Sunteți pe pagina 1din 10

TEMATICA

la concursul pentru ocuparea postului de Inspector de specialitate

A. CALITATEA IN CONSTRUCłII
• Prevederile Programului de Guvernare 2005 - 2008 în domeniul CalităŃii ConstrucŃiilor şi
Amenajării Teritoriului (Capitole în care este implicat I.S.C.).
• Directiva C. E. 89/106 /EEC a Consiliului Uniunii Europene din 21 decembrie 1988 privind
produsele pentru construcŃii,amendata prin Directiva 93/68/EEC din 22 iulie 1993 .
• Familia de standarde seria ISO 9000 .ediŃia a 3-a.
• Legea 10 /1995 privind calitatea în construcŃii,cu modificările si completările ulterioare.
• Legea nr.608/2001 privind evaluarea conformităŃii produselor.cu modificările si completările
ulterioare;
• O.G. nr. 63/2001 privind înfiinŃarea Inspectoratului de Stat în ConstrucŃii - ISC aprobată prin
Legea 707 / 2001 si OrdonanŃa de Urgenta a Guvernului nr.11/2004,âprobata cu modificări
şi completări prin Legea nr.228/2004,cu modificările si completările ulterioare.
• Regulamentul de Organizare şi FuncŃionare al Inspectoratului de Stat în ConstrucŃii - ISC,
aprobat prin Decizia Primului-Ministru nr. 397/2005 cu modificările si completările ulterioare
aprobate prin Decizia Primului-Ministru nr.497/06.12.2005.
• Regulament privind controlul de stat al calităŃii construcŃiilor aprobat prin HGR nr. 272 /1994
• HGR 766 /1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcŃii.
• Regulament de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a executării
lucrărilor şi a construcŃiilor aprobat prin HGR nr. 925 /1995
• HGR nr.622/2004 privind stabilirea condiŃiilor de introducere pe piaŃa a produselor pentru
construcŃii cu modificările si completările ulterioare.
• HGR nr.891/2004 privind stabilirea unor masuri de supraveghere a pieŃei produselor
• HGR nr. 1072/2003 privind avizarea investiŃiilor din fonduri publice
• P 100 - Normativ pentru proiectarea antiseismică a construcŃiilor de locuinŃe, social
culturale, agrozootehnice şi industriale.
• NE 012-1999 - Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat şi beton
precomprimat.
• C 56-1985 - Normativ pentru verificarea calităŃii şi recepŃiei lucrărilor de construcŃii şi
instalaŃii aferente.
• InstrucŃiuni pentru verificarea calităŃii şi recepŃia lucrărilor ascunse la construcŃii şi instalaŃii
aferente.
• Alte reglementări tehnice în domeniu.
B. AUTORIZAREA CONSTRUCłIILOR Şl URBANISM
• Legea 50 / 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construire republicata, cu
modificările şi completările ulterioare.
• Regulamentul general de urbanism aprobat prin HGR nr. 525 / 1996 cu modificările si
completările ulterioare aprobate prin HGR 789 / 1997, HGR 59 / 1999, HGR 960 / 1999,
HGR 855/2001.
• Ordin MTCT 1430 / 2005 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii
nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construire

C. ALTE ACTE NORMATIVE


• OG nr. 2 / 2001 privind regimul juridic al contravenŃiilor aprobat prin Legea nr. 180 / 2002 cu
modificările si completările ulterioare.
• Codul civil.
BIBLIOGR AFIE

Nr. ACTUL NORMATIV PUBLICAT IN:


crt
A. DOCUMENTAłII GENERALE
1 Legea nr. 10 /1995 - privind calitatea in construcŃii, modificata prin M.O. Partea I nr. 12 din 24 Ianuarie 1995;
H.G.R. nr. 498 / 24 mai 2001 , privind reactualizarea limitelor amenzilor M.O. Partea I nr. 29S / 5.VI.200I M.O.
Partea I nr. 817 / 12.XI.2002
contravenŃionale si prin Legea nr.587/2002 - pentru modificarea art.40

2 Legea nr. 50 /1991 privind autorizarea executării lucrărilor de M.0.933 /13.10.2004 M.O.nr. 412/16.V.2005;
construcŃii republicata cu modificările si completările ulterioare M.O. nr.825 bis/ 13.IX 2005
precum si Normele metodologice de aplicare aprobate prin Ordinul
ministrului transporturilor,constructiilor si turismului nr. 1430/2005.

OrdonanŃa nr. 63 / 30 august 2001, privind înfiinŃarea Inspectoratului M.O. Partea I nr. 536/01 septembrie
de Stat in ConstrucŃii - I.S.C.aprobata prin Legea nr.707/2001 cu 2001
modificările si completările ulterioare
4 Legea nr. 707/2001 , privind aprobarea OrdonanŃei nr. 63 / 30 august M.O. Partea I nr. 785 / ll.XIl.200L
2001, privind înfiinŃarea Inspectoratului de Stat in ConstrucŃii - I.S.C.
cu modificările sI completările ulterioare
5 Legea locuinŃei nr. 114 /1996 republicata cu modificările si republicate in M.O. Partea I nr. 393/31
completările ulterioare si Normele metodologice de aplicare aprobate decembrie 1997 si M.O, Partea I nr. 690 /
22.12.2000,M.O.Partea I nr.203/21.08.1997
prin NG 446/12.08.1997 cu modificările si completările ulterioare

6 Legea administraŃiei publice locale * nr. 215 / 2001 republicata in M.O» Partea I nr. 204 cit» 23
aprilie 2001
7 Codul Civil
8 Legea protecŃiei muncii nr. 90 /1996 M.O, Partea I nr. 157 / 23.07.1996
9 OrdonanŃa nr. 2 /12 iulie 2001 - privind regimul juridic al M.O. Partea 1 ur. 410 / 25.Vir.2001s M.O.
contravenŃiilor aprobata prin Legea nr. 180 / 2002 cu modificările si Partea I nr. 268 / 22.IV.2002
completările ulterioare
Legea nr. 608/2001, privind evaluarea conformităŃii produselor cu M.O. Partea! nr. 712/08.IX.2001
modificările si completările ulterioare si HG de aplicare.

1.1 Regulament privind controlul de stat al calităŃii iu construcŃii, aprobat prin M.O. Partea I nr. 193 din 28 iulie 1994
H.G.R. nr. 272 / U iunie 1994
12 %eguJament de recepŃie al lucrărilor de construcŃii si instalaŃii aferente M.O. Partea I nr. 193 din 28 iulie 1994
acestora , aprobat prin H.G.R. nr. 273 / 14 iunie 1994
13 Regulamente aprobate prin H.G.R. nr. 766 / 21 noiembrie 1997 M.O. Partea I ur. 352 din 10 decembrie 1997

14 H.G.R. nr. 525 /1996 - Regulament general de urbanism - republicat,cu M.O, Partea Iar. 856 / 27 noiembrie 2002
modificările si completările ulterioare
15 Legea nr. 350 / 2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul M.O. Partea I nr. 373 /10.07.2001

16 Legea nr. 422 / 2001 privind protejarea monumentelor istorice M.O. Partea I ar. 407 / 24.07.2001

17 O.G.R. nr. 21 / 2002 privind gospodărirea localităŃilor urbane si rurale M.O. Partea I nr. 86 / 01.02.2002 si M.O.
si Legea nr. 515/ 2002 de aprobare a OrdonanŃei Partea I nr. 578 / 05,08.2002

18 O.G.R nr. 20 /1994 - privind masuri pentru reducerea riscului seismic M.O. ParteaI nr.516 bis/25.10.1999
al construcŃiilor existente, republicata cu modificările si completările M.O. Partea! nr.665/23.10.2001 M.O.
Partea I nr. 100/05.02.2002 M.O.Partea I
ulterioare si Normele metodologice de aplicare ale acesteia aprobate
ur. 80/30.01.2006
prin HG 1364/2001 cu modificările si completările ulterioare.
19 O.G-R nr. 29 / 2000 - privind reabilitarea termica a fondului construit M.O. Partea I nr.41 /31 ianuarie 2000
existent si stimularea economisirii energiei termice, aprobata cu 1W.O. Partea I nr.422 /18 luate 2002 MO.
Partea I nr.890 / 9 decembrie 2002
modificări si completări prin Legea nr. 325/27 mai 2002 si O.G.R. nr.
174 / 27.11.2002, privind instituirea masurilor speciale pentru
reabilitarea termica a unor clădiri de locuit multietajate

i
B. DOCUMENTATII SPECIFICE
(

ACTIVITATII IN CONSTRUCTII
1 P100 - 92 - Normativ pentru proiectarea antiseismica a construcŃiilor B.C, voJ. 1 - 2 /1992 si 11 /1996B.C. nr,5/20i
de locuinŃe, social culturale, agrozootehnice si industriale asimilat ;M.O.Partea I ar.462 bis /31.05.2005
prin Codul de proiectare seismica P 100 "2004.

2 N E 012 - 99 - Cod de practica pentru executarea lucrărilor din beton, B.C. 8 - 9 /1999 si 10 / 1999
beton armat si beton precomprimat.
3 P 2 - 85 - Normativ privind alcătuirea, calculul si executarea B.C. .11/1985
structurilor din zidărie.
4 P 85 - 96 - Normativ pentru proiectarea construcŃiilor cu pereŃi B.C. 10/1996
structurali de beton armat.
P10 - 86 - Normativ privind proiectarea si executarea lucrărilor de B.C. 1 / 1987;B.C 3 / 1987;B.C.7/1991
fundaŃii directe la construcŃii.
6 GE 029-1997 Ghid practic privind tehnologia de execuŃie a piloŃilor B.C. 12/1998
pentru fundaŃii
7 P 59 - 86 - InstrucŃiuni tehnice pentru proiectarea si folosirea armării B.C 10/1986
cu plase sudate a elementelor de beton,
8 C 28 - 83 - InstrucŃiuni tehnice pentru sudarea armaturilor de otel B.C 7/1983
beton.
9 C 130 - 78 - InstrucŃiuni tehnice pentru aplicarea prin torcretare a B.C. 8/1979
mortarelor si betoanefor.
10 P 104 - 83 - InstrucŃiuni tehnice pentru proiectarea si executarea B.C. 2/1984 si 10 /1995
pereŃilor si acoperişurilor din elemente din beton celular autocfavizat.

11 C 112 - 86 - Normativ privind proiectarea si executarea hidro izolaŃiilor B.C. 9 / 1986,4 / 1987 si 3 /1989
din materiale bituminoase la lucrările de construcŃii.

C 83 - 75 - îndrumător privind executarea trasării de detaliu in B.C. 1/1976


construcŃii.
13 *JP 051 - 2001 - Normativ pentru adaptarea caldirilor civile si spaŃiului MO. Partea I ar.287/31.05.2001 Broşura IPCT
urban aferent la exigentele persoanelor cu handicap.

14 C 16 - 84 - Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de B.C. 6/1985


construcŃii si a instalaŃiilor aferente.
15 P 130 - 99 - Normativ privind urmărirea comportării In timp a B.C. 1/2000
construcŃiilor.
16 C 56 - 85/completat de C56/2002 - Normativ pentru verificarea calităŃii B.C. 1-2/1986,4/1976 si4/
si recepŃia lucrărilor de construcŃii si instalaŃii aferente. 1977,M.O.Partea 1 nr.877/10.12J003JAuexn
B.C. nr.19/2003

17 C 26 - 85 - Normativ pentru incercarea betonului prin metode B.C. «/ 1985 si 2/1987


nedistructive.
18 C 149 - 87 - InstrucŃiuni tehnice privind procedeele de remediere a B.C. 5/1987
efectelor pentru elementele de beton si beton armat.

19 C 150 -1999 - Normativ privind calitatea îmbinărilor sudate din otel, B.C. 7/2000
le construcŃiilor civile , industriale si agricole
20 STAS 10.107/ 0-90 - Calcul si alcătuirea elementelor structurale din beton, beton armat sf beton
recomprlmat
21 NE 014-2002 - Normativ pentru executarea imbracamintllor rutiere din B.C. 8/2004
beton de ciment in sistemul cofraje fixe si glisante .

C. DOCUMENTATII SPECIFICE DOMENIULUI DRUMURI


1 Ordinul M.T. nr. 45 / 27 ian. 1998 - pt. aprobarea Normelor tehnice M.O. Partea I ur. 138 bis / 6 apr. 1998
privind proiectarea , construirea si modernizarea drumurilor.

2 Ordinul M.T. nr. 46 / 27 ian. 1998 - pt. aprobarea Normelor tehnice M.O. Partea I nr. 138 bis / 6 apr. 1998
pentru stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice
3 Ordinul M.T. nr. 47 / 27 ian. 1998 - pt. aprobarea Normelor tehnice M.O. Partea I or, 138 bis / 6 apr. 1998
privind amplasarea lucrărilor edilitare , a stâlpilor pentru instalaŃii si a
pomilor in localităŃile urbane,
4 Ordinul M.T. nr. 48 / 27 ian. 1998 - pt. aprobarea Normelor privind M.O. Partea I nr. 138 bis / 6 npr, 1998
amplasarea si exploatarea balastierelor din zona drumurilor si a
podurilor
5 Ordinul M.T. nr. 49 / 27 ian. 1998 - pt. aprobarea Normelor tehnice M.O. Partea l nr. 138 bis / 6 apr. 1998
privind proiectarea si realizarea străzilor in localităŃile urbane.

Normativ AND 554 / 2002 - Normativ pentru întreŃinerea si repararea drumurilor

7 NE 014-2002 - Normativ pentru executarea imbracamintilor rutiere din B.C. 5/2004


seton de ciment fn sistemul cofraje fixe si glisante .
8 STAS 4032 /1 -1990 - Lucrări de drumuri. Terminologie
9 SR 174 -1 / 2002 - îmbrăcam in ti bituminoase cîlindrate executate la cald. CondiŃii tehnice generale de
calitate
10 SR 174 - 2 /1997 - Imbracaminti bituminoase cilindrate executate la cald. CondiŃii tehnice pentru
prepararea si punerea in opera a mixturilor asfaltice si recepŃia imbracamintilor executate.

11 STAS 175 »87 - imbracaminti bituminoase turnate, executate la cald . CondiŃii tehnice generale de calitate .

12 STAS 2914 - 84 - Lucrări de drumuri. Terasarnente. CondiŃii tehnice generale de calitate.

13 STAS 6400 - 84 « Lucrări de drumuri. Straturi de baza si de fundaŃie . CondiŃii tehnice generale de calitate .

SR 6978 /1995. Lucrări de drumuri. Pavaje de piatra naturala, pavele măsurate , pavele abnorme si
calupuri.
15 STAS 1139 - 87 . Borduri din beton

16 STAS 1913 /13 - 83. Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de compactare. încercarea Proctor

17 STAS 10473 /1 -1987 . Lucrări de drumuri, straturi rutiere din agregate naturale sau pământuri stabilizate
cu ciment. CondiŃii tehnice generale de calitate .
18 STAS 662 -1990 . Lucrări de drumuri. Agregate naturale si piatra prelucrata pentru drumuri. CondiŃii
ehnice generale de calitate .
19 SR 7970 - 2001 - Lucrări de drumuri. Straturi de baza din mixturi asfaltice cilindrate executate la cald .
CondiŃii tehnice de calitate si prescripŃii generale de execuŃie.
20 Normativ AND 559 /1999, - privitor la mixturi gen mortar asfaltîc antiflsura.
21 N E 012 - 99 - Cod de practica pentru executarea lucrărilor din beton, B.C. 8 - 9 /1999
beton armat si beton precomprirnat {partea 1)
BIBLIOGRAFIE

LEGISLAłIE Şl REGLEMENTĂRI TEHNICE PRIVIND AUTORIZAREA


EXECUTĂRII CONSTRUCłIILOR

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcŃii republicata cu


modificările si completările ulterioare precum si Normele metodologice
de aplicare aprobate prin Ordinul ministrului
transporturilor.construcŃiilor si turismului nr. 1430/2005.
Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul cu modificările şi
completările ulterioare (Legea nr. 289/7.07.2006).
Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice cu modificările şi
completările ulterioare (Legea nr. 259/23.06.2006 şi Legea
nr.258/23.06.2006 ptr. modificarea şi completarea O.G. nr.43/2000).
Codul Civil Servituti
O.G.R. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenŃiilor aprobata prin Legea nr. 180 /
2002 cu modificările si completările ulterioare
O.G.R. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităŃilor urbane si rurale si Legea nr. 515/
2002 de aprobare a OrdonanŃei
H.G.R. nr.525/1996 Regulament general de urbanism - republicat,cu modificările si
completările ulterioare
LEGISLAłIE Şl REGLEMENTĂRI TEHNICE ÎN CONSTRUCłII PRIVIND
CALITATEA CONSTRUCłIILOR

Legea nr. 10/1995 privind calitatea in construcŃii, modificata prin H.G.R. nr. 498/24 mai
2001 , privind reactualizarea limitelor amenzilor contravenŃionale si
prin Legea nr.587/2002 - pentru modificarea art.40
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcŃii republicata cu
modificările si completările ulterioare precum si Normele metodologice
de aplicare aprobate prin Ordinul ministrului
transporturilor,construcŃiilor si turismului nr. 1430/2005.
Legea nr.608/2001 privind evaluarea conformităŃii produselor cu modificările si
completările ulterioare si HG de aplicare.
O.G.R. or, 2/2001 privind regimul juridic al contravenŃiilor aprobata prin Legea nr. 180 /
2002 cu modificările si completările ulterioare
O.G.R. nr, 29/2000 privind reabilitarea termica a fondului construit existent si stimularea
economisirii energiei termice , aprobata cu modificări si completări
prin Legea nr. 325/27 mai 2002 si O.G.R. nr. 174 / 27.11.2002 ,
privind instituirea masurilor speciale pentru reabilitarea termica a unor
clădiri de locuit multietajate
H.G.R. or.272/1994 Regulament privind controlul de stat al calităŃii in construcŃii, aprobat
prin H.G.R. nr. 272 /14 iunie 1994
H.G.R. Ti nr.273/1994 Regulament de recepŃie a lucrărilor de construcŃii si
instalaŃii aferente
acestora , aprobat prin H.G.R. nr. 273 /14 iunie 1994
H.G.R. nr.766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in construcŃii prin
HG nr. 766/21 noiembrie1997
P 100-1992 Normativ pentru proiectarea antiseismica a construcŃiilor de locuinŃe ,
social culturale , agrozootehnice si industriale asimilat prin Codul ele
proiectare seismica P 100 -2004.
C83-X1975 C 83 - 75 - îndrumător privind executarea trasării de detaliu in
construcŃii
P 7 - 2000 normativ privind fundarea construcŃiilor pe pământuri sensibile la
umezi re
NE 012-1999 normativ privind proiectarea si executarea lucrărilor de fundaŃii directe
la construcŃii
cod de proiectare si execuŃie pentru construcŃii fundate pe pământuri
cu umflări si contracŃii mari
normativ privind executarea lucrărilor de terasamente pentru
..... realizarea fundaŃiilor construcŃiilor civile si industriale
cod de practica pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat si
beton precomprimat
NE 013 -2002 cod de practica pentru execuŃia elementelor prefabricate din beton,
beton armat si beton precomprimat
C 11-1974 instrucŃiuni tehnice privind alcătuirea si folosirea in construcŃii a
panourilor din placaj pentru cofraje
C 28-1983 instrucŃiuni tehnice pentru sudarea armaturilor de otel - beton
P 59-1986 instr. tehn. pt. proiect, si folosirea armării cu plase sudate a eiem. de
beton
Normativ pentru proiectarea construcŃiilor cu pereŃi structurali de
P 85-1996 beton armat ^
InstrucŃiuni tehnice pentru aplicarea prin torcretare a mortarelor si
C 130-1978 betoanelor
P 2-1985 normativ privind alcătuirea, calculul si executarea structurilor din
zidărie
C 17-1982 instruct. tehnice privind compoziŃia si prep. mortarelor de zidărie si
tencuiala
P 104-1983 instrucŃiuni tehnice pentru proiectarea si executarea pereŃilor si
acoperişurilor din elemente din beton celular autoclavizat
P113-1981 instrucŃiuni tehnice privind proiectarea, executarea si recepŃionarea
pereŃilor despărŃitori din panouri prefabricate pe baza de produse
lemnoase
C 193-1979 instrucŃiuni tehnice pentru executarea zidăriilor din piatra bruta
C 14-1982 normativ pentru folosirea blocurilor mici din beton cu agregate uşoare
la lucrările de zidărie
Normativ privind calitatea îmbinărilor sudate din otel, ale construcŃiilor
C 150-1999 STAS civile , industriale si agricole
Calculul si alcătuirea elementelor structurale din beton , beton armat si
10.107/0-90 beton precomprimat
GP 089 - 2003 ghid pentru proiectarea scărilor si rampelor !a clădiri
normativ privind criteriile de performanta specifice rampelor si scărilor
pentru circulaŃia pietonala in construcŃii
NP 064 - 2002 normativ pentru proiectarea mansardelor la clădiri de locuit
NP 005 - 2003 normativ pentru proiectarea construcŃiilor din lemn
C 36-1986 îndrumător privind utilizarea in construcŃii a plăcilor din fibre de lemn
GE 030 -1997 ghid privind execuŃia protecŃiilor prin hidrofobizate a materialelor de
construcŃie aparente (lemn, beton, cărămida, piatra naturala si
artificiala)
NP 069 - 2002 normativ privind proiectarea, execuŃia si exploatarea învelitorilor
acoperişurilor in panta la clădiri
C112-1986 Normativ privind proiectarea si executarea hidroizolaŃilor din materiale
bituminoase la lucrările de construcŃii
_ _ _ _ _ ........ normativ privind executarea tencuielilor umede groase si subŃiri

C 4-1977 instrucŃiuni tehnice pentru aplicarea tapetelor


C 223-1986 instrucŃiuni tehnice pentru executarea placajelor din placi de faianŃa,
majolica si placi ceramice smălŃuite aplicate pe pereŃi prin lipire cu
paste subŃiri
C 199-1979 instrucŃiuni tehnice privind manipularea, depozitarea, transportul si
montarea in construcŃii a tâmplăriei din lemn
C 149-1987 InstrucŃiuni tehnice privind procedeele de remediere a defectelor
pentru elementele de beton si beton armat,
C 26 - 1985 | Normativ pentru încercarea betonului prin metode nedîstructive
C 16 - 1984 | Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcŃii si
|a instalaŃiilor aferente
Normativ pentru adaptarea clădirilor civile si spaŃiului urban aferent la
NP 051 - 2001 exigentele persoanelor cu handicap. "
normativ pentru proiect, si execut, lucrărilor de izolaŃii termice la clădiri
CE 107/0-2002 normativ pentru executarea lucrărilor de zugrăveli si vopsitorii
C 3-1976 I
20 - 2000 I normativ privind protecŃia construcŃiilor împotriva trăsnetului
9/1-1996 normativ pentru exploatarea instalaŃiilor sanitare
19-1994 normativ pentru proiectarea si executarea instalaŃiilor sanitare
P 96-1996 ghid pentru proiectarea si executarea instalaŃiilor de canalizare a
apelor meteorice din clădiri civile, socia l-cultura le si industriale.
113-2002 normativ privind proiectarea si executarea instalaŃiilor de încălzire
centrala
normativ privind condiŃiile de evacuare a apelor uzate in reŃelele de
C 56-1985 canalizare ale localităŃilor
normativ pentru verificare calităŃii si recepŃia lucrărilor de construcŃii
normativ pentru verificarea calităŃii si recepŃia lucrărilor de instalaŃii
aferente construcŃiilor
normativ de siguranŃa la foc a construcŃiilor Normativ
P 118-1999 privind comportarea in timp a construcŃiilor
BIBLIOGRAFIE INSTALAłII Şl REłELE ELECTRICE

Indicativ Denumire reglementare tehnică


reglementare
tehnică
118/1-2001 Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaŃiilor interioare de curenŃi slabi aferente
clădirilor civile şi de producŃie.
118/2-2002 Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaŃiilor electrice de semnalizare a incendiilor şi a
sistemelor de alarmare contra efracŃiei din clădiri
GP 052-2000 Ghid pentru inst. electrice cu tensiuni de până la 1000 V ca. şi 1500 V c.c.
C 16-1984 Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcŃii şi a instalaŃiilor aferente
C 56-2002 Normativ pentru verificarea calităŃii şi recepŃia lucrărilor de instalaŃii aferente construcŃiilor

17/2-2001 Normativ pentru exploatarea instalaŃiilor electrice cu tensiuni până la 1000V ca. şi 1500V ce

C 142-1985 InstrucŃiuni tehnice pentru executarea şi recepŃionarea termoizolaŃiilor la elemente de instalaŃii

BIBLIOGRAFIE INSTALAłII SANITARE Şl TERMOVENTILAłII Şl REłELE

Indicativ Denumire reglementare tehnică


reglementare
tehnică
15-1998 Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaŃiilor de ventilare şi climatizare
I 5/2-1998 Normativ privind exploatarea instalaŃiilor de ventilare şi climatizare
19-1994 Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaŃiilor sanitare
I 9/1-1996 Normativ pentru exploatarea instalaŃiilor sanitare
113-2002 Normativ privind proiectarea şi executarea instalaŃiilor de încălzire centrală
GP 051-2000 Ghid de proiectare, execuŃie şi exploatare a centralelor termice mici
C 16-1984 Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcŃii şi a instalaŃiilor aferente
C 56-2002 Normativ pentru verificarea calităŃii şi recepŃia lucrărilor de instalaŃii aferente construcŃiilor

C 142-1985 InstrucŃiuni tehnice pentru executarea şi recepŃionarea termoizolaŃiilor la elemente de instalaŃii


NP 031-1999 Normativ pentru proiectarea, execuŃia şi exploatarea instalaŃiilor de încălzire prin radiaŃie de
pardoseală
NP-I 7-2002 Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaŃiilor electrice cu tensiuni până la 1000V ca. şi
1500Vcc
NP 029-2002 Normativ de proiectare,execuŃie şi exploatare pentru reŃele termice cu conducte preizolate
NP 058-2002 Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie
termică - reŃele şi puncte termice
NP-I 7-2002 Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaŃiilor electrice cu tensiuni până la 1000V ca. şi
1500Vcc
BIBLIOGRAFIE INSTALAłII Şl REłELE GAZE NATURALE

indicativ Denumire reglementare tehnică


reglementare
tehnică
I 31-1999 Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate
(G.P.L)
C 16-1984 Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcŃii şi a instalaŃiilor aferente
C 56-2002 Normativ pentru verificarea calităŃii şi recepŃia lucrărilor de instalaŃii aferente construcŃiilor

C 142-1985 InstrucŃiuni tehnice pentru executarea şi recepŃionarea termoizolaŃiilor la elemente de instalaŃii


NTPESAGN Norme tehnice privind proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze
/2004 naturale