Sunteți pe pagina 1din 12

5 Stalia de transport (banda transportoare)

5.7 Descriere

lntroducerea sistemelor de transport a revolulionat productia industriald, fiind utilizate de Henry Ford, in
1913, ca o metodd complet noud de organizare a muncii, cu dezvoltarea liniei de asamblare 9i utilizarea lor
in productia de automobile.

Statia de transport poate fi vazutd at6t ca un sistem integrat, precum gi ca un subsistem din cadrul unei linii
de fabrica{ie, Ca atare, acesta este format din module care pot fi demontate, pdnd la stadiul de
componente. Acest lucru da nagtere la oportunitali suplimentare pentru utilizarea acestor componente in
cadrul altor leclii,

Pagina 24 din 52
5.2 Componentele staliei de transport
Urmatorul tabel listeazd cele mai importante componente ale statiei de transport, impreund cu simbolul
circuitelor,

Poza Simbol Descriere

Motor de curent continuu cu


reductor mecanic, Motorul se
{-J'-.
a-rl
w poate roti in ambele sensuri,

I
I
Bobina (oprito/ deflector),

+* poate acliona ca un deflector


sau opritor, in modul deflector
bobina scoate piesele
transportate de banda in afara
sistemului. in modul opritor
piesele transportate de bandi
sunt oprite de bobinS.
Senzorul inductiv poate sesiza
obiecte metalice sau obiecte
conducdtoare.

Senzorul optic, detecteazd orice


piesd care blocheazd fasciculul
de lumini infrarogie emis de
senzor (toate piesele
netransparente).

Pagina 25 din 52
Releu, activeazd motorul
? Al electric, folosit pentru a inversa
\-\ttrl *-T-- polaritatea de alimentare a
I{ t: motorului (inversarea de
direc{ie).

lnterfala Multi-pin pentru


conexiunile electrice de
intrdri/iesiri.

5.3 Conectare Si asamblqre

Sta{ia de transport este furnizatd in stare asamblatd. Pentru punerea in functiune, sta[ia trebuie sa fie
conectata la portul USB al PC-ului, utilizdnd modulul EasyPort, precum 9i alimentatd cu energie electricd
folosind sursa de 24Y furnizald.
Sta[ia poate fi modificatd, in scopul de a indeplini diferite sarcini, Functia definiti de utilizator este in primul
rdnd determinatd de pozitia senzorilor gi a bobinei.
Bobina poate acliona ca un opritor sau deflector (de exemplu, bobina poate dirija piesele transportate de
bandd spre o zond tampon), in funclie de pozilia de montaj (de care parte a transportorului este montati).
Senzorul optic (bariera opticd) reaclroneazd la toate piesele care trec prin raza lui de acfiune, in timp ce
senzorul inductiv reac{ioneazd doar la piese metalice.

5.4 Exemple de exercilii utilizdnd stalia de transport


Exemplele urmdtoare explicd pas cu pas modul de func{ionare a software-ului de simulare FluidSlMo,
precum gi interactiunea acestuia cu componentele hardware ale staliei de transport.

Exercitiu
Stalia de transport trebuie sd indeplineasci urmdtoarea funclie: banda transportoare trebuie sd porneascd
la apasarea unui buton de pornire gi continua sd ruleze p6nd cAnd este opritS, prin apdsarea unui al doilea
buton sau cdnd piesa de studiu a ajuns la sfArgitul benzii transportoare.

Pagina 26 din 52
Analiza exerciliului
Pentru realizarea acestui exerci{iu trebuie comandat doar motorul ce antreneazd banda transportoare.
Componentele care nu sunt necesare pot fi eliminate. Un senzor care detecteazd toate piesele, indiferent
de natura lor, trebuie sd fie montat la capdtul benzii transportoare. in acest scop doar senzorul optic, tip
bariera, poate fi utilizat. Sistemul trebuie si mai contind un buton de pornire gi un al doilea buton de oprire.

Solu!ie
Rezolvarea sarcinii implicd rezolvarea a patru pagi:
1. Configurarea mecanicd a staliei;
2. Realizarea diagramelor de circuit (pneumatic Ai electric) 9i realizarea aplicaliei in programul

FluidSlM@
3. Testarea aplicaliei prin simularea acesteia in programul FluidSimo.
4. Testarea aplicafiei pe echipamentul hardware - stafia cu banda transportoare

Step 1: Configurarea mecanicd a staliei

[igurc 5 2: Schenratic diagrarl of the convttyor


in figura 5.2 este reprezentat schematic modul de amplasare a componentelor. Senzorul optic (tip barierd)
trebuie amplasat la capdtul benzii transportoare. Tabelul urmdtor prezintd modul de conectare a
componentelor sistemului cu bandd transportoare la interfala multi-pin:

Slot interfala multi-pin Componenta

0 Senzor optic S'l

1 Releu motor K1

Table 5.1: Conectarea componentelor la interfala multi-pin

Pagina 27 din52
Step 2: Realizarea diagramelor de circuit (pneumatic si electric)

Deschideli programul FluidSlM@ - dublu click cu butonul stAng mouse pe icon-ul FluidSlM@. Din meniul
"File > New" se selecteazd opliunea,,New" pentru deschiderea unui nou proiect.
Componentele necesare realizhrii sarcinii (lucririi) se vor selecta din librdria de componente (coloana din
partea st6ngd) gi se vor aduce in fereastra deschisd anterior, prin "drag and drop". Librdria de componente
este impa(itd in urmdtoarele secliuni:

Pneumatics
Electrics
Digital technology
EasyPort
Diverse

Pentru indeplinirea sarcinii de lucru sunt cerute numai componente din secliunile "Electrics" and "Digital
technology".
in tabelul de maijos sunt prezentate cdteva din simbolurile componentelor cerute pentru
indeplinirea sarcinii.

Simbolgrafic Descriere Functie


lnterfata multi-pin Realizeazd conexiunea cu
componentele hardware
(componentele fi zice). Trebuie
stabilitd corespondenta intre
etichetele interfelei multi-pin cu
etichetele echipamentelor fi zice
(senzor gi motor).

Modul digital (poate fi asimilat Confinutul automatului


cu un automat programabil programabil (modul unde este
(PLC) definit programul de control
pentru sistem)se poate accesa
prin dublu click pe simbol.

Pagina 28 din 52
'+!4V Tensiune de alimentare Alimentarea componentelor cu
i) tensiune electricd.
Atenlie: Firi tensiune
componentele nu vor simula
nici o acliune.
Motor C.C Pornirea motorului, de
-t_
ra) antrenare bandd transportoare,
'ttT-
este realizatd prin alimentarea
sau intreruperea releului de
comandd motor.
1 intreru pitor (aclionat manual) Pentru pornirea manuali a
.t
r\ programului, respectiv a
I

4
sistemuluicu bandd
transportoare.
Senzor optic (tip barierd) Conexiunile din partea
superioard gi inferioard a
simbolului se vor lega cu
simbolul pentru sursa de
alimentare, iar conexiunea
centrald constituie semnalul de
ieqire.

Releu cu contact normal Cdnd curentul trece prin bobina


3
_r,
tl--r-
deschis releului (Al gi A2 alimentate la

! 4
tensiune ) contactul releului se
inchide.

l-abel 5.2: Simbolul componentelor pentru stalia de transport

Figura 5.3 Reprezentarea schematicd a conexiunilor intre componente

Pagina 29 din 52
lntroducerea etichetei pentru o componenti, se face prin click dreapta buton mouse, pe simbolul
componentei. in meniul contextual deschis, se selecteazi c6mpul "Properties" gi se introduce eticheta,
in fereastra de dialog deschisd (cf. figurii 5.5 Si 5.6).

Atdt releul cit gi contactul acestuia trebuie sd aibi aceeagi etichetd, in acest caz K1. Senzorul optic
este etichetat cu (S'l), iar butoanele (T1 9i T2), cf. figurii 5.7.

Pagina 30 din 52
8Y
,:''a---'

i
I
1

I
I

l
I
l

I
I
i
i
l
LU__ I
t1

Pagina 31 din 52
Pentru realizarea programului de control al sistemului, trebuie realizatd o legdtura intre modulul logic ai
blocurile de simboluri digitale. Acest lucru se realizeazi prin dublu click stanga mouse, pe simbolul
modulului logic dorit, iar in noua fereastrd deschisd (intre coloana din partea stdngS, reprezentdnd intrdrile
de semnal gi coloana din partea dreaptd, reprezentdnd iegirile de semnal) se vor introduce simbolurile
pentru blocurile logice. in acest mod se realizeazit programul de conhol al sistemului.

Pagina 32 din 52
in partea st6ngi sunt reprezentate intrdrile de semnal, marcate cu l1 la 16, iar in partea dreaptd sunt
reprezentate iegirile, marcate cu Q1 la Q6. Legdtura intre intrdri 9i iegiri se face utilizdnd blocuri logice.
".
Aceste blocuri logice se gdsesc in librdria de componente in secliunea "Digital technology Scopul
modulului logic al blocurilor logice este acela de a procesa semnalele provenite de la senzori sau
Ai
butoane (care reprezintd semnale de intrare) in aga fel incdt actuatorii (in acest caz releul care
alimenteazd motorului electric) si indeplineasci funcfia doritd de utilizator.
Sunt cerute urmdtoarele funclii: motorul pornegte cAnd este apdsat un buton de pornire, spre exemplu
blocul logic RS, care trebuie sd relind semnalul provenit prin apdsarea butonului de pornire. Motorul se
opregte cdnd un al doilea buton este apisat sau cdnd senzorul optic detecteazi piesa de studiu. Pentru
aceasta condilie este necesar un bloc logic SAU (OR). in figura 5.9 este reprezentatd schemd logicd de
comanda, a sistemului cu bandd transportoare, cu intercondilionirile dintre blocurile logice' inchiderea
ferestrei "Digital-Modul" determind memorarea programului in modulul digital'

NOTA:

Blocu!logic llo" serue$t setarea pe v oa,rea logicd "0" a blocului "0R.. Progr6rnul func{ioneazd 9i fdri
acest nloc logic "lo", dar utilizarea lui este indicatd pentru a preveni blocarea sistemului intr-o ramurd de
pr am in cond{iile hefunc{iOnirii corespunzStoare a unuia dintre'elernentele iornponente ale sta{iei.

Step 3: Testarea soluliei prin simulare

Pentru pornirea simulSriitrebuie inchisd, mai intdi, fereastra de'Digital-Modul", in acest moment programul
poate fi pornit prin apdsarea butonului de "Start" din bara de meniu.

Apasdnd butonul T1 motorul pornegte (lucru indicat printr-o mici sigeatd). Rispunsul senzorului poate fi
simulat prin apdsarea pe simbolul 51, caz in care motorul se opregte'

Pagina 33 din 52
a

i "1,

h E'*.h gjs.$ts iads l

a .,:, , .,' :,: Q I ,CI,QQ r , il r.l l) !l z4e

Step 4: Testarea aplicaliei pe echipamentul hardware

pentru controlul sistemului de transport, folosind programul FluidSlM@, simbolul pentru interfala multi-pin
trebuie inserat in aplicatie (cf . figurii 5. 1 1 ).

Pentru a
Etichetele din simbolul pentru interfala multi-pin, trebuie modificate in acord cu cerinlele aplicaliei.
realiza acest lucru, deschideli fereastra de proprietali prin dublu click pe simbol (figura 5.12) 9i schimbali

Pagina 34 din 52
rT
*{
LJ

t etichetele in acord cu precizdrile din tabelul 5.1

W
t
,,

'MatlKjf,
Marl er,

fili**'**
t i Hil_^"* iilo****" {;;

lcr
r-
ll.1l I

''
l't'- iNl

T
1..:
l'-
lrl i r*-
K- 1** ;-
l

f'5 lr"1i r- I

T V llotrers liei arq**t|lor*rror Ha'ii'{&a


t vosa,'n bei :r,!:rchlol:en*r Hard+,ate

f:$-l r*yl:"J f- !r l -:RmJ *i*-*1

I Tabelul5.l

Etichetele trebuie sd fie identice cu etichetele utilizate in schema electricd.


Nu are importantd denumirea

I
etichetelor.

Noti:
CArnpul 'priority,when hardWare conneded" trebuie si fie bifat
(actitatlrAcest lucru asigurd
utilizatorul c6 este folosit semnalul'provenit de la sEnzor, pentru sintularea'aplicaliei.

bandb transportoare este aclionat


Dacd simularea este pornit6 gi butonul T1 ac{ionat, motorul de antrenare
iar banda incepe sd se migte. Stdrile semnalelor de intrare gi ieqire sunt indicate
in culori, pe simbolul
indicate de led-uri.
interfe{ei multi-pin. pe modulul fizic multi-pin stirile intrdrilor 9i iegirilor sunt
programul poate fi extins pas cu pas 9i pentru alli actuatori (cilindri pneumatic, bobine) 9i senzori.

Pagina 35 din 52