Sunteți pe pagina 1din 4

Intocmire devize - definitii termeni :

Proiect
= un efort desfasurat intr-o perioada temporara de timp, pentru a crea un produs, serviciu cu caracter unic.

Studiu de prefezabilitate
= documentatia tehnico-economica prin care se fundamenteaza necesitatea si oportunitatea investitiei pe baza de
date tehnice si economice.

Studiu de fezabilitate
= documentatia tehnico-economica prin care se stabilesc principalii indicatori tehnico-economici aferenti
obiectivului
de investitii pe baza necesitatii si oportunitatii realizarii acestuia si care cuprinde solutiile functionale, tehnologice,
constructive si economice ce
urmeaza a fi supuse aprobarii.

Proiectul tehnic
= reprezinta documentatia scrisa si desenata pe baza careia se vor executa lucrarile de constructii privind realizarea
obiectivului de investitie - produsului constructie.

Caietul de sarcini
= este documentatie ce cuprinde obligatoriu specificatii tehnice. Specificatiile tehnice = cerinte, prescriptii,
caracteristici
tehnice ce ajuta la descrierea fiecarei lucrari, serviciu sau produs. Specificatiile tehnice descriu particularitati
despre:
nivelul de calitate si performanta;
impactul asupra mediului inconjurator;
dimensiuni, terminologie;
siguranta in exploatare;
modalitati de asigurare a calitatii;
ambalare, etichetare;
conditii de certificare a conformitatii produselor, reguli de proiectare si calcul;
metode si procedee de executie;
evaluarea, inspectia si receptia lucrarilor;
oridinea de exectie si montaj;
masuri de securitate si sanatate in munca;
masuri de asigurare a calitatii lucrarilor;
masuri de prevenire si stingere a incendiilor;
masuri de demolare.

Licitatia
= este un concurs prin care autoritatea contractanta sau investitorul, invita ofertantii sa isi expuna ofertele
elaborate pe baza
documentatiei si metodologiei licitatiei, in scopul adjudecarii executiei lucrarilor pentru realizarea investiei, in
favoarea celui mai competitiv
ofertant. Tipuri de licitatie dupa felul in care se desfasoara:
licitatia deschisa - oricine dintre ofertanti are dreptul sa isi expuna oferta, procedura de ofertare se desfasoara
intr-o singura
etapa;
licitatie restransa - etapa selectarii candidatilor, urmata de etapa evaluarii ofertelor depuse;
dialogul competitiv - 3 etape: selectarea candidatilor, dialogul cu candidatii admisi, evaluarea ofertelor;
negocierea cu publicarea prealabila a unui anunt de participare;
negocierea fara publicarea prealabila a unui anunt de participare;
cererea de oferta - autoritatea contractanta solicita oferte de la mai multi furnizori, exceutanti sau prestatori de
servicii, urmand
sa il aleaga pe cel mai favorabil. Cererea de oferta se aplica in situatia in care valoarea estimata fara TVA a
contractului de achizitie
publica este mai mica decat echivalentul in lei astfel: - contract de furnizare - 75 000 euro, contract de servicii - 75
000 euro, contract de
lucrari - 500 000 euro.
concursul de solutii - se foloseste pentru proiectarea urbanistica, peisagistica, arhitectura.

Ofertarea
= angajamentul ferm al ofertantului ca in conformitate cu documentele licitatiei, va realiza proiectul.

Oferta
= actul juridic prin care operatorul economic isi manifesta vointa de a se angaja din punct de vedere juridic intr-un
contract de achizitie
publica.

Contract
= actul juridic incheiat cu acordul de vointa al investitorului si ofertantului caruia i s-a adjudecat realizarea
investitiei.

Contract de achizitie publica


= este contractul incheiat in scris intre una sau mai multe autoritati contractante, pe de o parte, si unul sau
mai multi operatori economici, pe de alta parte, avand ca obiect executia de lucrari, frunizarea de produse sau
prestarea de servicii.

Achizitie publica
= obtinerea definitiva sau temporara de catre o persoana juridica, denumita autoritate contractanta, a unor
produse, lucrari,
servicii, prin atribuirea unui contract de achizitie publica, finantat de la bugetul de stat, bugete locale, credite
externe garantate sau contractate
de stat, fonduri externe nerambursabile sau alte surse.

Executia
= este etapa de realizare progresiva a constructiei, regasindu-se intr-un ansamblu de elemente preponderent
economice si
productive.

Receptia lucrarilor de constructii


= este actul prin care investitorul atesta efectuarea lucrarilor de constructii, in acord cu prevederile
contractuale si cu specificatiile documentelor oficiale si declara ca accepta sa preia lucrarile realizate si ca pot fi
date in esploatare.

Cartea tehnica a constructiei


= reprezinta totalitatea documentelor tehnice ce se refera la proiectarea, executia, receptia, exploatarea si
urmarirea comportarii in exploatare a constructiei, continand toate datele, actele si evidentele necesare pentru
identificarea si stabilirea starii
tehnice a constructiei respective si a evolutiei ei in timp.

Articol de deviz
= reprezinta incadrarea articolului de lucrare, in indicatoare de norme de deviz, corespunzator categoriei de
lucrare,
capitolului de lucrare, articolului de lucrare, variantei de lucrare precum si in preturi unitare pe articole de deviz
aferente.

Norma de deviz
= specificatie tehnico- economica, ce releva consumurile specifice medii de resurse aferente realizarii unei unitati
de
masura din articolul de deviz, corespunzator lucrarii respective.

Invesitie
= un proiect pentru a carui realizare se aloca o suma de bani.
Documentatie tehnico-economica
= un ansamblu de piese scrise cu caracter atat tehnic cat si economic, necesare evaluarii investitiei in
faza de proiect, cat si urmaririi ei, in etapa de realizare a executiei.

Deviz general
= reprezinta documentul economic prin care se estimeaza pretul total al lucrarilor de realizare a investitiei, se
elaboreaza in
faza de proiect, mai exact in etapa studiului de fezabilitate.

Pret unitar pe articol de deviz


= se stabileste pe baza normei de deviz si reprezinta costul executiei unei unitati de masura dintr-un articol
de deviz.

Consumul specific
= cantitate din resursa material/ manopera/ utilaj, necesara realizarii unei unitati de masura din articolul de deviz.

Antemasuratoarea
= este documentul prin care se evalueaza cantitatile de lucrari necesare realizarii fiecarui articol de lucrare ce se va
executa in cadrul fiecarei categorii de lucrari dintr-un obiect de constructie.

Indicatoare de norme de deviz


= piese scrise aferente fiecarui stadiu fizic de executie al unei constructii, structurate in capitole de lucrari,
in care sunt cuprinse normele de deviz.

Stadiu fizic
= este o parte a unui obiect de constructie ce se pune in opera de un singur tip de executant.

Obiectiv de investitie
= sistem de obiecte de constructie, asamblate dupa rolul si functiile ce le realizeaza impreuna cu scopul indeplinirii
functionalitatii obiectivului propus.

Articol de lucrare
= reprezinta o lucrare de constructii simpla, de nivel elementar, ce se realizeaza de personal din cadrul aceleiasi
meserii,
pe un post de lucru specific, cu tehnologie si mijloace de munca adecvate.

Extrase de resurse
= sunt reprezentate de liste ce contin cantitati si tiplologii de resurse, mijloace ce sunt folosite pentru executia
lucrarilor
de constructii.

Unitate de masura de articol de deviz


= este cantitatea de lucrare ce se foloseste pentru a crea o unitate de articol de deviz.

Utilaje si echipamente tehnologice


= sunt utilajele si echipamentele care contribuie la realizarea unor procese tehnologice sau in acelasi
timp la realizarea scopului unui obiect de constructie, obiecte de constructie.

Utilaje si echipamente functionale


= sunt utilaje si echipamente caracterisitice instalatiilor si ajuta la indeplinirea rolului obiectului de
constructie respectiv.

Liste de utilaje si echipamente tehnologice


= se realizeaza pentru fiecare obiect de constructie cu date tehnice ale utilajelor si
echipamentelor si vor fi insotite de fise tehnice ale acestora.

Atasamente
= sunt masuratori facute la lucrare ce releva in mod explicit cantitatile de lucrari relizate.

Situatii de plata
= devize calculate pe baza de atasamente sau masuratori, cu preturile unitare din oferta.

Pierderi tehnologice
= sunt pierderi ce au loc din fabricarea si punerea in opera a materialelor.

Pierderi netehnologice
= se produc prin manipulare, transport, depozitare.

Norme locale
= consumuri specifice de resurse aferente activitatii de constructie din cadrul firmei respective.

Obiect de constructie
= parte a obiectivului de investitie ce are proprietatea de a functiona distinct in cadrul sistemului.

Categorie de lucrare
= este corespunzatoare unui stadiu fizic de constructie.