosina, Ni-
Dumitrescu M. Ion X111, Gheorghiu culescu Maria I, Paraschivescu Sul-
N. Ion Ill, lacovache Oh., loanin Ion, tana, Petrescu I. Aneta, Pop D. Ma-
loanitescu D tru, lorgulescu Traian, ria, Serbescu Natalia, Tenovici Eca-
lonescu Antache, Motet Ion, Mun- terina, Zaniade Elena.
teanu George II, Poroianu Alex., Radu Eleve gr. II : Botez Margareta, Bra-
N. George, Radulescu D-trie III, Si- taleanu Alexandrina, Ciornei Gabri
ghinas Gr., Sorescu Mihail, Stefa- ela, CrAciun Ana, Dinculescu Elena,
nescu loan VIII, Surdu Ion, Tudorache Dumitrescu Victoria, Lelescu Sma-
.Stefan. randa, Nicolau Virginia, Serbanescu
Eleve gr. 1 : Atanasiu Ana, Chitu ban, Stefanessu Angela, Varian M.
Elena, Chiru Zoe, Dumitrescu Sma-

OFICIU TELEFONIC CENTRAL


Diriginte administrativ of. sup. gr. Elevi gr. : Alexandrescu Maria,
1

I : Mihalcea Alex. Gabrielescu M. Teodor, Popescu A-


Compt. of. gr. II : BalAcescu Ni- lexandru I, Tandsescu Filoftia.
colae. Elevi gr. 11: Ionescu Dobrita, Ma-
Of. sup. gr. III : Brodelescu Petre, noliu V. Alex., Niculescu Olga, Ser-
Of. inf. I : Matei Hristodor. banescu I. Victoria, Trifu D. Ilie.
Of. inf. II : Andreeseu Toma, Du- Elevii gr. III : Colibasi Nicolae, Ene
mitrescu D-tra, Ghitescu Nicolae. R. D tru, Georgescu Alexandrina, Ni-
Of. inf. III: Chiramis Const., Con- culescu Aurelia.
drache Gh.

OFICIU PCWI1AL CENTRAL


a) Mesagerii StefAnescu Lazar, Tanasache Emilian.
Gherghiu I. I.
Diriginte of. sup. gr. I : TAnasescu Of. inf. 11 : Apoloni Maria, Atana-
George, lvascu M. D tru. sescu Vasile, Adam Const., Moisina
Of. sup. gr. 11 : Popescu loan 11, Const., Modreanu Elena, Panaitescu
Sinoto Simon. D-tru I , Stoencscu George, Stoicescu
Of. sup. gr. Ill : loaniu D tru, Cons- D-tru, Filibasa Ion.
tantinescu Nic. IV, Damboviceanu Of. inf. gr. III, BAdulescu Ecat.,
D-tru, Drcutel George, Dumitrovici Bobiceanu Const., 5teldnescu Petre I.
loan, Haritono . ici Grigore, Lupescu Elevi gr. I : Vasilescu George 11,
M. Const., Neagu George, Popescu CAlinescu Filofteia, BAdulescu loan,
I. Pascal, Savulescu D-tru, Sergiescu Dumitrescu C. loan XII.
Nicolae, Simionescu Anton, Vines I. b) Po.yta &path'
Of. inf. I : Becu Const., Alex., Bu- Diriginte of. sup. 11 : Flehtenmacher
zoianu Ion, Costescu Natalia, Cons- Nicol.
tantinescu Tiberiu, Dumbrava. Alex., Of. sup. ill : Iliescu Grigore I, Iva-
Dumitrescu D-tru Ill, Florescu Ion I., novici George, Popescu Toma
Gregorian Bedros, Negulescu Nicol., Of. inf. 1 : Dumitrescu D-tru 11.

www.digibuc.ro
91

Of. inf. II : Alexandrescu Emil, Ber- Elevi gr. II : Sava A. Const., Ve-
nescu D tru, Dumitrescu Marin, Lu- lescu Ion.
pwu Anastasia, Jianu Petre, Nun Elevi gr. Ill : Bujoreanu Gh., BA-
Elena, Stinghianu Titus, Cristescu dulescu Marin, Chintescu Alex., Cons-
Cristea I., Demetrian Mihail, Dincu- tantinescu George VIII, Popescu Alex.
lescu Mariu, Nichitescu loan, Mate- 11, lonescu Alex. IV.
escu Nicolae, MihAilescu Vasile, Pa-
tica Olimpiu, Scraba Mihail, Stoicescu Eleve gr. 1: Anastasiu Eliza, Flech-
D tru II, TAnAsescu Cleopatra, VAr- tenmacher Anastasiu, Radulescu Olga.
lAnescu Alex. Eleve gr. 11, Palade Ortansa, Po-
Elevi gr. 1: Coralia loan, Danii- pescu Eufrosina, Popescu L. Domnica.
lescu loan, Georgescu Petre I., Guscd Eleve gr. Ill, Econoniu Anastasia,
loan, Papazol Vasile, Stefanescu Va- Georgescu V. Ecat., Isvoranu Lucia.
sile.

OFICIUL GARA DE NORD I SUCURSALELE


BUCURETI
Diriginte of. sup. gr. 1: Dub ert Al. Const., Stoinescu Gheorghe, Vasiliu
Of. sup. gr. III : Pencos loan. Ion II.
Of. inf. gr. 1: Dumitrescu Mihaii Elevi gr. III : Pospatopol Irim.
III, Dumitrescu Vasile IV, LazAr Ma- Sucursale OFICIUL BOCUREVI I
cavei. Mironescu Pompiliu, Roiu Cla- (Judec. ocol. IV str. Sf. Ecaterina)
udiu, Stavrescu Andrei, Teodorescu Diriginte of. sup. gr. II : Dumitrescu
Cristea. Mihail.
Of. inf. gr. 11: Alexandrescu Beli- Eleva gr. III : Rop Elena.
zarie, Corneliu George, Costescu Du- OFICWL BUCURESTI IV
mitru, Atanasiu Polihronie, Enea Gh., (JudecAt. ocol. II C. A. Rosetti)
Dorordoe George, Georgescu M. Diriginte of. sup. gr. II : Argento-
Marin, Niculescu Teodor. Popovici ianu Teodora.
George, Slabu Ruse, Stepleanu Ni- ElevA gr. I : Popescu Elisabeta.
colae. OFICIUL BUCURESTI V
Of. inf. gr. III : Basilescu Alex., (L'Independance Roumaine, Cal. Victoriei)
Firu A. Ion, Damian Toma, Ifrim Diriginte of. gr. I : Antonescu loan.
Nicol. ElevA gr. III ; Andreescu Eugenia,
Elevi gr. 1: Adamiade Matei, Cris- Pctrovici Margareta.
tescu Nicol. 11, Danielescu Dumitru, OFICIUL BUCURESTI VII
Georgescu Vasile, Ivanescu Vasile, (Palatul soc. funct. publici. sos. Kiselef)
Niculescu D-tru, Parvulescu Petre, Diriginte of. inf. gr. I: Tulbure Er-
Popescu Ion IX. Popescu Patrichi, mina.
Sfetculescu Teodor, Sfetescu Aurelia, ElevA gr. I: Minescu Paraschiva.
StefAnescu D-tru II, Vasilescu Ion I. SUCURSALA vitt
Elevi gr. II; Cernovoteanu Radu, (Judectit. ocol. III Stirbei Vodil 113)
Ceausescu Florea, C-tinescu Geoi ge Eleva gr. 1: CAlinescu Filofteia.
V., Cristovici Alex., Dumitrescu Con- OPICIUL BUCURESTI XII
. stantin VIII, Dumitrescu Mihai VI, ElevA gr. 1: CorAescu Melania.
Georgescu Constantin I., Grigorie C. SUCURSALA XIV (Calea Mosiler)
Const., Popescu C. Luca, Predescu Eleva. gr. I : 5tefAnescu Zoe.

www.digibuc.ro
99

e FICIUL BUCURES1I-HLARET Of. inf. gr. I : lonescu Despina.


Diriginte of. inf. gr. Ill : UrzicA Elev gr. I: Paraschivescu Elisa.
Ovanes. OFICIUL BUC RESTI PARCHET
OFICIUL BUCURLSTI ANTREPOSIT
Diriginte of. inf. gr. : Petrescu
1
Elevii gr. II : Stnescu Eufrosina. Oh. I.
OFICIUL BUCURESTI BURSA Elev gr. 11: CrAciunescu Teodor I.
(str. Doamnei, 3)
ElevA gr. I : Andreescu Aurelia, OFICIUL PALATUL REGAL
Andreescu Marioara. Diriginte of. sup. gr. 11: Craio-
mum. BUCURESTI CONSILIUL DE MINL$TRI veanu Eugeniu.
(Ministerul de Interne)
Diriginte of. inf. gr. II : Constan- (mow. PALA-rut. curRocENI
tir.escu Nestor. Diriginte of. sup. gr. II : Buchman
Eleva gr. : Apostoleanu Lucretia.
11 Eugeniu.
OTICIUL BUCURESTI MINISTERUL DOMENII Elev gr. 1: Prunescu Oh. Chris-
Diriginte of. inf. gr. II : Stamatescu tache.
Elena. OFICIUL FREFECTURA u.Pov
OFICIUL BUCURWTI MINISTERUL FINANTE Diriginte of. inf. gr. II : lonescu
Diriginte of. sup. gr. 1 : Georgescu Ecaterina G.
Dumitru.

ga FABRICA DE BERE E. LUTHER Ssor.

Fratii CZ ELL 7
I NTAIUL FuRNISOR AL CURTEI REGALE ROmANE
BUCURESTI, Fon-d.a.t6, Lem aza.u11869, BUCURESTI
iremiath la thate expozitiunite din streinState vi din tarS

Fortii productivA antral piing la 80.000 hectolitri here


iar in vastele sale pivniti se 4174 permanent an depozit de la 600.000 ',anti
la 1.000.000 lifri here din cele mai excelente naiad
La4er, Pilsner, a la Dortmund si Bavareza
atilt in butoae cat si in butelii
Se transporta prompt la domicilia conform comandelor prin postil son
telefon care conutnicA en Capilala fi provincia
Servicia special pentru expeditiuni In provineie,
prompt, en Irenuri de mare vitezil
PRETUL CURENT SE TRIMITE FRANCO LA CERERE

www.digibuc.ro
93

CAILE FERATE ROMANE


DIRECT1UNE A GENER ALA
Gara de Nord.Tel. 85

Director general : ING. COTTESCU AL.


Str. Luminei, 33 Tel. 9179
Subdirector : Ramniceanu (M. Al.), dor), strada Viitorului, 101 ; lonescu
str. gen. Iacob Lahovari, I. (Constantin), str. Darzali, 40 ; Vasi-
Serviciul de secretariat general, perso- lescu (Simion), str. Carutasilor, 25 ;
nal, al contabilitiitei i casieriei Draghici (Mihail), B dul Dinicu Go-
gener6le lescu, 35 ; Popescu (Gr. Ion), strada
Serv. B. Apolodor, 29; Isvoranu (D. Vasile),
Sef de serviciu Antoniu (Stefan), str. Vespasian, 24.
str. 11 Februarie, 14. Biuroul Technic al masinelor si vagoanelor
Sub-sefi de serviciu: Catargi (Oscar A. II.
sos. Bonaparte, 5 bis. ; Poenaru (M.
1.), str. Poetului, 33 ; lonescu (Stefan), Inginer sef de biurou principal :
str. Visarion, 28. Vagner (Al.), str. Regala, 12.
Secretari : Nacianu (I. I.), Hotel de Inginer sef asistent : Bals (Teodor),
France ; Turculetu (Octavian), str, calea Grivitei, 120.
Lucaci, 16. Desenatori principali : Teodorovici
Sefi de biurou Feodosiu (Niculae), (Z.). str. gen. Cernat, 28 ; Pechi (Er-
Fund. Virgiliu, 25 ; Negrescu (Mihail), nest), strada Porumbarn, 40 ; Staat
B-dul Dinicu Golescu, 55 ; Lebed (Louis), str. FrancmazonA, 44.
(lacob), str. DepairAteanu, 2 ; Mun- Desenatori : Maxim (Const.), calea
teanu (Const;), Fund. Sevastopol, 27 ; Grivitei, 96 ; Marin (Emil), str. Polizu,
Carpus (I. M.), str. PrimAverei, 38 ; 28 ; Huppe (Herman). calea Victoriei,
lconomu (Ion Gh.), str. Chimistului, 4, 117; Liteanu (Gh.), B-dul Dinicu Go
Servicial ateliere $i tractiune lescu, 35 i
Antoniade (Const.), calea
$eful serviciului Ing. inspector ge- Grivitei, 258 ; Mihttescu (Emanoil),
neral cl. I : Dragu (Teodur), strada str. Luteraa, 31; Andreescu (Ion),
Barbu Catargiu, 5. strada Meilor, 15 ; Constantinescu
Subsefi de serviciu : Inginer ins- (Const.), str. Miron Costin, 1 ; VrAn-
pector general cl. I, Frunda. (Gh.), ceanu (Mihail), strada Dulgheri, 3 ;
Soseaua Bonaparte, 6 ; inginer ins- Dragule( (Nec.), str. Dreptului, 7 ;
pector general c1.11, Cosmovici (GIL), Moisiu (Const.), strada Dulgheri, 3 ;
Sos. Bonaparte 6; Inginer sef cl. I, SiAnescu (1.), str. Popa-Savu, 22.
Cosmovici (Al.), Sos. Bonaparte, 6. Biuroul compt. speciale al intreg. serviciu
Biuroul de secretariat gi registratura A. III.
A. I. Sefi de biuron principali : Diaco-
$ef de biurou principal : Grdescu novici (Gh.), str. Sevastopol, 24 ;
(Basil), str. Sincai, 44. Ley (Frantz), str. Sincai, 32 ; Cons-
Impiegali de biurou principal : Ma- tandachi (Petru), str. Principele Ghica,
rinescu (Vasile), calea Dorobanlilor, I ; Grecu (Mihail), str. Popa-Tatu, 48
130 ; Protopopescu (Gh.), str. Mo- Cordea (Vasile), str. Grigore Alexan-
dei, 14. drescu, 61; Cuchiu (Gr.), str. Miron
Impiegati de biurou : Burky (Emil Costin, 15 ; lonescu (Const.). str.
N.), sos. Basarab, 102 ; Ghirgiu (Mi- Floreasca, 23 ; Hubert (Alex.), str.
hail), sos. jianu, 8 ; Vasilescu (Teo- Cometa, 66.

www.digibuc.ro
94

Impiegati de biurou : Nicolau (C.), str. Buzesti, 37; TArnescu A. N. str.


str. Telegrafului, 15 ; BAdescu (N.), Luterana, 20.
str. Witing, 25 ; Minculescu (Cice- Copist : Paraschivescu (I.), Calea
rone), str. Vinerei, 4 ; ColibAsianu Grivitei, 43.
(N.), sir. VdcArescu I, 19 bis; Po- Bluroul de decompt I aprovizionare de ma-
pescu (Ilie), str. Elefterescu, 22 ; A- terial al intregului serylciu
vranlescu (Oh.), str. 10 Mai (Grant), A VI
64 ; Brescu (Virgiliu), B-dul Elisa Sef de divizie ; ing. Carissi loan,
beta, 40 ; Stirbulescu (D-tru), strada str. Stirbei-Vockl, 70.
Polizu, 7 ; Damian (Petre), str. Ber- Sef de biurou : inginer Gutzu Vic-
zei, 46; CAlinescu (Gr.), str. Hagie- tor, str. Spitalului, 14.
noff, 15 ; Maldarescu (Oh.), str. N. Impiegati principali : Tomescu Nic.
Golescu, 10 ; Tricup (Const.), strada str. Imprimeriei, 40 ; Tepeneanu T.,
Petre Dumitrescu, 37 ; lonescu (We), str Rosetti (Luter), 6; Salater Max,
str. Duigheri, 12. Calea Grivitei, 120.
Biuroul statisticei
Impiegati de biurou : Alexandrescu
A. IV Mihail, str. Buzesti, 50; Cdpsuneanu
Inginer sef de biurou principali Const., Fund. Basarab, 2.
lonescu Thoma, str. Barbu Catargi, 7. Desenator: lonescu Stefan, strada
Sef de biurou : Cuda Frantz, str. Gemenii, 3.
Avedic, 1. Impiegati de biurou : Nicolau loan,
Impiegati de biurou principal : De- Sos. Bonaparte, 6; Runescu loan,
silla lorgu St., str. DepArAteanu, 10 str. Buzesti, 105 ; Asian Std. strada
his, GArdescu Const., str. CAlusei, 28: Vinerii, 19 ; Agemof Const., strada
Hagiescu Alex., str. Nicu Florian, 15, Virgiliu, 11 bis ; Bogdan Const., str.
Mihdescu Gh.. str. Eminescu, 14. Belizarie (Luther), 9 ; Lupea Ion,
Impiegati de biurou : BArbAtescu Calea Grivitei, 30; Moisescu I., Bu-
Ern.. str. Belizarie, 19 ; Manolescu zesti, 98 ; Georgescu Aristide, str.
N., str, Riirsurilor, 8 ; Sfetescu Ma- Francmazona, 45 ; Polizu Micsunesti
tei, Calea Plevnei, 93 ; Parpalea D., Calea Victoriei, 186 ; Niculescu
Florian, str. DepArteanu, 10 bis ; Simion, str. Ciclopi, 25 ; Niniaca Ion,
Argintoian Stefan, str. Popovici, So- str. Belizarie, 16 ; Ratin Octavian,
sea, 5 ; Dobrateanu Gh. Alea Blank str. Carolina, 8 ; Platon Gr., strada
B., 15 ; Lucasevici S., str. Plantelor, Eliseului, 29 ; Lazdr D-tru, str. FAl-
46 : Suchin Mlhail, str. Semilunei. 6; coianu, 6.
Vitsescu, B-d Dinicu Golescu, 43. Bluroul de instalatli mecanlce, atelier, va-
goane si instalatii electrice al intregului
Copisti BArbulescu Ilie, str. Vir- serviclu
giliu, 10 : BAlteanu Ilie. A. VII
Biuroul revIzIel vagoanelor Inginer-sel : Stratilescu Gr. Gr.,
A. V. str. Stirbei-Voda, 154.
Sef de biurou principal : Iliescu Gh., Ingineri-atasati : ComAnescu C.,
str. Clopotari Noi, 104. str. Sev 1 stopol, 5 ; Popescu N., Ca-
Impiegati de biurou principali : IvA- lea Dudesti, 6.
nescu Romulus, sir. Pa nilor, 7 ; Be- Desenatori ; Ghitescu N., str. Ca-
rescu Gh. I, str. Porumbaru, 21 ; rol Davila, 44 ; Teodorescu Stan,
Teodorescu Christache, str. Numa . str. Mecet, 12.
Pompiliu, 20; Dragoescu Mih., str. Biuroul Technic al tractiunii, al alimentirei
Popa Savu, 8 ; Dumitrescu Const., cu Bpi sl combustibil
str. Monetariei, 10 ; Varemberg Raul, A. VIII
Sos. Jianu, 15 ; Bedros Anton, str. Inginer sef de biurou : Vasiliu M.
General Cernat, 30 ; Popeanu Ion, C., str. Telegrafului, 35.

www.digibuc.ro
95

Sub-sef Sarateanu M., str. Bu- tescu P., str. Spitalului, 39 ; Andre
zesti, 5. escu Cristea, str. Sf. Voivozi, 59 ;
Impiegati principali Nicolau N., Martinescu Ion, calea Grivilei 208 ;
str. Buzesti, 105 ; Manoliu Gh. R., Iliescu C., str. Gria. Alexandrescu,
str. Porumbaru, 25. 44 ; Georgescu V., str. DepArAfeanu,
Impiegafi de biurou: Petrescu St., 20 ; Vilag Mihail, str. Popa-Tafu, 50.
str. Popa Tatu, 75 ; Popescu 1., str. Copist : Tolosi Ion, strada Cotro-
Miron Costin, 33. ceni, 21.
Desenatori : Dodon Gh., str. Petre Blurou de comptabilitate al tractiunel
Dumitrescu, 5 ; Vartolomeu, strada A. 11
Eminescu, 2. Impiegafi Negrescu Mihail, b dui
Bluroul de Tracilune qi prime Dinicu Golescu, 36 ; Eremia $tefan,
A IX
str. VdcArescu, 8 ; Teodorescu Gh.,
Inginer ordinar atasat DragAnescu str. Viisoarei, 12 ; Cornea Vasile, str.
loan, str. Sincai, 19. Oziris, 2 bis ; Alexandrescu Ion, str.
impiegat principal : Angheliu Std., Polizu, 40 bis ; Pilifa Dumitru, str.
sir. Eminescu, 8. Brezoianu, ; Braescu Leon, strada
1

Impiegati de biurou : Botta Ion, str. FrancmazonA, 58 ; lonescu V. Ion,


General Cernat, 15 ; Martinescu D-tru str. Buzestl, 94.
str. General Cernat, 36; Ghindaru Copisti Achimescu Corneliu, str.
D-tru, str. BAlcescu (Primaverei), 35 ; Berzei, 31 ; Vulcanescu Constantin,
Niculescu lordan, str. Dreptului, 22; str. Povernei, 10.
Parapeanu Const., sir. Sincai, 33 ; Serviciul B. 1
Gheanlu Hariton, str. Francmazona,
50 ; Thoran D-tru, str. Dreptului, 41 ; Sef de biurou Teodosiu N., Fund.
Veluda Gr., str. Francmazona, 89 ; Virgiliu, 25.
Radu'escu N., sos. Basarab, 59, Gre- Impiegali Herzenberg N., strada
cescu Teodor, calea Plevnei, 70; Verde, 24 ; Sculi D. L., calca Gri -
Costescu Oh., Gara Chitila ; Dan vitei, 79 ; Nicolaescu Stefan, str. Stir-
Alexandru, str. Ion MihAilescu, 19 ; bei-VocIA, 184 ; PAunescu St., strada
Misu Savu, str. Buzesti, 58 ; Filipescu Eliseu, 23 ; Constantinescu Andrei, str.
Nae, bulev. Dinicu Golescu, 43 ; So- Pandele Dinu, 44 ; Valcescu Ion, str.
tir Stefan, calea CAlArasi, 44 ; Apos- Elefterescu, 3 ; Mazarini Th., sir. Ves
tolescu Panait, str. Spitalului, 56 bis ; pasian, 42 ; Nicolescu Miron, str. Cre-
Dinescu Alex., str. Cometa, 44 ; Dra- puscului, 3 ; Popescu Oh. Ion, caka
ghiceanu Pompiliu, Fund. Sevastopol, Grivifei, 25 ; Negrescu Constantin,
27; Constantinescu Marin, str. Tur- str. Popa-Nan, 2.
cului, 12; Rozan Emil, bulev. Dinicu Copisti Velicu Dumitru, soseaua
Golescu, 43. Stefan cel-Mare 9 ; Dumitrescu D,.
Bluroul de material ai de compt al intregului str. Vticareseu I, 28.
serviciu Serviciul B
A. 1 0 (Sectla B. II)
Sef de biurou : Achimescu Alex,. $efi de biurou: Negrescu M., B-d.
sir. Sf. Elefterie, 49. Dinicu Golescu, 55 ; Marinescu I.,
Impiegali de biurou: Gala Vasile, str. Buzesti, 90 , Strambeanu N. str.,
str. Tomescu (Campu Porumbaru), 6 ; Nisipari, 26.
Florian Gh., str. Sf. Elefterie, 27 bis ; Impiegali Protopopescu P., str.
Polieni Alex., str. Palatului, 15; Di- Polizu, 8 ; Protici D. ; str. Costachi-
rnescu M., calea Grivifei, 80 ; lonescu Negri, 18 ; RAdulescu Constantin sos.
Dragomir, cal. Victoriei (Hotel Fras- Porumbaru, 17; Antoniu D. calea
cati, 45 ; Aureliu C. N., str. LAnAriei, Grivifei, 205 ; Alexandrescu Eug., sos.
18 ; Crisian 1., str. Polona, 238 ; Cris- Basarab, 59 ; Nicolescu Gh., str. Frn-

www.digibuc.ro
516

moas, 54 ; Nitoianu Teodor, strada Controlor Gorovei C., calea Gni-


Popa-Tatu, 33 ; Stoicescu Pandele, vile i, 111.
str. Dr. Lueger, 78 ; Antonescu A. Impiegati : Gheorghiu G., str. Mal-
Ion, str. 11 lunie (Aleea Mitropoliei), topol, 8; -Vilescu Ion, str. Buzesti,
11 bis ; Popescu Stefan, str. Berzei, 22 ; Pandele Al., str. Dr. Varnali, 10 ;
153 ; Haralambie Th., str. TArani, Eisner losil, fund. Spitalului, 3 ; Du-
157; MArgineanu Constantin, strada mitrescu N., calea Crivitei, 248 ; Mi-
Elefterescu, 8. hiiileanu Th., str. Belizarie, 8 ; BrAi-
Copisti : Argintaru Romulus, calea loiu N., str. Polizu, 24 ; BAltAretu
Rahovei, 203 ; Daschievici N., strada G., str. Horei, 30 ; RAdulescu C.,
Dreptului, 17 ; Chiriac Constantin, str. str. Tomescu, 4 ; Ionescu lacob, ca-
Retoridi, 35. lea Mosilor, 181 ; Popescu D., str.
erviciul B. Teilor, 37 ; Magheru Al. str. Sou-
(Biuroul B. 11h venir, I ; Georgescu M. N., strada
Francmazon, 77.
Sub-sef de serviciu lonescu Ste- Copisti Moldoveanu G. I., strada
fan, str. Visarion, 28. Cutitu de Argint, 6 ; lonescu C., str.
Impiegati CiocArdel N., str. Emi- Ignatiu, 37.
nescu, 34 ; Voiculescu Pop C., str.
Scoalei 12 ; Foulquier Eugen, str. Gr. Serviciul B.
Biuroul B. 6.
Alexandrescu, 84; lonescu Christache Biuroul indicelor
str. Via Gherase, 17 ; Petrescu Va-
sile, str. Popovici ($osea), 3. Mano- Sef de biurou Munteanu E. C tin,
liu Em., str. Spitalului, 24 ; Vasilescu fund, Sevastopol, 27.
I., str. C. Negri, 16 ; Issinski C., str. lmpiegati : Demetriadi Al., str. Bu-
Popa-Savu ($osea), 28 ; MihAescu P., zesti, 60; Papazol Gh. str. Dulgheri
str. Cantacuzino, 73 ; Alexandrescu (prin Buzesti), ; lonescu I., strada
1

C., str. Tunari, 68. Popa Savu, 22; Niculescu ilie, str.
Copisti : Marinescu D., str. Spita- Spitalutui, 89 ; Kladin Scarlat, B-d
lutui, 3 ; Christodorescu I, str. VdcA- Dreptului, 21; Paraschivescu Alex.
rescu II, 9. str. Scarlatescu, 15 ; Dragomirescu
Serviciul B.
N. fund. Buzesti, 4 ; Brif Oscar, str,
Biuroul B. 4
Banu Manta (Grozdvesti), 17 ; Ma-
cedon Alex., str. Buzesti, 90 ; Bo-
$ef de biurou Economu Ion, Alea galianu G., str. Vespasian, 2; An -
Chimistului, 4. dreescu N., str. Miron Costin, 10 ;
Impiegati : Constantinescu Gh., str. SmArandescu D., str. Domnita Flo-
Cometa, 17; Nicolaide Stefan, Alea rica, 11 ; Romano V., strada Pan-
Vasiliu, 14; Protopopescu Al., str. dele Dinu, 3 ; Eliescu C., sir. Popa-
Cometa, 26; Florian D., sos. Basa- Tatu, 106.
rab, 143 : Vasilescu M., str. Franc- Copisti : Steldnescu Andrei, calea
mazond, 19; Dumitrescu I., str, Mar- Cillarasilor, 256 ; FrunzAnescu I., str.
tirului, ; Cordescu I.. strada Emi-
1
PAunilor, 37 ; Georgescu I., str. Scar-
nescu, 21. lAtescu, 15 ; Stoica Oh., calea Gni-
Copist : Cascioreanu I., str. Ura- vitei, 86.
nus, 18.
Biurol de intrare
Servici ii B. Impiegati: Constantiniu C., strada
Biuroul B. 5. (Casa Generald) Miron Costin, 15 ; Grabovski Robert,
Casier general Poenaru St. N., calea Grivitei 133 ; Constantinescu
str. Poetului, 33. Al., str. Vespasian, 15; Lazaressu
Sef de biurou Ratescu P. Petre, M., str. $tirbei Voda, 184 ; Mari-
calea Grivitei, 49. nescu flie, str. Buzesti, 38 : lonescu

www.digibuc.ro
z
Portrete din Capita la
i

www.digibuc.ro
115

D. bh. Gr. Cantacuzino


Fost presedinte al Consiliului de ministrii
Senator

www.digibuc.ro
116

D. General Gh. Manu


Fost prirn-ministru

www.digibuc.ro
117

D. Take lonescu
Seful partidului conservator-democrat
Deputat

www.digibuc.ro
118

.. N.

. .
a
i-

, I

. ,1
.- , .

-, f,
..1

..:., .,

,
:" .4
.P
'
. . . .,
, .

.
.. .
,

7 .., ..
,
s.'..- ,.i '--
_

D. Const. Cantacuzino-Pascanu
Post prwdinte al Cameral
Deputat

www.digibuc.ro
119

D. Nestor Cincu
Mare proprietar
Deputat

www.digibuc.ro
120

e
P. S. S. Gherasim Timus Episcop al
Argesului

1;*

a
V.

P. S. S. Dionisie Climescu
Episcop al Buz'aului

4C:7:

I. P. S. S. Mitropolitul Primat
P. S. S. Ghenadie Georgescu Episcop [Dr. mthanasienlironescu
al Rimnicului i al Noului Severin

www.digibuc.ro
1,;1

,.. L

. .

A t
\ N'
A
k

P. S. S. Conon Aramescu-Donici Episcop


al Husilor

.
eP

;
o

1'0

P. S. S. Serafim Gherasim
Episcop al Romanului

;
-
I. P. S. S. Mitropolitul Mak loyal
si Sucevei
. ;
Dr. Pimen Georgescu P. S.S. Niton Niculescu
Episcop al Dun 'Axel de jos

www.digibuc.ro
122!

P. S. S. Archimandritul Scriban
P. S. S. Archiereul Theodosie PloWeanul
Directorul Seminarului Central
Vicarul Sfintei Mitropolit

Par. Econom Popescu Par. Econom Nazarie


Directorul Seminarului Nifon Directorul Internatului de Teologie

www.digibuc.ro
123

D. I. G. Saita
Fost prefect de politic
Deputat

r7a

Principe le Leon Ghica-Dumbraveni Cap. Comandor I. Coanda


Fost deputat Fost director al S. M. R.

www.digibuc.ro
124

'S

,
.

/
r 'i

)1 .
... :

D. Mihail Ferechide
Preedintele Camerei deputatilor

www.digibuc.ro
- 125

:11

N
,

1
::i

ON
_':,:..
- ,

''.1h
.-,.4..s,,, .. ...,, -,16
:,4.4.,. ...,---

., ,

. ,

D. Gen. C. Budi0eanu
Preedintele Senatuki

www.digibuc.ro
www.digibuc.ro
127

Printul Const. Basarab-Brancoveanu


Deputat

www.digibuc.ro
128

D. C. Disescu
Fost ministru. Senator

efi".

A
r' "

D. Mih. Des liu D Nicu Lahovary


Fost pref. de politie Fost deputat

www.digibuc.ro
FINANTELE
Institutiunile Finaneiape
SI

Marne Banei din Capital'

www.digibuc.ro
FINANTELE
DO taxa noastrA a avut mult de luptat pe terenul economic
$i financiar, trebuind s find piept multor imprejurAri grele, gratie
insA inaltului patriotism al celor ce au fost chemati s'o guverneze
in ultimele patru decenii, putern spune cA am ajuns la o corn-
plectd desrobire financiarA. La acest lucru au contribuit insA in mare
partedupd importanta lordiferitele BAnci i institutiuni financiare

din tarit, cdci intr'un timp relativ scurt ne-au fAcut cunoscuti i apre-
ciati de marea finantA strAind, de care am avut si mai avem Inca
mare nevoe. Toate aceste institutiuni financiare i Bancidespre cari
vom vorbi mai josau stiut sA lucreze in ga mod, in cat sd facd
pe capitalistii straini s capete incredere in noi, inlesnind credi-
tul tdrei.
De pe urma lor, Statul nostru, pe langa cgtigul moral al ridi-
cdrei creditului in strAinAtate, mai beneficiazd si economiceste prin
aceia sd i-a ajutat si-i ajutd la desvoltarea comertului si industriei
nationale.
Inteadevar nu e intreprindere comerciald i industrial& mai de
seam& la cari s nu participe ate una sau mai multe din aceste
institutiuni, facnd emisiuni de actiuni, obligatiuni etc., inlesnindu-se
astfel capitalul necesar.
Cu toti anii agricoli rAi pe can Ii avem de cdtva timp incoace,
totusi institutiile noastre financiare merg bine si contribuesc inteun
mod strAlucit la progresele uriase pe cari le face tara.
In cele ce vor urma vom reda progresele pe cari le-au fdcut
cele mai principale institutiuni financiare si Banci din Capital& ca-
pitalurile angajate, consiliile de administratie precum si alte amAnunte.
DAcA nu vom fi complecti cerem scuze si promitem c la anul
sd complectdm lipsurile, astfel ca sA fim indispensabili ori cui.

www.digibuc.ro
136

Banca National a Romniei


Capital social 12.000.000 Lei

A fost fondata la 1880, prin lege speciala. Primul preect de lege


a fost depus in anul 1859 si apoi s'a mai revenit in 1860. In 1865
s'a acordat concesia unei Banci de ernisiune unui consortiu strain,
dar contractul s'a reziliat si Statul a fost nevoit sa plateasca o des-
pagubire de 750.000 Lei. S'au mai depus proecte de legi in 1868,
1873, 1874, 1877, dar far& succes. Tocmai in 1880, prim ministru
fiind marele I. Operatiunile
C. Bratianu si o.
C.. '
. 0 ..--wor4.--,-
i , .-
- el, Bancei Natio-
ministru de fi- I
nale au luat
nante I. Cam- -
de la inceput
pineanu, ia fi- un avant co-
i
inta a ceasta 1 osal si numai
Banca, dupa ti- dupa 4 ani, la
pul Bancei Na- '', 4i 1884 isi cons-
tionale a Bel- II' trueste marele
giei, Statul !
palat din str.
participand, ca , Lipscani, in
actionar, cu o care e insta-
treime din ca- SC
.,
tr li
I lata si acum,
pital, iar cei- s,
.
si patru sucur-
:..i'',f -.
lalti actionari il sale la Braila,
cu cloud treimi. ',-. Th., . ' Galati, Iasi si
Operati- ..I
Craiova, pen-
i 1 e Bancei au .t, --; %. " . : tru cari chel
inceput la 1 .
... - tueste aproape
Decembrie .- 4.300.000 lei.
1880, iar prima I
Noul local din
adunare gene- str. Lipscani a
rala a avut loc D. Anton Carp fost inaugurat
la 22 Februa -"Vice-Ouvernator al BAncei Nationale in luna lunie
lie 1881. 1890.
Treptat, treptat, Banca a infiintat sucursale in toate Capitalele de judet.
In anul 1892, Banca Nationala incheie o conventie cu statul, ca ea
sa aib in permanenta, o rezerva metalica in aur, de cel putin 40 I0
din suma biletelor emise, insa cu conditiunea ca 30 010 din stocul me-
talic al Bancei sa constea din trate de prima ordine asupra pie(elor
Berlin si Londra.
La 1 lanuarie 1893 s'a creiat Casa de pensii pentru funtionari.
La 1 lanuarie 1901, Statul s'a retras din asociatie, cedand actiu-
nile sale in valoare nominala de 4 milioane Lei, pentru suma de
14,800.000. In acelas an faimosul an de criza Statul ia cu irn-
prumut de la Banca Nationala, fall nici o dobanda, suma de 15 mi-

www.digibuc.ro
137

D. Eu4eniu Carada D. I. G. Bibicescu


Director la Banca NationalA Director la Banat NationalA
(DupA o fotografie din 1885)

D. N. D. Comsa D. Victor. Antoneseu


Director la Banca Nationall Deputat
Director la Banca NationalA
lioane lei, iar in scimb ii acorda o prelungire de privilegiu pawl
la 1930.

www.digibuc.ro
138

Dela fondarea ei $i pnd azi, Banca Nationald a avut trei guver-


natori ; D-ni I. Cmpineanu, Theodor Rosetti si M. C. Sutu i doi
vice-guvernatori ; pe d-nii Anton Carp $i Th. Stefdnescu.
Directori, dela infiintare i pand azi au fost 15 $i anume d-nii :
Th. Stefanescu, Em. Costinescu, Th. Mehedinteanu, D. Bilcescu, I.
Pr. Dumitrescu, Anton Carp, Eugeniu Carada, Th. Nica, M. C. Sutu,
Virgiliu Arion, I. G. Bibicescu, Al. N. Stefdnescu, D. Nenitescu, D.
N. Comsa $i Victor Antonescu.
Actualmente functioneaza ca directori d nii : Eugeniu Carada, I. G.
Bibicescu, Al. N. Stefanescu, Victor Antonescu $i N. D. Comp.
Vice-guvernator e d. Anton Carp, fost ministru de domenii.
Censori a fost 23 $i anume : Em. Hilel Manoach, Menelas Gher-
mani, St. loanid, col. Alcaz, Al. Basicoianu, P. Stoicescu, C. Angelescu,
I.\ Campineanu, C. Derusi, Eug. Statescu, I. C. Brdtianu, Al. Veri -
ceanu, B. Arvaneso, P. Pencovici, 0: Em. Lahovary, C. Nacu, Ath.
Popovici, I. D. Ghica, Grmdticescu, M. Ferechide, Henry Catargi, I.
C. Negruzzi, Vintild Bratianu $i N. R, Cdpitameanu.
Actualmente functioneaza ca censori d-nii Vintild I. BrAtianu, N. R.
Cdpitdneann;- Henry Catargi, I. Pr. Dumitrescu $i C. Nacu.
Pre$edinte al consiliului e d. Al. Vericeanu.
Comisari ai guvernulul au fost d nii : Th. Nica, Lupu C. Kostache,
Gr. Golescu, Dinu Protopopescu, Ath. Moscuna $i Barbu Paltineanu.
Actual Comisar al guvernului e d. Ath. Moscuna.
Fondul de rezervd al Bancei este astzi de peste 27 milioane lei,
iar rezerva metalicd in aur e de peste 136 milioane lei.
Bilete de Bancd in circulatie, erau la sfr$itul lunei Noembrie in suma
de 303,721,200 lei.

II

9,Th ePTIrt 0 genul "=trata. xe-n-mlsi-crga,


vindecd in criteva ore ofice tus, dureri de gtit, junghiari, reamatisrnele
ofice dared corporate provenite din reiceald. La drognerii si farmacii.

www.digibuc.ro
139

The Bank of Roumania Limited


- Fosta Banca Romdniei
Capital social 7.500.000

Este cea mai veche Banc& din


fail. A fost infiinfafa la 18 Oc-
tombrie 1865 sub titlul de Banca
Romniei, societate anonim, de
cdtre d-nii Adolphe de Hertz ca
director general i I. Lbel, cu un
capital de 25.000-000 lei, din cari
10.000.000 vArsafi i impArfit in
50.000 actiuni a 200 lei. A ceasta.
BancA a funcfionat pe baza unui
act de concesiune al Domnitorului
Alexandra Cuza.
La 13 Octombrie 1869, in baza
jurnalului consiliului de minitri i
al decretului semnat de VocIA Ca-
rol, 13anca este autorizatd a func-
Vona mai departe ca societate a-
nonimA, confirmAndu-i-se conce-
siunea pe 35 ani, adia pand la
D. E. E. Goodwin 1 lanuarie 1904.
Dir, general la The Bank of Roumania Ltd.

La 1 lanuarie 1876 demisio-


nand d-1 Hertz, a fost numit di-
rector general d-1 Dem. de Frank,
secondat de d-1 C. A. Stoltz, iar
director ajutor d-1 E. E. Goodwin.
D-1 Frank a functionat ca director
general pAnd la 1900, and s'a
retras, lAsttnd direcfiunea d-lor C.
A. Stoltz i Goodwin.
La 12 Mai 1903, avand loc la
Londra adunarea generalA a ac- .
fionarilor, s'a decis ca Banca Ro-
mAniei, a cArei concesie expira
la 1 lanuarie 1904 sit intre in
lichidafiune, treandu-se tot acti-
vul i pasivul ei asupra nouei
BAnci infiinfate la Londra, sub nu-
mele de The Bank of Roumania D. A. Lucasievici
Limited", cu sucursala in Bucu- Director la The Bank of Roumania Ltd

www.digibuc.ro
140

re$ti. Aceastd Banc are un capital de 300.000 lire sterline, impartit


in 50.000 actiuni..
D-1 C. A. Stoltz, retrAgandu-se la 1906, d-1 Goodwin a fost nu-
mit director general, iar d-1 A. Lucasievici director-ajutor; d-1 H, W.
A. Kilgour secretar i d-nii M. Frnkel, A. Kapralik $i L. Kapralik
procuristi.
Censori d-nii Jean Calinderu, Demetru Ghica $i Arthur C. Green.
Banca Romniei a avut pe vremuri concesia monopolurilor tu-
tunurilor, a participat la constructia liniei ferate Bucure$ti-Giurgiu $1
la mai toate emisiunile si conversiunile titlurilor de stat Romne.

II II

Flanela Securitas " cea mai nouit lestitura. din MIA i in.
99 Cea mai higienic i cea mai elegantA
la purtare

www.digibuc.ro
141

Banca Marmorosch-Blank & C-ie


Societate Anonimit
Capital social de lei 12.500.000

A fost infiintata in anul 1884, de d-nii Isaac Mrrmorosch i


Mauriciu Bank, comanditati la Bancile : Pester Ungarische Cotner-
cial Bank i Blank fiir Handel und Industrie, Berlin, cu un capital
de 5.000.000 lei.

D. Mauriciu Blank
Administrator delegat al BAncii Marmorosch Blank & Comp.

In Decembrie 1904, s'a transformat in societatea anonimA pe


actiuni, cu un capital de 8 milioane lei, impartit in 16.000 actiuni a
500 lei.
In Octombrie 1905, capitalul a fost sporit la 10.000.000, iar in
Martie 1908 la 12.500.000 lei.
AceastA bancA face operatiunile cele mai intinse i este ames-
tecatA in numeroase intreprinderi industriale si comerciale.
De asemenea a participat la toate imprumuturile pe cari le-a
contractat Statul sau comuna Bucureti.

www.digibuc.ro
142

g Panca Marmorosch-Blank &


C ie; se conduce de un consiliu
de administratie compus din 15
persoane 5i de directiunea socie-
tatei.
Primul consiliu de administratie
a fost compus din d-nii : P. S.
Aurelian, pre*edinte : I. B. Can-
tacuzino si Leon Lanczy, vice-
preedinti ; administratori d-nii ;
Jean Andr6e, Mauriciu Blank, Ber-

4.: 1

D. Aristide Blank
Director la Banca Marmorosch
Blank & C-o.

nhard Dernberg, N. Filipescu, Carl


Fiirstenberg, D. Protopopescu si
Herman Speyer;
Directia Bancei o au d nii Mau
riciu Blank in calitate de admi-
nistrator-delegat, Aristide Blank,
Paspati si R. Schpkes in calitate
de directori. D. Richard Schoplses
Fondul de rezerva se ridica la Director la Banca Marmorsch-
peste patru milioane lei.. Blank & C-o.
Banca Marmorosch, Blank &
Comp. a participat si particip la foarte multe intreprinderi comer-
ciale i industriale ca : societatile petrolifere cTraian si Creditul
Petrolifer, ; cPrima manufacturd Romna de tesatorie, Leo Geller
& Comp, din Iasi, cRizeria Romdna, din F raila ; Soc, de Import &
Export ; (Banca Satanic. etc.

www.digibuc.ro
143

Banca Genera l RomanA


Capital social Lt.i 10.000.000

A fost infiintata in luna lulie 1897, cu un capital de 10.000.000


Lei, impartit in 8.000 actiuni, de cdte 1250 lei. Capitalul este in ma-
joritate german si poate fi sporit pand la. 20 milioane.
Banca Generald face intinse operatiuni financiare si avansuri
asupra marfurilor.
Administratia se conduce de un consiliu de administratie si o
directiune.
Presedinte al consiliului de administratie este D-1 Alexandre
Schoeller, vice-presedinti d-nii Th. Rosetti si PaUl Scludabach ; membrii
d-nii : P. Boettger, Al. Baicoianu, Jacques M. Elias, P. Gloner, E.
E. Russel, Barbu Stirbey, C. Disescu si E. Costinescu ; Censori d-nii :
B. Popovici, Th. Nica si H. Hornstein.
Directori sunt d-nii Max Sterling si otto Petersen.
Banca Generald Romdnd ate agentii la Braila, Constanta, Cra-
iova, Ploesti, Giurgiu i T.-Magurele.
Banca are un fond de rezervd de peste un milion lei si o casd
de pensiuni.

www.digibuc.ro
144

Banca de Credit Roman


Capital social Lei 6 000.000

Istoricul acestei Band este foarte bogat si incepe de acum 20


si ceva de ani, and d-1 Th. Ieschek a fondat o casA de Banc in
calea Victoriei sub firma Ieschek & C.ie, in care a intrat ca coman-
ditarA clinderbank, din Viena. AceastA BancA a functionat pAnA in
Noembrie 1904, and s'a transformat in Banca de Credit Roman),

D. Walter Diain
Director general al Bancei de Credit Roman
mutAndu-se in actualul local din palatul soc. <Nationala,, avAnd ca
presedinte pe D-1 Eduard Palmer si director pe d-1 Max Hugo Baum:.
garten.
In lanuarie 1909 Banca a suferit o nouA schimbare, prin fuzio-
narea ei cu Banca Dickin & Comp., *i retragerea d-lui Max Hugo
Baumgarten.
Capitalul s'a sporit cu lei 2.000.000.
Consiliul de administratie al acestei BAnci se compune din
d-nii : Eduard Palmer presedinte ; C. Mironescu, vice-preedinte ; Take
lonescu, Hans Schuschny, Marcus Rotter, Felix Strauski, C. C. Arion,
C. Cantacuzino-Pacanu i Walter Dickin membri.

www.digibuc.ro
115

D. Moritz S. Athias
Procurator al Bfincei de Credit Roman

Director general si administrator delegat a fost numit d. Walter


Dickin, iar procuratori d-nii Moritz S. Atias, Oscar Kaufmann, Frie-
derich Abe les si Herbert Plenk.
Banca de Credit Roman mai are o sucursala la Braila.
Fondul de rezerva se ridica acuma.la peste un milion lei

www.digibuc.ro
146

Banca Comercial Rornn


Capital social Lei 12,000.000

Infiintata la 1 Februarie 1907, Bauca Comerciala RomanA, cu


sediul in Bucuresti, str. Smndan, face foarte intinse afaceri financiare,
industriale, comerciale, agricole, etc. precum i imprumuturi pe ipoteci.
Capitalul e impartit in 24.000 actiuni a 500 lei fiecare.
Banca se administreaza de un consiIiu de administratie compus
din d-nii : Titu Maiorescu preedinte ; C. ColibAseanu i Felix Kuranda

D. Jules Goldsclnuidt
Director la Banca Comercial RomanA

vice-presedinti ; Gustav Snueck, Charles Wehrung, Georges Heine,


Eduard Wiener, Hector Economus, W. de Adler, profesor Jules Lan-
desberger, I. Staehli, Sol. I. Halfon i Zanne N. Chrissoveloni.
Directori stint d-nii Jules Goldschmidt i Pierre Contant.
La fondarea ei au participat : Creditul Belgo-Roman, care s'a
desfiintat, Z. Chrissoveloni, I. Staehli, S. Halfon Wiener Bank Verein
si Banque Union Parisien.
Banca Comerciala Roman.% are sucursale la Galati, Braila si
Constanta.

www.digibuc.ro
147

Banca Agricol
Capital social 7.938.125 lei

Banca Agricola e o banca de emisiune i a fost infiintata prin


legea speciala de la 1894, cu scopul ca sa ajute desvoltarea agri-
culturei, acordandu-i-se un privilegiu pima' la 31 Decembrie 1914.
Banca are dreptul de a emite obligatiuni.
Ea face orice operatiuni de 13nca, dar mai ales operatiuui pe
gaj de producte :'prinse de radacina, producte in magazii, maini, ani-
male, etc.
Operatiunile anului trecut, s'au rid:cat la peste 65 mili-
oane lei.

D. Gr. Golescu
Director General al BAncei Agricola

Banca Agricola e condusa de un consiliu de administratie com-


pus din d-nii : Al. Marghiloman presedinte ; Al. Balcoianu, vice-pre-
sedinte ; C. C. Anion, Pavel Brataseanu, N.. G. Cantacuzino, Lascar
L. Catargi, I. Pr. Dumitrescu, Gr. Golescu, N. loanid, P. Millo, lacob
Negruzzi, Theodor G. Rosetti, Sava Somanescu i contra-amiral Va-
lerian-Urseanu.
Censorii sunt d-nii : I. C. Constantinescu, Gh. M. Eftirniu i I.
Pictorian.
Director general si administrator-delegat e d. Gr. Golescu, iar
sub-director d. V. C. Varnav. Secretar d. C. lanculescu.

www.digibuc.ro
148

Banca de Scont
Capital social Lei 3.500 000

AceastA BancA a luat fiintA in


anul 1898, ca o transformare a
societAtei cooperative cSperanta,,
infiintatA la 1902. Primul capital
subscris a fost de lei 2.000.000,
care in Noembrie 1899, a fost spo-
rit la 5.000.000. iar in Martie 1903
redus la 3.500.000.
Banca de Scont este proprie-
tara Fabricelor Romane Unite)
de ape gazoase si a fabricei de
var hidraulic (Breazal,.
Fondul de rezervA trece de o
jumAtate milion lei.
Presedinte al consiliului de ad-
ministratie este d 1 C. OlAnescu,

DZamfir St. Petrescu


Director la Banca de scoot

iar membrii d-nii : I. N. CezA-


rescu, D. Dobrescu, Al. Cottescu,
I. Pilat, C. Hagi Theodoracky, P.
Tdru5anu si Gr. F. CoandA.
Censori d nii : Virgil DArdscu,
Emil Zane si Amedeu LAzArescu.
Directori d-nii : Zamfir St. Pe-
trescu i Gr. Calinescu.
Banca de Scont face orice ope-
ratiuni de BancA si putem spune
cA este una din BAncile romnesti
care merge bine, grape modului
inteligent i cinstit cu care e con-
dusA.
D. Gr. Calinescu
Director la Banca de Scant

www.digibuc.ro
149

Banca Poporului
Societate cooperativA de credit si economie

IntemeiatA in anul 1907 cu un capital de 200.000 lei care a


fost sporit treptat pfinA la 522.400 lei impArtit in actiuni a 50 lei una.

D. Chr. D. Staicovici
Directorul BAncei Poporului

Membrii consiliului de administratie : Sabba Stefanescu, P. Gar-


boviceanu, D. Gallea, D. M. Bragadiru Fiul, M. VlAdescu, M. BrAtilA,
D. Z. FurnicA, I. I. Negoescu, Chr. D. Staicovici, M. Popescu, 0.
Lugoanu, Christea G. Cutiana.
Censori : I. Clinciu, Al. Simionescu, N. Manole.
Prepdinte al 'consiliului de administratie, Sabba Stefanescu,
Director, Chr. D. Staicovici.

10

www.digibuc.ro
150

Banca Colentina
Capital social 500.000 lei

Banca Colentina este o continuai-e a Societatei Cooperative de


Credit i Economie", infiintatA la 1898, cu un capital de lei 200.000
si sporit in 1908 la 500.000 lei.
Prosperitatea BAncei este infloritoare, dupA cum se constat din
ultimul bilant ; dividendul a fost in fiecare an de 100/0.

D. Nicu A. Popovici
Director al BAncei Colentina

Preedinte al consiliului de administratie este d. D. S. Neni-


tescu, fost vice-preedinte al Camerei deputatilor ; iar vice-presedinte
d. inginer inspector-general Nicolae Gallea.
Director este d. Nicu A. Popovici, dr. in drept, in tiintele po-
litice i administrative, fost magistrat.
Fondul de reservA al acestei bAnci este acum de 130.000 lei.

www.digibuc.ro
151

Muntele de Pietate
Capital social 1.000.000 lei

AceastA institutie s'a infiintat la 21 Februarie 1906, prin de-


cret Regal, pe baza concesiunei acordate de ministerul de finante.
Scopul este de a se face imprumuturi pe amaneturi de ori ce
naturA.
Durata concesiunei este de 30 ani.
Consiliul de administratie se compune din d-nii : P. Cosma
presedinte, iar membrii N. Cavaler de Flondor, Victor lonescu, Nicu
Lahovary, dr. I. Metieanu, dr. I. Mihu, C. Steriu si N. Xenopol.
Director general este d. dr. C. Diaconovici.
Sediul societatei este in palatul propriu, din str. Sf. lonicA.

www.digibuc.ro
152

Loteria de Stat
Capital social 3.000.000 lei

Societatea Loteriei de Stat s'a infiinfat in Mai 1906 pe baza


unui contract incheiat cu ministerul de Interne, prin care Statul pri-
meste o redeye*, care este afectata pentru cladirea de spitale
rurale.
Capita lul a fost subscris de : Banca de Credit Roman, K. K.
Priv. Oester. Lnderbank, la Norddeutsche Bank a Hamburg, L. Be-

D. M. Htito BaumOrten
Administrator-delegat

hrend & Sane, Hardy & Hinrichsen si Carl Masse, cari au subscris
2 milionane lei, iar restul diferiti subscriitori.
Prima tragere a Loteriei a avut loc la 10 Martie 1908.
Consiliul de administratie se compune din d-nii : general dr. A.
Theodory presedinte; H. Schusny vice-presedinte, I. H Anion, M. H.
Baumgarten, Gr. G. Cantacuzino, Carl Masse, Emilio Marpurgo, Otto
Petersen si N. Xenopol membrii.
Administrator-delegat este d. Max Hugo Baumgarten iar director
general este d. Th. Crivat.

www.digibuc.ro
Ipstitatiupi de Stat
Casa de- depuneri i consemnatiuni
Infiintata in lulie 1864, scopul acestei institutiuni este de a primi
sitadministra, sub controlul ministerului de finante si a unui consiliu
de administratie, diferite fonduri publice si private si de a strange
micile economii ale claselor muncitoare, facandu-le producatoare.

D. Theodor Induleseu
Directorut Casei de Depuneri

Casa de depuneri are o lege special& si emite obligatiuni cu


dobanda fix& de maximum 50/0 pe an. Aceasta casa administreaza.
si creditul judetian i comunal.
Beneficiul net al acestei institutiuni se varsa la tesaurul statului..
Director general este d-1 Th. P. FZadulescu, iar casier d-1 Or.
Zaharia.

www.digibuc.ro
154

Casa Rural
Capital social Lei 10.000.000, din cari varsati 3.000.000

Istoricul acestei institufiuni dateazd din 1864, rand s'a depus


primul proed de lege in corpurile legiuitoare. Dup64multe incercAri,
legea a fost votatA la 24 Martie 1908 si promulgatd la 3 Aprilie
acelasi an.

D. C. Nicolaescu
Director al Casei Rurale

Scopul ei este de a inlesni faranilor i obstiilor sAtesti cumpd-


rarea de pdindnturi.
Casa rurald e persoand juridicA si are dreptul de a emite 213o-
nuri la purtAtor cu dobAnzi de 50/0. Ea este administratA de un con-
siliu de administrafie compus din 10 membri, dintre cari 4 numili de
guvern i anume :
Presedinte d. B. Misir, vice-presedinte d. Al. Constantinescu,
membri d-nii: C. Costescu ComAneanu, C. R. Manolescu, Vintild Bra-
lianu, M. Sdulescu, I. Carabatescu, I. G. Duca, Pavel BrdtAsanu i
Mihail Orleanu.
Censori d-nii : lulian Vrabiescu, Gh. U. Negroponte. Comisarul
guvernului d. V. Athanasovici.
Director general este d. C. Nicolaescu, iar sub-director d. D.
Steftinescu.
Casa rurald a inceput operafiunile ei la 1 Octombrie 1908 i a
cumpArat pand acuma mai multe mosii pe cari le-a vandut la farani.

www.digibuc.ro
155

Creditul funciar rural


AceastA societate a fost infiintatA la 1873, dupA ce se mai fA-
cuserA cate-va IncercAri la 1859, 1860-61, 1869-70, 1871 i 1872,
cele mai multe de cAtre capitalisti strAini. Scopul ei este de a veni
in ajutorul proprietAtei rurale i agriculturei.
Primul consiliu de administratie se compunea din d-nii : I. C.
BrAtianu, Ion Cantacuzino, LazAr Calinderu, Dim. Ghica, Aristid Pas-
cal, George Vernescu, Ion Ghica, Oh. Gr. Cantacuzino si B. Bo-
erescu.
D'intre ace0a mai trAete nu mai d. Oh. Gr. Cantacuzino.
Creditul rural este o institutie de emisiune.
Actualmente Creditul rural este condus de un consiliu de ad-
ministratie compus din d-nii : B. Missir. C. OlAnescu, Matei Corbescu,
C. AlimAneteanu, N. Cantacuzino, Ion Poenaru-Bordea. D. Polizu-
Miquneti, A. Vilacros si D. Protopopescu.
Director al Creditului a fost multA vreme d, Dim. Sturza, iar
acum este d. C. I. C. BrAtianu, iar sub-director d. D. Carp.

www.digibuc.ro
156

Creditul funciar Urban


A intampinat foarte mail greutAfi pAnd a luat fiinfA, in Ianua-
rie 1875, and s'a ales primul consiliu de administrafie, compus din
d-nii : Dim. Cariagdi, Alex. Crefescu, G. Gr. Caritacuzino, C. Derusi,
L. Vasilescu, G. latropol, Em. Protopopescu-Pache si Alex G. BM-
coianu.

D. Al. BAlcoianu
Directorul Creditului funciar Urban

In 1876-1877, a trecut printr'o grea crizA, din cauza rAzboiu-


lui pentru independenfA si a resistat grafie consiliului si a subven-
fiei acordate de Stat. DupA aceasta a inceput sA meargd din ce in
ce mai bine si astazi se poate spune c stapaneste jumatate din Bu-
curesti. Valoarea scrisorilor in circulafie ale acestei institufiuni sunt
acum de 158.066,000 lei.
Actualul consiliu de administrafie se compune din d-nii : Petre
GrAdisteanu presedinte, C. Nacu, B. $tirbey, I. Lahovari, D. Theodo-
rescu, Barbu Pltineanu i Em. Porumbaru. Comisar al guvernului
este d. Al. Villacros.
Director general este d. Al. G. BAicoianu, iar sub-directori, d-nii
C. Lecca si St. Lambru.

www.digibuc.ro
Societati .--...-..r
de asi4urare
Dacia-Romnia
Capital social Lei 4.000.000

Este cea mai veche societate de asigurare romaneascA, pro-


venitA din fuziunea societatilor Dacia" i Romania", in anul 1881.
AceastA societate face asigurAri in toate ramurile ca : Incendiu, grin-

D. Julius Szeculici
Director general la soc. de asigurare
Dacia-Romania__

din& Transport, ViatA i Accidente i face cele mai multe i mari


afaceri. .
Garantia totalA a asigurArilor de viatA se ridicA la peste 20
milioane lei, iar totalul despagubirilor platite trece de 190 milioane.
Anul acesta (Dacia-Romania, a fuzionat din nou sau mai
bine zis a inghifit cu soc. (Patria,.

www.digibuc.ro
158

D Totiser
Director la soc. de asigurare
Dacia-Romania

Presedinte al consiliului de administratie este d. Gh. Gr. Can-


tacuzino ; iar vice-preedinte d. Th. Rosetti ; membrii : Al. Baicoianu,
Banca de Credit Roman, Banca Generala Roman& Al. Constantinescu,
Nic. Chrisoveloni, M. N. Halfon, I. E. Ghepff, Take lonescu, Petre
Missir, lacob Negruzzi, Principele B. D. Stirbey i I. Szeculici.
Director-general e d. lulius Seculici, director-ajutor d. Totiser, iar
sub-director d. A. Romalo fostul director al soc. cPatria)

www.digibuc.ro
159

Nationala
Capital social lei 2.000.000

Societatea de asigurare zNationala) a luat fiinta in lanuarie 1882,


and a fost autorizat de a functiona, printr'un jurnal al consiliului
de ministri, conform regulamentului societatilor anonime din anul 1868.
Ca si toate societAtile de asigurare, Nationala face asigurAri in ra-
murile : incendiu, grindind, transport maritim, fluvial si terestru, acci-
dente, viatA, mortalitatea vitelor etc. Conform actului constitutiv al so-
cietAtei, din capitalul de 2.00.000 lei, suma de 800.000 lei a fost

D. B. Popovici
Director general al soc. de asigurarc
Nationala

afectatA esclusiv si cu privilegiu, pentru garantarea daunelor in asi-


gurarile de viata.
Dela fondarea ei si pAnA acum, aceast societate a plAtit daune
de aproane 90.000.000 lei, iar fondurile de garantii se ridicA la peste
22 milioane lei.
Societatea se administreazA de uni consiliu de 12 membrii, de
un director general un sub-director, si un comitet de directie.

www.digibuc.ro
160

Consiliul de administratie se compune din d-nii : Al. WalLoianu


presedinte ; Petre Grdisteanu vice-presedinte ; I. M. Elias, 0. Genti-

----- -----.

D. I. A. Berindei
Deputat
Sub-director al soc. de asigurare Nationala

lomo, D. Marinescu-Bragadiru, C. Nacu, I. Negruzzi, Em. Porumbaru,


G. de Ormody si B. Stirbey membrii.
Director general este d. B. Popovici si sub-director d. I. Berindei.
Nationala, are $i o casa de pensii si ajutor pentru functiorarii ei.

www.digibuc.ro
,.......
161

Genera la
Capital social 3.000.000 loi

.'`.. fost infiintat4 in 1897 cu sediul la Braila, iar in31899 74i-a


mutat sediul la Buoure%i.

D. A. Mizrahi
Director general al soc. de asigurare
eGenerala.

AceastA societate a prins de la inceput si a fAcut progrese


uriase, asa cil azi este socotitA printre cele mai mari societati de
asigurare.
In scurtul timp al existentei sale, gratie modului cum a fost
administratA, (Generala a acumulat rezerve importante, astfel a
fondurile ei de garantii se cifreaA azi la peste 26 milioane lei.
Ca toate societatile similare ea se adrninistreazA de un consiliu
de administratie, un comitet de directie i un director general, ajutat
de un sub-director.
Consiliul de administratie al societatei de asigurare ,,Generala"
se compune din d-nii : Al. Marghiloman presedinte, Dim. Protopopescu
i Mauriciu Blank vice presedinti ; corn. Marco Besso, N. G. Canta-
cuzino, Const. G. Cocia, Corn. F. Gentilli, Gr. E. Golescu, I. Ka-

www.digibuc.ro
162

D. D. Gerbea
Sub-director al Soc. de Asigurare Generalaz

hand, G. Mavrocordat, V. B. Mendl, C. P. Oldnescii, Com. Richetti


de Terralba, Ph. Weiss *i Z. C. Zamfirescu.
Censori d-nii : $tefan Lambru, M. Theodorian, Gr. Calinescu si
Jean L. P. Niculescu.
Cu incepere de la 1 Decembrie 1909 a fost numit director ge-
neral, d. Albert Mizrahi, iar d. loseph Kahand fostul director gene-
ral, ratlike in calitate de consilier technic, cu sediul la Viena.
Sub-director este d. D. Gerbea.
Casa de pensiuni a functionarilor are un fond de peste 300.000 lei.

www.digibuc.ro
163

AgricQla
Capital social lei' 4.00110013; prima ethisiune lei .500.000, varsati lei 2,000.000

AceaSta societate si-a inceput


operatiile la 1/14 lunie 1907, iar la
11/24 Decembrie 1907 si-a mo-
dificat statutele.
Putem spune ca este una din
\ . societgtile cari merg bine. Durata
ei e de 50 ani si face asigurgri
in ramurile : incendiu, grinding si
transport.

"i:"

D. Th. Fritsch
Directorul soc. de asig. e Agricolaz

Consiliul de administratie se
compune din d-nii : C. Colibitseanu
presedinte, B. M. Missir si Luca
Elefterescu vice-presedinti ; Dr. N.
Angelescu, L. Costiner, Dr. I.
Dimitrescu, C. G. Disescu, N. P.
Guran, M. Helder, D. lonescu, Al.
Lucasievici, Alfr. B. Mendl, St. A. D. A. Steiner
Negruzzi, Sigm. Prager si Adolf Sub-director al soc. de asigurare
Agricola*
Solomon membrii.
Cenzori d-nii : N. D. Moroianu, I. Staehli si M. G. Valerian.
Director-general este d. Th. Fritsch, iar sub-director d. A. Steiner.

www.digibuc.ro
_161

Victoria
Capital statutar lai 5.000.000, prima emisiune lei Loam
Operatiunile acestei societati au inceput in Mai 1907, lucrand
deocamdata numai in ramurile : incendiu, viata si accidente corporale
ramanand ca mai tarziu sa inceapa si celelalte ramuri :
Tanara societate, fondata cu capital romanesc, s'a desvoltat re-
pede, iar stocul afacerilor sale se mareste mereu. Totul deci ne in-
dritueste sa credem c i aceasta societate, urmancl calea pe care a
pornit, sa ajunga la aceeasi desvoltare ca i celelalte societati surori.
Consiliul de administratie se compune din d-nii : presedinte : Ge-
neral dr. Serban Georgescu, Bucuresti, mare proprietar rural ; vice .

D. H. S. Nenilescu
Director al soc. de asig. eVictoriab

presedinte : Capitan comandor I. Coanda, Bucuresti,. mare proprietar


rural, fost director general al Serviciului Maritim Roman.
Membrii : N. Lahovary, Bucuresti, advocat, proprietar rural, fost
deputat ; G. Manoliu Tetzcanu, Zvoristea, mare proprietar rural, De-
putat, fost magistrat ; Eduard de Burbure de Wesembeeck, Dersca-
orohoi, mare proprietar rural, mare industria$ ; George G. Perlea,
Braila, mare negociant, proprietar, fost vice-presedinte al Camerei de
Comert ; Anton I. Doiciu, Galati, mare proprietar rural, mare industrias,
Ion Eremie, Braila, mare proprietar rural, exportator de cereale ;
Georges Theodoroff, Rusciuk, Directorul general al societatei de asi-

www.digibuc.ro
165
.......
gurtiri cBulgaria,; Guillaume Stettmund, Cartagena, Spania, directorul
general al societatei de asigurri El Dia" ; Ath. Ath. Gheorghiu, la*i
mare proprietar rural *i urban, deputat, advocat, fost prefect ; Isidor
Grunberg, Galati, mare industria ; Constantin C. Steriu, Bucuresti,
bancher, proprietar ; I. C. Carianopol, Craiova, advocat, fost magistrat ;
H. S. Nenitescu, BucureA Directorul Societatei, explorator de mine,
fost preedinte de Camera de Cornett.
Director-general e d. H. S. Nenitescu i sub-director d. M. Saez.

www.digibuc.ro
166

D. N. D. Moroianu
Bancher

11 H. Speyer D. I. Staehli

www.digibuc.ro
167

Tramwayele din Bucure0


PRIMA SOCIETATE ./iNONYMA ROMANA DE TRIIMWAYMI

SOCIETATEA ANONYMA ROMANA


Pentro construirea qi exploatarea de ci ferate qi tramwayuri
Nu sunt 40 de ani, de cand nci pomeneala nu era de tramwa-
yuri in Ora noastra $i and mijloacele de locomofiune, in orase, se
reduceau la cele cate-va cart* si drosce, prea pufin comode, ce se
gaseau. Dar si de acestea nu se puteau folosi cleat cei bogati, de
oarece nu pu- ordine de idei,
teau fi la inde- autoritafile co -
mana ori cui. munale dadura
D i n aceasta in concesiune
pricina, clasa unei Societafi
mijlocie $i cea Engleze, in
saraca suferea 1870, o refea
foarte m u 1 t, de linii d.
mai ales in Ca- Tramwaye, in
pitala, unde diferite strade
oamenii aveau ale Capitalei,
d e strabatut p e ntruun timp
distante mari, de 46 ani.
per.tru a se In acelas an
duce la slujbe, s'au si inceput
sau dupe afa- lucrarile si
ceri. Se impu- dupa un an
nea deci, se Bucurestenii
simfea nevoia s'au putut
imperioasa, de plimba, pentru
a se crea un o taxa mica, in
mijloc de loco- vagoane ele-
motiune cat se gante, trase de
poate de eftin, D. Jules Borel cai. Primele ii-
Inginer
adica pe punga flu construite
Director general al ambelor SocietAtei de
fie-cdruia. Tramwaye au fost cele de
In aceasta pe linia Gara
de NordCalea Mosilor Obor ; Sos. Bonaparte Calea Calargi ;
Sfantu GheorgheStrada Lanriei si Sfantu Gheorghe Calea Doro-
banfilor.
Liniile formand refeaua acestei Prime Societati, stint acelea CU-
noscute in public sub numele de ,,Tramwayul Vechiu".
In 1891 s'a constituit o nona Societate de Tramwaye, sub de-
numirea de Societatea Anonyma Romana pentru Construirea si Ex-
ploatarea de Cai ferate si tramwayuri", mai cunoscuta sub numele
www.digibuc.ro
168

prescurtat de Tramwayul Nou. Liniile acestei SocietAti sunt ,',urmA-


toarele :
TeilorOppler
Bdriera MosilorBragadiru
erban-VoddPiata Victoria
Bariera Dude*--Antrepozite
FilaretLuther
Serban-VodA,-Bella
Linia electricA.
AceastA nouA societate, construind liniile noui $i linia electricA,
a sporit ast-fel considerabil mijloacele de locomotiune, legnd centrul
Capitalei cu periferiile.
dele douA societAti de tramwaye sunt douA societAti distincte,
cu capital aparte, de $i se administreazA de o singurA directie ; a-
ceasta din motive de mai bunA conducere $i in acela$ 'imp din mo-
tive de a nu se face risipA.
Consiliile de administratie se compun din d-nii : Al. BAicoiartu
pre$edinte ; Josse Allard din Bruxelles, vice-presedinte ; lulius Szeculici,
H. de Backer, D. Heinemann, Henry Catargi, Arthur C. Green ,si
Elefterie 1ZAdulescu membrii.
Cenzori snot d-nii : Th. Nica, Al. N. StefAnescu, D. Budi$teanu
$i Oscar Jaumotte.
Director general al ambelor societati este d. inginer Jules Bora
Director al exploatArei este d. Adolphe Popper ; sef al serviciu-
lui comptabilitatei d. Max Goldstein, casier central d. G. Schmidt ; d.
I. Nitzulescu Inginer, eful Serviciului Cailor si lucrArilor.
Actualmente ambele societAti de tramwayuri din CapitalA posedA
o retea de 50 km. $i un bogat material rulant.
SocietAtile de tramway poseda cinci depouri qi anume : unul in
str. Teilor, unde e $i directia generalA ; al doilea in sos. Bonaparte
unde e directia de exploatare $i de mi$care ; al treilea in calea erban-
VodA ; al patrulea in str. LAnAriei $i al cincilea Usina electricA, Splaiul
Independentei (GrozAve$ti).
Toate liniile $i imobilele vor trece in stApanirea Primariei
Capitalei in anul 1917, data cnd expirA concesia.

www.digibuc.ro
Inau5fria *i fZomerful

www.digibuc.ro
170

3
,
WT-7,7"-

'DU MOTIF PRINCIPAL


-6,1111M-:

!MMO P

*44.111mani..
rA -

ralatul Camerei de Cornell i Burs5 dins1Bueure*ti

www.digibuc.ro
171

Hi

D. *tefan Burcut
Architect, absolvent al $coalei de eBeaux-Arts, din Paris
Diplomat de Guvernul Francez
A executat diferite luorAri particulare importante
.,Planul i lucrArile expozitiei generale din 1906 in calitate de
Architectlef
Premiat la mai multe concursuri publice
Premiul I la project i Executarea Palatului Camerei
de Comert si Bursei din Bucuresti
Diferite lucrAri Pub lice din partea Ministerului de Finance

www.digibuc.ro
172

Industria
In cele ce vor urma, ne propunem a trata pe scurt, concis, dar
in mod pe cat posibil complect, progresele pe cari le-a realizat tara
noastra din punct de vedere industrial in ultimele patru decenii. Si
cand vorbirn de industrie, voim sa intelegem marea industrie, care in-
cepe a lua un avant din ce in ce mai mare, iar nu_de mica Indus-
trie, care dateaza de sute de ani.
Pana acum vre'o 20 de ani, tara noastrA era refractara ori ca-
rui progres pe calea industriei, de oare ce pe toate cararile se re-
peta ca suntem o tara eminamente agricola, ca agricultura formeaza
bogatia tarei i ca trebue sit ne ocupam numai de ea.
Desi Romania poseda toate conditiunile necesare pentru des-
voltarea unei mari industrii, unei industrii chiar de export, tottri pana
acum 20 ani nu s'a facut mai nimic in aceasta directiune. Solul Wei
noastre este inzestrat de la natura cu tot felul de materii prime, ani-
male, vegetale si minerale, precum 5i combustibil, iar pe de alta parte
populatia este harnica si inteligenta, Inc& se poate adapta usor la
ori ce fel de munca.
Situatia geografica a Romaniei, asezata la gura, unui mare flu-
viu ca Dunarea, care o pune in legatura directa cu centrul Europei,
este inca o conditiune care ar favoriza o mare industrie.
Cu toate aceste conditiuni favorabile, marea ind,ustrie isi croeste
la noi drumul foarte cu greu i explicatia este .uoarA de altfel. Desi
populatia este oharnica si inteligent4, este ins& cip 9 gensitate foarte
mica, astfel ca munca campului, care se face la noi Inca. cu o mare
extensiune, Ii absoarbe toata energia. Pe langa aceasta se mai adaoga
scumpetea capitalurilor. lipsa unui combustibil eftin !Ana acum
catva timpsi in fine concurenta sdrobitoare a puternicei industrii
straine.
Adevarata luptal pentru desrobirea noastra economica, prin fa-
vorizare infiintarei unei industrii nationale, incepe tocmai dupA 1880,
cnd independenta economica a fost consolidata in urrna rasboiului
pentru neatarnare. De atunci incoace, intemeiarea i desvoltarea unei
industrii nationale, a inceput sit preocupe si sa devie unul din cele
mai importante puncte in programul economic al guvernelor ce s'au
perindat si trebue sa recunoatem cit toti barbatii de Stat ai Roma-
niei au Incrat in aceasta directie cu aceeasi ravna si cu acelas mare
patriotism. Prin infiintarea marei industrii se urmareste dublul scop
de a mari campul de activitate economica a populatiei si de a creia
un debuseu sigur productiunei agricole.
Pentru atingerea acestui scop Statul roman a intrat pe calea
protectionismului, acordand, fie prin tarifele vamale, fie pe cale de
lege, mari avantagii industriei nationale. In acest scop s'a votat in
1887 legea pentru incurajarea industriei nationale, prin care se acorda
www.digibuc.ro
173

D. L. Forabosco D. D. Costa
Antreprenorul lucrArilor Palatului Camerei Antreprenorul fucriirilor Palatului Camerei
de Cornell gi Bursa din Bucuregti de Comert gi Bursa din Bucuregti

40 D. D. Niqolau 0 _ D. I. G. Mayer
.Architect , Architect diplomat al Scodei Superioare
Reprezentantul intreprinderei Palatului de Architectura din Bucuregti.
Camerei de Comert gi Bursa din Bucuregti Architect Representant al Directiunei
lucrArilor Palatului Camerei de Cornell
gi Bursa din Bucuregti

www.digibuc.ro
174

avantaje si scutiri fabricelor ce


s'ar infiinta in tara. Aceste a-
vantagii constau in cedari de
terenuri de ale-statului in mod
gratuit, pentru cladirea de fa-
brici, scutiri de imposite, scu-
tiri de taxe vamale pentru ma-
ini si materii prime ce nu se
gasesc in tall, reduceri de trans-
port pe C. F. R. i altele.
Pentru a se bucura de a-
ceste avantagii asezAmintele in-
dustrlale trebue sa aibA un ca-
pital fix de minimum 50.000 lei
si cel putin 25 lucratori.
Aceasth lege s'a votat cu
scopul de a se creia noui in-
dustrii, neexistente si acest scop
a fost ajnus in parte.
La adapostul acestor a-
Principe le Starlit, tirbey vantagii si gasirea unui corn-
bustibil bun si eftin rezidu-
Mare Industria

rile de petrol s au infiintat


un foarte insemnat numar de
fabrici mari, pe langa alte nu-
meroase ateliere i instalatiuni
industriale mai mici.
Produsele nouilor fabrici,
inteun timp relativ scurt, au re-
usit sa elimineze de pe piata
sau s imputineze o multime de
articole cu cari mai inainte e-
ram tributari strainatatei.
Numrul total al marilor
fabrici din tart este acum de
peste 500, iar la 1904 era de
471.
Impartirea lor si situatia
generalA in ce priveste num&
rul lucratorilor, forta motrice,
capitalul, productiunea, etc. se
poate vedea din tabloul de mai
jos.
DacA vom spune ca la D. In4iner I. B. Cantacuzino
1866 nu se aflau in tara dec.& Proprietarul fabricei de ciment din Braila
39 de asezaminte industriale

www.digibuc.ro
175

mai mari, avem tot dreptul sa spunem ca progresele realizate de in-


dustria noastra de atunci incoace este foarte mare.

in cai-vapori I
Forta motrice
t..
o p. Capitalul i. Evaluarea
No. Pe lul fabricilor S'
I.
total c TS productiunei
.
xis (fix si circul.) 2 g anuale
Z
g Lei a. In lei
u?..0

1 Ceramica. . . . 9 814 7.621.894 703 I 226.579


2 SticlAria . . . . 8 122 3.397.785 1.242 1.957.584
3 Mat. minerale . . 16 1.504 7.451.709 878 2.439.028
4 Metalurgia . . . 55 4.799 33 411.626 7.633 22.337.118
5 Ind. lemnului . . 64 4.839 35 342.546 5.953 17.239.598
6 TAbAcAriile . . . 17 549 7.853.800 1.715 9.960.271
7 Ind. textilA . . . 33 1.988 15.742.627 3.466 8.911.773
8 . alimentarA . 169 19.304 142.268.779 9.572 152.119.869
9 HArtie si carton . 9 4.573 13.504,448 1.292 4 896,650
10 Ind. chimicA. . . 53 2.225 41.350.834 2.895 29.919.465
11 Artele grafice . . 16 329 7.475.262 1.599 21.446.793
12 Diverse . . . 22 8.720 41.415.70) 400
Total. . . 471 49,766 356.837.022 37.635 273.103.316

Din acest tablou se poate vedea ca cele mai raspandite industrii


in tara la noi, stint acelea cari ii pro curd materiile prime din pro-
dusele agriculturei i silviculturei 5i anume peste '6070 din totalul f a-
bricelor sunt deacast fel.
In al doilea rand yin rafine-
riile de petrol, cari prezinta o
parte importanta din totalul in-
treprinderilor noastre indus-
triale.
Terminand cu aceste consi-
deratiuni generale, vom vorbi
acum, foarte pe scurt in parte,
despre principalele industrii ale
tarei.
Ceramica. Este cea mai 1,

veche industrie din tara si tot


od at a cea mai raspandita.
Aproape in fiecare sat, sau
grup de sate sunt fabrici de
caramizi i olarie. In ultimul (
timp s'au infiintat cateva fa-
brici mari, unde se lucreaza !

dupa. metodele cele mai mo-


derne, astfel numai in Bucu- D. 1. I. V. Socec
resti gasim azi 7 mari fabrici

www.digibuc.ro
176

de cArmid i doug de cera-


micA i bazalt.
De asemenea se fabric por-
telanul, olane; tigle1 etc, Mate-
ria prima se gase$te toatA in
tarA. Productiunea nu este insA
suficientA de a acoperi con-
sum).
SticlAria este o industrie
mai comb la noi lit tara de
oarece dateazA ntimai de la
1880, abed s'a infiintat prima
fabrics,/ de sticlArie de la Azuga.
AstAzi avem in tara 7 mari
fabrici, cari dau o productie de
peste 2.000.000 lei anual. Toate
sunt asezate in munte din pri-
cina lemnului necesar fabrica-
tiunei.
Mai toata. materia primA se
importA din strainatate. Pro-
D. Si 4mund Pra4er ductia acestor fabrici nu poate
Vice-presedinte al Camerei de Comer insa satisface trebuintele con-
din Bucure0i

sumatiei interne si de aceea se


mai importA mari cantitati de
sticlarie din Austria si Ger-
mania.
Cimentul, varul i ipso-
sul se fabricau la noi din cele
mai vechi timpuri numai de
tArani, cari ardeau piatra in
cuptoare primitive. Astazi avem
4 mari fabrici de ciment si 12
fabrici de var alb si hidraulic.
Aceste fabrici sunt gezate f.
parte in munti, parte in Do-
brogea, unde se gasesc bogate
cariere de piatra. Productiunea
totalA a Acestor fabrici trece tie
trei milioane lei si totusi nu
ajunge pentru satisfacerera con-
sumatiei interne. . .

Industria metalurgicA cu D. Mihail Mandrea


toate avantagiile exceptionale Administrator delegat al societtitii pentru fur-
ce i se acorda nu face pro- nituri militare
(DupA o fotografie de acum 25 ani)
www.digibuc.ro
177

grese mari. Cauza principalA


est trebuinta de a se aduce din
strainatate tout& materia prima
neeesarA pentru fabricatie, cu
toate c avem intinse zacaminte
de minereuri, cari sunt neex-
ploatate, din lipsa de capitaluri
pentru instalatiunile de extra-
gerea ferului, aramei si altor
minerale. Cu toate ca avem
aproape 50 mari fabrici meta-
lurgice si uzine, ele nu pot de
cat sa fabrice sau sa repare
masini agricole, diferite parti
de masini,instrumente, sa toarne
articole de font& constructii de
lucrAri in fer, tabla si zinc, arti-
cole pentru sondaje, mobile de
fer, sobe, cuie, clopote etc.
Mara de aceste 40 fabripi si
uzine particulare, Statul mai
intretine 16 mari fabrici pentru
necesitatile armatei, callor fe
. D. B. Klaesi

rate, serviciul maritim, posta si


telegraful, scoalele de meserii
etc. Majoritatea acestor fabrici
sunt asezate in orasele princi-
pale ca Bucuresti, Galati, Craio- p
va, Ploesti, Campina etc. Ca-
pitalul investit in industria me-
talurgica trece de 35 milioane,
iar productia anuala este de
peste 25 milioane.
Bata de nevoile trei, aceasta
productie este cu totul neinsem- t
natA, asa cd se mai importeaza ..
marfuri de aproape 100 mi- ,!ff.l. A,. 9, 3 '

lioane lei, in care intra si ma-


teria bruta intrebuintata de fa-
bricile noastre. . c

Industria lemnulul consti-


tue una din bogatiile tarei si It
dateaza din timpurile cele mai
vechi.
Ea poseda azi 55 herastrae D. 1. I. Streiff
Asociatul Casei B. Klaesi

www.digibuc.ro
178

mari, 10 fabrici de mobile, para


chete etc, precum si nume.
roase alte ateliere mici de tam-
plArie si herAstrae tardnesti.
Cele mai multe herAstrae sunt
asezate in munti, in apropierea
raurilor navigabile, iar atelie-
rele de mobile si tAmplArie
la orase.
Capitalul intrebuintat este de
peste 40 milioane lei, iar pro-
ductia anualA de 20.000.000 lei.
0 mare parte din lemnele
de constructie se exporteazA,
concurAnd serios produsele si-
milare din pietele strAine.
TAbAcAria este o industrie
care dateazA de multA vreme,
dar care a luat o mare des-
voltare in urma acorddrei a-
vantagiilor pentru incurajarea
industriei nationale. AstAzi a-
D. Youell vem numeroase tAbAcArii mo-
Seful cassei Wattson & Youell
derne, cari pot rivaliza cu cele
din strAinAtate si cari indestu-
leazA cu prisos consumatia in
tern A .
Industria textilA mai are
foarte mult de luptat pentru a
reusi sA se impunA. Cu toate
ca posedAm un insemnat nu-
mAr de fabrici de postav, feud-
torii, fabrici de frAnghii, de tri-
cotage, pasha etc. totusi suntem
tributari strainAtAtei cu aproape
120.000.000 lei anual.
Productia fabricelor noastre
constA mai ales in postavuri
groase, panzeturi ordinare etc.,
cari servesc pentru armatA si
populatia de la farA.
Majoritatea mArfurilor se im-
porta din Pranta, Germania,
Anglia, Austria si Belgia.
Industriile alimentare au D. W, Boxhall
fAcut progrese enorme in ulti-p rocurator general al cassei Wattson & Youell

www.digibuc.ro
179

D. Thoma Zweifel
Seful Casei Zweifel & Co.

-
D. Heinrich Zweifel D. Albert Steiner
Din firma Zweifel & Co. Procuratorul general al Casei
Zweifel & Co.

www.digibuc.ro
180

mul timp. Dintre acestea mork-


ritul ocupa locul de frunte cu
85 mari fabrici de Mina, cu a-
buri, instalate in tinarile centre
ca Bucuresti. Iai, Potosani,
Galati, Braila, Ploesti, Craiova,
Giurgiu, etc. Mai sunt de ase-
menea multe mod mai marunte.
Progresele realizate de aceasta
industrie sunt foarte mari, gra-
tie perfectionarilor technice ale
masinilor, cilindrelor etc,
Capitalul inveStit este de a-
proape 60 milioane lei, iar pro-
ductia anual de aproape 80
milioane lei. Faina Tomaneasc
fiind de o calitate superioara,
continand o mai !hare cantitate
de materii azotoase, este cau-
tata pe pietele straine unde se
exporteaza.
lndustria acoolului nu-
mara azi 28 mari distilerii, in D. D. Marinescu-Bra4adiru
cari s'au transformat vechile Mare industria

velnite. Capitalul investit in a-


ceasta industrie este de peste
22.000.000 lei, iar productia de
6 milioane. Mai toata productia
se consuma in tara.
Berea este una din indus-
triile cari au luat un mare a-
vant in ultimul timp, de si da-
teaza in tara de pe vremea lui
Voda loan Caragea, care Id
1815 a dat incuviintarea until
anume Johan Neamtul s fach
o fabrica de bere in margined
Bucurestilor. In 1825 se mai
vorbeste despre o alta fabrica
de bere, tot in Bucuresti, a tai
Andrei Cube, care a capatat
un privilegiu de la Voda. Gri-
gorie Dimittie Ohica, gea sd
ampere 60 kite butate kroaste
D. D. Marinescu 1ra4adiru fiul si szricate, fiind o bduturd obi-
Mare industria cinuitd numai pentru Evropei,.
Aceasta industrie s'a des-

www.digibuc.ro
181

voltat-de curand in Romnia,



de oarece, dupa cum se vede,
consumatia acestei bauturi n'a
_
incept a fi obicinuita. la noi
decatin timpul din urmA, cnd
Zzzit,:-' s'au si instalat marile fabrici
ee,Az.
pe .cari le avem si cari indes-
tuleaza cu prisosinta consuma-
.. =
3. tia interna. Astazi avem 12 fa-
brici man, asezate in centrele
principale de consumatie si mai
ales in Bucuresti, unde avem
4 mari fabrici.
Industria zahrului a fost
creata in 1873, in urma pro-
mulgarei legei pentru incuraja-
rea industriei nationale, care a
prevazut avantagii speciale pen-
tiff aceasta industrie.
D. Carol CzeH
Atunci s'au infiintat pri-
Din firma Fratii Czell
mele doua fabrici de la Sascut
(Putna) si Chitila (Ilfov), din
cari a functionat numai prima.
Productiunea acesteia ne-
fiind suficienta, statul a acor-
dat noui avantagii fabricelor
de zahar, acordnd o prima de
16 bani de fiecare kilogram de
zahar fabricat din sfecle sau
plante cultivate in tara acestor
fabrici si celor ce se vor in-
fiinta Oita in 1914. Afara de
aceasta s'a mai pus si o taxa
vamala de 35 bani pe kilogra-
mul de zahar importat. In urma
acestor noui avantagii s'au mai
infiintat fabricele dela Ripiceni,
Marasesti, Roman si Branceni
(Teleorman), marindu-se -si in-
stalatiile vechilor fabrici. Pro-
ductiunea fabricelor sporind in
mod simtitor si primele zahd-
rului ingt .-'and simtitor buge-
tul statului, acesta a infiintat in
1901 o taxa de- 16 bani pentru D. Eugeniu Czell
fiecare kilogram de zahar cx- Din firma Fraiii Czell

12

www.digibuc.ro
183

portat, desfiintnd astfel indi-


rect prima acordata in 1896.
In 1906 s'au mai modificat
taxele de export si fabricatie,
dandu-se garantii fabricelor cd
pand in 1914 nu se va mai
acorda nici un avantagiu altor
fabrici.
Astazi industria zahdrului
este una din cele mai impor-
tante din tard si productia to-
tala intrece nevoile consumatiei
interne, astfel ca se mai ex-
porta" peste 8 milioane kgr. in
Turcia si Bulgaria.
Conserve alirnentare
se prepara azi in 7 mari fa-
brici, infiintate de curand, ade-
varate stabilimehte moderne,
cari alimenteaza cu indestulare
D. Carol Pra4er consumatia interna. In 4 din
aceste fabrici se prepara con-
serve de legume si ructe, iar
in trei, conserve de carne.
Tot ca industrii alimen-
tare, mai putem cita urmatoa
rele ramuri de data mai re-
centd si cari sunt Inca pe cale
de desvoltare : Fabricile de
pdine, Rizeriile, pastele alirnen-
tare, scrobeala, fabricele de ci-
coare, ciocolatd, bomboane, fa-
bricele de ape gazoase, manu-
tantele arma1eii manufacturile
de tutun.
*

Industria hartiei. De
sigur ca fabrici de hartie au
existat in tara din timpurile
cele mai vechi. Astfel gasim in
arhivele statului un zapis din
5 Aprilie 1783, prin care Ni- D. G. Blumann
cola Lazar Vamesu se obliga Asociatul cassei Alfred LOvenbach & Co.
ca in termen de 30 zile, sd
aducd lui Vocla. cea mai bund

www.digibuc.ro
183

i de frunte hdrtie ce are a


scoate din fabrica de aici din
lard, feicutd.
Fabricele moderne insa,
cu toate instalatiile moderne,
s'au instalat dupa 1880 si anu-
me cea de la Busteni la 1882
si cea de la Letea la 1884.
Astazi avem in total 9 fabrici
mari, asezate toate in regiunea
muntilor, unde se gaseste mai
cu usurinta materia prima (lem-
nul) si forta motrice din ca-
derile de apa. Statul a venit in
ajutorul acestei industrii, acor-
ddndu-i pe lnga celelalte $i
vantagii, taxe vamale asupra
hrtiei importate si altele pre-
D. Leopold Paine cum si furnitura de hartie ne-
Mare industria
cesara tuturor autoritatilor pen-
dinte de Stat, judet si co-
mund. Taxele vamale puse pen-
tru hartia importata, ating va-
loarea insusi a marfei. Pentru
a nu-si face concurenta, fabri-
cele de hartie s'au cartelat, re-
guldndu-si productiunea si men-
tinandu-si urcate preturile
hrtiei
lndustriile chimice nu
prea sunt desvoltate la noi si
afara de rafineriile de petrol,
cele mai inportate sunt : fa=
bridle de spun i luma-
nari, cari numara peste 250
instalatiuni, dar nurnai 12 fa-
brici mari, cu instalatii mo-
derne.
Productiunea ar fi suficienta
pentru consumatia intern& dar
sapunurile fine nu se pot fa- D. 1. Griinfeld
brica in tara si de aceea se Seful Cassei Cirnfeld & Harlot
importeaza, pentru o suma des-
tul de mare. Mai avem apoi fabrici de ingrasaminte chimice, fabrici de
lacuri $i culori, fabrici pe uleiuri vegetale, fabrici de praf de pusca, fa-
brica de chibrituri de la Filaret, etc.

www.digibuc.ro
184

Industria i Comertul_Capitalei
Ar fi prea pretentios din
partea noastra, ca in cate-va
pagini din acest Anuar sa pu-
tem face un istoric, sau sa fa-
cern macar o complecta si ama-
nuntita dare de seama asupra
comertului si industriei orasu-
lui Bucuresti. In cele ce vor
urma ne vorn incerca, pe cat
posibil, s aratam in linii ge-
nerale, progresele realizate de
comertul si industria Capita lei,
in ultirnele patru decenii, epoca
de glorioasa domnie a M. S.
Regelui Carol I si de mare pro-
gres a Wei Romanesti. De alt-
fel, Bucurestii fiind Capita la
tarei, progresele realizate de
comertul si industria acestu
or as se confunda cu insasi pro-i D. Georpe S Becheanu
gr es ele intregei tari, de acei a Mare comerciant
. vorn vorbi despre comert ul ex
terior al tarei in general sidespre-
principalele stabilirnente indus-
triale i comerciale din Capitala
in special. ". -
lnainte de Unirea principate-
lor, comertul cu tarile straine
era foarte restrans, el fiind sub-
jugat de turci, cari isi aranja-
sera dreptul de a inipune lo-
cuitorilor sd vanda marfurile
lor, pe un pret sazut negus-
lorilor turci si greci, cari apoi
te expediau in Orient. Lipsa
cailor de comunicatie apoi era
Inca o pedica pentru a favoriza
comertul cu tarile streine. In-
teadevar gurile Dundrei, din
cauza bancurilor de nisip, nu
D. Leonida Serban erau accesibile de cat vaselor
Director comercial al fabricelor de hartie

www.digibuc.ro
. 185

cu-un tonaj foarte mic, porturi


nu aveam, sosele foarte proaste
si putine, si cai ferate de loc.
In asemenea conditiuni se in-
telege ca schimburile de mar-
furl cu strainatatea erau foarte
anevoioase.
Cu toate acestea tot se im-
portau marfuri din Brasov sau
din Lipsca, in caravane mari,
ce veneau cu greutate ; se a-
duceau, ca si acuma, marfuri
ce nu se puteau face in tard,
si coloniale.
Comerciul Capitalei a in-
ceput a se desvolta dela 1870
incoace, cand caile de comu-
nicatie au inceput a se inmulti
si a deveni mai sigure. Multe
din actualele magazine dateaza
de pe atunci si gratie muncei
D. E. Wolff cinstite si perseverentei patro-
Consul, mare industrias
nilor au reusit ca numele de
Roman sa fie cinstit i dincolo
de granitile tarei.
Sunt numerosi acei ce ar
contribuit la ridicarea corner-
tului nostru ; multi au murit si
multi mai traesc, con tinuand
marea opera inceputd.
Desigur ca unul dintre
fruntasii comertului nostru, care
a contribuit mai mult ca ori
care la acest lucru, a fost mult
regretatul Luca P. Niculescu.
Nu spunem de cat cel mai strict
adevar cand afirmdm ca dan-
sul facea cele mai mari dara-
yeti cu strainatatea in manu-
factura, I n geri e, bumbacuri,
panzarie etc. Punctul culminant
la care a ajuns comertul sdu
Er,
' .

se datoreste numai inteligentei,


muncei i onestitatei acestui D. Eugeniu Behles
mare om, calittti pe cari le-a Directorul Soc. Anon. fost E. Behl es

www.digibuc.ro
186

mostenit i valorosul salt fiu


d-1 Jean Luca P. Niculescu, ac-
tualul sef al acestei marl firme,
care a dus peste hotare faima
omertului ro mnesc.
Dac pomenim in acest
loc despre acest mare comer-
ciant, care a fost Luca P. Ni-
culescu, este c nu se poate
vorbi despre comertul roma-
nesc in general si cel al Capi-
talei in special, fara'a se vorbi
de el, intru atat s'a identificat
firma Luca P. Niculescu, cu co-
mertul general al Romaniei.
Generatiile noi de negus-
tori ar trebui s ia de exemplu
viata regretatului Luca P. Ni-
culescu, pe care si-a consa-
crat'o pentru binele tarei, mun-
cind de la varsta de 16 ani, cu
o dragoste profunda pentru sco-
pul urmarit.
-I- Luca P. Nicu:escu
Ace las lucru l'am ptitea
zice i despre defunctul G. G.
Assan, fostul presedinte al Ca-
merei de Comert din Bucuresti,
care, prin munca ce a depus'o
a dat un nou avant $i un mai
mare prestigiu Camerelor de
Comert, cari pana la dansul nu
aveau nici o organizatie si nici
nu prea erau luate in seamd.
Ca mare industrias si ne-
gustor, G. G. Assan a fost frun-
tas intre fruntasi. El a lucrat
cu mare ravna pentru propa-
sirea cornertului i ;ndustriei
noastre nationale si de aceia
amintirea-i va ramane vecinica.
Dar afara de Luca P. Ni-
culescu i G. G. Assan, mai
sunt o multime de mari corner
cianti i industriasi, cari au me-
rite necontestate in desvoltarea 1- G. G. Assan
comertului nostru i cari au lu-

www.digibuc.ro
187

crat cu aceia$i dragoste $i caldura ca $i ace$tia. A face o lista corn-


plecta ar fi foarte greu $i de aceia ne multumim a cita numai pe
cati-va, intre cari : Andrei Popovici, Gr. Melic, Stancu Becheanu, Th.
Radivon, Emil Lessel, Demetrescu Mirea, E. Wolf, D. M Bragadiru,
Opler, C. G. Nicolau, losef Resch, Sigmund Prager, B. Klaesi, Sol,
Hechter, I. Niculescu, Sulica & Orghidan, defunctul Dim. Petrescu,
Hie Dimitrescu, N. Fundescu, I. Baicoianu, G. M. Brayer, I. V. Socec,
Leon Alcalay, Adolf Solomon, Jacques Catz, Maximilian Tonolla, lor-
dache lonescu, M. Economu, Pavel Negreanu, Zweifel & Comp., Gr.
Cap$a, G. Riegler,', Gli. Dobriceanu, Dumitrescu Delatei$ani, V. A.
Maximovic, P. cut cunoscuti
Stoenescu, Hie ',F. . in straintate,
Z a m fi r e s cu, :, obtinand cre-
Gr. Alexandre- I: dite $i inlesniri
scu, Mielu$ 1 cari au ajutat
Trandafirescu, .
!I la desvoltarea
Th. Sapatino, i propa$irea
L. Patac, I.Du- comertului lor.
mitrescu Mili- Foarte mult i
tari, Principele comercianti $i
Barbu Stirbey, ,-. , ,.. 0 industria$i,
etc. ,' cari au ajuns
Un rol im- I a situatiuni
portant in des- ; stralucite,o da-
voltarea c o- toresc in mare
mertului nos- parte caselor
tru, mai ales . . s.
de agentura si
in epoca de in- .: comision, cari
troducere, l'au prin interventi-
jucat casele de - unile facute $i
agentura $i co- ., i nformatiunile
mision.Prin in- ... .....,;,...... ...... date, au facut
J.-'
..0.... -- .., 4.- ,..- . ,40-_:..A,
termediul lor, ,i._'.
sa Ii seacorde
comerciantii D. Jean Luca P. Niculescu credite m a r i,
no$trii s'au fa-: -.71%.",:....4 de cari s'au
folosit. Este deci drept, a releva in acest loc $i rolul important pe
care l'au jucat si-1 joaca Inca ace$ti intermediari intre fabricanti $i
negustori, in desvoltarea comertului tarei noastre si a le recunoa$te
meritul ce li se cuvine,
In Capitala avem cateva sute de Case de agentura $i comision,
nu insa toate sunt atat de importante tack sa merite a fi citate.
Intre cele mai principale citam in treacat pe urrnatoarele : Thoma
Zweifel & Comp., Hans Herzog & Comp.. Societatea de Import $i ex-
port ; H. Wyss-Iselyn & Comp.,Karl Stampf, I. Grfinfeld & Goldman, I.
Studerus, Soc. anonima Romana de Comert (fost N. Fehr & Comp.),
Soc. pentru represintari, Gebr. v. Engelbrechten, Clayton & Scnuttlewortt
Watson & Youell, Alfr. los. Loew, Carl Hirschorn, Paul Schuele, etc.

www.digibuc.ro
188

Pentru a vorbi despre pro


gresele industriei Capita lei, sau
mai bine zis a vorbi des, re im-
portanta Bucurestiului din punc-
tul de vedere industrial, n'ar fi
tocmai greu, dar ar fi prea
lung. Propriu zis, Capitala tArei
noastre nu este un oras indus-
triat, totusi facand o mica corn-
paratie intre ce a fost acum 20
aninu mai departesi acum,
vedem o deosebire colosal.
Numarul fabricelor si stabili-
mentelor industriale mari din
CapitalA este acum colosal de
mare fata de ce a fost odat
si totusi e departe de a fi su-
ficient spre a face din Bucu-
resti un important centru in-
dustrial, cu toate ca acest oras
are tot ce-i trebue pentru a a-
junge un oras industrial. Ceia ce D. C. Weinlich
lipseste este capitalul necesar. Succesorul Cassei Theirich & Co.

Pentru a-si da cine-va seama


de importanta industrial& a Bu-
curestiului vom da mai jos o
listA a fabricelor din Capitala
Lari se bucura de avantagiile
Iegei pentru incurajarea indus
triei nationale. AfarA de aceste
fabrici mai stint insa si un foarte
mare numAr de alte fabrici si
stabilimente, cari nu se bucura
de aceste avantagii, precum si
multe fabrici si stabilimente ale
Statului.

In primul rand vorn enurnera


pe cele ale statului si anume :
Arsenalul armatei, Pirotechnia,
Atelierul de confectiuni militare,
Atelierele C. F. R., Atelierele
Postelor si Telegrafului, Manu-
D. B. Gaiser tanta arrnatei Uzina electricd
Mare Industries a PrimAriei, etc.
www.digibuc.ro
189

Indditria fricurajata.
de Stat
lata acum fabricile si ssta-
bilimentele industriale din Capi-
tal& incurajate de Stat :
C'drOmidd. Maximilian
Tonola, Hagi Tudorache & Co.
ing. Cutarida, N. Basilescu,
George Cerchez, Soc. t Granit 1, .
Articole de ciment. Ath.
D. Bolintineanu, Oh. Matioli &
Comp.
Bazalt si Ceramicd.Soc.
anon. de Bazalt artificial de
la Cotroceni, A. Weigand, Emil
Glatter & Comp.
Metalurgie. F. Freund,
Metalurg a RomAnd (fost Le-
maitre), Compania generals din
Liege, Emil Wolf, Fr. Weigel,
K. PriFfert, Jacques Catz, Soc.
D. L. Schnfeld Vulcan", (Siemering), I. Haug,
Director General al SocietAtii anonimA E. Ciriak, R. Aurescu, Adolf
romAnA de comert Baer, N. Vasiliu, Feld & Bu-
dich, soc. Traian", Hornstein
& Comp., Adolf Solomon, Leopold Ab ramovici.
7inichigerie. B. Gaiser, Mihail D. Botez si fabricele Assan.
Ace cu gdmdlie. Fratii Bochori & Comp.
' Clopote.Alex. Spireanu.
Calapoade. Raftopol Susnea.
Butoae. C. 13ierle.
7 dmpMrie fi mobile de lenin. E. Lessel, Bucher & Durer, Ch.
E. Rosen, Marin V. Ganea, I. Schmidinger, P. Petrescu, M. Kitzales,
soc. rom. (Silva), I. Brezoi.
Frdnghii. Filip Birman, Maria I. Sercdianu.
Tesaturi de bumbac. Gh. DrAghiceanu & Comp., A. A. Crom-
pton & Comp., Elena Nasturel, C. Lamb. repres. H. Williams, Cotonif
B. Carlo Otonini, Societatea Romand pentru industria bumbacnlui,
Filip Birman, S. Nacht & T. Marcovici.
Jesaturi de land. Preot. Economu lonescu, H. Blaustein, Ion
Mocanu & Victor Sidor.
Tricotaje. H. Schubert fii, P. Bdsken, D. Cerkez, Soc. Romand
de tricotaj, Gutheim, Goldman & Comp., N. lonescu & I. E. Petcu,
Marmorosch, Blank & Comp. Luca P. Niculescu.
Pasle. Antonio Fossati, Heinrich Prager, Leon Lempart, soc.
pentru furnituri militare, Benedict Martin, H. Cernea.

www.digibuc.ro
190

D. Louis Rizo D. Jean Hauser


Director la Soc. de Import si Export Director la Soc. de Import -si Export

D. H. Margulius D. Nicu Carissy


Procurator la Soc. de Import si Export Precurator la Soc./de Import si Export

www.digibuc.ro
191

Confectiuni.M. Constan-
tinescu.
Tdbdcdrii. Bernh. Wei-
thase & Comp., Mielus, Oh.
Trandafirescu, Th. Sapatino,
Gh. Costamagna & Rosazza,
Toma I. Ceamis, Gr. Alexan- .

drescu, fratii Prodanoff, C. H.


Grigoriu, Pavel Negreanu &
Carol Fleischer, Anton Am-
brozie.
Obiecte de piele.Soc. pen-
tru furnituri militare fost Man-
drea, fratii Anibale.
Nasturi de os si de sidef.
losef Th. Kohlert, losef M. Co-
hen, Ad. Melzer, Soc. Ancora".
Pdine. Soc. cooperativa
Viata.
Paste fdinoase. Fratii D. H. Vyss-Iselin
Solacolu.
Cicoare..Inginer V. Ple- soianu, Heinrich Frank Sane,
Ciocolatd i bomboane.
M. Economu, Gh. Dobriceanu,
D. Rovaciu, Georges Riegler,
C. I. Zamfirescu, G. Capsa,
C. A. I3erindei, Panait Arghi-
ropol.
()let. Dr. Cosiner, Vic-
or Teclu, Dr. Urbeanu.
Conserve vegetate. D.
Staicovici, M. Economu.
Conserve animate. Leo-
pold Patzac, M. tef Anescu.
Ape gazoase. FabrLile
Romne Unite, soc. Sanitas".
Cartonage ci tipar.Sta-
bilimentul Mercur", losef Gbl,
Soc. Anonim Socec & Comp..
Albert Baer, Carol GObl, Soc.
Minerva", S. Avramescu, S,
Binder, C. Sfet ea, Sam. Schwarz
F. Gob], ziarul Adeva-rul", la-
D. I. Staeger-Haussmann
cob Taranu, ziarul Universul".
Asociatul Casei H. Wyss-Iselin & Co.
Petrol. -- Steaua Roman sa
si Dr. Goldstern.

www.digibuc.ro
192

Lumdndri ci sdpurz.-:= Th.


C. Zamfirescu, Soc. Stella.)),
I. Dumitrescu-Militari, tefan
Lungu, Frati Ionescu.
Uleiuri vegetate, Frati
G. Assan, Soc. Phnix", fa-
brica Vultur", Gh. A. Grigo-
roff, Dr. P. Wischin, soc. Olex".
Lacuri fi culori. Fratii
Assan, V. Tuma.
Esente.Dr. Urbeanu A.
Fdind. Fr. N. C. Zaha-
riadi, State Stancovici, Al. St.
Solacoglu, Zehander & Halbers-
tadt, N. C. Olmazu, Fratii G.
Assan, A. Popovici.

D. Paul Schuele
Spirt. Andrei Popovici,
D. M. Bragadiru.
Bere.D. M. Bragadiru.
Carol Oppler, Fratii Czel si N.
Basilescu.
Dup cum am spus, afar
de aceste fabrici incurajate de
stat, mai sunt o multime altele
mari si mici cari nu se
bucurA de nici un avantagiu
pe zi ce trece se infiinteaza al-
tele noi. Peste putin timp, gratie
progreselor pe cari le face me-
reu industria national& vom
ajunge la complecta noastrA
D. M. Goldmann desrobire economicA, precum
Seful Cassei I. Griinfeld & M. Goldmann am ajuns la desrobirea natio-
nalA si financiarA.

www.digibuc.ro
I II 66 II II al

AGRICOLA"
Societate anonima de asi4.urari 4enera1e in Bucure0i
SEDIUL IN BUCURETI, STR.SARINDAR, 2

Capital statutar, tel 4.000.000


prima emislaue lel 2.500.000, larsaii lei 2.000.000

MEM DE 1111111NISTRIITIE
PREgDINTE
C. 00113ASENII
Mare proprietar, Vice pre,sedintele Consiliulai de adrninis-
lralie al Bdncei Comerciale Romdne, Bacaregi
VICE-PREgDINTI
B. M. MISSIR L. ELEFTERESCU
Presedintele Camerei deputati- Mare proprietar
lor, Fost ministru, Mare pro- PI )esti
prietar, Bucuresti M

MEMBRII
Dr. N. Angelescu, Mare proprie- ..-t" D. lonescu, Primarul orasului,

tar, deputat, membru al Came- Braiia mare i roprietar, Braila.


ret de comert, Bucuresti Al. Lucasievicz, Directorul de
L. Costiner, Mare proprietor la The Bank of Rom. Ltd. Buc.
Botosoni. A B. Mandl, rentier, Braila
Dr. I. Dimitrescu, proprietar St. A. Negruzzl, Mare pro-
Bucuresti. prietar, Iasi.
C. G. Dissescu, fost ministru, S Prager, Mare comerciant,
mare propri,.tar, Bucuresti. Vice-presedinte al Carnerei de
N. P. Guran, Mare proprietar, cornert, Bucuresti.
Cralove. A. Salomon, Mare industries,
M. Helder, prop., corner. Galati. ci) Bucuresti.
Censori : N. D. Morotanu, bancher, I. Staehli bancher,
M. 0. Valerlanu, avocet.
DIRECTIUNEA
TH. FRITSH, director III A STEINER, sub-director
Asigurari in ramurile :
Incendiu, Viata, Gripdip, Transport

www.digibuc.ro
GENERALA"
Societate Roman8 de asigur'ari generale
Capital social deplin vArsat Lei 3,000.000
Fonduri de garanpi peste NEM Igi

Agentii in toate orasele ra

SEDIUL
Bucuregi. Pieta lllliuersitht1 Budurepi

Asigurart contra daunelor


de

3ncendiu, Grindina c ed o ci
ow ope si Transported
(Fluvial, Maritim i Terestru)

Asi4ar5ri in ramarile :
V I AT A s ACC I DEN TE
sigurgri dupa combina- 3isigurri indiuiduale cu i
-Punk cele niai auanta- Ara restituirea prime-
gioase lor.
Asigurari cu bonificcre de 3i5igur6ri colectiue pentru
RI 3"/0 a5upra tuturor pri- lucrtorii industriali i
nielor platite, etc. agricoli.
Rente imediate I Asigurarea responsabilit-
aminate jet ciuile.

Prospecte si orice lAmuri la cerere


Reprezentanta generall in Bueureitl, Str. Smirdan, 4

TA

www.digibuc.ro
WATSON & YOVELL
BLICURE*71 Gglan'TZ
STRADA ACADEMIE!, :4 STRADA PORTULUI
es
Reprezentantii Generali i Depozitari al Fabricelor
SECTIUNEA AGRICOLA : IN

Marshall Sons &Co. Ltd. Gainsborough.


111 Garnituri de Treerat, orice mgrime existentg. = =
NI Deering Harvester Company, Chicag o. In
Secergtoare simple si cu aparat de legat snopi, Cositoare
de fan, Greble de fan, Sfoarg Manilla. = = =
F. Eckert, Berlin.
Pluguri, Rarite, TAvalugi, Semgnatoare, etc. ==
Grape flexibile, Pluguri rotative, Vfinturtoare, Tri-
oare i orice aite Ma0n1 pentru AgrIculturii. =
SECTIUNEA INDUSTRIALA .
Ganz & Co., Budapesta.
Instalatiuni sistematice de Turbine hydratLicei de lumina

==
=-
electricg. Masini pentru fabrici de Ciment, Spirt, Hartie,
etc., Motoare de titei a PATENT DIESEL., etc.

MI MI 1. Woerner & Co., Budapesta. Ira! POI


Site plane (Plansichter) sistem aHaggenmachere, Masini
speciale pentru Gds.
L. Lang, Budapesta 11-n
Masini de aburi de tipurile cele mai noi =
Bheinische DampfBessel-nnd yoschinenfabriti Buettner,
lierdingen
Cazane de abur de toate sistemele. ==
AL131-1ONS CUSTOD1S, VIENR.
Constructiuni de Cosuri inalte pentru Fabrici, = =
Depozit permanent de toatc Articole technice:
Curele de piele, curele de par de camilg, curele Balata, aOri-
ginal Patent Dick., Glasgow (Englitera), Articole de cauciuc si 111
asbest, Robinete pentru aburi, originate arairbanks., Tevi de fer
si galvanizate, Accesori pentru tevi, Clupe. Menghine, Unggtoare M
simple si automatice, tot felul de material pentru lumina electrica
Panza de matase elvetiang din fabrica Dufour & Co. Thal, Panza
de sarma, fer. alama si plating, Chingi de canepa, Cupe p. elevatoare

Casse de otet Neinvinse" Chatwood


Intebuintate de toate Ad.iunile Publice al Institutele marl financlare din para.

www.digibuc.ro
GI 11
7.1
NATIONALA"
Sociefafe generala de asigurarl In Bucuregi

Capital de actiuni deplin vrsat . . . Lei 2.000.000,


Fonduri de reservtl , 18.160.435,46
Total Lei. 20.160.435,46
Daunele platite in ramurile elemeutare
peste Lei 83.000.000,

Preedinte Vice-prepdinte 11!

11
A. BAICCIANV P. GRADITEAN1.1
CONSILIERI: 19
19
1. M. Elias 1. Negruzzi
Ei 0. Gentilomo Ern. M. rorumbaru 1 M
I D. Marinescu-Bragadiru
C. Naeu
G. de Ormody
Printul Barbu lirbey
FM

6
Director General B.Popavici 0 Sub-Director, I. A. Berindei :
a a
NATION ALA"
asigur in contra incendiului, grindinei, contra
daunelor de transport pe ap si pe uscat.
Asigur asupra vietei omulai in toate
conditiunile usitate :
Cam de moapte, Suppa-
Vietuipe, Zestpe i Rente
I Sediul Social: Palatul SocietAtei, Str. Doamnei, 12 I
I AGENT!! IN TOATE ORAELE TAREI
s
II a
I0
li fipprozobld PlEraM Ron BIM SR d1M ill HAI Suilltild 9
g Fa 'Il I l'
ii g
www.digibuc.ro
-X I * -
El

E.
FABRICA
olff BIUROL
L a Filaret 6 OucureS1i to Er. S. OUNITRU
lamp'. gara. No. 3
Iptreprinderi de instalatiuni si de
stabilimente industriale

N Intreprinderl de conducts ile petrol,


-0
olimentotiuni de and 51 lnstololiunl

industridle In gonere

Mare Depou de lirficole Tutuila


Tevi, Robinefarie, Masini-th)elte,
-O Motoare, Armaturi, etc., pentru stabili- NI
mepte ipdustriale si lntreprinderi

Fabrica la Filaret Bucuresti


pentru orice Constructiuni de fer, Reservoare de
orice ditnensiune pentru petrol, spirt si ap, cazane
de aburi i Cazangerie de orice soh.,

Injectoare de ars pacurd sau titei


OI 101 I0I 10
www.digibuc.ro
I I I I

Sudurii ilufogeni.Butoae de ter pentru Petrol, Benzine, etc,--tlichelaj Electric.- Galuanopla Bei

FABRICA DE MAINI
TURNATORIE DE FER I ALAMA

HANS NISSL S-ri SOCIE I ATE ANONIMA


to
eq.

== rx.orr
CAPITAL SOCIAL LEI 600.00" DEPL1N VARSAT1

CAZANGERIE
CAP

Mare de ROM,
1=Th- ,n=7=
-
..
*. SPEOIALITATI pentru EXPLOATARI PE TROLIPERE
T44-

cct
=
..
411 ...
-..
...... RO HRKRAHNE =
de orice sistem .=-
= UNELTE l APAR ,TE PENRU SONDGII =
=
,.. Instalatiuni Industriale ci Electrice
=--- Prima fabrica de 4..:ASE DE FER pentru bani =-_---'
Deposit permanent de articole technicesi Electrice
Pompe, Robinete, Fittings, Iniectoare, Tevi, Curele, Cabluri de Sarmii
de 001, Coloane, Candelabre si orice Lucriiri de Fonta
Electricilate.Dinamuri.Motoare I Material Electric

.
I I I I ,
.. ',N.,..
e h ....' tPH_:*
t, = 11
-- I rORTEVI ITESt,TrORT KONAIEST
urimoirmumaojsu; _
ion ,,.1 ., IC
_
II
i Vf
,_...E._
allk
41
I
,

:ii
ail . in I e
.fibbte:tdeVbiagia.;-: _
II

EhiguREIstrisisafindl12.
. ,

P-- .. -

1-1
11 11

PI 1 1

II

Copsetele P. D.
Singurele care prmeazti talie frumoath. Ultimele creattuni ale modei.
Observati ra P". op .17erare corset

www.digibuc.ro
EP
SIGMUND PRAGER
1 OP

EURN1SORUL CURIE! REGALE


AI
IN I

9
casoondati In Hu illitlIRE;TI TELEFON 19 I

No. 9, CALEA vICTOR1EI, No. 9


33 R. ..a. I LI -a.. C132.-49-I077.A. I.4.21-I

CDI mai Ma si mai vast malazill dill iari ill anas1 litallso
Reconvind4 onor. clientele Bogatul sail asortiment
DE

) BLANARIE CONFECTIONATA I
CU DEOSEBITA ATENTIUNE
0
) JACHETE, ETOLE, a
4 GULERE 1 MANOANE
/
-= -
ULTIMELE NIODELE
4
?MATH cele mai noi forme
DE LA
CELE MAI RENUMITE FABRICI
LINGERIE PENTRU BARBATI
Rsortimilt colEct co Mint pet WI si Wow
sArauNARII
P7XRFUMERII
Raion nou special cu palArii pentru Dame
7-"= 3::D= IR,Is
'dips AI gel eisJ03
OC Mgr IINF
I

*0.

www.digibuc.ro
I

1 Z IF L &C' I

I
BUCURET11 I
31, Calea Mo*ilor, 31 1
I

I TELEFON 10/50 _ 1

I SUCURSA1DE: I

I IGALATI, Strada Mare = I

I I
IASI
I_ 10, Strada boxionschi, 10 I

I I

CRAIOVA
I
105, STIRMDM UNIREI, 105 = I

I I
U

www.digibuc.ro
NI 004 004 111

WATSON & YOUELL


Bucure0i, Strada Academiei, 14
Cure le de piele, Cure le Balata
Patent Dick", Cure le de par
de Camila, Pompe cu aburi
==
Te ,de fer . si aeeesopii,
= Toate sistemele de ungatopi
11.
Mrticole de cauciuc si de asbest a.
Material electric, Fi Itre, pompe g
4111 de vin i tot felui de maini
pentru pivnite

IllStdldlIUui de HIM, de Did de cheresteal de spirt, tic.

Ylasirii dc aburi cele mai moderne


WANE DE ABURI
COSURI INALTE PENTRV FABRIC!
Prospeete i destize se trimit
gpatis la cer.er.e
MI 004

www.digibuc.ro
_C11111111111 1

III I 1.I III IIIII II E I


III
ii--

_
Pietro
: Axeric : FFI3131C7 DE Irasos
(GARA POIANA)
11.1 BUCURE fl.C4LEA PLEVNE1, 121. BUCURETI

g-rELIER DE

Constructiuni de lucrari publice


_ A

A
Decorator In IucrAri artisfice de Wigs
DE TOT FELUL
II
E- MARMORA ARTIFICIALA
I. Coloane, Lamperii, Pereti simpli, Firizi,
_ i orice Interior ori cat de complicat

STUCOlaLISTRU
Pirdoseli d2 Mg 112 Erni in 11e culoril2 V geSendr112
1 DECORATORI PRIVILEGIATI
a AI
III
Palatclor Regale, Bisericiei Domnita Balasa
si celor mai importante palate publice
si particulare
a
Casa de 'leered ere ID 6 e4 Oaranleaza lueririle sale

11 RECOMANDATI1 SPECIALE
al Din partea architectilor celor mai renumiV din Ora"
*i streintate

-
) I II
EfectueazA lucrri in CapitalA i In Provincie

1" ' I . IA N A Ig I.
-
.1 6
www.digibuc.ro
010 I
I lb do I I ID

SOCIETATEA ANONIMA
PENTRU

Distribalia produselor petrolului


Telefon No. 2129.Adresa telegrafica : DISTRIBUTIA

Pune In consumafiune produsele principalelor


fabrici de petrol din tard 1 anume:
Petrol regulamentar, petrol regal si
D Washingtonifi pentru l5inpi special cu lu- 21_
Petrol mina incandenscenta
automobile farmaceutica si pentru spa-
Benzina F in toate.greutatile specitice, rectificata,
rafinata denaturatd.
Wad mineral') pentru unsul masinelor de tot felul
al% automobile, motoare de toate sis-
temele, in calitatile cele mai superioare.
Moto& Combustibil special pentru conducerea mo-
Inn toarelor Diesel" i orice alt sistem in cali-
-Itate garantatd.
?Acura peernnteriu ars, calitali speciale pentru timpul
p araf calitati superioare, transparenta
piliiin opaca,
1 Ina avand punctul de topire 46/48, 50/52, 54/56,
si 58/60.

5moalarAsfalt cu punct de topire intre 450 750.

Directinnoe In Bucuregl, Boleti. Carol Hu 5


Deposits t sirfliuir J ogentil speciale in loan pro

do I I do III I

www.digibuc.ro
44
a I iii-99VEG 111 111

Soc. illionimi liomni pelltrll Minorca 11011)111111i


Capital social autorizai Lei 5.000.000
CAPITAL EFECTIV LEI 3.750.000

Directunea BUCURESTI Strada


4 eperal i , Lipscani, 10

fabricile petrol 0 deriiate in Pligiori .


is
(tartga Taioeti)

Produsele labricei : Ve4o1ini


(Illei special pelltru moloare Diesel"

Wei de gaz, Pefrol regulamenfar


NIOTROCINA
(Benzin& pentru gutornobile)
Benzin& pentru motoare I benzlna farmaceutied
PAcurA de ars si uns, Uleiuri de calitate su .
perioarA pentru mastni agricole si
industriale, Motoare etc.

Marca inregistrat
Vacuum-ideal Vacuurn-Extragreu
Vacuum-Jndustrial Vacuum-Vegolin'a 00
Vacuum-Extra Vacuum-Vegoling 000
Vacuum-Prima Vacuum-5uperfin
Vacuum-Rural

www.digibuc.ro
10112111111 II 0 MI 10=1111

I Banco Comorciall Holed OCIETATE ANON1MA


Capital Lei 12.000.000 deplin vrsati
BUCUREVI-BRAILA-GALAT1

ORICE OPERATICNI DE BANCA


Pentru prima oar In Romania :
In pivnitele blindate cu Mel, ale caror ziduri au aproape
1 metru grosime i sunt construite din chriimida si beton
armat
pp BANCA COMERC1ALA ROMANA
NI a instalat case de bani cu compartimente, avand fiecare
o broasca i o chee diferita, pentrit pastrarea a orice do-
n
0 cumente, valori, titluri i obiecte pretioase.
Persoana care inchiriazii unul din aceste compartimente
are singura Oleic, care deschide lada sa i poate sa o cer-
ceteze toata ziva fra nici o formalitate sau piedica, a-
0
ceasta de ate ori va dori.
Pretul inchirierii este din cele mai minim si nu re-
prezint nici macar dobanda pretului cc ar trebui sa
plateasca clientul pentru a cumpara o casd de bani si a o
plasa acas, cu mult mai putind siguranta contra spargerii
sau incendiului, imobilul 13ncei find ziva i noaptea su-
pravegheat de o gardd speciala, facand razii de control.
Mai mult, toate zidurile, solul i tavanul sunt construite in
asa mod in cat sa fad' imposibild orice spargerd sau chiar
orice deteriorare prin incendiu.
Numarul caselor de bani care va putea fi pus la dispo-
zitia publicului, find foarte limitat la inceput, este util de
a reline de acum un compartitnent de marime trebuitoare.
Pentru conditiunile i vizitarea pivnitelor a se adresa
BANCA COMERCIALA ROMANA
Strada Smtirdan, Bacurefti
yo. Se Ostreazi Acte de proprietate, Hann de familie, Valori, Titluri 1
bijuterii i orice documente prelioase, Colectiuni, Obiecte de
arta, Argintirie.
U
III=1011 111 11 NOE:21111

www.digibuc.ro
_ ---
161
FURNISORII
I -1,,,.,

A :..;.. yj
.:.;;f1
I

CURTEI REGALE
1 lel

I Socigen Allommi MN IiE Cub'


CAPIT2-1 1.000.000 la=
i
CRAIOVA BUCURETI BRAILA
Str. Cogalniceanu, Str. Smardan 10 Bulevardul Cuza. 95
Premiati cu Medalia de aur la expozitia din Prilila 1903
iar la Expozitia Genera la Romanil din 1906 cu diploma de onoare M
cu Medalia de aur $i Medulia de aur cu diploma speciala.
SINGURII REPREZENTANTI IN ROMANIA AI:
Atelierelor de constructiuni ale C. F. Regale Ungare
pentru
LOCOMOB1LE. TREERATOARE,
BATOZE DE PORUMB, APARATE SPECIALE,
ELEVATOARE, etc.
Fabricei E. KUHNEI !BOSON Pentru
Sernanatoare in randuri, Semanatoare prin impristiere, Batoze
de porumb duble si simple, Tocatoare de paie si fan, Tocatoare
de sfecla Uruitoare, Prese, etc. etc.
014
MOTOARE DE BENZINA 1 GAZOGEN le
Sistem ALTMAN
die !Mica L E. CHRIST6FI1, PIESKY, (Germania)
Cele mai simple, economice $i bune.
FABRICEI Massey-Art, Toronto, Canada
pentru Legifitoare. Seceratoare simple, Cositoare, Sece-
ratoare in rfinduri pe patine.
TRIOARE fresate STAHEL & LENNER pentru
toate productele
Beget depozit de pletre de Kear veritahile Irentuzegi
(La forte s. Jouarre) 0
Pielre masive dintr'un singur bolovan de ere-
mene cu preturt eonvenabile
Pluguri de otel In toate mrimile
II Grape flexibile $i lantetate de otel Vnturtoare Kalmar
Lupoaica", patentate No. 5, 5a $i 6, Grehle de fan, Pluguri
rotative, (americane)
Condiliuni de plata' avanta4ioase
Cereli catalo4u1 ilustrat

0 .-11 I
ilu i Mil I I 0
www.digibuc.ro
04 0004 _0
!The Bank of Roumania!
Limited
Capital vrsaf Lel 7.500.000. hire sferlinge 300.000
Fondul de rezerva Lire 157.700.Lei 3.942,500

Sediul LONDRA. Sucursala BUCURESTI


Telegrame : ROUMMNIEE-MiNK

INV COMITEUL CENTRAL: 110

Ihe Earl of Bes5borough C. V. C., C .B. :a


D-nu E. 10. )-k. Barry
DftOre dQ Frank
Vieontele c. J. Goseh2n
5ir Robert )-{amilton Lang K. C. )11. G(.
D-nu J.
Directori la Bucure0i
Director : E. E. GOODWIN
Director-Adjoint : flex. bucasiewin

Censori
INP D-nu JEAN KALINDERO, D. DEMETRE GIIICA, imp
D-nu ARTHUR C. GREEN
0 4 0004 0 0
www.digibuc.ro
'I'm .
0 1011 0
p p
.. lei

BAHQ11E OENERALE ROIIIIAIIII


a Buearest
ma 0--
10, s--mxiag 1airasegN1, 10
on

-.-
licursales h Brno, Constany, Crain Plug', Biurgiu, T.-Nigurele
SOUS LA MEME RAISON SOC1ALE

I Capital lo.000 000 de lei


0
I

-- -
ENT1EREMENT VERSE

Conseil d'Administration :
I
I

0
Presidents : M. A. Schoeler, Conseiller Intime de la Direction der
=_-
=
11
Disconto Gesellschaft a Berlin.
Vice-Presidents : M 1h. Rosetti, ancien ministre.
M. Paul de Schwabach, Docteur en philosrphie
13
=--

LI.
ll

=-
Membres /
z

z.
de la maison S. BleichrOder, Berlin.
i M. P. Boettger, de la Disconto-Gesellschaft a Berlin
Al. Baicoiano, directeur du Crd Fonc. Urb., 13ucarest
.lacques M. Elias, de la maison A H. Elias Freres.
P. (Honer, dozteur en droit, de la maison A. Blei-
chrcider a Berlin.
E. E. Russell, docteur en droit, de la Direction der
Disconto-Gesellschaft a Berlin.
_n'
EN

0 D

D
le prince Barbu A. tirbey
C. Disesco. ancien ministre 0
, 1. Dr. Costinesco
B. Popovici, directeur de la soc d'assuran es a Nationalat
Censeurs : Th. Nica, docteur en droit.
H. Hornstein, Banquier.
Direction ; M. Sterling, 0. Petersen
II 0 ?E'RATIONS: a
Ouverture de comptes courants. -
Encaissment et escompte
d'effets sur la Rournanie et l'tra nger.Encaissement et escompte
de coupons et de titres. Achat et vente de titres. -
Avances
sur titres et autres garanties.Dlivrance de cehques et de letres
de credit sur tous pays, ainsi que toutes operations financier-es et
de banque y compris les operations de depots et de report, ainsi

_6 que celles de commission 0 d'avances sur marchadeises

I
: I 011 / I. I@

www.digibuc.ro
.

_
__
-
.

www.digibuc.ro

S-ar putea să vă placă și