Sunteți pe pagina 1din 13

Normativ privind calitatea mbin rilor sudate din o el ale construc iilor civile, industri...

Page 1 of 13

NORMATIV PRIVIND CALITATEA MBIN RILOR SUDATE DIN O EL ALE CONSTRUC IILOR CIVILE,
INDUSTRIALE I AGRICOLE

Indicativ C 150 99
nlocuie te C 150 - 84

Cuprins

1. GENERALIT I

1.1. Prezentul normativ stabile te condi iile de calitate pe care trebuie s le ndeplineasc mbin rile din o el, sudate prin topire, ale construc iilor civile, industriale i
agricole, exploatate n domeniul superior temperaturii de -40 oC.

1.2. Condi iile tehnice generale de calitate pentru construc iile din o el ce se ncadreaz n limitele prezentului normativ sunt cele stabilite n STAS 767/0-88
Construc ii civile, industriale i agricole. Construc ii din o el. Condi ii tehnice generale de calitate.

1.3. Prevederile prezentului normativ nu se aplic :

construc iilor din o el laminat la cald, cu grosime mai mic de 4 mm ;


construc iilor din profile cu pere i sub iri, formate la rece ;
recipien ilor i rezervoarelor n care se depoziteaz materiale cu gard de periculozitate mai mare ca 1 (definit conform Instruc iunilor tehnice privind stabilirea
i verificarea clasei de calitate a mbin rilor sudate la conducte tehnologice I 27-82) precum i conductelor tehnologice pentru transportul acestora ;
construc iilor sudate care intr n competen a ISCIR, RNR sau n alc tuirea utilajelor, instala iilor industriale, a celor din domeniul nuclear i hidrotehnic, a
podurilor rutiere sau de cale ferat , precum i a oric ror construc ii care nu sunt alc tuite i dimensionate conform STAS 10108/0-78 Construc ii civile,
industriale i agricole. Calculul elementelor din o el.

Pentru o mai bun cunoa tere a domeniului de folosire a normativului, n anexa 1 este dat o list exemplificativ de construc ii civile, industriale i agricole, care nu
este imitativ .

1.4. Prevederile din prezentul normativ trebuie aplicate obligatoriu de c tre to i factorii care particip la proiectarea i execu ia construc iilor sudate din o el,
indiferent dac mbinarea lor se face n unit i industriale, n atelierele unit ilor de construc ii montaj sau pe antier, la montaj.

1.5. Calitatea mbin rilor sudate din o el se clasific n trei nivele de acceptare conform SR EN 25817-1993 mbin ri sudate cu arcul electric. Ghid pentru nivelurile
de acceptare a defectelor (tabelul 6 din prezentul normativ ).

n toate cazurile, unit ile produc toare specializate sau antierele trebuie s fie dotate cu mijloace de execu ie, control i personal calificat n vederea coordon ri,
inspec iei, ncerc rii i realiz rii condi iilor impuse de nivelul de acceptare indicat n documenta ia de execu ie.

1.6. n vederea realiz rii calit ii prescrise a mbin rilor sudate, procedurile de sudare elaborate de produc tor se vor califica conform SR EN 288-1,2,3-1995, SR
EN 288-6,6-1996 i SR EN 288-7,8-1997 Specifica ia i calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice.

1.7. Condi iile de calitate din prezentul normativ sunt stabilite pe principiul realiz rii n mbinarea sudat a unor rezisten e minime egale cu cele prescrise pentru
metalul de baz .

1.8. n cuprinsul normativului se face referire la urm toarele standarde :

1. SR EN 287-1-1993 Calificarea sudorilor. Sudare prin topire. Partea 1: O el


2. SR EN 288-1-1995 Specifica ia i calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Partea 1: Reguli generale pentru sudarea prin topire
3. SR EN 288-2-1995 Specifica ia i calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Partea 2: Specifica ia procedurilor de sudare pentru sudarea
cu arc electric
4. SR EN 288-3-1995 Specifica ia i calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Partea 3: Verificarea procedurii de sudare cu arc electric a
o elurilor
5. SR EN 288-5-1996 Specifica ia i calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Partea 5: calificarea prin utilizarea de materiale pentru sudare
certificate la sudarea cu arc electric
6. SR EN 288-6-1996 Specifica ia i calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Partea 6: Calificarea prin referire la experien a anterioar
7. SR EN 288-7-1997 Specifica ia i calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Partea 7: calificarea prin referire la o procedur de sudare
standard pentru sudarea cu arc electric
8. SR EN 288-8-1997 Specifica ia i calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Partea 8: calificarea [printr-o ncercare de sudare nainte de
nceperea fabrica iei
9. SR EN 462-1-1996 Examin ri nedistructive. Calitatea imaginii radiografiilor. Partea 1: Indicatori de calitate a imaginii (tip cu fire). Determinarea indicelui de
calitate a imaginii
10. SR EN 462-2-1996 Examin ri nedistructive. Calitatea imaginii radiografiilor. Partea 2: Indicatori de calitate a imaginii (tip cu trepte i g uri). Determinarea
indicelui de calitate a imaginii
11. SR EN 476-1994 calificarea i certificarea personalului pentru examin ri nedistructive
12. SR EN 719-1994 Coordonarea sud rii. Sarcini i responsabilit i
13. SR EN 729-1-1996 Condi ii de calitate pentru sudare. Sudarea prin topire a materialelor metalice. Partea 1: Ghid pentru selec ie i utilizare
14. SR EN 729-2-1996 Condi ii de calitate pentru sudare. Sudarea prin topire a materialelor metalice. Partea 2: Condi ii de calitate complete
15. SR EN 729-3-1996 Condi ii de calitate pentru sudare. Sudarea prin topire a materialelor metalice. Partea 3: Condi ii de calitate normale
16. SR EN 729-4-1996 Condi ii de calitate pentru sudare. Sudarea prin topire a materialelor metalice. Partea 4: Condi ii de calitate elementare
17. SR EN 22553-1995 mbin ri sudate i lipite. Reprezent ri simbolice pe desene
18. SR EN 25817-1993 mbin ri sudate cu arc electric din o el. Ghid pentru nivelurile de acceptare a defectelor
19. SR EN 26520-1994 Clasificarea imperfec iunilor din sudurile prin topire ale metalelor cu comentarii explicative
20. SR EN 27963-1995 Bloc de calibrare nr. 2 pentru examinarea cu ultrasunete a mbin rilor sudate
21. SR EN 29692-1994 Sudare cu arc electric cu electrod nvelit, sudare cu arc electric n mediu de gaz protector i sudare cu gaze prin topire. Preg tirea
pieselor de mbinat o el
22. STAS 10108/0-78 Construc ii civile, industriale i agricole. Calculul elementelor din o el
23. STAS 10101/2A2-78 Ac iuni n construc ii. Ac iuni datorate procesului de exploatare. nc rc ri datorate podurilor rulante
24. STAS 767/0-88 Construc ii civile, industriale i agricole. Construc ii din o el. Condi ii tehnice generale de calitate
25. STAS 1336-80 Construc ii. ncercarea n situ a construc iilor prin ncerc ri statice
26. STAS R 8542-79 Alegerea o elurilor pentru construc ii metalice
27. STAS 500/1-89 O eluri de uz general pentru construc ii. Condi ii tehnice generale de calitate
28. STAS 500/2-80 O eluri de uz general pentru construc ii. M rci
29. STAS 500/3-80 O eluri de uz general pentru construc ii rezistente la coroziune atmosferic . M rci
30. STAS 8183-80 O eluri pentru evi f r sudur , de uz general. M rci i condi ii tehnice de calitate
31. STAS 9021/1-89 O el laminat la cald, cu granula ie fin , pentru construc ii sudate. table de o el cu limit de curgere ridicat
32. STAS 1125/1-91 Sudarea metalelor. Electrozi nveli i pentru sudarea cu arc electric. Condi ii tehnice generale de calitate
33. STAS 1125-2-81 Sudarea metalelor. Electrozi nveli i pentru sudarea o elurilor carbon i slab aliate. Tipuri i condi ii tehnice
34. STAS 1125-3-90 Sudarea metalelor. Electrozi nveli i pentru sudarea o elurilor cu granula ie fin i a o elurilor utilizate la temperatur sc zut . Condi ii
tehnice de calitate
35. STAS 1126-87 Sudarea metalelor. Srm plin de o el pentru sudare
36. SAS 9677/1-79 Fluxuri topite pentru sudarea o elurilor. M rci i condi ii tehnice de calitate

mk:@MSITStore:C:\MATRIX\Construct\constmet.chm::/Rt6_2/C150_99.html 1/14/2008
Normativ privind calitatea mbin rilor sudate din o el ale construc iilor civile, industri... Page 2 of 13

37. STAS 7194-79 Sudabilitatea o elurilor. Elemente de baz


38. STAS 10564/1-81 T ierea cu oxigen a metalelor. Clase de calitate a t ieturilor
39. STAS 5730/2-85 Starea suprafe elor. Parametri de rugozitate i specificarea rugozit ii suprafe elor
40. STAS 6726-85 mbin ri sudate. Formele i dimensiunile rosturilor la sudarea o elurilor cu arc electric acoperit
41. STAS 735/2-87 Desene tehnice. Notarea procedeelor de verificare nedistructiv a mbin rilor sudate
42. STAS 9552-87 Controlul ultrasonic al mbin rilor sudate cap la cal prin topire
43. STAS 6606/1-86 Defectoscopie cu radia ii penetrante. Controlul mbin rilor sudate prin topire
44. STAS 10138-75 Defectoscopie cu radia ii penetrante. Condi ii de observare a radiografiilor
45. STAS R 13008-91 Indicatori de calitate a imaginii radiografice
46. STAS 10214-84 Defectoscopie cu lichide penetrante
47. STAS 8539-85 Defectoscopie cu pulberi magnetice
48. STAS 5540/2-82 ncerc ri ale mbin rilor sudate cap la cap. ncercarea la trac iune
49. STAS 5540/3-81 ncerc ri ale mbin rilor sudate cap la cap. ncercarea la ndoire
50. STAS 5540/4-86 ncerc ri ale mbin rilor sudate cap la cap. ncercarea la ncovoiere prin oc
51. STAS 5540/5-85 ncerc ri ale mbin rilor sudate cap la cap. ncercarea de duritate
52. STAS 5540/6-77 ncerc ri ale mbin rilor sudate cap la cap. ncercarea de aplatisare
53. STAS 5976/1-82 ncerc ri mecanice ale mbin rilor sudate n col
54. STAS 7356/1-80 ncerc ri mecanice, ale metalului depus prin sudur prin sudare manual cu arc electric, cu electrozi nveli i
55. STAS 7356/2-80 ncerc ri mecanice, ale metalului depus prin sudare cu arc electric sub strat de flux
56. STAS 7356/3-80 ncerc ri mecanice, ale metalului depus prin sudare cu arc electric n mediu de gaz protector
57. STAS 7356/4-80 ncerc ri mecanice, ale metalului depus prin sudare electric n baie de zgur
58. STAS 10953-85 Sudarea metalelor. Luarea probelor pentru determinarea compozi iei chimice a metalului depus
59. STAS 10047/1-81 Sudarea metalelor. Determinarea con inutului de hidrogen difuzibil din metalul depus cu electrozi nveli i prin metoda extragerii n vid
60. STAS 10047/2-85 Sudarea metalelor. Determinarea con inutului de hidrogen difuzibil din metalul cus turii sudate sub strat de flux, prin metoda extragerii n
vid
61. STAS 10952/1-77 Sudarea metalelor. Analiza metalografic a mbin rilor sudate prin topire

[top]

2. PARAMETRI DE CALITATE DEFINI I N PROIECTARE

Con inutul documenta iei elaborate de proiectant n faza Detalii de execu ie - DE

2.1. Documenta ia tehnic elaborat de proiectant va fi ntocmit n conformitate cu prevederile STAS 767/0-88; reprezentarea i notarea mbin rilor sudate pe
desene se vor face n conformitate cu SR EN 22553-1995 mbin ri sudate i lipite. Reprezent ri simbolice pe desene i STAS 735/2-87 Notarea pe desen a
procedeelor de examinare nedistructiv a mbin rilor sudate .

2.2. Documenta ia tehnic elaborat de proiectant trebuie s cuprind urm toarele detalii i condi ii de calitate a mbin rilor sudate, care devin obligatorii pentru
executant din momentul accept rii proiectului i nu pot fi modificate ulterior f r avizul proiectantului :

m rci, clase de calitate i standarde ale o elurilor ;


dimensiunile pieselor care se mbin ;
detalii de trasare a pieselor, de t iere i modul de prelucrare a marginilor care r mn libere (nesudate) ;
detalii de form i dimensiuni ale rosturilor mbin rilor ;
modul de prelucrare final a mbin rilor sudate ;
marcarea cus turilor care trebuie s fie detensionate ;
clasa de calitate a mbin rilor sudate ;
categoria de execu ie a elementului (definit conform punctelor 2.14 a i 2.14 b) ;
marcarea pe desene a mbin rilor de montaj (dac este cazul) ;
ordinea de asamblare a construc iilor care se confec ioneaz direct pe antier, n pozi ia final ;
condi ii de recep ie a elementului cap de serie pentru elemente tipizate care se execut pentru prima dat n produc ie ;
memoriu i desene pentru ncercarea n situ a construc iilor importate, care se ncadreaz n prevederile STAS 1336-80 Construc ii. ncercarea n situ a
construc iilor prin ncerc ri statice .

2.3. Pentru construc ii din categoria A, proiectantul va putea ntocmi caiete de sarcini con innd i alte condi ii n afara celor prev zute la punctul 2.2.

n func ie de importan a construc iei i modul de execu ie, caietul de sarcini poate con ine condi ii de calitate superioare celor din prezentele instruc iuni (calitatea
o elurilor, a materialelor de adaos, proceduri de sudare, defecte admise, procentaje i metode de examinare nedistructiv , ncerc ri suplimentare etc.) .

Prevederi privind proiectarea mbin rilor sudate

2.4. La proiectarea mbin rilor sudate se va ine seama de :

evitarea pe ct posibil a mbin rilor sudate de montaj la elementele solicitate dinamic i amplasarea lor n sec iuni cu solicit ri reduse ;
decalarea mbin rilor sudate cap la cap n sec iuni diferite ale elementului ;
evitarea modurilor de alc tuire a elementelor care favorizeaz apari ia eforturilor remanente sau a deforma iilor peste limitele admise n timpul opera iilor de
sudare ;
evitarea pozi iilor de sudare peste cap i vertical descendent , printr-o alc tuire a elementelor care s permit executarea mbin rilor de montaj n pozi ie
orizontal (la masa sau n jgheab), orizontal n plan vertical sau n pozi ie vertical ascendent .

2.5. Condi iile de calitate referitoare la debitarea pieselor, de prelucrare a marginilor i a rosturilor pentru sudare (fora mbin rii sudate) sunt date n tabelul 3, n
func ie de clasele de calitate ale mbin rilor sudate. Se vor folosi cu prioritate tipurile de mbin ri conform SR EN 29692-1994 Sudare cu arc electric cu electrod
nvelit, sudare cu arc electric n mediu de gaz protector i sudare cu gaze prin topire, respectiv STAS 6726-85 mbin ri sudate. Formele i dimensiunile rosturilor la
sudarea o elurilor cu arc electric acoperit (prev zute n anexele 2/1 i 2/2 ale prezentului normativ) .

2.6. Executantul construc iei metalice poate modifica dimensiunile rosturilor f r acordul prealabil al proiectantului n cazul n care aplic proceduri de sudare
calificate conform SR EN 288/3-1995 i asigur calitatea prev zut n proiect.

Alegerea o elurilor

2.7. Pentru construc ii civile, industriale i agricole se folosesc, n mod curent, o elurile urm toare :

o eluri de uz general pentru construc ii :


STAS 500/1-89 Condi ii tehnice generale de calitate ;
STAS 500/2-80 M rci
o eluri de uz general pentru construc ii reziste la coroziune atmosferic :
STAS 500/3-80 M rci
o eluri pentru evi f r sudur , de uz general :
STAS 8153-80 M rci i condi ii tehnice de calitate

mk:@MSITStore:C:\MATRIX\Construct\constmet.chm::/Rt6_2/C150_99.html 1/14/2008
Normativ privind calitatea mbin rilor sudate din o el ale construc iilor civile, industri... Page 3 of 13

table de o el pentru construc ii sudate din o el cu granula ie fin :


STAS 9021/1-89 O el laminat la cald, cu granula ie fin , pentru construc ii sudate. Table de o el cu limit de curgere ridicat .

2.8. Proiectantul trebuie s precizeze condi iile de calitate suplimentare din tabelul 1, n cazul n care le consider necesare .

2.9. Proiectantului i revine obliga ia not rii corecte cu simbolurile complete i clare a o elurilor prev zute n documenta ie n conformitate cu standardele de marc
i produs, precum i cu prevederile din tabelul 1, func ie de nivelurile de acceptare a mbin rii sudate .

2.10. Alegerea o elurilor i prescrierea condi iilor de calitate se fac n func ie de urm toarele criterii :

criterii de rezisten , conform STAS 10108/0-78 ;


criterii de evaluare a ruperii fragile, conform STAS R 8542-79 Alegerea o elurilor pentru construc ii metalice ;
criterii de sudabilitate, conform STAS 7194-79 Sudabilitatea o elurilor. Elemente de baz ;
criterii economice .

2.11. R spunderile legate de folosirea o elurilor (conform STAS 7194-79) revin factorilor care contribuie la realizarea construc iilor sudate, dup cum urmeaz :

comportarea metalurgic la sudare, n func ie de standardul de produs va fi garantat de produc torul de o el ;


comportarea o elului fa de o anumit procedur de sudare se asigur prin calificarea procedurilor de sudare de c tre unitatea care execut construc ia
sudat sau prin folosirea unor proceduri calificate n alte unit i i verificare periodic punctelor 3.24. 3.26. ;
proiectantul va asigura prin documenta ia de execu ie capabilitatea tehnologic a solu iei adoptate

2.12. Proiectantul este factorul unic care poate aviza nlocuirea o elurilor prev zute n documenta ia tehnic .

Alegerea nivelurilor de acceptare a mbin rilor sudate

2.13. Alegerea (stabilirea) nivelului de acceptare a unei mbin ri sudate se face numai de c tre proiectantul elementului de rezisten , n conformitate cu tabelul 2,
n func ie de urm toarele criterii :

categoria de execu ie a elementului ;


modul de solicitare ;
tipul solicit rii ;
m rimea eforturilor unitare ;
temperatura minim de proiectare (definit conform STAS R 8542-79)

2.14. Categoria de execu ie a elementului este definit conform STAS 767/0-88 cu urm toarele preciz ri :

a) n categoria de execu ie A se nscriu elementele care ndeplinesc cel pu in una din urm toarele condi ii :

sunt exploatate sub temperatura minim de proiectare de -20 0C, inclusiv (definit conform STAS R 8542-79) ;
intr n alc tuirea c ilor e rulare pentru poduri rulante din grupele de func ionare III, IV i V (definite n STAS 10101/2 A 2-78 Ac iunii n construc ii. Ac iuni
datorate procesului de exploatare. nc rc ri datorate podurilor rulante) i au cel pu in o sec iune n care eforturile unitare dep esc 90% din rezisten a de
calcul (R), sau 70% din rezisten a de calcul la oboseal ( R) ;
intr n alc tuirea platformelor, estacadelor .a. supuse direct la solicit ri variabile ce dep esc 0,5 milioane cicluri pe durata construc iei sau 10 mii cicluri pe
an ;
intr n alc tuirea unor structuri speciale cu deschideri care dep esc 36 m ;
elemente de rezisten din alc tuirea bunc relor sau recipien ilor care con in materiale cu grad de periculozitate egal cu 1 (conform instruc iunilor tehnice I
27-82) ;
avarierea elementului ar putea avea drept consecin pierderea de vie i omene ti sau pagube mari, care ar putea afecta economia na ional (fermele de
acoperi din expozi ii, s li de sport cu tribune, hale cu destina ie special .a.m.d.) ;
alte necesit i tehnice justificate de proiectant .

Tabelul 1

Condi ii de calitate pentru laminate din o el

Condi ii de calitate suplimentare


Condi ii de calitate
Grupa de o eluri obligatorii pentru
fabricant Nivelul de
Condi iile cerute Detalierea condi iilor func ie de simboluri :
acceptare

O eluri cu granula ie STAS 9021/1-89 B 1+7 1. Livrarea produselor laminate n stare


fin normalizat cu marginile t iate nainte de
C 1 normalizare

D 1 2. Energia de rupere kV pentru produse cu


grosimea peste 6 mm

O eluri de uz general STAS 500/2-80 B 1+2+6


3. Livrarea evilor cu verificarea caracteristicilor
pentru construc ii
mecanice pe probe prelevate din lot
C 2
4. Energia de rupere kV pentru evi
D -
5. ncercarea de aplatisare conform STAS
O eluri pentru evi STAS 8183-80 B 1+3+4+5+6 1111-79 ncerc ri tehnologice ale evilor din
f r sudur , de uz o el :
general C 3+5
6. Verificarea compozi iei chimice pe produs
O eluri de uz general D -
pentru construc ii, 7. Garantarea unghiului minim de ndoire a
rezistente la probei nc rcate longitudinal cu sudur ,
coroziune STAS 500/3-80 B 1+2+6
conform STAS 7748-85 ncerc rile metalelor.
atmosferic ncercarea la ndoire a epruvetelor nc rcate cu
C 2 sudur longitudinal

mk:@MSITStore:C:\MATRIX\Construct\constmet.chm::/Rt6_2/C150_99.html 1/14/2008
Normativ privind calitatea mbin rilor sudate din o el ale construc iilor civile, industri... Page 4 of 13

D -

Not : Condi iile suplimentare sunt informative

Tabelul 2

Criterii pentru alegerea nivelului de acceptare a mbin rilor sudate

Categoria A de execu ie a elementelor


Mod de
solicitare
Solicitare static Solicitare dinamic

Tipul solicit rii Compresiune ntindere sau forfecare Compresiune ntindere sau forfecare

M rimea 0,7Rs > 0,7Rs 0,7 Rs > 0,7 Rs


0,7 Rs > 0,7 Rs 0,7 Rs > 0,7 Rs 0,7 Rs > 0,7 Rs 0,7 Rs > 0,7 Rs
efortului unitar

Temp,.min.de
N P N P N P N P N P N P N P N P
proiect.

Nivel B - - x - x - x x x - x x x x x x

C x - - x - x - - - x - - - - - -

D - x - - - - - - - - - - - - - -

Categoria B de execu ie a elementelor


Mod de
solicitare
Solicitare static Solicitare dinamic

Tipul solicit rii Compresiune ntindere sau forfecare Compresiune ntindere sau forfecare

M rimea
0,7 Rs > 0,7 Rs 0,7 Rs > 0,7 Rs 0,7 Rs > 0,7 Rs 0,7 Rs > 0,7 Rs
efortului unitar

Temp,.min.de
N P N P N P N P N P N P N P N P
proiect.

Nivel B - - - - - - x - - - x - x - x x

C - - x - x - - x x - - x - x - -

D x x - x - x - - - x - - - - - -

unde : Rs este rezisten a de calcul a sudurii la solicitarea respectiv , conform STAS 10108/0-78 ;

Rs este rezisten a de calcul a sudurii la oboseal , conform STAS 10108/0-78 ;

N temperatur negativ ;

P temperatur pozitiv ;

Not : x reprezint nivelul minim de acceptare recomandabil pentru proiectant

b) categoria de execu ie B cuprinde restul elementelor care nu ndeplinesc nici una din condi iile prev zute pentru categoria A, cum ar fi :

stlpii i fermele halelor industriale exploatate deasupra temperaturii minime de proiectare de -20 oC, cu deschideri sub 36 m, indiferent de grupa de
func ionare a podurilor rulante ;
c ile de rulare pentru poduri rulante din grupele de func ionare I i II (STAS 10101/2 A 2-78) ;
elemente secundare de acoperi ;
elemente de rezisten pentru pere i ;
sus ineri de instala ii sau utilaje care nu se ncadreaz ntr-un regim special ;
elemente de rezisten din alc tuirea bunc relor sau recipien ilor care con in materiale cu grad de periculozitate egal cu 0 (conform I 27-82 Instruc iuni
tehnice privind stabilirea i verificarea clasei de calitate a mbin rilor sudate la conducte tehnologice) .

2.15. Modul de solicitare a fost grupat n dou mari categorii, dup modul de ac ionare a nc rc rilor :

solicit ri statice ;
solicit ri dinamice

2.16. Tipul de solicitare predominant se consider acela pentru care valoarea absolut a efortului unitar (compresiune, ntindere, forfecare etc.) dep e te 70% din
valoarea efortului unitar echivalent calculat conform STAS 10108/0-78.

Se disting dou categorii de solicit ri :

compresiune ;
ntindere sau forfecare

2.17. M rimea eforturilor unitare pune n eviden rela ia dintre efortul unitar i nocivitatea defectelor din suduri .

Au fost stabilite urm toarele trepte :

70% din rezisten a sudurii la solicit ri statice (Rs) pentru elementele din ambele categorii de execu ie i la solicit ri dinamice pentru elementele din categoria
B de execu ie ;

mk:@MSITStore:C:\MATRIX\Construct\constmet.chm::/Rt6_2/C150_99.html 1/14/2008
Normativ privind calitatea mbin rilor sudate din o el ale construc iilor civile, industri... Page 5 of 13

70% din rezisten a sudurii la oboseal ( Rs) pentru elementele din categoria A de execu ie

2.18. Temperatura minim de proiectare a elementului, definit conform STAS R 8542-79 reprezint un criteriu cu dou trepte :

temperatur pozitiv ;
temperatur negativ

2.19. Nivelurile de acceptare a mbin rilor sudate se vor alege ra ional, pentru a satisface condi iile de rezisten i pentru a nu scumpi inutil valoarea lucr rilor .

[top]

3. EXECU IA MBIN RILOR SUDATE

3.1. Condi iile prev zute n acest capitol sunt acelea i pentru toate unit ile care execut mbin ri sudate, indiferent dac mbin rile sunt de asamblare (ntre piese)
sau de montaj (ntre elemente) i dac se execut n unit i industriale, n atelierele unit ilor de construc ii montaj sau pe antier .

3.2. Unitatea care execut mbin ri sudate are obliga ia verific rii documenta iei elaborate de proiectant n ceea ce prive te :

exactitatea cotelor, a num rului de piese i elemente con inute de planurile de ansamblu, detaliu i extrase ;
detaliile i condi iile de calitate prev zute la punctul 2.2., din prezentul normativ care sunt obligatorii pentru con inutul documenta iei elaborare de proiectant i
nu necesit acordul prealabil al executantului ;
condi iile de calitate prev zute n caietul de sarcini pentru construc ii din categoria A de execu ie .

3.3. Erorile neesen iale i neconcordan ele care nu afecteaz rezisten a i stabilitatea construc iei vor fi operate de c tre executant pe r spunderea sa i
comunicate proiectantului .

Prin erori neesen iale i neconcordan e care nu afecteaz rezisten a i stabilitatea construc iei se n eleg erorile de calcul al greut ilor din extrasele de laminate i
cotele de lungimi par iale ale pieselor eronate fa de cota general care este verificabil .

n cazul constat rii unor erori i omisiuni n documenta ie are implic modific ri de solu ie i refacerea unor p r i din documenta ie, aceasta va fi restituit
beneficiarului, iar preg tirea lucrului va fi oprit .

3.4. Pentru sudarea mbin rilor cu nivelurile de acceptare B i C se vor folosi numai proceduri de sudare calificate conform SR EN 288-1,2,3 -1995, SR EN 288-5,6-
1996 i SR EN 288-7,8-1997 .

Con inutul documenta iei tehnologice de execu ie a construc iei sudate

3.5. Unitatea care execut mbin ri sudate are obliga ia ntocmirii unei documenta ii tehnologice de confec ionare a construc iei, f r de care nu se va introduce n
fabrica ie nici o comand i care trebuie s con in cel pu in urm toarele :

- marca i clasa de calitate a o elurilor, inclusiv condi iile de calitate suplimentare cerute de proiectant sau de procedura de sudare calificat ;

- opera iile de debitare i prelucrare a pieselor din laminate cu indicarea claselor de calitate ale t ieturilor i a condi iilor de calitate ;

- opera iile de asamblare a pieselor, con innd :

ordinea de asamblare ;
prinderea provizorie ;
mpiedicarea deforma iilor ;
parametrii de sudare conform tehnologiilor calificate ;
prentmpinarea st rilor de eforturi remanente ;
asigurarea toleran elor impuse

- opera iile de prelucrare final i de tratare ale mbin rilor sudate sau ale elementelor, n scopul detension rii (dac este cazul) ;

- nivelul de acceptare pentru fiecare mbinare sudat ;

- controlul pe faze i final, cuprinznd :

modul de verificare n timpul procesului de produc ie a tehnologiei de sudare calificate ;


planul de examin ri nedistructive (ordinea, metodele folosite procentajele) ;

- ncerc rile pe probe din o eluri i pe mbin rile sudate (dac este cazul) ;

- documenta ie legat de modul de protec ie anticoroziv , manipulare, depozitare i transport ;

- indica ii asupra SDV-urilor ce vor fi folosite cum ar fi abloanele pentru piese cu geometrie complicat , benzile marcate etc. ;

- solu ii pentru remedierea defectelor cu respectarea prevederilor prezentului normativ .

3.6. Pentru mbin rile de montaj executate pe antiere, documenta ia va cuprinde suplimentar :

tehnologia de preasamblare (dac este cazul) ;


ordinea fazelor de montaj ;
m suri pentru asigurarea stabilit ii construc iei n timpul montajului

3.7. Pentru mbin rile de montaj executate pe antier se vor folosi de asemenea proceduri de sudare calificate .

Alegerea formei mbin rii sudate

3.8. Pentru sudarea manual cu arc electric cu electrod nvelit i sudarea cu arc electric n mediu protector de gaze, se vor folosi tipurile de mbin ri indicate n
anexa 2/1 a prezentului normativ (conform SR EN 29692-1994) .

mk:@MSITStore:C:\MATRIX\Construct\constmet.chm::/Rt6_2/C150_99.html 1/14/2008
Normativ privind calitatea mbin rilor sudate din o el ale construc iilor civile, industri... Page 6 of 13

3.9. Pentru procedeul de sudare cu arc electric acoperit, se vor folosi tipurile de mbin ri indicate n anexa 2/2 a prezentului normativ (conform STAS 6726-85) .

3.10. Este indicat utilizarea mbin rilor cu acces pe ambele p r i n vederea sud rii .

Prevederi privind folosirea, t ierea i prelucrarea o elurilor

3.11. Unit ile care confec ioneaz construc ii sudate au obliga ia introducerii n fabrica ie, numai a laminatelor cu certificate de calitate complete i cu marcaje dup
care pot fi identificare

Nu este permis utilizarea unor materiale care prezint degrad ri neremediate dobndite n timpul depozit rii, manipul rii i transportului (coroziune, deformare,
deterior ri prin lovire etc.)

3.12. Unit ile care execut construc ii sudate pot efectua controale de calitate asupra materialelor folosite (o el i material de adaos) prin laboratoarele proprii,
emi nd rapoarte de analize i ncerc ri, ceea ce nu absolv de r spundere unit ile furnizoare .

3.13. Opera iile de debitare a pieselor, precum i cele de prelucrare a marginilor libere i a rosturilor pentru sudare trebuie s respecte condi iile prev zute n tabelul
3, diferen iate pe nivelurile de acceptare a mbin rilor sudate .

3.14. Remedierea defectelor t ieturilor i a rosturilor se face prin polizare, a chiere sau completare cu sudur , pn la ob inerea condi iilor de calitate necesare, f r
a ie i din clasele de toleran impuse pentru dimensiuni .

Prevederi privind folosirea materialelor de sudare

3.15. Unit ile care execut mbin ri sudate poart responsabilitatea introducerii n fabrica ie a materialelor de sudare corespunz toare unor proceduri de sudare
calificate pentru nivelurile B i C prev zute n proiect .

3.16. Materialele de sudare se stabilesc de c tre coordonatorul tehnic cu sudura al unit ii de execu ie (care are sarcini conform SR EN 719-1995 Coordonarea
sud rii. Sarcini i responsabilit i) i trebuie s corespund condi iilor de calitate diferen iate pe niveluri de acceptare conform tabelului 4 .

3.17. n ceea ce prive te introducerea n fabrica ie a materialelor de sudare, unit ile de execu ie au obliga ii similare cu cele prev zute la punctele 3.11 i 3.12
pentru laminate .

Prevederi privind calificarea i certificarea sudorilor i marcarea sudurilor

3.18. Unit ile care execut mbin ri sudate de nivelurile B i C trebuie s utilizeze sudori califica i i certifica i conform SR EN 287-1-1993.

3.19. Fiecare sudor certificat va primi un poanson cu o marc distinct , cu care este obligat s marcheze sudurile executate n vederea identific rii ulterioare.

Unitatea de execu ie este obligat s in un regim cu eviden a sudorilor i a poansoanelor.

3.20. mbin rile de nivelurile B, C i D vor fi marcate, condi ie obligatorie pentru admiterea la controlul final, indiferent dac mbinarea este realizat n uzin sau pe
antier.

3.21. Poansonul se aplic n urm toarele condi ii :

la 50 mm de cus tur ;
un singur poanson pentru cus turi care nu dep esc 500 mm ;
cel pu in cte dou poansoane la capete pentru cus turi mai lungi de 500 mm, f r a dep i 2000 mm ntre ele ;
marca poansonului trebuie s fie vizibil , scoas n eviden printr-un marcaj suplimentar (vopsea diferit la culoare de fond, cret rezistent la intemperii
etc.) .

3.22. Este interzis folosirea poansoanelor care nu sunt delimitate de un contur nchis (pentru eliminarea concentra iilor de eforturi).

Procedura de sudare

3.23. Unit ile care execut mbin ri sudate de nivelurile B i C trebuie s utilizeze proceduri de sudare calificate, conform SR EN 288-1,2,3-1995, SR EN 288-5,6-
1996 i SR EN 288-7,8-1997.

Calificarea procedurilor de sudare se face sub supravegherea coordonatorului cu sudura al unit ii de execu ie, care r spunde pentru exactitatea i conformitatea
datelor ob inute, conform SR EN 719-1995.

Coordonatorul tehnic cu sudura ine eviden a procedurilor de sudare (WPS Welding Procedure Specification) ntocmite conform SR EN 288-2-1995.

Alegerea metodei de calificare conform SR EN 288 se face de c tre coordonatorul sud rii, n concordan cu condi iile impuse de STAS 767/0-88 pentru categoriile
A i B de construc ii .

Pentru verificarea procedurii de sudare aplicate, se vor executa probe martor n condi iile procesului de fabrica ie de c tre sudorii stabili i de coordonatorul tehnic cu
sudura. Condi iile de calitate pentru ncerc ri pe epruvete prelevate din probe martor sunt prev zute n SR EN 288.

3.24. Se interzice sudare o elurilor la temperaturi sub +5 0C.

Remedieri

3.25. Remedierile necesare aducerii unei mbin ri sudate la nivelul de referin impus, n cazul n care nu sunt precizate n documenta ia tehnologic de execu ie,
se stabilesc de c tre coordonatorul tehnic cu sudura din unitatea de execu ie, urmare a controlului efectuat pe fiecare faz .

3.26. Remedierile se recomand a se face de acela i sudor care a executat i sudura ini ial .

Remedierile se vor executa cu o procedur de sudare (avizat de coordonatorul tehnic cu sudura al unit ii de execu ie) care s permit ob inerea unor deforma ii i
tensiuni interne minime pe ansamblul construc iei. Pentru defecte sistematice, coordonatorul tehnic cu sudura va analiza cauzele acestora i va efectua modific rile
necesare n procedur .

Remedierea defectelor n acela i loc se admite a se face :

maximum de dou ori la construc ii din o el carbon sudate cu procedeul MAG/MIG ;


maximum de trei ori pentru restul o elurilor i a procedeelor de sudare nespecificate mai nainte .

mk:@MSITStore:C:\MATRIX\Construct\constmet.chm::/Rt6_2/C150_99.html 1/14/2008
Normativ privind calitatea mbin rilor sudate din o el ale construc iilor civile, industri... Page 7 of 13

3.27. n cazul n care la mbin rile sudate cap la cap s-a atins num rul maxim al remedierilor admise n acela i loc i este necesar s se elimine defectul intern din
sudura nc o dat , se va t ia sudura complet i se va intercala un cupon de element laminat (cornier, eav , tabl ) cu lungimea minim de 200 mm, care se va
suda de ambele p r i numai prin sudur cap la cap, avnd rostul identic cu cel al mbin rilor ini iale. La elementele din categoria A de execu ie se va cere avizul
prealabil al proiectantului pentru solu ia de remediere stabilit .

3.28. Pentru remedierea defectelor nu se admit opera ii care pot ascunde sau produce alte defecte (inclusiv n structura o elului) cum ar fi: temuirea, cioc nirea,
polizarea fisurilor, ndrept ri la rece sau la cald peste limitele admise de STAS 767/0-88).

3.29. Se admite excavarea zonelor cu defecte prin ;

crai uirte arc aer ;


scobire cu dalta pneumatic ;
polizare

cu condi ia delimit rii corecte a zonei cu defecte prin controale vizuale, lichide penetrante, pulberi magnetice, radia ii penetrante i ultrasunete.

Zonele excavate se ncarc prin sudare dup o tehnologie elaborat i verificat de coordonatorul tehnic cu sudura, cu m suri privind reducerea la minimum a
tensiunilor remanente.

Tabelul 3

Condi ii de calitate pentru t ierea o elurilor i forma mbin rilor sudate

T ierea i prelucrarea pieselor


Nivelul Forma i tipul mbin rii sudate Remedierea
de
Margini libere Rosturile mbin rilor sudate defectelor
acceptare Prenc lzirea rezultate
a laminatelor
T iere termic ; Fier str u; Formele i Modul de din t iere i
mbin rii n scopul Prelucr ri
fier str u; disc Foarfece A chiere foarfece; disc dimensiunilor prelucrare a prelucrare
sudate t ierii termice
abraziv abraziv rosturilor r d cinilor

1. Recoman- Se admit Se admite Se admit Se 1. T ierea 1. Pentru 1. Nu se 1. Se admit


dabil pentru condi ionat: condi ionat : condi ionat : recomand rostu-rilor cu tehnologii admite complet rile
toate fier str ul i calificate se cur irea cu sudur
o elurile 1. Condi iile 1. 1. Condi iile discul abraziv admite r d cinii prin
livrate n normale din Prelucrarea normale din se admite cu oricare din d ltuire 2. Se
stare STAS ulterioar STAS ncadrarea tipurile de admite
normalizat 10564/1-81: prin a chiere 10564/1-81 : prin asimilare mbin ri 2. Se polizarea
nainte de pe grosimea n clase sudate, recomand pt.
t iere de 23 mm conform conform SR cur irea aducerea la
- clasa 1.1.1. - clasa
STAS EN 29692- r d ci-nii prin rugozitatea
B pentru t ieri pe 1.1.1. pentru
10564/1-81 : 1994 procedeul arc- prescris ,
elemente cu 2. Cu reme- calitatea
minim o dierea defec- t ieturilor aer n limitele
mbinare de telor mbi-n rilor - clasa 1.1.1. 2. Forma abate-rilor
nivel B ; constatate de nivel B; pentru suprafe ei 3. Se reco- admise
nedistructiv, mbin ri de cus turi i mand pentru
prin nivel B ; prelucr rilor finisarea cu dimen-siuni
- clasa 2.2.2. - clasa
examinare finale discul abraziv,
pentru nivelul 2.2.2. pentru
ultrasonic , - clasa 2.2.2. prev zute n dup cur irea 3.
C nivelul C
cu lichide pentru nivelul proiect nu r d cinii, Defectele
pene-trante C. pot fi indife-rent de grave de
2. Rugozitate sau cu 2. Se modificate de procedeu, t iere se
Rmax= 50 ndep r- c tre
pulberi mag- Nu se 2. Se pn la luciu vor
microni teaz executant.
netice. recomand ndep r-teaz metalic i remedia
conform STAS bavurile
din motive bavurile eliminarea prin
5730/2-85 economice 3. Nu se tuturor a chiere,
Nu se admit : 3.
Starea admite concentratorilor cu avizul
suprafe elor. Eventualele 3. procedeul de de eforturi proiectantului
Parametri de - fisuri ; fisuri trebuie Eventualele sudare cu pentru
C rugozitate i topite fisuri trebuie gaze cazurile
specificarea - bavuri ; complet la topite care nu se
rugo-zit ii sudare complet la nca-
suprafe ei sudare dreaz n
- disloc ri de
structur abaterile
3. Nu se admit admise
fisuri pentru
dimensiuni
Se admit cu Nu se Se admite - Se admit Se recomand
condi ia recomand . cu condi ia t ieturi cu cur irea
ncadr rii ncadr rii foarfeca,cu r d cinii prin
t ieturilor n Se admite cu t ieturilor n ndep rtarea procedeul arc -
clasa 3.3.3., ndep rtarea clasa 3.3.3., bavurilor. aer
conform STAS bavurilor conform
10564/1-81 STAS - Pentru
10564/1-81 fer str u i
D
disc abraziv,
t ieturile
trebuie s
rezulte din
clasa 3.33.,
conform
STAS
19564/1-81

Not : Condi iile de t iere a marginilor libere sunt impuse, pentru un element de construc ie, de nivelul de acceptare cel mai mare a uneia dintre mbin rile sudate
care asambleaz piesele ntre ele (sau elementele ntre ele n situa ia mbin rilor de montaj).

Tabelul 4

Condi ii de calitate pentru materiale de sudare

mk:@MSITStore:C:\MATRIX\Construct\constmet.chm::/Rt6_2/C150_99.html 1/14/2008
Normativ privind calitatea mbin rilor sudate din o el ale construc iilor civile, industri... Page 8 of 13

Nivelul Condi ii de calitate Condi ii de calitate suplimentare Tipul nveli ului sau al
de obligatorii pentru fluxului
acceptare fabricant

B 1. Electrozi nveli i : 1. Verificarea con inutului de Numai fluxuri i electrozi


- STAS 1125/1-91 hidrogen difuzibil conform STAS bazici
- o eluri de uz 10047/1-81, pentru electrozi
general grupa I, folosi i la sudarea o elurilor de
STAS 1125/2-81 la nivelul C n sus (inclusiv), pe
- o eluri cu fiecare lot.
granula ie fin
grupa II, STAS 2. Verificarea sensibilit ii la
1125/3-90 fisurare la cald conform STAS
10221-83, pe fiecare lot de
C Se admit fluxuri i
2. Srm din o el : fabrica ie
electrozi titanici
- STAS 1126-87
3. caracteristici mecanice i
3. Fluxuri topite : compozi ia chimic a metalului
- STAS 9477/1-79 depus, pe probe din fiecare lot
de fabrica ie, conform STAS
7356/1,2,3, 4-80 i STAS
10953-85

Not : Condi iile suplimentare sunt informative.

Pentru nivelul D nu se impun condi ii de calitate suplimentare.

[top]

4. EXAMINAREA NEDISTRUCTIV A MBIN RILOR SUDATE

Verificarea aspectului

4.1. Verificarea aspectului constituie o opera iune de control obligatorie i eliminatorie, pe laminate, piese i mbin ri sudate n toate fazele de execu ie, n scopul
depist rii defectelor de suprafa i a zonelor cu eventuale abateri geometrice.

Examinarea aspectului se face vizual n procent de 100% pentru toate laminatele, piesele i mbin rile sudate, pe toat lungimea i suprafa a lor, nainte de
vopsirea elementelor i sup ndep rtarea zgurii, n condi iile prev zute n tabelul 5.

4.2. Controlul aspectului n faz final se face pe ambele fe e ale mbin rii sudate, pe o l ime adiacent de minimum 250 mm n stnga i n dreapta sudurii,
cuprinznd i verificarea existen ei poansonului sudorului n condi iile prev zute la punctul 3.2.1.

4.3. Degrad rile laminatelor produse prin coroziune sau manipulare nu trebuie s dep easc condi iile impuse la livrare .

4.4. Defectele admise pentru debitarea (termic , mecanic etc.) i prelucrarea pieselor sunt prev zute n tabelul 3.

4.5. Defectele admise n faza final , pe mbinarea sudat sunt prev zute n tabelul 6 n func ie de nivelul de acceptare prev zut n proiect.

M surarea dimensiunilor geometrice, a abaterilor geometrice i a defectelor de suprafa

4.6. M surarea dimensiunilor geometrice a abaterilor de la forma prescris i a defectelor de suprafa , constituie un control eliminatoriu pentru piesele care nu se
ncadreaz n condi iile prev zute n tabelul 3 i pentru mbin rile sudate care nu se ncadreaz n condi iile prev zute n tabelul 6.

4.7. Verificarea calit ii t ieturilor se face cu ajutorul tehnicilor indicate n STAS 10564/1-81 T ierea cu oxigen a metalelor. Clase de calitate ale t ieturilor, care
prev d i modurile de m surare ale abaterilor i defectelor .

4.8. M sur torile se fac cu mijloace ce ofer preciziei minim de 0,3\2 mm pentru m rimi liniare i 20 pentru m rimi unghiulare, n locurile cu aspect
necorespunz tor, pe lungimile care ar putea prezenta abateri geometrice. M sur torile se vor face prin sondaj la procentele minime prev zute n tabelul 5.

Pentru mbin ri sudate scurte (maxim 500 mm) procentul se aplic asupra num rului total de buc i; pentru cus turile de lungime mare calcula ia se face la totalul
n metri liniari.

M sur torile se vor face n cel pu in trei puncte pentru o mbinare scurt sau un metru liniar de mbinare de lungime mare, pentru fiecare abatere i defect
men ionate .

4.9. Laboratoarele care emit rapoarte de ncercare trebuie s fie acreditate i vor avea dotarea corespunz toare ( ublere, comparatoare, lupe, abloane calibrate
etc.) realiz rii opera iilor de m surare i ncercare .

4.10. n cazul nerealiz rii condi iilor prev zute n tabelul 3 pentru t ieturi i prelucr ri n rosturi i n tabelul 6 pentru mbin ri sudate finite, se va proceda astfel :

a) se va extinde examinarea nedistructiv la un num r sau lungimi duble de mbin ri fa de cele prescrise la examinarea ini ial ;

b) dac i n acest caz se mai g sesc defecte care declan eaz chiar i o singur mbinare, se va trece la o a doua extindere a examin rii prin verificarea restului
mbin rilor sudate, astfel ca n final procentajul examinat s fie 100 %.

Este obligatorie remedierea tuturor defectelor neadmise constatate la examinarea ini ial , la prima sau la o doua extindere, dup care mbinarea va fi supus din
nou examin rii .

Examinarea ultrasonic combinat cu radia ii penetrante

4.11. Interpretarea final a rezultatelor examin rii ultrasonice se face dup examinarea cu radia ii penetrante (examinare combinat ) .

4.12. Examinarea ultrasonic se folose te n faza final de execu ie, n propor ii diferen iale pe niveluri de acceptare, dup cum rezult din tabelul 5.

4.13. Examinarea cu radia ii penetrante trebuie s respecte volumul procentual prev zut n tabelul 5 .

mk:@MSITStore:C:\MATRIX\Construct\constmet.chm::/Rt6_2/C150_99.html 1/14/2008
Normativ privind calitatea mbin rilor sudate din o el ale construc iilor civile, industri... Page 9 of 13

4.14. Se examineaz ultrasonic numai mbin rile sudate cap la cap, n condi iile prev zute n STAS 9552-87 Controlul ultrasonic al mbin rilor sudate cap la cap
prin topire .

4.15. Verificarea, reglarea i calibrarea defectoscoapelor ultrasonice, a palpatoarelor i a instala iilor n ansamblu se face cu ajutorul blocurilor de calibrare n
conformitate cu SR EN 27963-1995 Bloc de calibrare nr. 2 pentru examinarea cu ultrasunete a mbin rilor sudate.

4.16. Examinarea ultrasonic a mbin rilor sudate n cadrul examin rii combinate se va face n conformitate cu STAS 9552+87, cu urm toarele preciz ri :

a) detectarea zonelor cu defecte se face prin compararea semnalului reflectat, cu un nivel de referin , stabilit pe blocuri cu defecte etalon ;

b) mbin rile care la examinarea ultrasonic prezint ecouri provenite din discontinuit i, ale c ror amplitudini se situeaz sub 50% din nivelul de referin , se
consider admise, indiferent de nivelul de acceptare prescris ;

c) mbin rile care la examinarea ultrasonic prezint ecouri cu amplitudine peste 50% se consider admise indiferente de nivel, dac discontinuit ile se ncadreaz
n limitele acceptate n tabelul 6 (limitele defectelor pentru nivelurile de acceptare conform SR EN 25817-1993) ;

4.17. Examinarea ultrasonic se execut nainte de vopsirea pieselor sau elementelor.

4.18. Personalul care execut examinarea ultrasonic i interpreteaz rezultatele trebuie s fie calificat conform SR EN 473-1994.

4.19. n cazul n care, n final, sunt g site mbin ri sudate cu defecte neadmise pentru nivelul respectiv, acestea vor fi remediate i radiografiate din nou.

Pentru restul mbin rilor sudate necontrolate se extinde controlul combinat dup acelea i reguli cu cele stabilite pentru controlul cu radia ii penetrante, adic
dublarea procentajelor ini iale la prima extindere i controlul integral (procentaj 100%) la a doua extindere (punctele 4.30. .4.33,) .

Examinarea cu radia ii penetrante

4.20. Examinarea cu radia ii penetrante este o opera ie de control obligatorie n procentajele stabilite n tabelul 5 i se practic , de regul , n faza final , pe
mbinarea sudat , nainte de vopsire, numai pe elemente acceptate la examin rile anterioare .

4.21. Se admit la examinarea cu radia ii penetrante numai mbin rile sudate pentru care se cunosc cel pu in urm torii factori :

forma i dimensiunile mbin rii, modul de prelucrare a r d cinii ;


poansonul sudorului

4.22. Se examineaz cu radia ii penetrante numai mbin rile sudate cap la cap. ncadrarea n niveluri de acceptare a sudurilor n col se va face n baza rezultatelor
ob inute prin celelalte metode de examinare .

4.23. Pentru mbin rile sudate scurte (maximum 500 mm), propor ia se aplic num rului total de buc i; pentru cus turile de lungime mare calcula ia se face la
totalul in metri liniari, rezultnd un num r de filme care se pozi ioneaz conform planului de examinare nedistructiv ntocmit de c tre unitatea care execut
mbin rile dup cum se prevede la punctul 3.6.

4.24. Rezultatele examin rii cu radia ii penetrante conduc la ncadrarea mbin rilor sudate n niveluri de acceptare, n baza identific rii defectelor interioare i a
compar rii cu limitele admise.

4.25. Rezultatele examin rii cu radia ii penetrante se trec n rapoartele de examinare conform standardelor de metod .

Tabelul 5

Examin ri nedistructive pe faze ale mbin rilor sudate, metode i procente

Examinarea Examinarea cu
Verificarea
Nr. Verificarea Examinarea cu combinat lichide penetrante i
Faze dimensiunilor
aspectului radia ii penetrante (ultrasonic + examinarea cu
geometrice
radia ii penetrante) pulberi magnetice
crt.
Niveluri de acceptare B C D B C D B C D B C D B C D

1. La scoaterea 100 100 100


laminatoarelor din
depozit

2. Dup opera iile de 100 100 100 20 15 10


debitare (margini libere
sau rosturi care se
sudeaz )

3. Dup opera iile de 100 100 100 20 15 10


prelucrare a rosturilor

4. Dup prelucrarea 100 100 100


r d cinii

5. Dup fiecare trecere 100 100 100

6. Pe faza final 100 100 100 20 15 10 25 10 5 25/10 10/5 5/-

7. Dup remedieri 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Not :

1. Pentru sudarea mecanizat , procentajele examinate cu radia ii penetrante pot fi reduse pn la jum tate
2. Pentru mbin ri executate la montaj pe antier, procentajele examinate se dubleaz (dimensiuni geometrice, examinarea combinat , examinarea cu radia ii
penetrante)
3. Examinarea cu lichide penetrante i pulberi magnetice se folose te n cazuri speciale, prin prescriere n caietul de sarcini, cu acordul p r ilor .

Tabelul 6:

mk:@MSITStore:C:\MATRIX\Construct\constmet.chm::/Rt6_2/C150_99.html 1/14/2008
Normativ privind calitatea mbin rilor sudate din o el ale construc iilor civile, indus... Page 10 of 13

Nivelurile de acceptare a defectelor n mbin rile sudate

Nivelurile de acceptare a defectelor n mbin rile sudate

4.26. Examinarea cu radia ii penetrante se execut n condi iile prev zute n STAS 6606/1-86 Defectoscopie cu radia ii penetrante. Controlul mbin rilor sudate prin
topire, cu urm toarele preciz ri :

se folose te numai tehnica de control tip A ;


se recomand utilizarea surselor de radia ii X i Ir 192 ;
marcarea pe elemente a zonelor controlate este obligatorie n scopul identific rii cu filme radiografice; se recomand marcarea prin poansonare sau vopsire
cu ulei ;
direc ia de iradiere trebuie s fie normal la suprafa ;
indicatorii pentru stabilirea calit ii imaginii (ICI) vor fi preciza i n documenta ia tehnologic de confec ionare a construc iei sudate, fiind ale i n conformitate
cu prevederile SR EN 462-1. 2-1996 ;
radiografiile se examineaz n condi iile prev zute n STAS 10138-82 Defectoscopie cu radia ii penetrante. Condi ii de observare a radiografiilor .

4.27. Vor fi luate n considerare numai radiografiile care ndeplinesc urm toarele condi ii :

suprafa a mbin ri s fie curat , f r vopsea, zgur , stropi etc. ;


filmul expus s con in simbolurile i reperele literele, cifre din plumb i ICI necesare identific rii vizibile i clare ;
calitatea imaginii determinat pe baz de ICI s fie sub valorile din tabelul 7 conform STAS R 13008-91 Indicatori de calitate a imaginii .

Tabelul 7

CONDI II DE CALITATE A IMAGINII RADIOGRAFICE

Indicatori cu trepte i
Indicatori cu fire
g uri
Grosimea piesei de
o el (mm) Diametrul firului
Diametrul g urii vizibile
vizibil pe radiografie
pe radiografie (mm)
(mm)

06 0,40 0,16

68 0,50 0,20

8 - 10 0,63 0,25

10 16 0,80 0,32

16 25 1,00 0,40

25 32 1,25 0,50

32 40 1,25 0,63

40 60 1,60 0,80

Not : radiografiile care nu se ncadreaz n condi iile de calitate din acest tabel nu pot fi luate n considerare .

4.28. Interpretarea filmelor radiografice i ncadrarea n nivelul de acceptare se vor face numai de personal calificat i certificat conform SR EN 473 1994.

4.29. Unit ile care efectueaz examinarea cu radia ii penetrante au obliga ia i r spunderea respect rii normelor n vigoare privind protec ia mpotriva radia ilor.

Extinderea examin rii cu radia ii penetrante

4.30. Extinderea examin rii cu radia ii penetrante este o opera ie obligatorie, n cazul nencadr rii unei mbin ri sudate n condi iile nivelului de acceptare impus.

4.31. Organismul de inspec ie, mpreun cu elaboratorul documenta iei tehnologice de confec ionare a construc iei sudate, stabilesc planul i propor iile extinderii
examin rii cu radia ii penetrante.

4.32. Prima extindere a examin rii cu radia ii penetrante se face prin dublarea procentajelor prev zute n tabelul 5 pentru controlul ini ial al mbin rilor sudate scurte
i prin dublarea num rului de filme radiografice g site cu defecte pentru mbin rile lungi.

4.33. n cazul depist rii unor mbin ri sudate declasate n urma efectu rii primei extinderi, se va proceda la extinderea examin rii cu radia ii penetrante i asupra
restului mbin rilor din elementele care alc tuiesc furnitura preg tit pentru livrare, astfel ca n final procentajul controlat s fie 100% .

4.34. Se admite c extinderea examin rii radiografice s fie nlocuit cu examinarea ultrasonic combinat , cu respectarea prevederilor de la punctele 4.11. 4.19.

Examinarea cu lichide penetrante i examinarea cu pulberi magnetice

4.35. Examinarea cu lichide penetrante i examinarea cu pulberi magnetice constituie opera iuni de control complementare i au scopul punerii n eviden a
defectelor de suprafa sau din imediata apropiere a suprafe ei .

4.36. Aceste dou metode de examinare se vor folosi numai n situa ii speciale prev zute n caietul de sarcini. Se recomand utilizarea lor n urm toarele situa ii
bine justificate :

la mbin ri sudate de etan are (rezervoare, bunc re, recipien i, chesoane etc.) ;
la mbin ri sudate ntre piese de grosimi mici, executate ntr-o singur trecere, maximum dou , pe faz final ;
la controlul suprafe elor, dup opera iile de debitare, pe margini care r mn libere ;
dup opera iile de prelucrare a rosturilor ;
pentru depistarea fisurilor la mbin ri sudate de importan deosebit , ca metode de examinare complementar .

4.37. Propor iile examin rii u lichide penetrante i a examin rii cu pulberi magnetice, n situa iile ar tate la punctul 4.36., se g sesc n tabelul 5, pe faze de
execu ie .

mk:@MSITStore:C:\MATRIX\Construct\constmet.chm::/Rt6_2/C150_99.html 1/14/2008
Normativ privind calitatea mbin rilor sudate din o el ale construc iilor civile, indus... Page 11 of 13

4.38. Se recomand utilizarea lichidelor penetrante i a pulberilor magnetice n suspensie .

4.39. mbin rile sudate examinate cu lichide penetrante i cu pulberi magnetice trebuie s ndeplineasc urm toarele condi ii :

suprafa a examinat trebuie s fie curat , nevopsit , f r zgur , under neaderent, noroi sau ulei ;
nu pot fi examinate mbin rile sudate care au fost supuse unui tratament de suprafa care ar putea masca unele defecte (de ex.: polizarea suprafe ei,
acoperiri metalice etc.) ;
s fie accesibile examin rii .

4.40. Examinarea cu lichide penetrante se face conform prevederilor STAS 10214-84 Defectoscopie cu lichide penetrante.

4.41. Examinarea cu pulberi magnetice se face conform prevederilor STAS 8539-85 Defectoscopie cu pulberi magnetice.

4.42. Pentru mbin rile sudate la care se prev d examinarea cu lichide penetrante sau cu pulberi magnetice, caietul de sarcini trebuie s con in i condi iile de
interpretare a rezultatelor examin rii, inclusiv defectele admise conform tabelul 6.

[top]

5. RECEP IA MBIN RILOR SUDATE

Condi ii de calitate (pe baza SR EN 25817 1993)

5.1. Nivelurile de acceptare a defectelor mbin rilor sudate cu arc electric ale o elurilor sunt conform tabelului 6: trei niveluri (B, C i D) care se aplic n domeniul
construc iilor sudate. Nivelurile se refer la calitatea ob inut la terminarea fabrica iei i dup terminarea montajului. Sudurile trebuie ncadrate n nivelurile de
acceptare prescrise prin proiect.

5.2. Criteriile de admisibilitate a defectelor sunt valabile pentru:

o eluri nealiate i aliate ;


procedeele de sudare (conform ISO 4063) ;

(11) sudare cu arc electric cu electrozi fuzibili f r protec ie gazoas ;

(12) sudare sub strat de flux ;

(13) sudare cu arc electric n mediu de gaz protector cu electrod fuzibil ;

(14) sudare cu arc electric n mediu de gaz protector cu electrod nefuzibil ;

(15) sudare cu plasm

procedee de sudare manual , mecanizat i automat ;


toate pozi iile de sudare ;
mbin ri sudate cap la cap, n col i racorduri de evi ;
materiale de baz cu grosimea de la 4 mm la 60 mm .

5.3. n vederea aplic rii criteriilor din tabelul 6 se definesc urm torii termeni :

5.3.1. Grosimea sudurii de col : n l imea celui mai mare triunghi isoscel nscris n sec iunea sudurii .

5.3.2. Grosimea sudurii cal la cap: distan a minim de la suprafa a tablei la r d cina sudurii, care nu poate dep i grosimea celui mai sub ire element al mbin rii .

5.3.3. Defect scurt: ansamblul de unul sau mai multe defecte avnd o lungime total de maximum 25 mm la 100 mm lungime a sudurii, sau maximum 25% din
lungimea sudurii pentru o sudur mai scurt de 100 mm.

5.3.4. Defect lung: ansamblul de unul sau mai multe defecte avnd lungimea total mai mare de 25 mm la 100 mm ;lungime a sudurii sau mai mare de 25% din
lungimea sudurii pentru o sudur mai scurt de 100 mm.

5.3.5. Aria protec iei: produsul ntre lungimea sudurii examinate i l imea maxim a acesteia .

5.3.6. Aria suprafe ei examinate: aria care trebuie luat n considerare la examinare .

5.4. Simbolurile utilizate n tabelul 6 sunt urm toarele (conform SR EN 25817-1993):

a grosimea nominal a sudurii n col ;

b l imea supran l rii sudurii ;

d diametrul sufluri sferoidale ;

h dimensiunea (n l imea sau l imea) defectului ;

l lungimea defectului .

s grosimea nominal a sudurii cap la cap, sau n cazul p trunderii par iale, adncimea prescris a p trunderii ;

t grosimea peretelui ;

z lungimea catetei sudurii de col (n cazul unei sec iuni triunghi isoscel ).

5.5. Evaluarea sudurilor se face n limitele de acceptare conform tabelului 6. O mbinare sudat trebuie s fie evaluat separat pentru fiecare tip de defect (de la 1 la
25). Dac ntr-o sec iune dat , exist mai multe tipuri de defecte acestea vor face obiectul unei examin ri speciale (num rul 25). Figura nr. 26 din tabelul 6 arat
posibilitatea combina iei de diferite defecte. n acest caz suma total a tuturor defectelor trebuie s fie limitat la valorile specificate pentru cele trei niveluri de
acceptare. Valoarea ns pentru un defect izolat nu poate dep i h.

mk:@MSITStore:C:\MATRIX\Construct\constmet.chm::/Rt6_2/C150_99.html 1/14/2008
Normativ privind calitatea mbin rilor sudate din o el ale construc iilor civile, indus... Page 12 of 13

Verific rile mbin rilor sudate

5.6. Recep ia mbin rilor sudate face parte integrant din recep ia elementelor sudate, a subansamblelor sudate i a construc iilor sudate .

Examinarea calit ii mbin rilor sudate se execut dup regulile i n condi iile stabilite n prezentul normativ, care completeaz prevederile din STAS 767/0-88 .

5.7. Recep iile pe faze nu absolv unitatea executant de r spundere pentru viciile ascunse sau defec iunile produse din culpa sa i constatate ulterior .

5.8. Examinatorul calit ii mbin rilor sudate poate fi asistat, la cerere, de beneficiar i proiectant .

5.9. Pentru elementele confec ionate n num r mai mare de 20 buc i sau de complexitatea deosebit se va executa un element cap de serie, care va fi recep ionat
de executant i dup caz de beneficiar.

Proiectantul particip la recep ia capului de serie la elementele tipizate executate prima dat n produc ie i la cele de complexitate deosebit pentru care s-au f cut
preciz ri referitoare la recep ie n caietul de sarcini.

Verific ri pentru recep ia elementelor sudate la primirea pe antier

5.10. La primirea pe antier sunt obligatorii verific rile prev zute n STAS 767/0-88 pct. 5.2., n scopul depist rii i elimin rii degrad rilor dobndite n timpul
manipul rii i transportului.

n ce prive te verificarea mbin rilor sudate, n cazul n care la recep ia din uzin nu a participa delegatul ntreprinderii de montaj, se vor face sondaje a a cum se
arat la punctele 5.11. .5.13., ale prezentului normativ.

5.11. Verificarea aspectului se face vizual, pe mbin ri cur ate n prealabil de vopsea prin procedee care nu mascheaz defectele de suprafa .

Procentajele controlate prin sondaj vor fi :

10% pentru nivelul B ;


5% pentru nivelurile C i D .

5.12. mbin rile controlate vizual vor fi verificate i prin m surarea dimensiunilor geometrice i a defectelor de suprafa conform prevederilor din prezentul normativ.

5.13. n cazul n care se constat existen a urno defecte n mbin ri, care nu se ncadreaz n nivelurile de acceptare consemnate n documentele de nso ire, se va
chema furnizorul pentru recontrolarea ntregii furniturii i eventuale remedieri, f r de care nu se va trece la faza urm toare de execu ie .

Verific ri asupra elementelor care se mbin prin sudare pe antier

5.14. Unitatea de montaj are obliga ia verific rii distan elor ntre mbin rile de montaj prin sudare, indiferent de nivelul de acceptare a mbin rii, pentru toate
elementele, subansamblele sau piesele de o el, nainte de punerea n pozi ia final .

elementele care prezint abateri peste valorile admise n tabelul 1 din STAS 767/0-88 nu vor fi montate f r avizul proiectantului, care va decide asupra necesit ilor
de remediere, sau returnare la furnizor, cu care ocazie se ntocme te o not de constatare conform prevederilor legale .

5.15. Pentru elementele care se mbin la montaj prin suduri din nivelurile de acceptare B C se va executa un premontaj la sol, nainte de punerea n pozi ia final ,
cu care ocazie se vor efectua toate opera iile de ajustare necesare, astfel nct capetele ce se mbin prin sudare s se ncadreze n abaterile admise n STAS
767/0-88, tabelul 1.

Se vor depista i remedia deterior rile ap rute n timpul transportului, depozit rii i manipul rilor .

Se consider elemente admise acele elemente pentru care rosturile mbin rii sunt preg tite n condi iile de calitate prev zute de prezentul normativ, fapt care se
consemneaz n procese verbale de lucr ri ascunse conform prevederilor legale .

5.16. Fac excep ie de la prevederile punctului 5.15 construc iile sudate de dimensiuni mari care se asambleaz prin sudare direct n pozi ia final (cum sunt
bunc rele i rezervoarele), fiind alc tuite din piese t iate sau din elemente spa iale .

Verificarea calit ii mbin rilor sudate la montaj

5.17. Calificarea procedurilor de sudare utilizate la montaj se va face conform SR EN 288 pe probe martor .

n cazul n care rezultatele pe epruvetele prelevate din probele martor nu se ncadreaz n valorile din SR EN 288, se va opri execu ia i se va proceda la
elaborarea unei noi proceduri de sudare.

5.18. Condi iile de calitate pentru mbin rile de montaj sunt cele prev zute n diferitele capitole ale prezentului normativ.

[top]

Anexa 1

Lista exemplificativ de construc ii civile, industriale i agricole care se ncadreaz n domeniul normativului
C 150 98

1. Construc ii civile i sociale culturale :

structuri etajate ;
structuri speciale folosite la deschideri mari ;
structuri spa iale pentru acoperi uri ;
structuri cu acoperi suspendat .

2. Hale industriale :

structuri n cadre transversale cu sau f r c i pentru poduri rulante ;


structuri n cadre longitudinale cu diverse scheme statice, cu sau f r c i pentru poduri rulante ;
structuri etajate ;
structuri speciale folosite la deschideri foarte mari .

mk:@MSITStore:C:\MATRIX\Construct\constmet.chm::/Rt6_2/C150_99.html 1/14/2008
Normativ privind calitatea mbin rilor sudate din o el ale construc iilor civile, indus... Page 13 of 13

3. Construc ii industriale i agricole cu destina ie diferit :

baracametre ;
sc ri, pasarele de circula ie ;
estacade pentru poduri rulante ;
estacade pentru c i ferate n incinte industriale ;
platforme pentru utilaje ;
galerii pentru diferite mijloace de transport .

4. Construc ii pentru sus ineri diferite :

turburi cu diferite destina ii ;


piloni pentru antene ;
stlpi pentru transport energie electric ;
turle de foraj i produc ie ;
stlpi i estacade pentru conducte .

5. Construc ii din tabl groas :

recipien i i rezervoare n care se depoziteaz materiale cu grad de periculozitate 0 i 1 ;


bunc re ;
conducte de mari dimensiuni de presiune redus prin care sunt transportate fluide cu grade de periculozitate 0 i 1 .

[top]

Anexa 2/1

EXTRAS DIN STANDARDUL SR EN 29692

EXTRAS DIN STANDARDUL SR EN 29692

[top]

Anexa 2/2

EXTRAS DIN STANDARDUL STAS 6726-85

EXTRAS DIN STANDARDUL STAS 6726-85

[top]

mk:@MSITStore:C:\MATRIX\Construct\constmet.chm::/Rt6_2/C150_99.html 1/14/2008