Sunteți pe pagina 1din 6

FIA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1. Instituia de nvmnt superior Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia
1.2. Facultatea Drept i tiine Sociale
1.3. Departamentul tiine Sociale i ale Educaiei
1.4. Domeniul de studii tiine ale Educaiei
1.5. Ciclul de studii Licen
1.6. Programul de studii Pedagogia nvmntului Primar i Precolar
1.7. Anul universitar 2015-2016

2. Date despre disciplin


2.1. Denumirea disciplinei METODICA ACTIVITILOR DE EDUCARE A LIMBAJULUI - PIPP2304
2.2. Titularul activitilor de curs Lector dr. Marcela CIORTEA
2.3. Titularul activitilor de seminar Lector dr. Marcela CIORTEA
2.4. Anul de studiu II
2.5. Semestrul I
2.6. Tipul de evaluare examen
2.7. Regimul disciplinei obligatorie

3. Timpul total estimat


3.1. Numr de ore pe sptmn 3 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar / laborator 1
3.4. Total ore din planul de nvmnt 42 din care: 3.5. curs 28 3.6. seminar / laborator 14
3.7. Total ore studiu individual 58
3.8. Distribuia fondului de timp ore

Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie 36

Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren

Pregtire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri

Tutorat

Examinri 22

Alte activiti
3.9. Total ore pe semestru 100
3.10. Numrul de credite 4

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1. de curriculum 1. Limba romn - PIPP1104
2. Literatura romn i literatura pentru copii - PIPP1105
3. Pedagogia nvmntului primar i precolar - PIPP2303
4.2. de competene - utilizarea corect i adecvat a limbii romne n diferite situaii de
comunicare oral i scris;
- comprehensiunea i interpretarea unui text la prima vedere.

5. Condiii (acolo unde este cazul)


5.1. de desfurare a cursului Sal dotat cu videoproiector i ecran de proiecie.
5.2. de desfurare a seminarului / laboratorului Sal dotat cu videoproiector i ecran de proiecie.

6. Competenele specifice acumulate


6.1. Competene profesionale C2: Realizarea activitilor specifice procesului instructiv-educativ din
nvmntul primar i precolar
C8: Aplicarea caracteristicilor nvmntului centrat pe elev n
proiectarea, implementarea i evaluarea curriculum-ului precolar
6.2. Competene transversale CT4: Promovarea valorilor asociate realizrii unui nvmnt de
calitate, n conformitate cu politicile educaionale interne i n acord
cu cele elaborate i popularizate la nivel european, pe baza cunoaterii
specificitii domeniului educaional european i a interculturalitii

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1. Obiectivul general al disciplinei C2.1. Transpunerea n practic a cunotinelor privind etapele
metodologice de realizare a activitilor specifice procesului instructiv-
educativ din nvmntul precolar.
7.2. Obiectivele specifice C2.2. Utilizarea cunotinelor de specialitate, psihopedagogice si
metodologice n realizarea activitilor instructiv-educative din
nvmntul precolar.
C2.3. Aplicarea principiilor i metodelor didactice specifice activitilor
/ disciplinelor predate care s asigure progresul precolarilor.
C2.4 Evaluarea eficacitii strategiilor utilizate i a impactului lor
asupra precolarilor prin raportare la standarde i obiective enunate
n documentele curriculare.
C2.5 Realizarea activitilor instructiv-educative care s respecte i s
ilustreze principiile i metodologiile specifice didacticilor aplicate n
nvmntul precolar.
C8.1. Identificarea caracteristicilor, principiilor i paradigmelor care
descriu i argumenteaz calitile nvmntului centrat pe elev.
C8.2. Utilizarea caracteristicilor nvmntului centrat pe elev n
analiza i interpretarea noilor tendine ale pedagogiei moderne,la
nivelul principalelor componente ale procesului de nvmnt.
C8.3. Aplicarea principiilor nvmntului centrat pe elev n realizarea
activitilor instructiv-educative pentru a asigura progresul
precolarilor.
C8.4. Evaluarea eficienei aplicrii principiilor nvmntului centrat
pe elev n proiectarea, implementarea i evaluarea activitilor
instructiv-educative, prin raportare la obiective i standarde prevzute
n documentele curriculare.
C8.5. Realizarea activitilor instructiv-educative, respectnd i
aplicnd principiile nvmntului centrat pe elev, n nvmntul
precolar.

8. Coninuturi
Coninutul disciplinei

8.1. Curs Metode de predare Observaii

1. Limbajul la precolari Prelegere


1.1. Comunicare i limbaj Conversaie
1.2. Formele limbajului Dezbatere 2h
1.3. Evoluia limbajului la precolari
1.4. Tulburrile de limbaj la precolari

2. Dezvoltarea capacitii de comunicare la nivelul nvmntului preprimar i Prelegere


primar Conversaie
2.1. Conceptul de comunicare Dezbatere
2.2. Comunicare i interaciune didactic Proiecie film 2h
2.3. Formarea capacitii de comunicare
2.4. Metodologia formrii capacitilor de comunicare la precolari i colari

3. Forme i mijloace de realizare a educrii limbajului: activiti comune (obligatorii) Prelegere


3.1. Povestirea Conversaie
3.2. Repovestirea Dezbatere 2h
3.3. Lectura dup imagini Proiecie film i
3.4. Conversaia desene animate
3.5. Memorizarea
3.6. Jocul didactic

4. Forme i mijloace de realizare a educrii limbajului: povestirea Prelegere


4.1. Conceptul de povestire Conversaie
4.2. Povestirea ca specie epic n proz Dezbatere 2h
4.3. Povestirea ca metod de nvmnt Proiecie film
4.4. Povestirea ca form de activitate organizat sau ca mijloc instructiv-educativ cu
eficien n grdinia de copii

5. Forme i mijloace de realizare a educrii limbajului: povestirile Prelegere


5.1. Povestirile copiilor dup modelul educatoarei Conversaie 2h
5.2. Povestirile copiilor dup un nceput dat Dezbatere
5.3. Povestirile copiilor dup un jalon Proiecie film i
5.4. Povestirile copiilor dup imagini desene animate
6. Forme i mijloace de realizare a educrii limbajului: memorizarea Prelegere
6.1. Valoarea instructiv-educativ a poeziilor Conversaie
6.2. Conceptul de memorizare Dezbatere 2h
6.3. Contribuia memorizrilor la educarea intelectual a precolarilor Proiecie film i
6.4. Organizarea activitilor de memorizare desene animate
6.5. Memorizarea mijloc de mbogire i nuanare a vocabularului

7. Forme i mijloace de realizare a educrii limbajului: lectura dup imagini Prelegere


7.1. Locul i importana lecturii dup imagini Conversaie
7.2. Organizarea i desfurarea lecturii dup imagini Dezbatere 2h
Proiecie film i
desene animate

8. Forme i mijloace de realizare a educrii limbajului: convorbirea Prelegere


8.1. Locul i importana convorbirii n activitatea de educare a limbajului Conversaie
8.2. Unele aspecte ale organizrii i desfurrii activitii Dezbatere 2h
Proiecie film i
desene animate

9. Forme i mijloace de realizare a educrii limbajului: jocul didactic Prelegere


9.1. Locul i importana jocului n activitatea instructiv-educativ n grdinia de copii Conversaie
9.2. Jocul didactic - definire Dezbatere 2h
9.3. Clasificarea jocurilor didactice de educare a limbajului Proiecie film i
9.4. Metodica organizrii i desfurrii jocului didactic desene animate
9.5. Modele de jocuri didactice

10. Dezvoltarea exprimrii orale, nelegerea i utilizarea corect a semnificaiilor i Prelegere


structurilor verbale orale Conversaie
10.1. nelegerea mesajului (textului) Dezbatere 2h
10.2. Reinerea textului
10.3. Identificarea secvenelor principale

11. Educarea unei exprimri verbale corecte gramatical Prelegere


11.1. Educarea auzului; pronunia corect Conversaie
11.2. Gimnastica aparatului fono-articulator; respiraia; emiterea i corectarea sunetelor Dezbatere 2h
11.3. ncurajarea exprimrii spontane

12. Dezvoltarea creativitii i expresivitii limbajului oral Prelegere


12.1. Crearea unor situaii de receptare Conversaie 2h
12.2. Povestind copiilor Dezbatere
12.3. Prezentarea poeziilor
12.4. Dramatizarea
12.5. Creaia de grup: jocuri cu cuvintele, rime

13. Achiziia timpurie a limbajului scris condiie a educaiei moderne Prelegere


13.1. Reconsiderri conceptuale ale achiziiei limbajului Conversaie 2h
13.2. Alfabetizarea o noiune nou? Dezbatere
13.3. Interaciunea dintre copil i limbajul scris Proiecie film i
desene animate

14. Copiii dicteaz i educatoarea scrie Prelegere


14.1. Povestiri create de copii Conversaie 2h
14.2. Exemplificri i lecturi Dezbatere

Bibliografie
1. *** Caietul profesional al educatoarei, Editura Omfal Esenial, Bucureti, 2006.
2. *** Cartea educatoarei, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1963, aprut sub egida Ministerului nvmntului i a
Institutului de Studii Pedagogice.
3. *** Cunoaterea copilului precolar, Editura Lyceum, Bucureti, 1992.
4. *** Curriculum pentru educaia timpurie, Editura V&Integral, Bucureti, 2008.
5. *** Curriculum pentru nvmntul precolar. Prezentare i explicitri, Didactica Publishing House, Bucureti, 2009.
6. *** Documentar metodic pentru activitile de educare a limbajului la precolari, Editura V&Integral, Bucureti, 2001.
7. *** Educarea limbajului la precolari. Texte i materiale ajuttoare, Editura Aramis, Bucureti, 2002.
8. *** ndrumtor pentru educatoare. Ghid tematic pentru aplicarea programei, Editura Aramis, Bucureti, 1999.
9. *** Laborator metodic. Supliment metodic al revistei nvmntul primar, 1/2005.
10. *** Pregtirea pentru coal n grdinia de copii. Ghid metodic de aplicare a programei activitilor instructiv-educative n
grdinia de copii. Grupa mare i de pregtire pentru coal, S.C. Tribuna nvmntului, Bucureti, 1995.
11. *** Programa activitilor instructiv-educative n grdinia de copii, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1975.
12. *** Programa activitilor instructiv-educative n grdinia de copii, Tribuna nvmntului, Bucureti, 1993.
13. ***Programa activitilor instructiv-educative n grdinia de copii i regulamentul nvmntului precolar, Editura V&Integral,
Bucureti, 2000.
14. *** Programa activitilor instructiv-educative n grdinia de copii. Ediia a II-a revizuit i adugit i legislaie i documente
reglatoare, Editura V&Integral, Bucureti, 2005.
15. *** Programe i activiti pentru nvmntul precolar, Didactica Publishing House, Bucureti, 2009.
16. ANCA, Maria; HAEGAN, Carolina, Terapia limbajului. O abordare interdisciplinar, Presa Universitar Clujean, Cluj-
Napoca, 2008.
17. ANDREESCU, Florica (coord.), ndrumtor pentru aplicarea programei activitii instructiv-educative din grdinia de copii,
Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1971.
18. ANDRONACHE, Daniel; BOCO, Muata; CHI, Vasile, Teoria i practica instruirii i a evalurii. Ghid de nvare pentru
elevii liceelor pedagogice, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2013.
19. ANDRONACHE, Daniel; BOCO, Muata; CHI, Vasile, Introducere n pedagogie i teoria i metodologia curriculumului.
Ghid de nvare pentru elevii liceelor pedagogice, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2013.
20. BARBU, H. et al., Pedagogie precolar. Didactica, Manual pentru clasa a XI-a, coli normale, specialitatea educatoare,
Editura Didactic i Pedagogic, R.A., Bucureti, 1995.
21. BARCAN-ICALIUC, Eugenia, 1001 de jocuri pentru copii, Editura Sport-Turism, Bucureti, 1979.
22. BDIC, Tatiana (coord.), Exerciii pentru dezvoltarea vorbirii precolarilor, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1979.
23. BDIC, Tatiana, nsemnri pentru educatoare, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1979.
24. BIZDUN, Maria; NEAGU, Alexandrina, Texte pentru educaia limbajului la precolari, Editura PROGnosis, Bucureti, 2000.
25. BUDA, Lucia; PETROVAN, Ramona, Ghid de practic pedagogic, Editura Focus, Petroani, 2007.
26. BURLEA, Georgeta; MILICI, Roxana Cristina, Exerciii pentru formarea i dezvoltarea aptitudinilor de colaritate. Program
complex de pregtire a copilului pentru debutul colar, Editura Polirom, Iai, 2008.
27. CAROL, Luiza, Exerciii-poezii pentru cei mai mici copii, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1976.
28. CIOLAN, Lucian, nvarea integrat. Fundamente pentru un curriculum transdisciplinar, Editura Polirom, Iai, 2008.
29. CREU, Elvira, ndrumtor metodic pentru dezvoltarea vorbirii, cunoaterea mediului nconjurtor, jocuri i activiti libere la
clasa I, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1976.
30. CRIAN, Lucia Zoria; POLHAC, Iosif, Dezvoltarea limbajului. Manual pentru anii I-II din cminele coal, Editura Didactic
i Pedagogic, Bucureti, 1991.
31. DUMITRANA, Magdalena, Copilul, familia i grdinia, Editura Compania, Bucureti, 2000.
32. DUMITRANA, Magdalena, Educarea limbajului n nvmntul precolar, Editura Compania, Bucureti, I. Comunicarea
oral, 1999, II. Comunicarea scris, 2001.
33. DUMITRU, Ion; MATEI, Gheorghe, Metodica formrii, dezvoltrii i cultivrii abilitilor de comunicare ale precolarilor i
elevilor din clasele I-IV pentru educatoare/institutoare, nvtori/institutori, studenii facultilor de pedagogie
nvmnt primar i precolar, prini, Editura Cuvntul Info, Ploieti, 2007.
34. FILIPESCU, Valentina (coord.), Instrumente i modele de activitate n spijinul pregtirii precolarilor pentru integrarea n clasa
I, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1983.
35. GHEORGHIAN, Elena; TAIBAN, Maria, Metodica jocurilor i a programului distractiv n grdinia de copii, manual pentru
liceele pedagogice de educatoare, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1973.
36. GLAVA, Adina; GLAVA, Ctlin, Introducere n pedagogia precolar, Editura Dacia Educaional, Cluj-Napoca, 2002.
37. GLAVA, Adina; POCOL, Maria; TTARU, Lolica-Lenua, Educaia timpurie. Ghid metodic pentru aplicarea curriculum-ului
precolar, Editura Paralela 45, Piteti, 2009.
38. HOBJIL, Angelica, Elemente de didactic a activitilor de educare a limbajului (etapa precolaritii), Editura Institutul
European, Iai, 2008.
39. IFTIME, Gheorghe, Jocuri logice pentru precolari i colari mici, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1976.
40. ILICA, Anton; KELEMEN, Gabriela, Didactica nvmntului precolar, Editura Universitii Aurel VlaicuArad, 2005.
41. ILICA, Anton; KELEMEN, Gabriela (coord.), Metodica activitii instructiv-educative, Editura Universitii Aurel Vlaicu Arad,
2004.
42. JURCU, Emilia; JURCU, Nicolae, Cum vorbesc copiii notri, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1989.
43. KTE, Letiia; KOVCS, Ludovic, ndrumtor metodic pentru studierea limbii romne n grdiniele cu predarea n limbile
naionalitilor conlocuitoare, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1978.
44. LESPEZEANU, Monica, Tradiional i modern n nvmntul precolar romnesc. O metodic a activitilor instructiv-
educative n grdinia de copii, Editura Omfal Esenial, Bucureti, 2007.
45. LIVINGSTONE, Tessa, Copilul vremurilor noastre: nvarea timpurie. Cum s valorifici potenialul maxim al copilului tu, trad.
de Felicia Rdulescu, Didactica Publishing House, Bucureti, 2009.
46. LOVINESCU, A. V., Jocuri-exerciiu pentru precolari, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1979.
47. MATEIA, Alexandra, Pedagogie pentru nvmntul preprimar, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 2003.
48. MATEIA, Alexandra, Copiii precolari, educatoarele i prinii. Ghid de parteneriat i consiliere, Editura Didactic i
Pedagogic, Bucureti, 2003.
49. MTSARU, Maria et al., Proiectarea didactic n nvmntul precolar, ediia a III-a revzut i adugit, Editura Casei
Corpului Didactic Grigore Tbcaru, Bacu, 2004.
50. MTSARU, Maria et al., Proiectarea didactic n nvmntul precolar, Editura Vladimed-Rovimed, Bacu, 2008.
51. MTSARU, Maria (coord.), Secrete metodice n didactica precolar. Contribuii independente i n echip la dezvoltarea
teoriei i practicii managementului educaional, Rovimed Publishers, Bacu, 2008.
52. MITU, Florica, Metodica activitilor de educare a limbajului, Editura Pro Humanitas, Bucuresti, 2000.
53. NEAGU, Maria Ramona, Jocul didactic cale de acces spre sufletul copilului, Editura Vladimed-Rovimed, Bacu, 2011.
54. NOREL, Mariana; BOTA, Oana Alina, Didactica domeniului experienial. Limb i comunicare, Editura ASCR, Cluj-Napoca,
2012.
55. PII-LAZARESCU, Emilia; EZECHIL, Liliana, Laborator precolar, Editura V&I Integral, Bucureti, 2011.
56. PTRU, Florina; MOAGHEN, Gianina, Jocul didactic activitate fundamental n grdinia de copii, Editura TehnoMedia,
Sibiu, 2011.
57. PUN, Emil; IUCU, Romi (coord.), Educaia precolar n Romnia, Editura Polirom, Iai, 2002.
58. PREDA, Viorica, Copilul i grdinia. Urgena 2000: pariul limbajului i al comunicrii, Editura Compania, Bucureti, 1999.
59. RAFAIL, Elena, Educarea creativitii la vrsta precolar, Editura Aramis, Bucureti, 2002.
60. STAN, Floarea, Jocul didactic. Jocurile exerciiu i rolul lor n educarea limbajului copiilor precolari, Editura Vladimed-
Rovimed, Bacu, 2013.
61. SURDU, Ioan; DNIL, Ioan; OVA, Siminica, Educaia limbajului n grdini (grupa pregtitoare), Editura Didactic i
Pedagogic, Bucureti, 1995.
62. SCHULMAN KOLUMBUS, Elinor, Didactic precolar, traducere i adaptare Magdalena Dumitrana, Editura V&I Integral,
Bucureti, 2000.
63. TAIBAN, Maria (coord.), Jocuri didactice pentru grdiniele de copii, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1976.
64. TAIBAN, Maria (coord.), Cunotine despre natur i om n grdinia de copii (observri, vizite, excursii i activiti cu caracter
practic), Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1979.
65. TOMA, Gheorghe; OPRESCU, Nicolae, Bazele teoretice ale psihopedagogiei precolare, Editura V&Integral, Bucureti,
2007.
66. TRIF, Letiia, Pedagogia nvmntului precolar i primar, editura Eurostampa, Timioara, 2008.
67. IPORDEI, Petre, Culegere de cntece i jocuri (pentru precolari), Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1976.
68. VARZARI E. et alii, Cunoaterea mediului nconjurtor i dezvoltarea vorbirii, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti,
1974.
69. VSCU, Teodora; PINTILIE, Elena, Jocuri didactice pentru nsuirea corect a limbii romne de ctre precolari, Editura
Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1994.
70. VOICULESCU, Elisabeta, Pedagogie precolar, Editura Aramis, Bucureti, 2001.
71. VOICULESCU, Elisabeta, Metodologia predrii-nvrii i evalurii, Editura Ulise, Alba Iulia, 2002.
72. VOICULESCU, Florea, Elaborarea obiectivelor educaionale. Teorie, cercetri, aplicaii, Ed. Imago, Sibiu, 1995.
73. WAUTERS-KRINGS, Frdrique, (Psiho)motricitate. Sprijin, prevenie i compensare, traducere din limba francez de Iulia
Mateiu, Editura Asociaiei de tiine Cognitive din Romnia, Cluj-Napoca, 2014.

8.2. Seminar / laborator Metode de predare Observaii

1. Forme i mijloace de realizare a educrii limbajului Aplicaii 1h


1.1. Proiect de activitate (integrat)
1.2. Simularea unei activiti

2. Forme i mijloace de realizare a educrii limbajului: povestirea Aplicaii


1.1. Proiect de activitate
1.2. Simularea unei activiti 1h

3. Forme i mijloace de realizare a educrii limbajului: memorizarea Aplicaii


1.1. Proiect de activitate
1.2. Simularea unei activiti 1h

4. Forme i mijloace de realizare a educrii limbajului: lectura dup imagini Aplicaii


1.1. Proiect de activitate
1.2. Simularea unei activiti 1h

5. Forme i mijloace de realizare a educrii limbajului: convorbirea Aplicaii


1.1. Proiect de activitate 1h
1.2. Simularea unei activiti

6. Forme i mijloace de realizare a educrii limbajului: jocul didactic Aplicaii


1.1. Proiect de activitate
1.2. Simularea unei activiti
1h

7. Copiii dicteaz i educatoarea scrie Aplicaii


1.1. Proiect de activitate
1.2. Simularea unei activiti 1h

Bibliografie
1. *** Curriculum pentru educaia timpurie, 2008.
2. *** Educarea limbajului la precolari. Texte i materiale ajuttoare, Editura Aramis, Bucureti, 2002.
3. *** Ghid tematic pentru aplicarea programei. ndrumtor pentru educatoare, Editura Aramis, Bucureti, 1999.
4. *** Pregtirea pentru coal n grdinia de copii. Ghid metodic de aplicare a programei activitilor instructiv-
educative n grdinia de copii (Grupa mare i de pregtire pentru coal), Editat de Tribuna nvmntului,
Bucureti, sine anno.
5. *** Programa activitilor instructiv-educative n grdinia de copii i regulamentul nvmntului precolar,
Editura V&I Integral, Bucureti, 2000, 2005, 2008.

9. Coroborarea coninuturilor cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor profesionale i angajatori


reprezentativi din domeniul aferent programului

Pe parcursul ambelor activiti vor fi punctate avantajele i limitele acestei discipline n nvmntul precolar. De asemenea vor fi
urmrite punctele-cheie ale examenului de titularizare.

10. Evaluare
Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere din nota final
10.4. Curs Corectitudinea Examen scris
cunotinelor 50 %
Rigoarea limbajului de
specialitate
10.5. Seminar / laborator Realizarea unui portofoliu scris
cuprinznd documente de
curriculum i planificare 50 %
Prezena activ la seminar oral
10.6 Standarde minime de performan
- ntocmirea unui proiect didactic;
- redactarea corect a unui text pe marginea textului literar n funcie de cerin;
- orientarea corect n Curriculum pentru educaia timpurie;
- decuparea corect a unui mesaj ascultat sau citit;
- nsuirea minimal a limbajului de specialitate;
- exprimare oral coerent i logic, dup normele actuale ale limbii romne.

Data completrii:
______________
Semntura titularului de curs
________________________

Semntura titularului de seminar


__________________________
Data avizrii n departament:
_______________________

Semntura directorului de departament


_______________________________