Sunteți pe pagina 1din 12

- u ^

TRANSILVANIA.
Acesta fdia ese
Abonamentulu se
*) cate 3 cole pe luna
face numai pe cate
si costa 2 fiorini v. a.
1 anu intregu.
pentru membrii a s o
Se aboneza la Comi-
ciatiunei, era pentru
tetulu asociatiunei in
nemembrii 3 fr.
Sibiiu, seu prin posta
Pentru strintate
1 galbenu cu porto i, Foa Asociatiunei transilvane pentru literatur'a romana s6u prin domnii c o
lectori. ^>
vj potei. c? y

raSiV^ ^ 3 ^ .
si cultur'a poporului romanu. rt&^is i^^a.

l\r. 16. Brasiovu 15. Augustu 1872. Alllllll V.

Su Imperatulu si regele Sigismundu. (Fine.) - Colectiune de diplome istorice transilvane. (Continuare.) Procesu
verbale. Publicarea baniloru incursi. - Consemnarea contribuiriloru in curse la f'ondulu academiei.

Imperatulu si regele Sigismundu. mai multe napastuiri mari, inse fkra neci u n u resul-
(Fine.)
tatu. Cu acesta ocasiune se face vorba multa si de
spre r o m a n i si anume, cumu se dea diecimele si cumu
Am premissu indata la inceputulu acestei schitie se fia scoi la btlii. Revolutiunea era se s p a r g
biografice, ca domni'a lui Sigismundu a fostu fdrte inca de atunci, deca faimosulu t i b o r i u in calitatea:
fatale pentru Transilvani'a si p e n t r u intreg'a naiune sa de voda alu Transilvaniei nu ar fi sciutu se con
romanesca.- Acesta assertiune trebue se fia proptita duc afacerile si se uplinesca pe rege. D a r a in 1402
si justificata cu multe documente istorice. Neci-una totu prorupse revolutiunea in Transilvani'a, c si in
data daco-romanismulu nu a desvoltatu mai multa Ungari'a si Croati'a. Acea revolutiune in T r a n s i l
potere de vietia decktu s'a intemplatu acesta pe tem vani'a durk pkna la finea an. 1404. Domnii Mun
pulu domniei de cincidieci de ani ai lui Sigismundu. teniei si ai Moldovei au ruptu tractatele inchiaiete
I n tempulu lungeloru domnii ale regiloru C a r o l u cu Sigismundu si s'au apropiatu de Poloni'a. Despre
R o b e r t u si L u d o v i c u I. romanii avur a se a- ckte s'au, mai intemplatu de aci inainte in T r a n s i l
p a r a mai multu numai in contra fanatismului ace v a n i ' a , vomu afla urme interessante in documentele
s t o r a ; in dilele lui Sigismundu au venitu de un'a pe care le publicamu.
parte turcii cu potere formidabile, era de alta dessele I n a. 1420 Sigismundu se bate cu D a n u domnulu
pelluri civili si anarchi'a, provocate prin oligarchi, au Munteniei. I n 1421 vinu turcii in T r a n s i l v a n i ' a , in
pusu vitalitatea natiunei la probele cele mai grele. 3. Aprile ocupa si Brasiovulu, spoliedia, ai-du, si ducu
Domnii Munteniei inca totu mai avea d i n T r a n s i l p e membrii magistratului in captivitate. Sigismundu >
vani'a districtulu Fagarasiului si alte ti.euuturi in po- pe atunci se btea c turbatu cu hussitii in Boemi'a,
testatea l o r u , in cktu ei fcea si donatiuni c ori-ce pentru opiniuui theologice, era turcii fcea aici ce
rege. Atktu M i r c e a alu M u n t e n i e i , cktu si S t e - le plcea. Abia in 1426 vene Sigismundu in T r a n
f a n u alu M o l d o v e i au fostu necessitati a p o r t a silvania, unde siede pkna in Septembre 1427 petre-
belluri defensive crunte asupra lui Sigismundu (1390 cundu in ospetie si desfrenari dupa vechi'a sa datina.
1 3 9 2 ) . Numeroii cnezi romanesci se afla in bellu T o t u i au remasu si de atunci drecare urme ale pe-
civile inca d'in dilele reginei Mriei (1384) pkna pe trecerei sale in acesta t i e r a , si a n u m e unele docu
la 1393 si mai tardfu, atktu n contra sasiloru carii m e n t e , d'in care esse, ck acestu rege era se aduc
se silea se ocupe neincetatu d'in territoriulu roma- de nou pe cavalerii teutoni in Transilvani'a. Modulu
nescu, cktu si in contra oligarchiloru venetici, tramisi inarmarei poporului inca se mai regulk.
in tiera si asiediati in ranguri inalte, pentruc d u p a Cktra finea domniei lui Sigismundu vene cea
aceea se incerce a s u g r u m a vechile liberti ale mai mai cumplita crisa preste Transilvani'a si preste na
multoru districte romanesci ckte isi mai pstraser iunea romanesca. P e langa alte cause care p r e p a r a
p k n a in acelea tempuri autonomi'a loru. I n fine r o - u n a catastrofa mare, s'a mai adaosu si inpregiurarea,
manii avea se se apere inca si in contra brutalitatei ck doctrinele lui I o a n u H u s s incepusera a s e p r o
jepiscopiloru dela Alb'a-Iuli'a, carii se b u c u r a de m a r e p a g a si a prende radecine si in T r a n s i l v a n i ' a , inca
potere si jurisdictiune. I n an. 1395 S i g i s m u n d u si in Moldov'a. I n t r e acestea impregiurari episcopii
vene in Transilvani'a pkna la B r a s i o v u , unde invita si Sigismundu nemai voliendu se disting nimicu, pornir
si pe M i r c e a , cu care se impaca si inchiaie cu elu bellu esterminatoriu nu numai asupra hereticiloru,"
tractatu ofensivu si defensivu in contra turciloru, cumu precumu numea partisanii papei si ai lui Sigismundii
si tractatu comerciale.*) pe Hussiti, ci si asupra schismaticiloru," precumu
I n a. 1398 diet'a Transilvaniei tienuta la T u r d ' a numea ei pe toti omenii de confessiune greco-resari-
tramite deputatiune la Sigismundu c se'i substerna tena si de ritu bisantinu. Ioanu H u s s si crile lui
fuseser arse la Constanti'a pe rugu in 6. Iuliu 1415,
*) Acestu evenimentu Alessandru Szilgyi ilu descrie cu
la care omoru partecipk si Sigismundu cu rolla de
multa ura si reutate (Erdelyorszg tortenete. 1866 tom. I. p. l l l ) . essecutoriu, era ducele Ludovicu d'in Palatinatu tienu
31
loculu de carnefice. Curendu dupa aedsta bohemii d'in fructele muncei vdstre. Asia dara nu avemu sdk
hussiti pornir bellulu celu mai cruntu si crancenu ne miramu ck hussitii au strabatutu pe la r o m a n i |
d'in ckte au devastatu canduva tieri si popdra. Acelu mai virtosu intr'unu tempu, candu la Alb'a-Iuli'a era
bellu dura. cu pucine intrecurmari 2 1 de ani, se in unu episcopu a n u m e L d p e s , o m u de familia frun-
tense pkna in fundulu Germaniei si in u n a parte a t a s i a , cancelariu alu regelui si o m u fdrte r a p a c e c
Ungariei. Hussitii bohemi btea amaru pe nemii si domnu-seu. Acelu episcopu intrebuinti tdte midiu-
catholici si pe Sigismundeni, pkna candu se impacara ldcele pentru c se i a . ckte duoe peli de pe locuitori.
abia in Augustu 1436. Inse tocma p e atunci s'a in- Adeveratii catolici striga in contra lui ck 'i de--
eeputu in Transilvani'a si pkna susu pe la Oradea spolia, luandu prea multu dela ei, dra romanii si cu
si S a t u m a r e mai antaiu u n u bellu religiosu estermi- hussitii conformii confessiunei l o r u , n u mai voli se
natoriu, care mai tardfu se prefcu in bellu civile de dea nimicu neci la episcopu, neci la capitulu, neci
caracteru jaationale si _.politicu. Influenti'a ce esserci- la monasljri, ba in Secuime mai nu remasesera nejei
tase bellulu hussiticu se intensese, c si doctrinele popi de miru.
lui H u s s , pkna in Transilvani'a. Fiendu-ck totu p e
atunci episcopii si capitulile tiranea forte multu p e E r a in acelea tempuri intre alti muli clugri
poporu d'in caus'a diecimeloru, si fiendu-ck clerulu fanatici, unulu a n u m e J a c o b u s P i c e n u s d e M a r -
catholicu lu diecime nu numai dela credentiosii sei, c h i a , * ) vicariu generale alu minoritiloru si celu mai
ci si dela romani si dela ori-cine, dra acetia n u fanaticu d'in toti. Se crede ck acelu calugaru era
voli se i-se s u p u n , asia romanii caut totu feliulu de naionalitate slavu bosniacu; inse fia fostu elu de
de midiuldce c se scape de npaste. L a cert'a cea ori-ce naionalitate, destulu ck jock rola m a r e atktu
m a r e si nvechita pentru diecimi se mai adaogea inca la curtea lui Sigismundu, care la betranetie ilu luase
si resistenti'a obstinata a boierimei unguresci si a de confessariu alu s e u , cktu si aici in tierile ndstre.
calugariloru, de a recunosce dreptulu de migratiune Acelu calugaru Iacobu venise in Moldov'a cu scopu
libera a locuitoriloru tierani, a populatiunei rurale, de a combate si a estermina pe hussitii incuibati in
dreptu recunoscutu de mai muli regi. Secuii inca acea tidra. D a r a pe la nceputul u anului 1 4 3 6 , adec
luaser la fuga pe toti clugrii catolici si ^pe muli n u m a i cu u n u a n u inainte de mdrtea lui Sigismundu,
popi, scotiendu'i d'in tienuturile loru. Romanii c si episcopulu dela Alb'a-Iuli'a si celu dela Oradea in.
secuii sperau usiorare dela doctrin'a cea noua a lui desperatiunea loru chiamara pe Iacobu c se le ajute
H u s s ; d a m numai Dumnedieu scie cumu li se p r o a estermina acelu eresu pestileniale." P k n a in acelea
p u n e a aceea, pentruck despre aedsta n u se afla urme m o m e n t e populatiunea ajunsese asia departe, in cktu
in documente! D e altumentrea doctrin'a religidsa a n u m a i pltea d e locu diecimile, n u mai postea de
lui I o a n u H u s s si a partisaniloru lui consta d'in ur- l o c u , si fiendu-ck era la cutiete cu p o p i m e a , n u 'si
matdriele p u n c t e : mai boteza neci pruncii. Fiendu-ck auctoritatile pu
blice ckte se mai afla in partea clerului, cerca se su
1. Hierarchi'a si papismulu sunt doctrine anti- p u n pe poporu cu midiuldce b r u t a l i , era p'acf c '
christiane. 2. Sarindariele pentru mori sunt u n u a- poporulu se'si omdre p r e toti popii. I n acelea m o
busu. 3. P u r g a t o r i u l u este u n a fabula. 4. Santirea mente supreme calugarulu Iacobu merse mai antaiu
a p e i , a faclieloru etc. este datina i n p r u m u t a t a dela la O r a d e a , dra spre t o m n a veni mai inlaintru in
pagani, prin u r m a r e antichristiana. 5. Predic'a sdu Transilvani'a. Iacobu inse n u perdu tempu multu cu
adec invetiatur'a ce se dk poporului in baserica, predice, cu v o r b e , ci a d u n a n d u impregiurulu seu p e
trebue se fia libera. 6. Monachimulu este strica- ckti popi a potutu si dandule a r m e , mai aflandu si
tiosu, adec calugari'a fundata numai pe cersietorfa, pe alti muli de partit'a sa, se rapedf cu furia a s u p r a
se se sterga. 7. Hirotonirea de preoi si maslulu^nu locuitoriloru, taliandu si spendiurandu pre toti ckti
sunt sacramente. 8. Mrturisirea pecateloru la preoi nu se supunea volientiei lui.
este u n a nebunia. 9. A face baserice si monasterie
nu este neci-unu meritu. 10. A cere ajutoriulu san- . Aedsta victoria m o m e n t a n a a clugrului Iacobu
tiloru c eli se se roge pentru pecatele n d s t r e , este amei pe episcopulu Ldpes c se proceda si mai tira-
pecatu. 1 1 , A cnta canonele si a posti n u este neci- nesce a s u p r a poporului. D a r a episcopulu si partisanii
u n u meritu. 12. N u m a i dominec'a este serbatoria, sei pentru astadata n u s'au bucuratu multu t e m p u
t

tdte celelalte se se sterga. 1 3 . D a r e a de diecimi sdu de acelu triumfu. E r a partisanii episcopului era toti
dieciueli este numai elemosina, m i l a , care nu obliga nobilii si saii ckti lu diecimi dela poporu.
de locu. I n acelai tempu c n e z i i , adec familiele patria
Multe d'in acestea puncte theologice dmenii n u ciane fruntasie romanesci t r a n s i l v a n e , banatiene si
le intielegea d e l o c u ; de u n d e se le intielega; eli inse u n g u r e n e , m a i era inca fdrte n u m e r d s e , respandite'
au intielesu bine. de minune, candu hussitii le au disu: mai preste tdte tienuturile, dela Caransebesiu, Lugosiu, \
Mei dmeni, se n u m a i dati vac'a si boulu pentru ckte H a t i e g u pkna la B r e s e u si dela R e s i e n a r i u ^
u n u sarindariu, ck nu e neci-unu p u r g a t o r i u ; se n u
mai dati nimicu la baserice si la monastiri; dra m a i *) P<5te Mareea sdu Marcia, connume cunoscuta la slavi,
pre susu de t d t e , se nu mai dati diecimea la popi inca si la romani prin unele tienuturi. ' '
183

S a l i s c e pkna la B e i u s i u - O r a d e a - S a t u m a r e m a c a r a numai la r a n g u l u si conditiunile in care s'au


si pkna in fundulu M a r a m u r a s i u l u i , precumu se sustienutu ei pkna in an. 1438.
cundsce d'in mai multe documente. Acelea familii G. Baritiu.
patriciane avendu de direptariu numai traditiunea p
strata dela tata la filiu, cumu si esperienti'a propri'a,
vedea fdrte bene, ck dela Bela I V . si mai alesu dela Colectiune de diplome
Carolu R o b e r t u si Ludovicu I. incdce regii, Ungariei d'in diplomatariulu comitelui I o s i f u K e m d n y , care
sub pretestulu unitatei cerute in confessiune si ritu, privescu mai alesu pe romkni (valachi).
caut se supun pe toti romanii d'in tdta Daci'a scep- (Urmare.)
trului loru. I n a. 1428 Sigismundu luase mesure si
mai aspre in contra romaniloru, pe carii ar fi avutu Sigismundi Regis mandatum
m a r e plcere ca se'i estermine cu t o t u l u , precumu statutorium, ut J o a n n e s c. K e n d e filii K e n d e de P l o -
elu insusi isi manifestase volienti'a si precumu se in- m o n y e z e statuantur in Possesione N u x o r a comitatus
cercase a tace si cu boemii. T o t u pe atunci aristo H u n y a d de a. 1404.
craii venetici tramisi de regi in tidra si provediuti S u p p . C. D. T . II. p . 337.
cu donatiuni p'intre r o m a n i , caut totu feliulu de Acesta este unu documentu, care in legile vechi se nu-
ocasiuni, nu numai c se scar^sca auctoritatea patrjcii- mesce M a n d a t u s t a t u t ori u. Prin acesta regele Sigismundu
loru r o m a n i , ci si c se le ocupe loculu si averile. comitte canoniciloru d'in Alb'a-Iuli'a c se asiedie si se intro
Se intielege ck muli d'in acei patriciani gravita intre duc cu titlu de donatiune" noua pe nobilii I o a n u si C a n d e a
(Candidu?) dela PI u m a n e s'a in possessiunea comunei N u c -
asemenea impregiurari cktra Daci'a inferidre. ' Duca s i 6 r a d'in comitatulu Huned6rei; luandu de comissari d'intre
tele F a g a r a s i u l u si Omlasiulu mai era inca iu pos- nobilii acelui comittu, d'intre carii cei mai muli au nume totu
sessiunea domniloru Munteniei; prin u r m a r e cnezii romanesci, precumu Vladu seu Michailu C i u l a , Nicolae dela
credea, ck cu atktu mai usioru isi voru apar inde- M u n c e l l u , Brbu dela ap'a numita pana astadi Riu-Barbatu,
pendenti'a naionale si confessionale. Ceea ce le lipsea Nicolae dela B a ci'a etc.*).
cneziloru romanesci, era unu planu ficsu si solidari N o s Sigismundus Dei Gratia R e x H u n g a r i a e ,
tate multu mai m a r e decktu s'a manifesatu intre Dalmatiae, Croatiae etc. Marchio Brandeb'. Sacri R o
densii in acea epoca critica. Se vede inse, ck acuma mani Imperii D u c o r (sic) Generalis, et R e g n i B o h e -
muli d'in ei se si corciser prin casatorii, care apoi miae Guberntor. Fidelibus sui Capitulo Ecclesiae
debilitk fdrte tare simtiuiu naionale s i solidaritatea. Albensis Transilvaniae salutem et gratiam. Q u u m nos
q u a m d a m possessionem N u x o r a vocatam, in comitatu
I n acesta stare aflase pe T r a n s i l v a n i a si a n u m e H u n y a d existentem, fidelibus nostris J o a n n i filio
pe romani catastrofa cea m a r e si decisiva, adec a- K e n d e de M a l o m v i z , districtuque de H a c z e g ,
celu bellu civile cruntu si inversiunatu carele se esck et per eum K e n d e fratri suo u t e r i n o , ipsorumque
jntre cnezii remasi credentiosi natiunei si intre ari baeredibus et posteritatibus universis per alias literas
stocraii ungaro-secuiesci unii cu saii in anii 1437 nostras exinde confects, novae nostrae Donationis
e t 1438. Acelu bellu civile s'a inceputu in prima- titulo, in perpetuum duximus couferendam, ipsosque
ver'a anului 1437, .pre candu Sigismundu se mai afla in Dominium ejusdem, ipsumque per nostrum et ve-
inca in vi^tia. P r i m u l u focu alu Bellonei s'au aprensu trum homines legitime vellemus facere introduci, ideo
in comitatulu Solnocului intre Olpretu si Babaln'a, fideliti vestrae firmiter praecipiendo m a n d a m u s , qua-
cumu si totu-unadata in contra sasiloru, apoi s'a in- tenus vestrum mittatis hominem pro testimonio fide-
cinsu preste partea cea mai m a r e . a ^ T ^ n i | v a n i e i , de dignum, q u o praesente L a d i s l a u s suu M i c h a e l
u n d e a trecutu si in comitatele i|vc|n0jtale U n g a - C h u l a , vel N i c o l a u s de M u n c h e l n a m B a r b
riei, lasandu preste totu urme fl^pg. : ;pmorun si sin L e e l de B o r b a t v i z e , seu K e n d e r e s de
devastatiuni mai alesu in c o m i t a t g ^ ^ % ( ^ % | ' D o b o c ' a , Z e n t g y d r g y , vel N i c o l a u s de B a a c h a n , D i o -
Clusiu, T u r d a si Alb'a. I n t r ' a c e i & ^ g i f t | j f a n d u m o r i n i s i u s de S i l v a s aliis absentibus h o m o n o s t e r , . a d
in 9. Dec. 1437 la Z n a y m in Moravria, tkra c se faciem praedictae possessionis N u x o r a vocatae, vi-
vedia Transilvani'a inpacata. Cu anulfc si dio'a mdrtei
lui inchiaiemu si noi acestea fragmente d'in vieti'a *) Dela numele Candea s'a formatu numele familiei aristo-
lui, 6ra p e n t r u descrierea tragiceloru catastrofe d'in oratice Kendefi , adec filiu alu lui Candea. Dara noi marturi-
anii 1 4 3 7 8 p e n t r u totu-deauna memorabili, dorimu simu, c ne este apr6pe inesplicabile, cumu vene langa nume
c se castigamu si fontani, si t e m p u de ajunsu, pen curatu romanesci neaudite la magiari, unu altu nume totu c
tru c se ajungemu la cunoscienti'a deplina a epocei nume propriu baptismale, inse curatu magiaru, adec Kenderes,
care tradusu ad literam semnifica Canepariu s6u dela Cnepa, in
aceleia de trei ori nefericite, in care romanii dupa care sensu neci magiarii n'au neci unu nume propriu baptismale.
incordatiuni estraordinarie si d u p a luptele cele mai Neci satu cu acestu nume nu se afla in comitatulu Huneddrei.
crunte au cadiutu asia de greu, in cktu ei aici, d'in- Se pare c Kenderes este corruptu totu d'in Candea, care este
cdce de Carpati, c n a i u n e p o l i t i c a , c i n d i facutu d'in numele propriu C a n d i d u usitatu in muni, precumu
v i d u a l i t a t e n a i o n a l e , neci pkna in dio'a de Costa, Costea si Costanu d'in Constantinu, Onea d'in Ioanu; asia
apoi d'in Candea s'a mai facutu si Canderellu seu Candrellu si
s t a d i nu au mai fostu in stare de a se reinaltia Canderasiu, de unde unguresce Kenderes.
31*
184

cinis, et commetaneis snis nniverais inibi legitime testimonio fidedignum, quo praesente Ladislaus dei
convocatis et praesentibus accedendo introducat prae- B l y a , vel Nicolaus filius Pauli de P e s t e s , aut Bla-
fatum J o a n n e m et K e n d e in dominium ejusdem, sius filius Peto' de Tompafalva, aut Ladislaus de Se*,
statuatque eandem eisdem praemissae nostrae novae meria, aut Mercsina seu J o a n n e s filii Stoica de Den*
Donationis titulo perpetuo possidendam, si non fuerit sus aliis absentibus h o m o noster, ad faciem praedictae
contradictum. Contradictores vero si qui fuerint cite possessionis Szlspataka vocatae, vicinis et comme<
ipsos contra memoratos J o a n n e m et K e n d e in praesen- taneis e. c. t. (reliqua j u x t a stylum mandati statutorii),'
tiara V a y v o d a r u m nostrorum T r a n s y l v . ad terminum D a t u m Tirnaviae feria sexta proxima post festum B ,
c o m p e t e n t e m , rationem contradictiouis eorum reddi- Bartholomaei Apost. an. Domini Millesimo Quadrin
turos. E t post haec hujusmodi Introductionis et sta- gentesimo quarto.
tutionis seriem, cum omnibus contradjctorum, et ci- L . S.
tatorum si qui fuerint, terminoque assignao eisdem a b extra ;
Vayvodis nostris more solito rescribatis. D a t u m appensi.
feria secunda proxima post festutn B. Bartholomaei Originale in p a p y r o expeditum exstat in Arch.
Apostoli a n n o Domini Millesimo Quadringentesimo Cap. Alb. T r a n s .
Quarto.
L..S. S i g i s m u n d i R e g i s N o v a e D o n a t i o n a l e s ;,
ab extra litera- pro Bolya filio Boar de Keresztur super possessio-
r u m appressi. n i b u s : Vithka, Chernethfalva, Zvalth etc. in Districtn
de Fejrkeres.
I n dorso hujus m a n d a t i de peracta statutione
haec consignata l e g u n t u r : . . . . Dionisio de Sylvas 1404. C. D. T . I I . p. 3 2 2 3 2 5
nostrum. Martinum . . . . de choro nostro . . . . . Privilegiu de donatiune fcuta de regele Sigismundu unei
familii romanesci anume Bolia seu Bulia dela C r i s c i o r u d'in .
pia ante festum B. Mathei Apostoli statuissent sine
districtulu C r i s i u l u i albu, carele astadi face parte d'in comi
contradictione. D a t u m in festo B. M. A. tatele Z a r a n d u si A r a d u . Acelei familii se donar pentru
Originale superest in Arch. Capit. Alb. T r a n s y l - meritele ei trei comune rurali romanesci, adec R i s c a , C e r e
vaniae. i e l u si S'drapti in comitatulu Zarandu. Numai censulu s6u
I n T r a n s u m t o capitulri de a n n o 1 7 5 6 ; item de darea d'iu oi dela acelea sate regele o reserv pentru sene, penf
truca fiendu satele acelea romanesci, darea oiloru seu oieritultt
a n n o 1754 possidet D. F r a n c i s c u s ^Kenderesi de Felso'- era alu regelui. !^ca originea familiei nobile Kristsor, care astadi
Szlspataka. e magiarisata cu totulu.*)
Nos Sigismundus Dei Gratia R e x H u n g a r i a e ,
1404. S u p p . C. D. T . II. p. 3 4 1 .
C r o a t i a e , Dalmatiae etc. Marchioque Brandeburgiae,
Docuxnentu emanatu dela regele Sigismundu de aceeai na
et sacri R o m a n i Imperii Vicarius G e n e r a l i s , Regni
tura , prin care adec asiedia in una alta p o s s e s s i u n e , in
unu altu c n e z i a t u romanescu totu d'in comitatulu Hunedorei, Bohemiae Gubernator. Memoriae c o m m e n d a m u s prae-
pe duoi frai, anume K e n d e r e s et B a r b u fiii ai lui G e o r - sent quod nos considerantes, et in Regalibus
g i e , si pe C o s t a (Costea, Costanu, Constantinu) filiii alu lui nostris servitiis digna mentis meditatione diligenter
N i c o l a e , cnezi d'in Hatiegu, era prin aceia pe L a s cu filiu praensais fidelitatibus, et fidelium obsequiorum laude
alu lui N i c o l a e dela St. G i o r g i u, care era filiu alu aceluiai
Kenderes ; 6ra de comissari introducatori se denumescu Vladu
dignis meritis et servitiis quibuscumque fidelis* notri
1

dela B a l i a (Bai'a?) Nicolae dela P e s t e s i u , seV B l a s i u , Bolya filii Boar de K e r e s z t u r ) Districtu de Fejer-
2
filiu alu lui Peteu dela T6mp'a, ori Vladu dela Simeri'a, seu k e r e s ) , R e g n o nostro, et fati notri Regio Diademati
M e r e i na (?), seu Ioanu filii ai lui S t o i c a dela D e m s i u s u . sub diversornm locorum et t e m p o r u m juxta
Sigismundus Dei Gratia R e x H u n g a r i a e , Dal- suae possibilitatis exigentiam, cum sempiterna fideli
matiae, Croatiae ete. Marchioque Brandeburg. Sacri ti s constantia exhibitis, et imposterum volentes, ser-
R o m a n i Imperii Vicarius G e n e r a l i s , et Regni Bohe- vitiorum intuita Benevolentiam nostram Regiam ali-
miae Gubernator. Fidelibus sui Capitulo Ecclesiae quantisper ostendere tavorabilem et gratiosam . . . .
Albensis Transilvaniae salutem et gratiam. C u m nos beneficiis ad . . . . . . obsequia fuerint, in a e t e r n u m
3
q u a m d a m possessionem seu Keneziatum Szlspataka quasdam portiones . . . . V i t h k a ) , Chernethfalva*),
5 6
vocatam in comitatu de H u n y a d existentem, fidelibus Z v a l t h ) . . . habitas dicti Districtus de F e j r k e r e s )
nostris K e n d e r e s , et B a r b filiis G e o r g i i , nec n o n pariformiter desertas, et habitatoribus desti-
Costa filio Nicolai, Keneziis de H a t z k , et per eos tutas, cum omnibus earum utilitatibus et pertinentii
L a c z k filio Nicolai de Szent G y o r g y filio ejusdem
K e n d e r e s , ipsiusque heredibus et posteritatibus uni- *) De acestea cteva mii de familii. Red.
versis, per alias literas nostras exinde confectas, no *) Kristyor in comit. Zarand.
vae nostrae Donationis titulo in perpetuum duximus s
) Pej6r Korbs fluvius perfluit comit. Aradien. et Bekesien.
confei*endam, ipsosque in Dominium ejusdem per no item comit. Zarand.
3

strum et vestrum homines legitime vellemus facere ) debet esse Risca comit. Zarand. (

*) Csereczel comit. Zarand.


introduci, ideo fideliti vestrae firmiter praecipiendo 5
) hodie Zdraptz alias Zarapocz, seu Szarapocz com. Zarand.
m a n d a m u s , quetenus vestrum mittatis hominem pro 6
) Districtus hic effecit partem hodierni corn. Zarand Trans.
quovis nominis vocabulo vocitatis, exceptis duntaxat 1406. 6 Marty. A p p . D. T r . T . I V .
censibus, seu datiis Ovium de dictis possessionibus, Capitululu de Alb'a Iuli'a attestedia despre unu protestu
seu Villis a n n u a t i m , et ad instar aliarum Villarum solemne, pe care'lu ridica unu aristocratu anume P e t r u . c e l u
M a r e prin duoi plenipotenti, in contra unui altu aristocratu,
praedicti Districtus nobis provenire*) debentibus, quas anume M i c l i a i l u , filiu alu lui S o l o m o n u , carele pe atunci
in signum Dpminii notri realis, n o b i s , et fisco no- era comite alu secuiloru, adec mare si tare. Acestui Michailu
stro Regio Dorainio fue reservand ii casiun ca se rapesca dela Petru cunoscutele comune Springu
eidern Bolya suisque haeredibus, et posteritatibus uni- e t S e b e s i e l l u cu alte s a t e r o r n a u e s c i cte se tienea de
acesta. .
versis, de manibus nostris Regiis, nostraeque novae
donationis titulo, ac alio eo jure, q u o eaedem nostrae Nos Capitulum Ecclesie T r a n s s i l v a n e significa-
site collationi dedimus et contulimus, imo mus tenore presentium quibus expedit universis. Q u o d
daruus, donamus, et conferimus j u r e perpetuo et irre- Petrus Magnus de Gergtalwa in personis J o h a n n i s
vocabiliter possidendas, tenendas, pariter et habendas. G r e b de Martonfalva, ac Nicolai, ac aliorum filiorum
Salvo j u r e alieno. H a r u m n o s t r a r u m vigore littera- Andree filii Gregorii de G a a t h ad nostram accedendo
rum m e d i a n t e , quas in formam notri Privilegii re- presentiam per m o d u m protestationis nobis significare
digi faciemus, d u m nobis in specie fuerint reportatae. curaverit, quod magnificus vir Dominus Mychael fi
D a t u m T y r n a v i a e . . . . festi B. Bartholomaei Apost. lius Salamonis de Nados Comes siculorum, q u a s d a m
a n n o Domini 1404. possessiones dictorum J o h a n n i s G r e b ac . . . . filio
r u m A n d r e e filii Gregorii, Spring, et K y s - S e b e s vo-
1404.. App.' D. T r . T . I V . catas, ac Villa Valachales ad eandem K y s s e b e s per-
Regele Sigismundu demanda, c. capitululu dela Alb'a-Iuli'a tinentes, per R e g i a m Majestatem sibi dari et conferri
se introduc si se asigure pe V l a d u filiu alu lui P e t r u d'in procurasset, in prejudicium ipsorum et g r a v a m e n .
comun'a Z a i c u in comitatulu Huned6rei cu t i t l u d r e p t u l u i U n d e facta hujusmodi p r o t e s t a t i o n e p r o h i b u i t R e g i a m
c o m u n i . Intre comissari denumii in parte totu d'in familiile Majestatem a collacione et donatione, prefatum vero
anumite si in alte documente d'in acestu anu, appare si una fa
D o m i n u m Mychaelem comitem siculorum a b impe-
milia Iuga.**)
tracioue, receptione, occupatione, detencione, perpe-
1404. . . . . . Sigismundi Regis m a n d a t u m ad t u a c i o n e , ac u s u u m , et quarumlibet utilitatum per-
Capitulam Ecclesiae Albensis T r a n s i l v a n a e , ut L a - ceptione predictarum possessionum, et cujusvis co-
dislaus filius Petri de Zeikfalva ad expositionem ejus loris titulo se intromittere vellet de eisdem (sic) super
dem statuatur in Dominio possessionis suae Zeyk- quo literas nostras protestatorias, et prohibitorias
falva in comit. H u n y a d existentis, ipsum communis pecijt e m a n r i , q u a s nos concessimus communi j u
juris titulo concernentis." H o m i n e s Regii ad h a n c stiia svadente. D a t u m S a b b a t h o proximo ante D o -
statutionem designantur Ladislaus de Batiz, Nicolaus minicam Reminiscere a n n o Domini Millesimo qua
filius Stephani de Dedacs, vel P e t r u s frater ejus, vel dringentesimo sexto.
K e n d e r e s de S z e n t - G y d r g y , vel L a c z k de eadem, Originale in Arch. Camerae R. Budensis.
seu Michael filius Laurentii de Losad, vel S t e p h a n u s
Edidit E x t r a c t u m Fejdr C. D . T . X I . p . 482.
aut K o m a n filii J u g a e de Boohabe.
E x s t a t una cum statutorio relatoriis a. 1404 per- 1406. post. 1. Sept. App. D, T r . T . I V .
hibentibus quod statutio haec nemine contradicente Decretu alu regelui Sigismundu, datu in fv6rea episcopu
peracta fuerit. Datum h a r u m relatoriarum sequens lui d'in Transilvani'a, prin care'lu confirma de nou in dreptulu
est: Actum in festo S. Michaelis Archangeli a n n o de jurisdictiune asupra iobagiloru sei. Acestu documentu este
forte memorabile pentru aceea, c regele Sigismundu spune in
Domini Millesimo quadringentesimo quarto. H o n o r a -
elu curatu, c in tempulu seu era iobagi, adec locuitori tierani,
bilibus' et discretis viris Georgio Ldpes Praeposito, agricultori, possessionati si nepossessionati, adec de aceia carii
J o a n n e Cantore, Michaele Custode, et Marco D e c a n o avea proprietate de pamentu, si de aceia carii nu avea.*)
canonicis ecclesiae nostrae existentibus." 1 4 0 6 . D a t u m in Castro W y g l e s feria V I . p r o
Inscriptae sunt Protocollo I. Arch. Capit. Alb. xima post festum B. Egidii. Sigismundi Regis man-r
T r a n s . I. 196. d a t u m , u t : cum antiqua regni notri consvetudine
requirente, quivis vir ecclesiasticus, et h o m o posses-
sionatus, suos jobgagiones, et famulos impossesiona-
*) Datiae ovium, ideo fuerunt fisco regio datae, quia In-
colae horum pagorum fuerunt Valachi. tos, more ad instar caeterorum j o b b a g i o n u m suorum,
Erant literae hae sigillo ejusdem Regis majori super cera in quibulibet sui possessionibus ipsemet judicandi
rubra ductili impresse communitae, et roboratae, patenterque con- h a b e a t facultatem," hinc nemo jobbagiones, et t a m u -
fectae in pergameno et emanatae. los impossessionatos Stephani Eppi. Transilvani ju-
Productae in Processu familiae Kristsor contra fiscum Reg. dicare, et suo judicio adstari facere audeat.
J. C. Kem6ny.
His adjacent et statutorio relatoriae capituli alben. de eodem Edidit P r a y Hier. II. p . 265. Szeredai E p p .
anno poenitus nemine contradictore apparente tribus diebus con- T r . p . 136. K a t o n a X I . p. 708. .
tinuis, secundum Regni consvetudiuem, in iisdem moram faci'endo." (Va urma.)
Datae in festo B. Mich. Archang. *)-De aici inca se vede, c nu in t6te tempurile avuse
**) Despre famili'a Zaicu, Zeicu, Zeik mai la vale. valre afurisit'a axioma cunoscuta d'in Verboczi care suna: Ru-
Red. sticus praeter mercedem laboris nihil habet. Red.
Nr. 1841872. tramesu dela dn. proprietariu in Clusiu, G a b . Ilyes
Procesu verbale d'in sum'a de 1000 fr., apromisa in a. tr. in favdrea
luatu in siedinti'a comitet, asoc. trans., tienuta in 27. Iuliu c. n. fondului de academia, in una obligaiune urb. trans.
1872 sub presidiulu dlui vicepres. Iac. Bologa, fiendu de facia cu couponii obvenitori dela 1. Ian. 1 8 7 3 , sum'a de
ddnii membrii E. Macelariu. bar. D. Ursu, I. Hanni'a, I. Tul- 5 0 0 fr., er dela dn. p a r o c h u in F e i u r d u , . Dem. Cosma
basiu, I. V. Rusu, V. Romnu si I. Cretiu. 10 fr. c prim'a rata d'in sum'a de 5 0 ' f r . subscrisa
92. Dn. secret. I I . refer&za despre banii in- in an. tr. in favdrea academiei. (Nr. prot. ag. 164 si
cursi la fondulu asoc. dela siedinti'a comitet, d'in 2. 169, 1872).
Iuliu a. c. pkna la siedinti'a presente, si a n u m e : b) P r i n dn. protop. in B r a s i o v u , I o a n e Petricu
a) P r i n dn. p r o t o p o p u in Brasiovu si directoriu s'au tramesu c contribuire pentru academia dela co-
despart, cerc. I. s'au tramesu c contribmri dela unele m u n ' a Resnovu 5 fr. 34 cr. (Nr. prot. ag. 170, 1872).
comune 14 fr. 49 cr. (Nr. prot. ag. 170, 1872). c) P r i n dn. p a r o c h u in B o r g o - P r u n d u , T e o d o r u
b) S'au administratu de-adreptulu la cass'a asoc. Vrasmasiu s'au tramesu la fondulu acadmiei c con
dela dn. proprietariu in Seliste, Nicolae Oprea P o p ' a tribuiri a d u n a t e dela poporenii respectivi, prin sta-
in un'a obligaiune de sttu convertita Nr. 789,635 ruinti'a si zelulu susu-amentitului d o m n u , sum'a de
cu couponii d'in 1. Iuliu 1872 c tacsa de m e m b r u 8 1 fr. (Nr. prot. ag. 180, 1872).
ord. pre vitia, apromisa in adun. cerc. a despart. Se iea spre scientia, esprimenduse totu-odata re-^
I I I . (Sibiiu) tienuta la Seliste in 20. N o e m b r e 1 8 7 1 , cunoscientia protocolaria dlui Gabr. Uyes pentru ge-
sum'a de 100 fr. si dela dn. protop. in Sibiiu, Ioane nerosulu daru de 5 0 0 fr. si dlui T . Vrasmasiu pentru
P o p e s c u tacsa de m e m b r u ord. pre 187 '/ 5 fr. v. a.
2
zelulu seu doveditu, prin contribuirile adunate dela
(Nr. prot. ag. 1 7 1 , 1872). poporenii sei, in favdrea scopului i n t e n t i o n a t u , prin
c) P r i n Rev. dn. cauonicu metrop. si directoriu intemeiarea fondului de academia.
despart, cerc. X X . (Blasiu), I o a n e F e k e t e Negrutiu 94. Direciunea despart, cerc. alu Brasiovului
s'au tramesu c tacsa de m. ord. 125 fr. (Nr. prot. (I.) aterne procesulu verbale alu siedintiei subcomi
ag. 172, 1872). tetului d'in 30. Iuniu s. v. (Nr. prot. ag. 170, 1872).
d) Dela dn. advocatu- dr. I o a n e Borcea tacsa de D'in amentitulu procesu verbale r e s u l t a , cumu-
m. ord. pre 187 % 5 fr. (Nr. prot. ag. 174, 1872). ck subcomitetulu s'au ocupatu in acea siedintia cu
e) P r i n direciunea despart, cerc. alu III-lea (a dispositiunile pregatitdrie, relative la adun. gen. cerc.
I 6
Sibiiului) s'au tramesu c tacsa de membrii funda tienenda in / Iuliu a. c. (Nr. 22) la Brasiovu, cu
2 8

tori, ordinari, ajuttori si contribuiri incurse cu oca- inpartirea conspecteloru despre membrii ord. ai asoc.
siunea adunarei gen. cerc. tienute la Resinari in 14. (p. 23), cumu si cu incassarea contribuiriloru incurse
Iuliu a. c. considerabil'a suma de 1017 fr. 10 cr. in favdrea fondului asoc. si alu academiei (a se vede*
(Nr. prot. ag. 175, 1872). aceste contribuiri la 92 lit. a) si 9 3 lit. b).
f) Prin dn. v. capitanu in F a g a r a s i u , I o a n e Co S p r e scientia.
dru Dragusianulu s'au tramesu 7 fr., d'in care 5 fr. 95. Dn. secret. I I . refereza despre cele co-
tacsa de m. ord. pentru dsa, er 2 fr. prenumeratiune prinse in procesulu verbale, luatu in siedinti'a adun.
la Transilvani'a pre 1872. (Nr. prot. ag. 1 8 1 , 1872). gen. cerc. a despart. I I I . (Sibiiu), tienuta la R e s i n a r i
g) P r i n dn. v. rectoriu semin. dr. Gregoriu Si- in 14. Iuliu a. c ; d'in amentitulu procesu verbale
lasi s'au t r a m e s u c tacse de m. ord. 10 fr. (Nr. prot. resulta intre altele urmatdriele:
ag. 177, 1872). a) Dupa-ce dn. consil. g u b . Elia Macelariu in
h) Dela dn. secret, de finantia I o a n e Tulbasiu siedinti'a d'in u r m a a subcomitet, si-dede dimisiunea
s'au administratu tacsa de m. ord. pre 1 8 7 ' / 5 fr. 2
d'in postulu de directore, a d u n a r e a esprimendu'i mul-
(Nr. p o t . ag. 182, 1872). tiamirile sale, pentru conducerea de p k n a atunci*
i) A mai incursu in faci'a siedintiei, c tacse de alese de directoriu pre dn. protop. I o a n e Popescu, si
m. ord. pre a. 187V dela 11. sa dn. consilianu aul.
2
prin acesta alegere devenindu i n ' vacantia unu postu
si v. presiedinte alu asoc. Iacobu B o l o g ' a , cumu si de m e m b r u in subcomitetu, la acesta se alese dn.
dela dn. secretariu magistr. Ioane Cretiu ckte 5 fr., cancelistu de tribunalu Demetriu Munteanu.
la olalta 10 fr. (Nr. prot. ag. 183, 1872). b) S'au luatu scientia despre banii incursi cu
k) P r i n dn. capelanu in Clusiu, Gregorie Cbiffa aceea ocasiune la fondulu asoc. c tacse de membrii
s'au tramesu c tacsa de m. ord. 10 fr. (Nr. prot. fundatori, o r d i n a r i , ajuttori si c contribuiri, carii
ag. 169, 1872). facu considerabil'a suma de 1017 fr. 10 cr. (a se
1) Dela dn. ases. jud. P e t r u Rosc'a tacs'a de m. conferi si -lu 92 lit. e). A u depusu cu aceea- oca
ord. p r e 187 '/ 5 fr. (Nr. prot. ag. 177, 1872).
2
siune tacs a de mm. fundatori ckte 200 fr. a) comun'a
Spre scientia. Resinari, b) Iacobu Ciucianu, proprietariu in Resinari;
9 3 . D n . secret. II. mai refereza si despre banii er tacs'a de m. ord. pre vitia a solvitu a) Bucuru
incursi la fondulu academiei dela siedinti'a .d'in 2. Cioranu, proprietariu in Resinari cu sum'a de 140 fr.,
Iuliu a. c. pkna la siedinti'a presente, si a n u m e : Ilarianu Muciu Urechia, notariu comunale in Resinari
a) Prin dn. capei, i n Clusiu, G r e g . Chiffa s'au cu 100 fr., Bucuru A. Dancasiu, propriei, in Resinari
cu 100 fr., si in fine Oprea B u r s a , proprietariu^ in a d informatiuni in acsta privintia si eventualmente
Seliste cu 100 fr.; au solvitu competenti'a an. de m. a tramete incdce banii incursi spre scopurile asoc.
ord. 16 insi si 32 insi tacs'a de m. ajuttori, in fine 98. Se presentza scrisdri'a, cumu si actulu
c) s'au defiptu loculu adun. cerc. viitdrie la co fundatiunale de dato 9. Iuliu a. c. a loru 5 r o m a n i
mun'a S a a d u , pre antai'a domineca dupa S a n - P e t r u (inteligeni) d'in comitatulu Dobacei, carii d e p u n e n d u
in 1873. (ad Nr. prot. ag. 1 7 5 , . 1872). unu capitalu de 1000 fr. v. a. in bani gata, r d g a pre
Conclusiune. Lucrrile cestionatei adun. gener. acestu comitetu, c se binevoiesca a primi sub in-
cerc. se iau spre scientia cu plcere si totu-odata se grigirea si administrarea sa acestu capitalu c fon-
esprime recunoscienti'a toturoru respectiviloru contri datiune pentru unu teneru r o m a n u gimnasistu d'in
buitori si in specialu membriloru indigitati sub lit. comitatulu Dobacei, d'in ale crei procente se se creeze
b), carii oferindu sume considerabili, venir in aju- unu stipendiu an. de 60 fr. T o t u - o d a t a se altura
toriulu inaintarei scopuriloru asoc. t r a n s . , totu-odata si un'a consemnare despre comunele d'in comitatulu
secret, se insarcinza a esped pentru membrii noui Dobacei. (Nr. 173, 1872).
respectivele diplome. Conclusiune. Comitetulu primesce cu plcere a-
supra'si insarcinarea de a, administra si manipula fun-
96. Magistratulu cetatienescu si scaunale alu
datiunea a m e n t i t a , conformu determinatiuniloru co-
Sibiiului sub datulu :24. Iuniu Nr. 5 2 0 5 a. c. (pres.
prense in respectivulu actu fundatiunale, si totu-odata'
10. Iuliu a. c.) impartasiesce comitetului unu emisu
insarcinza p r e cassariulu asoc. a eloc numai decktu
alu inalt. ministeriu reg. de i n t e r n e , relativii la pro
acestu capitalu spre fructificare, in cass'a de pstrare
curarea unei colectiuni de producte d'in industri'a
a institutului de creditu si economii Albin'a" cu 6 % ,
domestica, alaturandu totu-odata un'a consemnatiune
r actele respective, se predau spre pstrare in cass'a
despre obiectele recerute, spre acelu scopu, cu aceea
Vertemiana a asoc.
r e c e r c a r e , c comitetulu prin dmeni de specialitate
d'in senulu s e u , se viena in ajutoriulu comisariului 99. Dn. secret. I . , Georgie Baritiu aterne
reg. esmitendu la tempulu seu, in obiectulu d'in ce- consemnarea abonantiloru la T r a n s i l v a n i ' a , incursi
stiune. (Nr. prot. ag. 167, 1872). deepreptulu la redactiunea aceleia, si a r a t a , ck cu
asta ocasiune d'in caus'a unui m o r b u n'a potutu tra
' Comitetulu luandu la seridsa desbatere obiectulu
mete si conto-curente despre erogatele fdiei a s o c i a t ,
cestionatu, pre cndu de o parte e aplecatu a satis
care erogate si altufeliu in priyinti'a cifreloru core-
face d u p a p o t e n i a , recercarei amentite a inclitului
spondu cu cele d'in anii trecui. (Nr. prot. ag. 176,
magistratu, pre atunci de alta parte d o r e s c e , c in
1872).
dustri'a r o m a n a se se p6ta represent c atare cu
t<5ta demnitatea la viitdri'a ecspositiune universale Spre scientia, cu aceea c resp. consemnatiune
tienenda in 1 8 7 3 ; prin u r m a r e considerandu cu se- se se t r a n s p u n cassei asoc. spre a se tien evidenia
riositate importanti'a acestei cestiuni, carea recere unu receruta in privinti'a abonatiloru.
studiu maturu cu privire la tdte impregiurarile, si 100. D n . administratoriu protop. in Ofenbai'a,
mai alesu in ceea ce priyesce modalitatea procurarei Nicolae F o d o r e a n u tramete sub adres'a dlui cassariu
1 3

obiecteloru de industria, cumu si spesele r e c e r u t e : la alu asoc. un'a lista despre 42 fr. solvii in / Oct.
2 3

propunerea dlui Vis; R o m a n u , adoptata c u unanimi a. c. c tacse de membrii ord. si ajuttori. (Nr. prot.
t a t e , se afla i n d e m n a t u a decide: c obiectulu d'in ag. 178, 1872).
cestiune in forma de p r o p u n e r e , se se asterna spre List'a resp. in iriteresulu tienerei evidentiei re
pertractare prosimei adunarei generale cu aceea r o - cerute se t r a n s p u n e dlui cassariu alu asoc. c u . aceea
gare, c aceeai cumpanindu d u p a potentia tdte im nsrcinare, c se confereze si combineze amentit'a
pregiurarile, se benevoisca a lu mesurele, ce le va,, lista cu sum'a baniloru publicai in N u m e r n l u 8 alu
afla de corespondietdrie si de lipsa pentru realisarea Transilvaniei d'in an. cur. fkra list'a speciale.
scopului intentionatu. 1 0 1 . Dn. secret. I I . presentza testimoniale
l

97. Dn. proprietariu in Cricau si directoriu scolastice pre sem. I I . an. scol. 1 8 7 / dela urmtorii
2

despart, cerc. alu Belgradului (VII.) I o a n e Axentie stipendiai ai a s o c :


Severii trametiendu conspectulu membriloru asoc. re- a) Dela dn. P e t r u Debelianu, asculttorii! de fi-
ctificatu: totu-odata a r a t a , cumu-ck cu ocasiunea a- losofia in G r a t i u , doue testimonia d e s p r e ' colocuiele
dunarei gen. cerc. a despart, tienute la T e u in an. tienute d'in obiectele referitdrie la acea specialitate
trecutu, s'au incassatu c contribuiri la asociat, vreo cu resultate: precelentu si f<5rte multiamitoriu."
50 fr., carii s'au predatu dlui advocatu in Alb'a-Iuli'a, b) Dela Elia D a n i l a , juristu in an. alu III-lea
Nicolae Barbu, carele in cktu scie d s a , pkna acumu la academi'a reg. d'in Sibiiu testimoniulu despre eosa-
nu s'ar fi inaintatu la comitetulu asoc. (Nr. prot. ag. mennlu de sttu depusu cu resultatu destulitoriu, cumu
168, 1872).. si testimoniulu scol. pre sem. I I . an. scol. 187 '/ cu 2

Conclusiune. D e <5re-ce a W i bani pkna in pre clase de prim'a.


sente nu au incursu la fondulu a s o c , dn. susu-amen- c) Dela dn. Micii. R u s s u , juristu in an-, II. la
titu, cruia i-s'ar fi predatu aceli bani se se recerce academi'a reg. de aici, testimoniu pre sem. II. an.
,188

scol. WT'h cu clase de progresu (mare parte) prima de% siebenbiirgisehen Militrgranze," von J . H . Be
(si un'a ad eminentiam). nigni v. Mildenburg. H e r m a n n s t a d t 1834. D a s phi-
d) Dela Nic. T r a n d a b u r u si Ioane Gog'a ambii losophische P r o b l e m der Gegenwart." Sendschreiben
studeni la scoTa reale d'in Brasiovu (III. clase), te an J . H . F i c h t e von Ch. H . Weisse. Leipzig 1842.
stimoniale scolastice pre sem. II. 187 '/ cu calculi Enciclopedie der K r i e g s k u n s t zu L a n d e , " von J o h .
2

gen. de prima eminentia loculu I. (cu emulu), in fine v. Guerard. Ed. W i e n 1833. E x t r a c t u s legum de
e) Dela R a d u Balasiu, studente in a trei'a clase sttu ecclesiastico catholico in r e g n o H u n g a r i a e lata-
la scoTa comerciale d'in B r a s i o v u , testimoniulu scol. rum.? E d . 1792. T d t e opurile de sub b) druite de
p r e sem. I I . 1 8 7 y cu clasa gen. de prim'a cu emi dn. secret, magistr. Ioane Cretiu. c) Taschenwbrter-
2

nentia. (Nr. loc. 3). b u c h der deutschen und romanischen Sprache," von
Se iea spre scientia. S. Petri. E d . H e r m a n n s t a d t 1863. Stilistik, oder
102. D m v. capitanu I. Codru Dragusianulu vollstndiges L e h r b u c h der deutschen Abfassungskunst
tramete p r e sem'a bibliotecei asoc. urmatdriele crti: ftir die oberen Classen der Schulen e t c . , " von Ch.
a) Directive pentru organisarea comunit. in district. J . F a l k m a n n . E d . Leipzig 1 8 4 9 , aceste druite de
F a g a r a s i u l u i , ed. Sibiiu 1866. b) Manuariu pentru tenerulu studente Al. Botezu.
judecat, com. d'in distr. tierei Fagarasiului, ed. Sibiiu Crile si diuariele druite se primescu pre langa
1866, si in fine c) Statutele despre organisarea mu espresiunea recunoscientiei protocolaria, si se transa
nicipiului distr. Fagarasiului. (Nr. prot. ag. 165, 1872). punu dlui bibliotecariu, spre a se induce in registrulu
Crile oferite se primescn pre langa espresiunea cartiloru asoc.
recunoscientiei protocolarie si se t r a n s p u n u dlui bi 107. L a propunerea s e c r e t > I I . se decide ase-
bliotecariu, spre a se asiedi spre pstrare in biblio- m n a r e a la cass'a asoc. unei anticipatiuni de 5 0 fr.
tec'a asoc. pentru oficialii a s o c , carii voru participa la prossima
1 0 3 . Secret. II. mai presenteza opulu intitu- adun. gen. cu nsrcinarea de a'si present comitetu
l a t u : Caus'a r o m a n a la an. 1872 druita pre sdm'a lui la tempulu seu computurile respective.
asoc. d i n partea comitetului conferintiei natiunale d'in 108. Dn. secretariu magistr. I o a n e Cretiu ce-
5 6 . Maiu a. c. tesce raportulu d'inpreuna cu proiectulu de bugetu
2
Ofertulu se primesce cu multiamita si se preda pre an. asoc. 1 8 7 / , elaboratu de comisiunea esmisa
3

dlui bibliotecariu spre a se petrece in registrulu car s p r e acelu scopu, in siedinti'a comit, d'in 2. Iuliu a.
tiloru asoc. c. si cere a se lu la pertractare.
104. Secret. I I . presenteza raportulu seu de Referentele, pre bas'a aratarei date d'in partea
spre activitatea comitetului asoc. in decursulu anului cassei asoc. despre sum'a disponibile, proiect^za a se
2
187 '/ , care r a p o r t u a p r o b a n d u s e , se decide: a se suscepe in bugetulu an. 1 8 7 / nrmatdriele positiuni:
2 3

present prossimei adun. gen. tienende la Sasu-Sabesiu 1) R e m u n e r a t i u n e a secret. I. c redactorin alu


in 5 6 . Augustu 1872. Transilvaniei cu 4 0 0 fr.
105. D n . bibliotecariu p r o p u n e a se asenin 2) Remuneratiunea secret. I I . cu 4 0 0 fr.
esolvirea urmatdrieloru c o n t u r i : 3) Remuneratiunea cassariului asoc. cu 2 0 0 fr.
1) U n u contu snnacoriu despre 10 fr. 8 5 cr. c 4) Remuneratiunea bibliotecariului cu_j30 fr.
pretiulu unoru c r t i , procurate pre sm'a bibliotecei 5) Spesele cancelariei asoc. cu 200 fr.
asoc. prin librari'a lui Filtsch de aici. 6) Salariu pentru unu scriitoriu stabile in can
2) Unu altu conto dela compactoriulu de aici celaria asoc. cu 360 fr.
I o a n e Cristea sunatoriu despre 5 fr. 49 cr. c pre 7) U n u stipendiu pentru unu ascultatoriu de fi-
tiulu legarei a loru 9 ecsemplaria d'in fdi'a asociat. losofia cu 450 fr.
Transilvani'a pre 1 8 6 9 1 8 7 1 inel. ? 8) Doue stipendia pentru 2 asculttori de tecn-
Se asemnza la cass'a asoc. esolvirea respectiv, nica a ckte 4 5 0 fr. unulu, la olalta 900 fr.
conturi d'in sum'a preliminat pentru trebuintiele can 9) U n u stipendiu pentru unu elevu de silvicul
celariei asoc. tura cu 4 5 0 fr.
106. Dn. bibliotecariu I. Cretiu presenteza 10) Doue stipendia pentru doui juriti, in patria
urmatdriele diuarie si opuri oferite pre s&n'a biblio a ckte 160 fr., la olalta 320 fr.
tecei a s o c : a) diuariele r o m a n e : F e d erai unea, Albin'a 11) D o u e stipendia pentru 2 gimnasisti a ckte
si Patri'a pre sem. I. 1872 druite de protop. I. V. 60 fi-., la olalta 120 fr.
Rusu. b) Sophoclis T r a g o e d i a e . " E d . Glasguae 1745. 12) T r e i stipendia pentru 3 studeni dela scdlele
Archaeologiae rituum et m o r u m veteris R o m a e . " reali a ckte 60 fr., la olalta 180 fr.
E d . Pest'a 1814. Orthoepia latino-valachica, hun- 13) U n u stipendiu pentru unu elevu dela scdl'a
garica, germanica et serbo-valachica de Maniu Mon comerciale cu 60 fr.
tan Nicolao." E d . Sibiiu 1826. Ordo judieiarius pro 14) Cinci ajutoria a ckte 50 fr. pentru 5 odali
omnibus T r i b u n a l i b u s et foris judiciariis M. Transil- cualificati a se face miestrii, la olalta cu 2 5 0 fr.
vaniae Principatus, partiumque eidem a d n e x a r u m prae- 15) Cincisprediece ajutoria de ckte 25 fr. pentru
scriptus." E d . Viennae 1 7 8 6 . Statistische Skizze 15 invetiacei de meseria, la olalta cu 375 fr.
189

16) P e n t r u nmulirea bibliotecei asoc. 60 fr. susu-indigitate va consta in urmatoriele positiuni. si


17) Spese estraordinarie 200 fr. adec:
18) Chiri'a pentru c a n c e l a r i a asoc. p r e a n u 100 fr. 1) Remuneratiunea secret. I. c redctoriu alu
19) P e n t r u culegerea si publicarea de documente fdiei Transilvani'a cu 4 0 0 fr.
istorice 100 fr. 2) R e m u n e r a t i u n e a secret. I I . cu 4 0 0 fr.
20) P e n t r u spriginirea iniiatoriloru de stenografia 3) Remuneratiunea cassariului asoc. cu 2 0 0 fr.
r o m a n a 100 fr. 4) Remuneratiunea bibliotecariului cu 6 0 fr.
21) R a t a servitoriulu cancelariei cu 150 fr. 6) Salariu pentru u n u scriitoriu stabile in can-
Sum'a 5 4 3 5 fr. celari'a asoc. c u ' 2 0 0 fr.
L u a n d u s e in ordine la discusiune positiunile m a i 7) Unu stipendiu pentru u n u ascultatoriu de fi-
susu-indigitate, se statorira in mbdulu u r m a t o r i u : 'losofia cu 4 5 0 fr.
a) Remuneratiunile de sub p . 1, 2, 3, 4, si spe 8) Doue stipendia de ckte 4 5 0 fr. unulu, pentru
sele cancelariei de s u b p. 5 , se adoptar cu unani doui asculttori de technica, la olalta cu_900 fr.
mitate, d u p a p r o p u n e r e a comisiunei. 9) U n u stipendiu pentru unu elevu de silvicul
b) Veniendu la discusiune, posit. de sub Nr. 6, tura afara de patria cu 4 5 0 fr.
relativu la salariulu unui scriitoriu stabile in cance 10) Doue stipendia de ckte 150 fr. p e n t r u doui
l a r i a a s o c , la propunerea dlui protopopu I. Hanni'a, juriti in patria, la olalta cu 3 0 0 fr.
sum'a proiectata de comisiune, cu maioritate de 5 11) T r e i stipendia de ckte 60 fr. pentru 3 gim
contra 2 v o t u r i , se reduse la cifr'a de 2 0 0 fr. (se nasisti, la olalta 180 fr.
cret. I I . insinua votu separatu fatia cu acestu conclusu.) 12) P a t r u stipendia de ckte 60 fr. pentru 4 stu
c) P u n e n d u s e la discusiune positiunile de sub p. deni dela scoTa reale, la olalta cu 2 4 0 fr.
7, 8 si 9, dn. bar. Ursu face p r o p u n e r e , c stipen- 13) U n u stipendiu pentru u n u elevu dela scoTa
diale aceste, destinate p e n t r u studeni afara de patria comerciale cu 60 fr.
se se suie la sum'a de ckte 5 0 0 fr., comitetulu inse cu 14) Cinci ajutoria de ckte 50 fr. pentru 5 so
maioritate de 5 contra 2 v o t u r i , -adoptk p r o p u n e r e a dali de meseria, cualificati a se. face miestrii, la olalta
comisiunei, c adec cestionatele stipendia se fia de cu 2 5 0 fr.
ckte 4 5 0 fr. 15) Sieptesprediece ajutoria de ckte 25 fr. pen-
d) P e n t r u gimnasisti la propunerea dlui R o m a n u tra 17 invetiacei de meseria, la olalta cu 4 2 5 fr.
se creaza trei stipendia de ckte 60 fr. unulu. 16) P e n t r u inmultirea bibliotecei a s o c 60 fr.
e) P e n t r u j u r i t i , stipendiale de sub p . 10 pro 17) Spese estraordinarie ale comitet, cu 2 0 0 fr.
iectate de comisiune, la propunerea dlui protop. I. 18) Chiri'a pentru cancelaria asoc. cu 100 fr.
H a n n i ' a adoptata cu maioritate de 5 contra 2 voturi, 19) P e n t r u culegerea si publicarea de documente
se reducu dela 160 fr. la sum'a de cate 150 fr. unulu. istorice natiunali 100 fr.
f) P e n t r u asculttorii de scol'a reale, p r e langa 20) P e n t r u spriginirea initiatoriloru de stenogra
3 stipendia de ckte 6 0 fr. proiectate de comisiune fia r o m a n a 100 fr.
sub Nr. 1 2 , se creadia u n u alu patrulea stipendiu, 21) Plat'a anuale a servitoriului cancelariei asoc.
asemene de ckte 60 fr. 160 fr. (d'inpreuna cu beneficiu de lemne de focu).
g) P r e langa u n u stipendiu de 60 fr. proiectatu Sum'a t6ta 5 4 3 5 fr.
de comisiune sub Nr. 1 3 , p e n t r u u n u elevu de sc61'a Acestu proiectu este de a se present prossimei
comerciale, dn. Vis. R o m a n u , p r o p u n e a se mai crea adun, gen. in forma de proiectu alu comitetului.
altu stipendiu, totu de ckte 60 fr.; acesta p r o p u n e r e Verificarea acestui procesu verbale se concrede
inse cii maioritate, de 6 contra 1 v o t u , neadoptan- domniloru membrii bar. Ursu, Hanni'a, Macelariu.
duse se primesce propunerea comisiunei resp. I a c o b u Bologa, I. V. Rusu,
h) Ajutoride de s u b p . 14, proiectate de comi vicepres. secret. II.
siune pentru cinci sodali de m e s e r i a , a ckte 5 0 fr. S'a cetitu si verificatu Sibiiu 29. Iuliu c. n. 1872.
se adoptk conformu propunerei acelei comisinni. Ursu. E . Macelariu. I. Hanni'a,
i) Ajutoriale de s u b p . 15 propuse de comisiune
pentru 15 invetiacei, de ckte 2 5 fr. se suie dela n u -
merulu de 15 la 17 ajutoria totu a ckte 25 fr. unulu. Publicarea baniloru incursi
k) Positiunile de s u b Nrii 16, 17, 18, 19 si 20 la fondulu asoc. trans. dein 23. Iuliu pna in 3. Augustu a. c
se primescu cu unanimitate, conformu propunerei co
1) Dela dn. vicecapitanu in Fagarasiu, Ioane Codru Dr'a-
misiunei, er posit. de sub Nr. 2 1 relativu la plat'a gusianulu tacs'a de m. ord. pre 187% 5 fr.
servitoriului, se redica dela 150 fr. proiectai de co 2) Dela secretariulu fin. Ioane Tulbasiu tacs'a de m. ord.
misiune, la sum'a anuale de 160 fr., p r e langa acor pre 187 % 5 fr.
darea beneficiului de lemne, d'in lemnele ce se p r o 3) Dela II. Sa dn. cons. aulicu si vicepresied. alu asoc.
Iacobu Bolog'a tacs'a de m. ord. pre 187% 5 fr. 1
cura pentru incalditulu cancelariei asoc.
4) Dela dn. secret, magistr. Ioane Cretiu tacs'a de m. ord.
Sum'a 5 4 3 5 fr. pre 187% 5 fr.
Bugetulu redactatu conformu modificatiuniloru mai 5) Prin dn. adv. si direct, desp. cerc. in Abrudu, Mateiu
32
190
Nicol'a s'au tramesu 29 fr. v. a., si anume: a) dela dn. advoc.
Mateiu Nicol'a tacs'a de m. ord. pre 107/, si 187Va 1 0
- fr
Cuantulu
b) Tacs'a de rn. ajut. dela d-nii: Andrei u Oprea, not. com. in Numele si conumele caracterulu in val. a.
Musc'a 1 fr. c) Tom'a Circu, economu in Musc'a 1 fr. d) Va- fl. cr.
silie Oprea, econ. in Musc'a 1 fr. e) Ionutiu Fonage, economu Iovu Andreica economu 5
in Musc'a 1 fr. f) Dumitru Petruti'a, economu in Musc'a 1 fr. Petre Vrasmasiu 20
g) Teodora Muntea, econ. in Bistr'a 1 fr. h) Ioanu Bot'a, econ. Iacobu Brusiu i 15
in Bistr'a 1 fr. i) Georgiu Vadanu, econ. in Buciumu-Satu 1 fr. Iacobu Vrasmasiu 20
k) Stefanu Bradeanu, econ. in Buciumu-Satu 1 fr. 1) Georgiu Grigore Griabu ii 40
Anc'a, parochu in Abrudu-Satu-Suharu 1 fr. m) Nicolae Anc'a, Constantinu Givanu 5
econ. in Abrudu-Satu-Suharu 1 fr. n) Gerasimu MunCacianu, Mironu Dania 20
econ. in Abrudu 1 fr. o) Solomonu Coroiu, econ. in Abrudu- Danila Badiu 40
Satu 1 fr. p) Georgiu Balt'a, econ. in Abrudu-Satu 1 fr. q) Ni Vasile Dania 9;
colae Ghionea, econ. in Abrudu-Satu 1 fr. r) Nicolae Mer'a, Lionte Cercesia 20
econ. in Abrudu-Satu 1 fr. s) Georgiu Mer'a, econ. in Abrudu- Simione Balanu 1) 10
Satu 1 fr. t) Tom'a Ianc'a econ. in Abrudu-Satu 1 fr. Ioanu Rusu >
10
6) Dela dn. vicariu in Hatiegu, Petru Popu tacs'a de m. Ioanu Balanu * 20
ord. pre 187% si 187% 10 fr. Teodoru Balanu 15
7) Dela dn. jude la curi'a regia in Pest'a, Ioane cav. de Grigore Vrasmasiu J 5
Puscariu tacs'a de m. ord. pre 187% si 187% 10 fr. Gavrilu Halosta )) 10
8) Dela dn. dr. Ilariu Puscariu, profesoriu de teologia in Ioanu Gugulutiu *1 10
Sibiu tacs'a de m. ord. pre 187% 5 fr. Samsonu Gitia 10
Sibiiu, 3. Augustu 1872. Leonte Usieru 10
D e l a secret, asoc. trans. Simionu Vladu ., 15
Grigore Tanca 10
Larionu Moldovanu j 15
Ad Nr. 1 8 0 - 1 8 7 2 . Iacobu Vladu 20
Gacea Galbinu 10
Consemnarea contribuiriloru la londulu academiei Filipu Buleu 40
prin staruinti'a zelosului parochu in B o r g o - P r u u d u , Mafteiu Albu 40
T e o d o r u Vrasmasiu, dela poporenii sei.
Filipu Alecsa 20
Pavelu Moisianu 40
Nicolae Moisianu 20
Cuantulu George Tanca 5
Numele si conumele caracterulu in val. a.
Elie Bentia 15
fi. cr. Panteleimonu Givanu 10
Teodoru Vrasmasiu parochu 5 Petre Danea 10
Nicolau Tamasiu cancel. jud. 5 Petre Monda 10
Stefanu Thursia notariu opidanu 5 Ioanu Bugnariu f 10
Ioane Hasnasiu economu 1 Ioanu Savu Dania 10
Domide Morariu invetiatoriu 5 Constantinu Lazarutiu 15
Ioane Andreic'a cantoru l Vasile Pahone Balanu 20
Dumitru Andreic'a economu 1 Nichita Holbura 10
Stefanu Vrasmasiu invetiatoriu 1 Teodoru Ioanu Forfota 50
Danila Brusiu jude opidanu 1 Gregoriu Tamasiu invetiatoriu 2 50
Mafteiu Usieriu economu 40 Vasile Bentia economu 6
Ioanu Usieriu 1 Danea George 6
Ioanu Vartolomeiu Vrasmasiu 50 Forfota Florea 2
Nicolae Pui Forfota 50 Forfota Ioanu 2
Mihaiu Hanganu 50 Frijaru Alecsa 3
Vasile Gorea Halosta Ioanu 5
50
Damascinu Sandu 50 Dumitru Moisianu 6'
Gonstantinu Sandu 50 Toma Monda 10
Ioanu Brusiu Girlia 1 Damianu Monda 5
Nicolae Stefanutiu 50 Teodoru Monda 3
Dorofteiu Curteanu 50 Michaiu Tanca 10
Nicolau Rusu 20 Teodoru Tanca 10
Michaiu Vladu
_ 5
50 Pavelu Tanca
Stefanu Brosbu 50 Mafteiu Dologa 5
Michaiu Benti'a 30 Ioana Sucilea 10
Alesia Besia , 40 Nastasie Badiu 10
Petre Curtianu 15 Ioanu Stefanu Andreica 10
Vasile Burbulia 50 Ioanu Nichit'a Tanca 4
Ioane Tanca 2

20
40 Vasile Tanca
20
Constantinu Dania Simeonu Vrasmasiu
Antoniu Vladu 20 Mafteiu Iedearu io
Grigore Ioanu Besia 50 Teodoru Cormosiu 10
Ioanu Andronu Givanu 20 Simeonu Curteanu 10
George Forfota 20 Paramonu Usieriu 10
-191

Cuantulu Cuantulu
Numele si conumele Caracterulu in val. a. Numele si conumele caracterulu n val. a.
fl. cr. fl. cr.
Simeonu Bugnariu -
f
economu 10 Timoteiu Albulu economu . 30
Nicolau Albulu )> 15 Petru Vladu ii 15
Larionu Buleu n 10 Eremia Hornea ii 15
Larionu Andreica n 10 Simeonu Grigore Vrasmasiu 4
Stefanu Holbura ii 10 Ioanu Pascanu 5
Pavelu Holbura 11 10 Nichita Albulu 5
Antonu Tanca 11 5 Ioanu Ales. Albulu 10
Stefanu Cismasiu 11 10 Teodora Titiana Balanu 5
Ioanu Moldovanu 11 10 Varvara Brusiu 10
Ioanu Ciobotariu 1 5 Ioane Leonte Moldovanu 20
Gavrilu Georgitia 11 10 Elia George Albu u _ 10
Elia Andreica 11 10 COstanu Euscanu ii 10
George Albulu 11 6 Petre Napu ,, 10
Iacobu Buleu
Paramonu Bodasca
Palagia Bodasca
11

1120
5
5
Ioanu Lazaru Balanu
Varvara Sucila
Mironu Flamandu

_ 10

10
4
11

Stefanu Bodasca 11 6 Dumitru F. Greabu ii 20


Vasile Curtenn 11 10 Pavelu T. Balanu 7
Stefanu Condra 11
20 Gavrilu Danea 10
Toma Halosta l 10 Teodora Vladu 10
Nichita Hanganu 11 14 Teodora Vrasmasiu 4
Constantinu Hanganu 11 ' 10 Alecsa Monda 12
Nicolae Lazarutiu
Paramonu Zarea
Macsimu Halosta
1

11

.10

10

4
Grigore Popu
Ioanu T. Besia
Iacobu Besia
,.
_
20
6

10
11

Teodora Tocaciu l
:
3 Vasile Besia . 10
Anisca Buleu
Iacobu Pdure
Vasile Vrasmasiu
11

11

>
h
b
5 Stefann Besia
Mitrofanu Vladu
Vasile Voda
_ 20
10
. 10
11

Stefanu Gatia 11 5 Nastasiu Flamandu 10


Florea Vladu 11 5 Ioanu Dablea n 50
Gavrilu Flamandu 11 15 Cosma Hornea n 20
Paramonu Flamandu 1 10 Simeonu Girlea 1
Danila Purceila 11 35 Constantina Curteanu 10
Mironu Andreica 11 10 Simeonu Nichita Andreica 5
Ioanu Galbenu 11 5 Grigoriu Moisianu 20
Acsente Gatia 11 10 Petru Marianu ii 15
Acsente Leonte 11 5 Ioanu Ciforu Vladu 30
Iacobu Dodulu 11 5 Macsimu Moldovanu 30
Cirile Vrasmasiu 11 5 Ioanu Teodora Alecsa i 10
Florea Brosbulu 11 8 Teodora Mafteiu Usieru ii 20
Filimonu Vladu 11 5 Andronu Bugnariu *' ii 5
Panteleimonn Vladu 11
L 40 Ioanu Flamandu ii 10
Ioanu Alecsa Besia 11
10 Mafteiu Andreica ii , 10
Cosma Bodasca 11 10 George Constantinu Monda 16
Dumitru Besia 11 14 Nastasiu Ioanu Bugnariu ii 5
Vasile B. Monda 11
. _ 15 Ioanu 'Stefanu Vladu ,, 10
Panteleimonu Burbulea 11
10 Ioanu Grigoriu Curteanu ii 5
Nichita Cornea 11 15 Georgiu Bugnariu t ii - 15
Grigore N. Tanca 17 10 Timofteiu Acsente ii 10
Vasile I. Monda l 10 Macsimu Marincutiu ii 10
Petru An. Curteanu 11 10 Alecsa Forfota , ii 10
George Gitia . 11 5 Alecsandru Filisianu ii 30
Pinteleiu Brusiu 11 10 Elia Gavr. Vrasmasiu ii 5
Ioane P. Brusiu 11 10 Ioanu Alecsa i : 10
Samsonu G. Albulu 11 20 Andronu Eusu ii f 10
Elia Gavanu 11 10 George Ioanu Eusu ii 6
Ioanu Morariu 11 10 Dumitru Bozga ii 10
Cosma Bucnariu * 11 10 Iacobu Otielea ii 1
Filipu Albulu 51 10 Acsente Balanu ii 10
Macsimu Albulu 11 5 Grigore M. Brusiu ii 15
Samsonu B; Girlea 11 20 Nicolae Curteanu >
20
Simeonu Monda 11 10 Samsonu Vladu ii ; 10
George Monda 11
15 Teodora B. Girlea ii 20
Ioanu Cismasiu 11 5 Paramonu Galbenu ii 40
192

Cuantulu Cuantulu-
Numele si conumele caracterulu in val. a. Numele si conumele caracterulu in val. a.
fi. cr. cr.
Ioanu Condrea economu 5 Filipu P. Danea economu 10
Vasile Gugulutiu
10 Iovulu Monda
n ii 10
Elia Vrasmasiu l 40 Martinu Presner 10
Larionu Moisianu 11. 40 Stefanu Tanca ii 10
Danila Popu 11
10 Vartolomeiu Curteanu n 10
Ioanii Const. Buleu 10 Petru D. Andreica 20
Filipu L. Vrasmasiu
11
20 Docea Usieriu
n

jj 10
11
40 Iosifu Balanu
Gavrilu Siepelea 11
17 , 20
Filimonu Buleu 11 30 Ioanu Ig. Sucila 11 20
Iacobu Besia 11 10 Nicolae Ostalisiu 11 10
Teodoru C. Forfota 11 10 Simeonu Moisianu 11 40
Stefann Popu 11 10 Floarea Flamandu . ) 10
Ciforu Vladu Stefanu L Usieriu
H
15 Macsimu Venea
11 20
Dumitru Stefanutiu 11 30 11 20
Mria M. Curteanu l 10 Ioanu Campeanu 11 10
Costanu Albulu l 30 Ioanu Badiutiu 11 10
Maiteiu Danea *l 20 Ioanu Sandu 11 10
Ioanu E. Savu i
10 Nicolae Bugnariu k 11 30
Danila Sirlu Petru B. Alecsa
Nicolae Moldovanu
5
10 Cirica Sucila
11 30
11 10 11 20
Toma C. Forfota i 10 Paramouu Alecsa 11 10
Parascbiva I. Otielea 10 Michaiu Buleu
Nicolae Andreica
ii

ii - 20 Stefanu Grasdiu
11

11
_ 20
10
Danila I. Sirlu 5 Antonu Halosta 11 5
Vasile C. Vrasmasiu 30 Ioanu Hanganu 11 10
Stefanu Const. Vrasmasiu 31 . 7 Vasile Usieriu 11 5
Vasile Gayanu ii 10 Filimonu Moldovann 11 5
T. Michaiu Vrasmasiu 10 Ioauu Siovrea 11 4
Pavelu Balanu Macedonu Usieriu
Ioanu Ilia
ii
6 Docea A. Usieriu
11 10

Panteleimonu Forfota

10 Teodoru Andreica
11 5
" 10
- 10 Larionu Albulu
11 20
Simeonu Forfota l 11 15
Pavelu Gavanu Dumitru Albulu
i
10 Mafteiu Monda
11 20
Timofteiu Otielea ii 20 11 _ 20
Dochia Sbircea ii 4 Stefanu Buleu 11 15
Filipu Holbura 10 Toma Sim. Albulu 11 i 20
Sofia Besia i 10 Costanu Brusiu 11 10
Costanu Besia 3 20 Larionu Besia 11 50
Leonte Vladu 5 George Usieriu 11 20
Pavelu Bota 11 5 Stefanu Vrasmasiu servit. Ia catic. rog. i
George Danea 11 . 10 Grigore S. Balanu economu 10
Petru T. Vrasmasia 11 ^ 10 Ciforu Albulu ii 10
Petru Bugnariu 10 Mironu Sucila 10
Costanu Stefanutiu il 10 Sum'a | 80 | 52
Constantinu Popu 11 10 S'au tramesu 81 fr.; dupa consemnarea subsumata inse re-
Anisca Gavanu l 10 sulta numai 80 fr. 52 cr.
Petru N. Hanganu 11 20 Sibiiu. 4. Augustu 1872.
Stefanu Usieriu 1 10
George Moisianu i 20 D e l a secret, asoc. trans.
Simeonu Manzatu li 10
Palagia I. Sucila 10
Ana; E. Givanu
ii

10
DICTIONARIULU
Ioanu Nacutiu
l

i
- 5 U N G U R E S C U - R O M A N E S C U
Ioana Taloiu 4
Constantinu E. Albulu 10 compusu de Georgie Baritiu. Brasiovu 1869, form.
Macaveiu Balanu
l

l
'
^., 5 8 m a r e , 4 1 c61e, se afla depusu spre vendare la
Zacharia Balanu l
10 librariele d'in Brasiovu, Sibiiu, Clusiu, Lugosiu, T e -
Cosma Gavanu l 20 misidr'a, Aradu, M. Sigetu, cu pretiulu originale ficsu
Iacobu Bodasca ii 10 3 fr. 70 cr. leg. tiepenu cu p i e l e , si 3 fr. 20 cr. v.
Grigore Gavauu 10
ii
. a. leg. usioru. A n u m e p e n t r u comitate sunt depuse
Stefanu Rusu 11 10
Mafteiu P. Brusiu 15 in Clusiu la librriile dloru I. Stein si L. Demjen.
11

Savinea Brusiu I n Sibiiu la librari'a Iulius Spreer.


l 5
Editoriu si provedietoriu: Comltetulu, Redctoriu G. Baritiu, secretariulu I. alu asociatiunei. Tipografi'a R5mer & Kamner.