Sunteți pe pagina 1din 31

Cuprins

1. Despre mine ș i acest ghid

2. De ce s ă pariezi online?

3. Primul pariu online

3.1 Deschiderea unui cont (lista operatorilor recomanda ț i)

3.2 Verificarea contului conform legii

3.3Metode de depunere a banilor

3.4 Plasarea primului pariu online

3.5 Verificarea biletului dac ă este câ ș tig ător

3.6 Retragerea banilor

4. Ce spune legea? Taxe, impozite ș i legislaț ie

5. Sfaturi utile pentru încep ători

6. Probleme comune ș i solu ț ia

7. Glosar pariuri

VĂ RECOMAND SĂ JUCAȚI RESPONSABIL, JUCAȚI MAXIM 10% DIN VENITURILE

LUNARE. DAC Ă ÎNTÂMPINAȚI PROBLEME PUTE ȚI APELA LA JOCRESPONSABIL.RO

Ț I PROBLEME PUTE Ț I APELA LA JOCRESPONSABIL.RO 
 Deschide contul de aici ș i

ș i încaseaz ă un bonus de pân ă la 1500 RON Deschide contul acum ș
acum ș i beneficiezi de bonus pân ă la 200 RON Beneficiezi de bonus pân ă
de bonus pân ă la 450RON, deschide contul acum Deschide un cont ș i dubleaz ă
ă instant suma depus ă pân ă la 500 RON Înregistreaz ă -te acum ș i

1. Despre mine ș i acest ghid

1. Despre mine ș i acest ghid Salut! Înainte de toate, s ă m ă prezint.

Salut! Înainte de toate, s ă m ă prezint. Numele meu este C ă dar Marius ș i sunt fondatorul site-ului PariuriX.com, cea mai veche comunitate de pariori români din întreaga lume. Sunt printre primii pariori din ț ară care au început s ă joace online în urm ă cu mai bine de 10 ani. Joc la pariuri de peste 15 ani. Mai mult decât atât, sunt prima persoan ă din ț ară care a tip ărit o carte în acest domeniu, în limba român ă, se numeș te "Pariuri Sportive Fără Secrete" ș i are peste 150 de pagini.

Pe parcursul celor 10 ani în care am jucat online, am acumulat o experien ță foarte bogat ă în domeniu, o g ăseș ti transpus ă în acest ghid prin sfaturi utile ș i solu ț ii la micile probleme ce pot ap ărea uneori.

La sfâr ș itul acestui ghid vei putea desc ărca alte 2 c ăr ț i electronice care te pot ajuta s ă ș tigi la pariuri sportive.

MomentaN, pariez online la aceste case de pariuri : https://pariurix.com/agentii.

AM AJUTAT ZECI DE MII DE PARIORI S Ă MIGREZE ONLINE!

Este singurul ghid complet care te învață s ă pariezi online, te informeaz ă cu privire la taxele ș i impozitele existente, îț i prezint ă articolele din lege pe care trebuie s ă le cuno ș ti ș i te ajut ă cu sfaturi utile.

Po ț i sus ț ine comunitatea prin oferirea acestui ghid celor care vor s ă parieze online. Dezvoltarea comunit ăț ii ș i campaniile pe care le desfăș urăm depind de tine. Am învăț at s ă apreciez fiecare parior care ș i-a adus contribu ț ia de-a lungul anilor. Nu pot decât s ă îț i mul ț umesc de fiecare dat ă când alegi s ă ne sprijini!

Succesul t ău depinde de informaț iile pe care le deț ii. Nu este suficient s ă ai inspiraț ie sau ponturi “sigure”. Ai nevoie de strategii ș i de metodele de analiz ă folosite de pariori pentru a deveni juc ători mai buni ș i s ă evite pierderile inutile.

Pe parcursul acestui ghid, vei găsi mai multe referin ț e spre diverse articole de pe PariuriX.com. Op ț ional, vei putea aprofunda mai bine anumite subiecte, despre care doar am amintit. La finalul acestui ghid, am inclus dou ă link-uri de unde po ț i desc ărca gratuit dou ă c ăr ț i electronice care te vor învăț a s ă analizezi meciurile ș i s ă stabileș ti o gestionare a banilor (money managament), aș a cum fac ș i juc ătorii de succes.

2. De ce s ă pariezi online?

Există numeroase motive pentru care ai alege s ă joci online. De la pariuri LIVE, opț iunea de CASHOUT, confortul unor strategii cunoscute, lips ă de timp, plasarea biletelor de oriunde cu ajutorul unui telefon sau dispozitiv mobil, promo ț ii ș i bonusuri constante etc.

Eu de peste 10 ani joc doar online. Din cauza unor zvonuri sau interpret ări greș ite din pres ă ș i mass-media, de cele mai multe ori pariorii nu joac ă online. Le este frică de amenzi sau sunt stresaț i de birocraț ie, deoarece, o dat ă pe an avem de completat declaraț ia 200 (doar dacă am retras bani).

PRINCIPALELE IMPEDIMENTE ALE CELOR CARE VOR S Ă JOACE ONLINE

Nu mă pricep ș i mi-e fric ă

Gata cu frica de necunoscut. Acum ai în faț a ochilor cel mai complet ghid de pariuri online. Citeș te cu aten ț ie pân ă la cap ăt ș i începe cu dreptul drumul spre a deveni un juc ător mult mai bun ș i a evita pierderile inutile!

Am auzit c ă este ilegal / po ți lua amend ă


ATEN ȚIE! Este adev ă rat c ă , dac ă joci

la al ți operatori decât cei licen ția ți, faci ceva ilegal ș i ri ș ti o amend ă . Din acest motiv, am fă cut ghidul, s ă te înv ăț unde

ș i cum pariezi legal. Îți garantez c ă nu vei avea probleme.

În urm ătorul capitol, vei afla care sunt casele de pariuri pe internet recomandate de mine ș i la care poț i paria legal online f ără probleme! Au licen ță ONJN pân ă în anul 2026!

probleme! Au licen ță ONJN pân ă în anul 2026! 
 Am auzit c ă online

Am auzit c ă online sunt limitat rapid

Exist ă foarte multe teorii despre limite. De ce sunt unii limitaț i? Joacă o strategie profitabilă? Au depus dintr-o dat ă o sum ă imens ă ș i joac ă pe un meci suspect? Încearc ă s ă fac ă arbitraj? Majoritatea strategiilor bune la pariuri sportive au fost perfec ț ionate pentru jocul pe internet ș i este posibil s ă fie detectate automat de c ătre operator.

SFAT! Deschide ți un cont la toate casele de pariuri online recomandate de mine în urmă torul capitol ș i paria ți "aleator" la ele, mai ales dac ă ave ți o strategie bun ă . Varia ți sumele, de exemplu, dacă juca ți în miz ă fix ă , nu juca ți mereu 50 de RON sau 100 de RON, miza ți 46/53/49, 96/102 etc.

Majoritatea pariorilor nu au probleme de acest gen.

Dureaz ă câteva zile s ă am acces la bani

Am contul verificat cam peste tot, oricum legea obligă acum operatorii s ă vă solicite verificarea contului în maxim 30 de zile de la deschidere! Astfel, în cazul unei retrageri, am banii în contul din banc ă în 24-48 de ore. Rar se întâmplă s ă dureze mai multe zile.

Prin Skrill, po ți avea acces la bani în doar câteva ore. Trebuie s ă aplici pentru un card Skrill ș i vei avea acces la bani la orice bancomat. Dar, din p ăcate, aici vor fi comisioane ca la banc ă.

Acum sunt ș i operatori care oferă diverse alternative pentru a avea acces la bani aproape instant. De exemplu Netbet lucreaz ă cu Smith&Smith.

Îmi este fric ă s ă îmi expun datele cardului


 Îmi este fric ă s ă îmi expun datele cardului Aceast ă fric ă de

Aceast ă fric ă de a rămâne f ără bani pe card a pornit probbail de la cei care au aterizat pe site-uri false de pe un mesaj spam primit pe email sau pe re ț elele sociale. Sunt programe antivirus care detecteaz ă aceste site-uri false ș i vă anun ță. Atât timp cât folosi ț i cardul pe site-uri sigure ș i recomandate, nu veț i întâmpina probleme.

Depunerile cu cardul sunt securizate, mai securizate decât bancomatele de la care scoateț i banii. Mai securizate chiar ș i decât majoritatea magazinelor online din ț ară. În peste 10 ani, am depus la sute de operatori (cred că sunt singurul din România care a testat majoritatea operatorilor din lume) ș i nici m ăcar o dat ă nu mi-au disp ărut banii de pe card.

SFAT! Ce am fă cut eu la început? Am avut un card doar pentru pariuri online. Dac ă îți faci un card nou, s ă nu îți fie ru ș ine s ă spui clar c ă este pentru jocuri de noroc online, pentru c ă sunt b ă nci care îți blocheaz ă din start depunerile c ă tre operatorii de jocuri de noroc. Recomand VISA, indiferent de banc ă .

Dar ca idee, se poate depune bani prin foarte multe metode, la unii operatori direct în agen ț ii, la al ț ii prin paysafecard sau prin transferuri instant de bani din contul bancar.

Mi se cer date personale

Aș a este, conform legii trebuie s ă vă verifica ți contul în 30 de zile. Datele vă sunt protejate conform legii ș i sunt în siguran ță. Dac ă nu verificaț i contul în 30 de zile, acesta va fi închis ș i banii vor fi trimi ș i la ONJN.

S ă vedem ș i motivele pentru care un num ăr atât de mare de pariori aleg s ă joace online.

PRINCIPALELE MOTIVE PENTRU ACRE JOC LA PARIURI ONLINE

M ă pot acoperi!

Fără doar ș i poate, pentru mine este cel mai important lucru atunci când joc online. Am p ăț it de multe ori s ă analizez de dou ă ori un pont, iar în teren se juca total diferit față de ce mi-a dat “pe hârtie”. Astfel, prefer s ă minimalizez pierderile cu un contra-pariu. Partea bun ă este c ă nu trebuie s ă stau acas ă în faț a unui PC, pot fi pe teras ă cu b ăieț ii la o bere, ne uit ăm la meci ș i eu îmi fac lini ș tit treaba de pe telefon.

Strategiile de pariuri bune dau randament bun online

Majoritatea strategiilor pot fi folosite la poten ț ial maxim la agen ț iile online. S ă lu ăm ca exemplu strategia EasyMoney, aceasta presupune s ă joci mereu toat ă banca pe cote între 1,01 ș i 1,20. S ă lu ăm un alt exemplu, strategia MUG, care a devenit în prezent cea mai cunoscut ă strategie din România. Online ai confortul de a juca chiar ș i de pe telefon, iar găsirea unor pariuri pretabile este foarte rapidă. Veț i vedea că astfel de strategii necesit ă timp, ș i este bine s ă ai agen ț ia mereu la îndemân ă.

Flexibilitate la maxim!

ț ia mereu la îndemân ă . Flexibilitate la maxim! La mare? La munte? E ș

La mare? La munte? Ești la pescuit? Sau poate eș ti pe teras ă cu prietenii ș i ai chef de un pariu. Dacă ai un laptop, tablet ă sau telefon la tine, cu o conexiune la internet (cred c ă majoritatea avem deja) ai acces la contul t ău de pariuri.

ATEN ȚIE! Această flexibilitate poate fi ș i un factor de risc pentru pariorii care nu au o gestionare a banilor bine pus ă la punct. La sec țiunea Sfaturi utile, ve ți descoperi regulile de aur de urmat ș i ve ți afla cum evita ți pierderile inutile!

Pariuri live ș i transmisiuni live!

Este suficient s ă arunci o privire peste oferta de pariuri live de la operatorii recomandaț i de mine. Vei descoperi zeci de mii de evenimente transmise live. Acestea sunt disponibile ș i în oferta de pariuri pentru a juca pe ele.

Am ofertă ș i cote în general foarte bune

În online, ai acces la o ofert ă sportivă bogat ă ș i la cote foarte bune. Sunt operatori care oferă la unele meciuri payout de 100%, asta înseamn ă cote maxime la meci.

SFAT! Pentru a prinde cele mai bune cote ș i oferte, îți sugerez să ai cont la to ți operatorii pe care îi recomand în capitolul urmă tor.

Bonusuri ș i promo ții

Când am început s ă pariez online ș i am încasat primul bonus de bun venit, am ră mas impresionat. Efectiv, aveam mai mul ț i bani pentru a juca.

Exist ă mai multe tipuri de oferte pentru juc ătorii noi, iar operatorii se întrec în a oferi cele mai atractive bonusuri ș i promo ț ii. Nu vă speriaț i de condi ț iile de rulaj la site-urile recomandate de mine, se va realiza în mod natural.

Toate aceste promo ț ii te pot ajuta s ă s ă fii în joc mai mult timp, dar trebuie s ă ș tii cum s ă te foloseș ti la maxim de toate promo ț iile puse la dispozi ț ie. De exemplu, aproape în fiecare zi g ăseș ti la unul dintre operatorii recomanda ț i de mine oferte speciale pentru evenimente importante. Po ț i prinde cote m ărite, primeș ti banii înapoi, ai bonusuri speciale, primeș ti pariuri gratuite etc.

ai bonusuri speciale, prime ș ti pariuri gratuite etc. Vezi aici ofertele de bun venit de

SFAT! Citi ț i cu aten ț ie termenii ș i condi țiile de acordare a bonusurilor ș i promo țiilor, sunt unul-doi operatori care au condi ții inacceptabile.

RE ȚINE ȚI! JUCAȚI LA PARIURI ÎN MOD RESPONSABIL ȘI NU FOLOSIȚI MAI MULT DE 10% DIN VENITURILE LUNARE!

3. Primul pariu online

Trebuie s ă recunosc c ă acum mi se pare banal s ă pui primul pariu online, dar la început mi-a fost greu s ă în ț eleg sistemul, mai ales c ă nici experien ță pe PC nu am avut în mod deosebit. Veț i vedea c ă este chiar simplu, mai ales pentru cei care s-au obi ș nuit s ă navigheze pe internet.

Vei învăț a în urm ătoarele capitole unde po ț i paria legal online, nu mai po ț i paria oriunde, cum se face verificarea contului conform legii, prin ce metode po ț i s ă îț i alimentezi contul cu bani, cum efectuezi efectiv primul pariu sau bilet, cum verifici dac ă ai câș tigat ș i cum po ț i retrage ș tigurile.

Ș tiu c ă eș ti nerăbdător s ă începi s ă pariezi online, dar te rog s ă parcurgi cu aten ț ie toate capitolele. Vei descoperi o mul ț ime de informaț ii utile, care te pot scuti de eventuale nepl ăceri cauzate de necunoaș terea acestora.

3.1 DESCHIDEREA UNUI CONT (LISTA OPERATORILOR RECOMANDA Ț I)

DESCHIDEREA UNUI CONT (LISTA OPERATORILOR RECOMANDA Ț I) Primul pas ș i probabil cel mai important

Primul pas ș i probabil cel mai important îl reprezint ă deschiderea conturilor la casele de pariuri online. Înainte de toate, trebuie s ă în ț elegi c ă avem o lege care a reglementat piaț a de pariuri online. În ciuda eforturilor pe care le-am întreprins prin PariuriX.com, de a informa cât mai mul ț i pariori din România, am constatat cu stupoare c ă înc ă sunt extrem de mul ț i care nu cunosc nici m ăcar no ț iunile de baz ă despre legile aflate în vigoare. De aceea, este important de precizat c ă jocurile de noroc online sunt reglementate de OUG nr. 77/2009, modificat ă prin OUG nr. 92/2014 ș i aprobat ă de Legea nr. 124/2015.

Începând cu data de 1 iulie 2015, în România au dreptul s ă opereze legal doar operatorii licen ț iaț i de c ătre Oficiul Naț ional al Jocurilor de Noroc. Iniț ial, aceș tia au primit licen ț e provizorii valabile pe un an, timp în care trebuiau s ă îndeplineasc ă toate cerin ț ele ONJN. Pe 1 iulie 2016, au început s ă apară ș i primii operatori cu licen ță definitivă pe 10 ani.

Cum se deschide contul?

Contul se deschide de obicei de pe pagina principal ă a site-ului, dar uneori trebuie s ă intri mai întâi în sec ț iunea de “Pariuri sportive” din meniu. Vei găsi un buton de genul ”Înregistraț i- vă acum”, ”Înregistrare”, ”Deschidere cont”, ”Înscriere” etc. De obicei, acesta este situat în col ț ul din dreapta sus a paginii, dar poate diferi de la site la site. Este posibil s ă î ț i apară din prima, la accesarea site-ului, formularul pentru deschiderea contului.

SFAT! La câmpurile “Cod” sau “Recomandare”, nu trebuie s ă treci nimic, se poate l ă sa liber. Dac ă nu te descurci, apeleaz ă la forumul de discu ții despre casele de pariuri online. Nu uita să cite ș ti cu aten ție termenii ș i condi țiile de la fiecare operator.

OPERATORII ONLINE RECOMANDA Ț I DE MINE Ș I DE PARIURIX.COM Betfair ( vezi aici

OPERATORII ONLINE RECOMANDA Ț I DE MINE Ș I DE PARIURIX.COM

Betfair (vezi aici site-ul oficial) este cel mai mare ș i mai cunoscut operator de betting exchange din lume și este singura platformă de acest gen licen ț iat ă în România. Compania oferă ș i o platform ă Sportsbook din anul 2013, adic ă puteț i plasa pariuri online exact ca la restul caselor de pariuri. Pe 2 februarie 2016, Betfair a fuzionat cu PaddyPower, în cadrul unei afaceri de 7,8 miliarde de lire, aceasta fiind cea mai important ă fuziune din istoria jocurilor de noroc (cel pu ț in ca cifre). Conform deciziei ONJN 1291/29.07.2016, ne vom bucura de prezen ț a celor de la Betfair pe piaț a românească cel pu ț in pân ă pe 31.08.2026. Afl ă mai multe.

pu ț in pân ă pe 31.08.2026. Afl ă mai multe . Deschide un cont acum

pariuri

britanic ă ș i func ț ioneaz ă doar în mediul online. Are peste 2,5 milioane de clien ț i din 200 de țări diferite. Chiar ș i în România, num ărul celor care aleg s ă îș i deschidă un cont creș te de la an la an. Fondat ă în 1997, Sportingbet este una din primele 200 de agen ț ii de pariuri lansate în spaț iul virtual. De-a lungul timpului, aceast ă cas ă de pariuri a trecut prin multe schimb ări notabile, punctul de cotitură fiind în 2012, atunci când a fost cedat ă în schimbul sumei de 530 de milioane de lire companiilor GVC Holdings ș i William Hill. În 2016, au implementat platforma celor de la Bwin, dar cu ofert ă ș i cote îmbun ăt ăț ite. Afl ă mai multe

Sportingbet

(vezi

este

o

cas ă

de

( vezi aici site-ul oficial ) este o cas ă de Deschide un cont acum la

Betano (vezi aici site-ul oficial) a intrat pe piaț a din România în luna mai 2016. Conform site-ului ONJN, prin decizia 3311/ 18.12.2015, deț ine o licen ță provizorie. Cu siguran ță, vor aplica pentru licen ț a pe termen lung, pe care trebuie s ă o ob ț in ă începând cu luna Februarie 2017. Acest operator face parte din Gambling Malta Limited, al ături de casa de pariuri Stoixman. Aceasta opereaz ă în Grecia ș i Cipru de mai bine de patru ani, acolo unde este considerat ă drept una din cele mai bune case de pariuri online. Deș i este o prezen ță nou ă în lista operatorilor la care putem paria online, betano a reu ș it s ă ajungă în lista noastră favorit ă de operatori la care pariem constant. Are o aplicaț ie unic ă pe mobil, ce poate fi controlat ă prin comand ă vocal ă, iar site-ul pare superoptimizat, pentru c ă se încarc ă foarte repede. Afl ă mai multe.

superoptimizat, pentru c ă se încarc ă foarte repede. Afl ă mai multe . Deschide un

Netbet (vezi aici site-ul oficial) este una din primele trei agen ț ii care a primit licen ță de func ț ionare definitivă valabil ă pân ă în 2026 (D.ONJN 1279 /29.06.2016). Compania a fost lansat ă în 2001 în Malta, dar pentru o lungă perioadă de timp aceasta s-a axat doar pe piaț a din Anglia, Fran ț a ș i din alte țări vorbitoare de englez ă/francez ă.

i din alte ță ri vorbitoare de englez ă /francez ă . De-a lungul anilor, aceasta

De-a lungul anilor, aceasta a început s ă se extindă încet-încet ș i pe alte pieț e, astfel încât, în 2014, site-ul Netbet era disponibil în 11 limbi diferite ș i oferea servicii la peste dou ă milioane de clien ț i din întreaga lume. În ziua de azi, acest operator se axeaz ă în mod special pe pieț ele din Anglia, Fran ț a, Italia, România ș i Israel, având aproape 500 de angajaț i în acest țări.

Pentru a oferi servicii de calitate, Netbet utilizeaz ă tehnologii ș i platforme furnizate de unii dintre cei mai mari provideri din domeniu: Microgaming, iSoftBet, Leander Games, NetEnt, IGT ș i Amaya. Afl ă mai multe

Unibet (vezi aici site-ul oficial) este o cas ă de pariuri online foarte cunoscut ă la nivel mondial, cu o istorie bogat ă în spate. Aceasta a fost fondat ă în 1997 de c ătre Anders Ström, un suedez care în acel moment avea doar 27 de ani ș i un vis m ăreț , nesus ț inut de realitatea acelor vremuri. Înc ă de la început, compania avea sloganul ”By Players, for Players”, slogan care este men ț inut ș i în zilele noastre.

slogan care este men ț inut ș i în zilele noastre. Peste 1,000 de angaja ț

Peste 1,000 de angajaț i au grij ă acum ca acest slogan s ă fie respectat ș i ca to ț i cei 14,1 milioane de juc ători înregistraț i la Unibet s ă fie mul ț umi ț i de serviciile oferite. În cadrul Galei IGA (International Gaming Awards), Unibet a primit în 2016 premiul de ”Operatorul de responsabilitate Social ă al anului”, iar în 2015 alte dou ă premii foarte importante: ”Cea mai bun ă cas ă de pariuri online” ș i ”Cea mai bun ă platform ă de pariuri live”.

Unibet opereaz ă în peste 100 de țări diferite, una din ele fiind România, unde, conform D.ONJN 1564/25.08.2016, deț ine o licen ță definitivă valabil ă pân ă la data de 31.08.2026, care îi permite s ă ofere în legalitate pariuri sportive, jocuri de cazino ș i bingo. De altfel, Unibet Bingo este singura cameră de bingo licen ț iat ă care opereaz ă în România în momentul de față. Afl ă mai multe.

SFAT! Pentru a prinde cele mai bune cote ș i oferte, este recomandat s ă ai cont la toate casele de pariuri online de mai sus.

3.2 VERIFICAREA CONTULUI CONFORM LEGII Trebuie s ă ș ti ț i c ă legea

3.2 VERIFICAREA CONTULUI CONFORM LEGII

Trebuie s ă ș ti ț i c ă legea obligă operatorii s ă vă solicite verificarea contului în maxim 30 de zile de la deschiderea acestuia. Pot risca pierdea licen ț ei din acest motiv, de aceea nu vă

speriaț i, tot procesul este unul normal ș i conform legii, iar datele furnizate sunt în siguran ță. Eu mi-am dat datele la sute de operatori ș i nu am p ăț it nimic în cei peste 10 ani de când joc

la pariuri online.

Care este scopul acestor verific ă ri?

• Dovada c ă eș ti major. Pentru a putea paria, trebuie s ă ai minim 18 ani, iar prin documentele solicitate dovedeș ti c ă eș ti major ș i c ă nu încalci legea.

• Previn sp ălarea de bani ș i identific ă beneficiarul de drept al contului, preîntâmpinând astfel posibile finan țări ale unor grup ări teroriste.

Prevenirea unor fraude, cum ar fi furtul unui card, mai ales că sunt mulț i care nu îș i activeaz ă m ăsuri suplimentare de siguran ță pentru folosirea acestuia în mediul online.

• Previn conturile multiple, România fiind una dintre țările în care abuzul de bonusuri este foarte frecvent, iar juc ătorii se miră apoi c ă au contul blocat ș i se plâng pe forum c ă sunt “furaț i”.

• Au nevoie de CNP pentru c ă acesta va fi folosit la înregistrarea în registrele contabile, în vederea pl ătirii impozitului pe câș tiguri din jocuri de noroc. Mai multe despre taxe ș i impozite veț i putea citi în capitolul despre legislaț ie ș i taxe.

Ce acte sunt solicitate de obicei?

O copie după un act de identitate (buletin, paș aport, permis de conducere etc), pentru a vedea dac ă datele completate la înregistrare coincid cu cele reale.

O dovadă a adresei. De regulă, aici va trebui s ă trimi ț i o copie dup ă o factură de utilit ăț i (gaze, internet, televiziune, curent etc) sau a unui extras de cont bancar.

ATEN ȚIE! Actele pot fi atât scanate, cât ș i fotografiate, îns ă important este ca poza

s ă nu fie în cea ță ș i s ă nu aib ă o rezolu ție slab ă (cu p ă tr ățele), iar informa țiile să fie clare, adic ă s ă poată fi citite fă r ă probleme. Recomand ca în poz ă s ă cuprinzi întregul act; s ă nu r ă mân ă un anumit col ț sau latură în afara pozei, deoarece ri ș ti ca acesta s ă nu fie acceptat.

Probleme posibile

O problem ă comun ă este aceea c ă unii nu au niciun serviciu de utilit ăț i pe numele lor. În

acest caz, extrasul de cont bancar reprezint ă solu ț ia cea mai bun ă. Trebuie s ă men ț ionezi la ghi ș eu c ă vrei s ă îț i apară adresa pe respectivul extras sau, altfel spus, trebuie s ă solici ț i un extras de cont bancar detaliat.

Mai problematic este dac ă îț i este solicitat atât o factură de utilit ăț i, cât ș i un extras de cont, sau dac ă banca la care ai cont nu oferă un extras care s ă con ț in ă adresa. În acest caz, îț i recomand s ă contactezi operatorul pentru a explica situaț ia. Vei primi apoi îndrum ările necesare pentru a finaliza verificarea.

Dacă depui cu cardul, este foarte posibil s ă fii nevoit s ă trimiț i o copie față-verso a acestuia. Stai lini ș tit, nu se întâmpl ă nimic, dar trebuie s ă acoperi anumite cifre. Când îț i va fi solicitat ă o astfel de copie, vei primi un mail în care ț i se va explica exact ce cifre s ă acoperi (probabil ultimele trei de pe spate ș i vreo ș ase cifre de pe față).

În cazul în care depui cu Skrill, s-ar putea s ă fii nevoit s ă trimi ț i un “print screen" al contului,

dar nu toț i operatorii solicit ă verificarea portofelului electronic.

Cum solicit verificarea contului?

Tot ce am scris mai sus găsiț i în acest articol, unde am listat ș i link-urile spre fiecare articol scris despre modul cum se poate face verificarea contului la fiecare operator în parte. Oricum, dacă nu solicitaț i voi, vă va solicita operatorul s ă trimiteț i documentele necesare.

3.3 METODE DE DEPUNERE A BANILOR

După ce ai deschis contul, fie că l-ai verificat sau nu, poț i alimenta contul cu bani pentru a

putea miza pe primul t ău pariu online. Sincer, pentru mine cardul a fost mereu cea mai bun ă

op ț iune de depunere ș i retragere de bani, dar am folosit mult timp ș i portofelul electronic

Skrill. Am s ă îț i prezint principalele metode de depunere ș i detalii despre acestea.

Cardul bancar

Cea mai populară metod ă folosit ă de pariori pentru a depune ș i retrage banii de la operatorii online este f ără îndoial ă cea prin cardul de credit/debit. Aproape orice operator permite depunerea cu cardul.

Va trebui s ă introduci num ărul cardului, data expirării ș i numele de pe el, care,

aten ț ie, trebuie s ă coincid ă cu numele tă u! Nu po ți utiliza cardul unei rude sau al unui prieten! Aceast ă m ăsură a fost luat ă pentru

a nu putea fi folosite carduri furate sau carduri la care ai acces neautorizat.

Depunerile se fac instant, de obicei nu sunt taxe, dar unii operatorii percep 2-3% comision. Aceste taxe sunt afi ș ate la vedere, pe pagina de depuneri.

Depunerile sunt securizate ș i datele cardului nu ajung sub privirea personalului.

ș i datele cardului nu ajung sub privirea personalului. ATEN Ț IE! ”Codul de securitate al

ATEN Ț IE! ”Codul de securitate al cardului” este cunoscut ș i sub numele de cod CVV/CVC ș i este reprezentat prin ultimele trei cifre de pe spatele cardului.

Portofelele electronice - intermediar între operator ș i card

electronice - intermediar între operator ș i card Un portofel electronic are rolul de a fi

Un portofel electronic are rolul de a fi intermediar între casa de pariuri ș i cardul de credit/debit, astfel încât datele de pe card nu mai ajung vreodat ă la operator. O perioadă lungă, la început, le-am folosit ș i eu.

Exist ă dou ă portofele electronice cunoscute printre pariori: Skrill (s-a numit Moneybookers în trecut) ș i Neteller. Pe acesta din urm ă, l-am folosit doar din curiozitate. În schimb, Skrill a fost metoda preferat ă ani la rând pentru a depune ș i a retrage banii. Într-un final, banii de pe Skrill tot pe contul bancar ajungeau, pentru c ă prin cardul lor nu puteam retrage decât maxim 250 de euro pe zi. Pe cont ajungeau a doua zi. Dac ă aveț i întreb ări pentru Skrill, vă răspund în acest subiect.

ATEN ȚIE! Nu to ți operatorii ofer ă bonus sau pachet de bun venit la depunerile prin Skrill sau Netteler. Nu uita s ă te interesezi înainte de a face prima depunere.

Paysafecard

înainte de a face prima depunere. Paysafecard 
 
 O alt ă alternativ ă prin care

O alt ă alternativă prin care nu expui datele cardului ș i prin care primeș ti ș i bonusul sau pachetul de bun venit este Paysafecard. Aceasta este ca un fel de cartel ă pre-pay, ce poate fi achizi ț ionat ă din diferite locuri, inclusiv de la terminale ZebraPay prezente prin multe Mall-uri ș i supermarketuri mari.

Cartela poate avea o valoare de 25, 50, 100 sau 300 RON. Aceast ă cartel ă con ț ine un cod din 16 cifre, pe care îl foloseș ti atunci când depu. Astfel, po ț i alimenta contul de pariuri foarte simplu ș i rapid.

ATEN ȚIE! Utilizarea unui serviciu de pl ăț i presupune în general costuri suplimentare, există ni ș te pierderi. Tu decizi dac ă merită sau nu, eu prefer oricând cardul.

Depuneri din sucursale stradale

Exist ă operatori precum acesta, la care po ț i s ă depui din sucursale proprii. Te duci cu buletinul la cea mai apropiat ă agen ț ie, spui casierei numele de utilizator, îi dai banii, iar ea se ocup ă de restul. La fel poți face la retrageri, dar eu nu mă văd mergând la agenție cu bani serio ș i, prefer s ă îi depune/retrag pe card, direct în contul bancar, departe de privirile suspecte ale unor indivizi pe care nu îi cunosc.

Depuneri prin transfer bancar

Unii operatori permit inclusiv depunerea prin transfer bancar, dar trebuie s ă ț ii cont de faptul c ă banii nu intră pe cont imediat, iar ac ț iunea poate dura câteva zile. Dacă ai un cont bancar, nu este mare lucru s ă ataș ezi un card.

Mai sunt ș i alte metodă de plat ă, de exmeplu Netbet oferă posibilitatea de a folosi agen ț iile FavBet sau sucursalele Smith&Smith. Unibet oferă depuneri prin trustly.

SFAT! Recomand orice card VISA, indiferent de banc ă , dar specifica ți că dori ți s ă depune ți pentru jocuri de noroc. Majoritatea b ă ncilor au blocat aceste tranzac ții, dar se rezolv ă cu o simpl ă vizită la banc ă sau v ă pute ți face un card nou doar pentru pariuri online.

ă pute ț i face un card nou doar pentru pariuri online. 3.4 PLASAREA PRIMULUI PARIU

3.4 PLASAREA PRIMULUI PARIU ONLINE

Am ajuns la cel mai aș teptat pas de c ătre fiecare parior. Dac ă ai finalizat înscrierea, ai depus bani în cont (chiar dac ă înc ă nu este verificat contul), po ț i s ă efectuezi primul pariu online. Va trebui s ă te autentifici pe contul creat cu numele de utilizator ș i parola aleas ă la înscriere.

Accesarea ofertei

La toate casele de pariuri online, procesul de pariere este aproximativ acelaș i, vei observa c ă sunt mici diferen ț e. În partea stângă a paginii, găseș ti o list ă cu toate sporturile pe care po ț i paria (mai sunt ș i excep ț ii, la unii operatori aceast ă list ă este în partea de sus).

Selectezi sportul, apoi se vor deschide în pagin ă competi ț iile disponibile. Dai click pe competi ț ia/turneul care te intereseaz ă, ulterior va fi afi ș at ă o list ă cu meciuri din respectivul campionat/turneu, al ături de cotele pentru ș tig ător meci. Unii operatori ne pun la dispozi ț ie ș i cotele pentru sub/peste 2,5 goluri.

câ ș tig ă tor meci. Unii operatori ne pun la dispozi ț ie ș i

Unele site-uri au inclusiv o func ț ie de ”C ăutare”, prin care po ț i găsi meciul dorit, sau link-uri rapide către meciurile de azi sau către evenimentele sportive mai importante.

Pentru accesarea ofertei complete a unui meci, trebuie s ă dai click pe num ărul cu + în față, de obicei acest num ăr este în partea dreapt ă a meciului. El reprezint ă num ărul de op ț iuni de pariere pentru acel meci.

num ă rul de op ț iuni de pariere pentru acel meci. În exemplul din imaginea

În exemplul din imaginea de mai sus, avem peste 100 de op ț iuni. Făcând click pe acel num ăr, vom ajunge pe pagina meciului. Cei mai mul ț i operatori vă pun la dispozi ț ie filtre suplimentare dup ă diferite tipuri de pariuri, pentru a găsi mai rapid pariurile pe care dori ț i s ă le jucaț i.

dup ă diferite tipuri de pariuri, pentru a g ă si mai rapid pariurile pe care

Ad ă ugarea pariurilor pe bilet

Acest pas este super simplu de realizat. Tot ce ai de f ăcut este s ă dai click pe cota dorit ă, iar aceasta se va adăuga pe bilet. De obicei, biletul este localizat în partea dreapt ă sus. Nu îț i face griji dac ă ai dat click pe cota greș it ă, de obicei ai un X sau o op ț iune vizibil ă de a elimina pariul de pe bilet.

Finalizarea biletului

La acest pas, po ț i fi pu ț in mai confuz pân ă când joci primele bilete, asta pentru c ă mul ț i operatori vă pun la dispozi ț ie diferite variante de a juca biletul. Principalele op ț iuni sunt:

pariuri single - pariuri pe un singur meci. De exemplu, dac ă ai ales 6 pariuri, poț i miza o sum ă separat ă pentru fiecare.

pariuri multiple / în acumulator - bilet cu mai multe meciuri, dar o singură variant ă de câș tig, deci trebuie s ă ias ă toate meciurile pentru a câș tiga. Acesta este tipul de bilet clasic, pe care îl joci de obicei la agen ț iile din cartier.

pariuri în sistem - pariuri cu mai multe combinaț ii ș i variante de câș tig. La orice bilet cu ”n” meciuri, po ț i alege combinaț ii de 2, 3, … n-1, n meciuri. De exemplu, la un bilet cu 4 partide, po ț i juca sisteme 2/4, 3/4 ș i 4/4, cel din urm ă fiind desigur echivalentul unui pariu multiplu/acumulator.

Ai grijă c ă la unele site-uri completezi miza pe combina ție, ș i nu cea total ă . Dacă vei completa ”1” în dreptul unui sistem 2/4, tu de fapt pariezi 6 RON, pentru c ă sistemul con ț ine 6 combinaț ii posibile. Num ărul de combinaț ii este trecut la orice agen ț ie în dreptul sistemului respectiv. Oricum, îț i va ap ărea pe bilet suma total ă ce trebuie mizat ă.

pariuri cu baze - Nu toate agen ț iile oferă astfel de pariuri.

Pentru a pune un pariu multiplu, ca acelea pe care le joci la agen ț ii de cartier, caut ă în Biletul virtual o op ț iune de tipul ”Combinat”, ”Combinaț ie”, ”Combi”, ”Acumulator”, “Multiple” sau ceva de genul.

Pot fi operatori unde acest tip de bilet este amestecat cu acelea în sistem. În acest caz, el s-ar putea numi ”4 Selec ț ii”, dac ă biletul con ț ine 4 meciuri, sau ”7 selec ț ii”, dacă va con ț ine 7 meciuri. În orice caz, biletul trebuie s ă con ț in ă o singură combinaț ie, nu mai multe! Am observat c ă la agen ț ii care adopt ă acest stil de afi ș are pariorii întâmpin ă probleme mari la început. Află mai multe detalii despre aceste tipuri de pariuri din acest articol, unde am explicat totul foarte frumos, cu exemple ș i imagini.

SFAT! Pariaz ă câteva bilete cu miza minim ă sau mizeaz ă sume cât mai mici pân ă joci câteva bilete, vei observa rapid ce ai de fă cut apoi.

ă sau mizeaz ă sume cât mai mici pân ă joci câteva bilete, vei observa rapid

3.5

VERIFICAREA BILETULUI DAC Ă ESTE CÂ Ș TIG Ă TOR

Felicită ri! Ai reuș it s ă plasezi primul tă u bilet online. Dacă nu eș ti sigur sau dacă doreș ti s ă vezi ce ai jucat, va trebui s ă verifici istoricul pariurilor plasate din sec ț iunea ”Istoric”. Orice cas ă de pariuri are o astfel de sec ț iune, iar ea este de obicei accesibil ă din ”Contul meu”, c ătre care ai link direct de pe pagina principal ă de pariuri. Din istoric, po ț i vedea toate pariurile câș tig ătoare, pierz ătoare sau aflate în desf ăș urare ș i po ț i afla ce selec ț ii te-au scos de pe bilet.

i po ț i afla ce selec ț ii te-au scos de pe bilet. Atunci când

Atunci când un bilet de pariuri este câș tig ător, banii ob ț inu ț i sunt creditaț i automat pe cont. La majoritatea caselor de pariuri, în biletul virtual exist ă un tab ”Pariuri deschise”, unde po ț i vedea care pariuri sunt în desf ăș urare, iar de aici po ț i da chiar Cash Out, dac ă este oferit ă aceast ă op ț iune. Agen ț iile recomandate de mine vă oferă aceast ă func ț ie.

Dacă tu crezi că un pariu a fost validat eronat, poț i verifica rezultatele ș i pe site-uri precum SoccerKeep.com, dac ă ai pariat un meci din fotbal. Po ț i, de asemenea, contacta serviciul de relaț ii cu clien ț ii al respectivului operator. Ia în considerare c ă fiecare operator valideaz ă pariuri luând ca punct de reper surse oficiale, iar unele site-uri de rezultate pot afi ș a greș it rezultatul.

SFAT! Cite ș te cu aten ție regulamentul fiec ă rei agen ții, uneori modul de validare poate fi diferit. De exemplu, în cazul minutelor când a avut loc o schimbare sau

când s-a acordat un corner. Nu încerca s ă profi ți de cotele eronate, vei primi cota 1

ș i este posibil s ă fii limitat ulterior.

3.6 RETRAGEREA BANILOR

s ă fii limitat ulterior. 3.6 RETRAGEREA BANILOR Sunt câteva lucruri importante pe care trebuie s

Sunt câteva lucruri importante pe care trebuie s ă le ș tii despre procesul de retragere. În primul rând, la majoritatea caselor de pariuri po ț i scoate banii doar prin aceeaș i metodă prin care ai depus ultima dat ă.

Po ți retrage banii doar dac ă ai contul verificat. Acest pas oricum este obligatoriu prin lege, aș a cum am men ț ionat anterior, în maxim 30 de zile. Uneori, prima retragere dureaz ă pu ț in mai mult decât cele ce vor urma.

În general, primesc banii în maxim 48 de ore, dar depinde enorm de mult de fiecare operator, de banca la care ai contul, de suma retras ă etc. În mod normal, primesc rapid banii, dar ț ineț i cont c ă aceasta poate dura pân ă la 7 zile lucrătoare în cazuri excep ț ionale. La operatorii recomandaț i de mine, nu am avut probleme. În schimb, sunt câț iva operatori care conform feedbackului de la pariori, pl ătesc mai greu. Nu am p ăț it niciodat ă s ă nu fiu pl ătit.

Tot ce ai de făcut este s ă accesezi contul t ău ș i pe urmă “Pl ăți” sau “Retrageri”. Vei vedea metodele disponibile, care variaz ă de la un operator la altul, ș i detalii despre fiecare op ț iune, cum ar fi: suma minim ă, suma maxim ă sau taxe ș i comisioane, dac ă exist ă.

4. Ce spune legea? Taxe, impozite și legisla ție

Dac ă joci la pariuri sportive sunt câteva acte legislative pe care trebuie s ă le citeș ti m ăcar o dat ă. Teoretic e simplu, ai voie s ă pariezi online doar la operatorii licen ț iaț i de Oficiul Naț ional pentru Jocuri de Noroc ș i s ă îț i declari retragerile pentru a fi impozitate.

Ordonanța de urgență nr. 77 din 24 iunie 2009, actualizat ă pe 27.06.2016, privind

organizarea ș i exploatarea jocurilor de noroc + Hotărârea de Guvern nr.870 din 29 iulie

 

2009.

Ordonanța de Urgență nr. 20 din 27 martie 2013 privind înfiin ț area, organizarea ş i func ț ionarea Oficiului Naț ional pentru Jocuri de Noroc ş i pentru modificarea ş i completarea Ordonan ț ei de urgen ță a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea ş i exploatarea jocurilor de noroc + Hotărârea de Guvern nr.298 din 29 mai 2013 + Hotărârea de Guvern nr. 644 din 28 august 2013.

Ordonanța de urgență nr. 92 din 29 decembrie 2014 pentru reglementarea unor m ăsuri fiscal-bugetare ş i modificarea unor acte normative.

Nr. 124 din 29 mai 2015 privind aprobarea

Ordonan ț ei de urgen ță a Guvernului

nr. 92/2014 pentru reglementarea unor m ăsuri fiscal-bugetare ş i modificarea unor acte normative. EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI. PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 407 din 9 iunie 2015.

Ordonanța de urgență nr.42 din 07 octombrie 2015 pentru modificarea ș i completarea unor acte normative din domeniul jocurilor de noroc publicat ă în Monitorul Oficial, Partea I, nr.747 din 14 octombrie 2015.

DECLARAREA CÂ Ș TIGURILOR Ș I PLATA IMPOZITULUI ONLINE

Mul ț i pariori trateaz ă cu superficialitate tot ce ț ine de acest subiect. Conform Legii num ărul 124 aprobate pe data de 29 mai 2015, fiecare parior are de pl ătit anumite taxe ș i impozite c ătre stat.

Ce impozite trebuie pl ă tite?

• pân ă la 66.750 RON - 1% din sum ă

• între 66.751 RON ș i 445.000 RON - 667,5 RON plus 16% pentru ce dep ăș eș te suma de 66.750 RON

• peste 445.000 RON - 61.187,5 plus 25% pentru ce dep ăș eș te suma de 445.000 RON

Online pl ă teș ti impozit dup ă sumele retrase. Dac ă nu retragi nu ai impozit de achitat. Iar dac ă retragi mereu sub pragul de 66.750 RON vei avea 1% de achitat din suma total ă retras ă .

Cum declar câ ș tigurile ob ținute?

retras ă . 
 Cum declar câ ș tigurile ob ț inute? Nu este complicat, trebuie

Nu este complicat, trebuie doar s ă complet ăm declaraț ia 200. Operatorii ne trimit o list ă cu toate retragerile efectuate, pentru a ș ti ce sume s ă declarăm. Vom avea timp pân ă în luna mai a anului urm ă tor. Vom publica articole de informare cu procedura exact ă ș i declaraț ii completate pe site-ul PariuriX.com ș i, cel mai probabil, vom distribui pe toate reț elele sociale.

ș tigurile din 2017 se vor declara doar în 2018, deci nu vă faceț i probleme, vă voi ajuta în fiecare an cu răspunsuri la toate întreb ările.

Dac ă ave ți întreb ă ri sau probleme, v ă recomand s ă le adresa ți în acest subiect, unde se discută intens despre tot ce înseamn ă legisla ție, taxe ș i impozite.

5. Sfaturi utile pentru încep ă tori

Pariurile online prezint ă un interes foarte mare pentru pariori ș i exist ă foarte multe tentaț ii, motiv pentru care pariorii încep ători sunt predispu ș i s ă fac ă anumite greș eli ce ar putea fi evitate. Mai jos voi prezenta câteva sfaturi care te vor ajuta s ă faci față provoc ărilor oferite de mediul virtual; unele dintre ele pot p ărea banale, dar te vei convinge în timp cât de importante sunt de fapt.

Sfat pentru minori! Legea interzice participarea la jocuri de noroc a persoanelor care nu au

Sfat pentru minori!

Legea interzice participarea la jocuri de noroc a persoanelor care nu au împlinit vârsta legal ă de 18 ani. RESPECTĂ LEGEA!

Sfatul nostru este s ă joci la pariuri după vârsta de 20 ani, atunci când înveț i s ă fii mai responsabil, ajungi s ă- ț i gestionezi propriii bani ș i în ț elegi mai bine valoarea acestora. Pariurile nu vă pot îmbogăț i, iar din jocuri de noroc nu se poate trăi.

Sfaturi despre gestionarea banilor

Money management-ul este un sistem de gestionare a banilor. În primul rând, este foarte important s ă stabileș ti o banc ă pentru un interval de timp. De exemplu, 1000 RON pe lun ă, sau 300 RON pe s ăpt ămân ă. Dac ă pierzi aceș ti bani mai repede decât terminarea intervalului, trebuie s ă iei o pauz ă.

ATENȚIE! Nu este recomandat s ă utilizezi mai mult de 10% din veniturile tale lunare sau s ă ptă mânale! PariuriX.com ș i cu mine, promovă m jocul responsabil!

Teoretic, asta nu ar trebuie s ă se întâmple dacă ai o strategie bun ă de gestionare a banilor. La finalul acestui ghid, vei g ăsi un link prin care po ți desc ărca un alt ghid, al celor mai profitabile strategii de gestionare a banilor.

Nu uita s ă stabileș ti suma de aș a natură, încât, dac ă ajungi s ă o pierzi, s ă nu fii afectat financiar sau chiar emo ț ional. Nu lua din banii destinaț i altor cheltuieli mai importante, cum ar fi chiria, utilit ăț ile sau chiar banii de mâncare.

Dac ă ai un money management, nu vei ajunge în situaț ia s ă joci to ț i banii pe un meci pe care îl crezi sigur sau s ă pariezi sume haotice fără nicio logică. Sigur, trebuie s ă respecț i ce ai stabilit ini ț ial, dar îț i vei da seama rapid c ă parierea într-un mod organizat te va ajuta enorm s ă faci față celorlalte tentaț ii ș i s ă fii un juc ător bun pe termen lung.

Ai r ă bdare ș i nu juca la recuperare

Aceasta este f ără îndoial ă una dintre cele mai importante reguli de ș tiut ș i, în acelaș i timp, una dintre cele mai grele reguli de urmat. Mul ț i pariori încep ători, dup ă o serie de pariuri pierz ătoare, uit ă complet de money management ș i cresc brusc miza, pentru a încerca s ă recupereze dintr-o singură lovitură ce au pierdut din precedentele 4-5 pariuri. GREȘ IT!

Poate c ă va func ț iona o dat ă, de dou ă ori, dar, în cele din urm ă, vei ajunge s ă pierzi to ț i banii de pe cont. De fapt, acesta este modul prin care cei mai mulț i încep ători îș i pierd banca de pariuri, iar mai grav este c ă mul ț i repet ă aceast ă greș eal ă.

După o serie de pariuri pierz ătoare, cel mai bine este s ă iei o pauz ă, s ă accepț i pierderile ș i s ă revii apoi cu o minte limpede. Vei vedea c ă pe termen lung abordarea propus ă de mine este cea mai bun ă alegere. Am fost aici ca oricare încep ător, aș a c ă învață de la cei care au trecut prin asta. Eu nu am avut nici un ghid care s ă m ă înveț e ș i m-a costat enorm.

Nu te crede invincibil când prinzi o serie pozitiv ă

Ce am spus la sfatul precedent func ț ioneaz ă ș i invers. Sunt pariori care dup ă o serie de pariuri câș tigătoare se cred invincibili ș i pornesc de la ideea c ă sigur vor avea rezultate la fel de bune în continuare, motiv pentru care încep s ă joace agresiv, s ă parieze sume foarte mari ș i uit ă de strategia aleas ă pentru a se proteja de faliment. Ei se trezesc la realitate când banii de pe cont dispar la fel de u ș or cum au ap ărut. Trebuie s ă fii mereu realist ș i calculat ș i s ă nu faci “nunt ă” dup ă doar câteva întâlniri cu pariurile câș tig ătoare, dar nici “înmormântare” dup ă 5 pierdute.

Ai grij ă mare la pariuri live ș i la ofertă

Pariurile live reprezint ă un mod rapid de acumula bani în contul de pariuri, dar unul ș i mai rapid de a pierde toți banii de pe cont. Se întâmplă acest lucru pentru că poți plasa un număr mare de pariuri într-un interval scurt de timp. Dac ă nu eș ti atent, o serie neinspirat ă de decizii te poate lăsa rapid fără bancă. Găseș ti prin ofert ă tot felul de pariuri pe meciuri între echipe sau juc ători necunoscu ț i, de care nu ai auzit în viaț a ta, pariuri care par ”100% sigure” la prima vedere. În final, pariurile aparent sigure se transform ă în pariuri pierz ătoare, ș i aș a ajungem la punctul urm ător.

Pariaz ă doar pe ce cuno ș ti

Este u ș or s ă te laș i tentat de pariuri pe campionatul de fotbal din Botswana sau mai ș tiu eu pe ce, dar cât de bine cuno ș ti de fapt astfel de competi ț ii? Cât de bine ș tii care sunt particularit ăț ile lor? Nu este o greș eal ă s ă pariezi pe campionate sau turnee de mâna a doua sau a treia, atât timp cât te specializezi pe ele, dar este o greș eal ă s ă pariezi întâmpl ător ș i doar pentru că ț i se pare că ai văzut un pariu interesant sau pentru că te-ai trezit la dou ă noaptea cu chef de pariuri.

Pariaz ă live doar pe ce po ți urm ă ri

Nu te mira c ă insist atât de mult pe pariurile live, dar acestea sunt cele care pot umple contul rapid sau pot da cu tine de pământ. Am văzut mulți oameni care pariază pe anumite meciuri, deș i nu le pot urm ări în timp real. Întrebarea mea este: de unde ș tii care sunt cele mai bune pariuri de jucat, dac ă nu ș tii ce se întâmpl ă pe teren? Înainte de fluierul de start, po ț i ț ine cont de statistici ș i de alte informaț ii, dar aceste aspecte pic ă pe plan secund dup ă ce începe partida. Sigur, te poț i uita la statistici, dar acestea pot fi în ș elătoare. Poate că o echip ă are posesie de 70%, iar prima senzaț ie este aceea c ă domin ă meciul, dar adversara sa este foarte periculoas ă pe contraatac ș i speculeaz ă un joc nesigur al fundaș ilor centrali. Un astfel de aspect foarte important nu apare prin statistici. Recomandarea mea este s ă te axezi doar pe acele jocuri pe care le po ț i urm ări, mai ales c ă sunt câteva case de pariuri online care oferă anual peste 30.000 de transmisiunii live video, ce pot fi urm ărite direct din fereastra de pariuri. Cele recomandate de mine au toate transmisiuni live.

Nu paria când e ș ti beat/obosit/nervos

Atunci când nu ai mintea limpede, indiferent c ă este din cauza b ăuturii, a oboselii sau a unui anumit lucru/fapt care îț i distrage aten ț ia, sunt ș anse mult mai mari s ă comi ț i greș eli. Pe lâng ă faptul c ă nu vei putea alege cele mai bune pariuri, mai problematic este c ă s-ar putea s ă pariezi haotic, iar asta duce la pierderea unor sume mari de bani.

Sumele de pe cont sunt bani reali, nu doar cifre pe ecran

Te rog s ă repeț i asta cu voce tare de mai multe ori pân ă îț i intră în cap! Aceasta este o capcan ă în care mul ț i pariori pic ă. Atunci când au bani pe contul online de pariuri, f ără s ă î ș i dea seama, mulț i pariori privesc suma respectivă ca pe un simplu num ăr, mai ales atunci când sunt profitabili.

Ia frecvent pauze

Site-urile de pariuri online sunt deschise 24/7 ș i au o ofert ă atât de bogat ă, încât găseș ti pe ce s ă pariezi cam la orice oră din zi sau din noapte. Uneori te po ț i trezi c ă joci de multe ore, din acest motiv este posibil s ă îț i apară pe monitor o alert ă c ă joci de X ore s ă fii atent. Recomand s ă jucaț i responsabil ș i s ă luaț i pauze, chiar ș i de câteva zile când este cazul! O minte limpede ș i clară vă poate ajuta s ă jucaț i mai bine.

Sfaturi legate de alegerea meciurilor

Evit ă derby-urile locale, evit ă s ă pariezi pe echipa cu care ț ii, pentru c ă vei fi subiectiv, ț ine cont de miza jocului, de fotbali ș tii accidentaț i, de primul 11 ș i de alte aspecte importante ce pot face diferen ț a într-un meci. Cel mai mult m ă deranjeaz ă c ă dup ă meciuri din Europa League mereu există pariori care se plâng de surprizele apărute și de faptul că echipe titrate din campionate de top s-au împiedicat de formaț ii mai mici, din campionate mult mai slabe. De cele mai multe ori, astfel de pariori nici nu se uit ă s ă vadă ce prim unsprezece a trimis în teren antrenorul echipei favorite sau cât de intens a fost ritmul impus de aceasta în meci. Pentru c ă, dac ă s-ar uita, m ăcar o parte din aceste surprize ar putea fi evitate. Vei g ăsi un link la finalul acestui ghid spre un alt ghid, în care te voi învăța cum se analizează corect meciurile din principalele sporturi pe care pariem.

Alege singur ponturile pe care le joci

Pe PariuriX, găseș ti zilnic ponturi de la speciali ș tii no ș tri, dar asta nu înseamn ă c ă trebuie s ă le joci orbeș te. Este o idee bun ă s ă te inspiri din ponturile altora, pentru c ă po ț i afla punctul de vedere al acestora ș i argumentele care au stat la baza alegerilor făcute, dar în final tu, ș i numai tu, ar trebui s ă fii cel care alege ce va juca. Consult ă ponturile date de speciali ș tii no ș tri ș i pariaz ă-le doar pe cele cu care eș ti de acord sau foloseș te-te de informaț iile din articol pentru a veni cu propriile ponturi. Ț ine minte, când vrei s ă înjuri pe cineva c ă ai pierdut un pariu, te rog s ă te ui ț i în oglindă, tu eș ti cel care a luat decizia

Învață s ă analizezi meciurile, s ă cau ț i informaț iile, c ă asta facem ș i noi. Posibil s ă ne mai scape unele aspecte, pe care le po ț i descoperi tu. De exemplu, am dat un pont de care eram 9/10 sigur c ă iese ș i, cu o oră înainte de meci, mi-a scris cineva un mesaj c ă vor lipsi trei juc ători importan ț i, dar nu ș tiam la ora respectivă, pentru c ă tocmai se publicase acea ș tire. Din acest motiv, insist mereu: dac ă aveț i informaț ii, comentaț i la ponturile de pe PariuriX ș i împreun ă putem găsi cele mai bune op ț iuni de jucat.

”Ponturi minune” sau ponturi 100% sigure!

Am discutat de atâtea ori despre acest subiect, încât doar voi aminti de el ș i atât, f ără s ă mai insist. Cei care încearc ă s ă vând ă pe Facebook sau pe alte reț ele de socializare “pariuri sigure 100% no chance to lose” sunt ț epari ș i atât, punct. Scuze precum “nu am bani s ă pariez”, “mă limitează agenț iile” etc nu ț in din motive despre care am scris de prea multe ori. Dac ă ar avea cineva acces la un meci aranjat ș i sigur 100%, ar face tot ce este posibil s ă parieze singur pe el ș i nu ș i-ar pierde timpul s ă îl vândă pe net pe m ărun ț i ș . Nu mai