Sunteți pe pagina 1din 10

Clasa 1 Conturi de capitaluri, provizioane, mprumuturi i datorii

asimilate Class 1 Capital accounts

10. Capital i rezerve 10 Capital and reserves


101. Capital 101 Capital
1011. Capital subscris nevrsat (P) 1011 Subscribed capital not paid
1012. Capital subscris vrsat (P) 1012 Subscribed capital paid
1015. Patrimoniul regiei (P) 1015 Patrimony (autonomous public sector entities)
1016. Patrimoniul public (P) 1016 Public patrimony
1017. Patrimoniul privat(P) 1017 Private patrimony
1018. Patrimoniul institutelor naionale de cercetaredezvoltare (P) 1018 National institutes of research and development patrimony
103. Alte elemente de capitaluri proprii 103 Other elements of the own capital
1031. Beneficii acordate angajailor sub forma instrumentelor de
1031 Benefits granted to employees in the form of own capital instruments
capitaluri proprii (P)
1033. Diferene de curs valutar n relaie cu investiia net ntro entitate
1033 Exchange rate differences related to net investment in a foreign entity
strin (A/P)
1038. Diferene din modificarea valorii juste a activelor financiare 1038 Differences in fair value of financial assets available for sale and other
disponibile n vederea vnzrii i alte elemente de capitaluri proprii(A/P) own capital elements
104. Prime de capital 104 Premium related to capital
1041. Prime de emisiune (P) 1041 Share premium
1042. Prime de fuziune/divizare (P) 1042 Merger /demerger premium
1043. Prime de aport (P) 1043 Share premium contribution in kind
1044. Prime de conversie a obligaiunilor n aciuni (P) 1044 Debenture conversion premium
105. Rezerve din reevaluare (P) 105 Revaluation reserve
106. Rezerve 106 Reserves
1061. Rezerve legale (P) 1061 Legal reserve
1063. Rezerve statutare sau contractuale (P) 1063 Statutory or contractual capital reserve
1068. Alte rezerve (P) 1068 Other reserves
107. Diferene de curs valutar din conversie(A/P) 107 Exchange rate differences from conversion
108. Interese care nu controleaz 108 Non-controlling interests
1081. Interese care nu controleaz rezultatul exerciiului financiar (A/P) 1081 Non-controlling interests - profit (loss) for the period
1082. Interese care nu controleaz alte capitaluri proprii (A/P) 1082 Non-controlling interests other own capital
109. Aciuni proprii 109 Own shares
1091. Aciuni proprii deinute pe termen scurt (A) 1091 Short-term own shares
1092. Aciuni proprii deinute pe termen lung (A) 1092 Long-term own shares
1095. Aciuni proprii reprezentnd titluri deinute de societatea
absorbit la societatea absorbant (A) 1095 Shares of the absorbing entity owned by the entity absorbed

11. Rezultatul reportat 11 Retained earnings


117. Rezultatul reportat 117 Retained earnings
1171. Rezultatul reportat reprezentnd profitul nerepartizat sau
1171 Profit/loss carried forward
pierderea neacoperit (A/P)
1172. Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dat a 1172 Retained earnings due to the adoption of IAS for the first time, with the
IAS, mai puin IAS 29 (A/P) exception of IAS 29
1173. Rezultatul reportat provenit din modificrile politicilor contabile
1173 Retained earnings due to the changes in accounting policies
(A/P)
1174. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (A/P) 1174 Retained earnings resulting from the correction of accounting errors
1175. Rezultatul reportat reprezentnd surplusul realizat din rezerve din 1175 Retained earnings representing the surplus obtained from revaluation
reevaluare (P) reserves
1176. Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea
1176 Retained earnings resulting from the adoption of Accounting
reglementrilor contabile conforme cu directivele europene (A/P)
Regulations according to the European Directives
12. Rezultatul exerciiului financiar 12 Profit/ Loss for the period
121. Profit sau pierdere (A/P) 121 Profit/ Loss for the period
129. Repartizarea profitului (A)
129 Profit appropriation
14. Ctiguri sau pierderi legate de emiterea, rscumprarea,
14 Gains or losses in respect of issuance, redemption, sale, free
vnzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de
transfer or cancellation of own capital instruments
capitaluri proprii
141. Ctiguri legate de vnzarea sau anularea instrumentelor de
141 Gains in respect of sales or cancellation of own capital instruments
capitaluri proprii
1411. Ctiguri legate de vnzarea instrumentelor de capitaluri proprii
1411 Gains related to sale of own capital instruments
(P)
1412. Ctiguri legate de anularea instrumentelor de capitaluri proprii
1412 Gains related to cancellation of own capital intruments
(P)
149. Pierderi legate de emiterea, rscumprarea, vnzarea, cedarea cu 149 Losses in respect of issuance, redemption, sale, free transfer or
titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii cancellation of own capital instruments
1491. Pierderi rezultate din vnzarea instrumentelor de capitaluri proprii
1491 Losses related to sale of own capital instruments
(A)
1495. Pierderi rezultate din reorganizri, care sunt determinate de 1495 Losses arising from reorganizations, caused by cancellation of held
anularea titlurilor deinute (A) capital instruments
1498. Alte pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (A)
1498 Other losses related to own capital instruments
15. Provizioane 15 Provisions
151. Provizioane 151 Provisions
1511. Provizioane pentru litigii (P) 1511 Provisions for litigation
1512. Provizioane pentru garanii acordate clienilor (P) 1512 Provisions for guarantees to customers
1513. Provizioane pentru dezafectare imobilizri corporale i alte 1513 Provisions for the decommissioning of tangible non-current assets and
aciuni similare legate de acestea (P) other similar actions
1514. Provizioane pentru restructurare (P) 1514 Provisions for restructuring costs
1515. Provizioane pentru pensii i obligaii similare (P) 1515 Provisions for pensions and similar obligations
1516. Provizioane pentru impozite (P) 1516 Provisions for taxes

www.plusfinanciar.ro
1517. Provizioane pentru terminarea contractului de munc (P) 1517 Provisions for termination of employment
1518. Alte provizioane (P)
1518 Other provisions
16. mprumuturi i datorii asimilate 16 Loans and similar debts
161. mprumuturi din emisiuni de obligaiuni 161 Debenture loans
1614. mprumuturi externe din emisiuni de obligaiuni garantate de stat
1614 Foreign debenture loans guaranteed by the State
(P)
1615. mprumuturi externe din emisiuni de obligaiuni garantate de bnci
1615 Foreign debenture loans guaranteed by banks
(P)
1617. mprumuturi interne din emisiuni de obligaiuni garantate de stat
1617 Domestic debenture loans guaranteed by the State
(P)
1618. Alte mprumuturi din emisiuni de obligaiuni (P) 1618 Other debenture loans
162. Credite bancare pe termen lung 162 Long-term bank loans
1621. Credite bancare pe termen lung (P) 1621 Long-term bank loans
1622. Credite bancare pe termen lung nerambursate la scaden (P) 1622 Long-term bank loans in arrears
1623. Credite externe guvernamentale (P) 1623 Foreign Government loans
1624. Credite bancare externe garantate de stat (P) 1624 Foreign loans guaranteed by the State
1625. Credite bancare externe garantate de bnci (P) 1625 Foreign loans guaranteed by banks
1626. Credite de la trezoreria statului (P) 1626 State Treasury loans
1627. Credite bancare interne garantate de stat (P) 1627 Domestic loans guaranteed by the State
166. Datorii care privesc imobilizrile financiare 166 Debts relating to financial assets
1661. Datorii fa de entitile afiliate (P) 1661 Debts towards affiliated entities
1663. Datorii fa de entitile asociate i entitile controlate n comun
1663 Debts towards associates and jointly controlled entities
(P)
167. Alte mprumuturi i datorii asimilate (P) 167 Other loans and similar debts
168. Dobnzi aferente mprumuturilor i datoriilor asimilate 168 Accrued interest on loans and similar debts
1681. Dobnzi aferente mprumuturilor din emisiuni de obligaiuni (P) 1681 Accrued interest on debenture loans
1682. Dobnzi aferente creditelor bancare pe termen lung (P) 1682 Accrued interest on long-term bank loans
1685. Dobnzi aferente datoriilor fa de entitile afiliate (P) 1685 Accrued interest on debts towards affiliated entities
1686. Dobnzi aferente datoriilor fa de entitile asociate i entitile 1686 Accrued interest on debts towards associates and jointly controlled
controlate n comun (P) entities
1687. Dobnzi aferente altor mprumuturi i datorii asimilate (P) 1687 Accrued interest on other loans and similar debts
169. Prime privind rambursarea obligaiunilor i a altor datorii 169 Premium on redemption of bonds and other debts
1691. Prime privind rambursarea obligaiunilor (A) 1691 Premium on redemption of bonds
1692. Prime privind rambursarea altor datorii (A)
1692 Premium on redemption of other debts
Clasa 2 Conturi de imobilizri Class 2 Non-current assets
20. Imobilizri necorporale 20 Intangible assets
201. Cheltuieli de constituire (A) 201 Set-up costs
203. Cheltuieli de dezvoltare (A) 203 Development costs
205. Concesiuni, brevete, licene, mrci comerciale, drepturi i active 205 Concessions, patents, licences, trademarks and similar rights and
similare (A) assets
206. Active necorporale de explorare i evaluare a resurselor minerale
206 Intangible assets of exploration for and evaluation of mineral resources
(A)
207. Fond comercial 207 Goodwill
2071. Fond comercial pozitiv (A) 2071 Positive goodwill
2075. Fond comercial negativ (P) 2075 Negative goodwill
208. Alte imobilizri necorporale (A)
208 Other intangible assets
21. Imobilizri corporale 21 Tangible assets
211. Terenuri i amenajri de terenuri (A) 211 Freehold land and land improvements
2111. Terenuri 2111 Freehold land
2112. Amenajri de terenuri 2112 Land improvements
212. Construcii (A) 212 Buildings
213. Instalaii tehnice i mijloace de transport 213 Plant and machinery and motor vehicles
2131. Echipamente tehnologice (maini, utilaje i instalaii de lucru) (A) 2131 Plant and machinery
2132. Aparate i instalaii de msurare, control i reglare (A) 2132 Measurement, control and adjustment devices
2133. Mijloace de transport (A) 2133 Motor vehicles
214. Mobilier, aparatur birotic, echipamente de protecie a valorilor
214 Fixtures and fittings
umane i materiale i alte active corporale (A)
215. Investiii imobiliare (A) 215 Investment property
216. Active corporale de explorare i evaluare a resurselor minerale (A) 216 Tangible assets of exploration for and evaluation of mineral resources
217. Active biologice productive (A)
217 Biological assets
22. Imobilizri corporale n curs de aprovizionare 22 Tangible assets in transit
223. Instalaii tehnice i mijloace de transport n curs de aprovizionare
223 Plant and machinery and motor vehicles in transit
(A)
224. Mobilier, aparatur birotic, echipamente de protecie a valorilor
224 Fixtures and fittings in transit
umane i materiale i alte active corporale n curs de aprovizionare (A)
227. Active biologice productive n curs de aprovizionare (A)
227 Biological assets in transit
23. Imobilizri n curs 23 Non-current assets in progress
231. Imobilizri corporale n curs de execuie (A) 231 Tangible assets in progress
235. Investiii imobiliare n curs de execuie (A)
233 Investment property in progress
26. Imobilizri financiare 26 Financial assets
261. Aciuni deinute la entitile afiliate (A) 261 Shares in affiliated entities
262. Aciuni deinute la entiti asociate (A) 262 Shares in associates
263. Aciuni deinute la entiti controlate n comun (A) 263 Shares in jointly controlled entities
264. Titluri puse n echivalen (A) 264 Investments accounted for using the equity method
265. Alte titluri imobilizate (A) 265 Other long term investments
266. Certificate verzi amnate (A) 266 Deferred green certificates
267. Creane imobilizate 267 Long term receivables

www.plusfinanciar.ro
2671. Sume de ncasat de la entitile afiliate (A) 2671 Amounts to be received from affiliates
2672. Dobnda aferent sumelor de ncasat de la entitile afiliate (A) 2672 Accrued interest on amounts to be received from affiliates
2673. Creane fa de entitile asociate i entitile controlate n comun
2673 Receivables related to associates and jointly controlled entities
(A)
2674. Dobnda aferent creanelor fa de entitile asociate i entitile 2674 Accrued interest on receivables related to associates and jointly
controlate n comun (A) controlled entities
2675. mprumuturi acordate pe termen lung (A) 2675 Long term loans
2676. Dobnda aferent mprumuturilor acordate pe termen lung (A) 2676 Accrued interest on long term loans
2677. Obligaiuni achiziionate cu ocazia emisiunilor efectuate de teri
2677 Bonds acquired on third party issuances
(A)
2678. Alte creane imobilizate (A) 2678 Other long term receivables
2679. Dobnzi aferente altor creane imobilizate (A) 2679 Accrued interest on other long term receivables
269. Vrsminte de efectuat pentru imobilizri financiare 269 Amounts payable in relation with financial noncurrent assets
2691. Vrsminte de efectuat privind aciunile deinute la entitile
2691 Amounts payable in relation with investments in affiliated entities
afiliate (P)
2692. Vrsminte de efectuat privind aciunile deinute la entiti
2692 Amounts payable in relation with associates
asociate (P)
2693. Vrsminte de efectuat privind aciunile deinute la entiti
2693 Amounts payable in relation with jointly controlled entities
controlate n comun (P)
2695. Vrsminte de efectuat pentru alte imobilizri financiare (P)
2695 Amounts payable in relation with other financial assets
28. Amortizri privind imobilizrile 28 Depreciation of non-current assets
280. Amortizri privind imobilizrile necorporale 280 Amortization of intangible assets
2801. Amortizarea cheltuielilor de constituire (P) 2801 Amortization of set-up costs
2803. Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare (P) 2803 Amortization of development costs
2805. Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenelor, mrcilor 2805 Amortization of concessions, patents, licences, trademarks and similar
comerciale, drepturilor i activelor similare (P) rights and assets
2806. Amortizarea activelor necorporale de explorare i evaluare a 2806 Amortization of intagible assets of exploration for and evaluation of
resurselor minerale (P) mineral resources
2807. Amortizarea fondului comercial (P) 2807 Amortization of goodwill
2808. Amortizarea altor imobilizri necorporale (P) 2808 Amortization of other intangible assets
281. Amortizri privind imobilizrile corporale 281 Depreciation of tangible assets
2811. Amortizarea amenajrilor de terenuri (P) 2811 Depreciation of land improvements
2812. Amortizarea construciilor (P) 2812 Depreciation of buildings
2813. Amortizarea instalaiilor i mijloacelor de transport (P) 2813 Depreciation of plant and machinery and motor vehicles
2814. Amortizarea altor imobilizri corporale (P) 2814 Depreciation of other tangible assets
2815. Amortizarea investiiilor imobiliare (P) 2815 Depreciation of investment property
2816. Amortizarea activelor corporale de explorare i evaluare a 2816 Depreciation of tangible assets of exploration for and evaluation of
resurselor minerale (P) mineral resources
2817. Amortizarea activelor biologice productive (P)
2817 Depreciation of biological assets
29. Ajustri pentru deprecierea sau pierderea de valoare a
29 Impairment of non-current assets
imobilizrilor
290. Ajustri pentru deprecierea imobilizrilor necorporale 290 Impairment of intangible assets
2903. Ajustri pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare (P) 2903 Impairment of development costs
2905. Ajustri pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licenelor, 2905 Impairment of concessions, patents, licences, trademarks and similar
mrcilor comerciale, drepturilor i activelor similare (P) rights and assets
2906. Ajustri pentru deprecierea activelor necorporale de explorare i 2906 Impairment of intangible assets of exploration for and evaluation of
evaluare a resurselor minerale (P) mineral resources
2908. Ajustri pentru deprecierea altor imobilizri necorporale (P) 2908 Impairment of other intangible assets
291. Ajustri pentru deprecierea imobilizrilor corporale 291 Impairment of tangible assets
2911. Ajustri pentru deprecierea terenurilor i amenajrilor de terenuri
2911 Impairment of land and land improvements
(P)
2912. Ajustri pentru deprecierea construciilor (P) 2912 Impairment of buildings
2913. Ajustri pentru deprecierea instalaiilor i mijloacelor de transport
2913 Impairment of plant and machinery and motor vehicles
(P)
2914. Ajustri pentru deprecierea altor imobilizri corporale (P) 2914 Impairment of other tangible assets
2915. Ajustri pentru deprecierea investiiilor imobiliare (P) 2915 Impairment of investment property
2916. Ajustri pentru deprecierea activelor corporale de explorare i 2916 Impairment of tangible assets of exploration for and evaluation of
evaluare a resurselor minerale (P) mineral resources
2917. Ajustri pentru deprecierea activelor biologice productive (P) 2917 Impairment ofbiological assets
293. Ajustri pentru deprecierea imobilizrilor n curs de execuie 293 Impairment of non-current assets in progress
2931. Ajustri pentru deprecierea imobilizrilor corporale n curs de
2931 Impairment of tangible assets in progress
execuie (P)
2935. Ajustri pentru deprecierea investiiilor imobiliare n curs de
2935 Impairment of investment property in progress
execuie (P)
296. Ajustri pentru pierderea de valoare a imobilizrilor financiare 296 Impairment of financial assets
2961. Ajustri pentru pierderea de valoare a aciunilor deinute la
2961 Impairment of investments in affiliated entities
entitile afiliate (P)
2962. Ajustri pentru pierderea de valoare a aciunilor deinute la entiti
2962 Impairment of investments in associates and jointly controlled entities
asociate i entiti controlate n comun (P)
2963. Ajustri pentru pierderea de valoare a altor titluri imobilizate (P) 2963 Impairment of other long term investments
2964. Ajustri pentru pierderea de valoare a sumelor de ncasat de la
2964 Impairment of amounts to be received from affiliates
entitile afiliate (P)
2965. Ajustri pentru pierderea de valoare a creanelor fa de entitile 2965 Impairment of receivables related to associates and jointly controlled
asociate i entitile controlate n comun (P) entities
2966. Ajustri pentru pierderea de valoare a mprumuturilor acordate pe
2966 Impairment of long term loans
termen lung (P)
2968. Ajustri pentru pierderea de valoare a altor creane imobilizate (P)
2968 Impairment of other receivables
Clasa 3 Conturi de stocuri i producie n curs de execuie Class 3 - Inventories and work in progress
30. Stocuri de materii prime i materiale 30 Raw materials and consumables
301. Materii prime (A) 301 Raw materials

www.plusfinanciar.ro
302. Materiale consumabile 302 Consumables
3021. Materiale auxiliare (A) 3021 Auxiliary materials
3022. Combustibili (A) 3022 Fuel
3023. Materiale pentru ambalat (A) 3023 Packaging materials
3024. Piese de schimb (A) 3024 Spare parts
3025. Semine i materiale de plantat (A) 3025 Seeds and sapling
3026. Furaje (A) 3026 Fodder
3028. Alte materiale consumabile (A) 3028 Other consumables
303. Materiale de natura obiectelor de inventar (A) 303 Materials in the form of small inventory
308. Diferene de pre la materii prime i materiale (A/P)
308 Price differences on raw materials and consumables
32. Stocuri n curs de aprovizionare 32 Inventories in transit
321. Materii prime n curs de aprovizionare (A) 321 Raw materials in transit
322. Materiale consumabile n curs de aprovizionare (A) 322 Consumables in transit
323. Materiale de natura obiectelor de inventar n curs de aprovizionare
323 Materials in the form of small inventory in transit
(A)
326. Active biologice de natura stocurilor n curs de aprovizionare (A) 326 Biological assets in the form of inventories in transit
327. Mrfuri n curs de aprovizionare (A) 327 Goods purchased for resale in transit
328. Ambalaje n curs de aprovizionare (A)
328 Packaging materials in transit
33. Producie n curs de execuie 33 Work in progress
331. Produse n curs de execuie (A) 331 Work in progress
332. Servicii n curs de execuie (A)
332 Services in progress
34. Produse 34 Goods
341. Semifabricate (A) 341 Semi-finished goods
345. Produse finite (A) 345 Finished goods
346. Produse reziduale (A) 346 Residual products
347. Produse agricole (A) 347 Agricultural products
348. Diferene de pre la produse (A/P)
348 Price differences on goods

35. Stocuri aflate la teri 35 Inventories at third parties


351. Materii i materiale aflate la teri (A) 351 Raw materials and consumables at third parties
354. Produse aflate la teri (A) 354 Goods at third parties
356. Active biologice de natura stocurilor aflate la teri (A) 356 Biological assets in the form of inventories at third parties
357. Mrfuri aflate la teri (A) 357 Goods for resale at third parties
358. Ambalaje aflate la teri (A)
358 Packaging materials at third parties
36. Active biologice de natura stocurilor 36 Biological assets in the form of inventories
361. Active biologice de natura stocurilor (A) 361 Biological assets in the form of inventories
368. Diferene de pre la active biologice de natura stocurilor (A/P)
368 Price differences on biological assets in the form of inventories
37. Mrfuri 37 Goods purchased for resale
371. Mrfuri (A) 371 Goods purchased for resale
378. Diferene de pre la mrfuri (A/P)
378 Price differences on goods purchased for resale
38. Ambalaje 38 Packaging
381. Ambalaje (A) 381 Packaging materials
388. Diferene de pre la ambalaje (A/P)
388 Price differences on packaging
39. Ajustri pentru deprecierea stocurilor i produciei n curs de
39 Write-down of inventories and work in progress
execuie
391. Ajustri pentru deprecierea materiilor prime (P) 391 Write-down of raw materials
392. Ajustri pentru deprecierea materialelor 392 Write-down of consumables
3921. Ajustri pentru deprecierea materialelor consumabile (P) 3921 Write-down of consumables
3922. Ajustri pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de
3922 Write-down of materials in the form of small inventory
inventar (P)
393. Ajustri pentru deprecierea produciei n curs de execuie (P) 393 Write-down of work in progress
394. Ajustri pentru deprecierea produselor 394 Write-down of goods
3941. Ajustri pentru deprecierea semifabricatelor (P) 3941 Write-down of semi finished goods
3945. Ajustri pentru deprecierea produselor finite (P) 3945 Write-down of finished goods
3946. Ajustri pentru deprecierea produselor reziduale (P) 3946 Write-down of residual products
3947. Ajustri pentru deprecierea produselor agricole (P) 3947 Write-down of agricultural products
395. Ajustri pentru deprecierea stocurilor aflate la teri 395 Write-down of inventories held at third parties
3951. Ajustri pentru deprecierea materiilor i materialelor aflate la teri
3951 Write-down of raw materials and consumables at third parties
(P)
3952. Ajustri pentru deprecierea semifabricatelor aflate la teri (P) 3952 Write-down of semi finished goods at third parties
3953. Ajustri pentru deprecierea produselor finite aflate la teri (P) 3953 Write-down of finished goods at third parties
3954. Ajustri pentru deprecierea produselor reziduale aflate la teri (P) 3954 Write-down of residual products at third parties
3955. Ajustri pentru deprecierea produselor agricole aflate la teri (P) 3955 Write-down of agricultural products at third parties
3956. Ajustri pentru deprecierea activelor biologice de natura stocurilor
3956 Write-down of biological assets in the form of inventories
aflate la teri (P)
3957. Ajustri pentru deprecierea mrfurilor aflate la teri (P) 3957 Write-down of goods for resale at third parties
3958. Ajustri pentru deprecierea ambalajelor aflate la teri (P) 3958 Write-down of packaging materials at third parties
396. Ajustri pentru deprecierea activelor biologice de natura stocurilor
396 Write-down of animals
(P)
397. Ajustri pentru deprecierea mrfurilor (P) 397 Write-down of goods purchased for resale
398. Ajustri pentru deprecierea ambalajelor (P)
398 Write-down of packaging materials
CLASA 4 CONTURI DE TERI Class 4 - Third party accounts
40. Furnizori i conturi asimilate 40 Suppliers and similar accounts
401. Furnizori (P) 401 Suppliers

www.plusfinanciar.ro
403. Efecte de pltit (P) 403 Bills of exchange payable
404. Furnizori de imobilizri (P) 404 Suppliers of non-current assets
405. Efecte de pltit pentru imobilizri (P) 405 Bills of exchange payable to suppliers of noncurrent assets
408. Furnizori facturi nesosite (P) 408 Suppliers - invoices to be received
409. Furnizori debitori 409 Advance payments to suppliers
4091. Furnizori debitori pentru cumprri de bunuri de natura stocurilor
4091 Advance payments to suppliers for the purchase of inventories
(A)
4092. Furnizori debitori pentru prestri de servicii (A) 4092 Advance payments to suppliers for the purchase of services
4093. Avansuri acordate pentru imobilizri corporale (A) 4093 Advance payments for tangible assets
4094. Avansuri acordate pentru imobilizri necorporale (A)
4094 Advance payments for intangible assets
41. Clieni i conturi asimilate 41 Customers and similar accounts
411. Clieni 411 Customers
4111. Clieni (A) 4111 Customers
4118. Clieni inceri sau n litigiu (A) 4118 Doubtful customers or customers involved in litigation
413. Efecte de primit de la clieni (A) 413 Bills of exchange receivable
418. Clieni facturi de ntocmit (A) 418 Customers - invoices to be issued
419. Clieni creditori (P)
419 Advance payments from customers
42. Personal i conturi asimilate 42 Payroll and similar accounts
421. Personal salarii datorate (P) 421 Employees - salaries payable
423. Personal ajutoare materiale datorate (P) 423 Other social benefits granted to employees
424. Prime reprezentnd participarea personalului la profit (P) 424 Profit share payable to employees
425. Avansuri acordate personalului (A) 425 Advances to employees
426. Drepturi de personal neridicate (P) 426 Employees rights not claimed
427. Reineri din salarii datorate terilor (P) 427 Retentions from salaries payable to third parties
428. Alte datorii i creane n legtur cu personalul 428 Other employee-related debts and claims
4281. Alte datorii n legtur cu personalul (P) 4281 Other employee-related debts
4282. Alte creane n legtur cu personalul (A)
4282 Other employee-related claims
43. Asigurri sociale, protecia social i conturi asimilate 43 Social security and similar accounts
431. Asigurri sociale 431 Social security
4311. Contribuia unitii la asigurrile sociale (P) 4311 Companys contribution to social security
4312. Contribuia personalului la asigurrile sociale (P) 4312 Employees contribution to pension fund
4313. Contribuia angajatorului pentru asigurrile sociale de sntate
4313 Companys contribution to health insurance
(P)
4314. Contribuia angajailor pentru asigurrile sociale de sntate (P) 4314 Employees contribution to health insurance
437. Ajutor de omaj 437 Unemployment fund
4371. Contribuia unitii la fondul de omaj (P) 4371 Companys contribution to unemployment fund
4372. Contribuia personalului la fondul de omaj (P) 4372 Employees contribution to unemployment fund
438. Alte datorii i creane sociale 438 Other personnel-related debts and claims
4381. Alte datorii sociale (P) 4381 Other personnel-related debts
4382. Alte creane sociale (A) 4382 Other personnel-related claims
44 Amounts payable to the state budget, special funds and similar
44. Bugetul statului, fonduri speciale i conturi asimilate
accounts
441. Impozitul pe profit/venit 441 Income tax
4411. Impozitul pe profit (P) 4411 Tax on profit
4418. Impozitul pe venit (P) 4418 Income tax
442. Taxa pe valoarea adugat 442 Value added tax
4423. TVA de plat (P) 4423 VAT payable
4424. TVA de recuperat (A) 4424 VAT receivable
4426. TVA deductibil (A) 4426 Input VAT
4427. TVA colectat (P) 4427 Output VAT
4428. TVA neexigibil (A/P) 4428 VAT under settlement
444. Impozitul pe venituri de natura salariilor (P) 444 Tax on salaries
445. Subvenii 445 Subsidies
4451. Subvenii guvernamentale (A) 4451 Government subsidies
4452. mprumuturi nerambursabile cu caracter de subvenii (A) 4452 Non-repayable loans in the form of grants
4458. Alte sume primite cu caracter de subvenii (A) 4458 Other amounts received as subsidies
446. Alte impozite, taxe i vrsminte asimilate (P) 446 Other taxes and similar liabilities
447. Fonduri speciale taxe i vrsminte asimilate (P) 447 Special funds - taxes and similar liabilities
448. Alte datorii i creane cu bugetul statului 448 Other debts and claims with the Treasury
4481. Alte datorii fa de bugetul statului (P) 4481 Other debts payable to the Treasury
4482. Alte creane privind bugetul statului (A)
4482 Other claims receivable from the Treasury
45. Grup i acionari/asociai 45 Group and shareholders / associates
451. Decontri ntre entitile afiliate 451 Settlement between affiliated entities
4511. Decontri ntre entitile afiliate (A/P) 4511 Settlement between affiliated entities
4518. Dobnzi aferente decontrilor ntre entitile afiliate (A/P) 4518 Accrued interest for settlement between affiliated entities
453. Decontri cu entitile asociate i entitile controlate n comun 453 Transaction with associates and jointly controlled entities
4531. Decontri cu entitile asociate i entitile controlate 4531 Transactions with associates and jointly controlled entities
4538. Dobnzi aferente decontrilor cu entitile asociate i entitile 4538 Accrued interest on transactions with associates and jointly controlled
controlate n comun (A/P) entities
455. Sume datorate acionarilor/asociailor 455 Amounts owed to shareholders
4551. Acionari/Asociai conturi curente (P) 4551 Shareholders / associates current accounts
4558. Acionari/Asociai dobnzi la conturi curente (P) 4558 Accrued interest on shareholders - current accounts
456. Decontri cu acionarii/asociaii privind capitalul (A/P) 456 Transactions with shareholders / associates related to capital
457. Dividende de plat (P) 457 Dividends payable
458. Decontri din operaiuni n participaie 458 Transactions related to joint operations
4581. Decontri din operaiuni n participaie pasiv (P) 4581 Transactions related to joint operations - liability
4582. Decontri din operaiuni n participaie activ (A)
4582 Transactions related to joint operations - asset
46. Debitori i creditori diveri 46 Sundry debtors and creditors
www.plusfinanciar.ro
461. Debitori diveri (A) 461 Sundry debtors
462. Creditori diveri (P)
462 Sundry creditors
47. Conturi de subvenii, regularizare i asimilate 47 Accruals, subsidies and similar accounts
471. Cheltuieli nregistrate n avans (A) 471 Deferred expenses
472. Venituri nregistrate n avans (P) 472 Deferred income
473. Decontri din operaiuni n curs de clarificare (A/P) 473 Suspense account
475. Subvenii pentru investiii 475 Investment subsidies
4751. Subvenii guvernamentale pentru investiii (P) 4751 Governmental investment subsidies
4752. mprumuturi nerambursabile cu caracter de subvenii pentru
4752 Non-repayable loans in the form of investment subsidies
investiii (P)
4753. Donaii pentru investiii (P) 4753 Investment donations
4754. Plusuri de inventar de natura imobilizrilor (P) 4754 Inventory surpluses in the form of non-current assets
4758. Alte sume primite cu caracter de subvenii pentru investiii (P) 4758 Other amounts received in the form of investment subsidies
478. Venituri n avans aferente activelor primite prin transfer de la clieni
(P) 478 Deferred income related to assets received by transfer from customers

48. Decontri n cadrul unitii 48 Internal transactions


481. Decontri ntre unitate i subuniti (A/P) 481 Transactions between the entity and sub-units
482. Decontri ntre subuniti (A/P)
482 Transactions between sub-units
49. Ajustri pentru deprecierea creanelor 49 Allowances for doubtful debts
491. Ajustri pentru deprecierea creanelor clieni (P) 491 Allowances for doubtful customers
495. Ajustri pentru deprecierea creanelor decontri n cadrul 495 Allowances for doubtful debts from group companies and shareholders /
grupului i cu acionarii/asociaii (P) associates
496. Ajustri pentru deprecierea creanelor debitori diveri (P)
496 Allowances for doubtful sundry debtors
CLASA 5 CONTURI DE TREZORERIE Class 5 - Treasury accounts
50. Investiii pe termen scurt 50 Short term investments
501. Aciuni deinute la entitile afiliate (A) 501 Shares in affiliated entities
505. Obligaiuni emise i rscumprate (A) 505 Redeemed debentures
506. Obligaiuni (A) 506 Debentures
507. Certificate verzi primite (A) 507 Green certificates received
508. Alte investiii pe termen scurt i creane asimilate 508 Other short term investments and related receivables
5081. Alte titluri de plasament (A) 5081 Other short term financial investments
5088. Dobnzi la obligaiuni i titluri de plasament (A) 5088 Accrued interest on debentures and short term investments
509. Vrsminte de efectuat pentru investiiile pe termen scurt 509 Amounts payable for short term financial investments
5091. Vrsminte de efectuat pentru aciunile deinute la entitile
5091 Amounts payable for shares in affiliated entities
afiliate (P)
5092. Vrsminte de efectuat pentru alte investiii pe termen scurt (P)
5092 Amounts payable for other short term financial investments
51. Conturi la bnci 51 Bank accounts
511. Valori de ncasat 511 Outstanding lodgements
5112. Cecuri de ncasat (A) 5112 Cheques
5113. Efecte de ncasat (A) 5113 Bills of exchange held to maturity
5114. Efecte remise spre scontare (A) 5114 Bills of exchange forwarded for discount
512. Conturi curente la bnci 512 Cash at bank
5121. Conturi la bnci n lei (A) 5121 Cash at bank in lei
5124. Conturi la bnci n valut (A) 5124 Cash at bank in foreign currencies
5125. Sume n curs de decontare (A) 5125 Amounts under settlement
518. Dobnzi 518 Interest
5186. Dobnzi de pltit (P) 5186 Accrued interest payable
5187. Dobnzi de ncasat (A) 5187 Accrued interest receivable
519. Credite bancare pe termen scurt 519 Short term bank loans
5191. Credite bancare pe termen scurt (P) 5191 Short term bank loans
5192. Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scaden (P) 5192 Short term bank loans in arrears
5193. Credite externe guvernamentale (P) 5193 Foreign government loans
5194. Credite externe garantate de stat (P) 5194 Foreign loans guaranteed by the State
5195. Credite externe garantate de bnci (P) 5195 Foreign loans guaranteed by banks
5196. Credite de la Trezoreria Statului (P) 5196 State Treasury loans
5197. Credite interne garantate de stat (P) 5197 Domestic loans guaranteed by the State
5198. Dobnzi aferente creditelor bancare pe termen scurt (P)
5198 Accrued interest on short term loans
53. Casa 53 Petty cash
531. Casa 531 Petty cash
5311. Casa n lei (A) 5311 Petty cash in lei
5314. Casa n valut (A) 5314 Petty cash in foreign currencies
532. Alte valori 532 Cash equivalents
5321. Timbre fiscale i potale (A) 5321 Postage and fiscal stamps
5322. Bilete de tratament i odihn (A) 5322 Holiday vouchers
5323. Tichete i bilete de cltorie (A) 5323 Transport tickets
5328. Alte valori (A)
5328 Other cash equivalents
54. Acreditive 54 Letters of credit
541. Acreditive 541 Letters of credit
5411. Acreditive n lei (A) 5411 Letters of credit in lei
5414. Acreditive n valut (A) 5414 Letters of credit in foreign currencies
542. Avansuri de trezorerie(A)
542 Cash advances
58. Viramente interne 58 Internal transfers
581. Viramente interne (A/P)
581 Internal transfers
59. Ajustri pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie 59 Impairment of treasury accounts

www.plusfinanciar.ro
591. Ajustri pentru pierderea de valoare a aciunilor deinute la
591 Impairment of shares in affiliated entities
entitile afiliate (P)
595. Ajustri pentru pierderea de valoare a obligaiunilor emise i
595 Impairment of redeemed debentures
rscumprate (P)
596. Ajustri pentru pierderea de valoare a obligaiunilor (P) 596 Impairment of debentures
598. Ajustri pentru pierderea de valoare a altor investiii pe termen
598 Impairment of other short-term financial investments and related
scurt i creane asimilate (P)
receivables
CLASA 6 CONTURI DE CHELTUIELI Class 6 - Expense accounts
60. Cheltuieli privind stocurile 60 Expenses related to inventories
601. Cheltuieli cu materiile prime 601 Raw materials
602. Cheltuieli cu materialele consumabile 602 Consumables
6021. Cheltuieli cu materialele auxiliare 6021 Auxiliary materials
6022. Cheltuieli privind combustibilii 6022 Fuel
6023. Cheltuieli privind materialele pentru ambalat 6023 Packaging materials
6024. Cheltuieli privind piesele de schimb 6024 Spare parts
6025. Cheltuieli privind seminele i materialele de plantat 6025 Seeds and sapling
6026. Cheltuieli privind furajele 6026 Fodder
6028. Cheltuieli privind alte materiale consumabile 6028 Other consumables
603. Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 603 Materials in the form of small inventory
604. Cheltuieli privind materialele nestocate 604 Materials not stored
605. Cheltuieli privind energia i apa 605 Electricity, heating and water
606. Cheltuieli privind activele biologice de natura stocurilor 606 Biological assets in the form of inventories
607. Cheltuieli privind mrfurile 607 Goods for resale
608. Cheltuieli privind ambalajele 608 Packaging costs
609. Reduceri comerciale primite
609 Trade discounts received
61. Cheltuieli cu serviciile executate de teri 61 Third party services
611. Cheltuieli cu ntreinerea i reparaiile 611 Maintenance and repair expenses
612. Cheltuieli cu redevenele, locaiile de gestiune i chiriile 612 Royalties and rental expenses
613. Cheltuieli cu primele de asigurare 613 Insurance premiums
614. Cheltuieli cu studiile i cercetrile 614 Research expenses
615. Cheltuieli cu pregtirea personalului
615 Employee training
62. Cheltuieli cu alte servicii executate de teri 62 Other third party services
621. Cheltuieli cu colaboratorii 621 Externally contracted manpower
622. Cheltuieli privind comisioanele i onorariile 622 Commissions and fees
623. Cheltuieli de protocol, reclam i publicitate 623 Entertaining, promotion and advertising
624. Cheltuieli cu transportul de bunuri i personal 624 Transport of goods and personnel
625. Cheltuieli cu deplasri, detari i transferri 625 Travel
626. Cheltuieli potale i taxe de telecomunicaii 626 Postage and telecommunications
627. Cheltuieli cu serviciile bancare i asimilate 627 Bank commissions and similar charges
628. Alte cheltuieli cu serviciile executate de teri
628 Other third party services
63. Cheltuieli cu alte impozite, taxe i vrsminte asimilate 63 Other taxes, duties and similar expenses
635. Cheltuieli cu alte impozite, taxe i vrsminte asimilate
635 Other taxes, duties and similar expenses
64. Cheltuieli cu personalul 64 Personnel expenses
641. Cheltuieli cu salariile personalului 641 Salaries
642. Cheltuieli cu avantajele n natur i tichetele acordate salariailor 642 Benefits in-kind and luncheon vouchers granted to employees
6421. Cheltuieli cu avantajele n natur acordate salariailor 6421 Benefits in-kind granted to employees
6422. Cheltuieli cu tichetele acordate salariailor 6422 Employees luncheon vouchers
643. Cheltuieli cu remunerarea n instrumente de capitaluri proprii 643 Expenses with remunerations in the form of own equity instruments
644. Cheltuieli cu primele reprezentnd participarea personalului la
644 Expenses with bonuses for employees from profit
profit
645. Cheltuieli privind asigurrile i protecia social 645 Social security contributions
6451. Cheltuieli privind contribuia unitii la asigurrile sociale 6451 Companys contribution to social security
6452. Cheltuieli privind contribuia unitii pentru ajutorul de omaj 6452 Companys contribution to unemployment fund
6453. Cheltuieli privind contribuia angajatorului pentru asigurrile
6453 Companys contribution to health insurance
sociale de sntate
6455. Cheltuieli privind contribuia unitii la asigurrile de via 6455 Companys contribution to life insurance
6456. Cheltuieli privind contribuia unitii la fondurile de pensii
6456 Companys contribution to optional pension funds
facultative
6457. Cheltuieli privind contribuia unitii la primele de asigurare
6457 Companys contribution to voluntary health insurance premiums
voluntar de sntate
6458. Alte cheltuieli privind asigurrile i protecia social
6458 Other social security and welfare contributions
65. Alte cheltuieli de exploatare 65 Other operating expenses
652. Cheltuieli cu protecia mediului nconjurtor 652 Expenses with the environment protection
654. Pierderi din creane i debitori diveri 654 Bad debts written off
655. Cheltuieli din reevaluarea imobilizrilor corporale 655 Expenses from revaluation of tangible assets
658. Alte cheltuieli de exploatare 658 Other operating expenses
6581. Despgubiri, amenzi i penaliti 6581 Compensations, fines and penalties
6582. Donaii acordate 6582 Gifts and subsidies granted
6583. Cheltuieli privind activele cedate i alte operaiuni de capital 6583 Net value of assets disposed of and other capital transactions
6586. Cheltuieli reprezentnd transferuri i contribuii datorate n baza 6586 Expenses representing transfers and contributions due under special
unor acte normative speciale acts
6587. Cheltuieli privind calamitile i alte evenimente similare 6587 Expenses related to natural disasters and other similar events
6588. Alte cheltuieli de exploatare
6588 Other operating expenses
66. Cheltuieli financiare 66 Financial expenses
663 Losses on amounts receivable in relation with long term financial
663. Pierderi din creane legate de participaii
investments

www.plusfinanciar.ro
664. Cheltuieli privind investiiile financiare cedate 664 Losses on disposal of financial investments
6641. Cheltuieli privind imobilizrile financiare cedate 6641 Losses on disposal of long term financial investments
6642. Pierderi din investiiile pe termen scurt cedate 6642 Losses on disposal of short term financial investments
665. Cheltuieli din diferene de curs valutar 665 Foreign exchange losses
6651. Diferene nefavorabile de curs valutar legate de elementele 6651 Unfavorable foreign exchange differences related to monetary items
monetare exprimate n valut denominated in foreign currency
6652. Diferene nefavorabile de curs valutar din evaluarea elementelor 6652 Unfavorable foreign exchange differences relating from evaluation of
monetare care fac parte din investiia net ntr o entitate strin monetary items which belong to the net investment in a foreign entity
666. Cheltuieli privind dobnzile 666 Interest expense
667. Cheltuieli privind sconturile acordate 667 Discounts granted
668. Alte cheltuieli financiare
668 Other financial expenses
68. Cheltuieli cu amortizrile, provizioanele i ajustrile pentru
68 Depreciation and provisions; adjustments for impairment losses
depreciere sau pierdere de valoare
681. Cheltuieli de exploatare privind amortizrile, provizioanele i 681 Depreciation and provisions; adjustments for impairment losses -
ajustrile pentru depreciere operating expenses
6811. Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizrilor 6811 Depreciation of non current assets
6812. Cheltuieli de exploatare privind provizioanele 6812 Provisions
6813. Cheltuieli de exploatare privind ajustrile pentru deprecierea
6813 Impairment losses on non current assets
imobilizrilor
6814. Cheltuieli de exploatare privind ajustrile pentru deprecierea
6814 Impairment of current assets
activelor circulante
6817. Cheltuieli de exploatare privind ajustrile pentru deprecierea
6817 Impairment losses on goodwill
fondului comercial
686. Cheltuieli financiare privind amortizrile, provizioanele i ajustrile
686 Impairment losses and write down of financial assets
pentru pierdere de valoare
6861. Cheltuieli privind actualizarea provizioanelor 6861 Updating provisions
6863. Cheltuieli financiare privind ajustrile pentru pierderea de valoare
6863 Impairment losses on financial non-current assets
a imobilizrilor financiare
6864. Cheltuieli financiare privind ajustrile pentru pierderea de valoare
6864 Impairment of financial current assets
a activelor circulante
6868. Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a
6868 Amortisation of premiums on redemption of debentures and other
obligaiunilor i a altor datorii
debts
69. Cheltuieli cu impozitul pe profit i alte impozite 69 Income tax and other taxes
691. Cheltuieli cu impozitul pe profit 691 Income tax
698. Cheltuieli cu impozitul pe venit i cu alte impozite care nu apar n
elementele de mai sus 698 Other taxes not included above

CLASA 7 CONTURI DE VENITURI Class 7 - Revenue accounts


70. Cifra de afaceri net 70 Net turnover
701. Venituri din vnzarea produselor finite, produselor agricole i a 701 Sales of finished goods, agricultural products and biological assets in
activelor biologice de natura stocurilor the form of inventories
7015. Venituri din vnzarea produselor finite 7015 Sales of finished goods
7017. Venituri din vnzarea produselor agricole 7017 Sales of agricultural products
7018. Venituri din vnzarea activelor biologice de natura stocurilor 7018 Sales of biological assets in the form of inventories
702. Venituri din vnzarea semifabricatelor 702 Sales of semi-finished goods
703. Venituri din vnzarea produselor reziduale 703 Sales of residual products
704. Venituri din servicii prestate 704 Services rendered
705. Venituri din studii i cercetri 705 Revenues from research studies
706. Venituri din redevene, locaii de gestiune i chirii 706 Rental and royalty income
707. Venituri din vnzarea mrfurilor 707 Sale of goods purchased for resale
708. Venituri din activiti diverse 708 Revenues from sundry activities
709. Reduceri comerciale acordate
709 Trade discounts offered
71 Revenues associated to the production cost of the work in
71. Venituri aferente costului produciei n curs de execuie
progress
711. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse 711 Revenues associated with the costs of inventories
712. Venituri aferente costurilor serviciilor n curs de execuie
712 Revenues associated with the cost of services in progress
72. Venituri din producia de imobilizri 72 Own work capitalised
721. Venituri din producia de imobilizri necorporale 721 Capitalised costs of intangible non-current assets
722. Venituri din producia de imobilizri corporale 722 Capitalised costs of tangible non-current assets
725. Venituri din producia de investiii imobiliare
725 Capitalised costs of investment property
74. Venituri din subvenii de exploatare 74 Subsidies for operating activities
741. Venituri din subvenii de exploatare 741 Subsidies for operating activities
7411. Venituri din subvenii de exploatare aferente cifrei de afaceri 7411 Subsidies related to the turnover
7412. Venituri din subvenii de exploatare pentru materii prime i
7412 Subsidies for raw materials and consumables
materiale
7413. Venituri din subvenii de exploatare pentru alte cheltuieli externe 7413 Subsidies for other external costs
7414. Venituri din subvenii de exploatare pentru plata personalului 7414 Subsidies for wages and salaries
7415. Venituri din subvenii de exploatare pentru asigurri i protecie
7415 Subsidies for social security contributions
social
7416. Venituri din subvenii de exploatare pentru alte cheltuieli de
7416 Subsidies for other operating expenses
exploatare
7417. Venituri din subvenii de exploatare n caz de calamiti i alte
7417 Subsidies related to other income
evenimente similare
7418. Venituri din subvenii de exploatare pentru dobnda datorat 7418 Subsidies related to interest payable
7419. Venituri din subvenii de exploatare aferente altor venituri
7419 Subsidies related to other income
75. Alte venituri din exploatare 75 Other operating revenues
754. Venituri din creane reactivate i debitori diveri 754 Bad debts written off and subsequently collected

www.plusfinanciar.ro
755. Venituri din reevaluarea imobilizrilor corporale 755 Revaluation of tangible assets
758. Alte venituri din exploatare 758 Other operating revenues
7581. Venituri din despgubiri, amenzi i penaliti 7581 Compensations, fines and penalties
7582. Venituri din donaii primite 7582 Gifts received
7583. Venituri din vnzarea activelor i alte operaiuni de capital 7583 Proceeds from disposal of assets and other capital transactions
7584. Venituri din subvenii pentru investiii 7584 Amortisation of investment subsidies
7588. Alte venituri din exploatare
7588 Other operating revenues
76. Venituri financiare 76 Financial revenues
761. Venituri din imobilizri financiare 761 Revenues from long term financial investments
7611. Venituri din aciuni deinute la entitile afiliate 7611 Revenues from shares in affiliated entities
7612. Venituri din aciuni deinute la entiti asociate 7612 Revenues from shares in associates
7613. Venituri din aciuni deinute la entiti controlate n comun 7613 Revenues from shares in jointly controlled entities
7615. Venituri din alte imobilizri financiare 7615 Revenues from other financial assets
762. Venituri din investiii financiare pe termen scurt 762 Revenues from short term financial investments
764. Venituri din investiii financiare cedate 764 Revenues on disposal of financial investments
7641. Venituri din imobilizri financiare cedate 7641 Revenues from other financial investmets
7642. Ctiguri din investiii pe termen scurt cedate 7642 Gains on disposal of short term financial investments
765. Venituri din diferene de curs valutar 765 Foreign exchange gains
7651. Diferene favorabile de curs valutar legate de elementele 7651 Favorable foreign exchange differences related to monetary items
monetare exprimate n valut denominated in foreign currency
7652. Diferene favorabile de curs valutar din evaluarea elementelor 7652 Favorable foreign exchange differences relating from evaluation of
monetare care fac parte din investiia net ntr o entitate strin monetary items which belong to the net investment in a foreign entity
766. Venituri din dobnzi 766 Interest income
767. Venituri din sconturi obinute 767 Discounts received
768. Alte venituri financiare
768 Other financial revenues
78. Venituri din provizioane i ajustri pentru depreciere sau 78 Write back of provisions and adjustments for depreciation or
pierdere de valoare impairment losses
781. Venituri din provizioane i ajustri pentru depreciere privind 781 Write back of provisions and adjustments for operating impairment
activitatea de exploatare losses
7812. Venituri din provizioane 7812 Write back of provisions
7813. Venituri din ajustri pentru deprecierea imobilizrilor 7813 Reversal of impairment losses on non-current assets
7814. Venituri din ajustri pentru deprecierea activelor circulante 7814 Reversal of write-down of current assets
7815. Venituri din fondul comercial negativ 7815 Revenues from negative goodwill
786. Venituri financiare din ajustri pentru pierdere de valoare 786 Reversal of adjustments for impairment losses
7863. Venituri financiare din ajustri pentru pierderea de valoare a
7863 Reversal of impairment losses on financial non-current assets
imobilizrilor financiare
7864. Venituri financiare din ajustri pentru pierderea de valoare a
7864 Reversal of write-down of financial current assets
activelor circulante
CLASA 8 CONTURI SPECIALE Class 8 - Special accounts
80. Conturi n afara bilanului 80 Off-balance sheet accounts
801. Angajamente acordate 801 Commitments
8011. Giruri i garanii acordate 8011 Guarantees and endorsements
8018. Alte angajamente acordate 8018 Other commitments
802. Angajamente primite 802 Commitments received
8021. Giruri i garanii primite 8021 Guarantees and endorsements
8028. Alte angajamente primite 8028 Other commitments received
803. Alte conturi n afara bilanului 803 Other off-balance sheet accounts
8031. Imobilizri corporale luate cu chirie 8031 Leased tangible assets
8032. Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare 8032 Assets held for processing or repair
8033. Valori materiale primite n pstrare sau custodie 8033 Assets held in custody
8034. Debitori scoi din activ, urmrii n continuare 8034 Receivables written off but still followed up
8035. Stocuri de natura obiectelor de inventar date n folosin 8035 Inventory under the form of used small inventory
8036. Redevene, locaii de gestiune, chirii i alte datorii asimilate 8036 Royalties, rents and similar debts
8037. Efecte scontate neajunse la scaden 8037 Bills of exchange discounted before maturity
8038. Bunuri primite n administrare, concesiune i cu chirie 8038 Goods received for administration, concession and rented
8039. Alte valori n afara bilanului 8039 Other off-balance sheet items
805. Dobnzi aferente contractelor de leasing i altor contracte 805 Interest for the leasing and other assimilated contracts not held till
asimilate, neajunse la scaden maturity
8051. Dobnzi de pltit 8051 Interest payable
8052. Dobnzi de ncasat 8052 Interest receivable
806. Certificate de emisii de gaze cu efect de ser 806 Certificates for green house gases emissions
807. Active contingente 807 Contingent assets
808. Datorii contingente 808 Contingent liabilities
809. Creane preluate prin cesionare 809 Assignment of receivables
89. Bilan 89 Balance sheet
891. Bilan de deschidere 891 Opening balance sheet
892. Bilan de nchidere 892 Closing balance sheet
CLASA 9 CONTURI DE GESTIUNE Class 9 Management accounts
90. Decontri interne 90 Internal transactions
901. Decontri interne privind cheltuielile 901 Internal transactions relating to expenses
902. Decontri interne privind producia obinut 902 Internal transactions related to costs of conversion
903. Decontri interne privind diferenele de pre 903 Internal transactions relating to price differences
92. Conturi de calculaie 92 Cost accounts
921. Cheltuielile activitii de baz 921 Costs related to the core business
922. Cheltuielile activitilor auxiliare 922 Costs related to auxiliary activities
923. Cheltuieli indirecte de producie 923 Production overheads
924. Cheltuieli generale de administraie 924 Administrative overheads
925. Cheltuieli de desfacere 925 Distribution costs
93. Costul produciei 93 Production cost
931. Costul produciei obinute 931 Cost of output
933. Costul produciei n curs de execuie 933 Cost of work in progress

www.plusfinanciar.ro
www.plusfinanciar.ro