Sunteți pe pagina 1din 19

K

Dit| L|TIRATURN ROMR|lli

*\tYR %(f
-
Kffi
gk-
NEMIRA
lil
oclp.ryi,

,W
W
ffiwfqW

D|II TiITRffItJRA RONfud

Edilia a II-a
Argument li seleclie

M.lRrus Cnrvu & RouVnNcu

NEMIR,A
Cuprins
Argument.....
r. ixcnpuruRl, IMPLINIRI, iNarlAnl
,,acum de cdndte iubesc"
DANIEL BANULESCU (n. 1960)
Continui sd dai totul pe ultima suti de metri 9
ANABLANDIANA (n.1942)
Cuplu 11

M. BLECHER (1909-1938)
Poem.......................;............. 74
NICOLAE COANDE (n. 79 62)
TAlpi mici.... 16
ROMULUS BUCUR (n.1956)
cAntecel (de deEteptare) ...............,... 18
MIRCEA CARTARESCU (n. 1956)
Era timpul florilor,.......... 79
VSEVOLOD CIORNEI (n. 1955)
De fapt 23
DAN COMAN (n. 1975)
poem de dragoste....... 24
cosrAcHE coNACHr (77 7 8-78 49)
intr-osari.. 26
$TEFAN AUG. DOTNA; .(79222002)
Fipturata... 27
GEO DUMITRE SCU (7920_2OO 4)
$coala frumuse!ii............... 28
MrHAr EMTNESCU (1850_1839)
in ochii mei nimica de azi nu are pret........ 30
$ERBANFOARTA (n.79a2)
Lbreile qui voit mavoix........ 32
B. FUNDOTANU (1893_1944)
Femeie luminoasA.. 33
EMILiAN GALAICU-PAUN (n. 1964)
fost-am goarece de bibliotecd odatd............ 34
MIHAILGALATANU (n. 1963)
CAntarea miresei.............. 35
D. TACOBESCU (1893_1913)
Gavotd..........
37
BocDANIANCU (".;;;:;"'
Dragostea....
MAGDA ISANOS (7916_79 44)
MAnata....... 47
ADRIAN MANrU (i891_1968)
PrimAvarA futuristd ..........
42
ALFRED MO$OrU (789 0 _7932)
N,izuin!5..... 43
ALEXANDRU MU$rNA (19 5 44013)
Lied domestic.................... 44
IoN MURE$AN (n. 1955)
Poem de dragoste (la Satu-Mare) ................... 46
GELLUNAUM (1915*2001)
Zenobia......., 47
IOANA NICOLAIE (n. t974)
intr-un orag de sclipici.... 49
O. NIMIGEAN (n.1962)
peter pan se intoarce.. 5l
rusTrN PANTA (79 6 42001)
Ce frumos arde focul1iu.................
53
ANTON PANN (cca. 17 9 6-tB5 4)
PAnd cAnd nu te iubeam
ION PILLAT (1891-1945)
Aci sosi pe vremuri.. 56
IOAN ES. POP (n. 1958)
* * * (zi
cu stele, ger cu neguri, hat, iubitd, la primblare)'.. 59
CRISTTAN POPESCU (7959 -199 5)
luna de miere..................... 60
OCTAVIAN SOVIANY (n. 1954)
*** (flori de migdal sub pernd gi-npat sunt presdrate)'.. 62
DAN STANCIU (n.1952)
Simetria fierbinte................ 64
LIVIU IOAN STOICIU (n. 1950)
Zice, bAnd dintr-un pahar de plastic... 66
VIRGIL TEODORESCU (1909_1987)
Garoafa convulsivi........... 67
TRTSTAN TZARA (189 6-79 63)
Insomnie..... 68
LUCIAN VASILESCU (n. 1958)
Playboy........ 70
ALECU VACARESCU (cCA. \7 60 _77 99)
Oglinda........ 72
ELENA VACARESCU (786 4_79 47 )

Molcoma fi1o2ofie.............. 74
ToNVTNEA (7895-1964)
Voluptas...... 76
MIRUNAVLADA (n.1986)
Auriu............ 77
ILARI E VORONCA (79 03_79 46)

Invitalie labal........... 78

2. INDOIELI, INSINGURARI, INCTTNTNNT


,dat mi- e sd ple c din iubire"
GRIGORE ALEXANDRESCU (1810-1885)
Suferinfa..... 81
DIMITRIE ANGHEL (787 2_7974)
Scrisoare..... 83
TUDOR ARGHEZT (1880_1967)
Dragoste 14r2ie............ ...................:.... g4
CEZAR BALTA G (7939 -79 97 )
Celei care se indepArte azacuo floare
a uitarii in mAini
86
MARTABANU$ ttsti-tBs,sj
Scrisoare..... gB
EMILBRUMARU (n.1939)
CAntec naiv.............. gg
CONSTANTA BUZEA (79 472012)
La fel de lin ca mAinile prin mAneci.................... gO
ION CARATON (1923-i986)
Interludiu.... gl
NINA CASSIAN (79242074)
Voiam sd rdmAn...... 93
RUXANDRA CESEREANU (n. 1963)
avaria........... 95
DOMNICA DRUMEA (n. t979)
2dpadd.......... s7
IONELCIUPUREANU (n. 1957)
Am fos1................................ 98
MARIANA CODRUT (n. 1956)
poem despre dragoste...... gg
RADU CoSAgU (n. 1930)
Nu faci nimic pentru mine............. 100
TRATAN T. CO$OVET (79542014)
Cina cea de tain5.............. 103
PETRU CRETTA (1927 -7997 )
Ne-am intrebat de-atAtea ori.................. 106
ANADRAGU (n.7976)
dragoste nu................... l0g
AUREL DUMTTRA$CU (1955-i990)
Toamna congestionatd de nopti....... 110
TEODORDUNA (n. t9S1)
IstoriamAinilor....... tii
ELENA FARAGO (i878-1954)
Iubegte-mi mAinile gi ochii....."'. 113

FLORIN IARU (n. 1954)


Stereoscopie sau 143 de cuvinte... 115

NORAIIIGA (n.193i)
inimi albastri.....'..'..."..... 717

VINTILA IVANCEANU (1940_2OOB)

Moartea trubadurului."... f 18

MARIANA MARIN (1956-2003)


Elegie XII 720
ANGELAMARINESCU (n' 1941)
B1ues............. 721
VIRGIL MAZILESCU (79 42_7984)
vei auzi d"in nou: fii inima mea....'...'..""""" 723
GABRIELA MELINESCU (n. 19 A2)
toati gura...."....."'.'..'..
CAntec cu 724
IONMINULESCU (1881_1944)
Celei care minte......'..... 725
FLORIN MUGUR (7934-7997)
DesPdrlire 728
VIOREL MURE$AN (n. 1953)
Coline reci...........'...' 729
(1903-1974)
$TEFAN ROLL
i3o
Etc. ^............,,.
ANDRAROTARU (n.1980)
PAni la tine i31
DAN SOCIU (n.1978)
*** (as vrea s[-!i pot vorbt) ....... 133

MARIN SORESCU (1936-799 6)


SonetulXX. 734
RADU STANCA (79204962)
De ce dai voie vAntului.... 135

PETRE STOICA (i931-2009)


Dupa Plecarea 1a....."....." 136
FLOAREA
TUTUTANU (n. 1953)
Hot Line
138
MrHAI URSACHI (rg 41_2004)
pe o piatrd de pe
__ ]5iscrin13e !drm... 740
IENACHITA VACARE SCU (77 40_17
97 )
*** (ZiIeIe
ce oifloA...........
741
VASILEVLAD (n.t94t)
Despdr!ire..
742
:. inilnnsARl, INToARcERI, INSEMNARI
,,unadaoslaiubire"
GHEORGHE A Z AP (7s3s 2014)
Dat imi aduc amintet ......................
r47
G. BACOVTA (1881_i957)
Vae SoIi.......
149
T.o. BOBE (n.t969)
Amintirea de dragoste a lui nea Gice................................ 150
_,_
LUCIAN BLAGA (1895_1961)
CAntecul focului......... 152
GEO BOGZA (1908_1993)
xvl...............
754
RADU canrvrcr in.;;;
sonetul xcvll....................
156
SVETLANA CARSTEAN (N. 19 69)
*'*(Adevdrul
e ci niciodate n_am
$tiut sd aproximez
distanfele)...
757
EUGEN CTOCLEA (1948_201 3)
Love Story...
159
LEONTD DrMov (7926_7987 )
Cumpdrituri .....................
761
MIRCEA DTNESCU (n. 1950)
CAntec de inimd albastrd.......
163
ADELA GRECEANU (n. 1975)
Provinciala.
165
LETITIA ILEA (n. 1967)
dupd multd vreme.............
167
CEZAR TVANESCU (1941-2008)
Pirul cel mai lung din lume................. 169
MTRCEA TVANESCU (1931-20i 1)
heathcliff plAngAnd........ 777
T.S. KHASIS 6.7975)
*** (ne
ltneam de mdnd ca doi tndragostili pi chiar credeam
ca-iaga) 773
CLAUDIU KOMARTIN (n. 1983)
ca un poet dintr-un film coreean........ 175

$TEFAN MANASIA
(n. 7977)
Taurul mecanic................. 777
MARIN MALAICU-HONDRARI (n. 7977)
Ce se trece sub ticere 180
roN MoNORAN (1953-1993)
116"""""""" 782
MIRON RADU PARASCHIVESCU (191 1_i971)
Amar............ 184
BOGDAN O. POPESCU (n. 1971)
nostalghia... 186
c.A. ROSETTI (1816-1885)
A cui e vina?...................... 188
NrcHrTA STANESCU (1933-1983)
Evocare........ 190
THEODOR $ERBANESCU (i839-1901)
Umbra.......... .....................'....'..: 191
IULIANTANASE (N.1973)
Cum aq putea oare si te uit?...... 192
coNSTA NT TON E GARU (79 79 -79 52)
Femeia cafenie.................... 193
NICOLAE VACARESCU (1784_CCA. 182 5)
ln rai fdrd tine,.............. 195
ALEXANDRU VLAD (1950-201 5)
Poem......,....,. 796
SORIN GHERGUT (n. 1973)
Sonet (take 2) .......... 198
1. 1NCEPUTURI, 1MPLINIRI,
iNaLTARI

,,ecum de cdnd te iubesc"


Conttnua sa dai totul pe ultima sutd de metri

Ei, cum sd nu gtii? Tu gtiai g


tale
$i o qtiai cu fiecare din celulele
3
CumdupAo ori de stat impreunilacoadi 3
Ne cuprinde o puternici dorinlA sexualA
h

,
Te ingf,lbeneai gAfdiam E
Ei nu reugeam sd ajungem decAt
pAn la lift ,Z

gimi-nnebunegti E
imi treci degetele peste tAmple gi m5.-nnebuneqti 3
Vorbind incet gi deschizi gura
Pini ce apuc sd vid intestinele tale
Nervoase gi sAcAite Ei gata

$i plesnind din cozi


$i aEteptAnd sd te iau

Cum sd nu gtii?
Egti mai frumoasd cu doul degete decAt orice
femeie
Mai fierbinte mai adAncA mai tandrd
DecAt oricare altd femeie din lume
Dacd degetele tale n-ar fi deja numdrate
Dacd sAnii tdu n-ar fi decAt cele doud porecle
Date lie de Dumnezeu
Din zilele in care Dumnezeu fdcea carne

$i mduluieEti
imi strigi numele te apropii de mine gi mAuluiegti
in camera trupului tdu am totdeauna fotoliile
din falA de la televizor
in pat am patul
in bucdtdrie am trepiedul vienez pentru cafea
Dar te ingdlbenegti
GAfAim

$i nu reugim s-ajungem decAt pAn'la lift


Te ooi tubi pdn, la sfdrgttul patului, 7993
CUPIU

Unii tevAd numai pe tine, e{


$
o.
Allii ma vAd numai pe mine, i

Ne suprapunem atAt de perfect


incAt nimeni nu ne poate ziri deodatd z
$i nimeni nu indrdznegte sd locuiascS. H
z
pe muchia
FI
@
De unde putem fiv5.zufi am6.ndoi.
T\rvezi numai luna, z
Eu vAd numai soarele,
Tu duci dorul soarelui,
Eu duc dorul lunii,
St5.m spate in spate,
Oasele noastre s-au unit de mult,
SAngele duce zvonuri
De lao inim[la alta.
Cum eEti?
Dacd ridic bralul
$i-l intind mult inapoi,
i1i descopAr clavicula dulce
Si, urcAnd, degetele ili ating
Sfinteie buze,
Apoi brusc se-ntorc si-mi strivesc
PAnd la sAnge gura.
Cum suntem?
Avem patru brale sd ne apdrdm,
Dar eu pot sd lovesc numai dugmanul
din fafa mea
$i tu numai dugmanul din fala ta,
Avem patru picioare sd alergim,
Dar tu pofi fugi numai in partea ta
$i eu numai in cealaltd parte.
Orice pas este o luptd pe viafd gi pe moarte.
Suntem egaii?
Vom muri deodatl sau unul va purta,
inca o vreme,
Cadavrul celuilalt lipit de et
$i molipsindu-l ient, prea lent, cu moarte?
Sau poate nici nu va muri intreg

$i va purta-n eternitate
Povara dulce-a celuilalt,
AtrofiatA de vecie,
CAt o cocoaqd,
CAt un neg...
Oh, numai noi cunoagtem dorul
De-a ne putea privi in ochi

$i-a infelege astfel totul,


Dar stim spate in spate,
Crescufi ca doud crengi
$i dacd unul dintre noi s-ar smulge,
Jertfindu-se pentru o singurd privire,
Ar vedea numai spatele din care s-a smuls
insAngerat, infrigurat,
Al celuilalt.
O ctombrie, noiembrie, decembrie, \97 2
Poem
+ ,,
a
mr Invelisultdu
i Ca o pasdre in cuibul inimii

sR
In rOuri de sdngete scalzi
gi zbori prinvdrful degetelor mele
&'
F:l

H cAnd nleci

:
I
Corpul regdsegte infinita lui greutate
gi peisajul deschis beant
inseamndlipsata

Cu mAini adAnci ca nigte panere


Mi scoli din oceanul somnului
$i capul imi sunA ca o scoicd

Tu piatrd aruncatd in lac


Tlr cerc de apd pdrdsindu-te
Poate cd aEteptAndu-te va invia
Cadavrul unui cuvAnt
$i el cu lanterna lui oarbA m6vaplimba
Prin noapte

PArul tiuva fi intunericul ei


$i eu m[voi cufundain umbre
Corp transparent,7934
Talpt mi"ci

N Tilpi mici, zapadadin curte aratd cd ai trecut pe aici


o.
az'noapte,
;
umerii tdi dezgolifi luminau un imperiu,
Fl
H sertare pline cu sdrutdri mici impachetate atent,
z
luna crdpatd
(J
F! se varsa in patul in care nu pot dormi
FI preocupat sd infeleg cdrdrile filozoficesti ale trupului
o
(J
gi delicatele sale contorsiuni,
z
nu te pofi scufunda de dou.il ori in apele
aceieiagi femei,
nu pofi gAndi la fel despre doud ndluci,
nu pofi scrie la fel in pagina dubld,
tdlpi mici invadeazd asternutul, scrisul gi ceva nu poate
fi numit direct in poem.
Nu e ciudat cd scriu despre tine in timp ce sunt citit
de trei femei
fdrd ca ele si se cunoascd?
Tu numegti asta trinitate absentd?
Euvoi abandonaorice pretenlie de a-i spune
cumva.
Cartea se scrie,
pagi mici pe zlpada sub care adoarme infamia
in vreme ce mAinile te cautd intr-un vas de argint
rdsturnat.

Femeia despre care scriu, 20\0

i
i,