Sunteți pe pagina 1din 9

7

ANEX

NORME METODOLOGICE
privind exigenele minime de coninut ale documentaiilor de amenajare a teritoriului i de urbanism
pentru zonele de riscuri naturale

CAPITOLUL I teritoriului i de urbanism pentru zonele de riscuri naturale,


Dispoziii generale denumite n continuare norme metodologice, sunt un instru-
ment de determinare a cerinelor suplimentare ce se impun
Art. 1. Normele metodologice privind exigenele cu privire la elaborarea planurilor de urbanism i amena-
minime de coninut ale documentaiilor de amenajare a jare a teritoriului, referitoare la riscurile naturale.
8

Art. 2. Normele metodologice sunt complementare c) armonizarea cu prevederile reglementrilor tehnice din
reglementrilor tehnice privind coninutul-cadru al docu- Uniunea European.
mentaiilor de amenajare a teritoriului i de urbanism i Etapa a II-a Redactarea pieselor scrise i ntocmirea
constituie suportul procedural pentru integrarea acestora n pieselor desenate, care va avea urmtorul coninut:
coninutul-cadru al documentaiilor de urbanism i amena- a) piesele scrise date i informaii relevante cu pri-
jare a teritoriului. vire la riscurile naturale, adaptate i inserate n coninutul-
Art. 3. Normele metodologice au urmtoarele obiec- cadru al documentaiilor de amenajare a teritoriului i de
tive: urbanism;
a) s ofere o modalitate de determinare a exigenelor b) piesele desenate planuri ntocmite la scara docu-
minime de coninut ale documentaiilor de amenajare a teri- mentaiei de baz sau cartograme pentru probleme rele-
toriului i de urbanism pentru zonele cu riscuri naturale; vante privind riscurile naturale.
b) s pun n concordan aceste cerine suplimentare Art. 11. Stabilirea exigenelor minime de coninut ale
cu coninutul-cadru al documentaiilor de amenajare a teri- documentaiilor de amenajare a teritoriului i de urbanism
toriului i de urbanism. pentru zonele cu riscuri naturale se face pe baza Studiului
Art. 4. Normele metodologice sunt elaborate pentru judeean sau local al factorilor de risc natural, pe baza
cele dou categorii de documentaii, respectiv urbanism i schemei prevzute n anexa nr. 1, utiliznd termenii din
amenajare a teritoriului: anexa nr. 2 i matricele-cadru prezentate n anexele
a) planuri de amenajare a teritoriului; nr. 35, n raport cu tipul factorilor de riscuri naturale.
b) planuri de urbanism. Art. 12. Pentru zonele de riscuri naturale, corelarea
Art. 5. Modul de abordare a problematicii riscurilor exigenelor minime de coninut ce se impun n cadrul
naturale se face n funcie de categoria documentaiei, documentaiilor de amenajare a teritoriului i de urbanism
mrimea i complexitatea teritoriului i de scara de apro- cu coninutul general al acestora se face n fiecare caz la
fundare a planurilor de urbanism i a planurilor de amena- nivelul fiecrui tip de documentaie.
jare a teritoriului. CAPITOLUL III
Art. 6. La nivelul fiecrui consiliu judeean structurile
Exigene minime de coninut ale documentaiilor
specializate ale administraiei publice judeene mpreun cu
de amenajare a teritoriului i de urbanism
instituiile specializate ntocmesc Studiul judeean al factori-
lor de risc natural, document cu caracter sintetic, ce conine DOCUMENTAII DE AMENAJARE A TERITORIULUI
piese scrise i piese desenate (hri de risc natural) cu pri- Art. 13. Planurile de amenajare a teritoriului judeean
vire la riscurile naturale existente pe teritoriul judeului res- i planurile de amenajare a teritoriului zonal, care au
pectiv. acelai grad de detaliere pentru zonele de riscuri naturale,
Art. 7. La nivelul fiecrei uniti administrativ-teritori- vor cuprinde i urmtoarele exigene minime de coninut:
ale de baz (municipiu, ora, comun) structurile speciali- A. Diagnoza se analizeaz principalele probleme
zate ale administraiei publice locale mpreun cu instituiile rezultate din analiza situaiei existente referitoare la riscurile
specializate ntocmesc Studiul local al factorilor de risc naturale i se va structura astfel:
natural, ce conine piese scrise i desenate (hri de risc) 1. Cadrul natural/mediul:
cu privire la riscurile naturale existente. identificarea, definirea zonelor de riscuri naturale i a
Art. 8. Studiile prevzute la art. 6 i 7 sunt fcute cauzelor producerii dezastrelor:
publice i constituie documentaii consultative puse la dis- a) cutremure de pmnt: fenomene de faliere a scoarei
poziie elaboratorilor de documentaii de urbanism i ame- terestre;
najare a teritoriului. b) inundaii: ploi toreniale, topiri brute de zpad; acci-
Art. 9. Studiul judeean i Studiul local al factorilor dente produse la lucrrile existente pe cursurile rurilor
de risc natural cuprind: rupturi de baraje, diguri, canale, deteriorarea regularizrii
a) elemente de informare general asupra factorilor de cursurilor de ap sau erori umane legate de exploata-
risc; rea construciilor hidrotehnice i de obturarea albiei rurilor
b) descrierea fiecrui factor de risc natural: definire, prin depozitarea de diverse materiale, amplasri necores-
localizare, amploare, efecte asupra mediului natural i con- punztoare de construcii noi etc.;
struit, efecte asupra locuitorilor; c) alunecri de teren: precipitaii atmosferice care pot
c) clasificarea i cartografierea riscurilor naturale exis- provoca reactivarea unor alunecri vechi i apariia alu-
tente pe teritoriul judeului sau unitilor administrative de necrilor noi, eroziunea apelor curgtoare cu aciune per-
baz. manent la baza versanilor, aciunea apei subterane,
aciunea ngheului i a dezgheului, aciunea cutremurelor
CAPITOLUL II care reactiveaz alunecrile vechi sau declaneaz alu-
Metodologia de elaborare a documentaiilor de amenajare necri primare, spturi executate pe versani sau la baza
a teritoriului i de urbanism pentru zonele de riscuri lor; defriarea abuziv a plantaiilor i a pdurilor, care pro-
naturale duce declanarea energiei versanilor.
2. Tipologia fenomenelor de risc natural:
Art. 10. Elaborarea documentaiilor de amenajare a a) cutremure de pmnt: superficiale, intermediare, de
teritoriului i de urbanism pentru zonele de riscuri naturale profunzime; magnitudinea pe scara Richter, intensitatea
se realizeaz n dou etape, dup cum urmeaz: seismic pe scara MSK conform STAS 11.100/1993; para-
Etapa I Culegerea i interpretarea datelor, care metri de zonare a seismicitii teritoriului studiat conform
const n: normativului P 100/92; perioada medie de revenire a cutre-
a) valorificarea rezultatelor obinute n urma studiilor i murelor cu intensitatea mai mare de 6 grade;
cercetrilor specifice elaborate de instituiile de specialitate b) inundaii: revrsarea cursurilor de ap datorit capa-
i a observaiilor din teren; citii insuficiente de scurgere a albiilor minore; blocarea cu
b) analiza hrilor de risc natural; zpoare sau plutitori a cursurilor de ap, a seciunilor
9

subdimensionate a podurilor i podeelor; depirea capa- DOCUMENTAII DE URBANISM


citii de tranzitare a acviferelor n zone fr drenaj natural Art. 14. Pentru zonele de riscuri naturale, categoriile
sau cu drenaj natural insuficient; distrugerea lucrrilor de planuri urbanistice vor cuprinde i urmtoarele exigene
hidrotehnice (baraje, diguri) din cauza exploatrii incorecte; minime de coninut:
vnturi puternice n zona litoral sau a malurilor unor I. Planul urbanistic general
lacuri;
A. Stadiul actual i de dezvoltare urbanistic se
c) alunecri de teren: active, care se desfoar n
analizeaz principalele probleme rezultate din analiza
urma declanrii unei alunecri primare; reactive, care sunt
situaiei existente referitoare la riscurile naturale i se va
declanate, dar au perioade de stabilitate i acalmie; inac-
structura astfel:
tive, care pot fi latente i se pot activa oricnd; abando-
nate, la care cauzele producerii au fost nlturate; 1. Cadrul natural: zonele expuse la riscuri naturale se
stabilizate prin metode de remediere. identific i se definesc riscurile naturale existente i cau-
B. Reeaua de localiti, infrastructurile tehnice ale teri- zele producerii dezastrelor:
toriului i activitile afectate de riscuri naturale se a) cutremure de pmnt: fenomene de faliere a scoarei
analizeaz riscul producerii unor dezastre i/sau efectele terestre;
lor, delimitarea i ierarhizarea arealelor i va conine: b) inundaii: ploi toreniale, topiri brute de zpad, acci-
1. Delimitarea i ierarhizarea zonelor de risc natural se dente produse la lucrrile existente pe cursurile rurilor
face pe baza hrilor de risc natural: rupturi de baraje, diguri, canale, deteriorarea regularizrii
a) cutremure de pmnt: conform zonelor de intensitate cursurilor de ap i/sau erori umane legate de exploatarea
seismic pe scara MSK i perioada medie de revenire; construciilor hidrotehnice i de obturarea albiei rurilor prin
b) inundaii: zon frecvent inundabil, zon potenial depozitarea de diverse materiale etc.;
inundabil; c) alunecri de teren: precipitaii atmosferice care pot
c) alunecri de teren: conform potenialului de produ- provoca reactivarea unor alunecri vechi i apariia alu-
cere, respectiv zone cu potenial sczut de alunecare, zone necrilor noi; eroziunea apelor curgtoare cu aciune per-
cu potenial mediu de alunecare, zone cu potenial ridicat manent la baza versanilor; aciunea apelor subterane;
de alunecare. aciunea ngheului i a dezgheului; aciunea cutremurelor
2. Efectele riscurilor naturale: care reactiveaz alunecrile vechi i declaneaz alunecri
a) cutremure de pmnt: avarii la structurile de rezis- primare; spturi executate pe versani sau la baza lor;
ten ale cldirilor i/sau distrugeri pariale sau totale ale defriarea abuziv a plantaiilor i a pdurilor, care produce
unor cldiri, pierderi de viei omeneti; declanarea energiei versanilor.
b) inundaii: obiective afectate drumuri, poduri i
2. Tipologia fenomenelor:
podee, reele tehnico-edilitare, baraje, diguri, ci ferate,
suprafee agricole, pierderi de viei omeneti etc; a) cutremure de pmnt: superficiale, intermediare, de
c) alunecri de teren: obiective afectate reele profunzime, magnitudinea pe scara Richter, intensitatea
tehnico-edilitare, poduri, podee, drumuri, ci ferate, seismic pe scara MSK conform STAS 11.100/1993, para-
suprafee agricole etc. metrii de zonare a seismicitii teritoriului studiat conform
C. Strategia de dezvoltare se formuleaz propuneri normativului P 100/92, perioada medie de revenire a cutre-
cu caracter director care vizeaz prevenirea, atenuarea/eli- murelor cu intensitatea mai mare de 6 grade;
minarea i/sau acceptarea riscurilor naturale, n concor- b) inundaii: revrsarea cursurilor de ap datorit capa-
dan cu obiectivele de dezvoltare din documentaiile de citii insuficiente de scurgere a albiilor minore; blocarea cu
amenajare a teritoriului, i se va structura astfel: zpoare sau plutitori a cursurilor de ap, a seciunilor sub-
1. Cutremure de pmnt: dimensionate a podurilor i podeelor; depirea capacitii
informare cu privire la perioada medie de revenire a de tranzitare a acviferelor n zone fr drenaj natural sau
cutremurelor de o intensitate mai mare de VI grade i cu drenaj natural insuficient; distrugerea lucrrilor hidroteh-
iniierea unor msuri n caz de urgen. nice (baraje, diguri) din cauza exploatrii incorecte; vnturi
2. Inundaii: puternice n zona litoral sau a malurilor unor lacuri;
a) aciuni privind amenajarea bazinelor hidrografice prin c) alunecri de teren: active, care se desfoar n
lucrri structurale din albia rului i de pe versani n urma declanrii unei alunecri primare; reactive, care sunt
scopul reducerii elementelor caracteristice ale viiturilor; declanate, dar au perioade de stabilitate i acalmie; inac-
b) aciuni privind combaterea inundaiilor prin lucrri de tive, care pot fi latente i se pot activa oricnd, abando-
ndiguire a scurgerii pe versani, mpduriri, reducerea nate, la care cauzele producerii au fost nlturate,
suprafeelor impermeabile; stabilizate prin metode de remediere.
c) definirea zonelor care trebuie scoase de sub inundaii B. Intravilanul, activitile i echiparea edilitar: riscul
i a zonelor a cror inundare are un rol util; producerii unor dezastre i/sau efectele lor, delimitarea i
d) renunarea la unele zone inundabile i reactivarea ierarhizarea arealelor
unora dintre acestea; 1. Efecte:
e) necesitatea ncheierii unor convenii de asigurare;
f) schimbarea modului de folosin a terenului i lsarea a) cutremure de pmnt: avarii la structurile de rezis-
terenului n regim liber de inundare. ten ale cldirilor i/sau distrugeri pariale sau totale ale
3. Alunecri de teren: unor cldiri, pierderi de viei omeneti;
a) aciuni privind amenajarea teritoriului cu risc de alu- b) inundaii: obiective afectate cldiri, drumuri, poduri,
necare prin mpduriri, schimbarea culturilor, modificri n podee, ci ferate, reele tehnico-edilitare, baraje, diguri,
utilizarea terenurilor etc.; suprafee din intravilan i extravilan, pierderi de viei
b) aciuni privind combaterea alunecrilor de teren prin omeneti;
lucrri specifice; c) alunecri de teren: obiective afectate reele
c) necesitatea ncheierii unor convenii de asigurare; tehnico-edilitare, poduri, podee, drumuri, ci ferate,
d) schimbarea modului de folosin a terenului. suprafee din intravilan i extravilan.
10

2. Delimitarea i ierarhizarea arealelor conform hrilor de b) instituirea interdiciei temporare de construire n zone
risc natural: n care s-au produs alunecri de teren, pn la elaborarea
a) cutremure de pmnt: conform zonelor de intensitate documentaiilor de specialitate;
seismic pe scara MSK i perioada medie de revenire; c) instituirea interdiciei definitive de construire, dup
b) inundaii: calea viiturii, zon frecvent inundabil, zon caz;
potenial inundabil; d) promovarea unor programe, studii i proiecte privind
c) alunecri de teren: conform potenialului de produ- msuri concrete de stopare a fenomenului de alunecare de
cere, respectiv zone cu potenial sczut de alunecare, zone teren (mpduriri, consolidri versani);
cu potenial mediu de alunecare, zone cu potenial ridicat e) precizarea condiiilor elementare de amplasare i
de alunecare. conformare a construciilor i amenajrilor n funcie de
C. Reglementrile specifice zonelor de riscuri naturale: potenialul de producere a alunecrilor de teren;
1. Zone afectate de cutremure de pmnt: f) mbuntirea/nlocuirea i chiar devierea reelelor teh-
a) stabilirea limitei intravilanului n funcie de condiiile nico-edilitare amplasate n zone cu potenial mare de pro-
geotehnice ale terenului; ducere a alunecrilor de teren;
b) stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravi- g) informarea populaiei asupra riscului producerii alu-
lan (construcii, spaii plantate amenajate), suprafee desti- necrilor de teren, dup caz, pe grade de potenial al pro-
nate amenajrilor spaiilor verzi, locuri de joac pentru ducerii alunecrilor de teren;
copii, parcaje necesare locuirii, dac pot servi ca loc de h) dezafectarea unitilor productive cu grad ridicat de
refugiu n caz de seism; poluare i periculozitate, amplasate n zone expuse alu-
c) precizarea condiiilor de amplasare i conformare a necrilor de teren;
construciilor n raport cu gradul de seismicitate (POT), dis- i) demolarea fondului construit din zonele cu potenial
tane ntre cldiri, regim de nlime, sistem tehnic con- ridicat de alunecare i reamplasarea lui pe rezerva funciar
structiv privind structura de rezisten a cldirii, sisteme de de utilitate public.
fundare; II. Planul urbanistic zonal
d) precizri cu privire la proiectarea i construirea anti- A. Stadiul actual i de dezvoltare urbanistic se
seismic se regsesc n cadrul prevederilor actelor norma- analizeaz principalele probleme rezultate din analiza
tive n vigoare P 100/92 i Ordonana Guvernului situaiei existente referitoare la riscurile naturale i se va
nr. 20/1994 privind msuri pentru reducerea riscului seis- structura astfel:
mic al construciilor existente, republicat; 1. Cadrul natural identificarea zonelor expuse la riscuri
e) identificarea zonelor ce necesit msuri de reducere naturale, definirea riscurilor naturale existente i cauzele
a riscului la seisme, n cadrul fondului construit existent producerii dezastrelor:
(consolidri, subzidiri); a) cutremure de pmnt: fenomene de faliere a scoarei
f) mbuntirea i/sau nlocuirea infrastructurii tehnico- terestre;
edilitare depreciate din punct de vedere fizic i moral, core- b) inundaii: ploi toreniale, topiri brute de zpad,
late cu sisteme de avertizare specifice. accidente produse la lucrrile existente pe cursurile rurilor
2. Zone afectate de inundaii: rupturi de baraje, diguri, canale, deteriorarea regularizrii
a) stabilirea limitei intravilanului i a modului de utilizare cursurilor de ap i/sau erori umane legate de exploatarea
a terenurilor, n funcie de condiiile hidrologice i hidrogeo- construciilor hidrotehnice i de obturarea albiei rurilor prin
logice locale; depozitarea de diverse materiale;
b) stabilirea zonelor inundabile cu interdicie temporar c) alunecri de teren: precipitaii atmosferice care pot
de construire pn la elaborarea documentaiilor de specia- provoca reactivarea unor alunecri vechi i apariia alu-
litate; necrilor noi, eroziunea apelor curgtoare cu aciune per-
c) stabilirea zonelor frecvent inundabile cu interdicie manent la baza versanilor, aciunea apelor subterane,
definitiv de construire care pot fi amenajate cu vegetaie aciunea ngheului i a dezgheului, aciunea cutremurelor
hidrofil, suprafee lacustre; care reactiveaz alunecrile vechi sau declaneaz alu-
d) promovarea unor programe, studii i proiecte privind necri primare, spturi executate pe versani sau la baza
msurile de eliminare a cauzelor (ndiguiri, regularizri); lor, defriarea abuziv a plantaiilor i a pdurilor, care pro-
e) informarea populaiei din zonele inundabile asupra duce declanarea energiei versanilor.
riscului potenial la care este expus i obligativitatea auto- 2. Tipologia fenomenelor de risc natural:
ritilor publice locale de a aplica msuri operative n caz a) cutremure de pmnt: superficiale, intermediare, de
de inundaii; profunzime; magnitudinea pe scara Richter; intensitatea
f) precizarea condiiilor elementare de realizare i de seismic pe scara MSK conform STAS 11.100/1993; para-
conformare a construciilor n raport cu gradul de inundabi- metrii de zonare a seismicitii teritoriului studiat conform
litate (sisteme constructive i fundaii specifice); normativului P 100/92; perioada medie de revenire a cutre-
g) mbuntirea/nlocuirea infrastructurii tehnico-edilitare murelor cu intensitatea de 6 grade;
depreciate i situate n zonele inundabile; b) inundaii: revrsarea cursurilor de ap datorit capa-
h) dezafectarea unitilor poluante i a oricror surse de citii insuficiente de scurgere a albiilor minore; blocarea cu
poluare (depozite, reziduuri) din zonele inundabile; zpoare sau plutitori a cursurilor de ap, a seciunilor sub-
i) evitarea amplasrii unitilor poluante i a oricror dimensionate a podurilor i podeelor; depirea capacitii
surse de poluare (depozite, reziduuri) n zonele inundabile; de tranzitare a acviferelor n zone fr drenaj natural sau
j) demolarea fondului construit din zonele frecvent inun- cu drenaj natural insuficient; distrugerea lucrrilor hidroteh-
dabile i reamplasarea lui pe zone neinundabile din intravi- nice (baraje, diguri) din cauza exploatrii incorecte; vnturi
lan. puternice n zona litoral sau a malurilor unor lacuri;
3. Zone afectate de alunecri de teren: c) alunecri de teren: active, care se desfoar n
a) stabilirea limitei intravilanului i a modului de utilizare urma declanrii unei alunecri primare; reactive, care sunt
a terenurilor n funcie de condiiile geotehnice i hidrogeo- declanate, dar au perioade de stabilitate i acalmie; inactive,
logice stabilite prin studii de fundamentare de specialitate; care pot fi latente i se pot activa oricnd, abandonate, la
11

care cauzele producerii au fost nlturate, stabilizate prin d) definirea mijloacelor de stabilizare a terenurilor
metode de remediere. (plantri, ranforsri);
3. Efectele fenomenelor de risc natural asupra construciilor e) microzonarea de criterii de securitate pe baza studii-
i echiprilor edilitare: lor geotehnice i hidrogeologice.
a) cutremure de pmnt: avarii la structurile de rezis- III. Planul urbanistic de detaliu
ten ale cldirilor i/sau distrugeri pariale sau totale ale A. Situaia existent se analizeaz principalele pro-
unor cldiri, pierderi de viei omeneti; bleme rezultate din analiza situaiei existente referitoare la
b) inundaii: obiective afectate cldiri, drumuri, poduri, riscurile naturale i se va structura astfel:
podee, ci ferate, reele tehnico-edilitare, baraje, diguri, 1. Evaluarea riscurilor naturale:
suprafee din intravilan i extravilan, pierderi de viei identificarea, definirea riscurilor naturale i a cauzelor
omeneti; producerii dezastrelor:
c) alunecri de teren: obiective afectate cldiri, reele a) cutremure de pmnt: fenomene de faliere a scoarei
tehnico-edilitare, poduri, podee, drumuri, ci ferate, terestre;
suprafee din intravilan i extravilan. b) inundaii: ploi toreniale, topiri brute de zpad, acci-
4. Delimitarea i ierarhizarea zonelor de riscuri naturale dente produse la lucrrile existente pe cursurile rurilor
conform hrilor de risc natural: rupturi de baraje, diguri, canale, deteriorarea regularizrii
a) cutremure de pmnt: conform zonelor de intensitate cursurilor de ap i/sau erori umane legate de exploatarea
seismic pe scara MSK i perioada medie de revenire; construciilor hidrotehnice i de obturarea albiei rurilor prin
b) inundaii: calea viiturii, zon frecvent inundabil, zon depozitarea de diverse materiale;
potenial inundabil; c) alunecri de teren: precipitaii atmosferice care pot
c) alunecri de teren: conform potenialului de produ- provoca reactivarea unor alunecri vechi i apariia alu-
cere, respectiv zone cu potenial sczut de alunecare, zone necrilor noi, eroziunea apelor curgtoare cu aciune per-
cu potenial mediu de alunecare, zone cu potenial ridicat manent la baza versanilor, aciunea apelor subterane,
de alunecare. aciunea ngheului i a dezgheului, aciunea cutremurelor
B. Reglementri urbanistice specifice zonelor de ris- care reactiveaz alunecrile vechi sau declaneaz alu-
curi naturale: necri primare, spturi executate pe versani sau la baza
1. Cutremure de pmnt: lor, defriarea abuziv a plantaiilor i a pdurilor, care pro-
a) precizarea condiiilor de amplasare i conformare a duce declanarea energiei versanilor.
construciilor n raport cu gradul de seismicitate (POT 2. Tipologia fenomenelor:
procent de ocupare a terenurilor), distane ntre cldiri, a) cutremure de pmnt: superficiale, intermediare, de
regim de nlime, sistem tehnic constructiv privind struc- profunzime; magnitudinea pe scara Richter; intensitatea
tura de rezisten a cldirii, sisteme de fundare, seismic pe scara MSK conform STAS 11.100/1993; para-
precizndu-se retragerea, alinierea, distanele minime obli- metrii de zonare a seismicitii teritoriului studiat conform
gatorii dintre construcii, terenurile non aedificandi; normativului P 100/92; perioada medie de revenire a cutre-
b) precizri cu privire la proiectarea i construirea anti- murelor cu intensitatea de 6 grade;
seismic se regsesc n cadrul prevederilor actelor norma- b) inundaii: revrsarea cursurilor de ap datorit capa-
tive n vigoare P 100/92 i Ordonana Guvernului citii insuficiente de scurgere a albiilor minore; blocarea cu
nr. 20/1994, republicat. zpoare sau plutitori a cursurilor de ap, a seciunilor sub-
2. Inundaii: dimensionate a pdurilor i podeelor; depirea capacitii
a) delimitarea zonelor inundabile cu interdicie total sau de tranzitare a acviferelor n zone fr drenaj natural sau
temporar de construire pn la elaborarea unor docu- cu drenaj natural insuficient; distrugerea lucrrilor hidroteh-
mentaii, studii de specialitate; nice (baraje, diguri) din cauza exploatrii incorecte; vnturi
puternice n zona litoral sau a malurilor unor lacuri;
b) definirea mijloacelor de protecie i a lucrrilor hidroe-
dilitare necesare pentru completarea, ntreinerea i redi- c) alunecri de teren: active, care se desfoar n
mensionarea reelelor existente; urma declanrii unei alunecri primare; reactive, care sunt
declanate, dar au perioade de stabilitate i acalmie; inac-
c) msuri specifice de protecie necesare pentru asigu-
tive, care pot fi latente i se pot activa oricnd, abando-
rarea condiiilor de construire;
nate, la care cauzele producerii au fost nlturate,
d) precizarea condiiilor de amplasare i conformare a
stabilizate prin metode de remediere.
construciilor n raport cu gradul de inundabilitate (sistem
3. Efecte asupra fondului construit:
constructiv, regim maxim de nlime, POT);
a) cutremure de pmnt: avarii la structurile de rezis-
e) alte reglementri privind redimensionarea reelelor
ten ale cldirilor i/sau distrugeri pariale sau totale ale
hidroedilitare, ndiguiri, taluzri, regularizarea cursurilor de
unor cldiri, pierderi de viei omeneti;
ap;
b) inundaii: obiective afectate cldiri, drumuri, poduri,
f) precizarea funciunilor interzise n zonele de risc la podee, reele tehnico-edilitare, pierderi de viei omeneti;
inundaii.
c) alunecri de teren: obiective afectate cldiri, dru-
3. Alunecri de teren:
muri, poduri, podee, reele tehnico-edilitare, pierderi de
a) delimitarea zonelor expuse la alunecri de teren, cu viei omeneti.
interdicie total sau temporar de construire pn la ela- B. Reglementrile specifice vizeaz relaia dintre riscu-
borarea unor documentaii, studii de specialitate; rile naturale i nivelul de permisiviti i constrngeri urba-
b) delimitarea zonelor expuse riscului la alunecri de nistice privind volumele construite i amenajrile.
teren, cu diferenierea, dup caz, pe grade cu potenial 1. Cutremure de pmnt:
diferit de alunecare; a) precizarea condiiilor de amplasare i conformare a
c) precizarea condiiilor de amplasare i conformare a construciilor n raport cu gradul de seismicitate (POT
construciilor sistem constructiv, regim maxim de nlime procent de ocupare a terenurilor), distane ntre cldiri,
admis, poziionarea constructiv n raport cu curbele de regim de nlime, sistem tehnic constructiv privind struc-
nivel, POT; tura de rezisten a cldirii, sisteme de fundare,
12

precizndu-se retragerea, alinierea, distanele minime obli- b) delimitarea zonelor expuse riscului la alunecri de
gatorii dintre construcii, terenurile non aedificandi; teren, cu diferenierea, dup caz, pe grade cu potenial
b) recomandri cu privire la proiectarea i construirea diferit de alunecare;
antiseismic conform prevederilor actelor normative n c) precizarea condiiilor de amplasare i conformare a
vigoare P 100/92 (revizuit n 1996) i Ordonana construciilor, sistem constructiv, regim maxim de nlime
Guvernului nr. 20/1994, republicat. admis, poziionarea constructiv n raport cu curbele de
nivel, POT;
2. Inundaii:
d) definirea mijloacelor de stabilizare a terenurilor
a) delimitarea zonelor inundabile cu interdicie total sau (plantri, ranforsri);
temporar de construire pn la elaborarea unor docu- e) microzonarea pe criterii de securitate pe baza studi-
mentaii, studii de specialitate; ilor geotehnice i hidrogeologice.
b) delimitarea zonelor expuse riscului la inundaii, cu Art. 15. Zonele expuse riscurilor naturale cu intensi-
diferenierea, dup caz, pe grade de inundabilitate; tate i frecven ridicate pot fi asimilate n cadrul docu-
c) definirea mijloacelor de protecie i a lucrrilor hidro- mentaiilor de amenajare a teritoriului i de urbanism
edilitare necesare pentru completarea, ntreinerea i redi- zonelor fragile ecologic determinate de factori naturali i se
mensionarea reelelor existente; supun n cadrul acestor documentaii modului de gestiune
d) msuri specifice de protecie necesare pentru asigu- a zonelor fragile ecologic, conform Ghidului privind protecia
rarea condiiilor de construire; i revitalizarea zonelor fragile ecologic, care se aprob prin
ordin al ministrului lucrrilor publice, transporturilor i
e) precizarea condiiilor de amplasare i conformare a locuinei.
construciilor n raport cu gradul de inundabilitate (sistem
constructiv, regim maxim de nlime, POT, CUT); CAPITOLUL IV
f) alte reglementri privind redimensionarea reelelor Dispoziii finale
hidroedilitare, ndiguiri, taluzri, regularizarea cursurilor de
ap; Art. 16. Anexele nr. 15 fac parte integrant din
prezentele norme metodologice.
g) precizarea funciunilor interzise n zonele de risc la
inundaii. Art. 17. Semnele convenionale de reprezentare i
elementele grafice ce vor fi utilizate n cadrul pieselor dese-
3. Alunecri de teren: nate ale documentaiilor de amenajare a teritoriului i de
a) delimitarea zonelor expuse la alunecri de teren, cu urbanism pentru zonele de riscuri naturale se vor aproba
interdicie total sau temporar de construire pn la ela- prin ordin al ministrului lucrrilor publice, transporturilor i
borarea unor documentaii, studii de specialitate; locuinei.

ANEXA Nr. 1
la normele metodologice

SCHEM
privind determinarea exigenelor minime de coninut ale documentaiilor de amenajare a teritoriului i de urbanism
pentru zonele de riscuri naturale
Nevoia de msuri
de prevenire
i combatere

Msuri de
prevenire i
combatere propuse
Tipul de specialiti
documentaiei

Obiective prioritare
Delimitarea ale administraiei
arealelor de publice locale
studiat

Consultarea
Microzonare
hrilor de risc Corelarea
obiectivelor
Prevenirea
Studiul judeean riscurilor
al factorilor de Gestionarea
risc natural riscurilor de ctre
administraiile
Stabilirea strategiei Atenuarea, publice locale
Studiul local adoptate n raport eliminarea
al factorilor cu cele 3 categorii riscurilor
de risc natural de riscuri naturale
DETERMINAREA
Acceptarea Stabilirea rezervei EXIGENELOR
riscurilor funciare MINIME
Studii i cercetri
specifice elaborate
de instituii Utilizarea ghidului i corelarea cu
specializate coninutul-cadru al documentaiei
13

ANEXA Nr. 2
la normele metodologice

GLOSAR DE TERMENI

Documentaii de amenajare a teritoriului ansamblul de piese scrise i desenate referitoare


la un teritoriu determinat, cuprinznd analiza situaiei existente i propuneri de dezvoltare, cu
caracter director (Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului i urbanismul).
Documentaii de urbanism ansamblul de piese scrise i desenate referitoare la o unitate
administrativ-teritorial de baz sau la o zon a ei, cuprinznd analiza situaiei existente i pro-
puneri de dezvoltare. Toate au caracter de reglementare, cu excepia PUG, care are n plus i
caracter director (Legea nr. 350/2001).
Caracter director nsuire a unei documentaii aprobate de a stabili cadrul general de
amenajare a teritoriului i de dezvoltare urbanistic a localitilor prin coordonarea aciunilor spe-
cifice. Caracterul director este specific documentaiilor de amenajare a teritoriului (Legea
nr. 350/2001).
Caracter de reglementare nsuire a unei documentaii aprobate de a impune anumii
parametri soluiilor promovate. Este specific documentaiilor de urbanism (Legea nr. 350/2001).
Calea viiturii corespunde unei viituri a crei probabilitate de depire a debitului maxim
anual este mai mare de 50%.
CUT coeficientul de utilizare a terenului, care exprim raportul dintre suma suprafeelor
desfurate ale tuturor cldirilor i suprafaa terenului considerat.
POT procentul de ocupare a terenului, care exprim raportul dintre suprafaa ocupat la
sol de cldiri i suprafaa terenului considerat.
Zon frecvent inundabil corespunde unei viituri a crei probabilitate de depire a debi-
tului maxim anual este ntre 1050%.
Zon potenial inundabil corespunde unei viituri a crei probabilitate de depire a debi-
tului maxim anual este pn la 10%.

ANEXA Nr. 3
la normele metodologice

MATRICE-CADRU
pentru factorul de risc cutremure de pmnt
Diagnoza Analiza Identificarea riscului: definire, tipul, magnitudinea (scara Richter),
Stadiul actual factorului intensitatea seismic pe scara MSK, conform STAS 10.000/93
al dezvoltrii de risc i perioada medie de revenire
Delimitarea i ierarhizarea arealelor pe baza hrilor de risc

Planuri de amenajare Planuri


a teritoriului de urbanism
Propuneri Informare cu privire la perioada Informare cu privire la
Acceptare medie de revenire pentru cutre- perioada medie de revenire
Reglementri mure de o anumit intensitate i iniierea unor msuri n
i iniierea unor msuri n caz caz de urgen
de urgen
Recomandri cu privire
la proiectarea i construirea
antiseismic, conform nor-
mativelor n vigoare
(P 100/92, Ordonana
Guvernului nr. 20/1994 pri-
vind msuri pentru reduce-
rea riscului seismic la
construciile existente, repu-
blicat)
Amplasarea i conforma-
rea cldirilor n raport cu
gradul de seismicitate (dis-
tane ntre cldiri, regim de
nlime)
Sisteme de avertizare cu
privire la producerea seis-
melor
14

ANEXA Nr. 4
la normele metodologice

MATRICE-CADRU

pentru factorul de risc inundaii

Diagnoza Analiza Identificarea riscului: definire, tipul; suprafaa afectat;


Stadiul actual factorului cauze (naturale, antropice); efecte (pagube materiale, pierderi umane)
al dezvoltrii de risc Delimitarea i ierarhizarea arealelor pe baza hrilor de risc

Planuri AT PUG PUZ PUD


(PATJ, PATZ)
Aciuni (plan de Interdicie Completarea, Redimensionarea
msuri) privind temporar de ntreinerea i reelei hidroedilitare
Prevenire amenajarea bazelor construire pn redimensionarea existente
hidrografice la elaborarea reelei
studiilor de hidroedilitare
specialitate existente
(topografice, Definirea
geotehnice, mijloacelor de
hidrogeologice) protecie i a
pentru lucrrilor
fundamentarea edilitare
lucrrilor de necesare
Propuneri eliminare a
Reglementri riscului
Aciuni (plan de Promovarea unor Msuri specifice Redimensionarea
msuri) privind programe, studii de protecie reelei hidroedilitare
combaterea i proiecte (extinderea/ existente
Atenuare/ inundaiilor, precum pentru eliminarea redimensionarea Executarea de
eliminare i recuperarea cauzelor (diguri, reelei lucrri specifice
i reabilitarea regularizri) hidroedilitare, (anuri de protecie,
terenurilor ndiguiri, canale de dren,
regularizarea diguri, terasamente)
cursurilor de ap)
Necesitatea Interdicie Adaptarea Amplasarea i
ncheierii unor definitiv de condiiilor de conformarea
convenii de construire construire n cldirilor n raport
asigurare Crearea funcie de cu gradul de risc
Acceptare Schimbarea unei rezerve microzonare pn acceptat i
modului de folosin funciare de la demolarea i caracteristicile
a terenului utilitate public reamplasarea terenului
(strmutarea unei Demolarea fondului construit
pri de intravilan fondului pe rezerva
i lsarea terenului construit i funciar de
n regim liber de reamplasarea utilitate public
inundare lui pe rezerva
funciar de
utilitate public
15

ANEXA Nr. 5
la normele metodologice

MATRICE-CADRU
pentru factorul de risc alunecri de teren

Diagnoza Analiza Identificarea riscului: definire, tipul; cauze (naturale, antropice); efecte
Stadiul actual factorului (pagube materiale)
al dezvoltrii de risc Delimitarea i ierarhizarea arealelor pe baza hrilor de risc natural

Planuri AT PUG PUZ PUD


(PATJ, PATZ)
Aciuni (plan de Interdicie Microzonarea Msuri
Prevenire msuri) privind temporar de pe criterii de particulare de
amenajarea construire pn securitate pe stabilizare a
terenurilor cu risc la elaborarea baza studiilor terenurilor (plantri,
de alunecare studiilor de geotehnice, drenare, fundare
specialitate hidrogeologice de piloi)
(topografice, Stabilirea Stabilirea
geotehnice, condiiilor zonelor de
hidrogeologice) specifice de construcii
pentru funda- construire
mentarea (distane minime
lucrrilor de ntre cldiri, indici
eliminare a POT i CUT)
riscului Definirea
Propuneri mijloacelor de
Reglementri stabilizare
(plantri,
ranforsri)
Aciuni (plan de Promovarea unor Msuri specifice Msuri
msuri) privind programe, studii pentru stabilizarea particulare de
Atenuare/ combaterea i proiecte terenurilor stabilizare a
eliminare alunecrilor, precum pentru eliminarea (plantri, terenurilor (plantri,
i recuperarea i cauzelor ranforsri, drenare, fundare
reabilitarea terenurilor (consolidri condiii specifice pe piloi)
versani, plantri) de fundare) Stabilirea
condiiilor specifice
de fundare i
construire
Acceptare Necesitatea Interdicie Adaptarea Amplasarea i
ncheierii unor definitiv de condiiilor de conformarea
convenii de construire construire n cldirilor n raport
asigurare Crearea unei funcie de cu gradul de risc
Schimbarea rezerve funciare microzonare pn acceptat i
modului de folosin de utilitate la demolarea i caracteristicile
a terenului public reamplasarea terenului
(strmutarea unei Demolarea fondului construit
pri de intravilan) fondului pe rezerva
construit i funciar de
reamplasarea lui utilitate public
pe rezerva
funciar de
utilitate public