Sunteți pe pagina 1din 16
93,080.20 IRS STANDARD ROMAN SR 183-2 Februarie 1998 Indice de clasificare G 71 Lucr&ri de drumuri TMBRACAMINTI DE BETON DE CIMENT EXECUTATE IN COFRAJE GLISATE Conditii tehnice de calitate Road works. Cement concrete pavements in slipform. Technical quality requirements Travaux routiers. Revétements en beton de ciment en coffrages glissants. Specifications techniques de qualité APROBARE | Aprobat de Directorul General al IRS la 18 septembrie 1997 CORESPONDENTA La data aprobérii prezentutui standard, nu exist& nici un standard international sau european care sé se refere la acelasi subiect On the date of this standard approval there is no International or european standard dealing with the same subject A la date d’approbation de la présente norme il n’existe pas de Norme Internationale ou européenne traitant du méme sujet DESCRIPTOR! TIT Drum, imbrécdminte, beton, ciment, cofraj, material pentru lucrari publice, conditii tehnice, calitate INSTITUTUL ROMAN DE STANDARDIZARE (IRS), str. Jean Louis Calderor. 13, 70201, Bucuresti, ‘TP (401) 2107401; (401) 2113296, TF (401) 2100833 GIRS Repreduceree sau uiilzarea integrald seu partialé a prezentulW) standard tn orice pubilentl & prin orice procodeu (electr ‘mevanie, fotecopiere, microfilmars eto.) esto imterzisS dac8 mu exist acurdul scris al IRS. Ref; SR 183-2:1998 Editia 1 PREAMBUL Executia ImbrAc&mingilor de beton de ciment pentru drumuri, autostrazi si piste aeroportuare, poate firealizats In sisternul ..cofraje fixe", care face obiectul standardului SR 183-1:1995 sau in sistemut ,cofraje glisante”, care face obiectul prezentului standard SR 183-2. Masinile cu cofraje glisante, care stau la baza acestei noi tehnologii iniocuiesc In totalitate sau in mara masur’ tenul clasic de utilaje specific tehnologiei ,cofraje fixe", si cumuleaza functille utilajelor componente ale acestuia intr-o singura masina autopropulsatd, ghidata in plan orizontal si vertical cu ajutorul unor palpatori electronici aflati in contact permanent cu diferite tipuri de reper care pot fi: doud fire de sama bine Intinse, dou’ randuri.de dale din beton sau un fir de garm’ gi un rand de dale din beton. Utilizarea maginilor cu cofraje glisante la execusia IimbrScmintilor rutiere de beton de ciment este o problema complex’, de mare raspundere tehnico-economic’, ce necesits pentru buna reusit’ a calitayii lucrarilor asigurarea unui ritm constant al «provizion’rii masinié cu baton si fabricarea unor betoane rutiere omogene din punct de vedere al caracteristicilor fizico-mecanice. Standardul SR 183-2 a fost elaborat pe baza studiilor, cercetdrilor de taborator si a experimentdrilor pe teren efectuate de Institutul de Cercetari in Transporturi - INCERTRANS S.A., precum gi a rezultatelor obginute in urma aplicarii Caietului de sarcini elaborat de INCERTRANS pentru execuia in sistemul cofraje glisante a imbracamintei de beton de ciment la pista Aeroportului Arad. intrucat multe probleme referitoare la executia 51 conditille de calitate impuse betoanelor de ciment rutiere sunt comune atat tehnologiei .cofraje fixe" cat si tehnologiei ,cofraje glisante", ori de cAte ori este cazul in cuprinsul Prezentului standard se face trimitere la SR 183-1. SK 183-2 CUPRINS Pagina 1 Generalitati... ... sete ceive ees 2 1.1 Obiect si domeniu de aplicare ....... 2 1.2 Referinge .. 0.0... eee eee + 2 13 : 2 14 13 2 Conditii tehnice de calitate ....... beeen 2.1 Elemente geometrice . : 2.2 Imbracdminte viene rene 2.3 Compozitie beton : 2.4 Materiale beeen 3 Conditii generate de executie . . feces 3.1 Prepararea si transportul betonului ... .. . 3.2 Executia imbrdcdmintel 0... ee eee eee eee eee 3.3 Executiarosturilor .. 2. eee eevee eee eee eens 4 Reguli gi metode de verificare a calit8ii lucrBrilor ke eee eee eee eee eee B 5 Prescriptii speciale ....... Feed eee eee 8 6 — Recentia ucr&rilor «6. eee fete cette nee 9 Anexa A - Rost longitudinal de contractie (Normativa) cove eens bev 10 Anexa B - Rost longitudinal de constructie (Normativa) . ... rrr "1 Anexa C - Rost transversal de contractie (Normativa) 0... 6. oe eee eee eee ees see 12 Anexa D - Rost transversal de constructie (Normativa) ©... ee veces 13 Anexa E - Rost transversal de dilatatie (Normativa) ....-.- 62-662 eee ieee eee teeeee A SR 183-2 1 GENERALITATI 1.1 Obiect si domeniu de aplicare Prezentul standard se referd la imbrac&mintile de beton de ciment reatizate cu ajutorul masinilor cu cofraje glisante. Domeniul de aplicare al standardului este acelagi cu cel din SR 183-1 1.2. Referinge SR 183-1:1995 Lucrari de drumuri, Imbracdmingi de beton de ciment executate in cofraje fixe. Conditii tehnice de calitate SR 388:1995 Ciment portland STAS 863-85 Lucrari de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor. Prescriptii de proiectare STAS 1339-79 Lucrari de drumuri, Dimensionarea sistemelor rutiere. Prescripti fundamentale STAS 1759-88 incercari pe betoane. Incercari pe betonul proaspat. Determinarea donsitatit aparente, a lucrabilitatii, a continutului de agregate fine 51a inceputului de prizs STAS 3789-86 Harti superioare de ambalaj. Hartie rezistent3 STAS 5479-88 incercari pe betoane. Incercari pe betonul proaspat. Determinarea continutelui de aer octus STAS 6400-84 Luceari de drumuri, Straturi de baza si de fundarie. Conditii tehnice generale de calitate STAS 8171-84 Folii din polietilen’ de joas’ densitate STAS 10092-78 Ciment pentru drumuri $i piste de aeroporturi 1.3 Definigii 1.3.1 beton de ciment rutier tixotropic: Beton de ciment rutier vartos care are in stare proaspata o astfel de compozitie Incat fi permite sa ia orice forma impusa de cofrajul maginii care il pune in oper’ ‘mentine verticale feyele taterale ale benzii de beton dupa trecerea masini, pana la completa sa intarire. 1.3.2 gujon: Bard de otel-beton rotund, neted, introdus ca armatura in rosturile transversale de contractie, de constructie si de dilatatie ale imbracdmintilor de beton de ciment pentru a asigura transferul inedrcaril intre dale, Gujoanele nu trebuie sa limiteze migcarea orizontala in rost care apare atunci cand dalele se dilatd sau se contract’ datoritd efectelor termice. In acest scop gujoanele se protejeaz’ impotriva aderentei betonului si a coroziunii cu material plastic, se peliculizeaza cu bitum, emulsie bituminoasd sau se ung cu unsoare. 1.3.3 ancor’: Bar’ de otel-beton, folosita la armarea rosturilor longitudinale ale imbracamintei de beton de ciment penteu a preveni alunecarea sau denivelarea dalelor adiacente. 1.3.4 grund: Solutie adeziva special’ care se aplicd pe supratata vertical a rostului pentru asigurarea aderentei produsutui de etansare la peretii acestuia. 1.3.5 fund de rost (pat): Material care serveste la limitarea patrunderii produsului de colmatare in rost. 1.3.6 produs de etangare: Material gata preparat pentru utilizare monocomponenta (mastic bituminos utilizat la cald) sau separat in dou’ componente, care trebuie amestecate inainte de intraducerea In rost, conform sm 1as-2 recomandaritor producatorului (chituri elastice, utilizate la rece). 1.3.7 imbracdminte discontinua: Imbracaminte de beton de ciment alcdtuita din mai multe benzi separate prin rosturi longitudinale paralele cu axa acestora si intretdiate cu rosturi transversale perpendiculare pe axa benzilar 1.3.8 dala: Element al imbrc&mintei discontinue delimitat in plan prin rosturi gi/sau margini libere. imbrscaminiterutiere discontinui de beton de ciment executate cu ajutorul masintor cu cotraje NOTA - in ingolosut prez ‘stander ier betonut utilzet pentru raatizares acastora, beton rutier. alisante, sunt denumite pe scurtimbrBodmin 1.4 Prescriptii generale 1.4.1 Tehnologia de executie a imbracaémintilor de beton de ciment in sistemul cofraje glisante const in utilizarea unei masini speciale dotatd cu palpatori de ghidare electronici in plan orizontal si vertical, care permite Punerea in oper’ a betonului de ciment rutier tixotropic In conditii tehnice de mare productivitate si calitate 1.4.2 Calculull grosimii dalei de beton pentru lucrarile de drumuri se face conform prevederilor STAS 1339, iar pentru celelalte tipuri de lucrari ce fac obiectul prezentului standard, conform prescriptillor tahnice tn vigoare specifice acestora 1.4.3 imbracamintile se executd pe strat de baz’ sau de fundatie, aic&tuite conform STAS 6400, de regula intr-un singur strat 1.4.4 in cazul rantorsarilor, imbracmintea de beton de ciment se executd pe Imbrac&mintea rutier’ vache Conform unei solutii tehnice de tratare a stratului suport. in funefie de calculul de dimensionare a sistemului tutier, pe imbracamintea veche se executd sau nu un strat de baz’. 1.4.5 Clasele de betoane rutiere puse in opera cu ajutorul masinitor cu cofraje glisante si notarea lor sunt cele prevazute in SR 183-1 2 CONDITII TEHNICE DE CALITATE 2.1 Elemente geometrice ante, sunt cele Elementele geometrice ale imbrac4mintilor executate cu ajutoru! masinilor cu cotraje prevazute in SR 183-1, cu urmatoarele precizari declivitatea in profil longitudinal pentru drumurile publice de orice clas tehnic’, de exploatare, industriate i strazi de orice categorie, este de maximum 5 %; ~ denivelarile admise intre muchiile rosturilor transversale de contractie dintre dalele adiacente sunt O mm la toate tipurile de iucrari, indiferent de viteza de proiectare a acestora. 2.2 imbrScaminte Conditiile tehnice ce se impun imbracamintei de beton de ciment executate cu ajiorul maginilor cu cofraje glisante, sunt conform 2.2 din SR 183-1. 2.3 Compozitie beton 2.3.1 Compozitia betonului stabilita de un laborator de specialitate, pe baz de Incercdri preliminare, trebui 88 asigure objinerea tuturor caracteristicilor cerute betonului rutier in stare invarits. conform prevederilor din SR 183-1 2.3.2 Curba de granulozitate a amestecutui total pentru imbrac&mingile ce se exec.it intr-un singur strat se fealizeaz’ cu agregate (0...25) mm i trebuie s& se situeze intre fimitele domeniulu: hasurat din Agura 1, sau cu agregate (0...40} mm, caz in care, trebuie s& se situeze intre limitele domeniulu: hagurat din figura 2. 2.3.3 In cazul imbracamintilor ce se execut in dou’ straturi, stratul de uzur3 29 realizeazd cu agregate a SR 183-2 {0...25) mm ca in figura 1, iar stratul de rezistenta cu agregate (0...40) mm ca in figura 2. we. 100 * 95 se gn ge 4 Ld ‘| Bw. ae 4 “ 2s : Le lo er ° | te H ti ti * 8 Diametra ochulai curl (atl) fn mm Figura 1 00 " 95 ® « fi ‘Se an ge. g 3 ae i: ss || ge 7 so gE ga 7 wit a a on oe us wu i: ue 1 Diametrul ochiului eiurului (sitei) tm mm Figura 2 2.3.4 Compozitia bevoanelor de ciment rutiere puse in opera cu ajutorul maginilor cu cofraje glisante, trebuie sa indeplineasca gi urmatoarele conditii: - dozaj de ciment CD 40, conform STAS 10092 sau 142,5R; $42.5 conform SR 388 wees cece minimum 310 kg/m? = raport apaiciment (AIC)... eee veers eee ee ee Maximum 0,43 saditivi ...., cimentului, conform F tehnice de produs SR 184-2 88 fie conform tabelului 1. betonului de ciment rutier tixotropic proaspat trebt 2.3.8 Caracte Tabelul 1 Caracteristica betonului Valoare Matoda de incercare Lucrabilitate: - prin metoda gradului de compactar 1,18...1,35 STAS 1759 ~ prin metoda de remodelare Vebe, s 10...15 STAS 1759 Densitate aparent’, ka/m? 240050 STAS 175 Consinut de aer oclus, % 48 STAS 5479 2.4 Materiale Materialele de baz3 destinate realizar imbrc&mintilor rutiere de beton de ciment cu ajutorul maginilor cu cofraje glisante trebuie s& corespunda prevederilor de la 2.4 din SR 183-1. 3 CONDITH GENERALE DE EXECUTIE 3.1 Prepararea $i transportul betonului Conform prevederilor de la 3.1, din SR 183-1, cu urmatoarele completari: 3.1.1 In cazul utilizarii simultane a mai multor stajii de betoane pentru fabricarea betonului de ciment rutier tixotropic, acestea trebuie 53 produca betoane identice 3.1.2 Pentru a pastra constant raportul A/C, se fine seama in permanenta de umiditatea agregatelor, corectandu-se cantitatea de apa utilizaté la prepararea betonului. 3.1.3 Se interzice addugarea de apa in betonul preparat, atat in timpul transportului cat si al executie! imbracamintei. 3.1.4 Durata minima de malaxare, socotita din momentul introducerii in betonier’ a tuturor materialelor componente si pana la inceperea descarcarii betonului, se stabileste de catre laboratarul statiei prin incercari preliminare. Pentru asigurarea omogenitatii betonului aceasta trebuie sa fie de (90...120) s. 3.2 Executia imbracamintei 3.2.1 imbracamintea se executd intr-unul sau dova straturi, conform proiectului. 3.2.2 Inainte de inceperea betonarii, trebuie s& se verifice: - existenta persanalului tehnic de specialitate; - existenta cargii tehnice a maginii cu cofraje glisante si a tuturor accesorillor aceste + Starea tehnic’ corespunzatoare a senilelor, cofrajelor si elementelor de tractiune aia masini; - existenta unor elemente de cofraj usoare si a tarusitor necesari pentru a sustine sau rcofra la nevoie marginile stratului de beton dupa trecerea masini: ~ indtyimea cofrajului glisant adaptatd la grosimea imbr8c&mintei ce se realizeaz’; - existenta unei rezerve de cel putin un palpator de directie, un palpator de nivel si cou’ pervibratoare; - existenta unei pasarele pentru muncitori in spatele masinii pentru eventuale corecy s sau striere: - existenta unui excavator care si faciliteze uniformitatea betonuluiin fata gneculul rer-artizator Gin ‘ata masini. 3.2.3 Pervibratoarele se pozitioneaz’ la echidistante de maximum 50 cm intre ele. in zonele de margine ale benzii de beton se mai adaug’ cate un pervibrator amplasat la aproximativ (15...20) «-n de margins. Frecventa SR 183-2 de vibrare a pervibratoarelor trebuie s& fie de (8.000...12.000) cicluri/min. 3.2.4 inainte de asternerea betonului, suprafata fundatie! de balast sau piatr’ spartd se acoper’ cv un strat de nisip de rau in grosime de 2 cm, dup’ compactare; pe suprafata nisipului se agaz3 0 foaie de hartie rezistentd (Kraft) STAS 3789 sau de polietilend STAS 8171. Asternerea stratului de nisip se face pe fundatia pregitit8 si compactatd corespunzator prevederilor STAS 6400. 3.2.5 In sitUafiile in care stratul superior at fundatiei este alc&tuit din materiale stabilizate cu lianti, mixturi astaltice sau beton de ciment, nu este necesar’ acoperirea suprafetei fundatie) cu strat de nisip gi hartie retistent3 sau folie de polietiten’. In cazul modernizarilor de drumuri, inainte de apternerea betonului aceste straturi trebuie s& fie reparate pentru a corespunde prevederilor STAS 6400. erificata in profil transversal si longitudinal, se pozitioneaz8 la cotele necesare dispozitivelo cu cofraje glisante. 3.2.6 Pe fundat} de ghidare a masit 3.2.7 Pozitionarea corect8 a sistemului de ghidare pentru masina de cofraje glisante este una din cele mai importante operatii de care depinde calitatea elementelor geometrice ale datelor; de aceea, in acest scop, se utilizeaz’ aparate topometrice si personal corespunzator instruit. 3.2.8 Sistemul de ghidaj trebuie realizat astfel incat s& se asigure incadrarea imbrcdmintei in tolerantel impuse prin proiect atat in atiniament cat si in curbe. 3.2.9 Masina cu cofraje glisante trebuie s& realizeze urmatoarele operatii tehnologice: + repartizarea betonului pe toat’ lstimea benzii de betonare; = comnpactarea prin vibrare interioara si presarea exterioara a betonului + finisarea transversal i longitudinal a suprafeyei betonului; - implantarea si pozitionarea la cot a gujoanelor si ancorelor; + strierea suprafeter betonului proasp3t. 3.2.10 in fata masinii cu cofraje glisante betonul trebuie descarcat si repartizat astfel Incdt s& se asigure 0 avansare uniforma continu’ si permanenta a masinii, practic far3 nici o oprire. 3.2.11 Viteza de inaintare a masinii cu cofraje glisante se ragleaz’ astfel incat s8 se reslizeze calitatea muchiilor laterale si supratata imbracdmintei ce se asterne, Ritmul de aprovizionare a betonului trebuie s& fie corelat cu viteza optima de inaintare a masinii. 3.2.12 Punerea in opera a betonului tixotropic cu ajutorul masinii cu cofraje glisante trebuie permanent condus& si supravegheata de seful punctului de lucru, bun specialist in domeniu. NOTA - inainte de inceperen botonari, inaiimea cofrajetor glisante ale masini se adepteez8 la grosimea datelor prevzute In project. 3.2.13 Intervalul de temperaturi atmosterice admis pentru executie, strierea si protectia suprafetei betonului proaspat, timpul dupa care se da in circulatie, reatizarea supralargirilor in curbe, precum gi incadrarea imbracdmingilor de beton de ciment executate in sistemul cofraje glisante, sunt conform SR 183-1. NOTA - constructorul trebuie s& acorde o atentia deossbité masurilor de protectie abetonului proaspat pus In oper8 contra actiunilplollor, entry 2 s0 evita riscul de delormare a muchilor dalelor. 3.3 Execufia rosturilor - 3.3.1 Pentru a se evita aparisia fisurilor si a cr3paturilor datorate variatiilor de temperatura si de umiditate, sau @ tasarilor inegale, precum si pentru necesitayi de constructie, imbracdmingile de beton de ciment se executd cu rosturi fongitudinale si transversale. 3.2.2 Rosturile longitudinale pot fi = de contractie + de constructie. SR 183-2 3.3.2.1 Rosturile longitudinale de contractie se executd in cazul cand banda de beton se toarna cu o tatime mai mare de 5 m, realizandu-se pe axa acesteia, conform anexei A. azB Intre benzile de beton pe toatd grosimea 3.3.2.2 Rosturile longitudinale de constructie se ra imbrac4mintei, conform anexei B. NOTE 12 poate face automat de oftte mazina ou caftaje glisante sau manuel prin cestora cu clacanul, imadiat dupl tracerea magi 2 - In ea2ul tmbrBedmintilor evind grosimes mai mare de 25 om, tranaferul da sarcini intee henzila de beton tn one rostutui longitudinal de constructia poate fi nsiguiat prin adéugereain interiorul cofrajetor gligante ala masinli anor profile metalice care e& conducd la objin ‘unor dale cu fete laterale fmbinate de tipul nut $i feder de forms trapezoidalé seu sinusoi continua; nu se admit linii frante. 3.3.2.3 Toate rosturile longitudinale se realizeaza in lini 3.3.3 Rosturile transversale pot fi: + de contractie; + de constructie + de dilatatie. NOTA - ta autesteari pe sttaturi cimeeibile in tanp de tase di mri axpres gi industtiale, Bide tulare, plattorme gi pie inte, rostutle transversal #0 3.3.3.1 Rosturile transversale de contractie se executd la distante de (4...6) m, perpendicular pe axa c&ii sau cu 0 inclinare de 1/6 fat de axa acesteia, in linie continua pe toata lStimea imbrac3mintei, conform anexei C. 3.3.3.2 Rosturile transversale de constructie se realizeaza pe toata lajimea si grosimea imbracamintei cand se intrerupe turnarea betonului, contorm anexei D, astfel incat s& rezulte o dala de cel puyin 3 m lungime. 3.3.3.3 Rosturile transversale de dilatatie se executa perpendicular pe axa benzii de beton, pe toata latimea si grosimea imbracamintei, conform caietelor de sarcini, in urmatoarele conditii: = la capetele tablierelor sau placilor viaductelor, podurilor, podetelor etc; + la capetele curbelor avand raze sub 300 m, in punctele de tangent’; in punctele de schimbare a declivitatilor, in care proiectul nu prevede racordari convaxe, conform STAS 863; - in aliniament, ta distante de circa 100 m, in cazul in care imbracamintile din beton se executa pe fundatii din balast, piatra sparta sau materiale granulare stabilizate mecanic gi fa temperaturi mai mici de 15°C. Rosturile transversale de dilatatie se executd cu gujoane avand lungimea de (500...600) mm gi diametrul de 25 mm, dispuse perpendicular pe rost, la jumatatea grosimii datei si la echidistanye de 300 mm, conform anexei E. 3.3.3.4 Rosturile de dilatatie se executd sub form’ de panouri prefabricate din scdndur& de lemn de esens3 moale f8r3 noduri, ce se fixeaza in locurile prestabilite, direct pe fundatia imbracamintei, astfel incat gujoanele '88-$i mengina pozitia in plan orizontal si vertical, iar betonul s8 nu patrunda pe sub scandura sau pe la capetele acesteia in timpul vibrarii. Ulterior, betonul existent deasupra scdndurii, este indepartat prin executares a dou’ taieturi paralete, distantate fa (25...30) mm intre ele pana la nivelul superior al aceste 3.3.4 Taierea betonului intérit se executa imediat ce acesta permite, intr-un interva' de timp de (6...24) h de Ja punerea sa in oper’, conform tabelului 2. SR 183-2 Tabelul 2 Tip ciment Temperatura aerului, °C 5.13 13...22 12...30 142,6; 142,58 (12.24) h (8...12) (6...8) cD 40 (18...24) h (10...18) h {8...10) h NOTE 1 - Ir caaul defoctatii masini de tat rosturi sau of scddoril rapide a umiditSti relative @ aerulul, se tele cu magina de rozerv’ in priml rind fiocare al treilea rost, ravenindu-se apo pentru téierea coloralte rosturi, 2 - Rosturle transversale de contractie se tele ineintea rosturier longitudinela do contracta, fir8 ¢ dep intervalul de 24 h. jere cu discuri diamantate in betonul intarit si tratate je produse: 3.3.5 Etansarea tuturor tipuritor de rosturi realizate in prealabil cu grund, se realizeaz’ cu urmatoarele tipi + masticuri bituminoase, monocomponente (la cald); - chituri elastice, monocomponente sau bicomponente {amestecate inainte de utilizare) pe baz’ de poliuretani, de polimer sulfidic (tiokol) sau de siliconi (ta rece); + profile de neopren. 4 REGULI $I METODE DE VERIFICARE A CALITATII LUCRARILOR Conform SR 183-1, capitolul 4. 5 PRESCRIPTII SPECIALE Conform SR 183-1, capitolul 5, cu urmatoarete precizari: 5.1 Gujoanele utilizate pentru armarea rosturilor transversale de contractie si constructie, precum si de dilatatie, trebuie s& fie plasate si mentinute pe durata betondrii intr-o pozifie strict paralela {in plan vertical si orizontal) cu axa dalei: = fie automat, prin infigerea lor prin vibrare in betonul proaspat compactat de c&tre masina cu cofraje glisante; - fie manual, recurgand la suporturi metalice prefabricate uzinal sau in situ, fixate de fundafie astfel incat s& fu poata fi deplasate in timpui betonarii, 5.2 Rosturile de constructie se taie dup3 deschiderea acestora. 5.3 Produsele utilizate ca fund (pat) de rost trebuie s3 fie compresibile, neputrezibile, rezistente la temperaturi ridicate specifice produsetor de etansare la cald a rosturilor si s8 nu interactioneze cu produsele de etangare la rece a rosturilor. : 5.4 Profilele de neopran utilizate pentru etangarea rosturilor trebuie s& aib’ o grosime minim’ de dou’ ori mai mare decat deschiderea rostului si s8 permit’ lipirea acestora de peretii laterali ai rostul 5.5 Marcarea daleior se executa ta data punerii betonului in oper’ si consté In inscrierea prin stantarea suprafetei betonului proaspat pe 10 mm adancime a unor cifre de 10 cm inaltime, amplasate in zona de colt a dalelor la 30 cm de marginea imbracdmintei, reprezentand numsrul de ordine al dalei. SR 183-2 6 RECEPTIA LUCRARILOR Conform SR 183-1, capitolul 6, SR 183-2 ANEXA A (Normativad : ANEXA A Rost login de exmtractie (Normativ) Dimenaiuni in mitimetri A roat_traneversat tronsvarsa! ' 750

S-ar putea să vă placă și