Sunteți pe pagina 1din 2

h

"t:

Hr I

B

d'],

*f,.

N.**

p

n! p-

ff,F h-

FF

s

:

DiTS NISPORENI

oUMPIADA LA CHIMIE in CUqSn Vllt 2013

L)Pentru fenomenele de maijos indicali tipul lor (fizice ori chimice):

a)coroziunea fierului b)topirea zahdrului c)formarea brumei d)arderea cdrbunelui e)fermentarea suculuide poamd

2)?ncercuieSte litera ce corespunde numai sirului cu substanle compuse:

I

a)HCl, Al2O3,O2,Na2SOo

U)ilruOr; PrOr,NaCl,CuO .

c)Cl2,Ss,Pa,H2 d)H3PO4, Cu,Sio2,CaCO3

l

t

j l

{ {

.

3)Alege oxidui elementului cu cea mai mare valenle: a)82O3 b)CuO c)P2Os d)CO2

id

4)Aerul contine oxigen in volum de circa : all6o/o b) 78o/o c) 2I% d) 29%

i

  • lii S)Care din urmitorii oxizi reactioneazd cu apa giformeazd baze: a)Na2O b)CO2 c)CaO dlCuO

kt,:.

Fg,.

IF,.

F*

tr* B.

**

=

s

F

6)substanta cu legiturS ionici este :

a)CuO , b)HBr c)Hz d)H20

7)Cea mai mare mase moleculard are substanla: a)Ca3(PO4)z b)BaSOc c)C12H22011 d)HNO3

8)Grupili substanlele de maijos conform tabelului propus: HCI; SOg; CuSOa ; NaOH; A|(OH)3 ; BaO; CaCOg; HzSO+

;:

itrn F.

F

F+

tF'

F

5: .. &+:

i*.

+,,

giScrie{i formulele urmltoarelor substante : a}hidroxid de fier (lll) , b)oxid de mangan (Vll), c)fosfat de calciu , sulfuros

d}acid

10)Caracterizali elementul brom dupi locul din sistemul periodic : perioada , grupa ,subgrupa ,numdru! de ordine ,numdrul

de protoni, numirul de electroni ,numdrul de neutroni, rnasa atomicd,repartizarea electronilor pe straturi,metal ori nemetal.

11)Terrninali ,egalali 9i indicali tipul reacliei: a)CaO +HrPOa )

b)Al(OH)3 +

c)Nz +Oz )

d)Al +HCl*

12)Scrie!i ecltatiile reacliilor pentru transformarea propusS: Na) NazO ) NaOH ) Cu(OH)r) CuO) CuClz) CuS 13)Una din metodele de oblinere a oxigenuluiin laborator este desoorhpunerea termicd a oxidului de mercur {ll)'Ce masd

de oxid trebuie descornpusd pentru a obline 48g de oxigen.?

14)Un amestec de magneziu 9i oxid de magneziu cu masa de 6,49 a fost tratat cu o cantitate necesard de acid clorhidric'S-a degajat un Baz masa cdruia constituie 0,2g.Calculeazd masa ti partea de masd a componentelor din amestecul initial'

15)Propuneli trei metode de oblinere pentru BaSOo

Li:,

Fh-

riF.

Fft k.

k, nr-

#F

*

F,.

!

]

oirs rursponsu

OTIMPIADA RATONAI-A LA CHIMIE CL.IX 2013

ry

'4t

"€

;:.:i4

$

1)Cel mai accentuat caracter metalic posedd:€)wa , b)Al c) Cs d)Rb e)Cu

2)Molecule diatomice au urmitoarele nemetale: a)azotul b)sulful c)fosforul dlborul

  • i ;l ;,{".'

3)Cel mai tare acid necrganic este:a)H25 b),HzCOr, c)HzSOq d)H3PO4 e)H2SO3 4)Ce cantitate de apd gi hidroxid de sodiu este necesari pentru a prepara 4009 de solutie de 40

7o:a)100g+300g b)120g+280g c)160g +24A9 d)240g +1609 el725g+L759

S)Care din metalele de maijos va interac{iona cu solulia de hidroxid de sodiu :a)Fe b)Au c)Ag d}Al

e)Cu f)nici unul

,a i

s

it

{ rt

.48

*€

*

6)MJsa a 281 de sulfurd de hidrogen este :a)42,59 b)4,259 c)40 d)122 ,5 e)2!,25 f)10,6259

7)La interacliunea aS,4lgmetalalcalin cu.apa se elimind 448 mlgaz (c.n).Metalul este :

b)Li c)Cs d)Rb e)K f)Ca

alNa

#

i',

8)Care este partea de masi a fierului in oxid de fier (lll): a)40% b)55,8 % c166,4% dlTO%

9)Tn care compus legdtura este covalenti polari :a)PCl3 b)Clz c)Oz d)KH 10)Dacd numdrul moleculelor de api este 1,59*1022,atunci masa apei este :

c)45g d)0,45g

al27,Q9g

11)Egalali prin metoda bilanlului electronic ,aritali oxidantul 9i reducitorul.

Cr(NO3)3 + NaBiO3 +HNO31 H2Cr2O7 +Bi(NO:)s +NaNO3 +H2O

b)4,5g

..

4

s

s

r{

*dl

{il

ad

+d

,4

,.{A

lr*

s

#

12)Un amestes de sulfat de sodiu, nitrat de sodiu gi clorurd de sodiu cu masa de 34,49 sa dizolvat in ap5. Dupi adiugarea la solulie a excesului de nitrat de bariu s-a depus un sediment cu masa de

23,39. Sedimentul a fost separat gi la filtrat s-a adiugat solu[ie de nitrat de argint.Se formeazi un

alt precipitat cu masa de 28,7g.Determina1i masele gi pirlile de masi a substanlelor ?n amestec.

13)Un balon a fost umplut pe jurnState cu clorurS de'hidrogen uscati (c.n).Apoi balonula fost umplut cu ap6 ?n care clorura de hidrogen s-a dizolvat complect .Determinali partea de masd a

clorurii de hidrogen in ap5.

14)Scrie!i ecualiile reac!iilor pentru transforrnarea propusi: Fe)

+Fe2O3 ; Fe)

FeCl3e Fe{CNS):

FeCl2; Fe(OH)z+ Fe{OH)3-y

15)Propune un plan de identificare a compozitiei calitative pentru AlCl3 .Scrie EM,ElC, ElR.