Sunteți pe pagina 1din 55

U, VIOREL MIHAI

ena in drept, Universitatea din Bucureti (1973); Doctorat in drept, Viorel Mihal
itatea din Bucure (J8O1
profes4 de doctorat in
l t)rept aris I Sorbona, Claudiu Constantin Dmu
)1);judector Ia (Durtea (din 1990),
dMh Sci*ir Petersen;
nt
Ia Curtea de Arbitraj Cpmerca1 International (1991); membru In
ii tiinific a! Rvlstci Rom&I)rept privat; consultant tiintific Ia
ele RornAne; Prqedintele Comisiei pentru profilul juridic din ca&uI
ilui Naponal pentru Atestarea Gradelor Didactice i Titlurilor Stiix4ffice;
re
a in Comisia Consultativ a ARACIS; PreedinteIe Comisiei dc
lui
JUriRom Noului Cod de ProcedurA Civil*; menibra al Asociatici dacroiectu
nia, Doctor Honorius Cauza al Universit4ii din Timioara.

FRAJAN CORNEL
icenta fri drept, Universitatea Bucurcti (1996); Doctorat In drept, examene
itatea din (2007).

preparatot universitar, Facultatea de Drept, Universitatea Bucure$i -


de drept privat (1997-1999); asistent universitar, Facultatea de Drept, Edipa 2
umversitatea Bucureti (Catedra cia drept privat 1999-2003); lector universitar
Facultatea de Drept, Universitatea Bucureti - Catedra cia drept privat, specia
lizarea drept procesual civil (2003-prezent); din anul 1996 avocat in cadrul
SocietAtii ,,Florea Gheorghe i Asocialii Avocali; membru In colegiul de
redacie al revistei Pandectele Romthie (2002-2005); director executiv al Insti
tutului Naona1 peniru Pregkirea i Perfectionarea Avoca1or - I.N.P.P.A.
(septembrie 2009-prezent).

DINU, CLAUDIU CONSTANTIN

Studil: Licentiat in drept, Universitatea din Bucureti (1995-1999); Doctorat In


drept, Universitatea din Bucureti (2009).
Acthitate: avocat definitiv titular (2004-prezent); preparator drept procesual civil,
Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureti (2003-2005); preparetor drept
procesual civil, Facultatea de Drept, Universitatea ,,Titu Maiorescu (2003-
2004); asistent universitar catedra de drept privat, specializarea drept procesual
civil, Facultatea de Drept, Universitatea din Bucurqti (2005-peezent); lector
universitar, catedra de drept privat, specializarea drept procesual civil, predare
cursuri zi i cursuri de master, Universitatea ,,Titu Maiorescu, Facultatea de
Drept (2006-prezent); Consilier de Stat In cadrul Administraliei Prezidentiale
Departamentul Con,stitutional Legislativ (apalie 2009-prezent).
l3ucUrC 2010
VI Dreptprocesual civiL Indreptarpentru seminare i examene ! 4 !pi

Capitolul VI. Aetele de procedura ;l termenele ____ i .S6


de procedurL Sanc$luni pentru sereapectarea
condlpiloj $e41
p
ji trmenele 47 spltelul XII. Execetarea silitA
eat. 47
natt*rtr.- 48
4 U
51 ilL

wjtwecata. 51
52 14
.4te&, 54 2W
....e.jb. 55 Inte
57
(etapa de LuntAni
58
Executarea suita 211
H4 1
RAspusi*igri1&.

62 s:;h ,

iale 64 ParteaaJHaCoetefEt
prielpalehr adedepnceduvli
.
,..I ii.
epii 69 U
:ie aid 73 4sexa. 1, ModcJ cer fie
ronuntAgi1 4gna ,Cerer
;
75 4vexa 3, Cercr le
xeahot44,, 75
75 t4peza, 4.rerle ehcipr Znji44qc44 aItojppc,4SO
abte;a
r $$X.Siik*. 79 ,ptu1ui
Sti. 79
Sect{fl4 84 sAves 7. Model dq,pyprn4jj4.,.
87 g4pes 8.jjuteijq avocaai 26
-
8993 4#nfl.ccrcrc4c *nwflJi4ta 257
Ana 10. g q4p4q, kcmcrii
:L:.:! lQ*.chcm4reipi44cc 258
93
95 *na. U?bmPPa..,,?,..#444I4ffi 260
Spe!e

Instanta a respins apelul constatnd c acesta a fost exercitat


Cu nerespectarea termenului legal imperativ de 15 zile de Ia
comunicarea sentii4ei.
Impotriva deciziei instan apelan
4uapqI a formulat recurs
i .#ita a
c n pus
tardivitAlii apehdui cu toate Ca a soluponat cauza in temelul
acestui aspect
Ji t nitI$V T*tHtC* a fltebuia s
termiutul de formulate a
apelulul -- sA verifice thea aetul d.c
in tennen.

de reczrs2

3. Pun d t{1H jude!ormu1at de C.D.,


acesta dth afl1tii o)ea contractului de
a unu autoturism marca AUDI.
a artat c
reprtc
-

tractului de

In conaiderentele sentintei se arat cA dei reclainantul asolic


itat nulitatea absoIut a. un teinei
i din probele adminisirat realitate
motiv
fl acest
111.
recursi
rtat cA instanta flu putea schi
cererii

Ce va decide instana de recurs?


sp*

j*kuvaartt In
sfw1Aa(prIi& a1ccifi-
In discutia p4ilor modificarea
QbIpL4 a solicitat anularea In

AnalizafI motivul de
qpelJorpspioA$icA.L ... ,....., -

) %Oil) !Vt i:fli L,(tT1flft 4tt k4Yiht

tons Sectwulu&:2 Uucuie4acbliptIapIata suaqJ%bi


paJsm* w14mped. id. :btriwrfl(&&mbmewiflD.,
14)L 1i9 rnj: FL: bnthi:
trbm.maweiub4dMasama m,*fecUtJI3n
6taiAnM$* tLmM avni &in ,g4t4
nciflaa indicat drnniciliui sAu is o adreslia ee swe*i
betAs do *11 mWt tja cunoscut do roclamantL
Jwtasatpts In diaculkpifllr dm4sdWehdd fall
de dispozi$iIc art. 282 sUn. (I) C.proc.civ. conform clan a
$u*ffiipm* %JUtbbotMrpdWn4.tecb primA

a4kfroercsilq iatrodstpe
In$etineIe. Ins4ai&a

Analiza(i legalitatea hotrrii instanjei de apel.


Im

const*tare I aciluni In constituire de drepturi


tu A*Ma Iicitat in
A se constate cA are calitatea de
frate, I.P.

erat apel prta, D.P., care a arta


c acPunea esb inadmisibil fata de daspozi;iile art. .111
dispoziie acunea In realizare.

Ce apel?
y!,4fl q&,

0tctIfl*cat4 pe s
I pgik de$n co*e de cte 1/2 din dreptul de proprie e
taWmwfl bunurilor dvbndite In tiaped cas4sdci .t
q4 n1iirnsacflit rmatwaax*tMcLphSrrflcfrke
srominlMe dudcc4fl% S.ctun4ed)
$ituro swa4iepusdctccasadIariei Inchelate Cu paratul. at
Raubinatmai$mp4 jbAtoriei au fost dobndite
prin eforturicomune o serie dflanw:inobi1e i un irnobil situat
Iflqtiustr sscW4 2 1 e
ijPzin inMn7ere4, p4tuL B.D., olicitat respingerea
ic$ii a jwdmiejbj$ dcosece a4iwwa Ip constatare are Wi
setter subei4iar i nu poate fi primit44 partea poate cere
re,ncptu1ui.
.

Care este instanfa competentd sjudece cererea?


Ce va decide instan(a cu privire la inadmisibilitatea cereril
formulate de A.G.?
Ac;zunea c,vzl 11
SeeIftj 2aa.
Cflfl.de. .exerclpo declarat apel prtul. Acesta a artat c
oreasc definitivA i irevocabilA s a
lut a contractului de vnzare-cumprare
ndit dreptul de proprietate asupra imobi
lul dominant. Apelantul a mai artat c
ietatea imobilului ca urmare a aplicarii
Legea nr. 112/1995, dat contractul de
)st declarat nul ca urinate a actiunui for
vnnvr nri de constatA cA partea care
clararea nulitatii absolute a contractului
cerinlelor prevazute de A.Gh. a redobndit calitatea pe care a
chiria.
Ce va decide instanfa de ape!?
a de ape!?
cererea
idecatA Inregistrata Ia data de I .O92flfl 1A P.T. i P.A. au chemat In judecat pe
de pe B.V., solicitnd
proprietate asupra unui imobil, ca urmare a uzucapiupil de icitnd rezilierea contraetului de Iniretinere
3Odeanj.
.2002 cle PJ., autorul reclainantilor.
i, rec1amanii au arAtat cA tatAl br, P.J., a
e Intretinere In baza cAruia prii s-au
e durata vietii In schimbul unui imobil
dar acetia flu i-au Indeplinit obligapa
nu i-au asigurat hranA, ImbrAcAminte,
e.
au solicitat respingerea actiunii artAnd
datA ca imobilul In cauzA sA revin fiilor
liune este total strin de vointa defunc

cunea ca fund introdus de persoane


activ.
au declarat apel reclamantii. Acetia au
ictul de Intretinere are un caracter per
ia casa i garajul
reclamanthiul se poate face numai prin constitu.ijrea [utiunea acestuia poate fi exercitatA i de
unei servlt
utj de trecere In sarcina imobjluluj Invecinat, Lorului Intretinerii.
prtuluj C.!. proprietatea
a de apel?
Acfiuea civild 13
U Prin. g ieg ajUdecitri; Pit., Primria awIat de 0 peioani fri caiiat pfrocctli
Piteta,chema inji*kcti pe T$,pcntru a fi obligat sA
evamic
e Un sp4iwne apirpn domeniultii pub1cijjtj,
Ic sent$ei s,a reiiu* faptul ca societa*ea
Lzo1vLi
a.r1tpktuiI trimis u
acalitat
recInianta procesuati tivi,
flpPOiizat ugara ipa ice aparne domeniiih public i ci are
sjzirii jflstaiei #u cereres de chmare In
1asta a awcat din oficiu ezccpi mci dizolvati.
Diiei jn rOmov&eaacI1Iuh1 d ccape In
$44i
aonQvat
hnpothva de o pWsoana fr calitateproceauai autiv. ;:ri1
sentinici a declarat ape) reclamanta. a 4eqbemai In.jpdecaIigTaWIa
ihii 2 Ducuroti iaia de ptoprctrnithn
Ce a decis instana de apel? nr. 1, st r 2 a solicitat obligaea hzL.,.S. la
I .... - atecutt1udecea1fltreP1$i.
lipsa cabtalli

- .
CeNfea Inregistrg Ia Thbda1u1 C14i seca nvcat
-

mnjude
c1YtuiePrcuduj JU4euhuICa1gaj aclmat i, dtUl 3at:CaPl pentru care
PanjI
anubreaMlinieipiului eatA
Oltenia i peTM., soliitnd Litelor 4In*lnc eSt* fIosit de e1p4e
mriaIa akpozini 2IJ2OO4 emis de prunul pEt parc arcalitatea de chiria.
a at. cA.p oIa -,.7,
jt ci pnn hotrre judecatqreci irevqca1ii
W4nqiicuU LegI. nr. 1W21G1, a fost stabili$in favoarca eptul de proprietate as1praapartamentulUi i
PTVM.; wdo. qchiwlentg a iocu4ei itiiate In 1 oontraI de vanzare-cumPrare Inc1icat
Qen4a, ju4 CA1rai n Quantum de. LO6SS4 ipitti, Biurqt cu toate ace*ea Ti. a fst
ubancii aclnuu lasccictAp q*irjicIonate pe plata ntmoi :lflChU COfltCtUIW 4e
Vfl4eve
p
drita1 Reclainantul & 4-c neIbgamepor d chlria, alitate Iz catefoIosete
de
azL frne
Reclamantul considera ci cd cai Ia
.rnvocat hpsa calitAlii procesuale active a Il.tituid
ti
4 utiIi$ treLule obligat Ia p1atap*Jor
PiecijL s ri 0 copZeaje la4q4ijLjpn In
apliareaLegi n. O/2OO1. 4I1%: ..

ii flanfa cuprp.fre Jo ecepfzg rnvoQat4?


)
ac.e iszstapza asupra excepfiei invocate de pth*i4 H

,forrnaia 4e Zcstaacjeiainiude
18. Prin sentinz. m a se stabili ci aaeta mu *1 mjnorei
ucurti a pul csitonei dintre pari.
..respns cererea formulatg de S:Ci DS4I&L iva&C acliunea.
Spefe
4va *Ol414a dedet Hp& UL 4n itiea
IpeIUhH s.a arAtat nu avea cafttate procesuala
ieit d4# iaIe1nI.S.a kalktd1tffinai
prezunithul ttApoate introduce o acute d
* Ipaci RVtcniaU* t*dR
nitA iwane pet ntaI

Ce va decide instanfa in privinfa apelulul declarat de


procuror? IJLL 4

21. &tent%1a a
adnui tttena fflwati de recIanut; SI. f a dispus evadh
i
IeWIr I,m4MdItuat ItaniaiaF Dddeni%
dsGhWgIIuIju6ep*Ii*SV
atafra exiat&.un ohfrks a
Ichiriere In eat teoIannt& Saea oI4a&11totr
p&*wt&IWee4eidearar necse ebnnct aexWat tttIcfta
1$edAt*fle w aewn&t4e Ide1zlle4nakeeJ&
hithaiiaIuF 14: tStlWcat
-
pAMt dpre decitdta ntb*elUflgIcdancttA ji4flelteitat

4hijotnva
*itffifre acinrapel piMmi (tin
atMOi n thetav a mrnd gtsivma frat 4 rE4IPS
*epk iiaanui pueualwa&ki A*eIaathL4ii,
dden aati itt & dds Ia Ldb aiaIa[. SbIIIfl

e ntwhttt iflOrApdantnf 11* ataj ui pe&Mt h439


tpthd&eiv4bikacptalta n#Wi*frI ed#nhIAdut aind ats
4ovedita admhiiMntcapmbeatneIuatea In santwW
tivuluf hisetls. AplantuF a niai aritat cAIn pofida faptdui ci
Si. nuisp,tflhtavbrIgIne&hhluhiI deprtethte, bffinh flu
a saint judecaita ?pentrU prezeritarea acestuia, a atordat
c4ntuIipwIoiia ri4t (a fondul cauzei i idmis
affued4bfln&ttidett

Ce va dusi*ieI*lftsi(a de apel?
Iv
ocesul civil

cu privire la incidentul

2
Jude
in
prism
a arAt
ciclu
tora
pronu uau uc recurs a claspus
easarea hotrrii i trimiterea spre rejudecare la aceeai instanta.
Spee
21

i i-au
Prin Intmpinare, partul a invocat exceptia inadmisibilitatii
ilul
actiunii motivat de faptul c din actele depuse La dosar rezult
procadin
c reclamantii invoc pretinse
a man
lui A.D.E., jar conform certificatuiui de motenitor eliberat in
,linit Cu
intervenite dupA moartea acestuia
ndatului
ace1eai drepturi le are i fratele reclamantilor, A.T., cu domi
in care a
diliul In strintate.
flu i-au
Rec1amani au artat c fratele br, A.T., flu a dorit sA for
muleze actiunea In revendicare, jar ei au fost nh1iaiti Intre
mandat
pentru
ai multe
afecta despre
LI s fie

Ce va decide instana In privina excepfiei invocate de prt?


personal
A.S.m
eD.Cpentrua
imobilul situat znd c

Prima instanta a respins ac;iunea ca neIntemeiatL cu care


S. astfel
Impotriva sentin{ei a declarat apel reclamantul, A.B.
in faa instantei Latul-prt, D.C., a invocat
criticat
inadmisibilitatea apel numai cle ctre until dintre
admis
coparticipanti. uia exercitat de toti
,ingerea

L cunoscut numa

invocat de D.C.

Analiza;i legalitatea soh4iei adoptate de instanf asupra


excep(iei invocate de D.C.?
o afacere
33 D.1. i E.F. solicitnd obli re solidar
garea ei 20.000 lei.
26 *e!e
Spefe

In prOcCsul civil

49 kWAI eitttde ohWd % s$decEtaPatdietilffiktanei


de pe

civite *1 desfiineze Inscrisul denumit ,,testament.


Lft4y s-ak*IktThLParthotu[tTowiksidt de
Dteu W paeft ja oat dr&Ataa uhiw,
th1ciAth1caddt u&k tdtffid&eA 6ste 1egwcartti,orsM
al defuflctuluiiAP.,SOtthIbS Msaiiahe WeM jvsfi$e4n
ga4j 4wad WIfficet4Iat eR
*84 prnaI*t aN1:wt
fals, dat qu aMa po 16IUU$
Ree1anhn
*$&ifl!Ua (LWwIaswe
t*ati4t
a tk
dattddfrUIt pc* st1 $ifl
Mofl)thete&js%
,
:
nirna* a reoa a4ftu*&ca ififlffbWjdfl eflOS
f*rAcalitatewocesuactiv. 2
iM h::
ii
fate tOeflflEthst deCtflitdit* apekdul i6 cdtIt rEdIb. n
MUjfrflt4qflttii4$tifrstdWftI. R
*

L
n:
a a
se$ita $ In
panic posesie$&ii a
,it
In motivarea cet a,
fot expropriathii Ic
locuin;e, dat Ct i DI
flu s-a mai reaiit; t&tnuIjt 0
prte. -*

Instaifla a respins actiunea ca MAdm1iiEftL


Impotriva hOthfSriI t decith tadhttThMitwdl. in motivEE
hpelului sa arAft cA hotArM&ei&S doarece .judee%th 2

prima instanla s-a desThurat Thr participarea procuroriutWf*.


defunctulul LS. alpUd jase Jotrj care au fat $rij$4$e
sccqsoxilocacp
stpia.,
jmpjvflrzi4 4cclarat spdpocwqn4 i uptivarea
p4j4
k Jn*. wn mw$:
joca puNk sUn
Lan ijz#e, 4pf la $p qnip,t
1
R pwccdzc ipii 1um$i
erjor, 44 mq$en4w44,, nue, 41qg spp j4elLj, ppt
,InbazaIncheieriidesuspenare
-
SC
a .-KO:! t

1*0

iA frtusptau dl regi*ek a
ofuteca
it

p
c: $cN7Q
4_ EU
motivarea n$a3 ne.
%j tS1

ipetet$d zstanta In
:
dailcifrdeprocuror?

53
nalul .1. ljilata
suinei
In de 25O,9QQpi
cererii; Di. fact
motntat 4 go
qqe
ymat 4epr*cwea
yIo4
jp
aritat c, In calatate &
Spefe

dspcr4ia cle restituire In natur este lovit de nu1iabso1ut,


deoarcoc A.I. a formulat cererea de restituire cu Inclcarea
tetcIr imperative impuse de Legea nr. 10/2001, motiv
se impunea respingerea ca tardiv a cererii, iar flu
admitcma aoestcia.
Pzinintniiarea formulatA, A.I. a invocat excepia de
w1nstai4e considern ookoi iiidi
.ste dee,u*ei4jnIlv*toriei. :,
.Reclnn1* a Socitrespingcrca exceptiei. Reclamanta a
TtiII Bctreti este competent In temeiul art. 23
din Legea lCV2OO 1.

Ce va decide instanja asupra exdep#eI de necompetenf?

MinisterulFitnelot
k concesi{he ?nb&it
latarea UEWtV1iI

1J1LLR44IW9U ,
paccpa.
,

Care este instan;a competent din punct de vedere material


sjudece cauza?

5
?1dmt% Munici
crcip ;$UP UI
a.Piect&2.
36 Spefe

de Ministerul Finan IPiab1ice, Ia


plata sumei de 100.000 Iei reprezentndibarea retua1izat
sim1a tie 6OO.Oiei pentru
(dm4tnm$*rH deciziei
i 12.01.2007 (data p1aii
ect+VedeCAtre Ministerul Finantelor a sumei stabilite prin
decizIacM nr. XXX/2005).
L

4flEIica;i care este instanla competentd din punet de vdere


mafeHaL,

cmpetena 1eiitoriaig
ufleaa 3a.
:3

shjsnnmiigbiI$,:bpQ4%flh1ui c a avansat mntregul


j,te stabilit In antecohtractilar temimul la cheiat
oo,tttaCtuL Lb Wmzat..1*tflln rnipfr4t, s
se
pit $e*esiiebliepentnjilncbiweaacesrui contract.
Priti .Intnpirsje, A.I. a invocat excepe de
teritorialA a tnstantei. PArAtul a arAtat c In mo
makntmos oeva*Ja&e*oa ScctoniRucureti,
cOznpetena ievenind JudecAtoriei Sectorului 2 6ucureti, ca
instanlA In razateritoriala a creia se afl iniobilul.
In reilicl, god,nbatul a aratat c a intrudus acti4$ la
Judecitorla Seabnljt.1 Bucurei deoarece In tan teritOxi1R a
acestei

Ce vat ecide
**oriaId?
38 Spefr

63. Prin cererea Inregistrat Ia JudecAtona Sectorului 1


Bucureti, rec1amanta AG., a chema in judecatA pe prtu1
A.B, solicitnd sA se declare desfkut
dispuna partj area bunurilor comune.
ActAunea a fost Inrgistrat4 la Judectoria Sectorulul 1
Bupureti, In circwnscripa carela se aflA e1domici
dip unn
lhi comun.al
Prtul A.E
Judectoriei S
cerere avnd c
In cadrul acestor bunuri se aflA i un imobil situat In sectorul 2
corn-

Ce solujie invocate de
AB.?

acestei instai4e s-a aflat ultimul domiciliu al defunctului.

Ce va decide instan;a Cu privire la excepfa de necompeten;?


pcmku .prcpJl. *,4iOOO lei i reducerea liberalitAii excesive
attiafm,oareadtei.
ti swta ac(iunii; reclamanta a arAtat cA In realitate ca
o rjrnaie, valoarea i$bft*jifij$11kjnai

Sn
ReeIwba ins
bwuflje In
: 3.
Care
ci teritor.... ... i4UI I

, j._jd.flI1 1 fl4I1f

amconUaetUIUi.
iehd
ealothi3timplII e4d*i von&r&fld
uotui&ea i

Inana a ainis aererea di dea&cerea catodaq Yk.


rb1jflI aatafe4t4ata*sdor: daasNte tn
thapsi clthriei atbena onps*ad turnip
acordat In dosarul format ca urmare a disjungerii, prdtul A.S. a
invot rdaaa JUdetntie1
iexcepei, pAritul a arAtat
a printrrbtaie se aflA
1 un sector$is&*icur.

Ce va decide instah(a cu privire la excep;ia de necompeten(


teritoril?
I I

1
&4 1h ribhi d PfrAzL*cx bs 4i

a
lit
cJisJ
1S4&diflac44h in
lIVOaNa Judecitoriel Dngo*iirqtI .judqul MdIafriieu
pm&k 4WhIu GeuIa thi 3Z71193,
art$a JudUbaiei
nia4Oetgqtj. YI4frN1) p HH 2
Jecitc& Dr4oMfrejtI a e*e*U1 Ia Curtea de Ape!
*ch*tpenuwkzol+eraa eienthU&ornpetna.
) vctZE. J

Ce a decis Curtea de Apel Cluj?


lurd ji termenele deprocedurd. Sanqiuni 49
Infimatul, ItT.,, a aritat ci AS. avea posibilitatea si hivoce nin(ei
efecwara. rxtului ide expertizi in. faa Ptenw48tode prima :inan$i, aspect
amwacestuia
necit&ea qilalais suit upii Iogalizate do pe
termenul on urmat &pUnerii mpornd de tai4k httimflda aaijarltc*deJa4st.

tsevfwdM4
fl4idiaidatar4e
eo$tlibdb rnoni*ib otkiaIpn4bbe,
5uiwnaie.
aaIaIas4
1 aIizata- do. pe aceasta, dar eonnmicna
Ce va decide1 instanfa .dE ibaladatade 1.03.2007.
asupra apeluluiformigat de AS?

80. LP. a declarat recurs impotriva deciziei prornijitate de


instanhi1e$!itj b YtJ#1 rtJU1F C1Ct11IIW 5 104007w KM
-.
In
i*dftei
discupa pArjilor
excepi faflid11,re- Je Iudec5th S
tnapel
tfrflfbfreWdkM $;iare
dc1erklit
1nmatu1 U.P. a solicitat
nWut43&ji nattiriirespingerea excepif Ia data d 10.092007, N.M. a Ii*egistrat la
pthkttifleii auluat )nei Sectbrului 6 Bupweti 6 cerere ptln
comunice
liOtk&ea judecatoteaaca prcnun
lJj1jffi
ad1j
fldtbtIftu ftudhddd5 aritat oR potrivit dispozi$ior art102
k&id4jkIt du1jav termenele Incep sAcwgA i Impotriva pArii
area, de Ia data cl&t I cetut-o.
i
respingerea xe4iei arfttd c hotaitea
aatdeit4fJde a$ iE instanta i-a tot comunicatA abia Ia
.tceisitiAtthg
i
fl4 .
rezultA diii proesul-vrbal de Inxnarire a
r ?f
Ia dow.
-
14Vt. .

Analiza;i legalitatea hotararii instanei de recurs.


excepfia invocati do G.P.
Secunea 4)ti*1 -
rtea solutiei adoptate de tnstnf de apel
a 2-a. DecAderea
fr JuIavx . Yt catedetiP
-$414 4s*
.

()
2007, fl 1 a fomntlat Iecuts mnipotnva
&it Judeatofla Setih I- declinat
lionare, a cauzei In fkvoarea Trlbunalului
a
eIidI&isstau$i e ____ ___

Iniamost
st

tivului hotlthii prab dot --


iS. iiatd
___

tcticnii1 c recin cdo I1e do ii prOmmasc, RccWfntu1 a


mal aritat htraae
c potrivit art. 261 aIhe(1 pvt coi
vi Culwindc oalca deataei tcrtiu1
rb
flecpfrexordta cuprinsul acesteia recursul a
fo d.elvar)t termen.

Ce va decide instana de recurs? Motivai.


** fudec4ttkfcqaprimei Instanfe 53
85. PrIn cetera
inregistfrata;la 21.03.2007. la Tribunalul a spus cA a
%tqttiL Sbea tomerclalg SC,F SRLL. 4bemat in 3alte
a domicifiul ha G.P.
jddeaattpWsc;,r &RL4,enw aft Obligat1apiata nd&etnjScatL: k
di 200.000 lel c titla+df n sLa1n Uzrata confitm 1&nfld*tapEl reo1NwamuIAiOqcare a
a a anaawits dn)fl In
Prin
ceiide acUflhi 3alin. 11)C.proc.civi*ldnead en
aaawj directa gg: pritului, jar nu i neindicarea
obllgatt*Ie In dazel litiglilor tonlerciale.
a

L jrtm1 iermeii d&judeoatrce: a Avut led In data de 4I . A

1. v1
Iului
A)

j dar.
hfltei
techtt de recurs?
In atu .1
ludecatoa leotoruhal rtS
4
litiglilce
$ 4epw &;xpnip .ia pnflnJ4h
4! 4$ton-
rujdta 4q2842oQ7. 51 !aqhmeapIt .aitL a aolictat
c4.4q$ ia rcoqvpcMw Ws*tneidc 30.)d J r
Ceitrerde dntteStn jUdecatta -feat
4iona 7npao4 arn*bil O9SO07cudq*irea tumaluide 3
a
mdrdpuiMt lajcfle. Inqa
Ce solu;ie va pronunfa
I J

ituW ReP., laa Iapruthutt pal p11th),
misi4I4 instanfa auprq cxcepii 4
inad 00 llafltci*ZOO4fleSind
gat.. 4 rtiaaa aacufliarezulti din
I

r ch I necontqtat deniciundinnpkji
qj. I: .

Zfl.Cereradecaeffiaye1n
Sjaa llaratipunmainm*ul,R,P., care a
j T 11 Cj t Jkdeta 08.2007 a depus la retatarA
Jude
uie

tea de care htjudecatA,


In triil 4: iuzu, permisInrcgisp!rea
4enu cercii ;i a
motivarea cereril, reclamantul Iattatii Pflnprunatat ccsteia era
01: exkr
p4 *4iht3 i?[GiPt torttt4q$u
cA
,rea utrio, 1; data de 4.(
si*

4dftwj01P2
_i lftsee
locuinta aaIa.aduobges) ni 1 ;w rx :)iiL[ de recurs?

reclamantujuj sA indice dthfltdWkl **bh,I 4kearece test


element
lipse din cuprinsul cererii de chemare Injudecata.
ei
Smc$ufle* a3.t*anlnarea Ia
L1i ,ii
$8 Pjin iir In laidst de ZQL24Q ia
11em*ole Sctasau m,ht,at
u1 rOnu*41icia d4icsmca
.nii.4 r,
et
,

RU
0 tcai4A in surnab 6OOOOO RON conforIJC)flpdaJ 11
constituit din sentiata clviii nr. XXXXX/18. it .200Z, definitiV
La data de 1OOi2(X)3, prinnnpc K1ammti*ai**tat
c*B.O. a ronw4at IwstsiUn pirintelul * MAL (decedat I.
ta OOO5prib deo aqu nnstr Ia
p eaSi dbao eiDe
k
fit Jul B.N, frabbun.u,, idrt
sies dc mohactubM.Q4drept,

.aWit
it*$ia Impreuni eu c4rea de Ch(uiarc daca*i*)mi.
uiile
rT. ruta dus intimpe t1
RmanWJLuwoI tardivi4at 4piwmfI Intiir.ea
14
le
a tcepis Lcp tiiltate.
L

tl
89. 1
acestuia
nerestLtu._. ,

A t tnsns Ia data de 1110 2Q06


Citap temien
cii
4e judecatA
cerereae c ui udcatA
ur ., i
1e ataate au ft comunicate tuhui Ia O ($9 2()($
56 Spe(e

Prin Intmpinarea formulat, prtul a invocat compensarea


legala, afirmnd cA are impotriva reclamantului o creanl In
cuantum de 50.000 lei.
In cadrul interogatoriului administrat in cauz, reclamantul a
recunoscut c datoreazA prtului suma de 50.000 lei. Cu toate
acestea, reclamantul s-a opus compensarii solicitate de prt i a
cerut admiterea actiunii sale astfel cum a fost forrnulat, consi
dernd c prtul trebuia s formuleze cererea de compensare
pe calea unei cereri reconvenionaIe.
Instana a procedat Ia compensarea celor dou datorli, a
respins 1-a obligat pe acesta Ia plata
sumei ae 10.000 lei fata de part. Instanta a repnut cA corn
pensarea se produce de drept urrnnd a fi nurnai constatat de
instanta de judecatA.
Impotriva hotrrii a declarat recurs reclamantul.

Ce va decide instanfa de recurs?

92. Prin cererea de chemare In judecat, reclamantul LP. a


solicitat evacuarea prtului E.P. din locuinta situat In imobilul

--
cererii, reclamantul a artat Ca este proprietar at
...i
Intregului imobil i c prtul, E.P., fo1osete fr drept locuinta
imobil.
La prima zi de Inftiare, prtul, E.P., asistat de avocat, a
formulat o cerere reconventional prin care a solicitat obligarea
reclamantuiui Ia plata contravaloril lucrrllor necesare i utile
pe care ic-a fcut i care au adus un spor de valoare locuintei.
prtul a unui drept de
Iocuin{e reclamant a
crArilor eivuaLe.
Reclamantul a solicital pentru a lua
continutul ce i-a fost
prima zi de
11 59

declarat Ia
Un aIfi tvwoCet
4iWI1flicL Iw1Ji1fata de c mi4i4ee, mod greit
reseetWO( nvAkfrabund ur menhiuflea
st gStt.
7itate
nemnt
co
muflinta a depus
in incinta
A

- ens a jpam,: )

t*rW4nccM 4c1q plasa


strnsA
.pteCUii
fl1MjiCiM
S$1JC qA 4pq cajpe1&ccpcpqi*lp,
pacrnp*4icia
IPNWiq..; 3
u.x1an*s.Wwsacmr*ssiu 40n$ bismOl enuLc
4.t

siul
Ce va decide instana Invest itd cu cererea de sechestru t,iarfaptul
judiciar? Dcl Rflt In
ite conduce
dbvada c

C.
-

fl

!hi CfrJ

are4boe
rfl-,
cdlrnantu
ide citare a
! 14iu ?a!c*r1 il

Capitohil
Etapa jflI
dezbate
or
I,,,

Sectlunea 1. PrIma zi de 1nf14Iare


i;
IOL AN. a! mattnJueA.peD.L. olicitnd anulazea
contractull dc %4flr pIIrare Inchelat Intre p4i Cu privire
Ia iinobilul situat tsh. W, ctor 1.
La prirnul termen de judecatA, parile legal citaic au r1spun
i

la apeliinstantaa pus in disculie probele de care Ineleg sA Sc


foloacescA i su4inerg prct4iiIoc ci aparAlor. Dupa Incuviin
tarea probdov licitate .de pA4I, Instanla a pus in vedmc
rcclamantuk4 ia completeze tajiciarA de timbru cu sums
de4 lei.citibnijudicixO,3iei.
La tennenul upnNor, reclamantul a depus taa de timbtu
timbnil ju&iar liecuantisnul sobQitat de instaniL .TotodatlL
reclamantul adepus o.cuerc de ii*giea cererii de chemare Ii
judecatA, solicitnd repunerea pArilor In situajia anterioarA Cs
urnwe a aflu1arjLeonacqdui de vnzare.cuanparare.
Prtul a invocat excepa tardivitAii formulArii cereril dc
dc
Intregire a acii sus*id c; fst dpq 4upA prina zi
Inh1iare.

Ce a dects

101. Priaccrerea dopheniarc.InjudetA, D.&asqlicitat


obligarea pdtului, 3.0, 81 Ii last In deplini proprietate i
pnicA
In posesi mqbilu1 q. 4 ucvr*L
motivajwi. in a 1atiocL eqe,
aCPUIII
imobilului In J j*pat
sA 11 prAseascl
65
64
it 0 tadrejudecit
102. Prin cererea de chemkt h cMArectan1aftut K.L., 4tW1 acduiaqi
aoIkitt pailtul; H:6, s
cA 4ntto cpkp k bterdnIv un khtontaat
vanatflnr& 4e peiioad mailimg
Wrnv*4s ii*oNIuP$*uattw striPfleotor 1, de
IWUI4 $Stobig4t*iYvflndt irnobilul peimareacerer

D(
detbatttIdd4
achWthNtrare& tobeh*I&&ite :dfr bithiI&dk
niethUr soli4iO exc.pItile
,LL,aiana
edineieg&sndumbe a sdlietttiutan$tf
INtW5 9 1&act &iptui
&i1A sOIicit
r
oNigainpejns;wa Inebdle ecntiaetaiie vfriste-eumprare
privitid Unul hUn Pn
ithbilsl
cedi 4W mddffica
a - .
C xteppW1eOrnPe
Thki W1fiit&ot At 1nrta4b utata de*c1ai%anFi i deveiiditPi de
a
,

fthneppaa tdM tInvoc dEit).

4tIkffihfia admib aqftthea


cea:de C niAte In
4
4tiofr1k tSthlntei afbntulat apei pkrfttul cait. AaE*tatta In Ut

hhOd eWffistat 4iflonunwa3q,racerer41 foIMe de


wcWi1anc t9rima de1nt1f1ate. cepfIflOi procesuale
1

C&4 decis instqa deqel?

Sec$Iuqqa a 2-a.ExccptO1cpcocesua1q1 nefonda


m%qju
c3frpe s.c, sohc;p4rea
.

-
t)2r *C -

et,, It
yjire-curnpkare4 wcheiat Intre it c I
pie4 din- pkp
;
/
rncluna fl% Pr
4ff!fa cuze4 potriy442
e
I BC,3
ite.
1*e ace1eai. j*$ Se w
h
n 4CSMOUI* e dePC
obiect qi 0c0ni cauzil;
vkIattuI asolit incuviin$area obei pnnmnscri sur,
respectiv sb
setaduutpdvp& Ua4seis athKat$rtupdvar numil
CaIflC*tP1I* ttkipdtLa undc2.%OWWOO
1ciLNa.4LkLptqui stabiUtprin antO*flctn Mi
sat cpa lndmitqroa a piobA ainscaiaului nUmil
ckiaEsz*tadiObifiv btnmecoa4j$a bun4i aprohat,
b conhlne

meflhi4biJi$ 1zqrObM bUu


aeana
rd. szt sau a ita

tNJiaa:aai4&uhfr
au pnm*Nt

41eS a
__
)iitractul in
ccnfcjfln
flre chuza*aijae.ain
firma scrk a antecontractulul, dar 0 pOtdcdk cu*aorul
martodlor preten Is monjentUl tncheicdiamecontractului.
V t\t WtEd t Mtt*
Ce solufte vaUdopta insta$a in privinfa admiteril proba
torlului proput de paqi?
) .l.L4t!U rts[Er .ib*ij :
409.am uahtgIstr** Ia datt &, 2R1hIt2O631a
JudccitoritScctdrukui Buerqti T.S4 Ianuni
SIwtMUzddSiBucixc pea aaflflbk
ca
ga sLpIalocasaa& aaO ROW flitIu1*dma*
riabq$ks3%OfW1tsaLHhI*tS dawantflIeip*u
t4th kiw hLi3s
In motilarea eenrifrcrtclamantul. a arAtat cIJa awide
21.O322biIa
vfrstA 4 10 ant(lists nitdtcaebge
4a# BE RalaaSliaa*tLoe
icttasc*41t
kstitvoit SI
70
72 Spee Etapa dezbaterilor 73

S-axtennej de judcc lads dc2O9.2OQ2,jmen .de 29.05.2006 a iflterwenit decesul lui A.Gh.,
dat.in din certificatul de deoesdepuS de ctrecererii
A.S. de
In acordat, M.N. a imrecat perim
chemare judccatL ihauue dc OCmItea citallel creprltul
U.., preedinte1&instani, In cameideconliu4ifi1g citarca cat.
pariior a dispiis preschiiabseea 1eimzLuhdin 2O92OO2..la
instandt?
1 .09.2002Sau1ntocrt citalii pentruest termen.
La terinenul din.. 1.09.2002 flu s-a prezentat niciuna dintre ozI ae pilor
pri istantA a diapus suspefld,a judeca;ii pentru lipsa 5-A. Acttl de
jStIficata a pAri1or.
La1ata de 19.09.2003 prtul R.T. a formulat cerere de chemat In judecat pe B.C. solicitnd obligarea
n depliui posesie 1 opi*thtd iniobilul
pe rol a cauzei. lase
a judecat cauza i a admis cererea formulatA de i ulterior dministrrii probelor,
zi de Infire
impotriva $ntil4ei EAt ai pi1 RT. La pffii zi rI servic il registratur o cerere de reflunlare Ia

de n1iare,
mod R.T. a depus motivele
ge mstanta de apel in artat c In
care a deoarece
a procedat Ia uecara pncinh Ia LI stabilit pentru judecarea cauzei, B.C. a sblicitat
reffin4area la jdecatA i s fie obligat
reclaI
1.09.2003 intervenise periniarea cerrii de cheha tJudectA. e
a plata cheltuielilor de judecatA. A.B. a artat c
judeontinuar solicite heltuieli de
fla1LaIegItatea 1nJ.ri1rluthe de insta,a In cilrsul
proediij. icare B.C. ii4elege s
eajudecPi. A.B. a artat c nUa
sustinut
,depusA prin
soIi4ie a roiun(a instanfa de apel In raport de motivul cererea de renuntare, jar cererea privat
ei
stantei
d ape! ahtat? Motlyaji. reprezintA un inscris sub semnturA In
produce efecte dect dac este susnut fala
Adh rmenul
115 4t pe MN. de judecatA.
atennez3u1
din 2.1 1e, dei legal citate, flu s-au dc instana? Motivafi.
prezenta*, jar mstax4a a suspendat cauza conform art. 242 tide instanfa In ipoteza In care B.C. s-ar opune
aim, (1p wn(are la judecatcl formulatd de A.B, iar acesta
..
renuntare2
La da(A,de23.O1.20O6,MN. a formulat o cerei4c repunere susfine in fc4a instaniel cererea sa de
pe rol a cauzei. S-a.acordatLepnen Ia data de .O.2Q06, La
acest tennen MN. a declarat c flu Ine1ege sA p1Iteaac taxa
jj4icia44 rni evzutA pentru repuca pc Jccuzei, in nuniele minoruhil A.Z., a chemt In judecat
,

de repunere pe ml. ru a se stabili paternitatea acestuia fa de minorul


-
I data da2OL2)5, A.S., In calitate de unic motenitor al
lui A.Gh., a solicitat repunerea pe rol a cauzei. In cerere s-a
74 Spee

Dupa administrarea probatoriukti In cauz, Inainte


Ineepe
de
rea dezbaterilor finale, A.G. a solicitat instantei s ia act de
renuntarea la judecata pricinii. In acest sens, a depus Ia dosar i
tin act ce atest autorizarea data de autoritatea tute1arI jmsul
renunlarii la judecat.
per$tu 0 IX
.ictQap1teI*i ipt *$tlr$rn

Instanta a respins cererea reclamantei.

AnalizafI legalitatea msurii adoptate de instan(.


Deliberarta 0 pronuiqarea hotirirli
de
flhllat rbcurs hnpottiva hotirrii pronuntate
t
arttct hoSrItet ptoflhlfltatleSw
tmttthn a
abate ca:hotardret datalnapet afost
, flu au
judeoRtod, :1W complet &
ip4SzflhIle 4iverge%
bligf Ia Inotivarea
iegElW art
dtge hteitte de3VdecareS dWergeIflei.
jfltafl de pe1 a itias Iki prontifliare
W P icheitrt,
asWp rl bu metttinh cA vii fi jdeatl in
4iPuflt1
5k &spugcitatta*Pb Pant 1* data
en $1 jtideAtorii an
h eonij atostkiatctiuna
atei4
torc* Au fme coinpietul ddlvrgci4.
iecdienia fast
gceeanlthuta
)rnluIatade pibiufrA4 a avut be in
cut menAheae

istcZn(a de recurs? Mqz Va(L,

)udecMrfltli
fl-it Hot*rAr
))

icitat pe calea contestapejia xcputare


acord Ia care a
e grape jnse4eal ti4iltu
efe Ii $pranUflJrz hotrru 77

adinis aciunea
fost ob4lgat f de R.L, ptin sentita pronuntat de Judectoria DtE I I 1/2005 afost
e&e pater
rninorei A,T, s-a stabilit
Sectorulul 1 Bucureti,rgmasa definitiv.
a foaL: obligat tatAl Ia
In rnotivaracererii, P1. a rta*CAnu dispune de swna de
10.000 lei Ia care a fo;$ ii4, rA 0 poate lito inepU1e. pqpc aspa
aInceputwmqrirea
dctr Mta4A
a onnulat contese Ia
executarerAot stabilit
riva hotArrii prin care s-a
unor tran.e de platA a sumel ar da posibilitatea achitrii datoriel 1a.pIa pensei4e iutrepfle,.
i evitrii executarli suite. ce Ia
n liQt
itrezire
Ce solufle vapronuna instanja?
xecjt&i. dA,
4rp
120. Prin cererea inregistratA la 21.02.2007, J.L. a sqlicitat prvinta contestatiel ja cxecutare?
obligaiui.RL1apata awde 30.000lei.
nnMivarta cererii tcc1ozntu1ya artat c swna solioitatA
eprezJ un Imprnut acorda pk&talul pe are ces* flu 1-a nr. 1022 din 27.01.1998, udectoria
restituIa ,scadentL toate cA I-a ntiflcat pe prt dmis acunea formuIat de recia
pIteasA,acest nu -,a confonat notti4rii. a constatat c mntre aeetia, In
cali
Lapriniui tina3 dej4ecat,acor4at Ia da de 21.03.2007, ., V.N., In calitate de vnzAtori, a
prtui soiicitat a nr caue pp a pregti aprapa. arecumprare a unui ituobil.
Cerereade amiarea fost4q 4enstantL r4ii au solicitat rectificarea dispo
La tennenji ur4tqr, acoi4at Ia data e Zi04.20Q7, pAr*u1 zide a trece numele de familie corect
a depus Ia .4Qsat: 44a4;. aacbitasuma de 30OQ0 Iqii arghiolei curn eronat s-a menhionat,
aferente cateia Ia, data de 44)4.2007. PrAtul
dobnzlle asolic
itat identitate.
respingere r 9I:c$. erorii materiale a fost respinsA de
Rec ptuhri cheltui
Ia plata a relinut c
ucure. Instanla mene
elilordeI l real este imputabil reclamanlilor,
urmare, flu exiStA eroare materialA
,

Pr2 citat
heIie
resprngerea cereni de acordare a
lilorde judecatA deoarece acestea pot fi puse doar n sacna fie posibil de remediat dupA 5 ani
parii care a cazut In prteiflli.
Instanla a respin acunea Ca rmsA fii bit i a obligat
pe prt La plata cheltuielilor de judecatA la suma de 5000 id. ;atd sub aspeclul lgalitPi acesteia.
Impotriva obligare
sinei a d rddUrs kh crifld
contractului de inchiriere
a sa la plata cheltuielilor de judecatA. ezilierea
Bucure, str. P.
-J1 a imobilul situat in
Ce va decide Iflna Iuiditimobil
JADjflJj tWla iwniabe* pouiiit C&eia
,,hanfr idlfliteiacuhes I Mspa evacuaEIa\ptVhiii iT.R.
dIda&uia*avaagure1a. Pgor jk!. 4flQfj1je.
itittele seniinei instaqa areinut dkawrat sA d4anezi-
lierea contracttilui de inchiriere, clar flu a prevzut aista
mAsurA i in dispozitiv. 1L i)d
fn&Q41i47$3btk $VJ& al$*cth&le a-e ia -mAos4k
&43b$E
hidh&a mndispo%MWiihtitcfrdhi a
sak*E ftWwnaeeiirn We r6Wtefre a cbrathilMe ati
inchiriere ;i
lul

sor

dc
ump
unA

nfl
flu

de

WCUI
81
Spete
1icitd obligarea
gistrat direct Ia tribunal, jar nu Ia instai4a care a pronuiflat. hot
ti, Mr M.
rreaatacat.
t c imobi1u In
Apelantul, U.I., a so1icitatrespingrea ekeeptici, .argffl1en-
rtuIui, U.T., de
tnd c depunerea cererii de apel dir 1* thbutI nu a rodus 1. a mai artat Ca,
nicio vtmare parii un*1u1 a 801i011*t pe zare-Cumprare a
calea unei adrese ctr in 2 Bucureti triniit el (reclamant) In
erea dosarului, jar intimatului i-a fost comunicat o copie a
reclamantUl, este
cererii de apel pentru a putearegiti apararea.
i .
mpOtyia unei
Ce va decide instanfa de apel cu privire la excepia de nuli
jjgi*ivarea
tate a apelului?
faptele
11 nporioada mino
t24PPtheere&eregitiat&Wt2:OS.2OO7, R.L. acl*ffiatIn
judeceF.&&kitndb1Ii& a&!t1a sA
ei
predimoftt
aikthil, &IkinAntl
LtOIItLiCt d&v&dSdthpth%tt
ktat * Icbelaf Cu
pcth*ckuitptttui,
de sucesoELa1 1W
este 0pozabil
a recUflOScilt c a
de*k1Atoi, st biigtttjr&Iea liliobilul in cauzA
eel mai trziu Ia &1afI,OLOO7.

etori Sctorulw
formu1at de
nea
R.T. cpIWtatrea
ucheie un con
jii1ui situat In

itncheierea jfltre
teEp1endejudecat. .
nvocat de iecIaint pi4n care ptul
nstana a adms excepa t dipus
cauz a trecut 0
judecarea separatA a cererli reconvei4ionale foulatA aeIG. v&ba detn drept
separ3t a
pT11,
a fornt iI, S.K., a
- care
aVUt In vedere
Ce v decide instanla de apel?
epS&asptcdpPa atitnia ac&gecwupe*ata1 a
prcdat;pb*iaJfnobiluIiIiuIa data h GautidUl: de
v1siuuPkara*nu dthwjjjjfg atjltljdtebloactiuni

TOtbdaUL, o
apeIuIt*ob14gLp thtd -

pbMt PdfltkT*hate, inthatuI* a 1oL1itiOSaeidbipO1 sa


nina tgfl4 ierer& t 1dnWigarp4E4ntheioma son
tractului de ratit*1eo Iificare
a ceta4tttbflnlAte r1s4UsThd
Adtltt4apdUltflnutatJdt &L, tLsCMffibaVSwrtot
fi&fltIt4a In Sensd1miteWtaqiunii frdlamanwiui amf&cti a
lbSflrebfZatt4i a obligiIgiIcttl4I tfleiatd1tadaec-
tulul devinzare..cmripatare a iniobilului situat in &flt4itr.
M. sectr 1 In cdhdlIffl In kiltecontradidi de

Wi4ANk x4f 1I RThpe tnotiv cA, pofrlvit


it 12dII1t 2)d.frrodh.d hu sW
cam! se tn1ocniete cererea h4 EbnitatarW
zarea dreptulul, iardisozi{il1 care privesc judecata In prima
instth4A aunt ipilcabile i Iii apl.

Analizaf1 legalitatea deciziei instan;ei de ape!.

ca tieiat.
85
de
Safluflea a2-tReturiuI sul
a:
131. Pdndediziapronur4atAdeOM&deApeIBNweIa-a
ddtStatkt pe
iaiI*aspendaii ajUdtdWlas4e Cu
de
4mpotrnAceaei .&clt*rnitiatmatU., cam tat
ct hmod flit *I& :1 flhirict pinL a rimaw)In
eQafSc3in*n%n*e eauathde P.O
ces
apeflduitatnenul*perintr4Ll. &arM*Ifllthnele
6 &czuI ii am
jJflflncaflepa4t*en4t
roltcftuzei, 1I
iini

C3eakcjsuwtauude.teauw? .

132. La primul termen, d judecata that dupA Casarea cu


na
lnflItpre:Ca wiwe 4ccursuJw ,dec1ara $n zA,
iut
q$pfiwcare4sokci1at3flntei
In
care ftn aflhi4,s* 4jspA
de
.4npq-cupkar heiate de
JI?ieti.

J.L. a soncn instaz4$ pererea decomp)qt


[ ?c,
In repli a atAtat c se afW Ia nnn%

uii)Ufl1VWI 4

urn
Ce va decide instanfa c eKaierer m Ai,e a ia.
cererii de chemare mnjudecutd?

133. P.O. adt rcc jnipoiva deciei pronunate de


Curtea de Apel Bucureti pnn care aceastA instanlA a adniis
87

.clmisibil a cereri i formu


l$qP -

Ju4*ri,$ectw 3
dinH. 4in
,i

,upqye$j
ce privire la admisibilitatea
CA
4i4untw* *4P flWlt4
sLflv3ty
bautudakoolice
MI4I4

tni&fbtdetl& apei

tS a formulat contestae
aEilSa4iMndbA n(Wfost
jihdtoat pdih& Stiuapa
...I.
it:

do h,itk*tWPt9UUIIPM
Ce c de recurs? Motivati. r

ws conte3ft4W mn4midare?

nnulat
inwct Imp thva dccizin
lost
fau1ichnuZ
aciimn4
Aotickst. reSpingerea
;r
itt
fia4ci4##cWW ci0

erare -

depus o thfe 1* 1?4!)


ha
prin cart ti?t
izleta IDAdIDISibIl.
It

sensul ol ). i la plata dobnzilor afetente sumei de


709 )O lea $t ntci 1*Qrpe hpOZipne at de
coroborate cugt3 iC.oc.v, Ute instan.
89

13$. Ju4cJorj Ploiqti admis acjipea, fQrl9uiat- de


rec1anaigu1 F.A. i 1-a obigat pe,prtul BY. a-i rest*qswpa &aSCSPIUS excepPa
de240.OQQici,nnpnaaalL a cA prin hotararCa
T4bUnaIukPflhova a respiascnefondat apeluJ declant de
pAr&tdY. Impptriva smt$g4eiprimei inanI@st w ,ualosIreWiP$lPe
IAIU flktrCOflWC11ft
Qirtea deApelPloio a anulat ca netimbat recursul declarat e 4IIMS
do pti4 84 ppotrjv; jud$h4oriO
Ia t aI B. le opeL
aiare i
a
*tLilprewntatteclt
rin
od frilpitR Pse
nsncsie,soahu4t
r
a sojiGiflVt*fl
:1-
-

tic
t1flpinsq
srn H j ( i
1139sfl;99flt1SP&1fl #W# :Wemei pe d4spo4ile
rcereriikreVfr$t
j1$ Qpr flfl a a
renut greit existei4a clauzei coutjctua1e prqee 1
W&fl4tQt4#cQYi9AJIW. .unpkAp o&orI&$t0rUIhi
iflstanja de recu a renut cA4 in calita de I n judecat pe
cuinpArAtor, conttactu
a fost de rea-credin{A atunci cnd a In
incheiat 0 in dplin 12,
We vknnrc-cum$nre &aapeatwui
loc care siwatn$,TW.
uiqte Tnstatfla a iepnut cA data at Li depus nunune d1IIgcne
lat camQbiII1ip.paUZ
-
pse

:1t4E?J

ijegal, i*4Wa wyocal


a24qJ* 4wci

L c*# 4
flau a

Ce vu decid nftan;a?
dEatac 91:
Mn stpdn O22a*RtJ$ acunea It 1iniproprIctaei pO*sicriffibbi
AK qi a 411gM pe 03. dli ia acestula In doplina pr H
oskatb P It4sdL*r 1, are asupra cererli dttsviauire.
.J . tLVtblJ[ P1) 3h 4.
141T. PaflrW*lq7fltUfre?t. :H H
.in if 1 4 1
andriciat.
epdhd oOndictriu cu-T.U1 ircvjrea
fir IJ*dMa rs ltotih SectOrdlul; 2!tucutiT pin
tdrkesr?t qedh4iale
a
A1k
?T:
E !ffldir*sk,ti :,Li)

flbd *c
*oi4a th4eIknr.
t cit*%*bctL $
jct. 1i 7 C.poo.I1i.tr r % ;11ff 3 s1staaI$bth ceafr4cpc
.
attic zaopmcfloSd 1*4
Z hi 11 adustIa iateoW4& naturl 4 WL
seht$4flr pOEc )depllhfre decara twin Ttpmafl$dd
6idI1emitu&fld
i$: !t1o de:cnaii4e
ficata.

area do4 dSuahotidrt


1 1t
a)dece cflna
,td sdInvtftd
1PIIt1& pnij
?sn(a CU

aA Ia data de 21.09.2004, SJ a
P.M., ollcItddbNea $ri
rietale i osesie m Imobil situat

antu1aarAtatiinobiIuIaapat-
ic motcnitcr este, cmform cert
i:ladatade 11.01.2000.
toiew* 9eh#$aie Wbthk AitdUtMctatare a cixqd Ica nemn
n1st114e1 teji4t czrarA snhi5)OO7, care ii
a
B.D.
SiSpetrarea
La

iei de
tuate
i4Aa

realiiistrat

prinentru
)1OSUI
Liflur,
cupa,
Iintre

re Cu

1998,
calea
95
Spc(e
apartamente
ordonantei preedinia1e, s ridice materialeldepotate In aniil
1996 pe terenul coproprietatea acestora.

EJe solu(ie va pronuna instana?

146. Prfl cererea de chemare InjudecatA, A.D. a solicitat


calea ordoTlantei preedinia1e desfiintarea Unor lucrri d4
de O.L. J udectoria
ejmuirea i
Cormu1a( de

cauz Inlic nut c la


ternejustificat.
pri existA un litigiu
Inlprejmuirea i. 1ucile ii
Iui A.D ctreiactei
formulat acrh3c tfln4U flu a mai continuat lucrrile.

Ce va decide instanfa cu privire la cererea fqrmulatz I

cc1usiyg lui

mulat crere
prezej4t 4!
iflSt

fr
dqatA,
aacunt*m4

jide
imobilul repcctiv. ri masa bunu
ni I printr-un act
Imprejurarea ci podul imobillui i usct spaiii
corn deo u a cererli de
rece n pIu sonal.
a n .rec1amantii1 este singurul care
itW t rc*U e ere

Care e.cte efectul neformuldrii unei cereri reconvenfion


dec4t?eA.L?L
Considera(i c cererea de irnervenfle este admisibik
lvfotiva(i.

Se A41uh1I peo1I

I 12IVt . p
UK:
1Ni&4
nod 1-
a pe dispozijiiie art. 674 C.proC.civ.
a artat c la datA de 2O227,pitU1; tnSoi
ne, au ocupat terenul In cauz
azigajai
-

care flu au permis tt a


MI bft: Rc1aMantui arAtat a A tare2
tIGY oth i nthi menpnerea posesief t rM&t
per*neIe angajAte de acest au folosit fbt, fimd ti*tiite
ntarf Redamantia 1tasb1u
eafUpeca1ea
te podWm gave
_zie natura
prejudicii teren impkui afi iZate

se
1ucrri agricole poate

de
fl!i2Ofl&S%sdliitat The6nndktoi* cEV4. d14iwiea
kde**1flE4-titkM ffiflo*idiffibbihd
Seotonil 3. Ce a fbsthOn*4bfl-dispeflWht674
%hr 4U$UPP$ It C1isJ+dji+ fl C

c4
Uni#. zsstc uc aetuflCiUl V.Pcuu1thnU1 d&ii
ru a se
e urma

and c
tenitor

;ovite,
auten
cut In
acestor
iga s

c,rmul

tare ci

va
proLtoresc,
toru1 a
flu are
xecuWse silhtd 101
100
Ia efectuareu v&nziii, ea flu mai este
unde locui i depozita bunurile sale spre deosebire tie fosu:
spe, crc a dent evacuarea, dei poate locul Cu mania u. e. Soh4ia * fot meninutA in apel.
a4eclarat Tu1tCTflflta.
lnstana a:admitcontesta$ia,,a anulattoate fonneic tie exe
cutate i a suspendat escCntr Ia Impkirea bunurilor
t cumarnotivatsoiuPa?
comune dintre i ck vajuarea din iocuintA Sc
face ImpreunA cu LbUnwile contestatorultii iiprOnwflatde Judectotia Storu1ui 2
nefiind individuaiizate, hotirfirea de evacuare nu poatt ft. pus unea In revendicare a reclamantiihii OP.,
in executare.
ImpothvaecOteiaaeinea deehmtrecutsintimata. asc pItWti cheltuieli dejudecatA.
nIt1v, sa obinut Investitea cuformulA
:c\
LI c1:t14 47: ) ; .44
sirnniireasUfl1e1 respective.
Ce vadecide,iinspe;.Jwfaqai aim vu modva suIa4taT
3. !Wfz ..
fAcut contestaPe, cernd s se admit
1%: Thbun reci este In imposibilitte de a pmti,
;Eucetka admia ttexsui deviant Inipo
triva sentinei pronui4ate de Judecatoria Sectorului I Buctweti. ma penUU care este urmit
se PC art. 1101 a1in. (2) C.civ., a admis
a cant aentintaitacaM i,fond, aadmisaqituiea.rec1aaan fixnd plata sulnei In trei rate lunare,
tuiui P1., In conlradictoriu cu T.V. ,

e Ia tennen atragrd decaderea din bene


Prin contestaa formulata mnipotriva executrii siite pOmi te a.
pe ban deciziei pronun$ate tie Tribunalul Bueure, T.V. a
solkftat4aqei a lAareasca In;eiesui i aplicarea the
iflionataI:deoiti;?T )
.
,,sanei?
tflj41j BucorE$ioa respins contestaia, pe motit ca de
iecizii In diAdu$Ie flu comporta inteiptetri. a la titlu Iflregistrati Ia Curtea Apel
cu
acestel heflrfri contestatorul a deviant tecurs. G. a solicitat ca, In contradictori1 deciziei
Imurit Ii4elesul disprzitivulUi
east
Ce a deeWe, spe;4 instai4a$ eUrn va asotiva sohqIa? instai4L
hi
, s-a artat c, din eroare, s-a ,dispus, prin
A, aparta
desfiinjarea uii de intrare la
157. GJc achemat mnjudecatape ILl., paWru a Ii) obligatisa-i
recunoascA dreptui tie proprietate asupra imobilului specificat In itiileIn care reclarnanta flu a cerut, prui
a u. &intrareIa apartaEflefl1Ulfl1.l ci
.
:
neapartaniente1eflr.lIi2.

In motivarea acesteia, reciamanta a aratt* In cadnil exec


utirii acunii judecAtorqti prin care sopil sAu fusese obiigat la
asupraciWStaPeiIfl tUlu?
plataswmsei de 2O.QOfll4 e&nauI judetresc I k4adtt la
llc4tae papthi 4LimobilOI IwIltiaiu,Mareeste pWcprietat as. ti i
Ac$ltmerw festhft.paasatca h1adrnistbUAcw Srjtheatei ci ormulatg Iad&de 12L1L2005 la Judec.i
ureti, contesttea S.R.L.,.
*0 sloiflefit c.ralantaa hitzuvoofUeta4k3iA execUtart
101
sa&in

Cflutare.

Conteatoarea a mai artat cA bunul imidtemkpro


prietatea.debitorului, E.F deoarece a fost adus ca aport la capi
t.4u1 social al contestatoarei la 10.102004, inaiated ?ncq*rea

se
de
C.civ), dt*rc2.C