Sunteți pe pagina 1din 159

Biblioteca de p sih analiz, 54

C o le c ie c o o r d o n a t d e
V a s ile D e m . Z a m f ir e s c u
D.W. W in nicott
/

Opere 2
Convorbiri
psihanalitice
cu prinii

T ra d u c o re d in lim b ii e n g le z d c

Ioana Lazr

TRei
Editori:
M AKIUS CHIVU
SILVIU DRAGOMIR
VASILE DEM. ZAM FIRESCU

Tehnoredactarea computerizat:
CRISTIAN CLAUDIU COBAN

Coperta coleciei:
DINU DUMBRVICIAN

D e s cric rca C I P a B ib lio te c ii N aio n ale a R o m n ie i


W IN N IC O T T , DONA L I) W .
O p e re / D. W. W inniooll ; - Bucureti : Editura Trei, 2 0 0 2 -
voi.
ISB N 9 7 3 -8 2 9 1 -1 9 -4
V oi. 2 : C o n v o rb iri p sih a n a litice cu p rin ii. / trad.: Ioana
Lazr. - 2 0 0 3 . - (B ib lio te ca de psihanaliz ; 54 ).
- Bibliogr.
ISB N 9 7 3 - 8 2 9 1-64-X

I. Lazr. Ioana (irad.)

6 1 6 -0 5 3 .2

A ceast c a rte a fo st tra d u s d u p :


Tal' s Io Piirmls, D.W. W in n ic o lt, A d ilis o n We.sk'v Pub lish in j
C o rn p a n y, U S A , ly y 3

Copyright The Winuicott Trust, 1993


by arrangem ent zoitli M urk Paterson

Editura Trei, 2003


C.P. 2 7 -4 0 . Bucureti
Tel ./Fax: + 4 01 2 2 4 55 26
e-mail: officeOediluratrei. ro
www.edituratrei.ro

ISBN 973-8291-19-4
ISBN 973-8291-64-X
nstiintare
9 9

ad eleine D avis a m u rit n tim p ce lucra la ul-


| % / ^ tim ele pregtiri pentru aceast carte. Din ne-
J L T JIL fericire, nu a trit n d e a ju n s p en tru a-i v e
dea p u blicaia, dar ed itorii, red actorii i toi cei im plicai
n T h e W in n icott Trust doresc s-i d eclare ad m iraia i
m u lu m irea pentru aju toru l ei am abil i plin de aten ie
n pregtirea pentru publicare a acestei lucrri w in n icot-
tienc, ca i a celor anterioare ci.
E d itorii d o re sc s m u lu m easc T avistock P u blica ti on s
pentru perm isiu nea de a include i m aterial p u blicat a n
terior. De asem enea, datorm m ulum iri BBC , n lipsa v i
ziunii cru ia m u lte din aceste rad ioco n ferin e pe care se
bazeaz cartea nu ar fi avut loc, i lui Claire R ayner p e n
tru con trib u ia ei plin de atenie la capitolul 8.
--------------------------
Cuprins

C itin d u -l pe W in n ico tt, D r T . Berry B raze lto n ..........................9

Prefaa e d ito r u lu i,................................ .................................................13

C ap ito lu l I , Educaia sanitar


prin in te rm e d iu l r a d io d if u z iu n i i.................................. .............17

C ap ito lu l ii, l lu I iu p a iin lii v . u ^ i ............................ .............21


Mama vitreg cea rea..............................................................24
J
Valoarea povetii insuccesului............................... .............27
1
C apitolul III, Ce tim despre copii J
atunci cnd i sug pturica sau h in u e le ?............. .............. 32

J
1
C ap ito lu l IV, A s p u n e n u " ............................................ .............. 39
Conversaia m am elor .................................................... .............. 39
1
C ap ito lu l V, G e lo z ia .......................................................... .............. 60 J
C ap ito lu l VI, C are-i b a iu l? ............................................... .............. 86

J
1
Capitolul V I I I , S i g u r a n a ................................................................. 110

C apitolul V III, S e n tim e n tu l de v in o v ie ................................117

C apitolul IX, D ezvoltarea sim u lu i


b in e lu i i rului la c o p i l ................................................................... 127

Capitolul X, Acum are cinci a n i ....................................................133

Capitolul XI, C onstru irea n c r e d e r i i...........................................144


Nu idealism ....................................................................................... 145
Pericolul de a p r e d a .......................................................................146
Ce trebuie s tii.............................................................................147
Procesul creterii .........................................................................147
M ediul ............................................................................................148
In teraciu n ea..................................................................................... 149
Dou feluri de tensiu ne............................................................... 149
Procesul in tern ............................................................................ 150
Asigurarea mediului ............................................................... 153
Studiul factorilor d e m e d i u ....................................................... 155
R ezu m at.............................................................................................. 156

Su rsa orig inal a fiecrui c a p ito l,................................................158


Citindu-I pe Winnicott

Dr T. Berry Brazelton

A citi aceste lucrri, n m are m sur n ep u blicate,


ale lui D.W. W innicott este ca i cum te-ai ren-
.4 Jk -to arce la o rcoroas p rim var dup o c l to
rie prin deert. Fiecare dintre ele este o exp erien ntru
totul n cn tto are i plin de recom pense.
n su i faptul c W innicott a ales s se adreseze p rin
ilor n mod direct prin intofmeditai ninss-m eJ i i este de
m are interes. Fn la urm , a lui m am d evotat o b i
n u it " ideal este o m am care p ractic n g rijirea co p i
lului ei n tr-o m anier in con tien t. A ceast ra d io d ifu -
zare a id eilor lui d espre creterea co p iilo r ar pu tea fi v
zu t ca o etalare a propriei lui filosofii. Dar, aa cu m i
st n obicei, im ediat ne linitete. N u n cearc s in stru
iasc p rinii, ci s-i ajute s neleag ceea ce fac i apoi
s-i scu ze pentru ceea ce au fcut. O d eclaraie p recu m
poi doar s simi c poate ai fi reacionat la fel sau p o a
te ai fi reacionat m ai p ro st" ilustreaz felul lui sim p lu,
dar p u ternic de a ajuta prinii n rezisten a lor, spre d e
IO D.W. W innicott

osebire de au toritile care se ocup n mod obinuit de


prini i care le spun ntr-un mod att de pretenios ce
nu trebuie s fac.------------------------------------------
Am fost un ad m irato r i un stu d en t al lui D onald
W innicott de-a lungul ntregii m ele viei profesionale.
Felul n care a reuit s com bine abordarea norm ativ
pediatric cu nvtu rile psihiatriei pediatrice i p sih
analizei l-a fcut s-m i devin cie m ult vrem e m odel.
Propriile lui intuiii sclipitoare se bazeaz pe o nelege
re p rofund a p ro ceselo r p rin te-co p il, m b in at cu o
convingere ferm c cei mai m uli prini i doresc cu
disperare s se descurce bine cu copiii lor. A ceste eseuri
sunt presrate cu interpretrile lui cu siguran susin
toare. D atorit lor, prinii se vor simi eliberai i reasi
gurai, pentru c sunt spuse din toat inim a i cu o inte
ligen plin de savuroase ntorsturi de fraz.
Dup cum o afirm n mod clar, scopul acestor co n
ferine nu a fost acela de a le spune prinilor ce s fac,
ci (1) de a detoxifica tiina creterii copilului, (2) de a le
da ncredere prinilor n ceea ce fac i (3) de a-i face s
fie liberi s caute ajutor individualizat atunci cnd se Io
ve:'.-' d t. un 'b s ta c o l n. - ' p l 1 ir o p iilo i
lor. HI accentu eaz ncontinuu instinctul prinilor de a
face ceea ce trebuie, m binat cu am bivalena i vinovia
in ev itabile care i fac s fie p rinii sensibili care sunt.
N u-i este niciod at team de bunul-sim cinstit: O n
tlnire ntre p rini vitregi lipsii de su cces... ar putea fi
fructuoas. S-ar com pune din femei i brbai obinuii".
Pentru c a fi p rin te vitreg este un rol n m od inevita
bil lipsit de recom pense.
n eseul d espre sugerea degetului mare, el ofer cea
mai bun ju stificare pe care am auzit-o. Suptul degetu
lui reprezint prim a folosire a im aginaiei din partea b e
O iKRH 2: Convorbiri psihanalitici; cu prinii

beluului. Experiena real a suptului degetului propriu


este m bogit prin snul sau biberonul im aginat. D e ce
d e aceast prim experien
n crearea propriu lu i obiect afectuos?
Aceste conferine reduc la esenial paii sim pli ce d u c
la elurile creterii copilu lui pe care le discut. D e ex em
plu, cele trei stadii n a spune n u " d ebu teaz cu n ev o
ia ca prinii s-i asu m e ntreaga resp on sabilitate p e n
tru lim itele cop ilu lu i (n prim ul an), trec prin n varea
copilului a cuvntului nu " i a altor cuvinte asociate cu
pericolul, cum ar fi fierbin te" (n al doilea an), iar apoi
se ajunge la trecerea resp on sab ilitilo r i n seam a lui,
la creterea exp erien elor lui de luare a deciziilor i a c a
pacitii lui de a ncorpora aceste lim ite, oferindu-i-se ex
plicaii verbale (al treilea an).
S lum alt ntrebare drag prinilor: Cum d isp a
re g e lo z ia ?" n cad ru l ex p licaiei lui W in n icott, n c n
ttor de lib er, v e d em cu m , n cele d in urm , g e lo z ia
este d ezarm at prin id en tificarea cu p erso a n a fa d e
care exist gelo zie i apoi cu m am a gelos de p ro tecto a
re .i cu se n tim e n te le ei, fiind folosita im a g in a ia n ro -
i io (tm p a lic ) p e n L u i ved ea lu cru rile din p e rs p e c ti
va celu ilalt.
C red c p artea m ea favorit este cea despre b a iu l"
din a fi p rinte. A cest capitol i va ajuta pe toi p rin ii
s-i nfru nte sen tim en tele negative ca fiind n orm ale i
ch iar sn to ase. W in n icott ne ream in tete c lu cru rile
care nu m erg b in e n e enerveaz ntotd eau n a; d ar atu n ci
cnd m erg b ine, ad esea sunt ignorate. Prin u rm are, b i
neneles c ziua p rinilor devine ncrcat cu d etaliile
enervante ale vieii de zi cu zi. Aa n ct cred c m icu
ii vor con tin u a s fie o p acoste, iar m am ele v o r c o n ti
nua s se bucu re c au avut norocul s fie v ictim ele."
12 D.W. W innicott

A cesta este un volum a ncnttor. W innicott distilea


z natura esenial a sarcinii de a fi printe. De exem plu,
cap itolu l 8 se ncheie cu ideea p rov ocatoare conform c
reia, n lipsa vinoviei i am b ivalen ei, nici o m am nu
a r fi sensibil la nevoile cop ilu lu i ei. n tr-ad evr, i im
p rim cititorului o n elegere a p rov o crilor parentalit-
ii, dar, n acelai tim p, i face au d ien a s sim t c a fi
o m am nd eaju ns de b u n " este unul dintre cele m ai
g ratifian te roluri pe care le-am pu tea gsi. C e geniu!
Prefaa
9
editorului

'W ''ntre 1939 i 1962, D o n ald W in n ic o tt a su sin u t


b a p ro x im a tiv c in c iz e c i d e c o n fe r in e ra d io d ifu -
A z a te la B B C , a p ro a p e to ate d e d ic a te p rin ilo r.
T r a n s c r is e , s-au d o v e d it a c o n in e u n e le d in tr e c e le
m ai lu cid e i m ai c a p tiv a n te scrieri a le lu i. O co le cie
a c o n fe r in e lo r m ai tim p u r ii, d ifu z a te sp re s f r itu l
r z b o iu lu i, cu Tanet Q tiig ly ca p ro d u c to r, a d a t n a -
tei> a n e i b ro u ri in titu la te Gel ting Io Kncu) Y&w Bobi/.
O a lt s e r ie , d a t n d d in 1 9 4 9 -1 9 5 0 , p r o d u s de Isa
B e n z ie, a fo st p u b lica t su b form a u n ei b ro u ri s im i
lare, n u m it The Ordinari/ Devoted M other aud Hcr Baby.
A m b e le s-a u e p u iz a t fo a rte re p e d e . D ei W in n ic o tt,
d ato rit leg ilo r care le in terzic m e d icilo r s-i fac p u
b licita te , nu i-a a taat n u m ele de c o n fe rin e le d ifu z a
te, id e e a u n ei c o n tin u r i s-a im p u s d in ce n ce m ai
m u lt i au e x ista t m u lte cereri ca a c e ste c o n fe rin e s
fie retip rite. A stfe l, s-a n scu t id e e a ca ele s fo rm e
ze baza unei cri n u m ite The Cliild an d the Fam ily, e d i
tat de Ja n e t H ard en b erg i tip rit la T av istock P u bli-
M D.W. W innicott

cations n 1957 1; alte cteva conferine, n principal d e


spre evacu area din vrem e de rzboi, au fost incluse n
volum ul su nsoitor, The Chilii mul the Outside World. n
1964, Penguin Books se decide s publice o selecie din
aceste dou v o lu m e sub titlul The Child, the Family nud
the Outside World , care includea aproape toate con ferin
ele radiodifuzate publicate pn atunci.
Pn la sfritul lui 1968, fuseser vnd ute 50 000 de
exem plare ale ed iiei Penguin, iar W innicott a scris un
m ic d iscu rs p en tru o p etrecere dat n cin stea acestu i
fapt. n acest discurs, el povestete cum , n cazul unora
dintre con ferin ele m ai tim purii, obinuia s m earg la
sediul BBC din Langham Place conducndu-i m aina
printre cioburile i drm turile datorate raidului aerian
din noaptea p reced en t". C ontinu prin a spune ct de
m ult a fost a ju tat n lu nga serie de c o n ferin e din
1949-1950 de ctre Isa Benzie, care i-a transm is entuzias
mul i ncred erea n m unca lui sau, n cu v in tele lui, a
scos fraza m am a devotat obinuit din ceea ce v o r
bisem e u ". C ontinu : aceasta a devenit im ediat un su
port pentru alto lucruri i s-a potrivit cu nevoia mea Ho
a n delim ita mat Ue idealizare, cai i de p red ate i ^
pagand. Am putut s continui o descriere a ngrijirii co
p ilu lu i aa c u m este ea p racticat n m od in co n tien t
peste tot n lu m e".
Interesant, W innicott afirm , de asem enea, c, dup
rzboi, nu a reluat practica pediatriei (cu toate c n con
tinuare conducea clinici de psihiatrie pentru copii) i, n
con secin , nu a m ai fost ntr-u n con tact att de strns
ca nainte cu un volu m de m aterial zilnic referitor la in

1 Pu b licat n S tatele U n ite ale A m ericii d e Basic B ooks cu titlul


Molher aiul Baby: A Primer in First Retatioiiships.
O p ere 2: Convorbiri psihanalitice Cu prinii 15

teraciunea m am -copil. Prin urm are, pentru aceste co n


ferine, a consid erat necesar s reaprind flacra clin i
c " folosind m aterial din experienele regresive ale pa
cienilor psihanalitici, muli dintre ei aduli, care mi ofe
reau un prim -plan al relaiei m am -copil (sau printe-co-
p il)". n m o m en tu l a cesto r e m isiu n i ale B B C -u lu i de
prin anii '4 9 -'5 0 ", scrie el, m aflam ntr-o poziie uni
c, putnd s-m i vd pacienii att din punct de vedere
pediatric, ct i din punctul de vedere al unui fel de psih
analiz care era n m od ciudat a mea. Firete, atunci cnd
vorbeam la rad io trebuia s-m i pstrez lim bajul de p e
diatru , cu toate c se poate v ed ea c, pentru m in e, p e
diatria d evenise deja un loc prop ice studiului legturii
em oionale dintre m am i copil, presup unnd u-se (de
la sine neles, aa cu m se poate face de obicei) ex isten
a sntii fizice. Trecusem de la hrnirea bebeluului
la im plicarea reciproc b eb elu -m am ."
Cartea lui W innicott The Chilii, the Family, and the Out
side World i-a p strat p op u laritatea pn astzi i nc
se vinde ntr-un tiraj de mii de exem p lare pe an. A fost
recent republicat n Statele U nite ale Am ericii de A ddi-
son-W esley.
Volumul de fa, Convorbiri psihanalitice cu prinii, ad u
n la un loc toate conferinele radiodifuzate inute dup
1955. Doar dou dintre ele au mai fost publicate: Acum
are cinci ani" (sub titlul The Five-Year-O ld") i Siguran
a" (sub titlul On Secu rity"), n cartea lui W innicott The
Family and Individual Development.2 Le-am inclus pentru a
fi com plei. De asem enea, sunt introduse i dou lucrri
care nu au fost scrise pentru radiodifuzare: Educaia sa
nitar prin interm ediul radiodifuziunii" este folosit ca i

2 L on d ra, T av istock, 1 965; N ew York, Basic Books, 1965.


i6 D.W. W innicott

capitol introductiv pentru c exprim att de clar elurile


conferinelor radiodifuzate pe care W innicott a ajuns s le
considere im portante; am adu gat Construirea ncrede
rii", deoarece a fost scris pentru prini (un lucru rar din
partea lui W innicott, n afara conferinelor radiodifuzate),
nu a fost nc publicat i, dat fiind faptul c dateaz din
ultim a lui perioad, conine m ulte dintre ideile lui esenia
le despre copii i prinii lor, idei pentru a cror dezvoltare
i-a dedicat ntreaga via profesional. Nu am putut nc
s determ inm audiena exact pentru care a fost scris.
C olajul i ed itarea lu crrilor erau aproape term inate
cu aju toru l C larei W innicott n ain tea m orii ei n 1984.
R edactarea a fost pstrat la un nivel m inim : abia dac
a fost necesar vreo ed itare a con ferin elor radiod ifu za
te, de vrem e ce se pare c au fost scrise de W innicott na
inte de a fi d ifu zate; au fost gsite sub form de foi b
tute la m ain p rintre m u lte alte hrtii rm ase n urm a
lui. E x cep iile le form eaz cele d ou co n ferin e pentru
m am e vitrege i discu ia cu C laire R ayner d espre Sen
tim entul de v in o v ie". A cestea au fost transcrise de pe
casete, iar calitatea scriiturii nu este, p rin urm are, la fel.
A i luc u se 'p !i' i con v ersaiilo r dintre m am e, care
ap ar ca p arte a seriei cen tra le d e co n ferin e (A spu n e
n u ", G elo zia" i Care-i b a iu l?"). Pentru a le realiza,
m am ele au fost invitate la BBC , con versaiile lor au fost
n reg istrate, iar W innicott a com en tat asupra lor n alt
zi; d ar aici natura spontan a ceea ce s-a spus a devenit
un ingred ien t esenial al ntregulu i.
_____________________ Cristopher Bollns
Mndcleiite Davis
Rai/ Shepherd
L O N D R A , 1992
C a p ito lu l I

Educaia
* sanitar
prin intermediul radiodifuziunii

cest articol este scris ca u rm are a unei invitaii.


S u b iectu l ed u caiei sa n ita re prin in term ed iu l
J t .^ r a d io d ifu z iu n ii m in teresea z p en tru c s-a
n t m p lat s d ialo g h ez i eu n d ire ct cu p rin i, n c a
drul d iv erselor rad iocon ferin e p e care le-am inut. D ar
trebuie s p recizez c nu sunt n m od p articu lar adeptul
unei ed u caii san itare n m as. A tu n ci cnd o au d ien
este att d e vat, ea cu p rin d e m uli oam eni rr>re ascu l
t nu m scopul de a nva, ci din n tm p lare sau pentru
distracie sau p oate chiar pentru c se b rbieresc sau fac
o prjitu r i nu au nici o m n liber p en tru a sch im ba
p ostu l. n asem enea cond iii, sigu r c pot exista serio a
se nd oieli n ceea ce p rivete valoarea difuzrii unui lu
cru cu ad evrat im portant.
Putem com para educaia sanitar prin interm ediul ra
diodifuziunii cu educaia colar prin interm ediul radio
difuziunii, n cadrul creia copii de o anum it vrst stau
n ju ru l rad io u lu i, angajai n d iv e rse activ iti u oare,
p otrivite m p reju rrii, dar n m od c e rt atep tn d u -se ca
i8 D.W. W innicott

pentru o p erioad de tim p cineva s-i n v ee ceva, n-


tr-un mod interesant, prin interm ediul radioului. ns cel
care vrea s v o rb easc despre s n tate la radio n u re
avantajul unei audiene speciale.
M refer la educaia sanitar n term eni de psihologie
i nu la educaia privind chestiuni care s in de snta
tea som atic sau de profilaxia i tratam entul bolilor. Cu
toate acestea, m ulte dintre lucrurile pe care vreau s le
spun se pot aplica oricror discuii despre sntate, deoa
rece eu cred c educaia sanitar n ntregul ei ine de psi
hologie. Cei care ascult o discuie despre reum atism sau
despre o boal a sngelui nu o fac pentru c subiectul i
preocup din punct de vedere tiinific sau pentru c sunt
dornici de cunoatere, ci pentru c sunt interesai de boa
l ntr-un m od m orbid. Cred c, n ceea ce privete edu
carea oam enilor n problem e de sntate, acest lucru se
aplic indiferent de mijlocul de inform are adoptat, cu ex
cepia faptului c, n cazul n care m odalitatea adoptat
este radiodifuziunea, ne putem atepta ca im ensa m ajo
ritate a celor care ascult s nu in s fie nvai ceva, ci
pur i sim plu s atepte s renceap muzica. Poate c-mi
defimez asculttorii, Iar n orii. o < m i exprim n d o i .
ia ca pot s sim t tot timpul optim ism i sprijin n vocea
doctorului care ine o conferin ncurajatoare despre fac
torul Rhesus, poliartrita reum atoid sau cancer.
Totui, d oresc s fac m car o sugestie constructiv n
ceea ce p rivete radiodifuziunea n problem e de snta
te. O rice fel d e propagand, sau orice n cercare de a le
spune oam en ilor ce s fac, trebuie d ep lns. A n d o c
trina oam enii, fie chiar i pentru binele lor, reprezint o
insult dac nu li se ofer op ortu n itatea, p rin prezena
lor, de a reaciona, de a-i exprim a dezaprobarea i de a
contribui la discu ie.
O p ere 2: Convorbiri psihanalitice cu prinii 19

Exist vreo alternativ pe care am putea s o p erm i


tem ? Ceea ce se poate face ca alternativ este o n cerca
re de a afla lu cru rile obinu ite pe care le fac oam enii i
de a-i ajuta s neleag de ce le fac. A ceast sugestie se
bazeaz pe faptul c m are parte din ceea ce fac oam enii
d epinde foarte m ult de circum stane. Este uim itor cum ,
atu n ci cnd ascu li attea i attea rela t ri fcu te de
m am e cu privire la gestionarea cop iilor lor acas, n fi
nal rm i cu senzaia c nu le poi sp u ne acestor m am e
ce s fac; poi d oar s sim i c, n acele circu m stan e,
poate ai fi reacionat la fel sau poate ai fi reacionat m ai
prost.
n schim b, ceea ce le place oam enilor este s li se o fe
re o ex p licaie a p roblem elor cu care se confru nt i s
fie ajutai s contientizeze lucrurile pe care le fac in tui
tiv. Se sim t n n esig u ran d ac su nt lsai d oar cu b
nuielile lor, cu ceea ce le vine s fac ntr-un m om ent cri
tic, atunci cnd nu gndesc. Poate c este vorba despre
faptul c i-au lovit copilul sau c l-au srutat sau c l-au
m briat sau c au rs. S-a n tm p lat ceva potrivit. A
fost cel mai bun lucru, nim ic nu ar fi putut fi mai p o tri
vit. N im eni nu ar fi p t u tu t s i le spun
r acestor prini t <<'
s fac n acele m prejurri, deoarece circum stanele nu
ar fi pu tut fi d escrise nainte ca lu cru rile s se ntm ple.
Cu toate acestea, dup aceea prinii se descoper v o r
bind despre ce s-a ntm plat i punndu-i ntrebri, iar
adeseori nu au nici o noiune despre ceea ce au fcut i
se sim t nelm urii pn i n privina definirii problem ei,
n aceste m om en te, tind s se sim t vinovai i se g r
besc s gseasc pe cineva care s vorbeasc cu a u to ri
tate, care s dea ordine.
E d u ca ia p o ate oferi o n e le g e re a tu tu ro r a c e sto r
lu cru ri pe care le fac oam enii i p e care le-au fcu t, i
20 D.W. W innicott

n c b in e, de cnd au ap ru t pe lu m e fiine u m ane care


s fie u m ane. D ac cin ev a ch iar le p o ate arta o a m e n i
lo r ce n seam n ceea ce fac, acetia vor d ev en i mai p u
in sp eriai i se v o r sim i m ai n crez to ri n ei n ii,
a stfe l c atu n ci cnd v o r m ai avea n d o ieli sau i vor
d a seam a c nu tiu d estu l, nu v o r mai cu ta sfatu ri, ci
in fo r m a ii. M o tiv u l p en tru ca re v o r c u ta in fo rm a ii
e s te a cela c v o r n cep e s aib o oarecare id ee d esp re
u n d e ar p u tea s le g seasc. Vor n c e p e s n elea g
c este p o sib il s ad o p te o a titu d in e o b iectiv fa de
ch estiu n i leg ate de m in te, de sen tim en te i de co m p o r
tam en t, i v or d even i m ai p u in su sp icio i fa de ti
in , ch iar i atu nci cnd aceasta n ca lc a cele dom enii
care, pn de cu r n d , au fost p ro p rieta tea ex clu siv a
relig iei.
C red c su n t m u lte de fcu t n a cea st p riv in , i
anu m e s p lecm de la ceea ce gnd esc i fac oam enii i
d e a co n stru i, pe aceast b az, d iscu ii i co n ferin e n
vederea unei nelegeri m ai aprofund ate. n acest fel, in
form aiile ar pu tea fi transm ise fr pericolu l su bm in
rii ncrederii n sine a asculttorului. Pentru cei care aleg
s ed uce n acest fel, dificu ltatea const n a ti destul i
n a ti cnd an u m e ei nii su nt ignorani.
n cadrul u nor em isiuni radiod ifu zate pentru prini,
u n eori se su gereaz: Trebuie s v iubii cop ilu l; dac
nu-1 iubii, el va suferi i va ajunge un d elin cv en t". Tre
b u ie s v hrnii copilul la sn; trebuie s v plac s v
hrnii copilul la sn; acesta trebuie s fie cel mai im por
tant lu cru din viaa d v s." Trebuie s n cepei s v iu
b ii copilul din m om entul n care s-a nscu t; s nu v iu
bii propriul copil este ceva n e fire sc "... i aa m ai depar
te. Toate aceste lucruri su nt foarte uor de spus, dar, de
fapt, atunci cnd sunt spuse, p rod u c efecte deplorabile.
OPERE 2: Com 'orbiri psihanalitici cu prinii 21

C eea ce ar fi de aju to r ar fi a li se arta m a m e lo r c ,


uneori, m am ele nu -i iu besc copiii la n cep u t sau a li se
dem onstra de ce m am ele se sim t adesea in cap ab ile s-i
hrneasc b ebelu u l la sn sau a li se explica d e ce iu b i
rea este o ch estiu n e com p lex i n u doar un in stin ct.
A vrea s m ai ad au g un lu cru , i an u m e c nu e s te
posibil s te ocu p i de an o m alii serioase, fie ele ale m a
mei sau ale co p ilu lu i, m ai ales ale prinilor, p rin in te r
mediul unei discuii n direct la radio. Nu are nici un rost
s le sp u n em o am en ilo r care au d ificu lti c su n t b o l
navi. Atunci cnd oam enii boln avi cer ajutor, treb u ie s
profitm de op o rtu n itate i s-i ajutm o riu n d e se p o a
te, dar dac i v om face s se sim t bolnavi fr s le p u
tem o feri p o s ib ilita te a u nei te ra p ii, i p u te m rn i cu
uurin.
A proap e o rice sfat o ferit prin in term ed iu l ra d io u lu i
rnete pe cin ev a, u nd ev a. D e cu rn d , am v o rb it la r a
dio despre cu m s le sp u n em co p iilo r ad o p ta i c su n t
nfiai. Eram contient, b ineneles, de p ericolu l de a rni
pe cineva. Fr n d oial c i-am su p rat p e m u li, d a r o
m am care ascu ltase a v en it de la m are d ista n s m
vad i m i-a sp u s cu ex actitate de ce ar fi fost fo arte p e
riculos n co n d iiile d ate s-i spu n fiicei sa le a d o p tiv e
c a fost n fia t . A tre b u it s fiu de a co rd , d ei n
principiu tiu c este corect s li se spu n co p iilo r a d o p
tai c sunt adop tai i asta ct m ai repede p osibil.
D ac m am elo r li s-ar sp u n e tot tim pul ce treb u ie s
fac, n curnd s-ar trezi n n cu rctu r i (ceea ce e s te
cel m ai im p o rtan t) ar p ierd e con tactu l cu a b ilita te a lo r
n n scu t de a aciona fr a ti ex act ce e ste b in e i ce
este ru. A r fi foarte u or s aju ng s se sim t in c o m
p etente. D ac ar trebui s cau te n cri p en tru o rice lu
cru sau s ascu lte la rad io, ar fi n to td eau n a n n t r z ie
22 D.W. W innicott

re, chiar i atunci cnd ar face exact lucrul potrivit, p en


tru c lucrurile potrivite trebuie fcute im ediat. Sin g u
rul m om ent n care se poate aciona este m om entul sp e
cific n care aciunea este intuitiv sau instinctual, dup
cum se spune. M intea poate fi fcut s se ocupe de pro
blem abia dup aceea, iar datoria noastr este s-i a ju
tm pe oam eni n refleciile lor asu p ra p ro b lem ei. P u
tem discuta m preun cu ei tipurile de problem e cu care
se confrunt, tipu rile de reacii pe care le au i tipurile
de efecte pe care se ateapt s le aib aciu nile lor. Toa
te acestea nu su nt neap rat acelai lucru cu a le spu ne
ce s fac.
n cele din urm: exist vreo m odalitate potrivit pen
tru o instruire form al n dom eniul psihologiei co p ilu
lui prin interm ediul radioului? n prim ul rnd, m nd o
iesc c suntem pregtii s oferim o asem enea instruire.
De asem enea, m i aduc am inte c se tie c, atunci cnd
instruim grupuri de studeni (asisteni sociali, de exem
plu, ori profesori sau doctori), o asem enea instru ire nu
poate fi fcut n orice fel de condiii, ci necesit un ca
dru form al. A ceti stu d en i su n t in stru ii d e-a lu n gu l
unei perioad e de tim p, probabil prestabilit; li se ofer
prilejul de a discuta ntre ei i de a citi despre ceea ce le
este predat, dar i acela de a-i exprim a dezacordul i de
a contribui la discuie. Chiar i n aceste condiii favora
bile, civa dintre cei care sunt instruii vor avea d ificu l
ti personale de nvins, dificulti aprute datorit n oi
lor idei i m od u ri de ab o rd are i d ato rit resu scit rii
unor am intiri dureroase i fantasm e reprim ate. Vor tre
bui s fac fa unor noi senzaii, ca i rem odelrii per
spectivei lor asupra vieii. Instruirea n dom eniul p sih o
logiei nu este asem enea instruirii n d om en iu l fizicii i
nici chiar al biologiei.
O lERE 2: Convorbiri psihanalitice cu prinii 13

Instru irea p rin ilo r ar pu tea fi fcut, fr n d o ia


l, n tr-u n an u m it cadru ales cu atenie, d ar cea o fe r i
t prin interm ediu l rad iod ifu ziunii nu se n cad reaz n
aceast categorie. D ac totui se n tm p l, ar trebui s
vizeze un d om en iu extrem de restrns, i an u m e s se
ocup e cu lu cru rile b u n e care li se n tm p l o a m e n ilo r
obinu ii. n s, cu toate aceste lim ite, m ulte lucruri p ot
fi realizate i rm ne s sperm c postul de radio BB C
i va con tin u a p olitica de a-i fi de folos so cietii p rin
in term ed iu l d ifu zrii unor em isiu n i de ed u ca ie s a n i
tar care s in con t de d ificu ltile in eren te ra d io d i
fu ziu nii.

[1957]
C a p ito lu l II

Pentru prinii vitregi

M am a vitreg cea rea

"|"neori se sugereaz c, dac nu ar fi existat po-


^ | v e tile, idei cu m este aceea a m am ei v itreg e
h a p s n e nici nu s-ar fi n scu t. Eu, p e rso n a l,
su n t co n v in s c acest lu cru e ste g reit i c e ste m ai
aproape de ad evr s spu nem c nici o p o v este clasic
i nici vreo povestioar cu um or negru nu ar p rind e att
d e b in e la p u b lic d ac nu ar v o rb i d esp re ceva ce este
inerent n fiecare individ adult sau copil. C ci povetile
reuesc s su rp rind ceva ce este ad evrat, n sp im n
ttor i inacceptabil. Da, toate trei: adevrat, n sp im n
ttor i inaccep tabil. M ici b u cele ale in accep tabilu lu i
din natura um an se cristalizeaz sub form a unui mit ac
ceptat. ntrebarea este ce anum e se cristalizeaz sub for
m a m itului m am ei vitrege? O ricare ar fi acest lu cru , si
gu r are de-a face cu ura i frica, dar i cu iubirea.
Fiecare individ are m ari dificulti n a adu na agresi
vitatea existent n firea um an i n a o m pleti cu iu bi
re. A ceste dificu lti su nt d epite ntr-o anum it m su
O lERK 2: Convorbiri psihanalitice cti prinii -5

r n copilria tim p u rie d atorit faptului c, la n cep u t,


lum ea este perceput n extrem e, prietenoas sau o stil ,
bun sau o stil , alb sau n eag r; ceea ce este ru e s te
urt i tem ut, iar ceea ce este bun este accep tat fr r e
zerve. Treptat, bebelu ii i copiii depesc acest stad iu i
l ating pe acela n care pot tolera s aib idei d is tru c ti
ve la un loc cu im p u lsu rile lor de iubire. n acest sta d iu ,
se sim t v in o v ai, d ar d esco p er c p ot face d iv e rse lu
cruri pentru a nd repta lucrurile. Dac m am a are r b d a
re, se va aju nge la u n m om ent n care gestu rile iu b ito a
re vor fi autentice i spontane. Uurarea pe care ideea e x
trem elor bu ne i rele o confer n mod norm al de-a lu n
gul celor mai p recoce stadii nu este depit n n tr e g i
m e nici m car de ctre adulii m aturi. C opii fiind, i m ai
ales copii mici, perm item cu uurin o anum e p ersisten
a acestei relicve a copilriei tim purii i tim c p u tem
gsi oricnd un rsp u n s p regtit atunci cn d c itim sa u
spu nem poveti care prezint extrem ele b u ne i rele.
n mod obinu it, n im aginaia noastr, m am a a d e v
rat i m am a v itreg se co n fu n d cu a ceste e x tre m e i
aceasta m ai ales d atorit celui de-al doilea lucru p e c a re
vreau s-l descriu, i anum e acela c exist o m u lim e d e
m otive pentru care copiii i-ar putea ur m am ele. A c e a s
t idee a urii fa de m am este foarte dificil pentru o r i
cine i poate c unora dintre ascu lttori nu le va p l ce a
s aud cu v in tele u r" i m am " altu rate n a ce e a i
propoziie. Totui, altfel nu se poate; dac i n d ep lin e sc
rolul aa cum trebuie, m am ele vor fi rep rezen tan tele lu
m ii dure i rev en d icativ e i ele v o r fi cele care, tre p ta t,
vor introduce realitatea ce se d ov ed ete att de d e s in a
micul im pulsului. Va exista furie fa de m am i va e x is
ta ur chiar i acolo u nde iu birea am estecat cu a d o r a
ia nu poate fi pus sub sem nul ndoielii. D ac se n t m
26 D.W. W innicott

pl s existe dou manie, cea adevrat care a m urit i o


m am vitreg, vedei ct este de uor pentru copil s ob
in dim inuarea tensiunii nchipuindu-i-o pe una per
fect i pe cealalt oribil? A cest lucru referitor la co n
vingerile unui copil este aproape la fel de adevrat i d e
sp re ateptrile lumii.
M ai m u lt chiar, copilul aju nge n cele din urm s
n e le a g sau s sim t c d rag o stea i d e v o ta m e n tu l
m am ei din cele m ai tim p u rii sta d ii s-au d o v e d it a fi
co n d iiile esen iale ce i-au perm is s n ceap , s n cea
p s existe ca persoan, cu drepturi personale, im p u l
su ri personale i tehnici p ersonale de via. Cu alte cu
v in te , la n c e p u t ex ist o d ep en d en a b so lu t i, pe
m su r ce cop ilu l devine capabil s n eleag acest lu
c ru , se d ezvolt frica fa de o m am arhaic ce p o se
d puteri m ag ice asupra binelui i ru lui. C t de greu
i este fiecruia dintre noi s realizeze c aceast in stan
arh aic a to tp u te rn ic este c h ia r m am a, o fiin pe
c a r e am a ju n s s o cu n o atem ca fiind iu b ito a re , d ar
n ic i pe d e p a rte p erfect sau n tru totul de n cred ere.
C t de riscan t a fost totul! M ai m ult d ect att, n c a
z u l unei fetie, aceeai m am care, la n cep u t, a fost fi
ina atotputernic, care a fost reprezentanta faptelor n
n eb u n ito r d e reale, care a fost tot tim pu l att de a d o
rab il este acum cea care st ntre fiic i tat. M ai ales
n acest caz, m am a ad evrat i m am a vitreg pleac
d e pe p oziii d iferite, deoarece m am a ad evrat sper
c a fetia s cu c e re a sc iu b irea ta t lu i e i, n tim p ce
m am a v itreg se tem e de a ce st lu cru . T o ate a cestea
su n t de aju n s p en tru a dem onstra c nu trebu ie s ne
atep tm ca b ebelu ii s d ep easc bru sc stad iu l cli-
v rii lum ii n g en eral, sau a celo r dou m am e ale lor
n particular, n bun i ru, ci c trebuie s ne atep tm
O p ere 2: Convorbiri psihanalitice cu prinii 27

la o an u m e p e rsisten a a cesto r idei in fan tile pn n


v ia a adu lt.
P u tem folosi argu m en te logice, ne pu tem rep eta c
ceea ce ne intereseaz cu adevrat nu este dac oam enii
sunt n egri" sau alb i", ci dac ei, ca fiine um ane, su n t
iubitori i lesne de iubit. Dar ntotd eau na m ai exist i
visele noastre i cine ar vrea s nu mai aib deloc fan tas
me? n fantasm , nu este nevoie s fim tot timpul aduli
n felul n care avem nevoie s fim atunci cnd treb u ie
s prindem m etroul pentru a ajunge la serviciu sau cnd
trebuie s facem cum prturi. n fantasm , m atu ritatea
adult se m p letete cu cea infantil, cu cea aparinnd
copilriei i cu cea adolescent. Noi observm n eaju n su
rile fantasm elor doar cnd se ntm pl s clivm i s n e
identificm cu una sau alta dintre caracteristicile n egre"
ale m itu rilor lum ii. Eu nsum i se poate s fi alunecat n -
tr-una dintre ele, probabil atunci cnd am vorbit d esp re
m odul n care cred c ura i frica fa de m am trebuie
s se m p le te a sc cu iu birea n cad ru l unei rela ii
m am -cop il trit la potenialul m axim . i poate c m -ai
crezut nebun.

V aloarea p ov etii in su ccesu lu i

O rice p rob lem innd de su fletu l om en esc p oate fi


stu d iat n m od su p erficial sau n p rofu n zim e. D a c
ne-am m enine doar la suprafa, am putea evita o m u l
ime de problem e neplcute, dar, n acelai, timp am e v i
ta i v alorile m ai profunde. O parte dintre scrisorile p e
care le-am prim it chiar m ergeau dincolo de ceea ce e ste
evident. D e exem plu, s-a accentuat c acel copil care i-a
pierdu t un p rin te nu poate fi tratat ca i cum acest lu
28 D.W . W innicott

c ru nu s-ar fi n t m p la t i, ad esea, e ste p re fera b il ca


m am a sau tatl vitreg s perm it s i se spun pe num e,
astfel nct copilul s pstreze apelativul de m am i" sau
tati" pentru printele pierdut. Im aginea printelui pier
d u t poate fi p strat vie, iar copilul poate fi m ult ajutat
d e o atitu d in e care s-i perm it acest lucru. De asem e
n ea, s-a accen tu at c acel copil care este dat n grija alt
cu iv a poate fi tulbu rat; i n cazul special al unui anum e
bieel care nu a fost iubit, el sttuse deja cu bunica o p e
rioad n ain te s vin la m am a vitreg, astfel n ct a fost
d e dou ori p riv at i n consecin predispu s s se sim
t fr speran n legtur cu relaiile um ane i n cred e
rea n oam en i. D ac un copil se sim te fr sp eran n
acest fel, atunci el nu poate s-i asu m e riscul de a lega
noi prietenii i se va apra m potriva sen tim en telor p ro
fu nde i m p otriv a crerii de noi depend ene.
tiai c m u lte m am e nu-i iu besc p ropriii copii din
m o m en tu l n care le dau n atere? Se sim t n g ro z ito r,
e x a c t ca o m am vitreg . ncearc s sim u leze c i iu
b e sc, dar p u r i sim p lu nu le iese. C t de u u rate ar fi
fost dac cineva le-ar fi spus din ain te c dragostea este
ceva ce poate veni n timp, dar nu poate fi declanat au
tom at. D e o b icei, o m am ajunge rep ede s-i iubeasc
b eb elu u l n tim pul sarcinii, dar aceasta este o ch estiu
n e de trire, nu de atep tri convenionale. U neori, i ta
ii au aceeai problem . Poate acest lucru este m ai uor
a cce p ta t i, astfel, taii se sim t m ai p u in obligai s si
m u leze, iar iu birea lor poate aprea n m od natural i n
ritm u l ei propriu . n afar de faptul c nu-i iu besc co
p iii, nu arareori m am ele i i ursc. V orbesc aici despre
fem eile ob in u ite care, de fapt, se descurc foarte bine i
c a re au grij ca cin ev a s acio n eze n nu m ele lor i s
acio n eze bine. C u n o sc m ulte m am e care triau cu sp ai
O p ere 2: Convorbiri psihanalitice cu prinii 29

ma de a nu afla c i-au rnit prop riii copii i n u p u tea u


s discu te cu rum eni p ro b lem a lor p en tru c erau prea
puine anse de a fi n elese. Exist att de m u lte lu cru ri
n firea um an care su nt adnci sau ascu n se i, p e rso n a l,
a p refera s fiu c o p ilu l u nei m a m e ca re s a ib to a te
conflictele interioare ale fiinei u m an e d ect s fiu c r e s
cu t de cin ev a p en tru care to ate lu cru rile p ar u o a re i
fr asp eriti, care cu n o a te to ate r sp u n su rile i c a re
nu s-a nd oit n iciod at de nim ic.
M ulte dintre cele care au a v u t su cces n a n u m ite p r i
vin e pot nregistra un in su cce s n a ltele i, la lo cu l p o
trivit i la m om entul p otrivit, povestea unui in su cces are
cea m ai m are v alo are. B in e n e le s c este a ltce v a c n d
oam enii se plng o ricu i i o riu n d e, d ar cu sig u ra n c
nu acesta este cazul m am ei n o a stre v itreg e ca re su fe re a
att de m ult pentru c nu putea s-i iubeasc fiul a d o p
tiv. D e fiecare dat cn d o so ie sau un so n c e p s se
ocupe de un co p il n fiat, exist n to td e a u n a o m u lim e
de istorii n fu n d al, iar aceste istorii co n tea z . N u e s te
d o ar o ch e stiu n e de s e n tim e n te d e v in o v ie d a to r a te
unui copil care, ca s sp u n em aa, a fost fu rat, ci e s te o
ntreag p ov este a unei aleg eri a u n u i v d u v sau a u n ei
vd uve ori a salv rii unei p e rso a n e cu o c sn icie n e fe
ricit. E xist o m u ltitu d in e d e lu cru ri im p o rta n te c a re
nu pot fi ignorate i care afecteaz v isu rile p rin telu i v i
treg sau fundalul lui im ag in ativ n leg tu r cu n o u a r e
laie. O ric a re ar fi c a z u l, lu c ru rile p o t fi e x a m in a te i
ch iar cu folos, dar, n g en eral, n tr-o c o n v ersa ie s u b ie c
tul devine im ed iat prea vast p en tru a pu tea fi cu p rin s.
Fem eia care se d esco p er crescn d un cop il n scu t d e o
alt fem eie care, im aginativ, i este rival, ch iar d ac e ste
m oart, se p o ate trezi cu u u rin fo rat d e p ro p ria -i
im aginaie s-i asu m e m ai d eg rab rolul v rjito arei d e
30 D.W. W innicott

ct pe cel al znei. Se poate s nu aib nici o dificu ltate


sau p o ate ch iar s-i plac, aa cu m mi se p o v estea n
unele scrisori, s se afle pe al doilea loc, dup fosta so
ie. Dar, atunci cnd se cstoresc i m ai trziu , m uli
brbai i m u lte fem ei nc fac efortu ri pen tru a crete
i treb u ie s lu p te pentru p ro p riile d rep tu ri sau s-i
piard id entitatea i sentim entul c su n t reali. Se poate
ntm pla uor ca o fem eie s-l sim t pe cop ilu l celeila l
te ca pe-o am intire constant a acesteia, i nc una in
to lerab il. D ac lu cru rile stau a stfe l, d ei su n t in c o n
tiente, se p oate ntm pla s d isto rsion eze tabloul rea
litii i s fac im p osib il d ezv o lta rea se n tim e n te lo r
pn la toleran i apoi dragoste.
Din cauza tim pului lim itat, o s m en io n ez d o ar c
num ai unii dintre copiii vitregi sunt cu adevrat ru t
cioi datorit experienei prin care au trecut. Iat un fapt
pe care noi ni-1 pu tem ex p lica, g sin d u -le scu ze, dar
m am a vitreg este cea care trebuie s-i su porte. Pentru
ea nu exist nici o scpare. Din fericire, cei m ai m uli co
pii n fiai p ot fi fcui s aju ng s a d o p te o atitu d in e
prietenoas i, ntr-adevr, dup cum arat scrisorile, n
foarte m ulte cazuri copiii vitregi su nt exact ca cei n atu
rali ai m am ei. A deseori, nu exist nici o d ificu ltate sau
dificultile nu sunt mari i nu prezint nici o am enin a
re. M uli oam eni pierd din vedere com p lexitatea situ a
iei adoptive i ajung s cread c totul este foarte sim
plu. Probabil c oam enilor care nu ntm pin nici un fel
de dificulti stilul meu de sondare a lu m ii im aginative
li se pare iritant, chiar periculos. Este p ericu lo s pentru
sen tim en tu l lo r de secu ritate, dar, d u p cu m am m ai
spus, pierznd din vedere visele urte sau ch iar com a
rurile, d eprim rile i suspiciunile prin care trec, ei pierd
din vedere i tot ce d un sens realizrii lor.
O p e re 2: Commrbiri psihanalitice cu prinfii 3i

C teva povestiri ale unui insucces ne pot m bogi cu


mult vieile. M ai m ult dect att, aceste povestiri ne p o t
arta c exist un scop n a-i ajuta pe oam enii n em p li
nii s se ntlneasc. Dac se ntlnesc i vorbesc, i p ot
m prti g reu tile i uneori i le pot uura. Un c o re s
pondent a ceru t o ntlnire a prinilor vitregi care nu au
avut su cces. C red c o astfel de n tln ire poate fi fru c
tuoas. S-ar com pu ne din brbai obinuii i femei o b i
nuite.

[1955]
C ap ito lu l III

Ce tim despre copii atunci cnd


i sug pturica sau hinuele?

'1|P%utern n ele g e m u lte observnd ceea ce fac be-


belu ii pentru a-i trece tim pul dintre dou re-
JL p rize d e som n. Dar, n prim ul rnd, trebu ie s
ne e lib e r m d e ideea c ar ex ista lucruri co recte i lu
cruri greite; interesu l nostru ia natere din faptul c de
la bebelui pu tem nva despre bebelui. Vorbitorul de
s p t m n a trecu t a a d o p ta t p u n ctu l de v e d ere c o n
form c ru ia , d ac un b e b e lu anu m e i su ge d egetu l
m are sau o p tu ric, scop u l nostru nu este s aprobm
sau s d ezap ro b m acest gest, ci s folosim p rileju l pe
care l avem d e a afla ceva despre acest bebelu anum e.
S u n t de acord cu el i cu m am ele din ale cror scrisori
el a citat.
Su ntem in teresai de o gam larg de fenom ene ca
racteristice vieii bebeluilor. N u vom putea afla n icio
dat totul d esp re acestea, deoarece va exista n totd eau
na un b e b e lu nou i n icio d a t doi beb elu i nu v o r fi
exact la fel, nici n ceea ce p rivete aspectul, nici n ceea
ce privete obiceiurile. R ecunoatem bebeluii nu numai
OrLRH 2: Convorbiri psihanalitice cu prinii 33

dup linia n asu lu i sau dup cu lo area pru lui, d ac au


aa ceva, ci i d u p id io sin craziile fiecruia.
C nd m am ele im i p ov estesc despre copiii lor, d e o b i
cei le rog s-i am in teasc ce fel de lucruri se n t m p la u
ch ia r la nceputul vieii acestora, care le erau c a ra cte ris
tice. n general, le p lace s-i adu c am in te de aceste lu
cruri care le fac s retriasc a tt de intens trecutu l.
m i p o v estesc d esp re tot felul de ob iecte pe c a re b e
beluul le-a ad op tat rnd pe rnd i care au d even it im
portante i au fost supte sau m briate, obiecte care l-au
aju tat s treac prin m om en te d e singu rtate i n e sig u
ran, care i-au adus consolare sau au funcionat p e p ost
de sedative. A ceste ob iecte se afl la ju m tatea d ru m u
lui d intre a face parte din b eb elu i a face parte din lu
m ea extern. n cu rnd , devin ap te s p oarte un n u m e,
cu m ar fi b atistia" sau e rv m ic a "3, care le trd eaz
du bla origin e. E lem en tele lor ese n ia le su n t m iro su l i
textura i nici o m am nu nd rzn ete s le spele. N ici s
le lase acas atunci cnd pleac undeva. D ac su nt n e
lep te, le las s se esto m p eze n tim p , asem enea b tr
n u lu i so ld at din c n te c care nu m oare n icio d a t ; n u le
distrug, nu le pierd i nu le dau altcu iva.
Cel m ai im p ortant lucru este c problem a nu se p u n e
n iciodat n u rm torul fel: A cest obiect este ceva g n
dit de tine sau ap arine lum ii, este ceva ce ai gsit i i-ai
n su it?" Puin m ai trziu, m am ele se v o r putea b u cu ra
c bebeluul lor a spus m e 'si", confirm nd astfel c acel
celu de plu i-a fost druit de o m tu. Dar acest prim
ob iect este stab ilit ca fcnd p a rte din m obilieru l p tu -

3 n original tissie" fo rm re z u lta t din tis su e " cart- n s e a m


n b atist ii term in aia ,,-issie", sp ecific d e alin t al n u m e lo r d e p e r
so a n e ii n a m m ie " form co n tra s din n a p k in " ca re n s e a m
n e rv e t i m u m m y ", ad ic m a m i. ( N . /.)
34 D.W. W innicott

ului i cru cioru lu i nainte ca acest cuvnt m e 'si" s


poat fi rostit sau s poat avea sens, nainte ca bebelu
ul s fac o d istin cie clar ntre m in e" i n e-m in e"
sau n tim p ce stabilirea acestei distincii este n progres.
Se form eaz o personalitate i se triete o via care
nu a m ai fost trit niciodat nainte i aceast nou per
soan care tr iete aceast nou via este cea de care
sunt interesai m am a i tata din prim ul m om ent n care
b eb elu u l a m icat n p ntece. V iaa p erson al n cep e
im ed iat i-m i voi m enine aceast idee, cu toate c tiu
c i p isicu ele i celuii sug crp e i se jo ac, fapt ce
m face s afirm c i anim alele sunt mai m ult dect un
pachet de reflexe i pofte.
C n d sp u n c viaa n cep e im ed iat, ad m it c la n
cep u t ia o form foarte restricionat, dar viaa person a
l a beb elu u lu i ncepe cu siguran din tim pul naterii.
A ceste ap u ctu ri ciudate ale b eb elu ilor ne arat c, n
viaa lor, exist ceva mai m ult dect dorm itul i suptul,
m ai m ult dect obinerea de gratificare instinctual de la
o hran bu n ingerat i nevom itat. A ceste apu ctu ri
sem naleaz c acolo deja exist un copil, trind o via
n rea lita te, ad u n n d am in tiri, form n d u -i un m odel
personal de com portam ent.
P entru a nelege n continuare, cred c trebuie s ne
nchip u im c de la nceput fiineaz o form rudim enta
r a ceea ce m ai trziu se va num i im aginaie. C eea ce ne
perm ite s afirm m c bebeluul ncorporeaz nu numai
cu gura, ci i cu m inile i cu pielea sensibil a feei. Ex
p erien a im aginar a hrnirii este m ult m ai larg dect
sim pla exp erien som atic. Experiena total a hrnirii
poate aju n g e rapid s im plice o relaie bogat cu snul
m am ei sau cu m am a aa cum este ea perceput treptat,
iar ceea ce face bebeluul cu m inile sau cu ochii lrge
O p ere 2: Convorbiri psihanalitice cu prinii 35

te domeniul actului hrnirii. Aceste lucruri care sunt n o r


m ale apar foarte clar atunci cnd vedem un copil h r n it
ntr-un mod m ecanic. O astfel de hrnire, departe d e a
fi o experien care s-l m bogeasc pe bebelu, n tre
rupe sentim entul acestuia de a continua s fiineze. N u
tiu cum altfel s exp rim acest lucru. Adic ceea ce s-a
petrecut a fost o activitate reflex i nu o experien p e r
sonal.
Atunci cnd gdili obrazul unui bebelu, poi o b in e
un zmbet, dar bebeluul se poate sim i oricum altfel d e
ct ncntat. Reflexul i-a trdat stpnul. A proape c-1
posed pe bebelu . N u este treaba noastr s p ro fitm
de puterea pe care fr ndoial o avem , solicitnd refle
xe i stim ulnd gratificarea instinctual care nu apare ca
parte a ritm ului vieii personale a bebeluului.
M ulte d in tre lu cru rile pe care le face un b eb elu n
timp ce se hrnete ne par fr rost pentru c nu du c la
creterea lui n greu tate. Eu su sin c tocm ai aceste lu
cruri ne asigur c bebeluul se hrnete i nu doar este
hrnit, triete o via i nu doar rspunde la stim ulii p e
care i-i oferim .
Ai vzu t vreod at un b ebelu care i su ge d egetu l
n acelai tim p n care se hrnete fericit la sn? Eu a m
vzut. Ai vzu t vreodat vreun vis prinznd realitate?
Cnd un bebelu suge anum ite pri din hinue sau p
turic sau o jucrie, acest lucru reprezint o revrsare a
im ag in aiei, aa cu m este ea, im ag in aie stim u lat d e
funcia central excitatoare care este hrnirea.
O s ncerc s exp lic n ali term eni. V-ai gnd it v r e
odat c pipitul i suptul degetelor i suptul h in u elor
i strngerea n m nue a ppuii de crpe reprezint p ri
ma m anifestare de com portam ent afectu os a b e b e lu u
lui? Poate fi altceva mai im portant dect att?
36 D.W. W innicott

Poate c dvs. considerai capacitatea bebeluului dvs.


de a ti afectu os ca fiind de la sine neleas, d ar vei afla
n curnd c lucrurile stau altfel dac avei un copil care
nu -i p oate m an ifesta afeciu n ea sau ca re a p ierd u t
aceast art. Poate fi posibil s-l facei pe-un copil s m
nnce atunci cnd el nu vrea, dar n-ai putea face nim ic
pentru a transform a un copil lipsit de afeciu n e n tr-u n
copil afectuos. V putei revrsa toat afeciu nea asupra
lui, dar el se va feri, n tcere sau cu ipete de protest.
Aceste activiti ciudate, ieite din com un, despre care
vorbim sunt un sem n c bebeluul exist ca persoan i,
mai mult dect att, este ncreztor n relaia cu m am a.
Bebeluul este capabil s foloseasc o b iecte care, dup
cum am spune noi, sim bolizeaz m am a sau o anu m e c a
litate a m am ei i este capabil s se bucure de aciu ni care
reprezint doar joac i care su nt mai m ult sau m ai p u
in distanate de actul instinctual, adic de hrnire.
Privii, ce se ntm pl dac bebeluul ncepe s-i piar
d ncrederea. O privaiune m inor poate duce la a p a ri
ia unui ele m en t co m p u lsiv n cad ru l o b ice iu lu i d e-a
suge lucruri, sau cum s-o fi num ind el, astfel nct a ces
ta devine linia principal de com p ortam en t n loc de o
colateral. D ar dac exist o p rivaiu n e m ai sever sau
prelungit, b ebelu u l i va p ierd e cu totul cap acitatea
de a suge p tu rica sau de a se ju ca cu gura sau de a-i
gdila nasul; aceste activiti de joac se vor goli de o ri
ce sens.
A ceste p rim e ob iecte de jo ac i a ctiv it i de jo a c
exist ntr-o lum e aflat ntre b ebelu i lum ea extern.
D incolo de ntrzierea copilu lui n a distinge ntre m ine
i ne-m ine, se desfoar un efo rt teribil i este n ev oie
de timp ca aceast dezvoltare s se petreac n m od n a
tural. Vedem cum bebelu u l n cep e s-i dea seam a de
O p e re 2: C oniorbiri psihanalitice cu prinii 37

an u m ite lucruri i s realizeze c exist o lum e n afar


i o lu m e n u n tru , iar pentru a facilita aceste p ro c e se
perm item existen a unei lumi interm ediare, o lum e ca re
e s te n a c e la i tim p a tt p e rso n al, ct i ex te rn , a t t
m ine, ct i ne-m ine. C eea ce are aceeai funcie cu jo a
ca intens din cop ilria tim pu rie i cu reveriile co p iilo r
mai m ari sau ale adulilor, care nu sunt nici vis, nici r e
alitate, fiind totui am bele.
Dac stm s ne gndim la aceasta, exist vreunul d in
tre noi care, m atu rizn d u -se, s nu mai aib n icio d a t
n ev oie de o arie interm ed iar ntre noi nine, cu lu m ea
noastr interioar, i realitatea extern, m prtit? E for
tul pe care bebelu u l l depune n a le separa nu n ce te a
z n iciod at cu totul, i pn i noi ne perm item o v ia
cu ltu ra l , cev a ce p o ate fi m p rt it i n acelai tim p
e ste p e rso n a l. M refer, b in e n e le s, la lucruri p re cu m
p rieten ia sau p ractica religioas. i exist oricum i lu
cru rile n esbu ite pe care le facem cu toii. De ex em p lu ,
eu de ce fu m ez? P entru rspunsul la aceast n treb a re,
ar trebui s m ad resez unui beb elu care sunt sigu r c
nu ar rde de m in e pentru c un beb elu tie m ai b in e
d ect o ricin e ct de neverosim il este s fii rezonabil to t
tim pul.
P oate c este ciu d at, dar a-i su ge degetul m are sau a
su ge o pp u de crp e poate s dea senzaia de real, n
tim p ce o hrnire propriu-zis poate s dea natere u n o r
se n tim en te de irealitate. H rnirea p rop riu -zis d e c la n
eaz reflexe i instinctele aju ng s fie intens im p lica te,
iar b eb elu u l nu a p rog resat n tr-at t n stabilirea u n u i
sin e, nct s fie cap ab il s stp n easc n ite triri a t t
de p u tern ice. N u v d u ce asta cu gndul la acel cal f r
clre care a ctigat prem iul G rand N ational? A cea st
v icto rie nu-i ad u ce nici un prem iu proprietaru lu i, p e n -
3 D.W. Winnicott

tru c jocheul nu a reuit s-i pstreze locul. Proprieta-


rul se sim te frustrat, s fi fost rnit.
A tunci cnd, la ncep u t, v adaptai dvs. nevoilor i rit
m urilor personale ale bebeluului dvs., facei posibil ca
alergtorul care a nceput cursa s-i pstreze locul n a,
ch iar s-i c l re a sc propriul cal i s se b u cu re de
aceast experien doar de dragul de a se bucura.
Pentru inele im atu r al unui copil foarte mic, expre
sia proprie este cea care-i pare real bebeluului, poate
sub forma acestor obiceiuri ciudate cum ar fi suptul hi
nuelor, iar acest lucru le ofer m am ei i bebeluului o
op ortu nitate pentru o legtur um an care s nu fie la
mila instinctelor anim ale.

11956]
C a p ito lu l I V

A spune nu

Do n ald W oods W in n ic o t t

A cest p rog ram m p reu n cu u rm to arele d ou fo r


meaz o serie al crei subiect este A spune nu". n sea
ra aceasta, vei asculta o discuie ntre mai m ulte m am e
la sfritul creia voi face un scurt com entariu. U rm to a
rele dou sptm ni voi vorbi mai m ult eu, dar vor fi c i
tate unele extrase din conversaie, ca s vi le ream intii.
C red c o s v p lac d iscu ia, care va dura a p ro x i
m ativ opt m inute. M ie mi se pare veridic. Atunci cn d
o asculi, eti foarte sigur c nu este nscenat. Este ex a ct
m odul n care ai discu ta i tu acelai subiect.

C o n v ersaia m am elor

M am ele

Este foarte greu s atingi acel echilibru de vis n


tre a-i spune copilului tot tim pul s nu fac una sau a lta
i a-1 lsa de capul lui. Dar, pe de alt parte, nu p oi s
40 D.W. W innicott

perm ii ca apartam entu l tu s ajung s arate ca dup


rzboi.
Eu tocm ai m i-am cum prat un a p artam en t nou,
stm n el cam de un an, a trebu it s cu m p rm toat
m obila pentru el i apoi a aprut i fetia. i m -am h o t
rt s-o las s fac ce vrea n apartam ent i pot s-i spun
c este un copil fericit din cauza asta.
D a, dar are ct un an i opt luni?
Un an i nou luni, i este foarte activ. (vorbesc m
preuna)
Trei ani! V rsta de trei ani e uor d iferit de cea
de-un an i op t luni. (vorbesc mpreun)
D ar m -am hotrt s pstrez aceast atitudine.
Fetia ta o s se bucure de aceeai libertate i cnd
o s m ergei n vizit la altcineva?
A cum aa stau lucrurile din cauz c este extrem
d e curioas, ceea ce este norm al la vrsta asta.
C red c g rad u l de cu m in en ie al c o p iilo r atu n ci
cn d m erg n tr-o vizit d ep in d e foarte m u lt de c t de
m ult libertate au ntr-adevr acas. Pentru c dac aca
s su n t liberi s se jo ace peste tot i s fac d ezord in e,
n tr-u n fel sau altul, atunci n u ...
N u sunt chiar aa de curioi.
A tunci nu vor s fac toate acestea nici n alt par
te. D e acord, atunci cnd te ntorci de la cum prturi, co
pilul o s ia punga de orez dac ai fost destul de fra
ier, nct s-o lai la ndem n i o s-o m prtie peste
tot. (rsete) C eea ce nu n seam n c este o b ra z n ic, n
seam n c tu ai fost proast. Vreau s zic c atunci cnd
copilul m eu face aa ceva, m i dau seam a c, cu ct vom
ajunge mai repede la groapa cu nisip unde tii i tu
p oate s m p rtie n jur ct vrea, cu att mai bine. ( vor
besc mpreun)
O p e re 2: Convorbiri psihanalitice cu prinii 41

D ar nu se p lictise te de nisip i nu aju n g e s i se


par c orezul este m ai interesant?
Ba d a, d a r se p o a te ... v reau s sp u n , ei b in e , d e
ex em p lu , b lto a ce le . E o lecie pe care-am n v a t-o d e
la a ltcin e v a , p e n tru c fetia m ea a av u t o b o n n p r i
m ul an, nu tot tim p u l, ci d o ar n z ile le n ca re tre b u ia
s p red au (n a in te s fac al d o ilea co p il, m -am h o t r t
c v re a u s r m n la c a te d r ). i a c e a st d o a m n o
lsa u n eori s in tre p rin b lto a ce ch iar dac p u rta p a n
tofii ei o b in u ii, iar alteo ri sp u n ea: Ei b in e , d e d a ta
a sta nu tre b u ie s in tri n b lto a ce p en tru c m e rg e m
n tr-o v iz it i nu p o t s te sc h im b ". i nu in tra n b l
to a ce . i a s ta -i o le c ie fo a rte b u n p e c a re am n v
a t-o . V reau s s p u n , d a c lai c o p ilu l s fa c c e v a
atu n ci cnd acel lu cru nu o s te d e ra n je z e prea m u lt,
nu o s-l m ai fac atu n ci cnd i ex p lici c, d e d a ta a s
ta, e x ist un m o tiv p e n tru c a re nu ar m ai tre b u i s -l
fac. (vorbesc m preuna)
N u reu eti s te faci n eleas, nu? (vorbesc m pre
un)
Nu m erge s-i iei prin surprindere, trebuie s-i p re
gteti.
Poi s transform i explicaia ntr-un joc: H ai s fa
cem a sta " i n cet-n cet s te n d ep rtezi de ceea ce fa c
ei d istru ctiv i s gseti altceva de fcut. (vorbesc m pre
un) Ei b ine, eu e x p lic ... raional. M refer la c h estiu n ea
asta cu tran sform atu l ntr-u n joc a ceea ce face cop ilu l la
un m om en t d at i nd rep tatu l lui ctre un alt joc.
D istrag ere?
Da, d istragere.
C red c d e p in d e de c t de m u lte lu cru ri la c a r e
spui n u " ai. Vreau s spun, atunci cnd prim ul n o stru
copil era foarte m ic, erau d oar dou lucruri p e care nu-1
42 D.W. W innicott

lsam s le fac. Unul se referea la nite plante de apar


tam ent pe care le aveam n sufragerie i pe care nu vo
iam s le rup, iar cellalt se referea la firele electrice, din
care aveam prea m u lte p este tot n cas. Doar la astea
i-am spus n u ". n re s t... dac mai era ceva ce putea s
strice, nu i-1 lsam n cale.
sta-i cel mai nelept lucru. (vorbesc mpreun)
L u cru rile astea erau interzise tot tim pul. Restul,
nu. Aa nct atunci cnd i interzici un lucru nou pe care
tii c, d intr-u n m otiv sau altul, nu l-a neles, tii c nu
o s se supere.
i eu am n cep u t la fel cu al m eu, i cu acelai su c
ces.
Su nt situaii n care nu poi s ocoleti im punerea
unei interdicii. La un an i nou luni, poi s pui lucru
rile n locuri unde nu ajung probabil c nc nu pot s
se caere. D ar cred c prizele, de exem plu, nu poi s le
pui deoparte.
Ar trebui s cum peri nite prize speciale exist
prize speciale pentru aparatele electrice.
Cred c e m ai bine s te hotrti s spui nu " i
s nu te rzgnd eti. i c e m ult mai bine s prim easc
o b taie la fund de la tine d ect un oc electric sau de
alt natur.
Pn la urm , nu-i poi perm ite ntotdeauna s n-
locuieti toate prizele. (vorbesc mpreun)
Cred c nu este att de uor pe ct i im agineaz
unii oam eni s ai cteva interdicii i s te ii de ele. Cred
c dac ai o interdicie care copilului i pare destul de im
p ortant i destul de in teresan t, o s-l fascin eze doar
pentru c e singura interdicie. De exem plu, chibritu ri
le o s nceap s-i n ch ip u ie c chibritu rile su nt cel
m ai interesant lucru din cas doar pentru c ai fost att
OPERb 2: Convorbiri psihanalitice cu prinii 43

de ferm n interzicerea lor. Cred, cred c trebuie s-i lai


s se joace cu chibritu rile.
Exist cineva care s fi ncercat s-i nvee co p iii
cum s um ble cu chibritu rile, ascu nzndu -le?...
...d a r asta fascineaz cu att mai mult.
Nu tiu, cred totui c a le arta copiilor ce se p o a
te ntm pla dac se joac n continuare cu ele este o a b o r
dare foarte potrivit.
C hiar m ergnd pn la a le arde degeelele?
Nu tiu, cred c asta e puin prea m u lt, dar s le
apropii destul de m ult, nct s sim t c este fierbin te i
c poate fi dureros i, oricum , exist i alte lucruri de la
care pot nva ce nseam n fierbinte".
Da, eu am fost norocoas: copilul meu a atins la u n
m om ent dat su p ortu l de p rosoap e care era fierb in te i
l-a fript i am spu s fierbinte".
C opilul meu cel m ic face ceva, se rnete i-i d
seam a, sau cred c-i d seam a, de ce s-a r n it; d a r a
doua zi este dispu s s ncerce s fac exact acelai lu cru
din nou.
Su n t sigur c este o ch estiu n e de tem p era m en t.
Fetia mea cea mare a m ucat din plin dintr-o bucat fier
binte de unc cnd avea un an i ase luni i i-am sp u s
fierbinte" i de-atunci nu cred c s-a mai ars v reo d a t .
Pentru c acum tie ce nseam n fierbinte" i are o im a
ginaie foarte vie i este i foarte speriat de asta. D ar c e a
mic este altfel. A m ucat de nenu m rate ori din b u c i
fierbini de unc.
E x ist a n u m ite lu cru ri p e ca re nu tre b u ie s le
fac chiar dac nu pesc nim ic. Ca, de exem plu, a p r in
ztorul au to m at d e aragaz. Tot ce treb u ie s fac b ie
elul m eu este s creasc n ivelu l flcrii i, cn d fo c u l
se aprind e, nu-1 rn ete pe el, d ar p o ate s fac m u lte
44 D.W. W innicott

stricciu n i d ac se n tm p l s fie ceva d e a su p ra fl


crii. tie c nu are v oie i d din cap cn d o face. (r
sete)
Ei bine, nu e acesta m om entul p o triv it p en tru o
palm ?
Nu e mai degrab o m prejurare n care trebuie s
fii atent tot tim pul i atunci cnd se ap rop ie de aragaz
s nu-1 lai? (vorbesc mpreun)
Este pur i sim plu una din resp o n sab ilitile m a
m ei s nu-i lase copilul n buctrie. Vreau s zic c nu
poate fi dect responsabilitatea noastr.
Dar ai de gtit i de splat vase. (vorbesc mpreun)
Un copil nu poate s stea n arcul de joac la ne
sfrit.
Da, tiu c nu poate, dar m gn d eam c exist o
m odalitate de a trece peste o bun parte din lucrurile as
tea, i anum e prin distragere. A tunci cnd se n d reap t
spre aragaz, i oferi ceva la fel de atractiv, dar n ep ericu -
los. Adic la fel cum faci cu un copil mai m are cruia tre
buie s-i aduci tot timpul am inte c nu trebuie s lase ti
gile cu m nerul spre m arginea mesei pentru ca cei mici
s nu vin i s le dea pe jos.
Noi suntem destul de norocoi. Sufrageria noastr
are o u de com u nicare cu buctria, iar copiii v or tot
tim pul s se joace n sufragerie. ncerc s nu-i las n b u
ctrie, dar asta nu nseam n c le nchid ua. Atta tim p
ct ei tiu c eu sunt n cam era alturat i c p ot s m
vad dac vor, aproape ntotdeauna stau n su fragerie.
Ci ani au?
Oh, dar era aa de la vrste foarte fragede, de cnd
am renunat la arcul de joac, de pe la un an. Veneau i
deschideau ua s se uite la m ine i apoi se ntorceau n
sufragerie la ju criile lor.
O p e re 2: Convorbiri psihanalitice cu prinii 45

N u crez i c e fo a rte o b o sito r s fii to t tim p u l n


alert, s trebuiasc s gseti lucruri care s-i d istrag
i s le aduci m ereu am in te ce trebuie i ce nu trebuie s
fac?
Ba da. (vorbesc mpreun)
M ai ales c e d o ar o ch estiu n e de tim p. n cerci s
faci att de m u lte lu cru ri n acelai tim p, gteti, p o a te
c op reti i ru fe, cin ev a sun la u i d eod at te n
torci i vezi c bieelul tu se joac la aragaz sau n cea r
c s bage n priz un ap rin ztor electric pe care ai u itat
s-l pui b in e asear. C am aa se n tm p l lu cru rile d e
obicei e im posibil s te gndeti dinainte la tot ce p o a
te s apar.

DW W

Probabil c acest grup de m am e a contin uat s d iscu


te i s schim be preri la o ceac de ceai. N oi o s le p
rsim aici.
Sptm na aceasta, dup cum am spus mai d evrem e,
o s fac d oar un scu rt com entariu general, iar n s p t
m n ile u rm to a re sp e r s a b o rd ez i s d ez v o lt u n e le
dintre p roblem ele ridicate. n totd eau n a m i place s a s
cu lt aa ceva, adic oam eni care v orb esc d espre m u n ca
lor. E la fel cnd ferm ierii vorbesc despre gru i orez i
cartofi sau cnd orice m eteu gar vorb ete despre m e
teugul lui. D e exem p lu , aceste fem ei vorb esc despre d i
ferena dintre bebelui la doi ani sau la trei ani sau la o ri
ce alt vrst. C u n osc sch im b rile u riae care apar de la
o lu n la alta. La un an , ex ist d o ar ctev a cu v in te p e
care bebelu u l le n elege ca atare, pe cnd la doi an i e x
p licaiile v erbale n cep s fie un b u n mod de co m u n ica
re i o m etod eficace pentru a ob in e cooperare, c n d ,
46 D.W. W innicott

de fapt, ceea ce vrei s spui este n u '. Din discuie, ob


servm c exist mai m ulte stadii. F.u pot s deosebesc
trei. In p rim u l, dvs. su ntei tot tim pul resp on sab ile n
mod absolut. n al doilea, ncepei s-i transm itei bebe
luului dvs. ce n seam n n u " pentru c ob serv ai pe
bun d reptate zorii inteligenei i nceputul capacitii
bebeluului de a deosebi ntre ce perm itei i ce nu per
m itei. Nu vorb esc despre a-i explica ce nseam n bine
i ru din punct de vedere m oral, ci pur i simplu de a-i
aduce la cunotin p ericolele de care l aprai. Cred c
n acest stadiu interdiciile se bazeaz pe ideea de peri
col real. V aducei am inte cum vorbeau cele dou mame
d espre foc? La m om entul potrivit, au spus fierbinte" i
astfel au legat pericolul de durere. Dar multe pericole nu
sunt legate de durere ntr-un mod att de evident, astfel
nct un sim plu n u " trebuie s fie de ajuns pn cnd
se atinge urm torul stadiu. n cel de-al treilea, ctigai
cooperarea copilului oferindu-i o explicaie. Acest lucru
im p lic lim b aju l. N u " pentru c este fierbin te. N u "
pentru c eu spun n u ". N u " pentru c mi place plan
ta aceea, im plicnd c dac planta este rupt, pentru c
teva m inute nu v vei mai iubi la fel de mult copilul.
Am vorbit despre trei stadii, dar aceste stadii se su
prapun. n prim ul rnd, exist un stadiu n care v asu
m ai responsabilitatea pe deplin astfel nct, dac se n
tm pl o nenorocire, dai toat vina pe dvs., iar acest sta
diu se depete abia foarte trziu. De fapt, continuai s
v asum ai responsabilitatea, dar obinei o uurare da
torit capacitii n cretere a copilului de a nelege d i
verse lucruri. D ac acest prim stadiu ajunge vreodat s
aparin trecutului, nseam n c m icuul dvs. a depit
n ev o ia d e con trol din p artea fam iliei i a d ev en it un
m em bru independent al societii.
O lbRb 2: Convorbiri psihanalitice cit prinii 47

n cel de-al d oilea stadiu , v im punei pe dvs. i v i


ziunea dvs, asu pra lum ii. D e ohicei, acest stad iu v a tre
ce n cel de-al treilea stadiu de explicaii, dar rapid itatea
i m odalitatea transform rii depind att de copil, ct i
de dvs. C opiii su n t att de diferii unul de altul n m o
dul de dezvoltare. Putem s vorbim mai pe larg d esp re
aceste problem e sptm na viitoare. Probabil deja n e
legei c a spu ne nu " nseam n mai mult dect d o ar a
spune n u ".

Sp tm n a trecut am ascu ltat cteva m am e d is c u


tnd despre a spu ne n u ", iar eu am fcut un scu rt c o
m entariu. S p tm n ile aceasta i u rm toarea voi v orb i
despre u nele din lucrurile pe care m -am descoperit gn -
d in d u -le n tim p ce ascultam . Dar, m ai n ainte, a vrea
s sp u n ceva ce are legtur cu n treag a discu ie. D e-a
lungul anilor, am nvat m ulte lucruri despre g re u t i
le pe care le ntm pin m am ele atunci cnd nu se afl n -
tr-o poziie fericit. Poate c au dificulti personale m ari,
astfel n ct nu se pot sim i m p lin ite nici m car a tu n ci
cnd tiu cu m ; sau au soi care sunt plecai sau care nu
le ofer su ficient sprijin sau care intervin ntre ele i c o
pil sau care sunt chiar geloi; sau u n ele nici nu sunt c
storite i, cu toate acestea, tot trebuie s-i creasc b e
beluul. i apoi, mai sunt cele care triesc n condiii v i
trege: srcie, locu in e aglom erate, vecini deloc sim p a
tici. Au o via att de grea, nct nu m ai pot vedea p
durea din cauza copacilor. i mai su nt i cele care au g ri
j de copiii altora.
C red c m am ele care s-au n t ln it aici ca s d is c u te
cum s se p o a rte cu copiii lor fac p a rte din m u lim e a
4 D.W . W innicott

ob in u it de o am en i sn toi i n orocoi, i c p osed


acel sen tim en t d e secu ritate care este n ecesar dac vor
s ajung s v o rb easc despre adevratele problem e ale
creterii copiilor. tiu c cele mai m ulte m am e sunt exact
la fel ca cele pe care le-am ascultat, dar a vrea s atrag
atenia asupra faptului c aceste m am e sunt fericite, p ar
ial din cauz c se pierde ceva dac lum norocul ca v e
nind de la sine i parial pentru c m gn d esc la toate
acele m am e care p o ate ne ascult i care su n t inhibate,
frustrate sau crora nu le reuesc lucrurile; pentru c, de
vrut, fiecare vrea cu ad evrat s reueasc.
Term innd ce aveam de spus n legtur cu ntreaga
d iscu ie, a vrea s v ream in tesc de cele trei stad ii pe
care le-am d elim itat pentru dvs. ultim a dat. n prim ul
rn d , sp u n e a m , su n te i p rin se n tr-u n p ro ces care, de
fapt, v im plic p e dvs. ca fiind n totalitate resp on sab i
le de p ro tecia co p ilu lu i dvs. Apoi vine un m om en t n
care putei s sp u n ei n u " i apoi vine m om entul exp li
caiilor.
A vrea s sp u n c te ceva d esp re p rim u l stad iu n
care suntei resp onsabile n totalitate. Vei putea s zicei
peste cteva luni c nu v-ai d ezam git n iciod at co p i
lul, dei b in en eles c n tot acest timp l-ai frustrat pen
tru c nici d v s., nici o rice alt persoan nu poate n d e
plini toate n ev oile unui bebelu iat ceva pe care n i
meni nu trebuie s se sim t obligat s-l fac. Nu se sp u
ne nici un n u ", n u -i aa, n prim ul stadiu; i v-am rea
m intit c acest p rim stadiu se su prapu ne urm toarelor;
tot con tin u p n n m om enh.il n care cop ilu l dvs. d e
vine ad u lt, in d e p en d en t dc controlul fam iliei. P oate c
vei face lu cru ri n g ro z ito a re , d ar nu cred c vreod at
v-ai dezam gi cu adevrat copilul, nu atta timp ct p u
tei face ceva ca s m p iedicai aa ceva.
O pere 2: Convorbiri psihanalitice cu prinii 49

n urm torul stadiu , pe care l-am n u m it stad iu l doi,


n cep e s apar n u ". n tr-u n fel sau a ltu l, aju n g ei s
tran sm itei un n u ". P o a te sp u n ei d o a r h m ". Sau
strm bai din nas sau v ncru ntai. Sau sim p la folosire
a cuvntului ca atare este suficient, cel puin n cazul n
care copilul nu este surd. Cred c, d ac su n tei m u lu
mite, o s v vin uor s facei tot ce im plic acest n u "
pornind de la nite baze practice i stabilin d un m od d e
via care s se p otriveasc cu al dvs. i cu lum ea n co n
jurtoare. Din cauza propriei lor n em u lu m iri, m am ele
nefericite au tend ina s exag ereze asp ectu l afectu o s i
iu bitor al creterii unui copil i u neori sp u n n u " d o a r
pentru c su nt n erv o ase, d ar n p riv in a a cea sta nu se
poate face nim ic. i urm torul este stadiul trei pe care eu
l num esc stadiu l explicaiilor. U nii oam en i su n t foarte
uurai cnd , n sfrit, p ot s v o rb ea sc i s sp ere c
vor fi nelei, dar eu afirm c baza pen tru toate acestea
este, cu sig u ran , rep rezen tat d e ceea ce se n tm p l
nainte.
Acum a vrea s v ream intesc de partea din discu ie
n care una dintre m am e spunea c ea a in trod u s in ter
diciile pe rnd. Cred c lucrul im p o rtan t aici este c ea
era hotrt n m intea ei ce o s perm it i ce nu o s p er
mit. Dac ea nsi s-ar fi aflat n n cu rctu r, copilul ar
fi pierdut ceva valoros. S ascu ltm din nou resp ectivu l
fragm ent din con versaia m am elor:

M am ele

Cred c d ep ind e de ct de m u lte lu cru ri ai la care


spui nu". Vreau s spun, atunci cnd prim u l nostru co
pil era foarte m ic, erau doar dou lucruri pe care nu-1 l
sam s le fac. U nul se referea la nite p lan te de ap arta
50 D.W. Winnicott

m ent pe care le aveam n sufragerie i pe care nu voiam


s le rup, iar cellalt se referea la firele electrice, din care
aveam prea m ulte peste tot in cas. Doar la astea i-am
spus nu". n re st... dac mai era ceva ce putea s stri
ce, nu i-1 lsam n cale.
sta-i cel mai nelept lucru. (vorbesc mpreuna)
L u crurile astea erau interzise tot tim pu l. R estu l,
nu. Aa nct atunci cnd i interzici un lucru nou pe care
tii c, dintr-un m otiv sau altul, nu l-a neles, nu o s se
supere.
i eu am nceput la fel cu al m eu, i cu acelai su c
ces.

DW W

Prin urm are, aici ne este prezentat capacitatea unei


m am e de a se adapta la nevoile copilului ei, cap acitate
necesar pentru un nceput lipsit de com plicaii al unei
chestiuni dare, cu siguran, va deveni din ce n ce mai
com pex. La nceput, copilul a avut doar dou interdic
ii, iar mai apoi fr ndoial c s-au mai ad u gat i al
tele, i nu a existat nici o ncurctur inutil.
A cum haidei s ne ream intim cum a fost folosit un
anum it cuvnt nainte ca vreo explicaie s poat fi o fe
rit n cuvinte. n urm torul pasaj, cuvntul fierbin te"
ne aduce exact ntre stadiile doi i trei, dup cu m le nu
m esc eu.

M a m ele

Chiar m ergnd pn la a le arde d egeelele?


Nu tiu, cred c asta e puin prea m ult, d ar s le
apropii destul de m ult, nct s sim t c este fierbinte i
O p ere 2: Convorbiri psihanalitice cu prinii 51

c poate fi dureros i, oricum , exist i alte lucruri de la


care pot nva e nseam n fierbinte".
Da, eu am fost norocoas: copilul meu d diins la un
m om ent dat su p ortu l de prosoape care era fierbinte i
l-a fript i am spu s fierbinte".
C opilul m eu cel m ic face ceva, se rnete i-i d
seam a, sau cred c -i d seam a, de ce s-a rnit; d ar a
doua zi este dispus s ncerce s fac exact acelai lucru
din nou.
Sunt sigur c este o ch estiu n e de tem p eram en t.
Fetia mea cea mare a m ucat din plin dintr-o bucat fier
binte de unc cnd avea un an i ase luni i i-am spus
fierbinte" i de-atunci nu cred c s-a mai ars vreodat.
Pentru c acum tie ce nseam n fierbinte" i are o im a
ginaie foarte vie i este i foarte speriat de asta. Dar cea
m ic este altfel. A m ucat de nenu m rate ori din buci
fierbini de unc.
Exist anum ite lucruri pe care nu trebuie s le fac
chiar dac nu pesc nim ic. Ca, de exem plu, ap rinzto
rul au tom at de aragaz. Tot ce trebu ie s fac b ieelu l
m eu este s creasc nivelul flcrii i, cn d focul se
aprinde, nu-1 rnete pe el, dar poate s fac m ulte stri
cciu ni dac se n tm p l s fie ceva deasu pra flcrii.
tie c nu are voie i d din cap cnd o face. ( rsete )
Ei b in e, nu e acesta m om en tu l p o triv it pen tru o
palm ?

DW W

...E i bine, poate c este. Se poate vedea din m odul n


care v o rb esc c toate lu cru rile im p o rtan te se petrec n
m om entul experienei ca atare. Nu exist lecii i nu exis
t un tim p p restab ilit pentru n vare. L ecia vine din
52 D.W. Winnicott

m o d u l n care oam enii im p licai se d esco p er re a c io


nn d .
Vreau totui s rep et c, pentru m am a care are un b e
b elu sau copil mic, nu exist nimic care s-o scuteasc de
d atoria ei de etern vigilen.

M a m ele

De acord, atunci cnd te ntorci de la cum prturi,


copilul o s ia punga de orez dac ai fost destul de fra
ier, nct s-o lai la nd em n i o s-o m p rtie peste
tot. ( rsete) Ceea ce nu nseam n c este obraznic, nseam
n c tu ai fost proast. Vreau s zic c atunci cnd co p i
lul meu face aa ceva m i dau seama c, cu ct vom aju n
ge mai repede la groapa cu nisip unde tii i tu poa
te s m prtie n jur ct vrea, cu att m ai bine.

DW W

D a, a fost vina ei c orezul s-a vrsat, nu-i aa?! Cu


toate acestea, cred c tot s-a suprat! C teodat, este doar
o chestiune de arhitectur felul n care sunt aran jate
cam erele sau existena unui geam n ua d in tre b u c t
rie i cam era n care se joac copilul.

M a m ele

Noi suntem destul de norocoi. Sufrageria noastr

timpul s se joace n sufragerie. ncerc s nu-i las n b u


ctrie, dar asta nu nseam n c le nchid ua. A tta timp
ct ei tiu c eu sunt n cam era alturat i c pot s m
vad dac vor, aproape ntotdeauna stau n sufragerie.
O p e re 2: Convorbiri psihanalitice cu prinii 53

C i ani au?
O h, dar era aa de cnd erau nc m icui, de cn d
am re n u n a t la arcu l de jo a c , p e la un an. V eneau i
d esch id eau ua s se uite la m in e i apoi se ntorceau n
su fragerie la ju criile lor.

DW W

Da, a avut noroc, nu-i aa, cu felul n care erau a ra n


jate cam erele?
A poi auzim despre tensiunea la care sunt supuse m a
m ele d in cau za acestei e te rn e v ig ilen e. C eea ce, c re d ,
este ad ev rat m ai ales atu n ci cnd fem eia, nainte d e a
se cstori, avea o slu jb cu norm ntreag, mai p recis
cu n otea satisfacia pe care o cu n osc m ajoritatea b rb a
ilor n legtur cu m unca lor, aceea de a veni acas i de
a se relaxa d u p o zi de c o n ce n tra re . N u-i aa c, d in
acest p u n ct de ved ere, viaa este puin nedreapt cu fe
m eile? Hai s ascu ltm ce spu ne grupul despre acest lu
cru.

M a m ele

N u crezi c e fo a rte o b o sito r s fii tot tim p u l n


alert, s trebuiasc s gseti lucruri care s-i d istrag
i s le aduci m ereu am inte ce trebuie i ce nu trebuie s
fac?
Ba da. (vorbesc mpreuna)
M ai ales c e d oar o chestiu ne de tim p. ncerci s
faci att de m u lte lucruri n acelai tim p, gteti, p o a te
c op reti i ru fe, cin ev a sun la u i d eod at te n
torci i vezi c bieelul tu se joac la aragaz sau n cear
c s b ag e n priz un ap rinztor electric pe care ai u itat
54 D.W. W innicott

s-l pui bine asear. C am aa se ntm pl , ucmrj|


ob ice, e imposibil sa te gndeti dinainte la tot ce I Z
te s apar. ------------ poa-

DW W

Sig u r c este imposibil. Din fericire, eterna vigilenta


nu este eterna, cu toate c aa pare D u t m ^
d e tim p limitat pentru fiecare copi!. M u l, p r l f r e p e f e
bebeluul se transform mtr-un copil mic, copilul m f c
d u ce la coala i atunci vigilena devine ceva mn
cu profesorii. Cu toate acestea, nu" rm ne un cuvnt
im p o rtan t in vocabularul prinilor, iar interdiciile T
m n o parte din ceea ce m am ele i tafii se descoper f '
cand pn cand copiii se desprind, fiecare n felul I.,/ T
controlul parental i i stabilesc un mod personal de v j
a i de a face lucruri. c via"
D ar n aceast discuie mai exist cteva lucruri in,
portante la care nu am avut nc timp s m refer a
ct m bucur c am ansa de a continua sptm na w T

Sptm na aceasta, voi continua s d iscu t despre a


sp u n e nu in cadrul ngrijirii bebeluului si
Voi continua ca mai nainte i voi vorbi d e s n ^ T
du, deoarece acesta este un mod c o n v e n ii / Sta"
d u ce i dezvolta subiectul despre cnd si cum a . m tr :
n u " i de ce. A vrea s descriu din noi. i . S3 Spui
dar ntr-un limbaj destul de diferit astf i ~ e rei stadii,
fel, nu va conta dac nu ai ascultat la r;fd ,ntrJ Un
trecut sau dac ai uitat tot ce ai auzit * Saf>tm^na
O rE R E 2: Convorbiri psiliuiinliticc cu prinfii 55

Am spus despre cele trei stadii c se suprapun. S ta


diul unu nu se term in cnd ncepe stadiul doi i aa mai
departe. Stadiul unu este nainte s spunei n u "; b e b e
luul nu nelege n c, iar dvs. avei grij de absolu t tot
i aa i trebuie s fie. V asum ai ntreaga resp on sab ili
tate, iar aceast asum are a responsabilitii se d im in u ea
z, dar nu se term in niciodat cu totul pn cnd c o p i
lul nu devine adu lt, adic pn nu-i dispare nevoia d e
lim itele furnizate d e fam ilie.
Ceea ce eu num esc prim ul stadiu ine, de fapt, de a ti
tudinea parental, iar tatl (dac exist i dac este im
plicat n creterea copilu lui) ncepe n curnd s ia p a r
te la iniierea i m eninerea acestei atitud ini p aren tale.
Voi trece la urm toarele dou stadii mai trziu. A cestea
necesit cuvinte, n tim p ce prim ul stadiu nu are a b so
lut deloc nevoie de ele, astfel nct, la nceput, m am a i,
n curnd, am bii prini i pot asum a sarcina de a avea
grij s nu se n tm p le nim ic neateptat. Pot face a cest
lucru i n m od deliberat, dar cea mai mare parte a lui se
ntm pl la un nivel aproape corporal este un n treg
set de com p ortam en te care reflect o atitudine m ental.
B ebelu ul se sim te n sig u ran i ab so arb e n cred erea
m am ei n ea nsi la fel cum prim ete i laptele. n tot
a cest tim p, p rin ii sp u n n u " ei spu n n u " lu m ii,
spun nu, p strai d istan a, nu intrai n cercul n o stru ;
n cercul nostru se afl lucrul pe care l ngrijim i nu p e r
m item s treac nim ic dincolo de aceast barier". D ac
prinii devin nsp im ntai, nseam n c ceva a trecu t
de barier i c bebelu u l este rnit la fel de m ult ca d e
un zgom ot teribil care ar fi ajuns pn la el i i-ar fi crea t
b eb elu u lu i o sen zaie att de acu t, nct ar fi fo st d e
n esu p o rtat. n tim p u l raid u rilo r a erie n e, b eb elu ii nu
erau speriai de b o m b e, dar erau afectai im ediat d a c
56 D.W. W innicott

m am ele lor intrau in panic. D ar cei m ai m uli copii trec


p rin prim ele luni fr s su fere vreod at n acest m od,
iar atunci cnd, n cele din urm , lum ea trebuie s trea
c d in co lo de b arier, copilu l care crete a n cep u t deja
s d ezv olte m od aliti de adaptare n faa n ep rev zu tu
lui i a nceput ch iar s fie capabil s prevad . Am p u
tea vorbi despre d iv ersele aprri pe care copilul care se
d e z v o lt le ctig, dar aceasta ar fi o cu totul alt d is
cu ie.
D in aceast faz tim purie, n care iei faptul de a fi rs
p u n zto r ca fiind de la sine neles, se n ate sentim entu l
resp on sab ilitii p arentale lucrul care d eoseb ete p
rin ii de copii i care, p o ate, red u ce la absu rd jo cu l pe
c a r e unor oam eni le p lace s-l jo ace prin care m am a i
tata sper s fie d oar prietenii cop iilor lor. D ar m am ele
treb u ie s poat la un m om ent dat s n ceap s-i lase
co p iii s cunoasc cte ceva despre p ericolele de care ele
i feresc i, de asem en ea, s-i lase s afle ce gen de co m
p o rta m e n t ar p u tea afecta d rag o stea i a feciu n ea m a
m ei. Aa nct se trezesc spunnd n u ".
Putem acum observa ncepu tu l celui de-al doilea sta
d iu n care, n loc de a sp u ne n u " lum ii n con ju rtoare,
m am a i spune n u " cop ilu lu i ei. A cest lucru a fost n u
m it pn acum introducerea principiului realitii", dar
n u conteaz felul n care este num it; m am a i soul ei in
tro d u c trep tat co p ilu l n realitate i rea lita tea n co p il.
U n a dintre m od aliti este prin folosirea interdiciei. V
vei bucura s m auzii spunnd acest lucru c a spu
n e n u " este una d intre m od aliti, d eoarece in terd icii
le rep rezin t d o ar una d in tre d ou m o d a lit i. F u n d a
m entu l lui n u " este d a". Exist bebelu i care sunt cres
cui pe baza lui nu ". M am a poate sim i c singurul mod
d e a obine siguran const n a indica n en u m rate si
OPHRE 2: Convorbiri psihanalitice cu prinii 57

tuaii pericu loase. D ar este pcat cnd copilul aju n g e s


cunoasc lum ea n felul acesta. Foarte m uli copii ar p u
tea folosi cealalt m etod . ntre lu m ea lor n cretere i
n u m ru l d in ce n ce m ai m are de o b ie c te i felu ri de
obiecte vizavi de care m am a poate sp u n e n u " exist o
relaie. n acest caz, dezvoltarea b ebelu ilor are mai m u lt
de-a face cu ceea ce p erm ite m am a d ect cu ceea ce in
terzice. D a" form eaz fundalul la care se adaug n u ".
Bineneles c acest lucru nu poate s acopere tot ceea ce
trebuie fcut; d ep ind e de direcia n care se va d ezvolta
copilul. Bebeluii pot fi foarte su spicioi din prim ele zile
i trebuie s v ream intesc c exist tot felul de b eb elu i;
dar cei mai m uli su nt capabili s aib n cred ere n m a
m ele lor, cel puin pentru o p erioad . n m are, ei cau t
lucrurile i m ncarea cu care au descoperit c m am a este
de acord. N u-i aa c ntregul prim stad iu este d o a r un
m are d a"? Este d a" pentru c n u -i d ezam geti n ici
odat bebeluul. N u-i scap niciodat n im ic din ceea ce
trebuie s faci. Este un m are i tacit d a ", ceea ce ofer
un fu n d a m en t ferm p en tru e x iste n a b e b e lu u lu i n
lum e.
tiu c lu cru rile sunt mai com p lexe d ect att. n cu
rn d , fiecare b eb elu va deveni ag resiv i va d ez v o lta
idei distructive, iar atunci norm al c ap ar in terferen e n
n cred erea oarb a m am ei n cop il i, u n eo ri, nu se va
sim i deloc prietenoas fa de cop ilu l ei, cu toate c va
r m n e aceeai m am care a fost n to td e a u n a . D ar nu
este n ev oie s ne ocupm aici de acest fel de co m p lica
ii, deoarece oricum exist destule lucruri la ca re trebuie
s ne gnd im atunci cnd observm c t de com plex de
v in e rap id lu m ea n realitate, n rea lita te a ex tern . D e
exem plu, m ama are un anum it set de nu e v o ie", iar b u
nica ce ajut la creterea copilului are un altul, sau p o a
58 D.W. W innicott

te exist o doic. De asem enea, nu toate mamele sunt oa


m en i de tiin au tot felul de convingeri care nu pot
fi probate. Putei descoperi o mam care, de exem plu, se
tem e c tot ce este verde este otrvitor i nu trebuie dus
la gur. Dar, cum ar putea un bebelu s tie c un obiect
v erd e este otrvitor, iar unul galben este ncnttor? i
ce se ntm pl dac bebeluul nu distinge culorile? C u
n o sc un copil care a fost crescut de dou persoane d in
tre care una era dreptace i cealalt stngace, ceea ce a
fo st prea m ult. A stfel nct ne ateptm la com p licaii,
dar, cum va, bebeluii reuesc s rzbeasc; rzbesc pn
la al treilea stadiu al explicaiilor. Atunci pot acum ula n
elep ciu n e din rezerva noastr de cunoatere; pot n v
a ceea ce noi credem c tim , iar cel mai bun lucru este
c acum se apropie de capacitatea de a nu fi de acord cu
m otivele pe care noi le oferim .
Pentru a recapitula ce am spus pn acum , la nceput
e s te o ch estiu n e de ngrijire a copilu lui i d ep en d en ,
cev a destul de asem ntor cu credina. Apoi este o ch es
tiu n e de m oralitate; versiu nea pe care o are m am a d e
sp re m oralitate trebuie s fie de ajuns pn cnd copilul
dezvolt o m oralitate personal. Iar apoi, o dat cu ex
plicaiile, apare n sfrit o baz pentru nelegere, iar n
elegerea nseam n tiin i filosofie. Nu-i aa c este in
teresant s descoperim nc de la o vrst att de fraged
n cep u tu rile unor astfel de lucruri mari?
n c un lu cru d esp re acel n u " sp u s de m am . N u
e s te acesta p rim u l sem n al tatlu i? D in tr-u n a n u m it
p u n ct de vedere, taii sunt la fel ca m am ele i pot s aib
grij de copii i s fac tot felul de lucruri la fel ca orice
fem eie. Dar cred c atunci cnd apar pentru prim a oar
n orizontul bebeluului o fac sub forma acelui lucru dur
d in in terioru l m am ei care-i perm ite acesteia s spu n
O lfcRE 2: Convorbiri psihanalitice cu prinii 59

nu" i s nu se rzgndeasc. Treptat i ajutat de noroc,


acest principiu nu " devine ntrupat chiar n brbat, Tati,
care devine iubit i chiar plcut i care, ocazional, p oate
da i-o palm fr a pierde nimic. Dar el trebuie s-i c
tige dreptul d e a da o palm dac asta are de gnd s
fac, i s i-l ctige, de pild, fiind n preajm a co p ilu
lui i nelundu-i partea m potriva m am ei. Probabil c la
nceput n-o s v plac ideea de a ntrupa acest nu ", dar
poate o s acceptai puin ceea ce vreau s spun dac o
s v ream intesc faptul c acestor copii mici le place s
li se sp u n n u ". N u vor s se jo ace nu m ai cu lu cru ri
m oi; le plac i pietrele, i beele, i duum eaua tare, i le
place s li se spun cnd s nceteze la fel cum le p lace
s fie cocoloii.

[1960]
C ap itolu l V

Gelozia

DW W

credei despre gelozie? Este ceva bun sau ceva


^ ru? N orm al sau anorm al? Ar fi o idee bun ca,
% w # n tim p ce ascu ltai u rm toarea d iscu ie ntre
m a m e de copii m ici, s pstrai n m inte aceast ntreba
re d e fiecare dat cnd este descris vreo m anifestare a
g e lo z iei. Se n tm p l ceea ce ne ateptam s se ntm ple
sa u este ceva n neregul pe undeva? Cred c rspunsul
la a ceast n treb are trebuie s fie unul com plex, dar nu
a re nici un rost s-l facem mai com plex dect este nece
sar, aa c n prim ul rnd o s alegem acele pri din dis
cu ie referitoare la ceea ce se ntm pl n toate casele. Nu
m d e ran je az s spun de la n cep u t c eu consider c
g e lo z ia este ceva norm al i sntos. G elozia se nate din
fap tu l c i copiii iubesc. Dac nu ar avea capacitatea s
iu b e a sc , nu ar m anifesta gelozie. A poi, va trebui s ne
o c u p m i de asp ectele m ai puin sntoase ale geloziei
i m ai ales de genul ascuns de gelozie. Cred c vei ob
se rv a c, n p o v estirile pe care ni le m p rtesc aceste
m a m e , gelozia disp are de la sine, cu toate c este posi
O p ere 2: Convorbiri psihanalitice cu prinii 61

bil s revin i s d isp ar din nou. In cele din urm , c o


piii sntoi d ev in capabili s sp u n c su n t g elo i, iar
acest lucru le con fer p osibilitatea s d iscu te despre m o
tivul pentru care su n t geloi ceea ce p o ate fi de a ju
tor. A vansez ideea con form creia p rim u l lucru care tre
buie sp u s d esp re gelozie este c rep rezin t un su cces n
cadru l d e z v o lt rii co p ilu lu i, in d ic n d ca p a cita tea d e a
iubi.
Succesele u lterioare i perm it copilu lui s tolereze sta
rea de a fi gelos. P rim ele gelozii a p a r de obicei n leg
tur cu naterea unui nou copil i este bin ecun oscut fap
tul c gelozia se p oate dezv.olta i n cazul co p iilo r sin
guri la prini. O rice lucru care ia din tim pul m am ei aa
cum face un b ebelu poate declana gelozie. Eu sunt co n
vins c acei cop ii care au cu n o scu t gelozia i s-au m p
cat cu ea au ieit m ai bogai din aceast exp erien . E ste
ceea ce cred, iar acu m propun s a scu lt m n ite m am e
care rspund la ntrebri i v o rb esc d esp re gelozie.

M am ele

Dn S., tiu c avei opt cop ii. S-a n tm p lat s fie


geloi unii p e alii?
Doi sau trei d in tre ei. P rim u l c o p il avea un an i
trei luni c n d s-a n sc u t cel d e -a l d o ile a i, o d a t , p e
cnd l alp tam pe cel m ic care avea vreo trei sp tm n i,
cel m are l m n g ia p e p r i sp u n e a b a -b a " cu a t ta
dragoste, n c t am zis da, nu -i aa c-i d u lce ?". D ar n
urm torul m in u t, i s-au sch im b at i v o cea , i exp resia i
i-a dat una n cap spunnd b a-b a", iar eu am n cep u t s
m g n d esc c cel m are nu era fo a rte fericit v iz a v i d e
ap ariia b e b e lu u lu i. i, o sp t m n m ai t rz iu , cn d
mi p u neam p lria s ies n ora, cev a m -a fcu t s m
62 D.W. W innicott

uit pe fereastr i am vzut cum cel mare se pregtea s-l


aru nce pe bebelu pe alee, aa c am intervenit i am pus
lu cru rile la punct, adic l-am certat pe cel m are, iar pe
b eb elu l-am pus napoi n crucior. D e-atunci am fcut
la fel cu toi ceilali i aa nu a mai existat nici o p roble
m ntre ei pentru c nu le p lace s fie certa i. Iar cel
m a re fcea o m u lim e de scene, plngea foarte m u lt i
b te a din picioare: cred c fcea toate acestea din cauza
bebelu u lui.
nc mai este gelos?
Deloc. A d ep it de m ult faza aceasta. A cum este
c e l mai m are i este foarte m ndru de toi fraii lui, dar
a fost gelos o perioad.
Dn L., cum au stat lu cru rile cu cei trei co p ii ai
d v s.?
Ei bine, cel m ai m are avea doi ani cnd i s-a n s
c u t friorul i trei ani i ju m tate cnd i s-a n scu t su
rioara. Era un copil cum inte i vesel, iar prim a oar cnd
i-a vzut fratele, nici nu l-a bgat n seam . N oi am n
c e rc a t s-l p reg tim n v ed erea ev en im e n tu lu i. P u r i
sim p lu , nu nelegea nim ic.
Nu, cred c era prea mic.
Prea m ic ca s neleag. i indiferena lui a inut
v re o sptm n sau dou pn cnd, ntr-o zi, a vzu t
beb elu u l n crucior, iar el nu mai fusese p lim bat n c
ru cior de cteva luni bu ne pentru c era deja prea m are
i atunci a plns tare m ult.
Ce v rst av ea b eb elu u l cn d s-au n t m p la t
aceste lucruri?
Cam trei sau patru sptm ni, iar cel m are a plns
foarte tare, i cred c acela a fost nceputul. De atunci, de
c te ori l sch im b am p e cel m ic, cel m are se m u rd rea
sau se uda instantaneu i i-a luat m ult tim p pn ca si
O lHKH 2: Convorbiri psihanalitice cu prinii f>3

tuaia aceasta s se am elioreze. i situaia s-a am elio ra t


doar cnd el a mai crescut i a neles.
i ce s-a ntm plat cnd s-a nscut sora Iui?
ntotdeauna a tratat-o cu m ult iubire i afeciu n e
i aa a fcut i cel de-al doilea bieel.
Nu au m ai existat nici un fel de scpri din p artea
lor?
Nu. D ar mai trziu a d evenit agresiv atunci c n d
fratele lui a nceput s stea n fund i s priceap u n ele
lucruri.
C red ei c acesta a rep rezentat un sem n d e g e lo
zie, nu-i aa?
D a, cu siguran. ntr-o zi, l-am gsit ncercnd s
sufoce bebeluul n crucior i se purta foarte d u m n o s
cu el. i m i-e team c obinu iam uneori s m r z b u n
n num ele bebeluului pentru c pur i sim plu nu su p o r
tam. Dar nu cred c fceam bine. N u m buntea lu cru
rile deloc.

DWW

A cestea par s fie problem ele obinuite care ap ar n


tr-o fam ilie. O s v ream intesc v rstele copiilor, d e o a
rece vrsta conteaz foarte m ult. Bieelul care m n g ia
pru l b eb elu u lu i n tim p ce acesta era alp tat i c a r e
apoi a ncercat s-l arunce din crucior avea un an i trei
luni cnd b ebelu u l s-a nscu t. A poi l avem pe cel n
vrst de doi ani care, la ncepu t, a fost indiferent. I se
explicase la ce s se atepte, dar poate nu a putut s n
eleag. Abia la trei sptm ni de la naterea frioru lui
a plns foarte tare cnd l-a vzut n cruciorul care fu se
se al lui. A depit acest m om ent datorit ajutorului e m -
patic oferit de m am , dar mai trziu , cnd b eb elu u l a
64 D.W. W innicott

n cep u t s stea n ezut i s neleag lucruri, a devenit


agresiv i d u m nos, iar la un m om ent d at a ncercat s
su fo ce bebelu u l n crucior. Nu a evoluat spre o atitu
d in e mai prietenoas pn n preajm a vrstei de patru
an i. N ici el, nici fratele lui nu au fost geloi pe surioara
lor mai m ic. S ascu ltm n continuare discuia m am e
lor:

M am ele

Dn T., ce ne putei spune despre geloziile resim


ite de cei apte copii ai dvs.?
Ei bine, singurele gelozii pe care le-am ntlnit au
fo st ntre fete.
C te fete avei?
D oar dou vedei dvs., am avut nti un biat,
a p o i o fat, apoi patru biei, apoi cealalt fat. Iar Jean
o b in u ia s n treb e tot tim pul putem s prim im o su
r io a r ? " De fiecare dat, era un frior, iar ea deven ea
p u in nesuferit o zi sau dou, dar n-o inea prea m ult.
A p oi, ei bine, a v en it ntr-o zi de la coal i a d escop e
rit c avea o su rioar: la nceput, a prut absolut n cn
tat. Problem a a fost c am nscut fetia pe 10 ale lunii,
ia r ziu a de n atere a lui Jean era pe 16 nu am putut
s-i fac o petrecere. Aa c, timp de o lun, Jean venea n
fiecare sear de la coal, i bea ceaiul i se ducea direct
n pat unde plngea pn nu mai putea. N -am putut s-i
facem nim ic, nu voia s-aud nim ic, dar m -am gndit c
o s-i treac, tii dvs. am fost con vin s c o s reu
e sc s-o scot din starea aceasta. D ar ieri, cnd bebeluul
era bolnav n pat i i-am spus lui Jean, pe cel mai inocent
ton cu putin, Jean, vrei s-m i aduci, te rog, o cm a
d e n o a p te p en tru P a tric ia ? ", Jean s-a n to rs i a sp u s
OPEKE 2: Convorbiri psihanalitici' cu prinii 65

N u, d e ce? L as-o s se du c s-i ia este d estu l d e


m are acu m ".
n c m ai este geloas?
D a, aa se pare. D ar totul a fost foarte lin itit d e
cnd P atricia a m p lin it ase sp tm n i. A cum are doi
ani i, b ru sc, au reap ru t toate problem ele. Pot d oar s
sper c o s p u tem scpa din nou de ele.
Jean nu este d eloc geloas pe fraii ei?
N u.

DWW

Su rioara lui Jean s-a n scu t cu o sp tm n n ain tea


celei de-a ap tea a n iv e rsri a ei i, cnd a treb u it s se
d escu rce fr p etrecerea de ziua ei, a d even it n g ro z ito r
de geloas. A cest prim acces d e gelozie a durat ase s p
tm ni i apoi totul a reap ru t cnd ea a m p lin it nou
ani, iar su rioara ei doi. Pe Jean nu a d eran jat-o n aterea
nici unuia d in tre fraii ei n cadrul acestei fam ilii cu a p
te copii i tot tim pul i d orise realm en te o sor. P resu
pun c sora pe care o prim eti n realitate nu este n e a p
rat aceeai cu sora dup care tnjeti.
A cu m iat nc o povestire:

M am ele

D n G ., ce n e putei sp u n e d esp re copiii dvs.? Au


ex istat gelozii?
D a, am a v u t p a rte de aa c e v a . F e tia m ea c a re
acu m are p a tru ani i ju m ta te a b ia m p lin e a trei an i
c n d s-a n s c u t b ie e lu l i a fo st fo a rte n c n ta t s
aib un frior sau , oricu m , s aib un b eb elu . D ar am
d e sco p e rit, ap ro a p e c h ia r de la n ce p u t, c dac eu i
66 D.W. W innicott

n e a m beb elu u l, atunci ea trebuia s m earg s stea pe


g e n u n ch iu l so u lu i m eu sau in vers; voia s-i citesc n
tim p ce h rn eam b eb elu u l sau cel puin s stea lng
m in e .
i aceste lucruri au m ers?
D a, au m ers. Faza geloziei a trecut, s-a estom pat
i a fost lin ite p n cnd fra tele ei a m p lin it un an,
c re d , sau cam aa ceva, cnd el a n cep u t s m earg i
s se jo ace n arcul de joac, iar atunci am avut destul
d e m ulte p rob lem e cu jucriile. Am scos pentru el ju c
r iile ei de cnd era m ai m ic i b in en eles c ea le-a re
c u n o s cu t i a n cep u t asta-i a m ea, asta-i a m ea, asta-i
a m e a ". i fcea ce fcea num ai ca s se joace din nou
cu e le ... am d esco p erit c trebuie s cu m p r alte ju c
rii d e b eb elu i care s fie exclu siv ale lui, altfel nu a fi
a v u t d eloc linite.
Ea nu a ceru t s se joace cu acestea?
N u, nu, nu se atin g ea de ju c riile lui, dar d ac l
v e d e a ju c n d u -se cu a le ei, c h ia r d ac erau u n ele pe
c a r e nu le m ai a tin se se de doi ani de zile, le voia din
n o u . i acest lu cru iar s-a esto m p a t fr ca ceva foarte
v io le n t s se n tm p le. A cum el are un an i ju m tate,
ia r ea se co m p o rt din nou la fel, de data aceasta p en
tru c el a n cep u t s se p lim be prin toat casa i i ia
ju c riile .
...tra g am nd oi de ele?
D a, aa se n tm p l, ntr-ad evr. Ea-i aranjeaz
lu cru rile ntotd eau na i spun Pune-le pe mas unde
el n u p oate s a ju n g ", dar ea le pune undeva mai jos
i e s te d e-aju n s d o ar s-i ntoarc sp atele i el vine i
n c e p e s le m u te prin toat cam era. A tunci ea se n fu
rie foarte tare d e obicei ns, este foarte rbdtoare
cu el, chiar este.
OPERE 2: Convorbiri psihanalitice cu prinii 67

DW W

A ceast feti avea ap roap e trei ani cnd s-a n scu t


friorul ei. A fost ncntat de acest lucru, dar s-a sim
it nlocuit de b ebelu atunci cnd el era cel care sttea
n braele m am ei, iar ea trebuia s se duc la tat. A tunci
cnd bebelu u l avea un an, iar ea avea patru, a n cep u t
s nu poat suporta preteniile bebeluului la jucriile ei.
Chiar dac era vorba despre jucrii de-ale ei care preau
s nu o mai intereseze. Ai observat c i punea ju c rii
le acolo unde bebelu u l putea s le aju ng? M am a s p u
ne c este rbd toare cu friorul n cea mai m are p a rte
a tim pului, iar eu am sentim entul c ei chiar i place ca
friorul su s ajung la jucriile ei, cu toate c p ro tes
teaz; probabil c sim te lucrurile att din punctul lui d e
vedere, ct i din al ei.
Acum c ai auzit toate aceste relatri, avei sen tim en
tul ca i m ine c aceste gelozii fac p arte din viaa n o rm a
l de fam ilie?

M i-am pus u rm toarea ntrebare: cum i cnd d e b u


teaz gelozia? i care este acel lucru care trebuie s e x is
te nainte ca aceste cuvinte gelozie" i invid ie" s p o a
t ncepe s fie folosite i s aib sens? A duc n d iscu ie
cuvntul invid ie" pentru c gelozia i invidia sunt fo ar
te strns legate, pentru c un copil care este gelos pe noul
bebelu invidiaz faptul c acesta posed atenia m am ei.
Am observat c nu s-a ntm plat ca acele m am e care v o r
beau despre copiii lor s vorbeasc despre gelozie la c o
piii sub un an i trei luni. M ntreb ce ai avea de sp u s
despre acest lucru? C onsider c dovezi de gelozie sau in
68 D.W. W innicott

vid ie ar putea fi detectate i mai devrem e de aceast v r


st, dar nu cu m ult mai devrem e. La nou luni, de exem
p lu , un copil ar fi prea m ic, prea im atur ca p ersoan, ca
s fie gelos. La un an, probabil c nc nu ar fi posibil,
p rob ab il doar ocazion al; dar la un an i trei luni, cu si
g u ran . Pe m sur ce copilul crete, i gelozia se m an i
fe st n legtur cu lucruri din ce n ce m ai co m p lexe,
d ar la nceput este, relativ evident, n legtur cu o rela
ie care este tulburat sau cu o am eninare la adresa unei
p o sesiu n i care sim bolizeaz o relaie. R elaia cu m am a
e ste cea care st la baza geloziei, iar aceasta ajunge s in
clu d , n tim p, i relaia cu tatl. D escop erim c m u lte
d in tre geloziile cele mai tim purii sunt ev id en t n leg tu
r cu m am a i adesea se centreaz n jurul hrnirii. Acest
lu cru se ntm pl deoarece, la nceput, h rn irea este v i
ta l pentru b eb elu . P entru m am , h r n irea este d oar
u n u l dintre m u ltele lucruri pe care le face pentru b eb e
lu u l e L dar i pentru ea poate fi ceva foarte im portant.
Iat o parte din discuia ntre cteva m am e:

M am ele

E o diferen de un an i zece luni ntre ei, iar cnd


s-a n scu t cel de-al d o ilea pe al d o ile a l-am n scu t
acas i bieelul m eu l-a vzut la cteva m in u te im e
d ia t dup n atere, totu l a fost n reg u l p en tru ctev a
zile. Apoi s-a ntm p lat s m vad d n d u -i sn b eb elu
u lu i i, de atunci ncolo, timp de vreo d ou luni, sttea
i ipa ori de cte ori hrneam bebelu u l i nu exista n i
m ic care s-l determ ine s n-o fac. Am n cercat totul ca
s-l calm ez i s-i ofer tot confortul pe care p u team s i-1
ofer, dar este foarte greu s faci aa ceva atunci cnd dai
s n , iar el p u r i sim p lu sttea i ip a. D ar cam dup
O p e re 2: Convorbiri psihanalitice cu prinii 69

dou luni i-a trecut i a prut s uite de toat gelozia, iar


apoi cnd c o p ilu l... cnd cel de-al doilea copil a n cep u t
s stea n picioare, cam pe la apte, opt luni, am avut din
nou p arte de acelai spectacol, nu neap rat ipetele, c t
gelozia.
D a, a m ea era puin mai m ic; trebuie s spun c
m intrig destul de m ult pentru c nu a mai m ncat din
biberon d e ... nd eaju ns de m ult tim p, att de m ult, n c t
a u itat cum s sug. M -a su rp rins acest lucru, d eoarece
a a p ru t cnd l alp tam pe cel m ic i a v ru t i ea, i
m -am gndit c-ar fi n regul, dar de fapt nu voia im e
d iat ce a aju ns lng sn, a fost oarecu m pu in rev o lta
t. M -am gndit: n regul, ncearc i tu dac vrei, vezi
ce se ntm pl i a venit de mai m ulte ori , a fcut-o
ch iar i relativ cu rnd , d oar ca un fel de glum . Nu am
refuzat-o d eloc, i-am sp u s haide, n cea rc ", iar ea nu a
vru t. D ar acu m a n cep u t s cear biberon pentru c i
cel m ic este la biberon, iar eu i-am d at unul cam m ic, s
racul copil, unul m icu de tot, dar d oar aa, ca sim b ol.
Fiica m ea mai m are m i st n b rae cnd b e b e lu
ul m nnc, iar eu l alptez, aa c v v putei im a g i
na c iese ap roap e un m asacru, (rsete) l ador de fapt,
l m ngie pe cap i pe p r ... dar, pe de alt parte, ea are
d oar un an i cinci luni, aa c este destul de diferit.
N oi am av u t p ro b lem e de g elo z ie d o a r n tre cei
doi cop ii m ai m ari, nu ntre cel de-al doilea i cel d e-a l
treilea; dar cnd a aprut cel de-al doilea, fetia m ea, p ri
ma nscu t, voia s stea n braele soului m eu sau v o ia
s aib ceva special sau voia s-i citesc n tim p ce a l p
tam bebeluul sau chestii de genul acesta, iar dup aceea
faza asta a trecu t, iar acu m b ieelu l are un an i cin ci
luni i avem parte de aceste lupte ngrozitoare. O rice are
unul d in tre ei, cellalt vrea, iar acu m b ieelu l b in e
70 D.W. Winnicott

n eles c a existat o perioad cnd ea putea s ia ce voia


d e la_el, d o ar e s te cu trei ani mai m are , dar acu m el
nu mai las nim ic din mini i ip, nu plnge, ci pur i
sim p lu ip cu putere la ea. Dar amndurora le este foar
te d rag nou -nscu tu l, se vede din gesturile lor i din tot
ce fac, i nici unul dintre ei nu pare s fie gelos pe u lti
m u l copil.
Dar, de fapt, aceasta nu-i, desigur, gelozie atunci
cn d doar se lupt pentru posesiunile lor, nu-i a a ...
Este, d eoarece vor atenia mea.
O h, neleg.
Vedei dvs., o jucrie de bebelu pe care o dau b
iee lu lu i cev a cu care fetia nu a m ai sim it de m ult
n ev oia s se jo ace ea o s-o vrea im ediat numai pentru
c i-am d at-o lu i; iar dac nu i-o d d eam b ieelu lu i,
d ac o lsam p e mas unde ea ar fi putut s-o ajung dac
v o ia, nici n-ar fi bgat-o n seam.

DW W

Din d iscu ia de mai sus, v putei da seam a c cele


m ai m ulte lucruri sunt legate de m om entele hrnirii b e
b elu u lu i. Pot folosi ultim a parte a conversaiei pentru
a ilu stra ceea ce vreau s spun. M gndesc la fetia care
ad esea i m anifesta gelozia fa de cel de-al doilea co-
P il, care era un bieel, i cum acest lucru a trecut de la
sin e . A poi, ea i bieelu l, care acum are un an i cinci
lu n i, duc aceste lupte ngrozitoare din cauza jucriilor.
D ar m odul in care ea este geloas este diferit de m odul
n care el d oar st i ip. O m am a spus: aceasta nu
e ste gelozie, este doar o lupt pentru posesiuni". i sunt
d e acord cu a c e st lu cru , dar exact aici p u tem ob serv a
m od u l n care se dezvolt gelozia. Am afirm at c exist
OPHRt 2: Cotworbiri psihanalitici" cu prinii 7'

o perioad a geloziei. Acum doresc s spun c, d in co lo


de o an u m it v rst , cop ilu l este g e lo s, iar n a in te d e
acea vrst d oar ine la o posesiune. In primul rnd ex is
t a p o sed a ", iar gelozia apare ulterior.
N u pot s n u -m i am in tesc de o ag en ie d e teatru al
crei slogan p u blicitar era: Dvs. v dorii cele mai b u n e
locuri; noi le a v e m ". A cest lucru m scotea m ereu din
mini de gelozie, fcndu-m s-m i doresc s m grbesc
s iau locu rile pe care eu le doream , iar ei le aveau. D i
ficultatea const n faptul c trebuie s pltesc pentru ele.
Folosind acest lucru ca ilustrare, pot spune c, pn la o
anum it vrst, bieelu l sau fetia proclam tot tim pul
eu am cea m ai bu n m am " num ai c nu n a ceste
cuvinte. n cele din urm , apare m om entul n care co p i
lul poate p roclam a eu am cea mai bun m am tu o
d o re ti". A ceasta e ste o d ezv oltare d u reroas a e v e n i
m entelor.
Pentru a ob in e o im agine clar a evenim entelor, tre
b u ie totui s m ergem napoi nc un pic. M ai exist' o
perioad n ain te de aceea n care co p ilu l proclam eu
am cea m ai bu n m a m ", ca s spu nem aa. n aceast
perioad tim purie, faptul existenei celei mai bune m am e
este presup us de la sine. Nu exist loc pentru p u b licita
te. M am a, i tot ce o reprezint, este luat ca fiind ceva
de la sine neles de ctre bebelu. Apoi urm eaz eu am
cea mai bu n m a m ", ceea ce m archeaz zorii n ele g e
rii de ctre copil a faptului c m am a nu este d oar p arte
a propriu lu i su sine, ci c ea vine din afar i c acest
lucru n seam n c ea poate i s nu vin i c ar pu tea
exista i alte m am e. Pentru copil, acum m am a d ev in e o
posesiu ne i nc una care poate fi pstrat sau p ie rd u
t. Toate aceste lucruri trebuie s atepte dezvoltarea c o
pilaului sau ceea ce num im cretere em oional. Iar apoi
72 D.W. W innicott

u rm e a z cea de-a doua ju m tate a slog an u lu i: i tu o


d o re ti". Dar acest lucru nu este nc gelozie, este o ch es
tiu n e de posesiune aprat. Aici copilul se aga cu p u
tere. Dac teatrul ar face aa ceva, noi n-am putea a ju n
g e la nici un spectacol. A poi, n cele din urm , apare re
cu n o aterea c principala posesiune, m am a, poate ap ar
in e i altcuiva. Copilul nu m ai aparine acum celor care
a u , ci acelo ra care d oresc. A ltcin ev a este cel care are.
A c e sta este m om entul n care gelozie" devine cuvntul
p e c a re l putem utiliza n m od corect pentru a d escrie
sc h im b rile care se petrec ntr-un copil atunci cnd un
n o u bebelu apare ca o fantom a unui sine trecut, h r-
n in d u -s e la sn sau dorm ind linitit n crucior.
O s repet ceea ce am spus. M -am referit la copilria
tim p u rie n care ceea ce este dezirabil face parte din sine
sa u i face apariia ca i cum ar fi creat n urm a nevoii
b eb elu u lu i. Venirea i plecarea sunt luate ca fiind de la
s in e nelese de ctre bebelu. Apoi, lucrul sau persoana
iu b it devin parte din lum ea din afara bebeluului, fiind
o p o s e siu n e care p o ate fi p strat sau p ierd u t. O rice
a m e n in a re cu pierderea posesiunii duce la su prare i
la o n cletare violent de obiect. De-a lungul tim pului
i o d at cu dezvoltarea ulterioar, bebeluul devine cel
c a re am enin, cel care urte orice lucru nou care se d o
v e d e te c solicit atenia m am ei, cum ar fi un b eb elu
n o u sau p oate d oar cartea pe care aceasta o citete. Se
p o a te spune acum c a fost atins stadiul geloziei. C o p i
lul invid iaz noul bebelu sau cartea i face toate efortu
rile posibile pentru a-i rectiga poziia pierdut, fie i
n u m a i pentru un tim p sau ntr-o form sim bolic. Aa
c n prim ele m om ente de gelozie este ceva obinuit s-i
v e d e m pe copii ncercnd s redevin bebelui, fie chiar
n u m a i n anum ite privine sau doar pentru scurt tim p.
O f e r e 2: Convorbiri psihanalitice cu prinii 73

P ot aju n g e ch iar s-i d oreasc s reexperim enteze h r


n irea la sn. Dar, n cele m ai m u lte cazu ri, ei i d oresc
d oar s fie tratai aa cum erau atunci cnd deineau p o
sesiu nea com p let, cnd ei erau cei care aveau i nici nu
cu n o te a u starea d e a nu av ea i d e a d o ri. P o a te v
am intii din discu ia din program u l sptm n ii trecute
de copilu l care n cep u se s se ude din nou, i tocm ai ai
au zit p o v estin d u -se de fetia cea m are creia m am a i-a
d at un m ic b iberon ; era un sim bol, a sp u s ea.
A tu nci cnd v gnd ii la tot ce se petrece nu ntrul
m icu u lu i p e m su r ce zilele i sp tm n ile trec, pu tei
n e le g e cu u u rin d e ce este n ev o ie de un m ediu de
n cred ere, iar acesta este exact lucrul pe care dvs. l p u
tei oferi co p ilu lu i dvs. m ai b in e d ect ar putea o ricin e
altcin eva. V ntrebai ad esea dac este ceva n neregu l
sau nu. D ar este m ai in teresa n t s v ed ei lu cru rile din
persp ectiva creterii i d ezvoltrii copilu lui.

R elatrile din cad ru l d iscu iei arat c gelozia tin d e


s dispar i a vrea s exam in ez cu m se ntm pl acest
lucru. C eea ce se n tm p l d ep in d e de procesul de d e z
v o lta re c a re se p e tre ce co n tin u u n co p il. C red c v -a r
p lcea s tii ce fel de lu cru ri se p etrec n copil, m car
aa, ca o ch estiu n e de interes. A tunci cnd lu cru rile nu
m ai su n t n reg u l, aa cu m treb u ie s se n tm p le din
cn d n c n d , su n tei d e z a v a n ta ja i d ac lu crai o r b e
cind . D ac tii ce se n tm p l, d even ii m ai puin sen
sibili la critici sau la rem arcile aru ncate de cei n eim p li
cai.
D oresc s vorbesc despre trei m odaliti n care lu cru
rile ce se petrec n copil i p erm it geloziei s se sfreas
74 D.W . W innicott

c. P rim a este urm toarea. G elozia este ceea ce se vede


c n d copilul trece printr-o stare de conflict acut. Poate s
fie v orba doar d esp re anxietate, doar c m icuul tie de
ce e ste anxios. D e fapt, copilul gelos triete i iubire, i
ur, am bele n acelai tim p, i se simte ngrozitor. Haidei
s n e gndim la cop il. La nceput, probabil c i lui i se
p are drgu s vad cu m bebeluul este ngrijit sau hr
nit. Treptat totui, se ivete ideea c acesta nu este el n
su i, ci altul care este acolo, iar iubirea m am ei produce o
fu rie extrem , furie pe noul bebelu, pe mam sau pur i
sim p lu pe orice. P entru o perioad de timp, copilul cu
n o a te doar furia. O parte din aceast furie ajunge s fie
exprim at. C opilul ip; poate d din picioare; sau love
te; sau face m izerie. In m od im aginar, totul este stricat,
sp art, distrus. C u siguran ceea ce va produce noua dez
v o lta re va fi su p ravieu irea lum ii, a bebelu u lui, a m a
m ei. Noua dezvoltare este reprezentat de recunoaterea
acestei supravieuiri de ctre copil. Aceasta este doar nc
o m od alitate prin care copilul m ic ncepe s diferenieze
fa n tasm a de realitate. n im aginaia co p ilu lu i, lum ea a
fo st distrus de furie ca de o bom b atom ic, dar ea su
p ravieu iete, iar atitud inea m am ei este neschim bat.
P rin urm are, este nep rim ejdios, atunci, s distrugi n
m o d im aginar, s urti. i cu acest nou fapt care-i vine
n ajutor, copilul d evin e capabil s se m ulum easc doar
cu puin ipat i lovit i dat din picioare care, cu siguran
, nu vor fi n ep otriv ite.
n cteva sp tm n i, gelozia se va reduce la altceva,
exp erien a de a continu a s iubeti, cu iubirea com plica
t p rin idei d istru ctiv e. Pentru noi, cei care privim , re
z u lta tu l este c v e d e m un cop il care este din cnd n
c n d trist. E ste trist s iubeti ceva sau pe cineva i s
d o reti ca ceea ce iu beti s sufere.
O p e re 2: C on m rbiri psihanalitice cu prinfii 75

nc o alinare apare i din faptul c, n visele d istru c


tive, lucrul rnit p o ate fi ceva care s sim bolizeze b e b e
luul sau m am a, probabil o pisic sau un cin e sau un
scaun. m p reu n cu tristeea cop ilu lu i, ap are i o o a re
care ngrijorare pentru bebelu sau pentru obiectul g e lo
ziei, oricare ar fi fost acela. Dar m am ele tiu c la nceput
nu pot s se b azeze pe ngrijorarea copilu lui, d eoarece,
pentru o perioad, ngrijorarea se poate transform a e x
trem de brusc ntr-un atac gelos, iar dac nu este nim eni
prin preajm , beb elu u l este rnit.
C eea ce v reau s sp u n aici este c v iaa im a g in a r
n cep e s fu n cio n ez e i s-i u u reze co p ilu lu i n ev o ia
de aciu n e d irect, iar acest lucru ofer tim p i o p o rtu
nitate pentru debu tu l n copil al unui sen tim en t de re s
p o n sa b ilita te. A d o u a m o d a lita te p rin ca re cred c se
p o a te sf r i g e lo z ia e ste re p re z e n ta t de p u te re a n
cretere a co p ilu lu i d e a ab so rb i e x p e rie n e s a tis f c
toare i de a le face p arte din sine. C o p ilu l a c u m u le a
z tot mai m u lte a m in tiri p lcu te, am in tiri d esp re a fi
n g rijit b in e; a m in tiri d e sen zaii p l cu te ; de a fi s p
la t; d e a ip a ; d e a z m b i; d e a g si lu c r u r ile e x a c t
atunci i acolo u nd e se atepta s le gseasc, ch iar m ai
b in e d e c t s-a r fi p u tu t a tep ta s le g se a sc . i, d e
asem en ea, ex ist o acu m u lare de am in tiri d e sa tis fa c
ie urm nd unor orgii de surescitare, cum ar fi m ai a les
h rn irea.
Toate aceste lu cru ri p o t fi ad u n ate i n u m ite o id e e
despre m am sau despre m am i tat. Exist un m o tiv
pentru care adesea gelozia nu apare deloc ntr-un co p il,
i anum e deoarece acel copil a avut n d eaju n s, o ricu m
nd eaju ns ca s-i perm it s se lipseasc de puin.
Al treilea lucru este oarecu m m ai com p licat. E ste n
leg tu r cu ca p a cita te a unui cop il de a tri prin e x p e
76 D.W. W innicott

r ie n e le alto ra. N oi n u m im a c e st lu cru a te p u n e n


lo c u l c e lu ila lt". D ar aceast ex p resie p are p u in a m u
z a n t a tu n ci cn d c e l la lt e s te un b e b e lu ca re e s te
a l p ta t sau sp lat sau care d oarm e n p tu . O are cu m
d e v in co p iii m ici c a p a b ili s fac a c e st lu cru ? U n o ra
le ia m u lt tim p , c h ia r i an i, n a in te de a p u tea s -i
d e a v o ie nu n u m ai s vad din p u n ctu l de v e d ere al
c e lu ila lt, ci c h ia r s se b u cu re d e o b u c ic de v ia
n p lu s, via pe care o ti*iete cella lt. A d esea v ed em
c o p ii att b ieei, ct i fetie id e n tific n d u -se cu
m a m a lor. Ei i Ias m am a s fie m am a real, n tim p
c e n jo aca lor se p u n n locu l ei, im a g in n d u -se n lo
cu l ei. Iat o p arte d in tr-o d iscu ie care ilu streaz acest
lu c r u :

M am ele

Dna G ., ce ne pu tei spune d esp re noul copil din


fa m ilia dvs.?
Ei bine, nici unul dintre ei nici unul d in tre cei
m a i m ari nu a m anifestat nici un pic de gelozie fa
d e n o u l b eb elu , d ar au m a n ifesta t g e lo z ie, a m n d o i,
u n u l fa de cellalt cu privire la atingerea sau m n g
ia tu l sau inutul n brae al bebelu u lui.
U n fel de rivalitate?
D a, rivalitate ntre ei. S spu nem c stau jo s i am
b eb elu u l n brae, iar fetia vine s-i v orbeasc b eb elu
u lu i. Im ediat i b ieelu l de un an i ase luni va veni
n m are grab i va ncerca s o m p ing cu coatele la o
p a rte , nainte ca ea s apuce s se uite la bebelu. i din
acel m om ent ncepe un soi de lupt pentru putere cu pri
v ire la cine va cpta bebeluul.
Iar dvs. ce facei?
OPERE 2: Convorbiri psihanalitice cu prinii 77

Ei bine, n acest caz feresc b ebelu u l cu un b ra i


am grij ca ei s se m ute m ai ncolo cu civa cen tim etri,
astfel nct lui s-i rm n spaiu de respirat.
A cest lucru se n tm p l frecvent?
Da, cred c d a ... ncep s trag d e beb elu e r n
dul m eu s-l in n b r a e " sau e rn d u l e i" . E ste prea
mic ca s se joace cu ei, puiul acesta m ic din braele m ele.
Se aju nge la situaia n care ei am ndoi se aaz pe jo s i
eu i-1 ntind unuia d intre ei fr s-i dau drum ul i n u
m r pn la zece i apoi gata, acum u rm to ru l". E ste o
idee b u n, dar nu prea fu ncioneaz cu adevrat.

DW W

Iat nc un exem p lu n care o feti pare s se id en


tifice cu friorul ei m ai m ic:

M am ele

Faza geloziei a trecut, s-a esto m p at i a fost lin i


te p n cnd fratele ei a m p lin it un an, cred , sau cam
aa ceva, cnd el a ncepu t s m earg i s se joace n ar
cul de jo ac, iar atunci am avut destul de m u lte p ro b le
m e cu jucriile. A m scos pentru el ju criile ei de cnd era
mai m ic i b ineneles c ea le-a recu n oscu t i a n cep u t
asta-i a m ea, asta-i a m ea, asta-i a m e a ". i apoi toat
ch estiu n ea asta cu rentoarcerea la a se juca cu jucrii de
b e b e lu i... am descoperit c trebuie s cu m p r alte ju c
rii de bebelu i care s fie exclu siv ale lui, altfel nu a fi
avu t d eloc linite.
Ea nu a ceru t s se jo ace cu acestea?
N u, nu, nu se atin gea de ju c riile lui, d ar dac l
vedea ju cnd u -se cu ale ei, chiar dac erau unele pe care
7 D.W. W innicott

nu le mai atinsese de doi ani de zile, le voia din nou. i


a cest lu cru iar s-a estom pat fr ca ceva foarte violent s
se n t m p le . A cu m el are un an i ju m tate, iar ea se
com p ort din nou la fel, de data aceasta pentru c el a
n cep u t s se plim be prin toat casa i i ia jucriile.
...tra g am nd oi de ele?
Da, aa se n tm p l, ntr-adevr. Ea i aranjeaz
lu cru rile ntotd eauna i spun Pune-le pe m as unde
el n u poate s a ju n g ", dar ea le pune undeva mai jos i
e s te d e-aju ns doar s-i ntoarc spatele i el vine i n
c e p e s le m u te prin toat cam era. A tunci ea se nfurie
fo arte tare de obicei ns, este foarte rbdtoare cu el,
c h ia r este.

DWW

A tu nci cnd am folosit aceast discuie n cadrul pri


m ului nostru program despre gelozie, am spu: am sen
tim en tu l c acestei fetie chiar i place ca friorul su s
aju n g la jucriile ei, cu toate c protesteaz". A m adu
g at: probabil c sim te lucrurile att din punctul lui de
ved ere, ct i din al e i". O mare bogie deriv din capa
citatea de a tri n im aginaie prin interm ediul experien
e lo r celorlali, dac acest lucru poate fi n d ep lin it fr
p ierd erea sen tim en tu lu i a ceea ce este strict trire p ro
p rie . Iat aici una d in tre m odalitile pe care o d eclan
eaz joaca, iar n cadrul jocului im aginativ nu exist nici
o lim it n calea acestui proces de identificare a propriei
p ersoan e cu ali oam eni sau alte lucruri. Copilul poate fi
u n asp irator sau un cal; poate fi o regin sau un prin;
sau poate fi noul bebelu; sau m ama care hrnete bebe
lu u l; sau tatl. Nu poi capacita un copil s se joace alt
fel dect protejnd i tolernd i ateptnd, iar prin in
Ol'ERh 2: Convorbiri psihanalitice cu prinii 79

term ediul su telor de lucruri pe care le faci fr s te g n


deti facilitezi dezvoltarea copilului. Exist m ulte alte lu
cruri Care ar p u tea fi sp u se, dar; p robabil,- ac e s tea sunt
de ajuns pentru a arta c atunci cnd gelozia d isp are,
acest lucru se n tm p l datorit dezvoltrii p etrecu te n
co p il, d e z v o lta re care a fost p o sib il m u lu m it unei
bu ne ngrijiri consecvente.

Am vorbit despre gelozie ca despre un lucru sn tos


i norm al la copiii m ici, ceva ce nseam n c ei iu besc i
c au efectu at d eja un progres considerabil n clto ria
lor dinspre im atu ritatea com plet de la care au p o rn it.
D e asem en ea, am v o rb it despre u nele asp ecte ale d e z
v o ltrii din fiecare cop il d atorit crora este p osibil ca
gelozia s n cetez e a m ai fi o trstur. Tot tim p u l, am
avut grij s accen tu ez c aceste aspecte ale d ezvoltrii
bebelu u lui i cop ilu lu i m ic nu se pot d esfura n m od
satisfctor n lipsa acelui lucru pe care dvs. putei s i-1
oferii, relaia vie n cadrul creia copilul gsete un se n
tim ent viu de n cred ere, unul ce d ep in d e de fiina care
suntei dvs.
A lturi de acest lucru general pe care l o ferii, c o n
teaz i a n u m ite lu cru ri sp eciale pe care le fa cei. D e
exem plu, v ajutai copilul s prevad ce se va n tm pla.
A tunci cnd tii c trebuie s se p etreac o sch im b a re
m ajor n viaa co p ilu lu i d v s., ncercai ntr-u n fel s-l
a v ertizai. D ac ad u g ai o m ncare nou, i o ferii s
guste, iar apoi l lsai n pace, i probabil c n cu r n d
b ebelu u l va dori noul lucru pe care dvs. l-ai p regtit,
n acelai fel, ncercai s-l avertizai atunci cn d n o u a
dvs. sarcin este relativ avansat i suntei sigur c o s
8o D.W. W innicott

avei un alt beb elu . Se p o ate s v gndii c sigu r ar fi


m ai uor dac ai putea folosi cuvinte, dac ai putea ex
p lica, dar eu m nd oiesc de acest lucru. N orm al c dac
m icu u l dvs. deja n elege lim bajul, o s-i explicai totul
n cu v in te, poveti i cu ajutorul unei cri cu poze. Ar fi
c iu d a t dac nu ai face-o. D ar ceea ce conteaz este ati
tu d in ea dvs., iar atitud inea dvs. are influen n aceast
ch estiu n e cu m ult n ain te ca lim bajul s poat fi folosit.
D ac, de exem plu, o nou sarcin vi se pare n m od pl
cu t natural, treptat putei s-i aducei la cu notin co
p ilu lu i dvs. c exist un m otiv pentru care statul la dvs.
n b ra e nu m ai este la fel cu m era. Fetia sau b ieelu l
dvs. ajung s sim t c avei ceva acolo nuntru care este
im p o rtan t. D ac se n tm p l s fii una dintre acele p er
so a n e care nu accept cu uurin realitatea sarcinii i a
s c h im b rilo r p e care acesta le im p lic (i ex ist m u lte
p e rso a n e de acest fel), atu n ci se va d ezvolta un soi de
m ister, iar copilu l m ic a crei via urm eaz s fie foar
te sch im b at de naterea unui nou b ebelu nu va fi pre
g tit n nici un fel atunci cnd acesta va aprea n reali
tate. E ste mai u or atunci cnd copilul care este afectat
e s te un pic m ai m are. A scultai urm toarea conversaie:

M a m ele

A m fost foarte nelin itit cnd am rm as gravid


cu Roger. n eleg ei, deja le aveam pe cele dou fete, de
p a isp re z e ce i treisp rezece ani, i-m i doream un alt co
p il c t n c l m ai p u te a m a v e a , i am fo st fo a rte n
cu rcat cu p rivire la ce s fac n legtur cu acest lucru,
a a c am stat de v orb cu fetele i le-am n treb at cum
a r p rim i id eea ca eu s m ai fac n c un co p il. i d ei
p a re ciu d at s d iscu i d esp re un alt cop il, ch ia r n ain te
O phre 2: C onvorbiri psihanalitici cu prinii 81

de a-1 co n cep e, cu ceila li cop ii ai ti, m -am g n d it c


nu e o id ee ch ia r aa d e rea. Iar ele au fost e x tre m d e
recep tive i au fost d e p rere c ar fi ceva fo arte d r g u
i c ar fi foarte n c n ta te s aib un co p il, un b e b e lu .
A stfel n ct am d ecis to ate m p reu n c o s fie un b
ieel. Roger s-a n scu t prem atur. A m an u n at-o p e m o a
c am n cep u t trav aliu l i am ru g at-o s-i sp u n lui
S u sa n ca re av e a p e -a tu n c i tre isp re z e c e ani c ,
dac vrea s vin s vad trav aliu l, p o ate s-o fac. i a
ven it opind n a in te s p lece la co a l , iar eu era m n
chinurile facerii, nelegei, aa c i-am spus ei b in e "
resp irnd ad n c i g n d in d u -m c m i-a p u tea tu lb u
ra fata pe via ei b in e, acestea su n t d u rerile n a te
rii i n felul acesta se m a n ife st ". Iar ea m -a b tu t cu
en tu ziasm p e sp a te i a sp u s ei b in e, cred c n c m ai
ai ctev a ore b u n e " . P u r i sim p lu . N e v e d em d u p
co al" i a plecat. A cu m trebuie s nasc ea n si lu n a
v iitoare i cred c se b u cu r cu toat fiina ei. B in e p r e
gtit, n clin s cred.

DW W

A cea fat av ea tre isp re z e c e ani i b in e n e le s c


m am a a v o rb it cu ea, d ar eu cred c ceea ce a c o n ta t a
fost atitudinea m am ei. D ar ce se p oate sp u n e d esp re c o
piii m ai m ici? C o p iii de unul sau doi ani su n t d e p a rte
de a n eleg e de ce anu l acesta febru arie are 29 d e z ile ,
i cu toate acestea, este foarte p o sib il ca ei, nu-i a a , la
u nul sau doi ani, s se sim t p u in n p o stu ra d e a fi
m am a b eb elu u lu i? V orbesc m ai d egrab d esp re s e n ti
m en tele d ect d esp re m in tea co p ilu lu i. C ei m ai m u li
copii n ju r de un an au un anu m e ob iect care este fo a r
te special pentru ei i pe care uneori l n grijesc de o m a
82 D.W. W innicott

n ier rudim entar, iar foarte curnd este evid en t c se


jo ac de-a m am a i copilul.
Am spus c v ajutai copilul s prevad. M ai exist
i alte lucruri pe care le facei; de exem plu, ncercai s
fii corecte, iar acest lucru este foarte dificil; tot ceea ce
putei s facei este s ncercai. i s sperai c nu v fa
v orizai ntr-un mod m ult prea ev id en t vreunul dintre
co p ii; cu excepia, bineneles, a bebeluului la ncepu t,
care are nevoie s sim t c v are cu totul. Dvs. i tatl
copilului mprtii responsabilitile n tot felul de m o
duri. i tatl este acela spre care se ntoarce n mod firesc
copilul atunci cnd este nem ulum it de m am i de noua
ei preocupare. M ajoritatea tailor i-ar dori s aju te m ai
m u lt i nu le place c petrec att de m ult tim p la serv i
ciu , astfel neputnd fi, practic, de nici un ajutor.
i apoi, iari, n general nu se ntm pl s dai obiec
tele preioase ale celorlai copii noului bebelu , ci lsai
fiecare copil s nceap de la zero n a coleciona ob iec
te i a se specializa. Aa c, dei dezvoltrile m ajore care
se petrec n copil sunt posibile datorit faptului c el se
p o ate bizui pe dvs., mai exist i m u lte alte lu cru ri pe
c a re le facei pentru a ntm pina an u m ite m om ente de
stres.
tii, cred, c sunt im plicate sentim ente teribil de in
tense i c, n realitate, copiii mici nu sim t m ai puin d e
c t noi. M ntreb dac nu cu m v a nu sim t ch ia r m ai
m ult. Noi, oam enii m ari, ne con sid erm norocoi dac
gsim m odaliti de a m enine contactul cu o parte din
intensitatea tririlor ce aparin copilriei tim purii. Copiii
m ici nu num ai c sim t lucrurile cu cea mai m are in ten
sitate, dar nici nu pot fi distrai de la ceea ce-i preocup
la m om entul respectiv. nc nu au avut tim p s-i orga
nizeze m etode personale de a face fa sau de a ngrdi
O p ere 2: Convorbiri psihanalitice cu prinii 3
sentim entele care sunt prea dureroase i acesta este m o
tivul pentru care ip; i acesta este m otivul pentru care
co n teaz a t t de m ult cnd p u tei s v aju tai co p ilu l
m ic s prevad orice lucru ieit din com u n ce-ar p u tea
s i se ntm ple.
n perioada de ateptare a unui evenim ent prevzut,
anum ite aran jam en te ale aprrilor pot deveni o rg a n i
zate n cadrul personalitii copilului. Se ntm pl cam
acelai lu cru ca atu n ci cnd i v ed ei pe copii cu m , p e
propria dvs. m as, se joac cu sold eii i aranjeaz a r
m atele pentru a ataca sau apra un fort. Ideea c se n ti
m entele cop iilor mici sunt foarte intense i c an xieti-
le sau conflictele sunt att de dureroase pentru ei, n c t
trebuie s organizeze aprri nuntrul lor, m duce spre
ultim ul lucru pe care doresc s-l spun n cadrul acestei
discuii referitoare la gelozie. Este ceva n legtur cu g e
lozia anorm al. Se ntm pl adeseori ca lucrurile s n u
m earg bine. Fie gelozia nu nceteaz, ci dureaz ca g e
lozie pe fa, fie trece sub tejg h ea", ca s spu nem aa,
i distorsioneaz personalitatea copilului.
n creterea copiilor nu are nici un rost s intim p e r
feciunea. M ulte dintre lucrurile care nu merg bine se c o
recteaz n tim p; sau se corecteaz nd eaju n s de b in e ca
s nu se m ai vad . D ar unele nu se corecteaz. A tu n ci
cnd am spus i am repetat de cteva ori c gelozia e ste
norm al i sntoas, m refeream la copiii mici. n cre
terea i dezvoltarea personalitii, n toate fetiele i toi
bieeii se form eaz capacitatea de a tolera sen tim en tu l
de gelozie, de a nu vorbi despre el i de a folosi acest lu
cru ca un im bold pentru aciune. D ac prietena ta a c
ptat ceva mai bun dect tine, poi relativ uor s atepi;
poate o s-o ajungi din urm mai trziu sau poate o s te
bucuri c ai cum prat altceva n loc de ceea ce avea ea .
84 D.W. W innicott

C n treti lu cru rile. C red c avei m ulte lucruri pentru


c a r e ali o am e n i v in v id iaz. Toate a ceste lu cru ri fac
p a rte din via i din convieuirea oam enilor.
Ai aju ns s g estion ai aceste lucruri relativ uor, dar
d v s., ca i m ine n su m i, ai pornit de la nu cu m u lt mai
m u lt dect o relativ capacitate de a atepta o ans. Dar
tre b u ie s re cu n o a te m c, n cazu l an u m ito r oam en i,
e x ist o d eform are perm anent a personalitii. Se poa
te s avei vreun vecin cu un tem peram ent gelos. O am e
nii de acest fel reu esc, de obicei fr s-i dea seam a ce
fac, s provoace m ediul din im ediata lor apropiere s ac
io n e z e de o a se m e n e a m an ier, n c t s-i fac geloi.
A ceti oam eni sunt nefericii i traiul alturi de ei nu este
p rea uor, iar eu nu vreau s spun c acest fel de gelozie
e s te sntos.
In cadrul discuiei a existat o m am care a fost n mod
sp ecial sincer cu privire la ea nsi i la felul n care ge
lo zia ei fa de prop riu l frate a persistat:

M ama

Ei b in e , e ra m u n cop il sin g u r la p r in i... pn


c n d , la trei ani, m am a mi l-a prezentat pe friorul meu
b e b e lu . Nu mi s-a pru t deloc am uzant. Am rm as ge
lo a s i cnd eram la coal, i obinuiam s-l m uc, da,
c h ia r a a ... el nu ap u ca niciodat s-i dea seam a c eu
o fcu sem sau s se supere, iar eu nu adm iteam nicioda
t c o f c u se m ... d ar chiar i acum eu am douzeci
i n o u de ani, iar fratele m eu douzeci i ase , dac
m a m a zice Ei b ine, u ite ce-am fcut: i-am cum prat lui
W illia m asta i a sta ", eu spun A, da, n tr-ad ev r?". n
e le g e i? Un fel de nu -m i p as". A tu nci ea zice Bine,
b in e , zi-m i, tu ce vrei s-i cu m p r?" i-m i spu ne exact
O lKRE 2: Conzorbiri psihanalitice cu prinii 85

ct a dat pe ceea ce i-a cu m p rat lui i se asigur c i eu


o s p rim esc ex act la fel. I-a cu m p rat un inel cu m o n o
g r a m ... tiu c e s te p ro ste sc , tiu c e ste r u t c io s ,
v reau s s p u n ... eu su n t c s to rit , iar el nu e ste , d a r
d ac m am a i cu m p r un in el cu m o n o g ra m , m n
torc im ed iat i spu n ce, el nu poate s-i cu m p ere din
ban ii lu i?" n ele g ei? O sptm n m ai trziu , am p ri
m it un inel cu p iatr preioas.

DW W

n cazul oam en ilor cu firi cu -adevrat geloase, p u tem


fi siguri c pentru ei a ex istat la un m om en t dat, n c o p i
lria tim p u rie, un m otiv n tem eiat de gelozie. N e n o ro
cul o am en ilo r cu a d e v rat geloi este c nu au a v u t nici
o ans clar d e a fi fu rio i i geloi i a g re siv i n m o
m entul n care o asem en ea atitu d ine ar fi fost re z o n a b i
l i gestion ab il. D ac ar fi avu t o astfel de an s, p ro
babil c ar fi trecut prin faza geloziei i ar fi ieit d in ea
aa cu m o fac cei m ai m u li cop ii. n sch im b , g e lo z ia a
rm as n u n tru , iar ad evratu l ei m otiv s-a p ierd u t, aa
nct acum p ersoana respectiv avanseaz tot tim pul fal
se m otive de gelozie i pretind e c sunt ju stificate n p re
zent. M odul de a p reveni o asem enea d efo rm are e ste ca
dvs. s le o fe rii c o p iilo r d v s. m ici acel fel d e n g rijire
tim purie care s le p erm it s fie geloi la m om en tu l p o
trivit. Cred c n cazu l co p iilo r sntoi gelozia se tra n s
form n riv alitate i am biie.

[1960]
C ap itolu l V I

Care-i baiul?

DW W

xist anum ii oam eni care sunt destul de ocai


s d escop ere c pot avea i altfel de sentim ente
JIL v J'fa d e co p iii m ici d ect n u m ai cel de iubire.
D ac vei ascu lta urm toarea conversaie, vei descoperi
c se ntm p l ca aceste m am e s fie nite persoane ca
re sunt foarte sig u re cu privire la sen tim en tele de iu bi
re; ele le c o n sid e r ca fiind de la sin e n elese i nu se
sfiesc s vorb easc i despre partea m ai puin plcut a
vieii de fam ilie. A ceste m am e au fost n m od clar ruga
te s vorb easc d esp re ceea ce sim eau c le enerveaz
i, aparent, nu au ntm p inat nici o dificu ltate n a rs
pu nd e acestei invitaii. Iat nceputul conversaiei:

M am ele

Ei bine, am dorit s venii n aceast dup-am iaz


pentru a-m i povesti despre ceea ce v enerveaz n me
seria" de m am . Dn W., n primul rnd, ci copii avei?
O p ere 2: Convorbiri psihanalitici' cu prinii 7

Am apte copii, cel mai m ic are trei ani, iar cel m ai


mare, douzeci.
C onsiderai ntr-adevr m eseria" de m am ca fi
ind ceva enervant?
Ei bine, cred c, n ansam blu i dac e s fiu s in c e
r, da. Sunt de prere c adevrata d ificu ltate ntr-o fa
m ilie const tocm ai n acele lucruri m ru nte i e n e rv a n
te ca, de exem plu, dezordinea perm anent i vn toarea
constant atunci cnd vine vrem ea d e cu lcare a c e s t
gen de lucruri le gsesc deranjante.
Dn A.?
Ei bine, eu am doar doi copii unul cam de p a
tru ani, iar cellalt sugar, i bineneles c cel care m iri
t, sracul, este cel de patru ani. Ca i dna W., cred c
este vorba despre acele lucruri m runte i, de asem en ea,
i de lipsa de tim p de a ne adapta copiilor m ereu p are
s ex iste o g rab , iar fiul m eu n to td e a u n a vrea s se
duc s fac altceva atunci cnd trebu ie s fim gata s
ieim afar ntr-o clipit.
Dn S.?
Da, am dou fete, una de trei i alta de un an, i
sunt de acord cu celelalte dou doam ne c timpul e ste
un lucru im portant i c nu exist niciodat destul tim p
pentru a face tot ceea ce m i-a dori s fac.
Vrei s spunei c mai exist i alte lucruri n a fa
ra ngrijirii copiilor pe care v-ai dori s le facei i nu le
facei lucruri pentru dvs. nsev?
Ei bine, da, cred c exist. C h iar m i p la ce s am
grij de copii i, n ansam blu, gsesc c este o o cu p a ie
care-i aduce m ulte m pliniri, dar care-i fcut fo arte n
grab. Cred c m ai ales atunci cnd obosesc este d ificil.
C hiar obosesc din cnd n cnd. m i dau toat silina ca
acest lucru s nu se ntm ple, dar nu este u o r...
88 D.W. W innicott

Care credei c este cauza oboselii m am elor? C re


d ei c este vorba despre faptul c avei prea m u lte lu
cru ri de fcut ntr-o perioad lim itat de tim p sau este
v o rb a despre un soi de lupt m potriva situaiei?
N u, cred c este vorb a de prea m u lte lu cru ri p e
c a re trebuie s le faci ntr-o perioad lim itat de tim p.
L a, hai s spunem , ora ase dup-am iaza, or de cu lca
re, ceaiu l deja a fost but, cetile trebuie splate, cellalt
cop il trebuie hrnit i cina trebuie pregtit pentru so
to a te acestea trebuind fcute cam ntr-o or. ( rsete )

DWW

Iat un nceput bun. Dac avei m ai muli copii, casa


d v s. nu poate arta im pecabil, iar n m inte este im posibil
s m eninei ordinea. Toate lucrurile se petrec n grab
d eoarece trebuie s fii mereu atent la ceas i la tot soiul
d e lu cru ri. Iar copiii cel puin cei m ai m ici nu au
aju n s nc la vrsta la care li s-ar putea prea distractiv
s-i asculte sau s-i im ite pe aduli. Lum ea a fost creat
pentru ei, iar ei acioneaz conform acestei presupuneri.
A poi exist aceast problem a oboselii care este ntotdea
una important. Atunci cnd suntei obosit, lucrurile care
d e obicei sunt interesante pot deveni enervante, iar dac
nu ai dorm it destul v luptai cu nevoia de som n, ceea ce
las o parte mai mic din dvs. disponibil pentru a se b u
cu ra de toate acele lucruri interesante pe care le fac co
p iii sem ne din fiecare zi ale dezvoltrii lor.
Ai observat c, de data aceasta, vorbesc m ai d eg ra
b despre m am e i sentim entele lor dect despre copiii
p e care ele i ngrijesc. M eseria de m am este m ult prea
u or de idealizat. tim prea bine c orice funcie are frus
trrile i rutinele ei plictisitoare i m om entele ei n caie
OPKRE 2: Convorbiri psihanalitice cu prinii 89

e ste u ltim u l lu cru pe c a re ar a leg e cin ev a s-l fac. Ei


b in e, de ce nu ne-am gnd i n acelai fel i la ngrijirea
b eb elu ilo r i cop iilor? C red c, p este civa ani, aceste
m am e nu-i v o r m ai am inti exact cu m s-au sim it i v o r
fi foarte interesate s ascu lte din nou aceast n reg istra
re n m om entul n care vor fi ajuns n apele calm e ale sta
tutului de bu nic.

M am ele

... toate acestea trebuie fcu te cam ntr-o or.


La noi n cas este un haos com p let n fiecare se a
r d e la 5.30 la 7 .3 0 ... atu n ci nu tim nici u nde n e este
cap u l. L u cru rile su nt p ro g ram ate s se n tm p le n tr-o
anu m it o rd in e, d ar nu se n tm p l n iciod at aa p e n
tru c se p etrece vreu n alt lucru n g ro z ito r... cin eva i
vars laptele sau ceva te rib il... sau c h ia r... pisica se urc
n patul cuiva i nu se p oate m erge la culcare pentru c
pisica este acolo sau pentru c p isica nu este acolo, iar ei
vin de ase ori s vad ce fac eu, i este un haos com plet.
(rsete)

DWW

M i-a plcu t partea cu pisica care cnd este acolo, cnd


nu este acolo! N u se p u ne problem a dac dvs. facei lu
cru rile n m od corect sau greit. C eea ce este n n ereg u
l este m odul n care se ntm p l lu cru rile, ceea ce face
s par c invers lu cru rile ar fi m ers bine, dar b in en e
les c nu este aa. Sau p oate c nu b g ai de seam to a
te acele lucruri care m erg bine, ci num ai acelea care m erg
prost, fie i num ai puin, devin un subiect ngrozitor care
d u ce la ipete i urlete.
90 D.W. W innicott

n cadrul u rm toarei pri, o m am se refer la ceva


c e p ro b ab il c a p a re foarte fr e c v e n t sen tim en tu l c o
anum it abilitate special a ei zace nefolosit sau c ceva
ce i-ar fi plcut s nvee trebuie s fie am nat pe term en
ned efinit.

M am ele

Gsii c exist lucruri pe care v-ar plcea s le fa


cei pentru dvs., ca, de exemplu, s scriei o povestire sau
s gtii o anum it prjitur sau s realizai ceva special
p en tru dvs., pe care copiii v m piedic s le facei?
Ei bine, p e m ine m intereseaz foarte m ult m un
c a n dom eniul social i genul acesta de activiti. M i-ar
p l ce a s fac lu cru rile despre care mi s-a sp u s c le-a
p u te a face sau la care am fost invitat s iau p arte, cu
to a te c pn acum nu am putut pentru c nu am avut
tim p u l necesar, i mi se pare foarte fru strant s nu pot
s fac nici unul dintre aceste lucruri pentru c trebuie s
stau acas.
Da, anul trecut am mers la un curs de croitorie care
m i-a p lcu t fo arte m u lt, d ar atu nci cn d a ap ru t cel
d e-al doilea copil pur i simplu am descoperit c nu mai
p u team s fiu gata la tim p, iar apoi pe la ora opt m gn
d eam ia uite, drag, chiar nu-m i perm it s aju n g ".
Exist lucruri pe care v-ar plcea s le facei?
Da, m i p lace foarte m ult cro ito ria, dar m en er
v e a z atunci cnd c o p iii... (rsete)... ch iar m i place i
s u n t co m p let ab so rb it cnd o fac i cam u it de tim p,
ce e a ce creeaz problem e i nici nu am sim ul tim pului
fo arte dezvoltat. m i place foarte m ult s uit de timp.
C o n sid er c unul d in tre lu cru rile foarte iritan te
e s te s trebuiasc s m opresc din ceea ce se ntm pl
O perk 2: Convorbiri psihanalitice cu prinii 91

s fac d im ineaa i s pregtesc m asa m asa de p rn z,


la care m ie m i-ar aju nge un ou sau aa ceva, d a r ... am i
un so, aa c trebu ie s ... (vorbesc mpreuna)

DW W

Iat aici cum soii intervin m preun cu copiii, a tep -


tn d u -se la d iv erse lu cru ri i distrugnd com p let o rice
efort pe care soia-m am poate l face pentru a-i p stra
un in teres p e rso n a l, u n u l care cere co n cen trare. C h ia r
acest punct este cel n care soia se poate trezi cu u u rin
c-i d orete s fi fost la fel ca un brbat, cu o slu jb
drgu i cu rat, p rog ram de m ers la serviciu sau legi
i regu lam ente de la sin d icat care-1 protejeaz de e x a c t
acele lucruri pe care ea le gsete enervante. C red c n
acest stadiu ea nici nu poate s-i nchipuie cu m d e u n ii
brbai pot invidia fem eile s le invidieze c stau a c a
s, copleite de m u n cile casnice i aflndu-se n m ijlo cu l
celei m ai grozave ncu rcturi de copii i bebelui. i iat
c ne rentoarcem la ncurcturi i dezordine.

M am ele

C red c d ezordinea mi se pare o problem n g ro


zitoare, d eoarece, dei exist cineva care m ajut la c u
renie, atunci cnd am term inat de fcut cu rat n toat
casa, n urm toarele douzeci i cinci de m inute arat d e
parc nu am m ai a tin s-o de doi-trei ani p en tru c e s te
plin de ju crii p e care copiii trebuie s le aib i b u c
ele de hrtie p e care trebuie s le taie. Nu m -a p l n g e
de aa cev a b in e n e le s c treb u ie s fac lu c r u r ile
acestea i, dei este foarte frustrant s nu le faci nici un
repro n aceast p rivin , i lai s le fac.
92 D.W. W iiinicott

Ei bine, mi se p are c atunci cn d cop iii m ei erau


m ai m ici, pn n patru ani, vrsta de m ers la g r d in i
, c u m se sp u n e, la p rim a co a l , v o ia u s fie unde
e ra m eu, iar dac eu gteam n buctrie, atunci i ei g
te a u n b u c t rie , iar d ac av eam treab n d o rm ito r,
e ra u i ei n dorm itor. N u se d ezlip eau de m ine, m u r
m a u p este tot, lucru care poate fi, cred, extrem de en e r
v a n t uneori.

DW W

D e c i... ce se poate spu ne despre pstrarea ordinii?

M a m ele

Vi se pare m ai u or s-i lsai s hoinreasc dup


v o ia inim ii peste tot n cas sau ncercai s le lim itai ac
c e su l d oar la cam erele lor?
t

N u, am o anum it cam er n care sper i m rog s


n u fac dezordine cu m p lit, dar invariabil fac o d ezor
d in e cum plit n toate cam erele din cas chiar se jo a
c p e ste tot.
C redei c ar fi posibil s le lim itai accesul?
Ei bine, nu tiu dac se poate spune c su nt noro
c o a s , dar C ristopher pare s neleag c ar trebui s se
jo a c e n cam era de joac.
C i ani are?
Doi ani i ceva.
Poate s v vad din cam era de jo ac?
N u, nu, este d e p arte de b u c t rie, d ar lo cu im la
a p a rta m e n t, nu la cas cu etaj, aa n c t p oate s vin
o ric n d vine i se jo ac i n buctrie. Lucru pe care,
b in en eles, muli oam eni l consider greit. C nd m-am
O perh 2: Convorbiri psihanalitice cu prinii 93

g n d it s in stalez o b arier, deja era prea trziu. n c a


m era de zi i n su fra g e rie , av em un m od el v e ch i de
c la n e i nu prea p o a te s le d e sch id aa n c t, p n
acu m , cam erele acestea au rm as ordon ate.

DWW

N u se p o ate face n im ic n p riv in a a ce a sta ; tre b u ie


s accep tai c m am ele cu mai m uli cop ii m ici tin d s
triasc n tr-o grab p erp etu . n m o m en tu l resp ectiv ,
nu tiu ce altcev a s fac. P oate c p e m su r ce c o p iii
v o r crete, p acea se va rein stala n ca s , d ar p o a te c
nu.

M a m ele

n fie care se a r , avem p a rte d e n ite b t lii e x


trao rd in are din cauza<cin ei cin elu i cin e o s-i d u c
m n c a re a c in e lu i. V ed ei d v s., s le d u ci m n c a r e a
c in ilo r este o c h e stie care se face p rin ro ta ie, d a r n
to td eau n a exist un an u m it m otiv p en tru ca re p e rs o a
na al crei rn d e s te nu ar treb u i s-o fac. ( rsete ) i,
d e o b ice i, cearta ine ap ro ap e d o u z e ci i cin ci d e m i
n u te , tim p n care cinii stau la rn d , n e le g e i, p n
s p rim easc v reu n p ic de m n care din ca u z a a ce ste i
g lcev i n g ro z ito a re care se p e tre ce n fa m iliile n u m e
roase i pe care eu o gsesc b ru sc foarte en erv a n t . N u
n u m ai cina c in ilo r e m otiv de sfad , ci i a tu n ci c n d
stai jo s la m as, cineva va zice ceva i, n a in te s-i dai
se a m a , iat toat lu m ea ip la toat lu m ea p en tru
c e o c h e s tiu n e d e p r in c ip iu , n e le g e i i a v e m
p a rte de certu ri n g ro z ito a re cu p riv ire la tot felu l d e
su b iecte .
94 D.W. W innicott

DW W

Toate aceste exem ple ilustreaz n cte feluri n g riji


rea copiilor m ici poate fi enervant, iar acest lucru se n
tm pl, orict de iubii i dorii ar fi copiii. Problem a este
a m am ei, a crei intim itate a fost invadat. Cu siguran
, u ndeva n ea exist o parte care este sacrosan ct, la
care nici m car copiii ei nu pot ajunge? Trebuie s se ape
re sau s cedeze? Ceea ce este teribil este c, dac m ama
a re ceva ascuns undeva, exact acela va fi lucrul pe care
co p ilu l l va vrea. C hiar dac este vorba doar despre un
secret, i acest secret trebuie descoperit i expus. Poeta
ei cu n o ate totul despre aceast chestiune. Sp tm n a
viitoare a dori s dezvolt aceast tem a tensiunii la care
e s te supus m am a.

@
I
La sfritul sptm nii trecute, dup ce cteva m am e
d e copii m ici au vorbit despre lucruri care sunt enervan
te pentru m am e, am adoptat o anum it idee i am accen
tu at-o n m od special: m odul n care intim itatea m am e
lo r este invadat i expus. A dori s-o dezvolt deoare
c e consider c are m are legtur cu ceea ce poate fi ener
v a n t pentru prini, i pentru m am e n special.
V vei am inti c acestea sunt m am e care se bucur
c sunt cstorite i au copii, care i iubesc copiii i nici
n u i-ar nchipui altceva; dar atunci cnd au fost rugate
n m od hotrt s se refere la ceea ce le-a enervat, au rs
p u n s cu m are bucurie.
P oate exist persoane care nu au avut acelai fel de
experiene. La o extrem , unele au avut parte de ce-i mai
r u , au fost com p let ncurcate i zpcite i au fost n e
O pere 2: Convorbiri psihanalitice cm prinii 95

voite s cear ajutor. n acest caz, ncu rctu rile au av u t


ctig de cauz i astfel m am a a d evenit iritabil sau n
vreun alt fel incap abil de a continua s fie ea n si aa
cu m i-ar fi dorit. La cealalt extrem , altele poate c n u
au avut nici un sentim ent de d ezordine sau invazie; au
putut s p streze salonul cu rat i ordonat i cu m va b e
beluii i copiii lor m ici s-au ncad rat ntr-un m odel p re
stabilit, iar n cea m ai m are parte a tim pului a fost pace.
n acest caz, m am a i sistem u l ei de valori fundam ental
rigid au d om in at scena, iar beb elu ii i copiii au trebu it
s se adap teze, chiar dac erau sau nu pregtii s-o fac.
Bineneles c pacea i ordinea sunt valoroase, d ac p o t
fi obinu te fr o prea m are d im in u are a sp on tan eitii
copiilor.
Este ntotdeauna necesar s ne ream intim c exist tot
felul de prini i tot felul de copii i, plecnd de la aceas
t baz, pu tem discuta variaiile fr a afirm a c un a n u
m e fel este bun, iar altul, ru. D ar nu credei c ex trem e
le, ntr-o direcie sau alta, reprezint de obicei un sem n
c ceva este n neregul pe undeva?
A deseori, prinii or s spun c pe vrem uri era uor,
c m icuii erau trim ii la cre i nim eni nu sttea s se
gndeasc ori de cte ori fcea sau n u fcea ceva, c d is
trugea sau construia sntatea m ental a copilului. D ar
chiar i pe vrem uri cei m ai m uli oam eni i creteau c o
piii lsndu-i s um ble n jurul lor, s fac zgom ot i d ez
o rd in e n tot lo cu l, i fr a ju to ru l b o n elo r cu g u le re
apretate. Fiecare epoc i are ob iceiu rile ei, dar eu cred
c exist ceva ce a rm as ntotdeauna neschim bat, acea s
t terib il ten d in a co p iilo r m ici s in tre exact a c o lo
unde m am ele i pstreaz secretele. ntrebarea este: p o a
te o m am s se apere cu succes i s-i pstreze se cre
tele fr ca n acelai tim p s priveze copilul de u n e le
96 D.W . W innicott

m e n t esen ial sen tim en tu l c m am a este a ccesib il?


La n cep u t, cop ilu l era n posesie, iar ntre posesie i in
d ep en d en , trebuie, desigur, s existe un drum de m ij
lo c a l accesibilitii.
C in e v a n e im p lic a t i p o ate am in ti cu u u rin c
m am a este o cas cu acces liber pentru copiii ei doar pen
tru o perioad lim itat de timp. A avu t secrete n trecut
i o s aib secrete i-n viitor. i o s se con sid ere noro
c o a s c pentru o vrem e a fost infinit de deranjat de in
fin ite le revendicri ale propriilor ei copii.
n s pentru m am a care se afl n m ijlocul aciunii, nu
e x is t trecu t i viitor. P entru ea exist d oar exp erien a
p rezen t de a nu avea nici o arie necercetat, nici un Pol
N o rd sau Sud p en tru c un exp lorator n d rzn e l g
se te i l n clzete; nici un Everest pentru c un cr
to r aju nge n v rf i l m nnc. Fundul oceanului ei este
cerceta t cu batiscaful i, fie i-un singur m ister de-ar mai
a v e a , faa ntu n ecat a lunii, chiar i acesta este gsit, fo
to g ra fia t i red u s de la m ister la fapt d o v ed it tiinific.
N im ic din ea nu este sacru.
C in e ar vrea s fie m am ? C ine, ntr-adevr, n afara
m a m e i care are copii deja! i a anu m itor persoan e d es
tul d e speciale; acele bone care gsesc o m od alitate de a
fi co m p lem en tare ad ev railor prini.
P u tei ntreba: care este rostul ncercrii de a pune n
cu v in te ce este en erv an t n m eseria" de m am ? Cred c
m a m e le sunt aju tate de putina de a-i verbaliza agonii
le n m om entul n care le triesc. D ac este reprim at, re
sen tim en tu l stric iubirea care se afl n spatele tuturor
lucrurilor. Cred c acesta este i m otivul pentru care n
ju r m . Un anu m it cu v n t la m om entul potrivit adun la
u n loc tot resentim entu l i l face public, dup care ne li
n i tim i o nou p erio ad co n tin u m s facem ceea ce
O p e re 2: Convorbiri psihanalitice cu prinii 97

fceam . n practic, am d escop erit c m am ele su n t a ju ta


te de pu tina de a intra n con tact cu resen tim en tele lo r
cele mai am are. Incid ental, cele m ai m ulte nu au n ev o ie
de ajutor, dar n folosul celor care au nevoie de aju tor a m
scris la un m om en t d at o list cu vreo duzin de m o tiv e
principale pentru care m am ele s-ar putea descoperi u rn -
du-i copiii4. O s nelegei c vorbesc despre m am e care
i iubesc copiii i care nu se tem s-i priveasc n fa i
celelalte sen tim en te. D e exem p lu , acest copil an u m e n u
este copilul pe care m am a l-a visat; nu este exact ideea de
copil p e care m am a o avea n m inte. n tr-u n fel, ta b lo u l
pe care ea l-a pictat ar putea prea m ai m ult creaia ei d e
ct bebelu u l care a d evenit un lucru att de real n v ia
a ei. Bineneles c ad evratu l b eb elu nu a ap ru t p rin -
tr-o m agie. A cest b ieel sau aceast feti reali au v e n it
printr-un proces laborios, un proces care a im p licat p e ri
col pentru m am att n tim pul sarcinii, ct i n tim p u l
naterii. A cest beb elu real care acum este al ei o r n ete
cnd suge, cu toate c procesul hrnirii poate adu ce m u l
te satisfacii. Treptat, m am a descoper c acest copil o tra
teaz ca pe-o slu g nep ltit i p retind e atenie, iar la n
cep u t nu este in teresat de starea ei de bin e. n c e le d in
urm , bebelu u l o m u c, i tot tim pu l din d rag oste. S e
ateapt de la m am s i iubeasc nc de la n cep u t c o
pilul din toat inim a, cu bu ne i cu rele, prile n e p l cu
te laolalt cu p rile p lcu te, i in clu siv dezord in ea. N u
dup m ult tim p, copilu l va fi d ezam git de m am i v a
arta a cest lu cru , refu z n d m n ca rea b u n care i e s te

4 D.W. W in n ico tt, H a te in the C o u n te rtra n s fe re n c e ", n T h r o t i g h


P e d ia tr ic s lo P s y c h o - A n a ly s is (L o n d ra : H o g a rth , 1 9 7 5 ; N ew Y ork : B a
sic B ook s, 19 5 8 ) [vezi i ed iia ro m n e a sc , D.W . W in n ico tt, D e l a p e
d i a t r i e In p s i l i m w l i z , cap . XV U r n c o n tra tra n s fe r" , E d itu ra Trei,
B u cureti, 2 0 0 3 , pp. 2 5 6 -2 6 7 ( N . f.)].
9 D.W. Wiruiicott

oferit, astfel nct m am a ncepe s se ndoiasc de ea n


si. Iar iubirea surescitat a bebeluului este o iubire in
teresat i, dup ce satisfacia a fost obinut, m am a este
aru n cat la o parte ca o coaj de portocal. E n ev oie s
continu i cu aceast list de m otive pentru care o m am
i-ar putea ur bebeluul?
n aceste stadii tim purii, bebelu u l nu are nici o idee
d e sp re ceea ce m am a face b in e i nici despre sa crificii
le ei ca acele lu cru ri s ias b ine, dar d ac m erg prost,
a p a r p ln g eri su b fo rm d e ip ete . D u p e x p e rie n a
u n ei ntregi dim inei ngrozitoare, plin de ipete i cri
z e de furie, m am a iese n ora cu beb elu u l, iar acesta-i
z m b ete unui n ecu n o scu t care spu ne: Ia uite ce d u l
c e este!" sau Ia te u it ce fptur drgu i p rieten o a
s !" M am a are tot tim p u l sen tim en tu l acut c, d ac la
n c e p u t g re ete cu cev a n p riv in a b e b e lu u lu i, va
u rm a o lu n g p e rio a d n c a re va p l ti p e n tru a ce st
fa p t, n tim p ce, d ac face lu cru rile bine, nu are ab solu t
nici un motiv s se atep te la m ulum iri. C red c i dvs.
n iv pu tei gsi cu u u rin vreo d u zin de m o tiv e.
P ro b ab il c n u vei gsi nici unul m ai ru d ect cel pe
c a re l-am ales pentru d iscu ie, felul n care copiii v in
v a d e a z cea m ai p ro fu n d rezerv . D ac a c e st lu cru
e s te posibil, a dori s v adu c oarecare lu m in asu pra
su b iectu lu i.
La nceputul ncepu tu lui, nu exist nici o d ificu ltate,
d eoarece bebeluul este n dvs. i este parte din dvs. C u
to ate c este doar un chiria, ca s spu nem aa, cop ilu l
d in pntece se confu nd cu toate ideile de copii pe care
le-ai avut vreodat, iar la nceput copilul este de fapt se
cretu l. Secretul devine un copil.
Avei destul tim p n nou luni s dezvoltai o relaie
sp e c ia l cu acest fen o m en , secretu l d e v en it co p il, iar
O lERE 2: Convorbiri psihanalitice cu prinii 99

dup ce au trecut cteva luni putei s v id en tificai cu


copilul care este n dvs. Pentru a ajunge la aceast stare
de fapt, trebuie s fii destul de calm i v este d e fo a r
te m are aju tor dac soul dvs. v este ntru totul al tu ri
i trateaz cu restul lum ii n num ele am ndurora.
M i se pare c aceast relaie special cu copilul se sfr
ete, dar nu chiar n m om entul naterii. Cred c aceast
stare de lucruri special mai dureaz cteva sp tm n i
dup natere, dar num ai n cazul cnd nu exist circu m
stane speciale care s v aduc ntr-un m od n efericit cu
p icioarele p e pm n t, cum ar fi necesitatea de a p r si
m aternitatea sau de a concedia o doic n ep otriv it sa u
faptul c soul dvs. s-a m bolnvit sau orice altceva.
D ac suntei norocoas i nu apar com plicaii su p
rtoare, aceast stare special poate ncepe s se a p ro p ie
treptat de final. Apoi ncepei un proces de restabilire a
dvs. ca persoan m atur a lumii, iar acest lucru v va lu a
m ai m ulte luni. CopiluJ dvs. are nevoie ca dvs. s fii c a
p ab il s facei a ce st lu cru , cu to ate c a cest p ro c e s i
adu ce su ferin. A ici i acum n cep e o lupt terib il
copilu l, nem aifiind secretul, ncepe s pretind toate s e
cretele dvs. Dei lupt ntr-o btlie deja pierdut, c o p i
lul dvs. em ite pretenie dup pretenie ntr-o goan p e r
petu dup au r n care aurul nu este niciodat de a ju n s;
o nou pretenie trebuie em is. i oricum dvs. v re c u
perai propriul statut individual separat, iar m inele d v s.
de aur devin din ce n ce mai inaccesibile. )iw
Totui nu v revenii com plet. D ac acest lucru s-a r
ntm pla, ar nsem na c ai ncetat s mai fii pi in ie. i
bineneles c, dac avei m ai m uli copii, acelai p ro ces
ncepe din nou i din nou, i ajungei s avei p atru zeci
i cinci de ani nainte s putei privi n jurul dvs. i s v e
dei care este locul dvs. n lume.
io o D.W. W innicott

S u b iectu l p e care l-am n cep u t este unul im portant,


iar eu nu mai am tim p dect s spun nc un lucru. Sunt
c o n v in s, n u rm a d iscu iilo r cu nenum rate m am e i n
u rm a o b se rv rii c re te rii co p iilo r lor, c m am ele care
su n t cele mai ctig ate la sfrit sunt cele care pot s ce
d e z e la n cep u t. C e le care pierd totul. C eea ce ctig
e s te faptul c, n decu rsu l tim pului, pot recupera, deoa
re c e cop iii lor trep tat renun la aceast perpetu em i
tere de pretenii i su n t bucuroi c m am ele lor su nt fi
in e ind iv id u ale independente, aa cum , ntr-adevr, de
v in i ei rapid .
P robabil c tii c acei copii care sunt privai de anu
m ite elem ente esen iale ale vieii de fam ilie (adic de ge
n u l d e lucruri d esp re care am vorbit pn acum ) tind s
a ib p erm an en t resen tim en te; poart pic m p otriv a a
c e v a , dar de v rem e ce ei nu tiu ce este acel ceva, socie
ta tea trebuie s su p orte consecinele i astfel aceti copii
su n t nu m ii antisociali.
A a n c t m sim t d estu l de n creztor cu p rivire la
a c e s te m am e care-i d escriu btlia contra cronom etru
m p o triv a h oard elor invad atoare ale copiilor lor. In cele
d in u rm , acest cm p de lupt nu va fi acop erit de c a
d a v r e , ci d e c o p ii in d iv id u a li care nu su n t nici cop ii
p r iv a i de c e v a , c a re nu su n t co p ii-p ro b le m sau d e
lin c v e n i. n loc d e toate acestea, ei sunt n ite a d o les
c e n i, fie ca re c a p a b il s-i su sin ex isten a in d e p e n
d e n t . i abia cn d cop iii dvs. exist in d ep en d en t, p u
te i i dvs. s facei acelai lucru. P u tei s fii dvs. n
s e v , cu se cre te le d v s., lucru care v read uce (dei cu
o d iferen ) acolo u nd e erai nainte de a fi invadat de
c o p iii dvs.

0
O p ere 2: Convorbiri psihanalitice cu prinii 10 1

Sp tm na trecut am v o rb it num ai eu i am ales un


asp ect al problem ei acestor m am e d eoarece m -am g n
d it c ar fi im p o rtan t. N u am uitat d eloc c m am ele de
cop ii m ici su nt d e obicei ob osite i nu ajung s d o arm
ct ar trebui, dar am ales s vorb esc despre pierderea in
tim itii m am ei. n aceast sp tm n a dori s rev in la
d iscu ie. n pasaju l care u rm eaz vei auzi v o rb in d u -se
d esp re lu p tele care se d u c n tre copiii unei fam ilii, lu p te
care ar pu tea fi n u m ite rzb oaie civ ile, i despre e fe c te
le lor asu pra n erv ilo r m am ei.

M am ele

C o n sid er c se ceart prea m u lt. C h iar m n treb


d e ce. Ai cred e c su n t cei m ai n v eru n a i d u m an i n
loc de frai i surori iu bitoare se ceart i ip i, cu
toate acestea, in, cred, foarte m u lt unii la alii. D ac in
terv in e cin ev a d in afar, se co alizeaz im ed iat i-i iau
ap rarea unii altora sau dac vreunul dintre ei este b o l
nav, alearg acas s-i dea cte ceva, d ar se ceart de d i
m in eaa pn seara i cred c n cep e s m en erv ez e s
in tru i s aud tu ai fcu t a s ta " , n u , n-am f cu t e u " ,
ba tu ", ba o s-o fa c", ba n u ", ba d a ", te u r sc ". i
u ile se trntesc i ei n cep s se bu easc prin cas, n
elegei, iar eu m grb esc s-i d esp a rt. C h ia r se cea rt
ngrozitor.
C red c este i aceasta o m o d alitate de a-i c o n su
m a energia n erv oas i de alt natur.
i eu cred la fel, dar este foarte suprtor.
Este ceva n g ro zitor pentru nerv ii unei m am e. D a,
i eu m i aduc am inte de lucruri de felul acesta. Sora m ea
cea m ic i cu m ine obinu iam s n e c io n d n im ... iar eu
o b in u iam s-m i su p r m am a.
102 D.W. W innicott

E ceva ce p u r i sim p lu uzeaz m am ele. D ar nu


e s te ceva c u ad ev rat im p o rtan t Ei bine, lucrurilor im
p o rtan te cred c poi ntotdeauna s le faci fa pentru
c su n t destul de n eo b in u ite... este vorba de o criz la
n iv e lu l creia te poi rid ic a ... (vorbesc m preun a)... L u
cru ri m ru n te de zi cu zi, ca p ictu rile p e p ia tr , nu-i
aa pic, pic, pic.

DW W

Da, pic, pic, pic! i cu ce scop? Exist un scop, s tii.


Sp tm n a trecut am spus c, dup prerea m ea, fieca
re copil intr de-a dreptul i pretinde orice se afl acolo
n u n tru , iar acum a dori s adaug c, dac se gsete
cev a acolo nu ntru , copilul folosete acel ceva i-l folo
s e te pn nu m ai rm ne nim ic. Nu este lsat nici un
rgaz, nu este artat nici un fel de m il, nu exist ju m
ti de m sur. M am a are parte de o folosire intensiv.
C o p iii aju ng la su rsa ei de energie i se leag la ea, se
c n d -o cu o p lictisito are constan. P rin cip ala ei slujb
e s te su pravieu irea. Tot despre aceast plictisitoare co n
stan cu care cop iii fac anum ite lucruri va fi vorba i-n
u rm toru l pasaj.

M a m ele

Noi avem poveti de noapte b u n " pe care eu le


g sesc destul de enervante pentru c le-am spus n fie
ca re noapte, fr nici o excepie i dac se n tm p l
vreod at s ieim n ora, bineneles c sesizeaz, nu-i
a a c o p iii...
Oh, da, sesizeaz.
O lERB 2: Convorbiri psihanalitici' cu prinii 103

Nu poi s sari nici un cuvnt, nu poi nici m ca r


s sp u i... ceea ce n m od obin u it ar fi de aju n s tr e
buie s se ntm ple n fiecare noapte, fr excepie, ch ia r
dac eti bolnav sau sntoas sau m oart sau pe m o a r
te dou poveti ngrozitoare trebuie citite i ch iar cred
c uneori e s te ... (vorbesc mpreuna)
Da, m i vine p u r i sim plu s iau crticica aceea i
s-o rup.

DW W

i s-o ru p ." S-ar pu tea s fie destul de m u lte a s


culttoare care s se bucure au zind aceste cu v in te ro sti
te m car o dat. i, cu toate acestea, povetile vor c o n ti
nua s fie repetate, i repetate cu acuratee, iar copiii v o r
continua s aib nevoie de aceste teritorii lim itate pe care
ei le cunosc n detaliu i n care nu exist nici o s u r p r i
z. Aceast certitu d ine c nu vor exista surprize este cea
care-i ajut s se liniteasc, pregtind astfel calea p e n
tru alunecarea n som n.
Urm torul citat din discuie se refer la stad iile lip s i
te de recom pense, perioadele n care, dintr-un m otiv s a u
altul, un copil care se dezvolta bine trebuie s dea n a
poi sau devine indiferent sau sfidtor n mod clar. A ici,
o feti face fa geloziei ei cu privire la bebelu p ie rz n -
du-i toate a ch iz iiile i d even in d ea n s i a se m e n e a
unui bebelu.

M am ele

Fetia mea cea mare putea s se m brace singur d e


aproape oh, nou luni, i deodat s-a decis c nu o s
se mai m brace. Este perfect capabil s-o fac. Nu p o a te
104 D.W. W innicott

s-i trag ferm oarul sau s-i ncheie nasturii de la sp a


te, dar poate s i-i ncheie pe cei din fa, dar spune nu",
vrea s fie un bebelu i se ntinde n poala mea la fel ca
cel m ic aa nct iat-ne aici, acum trebuie s-i m brac
p e amndoi dim ineaa i s-i dezbrac pe am ndoi seara.
Ei bine, prevd c o s trec i eu prin toat ch estiu
n ea asta cu m brcatul de unul singur. nc nu am p ro
b lem e pentru c el nc nu poate, dar pot s-m i dau sea
m a c acest lucru o s fie ceva iritant pentru m ine s-l
p riv esc cum o s-i pun ncet lucrurile invers d ect tre
b u ie ... (vorbesc m preun)... pentru c nu pot m ie mi
p lace s fac lucrurile repede.

DWW

Acesta este un alt lucru care poate fi enervant s te


adaptezi la ritm ul fiecrui copil. Prin tem peram ent, anu
m ii copii sunt mai ncei dect m am ele lor, iar alii, m ai
rap izi. Este o m are problem pentru m am s se a d a p
teze la nevoile fiecrui copil din acest p u n ct de ved ere
al iuim ii sau ncetinelii. n mod special iritant este sar
cin a unei m am e rapid e de a se adapta unui copil destul
d e ntrziat. i, cu toate acestea, dac m am a i co p ilu l
p ierd contactul unul cu cellalt n aceast ch estiu n e de
sincronizare, copilul pierde capacitatea de a aciona, se
p rostete i las din ce n ce mai m ulte lucruri pe seam a
m am ei sau a d o icii. Pentru cop il e ste la fel d e ru i
a tu n ci cnd el este rapid, iar m am a este n cea t , dup
cu m v putei cu uurin im agina. P oate c m am a este
n ceat din cauz c este deprim at, dar copilul nu p o a
te nelege nc m otivele i nu poate s in seam a de ele.
F r nici o ndoial c se pot face m u lte prin planificare,
d ar copiii mici tind s strice i cele mai bune planuri, pur
O p e re 2: Convorbiri psihanalitice cti prinii 10 5

i sim p lu pentru c ei nu pot nelege nici o n ev oie d e a


privi n viitor. Ei triesc n prezent. n urm toarea p arte
vom auzi v o rb in d u -se despre planificare:

M a m ele

Ei b in e, o p arte a acestei lipse de tim p se d a to rea


z p ro b le m e i rep re z e n ta te de o rgan izai'ea ieitu lu i n
ora p lnu irea unei d u p -am ieze astfel n ct s se n
cad reze n tre m asa de la ora dou i cea de la ora ase.
C red c p roblem a principal sunt cum prtu rile p en
tru c eu m erg la o p ia care se afl cam la a se k ilo
m etri, dar care este mai ieftin i s-i faci pe am ndoi
co p iii, u nul h r n it la biberon i cellalt cu lin g u ria, s
fie m b rcai i gata de plecare este o adevrat p e rfo r
m an i unul dintre ei norm al c doarm e m ai m ult,
ceea ce n e n t rz ie i mai m u lt , iar apoi graba n eb u
neasc prin pia, ncercnd s ajung napoi la tim p p en
tru a-1 hrni din nou pe cellalt cu biberonul. A poi sunt
celelalte lu cru ri, cum ar fi ieitul la un ceai u n e o ri... n
aceast d u p -am iaz, de exem plu, i pregtirea n v ed e
rea ieirii. N e ia ap roap e o or ca s fim toi trei gata.
Este o sarcin teribil.
P n eti tu gata, cei doi copii, vreau s s p u n ...
D a, ceilali doi se pare c s-au m urdrit deja.
E ste vorba de planificare de alegerea celor m ai
b u n e m o m en te de plecare.
M icile exem p le de tipul acestora sunt probabil cele
m ai en e rv a n te d in tre toate cred c sunt cele m ai iri
tante, da.
D e fapt, vreau s spun, m i iubesc cei doi copii. Nu
g se sc c su n t irita n i tot tim p u l, e ste v orb a d o a r de
aceste lu cru ri m ru nte.
106 D.W. Wiruiicott

C eva ce m d eran jeaz puin este u rm toarea


m a s ce o s m n n ce ce o s m nnce ei toi.
Planificai m esele pe o perioad mare de timp?
N u, nu. N u -m i st n fire s planific. Ceva de g e
n u l tii pe m su r ce ne apropiem de m a s ... (r
sete)... ceva se m aterializeaz... Vedei dvs., fac cu m p
rtu ri fac cum prtu ri o dat pe sptm n, astfel n
c t s am destul n cas pentru urm toarea sptm n,
d a r nu hotrsc cnd i unde or s fie folosite dect mai
trziu .
Ei bine, eu su n t uim itor de norocoas n legtur
cu prnzul, pentru c felul preferat al lui Cristopher este
c arn ea tocat. M -am sturat de cam e tocat, (rsete)
Au nite gu stu ri foarte lim itate uneori, nu-i aa? E
m ai uor a a ...
Da, foarte uor.

DWW

Se ivete o raz d e speran. O m am planific i or


ganizeaz ct de m ult poate, dar cum va nu poate s fac
s cad la p ace i nevoile fiecrui copil, i dictatura cea
su lu i, i relativa distan dintre cas i m agazin, i reali
ta tea propriei puteri lim itate. n final, ne rentoarcem la
im ag in ea unei m am e luptndu-se s fac fa n acelai
tim p n ev oilor in d iv id u ale ale cop iilor i lum ii aa cum
o cu n oate ea.

M am ele

...d a r o alt m are surs de iritare este necesitatea


d e a m ntreru p e din treburile casnice cnd dau cu
a sp irato ru l sau altceva de genul acesta: am senzaia c
O lERK 2 : Convorbiri psihanalitice cu prinii 107

pot s term in cam era n zece m inute doar dac a fi l


sat, dar s am pe cin ev a care v in e n sp a te le m eu i
vreau la o li " st pe oli i trebuie s stai cu el
trebuie s stai cu el i...
D a, nu poi s pleci s faci altceva.
Iar el transform toat chestia ntr-o joac, (rsete)
i apoi ceva d n clocot pe aragaz, iar tu ai l sa t
asp iratoru l p orn it p en tru c ai crezu t c o s te n to rci
ntr-u n m in u t...
O h, gsesc ntreruperile constante foarte iritante
d eod at aud un ip t de und eva i trebu ie s las to tu l
d eoparte chiar dac gtesc, cu m inile pline de fin i
alte lucruri de genul acesta i s m grbesc s aflu ce
s-a ntm plat.
Ei b ine, eu, dac am m inile pline de fin, sp u n
u ite ce e, nu -i aa c nu v rei s fac n im ic cu m in ile
aa?"
i m erge?
D a. O s-o fac m ai n c o lo ." M i-e team c sp u n
asta destul de des, i la fel i atunci cnd cnd se iv esc
diverse lucruri iritante cum ar fi vai de m ine, am u ita t
asta i asta a cas", spune Elizabeth, tii, cnd trebuia s
m ergem undeva i ea voia s-i ia ppua, sau voia s ia
un coule de cum prturi eu spun ei bine, va treb u i
s-l iei cu tine data v iito are". Este ca un vis pe m o m en t.

DW W

Exist o lim it i tot timpul, pe m sur ce fiecare co p il


crete, exist o lim it definit din ce n ce mai clar a c e r e
rilor pe care acesta are dreptul s le adreseze m am ei. i
cine trebuie s stabileasc aceast lim it? ntr-o an u m it
m sur, m am a descoper c poate treptat s se apere.
io8 D .W . W in n ic o t t

M am ele

M u lte depind de ce fel de noapte ai avut i tu. (r


sete)
Eu am avut o noapte ngrozitoare i chiar eram su
p r a t p e el n ziua aceea, iar dac ar fi m an ifestat cel
m a i m ic sem n c o s m deranjeze, m i-e team c a fi
e x p lo d a t ntr-un fel.
i acest lucru l face s fie mai ru?
N u , cred c sim te c am ajuns chiar la captul p u
t e r ilo r i c mai bine ar sta cum inte. i, n m od su rprin
z to r , ch iar st.

DW W

D a r m atep t ca, n cele d in u rm , tatl s fie cel


c a r e tre b u ie s in terv in i s-i a p ere so ia . i are i
d r e p tu l s-o fac. Nu num ai c i d orete s-i vad so
ia re v e n in d la o existen ind ep en d ent, d ar i d ore
te i s - i p oat avea soia pentru sin e , c h ia r d ac n
a n u m ite m om ente ncest lucru nseam n exclu d erea co
p u l u i. A a m c ui, n d ecu rsu l tim p u lu i, Laicii p u n e p i
c io r u l n prag, ceea ce m read uce la co n ferin ele m ele
d e a c u m cteva sptm ni despre A sp u n e n u ". n -
t r - u n a d in a ce le e m isiu n i, am su g e ra t c , m ai ales
a t u n c i cnd tatl pune p icioru l n p rag , el d ev in e sem
n if ic a t iv pentru copilul m ic, p resu p u n n d u -se c mai
n a i n t e i ctig ase d reptul de a lua o atitu d in e ferm
p r i n a c e e a c fu sese altu ri d e m am i co p il n tr-u n
m o d p rieten o s.
n g rijir e a cop iilor mici p oate fi n tr-a d ev r iritan t,
d a r a lte r n a tiv a , n reg im en ta re a c o p ilu lu i fo a rte m ic,
e s te c e a m ai n g ro zitoare id ee pe care o m am o poate
O iKRE 2: Coiworbiri psihanalitice cu prinii 109

c o n cc p e . A a n ct cred c toi co p iii v o r co n tin u a s


fie o p aco ste, iar m am ele vor co n tin u a s se b u cu re c
au av u t n o ro cu l s le fie v ictim e.

[1960]
C a p ito lu l V I I

Sigurana

^1"*% 0 c ^te or* ncearc cineva s verbalizeze nevoi-


^ ^ le fundam entale ale bebelu ilor i copiilor, au-
J L - * zim cu vintele copiii au nevoie de sig u ran ".
U n e o ri, poate sim im c acest lucru este rezonabil, iar al
te o r i p o ate sim im c n e n d o im . Se p o a te p u n e n tre
b a re a ce nseam n cu v n tu l siguran ?" D esigur c p
rin ii care sunt prea protectivi le cauzeaz disconfort co
p iilo r lor, dup cum i prinii n care nu se poate avea
n c r e d e r e si fac cop iii s se sim t n cu rca i i speriai.
A tu n c i, 211 m od ev id e n t, C:>le p o sib il ca p rin ii sa o le ic
p re a m u lt siguran i, cu toate acestea, tim c toi co
p iii chiar au nevoie s se simt n siguran. C um am pu
tea rezolva aceast problem ?
D e fapt, prinii care reuesc s p streze fam ilia uni
t le ofer co p iilo r lor ceva de o im ens im p o rtan i,
n a tu ra l, atunci cnd o fam ilie se destram , n rndul co
p iilo r se num r victim e. D ar dac au zim pur i sim plu
c cei mici au nevoie d e siguran, sigur ne gnd im c,
p ro b a b il, ceva lip sete din aceast declaraie. C opiii vd
n sig u ran un fel de provocare, o provocare la adresa
lo r s d em onstreze c se p ot elibera. Extrem a ideii c si
O p e re 2 : Convorbiri psihanalitice cu prinii u1

gurana este ceva bun ar fi aceea c nchisoarea ar fi unul


d in tre cele m ai b u n e locuri pentru creterea un vii copil.
E ste o id ee ab su rd . B in en eles c lib ertatea spiritu lu i
poate exista oriunde, chiar i ntr-o nchisoare. Poetul Lo-
v elace a scris:

N ici muri de piatr, nici zbrea


Nu fac o pucrie.5

vrn d s sp u n c exist m ai m u lte lucruri la care tre


buie s ne gndim , n afara faptului real de a fi inui sub
nite lim ite. D ar oam enii trebuie s triasc liberi pentru
a avea o via plin de im aginaie. Libertatea este un ele
m ent esenial, ceva ce i face pe oam eni s dea ce au mai
bun n ei. C u toate acestea, trebuie s adm item c exist
an u m ii oam eni care nu p ot tri n libertate deoarece se
tem att pentru ei, ct i pentru lum e.
P en tru a o rg a n iz a a ceste id ei, cred c treb u ie s ne
gnd im la procesul de dezvoltare al bebeluului, cop ilu
lui, ad o lescen tu lu i, ad u ltu lu i i s id en tificm evoluia
nu n u m a i a p e rso a n e lo r in d iv id u a le , ci i n ceen ce se
pretind e de !a m ediu tic ctre v_cj.il indivizi pe m su r
ce evolu eaz. C u sig u ran c este un sem n de sntate
atunci cnd copiii ncep s fie capabili s se bucure de li
bertatea care le p oate fi oferit treptat. C are este elul pe
care vrem s-l atin g em n creterea cop iilor? Sperm c
fiecare copil va dobnd i treptat un sentim en t de secu ri
tate. Trebuie ca nu ntru l fiecrui copil s se co n stru ias
c o cred in n cev a ; nu n u m ai cev a ce este bun, ci i
ceva care este de n cred ere i d u rab il sau care se reface

5 C tr e A th e a , d in n c h is o a r e , n tra d u ce re a lui T u d o r D orin, n A n


v oi. 1, E d itu ra M iner-
t o l o g i c d e p o e z i e e n g l e z d e la n c e p t u r i p n a z i ,
v a . Bu cu reti 1981, p. 22 5 . ( N . r e d .)
112 D.W. Winnicott

d u p ce a fost rnit sau dup ce i-a fost perm is s dispa


r. ntrebarea este cum are loc aceast construire a unui
se n tim e n t de securitate? Ce anum e duce la aceast sta
re d e fapt satisfctoare, n care copilul are ncred ere n
o a m e n ii din jur i n lucruri? Ce anume scoate la iveal
a c e a calitate pe care o nu m im ncredere n sine? Facto
ru l d ecisiv este unul personal, unul nnscut sau n v
tu ra m oral? Trebuie s existe un exemplu care s fie co
p ia t? Este necesar s-i asigurm copilului un m ediu n
c o n ju r to r potrivit pentru a produce efectul dorit?
A m putea revedea stadiile dezvoltrii em oionale prin
c a re trebuie s treac fiecare copil pentru a deveni o per
s o a n sntoas i, n cele din urm, adult. A cest lucru
a r lu a foarte m ult tim p, dar ar putea fi realizat. n cursul
a c e ste i treceri n revist, am putea vorbi despre procese
le d e cretere de care individul dispune nc de la natere
i d e sp re m odul (n m od necesar foarte com plex) n care
fiin e le umane devin persoane independente. Aici, totui
v r e a u s m refer la asigurarea m ediului potrivit, la ro
lul p e care l ju cm noi i la rolul pe care l joac societa
tea n relaie cu noi. M ediul este cel care face posibil ca
fie ca re copil s creasc, iar fr un mediu adecvat n care
s s e poat avea ncredere, creterea personal a unui co
pil n u poate avea loc sau aceast cretere se face d isto r
sio n a t. i dat fiind c nu exist doi copii care s fie id en
tic i, ni se cere s ne adaptm n mod specific la nevoile
fie c ru i copil. C eea ce nseam n c oricine ar ngriji un
co p il trebuie s-l cunoasc i trebuie s acioneze pe baza
u n e i reiaii p ersonale vii cu acesta, iar nu p e baza unor
lu cru ri nvate i aplicate mecanic. Fiind prezeni i con
se cv e n i cu noi nin e ntr-un mod dttor de ncredere,
o fe rim acea stabilitate care nu este rigid, ci vie i u m a
n , ceea ce l face pe copil s se sim t n siguran. A ces
O p e re 2: Convorbiri psihanalitice cu prinii 113

tea sunt lu cru rile n raport eu care bebeluul poate cre


te i pe care el le poate asim ila i copia.
Atunci cnd oferim securitate, facem dou lucruri de
odat. Pe de o parte, datorit ajutorului nostru, copilu l
este n siguran n faa neprevzutului, n faa n en u m
ratelor intruziuni nep lcu te i n faa unei lumi care nc
nu este cunoscut sau neleas. De asem enea, pe de alt
parte, aprm copilul de propriile-i im pulsuri i de efec
tele pe care a ceste im p u lsu ri le-a r p u tea p rod u ce. N u
cred c este nev oie s v ream intesc c bebelu ii foarte
m ici au nevoie de n g rijire ntr-un mod absolu t i c nu
se p ot descurca pe con t propriu . Au nevoie s fie inui,
m icai, curai, hrnii i pstrai la tem peratura p o tri
vit i s fie protejai de curent i lovituri. Au n ev o ie ca
im pu lsu rile lor s fie n tm p in ate i au nevoie ca noi s
dm un sens spontaneitii lor. n acest stadiu tim pu riu,
ei nu se lovesc de nici o dificu ltate prea m are, d eoarece
n cele m ai m u lte cazuri fiecare bebelu are o m am , iar
n aceast p erioad m am a se ocup aproape n u m ai de
n ev oile bebelu u lui ei. n acest stadiu, bebelu u l este n
siguran. Atunci cnd unei m am e i reuete acest lucru
pe care l face la n cep u t, rezultatul este un copil ale c
rui dificu lti chiar in nu de ingerin ele lum ii n co n ju
rtoare, ci de via i de conflictul inerent sentim entelor
vii. A tunci, n cele m ai satisfctoare circu m stane, n si
gu rana unei ngrijiri care este nd eaju ns de bun, b eb e
luul ncep e s triasc o via personal i individu al.
F o a rte cu r n d , b e b e lu ii n cep s fie ca p a b ili s se
apere m p otriva nesigu ranei, dar n p rim ele sptm n i
i luni nu su nt d ect slab con stitu ii ca p erso an e astfel
n ct, dac nu prim esc susinere, dezvoltarea le este tul
b urat atunci cnd se ntm pl lucruri suprtoare. Be
b elu u l care a cunoscu t sigurana n acest stadiu tim pu
114 D.W. W innicott

riu n cep e s p oarte n el ateptarea c nu va fi dezam


git. Frustrrile ei bine, da, acestea sunt inevitabile; dar
a fi lsat fr aju to r ei bine, nu! Toate aceste lucruri
su n t foarte clare.
C h estiu n ea de care ne ocupm aici este urm toarea:
ce se ntm pl atunci cnd un sentim ent de siguran se
stab ilete n cop il? Vreau s spun urm torul lucru. Da
torit acestu i fapt, n cep e o lung lupt mpotriva sigu
ran ei, ad ic a sig u ran ei care este fu rn izat n m ediu.
M am a, dup perioada iniial de protecie, treptat i per
m ite lum ii s ptrund, iar individul-copil mic se npus
tete acum asupra fiecrei noi oportuniti de a se expri
m a liber i de a aciona im pulsiv. A cest rzboi m p o tri
va sig u ran ei i controlulu i se desfoar pe toat d u ra
ta co p ilriei; i, cu toate acestea, controlul nu nceteaz
s fie necesar. Prinii continu s fie pregtii cu un ca
dru d iscip linar, cu perei de piatr i gratii de fier, dar,
n m su ra n care cunosc fiecare copil aa cum este el i
n m su ra n care su n t p reocu p ai de ev olu ia cdpiilor
lor ca persoane, ntm pin cu bucurie sfidarea. Continu
s fu n c io n e z e ca g ard ien i ai p cii, d ar se a tea p t la
anarhie i chiar la revoluie. Din fericire, n cele m ai m ul
te cazu ri, p rin viaa im ag in aiei i jo cu lu i i prin ex p e
riene cultu rale, se obine o uurare att pentru copii, ct
i p entru prini. n tim p i n cazul unei dezvoltri s
n to ase, cop iii d ev in capabili s pstreze un sentim ent
de siguran n faa nesiguranei m anifeste, ca, de exem
p lu , atu n ci cnd un p rinte este bolnav sau m oare sau
cnd cineva nu se poart cum trebuie sau cnd fam ilia,
d in tr-u n m otiv sau altul, se destram .
C o p iii au n ev o ie s afle n p erm an en dac se mai
p ot baza pe p rin ii lor, iar aceast testare p oate co n ti
nua pn cnd, la rndul lor, copiii sunt pregtii s ofe
O p e re 2: Convorbiri psihanalitice cu prinii 115

re condiii sigure pentru propriii lor copii i chiar i d u p


aceea. A d olescenii, ntr-un m od foarte caracteristic, s u
pun la diferite teste toate m su rile de secu ritate, i to a
te reg u lile, i reg lem en trile, i d iscip lin a. A a n c t se
ntm pl c, de obicei, copiii ch iar accept sig u ran a ca
presupunere fu nd am ental. Ei cred ntr-o bun n g rijire
m atern i patern tim pu rie, pentru c au avu t p a rte d e
aa cev a. P o art cu ei un se n tim e n t de s ig u ra n , ia r
acesta este co n so lid at n m od co n stan t prin testrile r e
alizate asupra p rin ilor i fam iliei lor, asupra p ro fe so ri
lor i p rieten ilor lor i asu pra oam en ilo r de tot felul p e
care i ntlnesc. G sind n cu ietorile i zvoarele b in e n
chise, vor ncepe s le descuie i s le sparg; vor izb u cn i.
i vor izbucni n c o dat i nc o dat. A ltfel, s-ar g h e
mui n pat, ar ascu lta m elod ii triste de jazz i s-ar sim i
inutili.
De ce n m od special adolescenii fac aceste teste? N u
cred ei c este d in cau z c n t ln e sc n ei n ii s e n ti
m ente n sp im n tto r de noi i de pu ternice i i d o re sc
s tie c lim itele ex tern e su nt n c la locul lor? D a r n
acelai tim p trebu ie s d em on streze c p ot s d e p e a s
c aceste lim ite i s se d elim iteze p e ei ca ei n ii. C o
piii sntoi ch iar au nevoie de oam en i pentru a c o n ti
nua s se con tro leze, d ar discip lina trebuie fu rn izat d e
persoane care pot fi iu bite i u rte, care pot fi sfid a te i
de care se p oate d ep in d e; lim itele m ecan ice nu su n t d e
nici un fo lo s i n ici frica nu p o a te fi o m o tiv a ie b u n
pentru ascu ltare. Este ntotd eau na vorba despre o r e la
ie vie ntre p ersoan e care ofer sp aiu l de m an evr n e
ce sita t de o c re te re a d e v ra t . O cretere a d e v r a t
poart copilul sau adolescentul pn n pragul unui sim
al responsabilitii adult, m ai ales n ceea ce privete r e s
ponsabilitatea referitoare la oferirea u n or cond iii s ig u
n6 D.W. W innicott

re p en tru copiii m ici ai unei noi gen eraii. N u -i aa c


este posibil s vedem toate aceste lucruri petrecndu-se
n operele artitilor creativi de toate genurile? Ei fac ceva
care este foarte p reios pentru noi, deoarece creeaz n
m o d co n stan t fo rm e noi i le d ep esc m ai apoi d o ar
pentru a crea altele. Artitii ne abiliteaz s rm nem vii,
n vrem e ce experienele vieii reale am enin adesea s
distru g sentim entul nostru de a fi cu adevrat n via
i reali ntr-un m od viu. D intre toi oam en ii, artitii ne
ream in tesc cel m ai bine c lupta ntre im pulsurile n o as
tre i sentim entul de siguran (am bele fiindu-ne vitale)
este o lupt etern i una care continu nuntrul fiec
ru ia dintre noi atta tim p ct suntem vii.
Prin urmare, n cazurile sntoase copiii dezvolt des
tul ncredere n ei nii i n ali oam eni pentru a ur li
m itele externe de orice fel; limitele s-au transform at n au
tocontrol. n cazul autocontrolului, conflictul este dinain
te perlaborat nuntrul persoanei. Aa c eu vd lucruri
le n felul urm tor: condiiile bune din stad iile tim purii
d u c la un sentiment de siguran, sentimentul de siguran
du ce la autocontrol, iar cnd autocontrolul s-a instituit,
atu nci securitatea care este impus este o insult.

[1960]
C a p ito lu l V I I I

Sentimentul de vinovie
*

C L A IR E R A Y N E R 6: A tu n ci cn d fetia m ea av ea
d o ar cteva sp tm n i, o rud a m ea m i-a telefon at i,
cu o v o ce fo a rte sc h im b a t , m i-a sp u s c e s te d e la
N SP C C 7. A cum , destul de ciudat dei n trecut n to t
d eau na d etectasem aceste glu m e atu n ci cnd ea m i le
fcea , de aceast dat n u m -am p rin s i am sim it c
m c u p rin d e o n g ro z ito a re fric p lin de v in o v ie .
Vreau s sp u n c m i-a fo st fric, m gn d eam oare ce
fcu sem ca s m i se n tm p le aa cev a? C red c acea s
t reacie a fost foarte in teresan t. M i-a lu at ceva v re
m e ca s d ep esc m om entul; de fapt, n treag a zi. n c
m ai am un sen tim en t d ezagreab il n u n tru l m eu cu m
c a fi fcut ceva ce nu trebuia.

6 C la ir e R a y n e r, d e m e s e r ie a s is te n t m e d i c a l , e s te o b in e
c u n o s c u t s c r i it o a r e i g a z d d e e m is iu n i r a d io i te le d if u z a te .

lor.
7 N S P C C N a tio n a l S o c ie ty for th e P re v e n tio n o f C ru e lty to
C hildren cea mai im p ortan t instituie sp ecializat n p rotecia c o
pilului i p revenirea ab u zu rilor asu p ra cop ilu lui, din M area Britanie.
( N . I .)
n8 D.W. W innicott

D W W : Hm , mi se pare i normal. Dar, n afar de sen


tim entul de vinovie, nu e oare aici ceva ce are de-a face
cu faptul c un lucru a intervenit brusc, chiar ntr-un m o
m en t n care tu nu te ren to rsesei cu totul n lum e?
Vreau s spun c m gnd eam c, n clipele de exact di
nainte s nati un copil i im ediat dup ce l-ai nscut, te
afli ntr-o p oziie destul de protejat n lum e i nu te a
tepi la acest gen de lucruri. Nu se poate ca ceva, fie chiar
i un zgom ot p u tern ic sau orice altceva neateptat, s te
fac s te sim i n g ro zito r n acea perioad?

C R : Ei b ine, da, su n t de acord, dar acesta era ntr-un


m od att de clar un sentim ent de vinovie. tii c exis
t attea feluri de fric, nu-i aa? Auzi un zgom ot puter
nic i i-e fric ntr-u n anum it fel, i-e fric frica anti-
cip ato rie c o s se n tm p le ceva ru sau te duci la
d en tist i i-e fric n felul acela. Dar aceasta a fost o fri
c vinov at. Fcu sem ceva ru i urm a s fiu prins, n
elegi; acesta era m od ul n care m sim eam . C fusesem
descoperit cornind un act crim inal.

D W W : Da, bine, chiar neleg ce spui i-mi place ideea


de a d iscu ta d esp re acest lucru cu tine pentru c exist
cev a ce m -a in te re sa t fo arte m u lt, i an u m e fap tu l c,
v o rb in d ca o b se rv a to r i psiholog i toate lu cru rile de
acest gen, cu m am e i tai despre copiii lor, am d escope
rit c, orict de grijuliu a fi, exist tendina s-i fac s se
sim t vin ov ai. M i-am dat m ult silin s ncerc s pun
problem a d e aa m an ier, nct s nu fiu critic i s n
cerc mai degrab s explic lucrurile dect s spun c ceva
anu m e e g reit i tot aa. i totui, oam enii vin n mod
con stan t la m ine i m i spun de fiecare dat cnd vor
bii sau de fiecare dat cnd citesc ceva ce ai scris dvs.,
OptRH 2 : Convorbiri psihanalitice cu prinii ny

m sim t att d e ru / rea". Aa nct su nt destul de in te


resat de aceast problem .

CR: Ei b ine, acesta este un fel de vin ov ie, nu-i aa?


C in eva cite te un artico l sau o carte care sp u n e c tre
buie s faci un an u m it lucru i se sim te im ed iat v in o v a t
pentru c nu a fcu t acel lucru. D ar m ai su n t i alte fe
luri. C u n osc o fem eie tnr care nu cred c a citit v re
odat articole de acest fel i care, im ediat d u p ce a n s
cu t c o p ilu l, a d e z v o lta t o c o m p u lsie de a face c u r a t.
Vreau s spu n c n ain te fusese tipul obinu it de g o s p o
din, dar, im ed iat ce a apru t b eb elu u l, spla i freca,
aproape s rup, orice lucru cu care venea el n co n ta ct.
II schim ba de h ain e de trei sau patru ori pe zi, nu p u tea
su porta ca el s aib nici m car o p at sau s fie m u r
d ar i, pe m su r ce el cretea , totul a lu at a m p lo a re .
Vezi tu, atu n ci cnd era m ic, era vorba d oar d esp re c
ru cioru l, p tu u l i cam era lui. D ar acu m a n cep u t s
m earg d e-a b u ilea p este tot i chestia asta c h e stia
asta cu cu ren ia s-a extins i asupra celorlalte c a m e
re n care el se trte. C ovoru l din cam era de zi l fre a
c n fiecare sp tm n , l spal cu am p on , dar m ie m i
se pare ciu d at ca cineva s fac aa ceva, nu m p o t m
piedica s nu am sen zaia c se sim te vin ov at n le g
tur cu cev a, d e se p oart aa. N u tiu dac tu eti d e
acord cu m ine?

D W W : D a, n tr-a d ev r cred c acesta este un fel d e


exem plu extrem destul de util pentru c introdu ce id eea
c cineva se p o ate sim i vin ov at fr s tie acest lu cru ,
pentru c n aceast extrem m i se p are c m a jo rita te a
observatorilor ar putea spune c acestei m am e i este te a
m c ea... c cev a o s i se n t m p le co p ilu lu i i c ea
12 0 D.W. W innicott

treb u ie s fac tot ce poate, dar cred c ea nu tie nim ic


d esp re asta. Are pur i sim plu senzaia c se sim te ngro
z ito r dac nu cur totul i probabil c se sim te ngrozi
to r ch iar dac cur totul. Aa nct am convingerea c
treb u ie s existe m ulte feluri diferite n care am putea ve
d e a , atu n ci cnd ne-am uita, faptul c cineva acio n ea
z , p rob ab il, sub im periul unui sentim ent de vin ovie
i c, probabil, nici nu tie acest lucru. D ar rm ne i ce
l la lt aspect al problem ei, n care exist un sentim ent la
te n t gen eral de v in o v ie i care este, cred, principalu l
lu cru care ne intereseaz pe noi.

C R : D a, este un aspect la care m -am gn d it destul de


m u lt. N u pot s nu m ntreb ct de des se poate el for
m a din gelozia dintre o m am i copilul ei. Cu riscul de
a fi p lic tisito a re , o s-m i cite z din nou p ro p riu l caz.
A tu n c i cnd s-a n scu t fetia m ea, am d e sco p erit o
a d u s e s e m acas cnd s-a n tm p la t a ce st lu cru c
e r a m geloas p e ea n relaie cu soul m eu. M i-era fric,
cre d privind napoi la situaie, atunci nu am realizat,
d a r acu m m i dau seam a , c ea o s fure o parte din
a te n ia p e care m i-o acorda mie. A tunci, am sim it ca i
c u m nu era loc i pentru ea n relaia noastr. O dat ce
am recu n oscu t acest lucru, aceast gelozie foarte real,
s-a d u s. Im ediat ce am adm is c era vorba despre o g e
lo z ie , pur i sim plu a disprut, ceea ce este, cred, intere
s a n t. D ar m ntreb ct de m ulte dintre celela lte m am e
s im t gelozie. D ac au o fiic, cum st treaba cu d iferen
a d e vrst? S e pu n e att accent n ziua d e azi, n rev is
te i aa m ai departe, despre cum trebuie fem eile s fie
tin e re i frum oase: nu este posibil ca o fem eie care are o
fe ti s devin bru sc foarte contient de faptul c nu
m ai este la fel de tnr cum era, c nu m ai este la fel de
O i EKE 2: Conxxjrbiri psihanalitice cu prinii 12.1

tnr ca aceast fat, c viaa ei n p arte s-a term in a t?


C exist aceast fiin tnr a crei via abia n cep e.
Poate s se sim t geloas din acest m otiv? V inovat d a
torit geloziei? C rezi c este o p osibilitate?

DW W : Ei bine, cred c fiind foarte sincer cu p riv ire


la tine nsi, descrii unul dintre att de m ultele i d ife
ritele m oduri n care oam eni diferii, diveri oam eni se
pot simi vinovai deoarece le-au trecut prin m inte idei
neateptate despre copiii lor. n cazul tu, ai spus c s-a r
putea s te sim i geloas pentru c ai o feti i te in te re
seaz reaciile sou lui tu fa de feti i aa m ai d e p a r
te; ei bine, atunci, dac ai fi avut un bieel, lu cru rile a r
fi stat altfel. A adar, altcineva are un bieel, dar este a n
xioas i se sim te rea pentru c este uim it s d esco p ere
c nu-i dorea un bieel sau, dintr-un motiv ori altul, nu
a nceput s-i iu beasc bieelul aa cum se gnd ea c
ar fi trebu it. T oat lu m ea are o n o iu n e p re -co n ce p u t
despre un fel de stare ideal n care toate lu cru rile m erg
b ine, iar m am ele i b eb elu ii d oar se iu b esc, aa n c t
cred c lucrul asu pra cruia atragi tu atenia rep rezin t
doar un exem plu dintr-un ntreg grup de m otive p en tru
care o anum it m am ar putea s aib o em oie n ea te p
tat cu privire la copilul ei i s se sim t vin ovat, g n -
dindu-se c nu ar fi trebuit s-o aib. i, de exem plu, p o a
te fi vorba despre faptul c a d escop erit c-i iu bete c o
pilul ntr-un m od extrem de firesc, iar acest lucru o fa ce
s se sim t n grozitor pentru c nu a sim it c m am a e i
ar fi iubit-o n acelai m od, iar atunci sim te c ... i d m a
mei ei un exem plu. Vreau s spun c m i adu c am inte d e
o feti care sttea pe podea i era extrem de d rgu cu
ppua ei: se putea vedea c-i transm itea m am ei ce c r e
dea despre ea, i anu m e c, n acel m om ent, era o m a m
122 D.W. W innicott

n g ro zitoare. Cu alte cu v in te, sim t c exist o v a ria ie


enorm a diferitelor feluri de m otive pentru care diveri
oameni pot avea sentim ente i em oii neateptate n leg
tur cu bebeluul lor nou-nscut. ( CR : D a.) Totui, cred
c exist anum ite lucruri mai degrab inerente care tre
buie s fie absolu t u n iversale, num ai dac le-am putea
gsi.

CR: D a, tii, tocm ai m i-am ad u s a m in te c, a tu n ci


cnd eram la coala de m oae, am rem arcat c att de
des prim a ntrebare a m am ei despre bebelu nu era Ce
este?", ci Este totul n reg u l?", Este n o rm al?" A tunci,
acest lucru m in teresa; acum m in tereseaz cu m u lt
mai m ult. Nu m p ot m p iedica s nu m ntreb din ce
cauz unei m am e i poate fi fric s nu fie ceva n n ere
gul cu copilul, este o fric foarte frecvent, nu-i aa? C
eti pe cale s dai natere unui (D W W : D a ...) m onstru
sau cuiva care are ceva n neregul.

DW W : Cred c este nu num ai frecvent, ci i destul de


n o rm al, n eleg i. V reau s sp u n c ex ist a n u m ii o a
m eni bineneles c exist tot felul de oam eni, trebuie
s existe, iar acesta este un lucru bun , dar anum ii o a
m eni chiar separ ntr-o m sur rem arcabil faptul de a
avea copii de restul vieii lor. D ar nu se poate sp u n e c
a face acest lucru este n m od n ecesar n orm al. n cazul
m ajoritii oam enilor dac au copii , exist o n trea
g fantasm de a avea copii m p letit cu faptul real de
a-i avea. Este vorba despre ntreaga fantasm care o b i
nuia s ap ar n jocul lor d e-a tata i m am a de p e v re
m ea cnd erau co p ii, i n id eile lor. E xist o ca n tita te
foarte variabil de iubire i ur i... agresiu ne am esteca
t cu blndee i de toate i mi se pare c acest lucru este
O r t K t 2 : Com\irbiri psihanalitice cu prinii 123

ceva esenial ce am putea gsi ntr-adevr n absolut o ri


cin e. A tu nci cnd au un co p il, p ot n ele g e p e rfe c t cu
m intea de u nd e vine bebeluul, cu toate acestea, n fa n
tasm ele lor bebelu u l este ceva ci*eat de ei i nu au se n
za ia c ar fi p u tu t crea ceva p erfect. i au d re p ta te .
Vreau s spun c dac ar fi ncercat s picteze un tablou
sau s realizeze orice alt fel de oper de art sau ch iar s
pregteasc o m as, nu ar putea fi siguri c acel lu cru a r
fi absolut perfect. i cu toate acestea pot crea un b eb elu
perfect.

C R : Iar a ce st lu cru n seam n o are c, atu n ci c n d


m am a pune aceast ntrebare i i se rspunde c b e b e lu
ul este n regu l, perfect norm al, nseam n oare c v i
n ovia ei, acea vinov ie care a provocat ntrebarea, se
d u ce dispare?

D W W : E ste, n tr-ad ev r, ceea ce vreau s sp u n , c


atunci bebeluul se rentoarce la a fi bebelu i fan tasm e
le rm n fantasm e. D ar dac, pe de alt parte, exist i
cea m ai m ic urm de ndoial cu privire la beb elu sau
ch iar dac asistenta spune c totul este n regul, d ar n
t rz ie p u in , atu n ci m am a are ex act tim pu l n e ce sa r s
u n ea sc to ate fa n ta sm ele i tem erile, i n d o ie lile c u
ideea ei de bebelu i nu reuete s se sim t com plet r e
a sig u ra t . Iar d ac ceva este n tr-a d ev r n n e re g u l ,
atu n ci ea trebuie s fac fa unei perioade foarte g re le
n care se va simi responsabil pentru acest lucru, d e o a
rece exist aceast legtur ntre ideea de bebelu i s a r
cina p rop riu -zis. (CR: Da.) i bebelu u l d in u ntru l ei.
D o u lu cru ri de fap t fo arte se p a ra te, d ar care a t t d e
u or rm n neseparate dac bebeluul nu se d o v ed ete
a fi perfect norm al.
124 D.W. W innicott

C R : Da, neleg.

D W W : i a spune, pe de alt parte, c dac bebelu


ul se d oved ete a fi perfect normal, atunci nu este la fel
de b u n ca nici una dintre fantasm ele pe care ea le-a avut
cu p rivire la bebelu .

C R : Da. Totui, nu m pot mpiedica s nu m ntreb


d ac aceste sentim ente de vinovie sunt att de frecven
te. Probabil c au o anum it valoare. Vinovia ca atare
n u este ceva ru, nu-i aa? Nu se poate ca ntr-un fel s
n cu rajeze sentim entul de responsabilitate al m am ei fa
d e copil?

D W W : Da. Ei b in e, cred c este extrem de asem n


tor cu de exem plu, s lum gtitul. Dac cineva nu ar
av ea chiar deloc sentim ente de vinovie, nu cred c ar
fi un b u ctar foarte interesant. Chestia pste c, de pild,
n a in te de o petrecere aproape toat lum ea este puin n
p riz pentru c ceva ar putea iei prost i bineneles c
p u n probabil prea m ult m ncare, n caz c nu o s fie
d e a ju n s, i aa m ai d e p a rte; toate aceste lu cru ri sunt
p ra ctic universale. D ar realitatea este c oam enii vin la
p etrecere i le place i apoi m nnc tot chiar i can
titatea care este n plus. Mi se pare c afirmi c este chiar
n ecesa r ca oam enii s se ndoiasc de ei nii pentru a
fi responsabili pe de-a ntregul.

C R: Da, i eu sim t la fel. Dac nu te-ai simi deloc vi


n o v a t n leg tu r cu cop ilu l tu, nu ai vrea la fel de
m u lt s-l p rotejezi, nu-i aa? Vreau s spun c dac pur
i sim plu ai sim i c totul urmeaz s fie n regul i nor
m al tot tim pul i c nu s-ar putea ntmpla nim ic ru, iar
O p e re 2: C o n w rbiri psihanalitice cu pritiii 25

copilul ar face bru sc tem p eratur, ai spune: Ei b in e, n u


se poate ntm p la n im ic ru; atunci de ce s m d e r a n
jez? De ce s m erg la doctor? Nu este n evoie, nu se p o a
te ntm pla n im ic ru n sensul a c e s ta ..."

DW W : D a, din punctul m eu de ved ere acesta este un


lucru foarte practic, pentru c eu m i petrec o m are p a r
te din tim p vznd m am ele care i aduc m icuii la s p i
tal, i sim t c vin la m ine ngrijorate pentru copiii lor, n
grijorate din cau za copilului lor, iar dac nu ar fi, nu a r
observa cnd acestu ia i este ru. (CR: Da.) A d esea, v in
cnd copilul este foarte bine. O m am poate s-m i s p u
n c m icu u l a c z u t ieri i s-a lo v it la cap i V reau
doar nu sunt foarte sigur dac este la fel de b in e ca
nainte i dac totul este n reg u l?" Ei b in e, este fo a rte
bine c ea vine, iar datoria m ea este, probabil, s sp u n :
D a, am ex am in at co p ilu l i este n re g u l ". Iar a tu n c i
am senzaia c m ocup cu sentim en tu l de v in o v ie al
m am ei fa de cop ilu l ei, lucru care este n regul se
term in n m om entul n care ea a fcut ce trebuia, a m e rs
la control; sau pu tea s nu trebuiasc s vin la d o cto r,
putea pur i sim plu s-l urm reasc pe copil i s se g n
deasc i s vad c, pn la urm , toate lu cru rile su n t
n regul. D ar cred c ceea ce o face sensibil este s e n ti
m entul de vinovie ( CR : Da.) i faptul c se n d oiete d e
ea nsi. Pentru c uneori chiar d esco p r c exist p
rini care nu au aceast capacitate d e a se sim i v in o v a i
i care nici m car nu observ cn d co p iii lor su n t b o l-
n av i.-------------------------------------------- -----------------------------------

C R : D a, treb u ie s fie d estu l d e p l cu t, d ac p o t s


spun aa, pentru cop il. Vreau s sp u n c pentru un c o
pil m ic lumea i responsabilitile legate de ea sunt e n o r
126 D.W. W innicott

m e, cop leitoare, nu-i aa? Iar o m am care este gata s


accep te ea nsi vina pentru lucrurile care se ntm pl,
s se nvinoveasc pe sine i s-l protejeze n acest fel,
trebu ie s fie ceva foarte p lcu t pentru copil; vinovia
m am ei d evin e un cuib pentru copil, nu-i aa? m p otriva
lum ii n general.

D W W : Da. Cred c, n m are, dac ai putea s-i alegi


p rin ii, ceea ce b in en e les nu se poate, am p refera s
avem o m am care ar avea un sentim ent de vinovie
sau , n o rice caz, care s-ar sim i resp on sabil i care ar
sim i c, dac lu cru rile m erg prost, probabil este din c a
uza ei am prefera-o unei m am e care ar apela im ed iat
la ceva din afar pentru a explica totul i ar spune c este
din cauza furtunii de azi-n oap te sau datorit unui fen o
m en clar din exterior, neasu m nd u -i resp on sabilitatea
pentru nim ic. Cred c dintre cele dou, cu siguran d in
tre cele dou extrem e, am prefera s avem m am a care se
sim te foarte responsabil.

11961]
C a p ito lu l IX

Dezvoltarea simului

binelui i rului la copil

'I f n ii oam en i cred c id eea de b in e i d e ru se


^ 1 dezvolt la copil precum m ersul sau v o rb itu l,
K J iar ali oam eni cred c trebuie s o im p la n tez i.
Propriul m eu punct de vedere este c ntre aceste d o u
extrem e exist loc pentru altceva, exist loc pentru id eea
potrivit creia sim ul binelui i rului, la fel ca m u lte a lte
lucruri, apare ntr-un mod firesc n fiecare bebelu i c o
pil, dac anu m ite condiii innd de ngrijirea din p artea
m ediului p ot fi considerate sigure. A ceste condiii e s e n
iale nu pot fi descrise n cteva cuvinte, dar n m are e ste
vorba despre urm toarele lucruri: ca m ediul s fie p re -
dictibil i la n cep u t nalt adaptat n ev o ilor co p ilu lu i. n
realitate, cei m ai m uli bebelui i copii m ici c h ia r p r i
m esc aceste lucruri eseniale.
A dori d oar s spun c baza m oralitii este re p re
zentat de exp erien a fu ndam ental a cop ilu lu i d e a fi
cu ad ev rat el n su i, de a exista n tr-u n mod n e n tr e
rupt; a reaciona la neprevzut ntrerupe aceast e x iste n
continu i interfereaz cu dezvoltarea unui sine. D ar
128 D.W. W innicott

a ceste lucruri depesc cu mult intenia acestei discuii.


Trebuie s trec la urm toarea faz a dezvoltrii.
Pe msur ce fiecare copil ncepe s adune o experien
vast de a continua s existe n dulcele m od propriu
i s sim t c exist un sine, un sine care poate fi in d e
p en d en t de m am , atunci tem erile ncep s dom ine sce
na. A ceste temeri sunt de natur prim itiv i se bazeaz
p e atep trile co p ilu lu i n ceea ce p rivete rzb u n rile
rudim entare. Copilul devine surescitat, cu im pulsuri sau
idei agresive ori distructive, cu m anifestri precum ipa
tul sau dorina de a m uca, i im ediat sim te lum ea ca fi
ind plin cu guri care m uc, dini ostili i gheare i tot
felul de lucruri am enintoare. A stfel, lum ea b eb elu u
lui ar fi un loc nsp im nttor dac nu ar fi rolul p ro tec
tor general al m am ei care ascunde aceste tem eri foarte
m ari ce aparin experienei timpurii de via a bebelu u
lui. M am a (i nu uit tatl) transform calitatea tem erilor
co p ilu lu i m ic prin faptul c este o fiin um an. Treptat,
b eb elu u l ncepe s-o recunosc ca fiin um an. Aa n
ct, n loc de o lum e a rzbunrilor m agice, bebeluul ca
p t o m am care nelege i care reacioneaz la im p u l
su rile bebelu u lui. D ar m am a poate fi rnit sau poate
d ev en i furioas. A tunci cnd form ulez lucrurile n acest
fel, nelegei im ediat c, pentru bebelu, este o m are d i
fe re n dac fo rele rzb u n to are se u m an izeaz. De
e x e m p lu , m am a cu n o ate diferena dintre d istru gerea
propriu-zis i intenia de a distruge. Spune A u !" atunci
c n d este m ucat. D ar nu este deranjat deloc de recu
n o aterea faptului c bebelu u l vrea s o m nn ce. De
fap t, sim te c acest lucru este un com plim ent, singurul
fel n care bebeluul i poate m anifesta iubirea su resci
tat. i, bineneles, nu este att de uor de m ncat. Sp u
n e A u !", dar acest lucru nseam n doar c a sim it oa
O iEKt 2 : Cotworbiri psihanalitice cu pntinfii 129

recare durere. U n b eb elu p oate rni snul i m ai a le s


d ac, din n efericire, dinii apar mai devrem e. D ar m a
m ele su p ravieu iesc, iar bebeluii au ansa de a fi rea si
gurai prin aceast su p ravieu ire. M ai m ult dect a t t,
ch iar le dai b eb elu ilo r ceva tare, nu-i aa, ceva cu u n
p otenial m are de su p ravieu ire, cu m ar fi jucriile d in
plastic tare sau inelele de os? Pentru c tii c este o u u
rare pentru b eb elu s poat m uca totul, din toate.
n aceste feluri, bebeluul are ansa s dezvolte fo lo
sirea fanteziei alturi de aciunea im pulsiv propriu-zis,
iar acest pas im portant rezult din atitudinea co n secv en
t a m am ei i din faptul c este n general de ncred ere.
D e asem enea, aceast calitate a m ediului de a fi de n
credere ofer un cadru n care urm torul pas n ain te n
d ezv o ltare p o ate avea loc. A cest stad iu u rm to r e s te
unul care d ep in d e de contribuia pe care o poate a d u c e
copilul la fericirea prinilor. M ama este acolo la m o m en
tul potrivit i va prim i gesturile im pulsive pe care b e b e
luul le face ctre ea i care nseam n at't de m ult p e n
tru ea, deoarece ele fac ntr-adevr parte din bebelu i
nu sunt doar reacii. Exist zm betul reactiv care n se a m
n prea puin sau nim ic, dar exist i zm betul care n
cele din urm ap are i care nseam n c bebelu u l s im
te iubire, i sim te iu bire n acel m om ent pentru m a m .
Mai trziu, beb elu u l o va stropi n baie sau o va tra g e
de pr sau o va m uca de lobul urechii sau o va m b r
ia i aa mai departe. Sau bebelu u l va produce o e x
creie ntr-un m od special care im plic faptul c ex creia
are neles de cadou, ia r acest lucru este vatoros. M a m a
se sim te extrem de refcut de aceste lucruri m icue d a c
ele sunt spontane. Pe baza acestui fapt, bebeluul p o a te
s ating o nou dezvoltare i integrare, s accepte d e o
m anier nou i m ai com plet responsabilitatea p e n tru
130 D.W. W innicott

toat rutatea i distructivitatea sim it n m om entele de


surescitare adic n experim entarea instinctelor.
C el m ai im p o rta n t in stin ct pentru b eb elu este cel
st rn it de h r n ire, iar acesta d evin e a so ciat cu realita
tea iu b irii i p l c e rii, cu jo aca p lin de a fe ciu n e . Iar
fan tasm ele m n catu lu i m am ei i tatlui se am estec cu
realitatea m n catu lu i care este d ep lasat asu pra m n
catu lu i de m n care. B ebelu u l p o ate n cep e s accep te
n treag a r e s p o n sa b ilita te pentru toat acea st d istru
gere n en d u rtoare, pentru c tie despre gesturile care
ap ar i ele i care in d ic un im pu ls de a da, dar i p en
tru c tie din e x p e rie n c m am a va fi aco lo n m o
m entu l n care im p u lsu rile de iubire adevrat apar. In
a c e st fel, se iv e te o m su r de co n tro l asu p ra a ceea
ce e ste p e rce p u t ca fiind b in e i asu p ra a ceea ce este
p e rce p u t ca fiind ru , i astfel, p rin tr-u n p roces c o m
p lex i d a to rit p u te rilo r n cretere care i p erm it c o
p ilu lu i s m e n in la un loc d iv erse ex p e rie n e lu
cru p e care noi l n u m im in teg rare , b eb elu u l d ev i
n e trep ta t cap ab il s to lereze s se sim t an xio s n le
g tu r cu e le m e n te le d istru ctiv e din cadru l ex p e rie n
elo r in stin c tu a le , tiin d c vor ex ista o p o rtu n it i de
re p a ra re i re c o n stru c ie . A ceste i to ler ri a a n x iet ii
noi i sp u n e m n tr-u n an u m e fel. i sp u nem sen tim en t
d e v in o v ie . P u te m v ed ea se n tim en tu l de v in o v ie
d e z v o lt n d u -se o d at cu ap ariia n cred erii b eb elu u
lu i n fap tu l c se p o a te baza pe m ed iu l n co n ju r to r
i, de ase m en e a , v ed em cap acitatea de a se sim i v in o
v at d isp r n d o d a t cu p ierd erea n cred erii i a fa p
tu lu i c se p o a te b a z a pe m ed iu l n c o n ju r to r ca, de
e x em p lu , atu n ci cnd m am a trebu ie s p lece de lng
b e b e lu u l ei sau a tu n c i cn d e ste b o ln a v sau p o a te
d o ar p reo cu p at de ceva.
OPKKE 2 : Convorbiri psihanalitice cu prinii 131

O dat ce b eb elu u l a n cep u t s poat avea un se n


tim ent de v in o v ie, adic s co n ecteze co m p o rta m e n
tul co n stru ctiv cu a n x ieta tea referito a re la d istru g e re,
atunci el se afl n poziia de a alege ceea ce pare s fie
bine de ceea ce pare s fie ru. Nu este o preluare d irec
t a sim u lu i m oral al p rin ilor, ci un sim m oral n ou ,
debutnd aa cu m ar trebui n cazul fiecrui nou in d i
vid. D esigur, sen tim en tu l c ceva este cum trebuie are
legtur cu ideea b eb elu u lu i d esp re atep trile m am ei
sau ale p rin ilor, d ar m ai ad n c n rd cin a t este n e
lesul binelui i ru lui care este n legtu r cu se n tim en
tul de v in o v ie ech ilib ru l dintre anxietatea cu p riv i
re la im p u lsu rile d istru ctiv e i cap acitatea i o p o rtu n i
tatea de rep arare i construire. C eea ce dim inueaz se n
tim entul de v in o v ie este percep u t ca fiind bun de c
tre beb elu , iar ceea ce in ten sific sen tim en tu l de v in o
vie este p ercep u t ca fiind ru. D e fapt, m oralitatea n
nscut a b e b elu u lu i, aa cu m se d ezvolt ea plecn d
de la tem erile ru d im en tare, este cu m ult m ai aspr d e
ct m oralitatea m am ei i a tatlui. D oar ce este a d e v
rat i real co n teaz p en tru bebelu . A r fi o sarcin d e s
tul de grea s-i n vei cop ilu l s spu n Ta!" din p o li
tee i nu din recu n otin .
Vei v ed ea c, p o triv it teoriei p e care o fo lo sesc n
m unca m ea, i p erm itei bebeluului dvs. s dezvolte un
sim al binelui i rului prin faptul c suntei o p erso a
n de n cred ere n aceast faz tim p u rie form ativ din
exp erien ele sale de via. n m sui'a n care fiecare c o
pil i-a d escop erit propriu l sim al v in ov iei, atunci, i
num ai atunci, are sens ca dvs. s introducei ideile dvs.
despre b in e i ru.
Dac nu v d escu rcai cu beb elu u l dvs. n acest fel
(i v va fi m ai uor cu unii dect cu alii), va trebui s
132 D.W. W innicott

v a lo rifica i n cel m ai bun mod faptul de a fi o fiin


u m an sever, dei tii c lu cru rile ar m erge mai bine
n cazu l procesulu i natu ral de d ezvoltare al co p ilu lu i.
D ac euai pe toate fronturile, atunci va trebui s n cer
cai s im plantai id eile de bine i de ru prin nvare
cu fora. Dar aceasta este doar un substitut, o acceptare
a e ecu lu i, i o s v sim ii m izerabil; i, n o rice caz,
a ce a st m etod fu n cio n eaz doar atta tim p ct dvs.,
sau cineva acionnd n num ele dvs., este prezent pen
tru a v im pune voina. Pe de alt parte, dac vei reui
s-i asigurai bebeluului dvs. un nceput n via n care,
p rin calitatea dvs. de a fi de ncredere, el s dezvolte un
sim personal al binelui i rului n locul tem erilor rudi
m en tare i prim itive d e rzbunare, atunci vei descoperi
m ai trziu c putei ntri ideile copilu lui dvs. i le p u
tei m bogi cu propriile dvs. idei. Pentru c pe m sur
ce copiii cresc, le place s-i im ite prinii, sau s-i sfide
ze, ceea ce pn la urm este la fel de bine.

11962]
C a p ito lu l X

Acum are cinci ani

.v'-V-
"||"'ntr-un proces d esfu rat nu de m u lt, se p a re c
^ un cu n o scu t ju d ecto r ar fi sp u s, n leg tu r cu
JH cazul unui copil de aproape cinci ani ai crui p
rin i se d e sp rise r : Este b in ecu n o scu t fap tu l c , la
v rsta a cea sta , co p iii se refac re p e d e 8". N u d o re sc n
n ici un fel s critic sentina dat n acest ca z , d ar n tr e
b area cop iii d e cin ci ani se refac n tr-a d e v r a t t d e
rep ed e pe ct se cre d e ?" este d e sch is d iscu ie i n o a s
tre. C a p a c ita te a d e re fa ce re r a p id , mi se p a re m ie ,
a p a re d o ar o d at cu creterea i m a tu rita te a , ia r n o i
p u tem su sin e id eea p o triv it c re ia nu e x ist n ic i u n
m o m e n t n c a d ru l d e z v o lt rii c o p ilu lu i n ca re s se
p oat sp u n e c respectivu l copil se reface rep ed e. C a
pacitatea de refacere rapid ar p resu p u n e c ne-am p u
tea atepta la com plian din partea cop ilu lu i, fr n ic i
u n p ericol la ad resa creterii p e rso n a lit ii i a s ta b ili-
rii caracteru lu i lui.

8 n lb. en glez este folosit term en u l re silie n t"; in Ib. ro m n s-a


p referat trad u cerea p rintr-o p erifraz, d e o a re ce re z ilie n " s-a n c e
ten it mai m ult ca term en tehnic. ( N . t .)
134 D .W . W in n ic o tt

ntr-ad evr, s-ar putea argum enta c exist an u m ite


trstu ri sp eciale n cadrul acestui stadiu al vrstei de
cinci ani care v-ar putea determ ina s fii ateni n mod
special s nu scpai nici o clip din vedere calitatea m e
diului de a fi de ncredere. n aceast sear, voi ncerca
s analizez aceste trsturi speciale.
V ved ei cop iii crescnd i suntei u im ii. Totul se
petrece att de ncet i totui, n acelai timp, totul se p e
trece ntr-o clipit. Iat ce este ciudat cu privire la acest
lucru. Cu cteva sptm ni n urm , aveai un b eb elu .
A p oi avea trei an i, iar acu m are cin ci, iar m in e o s
m earg la coal el sau ea, dup cum este cazu l. i,
n cteva sp tm n i, o s nceap practic s m earg la
serviciu.
Aici exist o contrad icie interesant. Tim pul a trecut
att ncet, ct i repede. Sau, a putea spune, atunci cnd
percepeai lu cru rile din punctul de ved ere al co p ilu lu i
dvs., timpul practic sfotea n loc. Sau a nceput prin a sta
n loc i d oar trep tat a p rins s curg. Id eea de in fin it
p rov ine de la u rm ele m nezice din co p ilria tim p u rie a
fiecruia dintre noi, nainte ca timpul s fi ncepu t. D ar
cnd te rentorci la pu nctu l de ved ere al e x p e rie n elo r
adulte, realizezi c cinci ani nu nseam n aproape nim ic.
A cest lucru are un efect curios asupra relaiilor n tre
ceea ce v ream intii dvs. i ceea ce i ream intete co p i
lul dvs. Dvs. v ream intii cu claritate ce s-a n t m p la t
cu o lun n urm i acum descoperii brusc c m icuul
dvs. de cinci ani nu-i ream intete vizita m tuii lui sau
prim irea noului celu. i ream intete anu m ite lucruri,
ch iar lu cru ri din cop ilria tim p u rie, m ai ales d ac s-a
vorb it d esp re ele, i folosete istoria fam iliei pe ca re o
afl ap ro ap e ca i cum ar fi d esp re altcin ev a sau ca i
cum s-ar referi la personajele unei cri. A d ev en it m ai
O p e re 2: Convorbiri psihanalitice cu prinii 135

con tien t cu p rivire la el nsui i la timpul p rezen t i, o


dat cu acest lucru, a ncepu t s uite.
A cum are un trecut, iar n m intea lui, urm e de lucruri
pe ju m tate uitate. i-a lsat ursuleul n fundul u ltim u
lui se rtar sau a u ita t ct de im p o rta n t a fost o d a t , cu
excep ia m o m en telo r cn d , brusc, sim te din nou n e v o
ia de el.
A m putea sp u n e c iese d intr-u n spaiu protejat; p e
reii acestui spaiu n cep s aib guri, iar gard urile d e
vin inegale n grosim e; i iat c este afar. Nu-i este u or
s intre din nou nu ntru sau s sim t c este iar n u n
tru, cu excepia m om entelor cnd este obosit sau bolnav,
atu n ci cnd dvs. reasam blai acest spaiu p rotejat p e n
tru b in ele lui.
A c e st s p a iu p r o te ja t i-a fo st o fe rit de c tre d v s .,
m am a i tatl lui, de fam ilie, de cas i curte, de p r iv e
litile, zg o m o tele i m irosu rile fam iliare. De a se m en e a ,
in e d e p ro p riu l lui stad iu de im atu rita te i de g ra d u l
n care se b az ea z p e ca p acitatea d v s. c^e a fi de n c r e
d ere i de n atu ra su b iectiv a lu m ii co p ilriei tim p u
rii. A cest sp aiu p ro tejat a fost o u rm are fireasc a b r a
elo r d v s. cu c a re l n c o n ju ra i c n d era un b e b e lu .
V -a i a d a p ta t n tr -u n m od in tim n e v o ilo r c o p ilu lu i
d v s., iar ap o i, trep ta t, v-ai d ez-a d a p ta t, n fu n cie d e
ritm u l n care a d e v en it cap ab il s se bucu re la n t ln i
rea cu n eatep tatu l i noul. Aa n c t, de vrem e ce c o
p iii nu prea su n t c u -a d ev ra t toi la fel, d esco p erii c
ai creat un spaiu p rotejat n care triete fiecare c o p il,
c te unul p en tru fiecare co p il; i din chiar a cest sp a iu
p ro tejat iese acu m fiul sau fiica dvs. gata p en tru un
nou fel de g ru p , un n ou fel de sp aiu , cel puin p e n tru
ctev a ore p e zi. C u alte cu v in e, co p ilu l dvs. va m e rg e
la coal.
13<> D.W . W innicott

W ord sw orth s-a referit la aceast sch im b are n a sa


O d sem nelor n em u ririi":

N e scalda cerul anii de pruncie!


Umbre de temnii ns prind s-ntine
Copilul care crete..." 9

C u siguran, aici poetul a sim it contientizarea co


p ilu lu i cu p riv ire !a n ou l sp aiu , n co n tra st cu in co n
tien a pruncului cu privire la dependen.
B in en eles, ai n cep u t deja acest proces n m om en
tul n care ai apelat la o grdini, dac s-a ntm plat s
fie u n a foarte bu n ap roap e de locuin a dvs. n cadrul
u n ei grd inie b u n e, unui m ic grup de copii ntre trei i
c in c i ani i pot fi oferite oportuniti de joac, i i se pot
d a ju crii p otrivite p e o duum ea m ai bun, poate, de
c t avei dvs. acas, iar cineva este ntotdeauna prezent
p en tru a superviza prim ele experiene din viaa social
a le copilu lui dvs., cu m ar fi pocnirea vecinului n cap cu
o lop ic.
D ar grdinia nu difer prea m ult de acas, nc este
v o rb a despre un aran jam en t specializat. coala pe care
o lu m acum n consid erare este ceva diferit. coala pri
m a r p o ate fi b u n sau nu att de b u n , d ar nu va fi
ad ap tabil ca grdinia, nu va fi specializat cu excep
ia , p o ate, d oar a n cep u tu lu i. Cu alte cu v in te, copilu l
d v s. va fi cel care va trebui s se adap teze, va trebui s
c o re sp u n d a tep t rilo r colii. Sp er cu ad ev rat s fie
gata pentru acest lu cru , pentru c dac este, se pot obi
n e m u lte din aceast nou experien.

q n trad u ce rea lui T u d o r D orin, n A n t o l o g i c d e f w e z i e e n g l e z i ) i l e la


Biblioteca p en tru toi, E d itu ra M inerva, Bucureti,
n c e p u tu r i p n a z i,
1 9 8 1 , p. 100. ( N . r e d . )
O iKRt 2 : C o u w rbiri psihanalitice cu prinii 137

V-ai g n d it m u lt la gestionarea acestei m ari s c h im


bri din viaa co p ilu lu i dvs. Ai d iscu ta t deja d e s p r e
coal, iar copilu l s-a ju cat de-a coala i ateapt cu n e
rbdare s ex p e rim e n te z e o ex ten siu n e la lu cru rile p e
care dvs. sau alii deja l-ai nvat.
n acest stad iu , ch iar apar dificulti deoarece s c h im
brile din m ediu ar trebui s fie ajustate dup s c h im b
rile care se petrec n copil datorit creterii. M -am o c u
pat cu m ulte dificu lti ale cop iilor de aceast v rst i
a spune urm torul lucru: n m ajoritatea cazurilor de d i
ficulti nu exist deloc o tulburare profund, o boal r e
al. In cazul unui co p il, apar tensiuni datorit n e c e s it
ii de a fi rapid , n cazul altuia, datorit necesitii d e a
fi lent. C teva luni n seam n foarte m ult. P oate s im ii
c fiul dvs., a crui zi de natere este n n oiem brie, a b ia
ateapt s nceap coala, n tim p ce acela a crui zi d e
n atere este n au g u st este p reg tit pentru co a l cu o
lun sau dou prea devrem e. n orice caz, unii co p ii se
avnt cu n erb d are n ape mai adnci, n tim p ce a lii
tind s stea trem u rnd pe m al i se tem s se aru nce. i,
c veni vorba, unii dintre vajnicii nd rznei se r z g n
desc dup ce bag degetul n ap i se rentorc n b r a e
le dvs., refuznd s m ai ias din spaiul protejat p e n tru
zile sau sptm ni ntregi sau chiar mai m ult. Dvs. a ju n
gei s tii ce fel de copil avei, aa nct vorbii cu p r o
fesorii de la co al, care su n t fo arte o b in u ii cu to a te
acestea i care pur i sim plu ateapt i au rbdare. C e e a
ce trebuie n eles este c ieirea din acel spaiu p ro te ja t
este ceva foarte su rescitan t si foarte n sp im n t to r; si
c, o dat aflat afar, este ngrozitor pentru copil s n u
se poat rentoarce nu ntru, i c viaa este o lu ng s e
rie de ieiri din spaii protejate, de asum ri de noi riscu ri,
de ntlniri cu provocri noi i surescitante.
i 38 D.W . W innicott

U nii copii au d ificu lt i p erso n ale din cauza crora


sunt incapabili s fac noi pai i ai putea avea nevoie
de aju tor dac aceste dificu lti nu se vind ec o dat cu
trecerea tim pului sau dac exist alte indicaii c un co
pil anum e este bolnav.
D ar ar putea fi ceva n neregul cu dvs., m am a p er
fect, atu n ci cn d co p ilu l se rzg n d ete i d n ap o i.
Dac ar putea fi realm ente vorba despre aa ceva, atunci
nu cred c ai dori s om it acest lucru. O s v art ce
vreau s spun.
A nu m ite m am e opereaz pe dou niveluri. La un n i
vel (s-i spun niv elu l su p erficial?), vor d o ar un sin g u r
lucru, vor ca biatu l sau fata lor s creasc m are, s ias
din spaiul protejat, s m earg la coal, s cunoasc lu
m ea. La un alt n ivel, probabil m ai profund i nu n n
tregim e contient, nu p ot concepe s-i lase copilul s se
desprind . La acest nivel mai profund , u n d e logica nu
este att de im portant, m am a nu poate renuna la acest
cel mai de pre lucru, funcia ei m atern sim te c p o a
te fi m atern cu m ai m ult uurin atunci cnd copilul
este d epend ent de ea dect atunci cn d , datorit crete
rii, el ajunge s se b u cu re de faptul de a fi separat, i in
depend ent, i sfidtor.
C opilul sim te acest lucru cu foarte m are uurin. Cu
toate c este fericit la coal, vine gfind acas i p refe
r s ipe dect s intre pe ua colii n fiecare d im in ea
. i pare ru p en tru dvs. pentru c tie c nu putei su
porta s-l pierdei i c nu avei tria n ecesar pentru a-1
lsa liber datorit firii dvs. Ar fi m ai uor pentru el dac
dvs. v-ai bucura s scpai de el i v-ai bucura s-l re
prim ii.
Vedei dvs., m uli oam eni, inclusiv cei mai bun i, sunt
un p ic d ep rim ai o p arte a tim p u lu i sau a p ro a p e tot
O p e re 2 : Convorbiri psihanalitice cit prinii 139

tim pul. Au un vag sentim ent de vinovie cu privire la


ceva i i fac griji n legtu r cu resp o n sa b ilit ile lor.
V ioiciunea copilu lui n cas a fost ca un tonic p erp etu u .
Z gom otele fcute de copil, fie ele i ipete, au rep rez en
tat n to td eau n a un sem n de via i au o ferit ex a ct s u
portul potrivit. Pentru c oam enii deprim ai se sim t to t
tim pul ca i cu m ar fi lsat ceva s m oar, ceva p re io s
i esenial. Vine tim pul cnd copilul lor trebuie s m e a r
g la co al, iar atu n ci m am ei i se face team de g o lu l
din cm inul ei i din ea, dar i de am eninarea unui se n
tim en t de eec p erson al intern care o p oate d e te rm in a
s-i gseasc o preocupare alternativ. A tunci cnd c o
pilul se n toarce de la coal, dac a ap ru t o nou p re
ocupare, nu va mai exista loc pentru el sau va trebui s-i
rectig e p rin lu p t locul n in im a m am ei lu i. A c e a st
lupt pentru rectigarea locului devine m ai im p o rta n
t pentru el dect coala.
R ezu ltatu l o b in u it ,este acela c m icu u l d e v in e u n
caz de refuz colar. n tot acest tim p, el tnjete s fie la
coal, iar m am a tnjete ca el s fie asem enea celo rla li
copii.
A m cu n oscu t un bieel care, n acest stad iu , a d e z
voltat o p asiu ne pentru a uni diverse lucruri n tre ele c u
frnghii. Lega tot tim pul pernele de raftul de d e a su p ra
cm inu lu i i scau nele de m ese, astfel nct orice m i c a
re prin cas d ev en ise foarte riscant. inea foarte m u lt
la m am a lui, dar era tot tim pul nesigu r cu privire la r e
ntoarcerea n inim a ei, deoarece ea a suferit o d e p resie
atunci cnd el a prsit-o i, im ediat, l-a n locu it cu a lt
ceva pentru care i fcea griji sau de care se nd oia.
D ac su ntei m car puin aa, p oate vei gsi a ju to r
n nelegerea faptului c aceste lu cru ri se n tm p l fre c
vent. Putei s v bucurai c m icuul dvs. este se n sib il
140 D.W. W innicott

la se n tim e n te le m am ei lui sau ale altor oam eni, dar s


v p a r ru c anxietatea dvs. neexprim at i ch iar in
c o n tie n t l-ar putea determ ina s-i par ru pentru dvs.
S fie incapabil s ias din spaiul protejat.
P u te i s fi exp erim entat i ceva mai devrem e aceas
t d ificu lta te n care se afl acum. De exem plu, se poate
ca n rcarea lui s v fi prut dificil. Se poate s fi ajuns
s recu n o atei un m odel n reinerea lui de a face orice
p a s n o u sau de a explora necunoscutul. n fiecare dintre
a c e s te stadii, v-ai aflat sub am eninarea de a pierde d e
p e n d e n a copilului dvs. de dvs. V-ai aflat n procesul de
d o b n d ir e a unui copil cu independen i o concepie
p e r s o n a l asupra vieii i, dei puteai vedea avantajele
c a r e a r fi putut decu rge de aici, nu ai putut obine eli
b e r a r e a necesar din partea sentim entelor. Exist o rela
ie fo a rte strns ntre aceast stare de spirit vag depri
m a t aceast preocupare cu anxieti nedefinite i
c a p a c ita te a unei fem ei de a-i oferi copilului ntreaga ei
a te n ie . N u pot s vorbesc cum trebuie despre una din
tre e le fr a m referi i la cealalt. C ele mai m ulte fe
m e i triesc, presupun, exact la limit.
M a m e le au de trecut prin tot felul de agonii i este un
lu c ru destul de bun atunci cnd bebeluii i copiii nu tre
b u ie s fie prini n ele. Au i ei destule agonii proprii.
D e fa p t, ei prefer mai degrab s aib propriile lor ago
n ii, a a cum prefer abilitile noi, i o viziune din ce n
c e m a i larg, i fericirea.
C e su n t acele lucruri pe care W ordsworth le num ete
u m b r e de te m n ii"? n lim baju l m eu , ele rep rezin t
sch im b a rea de la copilul mic, care triete ntr-o lum e su
b ie c tiv , la copilul mai m are, care triete n lum ea rea
lit ii m p rtite. Un copil ncepe viaa n cadrul unui
c o n tr o l m agic al m ediului dac-i acordai o ngrijire
O lKKH 2: Convorbiri psihanalitice cu prinii 14 1

n d eaju n s de b u n i creeaz lum ea de la capt, ch iar


i pe dvs. sau clana de la u. Pn la vrsta de cinci ani,
co p ilu l a d e v e n it ca p a b il s v p ercea p mai m u lt aa
cum su n tei, s ad m it o lum e de m nere de ui i a lte
ob iecte care exista d in ain te d e con cep ia lui i s re c u
noasc realitatea d ep en d en ei exact n perioada n care
devin e cu ad ev rat ind epen d ent. Totul este o ch estiu n e
de sincronizare i su nt con v in s c gestionai totul m in u
nat. ntr-u n fel sau altul, oam enii de obicei reuesc a cest
lucru. E xist o m u lim e de alte m od aliti n care v iaa
v poate afecta cop ilu l la aceast vrst. Am m en io n at
ursuleul cop ilu lu i. Se poate foarte b in e ca m icuul dvs.
s fie d e p e n d e n t de un an u m it o b ie c t sp ecial. A c e st
obiect special care, la un m om ent dat, era o ptu ric sau
un erveel sau una dintre earfele dvs. sau o ppu d e
crp e a n cep u t s devin im p ortant pentru el sau ea n
jurul prim ei aniversri i mai ales n m om entele de tra n
ziie, de exem p lu de la starea de v egh e la som n. Este e x
trem de im p o rtan t; se n tm p l s fie tratat n g ro z ito r;
poate chiar m iroase. Suntei norocoase dac odrasla dvs.
folosete acest obiect i nu pe dvs. sau lobul urechii dvs.
sau prul dvs.
A cest obiect nsoete copilul n realitatea extern sau
m p rt it . E ste p arte a tt d in c o p il, ct i din d v s.,
m am a. U nul dintre copiii dvs. care are un astfel de obiect
nu are n ev oie deloc de el n tim p u l zilei, n tim p ce un
altul l ia peste tot. La vrsta d e cinci ani, nevoia de acest
obiect se poate s nu fi ncetat, dar m u lte alte lucruri p ot
s-i in locul copilul se uit Ia benzi desenate, are o
m are varietate de ju crii, att dure, c t i moi, i exist o
ntreag via cultural ateptnd s m bogeasc e x p e
riena copilu lui de a exista. D ar se p o ate s avei p ro b le
m e atunci cnd copilul m erge la coal i vei avea n e
142 D.W . W innicott

v o ie ca nvtoru l s o ia n cet i s nu interzic com


p let ca acest obiect s fie adus n clas, m car pentru n
c e p u t. A ceast problem aproape ntotd eauna se rezol
v d e la sine n cteva sptm ni.
A spune c m icuul ia cu el la coal o bucic din
rela ia cu dvs., relaie ce dateaz din tim pul d ep en d en
ei in fan tile, al cop ilriei tim purii, din acel tim p n care
el a b ia ncepea s v recunoasc pe dvs. i lum ea n co n
ju r to a re ca fiind sep arate de sine.
D ac anxietile legate de m ersul la coal se rezolv,
a tu n ci biatul va fi capabil s renune s m ai ia cu sine
a c e s t o b iect i, n locul lui, va avea un ca m io n sau un
m o to r alturi de sforile i b om boanele din buzunar, iar
fata se va descurca cum va nnodndu-i batista sau poa
te v a avea un beb elu secret ntr-o cu tie de chibritu ri. n
o ric e caz, dac ntm p in greuti, copiii i pot oricnd
s u g e degetul m are sau roade unghiile. Pe m sur ce ca
p t ncredere n sine, de obicei renun la aceste lucruri.
V ob in u ii s v atep tai s m anifeste anxietate n le
g tu r cu tot ce reprezint o desprind ere din unitatea cu
d v s. sau cm inul lor, o m icare ctre cetenia lumii largi.
Ia r a n x ie ta te a se p o ate m an ifesta sub form a unei ren
to a rce ri la m od elele in fan tile care, din fericire, d in u ie
p e n tru a oferi suport. A ceste m odele devin un fel de psi
h o terap ie intrinsec, psihoterapie care i pstreaz efica
cita te a pentru c dvs. suntei vie i disponibil i pentru
c oferii ncontinuu o legtur ntre prezent i experien
ele din pruncie ale copilului, ale cror relicve sunt aceste
m o d e le .
n c ceva. C opiii au tendina s se sim t lipsii de lo
ia lita te dac le place coala i dac le face plcere s uite
d e d v s. p entru ctev a ore. A stfel n ct se sim t v ag an-
x io i p e m sur ce se apropie de cas sau i am n n
O p ere 2: Convorbiri psihanalitice cu prinii 143

toarcerea acas fr s tie de ce. D ac avei vreun m o


tiv pentru a fi su p rate pe copilul dvs., v rog, nu a le
gei m om entul rentoarcerii de la coal pentru a v e x
prim a su prarea. Se p oate ca i dvs. s fii d era n ja te c
ai fost uitate, aa c fii atente la propriile dvs. reacii la
noua stare de lu cru ri. A r fi mai b in e s nu v n fu ria i
din cauza petei de cerneal de pe faa de mas atta tim p
ct dvs. i cop ilu l dvs. nu ai restabilit legtura.
A ceste lu cru ri nu p rezin t o d ificu lta te p rea m a re
dac tii ce se ntm p l. Pentru copil, a crete m are nu
nseam n num ai lap te i m iere, iar pentru m am adesea
nseam n pelin.

[1962]
C ap ito lu l XI

Construirea ncrederii

r trebui s fie uor s scrii d espre ten siu n ile


vrstelor tim purii, fie i num ai pentru c toa-
t lum ea tie c toi copiii foarte mici au n ev o
ie d e o ngrijire continu i de ncredere, altfel nu se d ez
v o lt cum trebuie. n urm torul stadiu al dezvoltrii in
d iv id u a le , ne atep tm ca micuii s fi adunat nuntrul
lo r nen u m rate exem ple de ngrijire bun i s m earg
n a in te cu o anumit cantitate de credin, credin n oa
m e n i i n lume, aa nct s fie nevoie de ceva destul de
im p o rta n t pentru a le-o zdruncina. La vrstele mai tim
p u r ii totui, aceast credin n lucruri i aceast n cre
d e r e n oam eni se afl n procesul de construcie.
A cesta este principalul fapt pe care l constatm n le
g tu r cu cei foarte m ici, i anum e c, dei au ncredere
n n o i, credina le poate fi foarte uor zdruncinat. Din
a c e a st cauz, avem grij n mod special s fim de ncre-

S e va nelege c nu facem acest lucru printr-un efort


d e lib e ra t sau studiind cri sau audiind conferine, ci l
fa c e m pentru c m icuii ne fac s dm ce este mai bun
n n o i, astfel nct, pentru o vreme, ne com portm foar
Oi'HKH 2 : Convorbiri psihanalitice cu prinii >45

te b in e. N ici m car nu ne certm n p u b lic ad ic n


faa copiilor, i ne perm item s prem atrai unul d e ce
llalt datorit chiar realitii existenei copiilor.
Unii oam eni sunt prea prini de gestionarea p ro p rii
lor viei i tem p eram ente dificile, astfel nct nu pot face
pentru copiii lor lu cru rile de care acetia au n evoie, dar
copiii pot n elege foarte m ulte, atta tim p ct exist un
cm in, ct prinii sunt vzui m p reu n, ct exist c l
du r, fie i ntr-un clim at rece, i m ncare care p oate fi
anticipat i savurat, ct nu exist zgom ote brute i im
previzibile care rnesc fizic i nu pot fi explicate. In co n
diii fizice care pot fi cunoscute i, ca s spunem aa, de
care te poi prind e, copiii pot suporta o oarecare ten siu
ne n relaia dintre prini, de vrem e ce pentru ei oricum
este un lucru bun c prinii sunt prezeni, sunt vii i au
sentim ente. n acelai timp, este adevrat c creterea co
piilor mici se realizeaz m ai uor dac ntre prini s-a
stabilit o relaie relaxat. ntr-adevr, lum ea in terp erso-
nal a p rinilor este cea care, p en tru 'cop il, este sim b o
lizat de stabilitatea cm inului i vivacitatea strzii i nici
pe d ep arte invers, i anu m e cm inu l i strada s se re
gseasc sim bolizate n relaia prinilor unul cu cellalt.

Nu id ealism

Trebuie s fiu atent. Atunci cnd descriu lu cru rilc de


care au nevoie copiii foarte mici poate prea att de uor
c d o r e s c r a prinii s fie n ite ngeri altruiti i c m
atep t ca lum ea s fie ideal, ca o grdin din suburbii
ntr-o zi de var, cu tatl tind iarba i m am a pregtind
cina de dum inic i cinele ltrnd la un alt cin e peste
gardul grdinii. Despre copii i chiar despre bebelu i, se
D.W. W innicott

p o a te spune c nu le m erge bine n condiiile unei per


feciu n i m ecanice. In ju ru l lor, au nevoie de fiine u m a
n e ca re s aib att su ccese, ct i eecuri.
A dori s folosesc cuvintele ndeajuns de b u n ". N i
te p rin i nd eaju n s de buni pot fi folosii de ctre b ebe
lui i copiii m ici, iar ndeajuns de bun nseam n oameni
ca d v s. i ca m ine. Pentru a fi consecveni i astfel previ
zib ili pentru copiii notri, trebuie s fim noi nine. Dac
su n tem noi nin e, copiii notri pot ajunge s ne cu n oas
c. C ci dac vom ju ca un rol, cu siguran o s fim des
c o p erii cnd o s fim prini fr m achiaj.

P erico lu l de a preda

P ro b lem a m ea este de a gsi un mod n care s ofer


in stru ciu n i fr s in stru iesc. Exist o lim it a valorii
fap tu lu i de a fi n v at ceva. Este, ntr-adevr, im portant
p e n tru prinii care ncep s caute sfaturi n cri s tie
c n u trebuie s tie totul. M ajoritatea lucrurilor care se
p e tre c nu ntrul fiecrui bebelu sau copil n parte aflat
n dezvoltare se ntm pl indiferent dac le nelegei sau
nu, p u r i sim p lu pentru c acel copil posed o tendin
m o ten it ctre d ezvoltare. Nu trebuie s existe cineva
care s-l fac pe copil s fie nfom etat, furios, fericit, trist,
a fe ctu o s, cu m in te sau obraznic. Aceste lucruri se n tm
pl d e la sine. Ai ncheiat deja aceast parte a responsa
b ilit ii dvs. i ai stab ilit detaliile tendinelor m otenite
a le c o p ilu lu i d v s., atu n ci cn d v-ai ales p a rten eru l i
cn d acel sp erm atozoid a penetrat acel ovul. In acel m o
m e n t fatid ic, lu cru rile s-au ncheiat n ceea ce p rivete
e re d ita te a i au n c e p u t s se desfoare alte lucruri n
term e n i de corp, i m inte, i personalitate, i caracter ale
O p e r e 2: Convorbiri psihanalitice cu prinii 147

co p ilu lu i dvs. A ceasta e s te o ch estiu n e de fiz io lo g ie i


anatom ie. M odul n care se desfoar aceste lucruri este
extrem de co m p licat i, dac dorii acest lu cru , putei s
v petrecei viaa lucrnd la un interesant proiect de cer
cetare n legtur cu dezvoltarea um an; totui, o astfel
de m unc nu v va ajuta n ceea ce-1 privete pe propriul
dvs. copil, care are cu -ad ev rat nevoie de dvs.

C e tre b u ie s tii

i atunci care su n t acele lu cru ri pe care p rin ii tre


buie s le tie cu folos? A sugera c exist dou lucruri
principale care trebuie tiu te, dintre care unul este n le
gtur cu p ro cesu l creterii, care ine de cop il, iar cel
lalt este n legtur cu asigurarea m ediului p otrivit, care
este cu totul resp on sab ilitatea dvs.

Procesul creterii

O dat ce vi s-a ex p licat acest lucru, este cu sig u ra n


foarte ev id en t c bebeluul dvs. posed o tendin c
tre a tri i a respira i a m nca i a bea i a crete. Vei
da dovad de nelepciune dac vei presupune c aceste
lucruri sunt ad ev rate nc de la nceput.
Este de foarte m are aju tor s se tie c nu dvs. trebuie
s v tran sfo rm ai b eb elu u l ntr-u n cop il, s v facei
cop ilu l s creasc, s v facei copilul care crete s fie
cum in te sau cu rat, s v facei cop ilu l cu m in te s fie ge-
neros, s v facei copilu l generos s fie iste n alegerea
cad ou rilor p otrivite de la p ersoanele potrivite.
Dac v dai la o p arte i privii, vei vedea n curnd
procesul de d ezv o ltare la lucru i v vei sim i u u rai.
14 D.W. W innicott

A i p o rn it ceva ce are propriul generator intrinsec. O s


v re i s gsii frnele.
F ie ca re com entariu pe care l fac trebuie s fie m od i
fic a t de urm toarea observaie: nu exist doi copii la fel,
a s tfe l n c t v pu tei trezi deranjai de lipsa de via a
u n u i cop il sau de d inam ism u l altuia. Dar principiul de
b a z se ap lic n toate cazu rile , i an u m e c p ro p riile
p r o c e s e de d ezvoltare ale cop ilu lu i su nt cele care efec
tu e a z schim brile pe care le ateptai.
P rin urm are, prim u l principiu folositor este n leg
tu r cu tend inele n n scu te care aparin fiecru i copil
m ic .

M ed iu l

A l doilea principiu folositor este n legtur cu locul


d v s . special ca m ediu i ca furnizoare de m ediu. N u tre
b u ie s v doved easc nim eni c un bebelu are nevoie
d e o m nuire delicat i de cldur dup ce a fost n s
c u t. tii c este aa. D ac cineva se ndoiete de acest lu
c r u , acela trebuie s dem onstreze c ceea ce dvs. tii este
g re it.
L a urm a urm ei, i dvs. ai fost copil i avei am intiri
c a r e s v cluzeasc, dincolo de toate lucrurile pe care
p o a te c le-ai n vat privind i participnd la ngrijirea
c o p iilo r.
M ed iu l pe care l oferii este constituit n prim ul rnd
d e d v s. nsev, de natura dvs., de trsturile dvs. distinc
tiv e ca re v ajut s tii c suntei dvs. A ceste lucruri in
c lu d , b in en eles, tot ce strngei n jurul dvs., m irosul
d v s ., atm osfera care v nsoete, i-I includ i pe brba
tu l c a re se va dovedi a fi tatl copilului i-i pot include
i p e ali co p ii, d ac a v e i, dar i b u n ici, i m tu i, i
O iERE 2 : C oniorbiri psihanalitici* cu prinii 149

unchi. Cu alte cuvinte, nu fac altceva dect s descriu fa


m ilia aa cum o descoper treptat bebeluul, inclusiv tr
sturile cm inului dvs. care-1 fac att de d iferit d e orice
alt cm in.

In teraciu n ea

A ad ar, aici este v orb a d esp re d ou lu cru ri d is tin c


te, tend inele nn scu te ale cop ilu lu i i cm in u l p e care
l oferii dvs. Viaa const n interaciu n ea d in tre aceste
d ou lucruri. La n cep u t, interaciun ea se p e tre ce ch iar
sub n asu l d v s., iar m ai trziu se p e tre ce n a fa ra ariei
im ed iatei d vs. v ecin ti la coal sau n ca d ru l re
laiilo r de p rieten ie sau n tr-o tabr i, b in e n e le s, n
m in tea sau n viaa p erson al a b ie e lu lu i sau fetiei
dvs.
Ai putea, dac ai vrea, s v petrecei tim pu l co m
p arn d co m p o rta m e n tu l co p ilu lu i dvs. cu un a n u m it
standard pe care vi l-ai fixat, bazat p e m odelul prop riei
dvs. fam ilii sau pe m odelul oferit de cineva pe care l-ai
adm irat. D ar putei obine o experien m u lt m ai b o g a
t i mai profitabil com parnd lupta p erson al a co p i
lului spre in d ep en d en cu d ep en d en a p e ca re ai f-
cu t-o p o sib il pentru c m icu u l dvs. are n c re d e re n
dvs. i n cadrul general al cm inului dvs.

D ou fe lu ri de ten siu n e

A m subliniat n acest fel dezvoltarea copilu lui pentru


a-mi sim plifica sarcina n descrierea tensiunilor. S e p o a
te spune c tensiunile apar dinspre una d in tre u rm to a
150 D.W. W innicott

rele d ou direcii; cu toate c, n practic, trebuie s ne


atep tm s ntlnim am estecuri.

Procesul intern

P rim a este n legtur cu faptul c procesul de d ez


v o lta r e d in cad ru l in d iv id u lu i um an este e x trem de
c o m p lic a t, iar lu cru rile pot m erge de la sine prost, lat
cu ce e a ce se ocup p sih an aliza. Nu este d eloc n ev o ie
ca p rin ii sau cei care n g rijesc copiii mici s tie care
su n t e fo rtu rile sau ten siu n ile inerente n stab ilirea ca
r a c te ru lu i, a p e rso n a lit ii in d iv id u ale i a ca p a cit ii
tre p ta te a bebelu u lui i a copilului de a-i crea o rela
ie cu fam ilia i com u nitatea, de a deveni p arte din so
c ie ta te fr a-i pierde prea m ult din creativitatea i im
p u lsu l personal.
S e p o ate ca aceste lucruri s li se par foarte in tere
s a n te p rinilor i aljtor oam eni care se ocup de copii;
d a r ceea ce este im portant este s poi ajunge la ele folo-
sin d u -i mai d egrab im aginaia dect fiind cap ab il s
n eleg i.
C o p ilu l dvs. care se juca sub m as se rid ic n p i
c io a r e , iar m asa i lo v e te cap u l. V ine fu g in d n sp re
d v s. i se p re g tete pentru un p ln s bu n . D vs. sc o a
tei z g o m o tele care trebuie i punei m na u n d e s-a lo
v it la cap i p oate l sru tai ca s-i treac. D up c te
va m in u te , totul este b ine, iar joaca sub m as este re
lu a t . C are ar fi fost ctig u l dac dvs. era i ca p a b ile
s scriei un eseu asu pra diverselor asp ecte ale acestui
e v e n im e n t?

1. A ceasta este m odalitatea n care copiii nva prin


jo a c . Trebuie s fie ateni nainte s fac c e v a ...
O p e re 2 : Convorbiri pailuuiuliticc cu prinii 151

2. Nu m asa a fost cea care a lovit capul copilului, d ar


la acea vrst prim a presupunere va fi de acest gen, iar
unii copii su nt m ai predispui dect alii s se agae de
teoria p ersecu to are" a traum ei; acest fapt are legtur
cu o d ificu ltate n acceptarea realitii propriei agresiuni
i, poate, cu furia pierdut datorit durerii asociate ei, ca
ex p e rie n a u nui b e b e lu sau a u nui copil foarte m ic
care n c nu e s te fo a rte sig u r n m en in erea in teg r rii
atunci cnd este strnit o em oie foarte p u tern ic ...

3. Ar fi acesta un m om ent bun de a ine o conferin


pe tem a: Vezi tu, d ac te m iti aa fr s te gndeti, o
s te rneti i ntr-o z i ..."

N u, cred c este m ai b in e atunci cnd ntreaga ch es


tiune este pecetlu it cu un srut vindector, pur i sim
plu pentru c tii cu m v-ai sim i dvs. dac ai fi acel co
pila care a fost lovit n cap de o m as tare, rutcioas
i r z b u n to a re . A cest lu cru se n u m ete em p a tie , iar
dac n-o avei, n-o putei nva de nicieri.
Dar, bineneles, se poate ca dvs. s fii o persoan sin
gu ratic, iar aceast lovitur n cap poate deveni o an
s trim is d in ceru ri pentru ca dvs. s realizai un co n
tact cu cin ev a, aa n ct l sru tai, l m b riai, l p u
nei s se ntind i devenii sentim ental; n prim ul rnd
p oate ch em ai d o cto ru l ca s v asig u rai c nu exist
alte leziuni interne!
In acest caz, copilul a declanat n dvs. ceva ce are le
gtur cu propriile dvs. problem e, iar pentru copil rezul
tatul este o confuzie. A ceste lucruri depesc capacitatea
lui de nelegere i, privind acest episod, am deviat de la
procesele inerente din viaa i dezvoltarea copilului. N o
rocos este copilul care, n m are, este lsat liber s coni-
152 D.W. W innicott

n u e exp erim en tarea zilnic a lucrurilor noi care apar n


o riz o n tu l capacitii sale n perm anent cretere.
S e ntm pl m ulte lucruri n interstiiile ntunecate ale
p la n te lo r dvs. de ap artam en t, dac avei aa ceva, iar
dvs. s e poate s nu tii absolut nimic despre biologie; i,
cu to a te acestea, se poate s fii renum it pe strada dvs.
p e n tru plantele dvs. de apartam ent i pentru frunzele lor
v e rz i i curate, fr p ete sau alte defecte.
N u e ste studiu m ai fascinant dect acela al m odului
n c a r e un b eb elu d e v in e cop il i apoi a d o lescen t i
a p o i a d u lt, dar un studiu despre ceea ce se cunoate nu
fa c e p a r te d intre lu cru rile de care are n evoie un copil
d e la p rin ii lui. P robabil c, din punctul de vedere al
p r o fe s o r ilo r i al celor care su nt mai degrab m ai d eta
a i d e cop il d ect su nt prinii n cadrul exp erien elor
v ie ii zi cu zi, se pot spu ne mai m ulte n legtur cu un
s t u d iu referito r la ceea ce se cunoate i ceea ce nu se
c u n o a te despre procesele de dezvoltare. Cu siguran,
c e i c a r e n g rijesc copiii cu deficite i cei care se p reg
te s c s trateze copiii b oln av i n term eni de dezvoltare
e m o io n a l i n term en i de p e rso n a lita te i ca ra cter
c h ia r au nev oie s efectu eze un studiu profund al aces
tu i s u b ie c t n particular.
E s t e te n ta n t s n c e p s d escriu d ific u lt ile care
s u n t in ere n te. H aid ei s m rezum la dou exem ple.
U n u l e s te p roblem a u n iv ersal a am b iv alen ei, a iubi
i a u r a c e e a i p e rso a n sau acelai lu cru n acela i
tim p . C e l la lt este exp erien a prin care trebuie s trea
c to i co p iii, n tr-o m su r m ai m are sau m ai m ic, de
a se s im i una cu tendinele instinctuale aa cum se m a
n if e s t ele n organele corp u lu i sau, alternativ, de a se
s im i m a i confortabil avnd un alt sex d ect cel al pro
p r iu lu i corp .
O p e re 2: Convorbiri psihanalitice cu prinii 153

Exist m u lte alte conflicte din cauza crora n e ved em


copiii su ferin d i ncercnd s le rezolve i tim c m u li
co p ii se m b o ln v e sc p e n tru c nu p o t g si o so lu ie
fu ncional. D ar nu este treaba printelu i aceea de a se
transform a ntr-u n psihoterapeu t.

Asigurarea m ediului :

n co n trast cu funcionarea procesului intern d in c o


pil se afl asig u rarea m ediu lui. A ceasta n seam n dv s.,
i n seam n eu, i nseam n coala, i nseam n so cieta
tea, iar acu m d evenim in teresai ntr-un fel nou p en tru
c noi su n tem responsabili.
A sigu rarea unui m ediu fie le ofer b eb elu ilor i co
p iilo r m ici o o p o rtu n itate p en tru ca p rocesu l in tern de
cretere s se d esfoare, fie m p iedic ch iar acest lucru.
C u v n tu l-ch eie ar fi p rev izib ilita tea ". P rin ii, i la
n cep u t m ai ales m am a, i d au m ult osten eal s-l fe
reasc pe copil de lu cru rile care sunt im previzibile'.
S e va v ed ea c, rep ed e sau n cet, n tr-u n fel sa u a l
tu l, c o p ilu l d e v in e c a p a b il s aju n g la c o n c lu z ia c o
rect n u rm a unui ir de e v en im e n te i s nving* im -
p re v iz ib ilita te a . A ici exist o d iv ersita te u im ito a re,. n
fu n c ie de c a p a c ita te a c o p ilu lu i m ic de a n v in g e im -
p r e v iz ib ilita te a . D ar r m n e n e v o ia d e m a m . U n
a v io n z b o a r jo s d easu p ra ca p u lu i. A cest lu cru p o a te
fi d u rero s ch iar i p en tru un ad u lt. N ici o ex p lica ie nu
are v a lo a re p en tru co p il. C e a re v a lo a re este s in e i
co p ilu l ap ro a p e de d v s., iar acesta va folosi fa p tu llc
d v s. n u su n tei sp eriat d in co lo de p a ra g u l re c u p e r
rii i n curnd va fi din nou la joac. D ac nu ai fi: fost
a co lo , co p ilu l ar fi p u tu t fi r n it d in co lo de p rag u l r e
p araiei.
154 D.W . W innicott

A cesta este un exem p lu rudim entar, dar ncerc s de


m o n stre z c, prin felul acesta de a nelege ngrijirea co
p ilu lu i, ten siu n ile p o t fi d escrise n term en i de eec al
a sig u r rii unui m ed iu , exact acolo unde este nevoie de
c a lita te a de a fi de ncred ere.
La fel se ntm pl cnd o m am trebuie s lase un co
pil m ic n sp ital p e n tru ctev a zile, fapt su b lin ia t de
B o w lb y i, de asem en ea, de Jam es i Joyce R obertson n
e m o io n a n tu l lor film u l U n copil de doi ani m erge la
s p ita l". La aceast vrst, copilul a ajuns ntr-adevr s-i
recu n o a sc m am a ca p ersoan , iar ea este cea pe care el
tre b u ie s-o aib, nu d oar grija i protecia ei. La aceast
v rst , ten siu n ile se trag din faptul c m am a este absen
t p e n tru o perioad care este mai m are dect aceea de-a
lu n g u l creia cop ilu l p o ate pstra vie im aginea m ental
a m a m e i sau p o ate sim i prezena ei vie n cadrul lum ii
im a g in a tiv e a visulu i i jocu lu i, uneori num it realita
te p sih ic in te rn ". D octorii i asisten tele su n t ocupai
cu n g rijirea corpu lui i, ad esea, nu tiu sau nu au timp
s ia n consid erare faptul c, n urm a unei separri prea
lu n g i, p erson alitatea unui copil poate fi m odificat com
p le t d a to rit in te rfe re n e lo r m ed iu lu i, i p o ate fi pus
b a z a u n ei tulburri de caracter pe care s nu o mai p u
tem n d rep ta.
n to td e a u n a este la fel: exista o asigurare a unui m e
d iu n d e a ju n s d e b u n n term en i de p re v iz ib ilita te , n
fu n c ie de cap acitatea cop ilu lu i de a preved ea, iar apoi
a e x is ta t o lips a calitii de a fi de ncred ere care a n
tre ru p t au to m at con tin u itatea procesului de dezvoltare
al co p ilu lu i. D u p acest lucru, copilul are o ntrerupere
n lin ia care u n ete p rezen tu l cu rd cin ile trecu tu lu i.
T reb u ie s existe un nou nceput. Prea m ulte astfel de n
c e p u tu ri noi du c la un eec n copil al sentim entu lui Eu
O iERE 2 : Convorbiri psihanalitice cu prinii 155

sunt, acesta sunt eu, eu exist, eu sunt cel care iubete i ur


te, eu sunt cel pe care oam enii l vd i pe care l vd n ochii
maniei atunci cnd vine spre mine sau pe care l vd n oglin
d. P rocesele de cretere devin d isto rsio n a te, d e o a re c e
integritatea cop ilu lu i s-a spart.
De fapt, se n tm p l ca m uli co p ii, m ai ales cei m ai
puin sofisticai i ed u cai din lu m ea m are, s p arcu rg
copilria tim purie fr s experim en teze aceast n treru
pere n continuitatea vieii, ntreru p ere care este a t t d e
dezastruoas. A sem enea copii au avu t op o rtu n itatea de
a se dezvolta (cel p u in n stad iile prim are) n c o n fo rm i
tate cu propriile lor tend ine n n scu te n sp re d e z v o lta
re. Ei su nt cei p rivilegiai.
Din nefericire, unii dintre copii, m ai ales n cadrul cu l
turilor sofisticate, ch iar trebu ie s p o arte cu ei p e via
un anum it grad de d isto rsion are a dezvoltrii p e rso n a
le datorat im p revizib ilitii m ed iu lu i i in v aziei im p re
v iz ib ilu lu i, i i p ierd se n tim en tu l cla r de Eu sunt, eu
sunt eu, eu exist aici i acum, pe aceast baz pot s intru n
vieile altora i f r un sentiment de ameninare la adresa pro
priei mele baze pentru a f i eu nsumi.

S tu d iu l fa cto rilo r de m ed iu

Am avut tend ina s resping ideea p o triv it creia p


rinii ar trebui s stu d ieze p rocesele d e d ezvo ltare in e
rente n creterea ind ivid u al i care au la baz ten d in e
ereditare. D ar nu m i este la fel de clar c un stu d iu al
asig u rrii m ed iu lu i p o triv it ar fi in u til. C u sig u ra n ,
dac m am ele tiu c ceea ce fac este d e o im p o rtan v i
tal pentru b eb elu ii i cop iii lor m ici, se vor afla p e o
p o ziie m ai p u tern ic n lu p ta p e n tru d re p tu rile lor
I

D.W. W innicott

j unei c n d se sugereaz cu atta uurin ca m am ele i


b eb elu ii sau m am ele i copiii mici s fie desprii. Acest
ucru n se a m n att de des ca bebeluul s fie ngrijit de
< m a n ie r im personal.
L u m e a are m ulte de n vat n aceast privin , mai
es d o c to rii i asistentele care se ocup n principal de
5 n ta te i boal n term eni corporali. M am ele i taii tre
b u ie s - i susin cauza aici, pentru c nim eni altcineva
r a o v a face n locu l lor. N im nu i altcu iva n u -i p as
<! i-a d e v ra t aa cum le pas prinilor.
A c e s te lucruri m aduc la ultim ul punct al discuiei,
a n u m e c pn i aceast chestiune a asigu rrii m e-
u lu i p o triv it, a calitii de a fi de ncredere, a adap t
rii la n e v o ile copilului nu are nevoie s fie nvat. Exis-

c e v a n a avea un copil (chiar i n pregtirile pentru


lo p ia unui copil), ceva care-i m odific pe prini. D e
vin o r ie n ta i spre aceast sarcin special. A m vrut s-i
< m u n n u m e, aa c am numit-o, preocupare m atern
p r im a r " , dar ce nseam n un num e?
A c e a s t orientare spre nevoile copilului depinde de
^ u ite lu cru ri, dintre care unul este ca m am a i tatl s
p o a rte cu -ad ev rat n ei am intiri ascunse din perioada
n c a r e e i n ii au fost co p ii i au fost n g rijii o ferin -
<j -li- s e u n m ediu de ncredere, protecie n faa im pre
v iz ib ilu lu i i oportunitatea de a continua chestiunea ex
trem d e individual a creterii personale.
P rin urm are, cum va natura a avut grij de aceast n e
v o ie fo a rte acut sau chiar absolut a bebeluilor i co-

r ilor, f c n d s fie ceva natural pentru prin i s-i t-


ite z e tem p o rar lum ea, doar pentru cteva luni, astfel
n ct a ce a sta s fie acolo, n m ijloc, i nu de jur-m prejur,
a fa r .

I
O p e re 2: ComKtrbiri psihanalitice cu prinii 157

R ezu m at

Aadar, tensiunile pot fi privite n dou m oduri. U nul


dintre ele ne d u ce la un studiu al eforturilor i ten siu n i
lor interne inerente n creterea em oional. C ellalt are
o sem nificaie m ai practic (cu excepia situ aiei n care
suntem psihanaliti) prin aceea c tensiunile rezult d in
tr-un eec relativ sau total al asigurrii m ediului potrivit.
A ceste eecuri p ot fi descrise n term eni de lips a ca lit
ii de a fi de ncred ere, distrugerea ncrederii, perm iterea
invaziei im previzibilitii i de un m odel de n treru pere
n continuitatea liniei vieii fiecrui copil n parte, aprut
o dat pentru totdeau na sau n m od repetat.
n m are, cei care ngrijesc copii sunt gsii p rin tr-o se
lecie atent i nu form ai ntr-o sal de clas.
Bebeluii su n t foarte buni n selectarea p rop riilo r lor
m am e, n orice caz n ceea ce p rivete aceast ch estiu n e
a preocu prii m atern e prim are. D incolo de acest lu cru ,
m nd oiesc c i-a m ai co ta att de bine. D ar ei trebu ie
s foloseasc ceea ce descoper c au pe post de prini.

[ 1069 ]
. -iluai
' ri'jV
j r f iv
1 f ii i
>' I*13
y te

lM
Sursa original a fiecrui capitol

E d u caia sanitar prin interm ediul rad iod ifu ziun ii",
s c ris pentru M other and Child, nr. 28, 1957.
P entru prinii v itreg i". Pe 3 ianuarie 1955, n cadrul
em isiu n ii Ora Fem eii de la postul BBC, o m am vitre
g a inut o co n ferin n care a povestit ntr-un mod
fo arte viu i m ictor cu m s-a chinuit ea pentru c nu
p u tea s-i iu beasc fiul adoptiv care intrase n fam i
lia ei cnd av ea a p te ani. BBC a p rim it extrem de
m u lte scrisori dup aceast em isiune, scrisori care po
v esteau exp erien e sim ilare sau diferite ale prinilor
vitreg i i care, n general, indicau c acest subiect m e
rita s fie con tin u at. n urm a acestui fapt, BBC a alo
ca t n acest scop alte trei em isiu ni O ra Fem eii, pe 6, 7
i 9 iunie. Prim a d in tre ele a constat dintr-o serie de
n tre b ri i r sp u n su ri n tre un ex p ert i un tat v i
treg . U rm to arele d o u co n ferin e au fost in u te de
c tre W innicott i su nt reproduse aici. A m bele au fost
tran scrise de pe casete, de unde rezult c p u n ctu a
ia a trebuit s fie ad u gat.
O p e re 2: Convorbiri psihanalitice cu prinii 159

3. Ce tim despre copii atunci cnd i sug pturica sau


h in u e le ? " C o n ferin rad iod ifu zat la B B C , in u t
pe 31 ian u arie 1956.
4. A spu ne n u ". Trei conferine BBC inute p e 25 ia
nuarie, 1 i 8 febru arie 1960.
5. G elo zia". Patru conferine BBC inute pe 15, 22 i 29
febru arie i 7 m artie 1960.
6 . Care-i b a iu l? " Trei conferine BBC inute pe 14, 21 i
28 m artie 1960.
7. Sigu ran". C onferin BBC inut pe 18 aprilie 1960.
P ublicat prim a dat sub titlul O n S e cu rity " n The
Family and Individual Development, Lon dra, T avistock
P u blications, 1965.
8 . Sen tim en tu l de v in o v ie ". D iscu ie cu C laire R a y
ner. C on ferin BBC inut pe 13 m artie 1961.
9. D ezvoltarea sim ului binelui i rului la co p il". C o n
ferin BBC inut pe 11 iunie 1962.
10. A cu m are cin ci a n i". C o n ferin BBC in u t p e 25
iu nie 1962. P u b licat p rim a d at su b titlu l T h e Fi-
ve-Y ear-O ld" n The Family and Individual Development.
Londra, Tavistock P u blications, 1965.
11. C on stru irea n c re d e rii". Scris n d ecem b rie 1969.
Nu a fost n iciod at publicat.

S-ar putea să vă placă și