Sunteți pe pagina 1din 4
DnisTeRUL EDUCATE INSPECTORATUL $COLAR JUDETEAN CLU} GRAFIC PRIVIND ORGANIZAREA $1 DESFASURAREA ETAPELOR DE MOI ‘OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTEIRE bp INVATAMANT PREUNIVERSITAR, AUGUSE-SEPT Unrest, a inspgtoratl sola, ererilr de dase fn interes fvaijimantu petra restrngre nesoujonats a cadrelor didactic titular, a chror rest Uransfer, ceretlor cadrelor daeice care sold completarea nor invading Tneeistrarea, lx unite de vat, a acordurtor pentru detagare fh interes invita Antu 22 august 2017 Organizarea si desfisurarea probelor practie/orale in profil postu Pentru consituirea comisilor de evaluare pentru probe practice/orae,cadrele dilactice titular aftate fn ‘Sittin de a deupa prin detasre bn iersulinvitamdntului/detayareinintersil iundtimdntului cu vestringere nesoluionatt/completare_de_catdra,_posveatedrd care neceslid probapractleWoralt se vor_adresa ‘compartinentuluiresurse wmane, bir nr.10, in perioada 17-18 augus 2017, Excepte cudrele dactce care se detsenzd pe posturVeatedre sinilare, Graflet desfiguririiprobelor practce/ orale pe discipline, vai afigat in deta de 21 august 2017; “Termen: 22. i, fn funciile de conducere, indrumare si control Numirea, prin detasare fn interesul fava Perionda 21-28 august 2017 neocupate prin concurs: Disewia desagare esul invataminealt in eonsiite de administrate ale unitafilor de avajamant, transmiterea listel eadrelor didactice detagate fa in Invitimantului fnsotite de acorlurile si dosarele aeestora Ia inspectoratele seolare pentru Asciilor; Pevioada: 21-24 a Nott. In mod exceptional, cadvele diductice care: 1 ‘nu au depus cereri de insriere pentru detasare la cerere, tn perioada 16-22 mai 2017, mal pot depune cereri de insriere pentru deasare la cerere, prin concurs specific, in perioada 21-22 angust 2017. 2 mau depus cerer de prelangire a durael contactor indviduate de munca pe perioada determina aud {scolar 2017-2018, periona 16-22 ma 2017, ml pot depune cerertuperioada 21-22 august 2017. 3. candidat care nau depus cereri pentru angajare pe period determina in anal scolar 2017-2018, in pperioada 16-22 mal 2017, mal potdepune even prlouda 21-22 august 2017 Perioal 21-22 angus 2017 Reactualizarea list postuilordidscticeleatedelor vacantetezervate ea wrmare a. sprobaidetstilor in Steresl Tnvajamnull; "Terme 25 august 2017 ‘Organizarea si desiurareaprotelor practce/orale in profilul postlui; Pentru consttuiren comisilor de evaluare pentru probele practice/orate,eadrele didactce dare aftate Dn statin dea ocupa prin detasare la cerere, prin concurs specifi, prin suplinve, post/ewedrd care necesiti proba ‘pewcticioraldse vor adress compartinentuluiresurse umane, biroul w.10, tn perloada 17-18 august 2017; Excentiecadvele ddatice care se detaseuzd pe posturientedre silanes Grafieuldesfisuriviprobelor prictce/ orale pe discipline, vafiafiyat tn data de 21 angust 2017s “Terme: 22 august 2017 INISrERUL EDUCATHEL ‘NATIONAL INSPECTORATUL §COLAR JUDETEAN CLUJ Solujionarea in gedingi de repartizare, a eererlor de completare a normet didaetice, fn alte unit de ‘vad de dcp incre ania pee exrngene nsf. Repartizarea, in yedin( de repartizare, a cadrelor didaeticettulare prin detaare la cerre prin continutate i decagarea la cerere in ordinea desrescatoarea medilor; Conform grajenlul care va aja Iu data de 24 august 2017 ‘Termen: 28 august 2017 Reactuaizarea list postrilor didaeticefeatedrelar vacanelrezervate ea unmare a solujoniti deasiitor la cores Zilele: 28 august 2017 Repartizarea candidafior care au obginat eel puyin media de repartizare 7 (Sapte la concurs national de ‘ocupare a posturlor didacicleaadrelor vacantelrezervate in Tavafamnintul prewniversitar, ssivnea 2017, in ontinen descresctoae a medilor ce repaizare, avind priovtate candidat care beneficial si de prelungirea urate contracelorindiiduale de mined fo anu scolar 2017-2018 in baza mediet de repartizare a (Gupte) Ia concursurite nationale d= ocupare a postuilo didaeticfcatedrelr yacantelrezervate fa fav preuniversitar, sesame 2016 yisau 2015, respecty 2046, 2018, 2014 sisau 2013 pentru invifitori insti profesor’ pentra ivatimsnt primar in conde din Metodologie;, Repartizarea postrtordidactcectetelor rimase vacantelezervite [a nivellinspectoratul cola, acanidailor ‘eu mea de repatizae minum 7 (ple) la concurs din sesknes 2017, conform at. 61 ain. (9) din Metodologie, Conform graficut care va. aig tn data cde 24 august 2017 “Terme: 28 august 2017 Not Incepind eu data de 28 august 2017, priovtate ta ocuparea posturitordidactie’atedrelor vacante/recervate, In toate sedinele de repartzare, precum si dp inceperea cursurtor, au fn ordine cadrele didactic tulae eu reducerea de activate nesoluionats $i cule didactic care boneficieg de prengiren contact inva de ‘munei pe perioada determinatt conform prevederilr ar 60 din Metodolgie. Repartizarea, in gedingl publi, a cadrelor didactice titulare prin detasare la cerere prin concurs specific in ordinea deseresedtoarea punetajelor. Termen: 29 august 2017 Reactualizarea liste postrilor ddactcefestedeelor vacanteftezervate ea urmare a solujonaii detail Ja corre; “Termen: 29-30 august 2017 Repartizareaeadretor didacice eae indeplinese conijile privind prelangirea duratci coniractelorindividuale de mune, tn anal solar 2017-2018, conform art. 60 $185 din Metodologie, ‘Termen: 29 august 2017 Repartizarea posturilor didactceestedelor rimase vacantelrezervate, 1a nivelul inspectoratulgeolar, conform art 90 din Mctodologie; Zilele: 30 931 august 2017 Depuncrea dosarslor pentru incadrare in regim de sumullplath ew ora ta unitiile de invatamnt sla Inspeetoratalyeolars erioada: 1s septembrie 2017 Depunerea gi inrepistarea doserclor candidatilorprevizufla at 84 alin, (13) care solicit detsare la cerere ‘in baza punetajulu sa candidal eae nu au depus dasa in etapole anteriore; ZHele: 1 gl septembrie 2017 Aiatea punctajelor I inspeetoratl yeolne, “Termen 5 septembrie 2017 Depunerea contesafilor Ia paneje la inspectoratal solar Termen: 5 septembrie 2017 Soluyionareacontestailor, atisarsapunetaetor finale Ie ispectoratul scolar; ‘Termen: 6 septembrie 2017 Awibuiea orelor vacantefezervte fa vegim do plata cu oraleumul porsonalulul didactic titular fa nvelul nial de favajamint, prin decize a dieectorlorunitijilor de inajimdnt g acordarea avizalul pentefacadrare {in regim de plata eu orveunul personaluli didactic titular din alte unitii de invajamnt, personal didactic Terme: 5 septembrie 2017 soca si personaluli didactic pensionat, INISteRUI EUCATIEA NATIONAL INSPECTORATUL §COLAR JUDETEAN CLUJ “Transmitera, la inspectoratl solr, ste postr didscteeenttrlorvacantelezervate complet incomplete amase noocupate, a tse posturio”ddaciceeatedesor pate tn reg de plat eu urveunul liste postr idacceeaedrelor vacanteezervae complete gi incomplete ramase neoeupale datortt neprezentiri la post a cmidafor repaizali tn clapele ateioare; acordaren avail pent incaare fn regin de plata et our Personal didactic angst cu cosact ndividl de mune p peioadt determina inal unate de ivan Fesctualizaea fisted postuslor didaice rimase vocantckezervate reeewalizarea iti postulordidactice imase icuntleervates Termen: 6 septembrie 2017 Repartizare candidailor confo-m prevederilor art 94 alin (5) din Metodotogie; Reparizarea candidaior conf prevederilor art 96 alin 2) din Metodologie; Repatizarea eandidatilor conform art 12 alin. (1) si 2) din Metodologie; Geupares posturilor didacticeleatedrelor rimase vacantelezervate, conform art. 103 alin, (1). din Metodatogie; “Termen: 8 septembrie 2017 Avibuirea orelor vacantelezerate in regi de plata cu ora personalulu didactic angajat eu contact ndvidual ‘de munca pe perioads determina, prin decizie a ditetrilor unitiflor de tavifamdnt si ansinitere situa Ie inspectorate geolare; reactalizare listl posturilor didactice rimase vacante/tezervate Terme 11 septembrie 2017 Emiterea si comunicareadeeizlor de repatizare pe pesteated Perioada: 8-11 septembrie 2017 Not: fv perioada 31 augas-8 septembrie 2017 se pot efectua detasiri in interesul twajimantuut, ‘conform preveterlor art. 82 alin, ()43) din Metodologle, pentru cadrele ttlare anterior concursului ‘najional de oeupare a posturiir de ocupare a pasturlordidaciceeatedrelor vacunte/rezervate in tnvdgionintul ‘preuniversitar, sexiunen 2017, precum si peniru cadrele didacice debutante repartzate pe posturd Midactice’caedre sacante publieate pentru angajare nedeterminati, incepind cu 1 septembrie 2012, 2013, 2014, 2015 sau 2016, care au promovat examenul national pentru obfineren deftalisart tavatamant, ‘seslunea 2017. Acestedetasiri nu se considera fn afara Calendarutui si nu se analizeait in cadrul comisilor paritare constiuite la nivelul inspectoratelor scolar, lar pentru aceste detasiri wu este necesar avicul Ministerului Educatiel Nationale 2) depuncrea i nregitarea desaelor, aidan revaltarea fglor desire; Ziel: 1 g4 septembre 2017 1) organizare si desfgurarea ober pratice/orale in profil postu: “Termen:§sepiembrie 2017 ©) desfiguarea probed srisesafgarea realtor, Teemen: 6 septembrie 2017