Sunteți pe pagina 1din 12

SOCIETATEA DE SCLEROZA MULTIPLA DIN ROMANIA

MANUAL DE KINETOTERAPIE
PENTRU PERSOANELE CU SCLEROZ{
MULTIPL{

Traducere dup[ manualul de specialitate al Centrului Na@ional


MS Melsbroek Belgia
As. Univ. Kinetoterapeut VALENTIN SERAC

1
De ce facem exerci@ii? Unele persoane prefer[ s[-\i mpart[ programul de exerci@ii
n dou[ sec@iuni, executnd una diminea@a \i cealalt[ dup[-
Orice persoan[ cu SM, n func@ie de gradul de dizabilitate amiaz[ sau seara.
poate beneficia de exerci@ii fizice. De fapt, n aceast[ er[ a 6) Dac[ sim@i@i durere sau disconfort, n timpul efectu[rii
fitness-ului pentru to@ii, exerci@iul fizic este acum unui exerci@iu, opri@i-v[ imediat. }ntreba@i medicul sau
recunoscut ca parte integrant[ a programelor de recuperare. kinetoterapeutul care a fost cauza, nainte de a rencepe
Un program de exerci@ii executat sub ndrumarea unui acel exerci@iu.
terapeut v[ poate oferi urm[toarele avantaje 7) Cnd ncepe@i un program de exerci@ii, nu v[ gr[bi@i! Nu
1) mbun[t[@irea (cre\terea) for@ei musculare v[ forta@i nici o parte a corpului \i nu trece@i peste limita
2) Men@inerea sau cre\terea rezisten@ei dumneavoastr[ de confort.
3) Men@inerea sau mbun[t[@irea mobilit[@ii articulare Din cauza c[ scleroza multipl[ afecteaz[ oameni diferi@i
4) Reducerea spasticit[@ii n diferite feluri, este imposibil s[ g[sim un program care
5) mbun[t[@irea func@iei inimii \i a vaselor sanguine s[ se potriveasc[ pentru fiecare persoan[.
6) Prevenirea escarelor Pentru fiecare pacient, efectele sclerozei multiple se
7) Prevenirea simptomelor secundare sclerozei multiple, modific[ din timp n timp \i din aceast[ cauz[ este posibil
cum ar fi atrofierea sau contracturile musculare ca exerci@iile care au fost indicate ntr-o perioad[ s[ fie
8) Ajut[ la controlul greut[@ii corporale inedacvate n alt[ perioad[. Din aceast[ cauz[ un program
9) Combaterea contipa@iei de exerci@ii pentru SM trebuie individualizat \i poate
10) Ofer[ senza@ia c[ s-a realizat ceva \i ne face s[ ne necesit[ schimb[ri n func@ie de evolu@ia bolii.
sim@im bine.
Cum este conceput manualul? TERMENI SPECIALI
naintea nceperii unui program de exerci@ii citi@i cu aten@ie Medicul sau kinetoterapeutul poate folosi urm[torii termeni
acest manual. Este mp[r@it n 4 sec@iuni: tehnici n alc[tuirea unui program de exerci@ii pentru dvs.:
1. Exerci@ii pasive care necesit[ asisten@a unei alte 1) Amplitudine de mi\care: toat[ mi\carea ce se poate
persoane; face dintr-o articula@ie.
2. Exerci@ii active \i active cu rezisten@[ (pot fi executate 2) Mi\carea pasiv[ pe toat[ amplitudinea: cnd mi\carea
activ sau mpotriva unei rezisten@e aplicate de este asistat[ de kinetoterapeut.
kinetoterapeut sau furnizat[ de o greutate); 3) Mi\care activ[ pe toat[ amplitudinea: cnd mi\carea
3. Exerci@ii pentru echilibru \i coordonare (au scopul de a este executat[ f[r[ nici un fel de asisten@[.
ajuta persoanele cu asemenea probleme): 4) Spasticitate: o ncordare sau n@epenire a mu\chiului
4. Combaterea spasticit[@ii (tehnici de posturare care s[ datorit[ tonusului crescut \i r[spunsul exagerat la ntinderea
reduc[ spasticitatea); sa.
CTEVA SFATURI NAINTE DE A NCEPE 5) Retractur[: limitare a mi\c[rii care afecteaz[ func@ia unei
1) Se recomand[ s[ discuta@i cu medicul \i kinetoterapeutul articula@ii.
nainte de a ncepe programul de exerci@ii. Poate c[ ve@i 6) Atrofie muscular[ datorit[ lipsei de mi\care: fibrele
putea discuta chiar citind aceast[ bro\ur[. Cere@i sfaturi \i musculare care nu au fost contractate pentru o perioad[
ntreba@i care exerci@ii sunt mai potrivite pentru de timp pierd volum \i for@[.
dumneavoastr[. 7) Mi\c[ri de baz[:
2) Nu ncepe@i un program de exerci@ii n perioada unui puseu a) Flexia cotului este mi\carea de ]ndoire a antebra@ului pe
dac[ nu a@i fost sf[tuit de doctor n acest sens. bra@ (sau de ndoire din orice articula@ie).
3) Cre\terea temperaturii corpului datorit[ exerci@iilor fizice b) Extensia cotului este mi\carea care ntinde bra@ul (de
poate cre\te spasticitatea \i/sau oboseala. Exerci@iile active ]ntindere din articula@ie).
cu rezisten@[ u\oar[ \i executate ntr-un ritm lent produc o c) Abduc@ia um[rului este mi\carea de ndep[rtare lateral[
cre\tere mai mic[ a temperaturii dect n cazul exerci@iilor a bra@ului de corp.
cu rezisten@[ mare. Pauzele insuficiente pot duce la d) Adduc@ia um[rului este mi\carea de apropiere a bra@ului
extenuare. nv[@a@i s[ v[ relaxa@i \i s[ adopta@i un ritm de de corp, prin abduc@ie.
execu@ie lent.
4) Cnd face@i exerci@ii nu purta@i haine care v-ar putea
stnjeni mi\carea.

5) Experimenta@i la diferite ore ale zilei pentru a afla care


este cea mai bun[ perioad[ n care s[ v[ face@i exerci@iie.
2
PARTEA I Exerci@ii pentru um[r (A)

MOBILIZ{RI PASIVE |I EXERCI#II DE STRETCHING Instruc@iuni pentru cel care ajut[:


(NTINDERE) Pozi@ia de start:
Pacientul este n decubit dorsal
CUI SE ADRESEAZ{? cu bra@ele pe lng[ corp. Plasa@i
Aceste exerci@ii sunt adecvate pentru persoanele care nu- o mn[ pe partea superioar[ a
\i pot mi\ca minile sau picioarele pe toat[ amplitudinea um[rului, pozi@ionnd policele n
din cauza redorii articulare \i lipsei de for@[ muscular[, a\a fel nct s[ putem controla
datorate sclerozei multiple sau inactivit[@ii prelungite. mi\carea n articula@ie. Cu
cealalt[ mn[ @ine@i mna
SCOPUL pacientului.
Aceste exerci@ii va ajuta s[ v[ p[stra@i mobilitatea articular[. Timpul 1
Pute@i solicita exerci@ii pasive numai pentru unele articula@ii. #ine@i cotul ntins \i ridica@i bra@ul
De exemplu, dac[ um[rul este blocat, dar ave@i mobilitate pn[ cnd mna va privi c[tre
n celalalte articula@ii, pute@i urma programul pentru um[r tavan, iar palma se ntoarce c[tre
oferit n aceast[ carte. interior (corp).
PRECAU#II Timpul 2
Nu v[ forta@i nici o parte a corpului. Toate mi\c[rile pasive Continua@i s[ mi\ca@i bra@ul pn[
trebuie f[cute N RITM LENT, astfel nct n ]ntindere cnd acesta va atinge patul lng[
u\oar[, mu\chiul s[ poat[ r[spunde relaxndu-se. Mi\c[rile capul pacientului, sau pn[ cnd
rapide pot cre\te spasticitatea. Dac[ apare durere, ea va fi ntmpina@i rezisten@[. Bra@ul
evitat[, lucrndu-se numai pe amplitudinea de mi\care poate fi ndoit din cot dac[ din
confortabil[. Oricum, ncet-ncet se va lucra pentru cauza cap[tului patului nu poate
cre\terea amplitudinii de mi\care f[r[ durere. Este important fi dus ntins. Men@ine@i 60 de
s[ face@i distinc@ie ntre situa@iile n care sim@i@i durere \i secunde. Reveni@i n pozi@ia de
cele n care sim@i@i ntindere muscular[, aceasta din urm[ start, face@i o pauz[, iar apoi
putnd da o senza@ie temporar[ de disconfort. Cnd sim@i@i repeta@i exerci@iul de dou[, trei ori.
ntinderea, este n regul[. Cnd sim@i@i durere, nu este bine.
Nu uita@i! Dac[ sunte@i afecta@i numai pe o parte, v[ pute@i Exerci@iul pentru um[r (B)
folosi membrele s[n[toase pentru a le mi\ca pe cele
bolnave. Cere@i medicului sau kinetoterapeutului s[ adapteze Instruc@iuni pentru cel care ajut[:
aceste exerci@ii nevoilor dumneavoastr[ specifice. Pozi@ia de start:
Pacientul este culcat pe spate, cu
MODUL DE EXECU#IE AL EXERCI#IILOR bra@ele pe lng[ corp. Asistentul
Un asistent (terapeut, membru de familie, etc) este necesar plaseaz[ o mn[ pe um[r, astfel
pentru a ajuta persoana cu scleroz[ multipl[ s[ fac[ aceste nct s[ poat[ controla mi\carea
exerci@ii. Cei mai mul@i oameni prefer[ s[ fac[ exerci@ii din aceast[ articula@ie. Cu cealalt[
diminea@a cnd sunt nc[ n pat, din moment ce majoritatea mn[ @ine pumnul.
exerci@iilor se fac din culcat dorsal. Oricum, aceste exerci@ii
pasive pot fi adaptate la aproape orice pozi@ie. Num[rul de
repet[ri pentru un exerci@iu variaz[, dar de obicei dou[ sau
trei sunt suficiente. #ine@i fiecare ntindere aproximativ Pas 1
60 de secunde, ntr-o pozi@ie ct mai apropiat[ de ntinderea @ine@i cotul extins \i mi\ca@i
maxim[ confortabil[, nainte de a v[ ntoarce u\or spre bra@ul spre afar[ (abduc@ie).
pozi@ia de start.

3
Pas 2 Pacientul este culcat pe spate, cu bra@ele pe lng[ corp,
la abduc@ie de 900 rota@i bra@ul um[rul abdus la 900, cotul ndoit \i mna n pozi@ie neutr[,
astfel nct palma s[ potriveasc[ n degetele relaxate. Cu mna stng[ @ine antebra@ul \i cu
sus. dreapta pumnul.
Pas 1 se execut[ prona@ia.
Pas 2 revenire n pozi@ia ini@ial[.
Pas 3 Pas 3 se execut[ supina@ia.
continua@i Exerci@iul se poate repeta de mai multe ori, iar rezisten@a se
mi\carea de abduc@ie pn[ la va aplica n func@ie de pacient, urm[rindu-se o cre\tere a
aplitudinea maxim[, sau pn[ for@ei pronatorilor.
cnd ntmpina@i rezisten@[.
Cotul poate fi flectat dac[ Exerci@ii pentru pumn
distan@a pn[ la cap[tul patului
nu permite efectuarea Instruc@iuni pentru cel care ajut[
exerci@iului cu cotul extins. Pozi@ia de start:
Apoi se revine la pozi@ia ini@ial[, se poate face o pauz[, Pacientul este culcat pe spate, bra@ul abdus
sau se repet[ exerci@iul de cteva ori la 900, mna la pozi@ie neutr[. Cu mna
stng[ ve@i face priza pe antebra@ \i cu
Exerci@ii pentru um[r (C) dreapta ve@i prinde pumnul.
Instruc@iuni pentru cel care ajut[: Pas 1

Pozi@ia de start:
Pacientul este culcat dorsal. Cu o mn[ se fixeaz[ flecta@i mna la amplitudine maxim[
articula@ia um[rului, iar cu cealalt[ se prinde pumnul \i
se flecteaz[ cotul pn[ la pozi@ia de rota@ie zero a
um[rului.
Pas 1 se execut[ rota@ie extern[, pn[ n momentul Pas 2
cnd se ntmpin[ rezisten@a, sau pe toat[ amplitudinea.
Pas 2 revenire la pozi@ia de start. extinde@i mna la amplitudine maxim[
Pas 3 se execut[ rota@ia intern[, pe toat[ amplitudinea
sau numai pn[ se ntmpin[ rezistan@a. Pas 3
Se revine la pozi@ia de start, se poate lua o pauz[
\i apoi se repet[ exerci@iul. Rezisten@a se aplic[ n func@ie
de pacient. revenire n pozi@ia n@tial[.

Exerci@ii pentru cot \i antebra@ (A)


Instruc@iuni pentru cel care ajut[
Pozi@ia de start:
Pacientul este culcat dorsal cu bra@ele pe lng[ corp,
palmele privind n jos. Kinetoterapeutul plaseaz[ o mn[ Pas 4
pe cot \i cu cealalt[ apuc[ mna pacientului.
Pa\ii 1,2 flecta@i cotul cnd antebra@ul este foarte executa@i nclina@ia cubital[ (adduc@ia
aproape de bra@. Combina@i flexia cotului cu supina@ia \i minii).
extensia cu prona@ia.
Se revine la pozi@ia de start, se face o pauz[ \i se repet[ Pas 5
exerci@iul. Dozajul se face n func@ie de pacient.
executa@i nclina@ia radial[ (abduc@ia
Exerci@ii pentru cot \i antebra@ (B) minii).
Instruc@iuni pentru cel care ajut[: Urmeaz[ apoi revenirea n pozi@ia ini@ial[,
Pozi@ia de start: pauz[, dup[ care exerci@iul se poate repeta
de cteva ori.

4
Exerci@iu pentru \old (A) Exerci@ii pentru glezn[ \i picior (A)
Instruc@iuni pentru cel care ajut[ Instruc@iuni pentru cel care ajut[:
Pozi@ia de start: Pozi@ia de start:
Pacientul este culcat pe spate.
Prinde@i cu o mn[ c[lciul \i cu Persoana este culcat[ pe spate. Prinde@i
cealalt[, partea lateral[ a c[lciul cu mna, iar cu antebra@ul
genunchiului. sus@ine@i vrful piciorului. #ine@i ferm
Pas 1 extinde@i genunchiul \i ridica@i glezna cu cealalt[ mn[.
piciorul astfel nct distan@a s[ fie
aproxiativ 10 cm pn[ la pat.
Pas 2 duce@i piciorul spre
dumneavoastr[ (efectua@i abduc@ia). Pas 1
reveni@i n pozi@ie ini@ial[, face@i o ap[sa@i cu antebra@ul pe vrful piciorului,
pauz[, dup[ care pute@i repeta astfel nct s[-l mpinge@i spre genunchi.
exerci@iul de cteva ori, n func@ie de n acela\i timp trage@i c[lciul spre
starea general[ \i stadiul n care se nainte.
afl[ persoana cu scleroz[ multipl[.
Pas 2
Exerci@ii penetru \old (B)
reveni@i n pozi@ia ini@ial[, prin
Instruc@iuni pentru cel care ajut[ relaxarea antebra@ului \i a minii.
Pozi@ia de start:
Pacientul este culcat pe burt[ cu picioarele ntinse. Cu o
mn[ prinde@i sub genunchi \i cu cealalt[ de glezn[.
Pas 1 @ine@i genunchiul
ntins \i ridica@i piciorul Pas 3, 4 din aceea\i pozi@ie ca la pasul
astfel nct distan@a 1, pune@i cealalt[ mn[ pe vrful
pn[ la saltea s[ fie piciorului (pu@in mai jos dect degetele)
aproximativ 10-15 cm \i ap[sa@i spre antebra@. Cu cealalt[
(efectua@i extensia). mn[ mpinge@i c[lciul spre genunchi.
Reveni@i n pozi@ia Reveni@i n pozi@ia ini@ial[, face@i o pauz[,
ini@ial[, face@i o pauz[, dup[ care pute@i
dup[ care pute@i repeta repeta exerci@iul.
exerci@iul de cteva ori. Observa@ie: cnd ap[sa@i cu antebra@ul
pe talp[, este important s[ @ine@i
Exerci@ii pentru genunchi genunchiul u\or ndoit, pentru a preveni
hiperextensia. Acest lucru se poate
Instruc@iuni pentru cel care ajut[ realiza prin plasarea unei perne tari sub
Pozi@ie de start: genunchi.
Pacientul este culcat pe spate. Pune@i o mn[ pe genunchi
\i cu cealalt[ prinde@i c[lciul. Exerci@ii pentru glezn[ \i picior (B)
Pas 1 ridica@i piciorul \i ndoi@i-l din genunchi \i \old.
Pas 2 continua@i s[ mi\ca@i piciorul, mpingnd genunchiul Instruc@iuni pentru cel care ajut[
spre pieptul pacientului, astfel nct flexia (ndoirea) din Pozi@ia de start:
ambele articula@ii s[ fie la amplitudine maxim[. Cel[lalt Persoana este culcat[ pe spate. Prinde@i
picior trebuie s[ r[mn[ ntins la pat. partea anterioar[ a piciorului cu o mn[,
Pas 3,4 l[sa@i pu@in n jos piciorul \i extinde@i genunchiul astfel nct degetul mare s[ priveasc[
prin ridicarea c[lciului. n sus cu palma s[ se sprijine pe talp[.
Tine@i ferm glezna cu cealalt[ mn[.

5
Pas 1 PARTEA A II A
EXERCI#II ACTIVE
ntoarce@i piciorul astfel nct talpa s[
priveasc[ spre cel[lat picior. Cui se adreseaz[?
Aceste exerci@ii sunt indicate pentru cei care pot s[-\i mi\te
singuri minile \i picioarele. n aceast[ sec@iune ve@i g[si
exerci@ii pentru gt, trunchi, bra@e \i picioare. Alege@i dintre
Pas 2 revenire n pozi@ia ini@ial[ aceste exerci@ii pe cele care se potrivesc stadiului n care
v[ afla@i.

Scop
Pas 3
De\i nu se poate afirma cu certitudine c[ mi\carea activ[
ntorce@i piciorul astfel nct talpa s[ va preveni apari@ia unui puseu sau agravarea bolii, exerci@iile
priveasc[ spre exterior. ajut[ prin mbun[t[@irea circula@iei sanguine n zon[, previn
Se revine n pozi@ia ini@ial[, se face o deformarea articula@iilor, nt[resc musculatura care poate
pauz[, apoi exerci@iul poate fi repetat de s[ nu fie direct afectat[ de boal[ \i men@in o flexibilitate
cteva ori (8-10). bun[. Dac[ ne mi\c[m prea repede poate cre\te
spasticitatea. Face@i mi\c[ri pe toat[ amplitudinea. Aceasta
nseamn[ pn[ cnd mi\carea devine u\or inconfortabil[,
Exerci@ii pentru glezn[ \i picior (C) dar nainte de a ap[rea durerea! Dac[ lucra@i n fa@a unei
oglinzi, aceasta v[ poate monitoriza progresul.
Instruc@iuni pentru cel care ajut[
Modul de execu@ie
Pozi@ia de start:
Unele persoane cred c[ exerci@iile sunt mai u\or de f[cut
n pat; oricum, ele se pot face mai u\or pe o suprafa@[ mai
Persoana cu scleroz[ multipl[ este culcat[ tare. Aceste exerci@ii pot fi adaptate \i la pozi@ia a\ezat. }n
pe spate. Prinde@i degetele cu o mn[, iar aceast[ sec@iune revede@i mai nti exerci@iile pentru diferite
cu cealalt[ tine@i ferm piciorul. p[r@i ale corpului. ncepe@i prin a face fiecare exerci@iu de 5
ori ntr-un ritm moderat. Mai trziu pute@i cre\te num[rul de
repet[ri.
Precau@ii:

Pas 1 deplasa@i degetele n jos. 1) Nu v[ gr[bi@i. Nu v[ for@a@i. Pute@i mp[r@i programul


de exerci@ii n dou[ sec@iuni, o parte o face@i
diminea@a \i cealalt[ parte dup[ amiaz[.
Pas 2 2) mbr[ca@i-v[ sub@ire n timpul exerci@iilor \i
asigura@i-v[ c[ n camer[ temperatura este
moderat[ spre rece.
3) M[ri@i num[rul de repet[ri \i reduce@i durata pauzei.
reveni@i \i ntinde@i u\or degetele spre 4) Combina@i cteva exerci@ii sporind astfel
napoi. eficacitatea lor.
Reveni@i n pozi@ia ini@ial[, face@i o 5) Ad[uga@i la programul dumneavoastr[ un exerci@iu
pauz[, apoi repeta@i exerci@iul de cteva aerobic cum ar fi notul sau pedalatul la bicicleta
ori. de sal[.
Cum cre\te@i eficien@a programului?
Dac[ sim@i@i c[ pute@i face u\or 10 repet[ri din unele
exerci@ii, f[r[ s[ sim@i@i oboseal[ sau disconfort, pute@i dori
s[ cre\te@i dificultatea programului. Cum pute@i proceda?

6
1) ncerca@i s[ face@i exerci@iile cu ambele mini sau f) R e v e n i @ i n
picioare n acela\i timp; pozi@ie ini@ial[
2) Cre\te@i sau mic\ora@i ritmul de execu@ie. Un ritm moderat (adduc@ie).
este de obicei mai potrivit dect unul foarte rapid sau unul
lent;
3) M[ri@i num[rul de repet[ri \i reduce@i durata pauzei; g) Din pozi@ia
4) Combina@i cteva exerci@ii sporind astfel eficacitatea lor; culcat pe spate cu bra@ul
5) Adauga@i la programul dumneavoastr[ un exerci@iu aerobic ntins nainte (flexie 900 -
cu ar fi notul sau pedalatul la biciclet[. um[r) la nivelul um[rului,
duce@i bra@ul lateral la
Exerci@ii pentru cap \i gt amplitudinea maxim[ posibil[. Reveni@i apoi n
a) Apleca@i capul spre napoi (v[ uita@i n sus). Ritmul trebuie pozi@ia ini@ial[.
s[ fie lent, nu face@i mi\c[ri bru\te. Umerii trebuie s[ fie h) Din aceea\i pozi@ie
relaxa@i. ca la punctual g se
b) Apleca@i capul nainte (v[ uita@i n jos) flecteaz[ cotul \i se
c), d) Apleca@i capul lateral spre um[r n dreapta \i n duce mna spre
stnga corp, ridicnd \i
e), f) R[suci@i capul spre stnga \i spre dreapta. um[rul de pe pat.
i) Repeta@i toate exerci@iile cu cel[lalt bra@.
Aten@ie!
Unele dintre simptomele sclerozei multiple este semnul Exerci@ii pentru degete
Lhermitte. Acesta este o senzatie de electrocutare n I
coloan[ \i membre \i apare la ndoirea capului spre nainte. a) nchide@i
Dac[ sim@i@i acest lucru, opri@i exerci@iile \i adresa@i-v[ pumnul
medicului. b)
Deschide@i
Exerci@ii pentru um[r pumnul
c) Dep[rta@i
a) ncepe@i culcat degetele
pe spate cu bra@ele d)
pe lng[ corp. Duce@i Apropia@i
o mn[ sus lng[ degetele
c a p , p n [ c n d II
atinge patul. Mentine@i bra@ul ntins. a) ndoi@i degetul
b) R e v e n i r e n mare spre palm[
pozi@ia ini@ial[ (flexia policelui)
(cu bra@ul ntins). b) duce@i degetul
c) Duce@i bra@ul prin mare n direc@ie
nainte sus astfel nct opus[ (extensia
aceasta s[ fac[ un unghi de policelui)
90 0 cu corpul; ridica@i \i c) palma prive\te
um[rul de pe pat. n sus, degetul mare este lipit de palm[.
Dep[rta@i degetul mare de palma (abduc@ie)
d) Din pozi@ia de la d) apropia@i degetul mare de palm[
punctul c, duce@i (adduc@ie)
um[rul napoi e) atinge@i degetul mic cu degetul mare
pn[ atinge patul. (opozi@ie)
Pentru a mbun[t[@ii coordonarea degetelor, pute@i juca table,
e) Duce@i bra@ul prin \ah, c[r@i, sau s[ face@i puzzle.
lateral (abduc@ie) pn[
lng[ cap.

7
Exerci@ii pentru degetele picioarelor
Exerci@ii pentru \old
a) ndoi@i degetele a) Face@i o flexie a \oldului din pozi@ia
spre nainte \eznd, prin ridicarea unui genunchi c[tre
b) ndoi@i degetele piept
spre napoi, la
amplitudine maxim[. b) Din pozi@ia
c) Dep[rta@i degetele culcat pe spate cu
d) A p r o p i a @ i picioarele
degetele dep[rtate, r[suci@i
Pentru mbun[t[@irea un picior spre
coordon[rii, pute@i exterior.
ridica de jos pietricele, sau boabe de fasole \i s[ le pune@i c) Din aceea\i pozi@ie ca la punctul
ntr-un recipient de plastic. b, r[suci@i piciorul spre interior.
d) Din pozi@ia culcat pe spate,
Exerci@ii pentru pumn apropia@i \i dep[rta@i picioarele.
e) Din aceea\i pozi@ie ndoi@i un
a) ndoi@i palma astfel nct s[ picior \i duce@i-l spre piep f[r[ s[ ridica@i
priveasc[ spre antebra@ (flexie) talpa de pe saltea, men@ine@i timp de 6 -
10 secunde, @innd genunchiul ntins.
Pute@i repeta exerci@iul de cteva ori.
b) Reveni@i pn[ la pozi@ia neutr[ a Exerci@ii pentru genunchi
palmei.
a) Din pozi@ia a\ezat, cu
c) Mi\ca@i palma picioarele la marginea patului,
n sens opus exerci@iului 1, astfel nct ridica@i un genunchi. Reveni@i ncet
partea sa dorsal[ s[ la pozi@ia de start.
priveasc[ spre antebra@
(extensie) b) Din pozi@ia de culcat pe
d) Mi\ca@i mna spre stnga \i spre burt[, cu membrele inferioare ntinse, ndoi@i un genunchi
dreapta, n pozi@ie neutr[ (nclinare (flexia gambei pe
cubital[, nclinare radial[) coaps[).
Reveni@i ncet la pozi@ia
Exerci@ii pentru antebra@ de start. Exerci@iile se
a) Cu cotul ndoit 900 \i mna n repet[ n func@ie de
pozi@ie neutr[, roti@i antebra@ul posibilit[@i.
astfel nct palma s[ priveasc[
n jos (prona@ie). Exerci@ii pentru glezne
b) D i n a c e e a \ i p o z i @ i e r o t i @ i
antebra@ul astfel nct palma s[
priveasc[ n sus (supina@ie). a) Mi\ca@i piciorul spre genunchi.
b) Mi\ca@i piciorul n direc@ie opus[.
Exerci@ii pentru cot
a) ndoi@i cotul astfel nct palma s[ vin[ c[tre um[r
(flexie) c) R[suci@i gleznele
b) Extinde@i cotul astfel spre exterior.
nct mna s[ se dep[rteze de d) R[suci@i gleznele
um[r (extensie) spre interior
Pentru facilitarea acestor mi\c[ri,
la punctul a, mna va privi spre Exerci@iile se pot face din pozi@iile
bra@, iar la punctul b, mna va a\ezat sau culcat pe spate \i pot fi repetate.
privi n direc@ie opus[.
8
Exerci@ii pentru trunchi
PARTEA A
a) Din pozi@ia culcat pe
spate cu genunchi ndoi@i \i Exerci@iile de coordonare \i echilibru pentru
t[lpile pe saltea, contracta@i persoanele care pot s[ mearg[

m u \ c h i u l 1) Adopta@i postura pe mini


abdominal, \i pe genunchi
mpingndu-I spre
podea. Mentine@i pozi@ia, apoi relaxa@i-v[ ncet.
b) Din aceea\i pozi@ie, ncerca@i s[ v[ contracta@i a) ntinde@i mna dreapt[
mu\chii abdominali astfel spre nainte \i l[sa@i-
nct s[ ridica@i capul \i umerii v[ greutatea spre
de pe saltea. partea dreapt[.
c) Extinde@i \oldurile \i ridica@i bazinul de pe pat prin Men@ine@i pozi@ia
mpingere cu num[rnd pn[ la 5, dup[ care reveni@i la pozi@ia
picioarele pe saltea. ini@ial[.
Dac[ este nevoie, un
ajutor v[ va fixa picioarele. b) Acela\i exerci@iu cu
mna stang[.
PARTEA A III A

EXERCI#II DE ECHILIBRU |I COORDONARE c) Duce@i piciorul drept


ntins napoi \i
Cui se adreseaz[? l[sa@i-v[ greutatea
Aceste exerci@ii sunt indicate pentru cei care prezint[ spre partea dreapt[.
]ncoordonare \i probleme de echilibru. Sec@iunea are dou[ Tine@i piciorul drept ntins napoi aproximativ 5
p[r@i: una pentru persoanele care pot merge \i alta pentru secunde. Reveni@i la pozi@ia ini@ial[.
persoanele care nu pot merge. Dac[ ]ncoordonarea este
secundar[ afect[rii cerebelului, beneficiile n urma d) Acela\i exerci@iu cu
exerci@iilor de echilibru sunt limitate. }n caz c[ ave@i dubii, piciorul stng.
ntreba@i medicul.
Scop
Exerci@iile ajut[ la mbun[t[@irea reac@iilor automate ale Dac[ pute@i face exerci@iile
corpului, necesare pentru men@inerea \i precizia mi\c[rilor. anterioare f[r[ dificultate, le pute@i ncerca pe acestea:
n timpul acestor exerci@ii v[ va fi pus[ la ncercare
capacitatea de a v[ @ine echilibrul. Nu fi@i surprins dac[ a) Din pozi@ia pe mini \i pe
ve@i sim@i contrac@ia mu\chilor care v[ men@in pozi@ia erect[ genunchi, ridica@i
(dreapt[). Este de asemenea natural pentru corpul simultan o mn[ \i un
dumneavoastr[ s[ simti@i o anumit[ leg[nare, atunci cnd picior. }ncerca@i s[ v[
ncerca@i s[ v[ ridica@i, sau s[ v[ p[stra@i pozi@ia dreapt[ @ine@i astfel echilibrul
n a\ezat, sau n picioare. aproximativ 5 secunde, dup[ care reveni@i n pozi@ia
Modul de execu@ie ini@ial[.
Exerci@iile de la partea A trebuie f[cute ntr-o zon[ unde
s[ nu existe obiecte peste care a@i putea c[dea \i v-a@i
putea r[ni. b)ncerca@i s[ ridica@i simultan o
Precau@ii mn[ \i un picior (invers dect la
1. Nu v[ gr[bi@i. Nu v[ forta@i exerci@iul a).
2. n timpul exerci@iilor efectuate n picioare, este bine
s[ ave@i lng[ dumneavoastr[ o persoan[ care s[ v[ ajute.
3. mbr[ca@i-v[ cu haine largi \i asigura@i-v[ c[
temperatura camerei este moderat[ spre rece.
9
2) Sta@i pe genunchi. Cu minile relaxate pe 3) ncepe@i acest exerci@iu n
lng[ corp, duce@i un picior nainte \i pune@i pozi@ia \eznd, cu ambele
talpa pe sol cu genunchiul ndoit (pozi@ia mini pe piept. O mn[ o
cavalerului servant). Apoi v[ pute@i ridica n duce@i nainte sus, iar cealalt[
picioare. Echilibra@i-v[ cu ajutorul bra@elor, o ntinde@i la spate. Reveni@i
iar apoi ncerca@i s[ v[ reveni@i n pozi@ia apoi n pozi@ie ini@ial[ \i
cavalerului servant. Face@i acela\i exerci@iu repeta@i exerci@iul inversnd
cu piciorul stng. pozi@ia minilor. Pute@i repeta
3) ncerca@i aceste exerci@ii cu un partener. Sta@i fa@[ n de 5 ori.
fa@[ cu coatele ntinse \i minile
prinse cu ale partenerului. PARTEA A IV A
Palmele dumneavoastr[
privesc n jos, iar palmele SPASTICITATEA
partenerului privesc n sus.
Dac[ nu ave@i un partener Poate fi definit[ ca o n@epenire sau o contractur[ a
disponibil, v[ pute@i sprijini de mu\chiului, datorat[ tonusului muscular crescut \i este
sp[tarul unui scaun. adesea exagerat[ cnd mu\chii sunt ntin\i rapid sau
a) Ridica@i piciorul drept de mi\ca@i. Oricum, exerci@iile f[cute corect sunt importante
pe sol prin ndoirea u\oar[ a pentru reducerea spasticit[@ii.
genunchiului \i ncerca@i V[ putem da cteva sfaturi folositoare:
s[ v[ men@ine@i echilibrul pe piciorul stng, aproximativ 1) Evita@i pozi@iile care s[ v[ accentueze spasticitatea;
trei secunde. Aminti@i-v[ c[ micile dezechilibr[ri sunt 2) Exerci@iile de ntindere muscular[ lent[ pe toat[
un fenomen normal. Dac[ pute@i, ncerca@i s[ r[mne@i amplitudinea pot fi folositoare;
pe piciorul stng pn[ la 10 secunde. Face@i acela\i 3) #ine@i minte c[ mi\cnd un mu\chi spastic ntr-o nou[
exerci@iu cu cel[lalt picior ridicat de la sol. pozi@ie, acest lucru poate cre\te spasticitatea. Dac[ se
Alterna@i ridic[rile pe vrfurile picioarelor cu l[sarea ntmpl[ acest lucru, l[sa@i mu\chiul s[ se relaxeze cteva
greut[@ii pe c[lcie \i ridicarea vrfurilor. ncerca@i s[ minute.
face@i 10 repet[ri. 4) Cnd face@i exerci@iile, ncerca@i s[ @ine@i capul n pozi@ie
dreapt[ (f[r[ s[ fie nclinat ntr-o parte).
PARTEA B 5) Dac[ lua@i un
medicament
Exerci@ii de echilibru \i coordonare din \eznd , antispastic, este
pentru persoanele care bine s[ ncepe@i
nu pot s[ mearg[ exerci@iile dup[
l u a r e a
1) ncerca@i s[ medicamentului.
adopta@i pozi@ia a\ezat 6) Dozele de
nesprijinit. #ine@i-v[ medicamente
echilibrul @innd m[inile pe trebuie verficicate frecvent n func@ie de evolu@ia
genunchi (n poal[). Dac[ spasticit[@ii.
este posibil, ridica@i mai Spasticitatea poate aparea pe mu\chii flexori sau extensori.
nti un picior \i pe urm[ pe cel[lalt. Spasticitatea pe
2) Cu bra@ele pe lng[ corp mu\chii flexori ai
\i coatele ndoite la 900 m e m b r e l o r
r[suci@i antebra@ul drept inferioare, este mai
astfel nct palma s[ rar ntlnit[.
priveasc[ n sus. Genunchii sunt
R[suci@i antebra@ul stng flecta@i, \oldurile
astfel nct palma s[ flectate \i rotate
priveasc[ n jos. R[suci@i intern (fig. 1).
rapid antebra@ele, Mai rar \oldurile sunt rotate extern. Genunchii sunt fixa@i
schimbnd pozi@ia palmelor succesiv. n flexie, iar picioarele cu vrfurile ntinse (fig. 2).
10
Spasticitatea pe mu\chii extensori este mai des ntlnit[. deasupra \i l[sa@i ntins membrul inferior de dedesupt. Pute@i
Genunchii \i \oldurile pune un rol sau un prosop ntre genunchi.
sunt men@inute ntr-o 4) Dac[ \oldurile \i genunchii dumneavoastr[ au o
pozi@ie extins[, cu pozi@ie de broasc[, adic[ sunt dep[rtate \i cu genunchii
picioarele apropiate
sau chiar ncruci\ate
\i vrfurile ntinse
(fig. 3).
Nu uita@i c[ nu trebuie s[ face@i exerci@ii active care s[ v[
creasc[ spasticitatea. De exemplu, dac[ ave@i spasticitate u\or ndoi@i datorit[ spasticit[@ii, ncerca@i s[ sta@i n pozi@ia
pe mu\chii extensori, nu face@i exerci@ii active de extensie culcat pe spate. Pune@i un prosop sau o p[tur[ n partea
a \oldului sau genunchiului. lateral[ a coapsei, astfel nct coapsele s[ fie apropiate \i
n acest[ sec@iune pozi@iile descrise au rolul de a sc[dea genunchii ntin\i. Genunchii trebuie s[ fie perpendiculari
spasticitatea. Dac[ acest lucru nu se ntmpl[, apela@i la pe direc@ia tavanului.
medic sau kinetoterapeut. 5) Dac[ picioarele stau cu
vrfurile ntinse, trebuie s[ le
POSTURI PENTRU REDUCEREA aduce@i ntr-o pozi@ie neutr[ de 900.
SPASTICIT{#II Cea mai simpl[ cale de a face
acest lucru este s[ le @ine@i ap[sate
1) Culcat pe burt[. pe scndura de la cap[tul patului,
astfel nct s[ formeze un unghi de 900. Sau pute@i ntreba
kinetoterapeutul cum v[ pute@i face rost de orteze.
6) Cnd coatele au tendin@a de a se ndoi \i umerii s[
se apropie de corp, dac[ sunte@i ntin\i pe burt[, ncerca@i

Aceasta este o pozi@ie excelent[ dac[ ave@i


spasticitate pe flexorii \oldului sau genunchiului. Nu
uita@i c[ mu\chii au nevoie de cteva minute s[ se
relaxeze n aceast[ pozi@ie.
s[ tine@i bra@ele ntinse pe lng[ corp pe o patur[ f[cut[
2) Culcat pe spate sul, sau pe o pern[, astfel nct palma s[ priveasc[ n jos.

Pentru alte informa@ii sau pentru unele


nel[muriri v[ invit[m s[ contacta@i
societatea noastr[.
Dac[ ave@i spasticitate pe adductori, de\i genunchii tind
Societatea de Scleroz[ Multipl[ din
s[ se apropie, ncerca@i s[ plasa@i o pern[ sau un prosop
ntre genunchi. Aminti@i-v[ c[ mu\chii au nevoie de cteva Rom_nia
minute de acomodare \i relaxare n aceast[ pozi@ie. Nu se (SSMR)
va pune perna sub genunchi, s[ nu accentueze flexia. Str
Str.. Buz[ului, Nr
Nr,, 2B, cod 410249
O.P
O.P.. 3, C.P
C.P.. 11, Oradea, Bihor
3) Culcat pe o parte (lateral) Rom_nia
Telefonul Helpline pentru persoanele cu
scleroz[ multipl[, familie \i prieteni
este:
0 800 800 044
Aceast[ pozi@ie este foarte bun[ dac[ genunchii sau (de luni p_n[ vineri ]ntre 9.00 - 15.00)
\oldurile dumneavoastr[ sunt n extensie datorit[ E-mail: office smromania.ro
office@smromania.ro
spasticit[@ii. Din culcat lateral, ndoi@i genunchiul de www .smr
www.smr omania.r
.smromania.r
omania.roo

11
Pentru alte informa@ii sau pentru unele nel[muriri v[
invit[m s[ contacta@i societatea noastr[.

Societatea de Scler oz[ Multipl[ din Rom_nia


Scleroz[
(SSMR)
Str
Str.. Buz[ului, Nr
Nr,, 2B, cod 410249
O.P.. 3, C.P
O.P C.P.. 11
Oradea, Bihor
Rom_nia

elefonul Helpline pentru persoanele cu scler


Telefonul oz[
scleroz[
multipl[, familie \i prieteni este:

0 800 800 044


(de luni p_n[ vineri ]ntre or
]ntre ele 9.00 - 15.00)
orele

E-mail: of fice
office smr
fice@smr omania.r
smromania.r
omania.roo
www .smr
www.smr omania.r
.smromania.r
omania.roo
12