Sunteți pe pagina 1din 132

CORINT

EDUCA IONAL
CORINT
EDUCA IONAL
Cyan Yellow Magenta Black pag1

CORINT
EDUCA IONAL

1
Cyan Yellow Magenta Black pag2

Manualul a fost aprobat prin Ordinul ministrului Educa]iei [i Cercet\rii nr. 4446 din 19.06.2006 n urma
evalu\rii calitative organizate de c\tre Consiliul Na]ional pentru Evaluarea [i Difuzarea Manualelor [i este realizat
n conformitate cu programa analitic\ aprobat\ prin Ordin al ministrului Educa]iei [i Cercet\rii nr. 3252 din
13.02.2006.

Date despre autori


GEORGETA T|N|SESCU prof. grad. didactic I, la Colegiul Na]ional Gheorghe Laz\r Bucure[ti, autor [i coautor a
numeroase lucr\ri, printre care: Manual de Chimie clasa a IX-a, Editura Corint, Manual de Chimie cls. a XI-a, Editura
Niculescu, Rezolvarea problemelor de chimie din toate manualele alternative, Editura Niculescu, Teste de Chimie,
clasele VII [i VIII, Editura Cartea de Buzunar.
ADALGIZA CIOBANU profesor universitar doctor, Facultatea de Chimie, Universitatea Bucure[ti, autor [i coautor a peste
50 de articole [i lucr\ri [tiin]ifice publicate `n ]ar\ [i str\in\tate, nou\ tratate [tiin]ifice [i manuale, printre care: Manual
de Chimie, clasa a XI-a, Editura Niculescu, Chimie organic\, partea I [i a II-a, Editura I.P.B., Chimie organic\ pentru
perfec]ionarea profesorilor, Editura Universit\]ii Bucure[ti, Chimie organic\ experimental\, Editura Ars Docenti.
Referen]i [tiin]ifici:
prof. univ. dr. ION BACIU, Facultatea de Chimie, Universitatea Bucure[ti
prof. dr. ELISABETA NICULESCU, Liceul Teoretic C.A. Rosetti Bucure[ti

Descrierea CIP a Bibliotecii Na]ionale a Romniei


T|N|SESCU, GEORGETA
Chimie: C1: manual pentru clasa a XI-a /
Georgeta T\n\sescu, Adalgiza Ciobanu. Bucure[ti: Corint, 2008
ISBN 978-973-135-354-8
I. Ciobanu, Adalgiza

54(075.35)

Toate drepturile asupra acestei lucr\ri sunt rezervate Editurii CORINT, parte component\ a Grupului Editorial Corint.

Redactor: Mihaela Z\rnescu Enceanu


Tehnoredactor: Jora Grecea
Coperta: Valeria Moldovan

Pentru comenzi i informaii, contactai:


GRUPUL EDITORIAL CORINT
Departamentul de Vnzri
Str. Mihai Eminescu nr. 54A, sector 1, Bucureti, cod potal 010517
Tel./Fax: 021.319.47.97; 021.319.48.20
Depozit
Calea Plevnei nr. 145, sector 6, Bucureti, cod potal 060012
Tel.: 021.310.15.30
E-mail: vanzari@edituracorint.ro
Magazin virtual: www.edituracorint.ro

ISBN 978-973-135-354-8

Format: 8/54x84
Coli tipo: 8
Cyan Yellow Magenta Black pag3

1 CLASE DE COMPU{I ORGANICI


DE CE?
Pe parcursul clasei a X-a, la
Chimia este permanent prezent n existena noastr!
studiul chimiei, ai aflat multe
informaii n legtur cu unele Chimia organic component de baz a chimiei vieii reprezin-
substane cu importan practic t, alturi de biochimie, axul central al studiului sistemelor vii ct i al
deosebit. existenei cotidiene. Aplicaiile practice ale chimiei organice i ale
industriei chimice organice sunt indispensabile vieii moderne. Din
multitudinea substanelor organice fr de care viaa noastr nu ar fi
posibil, se pot aminti: combustibili, cauciuc natural i sintetic, mase
plastice, fire i fibre naturale i sintetice, medicamente i vitamine,
spunuri i detergeni, esene i parfumuri, lacuri i vopsele, colorani,
Clasificarea substanelor or- insecticide i multe altele. n consecin, chimia organic este constant
ganice n funcie de scheletul
prezent n viaa noastr de zi cu zi (sntate, mbrcminte, locuin,
atomilor de carbon:
 compui alifatici compui
energie i transport, alimentaie .a.), fr a neglija c este fundamen-
cu catene aciclice liniare sau tal implicat n existena noastr propriu-zis, pentru c ea regleaz
ramificate, ce conin legturi toate funciile celulare ale organismelor vii (activitatea muscular i ner-
simple, duble, triple; voas, digestia, respiraia, mirosul, gustul, activitatea cerebral .a.).
 compui ciclici compui Diversitatea i numrul foarte mare al compuilor organici a impus
cu catene ciclice, cu legturi necesitatea clasificrii acestora. Clasificarea substanelor organice este
simple sau multiple; determinat nsi de definiia chimiei organice.
 compui aromatici com-
pui ce conin unul sau mai
multe inele aromatice; Aminte[te-]i!
 compui heterociclici com-
pui care includ n nucleul lor, Chimia organic este chimia hidrocarburilor i a derivailor lor.
pe lng atomi de carbon, i ali
atomi (N, O, S).
Compui organici

Hidrocarburi RH Funciuni organice RZ


compui ai carbonului derivai ai hidrocarburilor, compui
cu hidrogenul ce conin un rest de hidrocarbur
(R) i o grup funcional (Z)

Grupa funcional este format dintr-un atom sau un grup de atomi


care substituie (real sau imaginar) atomi de hidrogen din hidrocarburi.

Moleculele care conin grupe funcionale se numesc funciuni organice.

simple dac n molecul se afl un singur tip de


Funciuni grup funcional (tab. 1.1);
Fig. 1. Modelul structural al organice
metanului hidrocarbura mixte dac molecula conine mai multe tipuri de
cu structura cea mai simpl\
grupe funcionale.
[i cu importan]\ deosebit\

3
Cyan Yellow Magenta Black pag4

Tabelul 1.1. Principalele funciuni organice simple

Clasa de compui Prefix sau sufix Clasa de compui Prefix sau sufix
Grupa funcional Grupa funcional
organici pentru denumire organici pentru denumire
O
Compui
X (F, Cl, Br, I) halogeno (prefix) Acizi carboxilici C Acid -oic (sufix)
halogenai
OH
O
Compui Clorur de -oil
OH -ol (sufix) Cloruri acide C
hidroxilici (sufix)
Cl
O
Nitroderivai NO2 nitro (prefix) Esteri C -oat (sufix)
OR
O
amin (sufix)
Amine NH2 Amide C -amid (sufix)
amino (prefix)
NH2
O
Aldehide C -al (sufix) Nitrili CN -nitril (sufix)
H
COC Anhidrid -oic
Cetone C=O -on (sufix) Anhidride acide
(sufix)
O O

Dintre compuii organici cu grupe funcionale mixte, prezint impor-


tan deosebit pentru existena noastr aminoacizii, zaharidele, hidroxi-
acizii. Vei nva despre astfel de compui parcurgnd paginile acestui
manual.
n funcie de valena grupei funcionale, compuii organici se clasific
n:
Termenii unei clase de com- compui halogenai R X, X = F, Cl, Br, I
pui organici cu aceeai funci-
une formeaz o serie omoloag, monovalente compui hidroxilici R OH, alcooli
iar compu[ii din aceea[i serie Ar OH, fenoli
se numesc omologi. amine R NH2
Omologii au `n general pro-
priet\]i similare.

O
RC , aldehide
H
COMPU{I CU GRUPE divalente compui carbonilici
FUNCIONALE
R
C = O , cetone
R

O
trivalente compui carboxilici R C , acizi
OH

4
Cyan Yellow Magenta Black pag5

COMPU{I HALOGENA}I
Generalit\]i
Valena grupei funcionale
reprezint numrul de atomi de
Compuii halogenai sunt substane organice care conin unul sau
hidrogen pe care grupa funcio- mai muli atomi de halogen (drept grup funcional) legai de radicalul
nal i substituie la acelai atom hidrocarbonat.
de carbon al unei hidrocarburi
saturate. Activitatea individual\ 1
R X, X = F, Cl, Br, I Analizeaz numele compuilor halogenai din tabelul 1.2 i formuleaz
R = rest de hidrocarbur concluziile cu privire la denumirile acestora.

Tabelul 1.2. Formule plane i denumirile unor compui halogenai

Formula plan Denumirea Formula plan Denumirea


clorometan 1 cloropropan
CH3Cl CH3CH2 CH2Cl
(clorur de metil) (clorur de propil)
Dac molecula conine mai
muli atomi de halogen diferii, CH3 CH CH3
bromoetan 2 cloropropan
acetia se precizeaz n ordine CH3CH2Br
(bromur de etil) Cl (clorur de izopropil)
alfabetic.
CH2 CH2 CH CH3 clorobenzen 1,1 dicloroetan
Cl CH3 CHCl2
Br Cl (clorur de fenil) (clorur de etiliden)
1-bromo-3-clorobutan cloroeten 3 cloropropen
CH2 = CHCl CH2 = CH CH2Cl
(clorur de vinil) (clorur de alil)
CH3 CH2 CH2 CH2Cl
Conform nomenclaturii IUPAC:
1-clorbutan
(clorur\ de butil)
R numele compuilor halogenai se formeaz prin adugarea
numelui halogenului, ca prefix, la numele hidrocarburii;
CH3 CH CH2 CH3
 poziia i numrul atomilor de halogen se noteaz cu cele mai
Cl mici cifre posibile.
2-clorobutan
(clorur\ de sec-butil)
Clasificarea compuilor halogenai se poate face avnd n vedere mai
CH3 CH CH2
multe criterii:
CH3 Cl numrul atomilor de halogen: mono- i polihalogenai;
1-cloro-2-metilpropan natura hidrocarburii de la care provin: saturai, nesaturai, aromatici;
(clorur\ de izobutil) natura atomului de carbon de care este legat atomul de halogen: halo-
Cl genuri primare, secundare i teriare.
CH3 C CH3
CH3 Activitatea individual\ 2
2-cloro-2-metilpropan 1. Scrie formulele plane i denumirile compuilor halogenai cu formu-
(clorur\ de ter]-butil) la molecular C3H6Cl2.
Fig. 2. Formulele [i denumirile 2. Identific printre compuii de la figura 2 halogenurile primare, secun-
compu[ilor halogena]i dare, teriare.
C4H9Cl

5
Cyan Yellow Magenta Black pag6

COMPU{I HIDROXILICI
Alcooli Fenoli
compui hidroxilici la care grupa compui hidroxilici la care
funcional hidroxil (OH) grupa funcional hidroxil (OH)
este legat de un carbon este legat de un nucleu aromatic
R tetragonal Ar OH
R OH Ar rest de hidrocarbur
OH aromatic

Alcooli
Conform regulilor IUPAC,
Aminte[te-]i!
denumirea alcoolilor se formea-
z adugnd la numele hidrocar-
n clasa a X-a ai studiat unele noiuni legate de alcooli (formule de
burii de baz sufixul -ol; poziia
(poziiile) grupei OH se indic structur i cteva proprieti).
prin cifrele cele mai mici posibile.
O denumire uzual folosete Activitatea individual\ 3
cuvntul alcool urmat de nume-
le radicalului hidrocarbonat i 1. Scrie formulele de structur ale metanolului (fig. 3), etanolului i
sufixul -ic. 1,2,3-propantriolului.
2. Indic denumirile uzuale ale celor trei alcooli.
3. Denumete alcoolii ale cror formule structurale sunt:
a. CH3 CH2 CH2 CH2 OH; b. CH3 CH CH2 CH3
OH
OH
c. CH3 CH CH2 OH d. CH3 C CH3
CH3 CH3

1. CH3 OH; CH3 CH2 OH; CH2 CH CH2


R OH OH OH
2. alcool metilic; alcool etilic; glicerol (glicerina).
3. a. 1-butanol (alcool butilic); b. 2-butanol (alcool sec-butilic); c. 2-metil-
Fig. 3. Modelul structural al
metanolului 1-propanol (alcool izobutilic); d. 2-metil-2-propanol (alcool ter]butilic).

* Fenoli (Hidroxiarene)
Defini]ie. Denumire. Clasificare
Fenolii sunt compui hidroxilici la care grupa funcional hidroxil
(OH) este legat de nucleul aromatic.

Denumirea de fenoli atribuit acestor compui hidroxilici s-a pstrat


prin tradiie; ca i radicalul fenil ( C6H5), fen provine din limba greac (la
phenain = a lumina), cuvnt care amintete descoperirea benzenului n
gazul de iluminat.

6
Cyan Yellow Magenta Black pag7

{tiai c\ ... Denumirea hidroxiderivailor aromatici se formeaz prin:


 adugarea prefixului hidroxi- la numele hidrocarburii sau
fenolul a fost descoperit n
 adugarea sufixului -ol la rdcina numelui hidrocarburii.
1834, cnd a fost izolat din gu-
dronul de crbune? A fost numit
OH OH OH OH
la nceput acid carbolic. ncepnd
cu 1841 se numete fenol. CH3
unii derivai ai fenolului i
utilizezi ca arome?
CH3
OH
hidroxibenzen 2-hidroxitoluen 3-hidroxitoluen 1-hidroxinaftalin
O CH3 fenol (fig. 4) o-crezol m-crezol -naftol

Ca i alcoolii, fenolii pot avea una sau mai multe grupe hidroxil:
CH = O
vanilina FENOLI
OH
monohidroxilici polihidroxilici
O CH3
(exemplele ante-
rioare) OH OH OH OH
OH OH
CH2 CH = CH2
eugenolul constituentul
principal al uleiului de cuioare, OH OH
prezent n scorioar. OH pirogalol
pirocatechin\ rezorcin\ hidrochinon\

? Atribuie fenolilor polihidroxilici denumirea ce utilizeaz prefixul


hidroxi-.

*Caracterul acid al fenolului


Fig. 4. Modelul structural al
fenolului
Aciditatea fenolilor poate fi demonstrat prin reacia fenolului cu sodiul
Aminte[te-]i! i cu hidroxidul de sodiu.

Conform teoriei lui Brnsted, Activitate experimental\


acizii sunt specii chimice care
`n solu]ie apoas\ cedeaz\ Reacia fenolului i a apei cu sodiul
protoni. Pregtete dou eprubete prevzute cu dop prin care trece un tub de
sticl efilat.
Aten]ie! Introdu ntr-una dintre acestea cteva cristale de fenol i toarn 2 mL
etanol; n cealalt eprubet pune civa mL de ap distilat.
 Fenolul este un solid incolor,
cu miros specific i ptrunztor.
 Cu ajutorul unei pensete scoate dou\ bucele mici de sodiu din bor-
Este toxic, caustic i, n contact canul cu petrol i pune-le pe hrtia de filtru uscat.
cu pielea, produce arsuri grave. Introdu cte o bucic de sodiu n fiecare eprubet i astup cu dopul
 La mnuirea sodiului, evit prevzut cu tub efilat. Ce observi? Aprinde gazul care se degaj.
atingerea cu mna sau contac- Dup terminarea reaciei, adaug cte dou picturi de fenolftalein n
tul lui cu umezeala. fiecare eprubet.

7
Cyan Yellow Magenta Black pag8

Observaiile pe care le-ai sesizat sunt asemntoare cu cele din tabelul


ce urmeaz (tab. 1.3)
Tabelul 1.3. Observaii n legtur cu reaciile dintre fenol i sodiu, respectiv ap i sodiu

Reactani Observaii

Bucica de sodiu se mic rapid la suprafaa apei, iar degajarea de H2 este puternic;
Ap i sodiu reacia este exoterm. La adugarea fenolftaleinei apare o coloraie rou carmin, specific
mediului bazic.
Sodiul se scufund n soluia de fenol, reacia este mai energic, degajarea de H2 este mai
Fenol i sodiu puternic dect n cazul anterior; reacia este exoterm. La adugarea fenolftaleinei apare
coloraia rou carmin, specific mediului bazic.

n cele dou reacii, apa i fenolul se comport ca acizi:


HOH + Na Na+OH + 1/2H2
hidroxid
Aciditate:
de sodiu
C6H5 OH > HOH
C6H5OH + Na C6H5 ONa+ + 1/2H2
fenoxid (fenolat)
Bazicitate:
de sodiu
C6H5 O < HO
Dup modul n care decurg reaciile, se poate trage concluzia c
fenolul este un acid mai tare dect apa.

Activitate experimental\
Reacia fenolului cu hidroxidul de sodiu
 Pregtete trei eprubete, numeroteaz-le i introdu: n eprubeta (1)
2 mL etanol, n (2) 2 mL ap i n (3) cteva cristale de fenol (tab. 1.4).
 n fiecare eprubet toarn aprox. 23 mL soluie NaOH (20%). Ce
observi? Pstreaz eprubeta (3) pentru urmtorul experiment.

Tabelul 1.4. Comportarea apei, etanolului i fenolului fa de soluia de hidroxid de sodiu


Spre deosebire de alcooli, care
reacioneaz numai cu sodiu, Reactani Observaii
fenolul reacioneaz i cu hidro-
xidul de sodiu. Etanol + NaOH Nu se observ nici o reacie.

Ap + NaOH Nu se observ nici o reacie.
Fenolii au caracter acid mai
pronunat dect al alcoolilor.
Ar OH> R OH Fenol + NaOH Fenolul este mult mai solubil n NaOH dect n ap.

n eprubetele (1) i (2) nu are loc nici o reacie, dar n eprubeta (3),
fenolul reacioneaz cu NaOH:
C6H5 OH + NaOH C6H5ONa+ + H2O
fenoxid de sodiu

8
Cyan Yellow Magenta Black pag9

Activitate experimental\
Barbotarea dioxidului de carbon ntr-o soluie de NaOH
 Pregtete o eprubet cu dop prevzut cu un tub ndoit n form de U.
 Introdu n eprubet Na2CO3 solid i 2 mL soluie HCl.
 Astup repede cu dopul prevzut cu tub al crui capt se introduce n
eprubeta (3) din experimentul anterior (fenol dizolvat n NaOH).
Ce observi? Noteaz observaiile n tabelul activitii experimentale.
(3) Soluia se tulbur i se formeaz un strat uleios cu miros specific fenolului.

Ecuaiile reaciilor care au loc sunt:


Aciditate
H2CO3 > C6H5OH
Na2CO3 (s) + 2HCl (aq) 2NaCl (aq) + CO2 (g) + H2O (l)
C6H5ONa+ + CO2 + H2O C6H5OH + NaHCO3
Reacia este posibil deoarece acidul carbonic, H2CO3, este un acid
mai tare dect fenolul.

n clasa a X-a, ai aflat c Activitatea individual\ 4


acetilena are caracter slab acid,
ce se pune n eviden prin 1. Indic reaciile chimice posibile printre urmtoarele procese chi-
reacia acesteia cu metale sau mice; completeaz pentru acestea produii de reacie.
+ +
cu alte substane cu caracter a. C6H5 O Na + CH3OH d. HC C Na + C6H5OH .
bazic. +
b. CH3 CH2O Na + HOH e. C6H5OH + CH3 CH2O Na
+
+ + + +
H CC H c. C6H5 O Na + HCl f. C6H5O Na + HOH
Caracterul acid al acetilenei 2. Aranjeaz urmtorii compui n ordinea cresctoare a aciditii:
este mai slab dect al alcoolilor. a. ap; b. fenol; c. metanol; d. acetilen; e. acid acetic.
HC CH < R OH < HOH

*AMINE

Defini]ie. Denumire. Clasificare

Aminele sunt considerate derivai ai amoniacului, NH3, pentru care


atomii de hidrogen sunt substituii cu radicali organici.
n funcie de numrul radicalilor organici legai de azot, se disting
Aminele se clasific n prima- amine primare, secundare i teriare.
re, secundare i teriare, dup
gradul de substitu]ie a atomilor HNH R N H R N R R N R
de hidrogen din amoniac, n H H H R
timp ce alcoolii sunt primari, amin
secundari i teriari, dup natu- amoniac amin primar secundar amin teriar
ra atomului de carbon de care
este legat grupa OH. Activitatea individual\ 5
1. Analizeaz denumirile aminelor din tabelul 1.5. Precizeaz concluzi-
ile ce se desprind n legtur cu denumirile acestora.
2. Clasific aminele primare, secundare i teriare din tabel i n funcie
de natura radicalilor hidrocarbonai.

9
Cyan Yellow Magenta Black pag10

Tabelul 1.5. Denumirea aminelor


Formula plan Denumirea aminei Formula plan Denumirea aminei

etilamin CH3 N CH2 CH3


CH3 CH2 NH2 etildimetilamin
(aminoetan)
CH3

CH3 CH CH3 izopropilamin etilfenilamin\


NH CH2 CH3
(2-aminopropan) (N-etilanilin)
NH2
CH3
fenilamin (aminobenzen) dimetilfenilamin\
NH2 N
anilin (N,N-dimetilanilin)
CH3
CH2 CH2 etilendiamin
CH3 NH CH2 CH3 etilmetilamin
NH2 NH2 (1,2-diaminoetan)

Aminele primare provenite de 1. Aminele se denumesc curent, atand sufixul -amin la numele
la toluen se numesc toluidine. R radicalului sau radicalilor hidrocarbonai. Denumirea aminelor se
formeaz adugnd prefixul amino- (pentru cele primare) respectiv
{tiai c\ ... alchil- sau dialchilamino- (pentru cele secundare i teriare) la numele
hidrocarburii.
amfetamina (1-fenil-2-amino- O serie de amine, n special aromatice, au denumiri uzuale; de exem-
propan)
plu, fenilamina este numit frecvent anilin.
CH2 CH CH3
2. n funcie de natura radicalilor hidrocarbonai, aminele se pot clasifica n:
NH2 amine primare amine secundare i teriare

este o substan stimulatoare


a sistemului nervos central? Ea alifatice aromatice alifatice aromatice mixte
reduce oboseala i foamea prin
creterea nivelului glucozei n n funcie de numrul grupelor funcionale se disting monoamine i
snge. poliamine.
putresceina (tetrametilen- Activitatea individual\ 6
diamina) este o amin care se
formeaz la descompunerea Scrie formulele plane [i denumirile celor 8 amine (primare, secun-
proteinelor. dare, teriare) cu formula molecular C4H11N.

Aminte[te-]i! *Caracterul bazic al aminelor


N R(H) Principalele proprieti ale aminelor se datoreaz pre-
Conform teoriei lui Brnsted,
bazele sunt specii chimice R R(H) zenei dubletului de electroni neparticipani de la azot.
care n soluie apoas accept Avnd dublet de electroni neparticipani, ca i amoniacul,
protoni. aminele pot accepta protoni, deci au caracter bazic:

[ ]
indicator universal +
H

N (aq) + H2O (l) N + HO (aq)
(aq)
soluii
apoase Dac se testeaz cu ajutorul unui indicator universal soluii apoase de
amin amoniac i amine alifatice, se observ caracterul slab bazic al acestora
amoniac inferioar (pH = 1012). Verific\ experimental!

10
Cyan Yellow Magenta Black pag11

Tabelul 1.6. Valorile constantelor Bazicitatea aminelor este mai redus comparativ cu cea a hidroxizilor,
de bazicitate pentru amoniac echilibrul reaciei de ionizare este mult deplasat spre stnga. Msura
i cteva amine
triei bazicitii amoniacului i a aminelor se apreciaz prin valoarea con-
Kb105 (mol/L) stantei de bazicitate, Kb.
Denumire
25C
Aminte[te-]i!
Amoniac 1,8
Cunotinele legate de constanta de echilibru le ai din clasa a IX-a.
Metilamin 44 De exemplu, Kb pentru metilamin se determin din echilibrul:
+

Dimetilamin 59 + [CH3 NH3][HO ]

CH3 NH2 + H2O CH3 NH3 + HO ; Kb=
[CH3 NH2]
Trimetilamin 6,3

Etilamin 55
Activitatea individual\ 7
Dietilamin 130
1. Scrie formulele aminelor indicate n tabelul 1.6.
Trietilamin 56 2. Analizeaz\ valorile constantelor de bazicitate i compar tria
aminelor n funcie de: bazicitatea amoniacului, natura aminei (alifatic\,
Benzilamin 2,2 aromatic\), tipul aminei alifatice (primar\, secundar\, teriar\).

Anilin 4105
2. Aminele alifatice sunt baze mai tari dect amoniacul, cele aro-
R matice sunt baze mai slabe dect amoniacul.
Aminele alifatice secundare sunt mai bazice dect cele primare.
Aminele teriare sunt situate ca bazicitate uneori ntre amoniac i aminele
La aminele aromatice, pere- primare, alteori ntre aminele primare i cele secundare, n funcie de
chea de electroni este mai puin
structura lor.
disponibil, ntruct este impli-
cat n delocalizarea ei pe nu- Amine Amine
Amine NH3
cleul aromatic. <<< < primare < secundare
aromatice
alifatice alifatice

Amine teriare
Srurile de alchilamoniu ale alifatice
hidracizilor se numesc i halo-
hidrai ai aminelor corespunz- Fiind baze, aminele reacioneaz cu acizii (HCl, H2SO4), formnd sruri
toare. de alchilamoniu. De exemplu:
+
R NH2 + HCl R NH3]Cl
clorur de alchilamoniu
Prin evaporarea soluiilor apoa- (clorohidratul
+ aminei)

se, se obin sruri solide, crista- CH3 NH2 + HCl CH3 NH3]Cl
line, albe, cu proprieti specifice clorur de metilamoniu
compuilor ionici. (clorohidratul metilaminei)
+

NH2 + H2SO4 NH3]HSO4

sulfat acid de fenilamoniu


(sulfat de anilin)

11
Cyan Yellow Magenta Black pag12

Bazele tari deplaseaz bazele Folosind aceast reacie, se pot solubiliza aminele insolubile.
slabe din srurile lor. Transformarea aminelor n srurile lor solubile n ap servete la sepa-
rarea aminelor din amestecuri cu substane neutre.
Aminele se regenereaz din srurile lor prin tratarea cu baze tari
Aminte[te-]i! (NaOH, KOH):
+
CH3 CH2 NH3]Cl + KOH CH3 CH2 NH2 + KCl + H2O

[HO ] = Kb M etilamin

+
Activitatea individual\ 8
pH = lg[H ]; pOH = lg[HO ]
Calculeaz pH-ul unor soluii 0,01M ale aminelor: metilamin,
pH + pOH = 14 dimetilamin i trimetilamin (folosete valorile din tabelul 1.6).

*COMPU{I CARBONILICI
CH = O
0 Defini]ie. Clasificare. Denumire

Compuii carbonilici sunt substan]e organice ce conin `n molecula


lor una sau mai multe grupe carbonil ( C=O).
O CH3
OH
Fig. 5. Vanilina substana aro- COMPU{I CARBONILICI
mat care se extrage din
fructele de vanilie, are
func]iunea aldehid\

R R
C=O C=O
H R
ALDEHIDE CETONE

Grupa carbonil Grupa carbonil


este legat de un atom este legat de doi
de hidrogen radicali organici
i un radical organic

Aldehidele [i cetonele sunt prezente `n existen]a noastr\. Astfel, unele


substan]e cu rol biologic (hormonii sexuali) sunt compu[i carbonilici. O
serie de compu[i naturali cu arome specifice sunt aldehide sau cetone:
vanilia (fig.6), camforul, uleiul eteric de scor]i[oar\, carvona (din chi-
Fig. 6. Mirosul pl\cut al batoanelor men). Parfumurile naturale de origine animal\ au la baz\ cetone ciclice
de vanilie se datoreaz\ alde- (cibetona [i muscona).
hidei prezente `n structura Compuii carbonilici pot conine una sau mai multe grupe carbonil, iar
acestora radicalii care sunt legai de acestea pot fi alifatici sau aromatici.

12
Cyan Yellow Magenta Black pag13

{tiai c\ ... Activitatea individual\ 9


Denumirea de ALDEHID
1. Analizeaz numele compuilor carbonilici din tabelul 1.7; precizeaz
provine din ALcool i DEHIDro-
concluziile care se desprind n legtur cu denumirea acestora.
genare, ntruct aldehidele se
pot obine prin dehidrogenarea 2. Determin formula general a seriei omoloage a compuilor carbo-
alcoolilor primari. nilici cu caten saturat aciclic.

Tabelul 1.7. Formulele structurale [i denumirile unor aldehide [i cetone


Denumirea compusului Denumirea compusului
Formula carbonilic
Formula carbonilic
structural\ IUPAC / uzual\ structural\ IUPAC / uzual

O Metanal Propanon\
H3 C C CH3
HC Aldehid\ formic\ Dimetilceton\

=
Formaldehid\ O
O Aceton\
H
O Etanal
H3 C C CH2 CH3 2Butanon\
CH3 C Aldehid\ acetic\

=
O Etilmetilceton\
H Acetaldehid\ O
O Propanal
H2C = CH C CH3 3Buten2on
CH3 CH2 C Aldehid\ propionic\

=
O Metil-vinil-ceton
H Propionaldehid\
O 3Metilbutanal O
CH3 CH CH2 C Benzencarbaldehid
Aldehid\ 3metilbutiric\ C
H 3Metilbutiraldehid\ Benzaldehid\
CH3 H
O Propenal O
Fenilmetilceton\
CH2 = CH C Aldehid\ acrilic\ C
Acetofenon\
H Acrolein\ CH3

1. Numele aldehidelor se formeaz:


R prin adugarea sufixului al la numele hidrocarburii corespunz-
CH3 C = C CH2 CH = CH CH2 CH3 toare (IUPAC);
C = 0O uzual, folosind denumirile acizilor corespunztori:
(CH2)7
Jasmona ceton aromat
din iasomie aldehid + numele acidului
rdcina numelui acidului + sufixul aldehid

Cetonele se denumesc:
 prin adugarea sufixului on la numele hidrocarburii corespunz-
toare (IUPAC);
 utiliznd denumirile radicalilor legai la grupa carbonil, la care se
Fig. 7. Florile de iasomie con]in adaug sufixul ceton; dac au radicali alifatici aromatici (sau numai aro-
func]iunea ceton\ matici) se numesc utiliznd sufixul fenon la rdcina numelui acidului co-
respunztor (fen = denumirea veche a benzenului i sufixul on).
2. Compuii monocarbonilici cu caten saturat aciclic formeaz o
serie omoloag cu formula general CnH2nO , unde n reprezint numrul
atomilor de carbon.

13
Cyan Yellow Magenta Black pag14

Pentru a preciza poziia gru- Compuii carbonilici pot conine una sau mai multe grupe funcionale
pelor existente n structura unui carbonil. n denumirea compuilor di i policarbonilici se va preciza
compus carbonilic se utilizeaz
numrul i poziia (dac este cazul) grupelor C=O :
cifre arabe sau litere greceti.
O
O O O O
5 4 3 2 1
CH3 CH2 CH2 CH C CC C CH2 CH2 C
H H H H H
OH
OH
2 Hidroxipentanal Etandial (Glioxal) Butandial
Hidroxipentanal (Aldehid\ succinic\)

{tiai c\ ... Activitatea individual\ 10


Substana aromat din scori- 1. Denumete compuii carbonilici care au urmtoarele formule struc-
oar este o aldehid cu formu- turale:
la: O O
CH = CH C a) CH2 = CH CH2 C b) CH3 CH2 C CH2 CH3

=
H H O
O
cinamaldehid\
c) H2N C d) CH3 C C CH3

=
=
H O O
Determin denumirea tiinific 2. Scrie formulele structurale ale compuilor carbonilici care au denu-
a cinamaldehidei
mirile:
a) Etil-vinilceton; b) 2Metilpropenal; c) Difenil-ceton (Benzofenon\).

Propriet\]i fizice ale compu[ilor carbonilici

Cteva dintre constantele (proprietile) fizice ale compuilor car-


bonilici sunt prezentate n tabelul 1.8 ce urmeaz:

Tabelul 1.8. Cteva constante fizice ale unor compu[i carbonilici

Fig. 8. Acetona model structural Numele Starea Punctul Punctul


Formula Densitatea
compusului de agregare de topire de fierbere
structural (g/cm3)
carbonilic (0 C) (C) (C)

Tabelul 1.9. Valorile punctelor Metanal HCHO gaz 92 19 0,81 (L)


de fierbere ale unor alcooli
Numele Punctul de Etanal CH3CHO lichid 123 21 0,78
alcoolului fierbere (C)
Propanal CH3CH2CHO lichid 80 48 0,80
Metanol 65
Etanol 78 Propanon\ CH3COCH3 lichid 95 56 0,80
2Propanol 83
Butanon\ CH3COCH2CH3 lichid 87 80 0,80
Compar\ valorile punctelor
de fierbere ale alcoolilor cu cele Starea de agregare. Analiznd tabelul 1.8, se observ c numai meta-
ale compu[ilor carbonilici cores- nalul (formaldehida) este gaz (condiii normale). Urm\torii termeni ai
punz\tori. Justific\ diferen]ele compuilor carbonilici sunt lichizi, iar cei care au mai mult de 12 atomi de
dintre acestea.
carbon sunt solizi.

14
Cyan Yellow Magenta Black pag15

Mirosul. Compuii carbonilici au miros caracteristic i ptrunztor.


C=O C=O Astfel, formaldehida are un miros neptor, sufocant; acetaldehida are
miros mai slab (de mere verzi), dar iritant. Aldehidele C8C18 au miros
ntre moleculele compuilor plcut i se folosesc n parfumerie. Benzaldehida i, n general, alde-
carbonilici se manifest fore de hidele aromatice au miros de migdale amare. Acetona are miros specific
atracie dipol-dipol. iar celelalte cetone alifatice inferioare au miros aromat, plcut.
+ Temperaturile de fierbere. Valorile punctelor de fierbere sunt mai
CH
H3C3 H
+ +
sczute dect ale alcoolilor cu acelai numr de atomi de carbon (tabelul
C =O
0 HO
1.9); aceast scdere se explic prin lipsa leg\turilor de hidrogen dintre
H molecule, ntlnite la alcooli.
Solubilitatea. Termenii inferiori (C1C3) sunt total miscibili cu apa,
deoarece atomul de oxigen din grupa C=O permite moleculelor de
{tiai c\ ...
aldehide i cetone s formeze legturi de hidrogen cu moleculele de ap.
... Acetona este iritant prin
inhalare; contactul repetat i
De asemenea, se pot dizolva ntr-o mare varietate de solveni organici.
prelungit al acetonei cu pielea De fapt, acetona este un important solvent industrial. Soluia apoas de
poate determina iritarea aces- formaldehid (40%) este cunoscut sub numele de formol i este utilizat
teia i apariia unor eriteme. pentru conservarea preparatelor anatomice. Cu ct se mrete numrul
... Acetona este prezent n atomilor de carbon, grupa polar C=O are un efect mai redus asupra
cantitate mic n sngele i proprietilor fizice ale compusului i, n consecin, solubilitatea scade.
urina uman. La bolnavii de dia-
bet, concentraia acesteia este
mai mare dect cea normal\;
Utiliz\rile compu[ilor carbonilici
diabeticii elimin acetona n
timpul expiraiei prin plmni. Aldehidele i cetonele sunt utilizate la scar larg att n laborator,
Din acest motiv, mirosul este ct i n industrie, ca intermediari pentru obinerea altor compui orga-
cunoscut sub numele de respi- nici sau pentru sinteza unor produi, ca: mase plastice, colorani, rini,
raie acetonic. medicamente .a. Cteva din principalele utilizri ale unor compui car-
bonilici sunt prezentate n schema ce urmeaz.

Acid acetic Acetat de etil


Acetona

Denaturarea etanolului
Acetaldehida
Solvent
Lacuri

Argintare Sticl\ organic\


(plexiglas, stiplex)

Conservant (formol)
Compu[i
Medicamente carbonilici

Formaldehida Fenoplaste
Benzaldehida
Coloran]i
Argintare
R\[ini [i cleiuri
Parfumerie Coloran]i Preparate
Ac]iune germicid\
[i antivirotic\ (verde Malachit) farmaceutice

15
Cyan Yellow Magenta Black pag16

COMPU{I CARBOXILICI (ACIZI CARBOXILICI)

Defini]ie. Nomenclatur\. Clasificare

Aminte[te-]i!
De cte ori bei suc de porto-
cale sau lapte, mnnci o ceap Ai nvat n clasa a X-a:
sau foloseti oetul pentru a pre- Compuii carboxilici sunt substane organice care conin n mole-
para o salat, intri n contact cu cula lor una sau mai multe grupe funcionale carboxil (COOH).
un acid carboxilic.
Formula structural
{tiai c\ ... Formula general a a grupei carboxil:
... Singurul acid organic cunos- compuilor monocarboxilici: O
cut n antichitate a fost acidul R COOH C
acetic (oetul). OH
.... n a doua jumtate a seco-
lului al XVIII-lea, Scheele a izolat
acizi organici din compui natu- Numele de acizi carboxilici, frecvent utilizat pentru aceast clas de
rali (acid oxalic din mcri, acid compui organici, se datoreaz faptului c n soluie apoas ionizeaz prin
citric din lmi, acid lactic din cedarea protonului (H+) de la grupa carboxil.
lapte acru .a.).
.... La nceputul secolului al +
XIX-lea, Chevreuil a izolat acizii
R COOH + H2O R COO + H3O
butiric, stearic i oleic din gr- acid anion cation
simi. carboxilic carboxilat hidroniu

Aminte[te-]i!
Aminte[te-]i! n clasa a X-a ai aflat noiuni referitoare la acizi carboxilici, studiind
acidul acetic (acidul etanoic).
n studiul chimiei din clasa
a IX-a ai aflat c acizii, conform Conform regulilor IUPAC, acizii carboxilici se numesc prin adugarea
teoriei lui Brnsted, sunt specii
sufixului -oic la numele hidrocarburii corespunztoare, precedat de
chimice capabile s cedeze
protoni (H ).
+ cuvntul acid.

Acid + numele hidrocarburii + -oic

Denumirile uzuale, ce corespund originii vegetale sau proprietilor


lor sunt mult mai folosite.
Acizii carboxilici pot conine una sau mai multe grupe carboxil; n
funcie de natura radicalului R, acizii pot fi saturai, nesaturai sau aro-
matici.

HOOC COOH CH2 = CH COOH


COOH
acid etandioic acid propenoic
Fig. 9 Modelul structural
(acid oxalic) (acid acrilic) acid benzoic
al acidului acetic.

16
Cyan Yellow Magenta Black pag17

Activitatea individual\ 11
1. Completeaz spaiile libere (denumirea tiinific) din tabelul 1.10:
Tabelul 1.10. Formulele structurale [i denumirile unor acizi
Formula structural Denumirea tiinific Denumirea uzual
HCOOH acid formic
CH3 COOH acid etanoic acid acetic
CH3 CH2 COOH acid propionic
Fig. 10. Solu]iile 6-8% de acid
acetic se folosesc drept CH3 (CH2) COOH acid butanoic acid butiric
2
condiment o]et.
2. Scrie formula izomerului de caten al acidului butiric.
3. tiind c pentru formula molecular C5H10O2 corespund 4 acizi car-
boxilici, reprezint formulele structurale ale acestora i precizeaz de-
numirile corespunztoare.

Aminte[te-]i!
 Acizii slabi sunt acizii care
Acizii carboxilici particip la reacii chimice asemntoare acizilor
ionizeaz parial n soluii apoase.
minerali. n clasa a X-a ai studiat proprietile chimice ale acidului acetic.
Acidul carbonic este un acid Acizii carboxilici ionizeaz n soluii apoase, modific culoarea indi-
mai slab dect acizii carboxilici. catorilor, reacioneaz cu metale, oxizi metalici, baze .a.
n general, acizii carboxilici sunt acizi slabi, n consecin echilibrul
reaciei de ionizare a acizilor carboxilici este deplasat spre stnga.
Tria acizilor carboxilici (i n general a acizilor slabi) se msoar prin
constanta de aciditate, Ka.
+
+ R COOH + H2O R COO + H3O
[H3O] = Ka M
+
[R COO ] [H3O]
sau Ka =
[R COOH]
+
[H ] = Ka M

+
pH = lg[H3O] Activitatea individual\ 12
1. Scrie ecuaiile reaciilor acidului acetic cu: a. Zn; b. CaO; c. KOH;
d. NaHCO3.
2. a. Scrie procesul de ionizare n soluie apoas a acidului acetic i
expresia constantei de aciditate.

b. Calculeaz concentraia molar a ionului acetat, [CH3COO ] i a
acidului neionizat la echilibru, ntr-o soluie de concentraie 0,05M
(Ka = 1,8 x 105).
c. Determin prin calcul pH-ul soluiei de acid acetic 0,05M.

17
Cyan Yellow Magenta Black pag18

Derivaii funcionali ai unei *DERIVA}I FUNC}IONALI AI ACIZILOR


substane organice, sau ai unei
clase, sunt compui care gene-
n general, prin reaciile acizilor carboxilici cu anumite substane
reaz prin hidroliz substana
(organice sau anorganice) se formeaz derivai funcionali ai acizilor car-
iniial, respectiv termeni cores-
punztori ai clasei de compui. boxilici.

O O Nitrilii sunt derivai func-


RC RC ionali ai acizilor carboxilici
OH Y pentru care se substituie
(formal) att grupa OH ct
Acid carboxilic Deriva]i func]ionali ai acizilor
i oxigenul grupei carboxil
cu atomul de azot.

O O O O
RC RC RC RC RC N
X OR NH2 O
Halogenuri acide Esteri Amide RC Nitrili
O
Anhidride acide

Dintre halogenurile acide, cele Derivaii funcionali ai acizilor carboxilici formeaz prin hidroliz acizii
mai des ntlnite sunt clorurile carboxilici de la care provin.
acide: n studiul chimiei din clasa a XI-a vei ntlni n anumite procese chimi-
O ce, derivai funcionali ai acizilor carboxilici. n schema de mai jos sunt
RC prezentate cteva formule de structur i denumirile unora dintre acetia,
Cl frecvent utilizai:

Cloruri acide Esteri Amide Anhidride acide Nitrili

O O O
CH3 C CH3 C CH3 C O
CH3 C N
Cl O CH2 CH3 NH2 CH3 C
etanonitril
clorur de etanoil etanoat de etil etanamid O
(acetonitril)
(clorur\ de acetil) (acetat de etil) (acetamid) CH3 C
O O O
O HC C anhidrid etanoic
O NH2 (anhidrid acetic)
C CN
metanoat de fenil benzamid
Cl O
formiat de fenil
C
O
O O
HC
C benzonitril
clorur de benzoil NH CH2 CH3 C
O CH3
O
N-etilmetanamid
benzoat de metil (N-etilformamid) anhidrid\ ftalic

18
Cyan Yellow Magenta Black pag19

Primul compus organic de Activitatea individual\ 13


sintez (Whler, 1828) este
ureea diamida acidului car- 1. Analiznd schema din pagina 18, completeaz spaiile libere cu den-
bonic: umirile derivailor funcionali ai acizilor carboxilici ale cror formule
structurale sunt:
H2N
O
C=O
a. CH3 CH2 C (clorur de propionil)
H 2N
Cl
O
 Ureea este principalul pro- b. CH3 CH C (clorur de izobutiril)
dus de degradare final a pro- Cl
teinelor n organism.
CH3
O
 Prezent n mod normal n
c. CH3 CH2 C O CH2 CH3 (propionat de etil)
snge (0,250,40 g %) se elimin
prin urin (2070 g/zi). O
 Ureea se utilizeaz ca ngr- d. H C (formiat de etil)
mnt agricol, pentru obinerea O CH2 CH3
unor medicamente (barbiturice) O
i a unor mase plastice. e. CH3 (CH2 ) C (butiramida)
2
NH2
{tiai c\ ... O
... Esterii reprezint\ una din- f. CH3 C (N-fenilacetamid, acetanilid)
tre cele mai utilizate clase de NH C6H5
compu[i organici. Se `ntlnesc O
frecvent `n natur\; gr\simile [i g. CH3 CH2 C CH3 (N,N-dimetilpropionamid)
cerurile sunt esteri. N
Esterii volatili au mirosurile O CH3
plcute ale unor fructe i par-
C6H5 C
fumuri. Aroma fructelor natu-
rale este datorat unui amestec h. O
complex de mai muli esteri cu C6H5 C
ali compui organici. O
Aromele sintetice ale fructe-
lor sunt, de obicei, amestecuri i. CH3 CH2 C N
simple, formate dintr-un numr j. CH2 = CH C N (acrilonitril)
mic de esteri i alte substane.
n consecin, aromele sintetice
sunt deseori duplicate cu 2. Scrie formulele de structur ale derivailor acizilor carboxilici ce au
miros mai accentuat dect al denumirile: a. Benzoat de fenil; b. Acetat de pentil (acetat de amil);
celor naturale. c. N-fenilbenzamid (benzanilid); d. Propenamid (acrilamid).

Reaciile chimice la care particip derivaii funcionali ai acizilor car-


boxilici duc la formarea unor compui cu aplicaii practice, frecvent ntl-
ni]i n viaa de zi cu zi.
n tabelul ce urmeaz, (tab. 1.11), vor fi prezentate cteva din uti-
lizrile pe care le au unii dintre derivaii funcionali ai acizilor carboxilici,
ale cror formule structurale i denumiri se regsesc n informaiile ante-
rioare.

19
Cyan Yellow Magenta Black pag20

Tabelul 1.11. Utiliz\ri ale unor deriva]i func]ionali ai acizilor carboxilici


Numele derivatului funcional Utilizri
Agent de acetilare pentru obinerea esterilor [i
Clorur\ de acetil
amidelor
Agent de acetilare n industria medicamentelor
Anhidrid\ acetic
i a parfumurilor
Anhidrid\ ftalic Obinerea coloranilor i a unor rini sintetice
Formiat de etil Esen\ de rom
Propionat de etil Esen\ de ananas
Acetat de amil Esen\ de banane
Unii esteri sunt folosi]i ca solven]i
pentru lacuri [i vopsele Acetat de etil Solvent pentru lacuri i vopsele
Acrilonitril Fibre sintetice (melana)

COMPU{I ORGANICI CU GRUPE FUNC}IONALE MIXTE


Substanele organice n molecula crora se afl dou sau mai multe
grupe funcionale diferite sunt cunoscute sub numele de compui
organici cu funciuni mixte.
Proteinele i zaharidele, al-
turi de grsimi, sunt compo- O parte important a compuilor naturali ce se gsesc n organismele
nente fundamentale ale celulei vii, conin n structura lor grupe funcionale ntlnite la compuii organici
vii animale sau vegetale. studiai sau enumerai n paginile anterioare (fig. 11).
Dintre compuii naturali cu grupe func]ionale mixte, mai importani
sunt: aminoacizii, proteinele, zaharidele, acizii nucleici (ADN, ARN),
Gr\simi 10% hidroxiacizii .a. Fr prezena acestor clase de compui organici viaa nu
ar fi posibil.
Proteine 18%
Aminoacizii sunt compui Hidroxiacizii sunt compui
organici cu grupe func]io- organici cu grupe funcio-
nale mixte care conin n nale mixte, ce conin n
Zaharide 5%
structura lor grupe ami- structura lor grupe hidroxil
no(NH2) i grupe carboxil (OH) i grupe carboxil
(COOH). (COOH)
Ap\ 65% Al]i compu[i anor- O O
ganici [i organici 2%
R CH C R CH C
Fig.11. Compozi]ia corpului ome- OH
OH OH
nesc. NH2

aminoacid hidroxiacid

Zaharidele sunt compui organici cu grupe func]ionale mixte, ce


conin n structura lor grupe carbonil C=O (aldehid sau ceton) i


grupe hidroxil (OH).


Despre proprietile i importana compuilor organici cu grupe
funcionale mixte vei studia la capitolul 3 Compui cu importan biolo-
gic. Noiuni de biochimie.

20
Cyan Yellow Magenta Black pag21

APLICA}II CLASE DE COMPU{I ORGANICI

1. Completeaz corespunztor spaiile libere: b. Pentru formula molecular C4H10O exist 4 al-
a. Clorura de vinil are formula structural............ cooli i 3 eteri. Scrie formulele structurale i denu-
i se denumete conform IUPAC............ mirile acestora.
b. Alcoolii primari au grupa hidroxil legat de un 6. Se consider compuii ce au formulele struc-
atom de carbon............ iar aminele primare conin turale:
n structura lor grupa ............ a. CH3 CH
c. Aminoacizii sunt compui organici cu funci-
une ............ i au grupa funcional............ i grupa Cl
funcional............ b. CH2 = CH CH CH3
d. Acetona este un compus carbonilic de tip OH
............ i are formula structural............
c. CH3 C CH2 CH3
2. Alege afirmaia/afirmaiile corect/corecte:

=
a. Alcoolii nesaturai au grupa OH legat de un O
atom de carbon implicat n legtura dubl. CH3
b. Acidul acetic este un acid monocarboxilic a d.
crui denumire IUPAC este acid etanoic. CH2Cl
c. Zaharidele sunt compui organici cu funciune
mixt ce conin grupe carbonil [i grupe hidroxil. e. CH3 CH2 COOH
d. Fenolii au aciditatea mai redus comparativ cu O
alcoolii. f. H C
e. Dietilamina are bazicitatea mai mare dect O CH2 CH3
etilamina. O
3. Reprezint formulele structurale ale com- g. CH3 CH C
puilor indicai: a. compuii clorurai cu nucleu aro- H
OH
matic ce au formula molecular C7H7Cl (4 structuri);
b. izomeri ai formulei moleculare C3H6O (2 alcooli i 2 h. CH2 C CH3
=

compui carbonilici); c. aminele izomere cu formula OH O


molecular C3H9N (4 structuri); d.* esterii formulei Denumete compuii ce au formulele repre-
moleculare C4H8O2 (4 structuri); e.* compuii car- zentate.
bonilici C8H8O (5 structuri). Alege dintre formulele structurale substanele
*4. Reprezint formulele structurale ale compu- izomere.
ilor ce au denumirile: *7. Aranjeaz\ n ordinea cresctoare a caracte-
a. bromur de benzil; b. neopentanol; c. acid rului acid, compuii: a. acid acetic; b. orto-crezol;
izobutiric; d. feniletanal; e. 3-pentanon. c. ap; d. acetilen; e. etanol; f. acid carbonic.
*5. a. Eterii sunt izomeri de funciune cu alcoolii *8. Se consider acizii carboxilici i constantele
i au formula ROR. de aciditate ale acestora.
Denumirea Denumirea
Alcool Eter Ka Ka
acidului acidului
CH3 CH2OH
CH3 O CH3 acid acetic 1,8 105 acid propandioic 140 105
dimetil eter acid oxalic 5400 105 acid formic 17,7 105
acid benzoic 6,5 105 acid propionic 1,33 105
CH3 CH2 CH2 OH
CH3 CH2 O CH3
CH3 CH CH3 a. Scrie formulele structurale ale acizilor indicai.
etilmetil eter
b. Aranjeaz acizii n ordinea cresctoare a ca-
OH
racterului acid, n funcie de valoarea Ka.

21
Cyan Yellow Magenta Black pag22

c. Explic variaia caracterului acid n funcie de na- *10. O soluie de acid acetic conine 1,2 g acid la
tura acidului (alifatic, aromatic, mono- i dicarboxilic). 1 L de soluie (Ka = 1,8 105).
*9. a. Reprezint formulele structurale ale aminelor Calculeaz\:
care au denumirile: 1. para-metil anilina (p-toluidina); +
a. concentraiile ionilor [H 3O], [CH3COO] i
2. dietilamina; 3. terbutil-amina; 4. N-metilanilina. [CH3COOH] la echilibru;
b. Aranjeaz aminele n ordine cresctoare a ca-
b. pH-ul soluiei acide.
racterului bazic.

TEST DE EVALUARE. CLASE DE COMPU{I ORGANICI


1. Alege termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare:
a. Alcoolul izopropilic este un alcool ................. (secundar/primar).
b. Clorura de izobutil i clorura de terbutil sunt izomeri de .................... (caten/poziie).
c. Formula structural CH3COCH3 corespunde ............ (propanalului / propanonei).
d. Izopropilamina este o amin .......................... (primar/secundar).
e. Acetaldehida este ........... `n ap\ (solubil\/insolubil\).
2. Stabilete corespondena dintre compuii coloanei A i afirmaiile coloanei B, nscriind n dreapta
cifrelor din coloana A literele corespunztoare din coloana B.

A B
1. .... C2H4Br2 a. este un alcool secundar
2. .... 2-butanol b. prezint funciune mixt
3. .... CH3CH2COOH c. este izomer de funciune cu acetatul de metil
4. .... H2NCH2COOH d. are 2 izomeri
e. se numete acid propionic
5. .... C6H7N
f. reprezint formula molecular a anilinei
3. Reprezint formulele structurale ale unor compui care indic:
a. un alcool primar; b. un compus dihalogenat; *c. o aldehid\ nesaturat\; d. o amin secundar;
*e. deriva]ii func]ionali ai acidului propionic.
Denumete structurile reprezentate.
4. Scrie denumirile compuilor care au formulele structurale: COOH
OH
a. CH3 CH2 CCl2 CH3 b. CH2 CH CH2 c. CH2 COOH d.
OH OH OH NH2

*5. Indic reaciile chimice posibile i noteaz produii rezultai pentru acestea:
OH
+ +
a. + CH3 O Na b. CH3 COO Na + CO2 + H2O
+
c. HC CNa+ + HOH d. CH3 CH2 NH3]Cl + NaOH
e. HCOOK + C6H5OH
*6. Se dizolv 0,92 g acid formic n ap formnd 1L de soluie. Calculeaz:
+
a. concentraia ionilor [H 3O] la echilibru;
b. procentul molar de acid formic ionizat (Ka = 18 105).
*7. Enumer\ dou\ utiliz\ri ale formaldehidei.

22
Cyan Yellow Magenta Black pag23

2 TIPURI DE REAC}II CHIMICE


Prin materie prim\ se `n]e- DE CE?
lege o substan]\ care poate fi Transformarea materiilor prime din natur n produse finite i pentru
transformat\ printr-un proces nevoile de baz, fr de care existena noastr nu ar fi posibil, pre-
tehnologic `ntr-o alt\ substan]\
supun o mare varietate de procese chimice. ncercarea de a se realiza
numit\ produs.
Materii prime organice o clasificare unitar a reaciilor ntmpin numeroase dificulti. Din
 ]i]ei cauza multitudinii de posibiliti i aspecte ale reaciilor chimice orga-
 c\rbuni nice, este dificil de identificat un criteriu convenabil de clasificare, care
 gaze naturale s includ toate tipurile ntlnite. Astfel, clasificarea reaciilor
 materii prime vegetale (lemn, compuilor organici se face, utiliznd simultan mai multe criterii, i
stuf, gr\simi vegetale [.a.) anume: criteriul tehnologic, criteriul cinetic, criteriul mecanismului de
 materii prime animale (gr\- reacie.
simi, piele [.a.) Utiliznd criteriul tehnologic, reaciile compuilor organici, denu-
mite generic i procese chimice fundamentale se clasific dup natura
procesului chimic ce are loc, de exemplu: halogenarea, nitrarea, alchi-
larea, sulfonarea .a.
Un criteriu mai general pentru clasificarea reaciilor compuilor
organici este cel care ine seama de mecanismul reaciei. innd cont
de acest criteriu, varietatea mare a acestor reacii se restrnge la patru
tipuri fundamentale:
 Reacii de substituie
 Reacii de adiie
 Reacii de eliminare
 Reacii de transpoziie
Clasificarea reaciilor compuilor organici dup mecanismul lor,
reprezint de fapt, gruparea diversitii reaciilor cunoscute pe baza
modului de comportare a substanelor participante la reacie, n timpul
desfurrii acesteia. Astfel, vom ntlni sub aceeai denumire general
Procesele chimice ale compu[ilor reacii chimice care, cel puin la prima vedere, nu au nimic n comun.
organici produc o mare varietate de
substan]e cu aplica]ii practice

REAC}II DE SUBSTITU}IE
X

C H Reacia de substituie reprezint procesul de nlocuire a unui atom


sau a unei grupe de atomi cu alt atom sau grup de atomi.

Aminte[te-]i! De exemplu, halogenarea alcanilor, reacie pe care ai studiat-o n clasa


a X-a, este o reacie de substituie, n care atomul de hidrogen se substi-
n clasa a X-a ai ntlnit
tuie cu atom de halogen.
frecvent reacii de substituie h sau temp. C H
i reacii de adiie ale compu- CnH2n+2 + X2 n 2n+1X + HX, X = Cl, Br
ilor organici studiai. alcan halogenoalcan

23
Cyan Yellow Magenta Black pag24

Astfel, clorurarea metanului la 500 C duce la formarea unui amestec


de mono-, di-, tri- i tetraclorometan.
CH4 + Cl2 CH3 Cl + HCl
clorur de metil
? Scrie ecuaiile reaciilor pentru obinerea celorlali derivai cloru-
rai ai metanului.
Modelul structural al clorometanului
Reaciile de substituie se ntlnesc att la hidrocarburi ct i la
compuii organici cu grupe funcionale.

{tiai c\ ... *Activitatea individual\ 1


primul anestezic utilizat 1. Utiliznd cunotinele acumulate n clasa a X-a, reprezint ecuaiile
(n anul 1846) a fost clorofor-
reaciilor de substituie indicate:
mul (CHCl3), dup care a urmat
a. clorurarea propenei n poziia alilic (500C);
eterul etilic?
b. obinerea acetilurii de sodiu (t);
c. clorurarea catalitic a benzenului i a toluenului;
d. nitrarea benzenului i a toluenului;
n studiul chimiei din clasa a e. sulfonarea benzenului;
X-a ai ntlnit reacii de substi- f. alchilarea benzenului cu clorur de etil (Friedel-Crafts);
tuie la hidrocarburi (alcani, g. acilarea benzenului cu clorur de acetil;
alchene, alchine, arene) precum h. esterificarea acidului acetic cu etanol.
i la compuii organici cu grupe 2. a. Denumete produii rezultai pentru fiecare transformare.
funcionale studiai (alcool eti-
b. Explic ce proprietate chimic a acetilenei se pune n eviden la
lic, acid acetic, glicerin).
transformarea 1 (b).
c. Indic utilizrile practice ale compuilor obinui la transformarea 1 (d).

REAC}II DE ADI}IE
Legturi multiple
omogene eterogene Reacia de adiie reprezint procesul chimic prin care se desfac leg-
turi din structura compuilor organici ce conin legturi multiple omo-

C=C C=O gene sau eterogene.CC

C=N Adiii la legturi multiple omogene:


N=O adi]ie
N=N X Y

C=C + C C

+
CN X Y
geometrie trigonal geometrie tetraedric
(120o) (10928)
n urma desfacerii legturii se formeaz dou legturi (cte una la
fiecare atom) prin fixarea celor dou fragmente ale reactantului X Y.
A A

+AA +AA
CC

C=C C C
adi]ie adi]ie

+ 2 A + A
A A
geometrie liniar geometrie trigonal geometrie tetraedric
(180) (120) (10928)

24
Cyan Yellow Magenta Black pag25

Adiii la legturi multiple eterogene:


Y


C=O + XY C OX


+
grupa carbonil

n studiul chimiei de clasa


Reaciile de adiie se ntlnesc att la hidrocarburi nesaturate ct i la
a X-a, ai ntlnit reacii de adiie unii compui organici cu grupe funcionale.
la hidrocarburi: alchene, alchi-
*Activitatea individual\ 2
ne, arene.
1. Utiliznd cunotinele acumulate n clasa a X-a, reprezint ecuaiile
reaciilor chimice indicate:
a. hidrogenarea etenei i a acetilenei;
b. bromurarea propenei i a acetilenei cu solu]ie de bro;
c. adiia acidului clorhidric la propen i acetilen;
Acrilonitrilul ob]inut prin adi]ia d. adiia apei la eten i acetilen;
acidului cianhidric la acetilen\ e. adiia acidului cianhidric la acetilen;
se utilizeaz\ pentru ob]inerea f. clorurarea fotochimic a benzenului.
fibrelor sintetice de tip PNA [i a
2. a. Precizeaz condiiile de reacie necesare la reacia de hidrogenare
cauciucului sintetic.
a alchenelor i alchinelor.
b. Indic importana reaciei de adiie a bromului la hidrocarburile
nesaturate.
c. Enumer aplicaiile compuilor rezultai la transformrile 1c, 1d, 1e i
1f.

REAC}II DE ELIMINARE

es\turi din fibre poliacrilonitrilice Reacia de eliminare reprezint procesul chimic n care se formeaz o
legtur multipl (omogen sau eterogen) prin eliminarea intramolecu-
lar, de obicei din poziii nvecinate, a unei grupe funcionale polare i,
n general, a unui atom de hidrogen.

Reac]iile de eliminare se ntlnesc frecvent la:


 compui halogenai dehidrohalogenarea eliminarea intramolecu-
lar a hidracizilor cu formarea alchenelor.

KOH / etanol
C C

C=C + HX, X = Cl, Br, I


temp

Obiecte din cauciuc sintetic H X


derivat halogenat
Att dehidrohalogenarea com- Dac prin eliminarea hidracizilor se pot forma mai multe alchene, pre-
puilor halogenai ct i deshi- ponderent, va rezulta alchena cea mai substituit (regula lui Zai]ev).
dratarea alcoolilor se utilizeaz j80%
ca metode de obinere a alche- H3C CH = CH CH3 2-buten
nelor. H3C CH CH2 CH3
HBr
j20% H2C = CH CH2 CH3 1-buten
Br
2-bromobutan

25
Cyan Yellow Magenta Black pag26

 alcooli deshidratarea eliminarea intramolecular a apei, cu for-


mare de alchene:Reac]iile de eliminare cu for- H2SO4 conc.
C Cmarea alchenelor au loc cu att C=C + H 2O
temp.mai u[or cu ct alchena ob]inu- H OH
t\ este mai substituit\ la atomii alcool
de carbon ai dublei leg\turi. alchen\

Dac la eliminarea intramolecular de ap se pot forma mai multe


alchene, va rezulta preponderent alchena cea mai substituit (asemntor
dehidrohalogenrii).
j90%
H3C CH = CH CH3 2-buten
H3C CH CH2 CH3 HOH
j10% H2C = CH CH2 CH3 1-buten
OH
2-butanol

REAC}II DE TRANSPOZI}IE
Reaciile de transpoziie se
ntlnesc att la hidrocarburi Reacia de transpoziie reprezint procesul chimic care decurge cu
(saturate, nesaturate i aroma- schimbarea poziiei unui atom, a unei grupe funcionale sau a unui rest
tice) ct i la compuii cu grupe hidrocarbonat (radical) n structura unui compus organic.
funcionale.

Aminte[te-]i!

La studiul proprietilor chimice ale alcanilor, n clasa a X-a, ai aflat


c transformarea alcanilor cu caten normal n alcani cu caten rami-
ficat se numete reacie de izomerizare; astfel n-butanul se transform
n izobutan, n prezena AlCl3 (umed) la 50100C.
CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 CH CH3
n-butan CH 3
izobutan (2-metilpropan)
Asemntor:
CH3
CH3 CH2 CH2 CH2 CH3 CH3 CH CH2 CH3
C.D. Neniescu (19021970) per-
n-pentan izopentan (2-metilbutan)
sonalitate de seam\ a chimiei
O alt reacie de transpoziie pe care ai ntlnit-o n studiul chimiei
romne[ti, a adus valoroase con-
tribu]ii la dezvoltarea chimiei din clasa a X-a o reprezint tautomeria enolului obinut la hidratarea
organice recunoscute pe plan alchinelor.
mondial. Printre studiile sale din O
HgSO4, t tautomerie
domeniul chimiei hidrocarburilor HC CH + HOH H2C = CH
transpozi]ie
H 3C C
adi]ie
a experimentat ac]iunea AlCl3 H
asupra hidrocarburilor saturate OH
constatnd c la temperaturi de
50100oC are loc o izomerizare a alcool vinilic etanal
catenei printr-o reacie reversibil. (enol) (acetaldehid)

26
Cyan Yellow Magenta Black pag27

Reaciile de eliminare i reac- Activitatea individual\ 3


iile de transpoziie sunt mai
puin ntlnite n transformrile 1. Reprezint ecuaiile reaciilor chimice care au loc n cazul urm-
compuilor organici, compara- toarelor transformri i denumete produii de reacie formai:
tiv cu reaciile de adiie i cele a. dehidroclorurarea 2-cloropropanului i a 2-iodo-2-metil-butanului;
de substituie la care particip b. deshidratarea alcoolului izopropilic i a 1,4-butandiolului;
substanele organice. c. adiia apei la propin.

RANDAMENTUL REAC}IILOR CHIMICE


Att n laborator ct i n practica industrial este important s se
cunoasc raporturile cantitative dintre substanele care se consum\ n
reacii sau cele care rezult din acestea.
Dup cum ai aflat n anii anteriori, utiliznd ecuaiile chimice, legile
combinaiilor chimice, legile gazelor se pot calcula att masele ct i vo-
lumele substanelor participante la reacii, adic se pot efectua aa-numi-
Cantitile de substane se tele calcule stoechiometrice.
pot exprima n uniti de mas n realitate, n foarte multe situaii, transformrile chimice ale sub-
(g, kg) sau n moli/kmoli; pen- stanelor n produi nu sunt cantitative. ntruct multe procese chimice
tru gaze se pot utiliza i uniti sunt de echilibru, pot rmne reactani netransformai. n alte cazuri, al-
de volume (dm3, m3). turi de reacia prin care se formeaz produsul principal au loc i alte
reacii ce duc la formarea unor produi secundari.

Randamentul unui proces chimic reprezint raportul dintre cantitatea


de produs obinut practic (Cp) i cantitatea de produs care s-ar obine
teoretic (Ct).

Cp
= = randamentul procesului chimic
Ct 100.

Pentru aprofundarea noiunii de randament al procesului chimic vor fi


prezentate cteva exemple de probleme rezolvate.

Exemplul 1
Calculeaz volumul etenei, msurat la 2 atm i 227C, necesar obinerii
a 1150 kg etanol (modelul structural al\turat), cu un randament de 80 %.
Modelul structural al etanolului
Rezolvare
+
H
Etanolul ob]inut prin adi]ia p = 2 atm H2C = CH2 + HOH CH3 CH2 OH
apei la eten\ se utilizeaz\ `n t = 227C Se calculeaz masa de etanol ce s-ar obine la
scopuri industriale: = 80 % un = 100 % (randament cantitativ)
 combustibili mmetanol = 1150 kg Cp Cp 100
 solvent = C 100 Ct =
 materie prim\ pentru ob]i- Veten = ? t
nerea acetaldehidei, acidului 1150 100
acetic, butadienei, s.a. Ct = = 1437,5 kg
80
 termometre

27
Cyan Yellow Magenta Black pag28

Aminte[te-]i! Se calculeaz numrul de moli de etanol


etanol = 46 g/mol

= m = 1437,5 kg = 31,25 kmoli


46 kg/ kmol
unde: Conform ecuaiei chimice:
m = masa substanei 1 kmol C2H4.1 kmol C2H5OH
= masa molar x31,25 kmoli
= numr de moli
x = 31,25 kmoli eten necesar.
Volumul se calculeaz folosind ecuaia de stare
PV = RT a gazelor perfecte:
P = presiunea (atm) PV = RT V = RT V = 640,625 m3.
V = volum (dm3) P
atmdm3
R = 0,082
molK Exemplul 2
T = temperatura, n grade Kelvin Se obin 1120 L acetilen (c.n.) utiliznd 4 kg carbid (CaC2). Calculeaz:
T = t + 273 a. puritatea carbidului;
= numr de moli b. masa de clorur de vinil obinut din acetilen, cu un randament de
90%;
c. volumul soluiei de HCl 5M utilizat la transformarea b.
V
=
V
V = 1120 L C2H2 (c.n.) a. CaC2 + 2H2O C2H2 + Ca(OH)2
V = volum de gaz (c.n.) m = 4 kg carbid cu Se calculeaz numrul de moli de acetilen\
V = volum molar impuriti:
= 1120 L = 50 moli C2H2
V = 22,4 dm3 / mol = 90 % 22,4 L/mol
Condiii normale t = 0C MHCl = 5 moli / L Conform ecuaiei chimice:
p = 1 atm.
1 mol CaC21 mol C2H2
mpur\ x moli.50 moli C2H2
a. p = ?
p= m 100 b. mC2H3Cl = ? x = 50 moli CaC2 necesari.
impur\
c. Vsol HCl = ? Se calculeaz masa de CaC2 pur:
p = puritatea
CaC2 = 64 g/mol
Puritatea se poate utiliza i m = m = 50 moli 64 g/mol
pentru volume, n cazul sub- m = 3200 g = 3,2 kg
stanelor gazoase. Se calculeaz puritatea tiind c n cele 4 kg de
carbid cu impuriti se afl 3,2 kg CaC2 pur.
3,2
p = 4 100 = 80 % ; p = 80 %

HgCl2/C
b. HC CH + HCl
t CH2 = CH Cl
Se calculeaz cantitatea de clorur de vinil
obinut teoretic:
1 mol C2H2..1 mol C2H3Cl
50 moli C2H2y
Sufl\torul oxiacetilenic utilizeaz\
acetilena ob]inut\ din carbid y = 50 moli C2H3Cl.
pentru t\ierea [i sudura metalelor

28
Cyan Yellow Magenta Black pag29

Prin polimerizarea clorurii de Deoarece procesul decurge cu un randament


vinil se ob]ine policlorura de de 90 % se determin cantitatea practic de
vinil PVC, utilizat\ pentru clorur de vinil (moli):
ob]inerea maselor plastice. Cp Ct
= 100 Cp = = 45 moli
Ct 100
Se calculeaz masa de clorur de vinil practic
obinut:
C2H3Cl = 62,5 g/mol
mC2H3Cl = 45 moli 62,5 g/mol =
= 2812,5 g clorur de vinil. m = 2812,5 g
c. Conform ecuaiei chimice:
1 mol C2H2..1 mol HCl
Obiecte din PVC 50 moli C2H2...z
z = 50 moli HCl
Se calculeaz volumul soluiei din expresia
matematic a concentraiei molare:
50 moli
M = Vs = = 10 L sol. HCl 5M.
Vs 5 mol / L
Vs =10 L sol. HCl
Exemplul 3
Se obin 738 kg nitrobenzen prin nitrarea a 546 kg benzen. Calculeaz:
M=
Vs a. randamentul reaciei;
M = molaritatea soluiei (mol / L) b. masa de amestec nitrant necesar, dac se utilizeaz soluii de
= numr de moli H2SO4 98 % i HNO3 63 %, iar raportul molar este HNO3 : H2SO4 = 1 : 3.
Vs = volumul soluiei (L)
Rezolvare
H SO
m1 = 738 kg nitroben- C6H6 + HONO2 2 4
C6H5 NO2
H2O
zen benzen nitrobenzen
m2 = 546 kg benzen a. Se calculeaz numrul de moli de benzen:
CH2SO4 = 98 % C6H6 = 78 g / mol
CHNO3 = 63 % 546 kg
HNO3 : H2SO4 = 1 : 3 = = 7 kmoli.
78 kg / kmol
Conform ecuaiei chimice ar trebui s se obi-
n 7 kmoli nitrobenzen (Ct)
a. = ?
b. mamestec nitrant = ? 1 kmol C6H6.1 kmol C6H5NO2
Nitrobenzenul se utilizeaz\ `n
7 moli C6H6...x
industria coloran]ilor,
medicamentelor, x = 7 kmoli(Ct)
parfumurilor Se calculeaz cantitatea practic obinut:
C6H5NO2 = 123 kg / kmol
738 kg
= = 6 kmoli.
123 kg / kmol
Randamentul nitrrii:
Cp 6
= =
Ct 100 7 100 = 85,71 %
= 85,71 %

29
Cyan Yellow Magenta Black pag30

Amestec b. Conform ecuaiei chimice:


nitrant (sulfonitric) 1 kmol C6H6..1 kmol HNO3
7 kmoli C6H6.y
y = 7 kmoli HNO3
Se calculeaz cantitatea (kmoli) de H2SO4:
solu]ie solu]ie
acid azotic acid sulfuric 3 kmoli H2SO4.1 kmol HNO3
z..7 kmoli
z = 21 kmoli H2SO4
Se determin masa dizolvat de HNO3, respec-
tiv H2SO4:
HNO3 = 63 g/mol
mHNO3 = 63 kg/kmol 7 kmol = 441 kg
H2SO4 = 98 g/mol
mH2SO4 = 98 kg/kmol 21 kmol = 2058 kg
Se calculeaz masele soluiilor de HNO3 i
md
c= 100. H2SO4:
ms
md 100
unde: ms =
c = concentraia procentual; c
md = masa substanei dizolvate; 441 100
ms = masa soluiei. msol HNO3 = = 700 kg
63
2058 100
msol H2SO4 = = 2100 kg
98
mamestec nitrant = 2800 kg.

*CONVERSIE UTIL|, CONVERSIE TOTAL|. RANDAMENT


n numeroase reacii chimice se formeaz pe lng produsul principal
i produi secundari; acetia pot rezulta dintr-o singur reacie, din reacii
paralele sau din reacii consecutive.
Pentru a caracteriza din punct de vedere cantitativ transformarea
materiei prime n diferii produi, se folosesc trei mrimi adimensionale:
conversie util, conversie total i randament.
Industria chimic\ produce o gam\
variat\ de compu[i cu multiple Conversia util (Cu) reprezint procentul molar de materie prim
utiliz\ri transformat n produs util (produs principal).
u = cantitatea n moli de materie prim transformat\
u
Cu = 100 `n produs util

= cantitatea n moli de materie prim introdus.
Conversia total (Ct) reprezint procentul molar de materie prim
total transformat.
t
Ct = 100 t = cantitatea n moli de materie prim\ total transformat\.

30
Cyan Yellow Magenta Black pag31

Randamentul unui proces chimic ce decurge cu formarea simultan a


mai multor compui se calculeaz prin raportul celor dou conversii,
respectiv Cu i Ct.

Cu
= 100
Ct

Pentru aprofundarea noiunilor referitoare la conversie util, conver-


sie total i randament vor fi prezentate dou\ aplicaii de calcul rezolvate.

Exemplul 1
Monoclorobenzenul se utilizea-
La clorurarea catalitic a benzenului, n vederea obinerii monocloro-
z\ pentru ob]inerea DDT-ului,
benzenului, se formeaz pe lng produsul principal, dicloro- i tricloro-
un insecticid utilizat din ce `n ce
mai pu]in din cauza persisten]ei benzen. tiind c n amestecul organic rezultat raportul molar mono-
sale `n sol [i ap\. clorobenzen: diclorobenzen: triclorobenzen: benzen nereacionat este
6:3:2:1, s se calculeze conversia util, conversia total i randamentul.
Rezolvare
6 moli 6 moli
FeCl
Cu = ? C6H6 + Cl2
3
C6H5Cl + HCl
Ct = ? 3 moli 3 moli
FeCl
=? C6H6 + 2Cl2
3
C6H4Cl2 + 2HCl
2 moli 2 moli
FeCl
C6H6 + 3Cl2
3
C6H3Cl3 + 3HCl
1 mol 1 mol
C6H6 C6H6
Modelul structural al
u 6
monoclorobenzenului Cu = 100 Cu = 100 = 50%
6 + 3 +2 + 1
t 6+3+2
Ct = 100 Ct = 100 = 91,66%
6 + 3 +2 + 1
Cu 50
= 100 = 100 = 54,55%
Ct 91,66

Exemplul 2
solveni elastomeri La ob]inerea acetilenei prin descompunerea termic\ a metanului, din
200 de moli de metan se formeaz\ 36 moli de acetilen\ [i 252 moli de hidro-
gen. Calculeaz\ conversia util, conversia total i randamentul.
Acetilena
Rezolvare
sufl\torul sinteze Cu = ? 72 moli
1400C
36 moli 108 moli (1)
oxiacetilenic organice Ct = ? 2CH4 C2H2 + 3H2
2 moli 1 mol 3 moli
=?
72 moli 144 moli
fibre sintetice CH4 C + 2H2 (2)
1 mol 2 moli
CH4 CH4 (3)

n procesul (2) se formeaz 252 108 = 144 moli H2.

31
Cyan Yellow Magenta Black pag32

u 72
Cu = 100 Cu = 100 = 36%
200
t 72 + 72
Ct = 100 Ct = 100 = 72%
200

Acetilena model structural Cu 36


= 100 = 100 = 50%
Ct 72

APLICA}II. TIPURI DE REAC}II CHIMICE


Cu2Cl2, NH4Cl, t
1. Completeaz corespunztor spaiile libere: c. acetilen + HCN
a. Procesul chimic care are loc la tratarea etanu- KOH / alcool, t
d. 1-cloropropan
HgSO4 / H+
lui cu clorul (h) este o reacie de ................ e. propin + HOH
b. Adiia HCl la propen duce la formarea unui 5. Un volum de 89,6 L amestec de propen i
compus cu denumirea ........... propin decoloreaz 12 L soluie 0,5 M de Br2/CCl4.
c. Prin deshidratarea alcoolului............ se obine
Calculeaz raportul molar propin: propen.
propen. 6. Se obin 2240 m3 acetilen (c.n.) utiliznd car-
d. Izopentanul se obine prin reacia de ...............
bid de puritate 60% (CaC2), randamentul reaciei
a n-pentanului.
fiind de 80%. Acetilena obinut se folosete pentru
2. Alege afirmaia corect / afirmaiile corecte:
obinerea clorurii de vinil. Indic tipul fiecrei
a. Prin eliminarea HX din compuii halogenai se
reacii.Calculeaz:
obin alcani.
a. masa de carbid necesar; b. masa de clorur
b. Adiia HCl la acetilen are loc cu formarea
de vinil; c. volumul soluiei de HCl 2 M utilizat.
cloroetanului.
*7. Acilarea Friedel-Crafts a benzenului cu
c. Bromurarea catalitic a benzenului are loc cu
clorura de acetil are loc conform reaciei:
formarea bromurii de fenil.
d. Prin reaciile de adiie au loc desfaceri ale O = C CH3
legturilor . O
AlCl3
e. n urma reaciei de eliminare se formeaz + CH3 C + HCl
legturi multiple. Cl
3. Indic tipul reaciilor precizate: a. Precizeaz tipul reaciei i denumirea com-
h CH CH Cl + HCl pusului rezultat. b. Volumul de benzen utilizat ( =
a. CH3 CH3 + Cl2 3 2
0,88 g/cm3) pentru a obine 240 kg acetofenon la
h
b. C6H6 + 3 Cl2 C6H6Cl6 un randament al reaciei de 80%.
+ *8. La clorurarea catalitic a benzenului se
c. CH2 = CH2 + HOH H CH CH OH
3 2
obine o mas de reacie ce conine benzen
AlCl nereac]ionat, monoclorobenzen, diclorobenzen, tri-
d. CH3 (CH2)2 CH3 3 CH3 CH(CH3) CH3
clorobenzen n raport molar 2:5:2:1. Calculeaz:
t
t
a. procentul de clor din masa de reacie;
e. CH3 CH CH3 CH3 C CH3 + H2 b. conversia util, conversia total i randamentul;
Cu
=

OH O c. masa de monoclorobenzen obinut n condi-


iile precizate, dac se utilizeaz 1560 kg benzen.
4. Reprezint ecuaiile reaciilor indicate i pre- *9. La descompunerea termic a metanului pen-
cizeaz tipul acestora: tru obinerea acetilenei se utilizeaz un volum de
h 4480 L metan (c.n.). n urma reaciei se obine un
a. toluen + Cl2
H2SO4 amestec gazos ce conine 20% C2H2, 10% CH4, restul
b. benzen + HNO3 H2 (procente molare). Calculeaz:

32
Cyan Yellow Magenta Black pag33

a. volumul de C2H2 obinut (c.n.); b. conversia *11. Se deshidrateaz la cald un amestec de 16,6
util, conversia total i randamentul obinerii g etanol i 1-propanol, folosind 20 g soluie H2SO4
acetilenei din metan. 98%. Dup ndeprtarea alchenelor, soluia de
*10. Prin nitrarea toluenului cu amestec sulfoni- H2SO4 are concentraia 77,16%, datorit apei for-
tric se obine un amestec ce conine n procente de mate prin deshidratarea celor doi alcooli.
mas 30% ortonitrotoluen, 60% paranitrotoluen, 6% a. Calculeaz raportul molar iniial etanol: 1-pro-
metanitrotoluen i 4% benzen nereacionat. tiind panol. b. Scrie formulele eterilor izomeri cu alcoolii.
c s-a obinut 2 m3 amestec final ( = 0,9 g/cm3) cu *12. Un amestec de propen\ [i butadien\ are
compoziia de mai sus, calculeaz: densitatea egal\ cu 2,15 g/L (c.n.). Calculeaz\:
a. conversia util, conversia total i randamentul; a. Raportul molar a hidrocarburilor din amestec;
b. masa de toluen necesar; c. masa de amestec sul- b. Compozi]ia `n procente de mas\ a amestecului;
fonitric necesar, ce conine 35% HNO3, 55% H2SO4 c. Volumul solu]iei de Br2/CCl4 0,2 M pentru bro-
i 10% ap. murarea total\ a 10 L amestec gazos (c.n.).

TEST DE EVALUARE
1. Alege termenii din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare:
a. Reacia prin care se desface un dublet............ se numete adiie (pi / sigma).
b. Clorurarea etanului are loc prin ................. (adiie / substituie).
c. Alchenele se formeaz prin ............. apei din alcooli (eliminarea / adiia).
d. Prin clorurarea fotochimic a benzenului se obine ............. hexaclorobenzen / hexaclorociclohexan).
e. Obinerea alcanilor din alchene are loc printr-o reacie de ............ a hidrogenului (substituie /
adiie).
2. Stabilete corespondena dintre compuii coloanei A i afirmaiile indicate n coloana B, nscriind n
dreapta cifrelor din coloana A literele corespunztoare din coloana B:

A B
H2SO4
1. .... C6H6 + HNO3 a. reacie de adiie
2. .... CH2 = CH CH3 + H2SO4 b. reacie de eliminare
H2SO4
3. .... 2-butanol c. reacie de substituie
t
4. .... CH CH + Br2 d. se formeaz un acid sulfonic

5. .... C6H6 + H2SO4 e. se formeaz o legtur multipl


f. n produsul de reacie predomin 2-butena

3. Reprezint ecuaiile reaciilor care indic:


a. adiia unui hidracid (HCl) la o hidrocarbur nesaturat;
b. substituia unui atom de hidrogen prin halogenarea unei arene;
c. obinerea propenei printr-o reacie de eliminare a apei dintr-un alcool;
d. izomerizarea unui alcan.
4. Prin nitrarea toluenului se obine TNT 2,4,6-trinitrotoluen (trotil), utilizat ca exploziv. Calculeaz:
a. masa de TNT obinut din 920 kg de toluen, dac randamentul reaciei de nitrare este 70%.
b. masa soluiei de acid azotic 63% necesar obinerii trinitrotoluenului.
*5. La clorurarea metanului se utilizeaz metan i clor n raportul molar 5:1 i se obine un amestec de
produi de reacie, n raportul molar CH3Cl:CH2Cl2:CHCl3:CCl4 = 5:3:2:1. Calculeaz:
a. volumele de CH4 i Cl2 (c.n.) necesare pentru a obine 2 kmoli CH3Cl. b. Cu, Ct [i randamentul.

33
Cyan Yellow Magenta Black pag34

Scade electronegativitatea REAC}II DE HALOGENARE


F
Reacia de halogenare reprezint procesul chimic prin care se intro-
Cl duc n molecula unui compus organic unul sau mai muli atomi de halo-
gen (F, Cl, Br, I).
Br

I Introducerea halogenilor n moleculele organice

Cre[te raza atomic\


Compuii halogenai cu fluor
Substituia atomilor Adiia halogenilor Substituirea unor
i iod se obin, n general, prin
de hidrogen din sau hidracizilor grupe funcionale cu
metode indirecte, din cauza
reactivitii prea mari a fluorului moleculele saturate la moleculele atomi de halogen, cu
i prea reduse a iodului. De sau aromatice nesaturate ajutorul unor reactivi
exemplu, prin reacia cu schimb
de halogen cu brom sau clor:

R X + MeX R X + MeX HALOGENAREA PRIN REAC}II DE SUBSTITU}IE


X = Cl, Br; X = F, I
Me = metal.
Halogenarea alcanilor
Halogenarea alcanilor reprezint o reacie de substituie, atomii de
clorometan hidrogen din moleculele alcanilor se substituie cu atomi de halogeni:
CH3-Cl
agent frigorific
R H + X2 R X + H X, X = Cl, Br
diclorometan
CH2Cl2 Condiii de reacie: lumin ultraviolet (h) sau temperatur
solvent
(300 600 C)
triclorometan
CHCl3
(cloroform) anestezic Activitatea individual\ 1
tetraclorometan
CCl4 lichid pentru stingerea
1. Pe baza cunotinelor dobndite n clasa a X-a, scrie ecuaiile reac-
incendiilor iilor chimice care au loc la clorurarea metanului.
2. Documenteaz-te n legtur cu aplicaiile practice ale celor patru
compui clorurai ai metanului.
{tiai c\ ...
Reacia alcanilor cu halogenii nu este un proces selectiv; n funcie de
primul compus organic raportul de combinare alcan-halogen, de natura halogenului, se obine un
utilizat ca narcotic n chirurgie
amestec de compui halogenai.
(1847) a fost cloroformul
(CHCl3); n zilele noastre a fost
De exemplu, clorurarea propanului:
h
nlocuit cu alte substane, din 2CH3 CH2 CH3 + 2Cl2 CH3 CH2 CH2 + CH3 CH CH3
cauza toxicitii sale mrite. 2HCl
Cl Cl
1-cloropropan 2-cloropropan
Activitatea individual\ 2
1. Scrie formulele de structur i denumirile celor patru compui mono-
clorurai rezultai la clorurarea fotochimic a izopentanului.

34
Cyan Yellow Magenta Black pag35

Denumirile celor 4 compui monoclorurai sunt: 1-cloro-2-metilbutan,


R 2-cloro-2-metil butan, 2-cloro-3-metil butan i 1-cloro-3-metil butan.
*Monohalogenarea butanului are loc cu formarea unui amestec de
compui halogenai; compoziia amestecului este variabil fiind determi-
nat de natura halogenului i condiiile de reacie.
2CH3 CH2 CH2 CH3 + 2X2 CH3 CH2 CH2 CH2 X + CH3 CH CH2 CH3 + 2 HX
X
1-halogenobutan 2-halogenobutan
(halogenur primar) (halogenur secundar)
Rezultatele experimentale obinute la monohalogenarea butanului sunt
prezentate n tabelul urmtor:
Reactivitatea relativ a atomi-
lor de hidrogen fa de atomii Halogenur Analiznd datele din tabelul
Halogen Condiii
de halogen nu depinde de natu- primar secundar alturat se observ c n ameste-
ra fiecrei hidrocarburi; ea de- X = Cl (h) 33 % 67 % cul de reacie predomin izome-
pinde numai de natura legturii rii cu halogen la carbonul secun-
X = Cl 300C 28 % 72 %
C H. dar fa de cei cu halogen primar.
X = Br (h), 130C 2% 98 %
 Reactivitatea relativ a legturii C H crete n ordinea:
Tabelul 2.1. Date experimentale la
CH3 < primar < secundar < teriar
monohalogenarea izobutanului Reactivitatea relativ a halogenilor descrete n ordinea:
Halo- Halogenur F > Cl >> Br (iodul nu reacioneaz).
Cond. n consecin, bromul mai puin reactiv substituie atomii de hidrogen
gen primar teriar
mai reactivi, deci este selectiv. Clorul, mai reactiv, este mai puin selectiv;
Cl (h) 65 % 35 %
el substituie toi atomii de hidrogen formnd amestecuri de izomeri.
Cl 300C 67 % 33 %
Br (h), 130C 1% 99 %
*Activitatea individual\ 3
1. Scrie ecuaia reaciei de monohalogenare a izobutanului.
2. innd cont de reactivitatea leg\turii C H i de cea a halogenilor,
explic valorile datelor experimentale obinute la clorurarea, respectiv
bromurarea izobutanului (tabel 2.1).
Legturile C H din neopen- *Monohalogenarea neopentanului (2,2-dimetilpropan), are loc cu for-
tan sunt de acelai tip. marea unui singur compus monohalogenat:
CH3 CH3
h
CH3 C CH3 + Cl2 CH3 C CH2Cl + HCl
CH3 CH3
1-cloro-2,2-dimetilpropan
(clorur\ de neopentil)

*Halogenarea sistemelor aromatice

Aminte[te-]i!
Neopentan model structural cu
bile [i tije La studiul chimiei, n clasa a X-a, ai aflat c arenele particip cu uu-
rin la reacii de substituie. Halogenarea benzenului are loc n condiii
catalitice (FeCl3). Scrie ecuaia reaciei de clorurare catalitic a benzenului.

35
Cyan Yellow Magenta Black pag36

OH Halogenarea fenolului are loc mai uor, cu vitez\ mai mare compara-
tiv cu benzenul; de exemplu, bromurarea fenolului se realizeaz cu ap de
brom.
OH OH
Br Br
+ 3Br2(aq) + 3HBr
Grupa OH este un sub-
stituent de ordinul I, care
Br
activeaz nucleul aromatic i n
consecin substituia are loc la 2,4,6-tribromofenol
fenol mai uor dect la benzen. (precipitat alb)
Activitate experimental\
Reacia de bromurare servete
la dozarea cantitativ a fenolului. Bromurarea fenolului
 Dizolv ntr-o eprubet cteva cristale de fenol n etanol.
 Adaug ap de brom n picturi, pn la apariia precipitatului.
OH Noteaz observaiile n tabelul activitii experimentale.
Cl
Prin tratarea fenolului cu ap de brom se formeaz 2,4,6-tribro-
mofenolul, sub forma unui precipitat alb, insolubil.

Cl
*Activitatea individual\ 4
2,4-diclorofenol (insecticid) tiind c halogenarea fenolului cu clor are loc cu formarea intermediar
a produilor monoclorurai i diclorurai, scrie ecuaiile reaciilor chi-
mice i denumirile compuilor mono-, di- i triclorurai rezultai de la
fenol.
Hidrocarburi nesaturate

C=C CC
HALOGENAREA PRIN REAC}II DE ADI}IE
Adiia X2 (X = Cl, Br) i HX (X = Cl, Br, I) la hidrocarburile nesaturate
alchene alchine
(alchene, alchine) are loc cu desfacerea legturii i formarea a dou
alcadiene
legturi (cte una la fiecare atom de carbon) prin fixarea celor dou
fragmente ale reactantului (X2 sau HX).
acetilen (obinut din carbid) De exemplu, adiia bromului la alchene i alchine constituie o reacie
de identificare (test de nesaturare) deoarece n prezena hidrocarburii
nesaturate, soluia de ap de brom galben-brun se decoloreaz.
Adiia bromului la propen duce la formarea unui compus dibromurat:
CH2 = CH CH3 + Br2 CH2 CH CH3
Br Br
ap de brom 1,2 - dibromopropan
(soluie galben-brun)
Adiia bromului la acetilen are loc cu formarea intermediar a
? Scrie formulele celor
1,2-dibromoetenei, iar n cele din urm a compusului tetrabromurat:
+Br +Br
doi stereoizomeri cis [i HC CH
2
BrCH = CHBr 2
Br2CH CHBr2
trans 1,2 - dibromoeten. 1,2 - dibromoeten 1,1,2,2 - tetrabromoetan
(cis, trans)

36
Cyan Yellow Magenta Black pag37

Adiia hidracizilor
La alchenele substituite simetric, adiia hidracizilor nu este orientat:
Clorura de etil se utilizeaz ca CH2 = CH2 + HCl CH3 CH2 Cl
anestezic sub denumirea de cloroetan (clorur de etil)
kelen. La alchenele substituite asimetric, adiia hidracizilor are loc orientat,
respectndu-se regula lui Markovnikov; de exemplu, adiia acidului
Regula lui Markovnikov: bromhidric la propen are loc cu fixarea bromului de atomul de carbon
Cnd o molecul HX se adiio- mai srac n hidrogen:
neaz la o alchen substituit CH2 = CH CH3 + HBr CH3 CH CH3
asimetric, X se leag la atomul
de carbon al legturii duble Br
care are un numr mai mic de 2-bromopropan
atomi de hidrogen.
n prezena peroxizilor (ex.: Na2O2) adiia HBr la alchenele cu dubl
legtur marginal are loc invers regulii lui Markovnikov:
Dintre hidracizi, numai HBr Na O (peroxizi)
se poate adiiona n prezena CH2 = CH CH3 + HBr
2 2
CH2 CH2 CH3
peroxizilor. Br
Adiia HBr la acetilen are loc n dou etape:
HC CH + HBr H2C = CHBr
bromoeten (bromur de vinil)
H2C = CHBr + HBr H3C CHBr2
1,1-dibromoetan

*Activitatea individual\ 5
1. Pe baza cunotinelor dobndite n legtur cu reaciile de halogenare
ale hidrocarburilor (n clasa a X-a i a XI-a) completeaz ecuaiile reaci-
ilor chimice, preciznd denumirile compuilor halogenai rezultai.
a. CH2 = CH CH3 + Cl2 A
500C
b. CH2 = CH CH3 + Cl2 D
HgCl2/C +HCl
c. HC CH + HCl E G
t

d. FeBr3 L
+ Br2 e. + 3Cl2 M

CH3 h , FeCl3 N + N
f. + Cl2
+Cl +Cl
h P
2
R
2
S
h h
Obiecte din material plastic 2. Indic utilizrile practice ale substanelor notate cu literele E i M.
ob]inute prin polimerizarea
clorurii de vinil, etenei [.a.
3. Calculeaz volumul solu]iei 3 M HCl utilizat pentru ob]inerea com-
pusului E de le exerci]iul 1.c [tiind c\ s-au folosit 268,8 m3 acetilen\ (c.n.).
*4. La bromurarea a 940 kg fenol se ob]ine un amestec cu masa de
1 508,8 kg format din o-bromofenol, p-bromofenol [i fenol nereac]ionat.
Calculeaz\:
a. randamentul de transformare a fenolului;
b. masa de fenol ce se poate recupera cu un randament de 86,3% la
sfr[itul reac]iei.

37
Cyan Yellow Magenta Black pag38

{tiai c\ ... COMPU{I HALOGENA}I.


n anul 1956 a fost obinut Rol fiziologic. Ac]iune poluant\.
un anestezic cu toxicitate redus Freoni distrugerea stratului de ozon
numit halothan lichid inco-
lor cu miros plcut, a crei for- Compuii halogenai, n general sunt toxici i cancerigeni. Unii
mul structural este: compui halogenai ai metanului i etanului au aciune narcotic, fiind uti-
lizai ca anestezice (CHCl3, CCl4, Cl2HC-CH2Cl, C2H5Cl .a.).
F3C CHClBr
Compuii halogenai au aciune poluant att asupra organismelor
Indic denumirea IUPAC (sunt utilizai ca insecticide) ct i asupra mediului (ap, sol, aer).
a halothanului! Freonii derivai fluoroclorurai ai metanului, sunt compui organici
cu aplicaii practice deosebite, dar n acelai timp extrem de poluani pen-
tru atmosfer.
CFxCl4-x lichid rcitor pentru aparate
freoni de aer condiionat

ageni frigorifici

solveni pentru spray-uri


Freonul este utilizat ca
solvent sub presiune n tuburile CF2Cl2 difluorodiclorometan (freon) este cel mai important i
spray-urilor.
frecvent utilizat dintre reprezentanii derivailor fluoroclorurai ai meta-
nului. Freonul (CF2Cl2) este gaz n condiii normale (p.f. = 30C). Astfel
este uor lichefiabil sub presiune, dar se evapor rapid cnd presiunea
{tiai c\ ... este ndeprtat. Din acest motiv se utilizeaz ca solvent n spray-uri,
D.D.T.-ul (p,p-diclorodife- aerosoli, este frecvent utilizat n instalaiile frigorifice. n acelai timp,
niltricloroetanul) a fost obinut este un bun solvent deoarece este inert, stabil i neinflamabil.
prima dat de Ziedler (1873), Din cauza iner]iei chimice a freonilor, acetia rmn n atmosfer timp
dar proprietile sale de insecti- ndelungat, putnd s ajung la altitudini mari i s atace stratul protector
cid sunt descoperite de P. Mler de ozon.
(1939) pentru care acesta pri- n ultima vreme, consumul de freoni s-a redus semnificativ; la nivel
mete premiul Nobel. mondial se preconizeaz nlocuirea total a acestor compui, din cauza
D.D.T. se folosete ca efectului extrem de periculos pe care l au asupra distrugerii stratului de
insecticid de contact i la com- ozon al atmosferei.
baterea malariei; n agricultur
Stratul de ozon din atmosfer protejeaz biosfera mpotriva radiaiilor
este interzis din cauza persis-
tenei sale n sol i ap.
ultraviolete, pe care le absoarbe. Datele statistice (la nivel mondial) indic
D.D.T. a fost utilizat n tim- faptul c diminuarea cu 10 % a cantitii totale de ozon ar conduce la
pul celui de-Al Doilea Rzboi creterea cu 20 % a radiaiilor ultraviolete, cu consecine biologice foarte
Mondial pentru distrugerea grave (cancer de piele, cataract, disfuncii ale sistemelor de reglare a
paraziilor (pduchilor) i a n- proceselor fiziologice). S-a observat apariia unor guri de ozon, motiv
arilor care au r\spndit malaria. pentru care multe organisme ecologiste au solicitat reducerea i nlo-
cuirea ct mai urgent cu putin a derivailor fluoroclorurai ai metanului.
Cl
Cl3C HC
Cl
Importan]a deriva]ilor halogena]i

p,p-diclorodifeniltricloroetan Datorit reactivitii lor, compuii halogenai sunt intermediari impor-


(D.D.T.) tani n multe sinteze organice, n urma crora se obin diverse clase de

38
Cyan Yellow Magenta Black pag39

solveni compui organici: alcooli, amine, eteri, compui carbonilici, compui car-
boxilici, nitrili, esteri .a.
Totodat, compuii halogenai au multiple utilizri. n tabelul 2.2 sunt
Compui
halogenai {insecticide
erbicide
anestezice
prezentate utilizri ale compuilor halogenai frecvent ntlnii (despre
importana practic a freonilor s-a fcut referire n pagina anterioar).
mase plastice Tabelul 2.2. Utiliz\ri ale compu[ilor halogena]i

Compui halogenai
Utilizri
(denumire, formula de structur)

Cu excepia clorometanului (CH3Cl) gaz (c.n.), ceilali compui clorurai ai


Compui clorurai ai CH4 metanului sunt lichizi (c.n.).
CH3Cl clorometan Clorometanul este utilizat ca agent frigorific i agent de metilare. Ceilali
CH2Cl2 diclorometan compu[i clorura]i sunt buni solveni pentru grsimi, uleiuri, cear, nemetale
CHCl3 triclorometan (cloroform) (sulf, fosfor, iod, brom); sunt utilizai ca ageni de degresare i curire. Au aci-
CCl4 tetraclorometan (tetraclo- une narcotic (CHCl3 primul anestezic utilizat). CCl4 se utilizeaz ca aneste-
rur de carbon) zic n medicina veterinar, ca lichid de umplere a extinctoarelor la stingerea
incendiilor (este toxic n cazul inhal\rii).
Compuii halogenai ai etanului sunt, n general, folosii ca solveni i narcotici.
Kelenul, folosit pentru anestezia general, prezint toxicitate mare; n can-
Compui halogenai ai C2H6 titi mai mici se utilizeaz n anestezii locale, prin pulverizare pe piele (n spe-
CH3 CH2 Cl cloroetan (kelen) cial n stomatologie). Se evapor rapid, fiind uor volatil (p.f. = 12oC). n sinteza
BrCH2 CH2Br 1,2-dibromoetan organic se utilizeaz ca agent de etilare.
BrClCH CF3 2-bromo-2-cloro- 1,2-dibromoetanul este folosit ca aditiv pentru petrol n sinteza organic; acest adi-
1,1,1-trifluoroetan (halothan). tiv transform plumbul din tetraetil plumb (C2H5)4Pb, n bromur de plumb, uor
volatil, care se ndeprteaz prin gazele de eapament i astfel se previne depu-
nerea particulelor de plumb i oxid de plumb (care ncetinesc arderea benzinei).

Clorura de vinil este utilizat pentru obinerea maselor plastice de tip PVC. n
Compui halogenai ai C2H4 funcie de aditivii utilizai se obine PVC rigid folosit pentru instalaii sani-
H2C = CH Cl cloroeten (clo- tare, izolatori electrici, piese pentru industria constructoare de maini, butelii,
rur\ de vinil) evi, conducte, obiecte de uz casnic i PVC flexibil folosit pentru piele sin-
Cl2C = CHCl tricloroeten tetic (mbrcminte, nclminte), izolatori electrici, obiecte de uz casnic
F2C = CF2 tetrafluoroeten (covoare, linoleum, discuri .a.).
(perfluoroeten) Tricloroetena este solvent pentru o gam divers de substane (grsimi, colo-
rani, uleiuri, cear .a.) i se folosete ca agent de curire chimic.
Tetrafluoroetena este un gaz care prin polimerizare formeaz (F2C CF2)n,
polimer folosit la obinerea teflonului compus cu rezisten i stabilitate
chimic i termic ridicat; teflonul se utilizeaz la confecionarea vaselor de
gtit, a unor vase de laborator .a.

Una dintre ntrebuinrile importante ale compuilor halogenai este utilizarea


lor ca insecticide i erbicide; acestea distrug selectiv paraziii i buruienile.
Bromoetena se folosete ca rodenticid (substan toxic folosit pentru dis-
trugerea roztoarelor) i agent fungicid.
Ali compui halogenai
Hexaclorociclohexanul reprezint un amestec de cinci stereoizomeri; dintre
CH2 = CH Br bromoeten\
acetia, izomerul are activitatea insecticid cea mai ridicat i se afl n procent
C6H6Cl6 hexaclorociclohexan.
de 13 % n amestecul rezultat prin adiia Cl2 la benzen. Acest izomer, cunoscut
sub numele de gamexan (lindan) este volatil, astfel nct nu rmne depus pe
legumele i fructele tratate, spre deosebire de DDT, care persist timp ndelun-
gat.

39
Cyan Yellow Magenta Black pag40

CH
REAC}II DE NITRARE
Reacia de nitrare reprezint procesul chimic prin intermediul cruia se
C NO2 introduc n molecula unui compus organic una sau mai multe grupe nitro,
Trinitrotoluenul (trotil) este o NO2 (prin substituirea atomului de hidrogen legat de un atom de carbon).
substan solid, utilizat ca
Reacia de nitrare se aplic att sistemelor alifatice ct i celor aro-
exploziv n scopuri militare sau
panice. Aprins n aer, arde
matice; se practic frecvent, datorit utilizrilor compuilor rezultai, n
linitit cu mult fum; amorsat n special pentru sistemele aromatice (hidrocarburi i derivai ai acestora).
oc termic explodeaz violent.
Explozia TNT-ului reprezint o Aminte[te-]i!
ardere brusc a carbonului i n clasa a X-a ai studiat reacia de nitrare a hidrocarburilor aromatice.
hidrogenului coninut, pe sea-
ma oxigenului din grupa nitro. Activitatea individual\ 6
1. Completeaz ecuaiile reaciilor chimice precizate mai jos:
NO2
H SO H SO
a. + ?
2 4
+ HONO2
2 4
? + H2O
H2O H2O
nitrobenzen 1,3-dinitrobenzen
CH3 CH3 CH3
NO2
H SO HONO2/H2SO4 HONO2
b. 2 + 2HONO2
2 4
+ ? T.N.T.
H2O H2O H2SO4
NO2
2. Utiliznd cunotinele anterioare indic utilizrile nitrobenzenului.

Explozie produs\ de TNT


Importan practic prezint i nitrarea unor derivai ai hidrocar-
{tiai c\ ...
burilor aromatice. n cele ce urmeaz se va studia nitrarea fenolului i
fenolul a fost descoperit n *nitrarea acidului benzoic.
1834, fiind izolat din gudronul
de crbune; a fost numit acid Nitrarea fenolului
carbolic, nume nc utilizat une-
ori pentru fenolul lichid ce con- Fenolul este cel mai important compus hidroxilic aromatic. Denu-
ine 5 % ap. ncepnd cu anul mirea de fenoli atribuit compuilor hidroxilici cu grupa OH legat de
1841 se numete fenol. nucleul aromatic, s-a pstrat prin tradiie; ca i radicalul fenil (C6H5), fen
unii derivai ai fenolului i
provine din limba greac (la phenain = a lumina), cuvnt care amintete
utilizezi ca arome: vanilina,
eugenolul, timolul. descoperirea benzenului n gazul de iluminat.
Reacia de nitrare a fenolului are loc cu formarea unor compui dife-
Eugenolul este constituent rii, n funcie de condiiile de reacie:
principal al uleiului de cuioare, Cu acid azotic diluat, la temperatura camerei, se formeaz amestec
prezent n scorioar. de orto- i para-nitrofenol
Timolul se gsete n uleiul de OH HO OH
cimbru. Denumirea tiinific a NO2
timolului este 3-metil-6-izopro- 2 + 2HONO2 + + 2HOH
pilfenol.
Reprezint formula structu- NO2
ral a timolului!
orto-nitrofenol para-nitrofenol

40
Cyan Yellow Magenta Black pag41

 Cu acid azotic mai concentrat se formeaz 2,4dinitrofenol i


Grupa hidroxil este substi-
2,4,6trinitrofenol.
tuent de ordinul I i orienteaz
noul substituent n poziiile orto OH HO HO
i para. NO2 O2N NO2
+ 2HONO2 + HONO2
2H2O H2O

NO2 NO2
Grupa hidroxil activeaz nu-
cleul aromatic, reaciile de sub- 2,4-dinitrofenol 2,4,6,-trinitrofenol
stitu]ie avnd loc la fenol mai (acid picric)
uor dect la benzen.
Acidul picric este o substan solid de culoare galben, utilizat la
Acidul picric este un acid
organic tare n comparaie cu
ob]inerea unor coloran]i, a unor explozivi i `n chimia analitic\.
ali acizi organici.
Activitate experimental\
Nitrarea fenolului
 ntr-o eprubet se introduc aprox. 1 g fenol cu cteva picturi de ap,
pn la formarea unui lichid uleios, omogen.
 n alt eprubet se amestec 3mL HNO3 conc. cu 3 mL ap (rcind
sub jet de ap).
 Acidul azotic diluat (1:1) se toarn foarte ncet, , n picturi, n fenol,
agitnd i rcind eprubeta. Reacia este violent.
 Produsul obinut se toarn ntr-un volum de ap de trei ori mai mare,
se agit, se las s se decanteze i se trece uleiul care se separ ntr-o
eprubet cu ap (cu pipeta), pentru a doua splare.
 Amestecul se introduce ntr-o eprubet mai larg, prevzut cu un tub
recurbat (fig. al\turat\).
Instala]ie pentru distilarea Eprubeta se fixeaz ntr-un stativ, se adaug aprox. 3 mL ap i o
nitrofenolului bucic de piatr ponce.
 Amestecul se nclzete cu atenie la flacra unui bec de gaz; n epru-
beta de colectare va distila un lichid tulbure, cu miros de migdale
amare (ortonitrofenolul), ce se separ la rcire sub forma unor
cristale aciculare galbene i uor fuzibile.
Grupa carboxil este substi-
tuent de ordinul II i orienteaz
noul substituent n poziia meta.
*Nitrarea acidului benzoic
Grupa carboxil dezactiveaz
nucleul aromatic, reaciile de Nitrarea acidului benzoic are loc cu formarea acidului meta-nitroben-
substituie avnd loc mai greu zoic; reacia are loc n condiii mai energice dect n cazul benzenului.
dect la benzen. COOH COOH

H SO
+ HONO2
2 4
+ H2O
NO2
acid benzoic acid meta-nitrobenzoic

Poziiile ale naftalinei sunt Importan]a reac]iei de nitrare
mai reactive dect ; la nitrarea
direct se formeaz numai de-
rivai n poziii . Reacia de nitrare prezint aplicaii deosebite n special pentru
compuii rezultai prin nitrarea sistemelor aromatice. Astfel, nitroben-

41
Cyan Yellow Magenta Black pag42

zenul, un lichid uleios, galben-deschis, se utilizeaz ca intermediar n indus-


tria medicamentelor i a coloranilor, n industria parfumurilor, datorit
mirosului specific de migdale amare, pentru sinteza anilinei (amin aroma-
tic\). Polinitroderiva]ii aromatici se utilizeaz, datorit coninutului mare de
oxigen, ca explozivi att n scopuri militare ct i n scopuri panice.
Activitatea individual\ 7
1. Prin nitrarea succesiv a benzenului se obine meta-dinitrobenzen.
Dac se introduc n reacie 0,5 moli benzen i 1,4 moli HNO3 i s-au
obinut 0,4 moli metadinitrobenzen, calculeaz: a. randamentul reaciei;
b. procentul molar de benzen reac]ionat.
Coloran]i
*2. La nitrarea fenolului se separ\ un amestec de mono- [i trinitrofenol
cu un con]inut `n azot de 17,25%. Calculeaz\ raportul molar mononitro-
fenol: trinitrofenol.
*3. La nitrarea acidului benzoic rezult\ un amestec cu masa de 1029 g
format din acid m-nitrobenzoic [i m, m-dinitrobenzoic. Randamentul de
transformare al acidului benzoic `n acid m-nitrobenzoic este 90%.
R SO3H Calculeaz\: a. masa de acid m, m-dinitrobenzoic; b. num\rul de moli de
acid sulfonic alifatic acid azotic consumat.

Ar SO3H
acid sulfonic aromatic *REAC}II DE SULFONARE
Reacia de sulfonare reprezint procesul chimic prin intermediul
Acizii sulfonici sunt derivai cruia se introduc n molecula unui compus organic una sau mai multe
organici ai acidului sulfuric; ei grupe sulfonice (SO3H).
deriv, formal, prin nlocuirea
grupei OH din HO SO3H (aci- Sulfonarea se realizeaz, n general, prin aciunea acidului sulfuric
dul sulfuric) cu un radical oleum, ce conine 520% SO3 liber, asupra hidrocarburilor sau a derivailor
organic.
acestora. Compuii organici cu grupe sulfonice se numesc acizi sulfonici.

Acizii sulfonici sunt acizi tari Aminte[te-]i!


comparativ cu ceilali acizi
organici. n clasa a X-a ai studiat reacia de sulfonare, la proprietile chimice
Acizii sulfonici prezint pro- ale arenelor.
prietile caracteristice acizilor
minerali: *Activitatea individual\ 8
 ionizarea n soluii apoase
 reacii cu metale, oxizi meta- 1. Completeaz ecuaiile reac]iilor chimice:
lici, baze
SO3H CH3
 reacii cu sruri ale acizilor
mai slabi
Acidul benzensulfonic, fiind
a. + e + H2O b. + e G + G
H2O
un acid tare, este puternic ioni-
zat n soluii apoase: acid benzensulfonic
t1 A
C6H5 SO3H + H2O
+
C6H5SO 3 + H 3O
c. +e t1 < t2
anion H2O t
benzensulfonat 2 D

42
Cyan Yellow Magenta Black pag43

Aminte[te-]i! 2. Utiliznd cunotinele dobndite n anii anteriori, scrie ecuaiile reac-


iilor chimice ale acidului benzensulfonic cu: a. Zn; b. NaOH;
n clasa a X-a ai studiat noi- c. Na2CO3; d. CH3COOK.
uni referitoare la detergeni. 3. Utiliznd cunotinele dobndite n clasa a X-a, indic\ cteva aplicaii
Clasificnd detergenii (anio- practice ale acizilor sulfonici ai sistemelor aromatice.
nici, cationici, neionici) ai aflat
c\ din categoria srurilor uti-
lizate pentru obinerea deter- *Sulfonarea anilinei
genilor anionici fac parte:
+
Anilina (fenilamina) este cea mai important amin aromatic primar.
R SO 3Na Prin tratarea anilinei cu acidul sulfuric, are loc ntr-o prim etap, o reacie
 alchilsulfonai de sodiu, de neutralizare (reacie exoterm, ca orice neutralizare acid-baz) cu for-
cu 1218 atomi de carbon marea sulfatului de anilin. Prin nclzirea sulfatului de anilin, timp mai
ndelungat (24 ore) se obine acidul sulfanilic (acid p-aminobenzen sul-
R

SO 3Na
+ fonic). Intermediar, n aceast reacie, se formeaz acidul fenilsulfamic
care, la 100C, trece n amestecul de acizi orto i paraaminobenzensul-
 alchilbenzensulfonai fonici; la timp ndelungat de nclzire se obine compusul cel mai stabil
de sodiu, cu 1418 atomi din punct de vedere termodinamic acidul sulfanilic:
de carbon. +
NH2 NH3]HSO4 NH SO3H NH2
t transpozi]ie
+ H2SO4 + H2SO4
H2O t
anilin sulfat acid de acid SO3H
fenilamoniu fenilsulfamic
(sulfat de anilin) acid
p-aminobenzensulfonic
Detergen]i (acid sulfanilic)

Detergenii anionici, spre Acidul sulfanilic este un intermediar important, utilizat n industria
deosebire de spunuri, formea- coloranilor.
z sruri de calciu, magneziu
solubile n ap i astfel, pot fi
folosii i n apele dure sau n
Importan]a reac]iei de sulfonare
soluii acide; se utilizeaz n
spltorii, la splarea manual a Produii reaciilor de sulfonare au aplicaii importante, att pentru fap-
vaselor, avnd proprieti de tul c sunt intermediari n alte sinteze organice, ct i pentru utilizrile
curare excelente i o bun ca- practice ale compuilor rezultai. Astfel, acizii sulfonici se utilizeaz pentru:
pacitate de spumare. Din pca- obinerea fenolilor/naftolilor
te, detergenii anionici nu sunt industria coloranilor
biodegradabili, afectnd flora i obinerea detergenilor
fauna apelor n care ajung.

Activitatea individual\ 9
1. Indic denumirile tiinifice ale srurilor precizate, utilizate ca detergeni:
+
a. CH3 (CH2)10 CH2 SO3 Na

+
b. CH3 (CH2) SO 3Na
9

43
Cyan Yellow Magenta Black pag44

2. Calculeaz numrul atomilor de carbon din detergentul anionic de tip alchilsulfonat de sodiu ce
conine 10,66%S.
3. Prin sulfonarea benzenului se obine, n anumite condiii, un amestec organic ce conine acid ben-
zensulfonic : acid metabenzendisulfonic : benzen nereacionat n raportul molar 8 : 1 : 1. Calculeaz:
a. Conversia util, conversia total i randamentul. b. Masa de H2SO4 100% necesar pentru a obine
1502 kg amestec de acizi sulfonici, tiind c concentraia acidului sulfuric rezidual nu trebuie s scad sub 70%.
4. Pentru obinerea acidului sulfanilic se utilizeaz 10 mL anilin ( = 0,9 g/cm3) i soluie de acid sul-
furic 98% n exces. Calculeaz: a. masa de acid sulfanilic obinut, tiind c n urma operaiilor de filtrare,
splare i purificare se pierd 20% din substana obinut; b. masa soluiei de acid sulfuric necesar, dac
se folosete un exces de 10% fa de cantitatea necesar teoretic\;
5. Se obine fenol pornind de la benzen, utiliznd metoda topirii alcaline, prin urmtoarea succesiune de
reacii:
SO3H SO3Na

sulfonare neutralizare topire alcalin\


+ H2SO4
H O
+ NaOH
H O
+ 2NaOH
Na SO
2 2 2 3

acid benzensulfonic benzensulfonat


de sodiu
ONa+ OH

topire alcalin\ acidulareNa SO
+ HCl
NaCl
2 3

fenoxid de sodiu fenol


a. Calculeaz masa de fenol obinut din 5 tone de benzen de puritate 78%, considernd randamentul
fiecrei transformri de 80%; b. Calculeaz masa de fenol obinut din cele 5 t benzen 78%, considernd
c randamentul global al transformrii este 80%. Compar rezultatele. c. Metoda topirii alcaline este una
din cele mai vechi metode de obinere a fenolilor; n prezent, metoda se aplic n special pentru obi-
nerea naftolilor. Scrie succesiunea ecuaiilor pentru obinerea -naftolului pornind de la naftalin.

REAC}II DE ALCHILARE

Reacia de alchilare reprezint procesul chimic prin care se introduc


n molecula unui compus organic unul sau mai muli radicali alchil, R
(prin substituirea atomilor de H din hidrocarburi sau derivai ai acestora).

Alchilarea se realizeaz, n principal, prin urmtoarele ci:

Substituirea unui atom de hidrogen de la un atom de carbon din nucleul


Substituirea unui atom de
aromatic alchilarea Friedel-Crafts, ce reprezint procesul de alchilare
hidrogen de la alt atom dect
a arenelor cu halogenuri de alchil sau alchene, n prezena AlCl3.
cel de carbon, de la azot sau
de la oxigen, precum: alchi- R
larea aminelor sau a compu-
AlCl
ilor hidroxilici. + R Cl
3
+ HCl

44
Cyan Yellow Magenta Black pag45

Friedel i Crafts au descope- Aminte[te-]i!


rit n 1877, proprietatea clorurii
de aluminiu de a cataliza reacia n clasa a X-a, la studiul arenelor ai aflat despre alchilarea Friedel
benzenului (sau a altor arene) Crafts procesul chimic prin care atomi de hidrogen din moleculele
cu derivai halogenai. arenelor se substituie cu radicali alchil.

Activitatea individual\ 10
n industrie, se folosesc n lo-
cul derivailor halogenai al- 1. Completeaz ecuaiile reaciilor chimice:
chene n prezena AlCl3 i a CH3
urmelor de ap; de fapt, are loc
tot o reacie de alchilare, n pre- AlCl
zena compusului halogenat, a. + A
3
+ HCl
care se formeaz n mediul de toluen
reacie:
AlCl3 + 3HOH Al(OH)3 + 3HCl AlCl3
b. + CH3 CH2 Cl D + HCl
CH2 = CH2 + HCl H3C CH2 Cl

AlCl3 /H2O
c. + CH2 = CH2 D
Polistirenul (CH2 CH)n
C6H5 AlCl
d. 2 + E
3
CH2 CH2 + 2HCl
este un polimer utilizat pen-
tru confecionarea ambalajelor *2. Prin dehidrogenarea compusului D (reacie de eliminare) se obine
fragile, izolator pentru perei, stirenul, compus cu importan deosebit, utilizat pentru obinerea poli-
rezervoare, izolator termic .a. stirenului i a cauciucului sintetic. Scrie ecuaia reaciei de dehidrogenare.

Alchilarea benzenului cu propen\

Alchilarea benzenului cu propen reprezint un proces chimic princi-


pal al industriei chimice organice, deoarece produsul rezultat izo-
propilbenzenul, numit uzual cumen, este un intermediar important pen-
tru obinerea altor compui organici.
Polistirenul expandat se utilizeaz\ H3C CH CH3
pentru izolarea pere]ilor
AlCl
+ CH2 =CH CH3
3
(H2O)
Cumen izopropilbenzen
(cumen)
fenol aceton cauciuc Catalizatorul, AlCl3, formeaz cu urmele de ap HCl necesar pentru
sintetic obinerea compusului halogenat:
AlCl3 + 3H2O Al(OH)3 + 3HCl
CH2 = CH CH3 + HCl CH3 CH CH3
La alchilarea benzenului cu H3C CH CH3
Cl
propen se utilizeaz frecvent Cl
H2SO4 drept catalizator, n locul AlCl3
AlCl3. + CH3 CH CH3
HCl

45
Cyan Yellow Magenta Black pag46

colorani Cumenul este folosit n industria chimic pentru a obine:


 fenol
erbicide fenoplaste aceton (propanon, dimetilceton)
 cauciuc sintetic
Fenol
*Fenolul i acetona se obin din cumen n urma unui proces de oxi-
medicamente antiseptic
dare a izopropilbenzenului autooxidare:
O OH
fibre sintetice H3C CH CH3 H3C C CH3 OH
(relon)
H2SO4
+ O2 t, presiune
+ CH3 C CH3

=
O
izopropilbenzen hidroperoxid fenol aceton
Acetona de cumen
Cauciucul sintetic se obine utiliznd produsul de dehidrogenare al
solvent sticl produse izopropilbenzenului.
plexi farmaceutice H3C CH CH3 H3C C = CH2

t, presiune
+ H2
eliminare

H2C = CH CH = CH2
izopropilbenzen -metilstiren
butadiena -metilstirenul constituie un monomer important, alturi de butadien,
n obinerea cauciucului Carom 1500.

*Activitatea individual\ 10

Fenolii provenii de la toluen 1. Completeaz ecuaiile reaciilor:


sunt cunoscui sub numele de CH3
crezoli.
OH OH OH
CH3 a. AlCl3
+ 2CH3Cl A + A + 2HCl
OH
CH3 AlCl
CH3 b. + 2CH3Cl
3
D + D + 2HCl
o-crezol m-crezol p-crezol
CH2Cl

AlCl
c. +
3
E + HCl

d. 2 + Cl CH2 Cl E + HCl
2. n procesul de alchilare a benzenului cu eten, se obine un amestec
ce conine benzen nereac]ionat, etil-, dietil- [i trietilbenzen n raportul
molar benzen : etilbenzen : dietilbenzen : trietilbenzen egal cu 6:4:1:1.
Calculeaz: a. raportul molar benzen: eten la nceputul reaciei; b. con-
versia util, conversia total i randamentul; c. masa (kg) de etilbenzen
care se obine, n condiiile date, din 1560 kg benzen.

46
Cyan Yellow Magenta Black pag47

*Alchilarea aminelor (Alchilare Hofmann)


N H
H H Att amoniacul ct i aminele au un dublet de electroni neparticipant
amoniac la azot i pot lega coordinativ radicali hidrocarbonai provenii din com-
pui halogenai, sulfai de alchil, alcooli .a.
n prima etap se formeaz o halogenur de alchilamoniu (sare ioni-
zat) prin coordinarea radicalului hidrocarbonat.
R NH2 amin primar +
NH3 + CH3 CH2 I CH3 CH2 NH3]I
R NH R amin secundar
iodur\ de etilamoniu
R N R amin teriar Sarea de amoniu rezultat formeaz n exces de amoniac amina corespun-
ztoare:
R +
+

+
CH3 CH2 NH3]I + NH3 CH3 CH2 NH2 + NH4I
R4N ]X sare cuaternar etilamin
de amoniu n continuare, amina poate lega, prin intermediul dubletului de elec-
troni, ali radicali hidrocarbonai.
+

CH3 CH2 NH2 + CH3 CH2I (CH3 CH2)2N H2]I
A +BA B
iodur de dietilamoniu
legtur coordinativ
Sarea de amoniu formeaz, n exces de amoniac, amina corespunztoare:
+ +

(CH3 CH2)2N H2]I + NH3 (CH3 CH2)2NH + N H4I
dietilamina
Prin aceleai transformri amina secundar se transform n amin
Amoniacul se poate alchila i teriar:
prin reacia cu compui dihalo-
genai, rezultnd diamine: +

(CH3 CH2)2NH + CH3 CH2I (CH3 CH2)3N H]I
CH2 CH2 + 4NH3 CH2 CH2 iodur de trietilamoniu
+ +

Br Br NH2 NH2 (CH3 CH2)3N H]I + NH3 (CH3 CH2)3N + N H4I
+ 2NH4Br trietilamina
n cele din urm, n exces de compus halogenat, amina teriar se
transform n sare cuaternar de amoniu prin coordinarea radicalului
hidrocarbonat.
+

(CH3 CH2)3N + CH3 CH2I (CH3 CH2)4N ]I
iodur de tetraetilamoniu
n procesul de alchilare a amoniacului i aminelor cu derivai haloge-
nai se obine un amestec de amine primare, secundare, teriare i sruri
cuaternare de amoniu.
Ca agent de alchilare, n locul compuilor halogenai se pot utiliza sulfai
de alchil, neutri sau acizi; astfel N, N-dimetilanilina (utilizat pentru obi-
nerea coloranilor) se obine prin alchilarea anilinei cu sulfat acid de metil.

NH2 N(CH3)2
August Wilhelm von Hofmann
(18181892) este renumit pentru
activitatea legat de compuii cu + 2CH3 OSO3H + 2H2SO4
azot, n special pentru studiul
coloranilor. N, Ndimetilanilina

47
Cyan Yellow Magenta Black pag48

~ntruct prin alchilarea direct\ Activitatea individual\ 12


a amoniacului se ob]ine un ames-
tec de amine primare, secunda- Prin alchilarea amoniacului cu deriva]i halogena]i se ob]ine un amestec
re, ter]iare [i s\ruri cuaternare de amine primare, secundare, ter]iare [i s\ruri cuaternare de amoniu.
de amoniu, valoarea preparativ\ Precizeaz\ care este produsul majoritar ce se formeaz\ prin alchilarea
a metodei este limitat\. amoniacului cu bromometan, dac\:
a. amoniacul este `n exces;
b. compusul halogenat este `n exces.

CH2 CH2 *Alchil\ri cu oxid de eten\


O
Oxidul de eten (etilenoxid, Produii unor reacii de alchilare cu oxid de eten prezint interes practic
epoxietan) este cel mai simplu eter n industria detergenilor, ntruct ace[tia au proprieti tensioactive.
ciclic; el este un gaz (p.f. 12C) Oxidul de eten prezint reactivitate chimic mare datorit ciclului de
inflamabil i exploziv, solubil n trei atomi, puternic tensionat; datorit stabilitii reduse particip uor la
ap i solveni organici.
reaciile chimice prin care se deschide ciclul.
Oxidul de eten este folosit ca agent de alchilare al unor substane ce
prezint grupe O H, > N H .a.). n reaciile n care particip oxidul
CH2 CH2 de eten, se desface ciclul i se introduc grupe etoxi, CH2 CH2 O
O
ntr-o alt molecul; astfel de reacii se numesc reacii de etoxilare, sau
etoxilri i n situaia introducerii mai multor grupe au loc polietoxilri.
CH2 CH2 O
etoxi Alchilarea alcoolilor decurge cu formarea unui hidroxi-eter sau
hidroxi-polieter.
(CH2 CH2 O)n R CH2 O H + CH2 CH2 R CH2 O CH2 CH2 O H
polietoxi O hidroxi-eter
R CH2 O H + nCH2 CH2 R CH2 O (CH2 CH2 O)n H
COC O hidroxi-polieter
 Alchilarea amoniacului duce la formarea unor produi de alchilare
legtur eteric
ce difer prin raportul molar amoniac: oxid de eten
NH3 + CH2 CH2 NH2 CH2 CH2 OH
O etanolamin
NH3 + 2CH2 CH2 NH(CH2 CH2 OH)2
O dietanolamin
NH3 + 3CH2 CH2 N(CH2 CH2 OH)3
O trietanolamin
 Alchilarea aminelor primare are loc cu formarea unor produi mono-
i dialchilai; de exemplu, la alchilarea anilinei cu oxid de eten se formeaz:

NH2 NH CH2 CH2 OH

+ CH2 CH2
Detergenii ionici au fost nlocuii O
treptat cu detergeni neionici care N--hidroxietilanilina
au putere de splare mai mare i
totodat sunt biodegradabili.

48
Cyan Yellow Magenta Black pag49

NH2 N(CH2 CH2 OH)2

+ 2CH2 CH2
O
N,N-di(-hidroxietil)anilina
Aminte[te-]i! Din categoria compuilor polietoxilai fac parte agenii activi de
suprafa neionici; acetia sunt substane care micoreaz tensiunea
n clasa a X-a, ai studiat superficial a lichidelor (a apei) i n consecin se mrete puterea de
despre ageni tensioactivi udare, spumare, emulsionare i splare.
spunuri i detergeni Agenii activi de suprafa se clasific n funcie de:
 proprieti i utilizri, n: ageni de splare (detergeni), ageni de
dispersie, ageni de spumare .a.;
Pentru obinerea agenilor capacitatea de ionizare, n: ionici (cationici, anionici, amfolitici) i
activi de suprafa se utilizeaz neionici.
ca materii prime ce se supun Detergenii neionici au grupa polar alctuit din atomii de oxigen ce
etoxilrii: alcooli, acizi grai, provin din grupele etoxi (CH2 CH2 O) i din grupa OH marginal
grsimi, amine, alchilfenoli .a. (hidroxipolieteri).
R O (CH2 CH2 O)n CH2 CH2 O H n = 10 12
Detergenii care conin n Detergenii neionici neavnd sarcin electric, aciunea de curire a
molecula lor catene liniare sunt acestor compui este independent de pH-ul soluiei sau de prezena altor
biodegradabili (degradai de ioni. Aceti detergeni nu formeaz mult spum (sunt utilizai n mainile
enzimele produse de microor- automate) i sunt biodegradabili pe cale enzimatic.
ganisme); cei care au catene ra-
mificate nu sunt biodegradabili. *Activitatea individual\ 13
1. a. Asemntor alcoolilor poate avea loc i etoxilarea acizilor carboxilici:
O O
AP| RC + CH2 CH2 R C
OH O O CH2 CH2 O H
gr\sime
detergent hidroxiester
O O
RC + nCH2 CH2 R C
OH O O (CH2 CH2 O)nH
AP|
hidroxiester polietoxilat
gr\sime detergent Scrie ecuaia reaciei acidului acetic cu oxid de eten n raport molar 1:1
i n raport molar 1:10. Calculeaz masa de oxid de eten care
reacioneaz cu 600 kg acid acetic dac se obine un amestec de reacie
ce conine hidroxiester i hidroxiester polietoxilat n raport molar 1:5.
Aciunea de splare
b. Ce mas de hidroxiester i hidroxiester polietoxilat se obine dac
a detergenilor randamentul global este 80%?
2. Alchilarea alcoolilor sau fenolilor pentru obinerea eterilor se reali-
zeaz prin reacia alcoxizilor sau fenoxizilor cu derivai halogenai. De
exemplu, fenilmetileterul (anisolul) se obine din reacia
C6H5ONa+ + CH3 I C6H5 O CH3 + NaI
fenoxid de sodiu fenilmetileter (anisol)
Calculeaz volumul de metan (c.n.), utilizat ca singura surs de materie
organic, pentru a obine 540 g anisol, la un randament global de 60%.

49
Cyan Yellow Magenta Black pag50

Alchilare Friedel-Crafts Importan]a reac]iei de alchilare


colorani insecticide Dup cum s-a vzut n paginile anterioare, compu[ii ob]inu]i prin
solveni elastomeri reacii de alchilare prezint numeroase aplicaii, att ca:
Arene intermediari pentru numeroase sinteze organice;
detergeni medicamente produi cu utilizri practice deosebite.
explozivi
sinteze *Activitatea individual\ 14
fibre sintetice organice
1. Analizeaz procese chimice prezentate n reaciile de alchilare i pre-
cizeaz:
 principalele utilizri ale produilor de alchilare rezultai;
 intermediarii obinui la alchilare, utilizai pentru alte procese chimice.
*2. Utiliznd diverse surse de informare (cri, reviste, dicionare, inter-
net) indic principalii detergeni neionici pe care i folosim curent i
care fac parte din categoria compuilor etoxilai.

REAC}II DE HIDROLIZ|
Reacia de hidroliz se ntl- Reacia de hidroliz reprezint procesul chimic care are loc n pre-
nete la un numr mare de zena apei (hydro = ap\, lysis = desfacere); n cele mai multe situaii, o
clase de compui organici: grup funcional este nlocuit cu grupa hidroxil (OH).
 derivai halogenai;
 derivai funcionali ai acizilor Caracteristica principal a reaciei de hidroliz const n prezena unei
carboxilici (esteri, cloruri
mari cantiti de ap, ca agent de hidroliz, n mediu acid sau bazic.
acide, anhidride acide,
n procesele de hidroliz au loc scindri ale unor legturi eterogene ca:
amide, nitrili);
 compui cu importan biolo-


gic (proteine, zaharide, gr-
C O C N C X, X = halogen

simi .a.)

ntruct apa este un reactant slab, reacia de hidroliz necatalizat


Catalizatorii sunt substane decurge foarte ncet; din acest motiv se folosesc catalizatori acizi (H2SO4,
care adugate reaciilor chimi- HCl, HBr .a.) sau catalizatori bazici (NaOH, KOH, Na2CO3 .a.).
ce mresc viteza de reacie.
Enzimele sunt catalizatorii
proceselor biochimice. Marea majoritate a reaciilor de hidroliz sunt reacii de substituie.

La reaciile de hidroliz particip diferite clase de compui organici,


precum: compui halogenai, esteri, amide, cloruri acide, nitrili .a.
O importan deosebit o reprezint reacia de hidroliz a compuilor
cu importan biologic (proteine, zaharide, grsimi). Astfel, la capitolul
destinat acestor compui vei studia despre hidroliza enzimatic a grsi-
milor, proteinelor, amidonului.
n cele ce urmeaz vor fi prezentate cteva reacii de hidroliz ale
compuilor halogenai.

50
Cyan Yellow Magenta Black pag51

*Hidroliza compu[ilor halogena]i

Dup cum s-a vzut la clasificarea compuilor halogenai, unul dintre


criteriile de clasificare se refer la numrul atomilor de halogen; n
funcie de acest criteriu, compuii halogenai sunt:
 compui monohalogenai;
 compui polihalogenai (di, tri,....).

Reacia de hidroliz a compuilor halogenai are loc prin nclzirea


C X
compuilor halogenai cu soluii apoase ale bazelor tari (NaOH), cu rol
catalitic.
 Compuii monohalogenai formeaz prin hidroliz alcooli.

C OH
NaOH R OH + HX
R X + HOH
Hidroliza compuilor mono-
halogenai reprezint o metod NaOH
pentru obinerea alcoolilor. CH3 CH2 Cl + HOH CH3 CH2 OH + NaCl
cloroetan etanol
(clorur de etil) (alcool etilic)
 Compuii dihalogenai geminali formeaz prin hidroliz compui
X carbonilici; intermediar se obin dioli geminali instabili.

X
X OH
+ 2HOH 2NaOH


C C C=O


2NaX H2O


C=O X OH

grup\

diol geminal
carbonil
instabil
Hidroliza clorurii de benziliden CH = O
reprezint o metod industrial Cl OH
pentru obinerea benzaldehidei. CH + 2HOH 2NaOH
CH
2NaCl H2O
Cl OH
clorur\ de diol geminal
instabil benzaldehid\
benziliden
Cl OH
2NaOH
CH3 C CH3 + 2HOH CH3 C CH3 CH3 C CH3
2NaCl H2O =
Cl OH O
diol geminal
2,2-dicloropropan propanon\
instabil
(aceton\)
Compuii dihalogenai vicinali formeaz prin hidroliz dioli:
2NaOH
CH2 CH2
CH2 CH2 + 2HOH 2NaBr

Migdalele amare con]in


Br Br OH OH
benzaldehid\
1, 2 dibromoetan etandiol (etilenglicol)

 Compuii trihalogenai geminali formeaz prin hidroliz compui


(acizi) carboxilici.

51
Cyan Yellow Magenta Black pag52

X OH O
X


C X + 3HOH 3NaOH
C OH C


C X

3NaX H2O


X OH OH


X
grup\
O triol geminal carboxil
C instabil
OH O
Cl OH


CH3 C Cl + 3HOH 3NaOH
CH3 C OH CH3 C

3NaCl H2O


Cl OH OH
1,1,1-tricloroetan acid etanoic
triol geminal (acid acetic)
Reacia de hidroliz se utili-
instabil
zeaz n analiza chimic pentru
identificarea naturii atomului De fapt, n urma acestei reacii se obin srurile de sodiu ale acizilor
de halogen, folosind soluie carboxilici, din cauza reaciei de neutralizare ce are loc ntre acidul car-
apoas de azotat de argint, boxilic i soluia bazei alcaline utilizate.
AgNO3. O O

CH3 C + NaOH CH3 C + H2O
AgNO3 + X AgX + NO 3 OH ONa+
ion halogenur
acetat de sodiu
AlCl (s) alb Compuii trihalogenai vicinali formeaz prin hidroliz trioli:
AgBr (s) slab-glbui 3NaOH
AgI (s) galben CH2 CH CH2 + 3HOH CH2 CH CH2
3NaCl
Cl Cl Cl OH OH OH
Aten]ie! 1,2,3-tricloropropan 1,2,3-propantriol
Nu confunda reacia de hidro- (glicerol, glicerin\)
liz cu reacia de hidratare.
Activitatea individual\ 15
Hidratarea reprezint proce-
sul chimic de adiie a apei la 1. Se consider compuii halogenai care au denumirile:
legturi multiple. a. clorometan; b. 1,1-dibromoetan; c. 2-cloropropan; d. 1,1,1-tricloro-
propan; e. 1, 3 dicloropropan.
De exemplu prin hidratarea Reprezint formulele structurale ale compuilor indicai.
alchenelor se ob]in alcooli: Scrie ecuaiile reaciilor de hidroliz ale compuilor ae preciznd i
H+ denumirea substanelor rezultate.
H2C = CH2 + HOH CH3 CH2
2. Indic structurile i denumirile compuilor clorurai care prin hidro-
OH liz formeaz substan]ele:
CH2 OH
O O
a. H C ; b. CH2 CH2 CH2; c. ; d. H C .
H OH OH OH

 Denumete compuii notai cu literele ad.


3. Formolul este o soluie de formaldehid (CH2O) cu concentraia 40%,
utilizat pentru conservarea preparatelor anatomice (figura al\turat\).
Preparate anatomice Calculeaz masa de formol obinut prin hidroliza a 34 kg diclorometan,
conservate `n formol dac randamentul reaciei este 80%.

52
Cyan Yellow Magenta Black pag53

4. Se supun hidrolizei 118,8 g amestec echimolecular ce conine cloro-


etan, 1,2-dicloroetan, 1,1-dicloroetan i 1,1,1-tricloroetan. Calculeaz
volumul soluiei de NaOH 0,1 M necesar pentru hidroliza total a
amestecului.


5. n procesul de hidroliz se desfac i legturi C O . Scrie ecuaia
de hidroliz a oxidului de eten i calculeaz masa soluiei diolului for-
mat cu concentraia 60%, dac\ se utilizeaz\ 880 kg oxid de eten de puri-
tate 80%.

Aminte[te-]i! Importan]a reac]iei de hidroliz\

n clasa a X-a, la studiul gr- innd cont de faptul c la reacia de hidroliz particip diferite clase
similor, ai aflat c prin hidro- de compui organici, aplicaiile practice ale acestui tip de reacie sunt
liza bazic a acestora se obin foarte numeroase. Astfel, dup cum s-a vzut anterior, la hidroliza
spunuri. compuilor halogenai se obin clase importante de compui organici cu
oxigen: alcooli, compui carbonilici, acizi carboxilici.
Grsimile sunt esteri ai glice- De asemenea, derivaii funcionali ai acizilor carboxilici (esteri, cloruri
rinei cu acizii grai triglice- acide, anhidride acide, amide, nitrili) refac prin hidroliz acidul carboxilic
ride. Care sunt caracteristicile de la care provin.
acizilor grai? De exemplu, hidroliza esterilor poate avea loc:
 n cataliz acid proces reversibil, cu formarea acidului [i alcoolu-
lui corespunztor;
O + O
H ,t
RC + H OH RC + R OH
CH3 (CH2)14 COOH O R OH
acid palmitic
acid carboxilic alcool
CH3 (CH2)16 COOH n cataliz bazic proces ireversibil, cu formarea srii acidului i
acid stearic a alcoolului corespunztor:
CH3 (CH2)7 CH = CH (CH2)7 COOH O O
HOH
acid oleic RC + NaOH R C + R OH
+
Acizi gra[i frecvent `ntlni]i O R O Na
Hidroliza bazic a grsimilor reprezint o aplicaie practic important
a reaciei de hidroliz; grsimile sunt esteri ai glicerinei cu acizii grai, triglice-
ride. Prin hidroliza bazic a acestora se obin, alturi de glicerin, spunurile.
CH2 O CO R CH2 OH
R COONa+
CH O CO R + 3NaOH CH OH + R COONa+
R COONa+
CH2 O CO R CH2 OH
grsime s\ruri ale acizilor
glicerin
gra[i (s\punuri)
Deoarece srurile acizilor grai se utilizeaz ca spunuri, hidroliza ba-
zic a grsimilor s-a numit saponificare.
Reacia de hidroliz prezint importan deosebit i n procesele
Ob]inerea s\punului biochimice care se petrec n organismele vii. Astfel, n clasa a X-a ai aflat

53
Cyan Yellow Magenta Black pag54

c zaharidele, proteinele i grsimile sunt compui organici cu aciune


? Care sunt produii hi- biologic fr de care viaa nu ar exista. Aceti compui se formeaz n
drolizei acide a unei gliceride? urma unor reacii de policondensare, iar prin reacii de hidroliz refac
substanele din care provin.
De exemplu, amidonul (o polizaharid) are un rol deosebit de impor-
Enzime = catalizatori ai proce- tant n alimentaia omului i a animalelor, ntruct prin hidroliza enzima-
selor biochimice
tic formeaz glucoza, utilizat ca surs de energie necesar proceselor
vitale; excesul de glucoz se transform n glicogen (polizaharid de re-
Enumer principalele plante zerv pentru om i animale).
ce au coninut bogat n amidon! H2O O2
amidon glucoz\ CO2 + H2O + energie
enzime

glicogen

Pe parcursul studiului chimiei din acest an vei afla i despre impor-


tana altor reacii de hidroliz.

*REAC}II DE DIAZOTARE
Reacia de diazotare reprezint procesul chimic prin care se formeaz
+
sare de diazoniu [Ar NN]Cl din amine primare aromatice (Ar NH2).
Reacia de diazotare a fost
descoperit n anul 1858 de Reacia de diazotare reprezint un proces chimic de baz pentru o ca-
chimistul P. Griess (18281888) tegorie de substane mult utilizate coloranii azoici.
Aminele aromatice primare formeaz n reacie cu acidul azotos,
HNO2, n prezena hidracizilor, sruri de diazoniu:
Srurile de diazoniu se uti- +
lizeaz n dou tipuri de reacii: Ar NH2 + HNO2 + HCl Ar NN]Cl + 2H2O
 reacii cu degajare de N2; sare de diazoniu
 reacii n care se pstreaz Acidul azotos se obine n mediu dintr-o sare a sa (azotit de sodiu)
+
azotul cu formarea legturii NH2 NN]Cl
N = N (reacii de cuplare)
0-5C
+ NaNO2 + 2HCl + NaCl + H2O
N=N
anilin clorur de bezendiazoniu
azobenzen Dintre srurile de diazoniu, cea mai important este clorura de ben-
Culorile strlucitoare ale azo- zendiazoniu, utilizat n multe sinteze organice.
derivailor sunt datorate ab- Srurile de diazoniu sunt stabile pn la 5C; nu se izoleaz n stare
sorbiei radiaiilor cu diferite pur pentru c sunt explozive. Srurile de diazoniu se utilizeaz direct din
lungimi de und de ctre grupa
mediul de reacie n care se obin, pentru prepararea coloran]ilor.
N=N, cunoscut din acest
motiv drept grup cromofor. Reaciile de cuplare sunt reaciile srurilor de diazoniu cu amine aro-
matice sau fenoli, n urma crora se obin azoderivai, compui colorai,
cu legtur azo (N=N).
Reaciile de cuplare au loc rapid, la temperatur sczut, rezultnd
compui ce conin dou nuclee benzenice legate de o grup azo (N=N),
structur ce determin apariia culorii.

54
Cyan Yellow Magenta Black pag55

Grupele hidroxil i amino (substitueni de ordinul I) activeaz nucleul


OH NH2 aromatic, reaciile de cuplare avnd loc n poziiile orto i para (prepon-
derent). Produii acestor reacii sunt utilizai drept colorani.
Exemple:
+
NN]Cl OH
HO
+ N=N OH

Aminte[te-]i! fenol para hidroxiazobenzen


(portocaliu)
Indicatorii acido-bazici sunt + CH3
NN]Cl


N
substane care au proprietatea


CH3
de a-i schimba culoarea (deci + CH3
H


i structura n funcie de pH-ul + N=N N


CH3
soluiei (mediu acid sau bazic).
n clasele anterioare ai uti- N,N-dimetilanilina para-N,N-dimetilaminoazobenzen
lizat ca indicatori: turnesolul,
fenolftaleina, metiloranjul. Un indicator uzual, metiloranjul se obine din reacia de cuplare a
N,N,-dimetilanilinei cu sarea de diazoniu a acidului sulfanilic (acid para-
aminobenzensulfonic); acesta are culoarea roie n mediu acid i culoa-
rea galben n mediu neutru sau alcalin:
CH3


HO3S N=N N


CH3
Molecula metiloranjului are capacitatea de a-i modifica structura la
Role de hrtie indicator variaii ale concentraiei ionilor de hidrogen:
CH3 H+ + CH3
O S


NN N

NaO3S N=N N 3

CH3 HO CH3
H
forma galben (mediu alcalin) forma roie (mediu acid)

NH2 Activitate experimental\


Sinteza metiloranjului
Diazotarea acidului sulfanilic (acid p-aminobenzensulfonic)
 ntr-un balon se introduc 5 g acid sulfanilic, 2 g Na2CO3 solid i 50 mL
SO3H ap distilat.
acid sulfanilic Amestecul se nclzete pn se ob]ine o soluie clar i se rcete sub
(acid p-aminobenzensulfonic) jet de ap\ rece la aprox. 10C.
 Se adaug o soluie format din 2 g NaNO2 dizolvat n 5 mL ap distilat.
 Amestecul format se toarn n poriuni mici, sub agitare continu, ntr-un
Hrtia iodamidonat se utili- pahar Berzelius ce conine 5 mL HCl conc. i 30 g ghea pisat; tem-
zeaz pentru punerea n eviden- peratura la diazotare nu trebuie s depeasc 5C (se poate rci cu
a acidului azotos liber (colo- ghea n exterior).
raie specific albastr). n tim- n timpul diazotrii se verific prezena acidului azotos liber cu hrtia
pul diazotrii, reacia de testare
iodamidonat; reacia trebuie s fie negativ.
cu hrtie iodamidonat trebuie
s fie negativ. Se obine o suspensie de cristale de diazobenzensulfonat ce va fi uti-
lizat n continuare n procesul de cuplare.

55
Cyan Yellow Magenta Black pag56

Cuplarea srii de diazoniu a acidului sulfanilic cu N, N dimetilanilina


 ntr-o eprubet se dizolv 3 mL N, Ndimetilanilin i 2 mL acid acetic
glacial.
 Soluia obinut se adaug, sub agitare puternic i continu, n soluia
srii de diazoniu preparat anterior.
 Amestecul de reacie se coloreaz n rou; se las 10 minute n repaus.
 Se adaug, sub agitare continu, 20 mL sol. NaOH 20%. Amestecul
Colorani devine portocaliu datorit formrii srii de sodiu a metiloranjului.
 Indicatorul se poate separa din mediul de reacie prin filtrare.
OH Cuplarea clorurii de benzendiazoniu cu -naftol
 Dizolv ntr-un pahar Berzelius aprox. 1 mL anilin n aprox. 2 mL HCl
N=N conc.
 Dilueaz cu ap distilat, adaug aprox. 5 g ghea pisat.
 Adaug cteva cristale de azotit de sodiu, agit i msoar permanent
1-(fenilazo) naftalen-2-ol temperatura (trebuie meninut sub 5C).
(ro[u) Verific sfritul diazotrii cu ajutorul hrtiei iodamidonate.
 Pune paharul ntr-un vas cu ghea, iar dup cteva minute toarn
coninutul acestuia peste o soluie de -naftol (0,5 g -naftol n 5 cm3
sol. NaOH 5%).
industria Las amestecul aprox. 10 min. deasupra unei bi cu ghea.
cauciucurilor
Precipitatul obinut prin cuplarea srii de diazoniu cu -naftol (n
medicin cosmetic mediu bazic) au culoarea roie.

chimie farmacie
Importan]a produ[ilor de diazotare
analitic
innd cont de cele prezentate anterior, principala utilizare a srurilor
colorani de diazoniu const n transformarea acestora n compui utilizai drept
colorani.
vopsirea biologie Totodat, reacia de diazotare este important n sinteza de laborator
fibrelor
textile
datorit proprietilor chimice ale srurilor de diazoniu, care transform
industria aminele primare n multe clase de compui organici (hidrocarburi,
industria hrtiei pielriei i alcooli, fenoli, compui halogenai, nitrili .a.).
fotografie a blnurilor
cinematografie Activitatea individual\ 16
1. Scrie ecuaiile reaciilor chimice indicate n urmtoarea schem
(reacii cu degajare de N2).
{tiai c\ ... +H2O
+ N2, HCl fenol
... anual, la nivel mondial, se
NN]Cl +KI
produc 600 000 t de colorani? iodobenzen
N2, KCl
+NaCN
N2,NaCl
benzonitril
+ 2[H]
Reacia srii de diazoniu cu
N2, HCl
benzen
anumite substane are loc cu
2. O monoamin primar aromatic X, formeaz prin diazotare com-
formarea unor compui greu de
obinut pe alte ci (iodobenzen, pusul Y, care prin hidroliz la cald degaj N2 i formeaz compusul Z.
benzonitril .a.). Dac s-au folosit 12,1 g amin X se degaj 2,24 L N2 (c.n.).

56
Cyan Yellow Magenta Black pag57

COOH Determin:
OH
a. formula molecular a aminei X;
b. formulele structurale ale compuilor X, Y, Z tiind c prin oxidarea
compusului Z se obine acid salicilic (acid orto-hidroxibenzoic);
acid salicilic
c. reacia de cuplare dintre sarea de diazoniu Y i produsul de oxidare
(acid 2-hidroxibenzoic)
al compusului Z.

REAC}II DE POLIMERIZARE
Omul, cu ingeniozitatea sa (studiind tainele moleculelor-gigant) a
reuit s obin pe cale sintetic materiale cu nsuiri surprinztoare,
capabile s concureze cu succes pielea, blnurile, bumbacul, mtasea,
metalele, lemnul, porelanul .a.
Dac etena gazoas se nclzete la aprox. 200C i presiune mare, se
Ambalaje de polietilen
obine o mas solid, mai mult sau mai puin transparent, ce are aceeai
compoziie procentual ca a etenei, dar cu masa molecular mult mai
mare (aprox. 50.000, fa de masa etenei 28). Acest produs numit poli-
Polietena (polietilena) este eten este rezultatul unei reacii de adiie repetat numit polimerizare
un compus solid, flexibil, cu sta- (limba greac poly = numeros i meros = pri).
bilitate chimic i termic ridi- {
{
{
cat; se utilizeaz pentru confec- n H2C = CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 ....
ionarea obiectelor de uz casnic, polietena (polietilena)
folii, saci, acoperiuri, cabluri sau
.a.
nH2C = CH2 (CH2 CH2)n

grad de polimerizare monomer polimer


Mpolimer
n= n = sute, mii
Mmonomer
n = grad de polimerizare
Mpolimer = masa molecular a Reacia de polimerizare este procesul prin care mai multe molecule
polimerului ale unei substane nesaturate (monomer) se unesc prin adiie repetat,
Mmonomer = masa molecular a formnd un compus macromolecular (polimer).
monomerului

Polimeri Polimeri
+ Mase plastice
Aditivi chimici
inferiori superiori
(oligomeri) (nali)
Dac se adaug polimerilor materiale auxiliare (aditivi chimici) se
n = 210 n = sute, mii
obin mase plastice. Astfel de materiale sunt: antioxidani, plastifiani, pig-
meni, materiale de umplutur, stabilizatori pentru ultraviolet .a.
Polimerii cu cele mai multe aplicaii practice sunt produii de poli-
CH2 = CH merizare ai monomerilor vinilici.
Z n CH2 = CH (CH2 CH)n Z = CH3, C6H5, Cl,
monomer vinilic CN, OCOCH3
Z Z

57
Cyan Yellow Magenta Black pag58

Principalele proprieti ale polimerilor ce fac posibil nlocuirea cu


succes a compuilor naturali sunt:
 rezisten mare fa de aciunea agenilor chimici i atmosferici;
Aten]ie!
 rezisten ridicat la rupere, ndoire, ntindere;
Masele plastice la nclzire izolatori termici i electrici;
ard i elibereaz vapori toxici. insolubili n solveni obinuii;
 prelucrare prin presare i turnare;
 tragere n foi i fire.

n funcie de natura polimerului se disting dou tipuri de mase plastice.


{tiai c\ ...
Termoplastice Termorigide
... obinerea maselor plastice
a nceput n jurul anilor 1860, se prelucreaz la cald, se prelucreaz la rece
dup ce firma american Phelan prin presare i turnare se ntresc la cald
& Collander, care se ocupa de se trag n foi i fire
producerea mingiilor de biliard,
a oferit un premiu de 10000 Masele plastice nlocuiesc cu succes materialele clasice (unele rare i
USD celui care va descoperi un scumpe) n fabricarea articolelor tehnice, ambalajelor, articolelor textile
substituent pentru fildeul din (mbrcminte, fibre) i nclminte, n industria constructoare de ma-
care erau fcute mingiile? ini, aeronautic, comunicaii. n acelai timp, masele plastice au permis
realizarea unor materiale noi, necunoscute, cu proprieti superioare
celor clasice i de nenlocuit n multe domenii de activitate. n tabelul ce
urmeaz sunt prezentai cei mai importani monomeri vinilici, polimerii
corespunztori i utilizrile lor:
Tabelul 2.3. Monomeri vinilici mai importan]i i utilizrile polimerilor lor
Monomer Polimer Utilizri
Polietena de densitate joas se folosete pentru ambalaje,
(CH2 CH2)n saci, folii, pungi, sticle .a.
CH2 = CH2
polieten Polietena de densitate nalt este utilizat pentru con-
eten
(polietilen) fecionarea obiectelor de uz casnic, a jucriilor, evilor, con-
ductelor, izolatorilor electrici .a.
n funcie de aditivii utilizai exist:
CH2 = CH PVC rigid folosit pentru piese la instalaii sanitare, izolatori
(CH2 CH)n
Cl electrici, piese pentru industria constructoare de maini,
Cl butelii, evi .a.
cloroeten
policlorur de vinil PVC flexibil utilizat pentru mbrcminte, nclminte (pie-
(clorur de vinil)
le sintetic), discuri, covoare, pardoseli, linoleum, izolatori.
CH2 = CH (CH2 CH)n
Poliacrilonitrilul se utilizeaz pentru obinerea unor fibre sin-
CN CN tetice (PNA), covoare, esturi, obinerea cauciucului sintetic.
acrilonitril poliacrilonitril
CH2 = CH (CH2 CH)n Poliacetatul de vinil prezint adezivitate bun fa de nume-
roase materiale: hrtie, cauciuc, piele, sticl. Este utilizat la
OCOCH3 OCOCH3 obinerea adezivilor (ex.: aracet), a lacurilor, vopselelor, la
acetat de vinil poliacetat de vinil apretarea textilelor.
CH2 = CH (CH2 CH)n Polistirenul este folosit pentru ambalarea obiectelor fragile,
C6H5 C6H5 izolatori pentru perei, confecionarea unor vase, rezervoare,
izolatori termici, jucrii.
stiren (fenileten) polistiren

58
Cyan Yellow Magenta Black pag59

Masele plastice ntrite cu Industria Materiale de construcii


Medicin
fibr de sticl sunt suficient de chimic
rezistente pentru a putea fi fo-
losite la fabricarea caroseriilor.
Dac n timpul prelucrrii
masele plastice sunt amesteca- Industria Domenii de utilizare
Agricultur
te cu gaze, se obin spume elas- ambalajelor a maselor plastice
tice, utilizate pentru: izolarea
termic a cldirilor, pentru izo-
larea mpotriva zgomotelor, Industria construciilor
pentru ambalaje. Industria Electrotehnic
de maini i autovehicule aerospaial i electronic
a nregistrat cel mai mare
Polimetacrilatul de metil (sti-
ritm de asimilare a maselor
plex, sticl organic) este un
material plastic transparent, plastice (aprox. 44% anual)
putnd fi utilizat n locul sticlei;
este mai uor de modelat dect Aria larg a utilizrii i rspndirii maselor plastice duce la apariia
sticla, este termorezistent i problemelor legate de distrugerea acestora. Materialele plastice nu sunt
mai puin casant. biodegradabile, de aceea nu sunt distruse de bacterii. Spre deosebire de
metale, sticl sau hrtii, reciclarea acestor polimeri sintetici nu este un
Polimeri
proces economic, dar cercetri n acest sens se fac continuu. n prezent,
cele mai multe deeuri din materiale plastice sunt ngropate sau arse,
mase elastomeri fibre vaporii fiind ns toxici.
plastice sintetice
*COPOLIMERIZAREA. CAUCIUCURI SINTETICE
Copolimerizarea reprezint polimerizarea concomitent a dou sau
mai multe tipuri de monomeri.
nA + mB [(A)n(B)m]z
monomeri copolimer
Nevoile din ce n ce mai mari de cauciuc au stimulat, ntre cele dou
rzboaie mondiale, cercetrile tiinifice i industriale, care au culminat
Obiecte din cauciuc sintetic
cu producia pe scar larg a unor compui macromoleculari cu proprieti
{tiai c\ ... asemntoare cauciucului natural, numii cauciucuri sintetice. Aceast
categorie cuprinde grupul de elastomeri (polimeri sintetici ce pot fi pre-
... fabricarea cauciucului sinte- lucrai asemntor cauciucului natural).
tic a avut drept rezultat o foarte Cauciucurile sintetice se obin prin polimerizare i copolimerizare.
mare economie de munc? Astfel,
Cele mai utilizate cauciucuri ob]inute prin polimerizare sunt:
pentru obinerea a 100.000 de
tone de cauciuc natural trebuie
prelucrai aprox. 27 de milioane (CH2 CH = CH CH2)n (CH2 C = CH CH2)n
de arbori de cauciuc, de pe o cauciuc polibutadienic
CH3
suprafa de 120.000 de ha, con-
sumnd munca a 100.000 de cauciuc poliizoprenic
oameni, timp de cinci ani.
Pentru fabricarea industrial a Cei mai importani elastomeri obinui prin copolimerizare sunt
aceleiai cantiti de cauciuc sin- copolimerii butadienei. n tabelul 2.4 sunt prezentate cele mai utilizate
tetic, 1500 de oameni trebuie s cauciucuri sintetice obinute prin copolimerizarea butadienei cu ali
lucreze maxim un an. monomeri.

59
Cyan Yellow Magenta Black pag60

Tabelul 2.4. Cauciucuri sintetice ob]inute prin copolimerizare


Monomeri Copolimeri
H2C = CH [(CH2 CH = CH CH2)x (CH2 CH)y]n
C6H5 C6H5
stiren cauciuc butadien-stirenic (Carom 35)
CH3 CH3
H2C = CH CH = CH2 H2C = C [(CH2 CH = CH CH2)x (CH2 C)y]n
butadien C6H5 C6H5
-metilstiren cauciuc butadien--metilstirenic (Carom 1500)
H2C = CH [(CH2 CH = CH CH2)x (CH2 CH)y]n
CN CN
acrilonitril cauciuc butadien-nitrilic (Buna N)

Protecie anticorosiv Construcii Garnituri, Anvelope


furtunuri,
curele .a.

Benzi Articole de
Domenii de utilizare
transparente uz casnic
a cauciucurilor

{tiai c\ ...
Echipamente
... indienii americani au uti- Articole sanitare Echipamente electroizolante
lizat termenul de cauciuc de la i produse Adezivi de laborator i de protecie
cuvntul cahutchu (copacul farmaceutice
care plnge sau lacrimile co-
pacului) dup modul de obi- Activitate de documentare
nere; pe coaja copacului se face
o cresttur adnc, din care se Utiliznd sursele de documentare specifice, ntocmete un eseu
scurge n picturi lichidul lp- despre polimerii studiai, pe care l poi intitula Masele plastice, cauciu-
tos (latexul). n 1770, renumitul cul natural i sintetic materiale deosebit de importante n viaa coti-
chimist Joseph Priestley dian. Planul de lucru poate cuprinde:
(17331804) i-a dat numele rub- date istorice privind masele plastice i cauciucul natural/sintetic
ber (care s-a pstrat n limba obinerea maselor plastice/ cauciucurilor sintetice materii prime
englez) pornind de la faptul c tipuri de mase plastice/cauciucuri sintetice
o bucat de cauciuc natural proprieti fizice i mecanice ale maselor plastice i cauciucurilor
poate terge urmele de creion. masele plastice/cauciucuri sintetice n ara noastr
 utilizrile maselor plastice i ale cauciucului natural i sintetic

Activitatea individual\ 17
1. Polietena se obine prin polimerizarea etenei, utilznd mai multe pro-
cedee (presiune nalt, presiune joas .a.). Considernd c se obin 8,4 t
polimer la un randament de 80%, calculeaz:
a. volumul de monomer necesar, la 1000 atm i 100C, pentru obinerea
celor 8,4 t polimer; b. masa molar a polimerului, dac n = 1000.

60
Cyan Yellow Magenta Black pag61

2. Clorura de vinil se obine industrial prin adiia HCl la acetilen.


Pentru acest procedeu se utilizeaz 914,286 m3 acetilen (c.n.) de puri-
tate 98% (n volum), la un randament al reaciei de obinere a clorurii de
vinil de 90%. Clorura de vinil obinut se polimerizeaz cu un randament
de 80%. Calculeaz:
a. masa de polimer obinut utiliznd volumul de acetilen indicat;
b. volumul de acid clorhidric (c.n.) utilizat, tiind c se folosete un
exces de 20%;
c. gradul de polimerizare al polimerului, dac masa molecular a aces-
tuia variaz ntre 25.000 i 250.000.
3. Prin polimerizarea a 368 kg acrilonitril, la un randament de 90%, se
obin 265 kg poliacrilonitril. Calculeaz puritatea monomerului utilizat.
Fibre poliacrilonitrilice (melana)
4. Pentru obinerea cauciucului butadien-stirenic se realizeaz copoli-
merizarea butadienei cu stirenul. O prob\ de cauciuc cu masa de 790 g
se arde i rezult 630 g ap. Calculeaz raportul molar butadien:stiren.
5. a. Calculeaz raportul molar butadien:acrilonitril din cauciucul sin-
tetic ce conine 60% butadien i 40% acrilonitril.
b. Determin coninutul procentual n azot al copolimerului.
6. Prin copolimerizarea butadienei cu -metilstirenul, n raport molar
3:1, se obin 150 t cauciuc butadien--metilstirenic. Calculeaz masele
necesare din cei doi monomeri.

Anvelopele sunt confec]ionate


din cauciuc sintetic
REAC}II DE CONDENSARE
n general, n sens larg, n chimia organic, prin reacii de condensare
se nelege procesul chimic care are loc cu stabilirea unei noi legturi
chimice ntre atomi ce aparin unor molecule organice identice sau diferite.

n funcie de natura compu- Astfel, o parte important a reaciilor studiate pn acum la chimia
ilor ce particip la proces, reac- organic pot fi incluse n categoria reaciilor de condensare.
iile de condensare pot avea loc Pe parcursul acestui an vei mai studia reacii de condensare cu impor-
ca: tan fundamental n existena noastr, la capitolul 3 Compui cu impor-
 reacii de substituie au loc tan biologic. La acest capitol vei afla despre reaciile de condensare
frecvent cu formarea unor ale aminoacizilor ce au loc cu formare de peptide i proteine, precum i
molecule mici: ap, hidracizi despre reaciile de condensare ale monozaharidelor, n urma crora se
.a. al\turi de compu[i orga- formeaz compui vitali, ca: zaharoza, amidonul, celuloza .a.
nici. n particular, n sens restrns, cnd se vorbete n chimia organic
 reacii de adiie (sunt mai
despre reacii de condensare, se fac referiri la condensrile compuilor
rare)
carbonilici, att ntre ei, ct i cu alte substane, cum ar fi: compuii ce
conin azot, compuii aromatici .a.
n cele ce urmeaz vor fi studiate reacii de condensare ale compuilor
carbonilici, innd cont de importana acestora att teoretic, pentru
nelegerea noiunilor ulterioare, ct i practic, prin utilizrile produilor
rezultai:
 Condensrile compuilor carbonilici ntre ei
 Condensrile compuilor carbonilici cu compui aromatici

61
Cyan Yellow Magenta Black pag62

O Condensarea compu[ilor carbonilici ntre eiC C
Aldehidele i cetonele se pot condensa ntre ele, n cataliz acid sau
H H
bazic, cu participarea a dou molecule de compus carbonilic, identice sau
Funcioneaz drept componen-
t metilenic numai aldehidele diferite; acestea particip la reacie fie prin grupa C=O , fie prin grupa
i cetonele care au n poziia metilenic\, respectiv atomul de hidrogen din poziia [i astfel se numesc:
atom de hidrogen (grupe de
tipul CH3, CH2 sau CH) Componenta carbonilic = compusul carbonilic reacioneaz


prin grupa C=O .

Componenta metilenic = aldehida sau cetona care particip


cu atom de H din poziia
Se disting dou tipuri de condensri ale compuilor carbonilici ntre ei:
condensarea aldolic i condensarea crotonic.

H O OH O
aldolic\
(adi]ie)
C=O + CC CCC

component\ component\ compus hidroxicarbonilic


Condensare carbonilic\ metilenic\ (aldol, cetol)
H2O
O O
crotonic\
C=O + H2 C C CCC + H2O
(adi]ie-eliminare)

component\ component\ compus carbonilic


carbonilic\ metilenic\ , nesaturat
Aldolii, respectiv cetolii sunt n exemplele ce urmeaz se vor utiliza prescurtrile: component car-
compui organici cu funciune bonilic = c.c. i component metilenic = c.m.
mixt i i formeaz denumirea Condensarea acetaldehidei cu ea nsi are loc n prezena unei soluii
din numele funciunilor organi-
diluate de NaOH cu formarea aldolului corespunztor; prin nclzirea
ce din structura lor:
acestuia n prezena unei concentraii mai mari de catalizator (NaOH)
ALDOL=ALDEHID+ALCOOL aldolul trece n compus crotonic:
CETOL=CETON+ALCOOL
O H O OH O

condensare
CH3 C + CH2 C aldolic\ C CH2 C
CH3 CH
H H H
c.c. c.m. hidroxibutanal
Aldehida crotonic se obine (aldol)
direct din acetaldehid dac se
folosete iniial o concentraie H2O
mai mare de baz sau tempera- O O O
turi ridicate. condensare
CH3 C + H2 CH C CH3 C =
CH=CH C
crotonic\
H H H
H2O 2 butenal
c.c. c.m. (aldehida crotonic\)

62
Cyan Yellow Magenta Black pag63

O Propanona formeaz prin condensare cu ea nsi -hidroxiceton,


HC care prin nclzire duce la formarea unui compus crotonic:
H CH3 HCH2
H OH
Nu pot
condensare
funciona C=O + C=O aldolic\ CH3 C CH2 C CH3

=
drept CH3 H3 C O
O CH 3
componente
C H metilenice c.c. c.m. 4hidroxi4 metil2 pentanon\
H (cetol, diacetonalcool)
OH H
t
CH3 C CH C CH3 H2O
CH3 C
C=CH C CH3

=
CH3 O CH3 O
4metil3penten2on\
(oxid de mesitil, izopropilidenaceton\)
Condensarea aldehidelor cu cetone are loc att aldolic ct i crotonic;
n condiii blnde, se izoleaz uneori produsul aldolic, produsul principal
fiind cel de condensare crotonic.

H H
HCH2 OH

Modelul structural al C=O + C=O H2 C CH2 C CH3


formaldehidei H CH3 O
metanal propanon\ 4hidroxi2butanon\
(c.c.) (c.m.)
n aceste reacii aldehida
funcioneaz preponderent drept
component carbonilic, iar ceto- H2 C
C=CH C CH3
H2O
na component metilenic (gru- O
pa C=O de tip aldehid este 3buten2on\ (metil-vinil-ceton\)
mai reactiv dect cea de tip
ceton\).
Activitatea individual\ 18
1. Identific printre urmtorii compui carbonilici pe cei care pot func-
iona drept component metilenic la condensarea aldolic\:
a. fenilacetaldehid; b. 2metilpropanal; c. butanon; d. 2,2dimetil-
propanal.
2. Scrie formulele produilor de condensare aldolic i crotonic ce se
formeaz ntre urmtorii compui carbonilici, preciznd rolul fiecruia:
a. metanal + propanal; b. benzaldehid + etanal; c. etanal + butanon.

R 1. a, b, c.
2. a. H O
OH
O O
cond.
C=O + CH3 CH2 C aldolic\ H2 C CH C H2C = C C
H2O
H H H CH3 H
CH3
metanal (c. c) propanal (c. m)
2-metilpropenal
(aldehid\ metacrilic\)

63
Cyan Yellow Magenta Black pag64

b. O
CH=O CH=CH C
H
O
+ CH3 C H2O
H
benzaldehid\ (c.c) etanal (c.m) 3fenilpropenal (aldehid\ cinamic\)

Butanona prezint dou po-


c. Etanalul funcioneaz preponderent drept component carbonilic,
ziii diferite drept componente
metilenice. iar butanona component metilenic.
OH
O 5 4 3 2 1
CH3 C + CH3 CH2 C CH3 CH3 CH CH C CH3
{tiai c\ ...
H O CH3 O
Acroleina (propenalul) este etanal (c. c) butanon\ (c. m) 4hidroxi3metil2pentanon\
substana care are mirosul
rnced, specific uleiului folosit CH3 CH=C C CH3
H2O
la pr\jiri succesive?
CH3 O
3metil3penten2on\

O OH
CH3 C + CH3 CCH2 CH3 CH3 CH CH2 C CH2 CH3
=

=
H O O
c.c c.m 5hidroxi3hexanon\

H2O
CH3 CH=CH C CH2 CH3
O
4hexen3on\

Condensarea compuilor carbonilici cu substane aromatice


Elice confec]ionat\ din novolac
Aldehidele i cetonele inferioare dau reacii de condensare cu sub-
stane aromatice; n acest sens, prezint interes practic deosebit conden-
NOVOLAC sarea fenolului cu formaldehida. n funcie de condiiile de reacie (mediu
acid sau bazic / temperatur\), se obin compui hidroxilici diferii care,
OH OH OH OH prin policondensare formeaz rinile fenolformaldehidice (fenoplaste).
CH2 CH2 n mediu acid (HCl) se formeaz derivai dihidroxilici ai difenilme-
CH2 CH2
tanului: OH OH
OH
Substan solid cu structur CH2
filiform.
Proprieti termoplastice H+
2 + CH2 O rece
Are temperatur de nmuiere
H2O
o,o dihidroxidifenilmetan
n intervalul 90-120C.
Solubil n alcool; sub forma
soluiei alcoolice se folosete fenol formaldehid\ HO CH2 OH
ca vopsea anticorosiv i pen-
tru obinerea lacurilor.
p,p dihidroxidifenilmetan

64
Cyan Yellow Magenta Black pag65

BACHELITA Prin policondensarea acestor compui n poziiile orto i para ale


nucleului aromatic se formeaz un compus macromolecular cu structur
CH2
OH OH filiform, numit novolac.
CH2 CH2 CH2 CH2 n mediu bazic (NaOH) la rece, n soluie apoas, se formeaz alcooli
OH hidroxibenzilici.
CH2 CH2
OH

CH2 CH2 CH2 CH2 OH OH OH


OH OH
CH2
CH2OH
HO
Substan solid cu structur 2 + 2 CH2 O +
rece
tridimensional
Insolubil n solveni
Infuzibil (nu se topete prin CH2OH
nclzire) alcool
fenol alcool
Proprieti electroizolante deo-
o hidroxibenzilic phidroxibenzilic
sebite
Rezisten\ mecanic i chimi-
c

La nclzire, prin policondensarea alcoolilor hidroxibenzilici n poziiile


orto, orto i para ale nucleului benzenic se formeaz un compus macro-
Prafuri de presare molecular cu structur tridimensional, numit bachelit.

Materiale de presare
R\[ini fenolformaldehidice
Materiale Cleiuri (Lectur\)
plastice [i chituri
stratificate
Sub aceast denumire se cunosc produii de condensare ai fenolului
cu formaldehida. Aceti compui pot fi considerai primii polimeri sinte-
tici utilizai n industrie.
Fenoplaste Rinile fenolformaldehidice au fost obinute pentru prima dat de
Adolf Bayer n 1872. Mai trziu, chimistul Arthur Smith, n 1899, public
primul patent pentru obinerea rinilor fenolformaldehidice, n scopul
substituirii ebonitei cu un material electroizolator.
Reacia de policondensare dintre fenol i formaldehid a fost mult stu-
Materiale Poroplaste diat de Lee Handrik Backeland, care a pus bazele acestui proces tehno-
anticorosive (materiale logic, aplicat prima dat n anul 1907. Producia de rini fenolformalde-
plastice
hidice s-a dezvoltat rapid, astfel nct, n anul 1944, producia mondial
poroase)
ajunsese n jur de 175.000 tone.
Astzi se fabric un numr foarte mare de tipuri de rini fenolfor-
R\[ini maldehidice pentru care componenta aromatic utilizat poate fi: compus
din clasa fenolilor, rezorcin\, anilin\, iar ca aldehid se folosete n spe-
cial formaldehida sau furfurolul. Producia nsumat de rini fenol-
Novolacuri Rezoli Lacuri
formaldehidice se datoreaz domeniilor variate de utilizare: lacuri, rini,
adezivi, pulberi de presare, spume .a.
Cteva din domeniile de utilizare ale rinilor fenolformaldehidice
sunt prezentate n schema alturat.

65
Cyan Yellow Magenta Black pag66

REAC}II DE HIDROGENARE-REDUCERE

Hidrogenarea i reducerea sunt procese chimice prin care se intro-


duce hidrogenul n moleculele compuilor organici care prezint una
sau mai multe legturi multiple.

Reaciile de hidrogenare sunt reacii de adiie prin care se desfac, n


prezena hidrogenului, dublete electronice din legturi multiple omo-
gene, de tipul:
CnH2n + H2 CnH2n + 2
C=C , CC, N = N
alchen alcan
Reaciile de hidrogenare sunt caracteristice hidrocarburilor care au n
H2C = CH2 + H2 H3C CH3 molecula lor legturi multiple: alchene, alcadiene, alchine, arene .a.
eten etan Hidrogenarea acestor sisteme are loc n special n cataliz eterogen,
 cataliz eterogen (Ni, Pt, folosind metale fin divizate (Ni, Pt, Pd), n condiii de temperatur i pre-
Pd fin divizat) siune adecvat.
 temperatur: 200C
 presiune: 80200 atm Aminte[te-]i!

n clasa a X-a, la studiul hidrocarburilor ai aflat despre acest tip de


reacie; astfel, ai studiat adiia hidrogenului la hidrocarburile nesatu-
rate (alchene, alchine) i la hidrocarburile aromatice.

Activitatea individual\ 19
1. Reprezint formulele structurale pentru hidrocarburile ale cror de-
numiri sunt:
a. eten; b. 2-buten; c. izobuten; d. acetilen; e. benzen; f. naftalen.
2. Scrie ecuaiile reaciilor de adiie a hidrogenului, preciznd condiiile
Modelul structural al etenei
de reacie, pentru hidrocarburile de la ex. 1. Denumete compuii
rezultai.
3. Demonstreaz prin calcul c prin adiia hidrogenului la hidrocarburi,
coninutul procentual de hidrogen al moleculei se mrete.
4. Un amestec gazos (c.n.) cu raportul molar eten\: acetilen\: hidro-
gen= 1: 1: 4 se trece peste un catalizator de Ni. Determin\: a. varia]ia
procentual\ de volum a amestecului; b. masa de eten\ din amestec dac\
la arderea acestuia se consum\ 1200 L aer (20% O2). c. num\rul de moli
{tiai c\ ... de etan ce se ob]in din 12 moli amestec gazos ini]ial.
5. Un amestec echimolecular format din dou alchene omoloage cu
... obinerea comercial a masa de 98 g ocup la 27C i 1 atm un volum de 49,22 dm3. Identific\
margarinei (anul 1910) a fost alchenele [i calculeaz volumul de hidrogen (c.n.) necesar hidrogenrii
un real succes al industriei chi-
totale a amestecului de alchene, dac se folosete un exces de 20% (vol)
mice alimentare ?
H2 fa de cel necesar stoechiometric.

O aplicaie practic important pentru hidrogenarea catalitic a dublei


legturi C = C o constituie obinerea margarinei din uleiurile vegetale.

66
Cyan Yellow Magenta Black pag67

Grsimile vegetale (uleiurile de floarea-soarelui, msline, alune) au n


structura lor legturi duble C = C . Prin hidrogenarea uleiurilor (compui
nesaturai) se obin grsimi vegetale solide (compui saturai). Aceste
grsimi purificate, amestecate cu lapte, vitamine (A, D), colorani ali-
mentari i ali aditivi se comercializeaz sub diferite tipuri de margarin.
Despre hidrogenarea grsimilor lichide vei mai afla i la capitolul des-
Margarina tinat compuilor cu importan biologic.

*Reac]ii de reducere
Sistem reductor
Reaciile de reducere sunt reacii de adiie prin care se desfac, n
prezena hidrogenului, dublete electronice din legturile multiple
eterogene, de tipul:
Donor de Donor de
electroni protoni
(e) (H+) C = O, C = N , C = S, C N, N=O
Reaciile de reducere pot avea loc astfel:
 n condiii catalitice asemntoare reaciilor de hidrogenare, cu H2
Aminte[te-]i! molecular n prezena metalelor fin divizate (Pd, Pt, Ni)
 n prezena unor sisteme reductoare formate din:
Metalele care reacioneaz donori de electroni (metale: Na, K, Zn, Sn, Al, Fe .a.).
cu baze tari prezint caracter donori de protoni (acizi minerali, alcooli, ap, acizi carboxilici .a.)
amfoter (Zn, Al). Printre sistemele reductoare frecvent utilizate n reaciile de redu-
cere se remarc cele formate din:
 metale alcaline (Na, K) i alcooli inferiori (CH3OH, C2H5OH)
 metale (Fe, Sn, Zn, Al) i acizi minerali (HCl, H2SO4)
n sintezele de laborator se
 metale (Zn) i ap sau NaOH
utilizeaz frecvent un reductor
selectiv, hidrura de litiu i alu- Reaciile de reducere sunt mult mai des ntlnite i mai importante din
miniu (LiAlH4) sub forma unor punct de vedere practic att pentru industria chimic, ct i pentru
soluii n eter; LiAlH4 n reacie biochimie.
cu apa sau cu alcoolii degaj n cele ce urmeaz vor fi prezentate reacii de hidrogenare cu impor-
hidrogen. tan practic, respectiv, reducerea nitroderivailor i reducerea com-
puilor carbonilici.
La capitolul destinat compuilor cu importan biologic vei studia
reaciile de reducere ale monozaharidelor (glucoz i fructoz).
Nitroderivaii sunt compui
organici care au n structura lor
Reducerea nitroderiva]ilor. Reducerea nitrobenzenului
una sau mai multe grupe nitro
(NO2), legate de atomii de car-
bon ai radicalului hidrocarbonat. Principala proprietate chimic a nitroderivailor (R NO2) const n
reducerea grupei nitro, reacia reprezentnd o metod important pentru
obinerea aminelor primare, n special aromatice. Din acest motiv, meto-
da se aplic n mod deosebit pentru reducerea nitroderivailor aromatici.
O reducere
Ar NO2 Ar NH2
N nitroderivat amin aromatic
O aromatic primar
grupa nitro are n structura sa Reducerea nitrobenzenului reprezint cea mai utilizat metod pentru
i o legtur coordinativ
obinerea anilinei amina aromatic cu cele mai multe aplica]ii practice.

67
Cyan Yellow Magenta Black pag68

Datorit volumului mic al NO2 NH2


ionului H+, acesta se leag coor-
dinativ de molecula apei, for- + 3H2 + 2H2O
+
mnd ionul hidroniu (H3 O).
+
HCl + H2O H3 O + Cl nitrobenzen anilin
Dac se utilizeaz ca sistem reductor Fe i HCl, procesele chimice
care au loc sunt:
Fe Fe2+ + 2e donor de electroni
{tiai c\ ... +
HCl H + Cl donor de protoni
... Anilina (fenilamina, amino- NO2 NH2
benzenul) a fost obinut prima
dat n 1826 prin distilarea +
uscat a indigoului i a fost + 6 H + 6e + 2H2O
numit kristallyn; n 1834 a fost
nitrobenzen anilin
izolat de Runge din gudronul
de crbune i denumit kyanol. Anilina reprezint o materie prim important n practica industrial.
... negru de anilin este cel Principalele domenii de utilizare ale acesteia sunt date `n schema de mai jos.
mai utilizat colorant de culoare
neagr. Colorani (aprox. 40 de
Antioxidani
colorani de larg circulaie
se obin prin intermediul
NH2
Anilina anilinei)

Materie prim pentru Medicamente clasa


SO2NH2 obinerea unor sulfamidelor
4-aminobenzensulfonamida substane organice Detergeni de tip
(bactericid) frecvent utilizate neionic
(biodegradabili)

Reducerea compu[ilor carbonilici


Aminte[te-]i!
Reacia se desfoar n condiii diferite, folosind:
Sistemul reduc\tor este H2 / catalizator metalic (Ni, Pt, Pd)
format din: H provenit din reacia sodiului cu alcool (sau alte sisteme reduc\toare)
donor de protoni (ap,
acizi, alcooli) H
O
donor de electroni (metale) Ni
RC + HH R C OH H
H H
1
aldehid\ alcool primar
CH3 OH + Na CH3 ONa+ + H
2 2
H
Adiia hidrogenului la com- Ni
R C R + HH R C R
puii carbonilici reprezint una
dintre metodele importante de O OH H
obinere a alcoolilor.
ceton\ alcool secundar

68
Cyan Yellow Magenta Black pag69

Activitatea individual\ 20
Scrie ecua]iile reac]iilor de adi]ie a hidrogenului la etanal [i propa-
non\; denume[te produ[ii de reac]ie.

R CH3 C
O
+ H2 CH3 CH2 OH
H
etanal etanol
CH3 C CH3 + H2 CH3 CH CH3
Acetona un solvent cu multiple

=
aplica]ii practice O OH
propanon\ 2 propanol
Reducerea grupei carbonil o vei utiliza mai trziu la studiul compuilor
cu importan biologic, respectiv la reducerea glucozei i fructozei.

*Activitatea individual\ 21
1. Utiliznd reaciile de reducere prezentate anterior, justific urm-
toarele afirmaii n legtur cu aceste procedee chimice:
a. prin reducere se micoreaz coninutul de oxigen al unei molecule;
b. prin reducere se elimin total oxigenul din molecula unui compus
organic;
c. prin reducere se schimb natura unei funciuni oganice, n sensul
scderii valenei grupei funcionale.
2. Pentru obinerea tetralinei, important agent degresant, se hidroge-
neaz catalitic naftalina. Se obine un amestec ce conine n procente de
mas 80% tetralin, 12% decalin i 8% naftalin. Calculeaz conversia
util, conversia total\ i randamentul hidrogenrii naftalinei la tetralin.
3. Un compus carbonilic de tip ceton formeaz prin reducere cu sodiu
i metanol un compus care conine 64,86 %C. Determin:
a. formula molecular i structural a substanei A;
Acetona constituie materia prim\ b. masa de sodiu necesar pentru reducerea total a 2 moli de compus
important\ pentru ob]inerea sticlei carbonilic.
organice (plexiglas) 4. Prin hidrogenarea azobenzenului se obine hidrazobenzenul, care for-
meaz\ n urma unei reacii de transpoziie benzidina, conform reaciilor:
reducere
N=N NH NH
(Zn + NaOH)
azobenzen hidrazobenzen
transpoziie
NH NH H2N NH2
NH2 benzidinic
hidrazobenzen benzidin
Benzidina se folosete dup diazotare la ambele grupe, la obinerea co-
lorantului azoic Rou de Congo, prin cuplarea srii de diazoniu a ben-
SO3H zidinei cu acidul naftionic (acid 1-amino-naftalin-4-sulfonic). Scrie
acid naftionic formula structural\ a colorantului Rou de Congo.

69
Cyan Yellow Magenta Black pag70

5. O metod important pentru obinerea ciclohexanolului, utilizat pen-


tru sinteza fibrei sintetice nailon-6, const n hidrogenarea catalitic a
fenolului. n acest proces se obine un amestec de ciclohexanol i ciclo-
hexanon. Dac s-au folosit 56,4 g fenol i se consum 1,6 moli H2, cal-
culeaz raportul molar ciclohexanol:ciclohexanon din amestecul de
reacie. Ecuaiile reaciilor sunt:
OH OH

+ 3H2
es\turi din nailon
ciclohexanol
OH OH
O

=
tautomerie
+ 2H2
ciclohexanon

REAC}II DE OXIDARE
n sinteza organic sunt impor- Reaciile de oxidare sunt procesele chimice care decurg n prezena
tante procesele de oxidare incom- agenilor oxidani, a oxigenului din aer sau a altor substane; oxidarea
plet i oxidrile degradative. este un proces foarte complex, care se ntlnete la majoritatea claselor
de compui organici, decurgnd n moduri foarte variate.

Reaciile de oxidare se ntlnesc la un numr mare de clase de com-


pui organici: hidrocarburi (alcani, alchene, alchine, arene), compui cu
Reaciile de oxidare total grupe funcionale (alcooli, aldehide .a.). Un interes deosebit prezint
arderile sunt procesele chi- oxidrile biochimice ale compuilor cu importan biologic, oxidrile
mice care stau la baza utilizrii biochimice care au loc n organismul uman.
hidrocarburilor drept combus-
tibil. Despre cldura de ardere
i puterea caloric a combus- Aminte[te-]i!
tibililor ai aflat la studiul hidro-
carburilor, n clasa a X-a. n clasa a X-a, ai ntlnit reacia de oxidare la toate tipurile de hidro-
carburi studiate, precum i n cazul alcoolilor i al unor compui cu
importan biologic (oxidarea glucozei).

Reaciile de oxidare decurg n mai multe moduri:


 oxidarea complet (arderea) cu formarea CO2, H2O .a.;
 oxidarea incomplet (oxidare) are loc cu conservarea catenei, for-
mndu-se compui cu grupe funcionale care conin oxigen: alcooli, alde-
hide, cetone, acizi .a.;
 oxidarea degradativ are loc cu ruperea unor legturi chimice din-
Benzina utilizat\ drept
tre atomii de carbon din catena compusului, rezultnd amestecuri de sub-
combustibil pentru autoturisme stane cu numr mai mic de atomi de carbon;
con]ine ca hidrocarbur\ de baz\ autooxidarea produii intermediari ai oxidrii constituie catalizatori
izooctan (2,2,4-trimetilpentan) ai procesului de oxidare (autooxidarea aldehidelor, rncezirea grsimilor).

70
Cyan Yellow Magenta Black pag71

Oxidarea compuilor organici


se realizeaz n condiii diferite

Oxidarea cu O2 din aer Oxidarea cu ageni oxidani.


n condiii catalitice Sistemele oxidante furnizeaz
(metale, oxizi metalici, oxigenul necesar unor procese
sruri) la temperaturi i de oxidare; frecvent se folosesc:
presiuni ridicate K2Cr2O7 n mediu acid
 KMnO4 n mediu acid
 KMnO4 n mediu slab bazic
Propanul este hidrocarbura de
baz\ ce intr\ `n compozi]ia gazului
utilizat drept combustibil `n Oxidarea cu sruri complexe
zonele care nu dispun de gaz ale unor metale tranziionale
metan reactiv Tollens
 reactiv Fehling

Prin oxidare: Activitatea individual\ 22


 se introduce oxigen ntr-o
molecul 1. Utiliznd cunotinele dobndite n clasa a X-a referitoare la procese-
 se mrete coninutul n oxi- le de oxidare ale unor compui organici, reprezint ecuaiile reaciilor
gen al unei molecule de oxidare care indic:
 se schimb natura unei grupe a. reacii de ardere (hidrocarburi, alcooli);
funcionale n sensul creterii b. reacii de oxidare incomplete cu conservarea catenei (oxidarea blnd
valenei
a alchenelor, oxidarea acetilenei, oxidarea toluenului, a xilenilor .a.);
 se micoreaz coninutul de
c. reacii de oxidare degradativ cu formarea unor compui cu numr
hidrogen al unei molecule
mai mic de atomi de carbon (alchene, arene .a.).
2. Scrie ecuaiile reaciilor de oxidare a unor compui care reprezint:
a. oxidarea unei alchene care formeaz doi acizi diferii;
b. oxidarea unei alchene care are loc cu formarea unei cetone i a unui
acid;
c. oxidarea alchenei care duce la formarea 1,2-propandiolului;
d. oxidarea unei arene care formeaz acidul benzoic.
3. Identific printre reaciile de oxidare studiate procesele chimice cu im-
portan practic, indicnd i utilizrile compuilor rezultai.

Oxidarea etanolului

Etanolul (alcoolul etilic), CH3 CH2 OH, cunoscut pretutindeni sub


numele de alcool, este componenta specific tuturor buturilor alcoolice.
B\uturi ce con]in etanol `n diferite Etanolul acioneaz asupra organismului provocnd, dup o stare
propor]ii
euforic, o aciune depresiv, diminuarea capacitilor mintale, urmat\ de
anestezie i, n cantit\]i mai mari, de com i moarte.
Organizaia Mondial a Sn- Pe de alt parte, etanolul are efect toxic asupra organismului i prin
tii include etanolul n rndul compuii de oxidare (acetaldehida) `n care se transform pe cale enzi-
drogurilor. matic, prin metabolizarea la nivelul ficatului:

71
Cyan Yellow Magenta Black pag72

O
oxidare
CH3 CH2 OH CH3 C
enzimatic
H
etanol etanal (acetaldehid)
Consumul excesiv de alcool are ca efect mbolnvirea ficatului
ciroza; aceast afeciune este ireversibil, provocnd distrugerea ficatului
i, n consecin, moartea.
Oxidarea etanolului se poate face utiliznd sistemele oxidante frecvent
utilizate:
 K2Cr2O7/mediu acid
 KMnO4/mediu acid
Oxidarea etanolului cu soluia acid de dicromat de potasiu constituie
testul de alcoolemie pentru conductorii auto. Fiolele utilizate n acest
soluii sens conin o soluie acid de K2Cr2O7. n prezena etanolului din buturi,
2
2 culoarea specific ionului Cr2O7 (portocalie) se modific n verde, culoare
Cr2O7 Cr3+
specific ionului Cr3+; acesta se formeaz n momentul oxidrii etanolului.
(portocaliu) (verde)
O
K Cr O /H SO
CH3 CH2 OH
2 2 7 2 4
CH3 C
H
etanol acetaldehid
Activitate experimental\
Oxidarea etanolui cu K2Cr2O7/H2SO4
 Prepar ntr-o eprubet un amestec oxidant amestecnd aprox.
3 mL soluie de dicromat de potasiu cu un volum aprox. egal de H2SO4
diluat (20%).
 Adaug n eprubeta cu amestec oxidant aprox. 2 mL etanol.
Aparat pentru testul de alcoolemie nclzete uor eprubeta, urmrind cu atenie modificrile (miros,
culoare). Ce observi?

Oxidarea etanolului cu exces


Prin oxidarea etanolului cu soluia acid de dicromat de potasiu, apare
de soluie acid de K2Cr2O7 mirosul de mere verzi caracteristic acetaldehidei, iar culoarea portocalie
duce la formarea acizilor car- a soluiei iniiale se schimb n verde.
boxilici. Ecuaia reaciei este:
O
3CH3 CH2 OH + K2Cr2O7 + 4H2SO4 3CH3 C + K2SO4 + Cr2(SO4)3 + 7H2O
H
Rezolv singur!
Analizeaz procesul redox al reaciei de oxidare a etanolului cu soluie
acid de K2Cr2O7.
 Oxidarea etanolului cu soluia acid de permanganat de potasiu
(KMnO4) are loc mai energic, ducnd la formarea acidului acetic.
O
KMnO4/H2SO4
CH3 CH2 OH CH3 C
OH
etanol acid acetic (acid etanoic)

72
Cyan Yellow Magenta Black pag73

Activitate experimental\
Oxidarea etanolului cu KMnO4/H2SO4
 Introdu ntr-o eprubet aprox. 2 mL soluie KMnO4 i 2 mL etanol.
 nclzete la fierbere amestecul de mai sus.
 Adaug cu aten]ie aprox. 3 mL H2SO4 conc. i continu nclzirea.
soluii

MnO4 Mn2+ Prezena acidului acetic se va recunoate dup mirosul caracteristic.


(permanganat) (incolor) Procesul chimic care are loc este:
(violet)
5CH3 CH2OH + 4KMnO4 + 6H2SO4 5CH3 COOH + 2K2SO4 + 4MnSO4 + 11H2O

Rezolv singur! O reacie de oxidare important a soluiilor diluate de etanol repre-


Analizeaz procesul redox zint fermentarea oxidativ a acestora n prezena bacteriilor mycoderma
de oxidare a etanolului cu aceti, care se g\sesc n aer. Oxidarea este catalizat de o enzim numit
soluie acid de KMnO4. alcooloxidaz, prezent n cultura de bacterii.
O
enzime
CH3 CH2 OH + O2 CH3 C + H2O
OH
Arderea etanolului are loc cu Astfel, prin fermentaia vinului se obine oetul, un condiment cu 36%
degajare mare de cldur, aces- acid acetic.
ta fiind un combustibil valoros.
Costurile pentru obinerea lui
sunt nc mai mari dect n cazul Activitatea individual\ 23
metanolului. rile cu pmn-
turi arabile disponibile pentru 1. Arderea alcoolilor n aer are loc cu flacr luminoas, albstruie, fr
creterea recoltelor care asi- fum, cu degajarea unei mari cantiti de cldur.
gur zahrul sau amidonul ne- CH3OH + 3/2O2 CO2 + 2H2O + Q
cesare obinerii etanolului sunt Metanolul are putere caloric ridicat; fiind mai ieftin dect benzina,
interesate n folosirea etanolu- poate fi utilizat drept combustibil cu eficien mare. Inconvenientul
lui ca i combustibil. major l constituie toxicitatea lui. Calculeaz cantitatea de cldur care
se degaj la arderea a 5L metanol ( = 0,8 g/cm3), tiind c puterea calo-
ric a metanolului este 224 kcal/mol.
2. Se consider un amestec echimolecular de metanol i etanol cu masa
de 195 g. Calculeaz: a. compoziia procentual masic a celor doi alcooli;
b. volumul de aer (20% O2) necesar arderii amestecului.
3. Calculeaz volumul soluiei de K2Cr2O7 0,5 M n mediu acid, necesar
obinerii a 132 g acetaldehid, dac randamentul reaciei de oxidare
este 60%.
Sta]ie de alimentare cu etanol
4. Se supun fermentaiei alcoolice 2000 kg must cu un coninut de 18%
glucoz. Calculeaz concentraia n alcool etilic a vinului obinut, dac
Autovehiculele folosesc drept se transform 80% din glucoz.
combustibil i etanol. C6H12O6 2CH3 CH2 OH + 2CO2
glucoz etanol
{tiai c\ ... 5. Se oxideaz 460 g soluie etanol 20% cu o soluie acid de KMnO4.
... arderea etanolului duce la Calculeaz: a. volumul soluiei de KMnO4 2M, necesar oxidrii etanolu-
aprox. 70% mai mult cldur/L lui; b. masa de soluie 6% care se poate obine din acidul acetic rezultat,
dect combustia benzinei? dac randamentul reaciei de oxidare este 80%.

73
Cyan Yellow Magenta Black pag74

APLICA}II

1. Completeaz corespunztor spaiile libere: *5. Se consider schema:


a. Halogenarea are loc prin reacii de........... i + HNO
A
3
B
reacii de substituie. H2SO4


b. Prin nitrare se substituie atomul de H cu gru- KMnO4 KMnO4
H2SO4 H2SO4
pa funcional ...........
c. Reacia de polimerizare este o reacie de.......... + HNO
C
3
D
repetat i produsul reaciei este un.......... utilizat H2SO4
pentru mase plastice. Hidrocarbura mononuclear aromatic A con-
d. Prin alchilarea Frield-Crafts se obin.......... i ine 90,56%C. Determin substanele notate cu
se formeaz legturi................ litere tiind c:
2. Alege afirmaia / afirmaiile corect / corecte: nitrarea lui A are loc cu formarea unui singur
a. Freonii sunt derivai fluoroclorurai ai meta- mononitroderivat ce conine 9,26% N;
nului ce distrug stratul de ozon al atmosferei. compusul C este un acid pentru care 0,664 g
b. Prin alchilarea benzenului cu propen se acid se neutralizeaz cu 80 mL soluie NaOH 0,1 M
obine propilbenzen. i are masa molecular 166;
c. Policlorura de vinil se utilizeaz pentru obine- compusul D este produsul unic al oxidrii lui
rea fibrelor sintetice de tip PNA. B sau al nitrrii lui C.
d. Reacia de reducere reprezint procesul chi- *6. Prin alchilarea anilinei cu oxid de eten se
mic de adiie a hidrogenului la legturile multiple obin 2740 kg N-hidroxietilanilin, la un randa-
eterogene. ment al reaciei de 80%. Calculeaz masa de anilin
e. Reacia de ardere reprezint un proces de oxi- necesar, dac puritatea acesteia este 90%.
dare incomplet. *7. Un compus carbonilic alifatic A ce conine
3. Prin clorurarea orto-xilenului la lumin cu Cl2 28,57% oxigen reacioneaz cu reactivul Tollens.
n raport molar orto-xilen : clor = 1:2 se obin ma- a. Identific compusul carbonilic.
joritar compuii: b. Masa de argint depus\ de 168 g compus A,
dac randamentul reaciei de oxidare este 80%
CH2Cl CCl3
*8. Un mol de izobuten se oxideaz cu soluie
a. b.
neutr de KMnO4 / Na2CO3 0,01 M.
CH3 CH2Cl
Calculeaz:
CH2Cl CHCl2
a. volumul soluiei de KMnO4;
CH2Cl CH3
b. masa precipitatului brun rezultat la oxidare.
c. d.
*9. Colorantul cunoscut sub numele de galben
de alizarin R se obine prin diazotarea p-nitroani-
linei i cuplarea srii de diazoniu cu acidul orto-
4. O hidrocarbur aromatic mononuclear A cu
hidroxibenzoic (acid salicilic). Scrie formula struc-
8,7% H este supus transformrilor din schema de
tural a acestui colorant i indic denumirea tiini-
mai jos: fic a acestuia.
h + HOH
A + Cl2 B D *10. Aldehida cinamic\ (-fenilacroleina sau 3-fe-
HCl = 75%
nil-2-propenal) este componentul principal al uleiului
Determin: eteric de scorioar. Se poate obine prin conden-
a. formulele structurale ale compuilor A, B, D; sarea crotonic a benzaldehidei cu acetaldehida.
b. volumul de clor, n condiii normale, pentru a a. Scrie ecuaia reaciei de obinere a aldehidei
obine 759 g substan B; cinamice.
c. masa de substan D, dac randamentul de b. Calculeaz compoziia procentual elemen-
transformare al substanei B n D este 75%. tar a acestui compus.

74
Cyan Yellow Magenta Black pag75

c. Determin masa soluiei de acetaldehid 40% a. Scrie ecuaiile reaciilor chimice pentru cele
necesar pentru a obine 1320 g de aldehid cina- dou procedee.
mic de puritate 80%. b. Calculeaz volumul de aer (20% O2 c.n.) pen-
*11. Ciclohexanona, intermediar important n tru a obine 1960 L ciclohexanon ( = 0,9 g/cm3)
obinerea fibrelor sintetice de tip relon, se obine la un randament al reaciei de 90%.
prin dou metode: c. Determin volumul de hidrogen (c.n.) rezultat
oxidarea cu aer a ciclohexanului prin al doilea procedeu, atunci cnd se obine aceeai
dehidrogenarea catalitic a ciclohexanolului. cantitate de ciclohexanon ca la punctul b.

TEST DE EVALUARE
1. Alege termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare:
a. Adiia bromului la acetilen are loc cu formarea .............(1, 2-dibromoetanului / 1, 1, 2, 2-tetrabro-
moetanului).
b. Prin alchilarea benzenului cu propen se obine.......... (propilbenzen / izopropilbenzen).
c. La oxidarea etanolului cu ........... se formeaz acetaldehid (K2Cr2O7 / H2SO4 / KMnO4 / H2SO4).
d. Poliacrilonitrilul se utilizeaz pentru fabricarea......... (fibrelor sintetice / maselor plastice).
e. Freonii sunt compui........... ai metanului (fluorurai / fluoroclorurai).
2. Stabilete corespondena dintre compuii coloanei A i afirmaiile indicate n coloana B, nscriind n
dreapta cifrelor din coloana A, literele corespunztoare din coloana B:

A B
Br
1. .... CH3CCH3 a. se folosete pentru a obine pielea sintetic
CH3
b. este produsul oxidrii etanolului
2. .... CH3COOH c. se formeaz n fiola ce testeaz alcoolemia
3. .... CH2=CHCl d. se obine prin adiia HBr la izobuten
4. .... CH3CH=O e. sunt compui tensioactivi
5. .... Produii reaciilor de alchilare cu oxid de
eten.
3. Justific, utiliznd ecuaiile reaciilor chimice, afirmaiile:
a. Adiia Br2 la hidrocarburi nesaturate (alchene, alchine) constituie test de nesaturare.
b. Alchilarea bezenului cu eten duce la formarea unui intermediar, care prin dehidrogenare formeaz
stirenul.
*c. Colorantul galben de alizarin se obine prin cuplarea srii de diazoniu a p-nitroanilinei cu acidul
2-hidroxibenzoic (acid salicilic).
*d. Alcoolii hidroxibenzilici, intermediari ai fenoplastelor de tip bachelit, se obin prin condensarea
fenolului cu formaldehida n mediu bazic.
4. La trecerea unui amestec de 0,8 L (c.n.) de 1-buten i n-butan printr-un vas cu soluie de brom,
masa vasului crete cu 1,12 g. Calculeaz procentul de butan i 1-buten din amestec.
*5. Formolul reprezint o soluie de formaldehid cu concentraia 40%, utilizat pentru conservarea
preparatelor anatomice. Calculeaz masa de formol care se obine prin hidroliza diclorometanului obinut
prin clorurarea a 448 m3 CH4, tiind c att randamentul reaciei de clorurare ct i cel de hidroliz este
80%.

75
Cyan Yellow Magenta Black pag76

3 COMPU{I CU IMPORTAN}| BIOLOGIC|.


NO}IUNI DE BIOCHIMIE
Proteinele i zaharidele, al- GENERALIT|}I
turi de grsimi, sunt compo-
nente fundamentale ale celulei Denumirea de compui naturali este atribuit frecvent compuilor
vii animale sau vegetale. organici care se gsesc n organismele vii. Aceste substane conin n
structura lor diverse grupe funcionale ntlnite la clasele de compui
organici studiate.
Dintre compuii naturali, mai importani sunt: aminoacizii, proteinele,
zaharidele, acizii nucleici (ADN, ARN), grsimile .a. Fr prezena aces-
tor clase de compui organici viaa nu ar fi posibil.
Muli dintre compuii naturali au mase moleculare relative foarte mari.
Moleculele care au masa molecular relativ peste 10 000 se numesc
macromolecule. Macromoleculele sunt eseniale n toate etapele vieii.
Dup cum ai aflat pe parcursul studiului chimiei organice, macromo-
leculele se pot forma din molecule mai mici care se unesc ntre ele, elimi-
nnd adesea molecule de ap; n consecin, acest proces implic ca tip de
reacie policondensarea. Dac n structura unui compus macromolecular se
repet aceleai molecule mici, macromoleculele rezultate se cunosc sub
denumirea de polimeri; moleculele mici din care sunt constituii polimerii se
numesc monomeri. Att polimerii naturali, ct i cei sintetici au mase mole-
culare relative de ordinul milioanelor. Bumbacul, cauciucul, lemnul, lna
.a. sunt materiale polimerice naturale; polietilena, policlorura de vinil
(PVC) sunt exemple de polimeri sintetici pe care i-ai studiat.
Modelul structural (generat de Proteinele constituie o clas foarte important a compuilor naturali;
computer) pentru ADN
ele se gsesc n toate esuturile vii ale plantelor i animalelor. esutul
uman, esuturile psrilor i ale petilor sunt alctuite din proteine; de
asemenea, drojdiile, mucegaiurile i bacteriile au n compoziia lor pro-
Aminte[te-]i!
teine. n plante, acestea se gsesc n cantiti mai mici.
Proteinele sunt eseniale pentru meninerea structurii i funcionrii
Funciuni organice simple normale a tuturor organismelor vii.
studiate (substane care con-
Structural, din punct de vedere al naturii grupelor funcionale, pro-
in un singur tip de grup
funcional):
teinele sunt poliamide; unitile de baz din care acestea se formeaz sunt
X (F, Cl, Br, I) aminoacizii care se unesc, rezultnd lanuri poliamidice prin eliminarea
OH moleculelor de ap. Aminoacizii fac parte din categoria compuilor
NH2 organici cu funciuni mixte.

C=O Substanele organice n molecula crora se afl dou sau mai multe
grupe funcionale diferite sunt cunoscute sub numele de compui
O
organici cu grupe func]ionale mixte.
C Pe lng aminoacizi, vei studia, tot din categoria compuilor organici
H cu grupe func]ionale mixte, zaharidele ce formeaz macromolecule natu-
rale de tipul amidonului, celulozei, glicogenului, acizilor nucleici .a.

76
Cyan Yellow Magenta Black pag77

IZOMERIA OPTIC|

Studiul acestui tip de izomerie ofer\ posibilitatea unei n]elegeri pro-


funde a comport\rii specifice a unor compu[i organici naturali, n special
n reac]iile lor biochimice.

Aminte[te-]i!

Izomerii sunt compu[i organici care au aceea[i formul\ molecular\,


dar structuri diferite [i, n consecin]\, propriet\]i fizice [i chimice
diferite.

Bazele concep]iei structurii Izomerii se mpart n dou\ mari grupe, dup\ modul n care se pot pune
spa]iale a moleculelor organice n eviden]\ deosebirile dintre ace[tia.
au fost puse de Vant Hoff [i Le
Bel (1874); ei au emis ipoteza Tipuri de izomerie
structurii tetraedrice a atomu-
lui de carbon [i astfel ia na[tere
un capitol important al chimiei Izomeria de structur\ Stereoizomeria
organice - stereochimia.
Izomerii care au atomii lega]i Izomerii care au atomii lega]i
n diferite aranjamente n acela[i mod (acelea[i leg\turi),
 Izomeria de caten\ dar difer\ prin dispozi]ia relativ\ a
 Izomeria de pozi]ie leg\turilor n spa]iu
 Izomeria de func]iune Izomeria geometric\
 Izomeria optic\
Un plan de simetrie este un
plan imaginar care mparte o
molecul\ (obiect) n a[a fel Structura spa]ial\ a moleculei reprezint\ modul de aranjare a atomilor
nct cele dou jum\t\]i s\ fie n spa]iul tridimensional.
imaginea n oglind\ a uneia fa]\
de cealalt\. Orice molecul\ ce
prezint\ plan de simetrie este
simetric\ (achiral\). Izomeria optic\

Acest tip de izomerie se ntlne[te la substan]ele ale c\ror molecule


oglinda
sunt asimetrice.

Un obiect este asimetric dac\ el nu se poate suprapune peste imaginea sa


n oglind\ prin mi[c\ri de transla]ie sau de rota]ie (sunt nesuperpozabile).
Obiectele, respectiv moleculele asimetrice se numesc chirale, cuvnt
care n limba greac\ (cheir) nseamn\ mn\, ntruct mna stng\ [i
mna dreapt\ nu sunt superpozabile (ele se afl\ n rela]ia obiect - imagine,
n oglind\ fig. 1).
Chiralitatea este un fenomen frecvent n via]a de toate zilele; corpul
Fig. 1 Cnd mna dreapt\ se afl\
`n dreptul unei oglinzi,
uman este chiral, din punct de vedere structural, cu inima n stnga [i fica-
imaginea pe care o vezi tul n dreapta. Majoritatea obiectelor din jurul nostru sunt chirale: casele,
este mna stng\. Verific\! plantele, copacii, instrumentele muzicale [.a.m.d.

77
Cyan Yellow Magenta Black pag78

Molecula chiral\ [i imaginea sa din oglind\ constituie o pereche de


enantiomeri (limba greac\ enantio = opus).
Enantiomerii sunt stereoizomeri care se afl\ `n rela]ia obiect [i ima-
ginea sa n oglind\.
O cauz\ frecvent\ a chiralit\]ii o constituie existen]a n structura mo-
leculei a atomului de carbon asimetric (chiral).
Atomul de carbon asimetric (chiral) este un atom de carbon
tetraedric legat de patru atomi diferii sau de grupe diferite de atomi.
Oglind\

Molecula 2-cloropropanului are


plan de simetrie [i `n consecin]\
este achiral\

Carbon chiral [i imaginea `n oglind\


Molecula ce con]ine astfel de atomi de carbon, nu posed\ nici centru
[i nici plan de simetrie. De exemplu, cei doi enantiomeri ai acidului lactic
{tiai c\ ... (acidul -hidroxipropionic), CH3CHCOOH, se pot prezenta prin
Un enantiomer al unui
compus organic numit limonen
OH
formulele de configura]ie, conform reprezentrii.
are mirosul portocalelor, iar
cel\lalt enantiomer al l\milor? Oglind\
Un enantiomer al compu-
sului organic numit carvon\ are
mirosul chimenului, iar cel\lalt
enantiomer are miros de ment\.
Propriet\]ile enantiomerilor. Activitate optic\

Propriet\]ile fizice ale enantiomerilor sunt identice; singura deosebire


o constituie comportarea acestora fa]\ de planul luminii polarizate (fig. 2).
Enantiomerii au: Cnd un fascicul de lumin\ str\bate un enantiomer, acesta rote[te
 puncte de fierbere [i de topi- planul luminii polarizate; cei doi enantiomeri rotesc planul luminii pola-
re identice; rizate n sens contrar, dar cu acela[i num\r de grade:
 aceia[i indici de refrac]ie; enantiomerul care rote[te planul luminii polarizate spre dreapta se
 solubilitatea n aceia[i sol- nume[te dextrogir, se noteaz\ cu d sau (+).
ven]i [.a.m.d. enantiomerul care rote[te planul luminii polarizate spre stnga se
nume[te levogir, se noteaz\ cu l sau ().
Substan]ele care au proprietatea de a roti planul luminii polarizate se
numesc optic active; aceast\ proprietate se nume[te activitate optic\.

Faptul c\ unele substan]e


rotesc planul luminii polarizate
a fost descoperit n anul 1815 de
fizicianul francez Jean Baptiste solu]ia unui
lumin\ plan-polarizat\ rota]ia
enantinomer
Biot.
Planul luminii polarizate este rotit de un singur enantinomer

78
Cyan Yellow Magenta Black pag79

ntruct existen]a enantiomerilor se pune n eviden]\ prin metode


optice, cei doi izomeri se numesc [i izomeri optici sau antipozi optici.
Un amestec echimolecular al celor doi enantiomeri este optic inactiv
[i se nume[te amestec racemic; se noteaz\ () sau dl.
Valoarea unghiului de rota]ie al planului lumini polarizate (fig. 2)
m\surat cu ajutorul polarimetrului depinde de natura compusului cer-
cetat, temperatur\, grosimea stratului str\b\tut, densitate, concentra]ie.
surs\
de lumin\
Activitatea optic\ a enantiomerilor este caracterizat\ prin rota]ie spe-
cific\, m\rime ce se calculeaz\ din valoarea unghiului de rota]ie:
[] = rota]ia specific\;
lumin\
Pentru solu]ii: [] = = unghiul nregistrat la
nepolarizat\ lc
polarimetru;
l = lungimea stratului
str\b\tut (n cm);
c = concentra]ia solu]iei

polarizor Pentru substan]e pure: [] = exprimat\ n g/100 mL;
l d
d = densitatea (g/cm3).

Compu[ii naturali optic activi apar n natur\ ca enantiomeri distinc]i;


produ[ii de sintez\ chimic\ sunt amestecuri racemice.
lumin\ De exemplu, bromurarea acidului propionic duce la formarea unui
polarizat\
amestec racemic, acid() -bromopropionic.
Fig. 2 Lumina este alc\tuit\
din unde electromagnetice COOH COOH COOH
care oscileaz\ ntr-un
num\r infinit de plane ; 2 CH2 + 2 Br2 H C Br + Br C H
cnd un fascicul de lumin\ 2HBr
este trecut printr-un CH3 CH3 CH3
dispozitiv numit polarizor, acid propionic acid() -bromopropionic
trec numai undele ce
oscileaz\ ntr-un plan; acest Extindere
fascicul se nume[te lumin\
plan-polarizat\.
Exist\ [i compu[i care au n molecul\ mai mul]i atomi asimetrici.
Num\rul enantiomerilor pentru un compus chiral se calculeaz\ n func]ie de
num\rul atomilor de carbon asimetrici (n).

2n = num\rul enantiomerilor

2n
= num\rul perechilor de enantiomeri
2
Propriet\]ile fiziologice ale
enantiomerilor sunt diferite:
De exemplu, compusul ob]inut prin adi]ia acidului hipocloros la
 (-) nicotina natural\ este mult 2-buten\ prezint\ doi atomi de carbon asimetrici.
mai toxic\ dect (+) nicotina * *
sintetic\ H3CCH=CHCH3 + HOCl H3CCH CHCH3
 numai (-) morfina natural\ 2- buten\
are propriet\]ile drogului cu- OH Cl
2 22
noscut sub acela[i nume. 2 = 4 enantiomeri [i = 2 perechi 3-cloro-2-butanol
2

79
Cyan Yellow Magenta Black pag80

Formulele de proiec]ie ale celor 4 enantiometri sunt:


(1) (2) (3) (4)
CH3 CH3 CH3 CH3
HO C H H C OH HO C H H C OH
Cl C H H C Cl H C Cl Cl C H
CH3 CH3 CH3 CH3
Perechea I (+, ) Perechea a II a (+, )
cis-alchena Rela]iile dintre cei patru stereoizomeri sunt:
Enantiomeri (1) [i (2)
(3) [i (4)
Diastereoizomeri sunt: (1) sau (2) fa]\ de (3) sau (4)
Diastereoizomerii sunt stereoizomeri care nu se afl\ n rela]ii
obiect imagine n oglind\.
n cazul n care cei doi atomi de carbon asimetrici au structur\ identic\
au aceia[i substituen]i lega]i la atomi de carbon asimetrici num\rul
trans-alchena
enantiomerilor se reduce la jum\tate; un astfel de compus prezint\ trei
Alchenele care prezint\ izomerie stereoizomeri: o pereche de enantiomeri [i o form\ mezo inactiv\ din punct
geometric\ sunt diastereoizomeri de vedere optic datorit\ compens\rii interne, numit\ mezoform\ (fig. 3).
De exemplu, acidul tartric (acidul 2,3-dihidroxibutandioic) are 2 atomi
de carbon asimetrici cu aceia[i substituen]i
Izomerii geometrici cis [i
trans sunt diastereoizomeri. * *
HOOC CH CH COOH
OH OH
Formulele de proiec]ie ale stereoizomerilor sunt:
COOH COOH COOH
H C OH HO C H H C OH
Planul de HO C H H C OH H C OH
simetrie
COOH COOH COOH
Perechea de enantiomeri Mezoform\ (molecul\ achiral\)
acidul () tartric acidul mezotartric
Fig. 3 Acidul mezotartric planul
de simetrie este situat `ntre Chimistul german Emil Fischer a introdus ( anul 1891) formule ce
C2 [i C3 indic\ aranjamentul spa]ial al grupelor n jurul atomilor chirali, numite
formule de proiec]ie Fischer; pentru aceste contribu]ii a fost recompen-
sat cu premiul Nobel n 1902.
Izomeria optic\ are o importan]\ deosebit\ n sistemele biologice.
Compu[ii naturali ce con]in atomi de carbon asimetrici se g\sesc sub
forma unui singur stereoizomer (enantiomer). Astfel, aminoacizii, pro-
teinele, zaharidele [i al]i compu[i naturali apar sub forma unui singur
izomer steric optic activ, deoarece reac]iile n care se transform\ ace[ti
compu[i n celulele organismelor vii sunt catalizate de enzime biocata-
lizatori a c\ror ac]iune este stereospecific\, adic\ se formeaz\ molecule
asimetrice sub forma unui singur enantiomer.

80
Cyan Yellow Magenta Black pag81

AMINOACIZI
Defini]ie. Tipuri de aminoacizi naturali

Aminoacizii sunt compui organici cu grupe func]ionale mixte, care


conin n molecula lor grupe amino (NH2) i grupe carboxil (COOH) .

Aminoacizii care intr n compoziia proteinelor sunt aminoacizi


compui n care att grupa amino, ct i grupa carboxil sunt legate la
Reprezentarea structurii unei pro- acelai atom de carbon.
teine produsul policondens\rii
aminoacizilor O
R CH C
OH
NH2
Un numr de 20 -aminoacizi se gsesc frecvent n structura pro-
teinelor. Cei 20 de -aminoacizi constituie alfabetul proteinelor.
Distribuia lor calitativ i cantitativ ntr-o protein\ determin caracte-
risticile ei chimice, valoarea ei nutritiv i funciile sale metabolice n
organism. Dintre cei 20 de -aminoacizi care se ntlnesc frecvent n pro-
Glicina model structural teine, organismul uman i al vertebratelor sintetizeaz 12 -aminoacizi
numii aminoacizi neeseniali; ceilali 8 -aminoacizi, numii aminoacizi
eseniali, trebuie introdui prin alimentaie.
n tabelul 3.1 sunt prezentate formulele unor aminoacizi mai des ntlnii.
Tabelul 3.1. Tipuri de - aminoacizi naturali
Denumirea Formula de structur\
Denumirea [tiin]ific\ Abrevierea
biochimic\ a aminoacidului
Glicocol Acid aminoetanoic Gli CH2 COOH
(Glicin) Acid aminoacetic NH2
Alanin Acid 2-aminopropanoic Ala H3 C CH COOH
Acid - aminopropionic NH2
Valin Acid 2-amino-3-metilbutanoic Val H3 C CH CH COOH
Acid - aminoizovalerianic CH3 NH2
Acid asparagic Acid 2-aminobutandioic Asp HOOC CH2 CH COOH
(Acid aspartic) Acid - aminosuccinic NH2
Acid glutamic Acid 2-aminopentandioic Glu HOOC CH2 CH2 CH COOH
Acid - aminoglutaric NH2
Lisin Acid 2,6-diaminohexanoic Lis CH2 CH2 CH2 CH2 CH COOH
Acid , - diaminocapronic NH2 NH2
Cistein Acid 2-amino-3-tiopropanoic Cis CH2 CH COOH
Acid - amino - -tiopropionic SH NH2
Serin Acid 2-amino-3- hidroxipropanoic Ser CH2 CH COOH
Acid -amino-- hidroxipropionic OH NH2

81
Cyan Yellow Magenta Black pag82

La analiza celulelor [i ]esu- Activitatea individual\ 1


turilor s-au pus n eviden apro-
ximativ 150 de aminoacizi n 1. Scrie formulele aminoacizilor ale cror denumiri sunt:
form liber (n microorganis- a) Acid aminoizocapronic (Leucin Leu);
me) sau combinat, care nu se b) Acid amino- - fenilpropionic (Fenilalanin Fen);
gsesc n proteine. c) Acid - amino- - hidroxibutiric (Treonin-Tre).
2. Clasific aminoacizii din tabelul 3.1 [i pe cei de la exerciiul anterior
Dup numrul grupelor func- (ex. 1) n funcie de numrul grupelor amino i carboxil.
ionale, aminoacizii pot fi clasifi-
cai ca:
 neutri monoaminomonocarboxilici (aa neutri):
 acizi (aciditate redus\) Gli, Ala, Val, Leu, Fen
 bazici (bazicitate redus\) diaminomonocarboxilici (aa bazici): Lis
Aminoacizi
monoaminodicarboxilici (aa acizi): Asp, Glu
(aa)
{tiai c\ ... hidroxiaminoacizi: Ser, Tre
... Un grunte de polen con- tioaminoacizi: Cis
ine aproximativ:
 15% proteine; Dintre aminoacizii prezentai anterior, sunt aminoacizi eseniali: Val,
 19 tipuri de enzime i coen- Lis, Cis, Tre, Leu, Fen.
zime;
 15% zaharide;
 5% grsimi i uleiuri ce
Cu excep]ia glicinei, to]i -aminoacizii sunt optic activi, deoarece au
conin n jur de 16 acizi
un atom de carbon asimetric.
grai;
 peste 10 vitamine diferite;
H H
 pigmeni ce coloreaz
polenul; NH2
H2N
 25 % pulbere ce conine ele- COOH HOOC
R R
mentele : Ca, Cu, Fe, K, Mg,
Mn, Na, P, S, Si, Ti .a.;
 10% ap.
Aminoacizii naturali (din proteine) apar]in seriei L (rotesc planul
luminii polarizate spre stnga).

Propriet\]ile fizice ale aminoacizilor

Aminoacizii sunt substane solide, cristalizate, cu puncte de topire ridi-


cate (peste 250C), solubile n ap, insolubile n solveni organici.
Proprietile fizice ale aminoacizilor sunt tipice cristalelor ionice,
deoarece att n stare solid, ct i n soluie, aminoacizii prezint o struc-
tur de sare intern, numit amfion (ion dipolar).
~n stare solid\, aminoacizii se
afl\ sub form\ de amfioni.
n soluie apoas, aminoacizii R CH COOH R CH COO
exist `n propor]ie mare sub +
form de amfion, alturi de mici NH2 NH3
cantiti de cation i anion ale
aminoacidului. aminoacid amfionul aminoacidului

82
Cyan Yellow Magenta Black pag83

Cationul aminoacidului PROPRIET|}ILE CHIMICE ALE AMINOACIZILOR


R CH COOH
+ Reac]iile aminoacizilor cu solu]ii de acizi [i baze.
NH3
Caracterul amfoter
Amfionul aminoacidului
Datorit structurii amfionice, aminoacizii au caracter amfoter, adic n
R CH COO mediu acid se comport ca baze (accept protoni), iar n mediu bazic se
+ comport ca acizi (cedeaz protoni).
NH3
n mediu acid:
Anionul aminoacidului
R CH COO + H3+ O R CH H +H
COOH H22O
O
R CH COO + +
NH3 NH3
NH2
amfionul cationul
aminoacidului aminoacidului
Aminte[te-]i! n mediu bazic:

R CH COO + HO HO R CH COO + HOH
OH
Amfionul se formeaz dato- +
rit proprietilor celor dou NH3 NH2
grupe funcionale: amfionul anionul
 grupa COOH cedeaz aminoacidului aminoacidului
H+, avnd caracter acid; Datorit acestei comportri, la adugarea unor cantiti mici de acizi
+
 grupa NH2 accept H , sau baze, acestea sunt neutralizate (ca n transformrile prezentate ante-
avnd caracter bazic. rior) i astfel pH-ul soluiilor respective se menine aproximativ constant;
soluiile care se comport `n acest mod se numesc soluii tampon i sunt
utilizate n domeniul biochimic.
Aminte[te-]i!
Activitatea individual\ 2
+
pH = lg[H3O]
 Precizeaz structurile pe care le au urmtorii aminoacizi la valorile
acid pH <7 indicate ale pH-ului:
Mediu neutru pH =7 a) Glicin la pH =1; c) Lisin la pH = 2;
bazic pH >7 b) Alanin la pH =12; d) Acid asparagic la pH =13.

Activitate experimental\
Caracterul amfoter al aminoacizilor
 Pune n 23 eprubete cantiti mici din aminoacizii pe care i identifici
n laboratorul de chimie (de care dispui cu acordul profesorului).
 Adaug 23 mL de ap pentru solubilizarea aminoacizilor.
 Verific pH-ul fiecrei soluii cu ajutorul indicatorilor (role de hrtie
pentru pH, soluii).
 Adaug n eprubetele cu soluii de aminoacizi cte o pictur de
soluie HCl diluat sau o pictur de soluie de NaOH diluat.
 Verific pH-ul soluiilor obinute dup adugarea unor mici cantiti de
Rol\ hrtie indicator pentru soluii de acizi sau baze, utiliznd aceiai indicatori.
testarea mediului acido-bazic
Se constat\ c\ pH-ul nu se modific\, culoarea indicatorilor este aceea[i
cu cea ob]inut\ `n cazul solu]iilor anterioare.

83
Cyan Yellow Magenta Black pag84

Activitate experimental\
Identificarea aminoacizilor
1. Reacia cu sulfat de cupru
 Pune ntr-o eprubet o cantitate mic de aminoacid.
 Adaug 23 mL de ap pentru dizolvarea aminoacidului.
 Pune cteva picturi dintr-o soluie de sulfat de cupru. Se va observa
apariia unei coloraii caracteristice, albastru intens.
2. Reacia cu clorur feric
 Se repet experimentul anterior, folosind n locul sulfatului de cupru o
n organismele vii, decarboxi-
soluie de clorur feric, FeCl3 acidulat. Se observ apariia unei co-
larea aminoacizilor este produs
de anumite microorganisme loraii roii, specific\ aminoacizilor.
(Bacterium coli). Aminoacizii prezint\ propriet\]ile chimice ale grupei COOH, att
comune cu acizii minerali, ct [i specifice; astfel pot participa la formarea de:
 Sruri
{tiai c\ ... R CH COO + NaOH

R CH COONa Na + HOHOH
... Termenul de betain se re- +
fer la derivatul de trimetilamo-
NH3 NH2
niu al glicinei i a fost atribuit amfionul aminoacidului sarea de sodiu a aminoacidului
deoarece acest compus se g- Esteri
H+
sete `n sfecla de zahr (Beta R CH COO + ROH H R CH COOR
H OR + HHOH
vulgaris-saccharifera). +
NH3 NH2
esterul aminoacidului
 Amine prin decarboxilare
t
R CH COO R CH2 NH2 + CO2
NH3
+ amin
Propriet\]ile chimice pentru grupa amino NH2 au loc i n cazul
aminoacizilor, formndu-se:
Reacia aminoacizilor cu acidul
azotos dezaminarea este Sruri ale aminoacizilor

un proces biochimic prin care R CH COO + HCl R CH COOH H + Cl
aminoacizii n exces, provenii + +
din hran\ sau metabolismul pro-
NH3 NH3
teinelor proprii organismelor, N- Alchilderivai cu ageni de alchilare
sunt degrada]i oxidativ la acizi R CH COO R CH COO
cetonici: + +
NH3 (CH3)33
N(CH
R CH COO
amfionul aminoacidului sruri de trimetilamoniu
+
NH3 oxidaz ale aminoacizilor (Betaine)
 - Hidroxiacizi n reacia cu acidul azotos (HNO2)
R C COOH R CH COOH + HNO 2 R CH COOH + N2 + H2 O
O NH2 OH - hidroxiacid
Cetoacid
Reac]ii comune celor dou\ grupe func]ionale (COOH,
NH 2). Reac]ii de condensare. Formarea peptidelor
CONH
Cea mai important proprietate a aminoacizilor o constituie posibilitatea
Legtura peptidic
de condensare intermolecular, prin intermediul celor dou grupe
(amidic)
funcionale, cu formarea peptidelor. Peptidele sunt amide substituite la azot.

84
Cyan Yellow Magenta Black pag85

Legtur peptidic
O
H O H O H O
N CH C + N CH C N CH C NH CH C
H2O
H OH H OH H OH
R R R R
aminoacid aminoacid dipeptid

La reprezentarea unei catene Dipeptida format se poate transforma n tripeptid, apoi n tetrapep-
polipeptidice, de obicei la stn- tid, respectiv n polipeptid (n funcie de numrul i natura amino-
ga catenei se scrie aminoacidul acizilor participani). Polipeptidele se formeaz prin reacii repetate la
cu grupa NH2 liber, numit ambele capete:
aminoacid Nterminal, iar la
captul din dreapta catenei R H O R
se scrie aminoacidul cu grupa CH N C CH
COOH liber, numit amino-
H2N C CH N COOH
acid Cterminal.
Numele peptidelor inferioare O R nH
se formeaz din numele ami- aminoacid aminoacid
noacidului Cterminal la care
N terminal C terminal
se adaug, ca prefix, numele
radicalilor celorlali aminoacizi simple dac se formeaz ntre molecule de
componeni, ncepnd cu ami- aminoacizi identici
noacidul Nterminal.
Peptide
mixte
cnd se formeaz ntre molecule diferite
alimente pentru copii, de aminoacizi
cosmonaui
suplimentarea unor De exemplu, dintr-un amestec de glicin i - alanin se obin dou\
produse alimentare dipeptide simple i dou\ dipeptide mixte:
accentuarea aromelor
prepararea supelor con- H2 N CH2 CO NH CH2 COOH Glicil-glicina (Gli-Gli)
centrate
prepararea pinii
H2 N CH CO NH CH COOH Alanil-alanina (Ala-Ala)
antioxidan]i la
prepararea conservelor CH3 CH3
Alimentaie
H2 N CH2 CO NH CH COOH Glicil-alanina (Gli-Ala)

CH3
Utilizrile aminoacizilor
H2 N CH CO NH CH2 COOH Alanil-glicina (Ala-Gli)
medicamente CH3
Medicin
Activitatea individual\ 3
alimentaie
Zootehnie
1. Scrie formulele i denumirile peptidelor care se reprezint prin pres-
artificial
curtrile:
a) Ala-Val-Cis; b) Gli-Gli-Gli; c) Ser- Ala-Glu; d) Val-Val.
concentrate digestia furajelor 2. Identific printre structurile scrise peptidele simple i mixte i cal-
furajere bogate
n zaharide
culeaz con]inutul procentual `n azot al acestora.

85
Cyan Yellow Magenta Black pag86

Combinaiile formate din resturi de aminoacizi naturali unite ntre ele


prin legturi peptidice pot fi grupate n:

Peptide Polipeptide Proteine


Hidroliz Hidroliz pn la
210 resturi 1050 resturi peste 10 000
de de resturi
aminoacizi aminoacizi de aminoacizi

Din clasa peptidelor [i proteinelor fac parte numeroi compui cu impor-


tan vital n fenomenele legate de funcionarea normal a organismelor vii.
Totodat, din aceast\ clas\ fac parte multe substane toxice produse de
plante i animale, germeni de boli sau substan]e de aprare a organismu-
lui mpotriva acestora (hormoni, enzime, virusuri, antigeni, anticorpi .a.).

PROTEINE

Generalit\]i

Materia vie este format din: proteine, zaharide, lipide, sruri mine-
rale i ap. Aceti constitueni sunt indispensabili vieii.
Alimente ce con]in proteine. Cu toate acestea, dup rolul pe care l au n organismele vii, se poate
face o ierarhizare a importanei lor. Att din punct de vedere structural,
ct i funcional, proteinele au cel mai important rol; acest fapt este justifi-
cat i de numele lor care, n traducere din limba greac, nseamn primul
Proteinele, descoperite n (proteios = principal, cel dinti).
1838, sunt recunoscute ca fiind Proteinele constituie materia de baz a vieii pentru c nsuirile ma-
componentele principale ale teriei vii (organizarea celular i supracelular, reglarea activitii celu-
celulelor; reprezint\ mai mult de lare, creterea i nmulirea, excitabilitatea, schimburile cu mediul exte-
50% din materia uscat a orga- rior, adaptarea, evoluia .a.) se realizeaz prin calitile i proprietile
nismului.
acestora.
Proteinele sunt utilizate n
organism n special pentru
construirea i refacerea celu- Proteinele sunt produi naturali cu structur\ macromolecular,
lelor; totodat\, prin degradarea alctuite din lanuri peptidice cu mase moleculare nalte, de la aproxi-
lor chimic, restul organic se mativ 10 000 pn la cteva milioane.
transform n hidrai de carbon
i grsimi, producnd energie. Analiza elemental a proteinelor arat c n compoziia acestora se g-
sesc elementele specifice aminoacizilor (C, H, O, N), dar i alte elemente:
S, P, Fe, Cu .a.

n arhitectura chimic a mole- *Proteine: structura primar\, secundar\, ter]iar\


culelor proteinelor se disting
trei niveluri de organizare: Structural, din punct de vedere al naturii grupelor funcionale, proteinele
 structura primar sunt poliamide; unitile de baz din care acestea se formeaz sunt
 structura secundar aminoacizii care se unesc, rezultnd lanuri polipeptidice prin eliminarea
 structura teriar
moleculelor de ap.

86
Cyan Yellow Magenta Black pag87

Structurile i formele spaiale pe care le adopt lanurile polipeptidice


ale proteinelor sunt foarte complexe i variate i sunt determinate n cea
mai mare msur de:
Cele mai multe proteine au
forma unei spirale (elice): numrul de resturi de aminoacizi, de natura acestora i de ordinea
 keratina () din pr n care se succed n structura proteinei (secven\);
 fibroina din mtase interaciile intramoleculare i intermoleculare dintre grupele func-
 miozina din muchi ionale sau resturile de hidrocarbur (radicali) prezente n structura lan-
ului proteic.
Existena acestor parametri structurali explic marea diversitate a pro-
teinelor i specificitatea acestora.
Structura primar, secundar [i teriar a proteinelor determin dife-
renele att de mari ntre funciile i rolurile fiziologice pe care le au acestea
n organismele vii.
Pentru nelegerea noiunilor referitoare la tipurile de structuri ale
proteinelor, este necesar s ne amintim care sunt principalele interaciuni
intermoleculare. n clasa a IX-a ai aflat c, n funcie de natura molecu-
lelor, forele de atracie intermoleculare sunt mai puternice, dac mole-
culele sunt mai polare, sau mai slabe, n cazul moleculelor puin polare.
Astfel, acestea se clasific n:
Legtura de hidrogen
Interacii fore dipoldipol
intermoleculare
Fore van der Waals fore de dispersie
(fore London)

Legtura de hidrogen > fore dipoldipol > fore de dispersie


Structura sub form\ de elice
(-helix) reprezint\ cel mai impor- Legturile de hidrogen se formeaz ntre molecule puternic polare
tant [i comun aranjament spa]ial care conin atomi de hidrogen i un element cu electronegativitate mare
al proteinei i volum mic (F, O, N).
n structura lanurilor proteice, legturile de hidrogen se formeaz
Legturile de hidrogen (pun]i-
intramolecular, ntre grupele amidice (peptidice), ntre dou poriuni ale
le de hidrogen) sunt atrac]ii de aceleiai catene:
natur electrostatic, puternice NH ... O = C
dar mai slabe dect legturile
ionice. sau intermolecular (ntre catene diferite), la care pot participa i alte grupe
funcionale libere (de exemplu, grupe COOH ale aminoacizilor dicarboxilici).
Legturile van der Waals reprezint atracii moleculare mai slabe
dect legturile de hidrogen i acestea se stabilesc n special ntre res-
H
turile hidrocarbonate ale aminoacizilor.
N Structura primar a proteinelor este definit prin numrul, tipul i
C succesiunea aminoacizilor din structura catenei polipeptidice a lanului
=

O macromolecular.
De exemplu, o tripeptid care conine resturi de -alanin, lisin i
legtur amidic
acid glutamic prezint ase structuri, n funcie de succesiunea celor trei
aminoacizi.
Ala Lis Glu Lis Ala Glu Glu Ala Lis
Ala Glu Lis Lis Glu Ala Glu Lis Ala

87
Cyan Yellow Magenta Black pag88

Rezolv\!
Reprezint formulele structurale ale celor ase tripeptide izomere i
identific particularitile structurale ale acestora.
Structura secundar definete modul n care catena polipeptidic se
orienteaz ntr-o form regulat, justificat de existena i numrul leg-
turilor de hidrogen intramoleculare.
Dup cum s-a precizat anterior, atomul de H legat de atomul de azot
amidic formeaz legturi de hidrogen
NH ... O = C
ntre dou poriuni ale aceleiai catene (legturi intramoleculare) sau ntre
catene diferite legturi intermoleculare.
Existena acestor legturi de hidrogen intramoleculare definete struc-
Fig. 4. Structura spiralat a ke-
tura secundar a proteinelor. Datorit legturilor de hidrogen, lanurile
ratinei (-elice) polipeptidice nu sunt drepte, ci ntr-o oarecare msur pliate sau rsucite.
Studiile fcute asupra structurii unor peptide i proteine au scos n evi-
den faptul c macromoleculele peptidice nu au o form extins, ci adopt
forme pliate sau forme spiralate (-elice), n funcie de numrul legturilor
de hidrogen din acelai lan. Astfel, keratina, proteina fibroas din firul de pr,
are n stare normal (-keratin), o dispoziie spaial diferit de cea a -
keratinei din firul de pr extins (obinut prin tratare cu ap i alungire 100%).
Structura -keratinei (fig. 4) este diferit de cea a -keratinei (fig. 5)
prin faptul c macromolecula peptidic este n primul caz ncolcit n
form de spiral (elice ). n structura -elice, resturile hidrocarbonate R
sunt astfel aranjate ca s permit formarea de legturi de hidrogen `ntre
spirele elicei, leg\turi care confer stabilitate ntregului edificiu. Elicea
poate fi comparat cu o scar n spiral, i fiecare treapt reprezint un
rest de aminoacid.
Structura teriar este determinat de modul de legare a lanurilor poli-
peptidice ntre ele. Acest nivel de organizare structural reprezint rezul-
Fig. 5. Structura -keratinei
tatul interaciilor dintre resturile aminoacizilor din catenele polipeptidice.
Aceste interacii pot fi:
C terminal legturi van der Waals ntre resturile hidrocarbonate, radicalii alchil R (a);
COOH
 legturi de hidrogen determinate de grupele carboxil, COOH, ale
aminoacizilor dicarboxilici (b);
 legturi covalente de tip S S formate prin unirea a dou grupe SH
din cistein (d); +
 atracii electrostatice ntre ionii NH3 i COO (c).

N terminal

Fig. 6. Structura secundar i


teriar a mioglobinei a b c d

88
Cyan Yellow Magenta Black pag89

Structura cuaternar reprezint nivelul de organizare cel mai nalt al


proteinelor i este rezultatul interaciei intermoleculare dintre catenele
polipeptidice independente care au structuri primare, secundare i teria-
re bine definite.

{tiai c\ ... PROPRIET|}ILE PROTEINELOR


... Organismul adultului i re-
nnoiete zilnic, n mod normal, Proteinele sunt substane solide, n general amorfe; au fost izolate i
aproximativ 400 g proteine, proteine n stare cristalizat (albumine, hemoglobin\). Majoritatea pro-
ceea ce nseamn c aceeai teinelor sunt solubile n ap; unele proteine sunt solubile numai n soluii
cantitate este distrus zilnic. de electrolii, iar un numr redus sunt insolubile.

Hidroliza Reac]ia de hidroliz\ a proteinelor


proteinelor
Principala proprietate a proteinelor este hidroliza, n urma creia se
par]ial\ total\ obin amestecuri de -aminoacizi. Hidroliza poate avea loc n mediu acid,
bazic sau enzimatic.
Aceast proprietate st la baza studierii i descifrrii structurii pro-
Peptide Aminoacizi teinelor, avnd importan fundamental pentru alimentaia i dez-
voltarea organismelor animale.
Coninutul n proteine
al unor alimente:
g proteine / 100 g produs Digestia i asimilaia proteinelor
Alimentul Grame Organismul omenesc nu folosete proteine alimentare ca atare, ci
100 g proteine aminoacizi care se formeaz prin hidroliza acestora n procesul digestiei.
Hidroliza proteinelor are loc n mai multe etape succesive, fiecare etap
Carne slab 18
fiind catalizat de enzime specifice. Dup locul n care se petrece diges-
Carne de pui 20 tia, se poate vorbi de digestie gastric i digestie intestinal.
Fasole Digestia gastric este efectuat de enzimele sucului gastric (pro-
32 teaze), n prezena acidului clorhidric din stomac, care activeaz o enzi-
soia
m (pepsina) i transform macromoleculele proteinelor n polipeptide.
Mazre 5,8
(boabe)
n intestinul subire, produsele digestiei din stomac vin n contact cu alte
enzime care, dup procese repetate (hidrolize), formeaz aminoacizi.
Orez 6,2 Aminoacizii provenii din proteinele din hran sunt utilizai de orga-
Lapte proaspt 3 nism, n primul rnd pentru a-i forma propriile sale proteine necesare
Fulgi de
creterii, refacerii esuturilor i sintezei de enzime i hormoni. Ami-
porumb 7,4 noacizii n exces, introdui prin hran, sau cei provenii din metabolis-
mul normal al proteinelor sunt dezaminai; restul organic este transfor-
Pine neagr 9 mat n glucide sau lipide, adic n combustibili, servind la producerea
de energie.

Reac]ia de denaturare a proteinelor


Se recomand\ ca to]i cei 8 ami-
noacizi esen]iali (vezi Amino- Denaturarea reprezint modificarea ireversibil a structurii lan]urilor
acizi) s\ fie asigura]i cu prote- macromoleculare; de exemplu, prin ruperea legturilor de hidrogen din-
ine de origine animal\ (carne, tre lanuri, conformaia natural a proteinelor se schimb i, totodat, se
ou\, lapte). modific aspectul, proprietile fizice, chimice i biochimice.

89
Cyan Yellow Magenta Black pag90

Ciupercile au un con]inut Denaturarea se produce sub aciunea unor ageni:


important de proteine fizici: cldur, radiaii, ultrasunete [.a.;
{tiai c\ ... chimici: acizi sau baze tari, electrolii.
Proteina denaturat nu-i mai reface structura i proprietile iniiale.
... Pentru aduli, raia de pro-
teine recomandat de nutriionist
Un exemplu foarte cunoscut de denaturare a unei proteine l reprezint
este de 0,79 g/kg corp; pentru coagularea albuului de ou.
copii, aceast raie este cel puin
dubl. Reac]ii de identificare a proteinelor

Aten]ie! Reacia biuretului const n tratarea unei soluii alcaline a unei pro-
Noteaz substanele [i usten-
teine cu soluie de sulfat de cupru, CuSO4. Se formeaz combinaii com-
silele folosite, obser vaiile i plexe de culoare violet sau albastruviolacee ntre aminoacizii proteinei
concluziile, n tabelul activitii i ionii de Cu2+.
experimentale! Reacia xantoproteic reprezint reacia proteinelor cu acidul azotic,
HNO3, concentrat; n urma reaciei se formeaz nitroderivai de culoare
galben, culoare care se intensific la adugarea unei soluii de hidroxid
alcalin, devenind portocalie.

Activitate experimental\
Prepararea soluiei de protein
 Amestec albuul unui ou cu aproximativ 100 mL ap distilat.
 Filtreaz soluia obinut (puin tulbure) printr-o bucat de pnz
curat.
Filtratul obinut l vei folosi n experimentele urmtoare.
Hidroliza proteinelor
 Toarn ntr-o eprubet 23 mL soluie de protein preparat anterior.
 Adaug 3 mL soluie de hidroxid de sodiu, NaOH.
 nclzete amestecul pn la fierbere, cteva minute, pn cnd pre-
cipitatul proteinei denaturate s-a dizolvat. Din soluie se degaj\ amo-
niac, uor sesizat dup miros.
 Adaug aproximativ 1 mL soluie acetat de plumb, (CH3COO)2Pb, 10%.
Se formeaz un precipitat negru, specific sulfurii de plumb. A[adar,
proteina din ou (albumina) conine sulf.
Denaturarea proteinelor
 Introdu ntr-o eprubet 34 mL soluie de protein preparat anterior.
Structura fibroinei din m\tasea nclzete coninutul eprubetei pn la formarea precipitatului alb.
natural\ Toarn ap distilat n eprubet.
 Introdu n alt eprubet 34 mL soluie de protein preparat i 1 mL
soluie de acid clorhidric concentrat.
~n ambele eprubete precipit proteina denaturat, coagularea aces-
teia fiind ireversibil\.
Reacia biuretului
 Pune ntr-o eprubet 23 mL soluie protein preparat anterior.
 Adaug 23 mL soluie hidroxid de sodiu 40%.
 Fierbe 56 minute pn la dizolvarea proteinei precipitate.

90
Cyan Yellow Magenta Black pag91

 Toarn aproximativ 1 mL soluie saturat de sulfat de cupru.


Coloraia violetalbastr apare datorit formrii combinaiei com-
plexe ntre aminoacizi i ionii de Cu2+.
Reacia xantoproteic
 Introdu ntr-o eprubet 23 mL soluie de protein preparat anterior.
35% 35%
 Adaug 1 mL soluie acid azotic concentrat.
 nclzete coninutul eprubetei 12 min. Apariia culorii galbene se
20%
datoreaz formrii unor nitroderivai.
10%
 Adaug 23 mL soluie de hidroxid de sodiu 20% .
Culoarea se intensific, devenind portocalie.
fibre cartilaje p\r snge,
musculare tendoane keratin\ sucuri
(colagen) digestive
[.a.
FUNC}IILE PROTEINELOR N CORPUL OMENESC
Fig. 7 Distribuirea proteinelor
`n corpul omenesc. Enzime i hormoni catalizeaz i regleaz reaciile care
au loc n organism
Proteine Muchi i tendoane asigur micarea corpului
(fig. 7) Piele i pr constituie nveliul exterior al corpului
Antibiotice asigur protecia mpotriva bolilor
Suport structural se realizeaz\ n combinaie cu alte
substane din oase
Datorit multitudinii funciilor, proteinele se gsesc n forme i mrimi
Proteinele fibroase: variate i complexe.
 sunt insolubile n ap sau n
soluii de electrolii; CLASIFICAREA PROTEINELOR
 nu sunt hidrolizate enzimatic
(cu excepia colagenului);
 au structur fibroas format Proteinele se pot clasifica dup mai multe criterii, cel al solubilitii n
din catene moleculare lungi, ap fiind frecvent utilizat.
bine mpachetate, ce prezint
legturi puternice intercate- insolubile Proteine fibroase (scleroproteine)
nare. Proteine
solubile Proteine Globulare
Proteide (heteroproteine)
Colagenul proteina care reprezint componenta
principal a cartilajelor i pielii, a esuturilor conjunc-
tive, a oaselor, a tendoanelor, este proteina cea mai des
ntlnit la vertebrate
Keratina proteina care formeaz stratul exterior al
Proteine pielii i prului oamenilor; la animale, se gsete n
fibroase solzi, copite, pene, avnd rolul de a proteja organismul
Fibroina componenta fibroas din mtasea natural
Fibrinogenul se gsete n plasma sanguin, fiind
responsabil de coagularea sngelui (vindecarea rni-
lor)
Model structural protein\ Proteinele musculare au rolul determinant n con-
strucia muscular prin cele dou componente impor-
tante: miozina i actina

91
Cyan Yellow Magenta Black pag92

Proteine globulare
Proteinele globulare sunt cele mai rspndite n natur; au form sferic,
sunt solubile n ap i formeaz soluii coloidale cu apa.
Cteva dintre proteinele globulare importante:
 Hemoglobina (Hb) este o protein respiratorie care transport
oxigenul prin organism i d culoare roie sngelui (fig. 8); s-au descope-
rit mai mult de 100 de tipuri de hemoglobin uman.
 Albuminele se gsesc `n serul sanguin, ou, lapte, mu[chi.
grupul hem Globulinele se `ntlnesc n plasma sanguin.
Fig. 8. Molecula hemoglobinei Gluteinele reprezint\ proteinele din cereale.
Hemoglobina + O2 Oxihemoglobina
*Enzime
 Enzimele sunt biocatalizatorii proceselor biochimice din orga-
nism. Au rol determinant n metabolism i contribuie esenial la reglarea
acestuia. Spre deosebire de catalizatorii obinuii, o enzim catalizeaz, n
general, o singur reacie (fig. 9).
Enzimele care confer specificitate reaciilor pe care le catalizeaz
sunt proteine. Ele acioneaz independent (enzime proteice) sau mpre-
un cu coenzime (neproteice).
Datorit naturii lor proteice, enzimele prezint proprietile fizico-chimice
specifice acestor macromolecule. Cataliza enzimatic prezint particulariti
care o deosebesc de cataliza chimic. Cea mai important deosebire ntre
cataliza enzimatic i cea chimic const n specificitatea mare de aciune
proteina
a enzimelor, concretizat n capacitatea lor de a cataliza transformarea
unui singur substrat sau a unui grup de substrate, nrudite structural.
enzima
Multe enzime au fost denumite prin adugarea sufixului aza la numele
Fig. 9. Ac]iunea enzimelor substratului a crui transformare o catalizeaz. Altele au terminologii pro-
prii. De exemplu, enzimele care catalizeaz scindarea prin hidroliz a pro-
teinelor se numesc proteinaze.
Uniunea Internaional de Ribonucleaza, enzima care hidrolizeaz acidul ribonucleic (ARN) este
Biochimie a propus n 1964 o format din 124 de aminoacizi; pepsina, chimiotripsina i tripsina sunt
clasificare a enzimelor, pe baza enzime din sucul pancreatic.
creia s-a putut stabili i o nou Procesele chimice catalizate de enzime sunt de 108 pn la 1020 de ori mai
nomenclatur; astfel, enzimele
rapide dect cele necatalizate. Cea mai mare parte a creterii vitezei de reac-
se mpart n ase clase:
ie este determinat de poziionarea exact a substratului (fig. 9), n ceea ce
 Oxireductaze catalizeaz
reaciile de oxidoreducere privete apropierea i orientarea fa de gruparea catalitic. Unele enzime
 Transferaze catalizeaz sunt adaptate biologic att pentru funcia catalitic, ct i pentru cea reglatoare.
transferul diferitelor grupe
 Hidrolaze catalizeaz pro-
Importan]a practic\ a enzimelor
cese de hidroliz Enzimele sunt instrumente de cercetare a metabolismului, de
 Liaze catalizeaz procese-
cunoatere a mecanismelor de reglare i control care i sunt caracteristice.
le n care se desfac legturi
 n medicin concentraiile enzimelor din esuturi i din lichidele
chimice
 Izomeraze catalizeaz re- corpului servesc ca indicatori pentru starea metabolic.
aranjarea spaial intramole- n chimia alimentar enzimele se folosesc pentru a investiga
cular timpul necesar proceselor de sterilizare sau pasteurizare a diferitelor
 Ligaze catalizeaz\ forma- alimente; de exemplu, fosfatazele i amilazele se folosesc n industria
rea unor noi leg\turi chimice laptelui pentru testarea procesului de pasteurizare.

92
Cyan Yellow Magenta Black pag93

 Botanica i agrochimia aplic analiza enzimatic n cercetarea fizio-


logiei plantelor, n metabolismul unor boli de plante, n controlul calitii
unor produse vegetale, n cercetri ale biologiei solului.
 n industria chimic enzimele sunt utilizate ca reactivi chimici de
analiz i ca reactivi chimici de sintez.
 n industria medico-farmaceutic enzimele se utilizeaz mult pentru
tratarea unor maladii; de exemplu, pepsina izolat din peretele stomacal i
din sucul gastric se utilizeaz pentru vindecarea bolilor gastrice; un amestec
de proteinaze, amilaz, lipaz, celulaz intr n constituia unor medicamen-
te indicate n dispepsiile datorate digerrii defectuoase a alimentelor.
*Hormoni
Hormonii sunt proteine produse de glandele endocrine (insulina, cal-
Asp citonina, adrenalina, noradrenalina .a.); ei stimuleaz activitatea unor
Glu organe care, la rndul lor, iniiaz i controleaz activiti importante ale
Cis
Ser organismului.
Gli
Tre De exemplu, insulina regleaz metabolismul zaharidelor, controlnd
Ala
Tir nivelul glucozei din snge. Insulina este o protein globular alctuit din
Val dou\ polipeptide cu 21, respectiv 30 resturi de aminoacizi. ~n structura
His
Lis Leu acesteia s-au identificat 17 tipuri de aminoacizi (fig. 10).
Arg Fen Ocitocina, hormonul secretat de neurohipofiz, influeneaz contracia
musculaturii netede a uterului i expulzarea ftului, precum i eliminarea
Fig. 10. Cei 17 aminoacizi din
structura insulinei pot fi laptelui din glandele mamare n timpul alptrii.
separa]i utiliznd Calcitonina, hormon secretat de glanda tiroid alturi de paratirina
cromatografia pe hrtie (parathormonul) secretat de glandele paratiroide stimuleaz metabolis-
(redare par]ial\) mul fosforului i al calciului.
Adrenalina i noradrenalina, hormoni secretai de glandele suprarenale,
stimuleaz contracia musculaturii netede, accelerarea ritmului cardiac,
vasoconstricia, punerea n circulaie a lipidelor din esutul adipos.
Hemoglobina face parte din
categoria proteidelor, fiind for- *Proteide
mat dintr-o protein incolor
globina (96%) i o sub-
Proteidele (heteroproteinele) sunt combinaii ntre o protein i o
stan intens colorat hemul component neproteic numit grup prostetic. Ele se apropie, prin
(4%), de care se leag atomul de proprietile lor, de proteinele solubile.
fier. Proteidele, numite i proteine conjugate, se clasific dup natura gru-
pei prostetice. Cteva dintre acestea sunt prezentate n tabelul 3.2.

Tabelul 3.2. Tipuri de proteide


Tipul proteidei Grupa prostetic\ Exemple
Resturi de acid fosforic legate n
Fosfoproteide Caseina din lapte
form esteric la grupa OH
Lipoproteide Resturi de gliceride Membrane celulare
Hemocianele din sngele molutelor i al melcilor conin
Metaloproteide Metale legate de compui organici
cupru (de aceea au snge albastru)
Albumina
Glicoproteide Resturi de zaharid
Mucoide (n ochi i n glande submaxilare)
Nucleoproteide Acizi nucleici Bacterii, virusuri, celule vii

93
Cyan Yellow Magenta Black pag94

Nucleoproteidele au rol fun- Pe lng importana biologic, proteinele au i importante utilizri


damental n alctuirea, dezvol- practice. Din cele mai vechi timpuri, din ln i mtase se fac esturi, din
tarea i diviziunea celulei vii, coarne se fac piepteni, nasturi, iar din pielea tbcit a animalelor se con-
animale sau vegetale. fecioneaz nclminte i mbrcminte. Proteinele extrase din oase,
cartilaje i resturi de piele formeaz, prin fierbere cu ap, clei. Cel mai uti-
Acizii nucleici sunt compui
lizat clei este cunoscut sub numele de gelatin, care se folosete n arta
macromoleculari alctuii din
acid fosforic, o monozaharid i
culinar i la prepararea peliculelor fotosensibile. Acestea reprezint\
o combinaie heterociclic ce numai cteva dintre aplicaiile practice ale proteinelor.
con]ine azot.

APLICA}II AMINOACIZI, PROTEINE

1. Completeaz corespunztor spaiile libere: a. Lisina n mediu acid (pH = 1).


a. Aminoacizii sunt compui organici cu grupe b. Acidul glutamic n mediu bazic (pH = 12).
funcionale ....................... care conin o grup 6. Precizeaz care dintre urmtorii aminoacizi
...................... i o grup COOH. reacioneaz cu 2 moli HCl pentru 1 mol de compus:
b. Proteinele sunt compui naturali macromole- a. Acidul glutamic;
culari care conin legturi peptidice de tipul b. Lisin;
...................... . c. Glicocol;
c. Aminoacizii care ...................... se numesc d. Valin.
aminoacizi eseniali. 7. O tripeptid\ formeaz\ la hidroliz\ par]ial\
d. Stuctura primar este definit prin ..... cis-gli [i gli-cis. {tiind c\ raportul molar glicin\: cis-
...................... i ...................... aminoacizilor din tein\ `n tripeptid\ este 1:2, determin\:
structura catenei polipeptidice. a. formula structural\ a tripeptidei [i denumirea
2. Alege afirmaia / afirmaiile corect / corecte: acesteia;
a. Valina este un aminoacid monoaminodicar- b. num\rul de sarcini pozitive ale tripeptidei `n
boxilic. mediu puternic acid;
b. La pH = 12, alanina se afl sub form de cation. c. num\rul de sarcini negative ale tripeptidei `n
c. Nucleoproteidele au ca grup prostetic acizi mediu puternic bazic.
nucleici. 8. Prin hidroliza unei anumite cantiti dintr-o
d. Insulina este hormonul care regleaz metabo- peptid s-au format 30 g aminoacid monoamino-
lismul zaharidelor, controlnd nivelul glucozei din monocarboxilic cu 18,66% azot i 17,8 g din alt
snge. aminoacid monoaminomonocarboxilic cu 15,74%
e. Proteinele conjugate dau prin hidroliz\ numai azot. Stabilete structurile posibile ale peptidei.
-aminoacizi. 9. Calculeaz masa molecular (aproximativ) a
f. Nucleoproteidele se g\sesc `n toate celulele vii. hemoglobinei, dac aceasta poate transporta 4 mo-
3. a. Reprezint formulele structurale ale pepti- lecule de O2 legate fiecare de cte un atom de fier,
delor: lis-val-ser i glu-cis-ala. tiind c hemoglobina conine 0,33% fier.
b. Calculeaz coninutul procentual n azot al 10. Alege tripeptida/tripeptidele care au aceea[i
tripeptidelor de la punctul a. compozi]ie procentual\ cu gli-gli-val:
4. Cte tripeptide se pot forma dintr-un amestec a. ala-ala-ala;
ce conine glicin i valin? b. gli-gli-ser;
5. Scrie formulele structurale ale speciilor chi- c. gli-val-gli;
mice pentru: d. ala-gli-ala.

94
Cyan Yellow Magenta Black pag95

11. Prin analiza a 16 g peptid\ cu masa molecu- *12. Reac]ioneaz\ 1,2 moli -aminoacid cu 110,4 g
lar\ 160 g/mol s-au identificat 7,2 g carbon, 1,2 g etanol [i rezult\ 243,6 g produs ce are un con]inut
hidrogen [i 2,8 g azot. Determin\: procentual de 53,2 % carbon.
a. Formula molecular\ a peptidei. a. Determin\ formula molecular\ a -amino-
b. Aminoacidul ce intr\ `n structura peptidei [i masa acidului [i reprezint\ formula structural\ a acestuia.
acestuia, necesar\ pentru a ob]ine cele 16 g peptid\. b. Scrie formulele structurale ale aminoacizilor
c. Formula structural\ a peptidei. izomeri cu cel identificat la punctul a.

TEST DE EVALUARE
1. Alege termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare:
a. Denumirea uzual\ a acidului 2-amino-3-hidroxipropanoic este ........... (cistein\ /serin\).
b. La pH = ........... valina este sub form\ de cation (12/1).
c. Reac]ia ........... const\ `n tratarea unei solu]ii de proteine cu acid azotic concentrat (xantopro-
teic\/biuretului).
d. Nucleoproteidele au grupa prostetic\ ...........(metale/acid nucleic).
2. Stabilete corespondena dintre compuii coloanei A i afirmaiile indicate n coloana B, nscriind n
dreapta cifrelor din coloana A, literele corespunztoare din coloana B:
A B
1. Gluteine a) Sunt proteine ntlnite n serul sanguin, lapte, ou [.a.
2. Colagen b) Este o fosfoproteid
3. Fibrinogen c) Sunt proteine din cereale
4. Albumine d) Fac parte din categoria proteinelor fibroase
5. Casein\ e) Este componenta principal a oaselor, tendoanelor, pielii
f) Sunt proteine globulare
g) Este proteina fibroas din plasma sanguin
3. Scrie formulele structurale ale compuilor indicai:
a. Amfionul alaninei;
b. Glicina n mediul puternic acid (pH=1);
c. Ala Cis.
4. Justific afirmaia:
Proteinele substane eseniale pentru meninerea structurii i funcionrii organismelor vii.
*5. O cantitate de 0,1 moli dintr-un aminoacid reacioneaz cu 80 g soluie de hidroxid de potasiu 14%;
aceeai cantitate de aminoacid degaj 2,24 L gaz N2 (c.n.) n reacia cu acidul azotos, HNO2. Aminoacidul
poate fi:
a. Lisina;
b. Serina;
c. Valina;
d. Acidul glutamic;
e. Glicina.
6. La hidroliza acid\ a unei peptide s-au ob]inut 7,12 g alanin\ [i 11,68 g lisin\.
a. Calculeaz\ raportul molar alanin\: lisin\.
b. Determin\ masa de alanin\ ce se ob]ine prin hidroliza a 2 moli de peptid\.
c. Scrie formulele structurale posibile ale peptidelor care au compozi]ia precizat\ anterior.

95
Cyan Yellow Magenta Black pag96

ZAHARIDE

Hidraii de carbon sunt cei mai rspndii constitueni organici ai


{tiai c\ ... plantelor; ei nu sunt numai o important surs de energie pentru orga-
... Pe parcursul unui an, nismele vii, ci constituie i componeni `nsemna]i ai esuturilor de susi-
aproximativ 21011 tone de CO2 nere n plante (i n unele animale); acesta este cel mai `nsemnat rol al
sunt luate din atmosfer i celulozei parte important a lemnului, bumbacului, inului .a.
transformate prin fotosintez. Zaharidele se ntlnesc pretutindeni, n orice moment al existenei noas-
n acelai timp, aproximativ tre: hrtia pe care este tiprit aceast carte se fabric\ din celuloz\, bum-
151011 tone de O2 sunt eliberate bacul este folosit pentru mbrcminte, iar lemnul, pentru mobil, case
n atmosfer n urma fotosin- .a. Fina conine n principal amidon, [i tot amidonul este component
tezei i 51011 tone de compui major a multor alte plante utilizate ca alimente: orezul, fasolea, cartofii,
organici sunt sintetizai. porumbul, mazrea .a.

Generalit\]i

Zaharidele (hidraii de carbon) reprezint o clas important de


compui organici naturali, cu o larg rspndire att n regnul vegetal, ct
i `n cel animal. Acestea sunt, alturi de grsimi, proteine, vitamine i
unele sruri minerale, componente eseniale ale hranei (fig. 11).
Zaharidele intr n compoziia celulelor vii prin prezena lor n struc-
tura acizilor nucleici; astfel, ele au un rol important i n biosinteza
proteinelor.
Zaharidele sunt sintetizate de c\tre plantele verzi prin procesul de
fotosintez:

nCO2 + nH2O + Energia luminii solareClorofil Cn(H2O)n + nO2

n structura plantelor, zaharidele sunt importante ca rezerv de ener-


gie i ca rol de susinere.
Zaharidele acioneaz ca un imens depozit de stocare a energiei
solare. Energia lor este eliberat cnd animalele i plantele metabolizeaz
zaharidele, transformndu-le n CO2 i H2O:

Cn(H2O)n + nO2 nCO2 + nH2O + Energie

Denumirea improprie de hidrai de carbon atribuit zaharidelor pro-


vine de la faptul c numeroi termeni ai clasei au formula Cn(H2O)n; de
exemplu, glucoza are formula molecular C6H12O6 sau C6(H2O)6.
Numele de zaharide sau zaharuri provine de la numele zahrului
Fig. 11 Alimentele pe care le
consumm, ca pinea, (limba latin, saccharum = zahr), unul dintre reprezentanii importani
biscuiii, prjiturile, ai acestei clase.
cartofii sunt foarte bogate Denumirea de glucide, utilizat n domeniul biochimiei, provine de la
n zaharide. glucoz, un reprezentant de baz al acestei clase de compui.

96
Cyan Yellow Magenta Black pag97

Majoritatea zaharidelor au denumiri comune, inspirate din numele produ-


ilor naturali din care au fost izolate (denumirile raionale se folosesc foarte
rar); sufixul folosit pentru denumirea celor mai multe zaharuri este oz.
Dup\ cum ai aflat `n clasa a X-a, zaharidele se pot clasifica `n trei grupe:
Monozaharide

Zaharide Dizaharide formate din 210 resturi de monozaharide.

Polizaharide formate dintr-un numr mare de resturi de


monozaharide; sunt macromolecule cu mase
moleculare foarte mari.

{tiai c\ ... MONOZAHARIDE


Spre deosebire de pro-
teine, care trebuie resintetizate
Defini]ie. Nomenclatur\. Clasificare
permanent, hidraii de carbon
pot fi depozitai n organismele Monozaharidele sunt compui organici cu grupe func]ionale mixte,
vii sub form de polizaharide de


rezerv. ce conin o grup carbonil C=O (aldehid sau ceton) i mai multe grupe
hidroxil (OH) .

H Dup natura grupei C=O, monozaharidele se clasific astfel:


C O Aldehid\


ALDOZE (polihidroxialdehide), au grupa C=O de tip aldehid.
C


MONOZAHARIDE


C CETOZE (polihidroxicetone), au grupa C=O de tip ceton.
C O Ceton\
C Monozaharidele au ntre 3 i 6 atomi de carbon; sufixul caracteristic
fiind oz, se numesc: trioze, tetroze, pentoze, hexoze. Denumirile lor

Alcool pot include i tipul grupei C=O : aldotrioze, cetopentoze, aldohexoze,


CH OH

secundar cetohexoze .a.


Monozaharidele frecvent ntlnite n natur au 5 i 6 atomi de carbon.
Alcool Dintre acestea, cele mai importante sunt cele cu 6 atomi de carbon: aldo-
CH2 OH hexozele i, respectiv, cetohexozele.
primar

Activitatea individual\ 4
1. Scrie formulele structurale ale hexozelor, tiind c:
a) Aldohexozele au o grup carbonil de tip aldehid, caten liniar, 4
grupe OH secundar i o grup OH primar.
b) Cetohexozele au o grup carbonil de tip ceton, caten liniar, 3
grupe OH secundar i 2 grupe OH primar.
*2. Determin\ num\rul atomilor de carbon asimetrici al aldohexozelor,
respectiv al cetohexozelor.

97
Cyan Yellow Magenta Black pag98

R 1. CH=O CH2OH
CHOH C=O
CHOH CHOH
Datorit unghiului de 10928
format de valenele atomului de CHOH CHOH
carbon, catenele nu formeaz CHOH CHOH
linii drepte, ci linii frnte ce pot
avea diferite forme din cauza CH2OH CH2OH
rotaiei libere n jurul legturii
aldohexoz\ cetohexoz\
; astfel, grupele care au afini-
*2. Aldohexozele au 4 atomi de carbon asimetrici, deci 24 = 16 stereo-

tate chimic, precum C=O


izomeri, `n timp ce cetohexozele au 3 atomi de carbon asimetrici, adic\

i OH, se apropie:
6 23 = 8 stereoizomeri.
CH2 OH
5
Dintre cele 16 aldohexoze stereoizomere, cea mai rspndit este glu-
C O coza, iar dintre cele 8 cetohexoze, cea mai rspndit este fructoza.
H H O
H
4
C C CH22OHOH
O H
1
HO OH H C H C OH C O
3 2
C C H HO C H HO C H
H OH H C OH H C OH
H C OH H C OH
Forma ciclic a monozahari-
delor este denumit furanozic CH2OHOH CH2OHOH
i, respectiv, piranozic, dup nu- glucoz\ fructoz\
mele heterociclurilor cu oxigen
cu cinci i, respectiv, cu ase Structura monozaharidelor
atomi: furanul i piranul.
CH2 Datele experimentale arat c structurile aciclice prezentate anterior nu
redau mulumitor proprietile monozaharidelor, atribuindu-se acestora
HC CH HC CH
preponderent structuri ciclice.
HC CH HC CH Structurile ciclice ale glucozei se obin prin migrarea atomului de
O

O hidrogen de la grupa OH din poziia 4 sau 5 la grupa C=O .


furan piran

O
1 1 1
H C OH C H H C OH
2 2 2
H C OH O H C OH H C OH
3 3 3 O
HO C H HO C H HO C H
4 4 4
H C H C OH H C OH
5 5 5
H C OH H C OH H C
6 6 6
CH2 OH CH
CH22OHOH CH2 OH
Glucoza cu imaginea `n oglind\
model structural -glucofuranoz\ glucoz\ (forma aldehidic\) -glucopiranoz\

98
Cyan Yellow Magenta Black pag99

6 Formarea structurilor ciclice determin apariia unei noi grupe OH


CH2 OH
la atomul de carbon carbonilic (C1 n cazul glucozei), numit hidroxil gli-
5C O cozidic, care are reactivitate mrit comparativ cu celelalte grupe OH
H H
H din molecul.
4C 1
C n stare solid, glucoza natural\ exist numai sub form ciclic pira-
OH H nozic, iar n soluie, forma ciclic este n echilibru cu forma aciclic,
2
HO 3 OH
C C echilibrul fiind mult deplasat spre structura ciclic (peste 99,8%).
Analog, structurile ciclice ale fructozei se formeaz prin migrarea ato-
H OH

C=O

6 mului de hidrogen de la grupa OH din poziia 5 sau 6 la grupa C=O.


CH2 OH


5
H
C O Formulele aciclice prezentate anterior nu redau structurile reale ale
H glucozei i fructozei, deoarece legturile oxigenului care nchid ciclul
H 1
O
4C C sunt anormal de lungi. Astfel, W.N. Haworth a propus, `n anul 1929, for-
OH H mule de perspectiv (fig. 12), n care ciclul piranozic se reprezint printr-un
2 H
HO 3
hexagon regulat, iar cel furanozic, printr-un pentagon regulat, cu sub-
C C
stituenii atomului de carbon dispui de-o parte i de alta a planului.
H OH Formarea hidroxilului glicozidic determin apariia a doi stereoizo-
meri, n funcie de poziia acestuia, notai i .
6
CH2 OH
5C
Formulele de perspectiv\ ale glucozei se reprezint\:
O
H OH CH2 OH
CH2 OH
H 1
4C C
OH H O O
2 H H H OH
HO 3 H H
C C H
H OH OH H OH H
HO OH HO H
Fig. 12. Structurile de perspectiv\
ale [i glucopiranozei
H OH H OH
EXTINDERE glucopiranoz\ glucopiranoz\
Odat\ cu formarea hidro-
n aceste reprezentri, liniile ngroate sunt ndreptate spre cititor.
xidului glicozidic, se creeaz\ un
Trecerea unei forme ciclice n cealalt se realizeaz prin intermediul
nou atom de carbon asimetric
care duce la formarea a doi ste- formei aciclice.
reoizomeri, numi]i anomeri. Structura furanozic atribuit fructozei este realizat printr-un penta-
gon regulat; caracteristic fructozei este anomerul .
6 O
HO H2C OH
Starea natural\ a glucozei [i fructozei
5 H OH 2
1
H CH2 OH Monozaharidele sunt substane solide, cristaline, incolore, uor solu-
4 3 bile n ap, puin solubile n solveni organici. Prezena unui numr mare
OH H de grupe OH determin un numr mare de legturi de hidrogen inter-
fructofuranoz\ moleculare; la nclzire, monozaharidele se descompun. Monozaharidele
au gust dulce.
Rezolv\! Glucoza cea mai rspndit monozaharid se gsete liber n
Scrie formula structural a fructele dulci, n mierea de albine i foarte puin n regnul animal (snge,
fructofuranozei! limf, lichid cefalorahidian). Cunoscut i sub numele de dextroz,

99
Cyan Yellow Magenta Black pag100

Anomer glucoza este utilizat n locul zahrului la prepararea unor produse de


cofetrie i a lichiorurilor.
Fructoza cea mai dulce monozaharid se gsete n stare liber
n natur alturi de glucoz, n fructele dulci, n mierea de albine i n
Form\ aciclic\ unele legume (morcovi, tomate); n combinaie cu glucoza, este rspn-
dit ca zaharoz.

Anomer
Propriet\]ile chimice
{tiai c\ ...
Concentraia glucozei din Grupele funcionale din structura monozaharidelor prezint proprie-
sngele circulant, reglementat\


pe cale neurohormonal, se ti specifice acestora, respectiv ale grupelor C=O i OH.


numete glicemie (limba greac
glykys = dulce, haima = snge). Propriet\]i specifice grupei carbonil
Limitele normale ale glicemiei
sunt 70110 mg%. *Adi]ia hidrogenului la hexoze (reducerea grupei carbonil) are loc cu
... n diabet, procentul de glu- formarea unor alcooli polihidroxilici `n prezen]a catalizatorului metalic
coz n snge crete (hipergli- (Ni) sau cu sisteme reduc\toare.
cemie) din cauza diminurii
activitii pancreasului `n elabo-
rarea de insulin. CH=O CH2OH CH2OH
+H + H2
(CHOH)4
2
(CHOH)4 C=O
CH2OH CH2OH (CHOH)3

CH2OH

aldohexoz\ hexitol cetohexoz\

Activitatea individual\ 5
1. Reac]iile de adi]ie ale hidrogenului la monozaharide explic\ existen]a
structurii aciclice. Considernd structurile aciclice ale glucozei [i fruc-
tozei, scrie adi]ia hidrogenului la ace[ti compu[i.
2.* Analizeaz\ structurile poliolilor ob]inu]i preciznd `n ce caz se creeaz\
doi stereoizomeri datorit\ form\rii unui nou atom de carbon chiral.

R CH2OH
H
CH2OH
H
Fig. 13. Aparat pentru testarea *2. Prin adi]ia H2 la fruc- H C OH H
HO C HOH
glicemiei toz\, atomul de carbon din HO C HO C
H H
pozi]ia 2 devine asimetric [i
astfel se formeaz\ doi H C OH H C OH
{tiai c\ ... stereoizomeri (diastereo-
H C OH H C OH
Glucoza are 75% din puterea izomeri):
de ndulcire a fructozei, consi- CH2 OH CH2 OH
derat ca unitate. sorbitol manitol

100
Cyan Yellow Magenta Black pag101

Reacia de oxidare a grupei carbonil de tip aldehid pune n eviden


caracterul reductor al aldohexozelor:
O O
Oxidare
C C
H OH
Acizii obinui prin oxidarea aldohexozelor se numesc acizi aldonici
Datorit proprietilor redu- (acizi polihidroximonocarboxilici).
ctoare, glucoza se folosete la Oxidarea grupei aldehid din aldoze se realizeaz\ cu sruri complexe
fabricarea oglinzilor. ale unor metale tranziionale (reactivul Tollens i reactivul Fehling).

Glucoza reduce reactivul Tollens, depunndu-se argint metalic sub forma unei oglinzi strlucitoare.
O O
C H C OH
H
H C OH H C OH
HO C H + 2[Ag(NH3)2]OH HO C H + 2Ag + 4NH3 + H2 O
H C OH reactiv Tollens H C OH oglind\
str\lucitoare
H C OH H C OH
CH2 OH CH2 OH
glucoz\ acid gluconic
Glucoza reduce ionul Cu (II) din reactivul Fehling la Cu (I), sub forma oxidului de cupru (I) de culoare roie:
CH2 OH CH2 OH
OH OH
H H
O O
H H
C + 2Cu(OH)2 C + Cu2 O + 2H2 O
OH H OH H
H OH oxid
HO HHO
cupros
(ro[u)
H OH H OH
glucoz\ (structura aciclic\) acid gluconic
Reaciile de oxidare cu reactivul Tollens [i solu]ia Fehling sunt reacii de identificare (teste de
recunoatere) ale glucozei i, n general, ale aldozelor.

Activitate experimental\
Obinerea reactivului Tollens. Oxidarea glucozei cu reactiv Tollens
 Pune ntr-o eprubet curat cca 2 mL soluie de azotat de argint.
 Adaug 12 mL soluie hidroxid de sodiu, NaOH, pn cnd se
formeaz un precipitat brun-nchis, Ag2O.
 Picur soluie de amoniac pn cnd se dizolv tot precipitatul format
(soluia incolor este reactivul Tollens).
 Adaug cca 2 mL soluie de glucoz.
 nclzete eprubeta pe o baie de ap (pn aproape de fierbere).

101
Cyan Yellow Magenta Black pag102

Pe peretele eprubetei apare oglinda str\lucitoare de argint (fig. 14).


Ecuaiile reaciilor sunt:
2AgNO3 + 2NaOH Ag2O + H2O + 2NaNO3
pp. brun
Ag2O + H2O + 4NH3 2[Ag(NH3)2]OH
reactiv Tollens
C6H12O6 + 2[Ag(NH3)2]OH C6H12O7 + 2Ag + 4NH3 + H2O
glucoz\ acid gluconic
Fig. 14. Oglinda de argint Activitate experimental\
Oxidarea glucozei cu soluie Fehling
Reactivul Fehling se obine Introdu ntr-o eprubet curat volume egale de soluie Fehling I i II
din: (cca 12 mL).
sulfat de cupru, CuSO4 Adaug circa 2 mL soluie de glucoz.
hidroxid de potasiu, KOH nclzete eprubeta pe o baie de ap (pn aproape de fierbere).
tartrat dublu de sodiu i Dac n laborator nu exist soluii Fehling I i II, procedeaz astfel:
potasiu:
 Introdu ntr-o eprubet curat cca 12 mL soluie de sulfat de cupru,
NaOOC CH CH COOK CuSO4.
OH OH Pune soluie de KOH pn la obinerea unui precipitat albastru de
hidroxid de cupru, Cu(OH)2.
 Adaug, n pictur, soluie de sare Seignette (tartrat dublu de sodiu
i potasiu) pn la dizolvarea precipitatului.
 Introdu circa 2 mL soluie de glucoz i nclzete aa cum s-a precizat
mai nainte.
Oxidarea glucozei cu reac-
tivul Fehling este utilizat pen- Se formeaz un precipitat roucrmiziu de oxid de cupru (I).
tru dozarea glucozei din snge, Ecuaiile reaciilor sunt:
la determinarea glicemiei n CuSO4 + 2KOH Cu(OH)2 + K2SO4
analizele medicale.
C6H12O6 + 2Cu(OH)2 C6H12O7 + Cu2O + 2H2O
glucoz acid oxid
gluconic de cupru (I)rou
*Activitatea individual\ 6
1. Explic\ de ce oxidarea glucozei se poate face [i `n prezen]a apei de brom.
2. Analizeaz\ din punct de vedere redox, oxidarea glucozei cu reactivii
Tollens [i Fehling.

Grupele hidroxil din structura zaharidelor pot da reacii asemntoare


alcoolilor. Astfel de reacii au loc att la glucoz\, ct i la fructoz\.
Reactivul Fehling [i precipitatul *Activitatea individual\ 7
ro[u c\r\miziu de oxid de cupru (I)
ob]inut `n urma oxid\rii glucozei
Scrie formulele structurale de perspectiv\ ale compu[ilor:
-D-Metilglucopiranoz\, rezultat\ `n urma alchil\rii (eterific\rii) gru-
pei de tip hidroxil glicozidic.
-D-Pentaacetilglucopiranoz\, ob]inut\ prin esterificarea glucozei cu
clorur\ de acetil `n exces.

102
Cyan Yellow Magenta Black pag103

Fermentaia monozaharidelor reprezint o proprietate specific a


acestor compui; sub aciunea enzimelor, monozaharidele se transform
n alcooli (fermentaie alcoolic).
Prin fermentaia glucozei, n prezena unor enzime din drojdia de bere
(Saccharomyces cerevisiae), se formeaz alcool etilic:
C6H12O6 2C2H5OH + 2CO2
glucoz etanol
Aceast proprietate explic fermentarea sucurilor dulci din plante,
fructe i obinerea buturilor alcoolice naturale (fig. 15).

Propriet\]i specifice monozaharidelor.


Reac]ii de condensare [i policondensare
Fig. 15. Fermenta]ia zaharidelor
Dintre monozaharide, hexozele, C6H12O6, sunt cele mai rspndite
att `n stare liber\, ct i sub form de compui de condensare i poli-
condensare oligozaharide i polizaharide.
Moleculele monozaharidelor se condenseaz ntre ele prin interme-
diul grupelor hidroxil, cu eliminarea intermolecular a moleculelor de
ap formnd oligozaharide i polizaharide.

Activitatea individual\ 8
 Scrie formula produsului de condensare dintre o molecul de glu-
copiranoz i una de fructofuranoz, tiind c molecula de ap\ se
elimin ntre grupele OH glicozidice de la cele dou monozaharide.
Utilizeaz att formule de proiecie, ct i formule Haworth.
libere HEXOZE produ[i de
condensare

R Formula de perspectiv a compusului rezultat este:

Glucoza
Fructoza Oligozaharide 6
[.a. Polizaharide CH2 OH
5 1
O HO CH2 O H
H H
H 2 5
4 1
OH H O H HO 6
HO CH2 OH
2 3 4
3
H OH OH H
Acest compus este cunoscut sub numele de zaharoz; despre starea
natural\, propriet\]ile [i utiliz\rile acestei dizaharide ai studiat `n clasa
a X-a.

Zaharoz\ model structural

103
Cyan Yellow Magenta Black pag104

DIZAHARIDE
Dizaharide produ[i de condensare ntre dou\ molecule
de monozaharide.
Generalit\]i. Importan]\
Din categoria oligozaharidelor, cele mai importante i mai des ntl-
nite sunt dizaharidele; acestea se formeaz prin eliminarea unei molecule
de ap ntre dou molecule de monozaharide identice sau diferite:
2C6H12O6 C12H22O11 + H2O
Dizaharid
Legtura format ntre cele dou resturi de monozaharide este de tip
eteric. Aceast legtur eteric se poate forma n dou moduri, dup natu-
ra grupei hidroxil implicat:
Legtur dicarbonilic atunci cnd molecula de ap se elimin
ntre grupele OH glicozidice ale celor dou molecule de monozaharid
galactoza, component\ a lactozei
(zaharide nereductoare).
CH2 OH
Legtur monocarbonilic apa se elimin ntre o grup OH gli-
O
HO OH cozidic a unei monozaharide i o grup OH alcoolic ce provine de la
H
cealalt monozaharid (zaharide reductoare).
OH H
H H n natur se ntlnesc numeroase dizaharide. Ca i monozaharidele, au
gust dulce i sunt foarte solubile n ap. Prin hidroliz acid sau enzi-
H OH
matic\, formeaz dou\ molecule de monozaharide identice sau diferite
(monozaharidele din care provin).

Zaharoza (zahrul obinuit) Glucoz+ -Fructoz

Lactoza (zahrul din lapte) Glucoz + Galactoz\


Dizaharide

Maltoza (zahrul din mal gru ncolit) Glucoz + Glucoz

Celobioza (zahrul din hidroliza celulozei) Glucoz + Glucoz

ZAHAROZA (zah\rul obi[nuit)

Zaharoza este dizaharida cea mai rspndit n natur; se gsete


liber n: tulpina trestiei de zahr, rdcina sfeclei de zahr, morcovi,
pepeni, seva unor arbori, nectarul florilor, porumb (fig. 16).

Structura zaharozei se deduce din date experimentale:


Zaharoza are formula molecular C12H22O11.
Hidroliza acid\ sau enzimatic\ a zaharozei duce la formarea unui
Fig. 16. Plante bogate `n zaharoz\. amestec echimolecular de glucopiranoz\ [i -fructofuranoz\.

104
Cyan Yellow Magenta Black pag105

CH2 OH
CH2 OH
O HOCH2 O H
H H O HOCH2 O H
H H H
H
OH H O H HO +H2O +
CH2 OH OH H OH H HO
HO CH2 OH
HO OH
H OH OH H
H OH OH H
zaharoz\ glucopiranoz\ Fructofuranoz\
Zaharoza este o dizaharid nereductoare; a[adar, ntre cele dou
molecule se stabilete o legtur dicarbonilic.
Reaciile de esterificare i eterificare demonstreaz existena a 8
grupe OH cu reactivitate normal.
Fabricarea zah\rului
Trestia de zahr conine circa Sursele naturale din care se obine zahrul sunt:
20% zahr, iar sfecla de zahr, n Trestia de zahr (n ri tropicale) zahrul se obine prin presare.
jur de 15%. Sfecla de zahr (`n ri cu clim temperat) zahrul se obine prin
difuzie.
n ara noastr, zahrul se obine din sfecla de zahr prin difuzie. Eta-
pele importante sunt:
Sfecla de zahr ap\ cald\ Soluie diluat concentrare, Zahr rafinare Zahr
tiat mrunt de zahr purificare, evaporare brut pur

Melasa este folosit ca hran


pentru animale, n amestec cu nu- Melas
treuri, i ca materie prim pen- 4550% zahr
tru obinerea alcoolului etilic.
Activitate de documentare
Caut informaiile necesare pentru a ntocmi un proiect cu tema Obi-
nerea industrial a zahrului, care poate avea urmtorul plan: Materii
prime utilizate Scurt istoric primele metode folosite pentru
obinerea zahrului Metode i procedee folosite Etapele procesului
tehnologic Metode de purificare Centre industriale pentru obinerea
zahrului n ara noastr.

Propriet\]ile zaharozei. Importan]a zaharozei


Zaharoza este o substan solid, cristalin, solubil n ap. Se topete
a) prin nclzire la 185C; peste aceast temperatur, se transform ntr-un
lichid galbenbrun care, prin rcire, formeaz un solid amorf numit cara-
mel. Dac se carbonizeaz, au loc procese de deshidratare intern (fig. 17).
t t
Zahr Caramel Crbune
b)
Prin hidroliz acid sau enzimatic, zaharoza formeaz un amestec
Fig. 17. Zah\r echimolecular de glucoz [i fructoz; aceast soluie se numete
caramel (a); carbonizat(b) zahr invertit.

105
Cyan Yellow Magenta Black pag106

Spre deosebire de zaharoz, care nu are proprieti reductoare, solu-


ia de zahr invertit reduce reactivul Tollens i solu]ia Fehling.
Activitate experimental\
Hidroliza zaharozei
 Introdu ntr-o eprubet 23 mL soluie de zahr obinuit.
 Adaug cteva picturi de soluie Fehling (preparat anterior vezi
oxidarea glucozei) i nclzete eprubeta pe baie de ap.
Nu se observ formarea precipitatului rou de oxid de cupru (I),
(eprubeta 1 din figura al\turat\).
 Introdu ntr-o eprubet 23 mL soluie de zahr i 34 picturi de acid
sulfuric diluat.
(2) (1) Fierbe coninutul eprubetei circa 2 minute.
 Rcete eprubeta i alcalinizeaz coninutul acesteia, folosind o soluie
de hidroxid de sodiu.
Zaharoza nu se oxideaz\ `n timp
ce glucoza ob]inut\ prin hidroliza Toarn cteva picturi de soluie Fehling i nclzete eprubeta pe
zaharozei formeaz\ precipitatul baie de ap.
ro[u de oxid de oxid de cupru (I) Se formeaz precipitatul rou de oxid de cupru (I), care pune n evi-
den caracterul reductor al soluiei de zahr invertit (eprubeta 2).
Zaharoza constituie, pentru organismul uman, o important surs de
{tiai c\ ... energie; prin oxidarea biochimic a unui gram de zahr se produc 4,2 kcal.
... Maltoza se gsete n semin- Necesarul de glucide n alimentaia normal se asigur nu numai din
ele de cereale ncolite? Denu- zahr propriu-zis, ci i din alte surse: pine, fructe, legume, preparate fi-
mirea de maltoz provine de la noase .a. Depirea consumului de glucide duce la apariia unor boli
mal, care se extrage din orz grave: diabetul, obezitatea, hipertensiunea arterial .a.
ncolit. Malul se folosete la
fabricarea berii i a whisky-ului. *Activitatea individual\ 9
... Lactoza, dizaharida din
lapte, este hidrolizat n prezen- Utiliznd informaiile de la pag. 104 privind monozaharidele din care
a unei enzime numite lactaz; provin unele dizaharide, scrie formulele de perspectiv pentru:
enzima este secretat de intes- a) Maltoz dizaharid reductoare ce rezult\ la hidroliza amidonului
tinul subire. Unele populaii din i conine o legtur monocarbonilic 14 ntre cele dou resturi de
rile africane i cele din Orient glucopiranoz.
nu prezint aceast enzim i, n b)Celobioz\ dizaharid reductoare rezultat la hidroliza celulozei,
consecin, nu tolereaz laptele.
ce conine o legtur monocarbonilic 14 ntre cele dou resturi de
De aceea, nu se folosete laptele
glucopiranoz.
n buctria tradi]ional\ chinez.
c) Lactoz\ dizaharid reductoare (prezent n laptele matern, n cel
de vac i, n general, n laptele animalelor) ce conine o legtur mono-
carbonilic 14 ntre glucopiranoz i galactopiranoz pag. 104).

POLIZAHARIDE
Polizaharide produ[i de policondensare
Polizaharidele sunt substan]e cu structur macromolecular, formate
din sute sau mii de resturi de uniti de monozaharide unite prin legturi
glicozidice (eterice).

106
Cyan Yellow Magenta Black pag107

Polizaharidele nu au gust dul-


ce, la nclzire nu se topesc, ci se
n Monozaharide Polizaharide
descompun; prin hidroliza lor se n H2O
formeaz di- i monozaharide i, Cele mai rspndite polizaharide provin de la glucoz.
totodat, apare gustul dulce.
Amidonul polizaharida de rezerv din plante (cereale, legume
{tiai c\ ... .a.)
Principala polizaharid Glicogenul polizaharida de rezerv din organismul animal
structural a artropodelor (crabi,
insecte) este chitina. Anual se
sintetizeaz cca 109 tone de chi- Celuloza polizaharida de susinere (schelet) din materialele
tin; n natur, chitina este legat lemnoase
de structuri proteice sau lipidice.

AMIDONUL
Propriet\]i. Structur\. Importan]a amidonului
Amidonul este polizaharida de rezerv a plantelor, format din resturi
Planta cea mai bogat n de -glucoz; se prezint sub form de granule microscopice n rd-
amidon este orezul (7780%), cinile, tuberculii i seminele unor plante.
dup care urmeaz porumbul Porumbul, cartofii, grul, orezul sunt surse importante de amidon.
(70%) i grul (65%). Cartofii Amidonul se extrage din cereale (gru, porumb, orz) sau din cartofi, utili-
conin pn la 25% amidon.
zndu-se ca agent de extracie apa rece.

Extracia amidonului Purificarea Uscarea


din plante, cu ap rece amidonului amidonului
Orez

Amidonul se prezint sub forma unor granule caracteristice avnd


`ntre 0,02 [i 0,1 mm. Deoarece forma, mrimea i aspectul granulelor
difer de la o plant la alta, proveniena amidonului poate fi uor deter-
minat n urma examinrii microscopice.
Amidonul este o pulbere amorf de culoare alb, insolubil\ n ap
rece; n ap cald (5060C) se produce o umflare a granulelor, urmat de
spargerea acestora, cu formarea unei suspensii vscoase, lipicioase, nu-
mit coc. ntr-o cantitate mare de ap are loc o dizolvare parial a ami-
donului. n prezena iodului, la rece, soluia de amidon se coloreaz n
albastru intens; aceast reacie este utilizat att pentru recunoaterea
amidonului, ct i a iodului.
Amidonul nu prezint proprieti reductoare fa de reactivul Tollens
Granule de amidon sau fa de soluia Fehling (este zaharid nereductoare), deoarece gru-
pele de tip aldehid sunt implicate n stabilirea legturilor eterice din
structura amidonului.
Prin hidroliz total n mediu acid se obine numai glucoza, ceea ce
demonstreaz c amidonul este o polizaharid ce provine din glucoz.
+
H
(C6H10O5)n + nH2O nC6H12O6
amidon glucoz\

107
Cyan Yellow Magenta Black pag108

Prin hidroliz, n prezena enzimelor (amilaza), se formeaz intermediar


produi de hidroliz parial: dextrine i maltoz. Amestecul de dextrine
i maltoz, numit melas amidonal, este utilizat sub forma unui sirop la
prepararea prjiturilor.
Amilaz\ Dextrine

Amidon Hidroliz\ Hidroliz\ (Maltaz\) Glucoz\

Amilaz\ Maltoz\

(C6H10O5)n Hidroliz\ C12H22O11


Amilaz\
amidon maltoz\
Hidroliza enzimatic a amidonului la maltoz i glucoz, denumit [i
zaharificare, are importan n digestie, deoarece amidonul trece astfel n
snge, unde au loc transformrile biochimice care stau la baza metabo-
lismului glucidelor (- [i -amilaza sunt enzimele ce catalizeaz\ hidroliza
amidonului).
Amidonul este alctuit din dou polizaharide: amiloza i amilopectina
(fig. 18).
AMILOZA (C6H10O5)n, AMILOPECTINA (C6H10O5)n,
Fig. 18. Structura amidonului
n = 2001 200 n = 6 00036 000
Reprezint cca 20% din compo- Reprezint cca 80% din compo-
Amiloza este utilizat n chi- ziia amidonului i formeaz mie- ziia amidonului, formnd nveli-
mia analitic (iodometrie) sub zul granulei. ul granulei.
denumirea de amidon solubil. Are structur filiform, fiind for- Are structur ramificat, fiind
mat din resturi de -glucoz le- format din resturi de -glucoz
gate n poziiile 14 (piranozic). legate n poziiile 14 i 16 (pira-
Este solubil n ap cald, fiind nozic).
Materii prime: componenta care determin apa- Este insolubil n ap cald,
Amidonoase riia coloraiei albastre n prezena putnd fi astfel uor separat de
Zaharoase iodului. amiloz.
Celulozice
Hidroliz cu *Activitatea individual\ 10
enzime sau
n mediu Reprezint structurile amilozei i amilopectinei, tiind c amiloza este
acid
format din resturi de glucoz legate n poziiile 14, iar amilopecti-
na, din resturi de glucoz\ unite n poziiile 14 i 16.
Sirop dulce
Fermentaie Importan]a:
Saccharomyces Amidonul constituie hrana de baz a speciei umane.
cerevisiae
(Drojdie de bere) Cantiti mari de amidon sunt utilizate ca materie prim pentru obi-
nerea alcoolului etilic i a berii.
 Se folosete pentru obinerea dextrinelor, n industria textil, ca apret.
Alcool Ali Amidonul este utilizat n tehnica farmaceutic pentru pulberi, ca exci-
etilic produi
pient i absorbant.

108
Cyan Yellow Magenta Black pag109

Activitate experimental\
Prepararea soluiei de amidon
 Introdu ntr-un pahar Erlenmeyer circa 2 g amidon i circa 20 mL ap
distilat.
 Fierbe coninutul paharului pentru dizolvarea amilozei.
 Toarn amestecul ob]inut ntr-un pahar Berzelius `n care se afl\ circa
Trepied [i pahar Erlenmeyer
20 mL ap distilat.
solu]ie I2/KI Dup rcire, se obine o soluie coloidal care se utilizeaz pentru tes-
coloidal\ tul de recunoatere a amidonului.
de amidon
Recunoaterea amidonului
colora]ie Introdu ntr-o eprubet 23 mL soluie coloidal de amidon.
albastru intens Adaug o pictur de iod n iodur de potasiu. Se observ apariia unei
Soluia de iod n iodur de coloraii albastru intens.
potasiu se prepar prin dizolva- nclzete eprubeta ce conine amestecul anterior. Culoarea albastr
rea a 2 g iod i 5 g KI n 100 mL dispare la nclzire i reapare la rcire.
ap distilat.

Mrimea i structura mole-


culei glicogenului se potrivesc
GLICOGENUL
cu funcia sa de polizaharid de
rezerv. Mrimea lui l face Glicogenul este polizaharida de rezerv din regnul animal, depozitat
prea voluminos pentru a traver- n ficat, muchi i alte esuturi. Ca i amidonul, glicogenul este format din
sa membranele celulare, rm- resturi de glucoz, avnd structur asemntoare amilopectinei, dar
nnd n interiorul celulei ca sur- mult mai ramificat, fapt ce a f\cut ca acesta s\ fie numit amidon animal.
s de energie. Celulele hepatice transform glucoza n glicogen, i, tot n ficat, glico-
genul este hidrolizat enzimatic (cnd organismul are nevoie) pn la
glucoz, care este transportat de snge n muchi i `n alte organe.

Lemnul con]ine celuloz\


CELULOZA
Tabelul 3.3. Coninutul n celuloz Celuloza formeaz componenta fibroas a pereilor celulelor vegetale,
al unor materii vegetale alturi de lignin i alte componente, asigurnd plantelor rezisten
mecanic i elasticitate.
Vegetale Celuloz\
Coninutul n celuloz variaz n limite foarte largi. Cel mai mare
%
coninut de celuloz se afl n plantele textile (tab. 3.3). Cea mai pur vari-
Arbori (fagi, 4055 etate de celuloz se gsete n bumbac (peste 98%).
carpeni, ulmi) Celuloza se obine, n special, prin prelucrarea bumbacului, lemnului,
Conifere 4050 stufului i paielor. Obinerea celulozei se poate realiza prin mai multe pro-
cedee care fac posibil separarea celulozei de lignin i de ceilali com-
Stuf i cereale 4050
poneni necelulozici; separarea se realizeaz prin trecerea acestora n
Ierburi 2540 soluie i ndeprtarea lor.
Frunze 1520
Leguminoase 710
Propriet\]i. Structur\. Importan]a celulozei
Plante textile Rigiditatea celulozei este o consecin a structurii sale. Natura a aran-
(bumbac, 80-98
jat fragmentele de celuloz ntr-o manier care se potrivete funciilor
cnep, in)
sale de susinere.

109
Cyan Yellow Magenta Black pag110

{tiai c\ ... Celuloza este format din resturi de glucoz unite prin legturi 14
n macromolecule filiforme lungi, orientate paralel, ceea ce explic izo-
... Se estimeaz c, n cursul
larea celulozei sub form de fibre.
unui an, 1011 tone de celuloz
sunt biosintetizate, `n celuloz\
Celuloza este o substan solid de culoare alb, amorf, fr gust i
aflndu-se cca 50% din legturile miros, insolubil n ap i n solveni organici, cu o rezisten mecanic
atomilor de carbon de pe pla- ridicat. Rezistena mecanic i insolubilitatea ei n ap se explic prin
net. numrul foarte mare de legturi de hidrogen care se formeaz ntre gru-
pele OH ale macromoleculelor orientate paralel (fig. 19).

Gradul de polimerizare din ma-


cromoleculele celulozei (C6H10O5)n
are valori mari (25003000) n fibre-
le de bumbac i de in i valori mai
mici n celelalte vegetale.

Fig. 19. Structura celulozei: o fibr\ de celuloz\ poate con]ine apoximativ


40 de macromolecule filiforme de glucoz\ legate14. Legturile de hidrogen dintre
CH2 OH CH2 OH macromoleculele orientate paralel ale celulozei nu pot fi desfcute de moleculele de ap
O O
H H
H
O
H O Celuloza absoarbe ns apa din atmosfer n cantiti mici, deci este
OH H OH H higroscopic; aceast proprietate face ca esturile din fibre de celuloz
H H
s fie mai plcute de purtat direct pe piele dect cele din fibre sintetice.
H OH H OH
n Celuloza este solubil n reactivul Schweitzer hidroxid tetraami-
Structura celulozei. nocupric [Cu(NH3)4](OH)2; pe aceast proprietate s-a ntemeiat una din
primele metode de obinere a fibrelor artificiale (mtasea cupramoniu
sau mtase Bemberg).
Hidroliza acid sau enzimatic transform celuloza n glucoz.
Enzima care hidrolizeaz celuloza (celulaza) se afl n tubul digestiv al
Celuloza nu poate servi drept animalelor erbivore; prin hidroliz\, rezult\ celobioz, care, n prezena
surs de hran pentru oameni altei enzime (celobiaza), se transform n glucoz.
(precum amidonul) pentru c
sistemul digestiv al omului nu (C6H10O5)n Hidroliz\ C12H22O11 Hidroliz\ C6H12O6
(Celulaz\) (Celobiaz\)
furnizeaz enzima specific ne-
cesar\ metaboliz\rii acesteia. celuloz celobioz\ glucoz
Analiznd natura produilor reaciilor la care particip celuloza, s-a
dedus c n macromolecula sa fiecare rest de glucoz prezint trei
Rezolv\! grupe hidroxil care reacioneaz chimic:
Scrie formula structural a
celobiozei, tiind c este o diza- CH2 OH
harid reductoare ce provine O
din -glucoz. H O
H
OH H

H OH
n

110
Cyan Yellow Magenta Black pag111

Grupele hidroxil din celuloz au reactivitate normal i particip la


reaciile chimice specifice lor. n continuare vor fi prezentate acele pro-
cese chimice care transform celuloza n produi cu importan practic.

CELULOZ

n scrierea proceselor chi-

Acetilare

Nitrare
NaOH
mice ale celulozei se va utiliza
notaia prescurtat CelOH.

Prin tratarea fibrelor de ce-


Alcaliceluloz Acetai de celuloz Nitrai de celuloz
luloz cu NaOH, acestea devin
mai lucioase i fixeaz mai bine CS2
apa i coloranii (procedeu nu-
mit mercerizare).
Xantogenat
de celuloz Fibre Mase Mase
Lacuri Explozivi
artificiale plastice plastice
H2SO4

Mtase artificial

Celuloza sodat este un al-


coxid; faptul c celuloza reac- Prin reacia celulozei cu o soluie concentrat de hidroxid de sodiu, se
ioneaz cu NaOH dovedete obine alcaliceluloza (celuloza sodat):
caracterul acid mai pronunat al +
grupei OH din celuloz fa CelOH + NaOH CelO Na + HOH
de grupa OH din alcool. Alcaliceluloza formeaz, prin tratare cu sulfura de carbon, CS2, xanto-
genatul de celuloz (vscoz), o substan de culoare galben, solubil n
ap:
+ S
Cel
CelOO Na + CS2 CelO
Cel O C
+
S Na
xantogenat de celuloz\
Soluia coloidal de xantogenat de celuloz fiind vscoas a fost
numit vscoz; la trecerea ei prin orificii foarte fine (filiere) ntr-o soluie
de H2SO4 diluat, are loc regenerarea celulozei sub forma unor fire lungi
i mai rezistente.
S + H2SO4
CelO
Cel O C CelOH
Cel O H
+ NaHSO4
S Na CS2 celuloz\

Prin acest procedeu, firul se ntrete i poate fi prelucrat; din aceste


fire se obine mtasea artificial (mtasea milanez fig. 20).
Celofanul se obine asemntor; soluia de vscoz este trecut printr-o
Fig. 20. Confec]ii din m\tase artifi-
cial\ ob]inut\ prin prelu-
filier ntr-o soluie de H2SO4 i glicerin avnd rol de plastifiant, astfel
crarea celulozei nct foile s nu fie sfrmicioase.

111
Cyan Yellow Magenta Black pag112

Alcaliceluloza formeaz eteri ai celulozei prin tratare cu halogenuri de


alchil sau cu sulfai de alchil:
+
CelO Na + CH3CH2Cl CelOCH2CH3 + NaCl
Etilceluloza se folosete la fabricarea pielii sintetice, a lacurilor,
adezivilor, ca izolator electric .a.

Aminte[te-]i!
n clasa a X-a, ai aflat c reacia de esterificare are loc ntre un acid i
un alcool cu formarea unui ester
acid carboxilic/anorganic + alcool = ester + ap
O O
CH3 C + CH3 CH2 OH CH3 C + HOH
OH O CH2 CH3
Aceta]ii de celuloz\ se utilizeaz\
pentru fabricarea filmelor foto [i Acizii carboxilici pot fi nlocuii cu derivai ai acestora (cloruri acide,
cinematografice anhidride acide) i n acest caz reacia de esterificare are loc cu randa-
mente mai bune.

Esterificarea grupelor OH din celuloz cu amestec de anhidrid


acetic i acid acetic duce la formarea acetailor de celuloz (mono-, di-
sau triacetai).

O
Mtasea
acetat CH3 C O O
Fibre CelOH + O CelO
Cel O C + CH3 C
artificiale CH3 C CH
OCH
3 3 O H
H
Mtasea O
vscoz
Acetaii de celuloz se folosesc pentru:
 obinerea fibrelor artificiale mtasea acetat;
Mtasea acetat este mai re- fabricarea filmelor foto i cinematografice;
zistent, dar mai puin higros-
 obinerea unor mase plastice, lacuri .a.
copic dect mtasea vscoz.

Activitatea individual\ 11
CH2 O NO
NO22
Utiliznd formula unei uniti structurale de celuloz (pag. 110), scrie
O formulele mono-, di- i triacetailor de celuloz.
H O
H
NO22
ONO H Esterificarea grupelor OH din celuloz cu amestec sulfonitric
(HNO3 + H2SO4) are loc cu formarea nitrailor de celuloz. Obinerea
mono-, di- sau trinitrailor de celuloz se realizeaz n funcie de raportul
H O NO22
NO n molar celuloz : amestec sulfonitric utilizat; nitraii celulozei se numesc
impropriu nitroceluloz. Utilizrile nitrailor de celuloz sunt determinate
Trinitrat de celuloz
de gradul de nitrare a celulozei.

112
Cyan Yellow Magenta Black pag113

Fulmicotonul are un coninut n azot apropiat trinitratului de


celuloz i se folosete la fabricarea pulberii fr fum.

Colodiul un amestec de nitrai cu un coninut n azot


apropiat dinitratului de celuloz este utilizat, sub forma
unei soluii alcoolice, n medicin, la protejarea rnilor; prin
amestecarea unei soluii de colodiu cu o soluie alcoolic de
camfor, rezult celuloidul, una dintre primele mase plastice,
A]\ de celuloz\ folosit pentru filmele fotografice i cinematografice.

Nitraii de celuloz Soluiile de nitrai cu grad redus de nitrare se folosesc ca


lacuri (denumite comercial duco).

Celuloidul este inflamabil i a


cauzat incendii serioase n cine- Fabricarea hrtiei
matografe i seciile radiologice
(raze X) ale spitalelor; din acest O utilizare foarte important a materialelor celulozice o reprezint
motiv, a fost nlocuit cu filme fabricarea hrtiei.
din acetat de celuloz. Hrtia se obine din celuloz (se folosete lemn de molid, brad) cu
adaosuri de fibre animale, minerale, artificiale sau sintetice i materiale
{tiai c\ ... de umplutur, de ncleiere i colorare.
Hrtia a fost inventat n Fabricarea hrtiei are la baz\ capacitatea de mpslire a fibrelor celu-
secolul al II-lea de chinezul lozice. Se obine mai nti pasta de hrtie, prin mcinarea umed a
Tsai Lun i a fost rspndit n fibrelor de celuloz, la care se adaug umplutur, clei i colorani. Pasta
secolele VIVII n rile Asiei, omogenizat se ntinde pe maina de tras hrtie, iar colile formate se
iar n Europa, n secolele usuc ntre valuri calde. Hrtia obinut se nfoar sub form de suluri
XIXII. Producia de hrtie s-a
i se taie n foi.
dezvoltat mult dup inventarea
tiparului (1440) de c\tre
Johann Gutenberg. Activitate de documentare
Caut informaiile necesare pentru a ntocmi un proiect cu tema
Fabricarea hrtiei, care poate avea urmtorul plan:
 Incursiune prin istoricul obinerii hrtiei. Materii prime utilizate
pentru obinerea hrtiei; aditivii folosii i rolul lor. Etapele procesului
de obinere a hrtiei. Tipuri de hrtie i utiliz\rile lor. Centre unde
se fabric hrtia n ara noastr.

APLICA}II ZAHARIDE

1. Completeaz corespunztor spaiile libere: c. Prin reducerea fructozei se obin .................


a. Glucoza conine o grup carbonil de tip stereoizomeri, deoarece se formeaz un atom de
................. . carbon ................. .
b. Amidonul este format din dou polizaharide d. Acetaii de celuloz se folosesc pentru
................. i amilopectina, care au n structura lor ................. .
resturi de ................. glucoz. 2. Alege afirmaia / afirmaiile corect / corecte:

113
Cyan Yellow Magenta Black pag114

a. Oxidarea glucozei la acid gluconic genereaz 4. Sarea de calciu a unui acid obinut prin oxi-
zahr invertit. darea unei aldoze conine 16% calciu.
b. Zaharoza este dizaharida obinut prin conden- Determin:
sarea a dou\ molecule de -glucoz. a. formula molecular a zaharidei;
c. Fructoza are caracter reductor. b. volumul soluiei de hidroxid de calciu 0,5 M
d. La oxidarea glucozei cu reactiv Fehling se folosit pentru un mol de acid aldonic.
depune un precipitat rou de oxid de cupru (I). 5. Calculeaz masa soluiei de etanol 23% care
3. Lactoza, dizaharida din lapte, provine din glu- rezult din 486 kg de amidon, la un randament glo-
coz i galactoz. bal de 80%.
a. Scrie ecuaia reaciei de hidroliz. 6. Calculeaz masa de amestec nitrant format
dintr-o soluie de acid azotic 63% i o soluie de acid
CH2 OH H OH
sulfuric de concentraie 98%, necesar pentru a
O transforma 810 kg de celuloz n trinitrat de celu-
HO O OH
H OH H loz, tiind c HNO3 i H2SO4 se introduc n rapor-
OH H H tul molar 1:2.
H H H O H 7. Se hidrolizeaz 0,342 g zaharoz, iar ameste-
OH CH2 OH cul rezultat se trateaz cu reactiv Tollens i apoi se
H
neutralizeaz cu soluie de hidroxid de sodiu 0,2 M.
b. Stabile[te legtura eteric ce se formeaz Calculeaz:
ntre cele dou\ resturi de monozaharide i precizeaz a. masa argintului depus;
dac lactoza are caracter reduc\tor. b. volumul soluiei de NaOH 0,2 M consumat.

TEST DE EVALUARE
1. Alegei termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile:
a. Glucoza este o monozaharid de tip ............................... (aldohexoz / cetohexoz).
b. Zaharoza se formeaz prin condensarea unei molecule de .................................. i una de -glucoz.
(- fructoz / - fructoz)
c. Prin hidroliza enzimatic a amidonului se formeaz .................................... (- glucoz / - glucoz).
d. Caracterul reductor al glucozei se pune n eviden prin reacia cu .................................... (reactivul
Tollens / H2).
2. Stabilete asocierile corespunztoare dintre cifrele coloanei A i literele coloanei B.
A B
1. -Glucoza a) Se utilizeaz pentru obinerea mtsii vscoz\
2. Amidonul b) Este polizaharida de rezerv n regnul animal
3. Celuloza c) Se identific cu iod n iodur de potasiu
4. Glicogenul d) Este cea mai dulce monozaharid
5. Fructoza e) Prin policondensare formeaz amidon
f) Se dizolv numai n reactiv Schweitzer
g) Formeaz prin policondensare celuloza

3. Justific prin ecuaiile reaciilor chimice afirmaiile:


a. Glucoza are caracter reductor, care poate fi pus n eviden cu reactivul Fehling.
b. Prin condensarea -glucopiranozei cu -fructofuranoza, se formeaz o dizaharid numit zaharoz.
4. Un amestec format din 144 g glucoz i fructoz se trateaz cu reactiv Fehling. tiind c se depun
28,8 g precipitat rou, determin coninutul procentual n fructoz al probei.

114
Cyan Yellow Magenta Black pag115

ACIZI NUCLEICI

Acizi nucleici (Polinucleotide) Acizii nucleici sunt compui macromoleculari care se regsesc n toate
celulele vii. Acizii nucleici au proprietatea lor specific de a depozita i
transfera informaia genetic; avnd proprietatea de a se duplica sunt
Mononucleotide transmitorii caracterelor ereditare.
La clasificarea proteinelor ai aflat c o categorie important de proteide
Nucleozide + Acid fosforic (heteroproteine) o reprezint nucleoproteidele, prezente n nucleele tuturor
celulelor. Prin hidroliz nucleoproteidele formeaz proteine i acizi nucleici.
Unitile structurale, monomerii care formeaz macromoleculele
Baze azotate + Riboz sau acizilor nucleici se numesc nucleotide.
Dezoxiriboz Nucleotidele se compun dintr-o baz azotat (baze pirimidinice i baze
Structura schematic purinice), o monozaharid cu cinci atomi de carbonpentoz i un rest de
a acizilor nucleici acid fosoforic.
Din acizii nucleici s-au izolat ca baze azotate urmtoarele:
 Baze pirimidinice: citozina, uracil, timina.
 Baze purinice: adenina, guanina.

Nucleotidele sunt uniti mono-


mere ale acizilor nucleici, aa
cum i aminoacizii sunt unit-
ile monomere ale proteinelor.

Citozina (C) Uracil (U) Timina (T)


Acidul fosforic (H3PO4)
O
=

HO P OH

OH
sau Adenina (A) Guanina (G)
O
Pentozele din structura nucleotidelor sunt: D-riboza, 2-dezoxi-D-riboza.
HO P OH

OH
Ambele structuri sunt utilizate
pentru reprezentarea acidului
fosforic. D-riboza D-dezoxiriboza
De exemplu, nucleotida format din adenozin (adenin\ + D-riboza) i
acid fosforic are structura:

Adenozina Acid adenilic (nucleotida din ARN)

115
Cyan Yellow Magenta Black pag116

Nucleozidele primesc denu- Prin hidroliza nucleotidelor (esteri ai acidului fosforic) se formeaz
miri dup numele bazei care nucleozida i acidul fosforic; nucleozidele sunt formate din pentoze i
intr `n compoziia lor. bazele azotate.
Baza Nucleozide Ribonucleozide formeaz unitatea structural a aci-
cu azot Ribozide Dezoxiribozide
zilor ribonucleici (ARN), acizi nucleici
Adenin Adenozin Dezoxiadenozin Nucleozide
din plasma celulelor.
Guanin Guanozin Dezoxiguanozin Dezoxiribonucleozide formeaz unitatea structural a
Citozin Citidin Dezoxicitidin acizilor dezoxiribonucleici (ADN),
Timin Timidin Dezoxitimidin acizi nucleici din nucleele celu-
Uracil Uridin Dezoxiuridin lelor.

ADN sunt: A, G, C, T.
Bazele azotate din
ARN sunt: A, G, C, U.
n macromoleculele acizilor nucleici, moleculele nucleotidelor sunt
unite ntre ele prin restul de acid fosforic din poziia 3 a unei molecule cu
grupa hidroxil primar din poziia 5, a celeilalte molecule.
Macromoleculele de acizi nucleici conin, dup provenien, de la cte-
va mii la cteva milioane de resturi de mononucleotide.
Macromoleculele ADN sunt formate din dou catene rsucite n spiral
(dubl elice), (fig. 21). Bazele purinice (A, G) i pirimidinice (C, T) se afl
n interiorul elicei, iar resturile de pentoz (dezoxiriboz) i de fosfat n
Dubla exteriorul ei. ntre resturile de baze azotate se formeaz legturi de hidrogen,
elice ntre bazele azotate complementare, respectiv o baz purinic de pe o cate-
ADN
n cu una pirimidinic de pe alt caten. Formeaz\ leg\turi de hidrogen:
 adenina (A) cu timina (T)
 guanina (G) cu citozina (C)

Adenin\ - timin\ Guanin\ - citozin\

Biosinteza ADN const n replicarea, adic desfacerea dublei elice de


ADN parental i construirea pe fiecare din cele dou catene a cte unei
Fig. 21. Replicarea ADN
catene complementare, cte o replic la fiecare (fig. 21). Rezult dou
(desfacerea dublei elice) molecule ADN fiice, identice cu parentala. De aceea sinteza ADN este
numit replicare semiconservativ. Ea asigur transferul de informaie
genetic de la ADN parental la ADN fiu i, n consecin, menienrea sta-
bilitii genetice a fiecrui organism (a speciei).
Moleculele ADN din diferite celule i virusuri se deosebesc prin rapor-
tul dintre cele patru tipuri de monomeri nucleotidici, prin secvena

116
Cyan Yellow Magenta Black pag117

{tiai c\ ... nucleotidelor i prin masa lor molecular. Pe lng cele patru baze azo-
tate (A, G, T, C) n anumite tipuri de ADN, ndeosebi de origine viral, se
... ADN a fost izolat prima gsesc mici cantiti de derivai metilai ai acestor baze.
dat de ctre Friedrich
Acidul ribonucleic, ARN, se gsete n celule sub forma a trei tipuri
Miescher din celulele i sper-
majore:
ma de somon, care n 1869 a
publicat o serie de lucrri ARNm ARN mesager
remarcabile n legtur cu ARNr ARN ribozomal
ADN. El a denumit produsul ARNt ARN de transfer
izolat nuclein, datorit pre- n procesul de sintez a proteinelor, rolul esenial revine acizilor nucle-
zenei acesteia n nucleele ici. Biosinteza proteinelor presupune dou etape:
celulelor. la nivelul nucleelor celulelor
 la nivelul plasmei celulare (n citoplasm)
Nucleele celulelor conin ADN. Anumite segmente ale elicei duble de
Secvenele grupate n cte
ADN, numite gene, conin informaii care trebuie transmise n citoplasm
trei nucleotide care corespund
sintezei unui aminoacid for-
pentru a dirija sinteza unei anumite proteine de ctre acizii nucleici ARN,
meaz ceea ce se numete cod care particip direct la procesul de sintez. Aceste informaii, cunoscute
genetic. Deoarece ARNm a fost sub numele de cod genetic, asigur transmiterea caracterelor ereditare.
transcris de pe un ADN cu o Se disting dou etape; n prima etap se transcrie codul genetic de pe seg-
anumit secven, se traduce mentele de ADN din gen pe ARNm. n continuare ARNm trece n cito-
prin sinteza unei proteine n plasm, unde are rol de tipar pentru sinteza proteinei respective. La
care ordinea aminoacizilor aceast sintez iau parte ARNr i ARNt.
componeni e bine determinat. Procesul de sintez a proteinelor are loc permanent n organismele vii.
Proteinele formate sufer mereu transformri biochimice, hidrolize sau
degradri enzimatice i trebuie nlocuite; n timpul creterii, proteinele se
sintetizeaz din aminoacizii provenii din hran sau prin transformarea
biochimic a zaharidelor i a grsimilor.

GR|SIMI
Generalit\]i. Propriet\]i

Aminte[te-]i!
n compoziia grsimilor, al-
turi de gliceride, se gsesc: acizi
Grsimile solide i uleiurile aparin unei clase de compui naturali
grai liberi, colorani, ceruri, vi- cunoscut sub numele de lipide, care, alturi de glucide i proteine
tamine, proteine [.a. formeaz constituenii de baz ai materiei vii.
Principalii componeni ai grsimilor sunt esteri ai glicerinei cu acizii
grai numii gliceride (trigliceride, triacilgliceroli).

CH2OH au numr par de atomi de carbon


(C4-C18)
CHOH
+ Acizi grai sunt saturai sau nesaturai Gliceride
CH2OH au catene liniare
glicerol sunt monocarboxilici
glicerin\

117
Cyan Yellow Magenta Black pag118

Acizii grai frecvent ntlnii n compoziia grsimilor (liberi sau esterificai) sunt prezentai n tabelul 3.4.
Tabelul 3.4. Principalii acizi grai frecvent ntlnii n grsimi
Formula structural\ a acidului Denumirea uzual\ Surse naturale (principale)
CH3 (CH2)2 COOH Acid butiric Unt de vac
CH3 (CH2)10 COOH Acid lauric Nuc\ de cocos
CH3 (CH2)14 COOH Acid palmitic Grsimi vegetale, animale, om
CH3 (CH2)16 COOH Acid stearic Grsimi animale i vegetale
CH3 (CH2)7 CH = CH (CH2)7 COOH Acid oleic Uleiuri vegetale, bacterii, grsimi animale

solide conin gliceride ce provin n special


Grsimile de la acizii grai saturai
lichide (uleiurile) conin gliceride care provin
n special de la acizii grai nesaturai

Fig. 20. Structura acidului stearic.

Gliceridele din compoziia grsimilor sunt mixte (provin de la acizi grai diferii):

CH2OCO(CH2)14CH3 CH2OCO(CH2)7CH=CH(CH2)7CH3
CHOCO(CH2)14CH3 CHOCO(CH2)14CH3
CH2OCO(CH2)16CH3 CH2OCO(CH2)16CH3
dipalmitostearin (structura asimetric) oleopalmitostearin

Activitatea individual\ 12
Reprezentarea schematic
1. Determin denumirile [tiin]ifice ale acizilor grai din tabelul 3.4.
a acidului palmitic
2. Scrie formulele structurale ale gliceridelor:
a) Dipalmitostearin (simetric); b) Dioleopalmitin (2 izomeri); c) Oleo-
palmitostearin (3 izomeri, unul dintre acetia a fost reprezentat mai
nainte).

R 1. Denumirile [tiin]ifice ale acizilor grai menionai:


Denumirea uzual\ Denumirea sistematic\
Structura unei gliceride nesaturate
Acid butiric Acid butanoic
Gliceridele din esutul adipos Acid lauric Acid dodecanoic
uman sunt n principal formate
Acid palmitic Acid hexadecanoic
din: Acidul % Acid stearic Acid octadecanoic
Palmitic 28 Acid oleic Acid Z(cis) 9-octadecenoic
Oleic 45
Stearic 7 Principalele surse de grsimi naturale sunt :
grsimi de origine vegetal: floarea-soarelui, rapia, inul, soia, rici-
Linoleic 8
nul, dovleacul, arahidele, mslinele, germenii de porumb, tungul, nucile
de cocos, seminele de susan, bumbac, mac [.a.;

118
Cyan Yellow Magenta Black pag119

{tiai c\ ... grsimi de origine animal: seul de bovine, seul de oaie, grsimea de
porc (untura), untul, uleiurile de pete, balen, delfin, foc [.a.
... Floarea-soarelui, o plant
Plantele sintetizeaz gliceridele din amidon, iar animalele le iau prin
originar din Mexic, a fost adus
alimentaie din plante sau le sintetizeaz din glucide.
n Europa `n secolul al XVI-lea,
iar la noi, n timpul primului rz-
boi mondial. Seminele se com-
pun din 45% coaj i 55% miez, Propriet\]ile gr\similor
care conine aproximativ 50%
ulei. Grsimile, fiind amestecuri de diverse gliceride, nu se pot caracteriza
... Tungul este un copac de prin constante fizice nete. Astfel, grsimile nu au puncte de topire fixe; la
310 m nlime, originar din nclzire se nmoaie, dup care se topesc ntr-un interval de temperatur.
China i Japonia, cu fructe ze-
Grsimile sunt insolubile n ap, dar uor solubile n solveni organici
moase (drupe).
(hidrocarburi, compui halogenai, alcooli [.a.).

Organismele vii sintetizeaz Hidroliza


acizii superiori care, prin este-
rificare cu glicerin, se transfor- Principala proprietate a gliceridelor este hidroliza.
m `n gliceride; materia prim
fiind acidul acetic, acizii rezul-
tai din aceste sinteze biochimi- mediu acid Acizi grai + Glicerin\
ce nu pot avea dect numr par
de atomi de carbon. Hidroliza
mediu bazic
Sruri ale acizilor grai (Spunuri) + Glicerin

Deoarece srurile acizilor grai se numesc spunuri, hidroliza bazic


a grsimilor s-a numit saponificare. De exemplu, prin hidroliza dipalmi-
tostearinei se formeaz:
s\punuri

CH2OCO(CH2)16CH3 CH2OH
CH3(CH2)16COONa
CHOCO(CH2)14CH3 + 3NaOH CHOH + stearat de sodiu
CH2OCO(CH2)14CH3 CH2OH 2CH3(CH2)14COONa
dipalmitostearin glicerin palmitat de sodiu

Alimentul Grame gr\sime/ Despre compu[ii tensioactivi (s\punuri [i detergen]i) ai studiat `n


100 g aliment clasa a X-a.
Lapte 3,8
Brnz 33 Hidroliza enzimatic\ a gr\similor
Pui 17,7 Grsimile, componente eseniale ale alimentaiei normale a omului i
Unt 82 a animalelor superioare, au rol important ca surs de energie, alturi de
Ou 10,9 glucide. n cazul unei alimentaii prea abundente n grsimi, acestea se
Ulei alimentar 99,9 depun n esuturile animale, constituind rezerve.
Alune prjite 49 n cursul digestiei, organismul animal hidrolizeaz grsimile n glice-
Pine alb 1,7 rin i acizi grai, n prezena unor enzime (biocatalizatori) numite lipaze
(lipazele se gsesc n saliv, n sucul gastric, intestin, pancreas). Acizii
grai rezultai n urma hidrolizei strbat peretele intestinului [i ajung n

119
Cyan Yellow Magenta Black pag120

Grsimile provenite de la acizii snge, unde se combin din nou cu glicerin esterificat cu acid fosforic.
grai nesaturai se pot hidrogena Astfel se formeaz fosfatidele, care servesc pentru transportul acizilor
catalitic. Prin hidrogenarea grsi- grai spre alte organe unde se sintetizeaz noi grsimi.
milor lichide (a uleiurilor), se ob- n celule, acizii grai se degradeaz printr-o succesiune complex de
in grsimi solide. Astfel se obine
margarina. Prin hidrogenarea ule-
reacii biochimice, n care se degaj energie, produii finali fiind CO2 i H2O.
iurilor vegetale se ob]in gr\simi Grsimile constituie o surs important de energie. n rile dezvol-
vegetale care, amestecate cu lapte, tate, grsimile reprezint aproximativ 45% din energia total consumat
vitamine (A i D), colorani i ali de popula]ie; aceast proporie ridicat de grsimi n diet este nedorit,
aditivi, se comercializeaz sub dife- fiind cauza multor boli, n special ale celor de inim.
rite tipuri de margarin.
Reac]ii de adi]ie la gr\simi. Hidrogenarea gr\similor
Pentru aroma caracteristic un-
tului se adaug mici cantiti Prin hidrogenarea grsimilor lichide (a uleiurilor) care provin din
dintr-un compus dicarbonilic: acizi nesaturai, se obin grsimi solide, ca urmare a transformrii radi-
CH3 C C CH3 calilor acizi nesaturai (cu legturi duble) n radicali acizi saturai.
=
=

O O Hidrogenarea se realizeaz la 150200C [i 215 at n prezena cata-


butandion (diacetil) lizatorului de Ni, Pt sau Pd.
Hidrogenarea complet, cu formarea de gliceride ale acizilor saturai,
duce la obinerea de gliceride solide similare celor din seul de vac.

CH2 O CO (CH2) CH = CH (CH2) CH3 CH2 O CO (CH)


16
CH3
7 7
CH O CO (CH2) CH = CH (CH2) CH3 + 3H2 CH O CO (CH)
16
CH3
7 7
CH2 O CO (CH2) CH = CH (CH2) CH3 CH2 O CO (CH)16
CH3
7 7
triolein tristearin

Activitatea individual\ 13
1. Prin hidrogenarea uleiurilor (ce conin n proporie mare gliceride
ale acizilor grai nesaturai), se obin grsimi vegetale solide, folosite n
amestec cu vitamine i ali aditivi, sub diferite tipuri de margarin.
a) Scrie ecua]ia reac]iei chimice pentru hidrogenare dioleostearinei.
b) Calculeaz volumul de hidrogen necesar (c.n.) pentru a hidrogena
0,2 moli dioleostearin.
2. Determin prin calcul: a) indicele de saponificare (numrul de
miligrame de hidroxid de potasiu consumat la saponificarea unui gram
de grsime) al dipalmitostearinei; b) indicele de iod (numrul de grame
de iod care reacioneaz cu 100 g grsime) al dioleopalmitinei.
3. Scrie ecuaiile reaciilor chimice corespunztoare afirmaiilor: a) Hidro-
liza acid\ a acetatului de etil este un proces de echilibru. b) Prin hidro-
genarea trioleinei se formeaz tristearin. c) Saponificarea cu hidroxid
S\punurile de toalet\ con]in pe
lng\ s\rurile acizilor gra[i [i alte
de potasiu a unui mol de dipalmitin are loc cu formarea unui mol de
adaosuri necesare pentru glicerin i doi moli de palmitat de potasiu.
`mbun\t\]irea calit\]ii acestora 4. Calculeaz: a) masa de spun de sodiu cu 10 % ap\ ce se poate obine
(substan]e hidratante, parfumuri, din 688 kg oleopalmitostearin la un randament al reaciei de saponifi-
dezinfectan]i, uleiuri [.a.) care de 80%; b) volumul soluiei de hidroxid de sodiu 5M utilizat.

120
Cyan Yellow Magenta Black pag121

HIDROXIACIZI
Acidul salicilic
Hidroxiacizii sunt compui organici cu grup\ funcional\ mixt, care
CH3 CH COOH conin una sau mai multe grupe carboxil ( COOH) i una sau mai multe
grupe hidroxil ( OH).
OH
acid 2-hidroxipropanoic Acidul salicilic este un hidroxiacid cu o grup carboxil ( COOH) i o
(acid lactic) grup hidroxil ( OH) legate de nucleul aromatic n poziiile 1,2.
COOH
COOH OH Deoarece grupa hidroxil este legat de
nucleul aromatic, acidul salicilic face parte
CHOH din categoria compuilor de tip acizi fenoli.
CHOH acid 2-hidroxibenzoic
COOH (acid salicilic)
acid tartric Acidul salicilic se gsete n natur liber, i ca ester metilic (salicilat de
metil) n unele uleiuri esterice; este un solid cristalin puin solubil `n ap\
O rece, dar solubil `n ap\ cald\, `n alcool [i eter.
C Acidul salicilic se folosete n diferite sinteze i datorit proprietilor
OCH3 sale antiseptice se utilizeaz la conservarea unor alimente i buturi.
OH Cea mai important proprietate a acidului salicilic const n esterifi-
carea sa cu obinerea acidului acetilsalicilic (aspirina).
esterul metilic COOH
al acidului salicilic Acidul acetilsalicilic se ob]ine prin acetilarea
OCOCH3 acidului salicilic cu clorur\ de acetil sau cu anhi-
Acidul acetilsalicilic a fost drid\ acetic\.
preparat n 1853 de c\tre Ger-
hardt prin reac]ia acidului sali- O O
cilic cu clorur\ de acetil. n 1900, C C
Hofmann ob]ine brevet pentru OH OH O
acetilarea acidului salicilic cu O OC
OH
anhidrida acetic\. A fost utilizat + CH3 C CH3
HCl
n chimioterapie n 1899 de Cl
c\tre Dreser. acid salicilic clorur\ de acetil acid acetilsalicilic
(acid o-hidroxibenzoic)

Acidul acetilsalicilic este o substan]\ solid\, cristalin\, alb\. Avnd o


solubilitate mic\ n ap\ (1 g la 300 mL de ap\ la 25C), se recomand\ o
cantitate mare de ap\ la nghi]irea aspirinei.
Aspirina folosit\ ca medicament con]ine pe lng\ principiul activ
(acidul acetilsalicilic) [i al]i excipien]i (amidon, carbona]i [.a.m.d.) cu rol
de tamponare a efectului acid.

Aspirina (Acidul acetilsalicilic)


Acid acetilsalicilic model struc- Aspirina este un medicament frecvent utilizat pentru diminuarea sau
tural suprimarea durerii (analgezic), sc\derea temperaturii (antipiretic) [i ca
antiinflamator.

121
Cyan Yellow Magenta Black pag122

Acidul acetilsalicilic, avnd aciditatea mult mai redus\ dect a acidului


salicilic, permite utilizarea sa ca medicament cu ac]iune analgezic\,
antipiretic\, antiinflamatorie, [i pentru profilaxia trombozelor arteriale la
bolnavii cu risc de infarct miocardic sau de accidente vasculare.

Aspirina se comercializeaz\ sub mai multe forme farmaceutice:


simpl\ ( tablete )
tamponat\ (comprimate ce con]in carbonat de calciu
sau alte s\ruri)
Aspirina efervescent\ ( comprimate ce con]in carbonat acid de
sodiu care produc efervescen]\ n ap\
prin formarea dioxidului de carbon)
efervescent\ cu vitamina C (Upsarin [.a.)

Activitate experimental\
1. Hidroliza acidului acetilsalicilic
 Pune ntr-o eprubet cteva cristale de aspirin.
 Adaug 67 mL de ap distilat i agit eprubeta pn la dizolvarea
cristalelor.
 Toarn jumtate din soluia obinut n alt eprubet.
 nclzete pn la fierbere (cteva minute) una dintre cele dou epru-
bete; rcete coninutul.
 Introdu n fiecare eprubet cteva picturi de clorur feric, FeCl3.
Vei constata c apare o coloraie rou nchis numai n eprubeta cu
soluie supus fierberii, ntruct a avut loc hidroliza acidului acetil sali-
cilic (foarte uor chiar i n absena catalizatorului acid sau bazic).
Aspirina nu d reacie de culoare cu FeCl3 deoarece grupa hidroxil
fenolic din molecula sa nu este liber.
Unele forme farmaceutice sub 2. Identificarea acidului salicilic
care se comercializeaz\ aspirina Pune ntr-o eprubet cteva cristale de acid salicilic.
 Adaug 3 mL de ap i eventual nclzete uor eprubeta pentru
dizolvarea acidului salicilic.
 Pune cteva picturi de clorur feric, FeCl3.
Se observ apariia culorii caracteristice grupei OH fenolice (aceeai
ca i n experimentul anterior). Reacia cu FeCl3 este reacia caracteris-
tic pentru identificarea fenolilor.

Activitatea individual\ 14
1. a. Scrie ecuaia reaciei de obinerea acidului acetilsalicilic folosind
anhidrida acetic n locul clorurii de acetil.
b. Calculeaz masa (g) de acid salicilic la un randament de 80% utilizat
pentru a prepara acidul acetilsalicilic necesar obinerii unei folii ce
conine 20 comprimate de aspirin, dac fiecare comprimat are masa de
500 mg iar substana activ reprezint 70% din coninut .

122
Cyan Yellow Magenta Black pag123

2. Acidul lactic (acid -hidroxipropionic) avnd un atom de carbon asi-


metric poate exista sub forma a doi izomeri optici (dextrogir, levogir) i
a unui amestec racemic. n laptele acru se gsete acid lactic racemic
provenit din fermentaia zahrului din lapte, lactoza, de ctre enzimele
produse de bacterii ca Bacillus lactic acidi.
a. Scrie formula structural a acidului lactic i a celor doi izomeri
optici.
b. Un intermediar al metabolismului glucidelor (glicogenului) este
acidul piruvic (acid -cetopropionic); n absena oxigenului, acidul piru-
vic se transform n acid lactic printr-o reacie de reducere; scrie ecuaia
reaciei de reducere care are loc.
3. Acidul glicolic (acid hidroxiacetic) se gsete n strugurii necopi, n
frunzele de vi slbatic .a. Se poate obine din acid acetic prin succe-
Laptele acru con]ine acid lactic siunea de reacii
h H O/HO
CH3 COOH + Cl2 A
2
acid glicolic
HCl HCl

Acidul glicolic se folosete n industria adezivilor, a unor polimeri


biodegradabili, n industria detergenilor.
Aminte[te-]i! a. Scrie ecuaiile reaciilor precizate pentru obinerea acidului glicolic.
b. Calculeaz volumul de clor utilizat la temperatura de 227C i pre-
 Reaciile endoterme au siune de 2 atmosfere necesar obinerii a 1000 kg acid glicolic dac ran-
loc cu absorbie de cldur. damentul global al reaciilor este 80%.
 Reacile exoterme au
loc cu cedare de cldur.

Tabelul 3.5. Valoarea energetic\ REAC}II EXOTERME {I ENDOTERME


a unor alimente
CARE AU LOC N ORGANISMELE VII
Alimentul kcal/100 g
Carne de pasre 180
Importan]a reac]iilor de oxidare `n organismul uman
Carne de vit 200
Carne de porc 300 n organismele vii au loc numeroase i variate transformri chimice
Unt 740 implicnd att sinteze de molecule complexe, ct i procese de descom-
Brnz gras 400 punere a acestora n molecule mai simple.
Brnz slab 150
Plantele au capacitatea de a sintetiza zaharide, prin fotosintez (proces
endoterm n care se consum energie solar), pornind de la substane
Lapte de vac 40
anorganice simple, CO2 i H2O.
Ou 150 Animalele nu au aceast funcie; dimpotriv, ele consum zaharide (pe
Zahr 400 care le iau din alimentele vegetale), folosindu-le la producerea energiei i
Fin 360 a altor substane necesare organismului.
Cartofi 100 Creterea i existena organismului animal `nseamn\ consum de ener-
gie; energia necesar organismului animal i, implicit, omului este con-
Pine alb 235
sumat pentru:
Mere 46
ntreinerea unor funcii vitale (activitate nervoas, respiraie, acti-
Portocale 35 vitate circulatorie .a.).
Alune 570 Sintetizarea unor substane necesare organismului.
Varz verde 22 Desfurarea activitilor fizice.

123
Cyan Yellow Magenta Black pag124

Rezolv\! Meninerea constant a temperaturii corpului (care pierde cldur


n contact cu mediul mai rece).
Calculeaz valorile energe-
Toate aceste procese au loc cu absorbie de energie, fiind reacii endo-
tice n kJ/100 g aliment, tiind
terme. Energia care se consum este produs prin transformrile biochi-
c 1 cal = 4,185 joule.
mice ale unor substane din alimente; reaciile n urma crora se cedeaz
energie sunt reacii exoterme.
Substanele introduse n organism pentru a produce energia vital
sunt: grsimile, zaharidele i proteinele. Alimentele reprezint combus-
tibilul care ne furnizeaz energia, i valoarea energetic a acestora se
msoar n kcal (sau kJ) raportat la o anumit cantitate de produs ali-
mentar. Cteva dintre acestea sunt prezentate n tabelul 3.5.
Raia alimentar trebuie s asigure organismului cantiti suficiente de
proteine, glucide, grsimi, vitamine i elemente (minerale).
Valoarea alimentar a proteinelor este apreciat dup coninutul lor n
aminoacizi. Alimente precum carnea, petele, oule, fina, orezul, soia,
mazrea conin n cantiti variabile (502 650 mg/100 g produs) toi cei
8 aminoacizi eseniali. Nevoile minime zilnice ale celor 8 aminoacizi esen-
Tabelul 3.6. Nevoile energetice
ale organismului uman iali pentru un adult sunt n jur de circa 1 g proteine/kg corp.
Principalele surse de energie sunt glucidele i lipidele. Nevoile ener-
Necesarul de kcal getice ale organismului sunt diferite, n funcie de vrst i de tipul acti-
Vrsta
B\rba]i Femei vitii (tabelul 3.6 i tabelul 3.7). Glucidele se gsesc n alimente ca zahr,
10 ani 2350 2350 miere, dulcea, pine, paste finoase, cereale, legume i fructe. Raia ne-
13 ani 2950 2650 cesar zilnic de zaharuri este de aproximativ 46 g glucide/kg corp. Asi-
15 ani 3250 2550 gurndu-se cantitatea suficient de glucide, se economisesc proteinele,
18 ani 3650 2400 evitndu-se folosirea acestora n scopuri energetice.
19 ani 3750 2350
Lipidele furnizeaz o cantitate mare de calorii fa de proteine sau glu-
cide. Astfel, 1 g de lipide furnizeaz aproximativ 9 kcal, fa de aproximativ
2035 ani 3000 2200
4 kcal ct furnizeaz 1 g de glucide. Pe lng furnizarea de calorii, lipidele
3665 ani 2900 2150 au i rol antitoxic i de factor care contribuie la economisirea proteinelor.
6675 ani 2350 2050 Ele transport vitaminele liposolubile i anumii acizi grai. Nevoia zilnic
peste 2100 1900 de lipide este de aproximativ 12 g/kg corp.
75 ani Proteinele, lipidele i glucidele trebuie asigurate ntr-o proporie
echilibrat. Una din regulile practice pentru un aport de 2 900 kcal pre-
supune consumul zilnic a 100 g proteine, 100 g lipide i 400 g glucide.
Trebuie avut n vedere efectul grsimilor ingerate asupra colesterolului.
Astfel, grsimile ce conin acizi grai saturai (untul, smntna, grsimi
Tabelul 3.7. Energia necesar unui animale) determin creterea colesterolului, pe cnd grsimile ce provin
adult este determinat de tipul
activitii pe care o desfoar de la acizi nesaturai (uleiul de porumb, de floarea-soarelui, de pete, de
Necesarul de kcal soia .a.) determin scderea acestuia.
Activit\]i (aproximativ) Pe lng energie, organismul are nevoie i de alte substane din care
B\rba]i Femei s-i creeze celulele care s-i asigure meninerea anumitor funcii. O
sedentare 2600 2000 parte din aceste substane se gsesc ca atare n alimente ionii unor ele-
mente (minerale), vitaminele , iar altele se formeaz n organism prin
moderate 3000 2300
transformri biochimice ale proteinelor, zaharidelor i grsimilor.
intense 3800 2600 Zaharidele i grsimile se pot substitui parial unele pe altele; de exem-
plu, grsimile sunt sintetizate n organisme de unii produi de descom-
punere ai zaharidelor. Proteinele i vitaminele trebuie s fie coninute n
anumite cantiti ntr-o alimentaie normal.

124
Cyan Yellow Magenta Black pag125

Transformarea glucidelor, lipidelor, aminoacizilor `n energie sau `n


alte substan]e necesare organismului presupune o mare varietate de
procese biochimice, catalizate de enzime cu structuri deosebit de com-
plexe. ~n cele ce urmeaz\ vor fi prezentate pe scurt procesele biochimice,
procesele de oxidare prin care se transform\ zaharidele, gr\simile i pro-
teinele.
Transformarea zaharidelor n organismul uman are loc prin inter-
mediul unor procese complexe catalizate de enzime. Simplificat, trans-
formrile care au loc sunt:
Piramida trofic\.

Zaharide (alimente) Glucoz (n snge) Glicogen (n ficat) Acid lactic + energie

CH3 CH COOH
Glicogen (n celule) Acid piruvic Proteine
OH
acid lactic O2 CO2 Grsimi
+
(acid 2-hidroxipropanoic) acid acetic
CO2 + H2O + energie intermediari
CH3 C COOH
=

O
n cursul digestiei, zaharidele se transform n glucoz; din tubul
acid piruvic digestiv glucoza trece n snge, iar de aici, cnd concentraia ei depete
(acid 2-oxopropanoic, o anumit limit, se depune n ficat sub form de glicogen.
acid cetopropionic) Glicogenul din ficat constituie o important rezerv a organismului; la
cererea celulelor, glicogenul se poate transforma n glucoz, care este
transportat de circuitul sanguin pn la acestea.
n celule are loc procesul de degradare propriu-zis, n scopul produ-
cerii de energie i de intermediari pentru anumite sinteze. n mod nor-
mal, celulele sunt alimentate cu cantiti suficiente de oxigen, aduse de
snge; n aceste condiii, degradarea glicogenului se face aerob, cu dega-
jare mare de energie, rezultnd CO2 i H2O.
Dac oxigenul este insuficient (de exemplu, n timpul unui efort mus-
cular intens), celulele transform glicogenul anaerob pn la acid lactic;
Model structural acid lactic
energia degajat este mult mai mic dect n cazul procesului aerob.
Un intermediar al transform\rii glicogenului este acidul piruvic
(CH3 CO COOH); n prezena oxigenului, acidul piruvic este oxidat la
acid acetic i CO2.
CH3 C COOH + O2 CH3 COOH + CO2
=

O
acid piruvic acid acetic
Acidul acetic intr ntr-un ciclu de reacii cuprinznd mai muli inter-
Model structural acid piruvic mediari; n acest ciclu se consum acid acetic i oxigen i se formeaz
CO2 i H2O.
Unii intermediari ai metabolismului zaharidelor constituie intermedi-
ari pentru diferite sinteze din organism. Astfel, acidul piruvic poate fi

125
Cyan Yellow Magenta Black pag126

transformat n alanin, care intr n alctuirea proteinelor. Din acid acetic


se produc acizi grai, care sunt apoi esterificai cu glicerin, formnd
grsimi (trigliceride).
n cursul digestiei, grsimile sunt hidrolizate la glicerin i acizi grai,
n prezena unor enzime numite lipaze (se gsesc n saliv, suc gastric,
suc intestinal i suc pancreatic). Acizii formai prin hidroliza grsimilor n
cursul digestiei strbat peretele intestinului, ajungnd n snge, unde se
combin din nou cu glicerin, esterificat cu acid fosforic; astfel iau
natere derivai ai grsimilor numii fosfatide. Acestea servesc organis-
mului pentru transportul acizilor grai spre alte organe, unde servesc
pentru sinteze de noi grsimi.
n celule, acizii grai sunt oxidai pe cale enzimatic printr-o succe-
siune complicat de reacii, ajungndu-se n cele din urm la CO2 i H2O.
Acizii grai furnizeaz pn la 40% din necesarul total de combustibil al
omului cu alimentaie normal.
Unul dintre intermediarii importani n descompunerea biochimic
oxidativ a grsimilor este acidul acetic, fie liber, fie combinat cu o sub-
stan cu structur complicat (coenzima A), care mrete mult reactivi-
tatea acidului acetic.
Organismele vii, att animalele, ct i plantele, sintetizeaz acizi supe-
riori, pe care i transform, prin esterificare cu glicerin, n grsimi.
Materia prim n sinteza acestor grsimi este acidul acetic (combinat cu
coenzima A). ntruct acidul acetic are doi atomi de carbon, acizii care
rezult din aceste sinteze biochimice nu pot avea dect un numr par de
atomi de carbon n moleculele lor.
Aminoacizii formai prin hidroliza proteinelor servesc i ca surs de
energie, ndeosebi n situaia n care sunt ingerai n cantiti mai mari
dect cele necesare pentru a nlocui proteinele uzate din organism. Cnd
sunt folosii drept combustibil, aminoacizii pierd grupa amino, dup care
catena de atomi de carbon rmas se transform pe dou ci: conversie
n glucoz sau oxidare la CO2 i H2O.
Pe lng\ energie, organismul are nevoie [i de alte substan]e din care
`[i creeaz\ celulele ce `i asigur\ men]inerea anumitor func]ii. O parte din
aceste substan]e se g\sesc ca atare `n alimente: ionii unor elemente (mi-
nerale), vitaminele iar altele se formeaz\ `n organism prin transform\rile
biochimice ale proteinelor, zaharidelor [i gr\similor. Proteinele [i vitami-
nele trebuie s\ se reg\seasc\ `n anumite cantit\]i `ntr-o alimenta]ie
normal\.

Activitate de documentare
 Utiliznd sursele de informare pe care le ai la dispoziie, cuno[tin]ele
Surse de proteine [i vitamine dobndite `n clasa a X-a, `ntocme[te un eseu cu tema Vitaminele [i mi-
pentru o alimenta]ie corect\ [i neralele factori nutritivi vitali ai organismului, prezentnd:
normal\
 r\spndirea vitaminelor [i mineralelor `n alimente;
 propriet\]ile [i rolul lor fiziologic;
 efectele caren]elor [i modalit\]i de combatere a avitaminozelor prin
hr\nire corect\ [i complet\.

126
Cyan Yellow Magenta Black pag127

R|SPUNSURI
+
Cap. 1 pag. 22 10. a. [H3O] = [CH3COO] = 6 104; [CH3COOH] = 194 104; b. pH = 4 lg 6
Cap. 2 pag. 32 5. C3H4 : C3H6 = 1 : 1 (raport molar) 6. a. 13,33 t carbid; b. 6250 kg; c. 50 m3 sol HCl.
7. b. 221,59 L. 8. a. 35,68%; b. Cu = 50%; Ct = 80%; = 62,5%; c. 1125 kg. 9. a. 1629 L; b. Cu = 72,73%;
Ct = 81,82%; = 88,89%. 10. Cu = 51,4%; Ct = 99,38%; = 51,72%; b. 1234,4 kg toluen; c. 2270,36 kg amestec
sulfonitric. 11. Raport molar etanol: 1propanol = 1: 2. 12. a. Raport molar C3H6: C4H6 = 0,948; b. % C3H6 =
42,43 [i % C4H6 = 57,57; c. 3,375 L solu]ie. pag. 37 A. I. 5 3. 4 m3 sol. HCl 3 M; 4. a. 72 %; b. 263,2 Kg. pag. 42
A. I. 7. 1. a. 80%; a. 57,14%; 2. Raport molar mononitrofenol: trinitrofenol = 4 : 1. 3. a. 145,14 g; b. 7,52 moli.
pag. 43 A. I. 9. 2. 14 atomi de carbon; 3. a. Cu = 80%; Ct = 90%; = 88,89%; b. 1400 kg. 4. a. 13,4 g acid sulfani-
lic; b. 10,645 g sol H2SO4 98%. 5. a. 1925,12 kg; b. 3760 kg fenol. pag. 46 A. I. 11. 2. a. raport molar 2,41 : 1;
b. Cu = 33,33%; Ct = 50%; = 66,67%; c. 706,67 kg. pag. 49 A. I. 13. 1. a. 3740 kg; b. 138,1 kg i 3332 kg.
2. 1306,7 L CH4. pag. 52 A. I. 15 3. 24 kg formol. 4. 24 L sol NaOH. 5. 1653,33 kg sol. pag. 56 A. I. 16
2. a. C8H11N. pag. 60 A. I. 17 1. a. 11,469 m3; b. 28000 g/mol. 2. a. 1800 kg policlorur de vinil; b. 1075,2 m3 HCl;
c. 400 < n < 4000. 3. 80%. 4. raport molar 1 : 1. 5. a. 1,47; b. 10,57%. 6. 86,8 kg butadien i 63,2 kg -metil-
stiren. pag. 66 A. I. 18 4. a. volumul scade cu 50 %; b. 40 g; c. 4 moli. 5. 53,76 L H2 (c.n.); C3H6, C4H8. pag. 69
A. I. 20. 2. Cu = 80,2%, Ct = 91,73%; = 87,43%; 3. a. C4H8O, butanona; b. 92 g Na. 5. raport molar = 2 : 1. pag. 73
A. I. 22 1. 28000 kcal; 2. a. 41% metanol, 59% etanol; b. 1260 L aer. 3. 3,33 L soluie. 4. 7,62%. 5. a. 0,8 L sol;
b. 1600 g sol CH3COOH. pag. 74 4. a. A-toluen, B-clorur de benzil, Dalcool benzilic; b. 134,4 L Cl2 (c.n.);
c. 486 g. 5. A-p-xilen; B-2-nitro-1,4-dimetil benzen; C-acid tereftalic; D-acid nitrotereftalic. 6. 2583,33 kg. 7. a.
acrolein; b. 518,4 g Ag. 8. a. 66,67 L; b. 58 g. 10. b. 81,81 % C, 12,12 O, 6,06 % H; c. 880 g. 11. b. 2240 m3 aer;
c. 403,2 m3 H2.
Cap. 3 pag 94. 8. tripeptid\ glicin\: alanin\ = 2:1. 9. = 67878 g/mol; 10. a [i c. 11. a. C6H12N2O3; b. 17,8 g.
12. a. C5H9NO4. pag 113. 4. a. C3H6O3; b. 1L. 5. 960 kg etanol 23%. pag 120 A. I. 13 1. b. 8,96 L H2; 2. a. 201,4 mg
KOH/1 g gr\sime; b. 59, 2 g I2/100 g gr\sime. pag. 122 A. I. 14 1. b. 6,7 g acid salicilic; 3. b. 337,17 m3 Cl2.

BIBLIOGRAFIE
1. Avram M. Chimie organic\, vol I [i II, Ed. Academiei, 1983
2. Albert F., Greft C., Analiza chimic\ organic\, Ed. Tehnic\, 1972
3. Banu C., Aditivi [i ingrediente pentru industria alimentar\, Ed. Tehnic\, 2000
4. Durupthya [.a., Chimie, Hachette, 1989
5. Fessenden R. [i J.; Organic Chemystry, 5th edition, California, USA
6. Hendrickson J. [.a., Chimie organic\, Ed. {tiin]ific\ [i Enciclopedic\, 1976
7. Iovu M., Chimie organic\, EDP, 1999
8. John Mc Murry, Fundamentals of Organic Chemystry, Brooks/Cole Publishing Company
9. Neni]escu C.D., Chimie organic\, vol I [i II, EDP, 1980
10. Nicolae A., Ciobanu A. [.a., Chimie organic\ experimental\, 2001
11. Purdelea D., Nomenclatura chimiei organice, Ed. Academiei, 1986
12. Rosenberg J. [.a. College Chemystry, eighth edition, Mc GrawHill, 1997
13. Solomons G., Fundamentals of Organic Chemystry, 1994, USA Library of Congress
Cataloging in Publication Data
14. *** Enciclopedia de chimie, Ed. {tiin]ific\ [i Enciclopedic\, vol 16

127
Cyan Yellow Magenta Black pag128

CUPRINS
1. CLASE DE COMPU{I ORGANICI / 3 Reac]ii de oxidare / 70
Compui halogenai / 5 Oxidarea etanolului / 71
Compui hidroxilici / 6 Aplica]ii / 74
*Fenoli: definiie, denumire, clasificare, Test de evaluare / 75
caracter acid / 6
*Amine / 9 3. COMPU{I CU IMPORTAN| BIOLOGIC|. NOIUNI
Definiie, denumire, clasificare / 9 DE BIOCHIMIE / 76
*Caracterul bazic al aminelor / 10 Generalit\]i / 76
*Compui carbonilici / 12 Izomeria optic\ / 77
Definiie, clasificare, denumire / 12 Propriet\]ile enantiomerilor. Activitatea optic\ / 78
Propriet\]i fizice ale compu[ilor carbonilici / 14 Aminoacizi / 81
Utiliz\rile compu[ilor carbonilici / 15 Defini]ie. Tipuri de aminoacizi naturali / 81
Compui carboxilici / 16 Propriet\]ile fizice ale aminoacizilor / 82
Defini]ie, nomenclatur\, clasificare / 16 Reac]iile aminoacizilor cu solu]ii de acizi [i baze.
*Derivai funcionali ai acizilor / 18 Caracterul amfoter / 83
Compui cu grupe funcionale mixte / 20 Reac]ii comune celor dou\ grupe func]ionale
Aplica]ii / 21 ( COOH, NH2). Reac]ii de condensare.
Test de evaluare / 22 Formarea peptidelor / 84
Proteine / 86
2. TIPURI DE REACII CHIMICE / 23 Generalit\]i / 86
Reacii de substituie / 23 *Proteine: structura primar\, secundar\, ter]iar\ / 86
Reacii de adiie / 24 Propriet\]ile proteinelor / 89
Reacii de eliminare / 25 Reac]ia de hidroliz\ / 89
Reacii de transpozi]ie / 26 Reac]ia de denaturare / 89
Randamentul reac]iilor chimice / 27 Reac]ii de identificare / 90
*Conversie util\, conversie total\ / 30 Func]iile proteinelor `n corpul omenesc / 91
Aplica]ii / 32 Clasificarea proteinelor / 91
Test de evaluare / 33 Proteine globulare / 92
Reacii de halogenare / 34 *Enzime / 92
Halogenarea prin reac]ii de substitu]ie / 34
*Hormoni / 93
Halogenarea alcanilor / 34
*Proteide / 93
Halogenarea sistemelor aromatice / 35
Halogenarea prin reac]ii de adi]ie / 36
Aplica]ii / 94
Adi]ia hidracizilor / 37 Test de evaluare / 95
Compu[i halogena]i rol fiziologic. Zaharide / 96
Ac]iune poluant\ / 38 Generalit\]i / 96
Importan]a deriva]ilor halogena]i / 38 Monozaharide / 97
Reac]ii de nitrare / 40 Defini]ie. Nomenclatur\. Clasificare / 97
Nitrarea fenolului / 40 Structura monozaharidelor / 98
*Nitrarea acidului benzoic / 41 Starea natural\ a glucozei [i fructozei / 99
Importan]a reac]iei de nitrare / 41 Propriet\]i chimice / 100
*Reac]ii de sulfonare / 42 Dizaharide / 104
*Sulfonarea anilinei / 43 Zaharoza (zah\rul obi[nuit) / 104
Importan]a reac]iei de sulfonare / 43 Polizaharide / 106
Reac]ii de alchilare / 44 Amidonul / 107
Alchilarea benzenului cu propen\ / 45 Glicogenul / 109
*Alchilarea aminelor / 47 Celuloza / 109
*Alchil\ri cu oxid de eten\ / 48 Aplica]ii / 113
Reac]ii de hidroliz\ / 50 Test de evaluare / 114
*Hidroliza compu[ilor halogena]i / 51 Acizi nucleici / 115
*Reac]ii de diazotare / 54 Gr\simi / 117
Reac]ii de polimerizare / 57 Generalit\]i. Propriet\]i / 117
*Copolimerizarea. Cauciucuri sintetice / 59 Hidroliza enzimatic\ a gr\similor / 119
Reac]ii de condensare / 61 Reac]ii de adi]ie. Hidrogenarea gr\similor / 120
Condensarea compu[ilor carbonilici `ntre ei / 62 Hidroxiacizi / 121
Condensarea compu[ilor carbonilici Acidul salicilic / 121
cu substan]e aromatice / 64 Aspirina (acidul acetilsalicilic) / 121
R\[ini fenolformaldehidice (lectur\) / 65 Reac]ii exoterme [i endoterme care au loc
Reac]ii de hidrogenare-reducere / 66 `n organismele vii / 123
*Reac]ii de reducere / 67 Importan]a reac]iilor de oxidare `n organismele vii / 123
Reducerea nitroderiva]ilor / 67 R\spunsuri / 127
Reducerea compu[ilor carbonilici / 68 Bibliografie / 127
CORINT
EDUCA IONAL
CORINT
EDUCA IONAL