Sunteți pe pagina 1din 1

RF

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL MUNICIPAL CHI$INAU

00023 I 65

DECIZIE.
nr. I/ll din 26 1w!* Po'l*- -

Despre abrogarea decizier


Consiliului municipal Chiginiu nr'
3/34-3 din 19.11.2015 ,,Cu Privire
la transmiterea unui teren din str. A.
Pugkin I.P. ,,Muzeul National de
Arte al Moldovei"

Avdnd vedere necesitatea amenajdrii terenului cu numdrul cadastral


in
0100520318 din str. A. Puqkin, in interes rt' 3 9i art' 9 din Legea
nr. gt din 05.04.2007 ,,Privind terenurile 9i delimitarea lor", art'
9 alin. (2) li art. 10/l din Legea nr. 121 rivind administrarea 9i
(2) li
deetatizareaproprietatii public-e", art. 14 alin. (3) art. 19 atin. (4), art. 74 alin'
alin. (4) ain Lfge u'nt.436-XVI din 28.12.2006 ,,Privind administrafia publica
local6", Consiliul municipal Chigindu DECIDE:

l. Se abrogi decizia Consiliului municipal ChiginSu nr. 3134'3 din


19.11.2015 ,,Cu prlvire la transmiterea unui teren din str. A. Pugkin I.P. ,,Muzeul
Nafional de And al Moldovei".
'Directia relalii publice va publica pe pagina web a Primiriei municipiului
2.
Chiginiu prezenta decizie.

3. Viceprimarul de ramurd al municipiului Chigindu va asigura controlul


indeplinirii prevederilor prezentei decizii.

PRE$EDTNTE DE $EDrN].

SECREI-AR IN'|ERIMAR
AL CONSILIIJLUI arr I r\LVIA

S-ar putea să vă placă și