Sunteți pe pagina 1din 192

Colec]ia PLURAL

Coperta colec]iei : Silviu Lupescu

Marcel Mauss (1872-1950), sociolog [i etnolog francez, discipol


[i colaborator apropiat al lui mile Durkheim. Profesor de istoria
religiilor la cole des Hautes tudes [i la Collge de France.
Director al Institutului de etnologie al Universit\]ii din Paris.
Colaborator la Anne Sociologique, din 1920 [eful sec]iei de
religie a publica]iei. Este autorul celebrului Eseu despre dar
(traducere romneasc\ ap\rut\ la editura Institutul European,
Ia[i, 1994). Alte opere importante : Essai sur la nature et la
fonction du sacrifice (1899, `n colaborare cu H. Hubert) ; Rap-
ports rel et pratiques de la psychologie et de la sociologie (1924) ;
Morphologie sociale. Essai sur les variations saisonnires des
societs Eskimos (1905) ; Les techniques du corps (1934) ; Effet
physique chez l'individu de l'ide de mort sugre par la
colectivit (1924). ~n preg\tire la editura Fayard, Ecrits politiques
(Scrieri politice), volum `ngrijit de M. Fournier. Despre via]\ [i
oper\, a se vedea Marcel Fournier, Marcel Mauss, Fayard, 1995.

Henri Hubert (1872-1927), istoric [i etnolog francez. Este autorul


unei vaste monografii consacrate civiliza]iei celtice (traducerea
`n limba rom^n\ Cel]ii [i Civiliza]ia celtic\, Ed. {tiin]ific\ [i
Enciclopedic\, Bucure[ti : 1983).

Marcel Mauss, Henri Hubert


Esquisse d'une thorie gnrale de la magie
Anne sociologique, 1902 1903

by POLIROM Co S.A. Ia[i, 1996


pentru prezenta versiune `n limba romn\

Editura POLIROM, B-dul Copou nr. 3


P.O.Box 266, 6600 Ia[i, ROMANIA
ISBN 973-97410-7-x
Printed in ROMANIA

Carte editat\ cu sprijinul


Funda]iei Soros pentru o Societate Deschis\
Marcel Mauss, Henri Hubert

TEORIA GENERAL| A MAGIEI


Traducere de Ingrid Ilinca [i Silviu Lupescu
Prefa]\ de Nicu Gavrilu]\

POLIROM
Ia[i, 1996
4 Marcel Mauss, Henri Hubert
Teoria general\ a magiei 5

CONSIDERA}II PRIVIND SOCIOLOGIA


MAGIEI

1. LA NCEPUT A FOST MAGIA ?


Supozi]ia comun\ textelor de sociologie a religiilor
care descriu actul magic este urm\toarea : magia este un
fenomen social. De ce ? Pentru c\ se constituie n rela]ie
intim\ cu stadiul social al comunit\]ii. Magia este proprie
doar anumitor grupuri [i, prin urmare, nu se poate extra-
pola la ntregul societ\]ii. Studiile [i cercet\rile sociologice
dovedesc c\ magia este disciplin\ spiritual\ cu totul
aparte.
Despre diferen]a pe care magia o cultiv\ cuprinsul
tradi]iilor culturale ale umanit\]ii afli ([i) din lucrarea
Esquisse dune thorie gnrale de la magie, publicat\ n
lAnne sociologique, 1902-1903, de Marcel Mauss n
colaborare cu Henri Hubert.
Dup\ cum consider\ cei doi autori, magia cuprinde
orice rit care nu face parte dintr-un cult organizat, orice
rit privat, secret, misterios [i tinznd spre ritul prohibit. 1
Prohibi]ia magiei, a[a cum o definesc Mauss [i Hubert, se
1. Nu to]i autorii snt de acord cu ideea magiei prohibite. Astfel, J.
Maxwell, n lucrarea sa Magia (traducere de Maria Iv\nescu,
Bucure[ti, Editura Univers Enciclopedic, 1995) afirm\ existen]a
riturilor magice publice [i nu private, evidente [i nu misterioase.
H. Bergson crede c\ aceste rituri magice, indiferent de forma lor
public\ sau privat\, au f\cut cu putin]\ reprezentarea manei.
Dup\ autorul francez, la nceput a fost magia : ni se pare
improbabil ca reprezentarea ce coincide termenilor de tipul mana
etc..., s\ se fi format ini]ial, iar magia s\ fi rezultat ulterior din
aceast\ reprezentare. Din contra, tocmai c\ omul credea n magie,
pentru c\ o practic\, [i-a reprezentat astfel lucrurile (Cele dou\
surse ale moralei [i religiei, traducere [i studiu introductiv de
Diana Mor\ra[u, Ia[i, Editura Institutul European, 1992, p.158).
6 Marcel Mauss, Henri Hubert

reg\se[te n multe texte vechi. ~n Exodul (XXII, 18) se


men]ioneaz\ : pe vr\jitoare s\ n-o la[i s\ tr\iasc\.
Ideea este ns\ mult mai veche. Platon (Legile, cartea a
11-a) afirm\ : cel care prin leg\turi, incanta]ii, farmece
[i alte vr\jitorii se preg\te[te s\ fac\ r\u, dac\ e ghicitor
sau interpret al prezicerilor, s\ fie ucis. Dac\ nu, el va fi
pedepsit dup\ voia judec\torului. Ideea stigmatiz\rii
actului magic s-ar putea explica, dup\ Bayle, doar atunci
cnd s-ar [ti scopul s\u social. Numai n func]ie de a-
ceasta magicianul numit de Platon este ucis sau pedepsit.
J. Maxwell credea c\, dimpotriv\, magia prohibit\ mai
are [i o a doua origine : migra]ia vechilor popoare a adus
schimb\ri n multe obiceiuri. Na]iuni ntregi sau colonii
[i p\r\seau patria-mam\ pentru a se stabili n alte p\r]i.
Aceste deplas\ri antreneaz\ invazii, r\zboaie ntre inva-
datori [i autohtoni. Cnd ace[tia din urm\ erau nvin[i,
cultul lor public disp\rea, nlocuit fiind cu cel al nvin-
g\torului, ale c\rui zeit\]i, religii, liturghii se instalau n
locul vechilor culte ; divinit\]ile nvinse treceau n rndu-
rile demonilor sau ale geniilor rele, preo]ii lor deveneau
magicieni, vr\jitori, iar riturile lor o liturghie magic\.1
Semin]ia nfrnt\ simboliza neputin]a [i inactualitatea
puterilor celeste. Zeii nvin[ilor erau stigmatiza]i : de-
veneau genii, demoni, entit\]i cuprinse n captivitatea
servitu]ii. Incapabili s\-[i ofere serviciile ntr-un timp
anume (timpul kairotic), neavnd sentimentul interven]iei
ultime [i definitive, ei deveneau nsemne ale r\ului, ale
faptelor prohibite. Invocarea acestor zei presupunea de
acum ncolo discre]ia total\ [i secretul ultim. Cultul reli-
gios devine unul magic. Aceste religii astfel transformate
n magii, tindeau s\ devin\ magii prohibite, att din
cauza proscrip]iei cultului nvins, a obliga]iei de a-[i
celebra ceremoniile pe ascuns, ct [i din cauza intereselor
individuale, egoiste [i pasionate, a intereselor colective [i
publice pe care religia [i magia oficial\ aveau misiunea
s\ le protejeze.2 Nu orice magie va fi deci proscris\. O
anume parte (teurgia) va fi asociat\ religiei, iar o alta
(goieteia) va sfr[i prin a func]iona n cuprinsul caver-
nelor, p\durilor [i n spa]iile blestemate.

1. J. Maxwell, op.cit., p.71


2. ibidem, p.125
Teoria general\ a magiei 7
Timpul trziu va aduce cu sine o profund\ alterare a
teurgiei. Cauzele sociale pot fi g\site n intoleran]a cre[-
tinismului, n decaden]a misticii islamice, n victoria sur-
prinz\toare a spiritului modern (faimoasa musc\
apter\ de care vorbea Ioan Petru Culianu). Cu toate
acestea, magia [i religia vor continua s\ coexiste n
ipoteze mai mult sau mai pu]in evidente. Pentru a le
deslu[i prezen]a n cuprinsul mentalului social modern,
vom avea mai nti n aten]ie n]elesurile pe care cele
dou\ le comport\ n mentalul arhaic, tradi]ional.

~n savantul lor excurs, Mauss [i Hubert disting magia


de religie tocmai pentru a releva unitatea lor tainic\,
nev\zut\. Aceasta ar consta ntr-o for]\ impersonal\, nu-
mit\ mana. Ea poart\ [i alte denumiri : orenda (irokezi),
wakonda (sioux). Aceast\ for]\ este posedat\ de anumi]i
membri ai comunit\]ii : n genere, o de]in sufletele mor-
]ilor [i toate spiritele (R.H. Codrington, The Melanesians,
Oxford, 1891, p.118). M. Eliade, la rndul s\u, crede c\
no]iunea de mana, cu toate c\ se reg\se[te n religiile
exterioare cercului melanezian, nu este o no]iune uni-
versal\ [i, n consecin]\, ne este greu s\ o cosider\m ca
reprezentnd prima faz\ a oric\rei religii.1 Al]i autori
(A.M. Hocart, H.J. Hogbin, A. Capell) au rezerve n ceea
ce prive[te caracterul impersonal\ al no]iunii de mana.
Cum ar putea fi impersonal o for]\ care este ntotdeauna
legat\ de fiin]e personale ? se ntreba A.M. Hocart.
~ntrebarea sa anun]\ parc\ ideea de peste secole a lui
Grigorie Palamas cu privire la impersonalitatea zeului
ce se tr\ie[te totu[i ca persoan\. A numi mana
impersonal\ [i a avea n aten]ie mentalul arhaic este o
contradic]ie n termeni. Mai mult, a imagina o etap\
prereligioas\ din istoria umanit\]ii, dominat\ exclusiv de
magie, nu a convins ntotdeauna. Magia nu va cunoa[te
o maxim\ ubicuitate : ea se dezvolt\, mai curnd, n
cuprinsul societ\]ilor evoluate.2
1. M. Eliade, Tratat de istorie a religiilor, traducere de Mariana
Noica, Bucure[ti, Editura Humanitas, 1992, p.38.
2. ~n acest sens, M. Eliade scrie : practica magiei este foarte slab\
la kurnaii din Australia [i la fuegieni : n anumite societ\]i de
eschimo[i [i koriaci este mai pu]in practicat\ dect la vecinii lor
ainu [i samoiezi, care le snt superiori din punct de vedere
cultural (Tratat..., p.40).
8 Marcel Mauss, Henri Hubert

~n schimb, Marcel Mauss [i H. Hubert, n Esquisse


dune thorie gnrale de la magie, consider\ ca fiind
esen]ial\ n]elegerea no]iunii de mana n comunit\]ile
arhaice. ~n viziunea lui Mauss [i Hubert, mana se defi-
ne[te asemenea mijlocitorului : ea mediaz\ ntre feno-
menul social [i cosmos. Cel ce opereaz\ cu puterea manei
poart\ cu sine nsemnele definitorii ale comunit\]ii
sociale. Mana l aseam\n\, dar l [i diferen]iaz\, n
acela[i timp, de ceilal]i. De[i se distribuie f\r\ s\ se
mpart\ tuturor speciali[tilor sacrului, ea va fi asumat\
de fiecare dup\ puterile propriei fiin]e. ~n comunit\]ile
tradi]ionale, mana este nsu[i mijlocitorul, func]ionnd
dup\ acela[i principiu ca [i pneuma fantastic\ a vechilor
greci. Mijlocind socialului calea c\tre cosmosul sacru,
de]in\torul de mana i va purta ntotdeauna semnele
distinctive. Mai mult, magicianul de]ine puterile nu n
virtutea unui har personal, ci prin cunoa[terea de
cuvinte, rituri transmise de o tradi]ie ini]iatic\ care le
garanta eficacitatea1. Mentalul social manifest\ prezen]a
total\ [i n actul recunoa[terii magiei. Aceasta din urm\
are sens numai n raport cu via]a social\. ~n sine, ea nu
spune nimic. ~mpreun\ cu socialul, care o cuprinde [i
define[te, constituie faptul social total.
~n Esquisse dune thorie gnrale de la magie, Mauss
[i Hubert disting ceva foarte diferit n cuprinsul practici-
lor magice.2 Diferen]ele snt observate [i de E. Durkheim.
Dup\ sociologul francez, religia se ntemeiaz\ pe o comu-
nitate de credin]\ simbolizat\ de Biseric\. Niciodat\ n
istorie nu am ntlnit religie f\r\ Biseric\.3 Magia, de[i
se bucur\ de o mare generalitate, nu cunoa[te institu]ia
Bisericii. Cu alte cuvinte, nu exist\ Biseric\ magic\... 4.
Absen]a ei face cu putin]\ doar rela]iile sociale dintre
actori [i magicieni, rela]ii bazate pe interese oculte. Ele
1. Michel Meslin, {tiin]a religiilor, Bucure[ti, Editura Humanitas,
1993, p. 68.
2. Asupra diferen]elor de ritual se opre[te [i E. Durkheim :
liturghia neagr\ a magiei profaneaz\ azima mp\rt\[aniei.
Ritualul magic presupune o ntoarcere cu spatele la altar [i
nconjurarea acestuia n sens invers, de la stnga la dreapta
(Formele elementare ale vie]ii religioase, traducere de Magda
Jeanrenaud [i Silviu Lupescu, Ia[i, Editura Polirom, 1995, p.51).
3. E. Durkheim, op.cit., p.51.
4. ibidem, p. 52.
Teoria general\ a magiei 9
snt lipsite de durabilitate (solidaritate mecanic\) [i regu-
laritate. Solitudinea este cea care define[te magicianul :
chiar [i fa]\ de colegii s\i el este ntotdeauna rezervat. 1
Poate fi reg\sit, dup\ cei doi autori, doar al\turi de
confra]ii s\i magicieni, n cuprinsul unei confrerii sacer-
dotale. Niciodat\ magicianul vechilor societ\]i nu va fi
prezent n comunitatea moral\ al\turi de to]i ceilal]i
prozeli]i : o asemenea comunitate lipse[te n mod nor-
mal n cazul magiei.2 Distinc]iile snt ns\ ambigue,
afirm\ Durkheim, invocnd n sprijinul afirma]iei sale
un text clasic (Robertson Smith, The Religion of the
Semites, edi]ia a II-a, pp. 264-265).
Logica lui Durkheim, Mauss [i Hubert, utilizat\ n
analiza fenomenului magic, este una binar\, a contrari-
ilor. Pentru ei, religia este asociat\ unor activit\]i publice
[i solemne, iar magia unora private [i secrete. Cea dinti
se exprim\ pe deplin n sacrificiu, cea de-a doua n
maleficiu3. Nu prin mijlocirea unui asemenea discurs
logic po]i surprinde esen]a magiei. Cei trei sociologi l
folosesc mai cur`nd pentru a-i releva limitele. Gndirea
magic\ cercetat\ de ei a dezavuat algoritmul clasic al
cauzalit\]ii [i logicii comune. Astfel, nu mai apare ca
fiind evident\ [i actual\ simpla ireversibilitate a rela]iei
cauz\-efect. Ecua]ia cauzal\ nu mai cunoa[te, n para-
digma magicului, desf\[urarea simplei linearit\]i. Ea
devine, mai curnd, desf\[urarea care nf\[oar\.
Lan]ul cauzal se ruleaz\ pe el nsu[i, dup\ modelul
spiralei. Acum dup\ poate cu u[urin]\ s\ precead\ pe
nainte : unul [i acela[i spirit (mana etc.) poate fiin]a
pretutindeni, n mai multe locuri deodat\.

2. VINCULUM QUIPPE VINCULORUM AMOR EST


Mana temei al ac]iunii magice, dup\ Mauss [i
Hubert se poate reg\si n timpurile moderne [i post-
moderne n ipostaza iubirii. Aceasta este, dup\ splendida

1. H. Hubert, M. Mauss, Esquisse dune thorie gnrale de la


magie in lAnne sociologique, 1902-1903, p.18.
2. E. Durkheim, op. cit., p.52.
3. Mark Aug, Religie [i antropologie, traducere [i prefa]\ de Ioan
Pnzaru, Bucure[ti, Editura Jurnalul Literar, 1995, p.34.
10 Marcel Mauss, Henri Hubert

demonstra]ie a lui I.P. Culianu, gradul zero al oric\rei


magii. Pentru a-i releva actualitatea, I.P. Culianu pleac\
de la analiza textului atribuit lui Giordano Bruno, De
vinculis in genere. Spre a n]elege [i pune n valoare
actualitatea lui De vinculis ([i a magiei, n genere n.n.),
ar trebui s\ fim informa]i asupra activit\]ii acestor trus-
turi, a misterelor Propagandei, ar trebui s\ putem arunca
o privire n manualele [colilor de spionaj, despre care ne
putem totu[i face o idee dup\ ceea ce transpare cteodat\
n afara culiselor acestor organiza]ii1. Aser]iunea se
refer\ la ceea ce James Frazer numea a fi magie
simpatetic\, cea n care asem\n\torul produce asem\-
n\torul (H. Bergson). Ac]iunea magic\ are loc prin
contact direct (virtualem seu potentialem), prin sunete [i
figuri care-[i exercit\ puterea asupra sim]urilor v\zului
[i auzului (Theses de Magia, XV, vol.III, p.466).2 ~ns\
aceste sim]uri snt c\ile secunde de persuadare magic\.
Calea regal\ este reprezentat\ de fantezie (De Magia, III,
p.452). Ea mijloce[te totul (Theses de Magia, XLIII, vol.
III, p.48). Magicianul n ipostaza modern\ a intelectu-
alului sau a ntreprinz\torului este singurul n m\sur\
a-[i st\pni imagina]ia. ~n rest, imaginarul se livreaz\
generos arbitrarului. Totu[i, I.P. Culianu insist\ asupra
marilor ispite3 la care este supus magicianul. Odat\ apro-
pierea de sacru realizat\, ispita r\ului nu dispare : ea
devine mai prezent\ ca oricnd.4
Deci magia n forma sa pur\, ini]ial\, a iubirii
st\pne[te ntreaga lume. Toate celelalte rela]ii snt
chipuri, m\[ti ale leg\turii erotice. Vinculum esen]a
actului magic este marea tain\ a lumii. Ea ascunde o
secret\ coresponden]\ ntre magician [i obiectul posedat
de acesta. Esen]a ei cercetat\ sociologic depinde de
vrst\, temperament, condi]ie social\. Dincolo de ace[ti

1. I.P. Culianu, Eros [i magie n Rena[tere, 1484, traducere de Dan


Petrescu, Bucure[ti, Editura Nemira, 1994, p. 135.
2. ibidem, p.137.
3. Ai grij\ s\ nu te prefaci din operator n instrument al
fantasmelor (Sigillus sigillorum, II, 2, p.193).
4. Ideea este universal\. Arta cre[tin\ rom^neasc\ o ilustreaz\, la
rndul ei, prin frescele pictate ale m\n\stirii Vorone]. ~ngerii
care au urcat cel mai sus pe scara raiului (Ioan Sc\rarul) au
[i [ansa celei mai teribile c\deri.
Teoria general\ a magiei 11
itemi, important\ pentru magie r\mne dorin]a, voin]a
de a avea. Efectul social al unei asemenea dorin]e este
unul tranzitiv. Pentru a-l persuada pe cel\lalt este
suficient s\ dezvol]i n tine nsu]i o emo]ie sau o
afec]iune care sfr[esc prin a deveni contagioase. Dac\
vom gndi magia n ipostaza ei pur\, atunci risipirea
dorin]ei determinat\ de satisfacerea pl\cerii sl\be[te
leg\turile magice. Totul este deci sporirea dorin]ei,
nerisipirea ei n simpla pl\cere. Aceasta din urm\ va fi
transmutat\ n dinamisme transpersonale (Mircea
Eliade), ca n tehnicile taoi[tilor din China [i ale yoginilor
tantrici din India [i Tibet.
Magia erotic\ este gradul zero al oric\rei magii. De
ce ? Pentru c\ erosul, sub o form\ sau alta, sub chipul
luminos (iubirea) sau cel ntunecat (ura), este ntotdea-
una prezent n rela]iile actorilor sociali. ~ntreaga
existen]\ se consum\ n captivitatea magiei naturale.
Societatea ns\[i nu este dect magie n ac]iune.1 Via]a
ns\[i se consum\ n scenariul imprevizibil al
transferului de rol (Jacques Lacan). Niciodat\ ns\, n
cuprinsul actului magic, transferul de rol nu pare a fi
dezinteresat. Nimeni nu manipuleaz\ de dragul
manipul\rii, pare a sugera textul lui Bruno.
Practicile magicianului sfr[esc prin a fi ntotdeauna
admise. E adev\rat, Mauss [i Hubert insist\ mai mult
asupra magiei prohibite. Nu este ns\ mai pu]in adev\rat
c\ [i n acest caz magicianul reu[ind n ac]iunea sa
impune reguli socialului. Totul este ca persuasiunea s\ fie
ob]inut\, indiferent de chipul pe care magicianul [i-l ia
(profet, ntemeietor de religii, psihanalist, func]ionar al
trusturilor de inteligen]\ etc.). Timpul modern nu mai
cuprinde nsemnele clasice ale magicianului, a[a cum
apar ele n textul lui Mauss [i Hubert. Magicianul mo-
dern poate fi ns\ deslu[it n actorul social ce se ocup\
de rela]iile publice, de propagand\, de prospectarea
pie]ii, de anchete sociologice, de publicitate, de infor-
ma]ie, contra-informa]ie [i dez-informa]ie, de cenzur\,
de opera]iuni de spionaj [i chiar de criptografie.2 Tocmai
pentru a-i n]elege pe ace[tia din urm\, trebuie s\-i

1. I.P. Culianu, op.cit., p.152.


2. ibidem, p.183.
12 Marcel Mauss, Henri Hubert

cunoa[tem pe cei dinti. Pentru a ne pricepe mai bine


timpul prezent, este necesar\ lectura lui Mauss [i Hubert.
Timpurile postmoderne cunosc ns\ actul magic deghizat
aproape perfect. ~n nelini[tile [i ezit\rile sale, postmoder-
nitatea [i tr\deaz\, nu de pu]ine ori, chipurile magice.
Tehnologia... este o magie democratic\ ce ng\duie oricui
s\ se bucure de facult\]ile extraordinare cu care se l\uda
magicianul1. Statul nsu[i apare acum ca un epigon
trziu, rebel [i stngaci cosmetizat, al magicianului
arhaic. El caut\ s\ produc\ instrumentele ideologice
necesare n vederea ob]inerii unei societ\]i uniforme.
Orice societate [i produce ast\zi a[tept\ri culturale
extrem de diverse. Ele nu pot fi satisf\cute total de nici o
institu]ie social\ luat\ n parte. Atunci Statul, sub masca
aparentei frustr\ri, secret\ continuu [i deta[at centre
ideologice ce creeaz\ a[tept\ri alternative. Utopiile mo-
derne se mplinesc n cuprinsul acestor alternative de
a[teptare. Ele snt bra]e ale Statului, cu stng\ciile stre-
curate n snul celor nemplini]i social.2 Acestora li se
adreseaz\ Statul-magician, oferindu-le pn\ la sa]ietate
orizonturi largi de a[teptare. Este calea subtil\ a magi-
cianului modern de a evita represiunea direct\ [i de a
salvgarda ideea de libertate, a c\rei importan]\ cu greu
ar putea fi subestimat\3. ~ncercarea, reprobabil\ n sine,
se salveaz\ prin riscul enorm al magicianului mani-
pulator : alternativele propuse sub chipul ntrerpinderilor
libere, al societ\]ilor culturale [i comerciale private, pot
sc\pa de sub ochiul vigilent al Statului nsu[i. La limit\,
ele i pot contesta acestuia chiar temeiul existen]ei. Atunci
Statul sfr[e[te nu de pu]ine ori n ipostaze fruste,
vulgare (Statul-poli]ist, Statul-temnicer, Statul-post-
totalitar). Excesul de vitalitate [i suple]e al Statului-
-manipulator se consum\ n cosmetizarea propriului s\u
chip. El se arat\ astfel incapabil n a-[i construi o masc\
conving\toare n cuprinsul rela]iilor interna]ionale.

1. ibidem., p.154.
2. ~n textele sale, A. Glucksmann nume[te pe ace[ti neispr\vi]i
sociali pro[ti. Este un n]eles social dat prostiei prin care snt
stigmatiza]i marginalii, coloniza]ii, emigran]ii etc. El difer\ total
de prostia n]eleas\ ca simpl\ gaf\, nepricepere sau insuficien]\
mental\.
3. I.P. Culianu, op.cit., p.155.
Teoria general\ a magiei 13
Incapacitatea de moment a Statului-magician de a oferi
o alternativ\ real\ pe plan interna]ional las\ loc unui
adev\rat joc al interpret\rilor. Statul-posttotalitar, departe
de a accepta unica interpretare adev\rat\ (autorisipirea
[i epuizarea de sine a Statului-magician) se opre[te
asupra celor false. Falsul poate lua acum forma ultim\,
teribil\ tocmai prin alternativa gndit\ de Statul-
posttotalitar. Acesta se vede pe sine ca fiind adev\ratul
Demiurg. Interpretarea fals\ se poate ntrupa acum n
cuprinsul ntregii comunit\]i sociale.
Totul se ntmpl\ ca n opera deschis\ a lui Umberto
Eco : eroarea ajunge s\-[i construiasc\ propria sa reali-
tate. Ea func]ioneaz\ ca [i cum ar fi adev\rata realitate.
Asemenea lui Eco, I.P. Culianu crede c\ n cele din urm\
un anumit adev\r se va impune. Magia dincolo de orice
captivitate a timpului r\mne o [tiin]\ a trecutului, a
prezentului [i a viitorului.
Magia este etern\.
Nicu Gavrilu]\
14 Marcel Mauss, Henri Hubert
Teoria general\ a magiei 15

TEORIA GENERAL| A MAGIEI


16 Marcel Mauss, Henri Hubert
Teoria general\ a magiei 17

CAPITOLUL I

ISTORIC {I IZVOARE

De mult\ vreme magia constituie o surs\ de spe-


cula]ii. Apar]innd mai curnd istoriei magiei, ntruct
snt practice, specula]iile filozofice datorate alchi-
mi[tilor [i teologilor nu-[i pot afla locul ntr-o istorie
a lucr\rilor [tiin]ifice consacrate subiectului nostru.
Lista acestora debuteaz\ cu scrierile fra]ilor Grimm,
cei ce au inaugurat lunga serie de cercet\ri n care se
nscrie [i lucrarea de fa]\.
Exist\ deja monografii remarcabile dedicate ma-
jorit\]ii claselor importante de activit\]i magice. Fie
c\ faptele au fost colec]ionate din punct de vedere
istoric, fie dintr-un punct de vedere logic, aceste
repertorii uria[e au fost deja alc\tuite. {i, pe de alt\
parte, au fost dobndite unele no]iuni, a[a cum snt
cele de supravie]uire sau de simpatie.
~nainta[ii no[tri direc]i snt reprezentan]ii [colii
antropologice, datorit\ c\rora s-a constituit deja o
teorie coerent\ asupra magiei. Tylor atinge subiectul
n a sa Civilisation primitive de dou\ ori. Mai nti, el
pune n leg\tur\ demonologia magic\ [i animismul
primitiv ; n cel de-al doilea volum, el vorbe[te, printre
cei dinti, despre magia simpatic\, adic\ despre riturile
magice care, urmnd legile simpatiei, merg de la ase-
m\n\tor la asem\n\tor, de la aproape la aproape, de
la imagine la lucru, de la parte la ntreg ; o face mai
ales pentru a ar\ta c\, n societ\]ile noastre, simpatia
18 Marcel Mauss, Henri Hubert

apar]ine sistemului de supravie]uire. De fapt, Tylor nu


ofer\ nici o explica]ie magiei dect n m\sura n care
animismul ar putea constitui o asemenea explica]ie.
~n mod similar, au studiat magia Wilken [i Sydney
Hartland, unul punnd-o n leg\tur\ cu animismul [i
[amanismul, cel\lalt considernd-o un fel de gaj al
vie]ii [i asimilnd rela]iile simpatice cu cele existente
ntre individ [i fiin]a de care este legat\ via]a lui.
Odat\ cu Frazer [i Lehmann, [i fac apari]ia [i
primele teorii n adev\ratul n]eles al cuvntului. Te-
oria lui Frazer, a[a cum a fost expus\ n a doua edi]ie
a Crengii de aur, constituie o expresie clar\ a unei
tradi]ii la care au contribuit, pe lng\ Tylor, Sir Alfred
Lyall, Jevons, Lang [i Oldenberg. De[i p\rerile indi-
viduale difer\, to]i respectivii autori n]eleg s\ fac\
din magie o specie de [tiin]\ anterioar\ [tiin]ei, [i
cum chiar n aceasta const\ esen]a teoriei lui Frazer,
vom vorbi mai nti despre ea. Pentru Frazer, snt
magice acele practici destinate s\ produc\ efecte
speciale prin aplicarea a dou\ legi, numite legi ale
simpatiei : legea similarit\]ii [i cea a contiguit\]ii ; el
le formuleaz\ astfel : Asem\n\torul produce asem\-
n\tor ; lucrurile care s-au aflat n contact, dar nu mai
snt, continu\ s\ ac]ioneze unul asupra celuilalt ca [i
cum ele ar mai fi n contact. Drept corolar, am mai
putea spune c\ : Partea este pentru ntreg ceea ce
nseamn\ imaginea pentru lucrul reprezentat. Astfel,
defini]ia oferit\ de [coala antropologic\ tinde s\ in-
clud\ magia n magia de tip simpatic. Din acest punct
de vedere, formul\rile lui Frazer snt categorice [i ele
nu las\ loc vreunei ezit\ri sau excep]ii : simpatia
reprezint\ condi]ia necesar\ [i suficient\ pentru
magie ; toate riturile magice snt simpatice [i toate
riturile simpatice snt [i magice. Putem admite c\, de
fapt, magicienii practic\ rituri asem\n\toare rug\ciu-
nilor [i sacrificiilor religioase, dac\ nu cumva ele
constituie chiar o copie sau o parodie a celor din
urm\ ; mai mult, putem admite c\, ntr-un num\r de
Teoria general\ a magiei 19
societ\]i, preo]ii ar avea o predispozi]ie remarcabil\
pentru exerci]iile cu caracter magic. Asemenea fapte
ns\, dup\ cum ni se spune, stau m\rturie unor uzur-
p\ri de dat\ recent\ [i nu este cazul s\ ]inem cont de
ele atunci cnd vrem s\ oferim o defini]ie ; aceasta
nu trebuie s\ dea seama dect de magia pur\.
Din afirma]ia de mai sus, putem deduce [i altele.
Mai nti, c\ ritul magic ac]ioneaz\ n mod direct, f\r\
mijlocirea vreunui agent spiritual ; n plus, eficaci-
tatea lui este necesar\. Dintre cele dou\ propriet\]i,
prima nu este universal\, ntruct se admite c\, fiind
contaminat\ de religie, magia a dec\zut, mprumutnd
de la cea din urm\ zeii [i demonii ; adev\rul celeilalte
propiet\]i nu este ns\ afectat c\ci, dac\ am presu-
pune existen]a unui agent mijlocitor, atunci ritul
magic ar ac]iona asupra lui la fel ca [i asupra feno-
menelor ; l-ar for]a, l-ar constrnge, n vreme ce reli-
gia doar conciliaz\. Cea din urm\ tr\s\tur\ prin care
magia pare s\ se deosebeasc\ de religie ori de cte
ori ele ar putea fi confundate r\m`ne, dup\ Frazer,
cea mai durabil\ [i general\ caracteristic\ a magiei.
Teoria de mai sus poate fi completat\ cu o ipotez\
avnd o influen]\ foarte mare. Astfel n]eleas\, magia
devine o form\ primar\ a gndirii umane. Ea ar fi
putut exista cndva ntr-o form\ pur\ [i omul, la
nceput, ar fi putut gndi doar n termenii magiei.
Predominan]a riturilor magice n cultele primitive [i
n folclor constituie, credem, o dovad\ `n sprijinul
unei astfel de teorii. Mai mult, un asemenea stadiu al
magiei mai poate fi nc\ ntlnit la unele triburi din
Australia central\, la care riturile totemice ar avea un
caracter exclusiv magic. Astfel, magia ar reprezenta
ntreaga via]\ mistic\ [i, `n acela[i timp, `ntreaga via]\
[tiin]ific\ a omului primitiv. Ea ar constitui prima
treapt\ a evolu]iei mentale, a[a cum o putem constata
sau presupune. Religia a rezultat din e[ecurile [i
erorile magiei. La nceput, omul, f\r\ s\ ezite, [i-a
obiectivat ideile [i modul lor de asociere, [i-a
20 Marcel Mauss, Henri Hubert

nchipuit c\ lucrurile snt create dup\ cum `[i


sugereaz\ gndurile, s-a crezut st\pn asupra for]elor
naturii dup\ cum era st\pnul propriilor sale gesturi ;
dar a sfr[it prin a n]elege c\ lumea i opune rezis-
ten]\ ; imediat, a nzestrat-o cu acele for]e misterioase
pe care [i le atribuise [i lui. Dup\ ce fusese zeu, a
populat lumea cu zei. Zei pe care nu i-a constrns, ci
[i i-a al\turat prin adora]ie, adic\ prin sacrificiu [i
rug\ciuni. Desigur c\ Frazer nu avanseaz\ o ase-
menea ipotez\ dect cu o pruden]\ rezervat\, dar o
sus]ine cu fermitate. O completeaz\ chiar, explicnd
modul n care, plecnd de la religie, spiritul omului
s-a ndreptat c\tre [tiin]\ ; devenit capabil s\ constate
gre[elile religiei, a revenit la aplicarea principiului de
cauzalitate ; ns\ de acum `ncolo este vorba de o
cauzalitate experimental\ [i nu de una magic\. Vom
relua am\nun]it diversele puncte ale unei atare teorii.
Lucrarea lui Lehmann constituie un studiu de psi-
hologie [i are drept prefa]\ o scurt\ istorie a magiei.
Ea porne[te de la observarea unor fapte contempora-
ne. Magia, definit\ ca punere n practic\ a supersti-
]iilor, adic\ a credin]elor ce nu snt nici religioase,
nici [tiin]ifice, se men]ine n societ\]ile de ast\zi sub
forma vizibil\ a spiritismului [i a ocultismului. Consa-
crndu-se analizei experien]elor principale ale spiriti[-
tilor, cu ajutorul psihologiei experimentale, Lehmann
ajunge s\ vad\ n ele [i, ca urmare, n magie, iluzii,
anteposed\ri, erori de percep]ie pricinuite de feno-
menele de a[teptare.
Toate lucr\rile amintite au o caracteristic\ sau o
lips\ comun\. Deoarece nu s-a urm\rit ntocmirea
unei enumer\ri complete a diverselor tipuri de fapte
magice, este ndoielnic c\ s-a reu[it s\ se constituie
o no]iune [tiin]ific\ n care s\ fie cuprinse toate.
Singura ncercare realizat\ de a circumscrie magia,
cea datorat\ lui Frazer [i Jevons, e p\rtinitoare. Ei au
ales a[a-zisele fapte tipice ; ei au crezut ntr-o magie
pur\ [i au redus-o `n `ntregime la simpatie. Dar nu
Teoria general\ a magiei 21
au demonstrat [i legitimitatea acestei op]iuni. Din
contra, au l\sat deoparte o mul]ime nsemnat\ de
practici pe care att cei ce le-au practicat, ct [i cei ce
le-au observat doar, le-au calificat ntotdeauna ca
fiind de natur\ magic\, a[a cum snt incanta]iile [i
riturile unde intervin demonii propriu-zi[i. Dac\ nu
]inem cont de defini]iile vechi [i dac\ cre\m, o dat\
pentru totdeauna, o clas\ att de limitat\ de no]iuni
[i practici, n afara c\reia nu dorim s\ recunoa[tem
dect aparen]e ale magiei, s\ ne ntreb\m, atunci,
cum pot fi explicate iluziile ce au f\cut ca at]ia
indivizi s\ considere drept magie unele fapte ne-
avnd, prin ele nsele, un astfel de caracter. Am a[tep-
ta n zadar un r\spuns. Ni se va spune c\ actele
simpatice formeaz\ o clas\ natural\ [i independent\
de fapte [i c\ este important s\ o deosebim de altele ?
Se poate, dar atunci ar fi trebuit s\ dea na[tere la
expresii, la imagini, la atitudini sociale ndeajuns de
diferite nct s\ putem afirma c\ snt clar separate de
restul magiei ; de altfel, consider\m c\ lucrurile nu
stau de fel a[a. ~n orice caz, ar fi necesar s\ se fi
n]eles c\ ni se oferea doar o teorie a ac]iunilor
datorate simpatiei [i nu una a magiei n general. Pe
scurt, nimeni nu ne-a furnizat pn\ ast\zi o no]iune
clar\, complet\ [i satisf\c\toare despre magie, o no-
]iune de care s\ nu ne putem lipsi. A[a nct sntem
nevoi]i s\ o construim noi n[ine.

Dar, pentru a o construi, nu vom putea s\ ne


m\rginim doar la studierea unuia sau a dou\ sisteme
magice, ci va trebui s\ lu\m n considera]ie ct mai
multe concomitent. ~ntr-adev\r, nu putem spera ca
din analiza unei magii, orict de bine aleas\ ar fi ea,
s\ deducem o lege valabil\ pentru toate fenomenele
magice [i asta ntruct incertitudinea cu privire la
hotarele magiei ne determin\ s\ ne temem c\ nu
le-am cuprins pe toate. Pe de alt\ parte, va trebui s\
studiem sisteme ct mai eterogene cu putin]\. Acesta
22 Marcel Mauss, Henri Hubert

va fi mijlocul de a stabili c\, orict de diferite ar fi de


la o civiliza]ie la alta leg\turile ei cu celelalte clase de
fenomene sociale, magia con]ine elemente comune
esen]iale [i deci, este peste tot aceea[i. Mai ales c\
trebuie s\ examin\m n paralel sistemele magice din
societ\]ile primitive [i cele din societ\]ile foarte dife-
ren]iate. ~n cele dinti vom afla, ntr-o form\ ideal\,
faptele elementare, r\d\cinile din care deriv\ cele-
lalte ; cele din urm\, ntruct au o organizare mai
complet\ [i institu]ii deosebite, ne vor furniza fapte
mai inteligibile pentru noi, fapte ce ne vor permite o
mai bun\ n]elegere a celor dinti.
Am avut grij\ s\ lu\m n considera]ie doar do-
cumentele foarte sigure care s\ ne evoce sisteme
complete ale magiei. De aceea, cmpul nostru de
observa]ie se reduce semnificativ, din dorin]a de a
ne referi doar la acelea supuse unor critici minore.
Ne-am mul]umit deci s\ observ\m [i s\ compar\m
ntre ele doar un num\r limitat de sisteme de magie :
cele din cteva triburi australiene1, din cteva societ\]i
din Melanezia2, ale na]iunilor din ramura irochez\
cherokee [i huroni, iar dintre sistemele magiei
1. Pentru arunta vz. Spencer [i Gillen, The Native Tribes of Central
Australia, Londra, 1898; pitta-pitta [i triburile vecine din
centrul Queenslandului : W. Roth, Ethnological Studies among
the North-Western Central Queensland Aborigenes, Brisbane,
1897; kurnai, murring [i triburile vecine din Sud-Est : Fison
[i Howitt Kamilaroi and Kurnai, 1885 ; despre unele credin]e
australiene, n Journal of the Anthropological Institute, 1883, t.
XIII, p.185 sq. ; Australian Medicine-Men, J.A.I., XVI, p.32 sq. ;
Notes on Australian Songs and Song-Makers, J.A.I., XVII, p.30
sq. Documentele de mai sus, de[i valoroase, snt adesea
incomplete, n special n ceea ce prive[te incanta]iile.
2. Insulele Banks, Solomon, Noile Hebride : Codrington, The
Melanesians, their Anthropology and Folklore, 1890 ; al\turi de
acest studiu capital, se afl\ cteva observa]ii etnografice, printre
care cele ale lui Gray despre indigenii tanna (Proceedings of the
Australian for the Advancement of Science, ian., 1892) ; cf.
Sidney H. Ray, Same Notes on the Tannese, in Internationales
Archiv fr Ethnographie, 1894, t. VII, p.227 sq. Lucr\rile pre-
zint\ interes mai ales n ceea ce prive[te no]iunea de mana,
dar ofer\ date incomplete despre rituri, incanta]ii [i regimul
general al magiei [i ale magicianului.
Teoria general\ a magiei 23
1
algonquine, ale indigenilor ojibway . Totodat\, am
luat n considerare magia din vechiul Mexic2, sistemul
magiei moderne a malaezilor din strmtori 3, precum [i
dou\ dintre formele sub care se prezint\ magia n
India : cea popular\ contemporan\, studiat\ n pro-
vinciile din Nord-Vest [i forma cvasi-cult\, dat\ de
unii brahmani n epoca literaturii numite vedice4. Am
1. La indigenii cheerokee, ntlnim adev\rate texte magice, ma-
nuscrise rituale propriu-zise, scrise de magicieni cu caractere
sequoyah ; Mooney a cules circa 550 de formule [i rituri ; a
reu[it s\ ob]in\ [i cele mai bune comentarii asupra lor : The
Sacred Formulas of the Cherokees, VIIth Annual Report of the
Bureau of American Ethnology ; The Mythes of the Cherokees,
XVIIIth Ann. Rep. Bur. Amer. Ethn... Pentru huroni, am cules datele
excelente ale D-lui Hewitt referitoare la orenda, pe care le vom
analiza n continuare. Pictogramele ojibway (algonquini), care
evoc\ ini]ierile ce au loc n diferite societ\]i magice, ne-au fost
[i ele de mare utilitate. ~n lucr\rile lui Hoffmann (VIIth Ann. Rep.
Bur. Amer. Ethn., The Midewiwin of the Ojibwa, 1887), ele au att
valoare de text scris ct [i de monumente figurative.
2. Despre magia mexican\, vezi manuscrisul ilustrat, n spaniol\ [i
n limba nahuati, redactat pentru Sahagun, publicat, tradus [i
comentat de Seler (Zauberei und Zauberer im Alten Mexico,
in Verff. a.d. Kgl. Ms. f. Vlkerk, VII, 2, 2/4), cu informa]ii
foarte bune dar sumare.
3. Cartea lui W.W. Skeat, Malay Magic, Lond.,1889, con]ine o list\
excelent\ a unor fapte bine analizate [i complete observate de
autor sau culese dintr-un mare num\r de opuscule magice
aflate n manuscris.
4. Hindu[ii ne-au furnizat documente magice incomparabile : imnuri
[i formule magice din Atharva Veda (Ed. Roth [i Whitney, 1856 ;
edi]ie comentat\ de S^yana, Bombay 1895-1900, 4 vol., 4 0 ;
traduse de Weber, c.I-VI in Indische Studien, vol. XI-XVIII ;
trad. de M. Henry, c. VII-XIV, Paris, Moisonneuve, 1887-1896 ;
traducere [i comentariu la o culegere de imnuri de Bloomfield,
Hymns of the Atharva-Veda, in Sacred Books of the East, vol.
XLII) ; texte rituale din Kauika-Stra (Ed. Bloomfield, Journ.
of the Amer. Oriental Soc., 1890, vol.XIV : trad. par]ial\ cu note,
s\ spunem definitive, de Caland, Alt-Indisches Zauberritual,
Amsterdam, 1900 ; Weber, Omina und Portenta, in Abhdl. d.
Kgl. Ak. d. Wiss, Berlin 1858, pp.343-413). S\ nu uit\m c\ aceste
texte prost datate reprezint\ o singur\ tradi]ie, s\-i spunem litera-
r\, a uneia dintre [colile brahmanice cu privire la Atharva Veda
[i nu ntreaga magie brahmanic\ [i, cu att mai mult, ntreaga
magie a Indiei antice. Pentru India modern\, am utilizat culege-
rea lui Crooke, The Popular Religion and Folklore of Northern
India, 2 vol., Lond., Constable, 1897. Ea are cteva lacune, nde-
osebi privind nuan]ele riturilor [i textelor din formulele magice.
24 Marcel Mauss, Henri Hubert

utilizat ntr-o mic\ m\sur\ documentele n limba se-


mit\, f\r\ ns\ a le neglija1. Studiul sistemelor magice
grece[ti [i latine2 ne-a fost extrem de util pentru
cercetarea reprezent\rilor magice [i a func]ion\rii re-
ale a unei magii bine diferen]iate. ~n fine, am ntre-
buin]at unele fapte bine atestate, furnizate de istoria
magiei medievale3 [i de folclorul francez, german,
celtic [i finlandez.

1. Din magia asirian\ cunoa[tem doar riturile de exorcizare :


Fossey, La Magie assirienne, 1903. Despre magia vechilor evrei,
ne-au r\mas doar informa]ii fragmentare ! Witton Davies, Magic,
Divination and Demonology among the Hebrews, 1898 ; L. Blau
Das altjudische Zauberwesen, 1898. Am l\sat deoparte magia
arab\.
2. Despre valoarea surselor grece[ti [i latine, unul dintre noi a
oferit deja explica]ii (H. Hubert, Magia, in Dictionnaire des
Antiquits greques et romaines, de Daremberg [i Saglio, VI, fasc.
31., pp.9 [i urm.). Am utilizat ndeosebi papirusuri magice care
ne ofer\, dac\ nu ritualuri ntregi, cel pu]in indica]ii complete
despre unele rituri. Am recurs cu pl\cere la textele alchimi[tilor
(Berthelot, Collection des alchimistes grecs). Dar am folosit cu
pruden]\ romanele [i povestirile cu con]inut magic.
3. Studierea magiei medievale ne-a fost facilitat\ de dou\ lucr\ri
excelente ale lui Hansen, despre care am mai amintit (Anne
sociologique, V. pp.228 [i urm.).
Teoria general\ a magiei 25

CAPITOLUL II

DEFINI}IA MAGIEI

~n principiu, vom admite pentru moment c\, n


diverse societ\]i, magia a fost suficient de diferen]iat\
de alte sisteme de fapte sociale. Dac\ este a[a, n-
seamn\ nu numai c\ magia constituie o clas\ distinct\
de fenomene, ci c\ ea este [i susceptibil\ de a fi
definit\ n mod clar. Prin urmare, vom c\uta o defini-
]ie proprie, c\ci nu ne putem mul]umi s\ numim ma-
gice toate faptele desemnate astfel de cei ce asist\ sau
iau parte la ele. Ace[tia din urm\ privesc lucrurile
dintr-un punct de vedere subiectiv, care nu este nea-
p\rat [i cel al [tiin]ei. O religie calific\ drept magie
r\m\[i]ele unor culte vechi, chiar nainte ca ele s\ fi
ncetat de a mai fi practicate ; este un punct de vedere
deja impus printre oamenii de [tiin]\, nct un folclorist
distins ca Skeat, de exemplu, consider\ c\ vechile
rituri agrare din Malaezia snt de natur\ magic\. ~n
ceea ce ne prive[te, magice snt doar lucrurile consi-
derate cu adev\rat astfel de o ntreag\ societate [i nu
numai de o parte a sa. Mai [tim ns\ c\ nu ntotdeauna
societ\]ile [i-au f\urit o concep]ie foarte clar\ despre
magie, iar atunci cnd au avut-o, nu au ajuns prea
repede la ea. Deci nu sper\m s\ oferim imediat terme-
nii unei defini]ii perfecte, aceasta neputnd s\ apar\
dect ca o concluzie a lucr\rii privitoare la raporturile
dintre magie [i religie.
Magia cuprinde agen]i, acte [i reprezent\ri : nu-
mim magician individul care ndepline[te acte magi-
26 Marcel Mauss, Henri Hubert

ce, chiar dac\ nu este un profesionist ; numim repre-


zent\ri magice ideile [i credin]ele corespunz\toare
actelor magice ; ct despre actele n func]ie de care
definim celelalte elemente ale magiei, pe acestea le
numim rituri magice. ~nc\ de pe acum trebuie s\
deosebim asemenea acte de practicile sociale cu care
ar putea fi confundate.
Riturile magice [i `ntreaga magie ]in, nainte de
orice, de tradi]ie. Actele care nu se repet\ nu pot fi
magice. Actele n a c\ror eficacitate nu crede ntregul
grup nu snt nici ele magice. Forma riturilor este
eminamente transmisibil\ [i confirmat\ de opinia pu-
blic\. Rezult\ de aici c\ actele strict individuale
cum ar fi practicile supersti]ioase ale juc\torilor de
c\r]i nu pot fi considerate magice.
Actele magice pot fi confundate cu unele practici
tradi]ionale, cum snt actele juridice, tehnicile [i ritu-
rile religioase. A fost pus pe seama magiei sistemul
obliga]iilor juridice din simplul motiv c\, [i de o parte
[i de alta, ntlnim formule solemne, cuvinte [i gesturi
care oblig\ [i constituie un leg\mnt. Dac\ ns\, actele
juridice au deseori un caracter ritualic, dac\ un con-
tract, un jur\mnt, o ordalie snt ntructva sacramen-
tale, aceasta se datoreaz\ faptului c\ ele se combin\
cu anumite rituri f\r\ a fi ele `nse[i calificate ca atare.
~n m\sura n care prezint\ o eficacitate particular\, [i
realizeaz\ mai mult dect simple rela]ii contractuale
ntre fiin]e, ele nu mai au un caracter juridic, ci unul
magic [i religios. Dimpotriv\, actele ritualice, prin esen-
]a lor, snt capabile s\ produc\ altceva dect simple
conven]ii ; ele snt eminamente eficace, creatoare ; ele
fac. Riturile magice, n special, snt concepute ca atare ;
de aceea, numele lor provine tocmai din caracterul
efectiv : n India, cuvntul care corespunde no]iunii de
rit este karman, act ; vr\jitoria este chiar factum, krty^
prin excelen]\ ; cuvntul german Zauber are acela[i
n]eles etimologic ; [i alte limbi desemneaz\ magia
prin cuvinte a c\ror r\d\cin\ cuprinde verbul a face.
Teoria general\ a magiei 27
Dar [i tehnicile snt creatoare. Ele snt compuse
din gesturi socotite drept eficace. Din acest punct de
vedere, cea mai mare parte a omenirii reu[e[te cu
greu s\ le deosebeasc\ de rituri. De altfel, probabil
c\ nu exist\ nici un ]el atins cu trud\ de arte [i
me[te[uguri [i la care s\ nu poat\ ajunge [i magia.
Avnd acelea[i scopuri, ele se asociaz\ n mod firesc,
nct amestecul lor este un fapt constant ; el ns\ se
produce n propor]ii variabile. ~n general, magia se
al\tur\ tehnicii [i o nso]e[te n agricultur\, la pescuit
sau vn\toare. Alte arte snt, ca s\ spunem a[a, cu-
prinse n totalitate n magie. Este cazul medicinei [i
al alchimiei ; n cazul lor, vreme ndelungat\, ele-
mentul tehnic a fost foarte redus, fiind dominate de
magie ntr-o a[a m\sur\ nct par c\ s-au n\scut din
ea. Nu numai c\ actul medical a r\mas pn\ n zilele
noastre ngr\dit de prescrip]ii religioase [i magice, de
rug\ciuni [i incanta]ii, de precau]ii astrologice, dar [i
medicamentele, dietele medicale, gesturile chirurgului
reprezint\ o ]es\tur\ de simboluri, simpatii, homeo-
patii [i antipatii, fiind n realitate considerate magice.
Eficacitatea riturilor [i cea a artei nu snt deosebite,
ci ele snt imaginate concomitent.
Confuzia este cu att mai facil\, cu ct caracterul
tradi]ional al magiei se reg\se[te n arte [i me[te[u-
guri. Gesturile artizanului snt prescrise la fel de strict
ca [i cele ale magicianului. Totu[i, peste tot se face
deosebire ntre magie [i arte, deoarece se intuie[te c\
ntre ele exist\ diferen]e de metod\ greu de surprins.
~n tehnic\, se consider\ c\ efectul se produce n mod
mecanic. El este rezultatul direct al coordon\rii gestu-
rilor, uneltelor [i agen]ilor fizici. ~l vedem urmnd
imediat cauzei ; produsele [i mijloacele snt omoge-
ne : elanul arunc\rii face s\ plece suli]a, iar prepara-
rea mnc\rii se realizeaz\ cu ajutorul focului. Mai
mult, tradi]ia este controlat\ permanent de expe-
rien]\, aceasta punnd nencetat la ncercare valoarea
credin]elor tehnice. ~ns\[i existen]a artelor depinde
28 Marcel Mauss, Henri Hubert

de continua percepere a omogenit\]ii cauzelor [i


efectelor. Atunci cnd o tehnic\ este n acela[i timp
[i magie [i tehnic\, tocmai latura magic\ se sustrage
unei atare definiri. ~ntr-o practic\ medical\, magice
snt cuvintele, incanta]iile, practicile rituale [i astrolo-
gice. Ele snt cele ce g\zduiesc for]ele oculte, spirite-
le, [i prin ele lumea ideilor face ca mi[c\rile, gesturile
ritualice s\ fie socotite ca avnd o eficacitate cu totul
aparte, deosebit\ de cea mecanic\. Nu efectul sen-
sibil al gesturilor este adev\ratul efect. Cel din urm\
l dep\[e[te `ntotdeauna pe cel dinti [i, n mod
normal, nu e de acela[i ordin ; de pild\, atunci cnd
aducem ploaia agitnd apa din izvor cu un b\]. ~n
aceasta const\ specificul riturilor pe care le-am putea
denumi acte tradi]ionale cu o eficacitate sui generis.
Am reu[it s\ definim ritul, nu ns\ [i ritul magic, pe
care trebuie s\-l deosebim acum de cel religios. Am
v\zut c\ Frazer ne-a furnizat cteva criterii. Primul
const\ n aceea c\ ritul magic este un rit de tip sim-
patic. Este ns\ un criteriu insuficient. Nu numai c\
exist\ rituri magice care nu snt simpatice, dar simpatia
ns\[i nu este specific\ magiei, ntruct actele simpatice
se ntlnesc [i n religie. Atunci cnd marele preot din
templul de la Ierusalim vars\ ap\ pe altar, cu prilejul
s\rb\torii Souccoth, [i ridic\ bra]ele, el ndepline[te
un rit de tip simpatic menit n mod evident s\ aduc\
ploaia. {i ritul s\vr[it n timpul sacrificiului de ofi-
ciantul hindus, atunci cnd prelunge[te sau scurteaz\
dup\ plac via]a celui sacrificat, conform parcursului
urmat pentru liba]ie, este eminamente simpatic. {i de
o parte, [i de cealalt\, simbolurile snt foarte clare ;
ritul pare c\ ac]ioneaz\ prin el nsu[i ; totu[i, [i ntr-un
caz, [i n cel\lalt, el este eminamente religios : agen]ii
care l ndeplinesc, caracteristicile locurilor [i divi-
nit\]ile prezente, solemnitatea actelor, inten]ia celor ce
iau parte la cult nu ne las\ nici o ndoial\ n aceast\
privin]\. Prin urmare, riturile simpatice pot s\ fie la fel
de bine att magice, ct [i religioase.
Teoria general\ a magiei 29
Prin cel de-al doilea criteriu propus, Frazer afirm\
c\, de obicei, ritul magic ac]ioneaz\ prin el nsu[i [i
constrnge, n vreme ce ritul religios ador\ [i
conciliaz\ ; primul are o ac]iune mecanic\ imediat\,
cel\lalt ac]ioneaz\ indirect, printr-un soi de persu-
asiune respectuoas\ ; agentul s\u este un mijlocitor
spiritual. ~ns\ aceast\ distinc]ie este departe de a fi
suficient\ ; de multe ori, ritul religios constrnge [i el,
iar n majoritatea religiilor din vechime, zeul nu era
nicidecum capabil s\ se sustrag\ unui rit s\vr[it f\r\
nici un viciu de form\. Mai mult, vom vedea c\ nu
este adev\rat c\ toate riturile magice ar avea o ac]i-
une direct\, ntruct [i n magie exist\ spirite, ba
chiar [i zei. Spiritul, fie el zeu sau diavol, nu ascult\
ntotdeauna de ordinele magicianului, nct acesta
sfr[e[te prin a-l implora.
Va trebui s\ c\ut\m alte criterii, iar pentru a le
afla, vom recurge la clasific\ri succesive.
Printre rituri, exist\ unele cu un caracter religios
cert : snt riturile solemne, publice, obligatorii [i re-
gulate ; a[a snt, de pild\, s\rb\torile [i sacramentele.
Totu[i pe unele dintre acestea, Frazer nu le-a recu-
noscut drept religioase ; pentru el, toate ceremoniile
australiene [i o mare parte din ceremoniile de ini]iere
snt magice, ntruct includ rituri de tip simpatic. De
fapt ns\, riturile clanurilor arunta, numite intichiuma,
rituri tribale de ini]iere, au importan]a, solemnitatea
[i sacralitatea pe care le evoc\ religia. Speciile [i
str\mo[ii totemici prezen]i n timpul ritului reprezint\
tocmai acele puteri de temut n a c\ror interven]ie
chiar [i Frazer vede un semn al actului religios, fiind
invocate n cursul ceremoniilor.
Dimpotriv\, exist\ alte rituri care au ntotdeauna
un caracter magic : s`nt maleficiile. A[a snt ele carac-
terizate n religie [i drept. Fiind ilicite, snt interzise
[i pedepsite n mod expres. ~n acest caz, interdic]ia
eviden]iaz\ formal antagonismul dintre ritul magic [i
cel religios. Ea confer\ maleficiului caracterul magic,
30 Marcel Mauss, Henri Hubert

deoarece [i unele rituri religioase s`nt la fel de d\u-


n\toare ; a[a snt cazurile de devotio, impreca]iile
mpotriva du[manilor cet\]ii, mpotriva celor ce ncal-
c\ un jur\mnt sau jefuiesc mormintele, n fine, toate
riturile referitoare la moarte, con]in`nd interdic]ii ritu-
ale. Putem chiar afirma c\ exist\ maleficii considerate
astfel doar de cei ce se tem de ele. Interdic]ia
constituie o limit\ [i magia, n ansamblul ei, caut\ s\
se apropie de ea.
Cele dou\ extreme formeaz\ ca s\ spunem a[a
cei doi poli ai magiei [i religiei : polul sacrificiului
[i cel al maleficiului. Religiile [i f\uresc ntotdeauna
un soi de ideal spre care nal]\ imnuri, jur\minte,
sacrificii, ideal protejat prin interdic]ii. Magia ns\ le
evit\. Ea tinde c\tre maleficiu [i grupeaz\ n jurul lui
rituri magice, alc\tuind imaginea cea mai comun\ pe
care oamenii [i-au f\cut-o despre magie. ~ntre cei doi
poli, se afl\ o mas\ confuz\ de fapte al c\ror caracter
specific nu se observ\ imediat. Este vorba despre
acele practici care nu snt nici interzise, dar nici
prescrise n mod special. Exist\ acte religioase indi-
viduale [i facultative ; exist\ acte magice licite. Snt
actele ocazionale din cultul individual, pe de o parte,
[i practicile magice asociate tehnicii, medicinei de
pild\, pe de alt\ parte. }\ranul, cnd exorcizeaz\
[oarecii de cmp, indianul, atunci cnd [i prepar\ un
leac ca s\-l aib\ n caz de r\zboi, finlandezul dedi-
cnd incanta]ii armei de vn\toare, cu to]ii au ]eluri
pe care le pot m\rturisi [i s\vr[esc fapte permise.
~nrudirea dintre magie [i cultul domestic este evi-
dent\, n Melanezia, de pild\, unde magia apare n
[irul actelor avnd drept obiect str\mo[ii. Departe de
a nega posibilitatea apari]iei unor confuzii, vom in-
sista chiar asupra lor, urmnd s\ le explic\m ceva mai
trziu. Pentru moment, aproape c\ vom accepta de-
fini]ia lui Grimm, atunci cnd consider\ magia un fel
de religie f\cut\ pentru nevoile inferioare ale vie]ii
domestice. Orict interes ar prezenta ns\ pentru noi
Teoria general\ a magiei 31
continuitatea magiei [i a religiei, pentru moment,
nainte de orice altceva, este important s\ clasific\m
faptele [i s\ enumer\m cteva dintre caracteristicile
exterioare dup\ care ele pot fi recunoscute. ~nru-
direa lor nu i-a mpiedicat pe oameni s\ simt\ deo-
sebirea dintre cele dou\ tipuri de rituri [i s\ le
practice astfel nct s\ fie evident c\ o simt. Nu ne
r\mne dect s\ c\ut\m semnele dup\ care s\ le
deosebim.
~n primul r`nd, de cele mai multe ori, riturile
magice [i cele religioase au agen]i diferi]i, nefiind
s\vr[ite de aceia[i indivizi. Dac\, din ntmplare,
preotul ndepline[te un act magic, atitudinea sa nu
este cea corespunz\toare func]iei ; el va ntoarce spa-
tele altarului [i va face cu mna stng\ ceea ce ar face
n mod firesc cu dreapta [.a.m.d.
Exist\ ns\ [i alte semne pe care trebuie s\ le
grup\m. Mai nti, alegerea locului de desf\[urare a
ceremoniei magice. ~n mod obi[nuit, ea nu se desf\-
[oar\ ntr-un templu sau pe altarul casnic, ci n p\-
dure, departe de locuin]e, la vreme de noapte sau pe
semintuneric, ori n cine [tie ce cotlon al casei. ~n
timp ce ritul religios se desf\[oar\ `n public, la lu-
mina zilei, cel magic, nu. Chiar atunci cnd este licit,
ritul magic se s\v`r[e[te pe ascuns, ca un maleficiu.
Obligat s\ ac]ioneze n public, magicianul caut\ s\-i
scape : el face gesturi pe furi[, iar cuvintele i devin
de nen]eles. Vraciul, t\m\duitorul, asista]i de familie
[i morm\ie formulele, `[i ascund gesturile [i se nv\-
luie n st\ri de extaz simulate sau reale. Magicianul
se izoleaz\ deci de societate, cu att mai mult atunci
cnd se retrage n adncurile p\durii. Este rezervat
chiar [i fa]\ de proprii lui colegi, are re]ineri. Ca [i
secretul, izolarea este un semn aproape perfect al
naturii intime a ritului magic. Un rit este s\vr[it
ntotdeauna de un individ sau de indivizi care
ac]ioneaz\ n nume propriu. Actul [i actorul r\mn
nv\lui]i n mister.
32 Marcel Mauss, Henri Hubert

~n realitate, semnele amintite anterior nu fac altce-


va dect s\ exprime ireligiozitatea ritului magic; el
este, [i se dore[te s\ fie, antireligios. Oricum, el nu
face parte dintr-unul din acele sisteme organizate, nu-
mite de noi culte. Dimpotriv\, practica religioas\, for-
tuit\ sau chiar facultativ\, este ntotdeauna prescris\,
fixat\, oficial\. Ea face parte dintr-un cult. De fapt,
tributul adus divinit\]ilor cu prilejul unui jur\mnt sau
al sacrificiului expiatoriu pe motiv de boal\ reprezint\
`ntotdeauna un omagiu firesc, obligatoriu, necesar
chiar, de[i voluntar. Dimpotriv\, chiar dac\ uneori e n
mod fatal periodic (n cazul magiei agricole) sau
necesar, avnd un scop precis (n cazul vindec\rii, de
pild\), ritul magic este considerat neregulat [i anormal
sau, cel pu]in, nevrednic de stim\. Orict de utile [i
licite ar fi, riturile medicale nu au aceea[i solemnitate
[i nici acela[i sentiment al datoriei mplinite ca n
cazul sacrificiului expiatoriu sau al jur\mntului f\cut
unei divinit\]i t\m\duitoare. Cel ce recurge la vraci, ea
proprietarul feti[ului ori al spiritului sau la magician,
o face din necesitate [i nu din obliga]ie moral\.
Totu[i avem cteva exemple de cult magic. Este
cultul lui Hecate din magia greac\, cel al Dianei [i al
diavolului din magia medieval\, o mare parte din cul-
tul unuia dintre cei mai importan]i zei hindu[i, Rudra
Siva. Dar asemenea cazuri snt de o importan]\ secun-
dar\, demonstrnd c\, pur [i simplu, magicienii [i-au
f\urit propriul lor cult dup\ modelul celor religioase.
Iat\-ne deci n posesia unei defini]ii provizoriu sa-
tisf\c\toare a ritului magic. Vom denumi magic orice
rit care nu face parte dintr-un cult organizat, un rit
privat, secret, misterios, tinznd la limit\ c\tre un rit
interzis. }innd seama de modul n care am caracteri-
zat celelalte elemente de magie, din defini]ie rezult\
[i o prim\ determinare a no]iunii. Se observ\ c\ nu
definim magia prin forma riturilor, ci prin condi]iile n
care ele se produc, indicnd astfel locul important
ocupat de ele n ansamblul obiceiurilor sociale.
Teoria general\ a magiei 33

CAPITOLUL III

ELEMENTELE MAGIEI

I. MAGICIANUL

L-am numit magician pe agentul riturilor magice,


fie el un profesionist sau nu. ~ntr-adev\r, constat\m
c\ unele rituri magice pot fi s\vr[ite [i de nespeci-
ali[ti. A[a snt leacurile b\be[ti, din medicina magic\
[i toate practicile rurale ndeplinite de mai multe ori
pe parcursul vie]ii agricole ; la fel, riturile de v-
n\toare sau pescuit par a fi, `n general, la ndemna
tuturor. Trebuie s\ observ\m ns\ c\ asemenea rituri
snt cu mult mai pu]in numeroase dect ni se pare. ~n
plus, ele se men]in la un nivel rudimentar [i nu
r\spund dec`t unor nevoi care, de[i comune, s`nt
totu[i foarte limitate. Chiar n grupurile mici, nedez-
voltate, ce recurg la asemenea rituri n mod constant,
doar c`]iva indivizi le practic\ `n realitate. De fapt, n
magia popular\, agentul este reprezentat de [eful
familiei sau de st\pna casei. De altfel, mul]i prefer\
s\ nu ac]ioneze ei n[i[i, ci s\ cear\ ajutorul exper]i-
lor sau al celor mai aviza]i. Majoritatea ezit\ fie din
scrupule, fie din nencredere fa]\ de ei n[i[i. Unii
chiar nu permit s\ li se transmit\ o re]et\ util\.
Mai mult, ar fi o gre[eal\ s\ credem c\ un ma-
gician de ocazie s-ar sim]i `ntotdeauna ntr-o stare
normal\ n momentul practic\rii ritului. De cele mai
multe ori, acesta este [i motivul pentru care el se afl\
34 Marcel Mauss, Henri Hubert

n situa]ia de a opera cu folos. A respectat o inter-


dic]ie alimentar\ ori sexual\ ; a postit ; a visat ; a
s\vr[it anumite gesturi n prealabil ; f\r\ a mai socoti
c\, m\car pentru o clip\, ritul face din el un alt om.
~n plus, cel ce folose[te o formul\ magic\, orict de
banal\, crede c\ are [i un drept de proprietate asupra
ei. Atunci cnd un ]\ran afirm\ c\ re]eta este de la
bunica, el poate s-o [i foloseasc\ ; n acest caz,
ntrebuin]area re]etei ]ine loc de profesiune.
~n aceea[i ordine de idei, s\ semnal\m [i situa]ia
cnd to]i membrii societ\]ii snt investi]i de c\tre
credin]a public\ cu calit\]i congenitale, acestea pu-
tnd deveni ocazional [i calit\]i magice : a[a snt
familiile de magicieni din India modern\ (ojha din
provinciile din Nord-Vest, baiga din Mirzapur). Prin
ini]iere, membrii societ\]ilor secrete pot fi investi]i [i
ei cu puteri magice ; la fel, cei ai unei societ\]i com-
plete, unde ini]ierea de]ine un rol considerabil. Pe
scurt, n ceea ce prive[te riturile, vedem c\ magicienii
ocazionali nu snt simpli indivizi laici.
La drept vorbind, dac\ exist\ rituri aflate la nde-
mna tuturor [i a c\ror practic\ nu cere o iscusin]\
deosebit\, aceasta se ntmpl\, de cele mai multe ori,
pentru c\ s-au vulgarizat prin repeti]ie, s-au sim-
plificat prin uzur\ sau fiindc\ snt vulgare prin natura
lor. ~n toate cazurile ns\, s-au p\strat cel pu]in [tiin]a
unor re]ete, accesul la tradi]ie, faptul conferind celui
ce le urmeaz\ un minim de calificare. Cu aceast\
observa]ie, s\ spunem c\, `n general, practicile ma-
gice snt ndeplinite de c\tre speciali[ti. Ace[tia snt
magicieni, prezen]a lor fiind semnalat\ oriunde ob-
serva]iile au fost suficient aprofundate.
Nu numai c\ magicienii exist\, dar teoretic, n
multe societ\]i, exerci]iul magiei le este rezervat n
exclusivitate. Faptul este ar\tat, formal, de textele
vedice, unde vedem c\ ritul nu poate fi executat
dect de brahman ; dar nici cel ce ia parte la rit nu
este un actor autonom ; el asist\ la ceremonie [i
Teoria general\ a magiei 35
urmeaz\ cu pasivitate instruc]iunile primite. Repet\
formulele ce i se spun, n momentele solemne l
atinge pe oficiant, dar nimic mai mult ; pe scurt, el
are acela[i rol ca al sacrificatorului fa]\ de preot. Se
pare c\, n India antic\, proprietatea exclusiv\ a
magicianului asupra magiei nu reprezenta o simpl\
teorie. Avem toate motivele s\ credem c\, de fapt,
era un privilegiu al brahmanului, recunoscut de casta
nobililor [i a regilor (ksatriya) ; o demonstreaz\ une-
le scene din teatrul clasic. ~n restul societ\]ii, ce-i
drept, nflorea magia popular\, mai pu]in exclusivist\,
dar avnd [i ea practicienii ei. O concep]ie asem\n\-
toare a dominat [i `n Europa cre[tin\. Cel ce practica
magia era considerat un magician [i pedepsit ca
atare. Crima magiei era una obi[nuit\. Pentru Biseric\
[i lege nu se putea s\ existe magie f\r\ magicieni.

1. Calit\]ile magicianului. Nu oricine dore[te poa-


te s\ devin\ magician : de]inerea anumitor calit\]i `l
deosebe[te pe magician de ceilal]i indivizi. Unele snt
dobndite, altele snt mo[tenite ; unele i snt mpru-
mutate, pe altele le posed\ efectiv.
Se sus]ine c\ magicianul ar putea fi recunoscut
dup\ unele nsu[iri fizice care `l reprezint\ [i `l
descoper\ dac\ se ascunde. Unii afirm\ c\ el vede
lucrurile r\sturnate [i c\ ochii s\i au pupila ct irisul.
Se crede c\ nu are umbr\. ~n Evul Mediu, pe trupul
lui era c\utat acel signum diaboli. Nu exista nici o
ndoial\ c\, fiind isterici, mul]i vr\jitori prezentau
stigmate [i zone anestezice. ~n ceea ce prive[te
credin]ele despre privirea nefireasc\ a magicianului,
ele se ntemeiaz\, n parte, pe fapte reale. Oriunde,
indivizii cu o privire p\trunz\toare, stranie, echivoc\
[i str\lucitoare, privire de deochi cum i se spune,
produc team\ [i snt r\u v\zu]i. Aceasta deja `i reco-
mand\ ca magicieni. Asemenea persoane snt ve[nic
furioase [i agitate, au o inteligen]\ anormal\ fa]\ de
mediile mediocre `n care se crede `n magie. Gesturile
36 Marcel Mauss, Henri Hubert

bru[te, rostirea sacadat\, darurile oratorice sau poe-


tice produc, [i ele, magicieni. De obicei, `n multe
societ\]i, toate aceste semne denot\ o anumit\ ner-
vozitate pe care magicienii o cultiv\ [i o exacerbeaz\
pe durata ceremoniilor. Frecvent, se `nt`mpl\ ca ei s\
fie cuprin[i de adev\rate transe, de crize de isterie
sau de st\ri cataleptice. Cad n extaz uneori, real
`n general provocat cu bun\ [tiin]\. ~ntr-o asemenea
ocazie, ei cred adesea [i par `ntotdeauna c\ p\r\sesc
aceast\ lume. Publicul i urm\re[te cu aten]ie [i
nelini[te, din momentul n care ncep s\-[i execute
trucurile preliminare [i pn\ se trezesc din nou a[a
cum procedeaz\ ast\zi cu prilejul [edin]elor de hip-
notism. Spectacolul `l impresioneaz\ profund, ceea
ce `l face s\ cread\ c\ st\rile anormale snt manifes-
t\rile unei puteri necunoscute ce confer\ eficacitate
magiei. Astfel de manifest\ri nervoase semne ale
unor daruri spirituale l calific\ pe individ drept
magician.
Totodat\, snt destina]i s\ devin\ magicieni, indivi-
zii spre care se `ndreapt\ aten]ia, teama sau rea-voin]a
publicului, datorit\ unor particularit\]i fizice sau abi-
lit\]i extraordinare (snt ventriloci, jongleri sau sca-
matori) ; este suficient\ orice infirmitate ca n cazul
coco[a]ilor, al orbilor, chiorilor etc. Sentimentele tre-
zite n asemenea oameni de modul cum snt trata]i de
obicei, gndul c\ snt persecuta]i sau speran]a unei
demnit\]i i predispun s\-[i atribuie puteri speciale.
~n realitate, trebuie s\ remarc\m c\ to]i ace[ti indi-
vizi, infirmi [i extatici, furio[i sau comedian]i, formeaz\
un fel de clase sociale. Iar ceea ce le confer\ virtu]i
magice nu este o anume nsu[ire fizic\ individual\, ci
atitudinea societ\]ii fa]\ de genul c\ruia `i apar]in.
La fel stau lucrurile [i cu femeile. Ele nu snt
recunoscute a fi mai apte pentru magie dect b\rba]ii
datorit\ nsu[irilor fizice ci, mai curnd, datorit\ sen-
timentelor sociale determinate de calit\]ile lor. Peri-
oadele critice din via]a lor strnesc uimire [i team\,
Teoria general\ a magiei 37
conferindu-le o pozi]ie aparte. Or, virtu]ile lor magice
ating maximul de intensitate tocmai atunci cnd ele
devin nubile, n timpul ciclurilor, n perioada sarcinii,
la na[tere sau dup\ menopauz\. Mai ales atunci snt
ele considerate c\ ofer\ pentru magie fie mijloace de
ac]iune, fie agente propriu-zise. B\trnele snt vr\ji-
toare, fecioarele devin pre]ioase ajutoare ; sngele de
la menstr\ [i alte asemenea produse constituie mate-
riale de uz general n magie. De altfel, [tim c\ femeile
prezint\ anumite predispozi]ii pentru isterie, crizele
de care snt cuprinse f\cndu-le s\ par\ a fi n posesia
unor puteri supraomene[ti, ceea ce le confer\ [i o
autoritate deosebit\. Chiar [i n afara perioadelor
critice, ocupnd o parte nsemnat\ a vie]ii lor, femeile
fac obiectul supersti]iilor sau al unor prescrip]ii juri-
dice [i religioase, fapt ce ne demonstreaz\ c\ ele
formeaz\ o categorie aparte n cadrul societ\]ii. Snt
considerate cu mult mai deosebite fa]\ de b\rba]i
dect snt n realitate ; ele ar reprezenta o bun\ gazd\
pentru ac]iunile magice [i, astfel, ar fi nrudite cu
puterile magice. Pe de alt\ parte, femeile fiind
excluse de la majoritatea ceremoniilor de cult sau
avnd un rol cu totul pasiv atunci cnd snt admise,
singurele practici l\sate pe seama lor snt cele ce
apar]in magiei. Caracterul magic al femeii ]ine ntr-att
de calificarea social\, nct apare mai ales ca o pro-
blem\ de opinie public\. Num\rul femeilor magician
este mai redus dect am fi tenta]i s\ credem. Adesea,
se constat\ un fenomen ciudat : b\rbatul este magi-
cianul, dar femeia este cea acuzat\ de magie. ~n
Atharva Veda, se fac exorcisme mpotriva vr\jitoarelor
`n timp ce toate impreca]iile snt rostite de vr\jitori. ~n
majoritatea societ\]ilor a[a-zis primitive, b\trnele [i
alte femei au fost acuzate [i pedepsite pentru farmece
pe care nu ele le-au s\vr[it. ~n Evul Mediu [i, mai
ales, ncepnd cu secolul al XIV-lea, majoritatea
vr\jitoarelor erau femei ; s\ not\m ns\ c\ ne afl\m
ntr-o perioad\ de persecu]ii [i c\ nu le cunoa[tem
38 Marcel Mauss, Henri Hubert

dec`t prin procesele lor ; o asemenea supraabunden]\


de vr\jitoare m\rturise[te existen]a unor prejudec\]i
sociale exploatate [i ntre]inute de Inchizi]ie.
{i copiii au fost adesea utiliza]i n magie, ca au-
xiliare speciale, mai ales pentru riturile divinatorii.
Uneori, ei ac]ioneaz\ pe cont propriu, cum este cazul
la dierii australieni sau n India modern\, cnd se
mnjesc cu praful cules de pe urmele unui elefant,
cntnd formulele corespunz\toare. {tim c\ statutul
lor social este unul aparte, incert [i tulbur\tor, din
pricina vrstei [i a faptului c\ nu au trecut definitiv
de ceremonia ini]ierii. {i n cazul lor, virtu]ile magice
le snt conferite tot de calit\]ile clasei c\reia `i apar]in.
C`nd vedem c\ magia este pus\ pe seama exer-
cit\rii unor anumite meserii, cum ar fi cea de medic,
frizer, fierar, cioban, actor sau gropar, nu mai `ncape
nici o `ndoial\ c\ puterile magice snt atribuite nu
indivizilor, ci unor corpora]ii. To]i medicii, to]i cioba-
nii, to]i groparii snt, m\car virtual, magicieni. Medicii,
ntruct meseria lor se contope[te cu magia, fiind, n
orice caz, prea tehnic\ pentru a nu p\rea ocult\ [i
miraculoas\ ; frizerii, deoarece vin n contact cu de[e-
uri ale corpului, distruse sau ascunse, de obicei, din
teama de vr\ji ; fierarii, deoarece mnuiesc o materie
constituind obiectul unor supersti]ii universale, iar me-
seria lor, dificil\ [i nv\luit\ n secrete, are un oarecare
prestigiu ; ciobanii, deoarece se afl\ ntr-o rela]ie per-
manent\ cu animalele, plantele [i astrele ; groparii,
fiindc\ snt ntr-un contact permanent cu moartea. Pe
to]i, via]a profesional\ i separ\ de muritorii de r`nd,
ceea ce le [i confer\ autoritatea magic\. Meseria care
l ndep\rteaz\ cel mai mult pe om fa]\ de ceilal]i,
fiind executat\ de un singur individ pentru ntreaga
societate, indiferent de m\rimea ei, este cea de c\l\u.
C\l\ul are mijloacele de a-i descoperi pe ho]i [i a-i
prinde pe vampiri etc.; [i el e magician.
Situa]ia excep]ional\ a indivizilor ce au o autorita-
te deosebit\ n societate `i poate transforma ocazional
Teoria general\ a magiei 39
`n magicieni. ~n Australia, la arunta, [eful grupului
totemic este n acela[i timp maestru de ceremonii [i
vr\jitor. ~n Noua Guinee, magicienii se bucur\ de cea
mai mare influen]\ ; avem toate motivele s\ credem
c\ n ntreaga Melanezie, [eful, ca individ cu mana,
adic\ cu putere spiritual\, aflat n leg\tur\ cu spiritele,
de]ine att puteri magice, ct [i religioase. Desigur, la
fel se explic\ aptitudinile magice dovedite de prin]i `n
poezia epic\ hindus\ sau celt\. Faptul este destul de
important ca s\-l determine pe Frazer s\ introduc\
studiul magiei n rela]ie cu regii-preo]i [i zei ; este
drept c\, pentru noi, regii snt mai curnd preo]i [i zei
dect magicieni. Pe de alt\ parte, magicienii de]in
adesea [i o autoritate politic\ de prim ordin ; s`nt per-
sonaje influente, de prim rang. Astfel c\ situa]ia lor
social\ i h\r\ze[te magiei [i, reciproc, exercitarea
magiei predispune la o situa]ie social\ deosebit\.
~n societ\]ile unde func]iile sacerdotale snt foarte
specializate, preo]ii snt suspecta]i n mod frecvent
de magie. ~n Evul Mediu, se considera c\ preo]ii erau
]inta atacurilor venite din partea demonilor fiind, prin
urmare, tenta]i s\ s\vr[easc\ acte demonice, adic\
magice. ~n acest caz, ei snt magicieni datorit\ calit\]ii
lor de preo]i. Ceea ce-i singularizeaz\ [i i expune
suspiciunii este starea lor de celibat, izolarea, consa-
crarea [i rela]ia lor cu lumea supranatural\. Suspici-
unea ce planeaz\ deasupra lor pare s\ fi fost deseori
confirmat\. Ori ei practic\ magia pe cont propriu, ori
interven]ia preo]ilor este judecat\ drept necesar\
ndeplinirii ceremoniilor magice [i snt nevoi]i s\
participe la ele, cteodat\ f\r\ consim]\mntul lor.
Preo]ii r\i, mai ales cei care-[i ncalc\ jur\mntul de
castitate, snt n mod firesc expu[i la o asemenea
acuza]ie de magie.
Cnd o religie este uzurpat\, pentru membrii noii
Biserici, preo]ii discredita]i devin magicieni. Astfel
s-au petrecut lucrurile n Malaezia, unde chamii mu-
sulmani i consider\ magicieni pe fo[tii preo]i,
40 Marcel Mauss, Henri Hubert

pawang sau paja. Erezia d\ [i ea na[tere magiei,


catarii, valdezii etc. fiind trata]i ca vr\jitori. ~ns\ cum,
pentru catolicism, ideea de magie con]ine ideea de
fals\ religie, ne apropiem aici de un nou fenomen,
pe care l vom studia mai trziu. Faptul ne intereseaz\
totu[i nc\ de pe acum deoarece vedem c\ magia
este atribuit\ unor grupuri n ansamblul lor. Dac\
p`n\ acum am v\zut c\ magicienii erau recruta]i din
categorii sociale neavnd, prin ele nsele, dect o vag\
voca]ie magic\, iat\ c\ acum to]i membrii unei secte
devin magicieni. Att pentru alexandrini, ct [i pentru
Biserica medieval\, evreii erau cu to]ii magicieni.
Tot astfel, str\inii ca grup snt ipso facto vr\jitori.
Pentru triburile australiene, orice moarte natural\ pro-
dus\ n cadrul tribului constituie opera incanta]iilor
f\cute de un trib vecin. Pe aceasta se [i bazeaz\
sistemul vendetei. ~n Noua Guinee, a[a cum afirm\
Chalmers, dou\ sate vecine Toaripi [i Koitapu,
situate lng\ Port-Moresby [i petrec timpul f\-
cndu-[i reciproc vr\ji. Faptul este aproape universal
ntlnit n societ\]ile a[a-zis primitive. Una dintre de-
numirile vr\jitorilor din India vedic\ este sinonim\ cu
aceea de str\in. Str\inul reprezint\ un individ ce
locuie[te un alt teritoriu, un vecin vr\jma[. Din acest
punct de vedere, putem afirma c\ puterile magice au
fost definite dup\ criteriul topografic. Un exemplu de
reparti]ie geografic\ precis\ a puterilor magice l g\-
sim ntr-un exorcism asirian : Vr\jitoareo, e[ti vr\jit\,
eu snt dezlegat [de vraj\] ; vr\jitoare elamit\, snt
dezlegat ; vr\jitoare qutan\, snt dezlegat ; vr\jitoare
sutean\, snt dezlegat ; vr\jitoare lullubian\, snt
dezlegat ; vr\jitoare chanigalbian\, snt dezlegat.
(Tallqvist, Die Assyrische Beschwrungsserie Maql,
IV, 99-103). De obicei, cnd dou\ civiliza]ii vin n
contact, magia este atribuit\ celei mai mici. Exemple
clasice snt popula]ia dasyu din India, finlandezii [i
laponii, acuza]i de vr\jitorie de hindu[i, respectiv de
scandinavi. Toate triburile din p\durile tropicale din
Teoria general\ a magiei 41
Melanezia [i Africa snt privite ca adepte ale vr\jitoriei
de c\tre triburile mai civilizate care tr\iesc la cmpie
sau pe ]\rmurile m\rii. La fel, toate triburile nomade
care tr\iesc n snul unei popula]ii sedentare, cum ar
fi, n zilele noastre, ]iganii sau unele caste r\t\citoare
din India (vnz\tori, t\b\cari, fierari). ~n aceste gru-
p\ri str\ine, anumite triburi, clanuri sau familii se
ocup\ n mod special de magie.
De altfel, se ntmpl\ ca aceast\ calificare magic\
s\ nu fie cu totul lipsit\ de temei, c\ci exist\ grupuri
care pretind c\ posed\ cu adev\rat anumite puteri
supraomene[ti asupra unor fenomene. Ele snt de
natur\ religioas\, pentru membrii grupului, [i magic\,
pentru ceilal]i. Pentru greci, arabi [i iezui]i, brahmanii
p\reau magicieni [i, prin urmare, [i atribuiau o putere
cvasi-divin\. Exist\ societ\]i care pretind c\ au darul
s\ aduc\ ploaia sau s\ opreasc\ vntul, recunoscute
pentru respectivele nsu[iri de c\tre triburile din jur.
De exemplu, tribul de la Mont-Gambier, din Australia
include un clan st\pn peste vnturi, acuzat de tribul
vecin, booandik, c\ aduce ploaia [i vntul dup\
propria lor voin]\ ; la rndul lor, laponii vindeau
matelo]ilor europeni saci umplu]i cu vnt.
Putem avansa teza general\ conform c\reia, f\cnd
abstrac]ie de calitatea lor magic\, indivizii c\rora le
revine exercitarea magiei ocup\ o pozi]ie distinct\ n
cadrul societ\]ii. Nu putem generaliza afirmnd c\
orice condi]ie social\ anormal\ duce la practicarea
magiei ; credem totu[i c\ o asemenea induc]ie are
[anse s\ fie adev\rat\. De aici s\ nu tragem ns\
concluzia c\ to]i magicienii ar fi fost str\ini, medici,
conduc\tori, fierari sau femei ; c\ci exist\ [i magicieni
care nu snt recruta]i din clasele amintite. Am v\zut,
de altfel, c\ nsu[irile magice snt cele care-l calific\
pe individ pentru anumite func]ii sau profesii.
Concluzia noastr\ este c\, ntruct unii indivizi snt
pu[i `n slujba magiei n virtutea sentimentelor sociale
asociate condi]iei lor, magicienii, de[i nu formeaz\ o
42 Marcel Mauss, Henri Hubert

clas\ aparte, reprezint\ [i ei obiectul unor sentimente


sociale foarte puternice. ~n toate clasele men]ionate
anterior, sentimentele sociale legate de cei ce nu snt
nimic altceva dect magicieni snt identice cu acelea
care fac s\ se cread\ c\ exist\ puteri magice. Or,
dac\ asemenea sentimente snt provocate nainte de
orice, de caracterul lor anormal, putem s\ concluzio-
n\m c\ [i magicianul, ca magician, are o situa]ie
social\ definit\ ca anormal\. Nu vom mai insista
asupra caracterului negativ al magicianului, ci vom
c\uta acum s\ afl\m nsu[irile sale pozitive [i
aptitudinile lui specifice.
*
Am semnalat deja cteva dintre calit\]ile pozitive
necesare rolului de magician : nervozitate, ndemna-
re etc. Mai ntotdeauna, lui i se atribuie o dexteritate
[i o [tiin]\ neobi[nuite. O teorie simplist\ a magiei ar
putea specula asupra inteligen]ei [i r\ut\]ii lor, pentru
a explica `ntregul ei aparat prin scorniri [i [mecherii.
~ns\ asemenea calit\]i reale, pe care continu\m s\ le
atribuim prin ipotez\ magicianului, fac parte din ima-
ginea lui tradi]ional\, cuprinznd multe alte tr\s\turi ce
i-au folosit, de altminteri, pentru a-i nt\ri autoritatea.
Tr\s\turile mitice [i miraculoase fac obiectul mitu-
rilor sau, mai curnd, al unor tradi]ii orale care au
luat forma fie a unor legende, fie a unor povestiri
sau romane. Respectivele tradi]ii ocup\ un loc impor-
tant n mediile populare din lumea `ntreag\ [i consti-
tuie una dintre sec]iunile principale ale folclorului.
Iat\ ce ne spune faimoasa culegere de povestiri hin-
duse a lui Somadeva : Bun\tatea zeilor este ve[nic\,
r\utatea oamenilor este [i ea ve[nic\ ; faptele celor
afla]i ntre zei [i oameni, prin diversitatea pozi]iilor
lor, snt pl\cute. Iat\ de ce vom povesti via]a unui
vidy^dh^ra adic\ a unui demon magician (Kath^-
-S^ra-S^rit-Sagara, I, 1, 47). Povestirile [i legendele
nu presupun doar un joc al imagina]iei, nu snt doar
o hran\ tradi]ional\ pentru fantezia colectiv\ ;
Teoria general\ a magiei 43
repetarea lor constant\ pe durata ndelungatelor
perioade de veghe ntre]ine o stare de a[teptare [i
team\, care, la cel mai mic [oc, poate s\ produc\
iluzii [i s\ determine s\v`r[irea unor acte. De altfel,
nu poate exista nici o limit\ ntre fabula]ie [i cre-
din]\, ntre povestire, pe de o parte, [i istoria
adev\rat\ [i mitul crezut n mod obligatoriu, pe de
alt\ parte. Ascultnd cum se vorbe[te ntruna despre
magician, sfr[im prin a-l vedea cum ac]ioneaz\ [i
chiar prin a-l consulta. Puterile nelimitate ce i se
atribuie fac s\ se cread\ c\ el poate ndeplini cu
mult\ u[urin]\ micile servicii ce i se cer. Cum s\ nu
credem oare c\ un brahman, considerat superior
zeilor [i capabil s\ creeze lumea, va putea m\car
ocazional s\ vindece o vac\ ? Dac\, de la o poves-
tire la alta [i de la un povestitor la altul, imaginea
magicianului se `ngroa[\ peste m\sur\, aceasta se
`nt`mpl\ tocmai pentru c\ magicianul este unul dintre
eroii prefera]i ai imagina]iei populare, fie datorit\
preocup\rilor lui, fie din cauza interesului romanesc
pe care `l prezint\, `n acela[i timp, magia. ~n timp ce
puterile preotului snt imediat definite de religie, ima-
ginea magicianului se creeaz\ n exteriorul magiei.
Ea se formeaz\ printr-un [ir nesfr[it de se zice, iar
magicianului nu-i r\m`ne altceva de f\cut dect s\
semene cu portretul astfel creat. ~nct s\ nu ne mire
c\ mai toate tr\s\turile literare ale eroilor din ro-
manele magice se reg\sesc printre caracterele tipice
ale unui magician real.
Respectivele calit\]i mitice snt puteri sau confer\
puteri. Din acest punct de vedere, ceea ce influ-
en]eaz\ imagina]ia este u[urin]a cu care magicianul
`[i duce la ndeplinire toate dorin]ele. El are facul-
tatea de a evoca `n realitate mai multe lucruri dect
[i-ar putea imagina al]ii. Cuvintele, gesturile, o clipire
a ochiului, chiar [i gndurile sale constituie puteri.
Din ntreaga lui fiin]\ eman\ efluvii [i influen]e n
fa]a c\rora natura, oamenii, spiritele [i zeii se supun.
44 Marcel Mauss, Henri Hubert

~n afar\ de puterea general\ asupra lucrurilor,


magicianul posed\ puteri asupra lui nsu[i, asigu-
rndu-i capitalul de for]\. Prin voin]\, poate realiza
mi[c\ri imposibile pentru al]ii. Se crede c\ el se
sustrage gravita]iei, c\ poate s\ se ridice n aer [i s\
c\l\toreasc\ ntr-o clip\ acolo unde dore[te. Are da-
rul ubicuit\]ii. Se sustrage chiar [i legii contradic]iei.
Se spune c\, n 1221, un predicator [i vr\jitor din
Halberstadt, Johannes Teutonicus, a cntat mesa de
trei ori ntr-o noapte la Halberstadt, Mainz [i Kln ;
asemenea pove[ti snt numeroase. Or, `n privin]a
acestor c\l\torii, `n spiritele celor ce cred `n magie
domne[te o incertitudine fundamental\. C\l\tore[te
individul n persoan\ ? Cine s-a deplasat, dublura sau
sufletul persoanei ? Numai teologii sau filozofii au
ncercat s\ rezolve antinomia n cauz\. Cei mai mul]i
nu au luat-o n seam\. Magicienii au tr\it speculnd
incertitudinea [i ntre]innd-o n folosul misterului
care le nv\luia intrigile. ~n ceea ce ne prive[te, nu
vom rezolva asemenea contradic]ii, ntruct ele ]in de
confuzia dominant\ `n gndirea primitiv\ cu privire la
no]iunea de suflet [i cea de corp, o confuzie mai
mare dect am fi nclina]i s\ o credem.
Dintre cele dou\ no]iuni ns\, numai cea de suflet
ar putea fi analizat\ n detaliu, datorit\ a ceea ce a
avut [i mai are mistic [i miraculos n ea. Sufletul
magicianului este [i mai uimitor, are calit\]i mai fan-
tastice, mai oculte, adncimi mai obscure dect
sufletele oamenilor de r`nd. ~n esen]\, el este mobil
[i deta[abil de corp, n a[a m\sur\ nct, dac\ am
renun]a la orice form\ de credin]\ animist\, de exem-
plu c\ sufletul oamenilor obi[nui]i s-ar plimba, n
timpul visului, sub forma unei mu[te sau a unui
fluture, tot ne-am mai p\stra convingerea c\ sufletul
magicianului are aceast\ nsu[ire. Este chiar un semn
dup\ care el poate fi recunoscut, dac\ de pild\
n timp ce doarme, o musc\ i zboar\ n jurul buzelor.
~n orice caz, spre deosebire de alte suflete, care se
Teoria general\ a magiei 45
deplaseaz\ n chip involuntar, cel al magicianului
exhal\ la ordinul s\u. La indigenii kurnai din Aus-
tralia, pe durata [edin]ei de ocultism, un barn [i
trimite sufletul s\-i spioneze pe du[manii ce se apro-
pie. Din India, vom cita exemplul yoginilor, de[i este
vorba despre o mistic\ avnd mai mult un caracter
filozofic dect unul religios, [i mai mult religios dect
magic. Prin concentrare (a se concentra=yuj), ei se
unesc (yuj) cu principiul primordial transcendent al
universului, uniune din care ob]in (sidh) puterea
magic\ (siddhi). Strele lui P^tajali s`nt explicite n
aceast\ privin]\ [i atribuie facultatea respectiv\ chiar
[i altor magicieni dect yoginii. Comentariile la Stra
IV, I, arat\ c\ principala putere (siddhi) este levita]ia.
~n general, orice individ avnd puterea de a-[i exhala
sufletul este magician ; nu cunoa[tem nici o excep]ie
de la regul\. Se consider\ chiar c\ n aceasta const\
principiul tuturor faptelor desemnate, de obicei, cu
un nume destul de r\u ales, [i anume [amanismul.
Sufletul reprezint\ dublul, adic\ nu o parte oare-
care a persoanei, ci persoana ns\[i. El se deplaseaz\
la locul faptelor dup\ dorin]\ [i ac]ioneaz\ fizic. ~n
unele cazuri, trebuie s\ se dedubleze magicianul
nsu[i. ~n timpul [edin]ei de spiritism, magicianul
dayak trebuie s\ mearg\ `n c\utarea vracilor ; de[i
asisten]ii i v\d trupul prezent, spiritual [i corporal el
absenteaz\, dublura sa nefiind un spirit pur. Cei doi
termeni ai dedubl\rii snt identici, astfel nct ei pot
fi nlocui]i unul cu cel\lalt n mod riguros.
~ntr-adev\r, putem s\ ne nchipuim c\ magicianul se
dedubleaz\ pentru a pune dublura n locul s\u, el
urmnd s\ se transporte n alt\ parte. Astfel era expli-
cat n Evul Mediu zborul prin aer al vr\jitorilor. Se
spunea c\ magicianul pleca la sabat, l\snd n pat, n
locul s\u, un demon, un vicarium daemonem. Sosia-
-demon era doar o dublur\. Exemplul de mai sus
demonstreaz\ c\ aceea[i idee a dedubl\rii poate avea
aplica]ii complet opuse, iar puterea fundamental\ a
46 Marcel Mauss, Henri Hubert

magicianului a putut fi conceput\ n mii de moduri


diferite [i comport\ o infinitate de nuan]e.
Dublul magicianului ar putea fi un fel de materi-
alizare fugitiv\ a respira]iei sau a vrajei lui, asemenea
unui vrtej de praf sau de vnt, din care, ocazional,
se ive[te figura trupeasc\ a sufletului ori chiar a lui
nsu[i. ~n alte p\r]i, este o fiin]\ complet diferit\ de
magician, aproape independent\ de voin]a sa, [i care,
din cnd n cnd, apare spre a-i face unele servicii.
Din acest motiv, dublura este adesea escortat\ de
ajutoare, animale sau spirite ce reprezint\ [i ele
dubluri ori suflete exterioare.
La jum\tatea drumului dintre aceste dou\ extreme
se afl\ magicianul metamorfozat. ~n realitate, avem o
dedublare cu aspect de animal ; c\ci, dac\ n meta-
morfoz\ exist\ dou\ fiin]e, n ceea ce prive[te forma,
`n esen]\, ele alc\tuiesc doar una. Exist\ transform\ri,
cele mai frecvente poate, n care una din forme pare
s-o anuleze pe cealalt\. Dintr-o asemenea metamor-
foz\ se consider\ c\ a ap\rut tema c\l\toriei aeriene
n Europa. Cele dou\ teme snt ntr-att de intim
legate ntre ele, nct s-au reunit ntr-o unic\ [i
aceea[i no]iune. ~n Evul Mediu, termenul striga,
provenit din antichitatea greco-roman\, desemna o
vr\jitoare sau o pas\re (antica pas\re strix). ~n afara
locuin]ei sale, vr\jitoarea poate fi ntlnit\ sub nf\-
]i[are de pisic\ neagr\, lupoaic\, iepure ; vr\jitorul
poate fi un ]ap etc. Dac\ vr\jitorul sau vr\jitoarea se
deplaseaz\ n vederea unei ac]iuni d\un\toare, iau
nf\]i[area unui animal, [i se afirm\ c\ n aceast\
stare pot fi surprin[i. Chiar [i atunci, cele dou\ ima-
gini [i-au p\strat o independen]\ relativ\. Pe de o
parte, cu prilejul zborurilor sale nocturne, vr\jitorul
[i men]ine forma uman\, c\l\rind pur [i simplu pe
vechea metamorfoz\. Pe de alt\ parte, se ntmpl\ ca
o asemenea continuitate s\ se rup\, vr\jitorul [i
dublura sa animal\ lund parte simultan la acte
diferite. ~n acest caz, animalul nu mai reprezint\ o
Teoria general\ a magiei 47
dedublare de moment, ci un auxiliar familiar de care
se deosebe[te vr\jitoarea. A[a a fost pisica Rutterkin
a vr\jitoarelor Margaret [i Filippa Flower, arse pe rug
la 11 martie 1619, la Lincoln, deoarece f\cuser\ vr\ji
unei rude a contelui Rutland. De altfel, n toate fapte-
le ce par s\ ]in\ de metamorfoza absolut\, ubicuita-
tea magicianului este ntotdeauna subn]eleas\ ; dac\
ntlnim o vr\jitoare sub nf\]i[are animal\, nu [tim
niciodat\ dac\ avem de-a face cu vr\jitoarea ns\[i
sau cu un simplu delegat al ei. Nu putem sc\pa de
confuzia primitiv\ despre care am amintit mai sus.
~n Europa, prin metamorfozele lor, vr\jitoarele nu
iau forma oric\rui animal. Ele se transform\ cu regu-
laritate fie n iap\, fie n broasc\, fie n pisic\ etc.
Faptele ne determin\ s\ credem c\ metamorfoza este
echivalentul unei asocieri constante cu o specie de
animal. Asemenea asocieri pot fi ntlnite mai peste
tot. Vracii algonquini, cei irochezi ori cherokee sau
cei ai pieilor-ro[ii n general au manitu-animal, cum
spun triburile ojibway ; tot a[a, n unele insule din
Melanezia, magicienii au ca slujitori [erpi sau rechini.
Ca regul\ general\, n asemenea cazuri, puterea ma-
gicianului ]ine de raporturile sale cu animalele. De la
animalul asociat [i trage el puterea, [i acesta este cel
ce i dezv\luie formulele [i riturile. Chiar limitele
puterii sale snt definite uneori de astfel de alian]e ;
la pieile-ro[ii, ajutorul magicianului i confer\ puterea
asupra ntregii sale rase [i asupra tuturor lucrurilor
asociate rasei. ~n acest sens Iamblichos aminte[te de
mavgoi leovntwn [i mavgoi o*;ewn care aveau putere
asupra [erpilor, respectiv asupra leilor [i vindecau
r\nile pricinuite de aceste animale.
~n principiu, cu unele rare excep]ii, magicianul nu
ntre]ine rela]ii cu un animal anume, ci cu ntreaga
specie animal\. De aceea ele seam\n\ cu rela]iile
totemice. Trebuie s\ credem c\ ele s`nt cu adev\rat
astfel ? Ceea ce presupunem pentru Europa, se
dovede[te a fi adev\rat pentru Australia sau America
48 Marcel Mauss, Henri Hubert

de Nord. Animalul asociat reprezint\ ntr-adev\r un


totem individual. Howitt ne poveste[te cum a fost
transportat un vr\jitor murring n ]ara cangurilor ;
drept urmare, cangurul i-a devenit totem [i nu mai
avea voie s\-i consume carnea. Credem c\ magicienii
au fost cei dinti, r\mnnd [i ultimii care au avut
astfel de revela]ii [i, n consecin]\, au fost nzestra]i
cu totemuri individuale. Probabil c\, odat\ cu dec\-
derea totemismului, familiile de magicieni au fost
cele ce au mo[tenit totemurile de clan [i le-au perpe-
tuat. Un asemenea caz este cel al unei familii din
Octopus (Melanezia) ce avea puterea s\ determine
succesul la vn\toarea de caracati]e. Dac\ am putea
demonstra c\ orice tip de rela]ie magic\ cu animalele
este n mod cert de origine totemic\, ar trebui s\
spunem c\, n cazul unor astfel de rela]ii, magicianul
este caracterizat de nsu[irile totemice. Din `ntreaga
serie de fapte studiate, rezult\ c\ nu exist\ o simpl\
fabula]ie, ci adev\rate conven]ii sociale care contri-
buie la determinarea condi]iei de magician. ~mpotriva
interpret\rii noastre asupra acestor fapte, nu se poate
aduce argumentul c\ ele lipsesc din unele sisteme de
magie, n special din cel al brahmanismului antic
indian. C\ci, pe de o parte, cunoa[tem aceast\ magie
doar prin intermediul unor texte literare, de[i rituali-
ce, opere ale doctorilor n magie, situate foarte depar-
te de trunchiul primitiv al magiei ; pe de alt\ parte,
nici chiar n India nu a lipsit tema metamorfozei :
povestirile [i textele J^taka abund\ n relat\ri cu
demoni, sfin]i [i magicieni metamorfoza]i. Folclorul
[i tradi]ia magic\ hindus\ d\inuie [i ast\zi prin ele.
Mai sus, ne-am referit la spiritele auxiliare ale
magicianului ; este ns\ dificil s\ le deosebim de
animalele cu care magicienii ntre]in raporturi tote-
mice sau de un alt tip. Acestea snt sau pot fi con-
siderate spirite. Ct despre spirite, ele au n general
forma unor animale, reale sau fantastice. ~n plus,
tema animalelor auxiliare [i aceea a spiritelor auxi-
Teoria general\ a magiei 49
liare au un punct comun : [i ntr-un caz, [i-n cel\lalt,
puterea magicianului [i are originea n exteriorul lui.
Calitatea sa de magician rezult\ din asocierea cu acei
colaboratori ce p\streaz\ fa]\ de el o oarecare inde-
penden]\. Ca [i n cazul dedubl\rii, respectiva aso-
ciere are grada]ii [i forme diferite. Poate s\ fie slab\
[i s\ se reduc\ la simpla putere de comunicare
accidental\ cu spiritele. Magicianul [tie unde [i au
spiritele s\la[, le cunoa[te limba [i riturile prin care
s\ le abordeze. ~n general, a[a snt rela]iile cu spiritele
mor]ilor, cu znele [i cu altele de acela[i gen (Hantu
la popula]iile din Malaezia, Iruntarinia la arunta,
Devat^ la hindu[i etc.). ~n multe insule din Melane-
zia, magicianul [i trage puterea de la sufletele rudelor.
~nrudirea constituie una dintre formele atribuite
de obicei rela]iei dintre magician [i spirite. Se pre-
supune c\ magicianul are un spirit ce trece drept
mam\, tat\ sau vreun str\mo[ de-al s\u. Pe aceast\
origine se bazeaz\ ast\zi calit\]ile magice ale unor
familii din India. ~n }ara Galilor, se crede c\ familiile
care monopolizeaz\ artele `nrudite cu magia, descind
din unirea unui b\rbat cu o zn\. Este un fapt obi[-
nuit ca o astfel de rela]ie s\ fie reprezentat\ sub
form\ de contract, de pact tacit sau formulat n mod
special, cu caracter general sau particular, caduc sau
permanent. Cele dou\ p\r]i snt legate printr-un fel
de act juridic. ~n Evul Mediu, pactul este conceput
sub forma unui act pecetluit cu sngele cu care a fost
scris sau semnat. Deci, n acela[i timp, este un con-
tract prin snge. ~n povestiri, contractul ne apare sub
o form\ mai pu]in solemn\, de pariu, joc, ntrecere,
ncerc\ri ce trebuiesc trecute. De obicei, diavolul sau
demonul pierde partida.
Adesea, ne place s\ ne imagin\m rela]iile cu pri-
cina sub form\ sexual\ : vr\jitoarele au raporturi cu
demonii masculi, iar femeile ntre]innd astfel de ra-
porturi snt asimilate vr\jitoarelor. Aspectul este n-
tlnit deopotriv\ n Europa, Noua Caledonie [i, f\r\
50 Marcel Mauss, Henri Hubert

ndoial\, [i n alte p\r]i. Sabatul european include


rela]ii sexuale ntre magicienii [i diavolii care iau
parte la el. Unirea poate lua chiar forma unui contract
permanent de c\s\torie. Asemenea imagini snt de-
parte de a avea o importan]\ secundar\ ; n Evul
Mediu [i n antichitatea greco-roman\, ele au contri-
buit la conturarea no]iunii de calit\]i pozitive ale ma-
gicianului. Striga este imaginat\ ca o femeie lasciv\, o
curtezan\, iar no]iunea de magie a fost clarificat\ pe
parcursul controverselor cu privire la concubitus
daemonum. Diversele imagini reprezentnd asocierea
demonului cu magicianul pot fi reunite ; despre un
r^jput se poveste[te c\, dup\ ce a f\cut prizonier
spiritul feminin dintr-o r\pciug\, l-a dus la el, nct [i
ast\zi descenden]ii rezulta]i din unirea lor au mo[tenit
puterea asupra vntului ; acest exemplu con]ine, `n
acela[i timp, temele jocului, pactului [i descenden]ei.
Rela]ia nu este conceput\ ca accidental\ [i exte-
rioar\, ci ea afecteaz\ profund natura fizic\ [i moral\
a magicianului. El poart\ pecetea diavolului, aliatul
s\u ; vr\jitorii australieni au limba perforat\ de c\tre
spirite, li s-a spintecat burta, iar m\runtaiele le-au
fost, dup\ cum se zice, rennoite. ~n insulele Banks,
unii vr\jitori aveau limba str\puns\ de [arpele verde
(ma). De obicei, magicianul e un fel de posedat, ba
chiar ca [i ghicitorul este tipul posedatului, fapt
ce nu s-ar putea afirma dect arareori despre un
preot ; de altminteri, el este con[tient de ceea ce
reprezint\ [i, n general, cunoa[te spiritul de care
este posedat. Credin]a `n posedarea magicianului e
universal\. ~n Europa cre[tin\, era considerat de po-
sedat p`n\ ntr-att, `nc`t era exorcizat ; [i reciproc,
exista tendin]a ca posedatul s\ fie luat drept
magician. De altfel, nu numai c\, de obicei, puterea
[i starea magicianului snt explicate prin posedare,
dar exist\ unele sisteme magice n care a fi posedat
este chiar condi]ia activit\]ii magice. ~n Siberia [i
Malaezia, starea de [amanism este obligatorie. Ca
Teoria general\ a magiei 51
[aman, vr\jitorul nu numai c\ simte n el prezen]a
unei persoane str\ine de el, dar chiar propria lui
personalitate dispare cu totul, demonul fiind n rea-
litate cel ce vorbe[te prin gura lui. L\snd la o parte
numeroasele cazuri de simulare ce imit\, de altfel,
st\ri reale [i experimentate vedem c\ avem de-a
face cu fapte care, din punct de vedere psihologic [i
fiziologic, constituie st\ri de dedublare a personali-
t\]ii. Este remarcabil faptul c\, ntr-o anumit\ m\sur\,
magicianul `[i st\pne[te posedarea ; el poate s\ [i-o
provoace [i chiar o face, folosindu-se de practici
adecvate, cum ar fi dansul, muzica monoton\, into-
xica]ia. Pe scurt, a fi posedat reprezint\ una din
calit\]ile profesionale specifice magicienilor, una nu
att mitic\, c`t mai ales fizic\ ; vreme `ndelungat\, ei
au fost depozitarii acestei [tiin]e. Ne afl\m acum
foarte aproape de punctul de unde am plecat, de
vreme ce pentru individ [i societate, exhalarea sufle-
tului [i introducerea altuia nu s`nt dec`t doar dou\
moduri de reprezentare ale aceluia[i fenomen : o
alterare a personalit\]ii, din punctul de vedere indi-
vidual, [i o transportare `n lumea spiritelor, din punct
de vedere social. De altfel, cele dou\ forme de repre-
zentare pot s\ coincid\ ; astfel, un [aman sioux sau
ojibway ac]ioneaz\ doar dac\ este posedat [i, dup\
cum se spune, [i dobnde[te zeii animalieri numai `n
cursul unei c\l\torii a sufletului.
Toate miturile cu privire la magicieni snt cuprinse
unele n altele. Nu ne-am fi preocupat de ele att de
mult dac\ nu ar constitui semne ale opiniilor sociale
despre magicieni. A[a cum magicianul este definit prin
rela]iile sale cu animalele, la fel el este definit [i prin
rela]iile cu spiritele [i, n ultim\ instan]\, prin calit\]ile
lui suflete[ti. Magicianul [i spiritul ajung chiar s\ se
confunde ; leg\tura dintre ei devine mai facil\ atunci
cnd magicianul [i spiritul magic poart\ acela[i nume ;
prin frecven]a sa, faptul aproape c\ a devenit o re-
gul\ ; n general, nu mai sim]im nevoia s\-l deosebim
52 Marcel Mauss, Henri Hubert

pe unul de cel\lalt. Rezult\ de aici c\ magicianul nu


mai apar]ine timpului s\u, mai ales atunci cnd [i
exhal\ sufletul, adic\ atunci cnd ac]ioneaz\ ; a[a cum
am spus-o mai nainte, cu acest prilej, el apar]ine mai
mult lumii sufletelor dect celei a oamenilor.
A[adar, chiar atunci c`nd magicianul nu este ca-
lificat prin pozi]ia sa social\, el este astfel n cel mai
nalt grad prin reprezent\rile coerente ce-l au drept
subiect. ~nainte de orice, el reprezint\ un om cu
nsu[iri, rela]ii [i, la urma urmei, cu puteri speciale.
~n definitiv, profesia de magician este una dintre cele
mai apreciate, poate chiar una dintre cele dinti. Ea
]ine ntr-att de problema atest\rii sociale, nct indi-
vidul n-o poate practica n mod autonom sau dup\
bunul s\u plac. Snt citate chiar cazuri de indivizi
ajun[i magicieni mpotriva propriei lor voin]e.
Deci, opinia l creeaz\ pe magician [i influen]ele
pe care el le eman\. Cu ajutorul opiniei devine atot-
[tiutor [i omnipotent. Dac\ pentru el natura nu are
secrete, dac\ [i trage for]ele direct din izvoarele
luminii, din soare, din planete, din curcubeu sau din
ape, opinia public\ i-o permite. De altfel, opinia nu
confer\ ntotdeauna puteri nelimitate sau acelea[i
puteri tuturor magicienilor ; n majoritatea timpului,
chiar [i n grupurile restrnse numeric, magicienii
dispun de facult\]i diverse. Profesia de magician nu
constituie doar o specialitate ci, n mod normal, n
cadrul ei exist\ mai multe specializ\ri.

2. Ini]ierea, societatea magic\. Cum devine cineva


magician pentru ceilal]i [i pentru sine nsu[i ? Prin
revela]ie, consacrare [i tradi]ie. Toate cele trei moduri
de atestare au fost semnalate att de c\tre observatori,
ct [i de magicienii n[i[i [i, de multe ori, ele deter-
min\ o diferen]iere ntre diversele tipuri de vr\jitori.
Stra deja citat\ (IV, I) din Patajali spune c\ siddhi
(puterile magice) provin din na[tere, din plante, din
formule, din ardoare ascetic\ sau din extaz.
Teoria general\ a magiei 53
Revela]ia apare ori de cte ori magicianul crede c\
se afl\ n rela]ie cu unul sau mai multe spirite, care-l
ajut\ [i de la care [i prime[te doctrina. Cel dinti
mod de ini]iere devine obiect al miturilor sau le-
gendelor, [i unele [i celelalte fiind fie foarte simple,
fie foarte dezvoltate. Cele mai simple brodeaz\ pe
tema sosirii lui Mefistofel la Faust. Altele ns\, snt
mult mai complicate. La indigenii murring, viitorul
vr\jitor (murup, spirit) se culc\ pe mormntul unei
femei n vrst\, c\reia i-a luat o bucat\ de piele de
pe burt\ ; n timpul somnului, pielea, adic\ murup al
b\tr`nei, l duce dincolo de bolta cereasc\, acolo
unde zeii [i spiritele i transmit riturile [i formulele ;
atunci cnd se treze[te, trupul lui e plin cu buc\]i de
cuar], pe care va [ti s\ le scoat\ pe gur\ pe parcursul
ceremoniilor ; snt daruri [i gajuri primite de la spirite.
Uneori magicianul este cel ce c\l\tore[te n lumea
spiritelor, alteori spiritul p\trunde n el ; astfel, reve-
la]ia se produce prin posedare, a[a cum e cazul la
indienii sioux sau la malaezi. ~n ambele cazuri ns\,
din contactul de moment cu spiritul, individului i va
fi conferit\ o virtute permanent\. Pentru a justifica
permanen]a caracterului magic, invoc\m alterarea
profund\ a personalit\]ii magicianului, despre care
am amintit mai sus. Se sus]ine c\ m\runtaiele sale au
fost rennoite de c\tre spirite, c\ spiritele l-au lovit,
l-au mu[cat de limb\, el putnd ar\ta drept m\rturie
a tratamentului suferit limba str\puns\ (exemplu, n
Australia central\). Se afirm\ clar c\ novicele a murit
pentru a rena[te dup\ revela]ie.
Ideea unei mor]i momentane este o tem\ ge-
neral\, att pentru ini]ierea n magie, ct [i pentru cea
religioas\. Magicienii ns\ au favorizat mai mult dect
al]ii apari]ia legendelor despre rena[tere. Vom cita la
ntmplare dep\[ind domeniul nostru obi[nuit de
cercetare povestirile eschimo[ilor din ]inutul Baffin.
Un om voia s\ devin\ angekok ; un alt angekok
ini]iatorul, l-a ucis ; a r\mas opt zile ntins [i nghe]at,
54 Marcel Mauss, Henri Hubert

timp n care sufletul s\u a str\b\tut adncimile m\rii,


ale cerului [i p\mntului, aflnd secretele naturii ; cnd
angekok l-a trezit, suflndu-i deasupra fiec\rui mem-
bru, devenise el nsu[i un angekok. Observ\m aici
imaginea revela]iei complete s\vr[ite n mai multe
acte, cuprinznd revela]ia personal\, c\l\toria n lumea
spiritelor, dobndirea [tiin]ei magice, deci cunoa[terea
asupra universului.
Puterile magice se dobndesc pe parcursul dedu-
bl\rii dar, spre deosebire de [amanism, unde po-
sed\rile [i dedubl\rile trebuiesc rennoite, n cazul
magicianului dedubl\rile ini]ierii au loc o singur\
dat\ n via]\, c[tigul fiind de durat\. Numai c\ ele
snt m\car odat\ necesare [i chiar obligatorii.
~ntr-adev\r, aceste reprezent\ri mitice corespund unor
rituri reale de ini]iere ; individul trebuie s\ doarm\ n
p\dure, pe un mormnt, s\ suporte o ntreag\ serie
de practici, s\ efectueze exerci]ii ascetice, s\ respecte
interdic]ii, tabuuri, toate acestea constituind rituri. Mai
mult, individul trebuie s\ ating\ starea de extaz [i s\
viseze, or visul nu este un simplu mit, nici m\car
atunci c`nd magicianul se ini]iaz\ singur.
De cele mai multe ori ns\, intervin al]i magicieni :
la chami, primele extazuri i snt provocate ini]iatului
de un paja mai b\trn. ~n general, novicele suport\
o adev\rat\ hirotonisire ai c\rei agen]i s`nt magicienii
afla]i n exerci]iul func]iei. La arunta, pe lng\ ini-
]ierea prin intermediul spiritelor, se practic\ ini]ierea
cu ajutorul magicianului, alc\tuit\ din rituri ascetice,
frec]ii, ungeri cu mir [i alte rituri asociate, n decursul
c\rora cel ini]iat nghite pietricele, semne ale puterilor
magice emanate de na[ul s\u. ~n manuscrisele gre-
ce[ti, ntlnim un manual de hirotonisire magic\, o*gdovh
Mwu>sevw" (Dietrich, Abraxas, pp.166 sq.), unde snt
expuse n detaliu toate fazele unei asemenea cere-
monii, purific\ri, rituri sacrificiale, invoca]ii [i, ca o
ncoronare, o revela]ie mitic\ explicnd secretul lumii.
Nu ntotdeauna ns\ e necesar un ritual att de
Teoria general\ a magiei 55
complex. Hirotonisirea poate fi o simpl\ evocare n
comun a spiritelor (cazul unor pawang malaezieni
din Strmtori) sau prezentarea n fa]a spiritului ntr-un
anumit loc sacru (n Melanezia, de exemplu) etc.
Oricum, ini]ierea magic\ produce acelea[i efecte ca
orice alt\ ini]iere ; ea determin\ o schimbare de per-
sonalitate care, la nevoie, se traduce prin schimbarea
numelui. Ea stabile[te un contact intim ntre individ
[i alia]ii lui supranaturali, de fapt, o posedare virtual\
[i permanent\. ~n mod normal, n unele societ\]i,
ini]ierea magic\ se confund\ cu cea religioas\. De
exemplu, la pieile-ro[ii, irochezi sau sioux, puterea
de a vindeca se dobnde[te `n momentul intr\rii ntr-o
societate secret\. Vom trage deci concluzia, de[i nu
avem nc\ dovada, c\ la fel stau lucrurile [i n anu-
mite societ\]i melaneziene.
Simplificndu-se, ini]ierea sfr[e[te prin a se apro-
pia de tradi]ia pur\. Niciodat\ ns\, tradi]ia magic\ nu
a fost simpl\ [i banal\. ~n realitate, la transmiterea
unei formule, profesorul, novicele [i anturajul dac\
exist\ au o atitudine neobi[nuit\. Adeptul este [i se
crede un ales. ~n general, actul este solemn, iar
caracterul misterios nu d\uneaz\ cu nimic solem-
nit\]ii. Este nso]it de forme rituale, de ablu]iuni [i
diverse precau]ii ; pot fi observate [i unele condi-
]ion\ri de loc sau timp ; n alte cazuri, caracterul grav
al preceptului magic se exprim\ prin aceea c\ trans-
miterea re]etei este precedat\ de un fel de revela]ie
cosmologic\ de care pare s\ depind\. ~n mod frec-
vent, secretele magice s`nt transmise numai `n anu-
mite condi]ii. Chiar [i cel ce solicit\ un farmec nu
poate dispune de el dup\ voie, n afara clauzelor din
contract ; farmecele f\cute pe nedrept nu-[i ating
scopul sau se ntorc mpotriva celui ce le folose[te ;
o infinitate de asemenea exemple ntlnim n folclorul
tuturor ]\rilor. ~n aceste credin]e, vedem semnele
st\rii de spirit caracteristice oric\rei transmiteri de
cuno[tin]e magice, chiar ale celor mai populare. Con-
56 Marcel Mauss, Henri Hubert

di]iile de comunicare ale nv\]\turii, acest tip de


contract ne arat\ c\, de[i circul\ de la un individ la
altul, preceptul presupune intrarea `ntr-o adev\rat\
societate nchis\. Din acest punct de vedere, reve-
la]ia, ini]ierea [i tradi]ia snt echivalente ; ele semna-
leaz\ formal, fiecare `n felul s\u, c\ un nou membru
a aderat la grupul de magicieni.
Nu numai opinia public\ apreciaz\ c\ magicienii
formeaz\ o clas\ social\, ci ei n[i[i se consider\ ca
atare. De[i, a[a dup\ cum am v\zut, snt izola]i, ei au
putut alc\tui adev\rate societ\]i magice. Recrutarea `n
aceste societ\]i s-a realizat pe baz\ de ereditate sau
de cooptare. Scriitorii greci semnaleaz\ existen]a fa-
miliilor de magicieni ; la fel, n ]\rile locuite de cel]i,
n India, Malaezia sau Melanezia, unde magia repre-
zint\ o avere p\strat\ cu grij\ de familie. Transmiterea
nu urmeaz\ ns\ aceea[i cale ca alte bunuri : n Me-
lanezia, o ]ar\ cu descenden]a matern\, magia se
transmite din tat\ n fiu ; n }ara Galilor, se pare c\
n general mama o transmite fiului, iar tat\l, fiicei. ~n
grupurile sociale n care societ\]ile secrete joac\ un
rol important, adic\ acolo unde exist\ societ\]i par-
]iale de b\rba]i n care se p\trunde la cerere, grupul
de magicieni pare s\ se confunde cu respectiva so-
cietate secret\. Societ\]ile de magicieni prezentate de
papirusurile grece[ti se aseam\n\ cu societ\]ile mis-
tice alexandrine. ~n general, atunci cnd exist\ grupuri
de magicieni, nu le putem deosebi de asocia]iile
religioase. {tim ns\ cu precizie c\ n Evul Mediu se
considera c\ magia era exersat\ doar de c\tre co-
lectivit\]i ; cele mai vechi texte ne vorbesc despre
adun\ri de vr\jitoare ; acestea se reg\sesc [i n mitul
Dianei, apoi n sabat. Imaginea este exagerat\, de[i
existen]a unor clanuri [i a epidemiilor magice snt
bine atestate. Totodat\, dac\ n privin]a familiilor [i
sectelor magice vom ]ine seama de opinie [i mit,
exist\ suficiente fapte care s\ ne determine s\ credem
c\ m\car n parte magia a func]ionat dintotdeauna
Teoria general\ a magiei 57
prin intermediul unor grupuri mici, asem\n\toare
celor formate de adep]ii ocultismului din zilele
noastre. Chiar [i acolo unde nu apare nici o asocia]ie
formal\ de magicieni, exist\, cel pu]in din punct de
vedere moral, un grup profesional cu regulamente
implicite [i respectate. ~n general, constat\m c\ magi-
cianul are o regul\ de via]\, care este o disciplin\ de
tip corporativ. Respectiva regul\ const\ uneori `n
c\utarea unor calit\]i morale, a purit\]ii rituale, `ntr-o
]inut\ de o anume gravitate [i alte lucruri asem\n\-
toare ; ntr-un cuvnt, magicienii profesioni[ti afi[eaz\
acele semne exterioare specifice profesiei lor.
La cele afirmate despre caracterul social al agen-
]ilor magiei, ni s-ar putea obiecta c\ exist\ o magie
popular\, practicat\ de neprofesioni[ti ; vom r\spun-
de c\ [i agen]ii celei din urm\ se str\duiesc s\ seme-
ne, pe ct posibil, cu imaginea pe care [i-au creat-o
despre magician. Mai mult, vom remarca faptul c\
magia popular\ abia dac\ mai supravie]uie[te, n
unele grupuri mici, foarte simple, formate din c\tune
sau familii ; vom sus]ine nu f\r\ temei c\ ase-
menea grupuri, ai c\ror membri imit\ confuz acelea[i
gesturi magice tradi]ionale, snt, n realitate, ni[te
societ\]i de magicieni.

II. ACTELE

Toate actele magicianului snt rituri. Descriindu-le,


vom ar\ta c\ ele corespund perfect cu tot ceea ce
con]ine no]iunea de rit. S\ remarc\m c\, n cule-
gerile de folclor, deseori ne snt prezentate sub
forme pu]in complicate [i foarte banale ; dac\ autorii
unor asemenea culegeri nu ne-ar semnala ei n[i[i,
m\car implicit, c\ avem de-a face cu rituri, am fi
tenta]i s\ vedem n ele doar gesturi foarte obi[nuite,
f\r\ un caracter special. Or, noi sus]inem c\, n
general, asemenea acte nu snt simple [i total lipsite
de solemnitate. Aparenta lor simplitate provine din
58 Marcel Mauss, Henri Hubert

aceea c\ snt descrise [i observate n mod neco-


respunz\tor ori s-au uzat. Cercetarea noastr\ asupra
tr\s\turilor tipice ale riturilor magice nu se va putea
baza pe rituri simplificate [i insuficient cunoscute.
Dimpotriv\, cunoa[tem un num\r important de
rituri magice foarte complexe. De exemplu, ritualul
unui farmec hindus este extrem de r\spndit (Kauika
Stra, 47-49). Se cer o bucat\ de lemn de r\u augur,
ierburi t\iate ntr-un anumit fel, un anumit ulei, un
foc funest ; orientarea general\ a ritului este invers\
unuia de bun augur ; el se desf\[oar\ ntr-un loc
pustiu [i cu p\mnt s\rat ; n fine, descntecul se
face la o dat\ anume, men]ionat\ n termeni ezo-
terici, una de r\u augur, evident, la umbr\ (aroka),
sub o zodie nefast\ (47, 1-11). Urmeaz\, ne spune
comentariul, ini]ierea special\ [i ndelungat\ a celui
interesat, un d[k^, (Keava ad s 12), similar\ celei
suportate de sacrificator la nceputul sacrificiului so-
lemn. Din acel moment, brahmanul devine prota-
gonistul ritului principal sau, mai curnd, al riturilor
care formeaz\ descntecul propriu-zis ; este, de
altfel, cu neputin]\ de spus dac\ cele 32 de tipuri
de rituri cte am num\rat (47, 23 la 49, 27), dintre
care fiecare are pn\ la trei forme, nu fac parte
dintr-o uria[\ ceremonie sau dac\ ele nu snt pur [i
simplu distincte. Cert este c\ unul dintre cele mai
pu]in complicate, practicat pe un banc de argil\ (49,
23) se desf\[oar\ pe durata a cel pu]in dou\spre-
zece zile. El se termin\ printr-o purificare ritual\
(49, 27). Riturile de impreca]ie nu par mai simple
nici la cherokee sau pitta-pitta, n Queensland. ~n
sfr[it, am v\zut din papirusurile grece[ti [i din texte-
le asiriene, c\ nici exorcismele [i riturile de divina]ie
nu snt mai scurte.

1. Condi]iile riturilor. Trecnd acum la analiza


ritului n general, trebuie s\ remarc\m mai nti c\,
pe lng\ semnalarea uneia sau mai multor opera]iuni
Teoria general\ a magiei 59
centrale, un precept magic cuprinde [i enumerarea
unor practici auxiliare ce trebuie respectate, echi-
valente celor ce `nso]esc riturile religioase. Ori de
cte ori avem de-a face cu ritualuri adev\rate, cu
manuale liturgice, din ele nu lipse[te enumerarea
precis\ a circumstan]elor.
Este determinat cu precizie [i momentul n care
ritul trebuie ndeplinit. Unele ceremonii trebuie s\ se
desf\[oare noaptea sau la anumite ore din noapte, la
miezul nop]ii, de exemplu ; altele, la anumite ore din
zi, la asfin]itul sau la r\s\ritul soarelui, momente cu
semnifica]ie magic\. Nici zilele din s\pt\mn\ nu snt
indiferente : de exemplu vinerea, n ziua de sabat,
sau n alte zile de cnd a existat o s\pt\mn\, ritului
i s-a rezervat o anumit\ zi fix\. I s-a rezervat ritului
[i o anumit\ zi din lun\, de preferin]\ n func]ie de
fazele lunii. ~n general, este fixat\ respectarea datelor
lunare. Teoretic, n India antic\, orice rit magic era
pus n leg\tur\ cu un sacrificiu de lun\ nou\ sau
lun\ plin\. Rezult\ chiar din textele antice [i din cele
moderne c\ p\trarele luminoase erau rezervate
riturilor de bun augur, pe cnd cele obscure reveneau
riturilor r\u prevestitoare. Snt studiate totodat\ cursul
astrelor, conjunc]ia sau opozi]ia lunii, a soarelui [i a
planetelor [i pozi]iile astrelor. Astfel, astrologia se
asociaz\ magiei, n a[a m\sur\ nct textele de magie
greceasc\ fac parte chiar din tratatele de astrologie,
iar n India, opera cea mai important\ de astrologie
[i astronomie din Evul Mediu trziu consacr\ n tota-
litate ultima sa parte magiei. Snt luate n considera]ie
luna [i num\rul de ordine al anului ntr-un anumit
ciclu. ~n general, ziua solsti]iului, cea a echinoxului
[i mai ales nop]ile ce le preced, zilele suplimentare
din calendar, zilele de s\rb\toare zilele unor sfin]i,
la noi orice perioade cu caracteristici particulare
snt considerate extrem de favorabile magiei. Se
`nt`mpl\ ca toate datele s\ se `mbine [i s\ determine
condi]ii foarte rar realizabile ; dac\ am da crezare
60 Marcel Mauss, Henri Hubert

magicienilor hindu[i, anumite rituri nu s-ar putea


practica n mod eficient dect o dat\ la 45 de ani.
Ceremoniile cu caracter magic nu se desf\[oar\
oriunde, ci n anumite locuri calificate. Ca [i religia,
magia are deseori sanctuare proprii ; uneori sanctuarul
este comun, ca n Malaezia, `n Melanezia sau `n India
modern\, unde altarul divinit\]ii satului sluje[te deo-
potriv\ [i magiei. ~n Europa cre[tin\, anumite rituri
magice trebuiesc s\vr[ite n biseric\ [i chiar n altar.
~n alte cazuri, locul este ales pentru c\ acolo nu se pot
desf\[ura ceremonii religioase : ori este impur, ori are
o `nsemn\tate special\. Locuri predilecte pentru magie
snt [i cimitirele, r\spntiile situate n p\dure, mla[ti-
nile [i grotele cu detritus, locurile bntuite de demoni
[i strigoi. Magia se practic\ la hotarul dintre sat [i
ogor, pe pragul casei, lng\ c\min, pe acoperi[, pe
grind\, str\zi, drumuri, ruine, n orice alt loc avnd o
determinare oarecare. Minima condi]ie este ca res-
pectivul loc s\ aib\ ct de ct leg\tur\ cu ritul ; pentru
a deochia un du[man, i se scuip\ n fa]\ sau i este
scuipat\ locuin]a. ~n lipsa oric\rei alte determin\ri,
magicianul traseaz\ n jurul lui un cerc sau un p\trat
magic, un templum, [i [i desf\[oar\ activitatea acolo.
Tocmai am v\zut c\ att sacrificiul, ct [i ritul magic
prezint\ anumite condi]ion\ri de timp [i spa]iu. Exist\
ns\ [i altele. Pe terenul magiei, substan]ele [i instru-
mentele folosite nu snt nici ele alese la ntmplare.
Alegerea [i prepararea lor fac obiectul unor rituri
fiind, `n mod special supuse anumitor condi]ion\ri de
timp [i spa]iu. Astfel, [amanul cherokee se va duce
s\ caute anumite ierburi ntr-o anumit\ zi din lun\,
la r\s\ritul soarelui ; le culege ntr-o ordine fixat\, cu
anumite degete de la mn\, avnd grij\ ca umbra lui
s\ nu cad\ asupra lor, [i dup\ ce va fi executat n
jurul plantei mi[c\rile circulare prescrise de rit. Plum-
bul folosit trebuie s\ provin\ din b\ile de plumb,
p\mntul, din cimitire [.a.m.d. Confec]ionarea sau
preg\tirea materialelor este ndelungat\ [i minu]ioas\.
Teoria general\ a magiei 61
~n India, orice component\ inclus\ ntr-o amulet\ sau
filtru trebuia neap\rat s\ fie macerat\ sau uns\ ntr-un
fel special cu mult timp nainte. De obicei, dac\ nu
snt consacrate n sensul religios al cuvntului,
obiectelor utilizate n magie li se fac farmece, adic\
au parte de o consacrare magic\.
~n afar\ de vr\jile ini]iale, o bun\ parte dintre
obiectele ntrebuin]ate au o prim\ calificare, a[a cum
are adesea [i victima sacrificiului. Unele calit\]i snt
conferite de religie, fiind r\m\[i]ele unor sacrificii ce
ar fi trebuit consumate sau distruse : oase de mort,
ap\ de lustra]ie etc. Celelalte snt descalificate ca s\
spunem a[a , cum ar fi resturile de la mas\, resturi
de unghii, p\rul t\iat, excrementele, fetu[ii, gunoiul
menajer [i, n general, tot ceea ce se arunc\ [i nu
mai are o folosire normal\. Urmeaz\ un num\r de
lucruri ce par a fi utilizate datorit\ propriet\]ilor lor
intrinseci, reale sau presupuse, ori datorit\ corel\rii
lor cu riturile : animale, plante, pietre ; n fine, unele
substan]e, cum ar fi ceara, cleiul, ipsosul, apa, mierea,
laptele servesc numai la amestecarea [i preg\tirea
altora, p\r`nd s\ ]in\ de buc\t\ria magiei. Chiar [i
asemenea substan]e au propriile lor virtu]i, reprezen-
tnd obiectul unor prescrip]ii, uneori foarte formale :
n India, se recomand\ de obicei utilizarea laptelui
de la o vac\ avnd o anumit\ culoare [i al c\rei vi]el
are [i el aceea[i culoare. Enumerarea tuturor acestor
substan]e formeaz\ farmacopeea magic\. Ea ocup\
un loc la fel de important n nv\]area magiei ca [i
n medicin\. Dar dac\ pentru lumea greco-roman\
lista este att de lung\ nct pare nelimitat\, faptul se
explic\ prin aceea c\ din magia greco-roman\ nu ni
s-a transmis un ritual sau un Cod de magie practic\
general [i complet. Pare posibil ca, n mod normal,
ntr-o anumit\ perioad\ de timp [i pentru un anumit
grup de magicieni, lista s\ fi fost limitat\, a[a cum se
observ\ din textele atharvanice capitolele VIII la XI
din Kauika Stra, sau chiar din manuscrisele indige-
62 Marcel Mauss, Henri Hubert

nilor cherokee. Dup\ p\rerea noastr\, listele substan-


]elor utilizate au avut caracterul imperativ al unui
Codex farmaceutic [i, n principiu, consider\m c\r]ile
de farmacopee magic\ parvenite integral pn\ n vre-
mea noastr\ ca fiind, fiecare la timpul s\u, un manual
complet [i limitativ pentru un anumit magician sau
grup de magicieni.
Pe lng\ utilizarea unor asemenea materiale, ce-
remoniile comport\ [i folosirea unui instrument ale
c\rui piese au sfr[it prin a avea o valoare magic\
proprie. Cazul cel mai simplu este al baghetei. Busola
chinez\ de ghicit este unul dintre cele mai complexe.
Magicienii greco-latini aveau un ntreg arsenal de
lighene, inele, cu]ite, sc\ri, rondele, instrumente de
produs zgomote, fuse, chei, oglinzi etc. Sacul vin-
dec\tor al unui irochez sau sioux, con]innd figurine,
pene, pietre, perle, oseminte, be]e pentru rug\ciune,
cu]ite [i s\ge]i, este la fel de plin cu diverse obiecte
ca [i cabinetul doctorului Faust.

~n ceea ce-i prive[te pe magician [i pe clientul


s\u, ei se situeaz\ fa]\ de ritul magic n aceea[i
pozi]ie pe care o au sacrificatorul [i cel ce aduce
jertfa fa]\ de sacrificiu : trebuie s\ se supun\ unor
rituri preliminarii referitoare fie la ei, fie la familia
sau grupul din care fac parte. Printre alte prescrip]ii,
trebuie s\ r\mn\ ca[ti, puri, s\ fac\ ablu]iuni pre-
alabile, s\ fie un[i cu ulei ; s\ posteasc\ sau s\ se
ab]in\ de la consumul anumitor alimente ; trebuie s\
mbrace un ve[mnt special, fie nou, fie murdar, alb
sau cu benti]e de culoare purpurie etc ; trebuie s\ se
machieze, s\ se mascheze, s\ se deghizeze, s\ poarte
coroane etc. ; alteori trebuie s\ fie goi, poate pentru
a fi nl\turate barierele dintre ei [i puterile magice
sau pentru a recurge la indecen]a ritual\ specific\
femeilor din povestirile medievale. ~n fine, anumite
dispozi]ii mentale devin obligatorii ; s`nt necesare
credin]a [i seriozitatea.
Teoria general\ a magiei 63
Ansamblul tuturor acestor restric]ii referitoare la
timp, loc, agen]i, materiale [i instrumente folosite
constituie adev\rate preg\tiri ce alc\tuiesc riturile de
debut, specifice magiei, similare celor cu care ncep
sacrificiile, discutate de noi n alt\ lucrare. Asemenea
rituri snt att de importante nct formeaz\ ele nsele
o clas\ de ceremonii distincte fa]\ de ceremonia pe
care o condi]ioneaz\. Din textele atharvanice rezult\
c\ sacrificiul precede ceremonia [i c\ adesea, n pre-
g\tirea unui rit, apar riturile suplimentare ; n Grecia,
este prev\zut\ [i descris\ n detaliu confec]ionarea
unor amulete speciale, a unor diverse talismane, se
fac rug\ciuni orale sau scrise, avnd drept scop s\-l
protejeze pe operator de puterea pe care o utilizeaz\,
n cazul unor gre[eli proprii sau al uneltirilor adver-
sarilor s\i. Din perspectiva noastr\, putem considera
c\ [i unele ceremonii aparent neimportante n com-
para]ie cu ritul central, cel ce r\spunde precis scopu-
lui propus, snt rituri preg\titoare. A[a snt dansurile
magice, muzica intonat\ nentrerupt, tam-tam-urile
sau fumiga]iile [i intoxic\rile. Toate acestea i transpun
pe oficiant [i pe clien]ii s\i ntr-o stare special\, nu
numai din punct de vedere moral [i psihologic, ci
uneori [i fiziologic, stare realizat\ prin transe [ama-
nice, visuri voluntare sau obligatorii, constituind [i
ele rituri. Num\rul [i importan]a acestora demonstrea-
z\ c\ ritul magic se desf\[oar\ ntr-un mediu magic
diferen]iat, limitat [i deosebit de altele prin ansamblul
preg\tirilor pentru ceremonie. La nevoie, prezen]a
respectivului mediu poate fi semnalat\ printr-o simpl\
atitudine, un murmur, un cuvnt, un gest sau o privire.
Ca [i n cazul sacrificiului, exist\, n mod obi[nuit,
dac\ nu ntotdeauna, rituri de ie[ire, destinate s\
limiteze efectele ritului [i s\ asigure impunitatea ac-
torilor. Produsele neutilizate n timpul ceremoniei snt
aruncate sau distruse ; indivizii p\r\sesc locul f\r\ s\
priveasc\ n urm\. Nu avem de-a face cu ni[te simple
precau]ii, ci cu adev\rate prescrip]ii ; snt reguli care
64 Marcel Mauss, Henri Hubert

figureaz\ n mod expres n ritualul indigenilor che-


rokee sau n cel atharvanic [i ele trebuie s\ fi f\cut
parte [i din riturile magiei greco-latine. Le men]ionea-
z\ [i Vergiliu la sfr[itul celei de-a opta egloge (v. 102)
Fer cineres, Amarylli, foras, rivoque fluenti
Transque caput jace ; nec respexeris...
{i n ceremonia divinatorie a c\rei liturghie este
prezentat\ n Marele papirus magic de la Paris,
Manteiva Kronihv, g\sim o rug\ciune final\ ce con-
stituie un adev\rat rit de ie[ire.
Ca regul\ general\, putem afirma c\ magia spore[te
condi]ion\rile ritului, p\rnd s\ caute porti]e de sc\-
pare sau chiar s\ le g\seasc\. Tradi]ia literar\ cu privire
la magie, departe de a diminua caracterul aparent
complicat al opera]iilor magice, pare c\ l-a dezvoltat
dup\ bunul ei plac. Ceea ce nseamn\ c\ respectivul
caracter se afl\ n strns\ leg\tur\ cu magia. Este deci
firesc ca, n caz de insucces, magicienii s\ invoce
procedura [i viciile de form\. Nu avem dreptul s\
presupunem c\ este vorba doar de un simplu artificiu.
Magicienii ar fi fost primele victime, f\c`ndu-[i astfel
imposibil\ exercitarea profesiei. Importan]a [i prolife-
rarea f\r\ limite a unor asemenea rituri ]in n mod
nemijlocit chiar de tr\s\turile esen]iale ale magiei. S\
remarc\m c\ majoritatea prescrip]iilor ce trebuiesc res-
pectate snt anormale. Orict de banal ar fi ritul magic,
el se vrea excep]ional. Nu degeaba snt utilizate ierburi
culese de Sfntul Ioan, de Sfntul Martin, de Cr\ciun
sau n Vinerea Mare ori pe lun\ nou\. Nu snt ni[te
lucruri oarecare ; prin ele se confer\ ceremoniei
caracterul anormal spre care tinde orice rit magic.
Gesturile snt inverse fa]\ de cele normale sau, cel
pu]in, n compara]ie cu cele admise la ceremoniile
religioase ; condi]ion\rile de timp sau de alt tip par de
nerealizat ; materialele snt de preferin]\ dezgust\toare,
iar practicile obscene. ~ntregul rit are un aer bizar,
afectat [i contraf\cut, fiind ct se poate de dep\rtat de
Teoria general\ a magiei 65
simplitatea la care unii dintre ultimii teoreticieni au
redus magia.
2. Natura riturilor. Am ajuns acum la ceremoniile
esen]iale [i direct eficace. De obicei, ele cuprind att
riturile manuale, ct [i pe cele orale. ~n afar\ de
aceast\ mp\r]ire, nu vom ncerca o alt\ clasificare a
riturilor magice. Pentru a ne facilita expunerea, vom
constitui c`teva grupuri de rituri, `ntre ele neexist`nd
diferen]e foarte clare.
Rituri manuale. ~n actuala stare a [tiin]ei religiilor,
cel dinti grup de rituri cu un pronun]at caracter magic
este cel al riturilor de tip simpatic sau simbolic. Ele au
fost suficient de bine studiate [i li s-au alc\tuit reper-
torii complete, ceea ce ne scute[te s\ mai insist\m
asupra lor. La lectura unor asemenea liste, am putea
s\ ne imagin\m c\ num\rul riturilor simbolice ar fi
teoretic nedeterminat [i c\, prin natura lui, orice act
simbolic este eficace. Dimpotriv\, de[i nu o putem
dovedi, credem c\, pentru un anumit sistem magic,
num\rul riturilor simbolice prescrise [i s\vr[ite este
limitat. ~n plus, credem c\ ele snt executate doar
ntruct snt prescrise [i nu pentru c\ ar fi realizabile
din punct de vedere logic. ~n compara]ie cu infinitatea
simbolismelor posibile, chiar a celor ce pot fi obser-
vate la `ntreaga omenire, num\rul simbolurilor utilizat
ntr-o magie este mic. Dac\ am dispune de cataloage
de rituri simpatice, am vedea c\ num\rul codurilor
este limitat ; dar, n mod normal, asemenea cataloage
nu exist\, fiindc\ magicienii au sim]it nevoia s\ claseze
riturile numai dup\ obiectul lor [i nu dup\ procedee.
Vom ad\uga c\, dac\ procedeul simpatiei este
folosit n toate sistemele magice [i de ntreaga ome-
nire [i dac\ exist\ chiar [i adev\rate rituri simpatice,
n general, magicienii nu le-au speculat, ei preocu-
pndu-se mai pu]in de mecanismul riturilor dect de
tradi]ia care a transmis respectivele mituri [i de carac-
terul lor formal sau de excep]ie.
66 Marcel Mauss, Henri Hubert

~n consecin]\, asemenea practici nu ne apar drept


gesturi eficace mecanic, ci ca acte solemne, ca ni[te
adev\rate rituri. ~n realitate, din riturile cunoscute,
hinduse, americane sau grece[ti, ne-ar fi dificil s\
extragem o list\ de rituri simpatice pure. Varia]iile pe
tema simpatiei snt att de numeroase nct tema `ns\[i
devine confuz\.
Dar n magie nu ntlnim doar rituri simpatice.
Exist\, n primul rnd, o ntreag\ clas\ de rituri echi-
valente celor de sacralizare [i de desacralizare re-
ligioase. Sistemul purific\rilor este att de important
nct expierea (s^nti) la hindu[i pare s\ fi constituit
specialitatea brahmanilor din Atharva Veda, iar cu-
vntul grec aqarmo" a sfr[it prin a desemna ritul
magic n general. Purific\rile snt realizate prin fumi-
ga]ii, b\i de abur, treceri prin foc, ap\ etc. O parte
important\ din riturile curative [i de implorare snt
alc\tuite din astfel de practici.
Apoi, exist\ riturile de sacrificiu. Le ntlnim n
Manteiva Kronihv, despre care am mai vorbit, [i n
vr\jitoria hindus\. ~n textele atharvanice, n afar\ de
sacrificiile obligatorii de preg\tire, cea mai mare parte
a riturilor o reprezint\ sacrificiile sau riturile care le
implic\ ; astfel, descntecul mpotriva s\ge]ii se exe-
cut\ pe un rug din lemn pentru s\ge]i, considerat
sacrificial ; pe parcursul ritualului, parte din ceea ce
se consum\ este sacrificat. {i n textele grece[ti, reco-
mand\rile privind sacrificiul snt frecvente. Imaginea
sacrificiului s-a impus ntr-atta n magie, nct a
devenit o direc]ie dup\ care se ordoneaz\ mental
toate opera]iile ; astfel, n c\r]ile grece[ti de alchimie,
vom ntlni n mai multe rnduri explicat\ transmuta-
rea cuprului n aur printr-o alegorie de tip sacrificial.
Tema sacrificiului, n particular a sacrificiului unui
copil, este comun\ n ceea ce [tim c\ a constituit
magia antic\ [i medieval\ ; exemplele se ntlnesc
peste tot, ele provenind, totu[i, mai curnd din mituri
dect din practica magic\. Iar dac\ asemenea rituri
Teoria general\ a magiei 67
snt considerate sacrificii, motivul este c\ ele ni s-au
transmis ca atare ; vocabularele nu le deosebesc de
sacrificiul religios, a[a dup\ cum nu fac diferen]a
ntre purific\rile magice [i cele religioase. De altfel,
efectele lor snt acelea[i cu ale sacrificiilor religioase,
avnd acelea[i influen]e [i puteri, [i reprezentnd
mijloacele de comunicare cu ele. ~n Manteiva Kroni
hv, la ceremonie ia parte nsu[i zeul. Acelea[i texte ne
relateaz\ c\, n cazul riturilor magice, se ntmpl\ ca
substan]ele tratate s\ se transforme [i s\ fie divinizate
cu adev\rat. ~ntr-o incanta]ie ce nu pare s\ fi suferit
influen]e cre[tine, putem citi c\ : Suv ei^ oi^no" ou* ei^
oi^no", ajll'h& e;alhV th~" 'Aqhna~", suV ei^ oi^no", ou*
ei^ oi^no", a*llav taV splavgcna tou~ 'Oseivrivo", tav
splavgcna tou~ 'Iaw`. (Papyrus, CXXI [B.M.], 710.)
Prin urmare, [i magia recurge la sacrificii, nu ns\
n toate cazurile ; ele lipsesc la indigenii cherokee
sau din Australia. ~n Malaezia, num\rul lor este foarte
redus : ofrandele de t\mie [i flori snt, probabil, de
origine budist\ sau hindus\, iar rarele sacrificii de
capre sau coco[i par a fi de origine musulman\. ~n
principiu, acolo unde sacrificiul lipse[te din magie, el
este absent [i din religie. ~n orice caz, atunci cnd ne
propunem s\ studiem magia, este mai important s\
cercet\m ritul simpatic dect sacrificiul magic, nct
celui din urm\ i vom consacra o alt\ lucrare, unde
vom compara n mod special ritul magic cu cel reli-
gios. Totodat\, ca tez\ general\, vom sus]ine c\ sa-
crificiile nu alc\tuiesc n magie o clas\ bine definit\
de rituri specializate, a[a cum se ntmpl\ n religie.
Pe de o parte, dup\ cum a rezultat din exemplul cu
lemnul pentru s\ge]i, citat mai sus, toate cazurile de
sacrificii expiatorii din magie nu fac altceva dect s\
mascheze ritul simpatic [i s\-i confere, la drept
vorbind, o anumit\ form\. Pe de alt\ parte, sacrificiile
au leg\tur\ cu buc\t\ria magiei. Ele nu mai s`nt dec`t
una dintre miile de modalit\]i de a o face. ~n magia
greac\, de pild\, ollouvria nu se deosebe[te de
68 Marcel Mauss, Henri Hubert

sacrificii, `n privin]a preg\tirii ; n papirusuri, terme-


nul e*piquvmata denume[te amestecul pentru fumiga]ii
destinat att magiei, ct [i altor scopuri.
Ne afl\m n prezen]a unei mari clase de practici
definite necorespunz\tor, dar care ocup\ un loc foar-
te important att n magie, ct [i n doctrinele sale ;
ele se apropie de folosirea unor substan]e ale c\ror
virtu]i se transmit prin contact ; cu alte cuvinte prac-
ticile respective ne ofer\ un mijloc de a ntrebuin]a
asocia]iile cu caracter simpatic sau de a utiliza pe
cale simpatic\ diferitele obiecte. Foarte ciudate [i
totodat\ de folosin]\ universal\, bizareria lor confer\
culoare magiei n ansamblu [i define[te una din
tr\s\turile esen]iale ale imaginii ei populare. Altarul
magicianului este un ceaun magic. Arta magicianului
const\ din a potrivi, a prepara amestecuri [i a le face
s\ fermenteze. Produsele snt zdrobite, m\cinate, ma-
laxate, diluate, transformate n parfumuri, b\uturi,
infuzii, coc\, n diferite forme curioase de pr\jituri,
figurine, fiind apoi afumate, b\ute, ngurgitate sau
p\strate ca amulete. Aceast\ buc\t\rie, chimie sau
farmacie, nu serve[te doar la a face utilizabile dife-
ritele lucruri magice, ea le d\ [i forma ritual\ care s\
le asigure eficacitatea. Prepararea devine ea ns\[i rit,
unul formal [i tradi]ional ; actele din care este alc\-
tuit\ snt ritualice. Ele nu pot fi r`nduite oricum n
cadrul riturilor de preg\tire sau concomitent cu cere-
monia magic\ propriu-zis\. Prepararea substan]elor [i
confec]ionarea altor produse constituie obiectul prin-
cipal [i central al unor ceremonii complete, incluznd
[i riturile de intrare [i ie[ire. Ceea ce reprezint\ pre-
g\tirea victimei n cadrul sacrificiului constituie buc\-
t\ria magic\ pentru ritul magic, adic\ este un moment
al ritului.
Acestei arte de preg\tire a lucrurilor i se adaug\
altele. Magia confec]ioneaz\ figurine, prepar\ aluat,
argil\, cear\, miere, ipsos, buc\]i de metal sau hrtie,
pergament sau papirus, nisip [i buc\]i de lemn etc.
Teoria general\ a magiei 69
~n magie se sculpteaz\, se modeleaz\, se picteaz\,
se deseneaz\, se brodeaz\, se tricoteaz\, se ]ese, se
graveaz\ ; se fac bijuterii, marchet\rie [i cine [tie
cte altele. Toate aceste meserii diverse `i procur\
figurinele zeilor sau ale demonilor, p\pu[ile pentru
desc`ntec, simbolurile. Se fac scapulare, talismane,
amulete [i alte obiecte pe care trebuie s\ le
consider\m a fi continu\ri ale ritului.

Riturile orale. ~ndeob[te, riturile orale cu caracter


magic snt desemnate cu termenul generic de in-
canta]ii ; nu ntrevedem nici un motiv pentru a nu
men]ine aceast\ denumire. Ceea ce nu nseamn\ c\,
n magie, nu exist\ dect o singur\ specie de rituri
orale. Dimpotriv\, incanta]ia este de o asemenea
importan]\ n magie nct, n anumite sisteme, este
extrem de diferen]iat\. Pare-se c\ nu s-a ]inut seama
de ea pe m\sura acestei importan]e. Citind unele
culegeri moderne de texte, am putea crede c\ magia
este alc\tuit\ doar din rituri manuale ; cele orale snt
doar amintite, contopindu-se n lunga enumerare a
celorlalte. Dimpotriv\, alte culegeri, a[a cum este cea
a lui Lunrot pentru magia finlandez\, nu con]in
dec`t incanta]ii. Arareori ni se ofer\ o idee suficient\
referitoare la propor]ia celor dou\ mari clase de rituri,
a[a cum procedeaz\ Skeat pentru magia din Malaezia
sau Mooney pentru cea a indigenilor cherokee. Ritu-
alurile sau c\r]ile magicienilor ne arat\ c\, de obicei,
unele au valoare doar laolalt\ cu celelalte. Ele snt
asociate ntr-o asemenea m\sur\, nct, pentru a ne
forma o p\rere corect\ asupra ceremoniilor magice,
ar trebui s\ le studiem concomitent. Dac\ una dintre
cele dou\ clase tinde s\ aib\ o pozi]ie dominant\,
aceasta este cea a incanta]iilor. Ne putem ndoi c\ ar
fi existat rituri cu adev\rat mute, dar este sigur c\ un
mare num\r de rituri au fost exclusiv orale.
~n magie, ntlnim aproape toate formele de rituri
orale cunoscute din religie : jur\minte, leg\minte,
70 Marcel Mauss, Henri Hubert

ur\ri, rugi, imnuri, interjec]ii, formule simple. A[a


cum nu am ncercat o clasificare a riturilor manuale,
nu le vom clasifica nici pe cele orale. Ele nu co-
respund unor grup\ri de fapte bine definite. Confuzia
din magie face ca forma riturilor s\ nu corespund\
exact obiectului lor. Unele dispropor]ii ne uimesc ;
imnuri de mare ntindere pot servi unor scopuri
dintre cele mai meschine.
Exist\ un grup de incanta]ii ce corespund la ceea
ce am numit ritualuri simpatice. Unele ac]ioneaz\ ele
nsele prin simpatie. Anumite acte sau lucruri snt nu-
mite, suscitndu-le astfel prin simpatie. O incanta]ie
medical\ sau un exorcism constau n pronun]area
cuvintelor a alunga sau a ndep\rta, a celor care de-
semneaz\ boala sau demonul, cauzele r\ului. Calam-
bururile [i onomatopeele se num\r\ [i ele printre
mijloacele folosite pentru combaterea pe cale oral\ a
bolii, prin intermediul simpatiei. Un alt procedeu care
d\ na[tere la o clas\ de incanta]ii simpatice este ns\[i
descrierea ritualului manual corespunz\tor : Pavss *
a{ma aiV levge tau~ta. taV Devl;i do" o*stiv pavssw
(Teocrit, II, 21). Adesea se presupune c\ descrierea
sau simpla men]ionare a unei ac]iuni snt suficiente
pentru a o produce sau a da na[tere efectului s\u.
Pe lng\ sacrificii, magia mai con]ine rug\ciuni,
imnuri [i, n mod special, rug\ciuni adresate zeilor.
Iat\ o rug\ciune vedic\ rostit\ n cursul unui simplu
ritual simpatic de ap\rare mpotriva hidropiziei
(Kauika stra 25, 37) : Acest Asura este rege peste
zei ; voin]a regelui Varuna este adev\rul (se reali-
zeaz\ n mod implacabil) ; de aici (din aceast\ boal\),
eu, cel nzestrat cu har, din furia nfrico[\torului
(zeu), l salvez pe acest om. Cinste ]ie, rege Varuna,
cinste furiei tale ; tu, nfrico[\torule, tu cuno[ti toate
n[el\ciunile. Las n grija ta mii de oameni, dar prin
bun\tatea ta fie ca acest om s\ tr\iasc\ o sut\ de
toamne. Imnul (Atharva Veda, I, 10), sau mai precis
formula de mai sus (brahman, vers 4) este adresat
Teoria general\ a magiei 71
lui Varuna, regele apelor, cel ce pedepse[te gre[elile
oamenilor prin hidropizie. ~n rug\ciunile adresate
zei]ei Artemis [i soarelui, a[a cum apar ele n pa-
pirusurile magilor greci, con]inutul liric al incanta]iei
este denaturat [i sufocat de intruziunile cu caracter
magic. Debarasate de un asemenea aparat insolit,
rug\ciunile [i imnurile reamintesc de cele pe care
sntem obi[nui]i a le considera religioase, adic\ pro-
venind din riturile religioase, n particular din cele
disp\rute sau str\ine. Astfel, Dieterich a g\sit n Ma-
rele papirus de la Paris un fragment dintr-o liturghie
mitriac\. La fel, textele sacre, ca obiecte cu caracter
religios, pot deveni magice cu anumite ocazii. C\r]ile
sfinte, Biblia, Coranul, Vedele, Tripitaka au oferit
incanta]ii pentru o bun\ parte a omenirii. Faptul c\
sistemul riturilor orale cu caracter religios s-a
r\spndit ntr-att n magia modern\ nu trebuie s\ ne
mire ; se coreleaz\ cu r\spndirea sistemului n prac-
tica religiei, a[a cum aplicarea n magie a meca-
nismului sacrificial se coreleaz\ cu aplicarea sa n
religie. O anumit\ societate nu poate concepe dect
un num\r limitat de forme ritualice.
Ceea ce ritualurile manuale nu pot realiza n mod
obi[nuit n magie, este s\ evoce miturile. Dimpotriv\,
exist\ un al treilea grup de rituri verbale, pe care l
vom numi al incanta]iilor mitice. Printre aceste incan-
ta]ii, exist\ o prim\ clas\ const`nd `n descrierea unei
opera]ii asem\n\toare celei a c\rei `ndeplinire este
dorit\. Descrierea are forma unei pove[ti sau relat\ri
epice, iar personajele snt eroi sau divinit\]i. Cazul din
prezent este asimilat cu cel descris, ca [i cum s-ar face
referire la un prototip, iar ra]ionamentul ia forma
urm\toare : dac\ un anumit zeu (sfnt, erou) a putut
nf\ptui cutare lucru (adesea foarte dificil), n anumite
mprejur\ri, atunci, prin analogie, rezult\ c\ el poate
nf\ptui acela[i lucru [i azi. O alt\ clas\ de vr\ji mitice
este alc\tuit\ din a[a-numitele rituri de origine ; ele
descriu geneza, enumer\ nsu[irile [i numele fiin]ei,
72 Marcel Mauss, Henri Hubert

lucrului sau demonului vizat de rit ; este ca un denun]


dezv\luind obiectul vr\jii ; magicianul `i intenteaz\ un
proces cu caracter magic, `i stabile[te identitatea, for]a,
urma, `l face astfel inofensiv [i `i d\ anumite ordine.
Toate aceste incanta]ii snt capabile s\ ating\ di-
mensiuni considerabile. Dar, n mod frecvent, ele se
pot restrnge ca amploare : bolborosirea unei ono-
matopei, a unui cuvnt denumind obiectul ritului sau
a numelui persoanei desemnate face ca ritul s\ nu
mai aib\ dect o ac]iune mecanic\. Adesea, rug\-
ciunile se reduc la simpla men]ionare a numelui unui
zeu sau demon, a unui cuvnt religios aproape lipsit
de con]inut, cum ar fi trisagion sau qodesch etc.
Vr\jile mitice se m\rginesc la simpla pronun]are a
unui nume propriu sau comun. Chiar [i cuvintele se
descompun, fiind nlocuite de litere ; trisagion e nlo-
cuit de litera ini]ial\, numele de planete prin vocalele
corespunz\toare ; se ajunge chiar la jocuri de cuvinte,
la 'E;evsia gravmmata sau la falsele formule algebrice
la care au ajuns rezumatele opera]iilor alchimice.
Toate riturile orale tind c\tre acelea[i forme, pen-
tru c\ au aceea[i func]ie. Ca efect, ele m\car evoc\
o putere [i specializeaz\ un ritual. Ele invoc\, nu-
mesc, fac prezente for]e spirituale care confer\ efica-
citate ritului sau, cel pu]in, m\rturisesc necesitatea de
a indica puterea pe care se bazeaz\ ; este cazul
exorcismelor f\cute n numele unui zeu sau altul ;
este atestat\ o autoritate, ca n cazul vr\jilor mitice.
Pe de alt\ parte, este indicat att scopul ritului ma-
nual, ct [i persoana c\reia `i este destinat ; numele
celui ce urmeaz\ a fi vr\jit este pronun]at sau nscris
pe figurinele utilizate de magician ; atunci cnd se
culeg anumite plante medicinale, trebuie s\ se indice
pentru ce [i cui servesc. Astfel, vr\jitoria oral\ l\-
mure[te [i completeaz\ ritul manual c\ruia i poate
lua locul. De altfel, orice gest ritual con]ine o fraz\ ;
exist\ ntotdeauna un minimum de reprezent\ri [i
prin ele se exprim\, cel pu]in printr-un limbaj inte-
Teoria general\ a magiei 73
rior, natura [i scopul ritualului. Iat\ de ce sus]inem c\
nu exist\ rit cu adev\rat mut, c\ci t\cerea aparent\
nu acoper\ incanta]ia subn]eleas\, constituind con-
[tientizarea dorin]ei. Din acest punct de vedere, ritul
manual nu reprezint\ altceva dect t\lm\cirea acestei
incanta]ii mute ; gestul este un semn [i un limbaj.
Cuvintele [i gesturile au absolut aceea[i valoare,
astfel nct ceea ce se enun]\ ntr-un rit manual ne
este adeseori reprezentat ca fiind o incanta]ie. F\r\ a
s\vr[i vreun act fizic formal, doar prin voce, suflu
sau chiar dorin]\, magicianul poate crea, anihila,
dirija, poate alunga sau poate s\vr[i orice.
Faptul c\ orice incanta]ie reprezint\ o formul\ [i
c\ orice rit manual con]ine o formul\ virtual\ de-
monstreaz\ deja caracterul formalist al oric\rei magii.
~n ceea ce prive[te incanta]iile, nimeni nu a pus
vreodat\ la ndoial\ c\ ele au fost rituri, fiind tra-
di]ionale, formale [i investite cu o eficacitate sui
generis ; nimeni nu [i-a imaginat c\ un cuvnt poate
produce `n plan fizic efectul dorit. Ct despre riturile
manuale, faptul este mai pu]in evident, existnd o
strns\ coresponden]\ fie logic\, fie experimental\,
ntre ritual [i efectul dorit ; cu siguran]\ c\ uneori
b\ile de abur [i frec]iile magice au vindecat cu ade-
v\rat bolnavii. ~n realitate ns\, cele dou\ serii de
rituri au acelea[i caracteristici [i dau loc acelora[i
observa]ii. Ambele se petrec ntr-o lume anormal\.
Incanta]iile snt rostite ntr-un limbaj special, un
limbaj al zeilor [i al spiritelor, adic\ al magiei. Dou\
exemple de o importan]\, poate, frapant\ snt uti-
lizarea limbajului spiritelor (bhsahantu) n Malaezia
[i al divinit\]ilor angekok la eschimo[i. Iamblichos ne
relateaz\ c\, pentru greci, 'E;evsia gravmmata repre-
zint\ limba zeilor. Magia indian\ prakriti a folosit
sanscrita, n lumea greac\ s-a utilizat limba egiptean\
sau ebraic\, n cea latin\, limba greac\ ori, la noi,
limba latin\. Peste tot au figurat arhaismele, termenii
bizari sau de nen]eles. ~nc\ de la `nceput, magia
74 Marcel Mauss, Henri Hubert

morm\ie formule ca abracadabra, a[a cum vedem `n


Australia, n zilele noastre.
Ciud\]enia [i bizareria riturilor manuale corespund
enigmelor [i bolboroselilor din riturile orale. Departe
de a fi o simpl\ exprimare a emo]iei individuale,
magia oblig\ n fiece clip\ la efectuarea unor gesturi
[i pronun]area anumitor locu]iuni. Totul este fixat [i
foarte bine determinat. Ea impune o metric\ [i o
melopee. Formulele magice snt fie murmurate, fie
cntate pe un anumit ton [i pe un ritm special. Att
n Satapatha br^hmana ct [i la Origene, vedem c\
intona]ia poate deveni mai important\ dect cuvntul
propriu-zis. Nici gestul nu este fixat cu mai pu]in\
precizie. Magicianul l execut\ ritmic, ca pe un dans :
ritualul i spune cu ce mn\ [i cu care deget trebuie
s\-l s\vr[easc\, ce picior trebuie mi[cat mai nti ;
cnd trebuie s\ se a[eze, s\ se scoale, s\ se culce, s\
sar\, s\ ]ipe, n ce direc]ie trebuie s\ mearg\. Chiar
dac\ este singur, el nu pare mai liber dect un preot
n altarul s\u. ~n plus, exist\ unele canoane generale,
comune att riturilor manuale, ct [i celor orale : snt
cele referitoare la num\r [i orientare. Gesturile [i
cuvintele se repet\ de mai multe ori, num\rul acestor
repeti]ii fiind bine determinat. Nu avem de-a face cu
numere oarecare, ci cu acelea magice sau sacre : 3,
4, 5, 7, 9, 11, 13, 20 etc. Pe de alt\ parte cuvintele
[i ac]iunile snt pronun]ate sau executate cu fa]a
orientat\ c\tre una din direc]iile cardinale, constrnge-
rea minim\ fiind direc]ia definit\ de cel ce execut\
vraja [i obiectul acesteia. Pe scurt, riturile magice snt
extrem de formale [i nu tind c\tre simplitatea gestului
laic, ci spre rafinamentul extrem al pre]iozit\]ii mistice.
Forma celor mai simple rituri magice o egaleaz\ pe
cea a riturilor avnd drept obiect un num\r mare de
determin\ri. Pn\ acum, am discutat despre magie ca
[i cum ea ar consta doar din acte pozitive. Or, ea con-
]ine [i rituri negative, adic\ acele rituri simple despre
care discut\m. Le-am ntlnit deja atunci cnd am enu-
Teoria general\ a magiei 75
merat preg\tirile pentru ceremonia magic\ [i am
men]ionat interdic]iile la care s`nt supu[i magicianul [i
pacientul s\u. De asemenea, aceste rituri snt recoman-
date sau practicate n mod izolat. Ele alc\tuiesc marea
cantitate de fapte pe care le numim supersti]ii. Ele sti-
puleaz\ ceea ce nu trebuie f\cut, astfel nct s\ fie evi-
tat un anumit efect magic. Or, aceste rituri prezint\ un
grad de formalizare maxim, deoarece au un caracter
imperativ absolut. Obliga]ia stipulat\ de respectivele
rituri demonstreaz\ c\ ele reprezint\ ntr-o mai mare
m\sur\ dect altele produsul unor for]e sociale, [i
aceasta datorit\ caracterului lor tradi]ional, anormal [i
formalist. Dar, ntruct att predecesorii no[tri, ct [i
propriile noastre cercet\ri nu ne pot l\muri asupra
acestei probleme importante a tabuului simpatic din
magia negativ\ cum ne propunem s-o denumim ,
nu ne sim]im n stare dect s\ semnal\m un subiect de
studiu. Pentru moment, nu vedem n asemenea fapte
dect o dovad\ n plus c\ acest element al magiei
ritul constituie obiectul predetermin\rii colective.
~n ceea ce prive[te riturile pozitive, am v\zut c\,
pentru un anume sistem magic, num\rul lor este limi-
tat. Ct despre alc\tuire, deoarece n el se amestec\
incanta]iile cu riturile negative, sacrificiile, riturile culi-
nare etc, num\rul acestora nu este nelimitat. Exist\
tendin]a form\rii de complexus stabile, reduse ca nu-
m\r, pe care le-am putea numi tipuri de ceremonii,
comparabile fie cu tipurile de unelte, fie cu ceea ce
numim tip atunci cnd discut\m despre art\. Fiecare
sistem magic opereaz\ o alegere, o selec]ie ntre diver-
sele forme posibile ; odat\ ns\ stabilite, vom reg\si
mereu acelea[i complexus bine delimitate [i slujind
acelora[i scopuri, n pofida logicii alc\tuirii lor. Astfel
s`nt varia]iunile pe tema evoc\rii vr\jitoarei prin inter-
mediul subiectului vr\jit ; dac\ din lapte nu se ob]ine
unt, este njunghiat n putinei, dar baterea laptelui se
continu\ pentru a-l feri de alte farmece. Avem de a
face cu un tip de ceremonie magic\, nu ns\ [i singu-
76 Marcel Mauss, Henri Hubert

rul cu aceea[i tem\. Mai pot fi amintite [i farmecele cu


dou\ sau trei p\pu[i, justificate doar printr-o asemenea
proliferare. Prin persisten]a [i formalismul lor, aceste
fapte pot fi comparate cu s\rb\torile religioase.
Pe de alt\ parte, a[a cum artele [i me[te[ugurile au
tipuri etnice sau, mai exact, na]ionale, tot astfel fiecare
sistem magic [i are propriul tip, putnd fi recunoscut [i
caracterizat prin predominan]a anumitor rituri : utiliza-
rea osemintelor de mort n farmecele australiene, fumi-
ga]iile cu tutun n cele americane, binecuvnt\rile [i
credo-ul (musulman sau evreiesc) n sistemele de ma-
gie influen]ate de iudaism sau islamism. Doar Malaezia
pare s\ aib\ ca rit tema bizar\ a adun\rilor de indivizi.
Formele de magie difer\ nu numai de la o so-
cietate la alta, ci au anumite variet\]i dominante n
interiorul fiec\rui sistem magic sau, dintr-un alt
punct de vedere, n fiecare dintre grupele deja de-
scrise. Alegerea tipurilor este, n parte, opera ma-
gicienilor specializa]i, ei aplicnd un anume rit sau un
num\r redus de rituri din ansamblul celor pentru
care snt califica]i s\ le aplice. Fiecare magician este
omul unei singure re]ete, al unui instrument ori sac
vindec\tor pe care le folose[te n orice mprejurare.
Ei snt specializa]i mai curnd n conformitate cu
riturile practicate, dect dup\ puterile pe care le po-
sed\. ~n plus, cei numi]i de noi magicieni de ocazie
cunosc [i mai pu]ine rituri dect magicienii propriu-
-zi[i, fiind tenta]i s\ le reia la nesfr[it. Astfel, re]etele
aplicate `ntruna, f\r\ nici o noim\, devin cu adev\rat
de nen]eles. ~nc\ o dat\, observ\m c\ forma tinde s\
devin\ predominant\ n dauna fondului.
Toate cele afirmate cu privire la formarea variet\]i-
lor de rituri magice nu demonstreaz\ ns\ c\ ele ar fi
clasificabile. Pe lng\ faptul c\ exist\ o mul]ime de
rituri fluctuante, na[terea unei variante din masa a-
morf\ de ritualuri este cu totul accidental\ [i nu cores-
punde unei diversit\]i reale de func]ii ; n magie, nu
exist\ nimic care s\ se compare institu]iile religioase.
Teoria general\ a magiei 77

III. REPREZENT|RILE

Practicile magice nu snt lipsite de sens. Ele cores-


pund unor reprezent\ri, adesea foarte bogate, care
formeaz\ cel de-al treilea element al magiei. Am
v\zut c\ orice ritual constituie un fel de limbaj ; prin
urmare, el traduce o idee.
Orice act magic comport\ o reprezentare minim\
[i anume, cea a propriului efect. Dar, chiar [i aceast\
reprezentare, orict de rudimentar\ am concepe-o,
este deja foarte complex\. Ea este alc\tuit\ din mai
multe momente [i din mai multe componente. Le
vom indica, cel pu]in pe unele dintre ele, analiza ce
urmeaz\ s\ o facem nefiind pur teoretic\, ntruct
exist\ sisteme magice avnd con[tiin]a propriilor di-
versit\]i, desemnndu-le prin termeni sau metafore
distincte.
Mai nti, vom presupune c\ magicienii [i adep]ii
lor nu [i-au reprezentat vreodat\ efectele specifice
ritualurilor f\r\ s\ se gndeasc\, fie [i implicit, la
efectele generale ale magiei. Orice act magic pare a
fi n\scut dintr-un fel de ra]ionament silogistic, avnd
premisa major\ foarte clar\, exprimat\ prin in-
canta]ia : Venenum veneno vincituri natura naturam
vincit. Cunoa[tem originea ta... Cum ai putea tu s\
ucizi ? (Atharva Veda, VII, 76, 5, vidme vai te...
jnam... Kathm ha ttra tvm hano...). Orict de
specifice ar fi rezultatele produse de rituri, ele snt
concepute ca avnd toate tr\s\turi comune chiar din
momentul ac]iunii lor. ~ntr-adev\r, ntotdeauna este
posibil s\ se impun\ ori s\ se suprime o tr\s\tur\ sau
o condi]ie : de exemplu, farmecul sau eliberarea de
vraj\, luarea n posesie sau r\scump\rarea, adic\, pe
scurt, o schimbare a st\rii. Vom afirma c\ efectul
oric\rui act magic const\ fie n a aduce fiin]ele vii
sau obiectele ntr-o asemenea stare nct anumite
78 Marcel Mauss, Henri Hubert

gesturi, ntmpl\ri sau fenomene s\ decurg\ perfect


unele din altele, fie s\ le fac\ s\ ias\ dintr-o stare
considerat\ d\un\toare. ~ntre ele, actele se deosebesc
n func]ie de starea ini]ial\, de mprejur\rile care
determin\ sensul schimb\rii [i de scopurile speciale
ce le s`nt fixate, dar se aseam\n\ prin aceea c\ ]elul
lor imediat [i esen]ial este de a modifica o stare dat\.
Prin aceasta, magicianul [tie [i simte c\ magia lui e
una [i aceea[i ; el are ntotdeauna `n minte ideea c\
magia este arta schimb\rilor, m^y^, cum spun hindu[ii.
~n afar\ de o asemenea concep]ie cu totul formal\,
n ideea unui ritual magic exist\ deja elemente con-
crete. Lucrurile vin [i pleac\ : sufletul revine, febra
este alungat\. Se ncearc\ s\ se explice producerea
efectului prin acumul\ri de imagini. Cel vr\jit este un
bolnav, un mutilat sau un prizonier. I s-au zdrobit
oasele, m\duva i-a disp\rut sau a fost jupuit. Imagi-
nea preferat\ este cea a leg\turii pe care o facem sau
o desfacem : leg\tura de deochi aduc\toare de r\u
s-a nnodat, leg\tura desenat\ pe p\mnt etc. La
greci, vraja reprezint\ un atavdesmo", un ;iltro
atavdesmo". Aceea[i idee, dar mai abstract\, este ex-
primat\ de termenul latin religio, avnd, de altfel,
acela[i sens. ~ntr-o incanta]ie ndreptat\ mpotriva
bolilor de gt, dup\ enumerarea termenilor tehnici [i
descriptivi, putem citi : Hanc religionem evoco, educo,
excanto de istis membris, medullis (Marcellus, XV,
11) ; n acest caz, religio este un fel de fiin]\ vag\,
o personalitate difuz\ ce poate fi prins\ [i alungat\.
~n alte p\r]i, efectele ritului snt exprimate prin ima-
gini morale, cum snt pacea, iubirea, seduc]ia, teama,
dreptatea, proprietatea. O astfel de reprezentare, c\-
reia i sesiz\m ici-colo tr\s\turile vagi, s-a concentrat
uneori ntr-o no]iune distinct\, desemnat\ cu un
termen special. Asirienii o exprimau prin cuvntul
m^mit. ~n Melanezia, echivalentul era mana, de-
p\[ind uneori sfera ritului ; la irochezi (huroni) se
numea orenda [i iradia din magician ; n India veche,
Teoria general\ a magiei 79
brahman-ul era cel care ac]iona ; la noi, exist\ cuvinte
ca farmec, soart\, vraj\ [i n[i[i termenii prin care se
determin\ astfel de no]iuni ne arat\ ct de pu]in teore-
tice snt acestea. Despre ele, se vorbe[te ca despre
lucruri concrete, ca despre obiecte materiale ; un
farmec se face, ursita poate fi sp\lat\, necat\ ori ars\.
Cel de-al treilea moment al reprezent\rii complete
este acela n care ne d\m seama c\ ntre fiin]ele [i
lucrurile interesate de rit exist\ o anumit\ rela]ie.
Cteodat\, ea este conceput\ ca o rela]ie sexual\. O
incanta]ie asiro-babilonian\ creeaz\ un fel de nunt\
mistic\ ntre demoni [i imaginile destinate repre-
zent\rii lor : Tot r\ul, toate relele ce au pus st\pnire
[i l urm\resc pe N., fiul lui N., [i snt de parte
b\rb\teasc\, iat\ femeia lor, iar dac\ snt parte feme-
iasc\, iat\ b\rbatul lor (Fossey, La magie assyrienne,
p. 133). Rela]ia respectiv\ poate fi conceput\ n mii
de alte moduri. De pild\, ca posesie reciproc\ a celui
vr\jit [i a vr\jitorului. Vr\jitorii pot fi lovi]i pe la spate
de victime, acestea putnd avea astfel un ascendent
asupra lor. La fel, un farmec poate fi anihilat, vr\-
jindu-l pe vr\jitor care, la rndul lui, are ascendent
asupra farmecului. ~n acest caz, se spune c\ vr\jitorul,
sufletul sau demonul lui l poseda pe cel vr\jit ; se
realizeaz\ astfel sechestrarea victimei. Expresia cea
mai puternic\ a rela]iei dintre magician [i obiectul
ritului s\u este posedarea demonic\, iar cea mai
slab\, simpla fascina]ie. ~ntre agen]i, pacien]i, ma-
teriale [i spirite, pe de o parte, [i scopul ritului magic,
pe de alta, exist\ ntotdeauna un fel de continuitate
distinct\. ~n cele din urm\, n magie reg\sim ceea ce
am ntlnit deja n cazul sacrificiului. Magia implic\ o
confuzie a imaginilor f\r\ de care, dup\ p\rerea
noastr\, ritul nsu[i ar fi de neconceput. A[a cum
victima, oficiantul, zeul [i sacrificiul se confund\, la
fel magicianul, ritul [i efectele sale dau na[tere unui
amestec nedisociabil de imagini ; respectiva confuzie
devine, de altfel, ea ns\[i obiect al reprezent\rii.
80 Marcel Mauss, Henri Hubert

~ntr-adev\r, orict de distincte ar fi diferitele momente


ale reprezent\rii unui rit magic, ele s`nt incluse ntr-o
reprezentare sintetic\ unde cauzele [i efectele se
confund\. Este ns\[i ideea aflat\ la baza magiei,
cauza eficacit\]ii ei imediate [i nelimitate, a crea]iei
directe ; este iluzia absolut\, m^y^, a[a cum a fost ea
denumit\ de hindu[i. ~ntre dorin]\ [i realizarea ei, n
magie nu exist\ distan]\. Este una dintre tr\s\turile ei
distinctive, mai ales n povestiri. Toate reprezent\rile
descrise de noi nu s`nt altceva dect forme diferite,
momente diferite dac\ vre]i, ale ideii de magie. Ea
con]ine [i alte reprezent\ri, mai bine definite, pe care
vom ncerca s\ le descriem.

Vom clasifica aceste reprezent\ri n personale [i


impersonale, dup\ cum ele includ sau nu ideea de
fiin]e individuale. Cele din urm\ pot fi abstracte sau
concrete, celelalte fiind, fire[te, doar concrete.

1. Reprezent\ri impersonale abstracte. Legile magiei.


Reprezent\rile magice impersonale snt constituite de
legile impuse n mod implicit sau explicit de magie,
cel pu]in prin glasul alchimi[tilor [i al vracilor. ~n
ultimii ani, s-a acordat o aten]ie deosebit\ unor ase-
menea reprezent\ri. S-a crezut c\ magia ar fi do-
minat\ doar de ele [i, de aici, s-a concluzionat, n
mod firesc, c\ magia ar fi un fel de [tiin]\ ; [i asta
ntruct spunnd lege, spunem [tiin]\. ~ntr-adev\r, ma-
gia pare a fi o uria[\ varia]iune pe tema principiului
cauzalit\]ii. Ceea ce nu ne spune ns\ nimic ; c\ci ar
fi de mirare ca ea s\ fie [i altceva, de vreme ce
obiectul ei exclusiv pare a fi producerea unor efecte.
Vom concede doar c\, simplificndu-i formulele, este
cu neputin]\ s\ n-o consider\m disciplin\ [tiin]ific\
primitiv\, a[a cum au considerat-o Frazer [i Jevons.
S\ mai ad\ug\m c\ magia ndepline[te func]ia unei
[tiin]e [i ]ine loc [tiin]elor pe cale s\ se nasc\. Carac-
terul [tiin]ific al magiei a fost sesizat [i cultivat n
Teoria general\ a magiei 81
mod inten]ionat de c\tre magicieni. ~n mod firesc,
efortul [tiin]ific este mai vizibil la formele superioare
care presupun dobndirea de cuno[tin]e, o practic\
mai rafinat\ exercitat\ n medii unde [tiin]a pozitiv\
[i face sim]it\ deja prezen]a.
Din amalgamul de expresii variabile putem distin-
ge trei legi dominante. Pe toate le-am putea denumi
legi ale simpatiei, dac\ prin cuvntul simpatie n]e-
legem [i antipatie. Cele trei legi snt a contiguit\]ii, a
similarit\]ii [i a contrastului : lucrurile aflate n contact
snt sau r\mn unite, asem\n\torul produce asem\n\-
tor, contrarul ac]ioneaz\ asupra contrarului. Tylor, [i
dup\ el al]ii, au remarcat c\ respectivele legi nu snt
altele dect cele ale asocia]iei de idei (la adul]i, vom
ad\uga noi) cu deosebirea c\ n acest caz, asocia]ia
subiectiv\ de idei sfr[e[te printr-o asocia]ie obiectiv\
a faptelor, adic\, altfel spus, leg\turilor fortuite ale
gndurilor le corespund leg\turile cauzale dintre lu-
cruri. Cele trei formule s-ar putea reduce la una
singur\ : contiguitatea, similaritatea [i contrarietatea
au aceea[i valoare cu simultaneitatea, identitatea [i
opozi]ia n gndire [i n fapte. Este cazul s\ ne ntre-
b\m dac\ formul\rile de mai sus pot explica modul
n care a[a-zisele legi au fost concepute n realitate.
S\ lu\m n considerare mai nti legea contiguit\]ii.
Forma cea mai simpl\ a no]iunii de contiguitate de
tip simpatic ne este oferit\ de identificarea p\r]ii cu
ntregul. Partea valoreaz\ ct ntregul. Din]ii, saliva,
sudoarea, unghiile sau p\rul reprezint\ persoana n
ntregul ei ; astfel, prin intermediul lor, se poate ac-
]iona asupra persoanei ns\[i, pentru a o seduce sau
vr\ji. Continuitatea nu este ntrerupt\ de nici o se-
parare, iar ntregul poate fi reconstituit sau suscitat
prin oricare din p\r]ile sale : Totum ex parte. Inutil s\
mai oferim exemple de asemenea credin]e, bine cu-
noscute ast\zi. Aceast\ lege mai poate fi exprimat\ [i
n termenii urm\tori : personalitatea unei fiin]e este
indivizibil\ [i rezult\ din fiecare dintre p\r]ile sale.
82 Marcel Mauss, Henri Hubert

Formula este valabil\ nu numai n cazul persoa-


nelor, ci [i al obiectelor. ~n magie, esen]a unui obiect
apar]ine n egal\ m\sur\ p\r]ilor [i ntregului. Prin
urmare, legea este general\ [i constat\ o proprietate
atribuit\ att sufletului fiin]elor, ct [i esen]ei spirituale
a obiectelor. Mai mult, fiecare obiect con]ine n tota-
litate principiul esen]ial al speciei c\reia i apar]ine :
orice flac\r\ con]ine focul, osemintele con]in moar-
tea, a[a cum un simplu fir de p\r este n stare s\
con]in\ principiul vital al omului. Observa]iile de mai
sus tind s\ dovedeasc\ faptul c\ nu este vorba doar
de concep]ii privind sufletul individual [i, `n conse-
cin]\, c\ legea nu se explic\ prin propriet\]ile atribui-
te n mod implicit sufletului. Ea nu este un simplu
corolar al teoriei gajului vie]ii, ci aceast\ teorie este
de fapt un caz particular al principiului totum ex parte.
De altfel, legea contiguit\]ii comport\ [i alte dez-
volt\ri. Orice vine n contact nemijlocit cu persoana,
ve[mintele, urma pa[ilor, urma corpului pe iarb\ sau
n pat, patul, scaunul, orice obiect ntrebuin]at n
mod frecvent, juc\riile [i celelalte snt asimilate cu
p\r]i separate ale corpului. Nu este nevoie ca acest
contact s\ fie unul zilnic, frecvent sau efectiv realizat,
ca `n cazul hainelor sau al obiectelor de folosin]\
cotidian\ : incanta]ia poate fi ndreptat\ asupra
drumului, asupra apei de sp\lat, asupra unui fruct
mu[cat, asupra obiectelor atinse n mod accidental
etc. Exercitat\ asupra resturilor de alimente, magia
porne[te de la ideea c\ exist\ continuitate, identitate
absolut\ ntre ceea ce r\mne de la mas\, alimentele
ingerate [i cel ce m\nnc\ devenind astfel de aceea[i
substan]\ cu alimentele. ~ntre individ [i familie exist\
o rela]ie asem\n\toare de continuitate ; ac]ionnd asu-
pra rudelor, se ac]ioneaz\ cu siguran]\ [i asupra
individului ; pentru a-i produce un r\u, numele
rudelor trebuie incluse n formule sau nscrise pe
obiectele magice. O aceea[i rela]ie se stabile[te ntre
individ [i animalele sale, cas\, acoperi[ul locuin]ei,
Teoria general\ a magiei 83
terenul s\u etc. ~ntre ran\ [i arma care a produs-o se
stabile[te prin continuitate o rela]ie de tip simpatic ce
poate fi utilizat\ la vindecarea primeia cu ajutorul
celeilalte. Aceea[i rela]ie exist\ ntre victim\ [i asasin ;
ideea continuit\]ii de tip simpatic face s\ se cread\
c\ un cadavru sngereaz\ atunci cnd uciga[ul se
apropie de el, revenind n mod subit la starea imediat
urm\toare clipei n care a fost ucis. Asemenea
explica]ie este valabil\, avnd exemple [i mai
edificatoare de astfel de continuit\]i. Ea `l dep\[e[te
pe cel vinovat : de pild\, exist\ credin]a c\ atunci cnd
un individ maltrateaz\ pas\rea numit\ gu[\-ro[ie,
vacile sale vor da un lapte ro[u (Simmenthal, Elve]ia).
Pe scurt, individul [i lucrurile snt legate printr-un
num\r ce pare teoretic nelimitat de asocieri de tip
simpatic. Lan]ul este ntr-att de strns, iar continu-
itatea att de evident\ nct, pentru a ob]ine efectul
dorit, este indiferent dac\ se ac]ioneaz\ asupra uneia
sau alteia dintre verigi. Sydney Hartland admite c\ o
fat\ p\r\sit\ l poate face s\ sufere pe amant prin
simpatie, nf\[urndu-[i p\rul pe un picior de broasc\
sau pe o ]igar\ de foi (Lucques). ~n Melanezia (n
insulele Noile Hebride [i Solomon, se pare), prietenii
celui ce a r\nit o persoan\ trebuie s\ infecteze cu
venin, prin magie, plaga celui lovit.
Ideea continuit\]ii magice, realizat\ fie printr-o
rela]ie prealabil\ a p\r]ii cu ntregul, fie printr-un
contact accidental, implic\ ideea de contagiune. ~n-
su[irile, bolile, via]a, soarta, orice influx magic snt
concepute ca putndu-se transmite prin lan]uri de tip
simpatic. Contagiunea este deja una dintre cele mai
cunoscute idei n magie [i n religie, ceea ce nu ne
va mpiedica ns\ s\ ne oprim asupra ei. A[a cum am
v\zut [i n cazul sacrificiului, `n cazul contagiunii de
tip imaginar se produce o fuziune de imagini, din
care rezult\ identificarea relativ\ a lucrurilor [i a
fiin]elor aflate n contact. Imaginea a ceea ce trebuie
s\ se deplaseze parcurge dac\ putem spune a[a
84 Marcel Mauss, Henri Hubert

lan]ul de tip simpatic. De cele mai multe ori, lan]ul


magic este reprezentat n rit : fie c\ magicianul l atinge
pe pacient, ntr-un anumit moment al ritului central, ca
n India, fie c\ anin\ de individ un fir sau un lan] prin
care este ndep\rtat\ boala, ca n Australia. ~ns\ conta-
giunea magic\ nu este doar ideal\ [i limitat\ la lumea
invizibil\, ci [i concret\, material\, asem\n\toare din
toate punctele de vedere contagiunii fizice. Marcellus
din Bordeaux ndemna ca, pentru diagnosticarea unor
maladii interne, bolnavul s\ se culce timp de trei zile
cu un pui de cine la sn, c\ruia s\-i dea ct mai des
lapte cu propria lui gur\ (ut aeger ei lac de ore suo
frequenter infundat) ; bolnavul trebuia s\ spintece bur-
ta animalului (Marcellus, XXVIII, 132), moartea cinelui
nsemnnd c\ pacientul este vindecat. Un rit cu totul
asem\n\tor este practicat de popula]ia baganda din
Africa central\. Fuziunea imaginilor este n asemenea
cazuri perfect\, fiind vorba mai curnd de o halu-
cina]ie, dect de o iluzie ; oamenii v\d cum boala i
p\r\se[te [i cum se transmite. Este vorba mai degrab\
de un transfer, dect de o asocia]ie de idei.
Transferului de idei i se adaug\ unul de sen-
timente. C\ci, de la un cap\t la altul al ceremoniei
magice se reg\se[te un acela[i sentiment, ce `i con-
fer\ sensul [i tonalitatea [i care, n realitate, dirijeaz\
[i impune asocia]iile de idei. Tocmai el ne va explica
modul real de func]ionare a legii continuit\]ii n
cadrul riturilor magice.
~n majoritatea aplica]iilor simpatice prin contigu-
itate, nu avem o simpl\ extindere a unei nsu[iri sau
a unei st\ri de la un obiect sau o persoan\ la alt
obiect sau alt\ persoan\. Dac\ legea, a[a cum am
formulat-o, ar fi absolut\, dac\, n actele magice n
care se aplic\, ar fi singura implicat\, [i doar sub
forma ei intelectual\ ; pe scurt, dac\ nu ar exista
dect asocia]ii de idei, am constata, mai nti, c\ toate
elementele unui lan] magic constituit din infinitatea
atingerilor posibile, necesare sau accidentale, ar fi
Teoria general\ a magiei 85
afectate n aceea[i m\sur\ de calitatea pe care trebuie
s-o transmit\, apoi, c\ toate nsu[irile unui element
oarecare al lan]ului s-ar transmite integral celorlalte.
Or, nu este a[a, c\ci atunci magia nu ar mai fi po-
sibil\. ~ntotdeauna, efectele simpatiei snt limitate la
efectul dorit. Pe de o parte, ntr-un moment precis,
fluxul simpatiei este ntrerupt ; pe de alta, se trans-
mite doar una sau cteva nsu[iri. Astfel c\, atunci
cnd magicianul absoarbe boala pacientului s\u, el
nu se molipse[te. El nu va transmite dect vechimea
pulberei mumiei folosite pentru a prelungi via]a,
valoarea aurului [i a diamantului, insensibilitatea
dintelui de mort ; doar la o proprietate, separat\ prin
abstrac]ie, se manifest\ contagiunea.
Mai mult, se postuleaz\ c\ respectivele propriet\]i
snt localizabile ; de pild\, se zice c\ [ansa unui indi-
vid s-ar localiza ntr-unul din paiele de pe acoperi[ul
locuin]ei sale. De la localizare se ajunge la separa]ie.
Cei din vechime, grecii [i romanii, considerau c\ pot
vindeca bolile de ochi transmi]`nd bolnavilor vederea
[oprlei ; nainte ca ea s\ fie atins\ cu pietrele ce
urmau s\ serveasc\ de amulet\, [oprlei i se scoteau
ochii, astfel nct nsu[irea respectiv\, separat\ fiind, s\
se transmit\ cu totul acolo unde se dorea. ~n acest
ansamblu, separa]ia [i abstractizarea s`nt figurate prin
rituri, precau]ia nefiind ns\ strict necesar\.
Limitarea efectelor teoretice ale legii este chiar
condi]ia necesar\ aplic\rii ei. Aceea[i nevoie, care
genereaz\ ritul [i asocia]iile de idei, determin\ apre-
cierea [i alegerea lor. Astfel, ori de cte ori func]i-
oneaz\ no]iunea abstract\ de contiguitate magic\,
asocia]iile de idei snt dublate de transferuri de sen-
timente, de fenomene de abstractizare [i de con-
centr\ri exclusive, de dirijare a inten]iei, fenomene ce
se petrec n con[tiin]\, obiectivate ns\ din acela[i
motiv ca `nse[i asocia]iile de idei.
~n compara]ie cu prima, cea de-a doua lege, a
similarit\]ii, reprezint\ o expresie mai pu]in direct\ a
86 Marcel Mauss, Henri Hubert

no]iunii de simpatie. Credem c\ Frazer, ca [i Sydney


Hartland, avea dreptate atunci cnd utiliza denumirea
de simpatie propriu-zis\ exclusiv pentru fenomenele
de contagiune, desemnnd prin simpatie mimetic\
fenomenele de care ne vom ocupa de-acum `ncolo
aci. Cunoa[tem dou\ formul\ri principale ale legii
similarit\]ii [i este important s\ le deosebim : asem\n\-
torul evoc\ asem\n\torul, similia similibus evocantur ;
asem\n\torul ac]ioneaz\ asupra asem\n\torului [i, `n
special, `l vindec\, similia similibus curantur.
Ne vom ocupa mai nti de prima formulare ; ea
este echivalent\ cu a afirma c\ similitudinea [i con-
tiguitatea au aceea[i valoare. Imaginea reprezint\
pentru lucru ceea ce partea reprezint\ pentru ntreg.
Cu alte cuvinte, chiar f\r\ vreun contact sau comu-
nicare direct\, o simpl\ imagine este complet repre-
zentativ\. Se pare c\ o asemenea formul\ se aplic\
`n ceremoniile de vr\jitorie. Dar, n ciuda aparen]elor,
nu intervine doar simpla no]iune de imagine. C\ci,
ntr-adev\r, similitudinea pus\ `n joc este aici pur
conven]ional\, ea nu are nimic n comun cu ase-
m\narea unui portret. Imaginea [i obiectul nu snt
asociate dec`t printr-o conven]ie. Fie ea o p\pu[\ sau
un desen, imaginea nu reprezint\ dect o schem\
redus\, o ideogram\ deformat\, sem\nnd doar
dintr-un punct de vedere teoretic [i abstract. Ca [i n
cazul legii precedente, jocul similitudinii presupune
concentrarea aten]iei [i abstractizarea. Asimilarea nu
provine din iluzie. De altfel, imaginile propriu-zise
pot chiar s\ lipseasc\ ; simpla men]ionare a numelui,
fie ea doar n gnd, orice urm\ de asimilare mental\
snt suficiente pentru a face dintr-un substitut ales
arbitrar pas\re, animal, ramur\, coard\ a arcului,
ac, inel reprezentantul fiin]ei considerate. Pe scurt,
imaginea este definit\ doar de func]ia sa, aceea de a
face s\ fie prezent\ o anumit\ persoan\. {i este
esen]ial ca func]ia de reprezentare s\ fie ndeplinit\.
De aici, rezult\ c\ obiectul c\ruia i-a fost atribuit\
Teoria general\ a magiei 87
func]ia poate s\ fie nlocuit pe parcursul ceremoniei,
sau c\ func]ia ns\[i poate fi divizat\. Atunci cnd se
dore[te orbirea unui vr\jma[, un fir din p\rul s\u
este trecut prin gaura unui ac cu care au fost cusute
trei giulgiuri [i cu acul se str\pung apoi ochii unei
broa[te rioase ; acul [i broasca, servesc pe rnd de
volt. Dup\ cum remarc\ Victor Henry, o anumit\
[oprl\ n anumite rituri de vr\jitorie brahmanic\,
reprezint\ n aceea[i ceremonie att maleficiul ct [i
pe vr\jitor [i, ad\ug\m noi, substan]a d\un\toare.
Ca [i legea contiguit\]ii, cea a similarit\]ii prezint\
nsemn\tate nu numai pentru persoane [i pentru su-
fletul lor, ci [i pentru lucruri [i folosirea acestora,
pentru ceea ce este posibil sau real, pentru ceea ce
este moral sau material. Amplificnd no]iunea de ima-
gine, ea devine un simbol. Ploaia, tunetul, soarele,
febra pot fi reprezentate simbolic, copiii care se nasc
pot fi reprezenta]i prin capsule de mac, armata prin-
tr-o p\pu[\, adunarea satului printr-un vas de ap\,
iubirea printr-un nod etc. {i toate snt create de
reprezent\rile respective. Aici, ca [i mai `nainte, con-
topirea imaginilor este deplin\, iar dac\ vntul se afl\
nchis ntr-o sticl\ sau ntr-un burduf, legat cu noduri
sau mprejmuit cu inele, faptul nu se realizeaz\ pe
planul ideilor, ci n realitate.
Aplicarea legii similarit\]ii solicit\ o munc\ de
interpretare demn\ de remarcat. ~n determinarea [i
utilizarea simbolurilor, se produc acelea[i fenomene
de concentrare exclusiv\ [i de abstractizare f\r\ de
care n-am putea concepe nici aplicarea legii simi-
larit\]ii n cazul farmecelor, nici func]ionarea legii
continuit\]ii. De la obiectele alese ca simboluri, magi-
cienii re]in o singur\ tr\s\tur\, prospe]imea, greu-
tatea, culoarea plumburie, duritatea sau plasticitatea
argilei etc. Dup\ nevoia sau scopul ritului, nu numai
c\ snt alese [i utilizate anumite simboluri, dar [i con-
secin]ele asimil\rii simbolurilor, teoretic nelimitate la
fel ca n cazul seriei de asocia]ii prin contiguitate ,
88 Marcel Mauss, Henri Hubert

devin limitate. Mai mult, nu toate nsu[irile simbolului


snt transmise lucrului simbolizat. Magicianul se crede
liber s\ reduc\ dup\ propria sa voin]\ influen]a
gesturilor sale. De exemplu, efectele datorate unor
simboluri funerare pot fi limitate la somn sau cecita-
te ; magicianul ce aduce ploaia, temndu-se de potop,
se poate mul]umi doar cu o avers\ ; un individ asi-
milat cu o broasc\, dac\ acesteia i se str\pung ochii,
nu devine, din punct de vedere magic, o broasc\.
~n ceea ce prive[te libertatea imagina]iei, obser-
v\m c\ munca de abstractizare [i interpretare, aparent
arbitrar\, nu multiplic\ la infinit num\rul simbolurilor
posibile, ci, dimpotriv\, pentru un anumit sistem
magic, l restrnge. Pentru un anumit lucru, avem un
singur simbol sau un num\r restrns de simboluri.
Mai mult, exist\ pu]ine lucruri care pot fi exprimate
prin simboluri. Imagina]ia magic\ s-a dovedit att de
lipsit\ de spirit inventiv, nct num\rul redus de sim-
boluri concepute a fost ntrebuin]at n cele mai diver-
se scopuri : magia nodurilor este utilizat\ n dragoste,
n caz de r\zboi sau pentru a aduce ploaia [i vntul,
la deochi etc. Nu visul, liber din punct de vedere
psihologic, este cel ce a dus la aceast\ s\r\cie de
simboluri, ci faptul c\ individul confruntat cu rituri
[i idei tradi]ionale nu este tentat s\ inoveze, creznd
doar n tradi]ie ; c\ci, n afara tradi]iei, nici credin]a,
nici ritul nu pot fi concepute. Pare deci firesc ca, din
acest punct de vedere, tradi]ia s\ r\mn\ s\rac\.
Cea de-a doua formulare a legii similarit\]ii, ase-
m\n\torul ac]ioneaz\ asupra asem\n\torului, similia
similibus curantur, se deosebe[te de cea dinti prin
aceea c\, prin exprimare chiar, ]ine seama ndeosebi
de fenomenele de abstractizare [i aten]ie ce condi]io-
neaz\ ntotdeauna, dup\ cum am v\zut, aplicarea
celeilalte. ~n timp ce prima formulare nu ia n con-
sidera]ie dect evocarea `n general, a doua constat\
c\ asimilarea produce un anumit efect, cu o direc]ie
determinat\, sensul ac]iunii fiind determinat de rit.
Teoria general\ a magiei 89
Drept exemplu, s\ lu\m legenda vindec\rii lui
Iphiclos : ntr-o zi, Phylax, tat\l s\u, pe cnd castra
]api, l-a amenin]at cu un cu]it plin de snge ; prin
simpatie, copilul a r\mas sterp, neputnd s\ mai aib\
urma[i ; consultnd un ghicitor, pe Melampos, acesta
i-a dat s\ bea timp de zece zile o licoare preparat\
din vin [i din rugina cu]itului pe care Phylax l l\sase
nfipt ntr-un copac. Prin simpatie, cu]itul ar fi putut
agrava starea lui Iphiclos sau, tot prin simpatie, nsu-
[irile lui Iphiclos ar fi putut s\ se transfere asupra
cu]itului ; Melampos a re]inut doar cel de-al doilea
efect, limitndu-l la maladia cu pricina ; astfel c\
sterilitatea regelui a fost absorbit\ de puterea sterili-
zant\ a cu]itului. ~n mod asem\n\tor, n India, atunci
cnd brahmanul vindec\ un bolnav de hidropizie cu
ajutorul ablu]iunilor, el nu-i ofer\ o cantitate supli-
mentar\ de lichid, ci apa cu care bolnavul ia contact
absoarbe apa care l face s\ sufere.
Dac\ asemenea fapte se supun legii similarit\]ii,
dac\ ele ]in de no]iunea abstract\ de simpatie mi-
metic\, attractio similium, ele alc\tuiesc o clas\ cu
totul aparte printre cele dominate de respectiva lege.
Avem de a face nu att cu un corolar al legii, ct cu
un fel de no]iune concurent\, tot at`t de important\,
poate, datorit\ num\rului de rituri pe care le deter-
min\ n cadrul fiec\rui ritual.
F\r\ s\ p\r\sim expunerea celei de a doua forme
a legii similarit\]ii, am ajuns deja la legea contrarie-
t\]ii. ~ntr-adev\r, asem\n\torul vindec\ asem\n\torul,
fiindc\ produce un efect contrar. Cu]itul sterilizant
poate cauza fecunditatea, apa vindec\ hidropizia etc.
O formulare complet\ a unor asemenea rituri ar pu-
tea fi : asem\n\torul alung\ asem\n\torul, provocnd
un efect contrar. Reciproc, n cea dint`i serie de fapte
]innd de simpatia mimetic\, asem\n\torul evoc\ ase-
m\n\torul, nl\turnd efectele contrarii ; v\rsnd ap\,
aduc ploaia [i alung seceta. Astfel, no]iunea abstract\
de similitudine nu poate fi separat\ de no]iunea abs-
90 Marcel Mauss, Henri Hubert

tract\ de contrarietate, formul\rile legii similarit\]ii ar


putea s\ se reduc\ la una singur\ : opusul este
nl\turat de opus fiind, cu alte cuvinte, inclus\ n
legea contrariet\]ii.
Respectiva lege a fost ns\ gndit\ de c\tre ma-
gicieni ntr-un fel aparte. Simpatiile [i antipatiile snt
echivalente [i totu[i se deosebesc clar ntre ele. Drept
dovad\, n antichitate au existat acele c\r]i intitulate
PeriV sumpaqeivwn aiV ajntipaqeivwn. Ele cuprind liste
de sisteme ritualice, de farmacie magic\, dezleg\ri de
farmece, grupate toate sub no]iunea de antipatie. Toate
sistemele magice au speculat contrariile [i opozi]iile :
norocul [i nenorocul, frigul [i c\ldura, apa [i focul,
libertatea [i constrngerea etc. Un mare num\r de
obiecte au fost grupate prin opusul lor, utilizndu-se
respectiva contrarietate. Consider\m deci c\ no]iunea
de contrast este o no]iune distinct\ n cadrul magiei.
La drept vorbind, a[a cum legea similarit\]ii nu
poate ac]iona f\r\ legea contrariet\]ii, nici legea con-
trariet\]ii nu poate ac]iona f\r\ cea a similarit\]ii. De
pild\, n ritualul atharvanic, ploaia poate fi oprit\
invocndu-se soarele, opusul ei, cu ajutorul unei bu-
c\]i de lemn de arka, denumire ce semnific\ lumin\,
fulger, soare ; nct vedem deja n acest rit de con-
trarietate mecanismele de tip propriu-zis simpatic. Iar
ceea ce ne demonstreaz\ ct de pu]in se exclud ele,
este faptul c\ aceea[i bucat\ de lemn este capabil\
s\ opreasc\ n mod direct ploaia [i s\ alunge tunetele
[i fulgerele. ~n ambele cazuri, materialul folosit este
acela[i, doar prescrip]ia difer\ pu]in : n primul caz,
focul se afl\ la vedere, n cel din urm\, t\ciunii
aprin[i snt ngropa]i n p\mnt ; aceast\ u[oar\ modi-
ficare de rit constituie expresia voin]ei care-l dirijea-
z\. Putem deci afirma : contrariul nl\tur\ contrariul,
prin suscitarea asem\n\torului.
Astfel, diferitele formul\ri ale legii similarit\]ii pot
fi n strict\ corela]ie cu formula legii contrariet\]ii.
Relund ideea unei scheme ritualice de care ne-am
Teoria general\ a magiei 91
slujit n lucrarea consacrat\ sacrificiului putem afir-
ma c\ simbolismele se prezint\ sub trei forme sche-
matice, corespunz\toare respectiv celor trei formu-
l\ri : asem\n\torul produce asem\n\tor ; asem\n\-
torul ac]ioneaz\ asupra asem\n\torului ; contrarul
ac]ioneaz\ asupra contrarului [i nu se deosebesc
dect prin ordinea elementelor. ~n primul caz, ne
gndim mai nti la absen]a unei st\ri ; n cel de-al
doilea, ne gndim mai nti la prezen]a unei st\ri ; n
cel de-al treilea, ne gndim mai ales la prezen]a unei
st\ri contrare [i la starea a c\rei producere o dorim.
~n primul caz, ploaia ntrzie s\ cad\ [i ea trebuie
adus\ cu ajutorul unui simbol ; n al doilea, ploaia
cade [i trebuie oprit\ printr-un simbol ; n ultimul,
ploaia trebuie alungat\ prin contrarul ei, cu ajutorul
simbolului. Astfel, ambele no]iuni abstracte, de simi-
litudine [i contrarietate, se ncadreaz\ n no]iunea
general\ de simbolism tradi]ional.
Totodat\, legile similarit\]ii [i contiguit\]ii tind una
c\tre cealalt\. Frazer a observat deja acest fapt [i ar
fi putut s\-l [i demonstreze cu u[urin]\. De obicei,
riturile prin similaritate se folosesc de contact ; con-
tactul ntre vr\jitor [i hainele sale, dintre magician [i
baghet\, dintre arm\ [i ran\ etc. Efectele de tip
simpatic datorate unor substan]e se transmit doar prin
absorb]ie, infuzie, atingere etc. Reciproc, `n mod
normal, contactele au doar scopul de a vehicula
calit\]ile de origine simbolic\. ~n riturile de vr\jitorie
practicate cu ajutorul unui fir de p\r, acestea constitu-
ie elementul de leg\tur\ ntre distrugerea figurat\ [i
victima distrugerii. ~ntr-o infinitate de cazuri ase-
m\n\toare, nu avem de-a face cu scheme distincte
ale no]iunilor [i riturilor, ci cu ntrep\trunderi ; actul
devine mai complicat [i cu dificultate poate fi clasat
ntr-una din cele dou\ rubrici n chestiune. De fapt,
serii ntregi de rituri de vr\jitorie con]in contiguit\]i,
similarit\]i [i contrarii ce se neutralizeaz\, lor
al\turndu-li-se similarit\]i pure, f\r\ ca operatorii s\
92 Marcel Mauss, Henri Hubert

]in\ seama de acest aspect ori s\-[i fi nchipuit cu


adev\rat altceva dect scopul final al ritului lor.
Dac\ analiz\m acum cele dou\ legi, f\cnd
abstrac]ie de aplica]iile lor complexe, vom observa
mai nti c\ ac]iunile de tip simpatic (mimetic) la
distan]\ n-au fost considerate ntotdeauna ca venind
de la sine. S`nt imaginate efluvii iradiind din corp,
imagini magice c\l\toare, linii unindu-l pe magician
de ac]iunea lui, funii, lan]uri ; nsu[i sufletul magici-
anului c\l\tore[te pentru a executa actul pe care
tocmai l s\vr[e[te. ~n Malleus maleficarum, de pild\,
o vr\jitoare, vrnd s\ aduc\ ploaia, dup\ ce [i-a
nmuiat m\tura ntr-o balt\, pleac\ n zbor ca s-o
caute. La indigenii ojibway, numeroase pictograme
ni-l prezint\ pe magicianul-preot n momentul de
dup\ s\rvr[irea ritului, cu bra]ul ntins, str\pungnd
cerul [i adunnd norii. Astfel, avem tendin]a s\ con-
cepem similaritatea ca o contiguitate. Invers, conti-
guitatea ns\[i este echivalent\ cu similaritatea din
motive foarte temeinice : legea este adev\rat\ doar
dac\ ntre p\r]ile [i lucrurile aflate n contact, precum
[i n ansamblu, circul\ [i s\l\[luie[te o aceea[i esen]\
ce le confer\ asem\narea. Astfel, toate reprezent\rile
abstracte [i impersonale ale similarit\]ii, contiguit\]ii
[i contrariet\]ii, de[i fiecare conceput\ separat la vre-
mea ei, snt `n mod firesc confuze [i se confund\.
Evident, ele constituie trei fa]ete ale unei singure
no]iuni, pe care noi trebuie s\ le deosebim.
Acei dintre magicieni ce au meditat ndelung la
riturile lor au sim]it, desigur, aceast\ confuzie. Alchi-
mi[tii au un principiu general p\rnd s\ reprezinte,
pentru ei, formula perfect\ a reflec]iilor lor teoretice,
pe care le place s-o fixeze dinainte n re]etele lor :
Unul este Totul [i Totul este n Unul. Iat\ un pasaj
ales la ntmplare, unde principiul este exprimat
foarte bine : Unul este Totul [i prin Unul s-a alc\tuit
Totul. Unul este Totul, iar dac\ Totul nu cuprinde
Totul, totul nu ar mai fi luat na[tere. {En gaVr toV
Teoria general\ a magiei 93
paVn, aiV diV v au*tou~ toV paVn gevgone. {En toV paVn aiV
ei* mhV taVne#ch toV paVr, ou* gevgone toV paVn.. Acest Tot
aflat n toate este lumea ns\[i. {i, ni se spune uneori,
lumea este imaginat\ ca un animal unic ale c\rui
p\r]i snt n mod necesar unite ntre ele, orict de
dep\rtate s-ar afla unele de celelalte. Totul i se asea-
m\n\ [i totul se afl\ n contact. Un asemenea pan-
teism magic ar fi cel ce creeaz\ sinteza diverselor
legi. Alchimi[tii ns\ n-au insistat asupra acestei
formule, dect pentru a-i conferi un comentariu
metafizic [i filozofic din care ne-au r\mas doar unele
urme. Dimpotriv\, ei insist\ mai mult asupra unei
formule juxtapuse : Natura naturam vincit. Prin
defini]ie, natura nseamn\ ceea ce se afl\ att n
lucru, ct [i n p\r]ile sale, adic\ ceea ce se afl\ la
baza legii contiguit\]ii ; [i mai nseamn\ [i ceea ce se
g\se[te concomitent n toate f\pturile unei aceleia[i
specii, situndu-se astfel la baza legii similarit\]ii ; [i
ceea ce face ca un lucru s\ poat\ ac]iona asupra
altuia, contrar, dar de acela[i gen, aflndu-se astfel la
baza legii contrariet\]ii.
Ner\mnnd n domeniul considera]iilor abstracte,
alchimi[tii ne demonstreaz\ c\, n cadrul magiei, une-
le concep]ii au func]ionat n mod real. Prin natur\
(sau ;uVsi"), ei n]eleg esen]a ascuns\, una din lico-
rile lor magice care produce aurul. No]iunea impli-
cat\ n acest caz, nedeghizat\ de alchimi[ti, este cea
a unei substan]e avnd ac]iune asupra altei substan]e,
n virtutea propriet\]ilor sale, indiferent de modul de
a ac]iona. Este o ac]iune de tip simpatic sau produs\
ntre substan]e simpatice, putndu-se exprima astfel :
asem\n\torul ac]ioneaz\ asupra asem\n\torului ; a[a
cum afirm\ alchimi[tii, asem\n\torul atrage asem\-
n\torul sau l domin\ (e{lei sau ratei~). C\ci, spun
ei, Totul nu poate ac]iona asupra Totului ; ntruct
natura (;uVsi") e nv\luit\ n forme (ei!dh), ntre aces-
te ei!dh (adic\ ntre formele lucrurilor ce ac]ioneaz\
unele asupra altora) trebuie s\ existe o rela]ie po-
94 Marcel Mauss, Henri Hubert

trivit\. Astfel, atunci cnd alchimi[tii afirm\ c\ natura


triumf\ asupra naturii, ei n]eleg c\ exist\ lucruri
aflate ntr-un raport de dependen]\ reciproc\ att de
strns, nct ele se atrag inevitabil. ~n acest sens
apreciaz\ ei c\ natura are un caracter distrug\tor ;
ntr-adev\r, ea disociaz\, adic\, prin influen]a ei, dis-
truge componentele instabile, suscit\ fenomene [i
forme noi, atr\gnd spre sine elementul stabil [i
identic sie[i pe care acestea l con]in.
S\ fie vorba aici despre o no]iune general\ a
magiei [i nu de o no]iune special\ a unei ramuri din
magia greac\ ? Credem c\ alchimi[tii nu au inventat-o
singuri, c\ci o reg\sim la filozofi [i o vedem aplicat\
n medicin\. Pare-se c\ ea a func]ionat n medicina
hindus\. ~n orice caz, prea pu]in conteaz\ faptul c\
ea ar mai fi putut fi exprimat\ n mod con[tient [i
altundeva. Ceea ce [tim [i dorim s\ se re]in\ din
aceast\ dezvoltare este c\ asemenea reprezent\ri abs-
tracte ale similarit\]ii, contiguit\]ii [i contrariet\]ii nu
pot fi separate de no]iunea de lucruri, natur\, [i pro-
priet\]i transmise de la o fiin]\ la alta sau de la un
obiect la altul. Noi [tim c\ propriet\]ile [i formele
alc\tuiesc o scar\ pe care trebuie s-o urc\m pentru a
ac]iona asupra naturii ; c\ magicianul nu poate in-
venta liber [i c\ mijloacele sale de ac]iune snt, n
mod esen]ial, limitate.

2. Reprezent\ri impersonale concrete. Prin urmare,


gndirea magic\ nu poate tr\i doar cu abstrac]ii. Toc-
mai am v\zut c\ atunci cnd alchimi[tii vorbeau
despre natur\ n general, n]elegeau prin aceasta o
natur\ particular\. Pentru ei, ea nu nsemna o idee
pur\, cuprinznd legile simpatiei, ci o reprezentare
foarte distinct\ a unor propriet\]i eficace. Iat\ ce ne
determin\ s\ punem n discu]ie astfel de reprezent\ri
impersonale concrete, adic\ propriet\]ile, nsu[irile.
Riturile magice se explic\ mult mai dificil prin apli-
carea unor legi abstracte dect prin transferurile unor
Teoria general\ a magiei 95
propriet\]i ale c\ror ac]iuni [i reac]iuni snt cunoscute
n prealabil. Prin defini]ie, riturile de contiguitate
constituie simple transmiteri de propriet\]i ; copilului
care nu vorbe[te i se transmite locvacitatea papagalu-
lui ; celui suferind de dureri de din]i, rezisten]a din]i-
lor de [oareci. Riturile de contrarietate nu presupun
altceva dect luptele dintre propriet\]ile de acela[i
gen, dar apar]innd unor specii contrarii : focul repre-
zint\ opusul apei [i, drept urmare, alung\ ploaia. ~n
fine, riturile de similaritate nu snt astfel dect prin
faptul c\ se reduc la contemplarea unic\ [i acapara-
toare a unei singure propriet\]i ; focul magicianului
face s\ apar\ soarele, ntruct soarele nseamn\ foc.
No]iunea aceasta de propriet\]i, de[i distinct\, este
n acela[i timp confuz\ n esen]\, a[a cum snt, de
altfel, toate ideile magice [i religioase. Ca [i n religie,
n magie, individul nu ra]ioneaz\ sau ra]ionamentele
sale snt incon[tiente. A[a cum nu simte nevoia s\
mediteze la structura ritului pentru ca s\-l practice, s\
n]eleag\ rug\ciunea sau sacrificiul, a[a cum nu re-
simte necesitatea ca ritul s\ fie logic, tot astfel el nu
pare nelini[tit cu privire la cauzele propriet\]ilor ce
le utilizeaz\ [i nu se preocup\ de justificarea ra]io-
nal\ a alegerii sau a folosirii anumitor substan]e. Noi
am putea reface uneori drumul parcurs de gndurile
sale, nu [i el. Gndirea lui nu con]ine dect ideea
vag\ a unei ac]iuni posibile, pentru care tradi]ia i
furnizeaz\ mijloace gata f\cute cu privire la scopul
foarte precis ce trebuie s\-l ating\. Dac\ se reco-
mand\ s\ nu fie l\sate mu[tele s\ zboare n jurul
unei femei care na[te, de team\ ca ea s\ nu nasc\ o
fat\, se presupune c\ mu[tele snt nzestrate cu o
proprietate sexual\ ale c\rei efecte trebuiesc evitate.
Dac\ o cremalier\ este aruncat\ din cas\ pentru ca
afar\ s\ fie vreme bun\, acesteia i se atribuie virtu]i
de un anumit gen. Dar nimeni nu reface lan]ul aso-
cia]iilor de idei prin care ntemeietorii riturilor au
ajuns la respectivele no]iuni.
96 Marcel Mauss, Henri Hubert

Probabil c\ asemenea reprezent\ri snt cele mai


importante dintre reprezent\rile impersonale concrete
utilizate n magie. R\spndirea lor este atestat\ de
larga utilizare a amuletelor. Mare parte a riturilor
magice au ca scop fabricarea amuletelor care, odat\
fabricate n mod ritual, pot fi utilizate f\r\ a se mai
recurge la rit. Un oarecare num\r de amulete constau
din substan]e simple sau compuse, adaptarea lor ne-
avnd nevoie de rit ; este cazul pietrelor pre]ioase
diamante, perle etc. c\rora li se atribuie propriet\]i
magice. Fie c\ virtu]ile lor provin din rit, fie c\ se
datoreaz\ unor calit\]i intrinseci ale substan]elor afla-
te n compozi]ia lor, este aproape sigur c\ atunci
cnd snt utilizate, nimeni nu se gnde[te dect la
calitatea lor permanent\.
Un alt fapt care demonstreaz\ importan]a no]iunii
de proprietate n magie este acela c\ una dintre
preocup\rile principale const\ din determinarea mo-
dului de ntrebuin]are [i a puterilor specifice, ge-
nerice sau universale, ale fiin]elor, lucrurilor [i chiar
ale ideilor. Magicianul este individul care, prin har,
experien]\ sau revela]ie, cunoa[te natura [i firea
lucrurilor ; practica lui este determinat\ de cuno[-
tin]ele ce le posed\. Prin aceasta se apropie cel mai
mult magia de [tiin]\. Dintr-un asemenea punct de
vedere, uneori ea devine foarte savant\, dac\ nu cu
adev\rat [tiin]ific\. Mare parte dintre cuno[tin]ele
amintite aici snt dobndite [i verificate experimental.
Primii utilizatori de otrav\, primii chirurgi au fost
vr\jitorii ; se [tie ct de dezvoltat\ era chirurgia la
popoarele primitive. Mai [tim c\ magicienii au f\cut
adev\rate descoperiri n metalurgie. ~n opozi]ie cu
teoreticienii care au comparat magia cu [tiin]a da-
torit\ reprezent\rii abstracte a simpatiei, fapt reg\sit
uneori n magie, noi i atribuim un caracter [tiin]ific
datorit\ specula]iilor [i observa]iilor sale asupra pro-
priet\]ilor concrete ale lucrurilor. Legile magiei mai
sus discutate nu constituiau dect un fel de filozofie
Teoria general\ a magiei 97
magic\, o serie de forme goale [i g\unoase de
altfel, ntotdeauna r\u formulate ]innd de legea
cauzalit\]ii. Prin no]iunea de proprietate, ne afl\m
acum n prezen]a unor legi [tiin]ifice rudimentare,
adic\ n fa]a unor leg\turi necesare [i pozitive presu-
puse a exista ntre lucruri determinate. Preocupn-
du-se de contagiuni, armonii [i opozi]ii, magicienii
au ajuns la ideea unei cauzalit\]i, care nu mai e
mistic\ nici m\car atunci cnd se refer\ la propriet\]i
neexperimentale. {i numai plecnd de aici au ajuns ei
s\-[i nchipuie n mod mecanic virtu]ile cuvintelor [i
ale simbolurilor.
Pe de o parte, constat\m c\ fiecare sistem de
magie a fost obligat s\ alc\tuiasc\ pentru sine un
catalog de plante, minerale, animale, p\r]i ale corpu-
lui etc. cu scopul de a nregistra propriet\]i specifice
sau nu, experimentale sau nu. Pe de alt\ parte, fie-
care s-a preocupat s\ codifice propriet\]ile lucrurilor
abstracte : figuri geometrice, numere, nsu[iri morale,
moartea, via]a, [ansa etc ; n fine, fiecare [i-a pus de
acord diversele cataloage.
Ne a[tept\m aici la o obiec]ie : ni se va spune c\
legile simpatiei determin\ natura acestor propriet\]i.
De pild\, propriet\]ile unei anumite plante sau ale
unui anumit lucru provin din culoarea identic\ sau
opus\ celei a lucrului sau fiin]ei asupra c\reia se
crede c\ ac]ioneaz\. Vom r\spunde c\, n acest caz,
departe de a exista o asocia]ie de idei ntre cele dou\
obiecte, datorit\ culorii lor, dimpotriv\, sntem n
prezen]a unei conven]ii clare, cvasi-legislative, n vir-
tutea c\reia este aleas\ culoarea dintr-o posibil\ serie
de nsu[iri, pentru stabilirea de rela]ii ntre obiecte.
~n plus, aceast\ rela]ie se realizeaz\ prin alegerea
unuia sau a ctorva obiecte avnd culoarea respectiv\.
A[a procedeaz\ indigenii cherokee atunci cnd vinde-
c\ g\lbinarea cu ajutorul r\d\cinilor galbene. Ace-
la[i ra]ionament ca n cazul culorii este valabil pentru
form\, rezisten]\ [i toate celelalte propriet\]i posibile.
98 Marcel Mauss, Henri Hubert

Pe de alt\ parte, admi]nd c\ ar exista lucruri


investite cu unele puteri n virtutea numelui lor
(reseda morbos reseda), constat\m c\ ele ac]ioneaz\
mai curnd `n maniera incanta]iilor dect ca obiecte
cu anumite propriet\]i, fiind genuri de cuvinte reali-
zate. Mai mult, n asemenea cazuri, conven]ia despre
care am discutat este [i mai evident\, fiind vorba
despre un cuvnt, adic\ o conven]ie perfect\, n ca-
drul c\reia sensul, sunetul, ntregul snt, prin defi-
ni]ie, produsul unui acord tribal sau na]ional. Mai
dificil ne-ar fi s\ ne baz\m pe cheile magice, ntruct
acestea par s\ defineasc\ propriet\]ile lucrurilor prin
rela]iile lor cu anumi]i zei sau cu anumite lucruri (de
pild\, p\rul lui Venus, degetul lui Jupiter, barba lui
Ammon, urin\ de fecioar\, lichidul lui Siva, creierul
celui ini]iat, substan]a lui Pedu) c\rora le-ar repre-
zenta, n definitiv, puterea. ~n acest caz, conven]ia
stabilind simpatia este dubl\ ; mai nti, avem con-
ven]ia care determin\ alegerea numelui, a primului
semn (urin\=lichid al lui Siva), apoi cea determinnd
raportul dintre lucrul numit, al doilea semn [i efect
(lichidul lui Siva=vindecarea de febr\, ntruct Siva
este zeul febrei).
Rela]ia de simpatie este poate [i mai evident\ n
cazul unor serii paralele de plante, parfumuri [i mi-
nerale corespunz\toare planetelor. F\r\ a mai vorbi
de caracterul conven]ional al atribuirii unor asemenea
substan]e planetelor respective, s\ ]inem cont cel
pu]in de conven]ia ce determin\ virtu]ile planetelor,
cele mai multe dintre aceste virtu]i fiind morale
(Marte=r\zboi etc.). Rezumnd, nu ideea de simpatie
a determinat constituirea no]iunilor de propriet\]i, ci
ideea de proprietate [i conven]iile sociale al c\ror
obiect l-a reprezentat au permis spiritului colectiv s\
stabileasc\ leg\turile simpatice despre care discut\m.
R\spunsul la obiec]ia pe care noi n[ine ne-am
pus-o nu nseamn\ c\, dup\ noi, propriet\]ile lucru-
rilor n-ar face parte din sistemele de rela]ii simpatice.
Teoria general\ a magiei 99
Dimpotriv\, acord\m faptelor despre care tocmai am
discutat o deosebit\ importan]\. De obicei, le denu-
mim cu termenul de signaturi, desemnnd corespon-
den]ele simbolice. Dup\ noi, ele reprezint\ cazuri de
clasificat comparabile cu cele studiate anul trecut n
Anne sociologique. Astfel, lucrurile ordonate sub un
anume astru apar]in aceleia[i clase sau mai curnd,
aceleia[i familii ca [i astrul, casa [i zona lui de bolt\
cereasc\ etc. Lucrurile cu aceea[i culoare, cu aceea[i
form\ etc. snt considerate nrudite datorite culorii,
formei sau sexului lor etc. Gruparea unor lucruri prin
contrariile lor constituie [i ea o form\ de clasificare ;
ba chiar una din formele esen]iale de gndire n orice
sistem de magie o reprezint\ mp\r]irea lucrurilor n
cel pu]in dou\ clase : bune [i rele, care dau via]\ sau
aduc moartea. Sistemul de simpatie [i antipatie se
reduce astfel la sistemul clasific\rilor de reprezent\ri
colective. Lucrurile ac]ioneaz\ unele asupra altora
doar ntruct snt incluse n aceea[i clas\ sau snt
opuse f\cnd parte din acela[i gen. Obiectele, mi[-
c\rile, fiin]ele, numerele, evenimentele, nsu[irile, pot
fi considerate asem\n\toare doar ntruct apar]in ace-
leia[i familii. F\cnd parte din aceea[i clas\, ele pot
ac]iona unele asupra altora, deoarece se consider\ c\
n ele exist\ o natur\ comun\ clasei, dup\ cum se
consider\ c\ to]i cei din acela[i clan snt de acela[i
snge. Astfel, ele se afl\ ntr-o situa]ie de similitudine
[i continuitate. Pe de alt\ parte, de la o clas\ la alta,
exist\ opozi]ii. De altfel, magia este posibil\ numai
pentru c\ ac]ioneaz\ cu specii clasificate. Speciile [i
clasific\rile reprezint\ ele nsele fenomene colective,
fapt dovedit de caracterul lor arbitrar [i de num\rul
redus de obiecte alese la care se limiteaz\. Pe scurt,
de ndat\ ce avem o reprezentare a propriet\]ilor
magice, ne afl\m n prezen]a unor fenomene ase-
m\n\toare cu cele privitoare la limbaj. A[a cum nu
exist\ un num\r infinit de denumiri pentru un anumit
lucru, a[a cum nu exist\ dect un num\r redus de
100 Marcel Mauss, Henri Hubert

semne pentru lucruri, a[a cum cuvintele nu au dect


leg\turi ndep\rtate sau chiar nule cu lucrurile desem-
nate, tot a[a, ntre semnul magic [i lucrul semnificat
nu exist\ dect leg\turi strnse, dar ireale, de num\r,
sex, imagine [i, n general, de nsu[iri cu totul ima-
ginare, ns\ imaginate de societate.
~n magie, exist\ [i alte reprezent\ri impersonale
[i, n acela[i timp, concrete, dar care nu se refer\ la
propriet\]i. Snt reprezent\ri ale puterii ritului [i ale
modului s\u de ac]iune ; am discutat mai sus despre
efectele generale ale magiei, semnalnd unele forme
concrete ale no]iunilor : m^mit, mana, efluvii, lan-
]uri, linii, jeturi etc. Mai exist\ apoi reprezent\rile
puterii magicienilor [i ale modului lor de ac]iune,
despre care am amintit atunci cnd am discutat despre
magician : puterea din privire, for]a, greutatea, pute-
rea de a se face nev\zut, insubmersibilitatea, puterea
de a se transporta, de a ac]iona direct la distan]\ etc.
Asemenea reprezent\ri concrete, al\turi de cele
abstracte, permit conceperea unui rit magic. ~n realita-
te, exist\ numeroase rituri c\rora nu le corespund alte
reprezent\ri determinate. Faptul c\ ele snt suficiente
poate da dreptate celor care nu au v\zut n magie
dect ac]iunea direct\ a riturilor, neglijnd reprezen-
t\rile demonologice [i considerndu-le drept secun-
dare, de[i cele din urm\ snt incluse n toate sistemele
de magie cunoscute, n mod necesar, am zice noi.

3. Reprezent\ri personale. Demonologie. ~ntre no-


]iunile de spirit [i ideile concrete sau abstracte amin-
tite mai sus nu exist\ o discontinuitate real\. ~ntre
ideea de spiritualitate a ac]iunii magice [i ideea de
spirit, pasul este mic. Din acest punct de vedere,
ideea unui agent personal poate fi considerat\ ca un
]el spre care tind n mod necesar toate eforturile
f\cute n vederea reprezent\rii concrete a eficacit\]ii
magice specifice riturilor [i nsu[irilor. De fapt, demo-
nologia a ajuns s\ fie socotit\ drept un mijloc de
Teoria general\ a magiei 101
figurare a fenomenelor magice : efluviile snt demoni,
aiJ ajgaqaiV a*povr*rJoiai tw~n a*stevrwn ei*siVn daivmone"
aiv tucai aiV moi~rai. Din aceast\ perspectiv\,
no]iunea de demon nu se opune altor no]iuni, fiind
oarecum una suplimentar\, destinat\ explic\rii jocului
legilor [i al calit\]ilor. Pur [i simplu, ea nlocuie[te
ideea unei persoane-cauz\ cu aceea de cauzalitate
magic\.
Toate reprezent\rile magiei pot sfr[i prin repre-
zent\ri personale. Dublura magicianului [i animalul
ajut\tor constituie reprezent\ri personificate ale pu-
terii [i ale modului ei de ac]iune. Indigenii ojibway
au pictograme pentru for]ele manitu ale magicianului
jossakd. La fel, eretele fermecat care transmite ordi-
nele lui Nectanebo reprezint\ puterea lui magic\. ~n
toate cazurile, animalul [i demonul ajut\tor snt man-
datari personali efectivi ai magicianului. Prin ele,
magicianul ac]ioneaz\ la distan]\ iar puterea ritului
se personalizeaz\. ~n Asiria, m^mit-ul este asemenea
unui demon. ~n Grecia, i!ugx, rondeaua magic\ fur-
nizeaz\ demoni ; la fel [i anumite formule magice
acele Ephesia grammata. La acela[i rezultat ajunge [i
ideea de proprietate. Plantelor cu anumite virtu]i, le
corespund demonii care vindec\ bolile ori le pro-
voac\ ; asemenea demoni ai plantelor snt cunoscu]i
n Melanezia, la indigenii cherokee, dar [i n Europa
(n Balcani, Finlanda etc.). Demonii balneari din
magia greac\ au luat na[tere din utilizarea n scop
malefic a unor obiecte pentru baie. Cel de-al doilea
exemplu ne arat\ c\ personificarea se asociaz\ chiar
[i celor mai infime detalii ale ritului. Ea s-a aplicat [i
la ceea ce este mai general `n ideea de puteri magice.
~n India, puterea, Sakti, a fost divinizat\ ; apoi a fost
divinizat\ [i ob]inerea puterilor (Siddhi), divinitatea
fiind n aceea[i m\sur\ invocat\ ca [i Siddha, indivizii
care au ob]inut astfel de puteri.
Seria personific\rilor nu se opre[te ns\ aici ; chiar
obiectul ritului este personificat sub numele lui
102 Marcel Mauss, Henri Hubert

comun. Acesta este cazul bolilor : febra, oboseala,


moartea, distrugerea, pe scurt, tot ceea ce trebuie
exorcizat ; ar fi interesant de povestit istoria zei]ei
Diarrheea, divinitate incert\ din ritualul atharvanic.
Fire[te, fenomenul se produce mai curnd n sistemul
incanta]iilor [i, n special, al evoc\rilor dect n siste-
mul riturilor manuale unde, de altfel, poate s\ treac\
neobservat. ~ntr-adev\r, incanta]ia se adreseaz\ bolii
ce trebuie alungat\ ; deja ea este tratat\ ca o persoa-
n\. Iat\ de ce, n Malaezia, aproape toate formulele
snt concepute ca forme de invocare adresate unor
prin]i sau prin]ese care nu reprezint\ nimic altceva
dect lucrurile sau fenomenele avute n vedere. ~n
alte p\r]i, de exemplu n Atharva Veda, se personali-
zeaz\ tot ceea ce este incantat : s\ge]ile, tamburinele,
urina etc. Desigur c\ nu este o simpl\ form\ de
adresare iar persoanele respective nu snt simple vo-
cative. Ele existau [i nainte, a[a dup\ cum vor exista
[i dup\ incanta]ie. A[a snt, n Grecia, ;ovboi, geniile
maladiei din folclorul balcanic, Laksm (norocul) [i
Nirrti (distrugerea) n India. Ace[tia din urm\ au
propriile lor mituri, a[a cum au avut, de altfel, mai
toate bolile personificate.
Introducerea no]iunii de spirit nu modific\ n mod
necesar ritul magic. ~n principiu, n magie, spiritul nu
este o putere liber\, el se supune ritului ce-i indic\
direc]ia `n care trebuie s\ ac]ioneze. Este posibil ca
nimic s\ nu-i tr\deze prezen]a, nici chiar men]ionarea
n incanta]ie. Totu[i, spiritul auxiliar poate de]ine un
loc, [i nc\ unul important, n ceremoniile magice.
A[a se petrec lucrurile atunci cnd este realizat\ ima-
ginea unui geniu sau a animalului auxiliar. ~n ritua-
luri, exist\ rugi, incanta]ii, prescrip]ii de ofrande [i
sacrificii neavnd alt obiect dect evocarea [i satis-
facerea spiritelor personale. La drept vorbind, n ra-
port cu ritul central, posednd n linii mari o schem\
simbolic\ [i simpatic\, aceste rituri nu snt, de cele
mai multe ori, obligatorii. Dar uneori snt ntr-att de
Teoria general\ a magiei 103
importante, nct domin\ ntreaga ceremonie. Astfel,
se poate ntmpla ca exorcismele s\ fie incluse com-
plet n sacrificiu sau `n rug\ciunea adresat\ fie demo-
nului ce trebuie alungat, fie zeului care `l alung\.
Ori de cte ori este vorba de asemenea rituri,
ideea de spirit constituie axul n jurul c\ruia ele
pivoteaz\. Este evident, de exemplu, c\, pentru ope-
rator, ideea de demon este anterioar\ oric\rei alteia,
atunci cnd el se adreseaz\ unui zeu a[a cum se
ntmpl\ n magia greco-egiptean\ rugndu-l s\-i
trimit\ un demon care s\ ac]ioneze pentru el. ~ntr-un
asemenea caz, dispare ideea de rit [i, odat\ cu ea, tot
ceea ce nseamn\ o necesitate mecanic\ ; spiritul este
un servitor autonom, reprezentnd hazardul dintr-o
opera]ie magic\. Magicianul sfr[e[te prin a recu-
noa[te c\ [tiin]a sa nu este infailibil\ [i c\ dorin]a
poate s\ nu i se ndeplineasc\. ~n fa]a lui, apare o
alt\ putere. Astfel, spiritul este cnd supus, cnd liber,
confundndu-se cu ritul, dar [i deosebindu-se de
acesta. S-ar p\rea c\ ne afl\m n fa]a uneia dintre
acele confuzii antinomice care abund\ att n istoria
magiei, ct [i n cea a religiei. Solu]ionarea acestei
contradic]ii aparente ]ine de teoria raporturilor dintre
magie [i religie. Putem totu[i afirma c\ majoritatea
faptelor de magie snt cele n care ritul pare s\ con-
strng\, f\r\ a nega existen]a altora, a c\ror explica]ie
o vom `nt`lni `n alt\ parte.
Ce reprezint\ spiritele n magie ? Vom ncerca o
clasificare foarte sumar\, o enumerare rapid\ care s\
ne arate cum [i-a recrutat magia armatele sale de
spirite. Vom vedea imediat c\ asemenea spirite au
alte calific\ri dect cele magice [i apar]in deopotriv\
[i religiei.
Prima categorie de spirite magice o formeaz\ su-
fletele mor]ilor. Exist\ sisteme de magie care, de la
origini sau prin reduc]ie, nici nu cunosc alte spirite.
~n Melanezia occidental\, `n ceremonia magic\, la fel
ca `n religie, s-a recurs la spirite numite tindalo, adic\
104 Marcel Mauss, Henri Hubert

suflete ale mor]ilor. Orice mort poate deveni un


tindalo, dac\ [i-a demonstrat puterile magice
printr-un miracol sau o fapt\ rea etc. ~n principiu
ns\, se transform\ n tindalo doar cei care, pe cnd
erau n via]\, de]ineau puteri magice sau religioase.
Aici, mor]ii pot deveni spirite. La fel stau lucrurile n
Australia [i n America, la popula]iile cherokee [i
ojibway. ~n India antic\ [i n cea modern\ snt
invoca]i n magie mor]ii str\mo[i diviniza]i ; dar, n
maleficii, snt invocate mai ales spiritele defunc]ilor
pentru care nu au fost ndeplinite toate riturile fune-
rare (preta), ale celor nenhuma]i, ale celor deceda]i
n urma unei mor]i violente, spiritele femeilor care au
decedat la na[tere, ale copiilor n\scu]i mor]i (bhta,
churel etc.). Acelea[i fapte s-au petrecut [i n magia
greac\, unde spiritele magice, daivmone", au primit
epitete ce le calific\ drept suflete : ntlnim men]iunea
de neudaivmone", de daivmone" mhtrw~/oi aiv patrw~/oi,
dar, mai des, pe cea de demoni mor]i de moarte
violent\ (biaioqanavtoi), nenhuma]i (a!poroi ta;h")
etc. ~n Grecia, [i o alt\ clas\ de defunc]i furnizeaz\
auxiliare magice, aceea a eroilor, adic\ a mor]ilor
c\rora li se consacr\ un cult public ; totodat\, nu este
sigur c\ to]i eroii magici au fost eroi oficiali. Din
acest punct de vedere, un tindalo din Melanezia este
`ntru totul comparabil cu un erou din Grecia, c\ci se
poate ca el s\ nu fi fost un mort divinizat [i s\ fie
totu[i imaginat n mod obligatoriu sub o astfel de
form\. ~n cre[tinism, to]i mor]ii de]in propriet\]i
utilizabile specifice lor ; ns\ magia utilizeaz\ doar su-
fletele copiilor neboteza]i, ale celor mor]i prin violen]\
sau sufletele criminalilor. Scurta noastr\ analiz\ ne
arat\ c\ mor]ii snt spirite magice, fie datorit\ credin]ei
generale n puterea lor divin\, fie n virtutea unei
calific\ri speciale care le confer\ un loc determinat n
lumea spectrelor n raport cu alte fiin]e din religie.
A doua categorie de fiin]e magice o reprezint\
demonii. Binen]eles c\ demon nu este pentru noi
Teoria general\ a magiei 105
sinonim cu diavol, ci cu geniu, djinn etc. Demonii
snt spirite, u[or deosebite de sufletele mor]ilor, pe
de o parte, iar pe de alta, care nu au fost divinizate
ca zei. De[i personalitatea lor este destul de tern\,
demonii reprezint\ deja ceva n plus fa]\ de simpla
personificare a unor rituri magice, a unor nsu[iri sau
obiecte. Se pare c\ n Australia erau concepu]i sub o
form\ destul de diferit\ ; chiar atunci c^nd avem
informa]ii suficiente despre ei, n fond, ni se par
destul de specializa]i. ~nt^lnim, la arunta, spirite ma-
gice Oruncha [i Iruntarinia adev\rate genii locale
al c\ror caracter complex le marcheaz\ independen]\.
~n Melanezia oriental\, spiritele invocate nu snt su-
flete ale mor]ilor, iar unele dintre ele nu snt nici zei
propriu-zi[i ; ele ocup\ un loc important mai ales n
riturile naturiste : vui n insulele Solomon, vigona n
Florida etc. ~n India, zeilor (deva) li se opun pis^ca,
yaksasa, r^ksasa etc. ; odat\ ap\rute clasific\rile,
acestea alc\tuiesc clasa Asura ai c\rei reprezenta]i
principali snt Vritra (rivalul lui Indra) [i Namuci
(idem) etc. {tim ns\ cu to]ii c\ mazdeismul a consi-
derat, din contra, c\ spiritele daev^ snt sus]in\toa-
rele lui Ahriman [i adversarele lui Ahura Mazda. ~n
ambele cazuri, avem de-a face, [i de o parte, [i de
alta, cu f\pturi magice specializate, ca genii rele e
adev\rat , dar numele lor ne arat\ c\, la origine cel
pu]in, ntre ele [i zei nu exist\ o deosebire radical\.
La greci, fiin]ele magice se numesc daiVmone" [i, a[a
cum am v\zut, snt nrudite cu sufletele mor]ilor. Ele
snt att de specializate, nct magia greac\ nu poate
fi definit\ dect prin rela]iile ei cu demonii. Exist\
demoni de ambele sexe, de diverse tipuri [i consis-
ten]e, unii fiind localiza]i, al]ii populnd atmosfera.
C]iva dintre ei au nume propriu, de[i magic.
daiVmone" au devenit genii rele, al\turndu-se celor
din clasa spiritelor r\uf\c\toare, cum snt spiritele
Kerkope, Empuse, Kere etc. ~n plus, magia greac\ are
o preferin]\ deosebit\ pentru `ngerii vechilor evrei,
106 Marcel Mauss, Henri Hubert

pentru arhangheli n special, la fel ca [i magia malae-


z\. Ea cuprinde arhangheli, ngeri, arhon]ii, demonii
[i eonii, alc\tuind un adev\rat panteon magic ierarhi-
zat. El a fost mo[tenit de magia medieval\, a[a dup\
cum Extremul Orient a mo[tenit panteonul magic
hindus. Demonii ns\ au devenit diavoli, fiind rndu-
i]i n tab\ra lui Satan-Lucifer, cel ce a dat o dezvoltare
nou\ magiei. Totu[i, din Evul Mediu [i pn\ n zilele
noastre, vedem c\ n acele ]\ri unde vechile tradi]ii
s-au p\strat mai bine dect la noi, s-au men]inut [i
alte genii, zne, spiridu[i, gobelini kobold etc.
Magia ns\ nu se adreseaz\ n mod necesar unor
genii specializate. De fapt, diversele clase de spirite
specializate despre care am discutat n-au fost ntot-
deauna n exclusivitate magice [i, devenite magice,
ele [i mai p\streaz\ nc\ locul ocupat n religie :
niciodat\ nu vom putea sus]ine c\ Infernul este o
no]iune magic\. Pe de alt\ parte, exist\ ]\ri unde
func]iile zeului [i ale demonului nu snt nc\ dife-
ren]iate. Este cazul Americii de Nord ; la algonquini,
un manitu poate fi [i zeu [i demon ; la fel, un tindalo
n Melanezia oriental\. ~n Asiria, g\sim serii ntregi
de demoni [i nu putem fi siguri c\ ei nu snt zei,
deoarece n documentele scrise numele lor poart\
afix divin ; asemenea demoni snt, n particular, cei
numi]i Igigi [i Annunnaki, avnd o identitate nc\
misterioas\. Rezumnd, func]iile demonice nu snt in-
compatibile cu cele divine ; de altfel, existen]a unor
demoni specializa]i nu interzice magiei s\ recurg\ la
alte spirite, f\cndu-le s\ de]in\ momentan un rol
demonic. Astfel c\, n orice sistem magic, vom obser-
va zei, [i sfin]i n cazul magiei cre[tine, figurnd ca
auxiliare spirituale. ~n India, zeii intervin chiar [i n
domeniul maleficiului, n pofida specializ\rii lor,
reprezentnd personaje esen]iale n ntreg ritualul
magic. ~n ]\rile ce au apar]inut cndva hindu[ilor
Cambodgia [i Malaezia reg\sim n magie ntregul
panteon brahmanic. Ct despre textele magice gre-
Teoria general\ a magiei 107
ce[ti, ele men]ioneaz\ o mul]ime de zei egipteni, fie
cu nume egiptean, fie cu nume grecesc, precum [i
zei asirieni sau persani, pe Iahve cu grupul de ngeri
[i profe]i evrei, adic\ zei str\ini de civiliza]ia greac\.
Totodat\, observ\m c\ se aduc rugi adresate marilor
zei, Zeus, Apollo, Asclepios, invoca]i cu numele lor
grecesc [i chiar cu determin\rile locale ce i parti-
cularizeaz\. ~n Europa, ntr-un mare num\r de
incanta]ii, n farmece mitice n particular, figureaz\
numai Fecioara, Hristos [i sfin]ii.
Reprezent\rile personale au o suficient\ consis-
ten]\ n magie pentru a da na[tere unor mituri.
Farmecele prezentate de noi con]in mituri specifice
magiei. Exist\ [i altele, explicnd originea tradi]iei
magice, a rela]iilor de tip simpatic, a riturilor etc.
Dac\ ns\ magia con]ine mituri, acestea snt rudimen-
tare, foarte obiective [i au n vedere doar lucrurile,
nu [i persoanele spirituale. Fiind poetic\ ntr-o m\-
sur\ redus\, magia n-a dorit s\ alc\tuiasc\ pove[ti cu
demoni. Ei sunt ca solda]ii dintr-o armat\, formnd
trupele, gana, grupuri de vn\toare, cavalcade, f\r\
individualitate proprie. Mai mult, odat\ intra]i n ma-
gie, zeii [i pierd personalitatea, p\r\sindu-[i, ca s\
spunem a[a, mitul la u[\. Magia nu vede n ei indi-
vizii, ci nsu[irile, o for]\ generic\ sau specific\, f\r\
s\ mai amintim de faptul c\ i deformeaz\ dup\ voie,
reducndu-i adesea doar la simple nume. A[a cum
incanta]iile dau na[tere demonilor, zeii sfr[esc prin a
se reduce la incanta]ii.
Faptul c\ magia a f\cut loc zeilor demonstreaz\ c\
a [tiut s\ profite de credin]ele obligatorii din soci-
etate. Fiind subiect de credin]\ n societate, magia i-a
folosit n propriile ei scopuri. Ca [i zeii sau sufletele
mor]ilor, demonii constituie obiectele unor repre-
zent\ri colective, obligatorii [i, adesea, confirmate,
cel pu]in n rituri [i, din acest motiv, ei au devenit
for]e magice. De fapt, fiecare magie ar fi putut s\
aib\ un catalog al demonilor limitat dac\ nu ca
108 Marcel Mauss, Henri Hubert

num\r, cel pu]in ca tipuri. O astfel de limitare ipo-


tetic\ [i teoretic\ ar putea fi un prim semn al carac-
terului colectiv al reprezent\rii demonilor. ~n al doilea
rnd, exist\ demoni cu nume de tip divin : fiind
utiliza]i n mod conven]ional n orice scopuri, datorit\
numeroaselor servicii aduse, ei au c\p\tat un fel de
individualitate, fiecare devenind obiect al tradi]iei.
Mai mult, credin]a comun\ n for]a magic\ a unei
fiin]e spirituale presupune c\ aceasta a f\cut miracole
sau acte eficace, constatate public. Pentru a crea un
demon propriu-zis, e necesar\ o experien]\ colectiv\
sau, cel pu]in, o iluzie colectiv\. ~n fine, ne reamin-
tim c\ majoritatea spiritelor magice snt date exclusiv
prin rit [i tradi]ie ; existen]a lor nu se verific\
niciodat\ dect posterior credin]ei care i-a impus.
Astfel c\, a[a cum reprezent\rile impersonale din
magie par a nu avea o alt\ realitate dect credin]a
colectiv\, adic\ tradi]ional\ [i comun\ a grupului, al
c\rei obiect l constituie, la fel [i reprezent\rile per-
sonale snt, dup\ p\rerea noastr\, colective ; faptul,
credem, va fi admis cu [i mai mare u[urin]\.

IV. OBSERVA}II GENERALE

Caracterul nedefinit [i multiform al puterilor spi-


rituale, cu care magicienii intr\ n rela]ie, apar]ine
ntregii magii. La prima vedere, faptele adunate par
disparate. Unii confund\ magia cu tehnicile [i [ti-
in]ele, al]ii o asimileaz\ cu religiile. Ea se afl\ undeva
la mijloc [i nu se define[te nici prin scopuri, nici prin
procedee, nici prin no]iuni. ~n urma analizei noastre,
ea apare mai ambigu\ [i mai nedeterminat\ ca nici-
odat\. Seam\n\ cu tehnicile laice prin finalit\]ile ei
practice, prin caracterul mecanic al unui mare num\r
din aplica]iile ei, prin aerul fals experimental al
ctorva din no]iunile ei principale. Se deosebe[te
profund de tehnici cnd recurge la agen]i speciali, la
intermediari spirituali, cnd se implic\ n acte de cult
Teoria general\ a magiei 109
[i se apropie de religie prin mprumuturile pe care i
le face. Aproape c\ nu exist\ rit religios f\r\ echiva-
lent n magie ; g\sim chiar [i no]iunea de ortodoxie,
a[a cum dovedesc dia olaiv, acuza]iile magice de
rituri impure ale magiei greco-egiptene. ~n afara opo-
zi]iei dintre religii [i magie (de altfel, aceasta nu este
nici universal\, nici constant\), incoeren]a, ponderea
fanteziei o ndep\rteaz\ de imaginea consacrat\
asupra religiilor.
Totu[i, unitatea oric\rui sistem magic ni se pre-
zint\ acum cu mai mult\ pregnan]\ ; avem astfel, un
prim folos al descrierilor lungi, al unui asemenea
demers. Avem motive s\ afirm\m c\ magia formeaz\
un ntreg real. Magicienii prezint\ caracteristici comu-
ne ; n ciuda diversit\]ii nelimitate, efectele produse
prin opera]iile magice au ntotdeauna ceva n co-
mun ; procedeele divergente s-au asociat n tipuri [i
n ceremonii complexe ; cele mai diferite no]iuni se
completeaz\ [i se armonizeaz\, f\r\ ca `ntregul s\
piard\ ceva din aspectul incoerent [i dislocat. P\r]ile
ei formeaz\ un tot.
~ns\ unitatea ntregului este [i mai real\ dect
fiecare dintre p\r]i. C\ci elementele, analizate de noi
succesiv, ni se dau simultan. Analiza noastr\ le
abstrage, ns\ ele snt unite strns [i n mod necesar.
Credem c\ am definit suficient de bine magicienii [i
reprezent\rile magiei. Spunnd c\ primii erau agen]ii
riturilor magice, iar celelalte reprezent\rile cores-
punz\toare, le-am raportat la riturile magice ; deci, s\
nu ne mir\m dac\ nainta[ii no[tri au v\zut n magie
numai un ansamblu de acte. ~ns\ am fi putut la fel
de bine s\ definim elementele magiei pornind de la
magicieni. Ele se implic\ reciproc. Nu exist\ magician
onorific [i inactiv. Pentru a fi magician, trebuie s\
faci magie ; invers, oricine ndepline[te un act magic
devine, chiar n momentul respectiv, magician ; exist\
magicieni de ocazie care, dup\ mplinirea actului,
revin imediat la via]a normal\. Ct despre repre-
110 Marcel Mauss, Henri Hubert

zent\ri, ele nu exist\ n afara riturilor. ~n cea mai


mare parte, ele nu prezint\ un interes teoretic pentru
magician ; acesta le formuleaz\ rareori. Ele nu au
dect un interes practic [i, n magie, se exprim\
numai prin intermediul actelor. Filozofii le-au redus
la simple sisteme, [i nu magicienii. Filozofia ezoteric\
a furnizat teoria reprezent\rilor magice. Magia nici
m\car nu [i-a constituit propria-i demonologie : n
Europa cre[tin\, ca n India, religia ntocme[te cata-
logul demonilor. ~n afara riturilor, demonii [i g\sesc
locul doar n pove[ti sau n dogmatic\. Deci, n
magie, nu exist\ reprezentare pur\ ; mitologia magic\
se afl\ ntr-o stare incipient\, este palid\. ~n timp ce,
n religie, ritualul [i speciile lui, pe de o parte, mito-
logia [i dogmatica, pe alta, au o veritabil\ autonomie,
elementele magiei, prin natura lor, snt inseparabile.
Magia se prezint\ ca o mas\ vie, inform\, neor-
ganic\, ale c\rei p\r]i componente nu au nici loc,
nici func]ii fixe. Le vedem chiar cum se confund\ ;
deosebirea, profund\ totu[i, dintre reprezent\ri [i
rituri se atenueaz\ cteodat\ ntr-att, nct un simplu
enun] de reprezentare poate deveni un rit : venenum
veneno vincitur este o incanta]ie. Spiritul posedat de
vr\jitor sau care l posed\ pe vr\jitor se confund\ cu
sufletul [i for]a lui magic\ ; adesea, vr\jitorii [i spirite-
le poart\ acela[i nume. Energia ritului, cea a spiritului
[i cea a magicianului alc\tuiesc un tot. Starea normal\
a sistemului magic const\ n contopirea puterilor [i a
rolurilor. Astfel, se poate ca un element s\ dispar\
aparent, f\r\ a afecta ntregul. Unele rituri magice nu
corespund nici unei no]iuni con[tiente, `n aceast\
situa]ie fiind, de pild\, gesturile de fascinare [i o
bun\ parte din impreca]ii. Invers, exist\ cazuri n
care reprezentarea absoarbe ritul : n farmecele gene-
alogice, enun]ul naturii [i al cauzelor formeaz\ un rit.
Pe scurt, func]iile magiei nu s-au specializat. Via]a
magic\ nu este mp\r]it\ n diverse compartimente,
ca via]a religioas\. Ea nu a dat na[tere unor institu]ii
Teoria general\ a magiei 111
autonome, ca sacrificiul [i sacerdotul. Nu am des-
coperit categorii de fapte magice, nu am reu[it dect
s\ descompunem magia n elementele ei abstracte.
Ea r\mne pretutindeni n stare difuz\. ~n fiecare caz
particular, ne afl\m n prezen]a unui ntreg care, dup\
cum spuneam, este mai real dect p\r]ile. Deci, am
demonstrat c\ magia, ca ntreg, are o realitate obiec-
tiv\, c\ este un lucru, ns\ ce fel de lucru ?
Deja ne-am dep\[it defini]ia provizorie, stabilind
c\ diverse elemente ale magiei snt create [i calificate
de c\tre colectivitate. Astfel, nregistr\m un al doilea
folos real. Magicianul este acreditat deseori de c\tre
societatea magic\ din care face parte [i ntotdeauna
de c\tre societate n ansamblu. Actele snt rituale [i
se repet\ prin tradi]ie. Ct despre reprezent\ri, unele
snt mprumutate din alte domenii ale vie]ii sociale,
cum ar fi ideea fiin]elor spirituale. Studiilor direct
legate de religie le revine sarcina de a demonstra c\
no]iunea respectiv\ este sau nu rezultatul experien]ei
individuale. ~n sfr[it, alte reprezent\ri nu decurg nici
din observa]iile, nici din reflec]iile individului. Apli-
carea lor nu ncurajeaz\ ini]iativa acestuia, de vreme
ce exist\ re]ete [i formule impuse de tradi]ie [i uti-
lizate f\r\ a fi examinate n prealabil.
Dac\ elementele magiei snt colective, tot astfel
este [i ntregul ? Altfel spus, exist\ n magie ceva
esen]ial care s\ nu fie obiectul reprezent\rilor sau
rodul activit\]ilor colective ? ~ns\ nu este absurd [i
contradictoriu s\ se presupun\ c\ magia este prin
esen]a ei, un fenomen colectiv, n timp ce, pentru a
o opune religiei, am ales tocmai acele tr\s\turi care
o proiecteaz\ n afara vie]ii normale a societ\]ilor.
Am afirmat c\ este practicat\ de c\tre indivizi, izolat\,
misterioas\, ascuns\, mpr\[tiat\, fragmentar\, n sfr-
[it, arbitrar\ [i facultativ\. Ea pare prea pu]in social\,
dac\ fenomenul social se recunoa[te prin caracterul
general, obligatoriu [i restrictiv. Ar putea fi social\ n
acela[i fel ca o crim\, deoarece este secret\, ilegitim\,
112 Marcel Mauss, Henri Hubert

interzis\ ? Nu se poate s-o consider\m astfel n mod


exclusiv, de vreme ce nu reprezint\ exact reversul
religiei, a[a cum crima este reversul legii. Ea trebuie
s\ fie astfel n maniera unei func]ii speciale a so-
ciet\]ii. {i atunci, cum s-o concepem ? Cum s\ con-
cepem ideea unui fenomen colectiv n care indivizii
ar r\mne perfect independen]i unii fa]\ de al]ii ?
~n societate, exist\ dou\ categorii de func]ii speci-
ale de care am apropiat deja magia. Pe de o parte,
avem tehnicile [i [tiin]a, pe alta, religia. Magia repre-
zint\ un fel de art\ universal\ sau o clas\ de fenome-
ne analoge religiei ? ~ntr-o art\ sau [tiin]\, principiile
[i mijloacele de ac]iune se elaboreaz\ colectiv [i se
transmit prin tradi]ie. Din acest punct de vedere,
[tiin]ele [i artele se constituie n fenomene colective.
~n plus, arta [i [tiin]a satisfac nevoi comune. ~ns\, de
ndat\ ce elementele snt date, individul zboar\ cu
propriile lui aripi. Logica individual\ i este suficient\
pentru a trece de la un element la altul [i apoi, la
aplica]ii. Este liber ; teoretic, poate chiar s\ urce pn\
n punctul de plecare al tehnicii sau al [tiin]ei sale,
s\ o justifice [i s-o rectifice la fiece pas n func]ie de
riscuri [i pericole. Nimic nu se sustrage controlului
s\u. Deci, dac\ magia era de ordinul [tiin]elor [i al
tehnicilor, dificultatea abia semnalat\ ar disp\rea, de
vreme ce [tiin]ele [i tehnicile nu snt colective n
toate p\r]ile lor esen]iale [i, avnd n vedere c\ totul
depinde de func]iile sociale, c\ societatea este sin-
gurul beneficiar [i vehicol, ele au drept promotori
numai indivizi. ~ns\ ne vine greu s\ asimil\m magia
cu [tiin]ele [i artele, din moment ce am putut s-o
descriem f\r\ a constata vreodat\ o asemenea acti-
vitate creatoare sau critic\ a indivizilor.
Deci, ne r\mne s-o compar\m cu religia [i, n
acest caz, dificultatea se men]ine intact\. Prin urmare,
continu\m s\ postul\m c\ religia este un fenomen
esen]ialmente colectiv n toate p\r]ile sale. ~n cadrul
ei, totul este f\cut de c\tre grup ori sub presiunea
Teoria general\ a magiei 113
grupului. Prin natura lor, credin]ele [i practicile snt
obligatorii. ~n analiza unui rit considerat drept tip, a
sacrificiului, am stabilit c\, n acest caz, societatea
este pretutindeni imanent\ [i prezent\ [i c\, nd\r\tul
comediei ceremoniale, ea este adev\ratul actor. Am
ajuns s\ spunem c\ lucrurile sacre ale sacrificiului
erau lucruri sociale prin excelen]\. Ca [i sacrificiul,
nici via]a religioas\ nu accept\ ini]iativa individual\ :
aici, inven]ia se produce numai sub form\ de revela-
]ie. ~n mod constant, individul se simte subordonat
unor puteri care l dep\[esc [i l ndeamn\ s\ ac]io-
neze. Dac\ vom putem demonstra c\, peste tot n
magie, st\p`nesc for]ele asem\n\toare celor ce ac]io-
neaz\ n religie, vom fi demonstrat prin aceasta c\
magia prezint\ acela[i caracter colectiv ca al religiei.
Nu ne mai r\mne dect s\ eviden]iem felul n care
s-au produs for]ele colective, n ciuda izol\rii prac-
ticate de c\tre magicieni [i vom constata c\ ace[ti
indivizi n-au f\cut altceva dect s\-[i nsu[easc\
for]ele colective.
114 Marcel Mauss, Henri Hubert
Teoria general\ a magiei 115

CAPITOLUL IV
ANALIZA {I EXPLICAREA MAGIEI

Astfel, reducem progresiv studierea magiei la cer-


cetarea for]elor colective care ac]ioneaz\ n ea, la fel
ca n religie. Sntem chiar ndrept\]i]i s\ credem c\,
dac\ le vom g\si, vom explica n acela[i timp ntregul
[i p\r]ile. ~ntr-adev\r, s\ ne amintim faptul c\ magia
este continu\, iar elementele sale, aflate n strns\
leg\tur\, par ni[te reflexe diferite ale aceluia[i lucru.
~n cazul magiei, actele [i reprezent\rile snt att de
unite, nct am putea foarte bine s-o numim idee prac-
tic\. Chiar dac\ avem n vedere monotonia actelor,
varietatea redus\ a reprezent\rilor, uniformitatea ei n
ntreaga istorie a civiliza]iei, o putem totu[i considera
o idee practic\ de ordinul cel mai simplu. Ne-am
putea a[tepta ca for]ele colective prezente n ea s\
nu se remarce prin complexitate, iar metoda folosit\
de magician pentru a pune st\pnire pe ele s\ nu fie
prea complicat\.
Vom ncerca s\ determin\m aceste for]e, mai nti
ntrebndu-ne c\rui tip de credin]\ i-a apar]inut ma-
gia [i apoi, analiznd ideea de eficacitate magic\.

I. CREDIN}A
Prin defini]ie, magia este obiect al credin]ei.
Nefiind separabile unele de altele [i confundndu-se
chiar, elementele magiei nu pot constitui obiectul
unor credin]e distincte. Ele snt, toate n acela[i timp,
obiectul unei aceleia[i afirm\ri. Aceasta nu se refer\
116 Marcel Mauss, Henri Hubert

numai la puterea unui magician sau la valoarea unui


rit, ci la ansamblul sau la principiul magiei. A[a cum
magia este mai real\ dect p\r]ile ei, tot astfel credin]a
universal\ n magie este mai puternic\ dect cea ale
c\rei elemente i formeaz\ obiectul. Magia, la fel ca
religia, reprezint\ un bloc, credem n ea sau nu
credem deloc. Cazurile n care realitatea magiei a fost
pus\ la ndoial\ confirm\ acest lucru. Cnd apar
asemenea dezbateri, la nceputul Evului Mediu, n
secolul al XVII-lea, n zilele noastre, cnd ele [i
continu\ nc\ drumul ascuns, vedem c\ discu]ia se
concentreaz\ asupra unui singur fapt. La Agobard, de
exemplu, este vorba mai degrab\ despre cei ce aduc
vremea rea* ; mai trziu, despre impoten]a provocat\
prin farmece sau de zborul nso]itoarelor Dianei ; la
Bekker (De betooverde werld, Amsterdam, 1693),
despre existen]a demonilor [i a diavolului ; la noi,
despre corpul astral, despre materializ\ri, despre rea-
litatea celei de-a patra dimensiuni. ~ns\, pretutindeni,
concluziile snt imediat generalizate, iar credin]a
ntr-un fapt de magie atrage dup\ sine credin]a n
toate faptele posibile. Invers, o simpl\ nega]ie duce
la pr\bu[irea ntregului edificiu. Prin urmare, este
pus\ n discu]ie ns\[i existen]a magiei. Exist\ cazuri
de necredin]\ nc\p\]nat\ sau de credin]\ nr\d\cina-
t\ care se n\ruie brusc n cursul unei experien]e unice.
De ce natur\ este credin]a n magie ? Seam\n\ ea
cu credin]ele [tiin]ifice ? Acestea din urm\ snt a
posteriori, mereu supuse controlului exercitat de indi-
vid [i nu depind dect de eviden]e ra]ionale. La fel
se ntmpl\ [i cu magia ? Binen]eles c\ nu. Cunoa[-
tem chiar un caz excep]ional, cel al Bisericii catolice,
unde credin]a n magie a fost o dogm\ aspru pe-
depsit\. ~n general, aceast\ credin]\ se r\spnde[te
mecanic, difuz, n ntreaga societate ; o primim nc\
de la na[tere. Din acest punct de vedere, magia nu
este foarte diferit\ de credin]ele [tiin]ifice, de vreme
* ~n orig. : faiseurs de mauvais temps n.t.
Teoria general\ a magiei 117
ce fiecare societate are propria-i [tiin]\, difuz\ [i ea,
ale c\rei principii au fost cteodat\ transformate n
dogme religioase. ~n timp ce orice [tiin]\, chiar [i cea
tradi]ional\, este considerat\ pozitiv\ [i experimen-
tal\, credin]a n magie este ntotdeauna a priori. ~n
mod necesar, credin]a n magie precede experien]a :
mergem s\ c\ut\m un magician doar pentru c\ noi
credem n el ; respect\m o re]et\ numai pentru c\
avem ncredere n ea. Chiar [i n zilele noastre, spi-
riti[tii nu-i accept\ n compania lor pe cei nen-
crez\tori, fiindc\ prezen]a acestora ar compromite,
chipurile, reu[ita opera]iunilor.
~n principiu, magia are o asemenea autoritate,
nct experien]a contrarie nu zdruncin\ credin]a n
ea. ~n realitate, ea scap\ oric\rui control. Chiar [i
faptele nefavorabile se ntorc n favoarea ei, c\ci
ntotdeauna se crede c\ ele snt efectul unei contra-
-magii, al unor gre[eli rituale [i c\, n general, nu au
fost ndeplinite condi]iile necesare practicilor respec-
tive. ~n documentele procesului lui Jean Michel, un
vr\jitor ars pe rug la Bourges n 1623, vedem c\
bietul om, tmplar de meserie, [i-a petrecut via]a
f\cnd ni[te experien]e ratate ; o singur\ dat\ a fost
pe punctul de a-[i atinge scopul, ns\ a renun]at,
cuprins de fric\. La triburile cherokee, departe de a
zdruncina ncrederea avut\ n vr\jitor, farmecele ra-
tate i sporesc autoritatea. Serviciul lui devine indis-
pensabil pentru a atenua efectele unei for]e nsp\i-
mnt\toare putnd s\ se ntoarc\ mpotriva acelui
nendemnatec ce a dezl\n]uit-o n chip nepotrivit.
Iat\ ce se ntmpl\ n orice experimentare magic\ :
coinciden]ele `nt`mpl\toare snt luate drept fapte nor-
male, iar faptele contradictorii snt negate.
Totu[i, dintotdeauna a existat preocuparea intens\
de a cita, n sprijinul credin]ei n magie, ni[te exem-
ple precise, datate, localizate. ~ns\ acolo unde exist\
o ntreag\ literatur\ cu acest subiect, n China sau n
Europa Evului Mediu, se constat\ c\ acelea[i relat\ri
118 Marcel Mauss, Henri Hubert

trec invariabil dintr-un text n altul. Avem de-a face


cu dovezi tradi]ionale, cu povestiri magice, anec-
dotice, deloc diferite de cele prin care se ntre]ine, n
lumea ntreag\, credin]a n magie. S\ observ\m c\
a[a-zisele anecdote prezint\ o monotonie ciudat\,
datorat\ faptului c\ ele nu con]in nici un sofism
con[tient, ci presupun o exclusiv\ anteposedare.
Dovezile tradi]ionale snt suficiente ; se crede n po-
ve[tile magice, a[a cum se crede [i-n mituri. Chiar
atunci cnd povestea magic\ are drept subiect o
glum\, ntotdeauna ea poate lua o ntors\tur\ grav\.
Deci, credin]a n magie este aproape obligatorie, a
priori [i analog\ celei legate de religie.
Credin]a exist\ simultan n vr\jitor [i n societate.
~ns\ cum este cu putin]\ ca magicianul s\ cread\
ntr-o magie ale c\rei mijloace [i efecte, de cele mai
multe ori, trebuie s\ le aprecieze el `nsu[i ? Aici
ntlnim problema grav\ a supralicit\rii [i a simul\rii
n magie.
Pentru a o aborda, s\ lu\m exemplul vr\jitorilor
australieni. Printre reprezentan]ii magiei, pu]ini par
s\ fi fost mai convin[i dect ei de eficacitatea ri-
turilor. ~ns\ cei mai buni autori dovedesc c\ nici-
odat\, pentru nici unul dintre riturile practicate n
st\ri normale, vr\jitorul n-a v\zut [i nici n-a crezut
c\ vede efectul mecanic al actelor sale. S\ examin\m
metodele magiei negre. ~n Australia, ele se pot redu-
ce, cu aproxima]ie, la trei tipuri practicate mpreun\
sau separat n diversele triburi. Primul tip, cel mai
r\spndit, const\ n vr\jitoria propriu-zis\, prin dis-
trugerea unui lucru despre care se presupune c\
apar]ine unei persoane sau c\ o reprezint\ : resturi
de mncare, r\m\[i]e organice, urme de pa[i, ima-
gini. Este imposibil s\ ne nchipuim c\ magicianul
a fost pus vreodat\ n situa]ia de a crede c\ omora
pe cineva prin arderea unui rest de hran\ amestecat
cu cear\ ori cu gr\sime sau prin str\pungerea unei
imagini. Asta dovede[te c\ iluzia este ntotdeauna
Teoria general\ a magiei 119
par]ial\ : de exemplu, ritul men]ionat de Spencer [i
Gillen, constnd n a str\punge mai nti un obiect
ce reprezint\ sufletul fiin]ei supuse vr\jii, pentru a
arunca apoi obiectul n direc]ia locuin]ei ei. Al
doilea tip de rituri, practicat n mod deosebit n
societ\]ile din sudul, centrul [i vestul Australiei, l
constituie ceea ce am putea numi r\pirea gr\simii
din ficat. Se presupune c\ vr\jitorul se apropie de
victima adormit\, i deschide partea dreapt\ cu un
cu]it de piatr\, i culege gr\simea din ficat, i nchide
rana ; el pleac\, iar cel\lalt moare lent f\r\ s\-[i fi
dat seama de nimic. Evident, ritul nu a fost nici-
odat\ practicat ca atare. Al treilea tip, folosit n
nordul [i centrul Australiei, const\ n aruncarea unui
os de mort. Se consider\ c\ vr\jitorul [i atinge vic-
tima cu o substan]\ ucig\toare. ~n realitate, ns\, n
cteva cazuri citate de Roth, nici m\car nu se arunc\
arma ; n altele, ea este lansat\ la o asemenea
distan]\, nct e greu de crezut c\ ar ajunge la ]int\
[i c\ ar provoca moartea, prin contact. Deseori, nu
se vede cnd este aruncat\ [i nu ajunge vreodat\
undeva. De[i un anumit num\r de asemenea rituri
nu s-au realizat niciodat\ n ntregime, de[i efica-
citatea altora nu s-a verificat niciodat\, totu[i, dup\
cum se [tie, ele au intrat n uzul curent, fapt dovedit
de cei mai buni martori, demonstrat prin existen]a
numeroaselor obiecte servindu-le drept instrumente.
Ce altceva nseamn\ asta dect c\, n mod sincer,
ns\ con[tient, vr\jitorul ia asemenea gesturi drept
ni[te realit\]i, iar nceputurile actelor drept ni[te
opera]ii chirurgicale ? Preliminariile ritului, gravitatea
demersurilor, gradul de periculozitate (c\ci se apro-
pie de un loc unde a fi v\zut este totuna cu a muri),
caracterul serios al tuturor actelor dovedesc o
adev\rat\ voin]\ de a crede. ~ns\ nu ne putem
imagina c\ vreun vr\jitor australian ar fi deschis
vreodat\ ficatul vreunei persoane vr\jite, f\r\ a o fi
omort pe loc.
120 Marcel Mauss, Henri Hubert

Totu[i, al\turi de voin]a de a crede, ni se atest\


existen]a unei credin]e reale. Cei mai buni etnografi
ne asigur\ c\ magicianul este ferm convins c\ i-au
reu[it toate vr\jitoriile. El atinge st\ri nervoase, ca-
taleptice, n care poate s\ cad\ de-adev\ratelea pra-
d\ tuturor iluziilor. ~n orice caz, vr\jitorul avnd
probabil o ncredere limitat\, n propriile lui rituri,
[tiind, f\r\ ndoial\, c\ vrfurile de s\geat\ ferme-
cate, extrase din corpurile reumaticilor, nu snt dect
ni[te pietricele scoase din gur\ recurge n mod
obligatoriu la serviciile unui alt vraci atunci cnd
este bolnav. El se va vindeca sau va muri, dup\
cum vraciul l condamn\ ori pretinde c\-l salveaz\.
Prin urmare, s\geata pe care unii n-o v\d cnd
pleac\, ceilal]i o v\d sosind. Ea ajunge sub form\
de vrtej, de fl\c\ri str\b\tnd aerul, sub form\ de
pietricele pe care, peste pu]in timp, vr\jitorul le va
vedea cum i se extrag din corp, n vreme ce el
nsu[i nu le extr\gea niciodat\ din corpul bolna-
vului. Minimum de sinceritate ce poate fi atribuit
magicianului const\ n aceea c\ el crede, cel pu]in,
n magia celorlal]i.
Ceea ce este adev\rat pentru magiile australiene,
se adevere[te [i pentru celelalte. ~n Europa catolic\,
a existat cel pu]in un caz n care m\rturisirea vr\ji-
toarelor nu a fost smuls\ prin metodele inchizitoriale
ale judec\torului ; la nceputul Evului Mediu, judec\-
torul canonic [i teologul refuzau s\ admit\ realitatea
unui zbor al vr\jitoarelor din cortegiul Dianei. Or,
vr\jitoarele, victime ale iluziilor, continuau s\ se lau-
de n defavoarea lor, pn\ cnd au reu[it s\ impun\
Bisericii propria lor credin]\. Vr\jitorii, ace[ti oameni
incul]i, nervo[i, inteligen]i [i u[or perverti]i, au dat
dovad\ de o credin]\ sincer\, foarte perseverent\ [i
de o incredibil\ fermitate.
Totu[i, trebuie s\ admitem c\, pn\ la un anumit
punct, ntotdeauna a existat [i simulare. Este absolut
clar c\ faptele de magie comport\ o p\c\leal\ (faire
Teoria general\ a magiei 121
accroire) constant\ [i c\, ntotdeauna, iluziile sincere
ale magicianului au fost, ntr-o oarecare m\sur\, vo-
luntare. Howitt poveste[te, n leg\tur\ cu pietrele de
cuar] scoase din gur\ de vr\jitorii murring, al c\ror
spirit ini]iator se consider\ c\ le `mp\neaz\ trupul, c\
unul dintre vr\jitori spunea : {tiu cum s\ fac rost de
ele, [tiu unde s\ le g\sesc ; mai avem [i alte m\rturii,
la fel de cinice.
~ns\, n toate aceste cazuri, nu este vorba de un
simplu [iretlic. ~n general, simularea magicianului
este de acela[i ordin ca aceea constatat\ n st\rile
nevrotice [i, prin urmare, ea este n acela[i timp
voluntar\ [i involuntar\. Cnd este primitiv voluntar\,
simularea devine treptat incon[tient\ [i sfr[e[te prin
a produce st\ri de halucina]ie ; magicianul se p\c\-
le[te singur, precum actorul care uit\ c\ joac\ un rol.
~n orice caz, trebuie s\ ne ntreb\m de ce simuleaz\
ntr-un anumit fel. S\ nu confund\m aici pe magicia-
nul adev\rat cu [arlatanii din blciuri sau cu
brahmanii escroci l\uda]i de spiriti[ti. Magicianul
simuleaz\ pentru c\ asta i se cere, pentru c\ va fi
c\utat [i i se impune s\ ac]ioneze : nu este liber, ci
obligat s\ joace fie un rol tradi]ional, fie un rol pe
m\sura a[tept\rilor publicului. Se poate ntmpla ca
magicianul s\ se laude f\r\ rost, ns\ o face pentru
c\ se simte irezistibil atras de credulitatea publicului.
La triburile arunta, Spencer [i Gillen au g\sit o
mul]ime de oameni care spuneau c\ au luat parte la
expedi]iile magice `n calitate de kurdaitcha, n cursul
c\rora se r\pe[te, chipurile, gr\simea din ficatul du[-
manului. Prin urmare, cam o treime din r\zboinici
[i-a rupt degetele de la picioare, c\ci a[a se cere
pentru ndeplinirea ritului. Pe de alt\ parte, tot tribul
v\zuse cu adev\rat ni[te kurdaitcha dnd trcoale
taberei. ~n realitate, n majoritatea lor, ei n-au dorit s\
r\mn\ mai prejos n materie de l\ud\ro[enie [i de
aventuri ; p\c\leala era general\ [i reciproc\ n
ntregul grup social, pentru c\ acolo credulitatea era
122 Marcel Mauss, Henri Hubert

aceea[i la to]i. ~n asemenea cazuri, magicianul nu


poate fi conceput drept un individ ac]ionnd din
interes, pentru sine [i cu propriile lui mijloace, ci ca
un fel de func]ionar investit de c\tre societate cu o
autoritate n care el `nsu[i trebuie s\ cread\. De fapt,
am v\zut c\ magicianul era desemnat de c\tre
societate sau ini]iat de c\tre un grup restrns, c\ruia
societatea i-a acordat puterea de a crea magicieni. ~n
mod firesc, el este p\truns de spiritul func]iei lui [i
afi[eaz\ gravitatea unui magistrat ; el este serios,
deoarece este luat n serios [i e astfel pentru c\
ceilal]i au nevoie de el.
Astfel, credin]a magicianului [i cea a publicului
nu reprezint\ dou\ lucruri diferite ; prima este refle-
xul celei de-a doua, de vreme ce simularea magicia-
nului [i g\se[te o ra]iune de a fi numai n ncrederea
publicului. Datorit\ credin]ei mp\rt\[ite cu to]i ai
s\i, magicianul nu se ndoie[te de magie, n ciuda
propriei sale prestidigita]ii [i a experien]elor nereu[i-
te. De ndat\ ce devine asistent sau pacient, el are
aceea[i minim\ credin]\ n magia celorlal]i. ~n gene-
ral, dac\ nu vede cauzele ac]ionnd, vede m\car efec-
tele produse. ~n consecin]\, credin]a lui este sincer\
n m\sura n care se confund\ cu aceea a ntregului
grup. Magia este crezut\ [i nu perceput\. Exist\ o
stare colectiv\ a sufletului, datorit\ c\reia magia se
constat\ [i se verific\ prin urm\rile ei, r\mnnd, n
acela[i timp, misterioas\ chiar [i pentru magician.
Deci, n ansamblul s\u, magia constituie obiectul
unei credin]e a priori ; este vorba de o credin]\ colec-
tiv\, unanim\, prin natura c\reia magia poate dep\[i
cu u[urin]\ abisul ce-i separ\ datele de concluzii.
Cine spune credin]\, spune adeziune a oric\rui
om la o idee [i, prin urmare, stare a sufletului, act de
voin]\ [i, n acela[i timp, fenomen de idea]ie. Deci,
sntem ndrept\]i]i s\ presupunem c\ aceast\ credin]\
colectiv\ n magie ne pune n fa]a sentimentelor [i a
voli]iilor unanime dintr-un ntreg grup, adic\ tocmai
Teoria general\ a magiei 123
n fa]a acelor for]e colective pe care le c\ut\m. Ni se
va putea contesta teoria credin]ei, a[a cum o vedem
noi. Ni s-ar putea obiecta c\ [i erorile [tiin]ifice indi-
viduale, cele de ordin intelectual, fire[te, pot s\ dea
na[tere prin propagare unor credin]e ce vor deveni
unanime la vremea lor [i, de[i nu vom avea nici un
motiv s\ nu le numim colective, acestea nu vor fi
totu[i rezultatul unor for]e colective ; ca exemple, ni
s-ar putea cita credin]a canonic\ n geocentrism [i
aceea n cele patru elemente. ~nc`t, va trebui s\ ne
ntreb\m dac\ nu cumva magia se bazeaz\ doar pe
asemenea idei, puse n afara oric\rei ndoieli prin
simplul fapt c\ au devenit universale.

II. ANALIZA FENOMENULUI MAGIC.


ANALIZA EXPLICA}IILOR IDEOLOGICE
DESPRE EFICACITATEA RITULUI

~n inventarul reprezent\rilor magice, am ntlnit


ideile prin care att magicienii, ct [i teoreticienii
magiei au vrut s\ explice credin]a n eficacitatea
riturilor magice. Acestea snt : 1) formulele de sim-
patie ; 2) no]iunea de proprietate ; 3) no]iunea de
demoni. Am v\zut deja ct de simple erau aceste
no]iuni [i cum se suprapuneau ele n mod constant.
~ns\ vom vedea acum c\ nici una n-a fost suficient\
pentru a justifica, ea singur\, credin]a magicianului.
S\ analiz\m ni[te rituri magice, pentru a g\si la ele
aplica]ia practic\ a diferitelor no]iuni ; odat\ analiza
f\cut\, ntotdeauna r\mne un reziduu de care este
con[tient nsu[i magicianul.
S\ observ\m c\ nici un magician, nici un antro-
polog n-a c\utat vreodat\ s\ reduc\ n mod clar toat\
magia la o idee sau la alta. Faptul trebuie s\ ne
trezeasc\ nencrederea fa]\ de orice teorie ce ar ncer-
ca s\ explice credin]a magic\ prin idei. S\ observ\m
apoi c\, dac\ faptele magice alc\tuiesc o clas\ unic\,
ele trebuie s\ se raporteze la un principiu unic, sin-
124 Marcel Mauss, Henri Hubert

gurul capabil s\ justifice credin]a al c\rei obiect l


constituie. Dac\ fiec\rei reprezent\ri i corespunde o
anumit\ clas\ de rituri, ansamblului de rituri trebuie
s\-i corespund\ o alt\ reprezentare cu totul general\.
Pentru a determina care anume ar fi aceasta, s\
vedem n ce m\sur\ fiecare dintre no]iunile enu-
merate mai sus izbute[te sau nu s\ justifice riturile
c\rora le este special atribuit\.

1. Sus]inem c\ formulele simpatice (asem\n\torul


produce asem\n\torul ; partea are valoarea ntregului ;
contrarul ac]ioneaz\ asupra contrarului) nu snt su-
ficiente pentru a reprezenta totalitatea unui rit magic
de tip simpatic. Ele las\ n afara lor un reziduu deloc
neglijabil. Dac\ lu\m n considerare numai riturile de
tip simpatic ale c\ror descrieri snt complete, ritul
urm\tor, relatat de Codrington, ne d\ o idee destul de
exact\ asupra ntregului mecanism : ~n Florida, atunci
cnd se dorea o vreme calm\, un mane ngghe vigona
(individ cu mana, posesor al spiritului, vigona) lega
frunzele care erau propriet\]i ale spiritului s\u
(vigona) frunzele unor plante acvatice ? [i le
ascundea n scorbura unui arbore unde exista ap\,
invocnd vigona cu ajutorul farmecului de cuviin]\. De
acolo, venea ploaia ce domolea ar[i]a. Dac\ dorea s\
se iveasc\ soarele, el lega frunzele potrivite [i ni[te
plante ag\]\toare la cap\tul unui b\] de bambus,
]in`ndu-le deasupra focului. A]]a focul cu un cntec
pentru a da mana focului, iar focul d\dea mana
frunzelor. Apoi, urca ntr-un copac [i lega b\]ul de
bambus de cea mai nalt\ crac\, ct mai sus cu putin]\ ;
vntul sufla n jurul b\]ului de bambus flexibil, mana
se r\spndea n toate p\r]ile, iar soarele se ar\ta
(Codrington, The Melanesians, p. 200, 201).
Cit\m acest exemplu cu titlul de ilustrare concret\,
c\ci, de obicei, ritul de tip simpatic este nconjurat
de un `ntreg context extrem de important. Din pre-
zen]a acestuia trebuie s\ tragem neap\rat concluzia
Teoria general\ a magiei 125
c\ simbolismele nu snt suficiente pentru a ob]ine un
rit magic. De fapt, cnd unii magicieni, cum ar fi
alchimi[tii, [i-au `nchipuit cu sinceritate c\ practicile
lor de tip simpatic erau inteligibile, i vedem cum se
mir\ de supranc\rcarea a ceea ce ei concepeau n
mod abstract ca fiind schema ritului lor. Iat\ ce scria
un alchimist anonim, zis cre[tinul : De ce attea c\r]i
[i invoca]ii ale demonilor ; de ce toate aceste con-
struc]ii de cuptoare [i de ma[in\rii, de vreme ce totul
este att de simplu [i u[or de n]eles ? ~ns\ toat\
harababura de care se mira cre[tinul nostru are o
anumit\ func]ie. Ea exprim\ faptul c\ ideii de
simpatie i se suprapune clar, pe de o parte, ideea
unei degaj\ri de for]e [i, pe de alt\ parte, cea a
existen]ei unui mediu magic.
Avem un anumit num\r de semne n leg\tur\ cu
ideea respectivei for]e prezente. Mai nti s`nt sa-
crificiile, ce par a nu fi avut alt scop dect crearea
unor for]e utilizabile ; dup\ cum se [tie, este una
dintre propriet\]ile sacrificiului religios. S`nt apoi
rug\ciunile, invoca]iile, evoc\rile , riturile negative,
numele sacre, posturile ce apas\ asupra vr\jitorului
sau asupra clientului s\u [i, cteodat\, asupra amn-
durora sau chiar asupra ntregii familii ; riturile [i
precau]iile rituale marcheaz\, n acela[i timp, pre-
zen]a [i caracterul trec\tor al acestor for]e. De ase-
menea, trebuie s\ ]inem cont de puterea proprie
magicianului, de puterile pe care le aduce cu el [i a
c\ror interven]ie este ntotdeauna cel pu]in posibil\.
Ct despre ceremonia simpatic\, prin simplul fapt c\
este ritual\, dup\ cum am demonstrat, ea trebuie n
mod necesar s\ produc\, la rndul ei, ni[te for]e
speciale. De fapt, magicienii au fost con[tien]i de
acest lucru. ~n ritul melanezian citat mai sus, am
v\zut cum mana iese din frunze [i urc\ la cer ; n
riturile asiriene am semnalat c\ m^mit se degaja din
ele. {i acum, s\ examin\m un rit de vr\jitorie ntr-una
din acele societ\]i a[a-zis primitive, f\r\ mistic\, tr\-
126 Marcel Mauss, Henri Hubert

ind nc\ vrsta magic\ a umanit\]ii, la care, dup\


Frazer, legea simpatiei func]ioneaz\ n mod regulat [i
de una singur\, unde observ\m imediat nu numai
prezen]a, ci [i mi[carea acestor for]e. Iat\ cum se
crede c\ ac]ioneaz\, la triburile arunta, vraja asupra
femeii adultere. Se creeaz\ o putere malefic\, numit\
arungquiltha ; cu ea se ncarc\ piatra suflet (imagi-
nea folosind numai pentru a face sufletul s\ se n[ele
[i s\ vin\ la piatr\, n loc s\ se duc\ la corpul
natural) ; puterea malefic\ este pur [i simplu nt\rit\
prin gesturi simulnd omorrea femeii [i, n final,
puterea este trimis\ n direc]ia taberei unde a fost
dus\ femeia. Ritul exprim\ faptul c\ imaginea sim-
patic\ nu este o cauz\ ; nu ea este proiectat\, ci
soarta ce i se preg\te[te femeii.
Aceasta nu-i totul. ~n acela[i caz, `n afar\ de fabri-
carea unei imagini unde, de altfel, sufletul nu se
stabile[te definitiv, ritul mai comport\ [i o serie de
alte imagini, pietre-spirite, ace vr\jite cu mult timp
naintea ceremoniei ; n sfr[it, el se practic\ ntr-un
loc secret [i calificat printr-un mit. Generaliznd, cu
oarecare ndr\zneal\, observa]ia noastr\, ajungem la
concluzia c\ o ceremonie de tip simpatic nu se desf\-
[oar\ ca un act obi[nuit. Ea se execut\ ntr-un mediu
special, constituit din tot ce exist\ n ea ca forme [i
condi]ii. De foarte multe ori, mediul respectiv este
definit prin cercuri de interdic]ii, prin rituri de intrare
[i ie[ire. Tot ceea ce intr\ este sau devine de aceea[i
natur\ cu el. Afecteaz\ con]inutul general al gesturilor
[i al cuvintelor. Explicarea anumitor rituri de tip sim-
patic prin legile simpatiei las\, deci, un dublu reziduu.
A[a se ntmpl\ n toate cazurile posibile ? ~n ceea
ce ne prive[te, acest reziduu ni se pare esen]ial
pentru ritul magic. ~ntr-adev\r, de ndat\ ce dispare
orice urm\ de misticism, el duce la [tiin]\ sau la
tehnici. Este ceea ne spune [i alchimistul cre[tin :
deoarece constat\ c\ alchimiei i repugn\ caracterul
[tiin]ific, el i ordon\ s\ devin\ religioas\ ; dac\ rugile
Teoria general\ a magiei 127
snt necesare, el cere oamenilor s\ se adreseze mai
degrab\ lui Dumnezeu dect diavolului ; asta nseam-
n\ a m\rturisi c\ alchimia [i, prin extensie, magia
depind esen]ialmente de puterile mistice. Atunci cnd
formula simpatic\ pare s\ func]ioneze singur\, ntl-
nim, odat\ cu minimul de forme prezente n orice rit,
cel pu]in minimul de for]\ misterioas\ pe care, prin
defini]ie, l degaj\ el ; la aceasta trebuie s\ ad\ug\m
for]a propriet\]ii active, n absen]a c\reia, la drept
vorbind, nu se poate concepe ritul de tip simpatic,
dup\ cum am spus [i mai sus. De altfel, sntem
mereu ndrept\]i]i s\ credem c\ pretinsele rituri sim-
ple ori au fost incomplet observate, ori snt incomplet
con[tientizate, ori au suferit o asemenea uzur\ nct
nici nu mai merit\ s\ fie luate n considerare. Ct
despre riturile cu adev\rat simple, ]innd de legea
simpatiei, le-am numit tabuuri simpatice. Tocmai ele
exprim\ cel mai bine prezen]a, instabilitatea [i vio-
len]a for]elor ascunse [i spirituale a c\ror interven]ie
este ntotdeauna atribuit\, dup\ p\rerea noastr\, efi-
cacit\]ii riturilor magice.
Am v\zut c\ formulele simpatice nu reprezint\
niciodat\ formula complet\ a unui rit magic. Putem
demonstra prin fapte c\, mai ales acolo unde snt
enun]ate cu cea mai mare claritate, formulele nu
constituie dect ni[te accesorii. Acest lucru l obser-
v\m [i la alchimi[ti. ~ntr-adev\r, ei ne spun formal c\
opera]iile lor se deduc n mod ra]ional din legi [ti-
in]ifice. Dup\ cum am v\zut, aceste legi snt identice
cu cele ale simpatiei : unul este totul, totul este n
unul, natura triumf\ asupra naturii ; exist\, de ase-
menea, cupluri de simpatii [i de antipatii particulare,
n sfr[it, un ntreg sistem complicat de simbolisme,
n func]ie de care ei [i ordoneaz\ opera]iile : signa-
tur\ astrologice, cosmologice, sacrificiale, verbale etc.
Tot acest aparat nu-i dect un ve[mnt, pentru a-[i
masca tehnica ; nu reprezint\ nici m\car principiile
imaginare ale unei [tiin]e false. La nceputul c\r]ilor,
128 Marcel Mauss, Henri Hubert

la nceputul fiec\rui capitol al manualelor lor, g\sim


rezumate ale doctrinei. ~ns\ niciodat\ ceea ce urmea-
z\ nu corespunde cu nceputul. Ideea filozofic\ este
pur [i simplu pre-fixat\ ca un fel de antet, de rubric\
sau ca n alegoria men]ionat\ mai sus, a omului de
aram\, transformat n aur n urma sacrificiului. Pe
scurt, aceast\ [tiin]\ se reduce la mituri, iar miturile,
atunci cnd este cazul, furnizeaz\ incanta]iile. De
altfel, re]eta experimental\ poate s\ ajung\ la acela[i
rezultat ; exist\ formule sau rezumate algebrice ale
opera]iilor reale, figuri ale instrumentelor cu adev\rat
folosite, transformate n semne magice de nen]eles.
Ele nu mai folosesc la instituirea unei manipul\ri : nu
reprezint\ dect ni[te incanta]ii virtuale. Dincolo de
aceste principii [i formule a c\ror valoare o cunoa[-
tem acum, alchimia nu este dect o form\ de empi-
rism : se fierb, se topesc, se vaporizeaz\ corpuri ale
c\ror propriet\]i [i reac]ii se cunosc din experien]\
sau, mai degrab\, prin tradi]ii. Ideea [tiin]ific\ nu-i
dect un titlu decorativ. Acela[i lucru s-a ntmplat [i
n medicin\. Marcellus de Bordeaux [i intituleaz\ o
bun\ parte din capitole : Remedia physica et
rationabilia diversa de experimentis ; ns\, imediat
dup\ aceste titluri, citim fraze ca aceasta : Ad corcum
carmen. In lamella stagnea scribes et ad collum
suspendes haec etc. (Marcellus, XXI, 2).
Din cele precedente, rezult\ c\ formulele simpa-
tiei nu numai c\ nu reprezint\ legile riturilor magice,
ci nu snt nici m\car legile riturilor simpatice. Snt
doar ni[te traduceri abstracte ale unor no]iuni foarte
generale, circulnd n magie, [i nimic altceva. Simpa-
tia este doar calea pe care trece for]a magic\ [i nu
for]a magic\ ns\[i. ~ntr-un rit magic, ni se pare esen-
]ial tot ce las\ deoparte formula simpatic\. Dac\,
pentru a da un exemplu, ne referim la riturile consi-
derate de Sydney Hartland drept rituri de simpatie
prin contact maleficiile prin care vr\jitoarea sec\-
tuie[te laptele unei femei, mbr\]i[ndu-i copilul
Teoria general\ a magiei 129
spunem c\, n cazul acestor farmece, credin]a popu-
lar\ acord\ aten]ie nu att contactului, ct deochiului
[i for]ei magice a vr\jitoarei sau a znei r\uf\c\toare.

2. Sus]inem c\ no]iunea de proprietate nu explic\


ea singur\ credin]a n faptele magice, unde pare s\
predomine.
~n primul rnd, aici nu apare, n mod normal,
numai no]iunea de proprietate. Folosirea obiectelor
cu propriet\]i este, de obicei, condi]ionat\ din punc-
tul de vedere al ritualului. Mai nti, exist\ regulile
recoltei : ele prescriu respectarea, pe c`t posibil, a
condi]iilor de timp, de loc, de mijloc, de inten]ie [i
nc\ multe altele. Planta de utilizat trebuie s\ fie
culeas\ de la marginea unui ru, de la o r\scruce, pe
lun\ plin\, la miezul nop]ii, prins\ cu dou\ degete
de la mna stng\, apucnd-o cu dreapta, dup\ o
anumit\ ntlnire, f\r\ a gndi la un anume lucru etc.
Acelea[i prescrip]ii pentru metale, substan]ele
animale... Apoi, exist\ reguli de folosire, referitoare
la timp, loc, cantit\]i, f\r\ a pune la socoteal\ tot
cortegiul, deseori imens, de rituri ce nso]esc [i per-
mit utilizarea calit\]ilor, cum ar fi aplicarea mecanis-
melor simpatice. Exist\ sisteme de magie, ca n India,
n cadrul c\rora orice lucru prezent n ceremonialul
magic, fie ca amulet\ secundar\, fie ca substan]\
activ\, este n mod obligatoriu uns ori sacrificat.
~n al doilea rnd, proprietatea magic\ nu este con-
ceput\ ca fiind n mod normal, absolut [i specific
inerent\ lucrului c\ruia i-a fost ata[at\, ci ntotdeauna
extrinsec\ [i atribuit\ lucrului. Cteodat\, aceasta se
realizeaz\ printr-un rit : sacrificiu, binecuvntare, pu-
nere n contact cu lucruri sacre ori blestemate, n
general, printr-o vraj\. Alteori, existen]a propriet\]ii
respective este explicat\ printr-un mit ; chiar [i n
acest caz, ea este considerat\ drept accidental\ [i
dobndit\ ; anumite plante au crescut sub pa[ii lui
Hristos sau ai Medeeii ; omagul a crescut din din]ii
130 Marcel Mauss, Henri Hubert

Echidnei ; m\tura lui Donnar, planta vulturului celest


constituie ni[te lucruri magice ale c\ror virtu]i nu
apar]in, prin natura lor, alunului ori vegeta]iei hinduse.
~n general, se consider\ c\ proprietatea magic\,
chiar specific\ unui lucru, se asociaz\ unor caractere
ntotdeauna apreciate drept secundare, cum ar fi de
exemplu : forma accidental\ a pietrelor asem\n\toare
cu o colocasie (Colocasia antiquorum) sau cu ni[te
testicule de purcel, a pietrelor g\urite ; culoarea prin
care se explic\, n India, presupusa nrudire ntre
capul de [oprl\, plumb, spuma rurilor [i substan]ele
r\uf\c\toare ; rezisten]a, numele, raritatea, caracterul
paradoxal al prezen]ei unui anumit obiect ntr-un
anumit loc (meteori]i, unelte preistorice), `mpreju-
r\rile unei descoperiri etc. Calitatea magic\ a unui
lucru provine, deci, dintr-un fel de conven]ie [i se
pare c\ aceast\ conven]ie joac\ rolul unui mit sau al
unui rit schi]at. Chiar prin caracterul s\u, fiecare
obiect cu propriet\]i constituie o modalitate a ritului.
~n al treilea rnd, n magie, no]iunea de pro-
prietate [i ajunge att de pu]in sie[i, nct aproape
ntotdeauna se confund\ cu ideea foarte general\ de
for]\ [i de natur\. Dac\ ideea efectului de produs
este n permanen]\ foarte precis\, ideea calit\]ilor
speciale [i a ac]iunii lor imediate r\mne destul de
obscur\. Dimpotriv\, n magie, ntlnim, ntr-un mod
foarte clar, ideea de lucruri avnd virtu]i nedetermi-
nate : sngele, sarea, saliva, coralul, fierul, cristalele,
metalele pre]ioase, scoru[ul (Sorbus domestica), mes-
teac\nul, smochinul sacru, camforul, t\mia, tutunul
etc. ncorporeaz\ for]e magice generale, susceptibile
de aplica]ii sau de utiliz\ri speciale. De altfel, denumi-
rile date de magicieni propriet\]ilor snt, de obicei,
extrem de generale [i de vagi : n India, lucrurile pot
fi de bun augur sau de r\u augur, iar lucrurile de bun
augur snt cele cu urjas (for]\), tejas (str\lucire),
varcas (luciu, vitalitate) etc. Pentru greci [i moderni,
exist\ lucruri divine, sfinte, misterioase, purt\toare de
Teoria general\ a magiei 131
noroc, de nenoroc etc. ~ntr-un cuvnt, magia caut\
pietrele filozofale, panaceele, elixirele.
S\ revenim acum la alchimi[tii no[tri, care [i-au
f\cut o teorie a propriet\]ilor magice ca opera]ii sim-
patice. Pentru ei, acestea snt formele, generice eeVdh,
ale naturii, ;uvsi". Dac\ se descompun eeVdh, se reg\-
se[te ;uvsi". ~ns\, a[a cum am spus deja, ei nu se
limiteaz\ la o concep]ie abstract\ asupra naturii, ci o
concep sub forma unei esen]e, ou*siva, a unei for]e,
duvnami", cu propriet\]i nedeterminate, spirituale [i,
totu[i, legate de un suport corporal. Astfel, odat\ cu
no]iunea de natur\, imediat ni se d\ no]iunea de
for]\. ~n cea mai abstract\ concep]ie, natura [i for]a
snt reprezentate ca un fel de suflet impersonal, putere
distinct\ a lucrurilor, legat\ totu[i, intim de ele, inte-
ligent\, de[i incon[tient\. Pentru a-i l\sa deoparte pe
alchimi[ti, s\ amintim c\, dac\ no]iunea de spirit ni s-a
p\rut legat\ de no]iunea de proprietate, invers, aceasta
din urm\ ni s-a p\rut unit\ cu cea dinti. Proprietate
[i for]\ reprezint\ doi termeni inseparabili, proprietate
[i spirit se confund\ adesea : virtu]ile acelei pietra
buccata provin dintr-un follettino rosso, ascuns n ea.
~nd\r\tul no]iunii de proprietate, exist\ no]iunea
de mediu. Acesta este delimitat de condi]iile impuse la
folosirea lucrurilor, condi]ii pozitive sau negative, deja
men]ionate. ~n sfr[it, aceast\ reprezentare este perfect
exprimat\ printr-un anumit num\r de tradi]ii, conform
c\rora contactul cu un anumit obiect transport\ ime-
diat n lumea magic\ : baghete magice, oglinzi magice,
ou\ f\cute n vinerea sfnt\. Totu[i, reziduul ce ni-l
las\ ideea de proprietate, cnd ncerc\m s\ analiz\m
riturile magice ca produse [i ansambluri de propriet\]i,
este mai redus dect cel al formulelor simpatice, pentru
c\ ideea de proprietate exprim\ deja o parte din ideea
de for]\ [i de cauzalitate magice.

3. Teoria demonologic\ pare s\ justifice mai bine


riturile n care apar demonii ; ea pare chiar s\ explice
n totalitate pe cele ce constau ntr-o chemare sau un
132 Marcel Mauss, Henri Hubert

ordin adresate demonului. ~n cele din urm\, am


putea s-o extindem la ntreaga magie, pe cnd ceea
ce pare esen]ial n riturile demoniace nu se poate
explica prin ideea de simpatie sau prin aceea de
propriet\]i magice. ~ntr-adev\r, pe de o parte, nu
exist\ rit magic n care prezen]a spiritelor personale
s\ nu fie posibil\ la un anumit nivel, de[i nu este n
mod obligatoriu semnalat\. Pe de alt\ parte, teoria
implic\ faptul c\ magia opereaz\ ntr-un mediu spe-
cial, totul petrecndu-se n mod necesar ca [i n
lumea demonilor sau, mai exact, n asemenea condi]ii
nct prezen]a demonilor s\ fie posibil\. ~n sfr[it, ea
]ine seama destul de clar de unul dintre caracterele
esen]iale ale cauzalit\]ii magice, adic\ de spiritua-
litatea sa. Totu[i, prezint\ [i ea unele neajunsuri.
Prin demoni, nu este reprezentat\ dect o parte
din for]ele implicate ntr-un act magic, chiar demo-
niac. Ideea de persoane spirituale reprezint\ incom-
plet acele for]e anonime generale, cum snt puterea
magicienilor, virtutea cuvintelor, eficacitatea gestu-
rilor, puterea privirii, a inten]iei, a fascina]iei, a mor]ii
etc. Or, no]iunea acestei puteri vagi, pe care am
g\sit-o ca reziduu al celorlalte serii de reprezent\ri n
reprezentarea integral\ a unui rit magic, are o aseme-
nea importan]\, nct niciodat\ magia n-a reu[it s-o
exprime n totalitate, sub form\ de demoni, ntr-un
rit demoniac ; trebuie s\ mai r\mn\ ntotdeauna
ceva, cel pu]in pentru a explica ac]iunea teurgic\ a
ritului asupra demonilor ce ar putea fi independen]i
[i, totu[i, nu snt liberi. Pe de alt\ parte, dac\, pentru
magician, ideea de spirit explic\ bine ac]iunea la
distan]\ [i ac]iunea multiplicat\ a ritului, ea nu-i
explic\ nici existen]a ritului, nici particularit\]ile lui,
gesturile simpatice, substan]ele magice, condi]iile
rituale, limbajele speciale etc. Pe scurt, dac\ teoria
demonologic\ analizeaz\ bine o parte din reziduul
l\sat de celelalte formule, ea nu explic\ dect par]ial
[i las\ ea ns\[i ca reziduu tot ceea ce alte teorii
Teoria general\ a magiei 133
reu[eau s\ explice aproape n ntregime. Astfel, n
riturile demoniace, no]iunea de spirit este obligatoriu
nso]it\ de no]iunea impersonal\ de putere eficace.
~ns\ ne putem ntreba dac\ no]iunea de putere
nu este ea ns\[i derivat\ din no]iunea de spirit.
Aceast\ ipotez\ nu a fost nc\ sus]inut\, ns\ ar putea
fi ntr-o teorie animist\ riguroas\. O prim\ obiec]ie
ar fi aceea c\, n magie, spiritul nu este n mod
obligatoriu o fiin]\ activ\. Toate riturile de exorcizare,
incanta]iile curative [i, n special, vr\jile numite de
origine nu au alt scop dect s\ pun\ pe fug\ un
spirit c\ruia i se indic\ numele, istoria, ac]iunea
exercitat\ asupra lui. Atunci, spiritul nu este ctu[i de
pu]in mecanismul necesar al ritului ci, pur [i simplu,
i figureaz\ obiectul.
Apoi, chiar n interiorul reprezent\rilor demoniace,
n-ar trebui s\ exager\m importan]a no]iunii de per-
soan\. Am spus c\ existau demoni nensemnnd nimic
n afara propriet\]ilor sau a riturilor pe care le perso-
nificau imperfect. ~n definirea lor, aproape c\ nu intr\
nimic altceva dect no]iunea de influen]\ [i de trans-
port al efectului. Snt ni[te a*por*r&oiai, ni[te efluvii.
~nse[i denumirile demonilor hindu[i demonstreaz\
bruma lor de individualitate : siddha (cei ce au ob]inut
puterea), vidy^dh^ra (purt\tori de [tiin]\) ; cele de
prin] Siddhi, prin] Sakti (putere) au persistat n magia
musulmanilor din Malaezia. Divinit\]ile algonquinilor
snt la fel de impersonale. Acest fapt se dovede[te [i
prin nedeterminarea frecvent\ n privin]a num\rului [i
a numelui demonilor. De obicei, ei formeaz\ grupuri,
multitudini de fiin]e anonime (plebe, gana) deseori
desemnate prin anumite tipuri de nume comune.
Ne-am putea chiar ntreba dac\ n clasa demonilor
exist\ persoane adev\rate, cu excep]ia sufletelor mor-
]ilor, ele nse[i rareori identificate, [i a zeilor.
Dup\ p\rerea noastr\, no]iunea de putere nu
numai c\ nu deriv\ din no]iunea de spirit magic, ci
avem motive s\ credem c\ ultima depinde de cea
134 Marcel Mauss, Henri Hubert

dinti. ~ntr-adev\r, pe de o parte, puterea spiritual\


conduce la no]iunea de spirit ; vedem c\ m^mit-ul
asirian, divinitatea algonquin\, orenda la irochezi pot
fi desemnate drept spirituale f\r\ a-[i pierde, totu[i,
calit\]ile de puteri generale. Pe de alt\ parte, nu
cumva este permis s\ se presupun\ c\ no]iunea de
spirit magic reprezint\ suma celor dou\ no]iuni : cea
de spirit [i cea de putere magic\, cea de-a doua
nefiind obligatoriu atributul celei dinti ? Dovada con-
st\ n aceea c\, n mul]imea compact\ a spiritelor cu
care societatea [i populeaz\ universul, exist\ un
num\r foarte redus de spirite recunoscute s\ spu-
nem, experimental ca fiind puternice, c\rora li se
adreseaz\ magia. Faptul explic\ tendin]a ei de a aca-
para zeii [i, n special, zeii detrona]i sau str\ini,
ace[tia din urm\ fiind, prin defini]ie, ni[te fiin]e
puternice.
Deci, se vede c\, dac\ am fi nclina]i s\ prefer\m
explica]ia animist\ a credin]ei n magie altor explica-
]ii, ne-am ndep\rta sensibil de ipoteza animist\ obi[-
nuit\, prin aceea c\ noi consider\m no]iunea de for]\
spiritual\ drept anterioar\ no]iunii de spirit, m\car n
ceea ce prive[te magia.

Pe scurt, diversele explica]ii prin intermediul c\-


rora se ncearc\ s\ se motiveze credin]a n actele
magice las\ un reziduu ce trebuie s\-l descriem
acum, a[a cum am descris [i elementele magiei. Sn-
tem nclina]i s\ credem c\ acolo zac ra]iunile
profunde ale acestei credin]e.
Deci, am ajuns treptat s\ circumscriem noul ele-
ment pe care magia l suprapune no]iunilor sale im-
personale [i no]iunilor legate de spirit. ~n punctul
unde am ajuns, noi l concepem ca pe o no]iune
superioar\, n a[a fel nct, dac\ este dat\, celelalte
nu fac dect s\ derive din ea.
Fiind complex\, ea con]ine mai nti ideea de
putere sau, mai bine spus, de poten]ialitate magic\,
Teoria general\ a magiei 135
dup\ cum a fost numit\. ~n func]ie de elementele
magiei, for]a magicianului, for]a ritului, for]a spiritului
nu snt dect expresii diferite ale unei asemenea idei
de for]\. C\ci nici unul dintre aceste elemente nu
ac]ioneaz\ ca atare, ci numai prin faptul c\ posed\,
fie prin conven]ie, fie prin anumite rituri, chiar carac-
terul unei for]e al unei for]e magice, [i nu meca-
nice. De altfel, din acest punct de vedere, no]iunea
de for]\ magic\ este ntru totul comparabil\ cu no]i-
unea de for]\ mecanic\. A[a dup\ cum numim for]\
cauza mi[c\rilor vizibile, tot astfel, for]a magic\ este
cauza propriu-zis\ a efectelor magice : boal\ [i
moarte, fericire [i s\n\tate etc.
~n plus, aceast\ no]iune cuprinde ideea unui me-
diu unde se exercit\ puterile n cauz\. ~n acest mediu
misterios, lucrurile nu se petrec la fel ca n lumea
sim]urilor. Distan]a nu face imposibil contactul.
Acolo, nf\]i[\rile [i dorin]ele snt imediat realizate.
Este lumea spiritualului [i, totodat\, cea a spiritelor
deoarece, totul fiind spiritual n ea, totul poate s\
devin\ spirit. A[a nelimitat\ cum este aceast\ putere,
a[a transcendent\ cum este aceast\ lume, totul se
produce totu[i conform unor legi, rela]ii necesare
stabilite ntre lucruri, rela]ii ntre semne [i obiectele
reprezentate, legi de simpatie n general, legi ale
propriet\]ilor susceptibile s\ fie codificate prin cla-
sific\ri asem\n\toare celor prezentate n Anne
sociologique. No]iunea de for]\ [i cea de mediu snt
inseparabile ; ele coincid n mod absolut [i snt ex-
primate n acela[i timp, prin acelea[i mijloace.
~ntr-adev\r, formele rituale, adic\ dispozi]iile avnd
drept obiect producerea for]ei magice, creeaz\ mediul
[i l circumscriu, nainte, n timpul [i dup\ ceremonie.
Deci, dac\ analiza noastr\ este exact\, g\sim la baza
magiei o reprezentare deosebit de confuz\ [i cu totul
str\in\ judec\]ilor noastre de adul]i europeni.
Or, pn\ acum, [tiin]a religiilor a ncercat s\
explice magia prin procedeele discursive ale unor
136 Marcel Mauss, Henri Hubert

asemenea judec\]i individuale. ~ntr-adev\r, teoria sim-


patiei se refer\ la ra]ionamentele bazate pe analogii
sau, ceea ce revine la acela[i lucru, pe asocia]iile de
idei ; teoria demonologic\ se raporteaz\ la experien]a
individual\ a con[tiin]ei [i a visului ; pe de alt\ parte,
reprezentarea propriet\]ilor este conceput\, de obicei,
ca rezultnd fie din experien]\, fie din ra]ionamentele
bazate pe analogii, fie din erori [tiin]ifice. Dimpotriv\,
aceast\ idee compozit\, de for]\ [i de mediu, scap\
categoriilor rigide [i abstracte ale limbajului [i ale
ra]iunii noastre. Din perspectiva unei psihologii inte-
lectualiste a individului, ea ar nsemna o absurditate.
S\ vedem dac\ o psihologie non-intelectualist\ a
omului n colectivitate nu va putea s\-i admit\ [i s\-i
explice existen]a.

III. MANA

~n realitate, o asemenea no]iune exist\ ntr-un


anumit num\r de societ\]i. Printr-o trimitere logic\,
nsu[i faptul c\ ea func]ioneaz\ n magie chiar cu
acest nume, relativ diferen]iat\ deja n dou\ din gru-
purile etnice examinate, demonstreaz\ caracterul nte-
meiat al analizei noastre.
Aceast\ no]iune am ntlnit-o n Melanezia, sub
numele de mana. Nic\ieri nu poate fi mai bine
observat\ dect acolo [i, din fericire, a [i fost admira-
bil observat\ [i cercetat\ de Codrington (The Melane-
sians, pp. 119 [i urm., pp. 191 [i urm.). Numele de
mana este comun tuturor limbilor melaneziene
propriu-zise [i chiar majorit\]ii limbilor polineziene.
Mana nu nseamn\ pur [i simplu o for]\, o fiin]\, ci
[i o ac]iune, o calitate [i o stare. Cu alte cuvinte,
termenul este n acela[i timp substantiv, adjectiv [i
verb. Cnd spunem c\ un obiect este mana, nseam-
n\ c\ el are aceast\ calitate ; ntr-o asemenea situa]ie,
cuvntul este un fel de adjectiv (nu l-am putea folosi
pentru om). Despre o fiin]\, un spirit, un om, o
Teoria general\ a magiei 137
piatr\ sau un rit, se afirm\ c\ posed\ mana, mana
de a face una sau alta. Cuvntul mana se folose[te
sub diferitele forme ale conjug\rilor [i nseamn\ a
avea mana, a da mana etc. Pe scurt, termenul sub-
sumeaz\ o mul]ime de idei ce ar fi desemnate prin
sintagmele : putere de vr\jitor, calitate magic\ a unui
lucru, lucru magic, fiin]\ magic\, fiin]\ vr\jit\, a
ac]iona magic ; el ne prezint\, reunite sub o vocabul\
unic\, ni[te no]iuni a c\ror nrudire am b\nuit-o, dar
care ne fuseser\ date separat. ~n el, se confund\
agentul, ritul, lucrurile, ceea ce ni s-a p\rut a fi un
aspect fundamental al magiei.
Ideea de mana este una dintre acele idei tulburi,
de care avem impresia c\ ne-am descotorisit ; tocmai
de aceea ne vine att de greu s-o concepem. Obscur\
[i vag\, ea are totu[i o utilizare ciudat de bine deter-
minat\. Abstract\ [i general\, ea se remarc\ prin carac-
terul ei concret. Natura ei primitiv\ deci, complex\
[i confuz\ nu ne permite s\-i facem o analiz\ logic\ ;
trebuie s\ ne mul]umim cu a o descrie. Pentru
Codrington, ea se extinde la ansamblul riturilor magice
[i religioase, la ansamblul spiritelor magice [i religioa-
se, la totalitatea persoanelor [i lucrurilor intervenind
n totalitatea riturilor. Mana confer\ valoare lucrurilor
[i oamenilor, valoare magic\, valoare religioas\ [i chiar
valoare social\. Pozi]ia social\ a indivizilor depinde
direct de importan]a acestui mana, mai ales n ceea ce
prive[te pozi]ia n societatea secret\ ; importan]a [i
inviolabilitatea tabuurilor de proprietate snt determi-
nate de mana individului care le impune. Se consi-
der\ c\ mana are drept efect bog\]ia ; pe anumite
insule, cuvntul mana desemneaz\ chiar banii.
Ideea de mana se compune dintr-o serie de idei
instabile, confundndu-se unele cu altele. Rnd pe
rnd [i n acela[i timp, este calitate, substan]\, [i
activitate. ~n primul rnd, constituie o calitate.
Aceast\ calitate apar]ine lucrului mana ; nu este
lucrul nsu[i. ~n descrierea lui, se spune c\ exist\
138 Marcel Mauss, Henri Hubert

ceva puternic, greu ; la Saa, este ceva cald, la Tanna


este ceva straniu, de ne[ters, rezistent, extraordinar.
~n al doilea rnd, mana este un lucru, o substan]\,
o esen]\ maniabil\, independent\ ns\. De aceea, nu
poate fi mnuit dect de c\tre indivizii cu mana,
ntr-un act cu mana, adic\ de c\tre indivizi califica]i,
n cadrul unui rit. Prin natura lui, este transmisibil,
molipsitor ; mana aflat ntr-o piatr\ de recolt\ este
transmis altor pietre prin punerea n contact. Este
reprezentat ca fiind material : se aude, se vede cum
se degaj\ din lucrurile ce l con]in ; mana face s\
fo[neasc\ frunzele, se nal]\ sub forma de nori sau
de fl\c\ri. Este capabil s\ se specializeze : exist\
mana pentru mbog\]ire [i mana pentru a ucide.
Mana `n general are determin\ri [i mai limitate dect
cele de mai sus : n insulele Banks, exist\ un mana
special, talamatai, pentru anumite modalit\]i de a
vr\ji, [i un altul pentru maleficiile f\cute asupra ur-
melor l\sate de indivizi. ~n al treilea rnd, mana
este o for]\, prezent\ n mod special n fiin]ele spi-
rituale, adic\ n sufletele str\mo[ilor [i n spiritele
naturii. El le transform\ n fiin]e magice. ~ntr-adev\r,
el nu apar]ine tuturor spiritelor, f\r\ deosebire. Toate
spiritele naturii snt esen]ialmente dotate cu mana ;
ns\ nu toate sufletele mor]ilor l au ; nu snt tindalo,
adic\ spirite eficace, dect sufletele conduc\torilor,
cel mult ale [efilor de familie [i, ndeosebi, sufletele
celor a c\ror mana s-a manifestat, fie n timpul vie]ii,
fie prin miracole, dup\ moarte. Numai acestea merit\
numele de spirit puternic, celelalte fiind pierdute n
mul]imea umbrelor f\r\ rost.
Prin aceasta, vedem nc\ o dat\ c\ to]i demonii
snt spirite, dar c\ nu toate spiritele snt demoni. Pe
scurt, ideea de mana nu se confund\ cu ideea de
spirit ; ele se ntlnesc, ns\ r\mn profund diferite.
Cel pu]in n Melanezia, nu putem explica demo-
nologia [i, prin urmare, magia numai prin animism.
Iat\ un exemplu. ~n Florida, cnd se mboln\ve[te un
Teoria general\ a magiei 139
b\rbat, maladia este atribuit\ no]iunii de mana, ce
pune st\pnire pe el ; mana apar]ine unui tindalo,
aflat el nsu[i n rela]ie, pe de o parte, cu un magi-
cian, mane kisu (`nzestrat cu mana), avnd acela[i
mana sau ceea ce revine la acela[i lucru mana
de a ac]iona asupra lui [i, pe de alt\ parte, cu o
plant\. C\ci exist\ un anumit num\r de specii de
plante legate de diferite specii de tindalo, provocnd,
prin mana lor, diverse boli. Un tindalo ce urmeaz\ a
fi invocat este desemnat n felul urm\tor. Se iau suc-
cesiv frunzele anumitor specii de plante [i se strivesc ;
cnd frunza are mana bolii care l-a lovit pe om, ea se
deosebe[te de celelalte frunze printr-un fo[net spe-
cific. Atunci, se cheam\ f\r\ ezitare un tindalo, adic\
un mane kisu, cel ce posed\ mana acestui tindalo,
adic\ individul care se afl\ n rela]ie cu el, singurul
capabil s\-[i retrag\ mana de la bolnav [i, prin
urmare, s\-l vindece. Pe scurt, aici mana poate fi
separat de tindalo, de vreme ce se reg\se[te nu numai
n tindalo, ci [i n bolnav, n frunze [i n magician.
Astfel, mana exist\ [i func]ioneaz\ independent ; el
r\mne impersonal, al\turi de spiritul personal. Tindalo
este purt\tor de mana, nu este mana. S\ remarc\m n
treac\t c\ mana circul\ n interiorul unei rubrici a
clasific\rii [i c\ fiin]ele ac]ionnd unele asupra altora
snt incluse n acest compartiment.
Mana nu nseamn\ neap\rat for]a ata[at\ unui
spirit. Poate fi for]a unui lucru nespiritual, de pild\
a unei pietre ce face s\ creasc\ o colocasie sau
fecundeaz\ scroafele, a unei ierbi ce aduce ploaia
etc. ~ns\ ea constituie o for]\ spiritual\, adic\ nu
ac]ioneaz\ mecanic [i nu produce efecte la distan]\.
Mana este for]a magicianului ; numele speciali[tilor
ce ndeplinesc func]ia de magician se compun, mai
peste tot, cu ajutorul acestui termen : peimana,
gismana, mane kisu etc. Mana este for]a ritului. Se
d\ numele de mana chiar formulei magice. ~ns\ ritul
nu numai c\ este nzestrat cu mana, ci el nsu[i
140 Marcel Mauss, Henri Hubert

poate fi mana. Doar atunci cnd magicianul [i ritul


au mana, ei pot s\ ac]ioneze asupra spiritelor cu
mana, s\ le comande [i s\ le posede. Or, cnd un
magician are un tindalo personal, mana cu ajutorul
c\ruia ac]ioneaz\ asupra acestui tindalo nu se deo-
sebe[te cu adev\rat de cel prin care ac]ioneaz\ res-
pectivul tindalo. Deci, dac\ exist\ o infinitate de
mana, sntem nclina]i s\ credem c\, totu[i, nu repre-
zint\ dect o aceea[i for]\, nefixat\, doar repartizat\
fiin]elor, oamenilor sau spiritelor, evenimentelor etc.
Am putea chiar l\rgi sensul cuvntului [i s\ spu-
nem c\ mana reprezint\ for]a prin excelen]\, efi-
cacitatea adev\rat\ a lucrurilor, nt\rindu-le ac]iunea
mecanic\, f\r\ a o anihila. Datorit\ lui mana se
prinde pe[te n plas\, casa este solid\, iar barca
plute[te pe mare. Confer\ fertilitate recoltei ; pentru
vraci, are puterea salvatoare sau ucig\toare. ~n s\-
geat\, este ceea ce ucide, iar osul de mort de la
cap\tul s\ge]ii l reprezint\. S\ remarc\m c\ exper-
tizele medicilor europeni au ar\tat c\ s\ge]ile otr\vite
din Melanezia snt doar vr\jite, s`nt s\ge]i cu mana ;
totu[i, se consider\ c\ ele ar fi otr\vite ; se vede clar
c\ adev\rata lor eficacitate const\ `n mana [i nu `n
vrful ascu]it. A[a cum n cazul demonului, mana se
deosebe[te de tindalo, [i aici el ne apare drept o
calitate ad\ugat\ lucrurilor, f\r\ a afecta celelalte cali-
t\]i sau, altfel spus, drept un lucru ad\ugat lucrurilor.
Acest surplus nseamn\ ceea ce este invizibil,
miraculos, spiritual [i, pe scurt, spiritul n care se
concentreaz\ orice eficacitate [i orice via]\. Nu poate
constitui obiectul unei experien]e, c\ci el absoarbe
cu adev\rat experien]a ; ritul l adaug\ lucrurilor, iar
el este de aceea[i natur\ cu ritul. Codrington a vrut
s\ spun\ c\ era supranaturalul, ns\, n alt\ parte, el
se afl\ mai aproape de adev\r spunnd supranatu-
ralul in a way ; el este, n acela[i timp, supranatural
[i natural, de vreme ce este r\spndit pretutindeni n
lumea sensibil\, c\reia i este imanent, de[i eterogen.
Teoria general\ a magiei 141
Eterogeneitatea se simte ntotdeauna, iar prezen]a
acestui sentiment este semnalat\ cteodat\ n acte.
Mana se ]ine departe de via]a vulgar\. Face obiectul
unei venera]ii ajungnd pn\ la tabu. Se poate afirma
c\ orice lucru tabu posed\ mana [i c\ multe lucruri
mana snt tabu. Dup\ cum am spus, mana proprie-
tarului sau al unui tindalo confer\ valoare tabuului
de proprietate impus. Sntem nclina]i s\ credem c\
locurile unde se fac incanta]iile, pietrele unde stau
tindalo, locurile [i obiectele cu mana snt tabu. Mana
pietrei unde locuie[te un spirit pune st\pnire pe omul
care trece pe deasupra ei sau a c\rui umbr\ o atinge.
Deci, mana ni se prezint\ drept ceva nu numai
misterios, ci [i separat. Pe scurt, mana este, mai nti,
o ac]iune de un anumit gen, adic\ ac]iunea spiritual\
produs\ la distan]\ ntre fiin]e legate prin simpatie.
Apoi, este un fel de eter, imponderabil, incomu-
nicabil, ce se r\spnde[te de la sine. ~n plus, mana
este un mediu sau, mai exact, func]ioneaz\ ntr-un
mediu mana. Este un fel de lume interioar\ [i
special\, unde totul se petrece ca [i cum doar mana
ar fi n joc. Mana magicianului ac]ioneaz\ prin mana
ritului asupra altui mana, apar]innd unui tindalo,
ceea ce pune n mi[care mana [i a[a mai departe. ~n
lan]ul ac]iunilor [i reac]iunilor nu intr\ alte for]e dect
mana. Ele se produc ca ntr-un cerc nchis unde
orice este mana [i, dac\ putem spune a[a, chiar
mana nsu[i trebuie s\ fie mana.

O asemenea no]iune ntlnim nu numai n Mela-


nezia. O putem recunoa[te `n numeroase societ\]i,
dup\ anumite indicii. F\r\ ndoial\, cercet\rile ulte-
rioare nu vor sc\pa ocazia de a o pune n eviden]\.
~n primul rnd, i constat\m existen]a la alte popoare
de limb\ malaezo-polinezian\ : la malaezii din str`m-
tori, o g\sim desemnat\ printr-un cuvnt de origine
arab\, provenind dintr-o r\d\cin\ semitic\ al c\rei
sens este mai restrns, kram^t (transcriere a d-lui
142 Marcel Mauss, Henri Hubert

Skeat) din hrm, nsemnnd sacru. Exist\ lucruri, lo-


curi, momente, animale, spirite, oameni, vr\jitori care
snt kram^t, posed\ kram^t ; exist\ puteri kram^t n
ac]iune. Mai la nord, n Indochina francez\, triburile
ba-hnar exprim\, n mod sigur, o idee analog\ celei
de mana, atunci cnd spun c\ vr\jitoarea este o
pesoan\ deng, c\ posed\ deng [i c\ ea deng (luat ca
verb, N.tr.) lucrurile. Se spune c\ ei speculeaz\ la
infinit pornind de la aceast\ no]iune, deng. La cea-
lalt\ extremitate a ariei de extindere a limbilor
malaezo-polineziene, n ntregul Madagascar, cuvntul
hasina, a c\rui etimologie este necunoscut\, desem-
neaz\ concomitent o calitate a anumitor lucruri, un
atribut al anumitor fiin]e, animale sau oameni, al
reginei, n special, [i riturile impuse de aceast\ ca-
litate. Regina era hasina, avea hasina, iar tributul ce
i se d\dea [i depunerea jur\mntului n numele ei
erau hasina. Sntem convin[i c\ ni[te analize am\-
nun]ite ale magiei neo-zeelandeze, unde mana joac\
un rol important, sau ale magiei triburilor dayak,
unde vraciul poart\ numele de manang, ar da ace-
lea[i rezultate ca studierea magiei melaneziene.
Lumea malaezo-polinezian\ nu are privilegiul
acestei no]iuni. ~n America de Nord, prezen]a ei ne
este semnalat\ n anumite puncte. La huroni
(irochezi), ea apare sub numele de orenda. Ceilal]i
irochezi par s\ o fi desemnat prin cuvinte cu aceea[i
r\d\cin\. Huron din na[tere [i distins etnograf, dl.
Hewitt ne-a l\sat o pre]ioas\ descriere, mai mult
descriere dect analiz\, c\ci orenda nu se analizeaz\
mai u[or dect mana (American Anthropologist, 1902,
serie nou\, IV, I, pp. 32-46).
Ne vine greu s\ ne familiariz\m cu ea, pentru c\
este o idee general\ [i vag\, concret\, mbr\]i[nd
multe lucruri [i calit\]i obscure. Orenda nseamn\
putere, putere mistic\. ~n natur\ nu exist\ nimic [i,
n special, nu exist\ nici o fiin]\ nsufle]it\ care s\ nu
posede orenda. Fenomenele naturale furtuna, de
Teoria general\ a magiei 143
exemplu snt produse de orenda spiritelor acestor
fenomene. Vn\torul fericit este cel al c\rui orenda a
nvins orenda vnatului. Se spune c\ orenda ani-
malelor greu de prins este inteligent [i [mecher. La
huroni, se observ\ pretutindeni lupte ntre orenda,
a[a cum n Melanezia se v\d lupte ntre mana. {i
orenda se deosebe[te de lucrurile c\rora le este ata-
[at, n a[a fel nct el se degaj\ sau este aruncat :
spiritul care strne[te furtunile [i proiecteaz\ orenda
reprezentat prin nori. Orenda este sunetul emis de
lucruri : cnd animalele ]ip\, p\s\rile cnt\, arborii
fo[nesc, vntul sufl\, ele [i exprim\ orenda. Tot
astfel, [i vocea vr\jitorului nseamn\ orenda. Orenda
lucrurilor constituie un fel de incanta]ie. Tocmai nu-
mele huron al formulei orale nu este altceva dect
orenda [i, de altfel, orenda nseamn\, n n]elesul
propriu al cuvntului, rug\ciuni [i cnturi. Acest sens
al termenului se confirm\ prin semnifica]ia cuvintelor
corespunz\toare din celelalte dialecte irocheze. Dac\
incanta]ia nseamn\ orenda prin excelen]\, Hewitt ne
precizeaz\ c\ [i orice rit este orenda ; prin aceasta,
orenda se apropie de mana. Orenda nseamn\ mai
ales puterea [amanului. El se nume[te rare'
diow'ne, cineva al c\rui orenda este mare [i pu-
ternic. De obicei, un profet sau un prezic\tor,
hatre'dats sau hatre'dtha, este cel care eman\
sau [i r\spnde[te orenda [i, astfel, afl\ secretele
viitorului. ~n magie, orenda este eficace. Se spune c\
tot ceea ce se folose[te n magie este posedat de
c\tre orenda, ac]ioneaz\ prin el [i nu n virtutea
propriet\]ilor fizice. El d\ for]\ farmecelor, amule-
telor, idolilor, mascotelor, vracilor. ~l vedem ac]ionnd
ndeosebi `n maleficii. Pe scurt, toat\ magia rezult\
din orenda.
Un anumit indiciu ne face s\ credem c\ orenda
ac]ioneaz\ n func]ie de clasific\rile simbolice. Gre-
ierele este numit cel ce coace porumbul, deoarece
cnt\ n timpul zilelor c\lduroase, iar orenda face s\
144 Marcel Mauss, Henri Hubert

vin\ c\ldura [i s\ creasc\ porumbul ; iepurele cnt\,


iar orenda lui are putere asupra z\pezilor (controlled
the snow) ; ns\[i n\l]imea la care m\nnc\ frunzele
din tufi[uri determin\ la ce n\l]ime va c\dea z\pada
(sic). Or, iepurele este totemul unui clan dintr-una
din fratriile huronilor, iar clanul respectiv are puterea
de a provoca cea]a [i a face z\pada s\ cad\. Orenda
une[te diferi]ii termeni ai claselor unde snt cuprin[i,
pe de o parte, iepurele, clanul s\u totemic, cea]a,
z\pada [i, pe de alt\ parte, greierele, c\ldura, porum-
bul. ~n clasificare, el joac\ rolul mijlocului-cauz\. ~n
plus, aceste texte ne dau o idee asupra felului n care
irochezii [i reprezint\ cauzalitatea. Pentru ei, cauza
prin excelen]\ o reprezint\ vocea. Pe scurt, orenda
nu nseamn\ nici puterea material\, nici sufletul, nici
spiritul individual, nici vigoarea [i for]a ; ntr-adev\r,
Hewitt stabile[te faptul c\ exist\ al]i termeni pentru
a desemna diferitele idei ; [i define[te tocmai orenda
ca o putere sau o poten]ialitate ipotetic\ de a
produce efectele printr-o modalitate mistic\.
La algonquini [i, n special, la triburile ojibway,
faimoasa no]iune de manitu se potrive[te destul de
bine, n cele din urm\, cu mana melanezian. Dup\
p\rintele Thavenet, autor al unui excelent dic]ionar
francez de limb\ algonquin\, r\mas deocamdat\ n
manuscris, termenul de manitu desemneaz\ con-
comitent, nu un spirit, ci orice fel de fiin]e, de for]e
sau de calit\]i magice ori religioase (Tesa, Studi del
Thavenet, Pisa, 1881, p. 17). El nseamn\ form\ de
existen]\, substan]\, fiin]\ nsufle]it\ [i, cu sigu-
ran]\, orice fiin]\ avnd suflet este un manitu. El
desemneaz\ n special orice fiin]\ care nu are nc\
un nume comun [i nu este cunoscut\ : o femeie
spunea c\ i este fric\ de salamandr\ era un
manitu. Perlele trafican]ilor erau solzii unui manitu,
iar pnza un lucru miraculos era pielea unui
manitu. Cnd un individ face lucruri extraordinare,
el este un manitu ; [amanul este un manitu ; plan-
Teoria general\ a magiei 145
tele posed\ manitu ; un vr\jitor, ar\tnd dintele unui
[arpe cu clopo]ei, spunea c\ este un manitu ; cnd
s-a descoperit c\ dintele nu ucidea, s-a spus c\ nu
mai posed\ manitu.
Dup\ Hewitt, la triburile sioux, termenii de
mahopa, xube (la omaha), wakan (la dakota) sem-
nific\, de asemenea, puterea [i calitatea magice.
La shoshoni, n general, cuvntul pokunt are, dup\
Hewitt, aceea[i valoare, acela[i sens ca termenul de
manitu la algonquini ; Fewkes, observator al triburilor
hopi sau moki, afirm\ c\, la pueblos, n general,
aceea[i no]iune se afl\ la baza tuturor riturilor magice
[i religioase. Mooney pare s\ ne desemneze un echi-
valent la triburile kiowa.
Sub denumirea de naual, n Mexic [i n America
central\, credem c\ recunoa[tem o no]iune co-
respunz\toare. Ea este att de persistent\ [i de r\s-
p`ndit\, nct s-a urm\rit transformarea ei ntr-o
caracteristic\ a tuturor sistemelor religioase [i magice,
numit\ nagualism. Naual este un totem, de obicei,
individual. ~ns\ mai mult dect att, este o specie a
unui gen mult mai vast. Vr\jitorul este naual, adic\
un naualli ; naual nseamn\, n mod special, puterea
lui de a se metamorfoza, metamorfoza [i ncarnarea
lui. Se dovede[te astfel c\ totemul individual, specie
animal\ asociat\ individului nc\ de la na[tere pare a
nu fi altceva dect una dintre formele de naual. Dup\
Seler, etimologic, cuvntul are n]elesul de [tiin]\
secret\ ; toate sensurile lui diferite [i deriva]ii se
al\tur\ n]elesului originar de gndire [i de spirit. ~n
textele nauhatl, cuvntul nseamn\ ceea ce este
ascuns, nv\luit, mascat. Astfel, no]iunea ne apare ca
fiind aceea a unei puteri spirituale, misterioase [i
separate, adic\ puterea pe care o implic\ magia.
~n Australia, ntlnim o no]iune de acela[i gen ;
numai c\ ea se limiteaz\ la magie [i, n special, la
maleficii. Tribul din Perth i d\ numele de boolya. ~n
Noua-Galie de Sud, negrii desemneaz\ prin cuvntul
146 Marcel Mauss, Henri Hubert

koochie spiritul r\u, influen]a rea, personal\ sau


impersonal\, avnd probabil aceea[i extensie. Mai
exist\ [i arungquiltha la triburile arunta. Aceast\
putere primejdioas\ emanat\ de riturile de vr\jire
constituie, n acela[i timp, o calitate, o for]\ [i un
lucru existnd prin el nsu[i, descris de mituri [i c\ruia
`i atribuie o origine.

Raritatea exemplarelor cunoscute ale acestei no-


]iuni de for]\-mediu magic nu trebuie s\ ne trezeasc\
ndoieli n ceea ce prive[te caracterul ei universal.
Asupra faptelor de acest gen, sntem mult mai pu]in
informa]i ; irochezii snt cunoscu]i de acum trei se-
cole, ns\ numai de un an ncoace ne ocup\m de
orenda. De altfel, se poate ca no]iunea s\ fi existat,
f\r\ a fi fost exprimat\ : un popor n-are mare nevoie
s\ formuleze o asemenea idee, a[a cum n-are nevoie
s\ enun]e regulile gramaticale. ~n magie, ca n religie
[i n lingvistic\, ac]ioneaz\ ideile incon[tiente. Ori
numeroase popoare nu au con[tientizat aceast\ idee,
ori multe altele au dep\[it stadiul intelectual la care
ea poate func]iona normal. ~n orice caz, ele n-au
ajuns s\-i dea o expresie adecvat\. Unii au golit
no]iunea ini]ial\ de putere magic\ de o parte a con-
]inutului mistic ; `nc`t ea a devenit pe jum\tate [ti-
in]ific\ ; este cazul Greciei. Al]ii, dup\ ce au constituit
o dogmatic\, o mitologie [i o demonologie complete,
au ajuns s\ reduc\ la ni[te termeni mitici tot ceea ce
era nesigur [i confuz n reprezent\rile magice, astfel
nct au nlocuit m\car n aparen]\ puterea magic\
prin demon, demoni sau entit\]i metafizice, n loc s-o
explice acolo unde era cazul. ~n aceast\ situa]ie se
g\se[te India. ~ntr-un cuvnt, pentru ei aproape c\ a
disp\rut puterea magic\.
Totu[i, i descoperim nc\ urmele. ~n India, ele se
men]in fragmentar, sub numele de str\lucire, glorie,
for]\, distrugere, deochi, leac, virtute a plantelor. ~n
sfr[it, no]iunea fundamental\ a panteismului hindus,
Teoria general\ a magiei 147
cea de brahman, i se asociaz\, dup\ p\rerea noastr\,
prin leg\turi profunde [i pare chiar s-o perpetueze,
dac\ admitem, prin ipotez\, c\ brahmanul vedic [i cel
al Upani[adelor [i al filozofiei hinduse snt identici. Pe
scurt, se pare c\ s-a produs o adev\rat\ metempsihoz\
a no]iunilor din care observ\m nceputul [i sfr[itul,
f\r\ a sesiza fazele intermediare. ~n textele vedice, de
la cele mai vechi la cele mai recente, cuvntul
brhman, neutru, nseamn\ rug\ciune, formul\, far-
mec, rit, putere magic\ sau religioas\ a ritului. ~n plus,
preotul magician poart\ numele de brahmn, la mas-
culin. ~ntre cele dou\ cuvinte exist\ diferen]e, desigur,
suficiente pentru a marca o diversitate de func]ii, ns\
insuficiente pentru a marca o opozi]ie a no]iunilor.
Casta brahmanic\ este cea de br^hmana, adic\ de
b\rba]i avnd brhman. Oamenii [i zeii ac]ioneaz\
prin brhman, adic\, n special, prin voce. ~n plus, n
unele texte se spune c\ brhman este substan]a, mie-
zul lucrurilor (pratyantam), ceea ce se afl\ n\untru :
acestea snt tocmai textele atharvanice, adic\ Veda
magicienilor. No]iunea se confund\ deja cu aceea a
zeului Brahm^, nume masculin extras din tema
brhman, ncepnd s\ apar\. Din textele teozofice,
brhmanul ritual dispare [i nu mai r\mne dect
brhmanul metafizic. Brhman devine principiul
activ, distinct [i imanent al totului din lume. Brhman
este realul, iar restul doar iluzie. Rezult\ de aici c\
oricine se transport\ n snul lui brahman prin mistic\
(yoga : unire) devine un yogin, un yogsvara, un
siddha, adic\ a ob]inut toate puterile magice [i, astfel,
devine capabil s\ creeze lumi. Brahman este prin-
cipiul primordial, total, separat, nsufle]it [i inert din
univers. El este chintesen]a. El este triplul Veda [i cel
de-al patrulea, adic\ religia [i magia.
~n India, s-a p\strat numai fondul mistic al no]iunii.
~n Grecia, nu mai subzist\ dect osatura [tiin]ific\. ~l
g\sim sub form\ de ;uvsi", la care se opresc n ultim\
analiz\ alchimi[tii, [i de duvnami", ultim resort al astro-
148 Marcel Mauss, Henri Hubert

logiei, fizicii [i magiei. duvnami" nseamn\ ac]iunea lui


;uvsi", iar aceasta actul lui duvnami". {i se poate
defini ;uvsi" ca un fel de suflet material, non-indi-
vidual, transmisibil, un fel de inteligen]\ incon[tient\
a lucrurilor. ~ntr-un cuvnt, ea se nrude[te cu mana.
Deci, sntem ndrept\]i]i s\ credem c\ pretutindeni
a existat o no]iune cuprinznd-o pe aceea de putere
magic\. Este no]iunea unei eficacit\]i pure, o sub-
stan]\ material\ ce poate fi localizat\, dar, n acela[i
timp, spiritual\. Ea ac]ioneaz\ de la distan]\ [i, totu[i,
prin leg\tur\ direct\, dac\ nu prin contact, este mo-
bil\ [i mi[c\toare f\r\ a se mi[ca, impersonal\, ns\
lund forme personale, divizibil\ [i continu\. Ideile
noastre vagi de noroc [i de chintesen]\ reprezint\
ni[te palide r\m\[i]e ale acestei no]iuni mult mai
bogate. Dup\ cum am v\zut, ea este n acela[i timp
o for]\, un mediu, o lume separat\ [i, totu[i, ad\u-
gat\ celeilalte. Pentru a exprima mai bine felul n
care lumea magiei se suprapune celeilalte f\r\ a se
desprinde de ea, s-ar putea spune c\ totul se petrece
ca [i cum ar fi construit\ ntr-o a patra dimensiune a
spa]iului, a c\rei existen]\ ocult\ ar explica-o, dac\
putem spune a[a, o no]iune ca aceea de mana.
Imaginea se aplic\ att de bine magiei nct, de ndat\
ce s-a descoperit geometria cu mai mult de trei di-
mensiuni, magicienii moderni au pus st\pnirepe
specula]iile ei pentru a-[i legitima riturile [i ideile.
No]iunea l\mure[te bine ceea ce se petrece n
magie. Ea ntemeiaz\ ideea necesar\ a unei sfere
suprapuse realit\]ii, unde exist\ rituri, unde p\trunde
magicianul, c\reia spiritele i dau via]\, str\b\tut\ de
efluvii magice. Pe de alt\ parte, ea legitimeaz\ pute-
rea magicianului, justific\ necesitatea actelor formale,
virtutea creatoare a cuvintelor, conexiunile simpatice,
transferurile de calit\]i [i de influen]e. ~n sfr[it, ea
explic\ prezen]a spiritelor [i interven]ia lor, de vreme
ce, datorit\ ei, orice for]\ magic\ este considerat\
drept spiritual\. Ea motiveaz\ credin]a general\
Teoria general\ a magiei 149
asociat\ magiei, deoarece la ea se reduce magia, cnd
i nl\tur\m toate nveli[urile, [i alimenteaz\ aceea[i
credin]\, deoarece d\ via]\ tuturor formelor c\p\tate
de magie.
Prin ea, adev\rul magiei este pus n afara oric\rei
discu]ii [i chiar ndoiala se ntoarce n favoarea ei.
~ntr-adev\r, no]iunea este ns\[i condi]ia experimen-
t\rii magice [i permite s\ se interpreteze faptele cele
mai nefavorabile n sprijinul prejudec\]ii. De fapt, ea
ns\[i scap\ oric\rei cercet\ri. Este dat\ a priori,
prealabil\ oric\rei experien]e. La drept vorbind, ea
nu este cu adev\rat o reprezentare a magiei, cum snt
simpatia, demonii, propriet\]ile magice. Ea guver-
neaz\ reprezent\rile magice, este condi]ia [i forma
lor necesar\. Func]ioneaz\ la fel cu o categorie, face
posibile ideile magice, a[a cum categoriile fac posi-
bile ideile omene[ti. Rolul ce i-l atribuim de catego-
rie incon[tient\ a intelectului se exprim\ tocmai
prin fapte. Am v\zut ct de rar se ntmpl\ s\ ajung\
la con[tiin]\ [i mai rar nc\ s\-[i g\seasc\ expresia.
Ea este inerent\ magiei, a[a cum postulatul lui Euclid
este inerent concep]iei noastre asupra spa]iului.
Binen]eles, aceast\ categorie nu este dat\ intelec-
tului individual, precum categoriile de timp [i spa]iu ;
drept dovad\, ea a fost puternic limitat\ prin pro-
gresele civiliza]iei [i variaz\ n con]inut, odat\ cu
societ\]ile [i cu diversele faze ale vie]ii unei aceleia[i
societ\]i. Ea exist\ n con[tiin]a indivizilor numai n
func]ie de existen]a societ\]ii, la fel ca ideile de
valoare sau de justi]ie ; am spune cu pl\cere c\ este
o categorie a gndirii colective.

Din analiza noastr\ mai rezult\ c\ no]iunea de


mana este de acela[i ordin ca no]iunea de sacru. Mai
nti, ntr-un anumit num\r de cazuri, cele dou\
no]iuni se confund\ : mai ales la algonquini, ideea
de manitu, la irochezi, ideea de orenda, n Mela-
nezia, ideea de mana snt la fel de bine magice [i
150 Marcel Mauss, Henri Hubert

religioase. ~n plus, dup\ cum am v\zut n Melanezia,


exist\ rela]ii ntre no]iunea de mana [i aceea de
tabu ; un anumit num\r de lucruri cu mana erau
tabu, ns\ nu erau tabu dect lucrurile cu mana. Tot
a[a, la algonquini, to]i zeii snt manitu, ns\ nu to]i
manitu snt zei. Prin urmare, nu numai c\ no]iunea
de mana este general\ n compara]ie cu aceea de
sacru, dar o [i cuprinde, iar aceasta din urm\ se
deta[eaz\ clar de prima. Probabil, n-ar fi gre[it s\
spunem c\ sacrul constituie o specie al c\rei gen este
mana. Astfel, nd\r\tul riturilor magice, vom fi g\sit,
mai mult dect no]iunea de sacru pe care o c\utam,
ns\[i originea ei.
S\ revenim ns\ la dilema din prefa]\. Ori magia
este un fenomen social, iar no]iunea de sacru este [i
ea un fenomen social, ori magia nu este un fenomen
social [i atunci nici no]iunea de sacru nu este astfel.
F\r\ a dori s\ intr\m aici n considera]ii asupra no-
]iunii de sacru luat\ n sine, putem face o serie de
observa]ii tinznd s\ demonstreze caracterul social al
magiei [i, n acela[i timp, al no]iunii de mana. Cali-
tatea de mana sau de sacru se leag\ de lucruri avnd
definit\ o pozi]ie att de special\ n societate, nct
snt deseori situate n afara societ\]ii [i a uzului
comun. Or, aceste lucruri ocup\ n magie un loc
considerabil ; ele i snt for]e vitale.
Fiin]ele [i lucrurile magice prin excelen]\ snt su-
fletele mor]ilor [i tot ceea ce este n leg\tur\ cu
moartea : drept dovad\, caracterul eminamente magic
al practicii universale de evocare a mor]ilor, puterea
atribuit\ minii de mort de a face, prin atingere, pe
cineva invizibil ca mortul nsu[i [i nc\ o mie de alte
asemenea fapte. Aceia[i mor]i fac obiectul unor rituri
funerare, cteodat\ a unor culte ancestrale n cadrul
c\rora se observ\ ct de diferit\ este condi]ia lor fa]\
de aceea a fiin]elor vii. Ni se va spune c\, n anumite
societ\]i, magia nu are leg\tur\ cu to]i mor]ii, ci, mai
ales, cu cei mor]i de moarte violent\ [i, n special, cu
Teoria general\ a magiei 151
criminalii ? Este un argument n plus n sprijinul a
ceea ce dorim s\ ar\t\m ; ace[tia apar, n credin]e [i
rituri, nu numai ca fiind diferi]i fa]\ de restul muri-
torilor, ci [i fa]\ de ceilal]i mor]i. ~ns\, n general, n
raport cu lumea celor vii, to]i mor]ii, cadavre [i spi-
rite, formeaz\ o lume aparte, de unde magicianul
`mprumut\ puterile aduc\toare de moarte, maleficiile.
Tot astfel, femeile al c\ror rol n magie este, teo-
retic, att de important, nu snt considerate vr\jitoare,
de]in\toare de puteri dect n virtutea particularit\]ii
pozi]iei lor sociale. Din punct de vedere calitativ, ele
snt socotite deosebite de b\rba]i [i nzestrate cu
puteri specifice : menstrua]iile, ac]iunile misterioase
ale sexului, gesta]ia reprezint\ semnele calit\]ilor ce
li se atribuie. Societatea b\rba]ilor nutre[te, cu privire
la femei, puternice sentimente sociale pe care, la
rndul lor, ele le respect\ [i chiar le mp\rt\[esc. De
aici, situa]ia lor juridic\ [i, n special, situarea religi-
oas\ diferit\ sau inferioar\ fa]\ de aceea a b\rba]ilor.
Iat\ de ce ele snt menite magiei, iar aceasta le con-
fer\ o pozi]ie invers\ fa]\ de aceea ocupat\ n religie.
Femeile eman\ n mod constant influen]e maligne.
Nirrtir hi str femeia nseamn\ moartea, spun
vechile texte brahmanice Maitray^n samhit^, 1, 10,
11). Ea implic\ mizeria [i vr\jitoria, deoache. Dac\
activitatea femeilor, n magie, este mai redus\ dect a
b\rba]ilor, r\mne totu[i mai important\ dect aceea
pe care au avut-o ele n religie.
A[a cum arat\ cele dou\ exemple, valoarea ma-
gic\ a lucrurilor rezult\ din pozi]ia relativ\ ocupat\
de ele n societate sau n raport cu aceasta. Cele
dou\ no]iuni, de virtute magic\ [i de pozi]ie social\,
coincid n m\sura n care una o face pe cealalt\. ~n
fond, n magie, ntotdeauna este vorba de valorile
respective recunoscute de c\tre societate. ~n realitate,
aceste valori nu depind de calit\]ile intrinseci ale
lucrurilor [i ale persoanelor, ci de locul [i rangul ce
li se atribuie de c\tre opinia public\ suveran\, prin
152 Marcel Mauss, Henri Hubert

prejudec\]i. Ele snt sociale [i nu experimentale, ceea


ce dovede[te cu prisosin]\ puterea magic\ a cuvin-
telor [i faptul c\, deseori, virtutea magic\ a lucrurilor
]ine de numele lor ; de unde rezult\ c\, depinznd de
dialecte [i de limbi, valorile n chestiune snt tribale
[i na]ionale. Astfel, lucrurile, fiin]ele [i actele snt
ordonate ierarhic, se comand\ unele pe altele [i,
urmnd aceast\ ordine, se produc ac]iunile magice,
cnd ele merg de la magician la o clas\ de spirite, de
la aceasta la o alt\ clas\ [i a[a mai departe, pn\ la
efect. ~n cuvntul de poten]ialitate magic\ aplicat de
Hewitt no]iunilor de mana [i orenda, ne-a sedus
faptul c\ el implic\ existen]a unui fel de poten]ial
magic [i, ntr-adev\r, noi tocmai a[a ceva am descris.
Ceea ce numeam pozi]ie relativ\ sau valoare res-
pectiv\ a lucrurilor, am putea numi la fel de bine
diferen]\ de poten]ial. Ele ac]ioneaz\ unele asupra
altora n virtutea acestor diferen]e. Nu mai este sufi-
cient s\ spunem c\ aceast\ calitate de mana se leag\
de unele lucruri n func]ie de pozi]ia lor relativ\ n
societate, ci trebuie s\ spunem c\ ideea de mana nu
este nimic altceva dect ideea acestor valori, a dife-
ren]elor de poten]ial. Iat\ esen]ialul n ceea ce pri-
ve[te no]iunea care instituie magia [i, n consecin]\,
n ceea ce prive[te magia. Se n]elege de la sine c\
o asemenea no]iune nu are o ra]iune de a fi n afara
societ\]ii, c\ este absurd\ din punctul de vedere al
ra]iunii pure [i c\ nu rezult\ dect din func]ionarea
vie]ii colective.
~n ierarhia sistemelor de no]iuni dominate de
mana, nu vedem produsul multiplelor conven]ii arti-
ficiale ncheiate ntre indivizi, magicieni [i profani,
apoi acceptate de tradi]ie `n numele ra]iunii, de[i
fuseser\ calificate drept gre[eli originare. Dimpotriv\,
la fel ca religia, credem c\ magia ]ine de sentimente.
Mai exact, pentru a folosi limbajul abscons al teo-
logiei moderne, vom spune c\ magia, ca [i religia,
este un joc al judec\]ilor de valoare, adic\ al aforis-
Teoria general\ a magiei 153
melor sentimentale, atribuind calit\]i diverse diferi-
telor obiecte care intr\ n sistem. ~ns\ judec\]ile de
valoare nu snt opera spiritelor individuale ; ele
exprim\ sentimentele sociale formate cnd n mod
fatal [i universal, cnd ntmpl\tor, cu privire la
anumite lucruri, alese, n majoritatea lor, n chip
arbitrar : plante [i animale, profesiuni [i sexe, astre,
meteori, elemente, fenomene fizice, accidente ale
solului, materii etc. ~n ultim\ analiz\, no]iunea de
mana, ca [i no]iunea de sacru, nu este dect specia
de categorie a gndirii colective care fondeaz\ aceste
judec\]i, impune o clasificare a lucrurilor, separ\ pe
unele, une[te pe altele, stabile[te liniile de influen]\
sau limitele izol\rii.

IV. ST|RILE COLECTIVE


{I FOR}ELE COLECTIVE

Ne-am putea opri aici [i s\ spunem c\ magia este


un fenomen social, de vreme ce, nd\r\tul tuturor
manifest\rilor sale, am reg\sit o no]iune colectiv\.
~ns\, a[a cum se prezint\ acum, no]iunea de mana
ni se pare nc\ prea izolat\ de mecanismul vie]ii
sociale ; ea ]ine prea mult de intelect ; nu vedem
dincotro vine, pe ce fond s-a format. Deci vom ncerca
s\ urc\m mai sus, pn\ la for]e, for]e colective al c\ror
produs este magia [i a c\ror expresie este mana.
~n acest scop, pre] de o clip\, s\ lu\m repre-
zent\rile [i opera]iile magice drept ni[te judec\]i. {i
avem dreptul s\ proced\m astfel, c\ci orice specie de
reprezentare magic\ poate c\p\ta forma unei judec\]i,
iar orice specie de opera]ie magic\ rezult\ dintr-o
judecat\, dac\ nu dintr-un ra]ionament. S\ conside-
r\m de exemplu, propozi]iile urm\toare : magicianul
[i aduce corpul astral n stare de levita]ie ; norul se
formeaz\ din fumul unei anumite plante ; spiritul este
mi[cat de c\tre rit. Utiliznd limbajul cam confuz, ns\
comod al lui Kant, vom vedea, n mod dialectic,
154 Marcel Mauss, Henri Hubert

critic, c\ asemenea judec\]i nu se explic\ dect n


societate [i prin intermediul ei.
Snt acestea ni[te judec\]i analitice ? ~ntr-adev\r,
ne putem pune ntrebarea, fiindc\ magicienii care au
f\cut teoria magiei [i, pe urmele lor, antropologii au
ncercat s\ le reduc\ la ni[te termeni ai analizei. Ei
spun c\ magicianul judec\ de la asem\n\tor la ase-
m\n\tor cnd aplic\ legea simpatiei, mediteaz\ asupra
puterilor sale sau ale spiritelor lui auxiliare. Prin
defini]ie, ritul mi[c\ spiritul ; magicianul [i aduce n
stare de levita]ie corpul astral pentru c\ acest corp
este chiar corpul lui ; fumul plantei acvatice face s\
vin\ norul, deoarece ea este chiar norul. ~ns\ am
stabilit de la bun nceput c\ aceast\ reduc]ie la
judec\]i analitice este pur teoretic\ [i c\ n spiritul
magicianului lucrurile se petrec altfel. ~ntotdeauna, el
introduce, n judec\]ile sale, un termen eterogen,
ireductibil la o analiz\ logic\ for]\, putere, ;uvsi"
sau mana. No]iunea de eficacitate magic\ este
prezent\ `ntotdeauna [i, departe de a fi accesorie, ea
joac\ ntructva rolul de]inut de conjunc]ie n cadrul
propozi]iei. Stabile[te ideea magic\, i d\ via]\,
realitate, adev\r [i se [tie ct de important\ este.
S\ continu\m a-i imita, pe filozofi. Judec\]ile
magice snt ele, oare, judec\]i sintetice a posteriori ?
Sintezele pe care se bazeaz\ snt alc\tuite ele an-
terior de c\tre experien]a individual\ ? ~ns\, dup\
cum am v\zut, niciodat\ experien]a sensibil\ nu a
oferit dovada vreunei judec\]i magice ; realitatea
obiectiv\ nu a impus niciodat\ spiritului o pro-
pozi]ie de genul celor formulate mai sus. Evident c\
n-am v\zut niciodat\ cu ochii no[tri un corp astral,
fum provocnd ploaia [i, cu att mai pu]in, un spirit
invizibil supunndu-se unui rit.
Vom spune c\ aceste propozi]ii fac obiectul expe-
rien]elor subiective, fie ale celor interesa]i, fie ale
magicienilor ? Vom spune c\ primii v\d cum se rea-
lizeaz\ lucrurile fiindc\ le doresc, iar ceilal]i au st\ri
Teoria general\ a magiei 155
extatice, halucina]ii, vise, unde sintezele imposibile
devin fire[ti ? Desigur, n-avem ctu[i de pu]in inten]ia
s\ neg\m importan]a dorin]ei [i a visului n magie ;
amn\m doar ocazia s\ discut\m despre ea. ~ns\ dac\
recunoa[tem, pentru moment, c\ avem aici dou\ sur-
se de experien]e din a c\ror al\turare ar rezulta
magia, vom vedea foarte repede c\, de fapt, dac\ ne
referim doar la indivizi, ele nu se armonizeaz\ n
spiritele lor. S\ ne imagin\m, pe c`t posibil, starea de
spirit a australianului bolnav, atunci c`nd recurge la
vr\jitor. Evident, n el se petrec o serie de fenomene
de sugestie : el se va vindeca datorit\ speran]ei ori
nu se va mpotrivi mor]ii, dac\ se crede condamnat.
Al\turi de el, [amanul danseaz\, cade n catalepsie [i
viseaz\. Visul l poart\ n lumea de dincolo ; se n-
toarce de acolo p\truns de emo]ia unei lungi c\l\-
torii n lumea sufletelor, a animalelor, a spiritelor [i,
printr-un truc ndemnatic, sfr[e[te prin a extrage din
corpul pacientului o pietricic\, despre care spune c\
este farmecul, cauza bolii. ~n acest fapt, exist\ dou\
experien]e subiective. ~ns\ ntre visul unuia [i dorin]a
celuilalt apare o discrepan]\. Cu excep]ia scamatoriei
de la sfr[it, magicianul nu face nimic pe m\sura
nevoilor clientului s\u. Prin urmare, cele dou\ st\ri
foarte intense ale celor doi indivizi nu coincid, dect
n momentul de prestidigita]ie. Deci, n acest moment
unic, nu se mai produce o experien]\ psihologic\
adev\rat\, nici de partea magicianului c\ci el nu-[i
face iluzii n aceast\ privin]\ nici de partea clien-
tului fiindc\ pretinsa experien]\ a acestuia nu mai
reprezint\ dect o eroare de percep]ie, aflat\ n impo-
sibilitatea de a rezista unei critici [i, n consecin]\, de
a fi repetat\, dac\ n-ar fi ntre]inut\ prin tradi]ie sau
printr-un act de credin]\ constant. St\rile subiective
individuale, la fel de neadaptate ca acelea men]ionate
mai sus, nu pot explica ele singure obiectivitatea,
generalitatea, caracterul apodictic al aforismelor
magice.
156 Marcel Mauss, Henri Hubert

Acestea se sustrag criticii, pentru c\ nu dorim s\


le examin\m. Pretutindeni unde vedem magia ac]io-
nnd, judec\]ile magice snt anterioare experien]elor
magice ; s`nt canoane ale riturilor sau lan]uri de re-
prezent\ri ; experien]ele snt f\cute numai pentru a
le confirma [i nu reu[esc aproape niciodat\ s\ le
infirme. Ni se va obiecta, poate, c\ faptul ]ine de
istorie [i de tradi]ie [i c\, la originea fiec\rui mit sau
a fiec\rui rit, s-au aflat adev\rate experien]e indi-
viduale. Nu avem nevoie s\ ne urm\m adversarii pe
terenul cauzelor primare, deoarece, dup\ cum am
spus, credin]ele magice particulare snt dominate de
o credin]\ general\ n magie, iar aceasta din urm\
scap\ abord\rilor psihologiei individuale. Or, tocmai
credin]a respectiv\ permite obiectivarea ideilor subi-
ective [i generalizarea iluziilor individuale. Ea confer\
judec\]ii magice caracterul s\u afirmativ, necesar [i
absolut. Pe scurt, avnd n vedere c\ se prezint\ n
spiritele individuale chiar de la nceput, judec\]ile
magice snt, dup\ cum se spune, judec\]i sintetice a
priori aproape perfecte. Termenii se unesc naintea
oric\rui fel de experien]e. S\ fim bine n]ele[i, nu
spunem c\ magia nu recurge niciodat\ la analiz\ sau
la experien]\, ci atta doar : ea este foarte pu]in anali-
tic\, vag experimental\ [i aproape n totalitate a priori.
~ns\ cine opereaz\ aceast\ sintez\ ? O poate face
individul ? ~n realitate, nu credem ca a fost vreodat\
cazul s\ o fac\. C\ci judec\]ile magice ni se dau
numai sub form\ de prejudec\]i, prescrip]ii [i sub o
anumit\ form\ le [i ntlnim n spiritul indivizilor.
Pentru moment, s\ l\s\m ns\ deoparte acest argu-
ment. Nu putem concepe o judecat\ magic\ f\r\ ca
ea s\ constituie obiectul unei afirma]ii colective.
~ntotdeauna o formuleaz\ cel pu]in doi indivizi :
magicianul, cel ce execut\ ritul, [i individul interesat,
care crede n el, sau, n cazurile magiei populare,
practicate de c\tre indivizi, cel ce prescrie re]eta [i
cel ce o pune n practic\. Acest cuplu teoretic ire-
Teoria general\ a magiei 157
ductibil, furnizeaz\ ntr-adev\r o societate. ~n mod
normal, judecata magic\ prime[te adeziunea unor
grupuri vaste de societ\]i [i a unor civiliza]ii ntregi.
La un moment dat, ntr-o societate, cnd exist\ jude-
cat\ magic\, exist\ sintez\ colectiv\, credin]\ unani-
m\ n adev\rul anumitor idei, n eficacitatea anumitor
gesturi. Fire[te, nu credem c\ ideile asociate n aceste
sinteze nu se pot asocia [i nu se asociaz\ de fapt n
mintea individului ; normal c\ ideea de hidropizie
sugera magicienilor hindu[i ideea de ap\. Ar fi
absurd s\ presupunem c\, n magie, gndirea se nde-
p\rteaz\ de legile asocia]iei de idei ; ideile formeaz\
ni[te cercuri, se cheam\ unele pe altele [i, mai ales,
nu snt contradictorii. ~ns\ asocia]iile naturale de idei
fac pur [i simplu posibile judec\]ile magice. Acestea
nseamn\ cu totul altceva dect o suit\ de imagini ;
ele snt adev\rate precepte imperative, implicnd o
credin]\ pozitiv\ n obiectivitatea nl\n]uirilor de idei
pe care le constituie. ~n spiritul unui individ luat
izolat, nu exist\ nimic ce ar putea s\-l oblige s\
asocieze, la fel de categoric cum o face magia, cuvin-
tele, gesturile sau instrumentele cu efectele dorite, n
afar\ de experien]\, a c\rei neputin]\ am constatat-o.
Ceea ce impune o judecat\ magic\, este o cvasi-
-conven]ie stabilind, naintea judec\]ii, c\ semnul
creeaz\ lucrul, partea, ntregul, cuvntul, evenimentul
[i a[a mai departe. ~ntr-adev\r, esen]ial este faptul c\
acelea[i asocia]ii se reproduc n mod necesar n min-
tea mai multor indivizi sau a unei mase de indivizi.
Generalitatea [i apriorismul judec\]ilor magice ni se
par a fi marca originii lor colective.
Or, numai nevoile colective resim]ite de un ntreg
grup i pot for]a pe to]i indivizii grupului s\ opereze
aceea[i sintez\, n acela[i timp. Credin]a comun\,
cultul, reprezint\ efectul necesit\]ii tuturora, al dorin-
]elor lor unanime. Judecata magic\ constituie obiectul
unui consim]\mnt social, traducerea unei nevoi a
societ\]ii, sub presiunea c\reia se declan[eaz\ o serie
158 Marcel Mauss, Henri Hubert

ntreag\ de fenomene de psihologie colectiv\ : nevoia


resim]it\ de to]i sugereaz\ tuturor scopul ; ntre cei
doi termeni este posibil\ o infinitate de termeni me-
diani (de aici, varietatea extrem\ a riturilor folosite
pentru acela[i ]el) ; `ntre ei se impune s\ alegem ;
alegerea este determinat\ fie de tradi]ii, fie de autori-
tatea unui magician cu renume, fie de avntul unanim
[i brusc al ntregului grup. Mijlocul este recunoscut
drept apt s\ produc\ efectul deoarece acesta din
urm\ este dorit [i constatat de toat\ lumea ; fiindc\
doreau vindecarea celor bolnavi de friguri, pentru
hindu[i, cei ce recurgeau la brahmanii din Atharva
Veda, stropirea cu ap\ rece [i contactul simpatic cu
o broasc\ p\reau s\ reprezinte ni[te adversari su-
ficient de puternici ai frigurilor repetate. ~n definitiv,
societatea se mul]ume[te ntotdeauna cu moneda
fals\ a visului ei. Sinteza cauzei [i a efectului se
produce numai n opinia public\. ~n afara acestei
modalit\]i de a concepe magia, nu ne-o putem ima-
gina dect ca pe un lan] de absurdit\]i [i de erori
propagate : cu greu le-am n]elege apari]ia [i nici-
odat\ nu ne-am explica propagarea lor.
Trebuie s\ consider\m magia drept un sistem de
induc]ii a priori, operate sub presiunea nevoii de
c\tre grupuri de indivizi. De altfel, ne-am putea
ntreba dac\ nu cumva un mare num\r de gene-
raliz\ri timpurii ale umanit\]ii n-au fost operate n
asemenea condi]ii [i dac\ nu cumva magia este
responsabil\ pentru asta. Mai mult dect att, nu prin
magie au nv\]at oamenii s\ induc\ ? C\ci, pentru a
lansa o ipotez\ cam radical\ n domeniul psihologiei
individuale, ni se pare c\ individul izolat sau chiar
specia uman\ nu snt cu adev\rat capabili s\ in-
duc\ ; ei nu pot dect s\ deprind\ obiceiuri sau
instincte, ceea ce nseamn\ c\ exclud orice reflec]ii
asupra actului.
Debarasat\ de orice ipotez\ simplist\, demon-
stra]ia noastr\ va deveni [i mai conving\toare dac\
Teoria general\ a magiei 159
vom aminti c\ toate manifest\rile magice, chiar [i
cele particulare, se bazeaz\ pe o manifestare perfect
general\, aceea de putere magic\, ea ns\[i con]inut\
n ideea de mana. Am v\zut c\ n aceast\ idee totul
era colectiv : [i materia, [i forma ; ea nu con]inea
nimic intelectual, nici experimental, n afar\ de ns\[i
senza]ia existen]ei societ\]ii `nse[i [i a prejudec\]ilor
ei. Or, tocmai aceast\ idee sau, mai degrab\, aceast\
categorie explic\ posibilitatea logic\ a judec\]ii ma-
gice [i face s\-i nceteze absurditatea. Este remarcabil
faptul c\ o asemenea no]iune obscur\, neconturat\
bine din vagul st\rilor afective, aproape intraductibil\
n termeni abstrac]i [i, pentru noi, imposibil de con-
ceput, este cea care face din magie ceva clar, ra]ional
[i, uneori, [tiin]ific pentru adep]ii s\i. Orict de pu]in
am subn]elege ideea de mana n orice fel de pro-
pozi]ie magic\, aceasta devine, prin faptul nsu[i, ana-
litic\. ~n propozi]ia : fumul ierburilor acvatice produce
norul, s\ introducem dup\ subiect cuvntul mana [i
vom ob]ine imediat identitatea Fumul cu mana=nor.
Nu numai c\ ideea transform\ judec\]ile magice n
judec\]i analitice, ci le schimb\ din a priori n a
posteriori, pentru c\ ea domin\ experien]a ns\[i [i o
condi]ioneaz\. Nu numai c\, datorit\ ei, visul magic a
devenit ra]ional, ci el se confund\ chiar cu realitatea.
Credin]a bolnavului n puterea magicianului face ca el
s\ simt\ efectiv cum boala i p\r\se[te corpul.
Se vede acum ct de departe sntem de substi-
tuirea unui misticism psihologic printr-un misticism
sociologic. Mai nti, nevoile colective nu conduc la
formarea unor instincte, din care, n sociologie, nu
cunoa[tem alt exemplu dect instinctul de sociabi-
litate, condi]ie fundamental\ a tot ceea ce urmeaz\.
Apoi, nu cunoa[tem un sentiment colectiv pur, for]ele
colective, aflate n centrul aten]iei noastre, producnd
manifest\ri care snt ntotdeauna ra]ionale sau inte-
lectuale, m\car n parte. Gra]ie no]iunii de mana,
magia, domeniu al dorin]ei, este plin\ de ra]ionalism.
160 Marcel Mauss, Henri Hubert

Pentru ca magia s\ existe, trebuie deci ca soci-


etatea s\ fie prezent\. Acum vom ncerca s\ stabilim
dac\ ea este cu adev\rat prezent\ [i n ce fel.
Se consider\ c\, n general, constrngerile [i inter-
dic]iile reprezint\ marca semnificativ\ a ac]iunii
directe a societ\]ii. Or, dac\ magia nu const\ n
no]iuni [i n rituri obligatorii, ci n idei comune [i
rituri facultative, dac\, prin urmare, nu putem g\si
nici o constrngere precis\, asta nu nseamn\ c\ n-am
constatat existen]a interdic]iilor sau m\car a unor
re]ineri observate la grupuri ntregi cu privire la anu-
mite lucruri sau anumite acte. ~ntr-adev\r, unele s`nt
specifice magiei [i probabil c\ n cadrul ei s-au produs.
Snt, n special, faptele numite de noi tabuuri de
simpatie [i cele pe care le putem numi tabuuri de
amestec. Iat\ cteva exemple : o femeie ns\rcinat\ nu
are voie s\ priveasc\ un asasin sau casa unui mort ;
la cerokee, n mod regulat tabuurile apas\ nu numai
asupra pacientului, ci [i asupra magicianului, asupra
ntregii familii [i a vecinilor. Am v\zut c\ aceste pre-
scrip]ii constituiau adev\rate mituri negative : de[i nu
erau absolut obligatorii, ele se impuneau n practicile
tuturor. La drept vorbind, nu societatea le sanc]ioneaz\
prin acte speciale ; tabuurile magice n chestiune nu
au dect sanc]iuni mecanice ; ele se protejeaz\ singure
prin efectele necesare produse de nc\lcarea lor.
Totu[i, societatea este cea care impune ideea acestor
efecte necesare [i o ntre]ine.
Riturile negative izolate, precau]iile populare nu
snt singurele interdic]ii impuse de magie. Dup\ cum
am v\zut, deseori, ritul pozitiv este nso]it de un
ntreg cortegiu de rituri negative. Este vorba, n spe-
cial, de cele descrise ca preparatorii pentru ceremonia
ritual\. Magicianul (sau cuplul magic) poste[te, r\-
mne cast, se purific\ nainte de a ac]iona. Astfel,
dovede[te c\ simte un fel de incompatibilitate ntre
lucrurile ce urmeaz\ a fi atinse sau f\cute [i condi]ia
n care se g\se[te n via]a de zi cu zi. ~ntlne[te o
Teoria general\ a magiei 161
rezisten]\, magia neconstituind pentru el o poart\
deschis\. Alte interdic]ii, alte temeri marcnd riturile
de ie[ire se opun ca el s\ p\r\seasc\, f\r\ alte pro-
ceduri, lumea anormal\ n care a intrat. De altfel, n-a
ie[it neatins de acolo ; la fel ca [i sacrificiul, magia
impune [i produce o alterare, o modificare a spiri-
tului, traducndu-se prin solemnitatea gesturilor,
schimbarea vocii [i chiar prin adoptarea unui nou
limbaj, cel al spiritelor [i al zeilor. Deci, riturile ne-
gative ale magiei formeaz\ un fel de prag n fa]a
c\ruia individul renun]\ la sine pentru a nu mai fi
dect un personaj.
~n magie, ca [i n religie, exist\ de altfel o core-
la]ie strns\ ntre riturile negative [i cele pozitive.
De[i, la ora actual\, n-o putem demonstra ct de ct
satisf\c\tor, presupunem c\ orice rit pozitiv [i orice
calitate pozitiv\ corespund n mod necesar unui rit
negativ sau unei calit\]i negative ; de exemplu, tabuul
fierului corespunde calit\]i magice ale fierului. Chiar
dac\ un rit pozitiv este facultativ, el se leag\ mai
mult sau mai pu]in direct de un rit negativ. Acesta
din urm\ este ori obligatoriu, ori m\car conceput ca
fiind confirmat prin efectele mecanice, ineluctabile.
Ca n religie, [i n magie, fiin]e [i acte, agen]i [i
mituri snt ngr\dite, aproape interzise. Lucrurile
magice cele mai vulgare, fiin]ele magice cele mai
familiare, t\m\duitorul satului, potcoava inspir\ ntot-
deauna respect. Ritul magic cel mai simplu, cea mai
nevinovat\ dintre [edin]ele de spiritism nu se des-
f\[oar\ f\r\ team\ ; de fiecare dat\, exist\ ezit\ri,
inhibi]ii trec\toare produse deseori de aversiunea
impus\ de c\tre religie. Magia atrage [i respinge n
acela[i timp. Revenim la misterul ce o nv\luie ;
aceasta ni se p\ruse a fi marca ei distinctiv\ atunci
cnd o defineam. Acum vedem n el semnul for]elor
colective care o creeaz\. Deci, magia are un sistem
de interdic]ii rituale numai al ei [i att de pu]in
ntmpl\tor, nct reu[e[te s\ o caracterizeze. ~n plus,
162 Marcel Mauss, Henri Hubert

magia se une[te strns cu ntregul sistem de interdic]ii


colective, inclusiv al interdic]iilor religioase ; aceast\
mbinare se realizeaz\ ntr-o asemenea m\sur\, nct
nu se mai [tie dac\ interdic]ia rezult\ din caracterul
magic sau caracterul magic din interdic]ie. Astfel,
resturile de mncare snt magice, pentru c\ reprezint\
ni[te tabuuri, [i snt tabuuri pentru c\ oamenii se tem
de magia care le poate folosi. Magia are o adev\rat\
predilec]ie pentru lucrurile interzise. ~nl\turarea efecte-
lor nc\lc\rii tabuurilor, surse de boli [i de ghinioane,
este una dintre specialit\]ile ei, prin intermediul c\reia
face concuren]\ func]iei expiatorii a religiei. Magia
exploateaz\ n egal\ m\sur\ nc\lc\rile tabuurilor [i
folose[te toate de[eurile a c\ror utilizare este prescris\
de religie : resturi sacrificiale ce ar trebui s\ fie consu-
mate ori arse, sngele, menstrua]iile etc. Tocmai prin
latura sa negativ\, ale c\rei fa]ete multiple le-am v\zut
acum, magia se dovede[te a fi ea ns\[i opera colec-
tivit\]ii. Numai colectivitatea este capabil\ s\ legifereze
astfel, s\ stabileasc\ interdic]ii [i s\ ntre]in\ aversiuni
nd\r\tul c\rora se ad\poste[te magia.
~n afara faptului c\ acestea din urm\ snt obser-
vate pe plan social, ne ntreb\m ce anume ar putea
crea [i alimenta asemenea temeri la individul izolat,
adic\ ntr-o fiin]\ teoretic\. Experien]a repetat\ a ceea
ce este, n general, d\un\tor speciei, n-ar reu[i dect
s\-i formeze instincte ce l-ar feri de pericolele reale.
Dar nu despre asta este vorba ; spiritul este populat
cu temeri himerice, provenind numai din exaltarea
reciproc\ a indivizilor asocia]i. ~ntr-adev\r, himera
magic\ este universal\, iar obiectul aprehensiunilor
variaz\ n func]ie de grupurile sociale. Acestea snt
produse de agita]ia colectiv\, printr-un fel de con-
ven]ie involuntar\ [i se transmit prin tradi]ii. Ele snt
ntotdeauna specifice societ\]ilor date. O supersti]ie
despre care s-ar putea crede c\ este cea mai r\spn-
dit\ dintre toate, cea a deochiului, nu se reg\se[te n
mod l\murit nici n Australia, nici n Malaezia, nici n
Teoria general\ a magiei 163
America de Nord, nici chiar n India veche [i
modern\ neislamizat\.

Am ajuns s\ credem c\ exist\, chiar la baza


magiei, unele st\ri afective, generatoare de iluzii [i c\
aceste st\ri nu snt individuale, ci rezult\ din ameste-
cul sentimentelor proprii individului cu sentimentele
ntregii societ\]i. Se vede n ce m\sur\ ne apropiem
de teoria propus\ de Lehmann. Dup\ cum se [tie,
plasndu-se n perspectiva psihologiei individuale, el
explic\ magia prin erori de percep]ie, iluzii, halu-
cina]ii pe de o parte [i, pe de alt\ parte, prin st\ri
emotive, intense sau subcon[tiente, st\ri de a[teptare,
de anteposedare, de excitabilitate ; [i unele, [i celelalte
merg de la simplul automatism psihologic la hipnoz\.
Ca [i el, vedem n a[tept\rile [i iluziile produse
fenomenele capitale ale magiei. Chiar riturile cele
mai vulgare, s\vr[ite ma[inal, snt ntotdeauna nso-
]ite de un minimum de emo]ii, temeri [i, mai ales,
speran]e. For]a magic\ a dorin]ei este att de con-
[tient\, nct o bun\ parte a magiei nu const\ dect
n dorin]e : magia deochiului sau cea a eulogiilor, a
eufemismelor, a ur\rilor [i, prin urmare, cea a incan-
ta]iilor, aproape n ntregime. Pe de alt\ parte, am
v\zut c\ direc]ia inten]iei [i alegerea arbitrar\, jucnd
un rol preponderent n determinarea ritualului [i a
credin]elor magice particulare, provin din concen-
tr\rile exclusive [i st\rile de monoideism. Asta se
vede atunci cnd un acela[i obiect este folosit n
dou\ rituri contrare, cum ar fi lemnul de arka, din
care se ngroap\ c\rbuni ncin[i pentru a face s\
nceteze furtuna (fulger, arka) sau se execut\ un rug
pentru a face s\ vin\ soarele (arka). Aceea[i idee
poate fi ndreptat\, dup\ voie, n dou\ sensuri dife-
rite, f\r\ nici o contradic]ie. ~n general, la agen]ii
riturilor [i la asisten]ii lor, aten]ia este att de intens\
[i o simt, pe de alt\ parte, att de pre]ioas\, nct nu
accept\, nici pentru o clip\, s-o deturneze f\r\ s\ se
164 Marcel Mauss, Henri Hubert

produc\ pagube. Orice ntrerupere a ritului l distruge


[i i stric\ efectul : [edin]ele de spiritism nu permit
nici o distragere a aten]iei. Una dintre temele frec-
vente n pove[tile cu magie popular\ atest\ valoarea
atribuit\ continuit\]ii aten]iei n rituri : cererea de
mprumut f\cut\ n timpul unui rit [i, n special n
mijlocul unui rit de contra-magie `ndreptat mpotriva
unui vr\jitor : apare o femeie b\trn\, adic\, vr\ji-
toarea ; ea cere s\ i se mprumute un obiect obi[nuit
[i, dac\ i se d\ ascultare, farmecul este rupt.
Ca [i Lehmann, recunoa[tem c\ magia implic\
excitabilitatea mental\ a individului [i c\, la c\ut\-
torul de ap\, de pild\, se dezvolt\ un fel de hiper-
estezie. ~ns\ respingem ideea c\ magicianul ar putea
s\ ajung\ singur n aceast\ stare [i c\ el nsu[i se
simte izolat. ~n spatele lui Moise care atinge piatra,
se afl\ ntreg poporul lui Israel [i, dac\ Moise se
ndoie[te, poporul lui Israel n-o face ; n spatele
descoperitorului de izvoare din sat ce [i urmeaz\
b\]ul se afl\ ner\bdarea ntregului sat n c\utare de
ap\. Pentru noi, starea individual\ este ntotdeauna
condi]ionat\ de starea societ\]ii. Teoria unui psi-
holog ca Lehmann ne explic\ faptul c\, n magia
modern\, partea societ\]ii este aproape n ntregime
subcon[tient\. Este posibil s\ nu o fi observat [i,
prin urmare, s-o neglijeze. De asemenea, recunoa[-
tem c\, n civiliza]iile noastre, ceea ce a mai r\mas
din magia tradi]ional\ rareori se nf\ptuie[te n grup.
~ns\ nu trebuie s\ consider\m fundamentale ni[te
forme necrozate [i s\race. Faptele colective, expli-
cndu-i originea, trebuie c\utate n societ\]ile pri-
mitive, unde fenomenele snt mai complexe [i mai
bogate. Mai mult dect att, experien]a psihologilor
este departe de a ne contrazice ; c\ci, ori de cte ori
au observat ni[te fapte magice nou ap\rute, ei ar fi
putut constata c\ ele se produc ntotdeauna n
reuniuni de tip simpatic, n snul unor mici grupuri
de spiriti[ti sau oculti[ti.
Teoria general\ a magiei 165
~ns\ cunoa[tem societ\]i unde colaborarea magic\
este normal\. Pe toat\ aria de extindere a limbilor [i
civiliza]iilor malaezo-polineziene, unele serii de rituri
magice foarte importante, cum ar fi cele de vn\toare,
de pescuit, de r\zboi, se s\vr[esc n grup. ~n mod
normal, aceste rituri snt nso]ite de rituri negative
respectate de c\tre ntreaga societate. Printre prac-
ticile respective, cele mai remarcabile [i mai dez-
volatate snt tabuurile de puritate. ~n timpul absen]ei
so]ului plecat la r\zboi, la vn\toare sau la pescuit,
femeii i este impus\ castitatea cea mai strict\. Tot
ceea ce ar tulbura ordinea casnic\, lini[tea satului, ar
compromite via]a ori succesul celor absen]i. Exist\ o
strns\ solidaritate ntre ei [i cei r\ma[i acas\. Con-
[tiin]a acestei solidarit\]i se manifest\ prin dispozi]ii
legale ; n Madagascar mai ales, ele formeaz\ o legis-
la]ie special\ a adulterului ; pe timp de pace, o ase-
menea culp\ domestic\ atrage numai sanc]iuni civile ;
pe timp de r\zboi, ea se pedepse[te cu moartea. De
altfel, asemenea practici colective nu snt proprii
lumii malaezo-polineziene. Acolo s-au p\strat cel mai
bine. ~n plus, absen]a lor din alte magii nu trebuie s\
ne mire, c\ci ele snt definite necorespunz\tor [i
instabile. Probabil c\ transformarea lor s-a produs
foarte repede ; de altfel, ele au fost sanc]ionate de
religie, absorbite de ea ori s-au descompus, cam la
voia ntmpl\rii, n practici populare, a c\ror origine
nu mai este evident\. O mul]ime de rituri simpatice
negative din via]a agricol\ sau pastoral\, al c\ror
caracter arbitrar ne intrig\, trebuie s\ fi fost r\m\[i]ele
unor asemenea sisteme de rituri colective.
Practicile negative men]ionate dovedesc c\ riturile
pe care le nso]esc nu-i afecteaz\ numai pe cei ce le
execut\, ci [i pe asocia]ii lor naturali. ~nd\r\tul unor
acte publice se afl\ st\ri ale mentalit\]ii publice.
~ntregul mediu social este mi[cat prin simplul fapt c\
ntr-una din p\r]ile sale se petrece un act magic. ~n
jur se formeaz\ un cerc de spectatori pasiona]i, imo-
166 Marcel Mauss, Henri Hubert

biliza]i, absorbi]i [i hipnotiza]i de spectacol. Se simt


n egal\ m\sur\ actori [i spectatori ai comediei magi-
ce, asemenea unui cor dintr-o dram\ antic\. ~ntreaga
societate se afl\ n starea de a[teptare [i de ante-
posedare n care i mai vedem [i ast\zi pe vn\torii,
pescarii [i juc\torii no[tri, ale c\ror supersti]ii snt
legendare. Reunirea unui grup astfel afectat formeaz\
un teren mental propice falselor percep]ii, iluziilor
propagate imediat, constat\rilor de miracole ce de-
curg de aici. Membrii acestor grupuri snt ni[te expe-
rimentatori acumulnd toate probabilit\]ile de eroare.
Ei se afl\ ntr-o permanent\ stare de abera]ie n care,
pentru to]i n acela[i timp, orice raport accidental
poate deveni o lege, orice coinciden]\, o regul\.
De altfel, colaborarea n magie nu se limiteaz\ la
imobilitate sau abstinen]\. Se ntmpl\ ca ntreg gru-
pul s\ se pun\ n mi[care. Corul spectatorilor nu se
mai mul]ume[te s\ fie un actor mut. Chiar n soci-
et\]ile malaezo-polineziene, ritului negativ de magie
public\ i se adaug\ unele rituri publice de magie
pozitiv\. Printr-o mi[care unanim\, grupul [i urm\-
re[te ]elul unic [i preconceput. Pentru Madagascar,
vechile texte ne spun c\, n timp ce b\rba]ii plecau
n expedi]ii, femeile trebuiau s\ vegheze f\r\ ntre-
rupere, s\ ntre]in\ focul n permanen]\ [i s\ danseze
f\r\ ncetare. La triburile hova, riturile pozitive, mai
instabile chiar dect cele negative, au disp\rut. ~ns\
ele s-au men]inut n alte p\r]i : la triburile dayak, de
pild\, cnd b\rba]ii snt la vn\toare de c\p\]ni fe-
meile poart\ s\bii pe care nu au voie s\ le scape din
mn\ ; tot satul, inclusiv b\trnii [i copiii, trebuie s\
se trezeasc\ devreme, c\ci undeva departe, r\zboi-
nicul se treze[te n zori. ~n triburile maritime din
Noua Guinee, cnd b\rba]ii pleac\ la vn\toare, la
pescuit sau la r\zboi, dansul femeilor dureaz\ toat\
noaptea. ~n aceste practici, exist\ fenomene de
savage telepathy, dup\ cum spune Frazer, ns\ de
telepatie activ\. ~ntregul corp social este influen]at de
Teoria general\ a magiei 167
aceea[i mi[care. Nu mai exist\ indivizi. Ei snt, ca s\
spunem a[a, piesele unei ma[ini sau, mai bine, spi-
]ele unei ro]i a c\ror rota]ie magic\, cu dans [i cntec,
ar reprezenta imaginea ideal\, primitiv\ probabil, cu
siguran]\ reprodus\ [i n cazurile citate [i chiar n
alte p\r]i. Mi[carea ritmic\, uniform\ [i continu\,
constituie expresia imediat\ a unei st\ri mentale n
care con[tiin]a fiec\ruia este acaparat\ de un singur
sentiment, o singur\ idee halucinant\, cea a ]elului
comun. Toate corpurile execut\ aceea[i mi[care, toate
chipurile poart\ aceea[i masc\, toate vocile scot ace-
la[i strig\t ; f\r\ a mai pune la socoteal\ profunzimea
impresiei produse de caden]\, muzic\ [i cnt. V\znd
pe toate chipurile imaginea propriei dorin]e, auzind
din toate gurile dovada propriei certitudini, fiecare se
simte dominat, f\r\ a putea opune rezisten]\, de con-
vingerea tuturor. Cuprin[i de exaltarea dansului, n
febra agita]iei, ei formeaz\ un singur corp [i un singur
suflet. Numai atunci corpul social s-a nf\ptuit cu ade-
v\rat. C\ci, n acel moment, celulele lui indivizii
snt la fel de pu]in izolate, probabil, ca [i acelea din
organismul individual. ~n asemenea condi]ii (ireali-
zabile n societ\]ile noastre, chiar n cazul celor mai
agitate mul]imi constatate nc\ n alte p\r]i), consim-
]\mntul universal poate crea realit\]i. De fapt, femeile
dayak, dansnd [i purtnd s\bii, snt la r\zboi ; ele iau
parte astfel la r\zboi [i de aceea cred n reu[ita ritului
lor. Aici legile psihologiei colective ncalc\ legile psi-
hologiei individuale. Toate fenomenele, de obicei,
succesive voli]ie, idee, mi[care muscular\, satisfacere
a dorin]ei devin, n acest caz, absolut simultane.
Credin]a magic\ se impune pentru c\ societatea gesti-
culeaz\, iar societatea gesticuleaz\ din cauza credin]ei
magice. Nu mai avem de-a face cu indivizi izola]i
creznd n magia lor, fiecare pentru sine, ci sntem n
prezen]a unui grup ntreg care crede ntr-a sa.
~n via]a societ\]ilor, ns\, asemenea fenomene
prin care, dac\ putem spune astfel, se fabric\ socialul
168 Marcel Mauss, Henri Hubert

snt, n mod necesar, rare. St\ri mentale analoge se


pot produce f\r\ ca societatea s\ aib\ nevoie de
toate aceste mi[c\ri. Descrierile cunoscute ale riturilor
menite s\ aduc\ ploaia o demonstreaz\. La popula-
]iile pitta-pitta din Queenslandul central, cnd dore[te
ploaia, societatea nu se limiteaz\ doar la a asista de
la distan]\ la opera]iile [efului [i ale grupului de
vr\jitori. Printre alte rituri, ace[tia stropesc cu noroi
toiagele de ap\ ; dup\ ceremonie, cnt\ mpreun\, la
marginea mla[tinii [i, dup\ ntoarcerea n tab\r\, se
scarpin\ care mai de care pe toat\ durata zilei, n
timp ce cntul continu\, monoton. ~n asemenea rituri,
societatea ac]ioneaz\ numai n parte. Dac\ putem
spune a[a, exist\ o diviziune a activit\]ii mentale [i
a celei manuale ntre grupul celor ce exercit\ influ-
en]\ [i grupul celor influen]a]i. ~ns\ cele dou\ gru-
puri snt n mod firesc [i perfect solidare. Dac\ ele
s-au separat, dac\ a ncetat contactul, unirea sim-
patic\ se men]ine pentru a se produce la distan]\,
ac]iunile [i reac]iunile mentale nefiind mai pu]in pu-
ternice. La actori, [i, deopotriv\, la spectatorii-actori
descoperim acelea[i idei, acelea[i iluzii [i acelea[i
voin]e formnd magia lor comun\.
Este cazul s\ generaliz\m aceast\ observa]ie. Pre-
zen]a societ\]ii n jurul magicianului, de[i pare s\
nceteze cnd el se retrage ntr-un loc mprejmuit,
este, dimpotriv\, tocmai n acel moment, mai real\ ca
niciodat\, c\ci ea l mpinge acolo pentru a se recu-
lege [i nu-i permite s\ ias\ dect ca s\ ac]ioneze.
Ner\bdarea grupului, de care se simte el nsu[i
cuprins, i d\ grupul n st\pnire ; acesta este gata s\
se lase fascinat de toate simul\rile a c\ror prim\
victim\ devine, cteodat\, chiar magicianul.
A[teptarea febril\ [i anticip\rile produse se justific\,
dac\ ne gndim c\ este vorba de nevoile economice
comune, extrem de urgente, pentru toate triburile
agricole sau p\store[ti, sau chiar de vn\tori, n orice
caz, pentru orice popula]ie din zonele continentale.
Teoria general\ a magiei 169
O poveste culeas\ de d-na Langloah Parker n
Australia central\ ne descrie foarte bine starea
sufleteasc\ a unui trib ce avea nevoie de ploaie, felul
n care acesta [i obliga vr\jitorul s\ opereze,
influen]a recunoscut\ a vr\jitorului mergnd pn\ la a
dezl\n]ui un potop, evitat n ultimul moment.
La fel ca magia celor ce aduc ploaia, practicat\
par]ial n public, magia medical\, f\cut\ n familie,
ne permite s\ constat\m unele st\ri sociale foarte
bine caracterizate. Observ\m un grup social minim, e
drept, ns\ un grup organizat, cu un [ef investit cu
autoritate [i putere, magicianul, [i un reprezentant al
mul]imii cuprinse de febra a[tept\rii, de team\, de
speran]\, de ncredere [i iluzii. Ac]iunea sugestiv\ a
unei p\r]i din acest mediu asupra celeilalte este
inevitabil\. {i n zilele noastre se mai produc nc\
asemenea st\ri ale unor grupuri elementare n magia
medical\ a malaezilor, fie ei hindu[i ori islamiza]i. Pe
insula Borneo, n apropierea Strmtorilor, la chamii
din Indochina, familia, vr\jitoarea sau vr\jitorul, pa-
cientul alc\tuiesc, n momentul consult\rii, un fel de
ntlnire de spiritism, unde administrarea medicamen-
telor nu este dect un moment secundar al opera]iilor.
~n general, se poate admite c\ riturile medicale snt
sugestive n cel mai nalt grad, nu numai pentru
bolnav, despre a c\rui stare sntem bine informa]i, ci
[i pentru asisten]a ncordat\, fascinat\ [i profund
r\scolit\ de gesturile magicianului [i, cteodat\, de
transele lui.
Printre faptele citate, riturile medicale au probabil
un caracter magic indiscutabil [i corespund defini]iei
date riturilor magice ; ns\ celelalte rituri [i, n spe-
cial, cele n cadrul c\rora se dezvolt\ st\rile sociale
perfecte, au un caracter public, obligatoriu [i, prin
urmare, nu se potrivesc cu aceast\ defini]ie. Am ajuns
s\ d\m o explica]ie a magiei ? De fapt, n-ar mai fi
doar o singur\ magie, de vreme ce fenomenele so-
ciale (unde credem c\ i g\sim explica]ia) se produc
170 Marcel Mauss, Henri Hubert

tocmai n cursul riturilor publice, nu pentru c\ snt


magice, ci pentru c\ r\spund unor nevoi publice [i,
prin urmare, par s\ poarte mai degrab\ marca reli-
giozit\]ii [i a cultului. Deci, vom fi explicat caracterul
colectiv nu al magiei, ci al religiei [i vom fi f\cut
gre[eala logic\ de a pretinde c\ cel din urm\ d\
socoteal\ de cel dinti. Dup\ ce am f\cut cu grij\
distinc]ia `ntre magie [i religie, dup\ ce am r\mas n
permanen]\ n domeniul magiei, ne vom fi strecurat
pe nesim]ite n domeniul religiei ? R\spunznd ns\
acestei obiec]ii, sus]inem c\ faptele n chestiune nu
snt exclusiv religioase. Nici m\car nu au fost con-
siderate astfel de c\tre majoritatea istoricilor [i teo-
reticienilor de dinaintea noastr\, de vreme ce ei le-au
inclus printre faptele magice. Cu siguran]\, ele se afl\
la originea faptelor magice [i, n realitate, snt par]ial
magice chiar din clipa cnd snt ndeplinite.
~ntr-adev\r, dac\ putem spune c\ riturile celor ce
aduc ploaia snt aproape religioase, nu putem nega
c\ rolul principal l de]ine un personaj, care, `n ge-
neral, oficiaz\ [i vr\jile malefice.
Mai r\mn riturile unde nu apare magicianul, s\-
vr[ite n cor de c\tre to]i membrii grupului. Acestea
nu snt dect par]ial religioase. Dac\, n alte locuri,
ele au dat na[tere unor culte, pentru noi, ele nu
apar, acolo unde le observ\m, sub form\ de culte
organizate. Descoperim doar un fel de tonalitate reli-
gioas\. ~n acest mediu, este posibil s\ se nasc\ re-
ligia, dar ea nu s-a ivit nc\ din el. Pe de alt\ parte,
n riturile respective, vedem realizate cel pu]in dou\
caractere ale magiei, ce-i drept, caractere secundare,
[i anume : constrngerea [i eficacitatea mecanic\ di-
rect\, f\r\ intermediari spirituali diferen]ia]i. ~n sfr[it,
ne consider\m ndrept\]i]i s\ credem c\ ne afl\m
tocmai n prezen]a faptelor ce le perpetueaz\ pe
acelea din care trebuie s\ se fi format no]iunea de
mana. ~n dansul de r\zboi, femeile dayak realizeaz\
n mod fatal, mpreun\, sinteza reprezentat\ printr-o
Teoria general\ a magiei 171
judecat\ magic\ implicnd no]iunea de mana.
~ntr-adev\r, dansul reprezint\, pentru ele, o modalita-
te de a participa la r\zboi ; colaborarea este resim]it\
[i considerat\ perfect eficace. ~n cazul lor, nu mai
exist\ nici distan]\, nici durat\, ele se afl\ pe terenul
unde se poart\ r\zboiul. Pentru ele, nu mai exist\
formele experimentale ale ideii de cauz\, ci doar
cauzalitate magic\. Con[tiin]a le este absorbit\ de
impresia puterii lor [i a neputin]ei lucrurilor pn\
ntr-att nct orice dezmin]ire a experien]ei nu o pot
explica dect ca interven]ie a puterilor contrare, de
aceea[i natur\ ns\ cu a lor. Sensibilitatea le este
dominat\ de sentimentul foarte intens al existen]ei
lor ca grup de femei [i al rela]iei sociale ce o ntre]in
cu r\zboinicii, sentiment tradus prin ideea puterii
specifice lor [i a rela]iilor ntre aceast\ putere [i aceea
a b\rba]ilor. Tot ceea ce putem deduce din gndirea
lor corespunde nsu[irilor no]iunii de mana, enume-
rate n lucrarea de fa]\. S-ar putea spune c\ femeile
respective au c\zut prad\ unui monoideism gravitnd
n jurul unei asemenea no]iuni sau, cu alte cuvinte,
c\ ideile, tendin]ele [i actele lor se ordoneaz\ n
func]ie de categoria de mana. Dimpotriv\, nu cre-
dem c\ n spiritul lor este prezent\ no]iunea precis\
a lucrurilor sacre, semn al st\rii religioase.
La drept vorbind, no]iunea de mana nu ni s-a
p\rut a fi mai degrab\ magic\ dect religioas\. Pentru
noi, ea este ideea generatoare a magiei. De vreme ce
faptele descrise figureaz\ printre cele ce i corespund
cel mai bine, sntem absolut siguri c\ ne g\sim n
prezen]a faptelor aflate la originea magiei. Ce-i drept,
credem c\ ele se afl\ [i la originea religiei. De altfel,
a[tept\m momentul potrivit pentru a demonstra n
alt\ parte c\ amndou\ au o surs\ comun\. Dac\ prin
studierea acestor fapte am demonstrat c\ magia s-a
ivit din st\rile afective sociale, ne pare bine c\,
dintr-o lovitur\, am consolidat ipoteza deja lansat\ n
leg\tur\ cu religia.
172 Marcel Mauss, Henri Hubert

Faptele interpretate aici nu s-au produs numai n


lumea malaezo-polinezian\ sau din Oceania. Ele snt
universale. Practicile ce dovedesc solidaritatea magic\
a unei familii sau a unui grup se reg\sesc [i n
Europa. Noi n[ine am constatat-o : n mai multe
locuri din Fran]a, femeia se purific\ n acela[i timp
cu b\rbatul. Dar nu snt dect ni[te dovezi ale unor
st\ri disp\rute. Ele exprim\ f\r\ vigoare existen]a
unei solidarit\]i reale a gndurilor [i a sentimentelor
ntre fiin]ele care practic\ simultan acest gen de rituri.
Ct despre adun\rile magice, [i ele snt universale [i,
nic\ieri, fire[te, mul]imea nu r\mne inert\. Genul
acesta de adun\ri [i sentimentele iscate de ele snt
continuate de curiozitatea ner\bd\toare a unor gur\-
-casc\ nghesui]i, pe la blciuri, n jurul [arlatanilor,
vnz\tori de panacee. De[i [tim pu]ine lucruri despre
asemenea fapte, generalitatea concluziilor noastre ni
se pare justificat\. Sper\m c\, ntr-o bun\ zi, cercet\ri
detaliate, referitoare la o anumit\ magie, s\ ne dea
dreptate. Sntem ferm convin[i c\ la originea tuturor
manifest\rilor, se va g\si o stare de grup, fie c\
magia le-a mprumutat de la o religie str\veche sau
str\in\, fie c\ s-au format chiar pe terenul magiei.
De-a lungul istoriei sale, magia provoac\ st\ri de
sensibilitate colective ; datorit\ lor, se men]ine [i n-
tinere[te. Vn\toarea de vr\jitoare din Evul Mediu
constituie una dintre cele mai bune dovezi ale extra-
ordinarei agita]ii sociale n centrul c\reia s-a situat
cteodat\. Dac\ Inchizi]ia ardea mai multe vr\jitoare
dect existau n realitate, tocmai prin acest fapt le
crea ; ea inocula n toate min]ile ideea magiei, iar
aceast\ idee exercita o fascina]ie nfrico[\toare. Cu o
rapiditate neverosimil\, se produceau conversiuni n
mas\. Pe de alt\ parte, n documentele r\mase de la
procesele mpotriva vr\jitoriei, se vede c\ vr\jitorii se
c\utau, luam contact unii cu al]ii, recrutau prozeli]i [i
acoli]i. Au ini]iativ\ numai atunci cnd formeaz\ un
grup. Trebuie s\ fie cel pu]in doi pentru a risca s\
Teoria general\ a magiei 173
fac\ ni[te experien]e nesigure. Cnd se reunesc, devin
con[tien]i de misterul ce i protejeaz\. Din istoria
vr\jitoarei Marie-Anne de La Ville, condamnat\ n
1711, afl\m n ce m\sur\ c\ut\torii de comori ce
roiesc prin jurul ei [i alimenteaz\ credin]a prin pro-
pria lor agita]ie comun\. ~ns\ grupul magic, orict de
extins ar fi, nu-[i este sie[i suficient. Dup\ fiecare
dezam\gire, asocia]ii au nevoie de sprijinul unor for]e
proaspete, reprezentate de cei c]iva recru]i. Tot a[a,
magicianul din Moulins, tmplarul Jean Michel, despre
care am vorbit deja, [i reg\se[te certitudinile n con-
tact cu credin]a judec\torului [i face m\rturisiri numai
de dragul de a vorbi despre magie.
Astfel, magicianul prime[te din exterior o per-
manent\ ncurajare. Credin]a n magie, persistent\
nc\ n anumite unghere ale societ\]ilor, general\ cu
un secol n urm\, este semnul cel mai real [i mai viu
al st\rii de ngrijorare [i de sensibilitate sociale, unde
plutesc toate ideile confuze, toate speran]ele [i teme-
rile vagi, materializate prin ceea ce se mai p\streaz\
nc\ din categoria de mana. ~n societate, exist\ un
fond inepuizabil de magie difuz\, din care magicianul
`nsu[i se inspir\, folosindu-l n mod con[tient. Totul
se petrece ca [i cum societatea ar forma n jurul lui,
la distan]\, un fel de conclav magic imens. Din
aceast\ cauz\, magicianul tr\ie[te, dac\ putem spune
a[a, ntr-o atmosfer\ special\ ce l urm\re[te pretu-
tindeni. Orict de distan]at ar fi de timpul s\u, el nu
se simte cu adev\rat deta[at. Con[tiin]a lui de individ
este profund afectat\ de acest sentiment. ~n calitate
de simplu magician, nu se simte el nsu[i. Cnd
mediteaz\ asupra propriei st\ri, ajunge s\-[i spun\ c\
puterea magic\ i este str\in\ ; ea provine din alt\
parte, iar el nu face dect s\ o depoziteze. Or, f\r\
putere, [tiin]a lui de individ este zadarnic\. Prospero
nu este st\pnul lui Ariel ; puterea magic\ a luat-o pe
seama lui, atunci cnd l-a eliberat din copacul unde
l ]inuse nchis vr\jitoarea Sycorax, ns\ n anumite
174 Marcel Mauss, Henri Hubert

condi]ii [i pe un timp limitat. Cnd l red\ vie]ii,


naturii [i lumii, el nu mai este dect un biet om [i [i
poate arde c\r]ile :
Now my charms are all oerthrown,
And what strenghth I haves mine own ;
Which is most faint...
De-a lungul existen]ei sale, magia [i-a amintit
ntotdeauna de originea sa social\. Fiecare dintre
elementele, agen]ii, riturile [i reprezent\rile sociale,
nu numai c\ perpetueaz\ amintirea st\rilor colective
originare, ci dau [i ocazia reproducerii lor sub o
form\ atenuat\. Zi de zi, societatea comand\, ca s\
spunem a[a, noi magicieni, experimenteaz\ rituri,
ascult\ pove[ti inedite, mereu acelea[i. De[i este
ntrerupt\ n fiecare clip\, crearea magiei de c\tre
societate nu este mai pu]in continu\. ~n via]a comu-
n\, se produc f\r\ ncetare emo]ii, impresii, impulsuri
din care s-a ivit no]iunea de mana. Obiceiurile po-
pulare snt perturbate f\r\ ncetare de ceea ce pare
s\ tulbure ordinea lucrurilor : secet\, bog\]ii, boal\,
moarte, r\zboi, meteori, pietre cu forme speciale,
indivizi anormali etc. La fiecare [oc, la fiecare per-
cep]ie a extraordinarului, societatea ezit\, caut\,
a[teapt\. ~nsu[i Ambroise Par crede n puterea
universal\ a pietrei de bezoar, pe care mp\ratul
Rudolf o primise de la regele Portugaliei. Datorit\
acestei atitudini, anormalul devine mana, adic\ ma-
gic, sau d\ na[tere magiei. Pe de alt\ parte, tot ceea
ce este magic este eficace, fiindc\ a[teptarea unui
grup ntreg d\ imaginilor astfel provocate o realitate
halucinant\. Am v\zut c\, n anumite societ\]i, bol-
navul abandonat de magician moare. ~l vedem [i cum
se vindec\, datorit\ ncrederii ; este confortul adus
de sugestia colectiv\ [i tradi]ional\. Lumea magiei
este populat\ de a[tept\rile genera]iilor succesive, de
iluziile lor nc\p\]nate, de speran]ele realizate pe
baz\ de re]ete. ~n fond ea nu-i dect att, ns\ tocmai
Teoria general\ a magiei 175
acest fapt i confer\ o obiectivitate superioar\ celei
pe care ar fi avut-o dac\ ar fi fost doar o ntrep\-
trundere de idei individuale false, o [tiin]\ primitiv\
[i aberant\.
~ns\, pe fondul unor asemenea fenomene sociale,
este remarcabil faptul c\, de ndat\ ce magia s-a
desprins de religie, nu se mai separ\ dect feno-
menele individuale. Dup\ ce am reg\sit fenomenele
sociale sub chipul magiei definite de noi prin carac-
terul ei individualist, ne vine u[or acum s\ revenim
asupra acestuia din urm\. C\ci, dac\ ne era imposibil
s\ n]elegem magia f\r\ grupul magic, dimpotriv\,
putem concepe f\r\ probleme descompunerea gru-
pului magic n indivizi. Tot a[a, putem observa cu
u[urin]\ n ce fel nevoile colective publice ale grupu-
lui primitiv au f\cut loc, mai trziu, nevoilor indivi-
duale, foarte generale. Odat\ ce a fost oferit\ sugestia
definitiv\, adic\ educa]ia [i tradi]ia, ne imagin\m
foarte u[or cum s-a putut men]ine magia ca fenomen
individual.
Ca [i educa]ia [tiin]ific\ sau tehnic\, de cele mai
multe ori magia pare s\ fi fost transmis\ de la un
individ la altul. ~n aceast\ privin]\, fenomenele de
transmitere a riturilor magice ale triburilor cherokee
se num\r\ printre cele mai instructive. A existat un
adev\rat nv\]\mnt magic, adev\rate [coli de magi-
cieni. Fire[te, pentru a nv\]a pe cineva magia era
nevoie ca ea s\ fie prezentat\ pe n]elesul indivizilor.
Atunci, s-a f\cut din ea o teorie experimental\ sau
dialectic\ neglijndu-se, n mod normal, datele colec-
tive incon[tiente. Alchimi[tii greci [i, pe urmele lor,
magicienii moderni au ncercat s-o deduc\ din prin-
cipii filozofice. Pe de alt\ parte, toate magiile, chiar
[i cele mai primitive, chiar [i cele mai populare, [i
justific\ re]etele prin experien]ele anterioare. Mai
mult, magiile s-au dezvoltat prin cercet\ri obiective,
prin adev\rate experien]e : ele s-au mbog\]it pro-
gresiv prin descoperiri, false ori adev\rate. Astfel, s-a
176 Marcel Mauss, Henri Hubert

redus din ce n ce mai mult contribu]ia colectivit\]ii


n magie, pe m\sur\ ce renun]a ea singur\ la ceea ce
era a priori, ira]ional [i putea fi abandonat. Prin
aceasta, ea s-a apropiat de [tiin]e [i, n definitiv,
seam\n\ cu ele, de vreme ce consider\ c\ rezult\ din
cercet\rile experimentale [i din deduc]iile logice f\-
cute de indivizi. Din acela[i motiv, ea seam\n\ din
ce n ce mai mult cu tehnicile care, de altfel, r\spund
acelora[i nevoi concrete [i individuale. ~n ceea ce
prive[te latura colectiv\, ea ncearc\ s\ p\streze doar
caracterul tradi]ional ; tot ceea ce face ea ca activitate
teoretic\ [i practic\ este opera indivizilor ; ea nu mai
este exploatat\ dect de c\tre indivizi.
Teoria general\ a magiei 177

CAPITOLUL V

CONCLUZIE

Magia este deci un fenomen social. Nu mai r\mne


dect s\ ar\t\m ce loc ocup\ ea printre celelalte
fenomene sociale, f\cnd abstrac]ie de faptele reli-
gioase, asupra c\rora vom reveni. Raporturile ce le
ntre]ine cu dreptul [i moravurile, cu economia [i
estetica, cu limbajul, orict de curioase ar fi, nu ne
intereseaz\ acum. ~ntre aceste serii de fapte [i magie,
exist\ doar schimb\ri de influen]e. Magia se nru-
de[te cu adev\rat numai cu religia, pe de o parte, cu
tehnicile [i [tiin]a, pe cealalt\.
Tocmai am spus c\ magia tindea s\ semene cu
tehnicile, pe m\sur\ ce se individualiza [i se specializa
n urm\rirea diverselor sale scopuri. ~ns\ ntre aceste
dou\ ordini de fapte, exist\ ceva mai mult dect o
asem\nare exterioar\ : exist\ o identitate de func]ie,
de vreme ce, a[a cum am v\zut n defini]ie, [i unele,
[i celelalte tind c\tre acelea[i ]eluri. Pe cnd religia
tinde c\tre metafizic\ [i se absoarbe n crearea de
imagini ideale, magia iese, prin mii de cr\p\turi, din
via]a mistic\ de unde [i trage for]ele, pentru a se
cufunda n via]a laic\ [i a-i servi acesteia. Ea tinde
spre concret, a[a cum religia tinde spre abstract. Ea
ac]ioneaz\ n acela[i sens ca tehnicile, industriile,
medicina, chimia, mecanica etc. Magia este esen]i-
almente o art\ de a face, iar magicienii au utilizat cu
grij\ [tiin]a lor de a face ndemnarea, abilitatea manu-
178 Marcel Mauss, Henri Hubert

al\. Ea ]ine de domeniul produc]iei pure, ex nihilo ; ea


face cu ajutorul cuvintelor [i al gesturilor ceea ce
tehnicile fac prin munc\. Din fericire, arta magic\ n-a
gesticulat totdeauna n gol. S-a ocupat de diverse
materii, a f\cut experien]e reale [i chiar descoperiri.
~ns\ se poate afirma c\ ea este cea mai facil\
tehnic\. Evit\ efortul, deoarece reu[e[te s\ nlocuias-
c\ realitatea prin imagini. Nu face nimic sau aproape
nimic, dar face ca totul s\ fie crezut, cu att mai u[or
cu ct pune la dispozi]ia imagina]iei individuale unele
for]e [i idei colective. Arta magicienilor sugereaz\
mijloace, amplific\ virtu]ile lucrurilor, anticip\ efec-
tele [i, astfel, satisface din plin dorin]ele [i a[tept\rile
manifestate de genera]ii de-a rndul. Gesturilor pu]in
coordonate [i neputincioase prin care indivizii [i
exprim\ nevoia, magia le d\ o form\ [i, transfor-
mndu-le n rituri, ele devin eficace.
Trebuie s\ spunem c\ gesturile snt schi]e ale
tehnicilor. Magia este concomitent un opus operatum
din punct de vedere magic [i un opus inoperans, din
punct de vedere tehnic. Fiind cea mai naiv\ tehnic\,
poate c\ este str\veche. ~ntr-adev\r, istoria tehnicilor
ne informeaz\ c\ ntre acestea [i magie exist\ o
leg\tur\ genealogic\. A colaborat la formarea lor
tocmai n virtutea caracterului ei mistic. Tehnicile s-au
putut dezvolta la ad\postul oferit de magie. Ea a
conferit o autoritate verificat\ [i [i-a mprumutat efica-
citatea real\ ncerc\rilor practice, ns\ timide ale ma-
gicienilor tehnicieni. F\r\ magie, aceste ncerc\ri ar fi
fost menite e[ecului. Anumite tehnici cu un obiect
complex [i cu o ac]iune nesigur\, cu metode delicate,
ca farmacia, medicina, chirurgia, metalurgia, arta
sm\l]uitului (ultimele dou\ snt mo[tenitoarele alchi-
miei) nu s-ar fi men]inut, dac\ magia nu le-ar fi
sprijinit [i dac\ nu le-ar fi absorbit aproape n ntregi-
me tocmai spre a le face s\ dureze. Sntem ndrep-
t\]i]i s\ spunem c\ medicina, farmacia, alchimia,
astrologia s-au dezvoltat n magie n jurul unui
Teoria general\ a magiei 179
nucleu de descoperiri pur tehnice, nucleu ct mai
redus cu putin]\. ~ndr\znim s\ presupunem c\ alte
tehnici mai vechi, mai simple poate, mai degrab\
desprinse de magie, s-au confundat cu ea la nce-
puturile omenirii. Hewitt ne informeaz\, n leg\tur\
cu triburile woivorung, c\ un clan local ce furnizeaz\
barzi magicieni este [i proprietarul carierei de silex
unde vin triburile din mprejurimi s\ se aprovizioneze
cu instrumente. Acest fapt poate fi ntmpl\tor ;
totu[i, ni se pare c\ arunc\ o anumit\ lumin\ asupra
felului n care s-au inventat [i fabricat primele instru-
mente. Pentru noi, tehnicile seam\n\ cu germenii ce
au rodit pe terenul magiei ; ns\ ele au deposedat-o
pe aceasta din urm\. Au renun]at progresiv la tot ceea
ce avea un caracter mistic ; procedeele men]inute [i-au
schimbat treptat valoarea ; odinioar\, li se atribuia o
virtute mistic\, ns\ nu mai au dect o ac]iune me-
canic\ ; astfel, n zilele noastre, vedem cum masajul
medical nu mai ]ine de mi[c\rile vraciului specializat
n entorse [i luxa]ii.
Magia se mbin\ cu [tiin]ele, ca [i cu tehnicile. Ea
nu este numai o art\ practic\, ci [i un tezaur de idei.
Acord\ o importan]\ extrem\ cunoa[terii, iar aceasta
constituie unul dintre principalele ei resorturi ;
ntr-adev\r, am v\zut c\, pentru ea, a [ti nseamn\ a
putea. ~ns\, n timp ce religia, prin elementele ei
intelectuale, tinde c\tre metafizic\, magia mult mai
preocupat\ de concret se apleac\ ndeosebi asupra
cunoa[terii naturii. Ea constituie cu repeziciune un
fel de index al plantelor, metalelor, fenomenelor, al
fiin]elor n general, un prim repertoriu al [tiin]elor
astronomice, fizice [i naturale. De fapt, anumite ramuri
ale magiei, ca astrologia [i alchimia, erau, n Grecia,
fizici aplicate ; deci, magicienii primeau pe bun\ drep-
tate numele de ;uvsioi, iar cuvntul ;usiov" era
sinonim cu magic.
Cteodat\, magicienii au ncercat chiar s\-[i sis-
tematizeze cuno[tin]ele [i s\-i afle principiile. Cnd o
180 Marcel Mauss, Henri Hubert

asemenea teorie se elaboreaz\ n snul [colilor de


magicieni, aceasta se realizeaz\ prin procedee ra]i-
onale [i individuale. ~n cursul activit\]ii doctrinale, se
ntmpl\ ca magicienii s\ se preocupe de respingerea,
ct mai departe cu putin]\, a cte ceva din mistica lor
[i, astfel, magia cap\t\ aspectul unei adev\rate [tiin]e.
Asta s-a ntmplat n vremurile de pe urm\ ale magiei
grece[ti. Vreau s\-]i reprezint spiritul celor din vechi-
me, s\-]i spun n ce fel, fiind filozofi, ei folosesc
limbajul filozofilor [i au aplicat filozofia artei prin
intermediul [tiin]ei aiV pareishvnegan th~/ ~tecnh/~ diaV
th~" so;iva" th~n ;iloso;ivan (Olympiodor, II, 4 ;
Berthelot, Coll. des anciens Alchimistes grecs, I, p. 86).
Cu siguran]\, [tiin]ele au fost elaborate, ntr-o
anumit\ m\sur\, mai ales n societ\]ile primitive, de
c\tre magicieni. Magicienii alchimi[ti, magicienii as-
trologi, magicienii medici au fost n Grecia, ca [i n
India [i alte p\r]i, fondatorii [i lucr\torii astronomiei,
fizicii, chimiei, istoriei naturale. A[a cum procedam [i
mai sus, n cazul tehnicilor, se poate presupune c\ [i
alte [tiin]e, mai simple au avut acelea[i raporturi
genealogice cu magia. F\r\ ndoial\, matematicile au
datorat mult cercet\rilor privind p\tratele magice sau
propriet\]ile magice ale numerelor [i ale figurilor.
Acest tezaur de idei adunate de magie a constituit
timp ndelungat capitalul exploatat de [tiin]e. Magia
a alimentat [tiin]a iar magicienii au furnizat savan]i.
~n societ\]ile primitive, numai vr\jitorii au avut r\ga-
zul s\ observe natura, s\ mediteze [i s\ viseze la ea.
Aceasta le era func]ia. Se poate crede c\ [i n [colile
de magicieni s-au constituit o tradi]ie [tiin]ific\ [i o
metod\ de educa]ie intelectual\. Ele au fost primele
academii. La niveluri sc\zute ale civiliza]iei, magi-
cienii snt savan]i, iar savan]ii magicieni. Savan]i [i
magicieni a[a snt poe]ii metamorfozelor din tri-
burile australiene, ca [i cei din literatura celtic\ :
Amairgen, Taliessin, Talhwiarn, Gaion, profe]i,
astrologi, astronomi, fizicieni. ~ns\ ei par s\-[i fi aflat
Teoria general\ a magiei 181
sursa cunoa[terii naturii [i a legilor ei n cazanul
vr\jitoarei Ceridwen.
Orict am avea impresia c\ ne afl\m departe de
magie, totu[i nu ne-am desprins de ea. De exemplu,
ideile de noroc [i nenoroc, de chintesen]\, nc\ fami-
liare nou\, se apropie foarte mult de ns\[i ideea de
magie. Nici tehnicile, nici [tiin]ele, nici chiar prin-
cipiile directoare ale ra]iunii noastre nu au sc\pat de
marca lor originar\. N-ar fi o ndr\zneal\ prea mare
s\ credem c\, n mare m\sur\, latura nepozitiv\,
mistic\, poetic\ a no]iunilor de for]\, cauz\, scop,
substan]\ ]ine de vechile obiceiuri ale spiritului. Din
ele s-a n\scut magia iar spiritului uman i vine greu
s\ se desprind\ de ele.
Dup\ p\rerea noastr\, la originea magiei se afl\
forma primar\ a reprezent\rilor colective, devenind
ntre timp fundamentul intelectului individual. Astfel,
demersul nostru nu constituie, dup\ cum spuneam
mai sus, doar un capitol de sociologie religioas\, ci
[i o contribu]ie la studierea reprezent\rilor colective.
Sper\m c\ sociologia general\ va profita [i ea, de
vreme ce am ar\tat, n leg\tur\ cu magia, n ce fel un
fenomen colectiv poate lua forme individuale.
182 Marcel Mauss, Henri Hubert
Teoria general\ a magiei 183

APENDICE
184 Marcel Mauss, Henri Hubert
Teoria general\ a magiei 185

Pn\ n prezent, istoria religiilor s-a men]inut pe baza


unui bagaj de idei nesigure. Ea este bogat\ n fapte
autentice [i instructive, ce vor furniza, ntr-o zi, o abun-
dent\ materie pentru [tiin]a religiilor. ~ns\ aceste fapte
snt clasate la voia ntmpl\rii, sub rubrici imprecise ;
deseori, descrierea lor este compromis\ prin deficien]ele
vocabularului. Termenii de religie [i magie, de rug\ [i
incanta]ii, de sacrificiu [i ofrand\, de mit [i legend\, zeu
[i spirit snt folosi]i f\r\ a se face vreo deosebire ntre ei.
{tiin]a religiilor nu are nc\ o nomenclatur\ [tiin]ific\.
I-ar fi de folos s\ nceap\ prin a-[i fixa una. De altfel,
ambi]ia noastr\ nu este doar aceea de a defini unele
cuvinte, ci de a constitui ni[te clase naturale de fapte [i,
odat\ constituite aceste clase, de a ncerca o analiz\
explicativ\ att ct este cu putin]\. Defini]iile [i expli-
ca]iile ne vor da no]iunile [tiin]ifice, adic\ ideile clare
asupra lucrurilor [i a raporturilor dintre ele.
~n acest spirit, am studiat deja sacrificiul 1. L-am ales
ca obiect de studiu deoarece, printre toate actele reli-
gioase, ni se p\rea a fi unul tipic. Se punea problema
s\-i explic\m mecanismul [i, n plus, multiplicitatea apa-
rent\ a func]iilor prin care, ritul odat\ dat, era pus la
dispozi]ia acestora. Prin urmare, trebuia s\ justific\m
importan]a locului ocupat de el n ansamblul sistemului
religios.
Aceast\ prim\ problem\ d\dea na[tere altora, la care
am ajuns acum. Studiind sacrificiul, ne-am dat seama de
ceea ce nseamn\ un rit. Din universalitatea, caracterul
constant, logica dezvolt\rii lui, a rezultat un fel de nece-
sitate aflat\ mai presus de autoritatea conven]iei legale
1. Essai sur la nature et les fonctions du sacrifice `n Anne
sociologique, nr. 2, 1899 (N.ed.).
186 Marcel Mauss, Henri Hubert

ce p\rea suficient\ pentru a-i impune practicarea. Toc-


mai din aceast\ cauz\, sacrificiul [i, prin extensie, riturile
n general, ni s-au p\rut adnc nr\d\cinate n via]a
social\. Pe de alt\ parte, dup\ p\rerea noastr\, meca-
nismul sacrificiului nu se explica dect printr-o aplica]ie
logic\ a no]iunii de sacru ; presupuneam astfel c\ ne era
acordat\ [i f\ceam din ea punctul nostru de plecare ; n
plus, n concluzie, afirmam c\ obiectele sacre, puse n
joc prin sacrificiu, nu formau un sistem de iluzii pro-
pagate, ci erau obiecte sociale, a[adar reale. ~n sfr[it, am
constatat c\ obiectele sacre erau considerate drept o
surs\ inepuizabil\ de for]e, capabile s\ produc\ efecte
speciale infinit de variate. ~n m\sura n care puteam
vedea n sacrificiu un rit suficient de reprezentativ pentru
toate celelalte, ajungeam la concluzia general\ conform
c\reia no]iunea fundamental\ a oric\rui ritual, cea a c\rei
analiz\ trebuia s\ constituie finalul cercet\rii noastre, era
no]iunea de sacru.
~ns\ aceast\ prim\ generalizare [chiop\ta, deoarece
rezulta din studierea unui fapt singular, insuficient deta[at
de caracteristicile sale diferen]iale. L-am considerat exclu-
siv un rit religios [i nu un rit pur [i simplu. Induc]ia
noastr\ ar fi valabil\ numai pentru riturile religioase, de a
c\ror calitate religioas\ ar depinde ? Sau ar putea fi extins\
la toate tipurile de rituri, fie ele religioase sau nu ? Mai
nti, exist\ alte rituri dect cele religioase ? O recunoa[tem
implicit de vreme ce vorbim n mod curent despre rituri
magice. ~ntr-adev\r, magia con]ine un ansamblu de prac-
tici comparabile cu cele din religie. Dac\ exist\ undeva
alte rituri dect cele explicit religioase, ele se afl\ tocmai
n magie.
Pentru a verifica [i extinde concluziile cercet\rii
noastre, ne-am v\zut nevoi]i s\ facem din magie obiectul
celui de-al doilea studiu. Dac\ vom ajunge s\ reg\sim la
baza magiei no]iuni nrudite cu no]iunea de sacru, vom
fi ndrept\]i]i s\ extindem la orice fel de tehnici mistice
[i tradi]ionale, ceea ce se va fi dovedit adev\rat pentru
sacrificiu. C\ci, la prima vedere, tocmai riturile magice
fac s\ intervin\ puterea sacr\ n cea mai mic\ m\sur\.
Ne imagin\m interesul acestei cercet\ri care trebuie s\
ne duc\ la o teorie a ritului n general. Dar nu ne
limit\m doar la att. ~n acela[i timp, ne ndrept\m c\tre
Teoria general\ a magiei 187
o teorie a no]iunii de sacru ; c\ci dac\ vom vedea, n
magie, cum func]ioneaz\ no]iuni de acela[i ordin, vom
avea o cu totul alt\ idee asupra nsemn\t\]ii, generalit\]ii
[i originii ei.
Totodat\, ridic\m o problem\ grav\ [i tocmai de
aceea am ajuns la aceast\ cercetare. Am afirmat cndva
c\ no]iunea de sacru era o no]iune social\, adic\ un
produs al activit\]ii colective ; de altfel, interzicerea sau
prescrierea anumitor lucruri par s\ fie, n consecin]\,
rodul unui fel de n]elegere. Ar trebui deci s\ con-
chidem c\ practicile magice, ivite din aceast\ no]iune
sau dintr-una asem\n\toare, constituie fapte sociale `n
acela[i fel cu riturile religioase. ~n mod normal, ns\,
riturile magice nu se prezint\ sub acest aspect. Prac-
ticate de c\tre indivizi izola]i de grupul social, ac]ionnd
n interesul propriu sau n cel al altor indivizi [i n
numele lor, ele par s\ solicite mult mai mult ingenio-
zitatea [i priceperea operatorilor. ~n ultim\ analiz\, cum
se poate ca magia s\ decurg\, n aceste condi]ii, dintr-o
no]iune colectiv\ ca aceea de sacru [i s-o exploateze ?
Sntem n fa]a unei dileme : ori magia este colectiv\, ori
no]iunea de sacru este individual\ ? Pentru a o rezolva,
va trebui s\ vedem dac\ riturile magice se desf\[oar\
ntr-un mediu social ; dac\ putem constata prezen]a
unui asemenea mediu n magie, tocmai prin aceasta
vom fi demonstrat c\ o no]iune de natur\ social\ ca
aceea de sacru poate func]iona n magie [i nu va fi
dect o joac\ s\ demonstr\m c\ ea func]ioneaz\ n
realitate.
Acesta este cel de-al treilea folos pe care l-am putea
trage din studiul respectiv. Trecem de la observarea
mecanismului unui rit la cercetarea mediului riturilor, de
vreme ce ra]iunile de a fi ale practicilor unui individ
magician se g\sesc doar n mediul unde se petrec riturile
magice.
Nu vom analiza o serie de rituri magice, ci un sistem
de magie, reprezentnd un mediu viitor pentru riturile
magice. ~ncercarea de descriere ne va permite, probabil,
s\ rezolv\m n viitor chestiunea att de controversat\ a
raporturilor dintre magie [i religie. Pentru moment, nu
ne oprim asupra ei, gr\bi]i fiind s\ ne atingem scopurile.
Am vrea s\ n]elegem magia nainte de a-i explica istoria.
188 Marcel Mauss, Henri Hubert

Deocamdat\ l\s\m ceea ce respectivele cercet\ri pot s\


aduc\ nou pentru sociologia religioas\. De altfel, am fost
tenta]i s\ ie[im din cercul preocup\rilor obi[nuite pentru
a contribui la studierea sociologiei n general, ar\tnd n
ce fel, n magie, individul izolat ac]ioneaz\ asupra feno-
menelor sociale.
Subiectul abordat impune o metod\ diferit\ de aceea
folosit\ n studiul despre sacrificiu. Nu este cu putin]\
aici [i nici n-ar fi util s\ proced\m prin analiza, fie ea [i
complet\, a unui num\r de ceremonii magice.
~ntr-adev\r, ca [i sacrificiul, magia nu este unul dintre
acele obiceiuri colective pe care le putem numi, descrie
[i analiza, f\r\ s\ ne temem vreodat\ de pierderea sen-
timentului c\ ele au o realitate, o form\ [i o func]ie
distincte. Ea nu reprezint\ dect ntr-o mic\ m\sur\ o
institu]ie ; este ca o sum\ de ac]iuni [i de credin]e,
nedeterminat\, neorganizat\, chiar [i pentru cel care o
practic\ [i crede n ea. Rezult\ c\ nu-i cunoa[tem limi-
tele a priori [i, prin urmare, c\ nu sntem n m\sur\ s\
alegem cu bun\ [tiin]\ faptele tipice reprezentnd tota-
litatea faptelor magice. Deci, mai nti, va trebui s\ facem
un fel de inventar al acestor fapte, ceea ce ne va permite
s\ circumscriem cu aproxima]ie domeniul spre care se va
ndrepta cercetarea noastr\. Altfel spus, nu trebuie s\
examin\m independent o serie de rituri izolate, ci s\
examin\m dintr-o dat\ ceea ce constituie magia, ntr-un
cuvnt, s-o descriem [i s-o definim. ~n analiza ce va
urma, nu ne vom l\sa condu[i de ordinea succesiunii
momentelor unui rit. Prin urmare, vom fi interesa]i mai
pu]in de planul [i compozi]ia riturilor, ct de natura
mijloacelor de ac]iune din magie, independent de apli-
carea lor, la credin]ele ce le implic\, la sentimentele
provocate [i la agen]ii care o practic\.
Teoria general\ a magiei 189

CUPRINS

PREFATA Considera]ii privind sociologia magiei ..... 5

CAPITOLUL I ISTORIC {I IZVOARE ...................... 17


CAPITOLUL II DEFINI}IA MAGIEI .......................... 25
CAPITOLUL III ELEMENTELE MAGIEI ...................... 33
I. Magicianul .............................................................. 33
II. Actele ...................................................................... 57
III. Reprezent\rile ........................................................ 77
IV. Observa]ii generale ............................................ 108
CAPITOLUL IV ANALIZA {I EXPLICAREA MAGIEI . 115
I. Credin]a ................................................................ 115
II. Analiza fenomenului magic. Analiza
explica]iilor ideologice despre eficacitatea ritului .... 123
III. Mana ..................................................................... 136
IV. St\rile colective [i for]ele colective ................ 153
CAPITOLUL V CONCLUZIE ..................................... 177
APENDICE ....................................................................... 183
190 Marcel Mauss, Henri Hubert
Teoria general\ a magiei 191

~n colec]ia PLURAL
au ap\rut :

1. Adrian Marino Pentru Europa. Integrarea Rom^niei.


Aspecte ideologice [i culturale
2. Lev {estov Noaptea din gr\dina Ghetsimani
3. Matei C\linescu Via]a [i opiniile lui Zacharias Lichter
4. Barbey d'Aurevilly Dandysmul
5. Henri Bergson G`ndirea [i mi[carea
6. Liviu Antonesei Jurnal din anii ciumei: 1987-1989
7. Stelian B\l\nescu, Ion Solacolu Inconsisten]a
miturilor: Cazul Mi[c\rii legionare
8. Marcel Mauss, Henri Hubert Teoria general\ a
magiei
PLURAL M
1. mile Durkheim Formele elementare ale vie]ii
religioase
~n preg\tire :
Virgil Nemoianu Micro-Armonia
Carlo Ginzburg Poveste nocturn\
Arnold von Gennep Rituri de trecere
Adrian Marino Politic\ [i cultur\
* * * Marele Inchizitor. Dostoievski [i noi
Paul Valry Criza spiritului [i alte eseuri
Ignacio de Loyola Exerci]ii spirituale
Michel de Certeau Fabula mistic\
192 Marcel Mauss, Henri Hubert

Bun de tipar : decembrie 1995 Ap\rut : 1996


Editura Polirom, B-dul Copou nr.3, P.O. Box 266, 6600 Ia[i
Tel. & Fax (032) 214100 ; (032) 214111
Tiparul executat la Polirom S.A. 6600 Ia[i,
Calea Chi[in\ului nr.32 Tel. & Fax (032) 230323 ;
(032) 230485