Sunteți pe pagina 1din 75

S.C. ELHAZ CONSULT S.R.L.

TRGOVITE
Raport de mediu - Actualizare Plan Urbanistic General i Regulament Local de Urbanism
Comuna Runcu, judeul Dmbovia
__________________________________________________________________________________

RAPORT DE MEDIU
Actualizare Plan Urbanistic General i Regulament Local de Urbanism
Comuna Runcu, judeul Dmbovia
CUPRINS

CAPITOLUL 1. EXPUNEREA CONTINUTULUI


1.1. Informaii generale
1.2.Denumire proiect
1.3. Titular proiect
1.4. Proiectant
1.5. Autor atestat
1.6. Informatii despre documentele/reglementarile existente privind planificarea/ amenajarea
teritoriala a comunei
1.7. Fundamentarea proiectului oportunitate
1.8. Relatii de conexiune zonale
CAPITOLUL 2. ASPECTE RELEVANTE ALE STARII ACTUALE A
MEDIULUI
2.1.Localizarea geografica i administrativa
2.2. Condiiile naturale din zona amplasamentului
2.3. Condiiile geologice
2.4. Conditii climatice si topoclimatice
2.5. Peisajul natural
2.6. Factori de risc natural
CAPITOLUL 3. CARACTERISTICILE DE MEDIU ALE ZONEI POSIBIL A FI
AFECTATE-IMPACTUL ACTIVITILOR DIN PUG ASUPRA MEDIULUI
3.1. APA
3.1.1. Apele subterane i de suprafata i utilizarea resurselor de apa
3.1.2. Managementul apelor uzate
3.1.3. Prognozarea impactului
3.2. AERUL
3.2.1. Date privind clima i topoclima
3.2.2. Surse i poluanti generati
3.2.3. Prognozarea poluarii aerului
3.3. SOLUL
3.3.1. Conditi pedogeografice locale
3.3.2. Surse de poluare a solurilor
3.3.3. Prognozarea poluarii solului
3.4. GEOLOGIA SUBSOLULUI
3.4.1. Exploatarea resurselor subsolului

1
S.C. ELHAZ CONSULT S.R.L. TRGOVITE
Raport de mediu - Actualizare Plan Urbanistic General i Regulament Local de Urbanism
Comuna Runcu, judeul Dmbovia
__________________________________________________________________________________
3.4.2. Prognozarea poluarii subsolului
CAPITOLUL 4. ARII DE PROTECTIE SPECIALE
CAPITOLUL 5. OBIECTIVELE DE PROTECTIE A MEDIULUI RELEVANTE
SI CONSIDERATII DE DE MEDIU
CAPITOLUL 6. POTENTIALE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA
MEDIULUI
CAPITOLUL 7. POSIBILE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI
N CONTEXT TRANSFRONTIERA
CAPITOLUL 8. MASURILE PROPUSE PENTRU A PREVENI, REDUCE I
COM-PENSA EFECTELE ADVERSE ASUPRA MEDIULUI
8.1.Masuri de diminuare a efectului asupra apei
8.2.Masuri de diminuare a efectului asupra aerului
8.3.Masuri de diminuare a efectului asupra solului
8.4. Masuri de diminuare a efectului asupravegetatiei si faunei
8.5. Conservarea resurselor naturale
8.6. Msuri de diminuarea impactului asupra factorului social economic (populatia)
8.7.Schimbari climatice
8.8. Patrimoniul cultural
CAPITOLUL 9. EFECTUAREA EVALUARII
CAPITOLUL 10. MASURI PENTRU MONITORIZAREA EFECTELOR
SEMNIFI-CATIVE ALE IMPLEMENTARII PLANULUI
CAPITOLUL 11. REZUMAT NETEHNIC
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE

2
S.C. ELHAZ CONSULT S.R.L. TRGOVITE
Raport de mediu - Actualizare Plan Urbanistic General i Regulament Local de Urbanism
Comuna Runcu, judeul Dmbovia
__________________________________________________________________________________

RAPORT DE MEDIU
Actualizare Plan Urbanistic General i Regulament Local de Urbanism
Comuna Runcu, judeul Dmbovia

CAPITOLUL 1. EXPUNEREA CONTINUTULUI


1.1. Informaii generale
1.1.1. Lista prescurtarilor
1. ANPM Agentia nationala pentru protectia mediului
2. APM Agentia pentru protectia mediului
3. ARPM Agentia regionala pentru protectia mediului
4. CF Carte Funciara
5. CJ Consiliul judetean
6. CMA Concentratie maxima admisa
7. CSC Comitetul special constituit pentru efectuarea etapei de incadrare
8. DA Directia apelor
9. DSP Directia de Sanatate Publica
10. EIM Evaluarea impactului asupra mediului
11. EM Evaluare de mediu
12. GA Gospodarirea apelor
13. GL Grup de lucru
14. HG Hotarare de guvern
15. ISU Inspectoratul pentru situatii de urgenta
16. L Lege
17. MMDD Ministerul Mediului si dezvoltarii Durabile
18. ONG Organizatie nongurvernamentala
19. Ord Ordin
20. OUG Ordonanta de urgenta
21. PLAM Plan local de actiune pentru mediu
22. POS Plan operational sectorial
23. P/P planuri si/sau programe
24. PUG Plan urbanistic general
25. PUD Plan urbanistic de detaliu
26. RLU Regulament local de urbanism
27. RM Raport de mediu
28. SEA Evaluarea de mediu pentru planuri si programe (evaluare strategica de mediu)
29. SGA Sistemul de gospodarirea apelor
30. UE Uniunea Europeana

1.1.2. Glosar de termeni si expresii


Termenii specifici utilizati n aceasta lucrare sunt cei definiti n actele normative relevante, n
vigoare:

3
S.C. ELHAZ CONSULT S.R.L. TRGOVITE
Raport de mediu - Actualizare Plan Urbanistic General i Regulament Local de Urbanism
Comuna Runcu, judeul Dmbovia
__________________________________________________________________________________
accident ecologic - evenimentul produs ca urmare a unor neprevazute deversari/emisi de
substante sau preparate periculoase/poluante, sub forma lichida, solida, gazoasa orisub forma
de vapori sau de energie, rezultate din desfasurarea unor activitati antropicenecontrolate/
bruste, prin care se deterioreaza ori se distrug ecosistemele naturale si antropice (Legea
265/2006, art. 2);
arie/sit - zona definita geografic exact delimitata (OUG 195/2005, art. 2);
arie naturala protejata - zona terestra, acvatica si/sau subterana, cu perimetru legalstabilit si
avnd un regim special de ocrotire si conservare, n care exista specii de plante si animale
salbatice, elemente si formatiuni biogeografice, peisagistice, geologice, paleontologice,
speologice sau de alta natura, cu valoare ecologica, stiintifica sau cultural deosebita (OUG
195/2005, art. 2);
arie speciala de conservare situl de importanta comunitara desemnat printr-un actstatutar,
administrativ si/sau contractual n scopul aplicarii masurilor de conservarenecesare pentru
mentinerea sau restaurarea la o stare de conservare favorabila ahabitatelor naturale si/sau a
populatiilor speciilor pentru care situl este desemnat (OUG57/2007);
biodiversitate - variabilitatea organismelor din cadrul ecosistemelor terestre, marine,acvatice
continentale si complexelor ecologice; aceasta include diversitatea intraspecifica,
interspecifica si diversitatea ecosistemelor (OUG 195/2005, art. 2);
cele mai bune tehnici disponibile - stadiul de dezvoltare cel mai avansat si eficientnregistrat
n dezvoltarea unei activitati si a modurilor de exploatare, care demonstreazaposibilitatea
practica de a constitui referinta pentru stabilirea valorilor-limita de emisie nscopul prevenirii
poluarii, iar n cazul n care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce n ansamblu emisiile si
impactul asupra mediului n ntregul sau (Legea 265/2006, art. 2);
certificat de emisii de gaze cu efect de sera - titlul care confera dreptul de a emite otona de
dioxid de carbon echivalent ntr-o perioada definita(Legea265/2006,art. 2);
deseu - orice substanta, preparat sau orice obiect din categoriile stabilite de legislatiaspecifica
privind regimul deseurilor, pe care detinatorul l arunca, are intentia sau areobligatia de a-l
arunca (OUG 195/2005, art. 2);
deseu reciclabil - deseu care poate constitui materie prima ntr-un proces de productiepentru
obtinerea produsului initial sau pentru alte scopuri (OUG 195/2005, art. 2);
deseuri periculoase - deseurile ncadrate generic, conform legislatiei specifice privindregimul
deseurilor, n aceste tipuri sau categorii de deseuri si care au cel putin unconstituent sau o
proprietate care face ca acestea sa fie periculoase (OUG 195/2005, art. 2);
deteriorarea mediului - alterarea caracteristicilor fizico-chimice si structurale
alecomponentelor naturale si antropice ale mediului, reducerea diversitatii sau
productivitatiibiologice a ecosistemelor naturale si antropizate, afectarea mediului natural cu
efecteasupra calitatii vietii, cauzate, n principal, de poluarea apei, atmosferei si
solului,supraexploatarea resurselor, gospodarirea si valorificarea lor deficitara, ca si
prinamenajarea necorespunzatoare a teritoriului (OUG 195/2005, art. 2);
dezvoltare durabila - dezvoltarea care corespunde necesitatilor prezentului, fara acompromite
posibilitatea generatiilor viitoare de a-si satisface propriile necesitati (OUG195/2005, art. 2);
echilibru ecologic - ansamblul starilor si interrelatiilor dintre elementele componente aleunui
sistem ecologic, care asigura mentinerea structurii, functionarea si dinamica ideala a acestuia
(OUG 195/2005, art. 2);

4
S.C. ELHAZ CONSULT S.R.L. TRGOVITE
Raport de mediu - Actualizare Plan Urbanistic General i Regulament Local de Urbanism
Comuna Runcu, judeul Dmbovia
__________________________________________________________________________________
ecosistem - complex dinamic de comunitati de plante, animale si microorganisme simediul
abiotic, care interactioneaza ntr-o unitate functionala (OUG 195/2005, art. 2);
emisie - evacuarea directa ori indirecta, din surse punctuale sau difuze, de substante,vibratii,
radiatii electromagnetice si ionizante, caldura ori de zgomot n aer, apa sau sol(Legea
265/2006, art. 2);
evaluarea impactului asupra mediului - proces menit sa identifice, sa descrie si sastabileasca,
n functie de fiecare caz si n conformitate cu legislatia n vigoare, efecteledirecte si indirecte,
sinergice, cumulative, principale si secundare ale unui proiect asupra sanatatii oamenilor si a
mediului (OUG 195/2005, art. 2);
gaze cu efect de sera - constituenti gazosi ai atmosferei, att naturali ct si antropici, care
absorb si reemit radiatia infrarosie (Legea 124/1994, art.1);
habitat natural - arie terestra, acvatica sau subterana, n stare naturala sau seminaturala, ce se
diferentiaza prin caracteristici geografice, abiotice si biotice (OUG 195/2005, art. 2);
hidrofluorocarbura (HFC) - un compus organic alcatuit din carbon, hidrogen si fluor si ncare
nu exista mai mult de sase atomi de carbon ntr-o molecula (Regulamentul CE842/2006
privind anumite gaze fluorurate cu efect de sera);
instalatie - orice unitate tehnica stationara sau mobila precum si orice alta activitate direct
legata, sub aspect tehnic, cu activitatile unitarilor stationare/mobile aflate pe acelasi
amplasament, care poate produce emisii si efecte asupra mediului (OUG 195/2005, art. 2);
monument al naturii - specii de plante si animale rare sau periclitate, arbori izolati,formatiuni
si structuri geologice de interes stiintific sau peisagistic (OUG 195/2005, art. 2);
oxizi de azot - suma concentratiilor de oxid de azot si de dioxid de azot, masurate n parti pe
miliard(ppb), exprimata ca dioxid de azot n micrograme pe metru cub(O.M. 592/2002, art. 2);
planuri si programe - planurile si programele, inclusiv cele cofinantate de
ComunitateaEuropeana, ca si orice modificari ale acestora, care se elaboreaza si/sau se adopta
decatre o autoritate la nivel national, regional sau local ori care sunt pregatite de o autoritate
pentru adoptarea, printr-o procedura legislativa, de catre Parlament sau Guvern si sunt cerute
prin prevederi legislative, de reglementare sau administrative (OUG 195/2005, art. 2);
plan de actiuni - plan de masuri cuprinznd etapele care trebuie parcurse n intervale detimp
precizate prin prevederile autorizatiei integrate de mediu de catre titularul activitatiisub
controlul autoritarii competente pentru protectia mediului n scopul respectariiprevederilor
legale referitoare la prevenirea si controlul integrat al poluarii; planul deactiune face parte
integranta din autorizatia integranta de mediu (OUG 195/2005, art. 2);
poluant - orice substanta introdusa direct sau indirect de om n aerul nconjurator, carepoate
avea efecte daunatoare asupra sanatatii umane sau asupra mediului ca ntreg(O.U.G. 243/2000,
art. 6);
poluare - introducerea directa sau indirecta a unui poluant care poate aduce prejudiciisanatatii
umane si/sau calitatii mediului, dauna bunurilor materiale ori cauza o deterioraresau o
mpiedicare a utilizarii mediului n scop recreativ sau n alte scopuri legitime (OUG195/2005,
art. 2);
prag de alerta - nivelul peste care exista un risc pentru sanatatea oamenilor n urma unei
expuneri de scurta durata si fata de care trebuie sa se ia masuri imediate, conformlegislatiei n
vigoare (O.U.G. 243/2000, art. 6);

5
S.C. ELHAZ CONSULT S.R.L. TRGOVITE
Raport de mediu - Actualizare Plan Urbanistic General i Regulament Local de Urbanism
Comuna Runcu, judeul Dmbovia
__________________________________________________________________________________
prejudiciu - efectul cuantificabil n cost al daunelor asupra sanatatii oamenilor, bunurilorsau
mediului, provocat prin poluanti, activitati daunatoare ori dezastre (Legea 265/2006,art. 2);
proiect - executia lucrarilor de constructii sau alte instalatii ori amenajari, alte
interventiiasupra cadrului natural si peisajului, inclusiv cele care implica extragerea
resurselorminerale (Legea 265/2006, art. 2);
program pentru conformare - plan de masuri necesare pentru ndeplinirea cerintelor
privind protectia mediului, la termenele stabilite de autoritatea competenta pentru protectia
mediului; programul pentru conformare face parte integranta din autorizatia de mediu (OUG
164/2008, art. 1);
program operational sectorial - document aprobat de Comisia Europeana pentru
implementarea acelor prioritati sectoriale din Planul National de dezvoltare care suntaprobate
spre finantare prin cadrul de sprijin comunitar (OUG 195/2005, art. 2);
resurse naturale - totalitatea elementelor naturale ale mediului ce pot fi folosite nactivitatea
umana: resurse neregenerabile - minerale si combustibili fosili, regenerabile -apa, aer, sol,
flora, fauna salbatica, inclusiv cele inepuizabile - energie solara, eoliana,geotermala si a
valurilor (OUG 195/2005, art. 2);
retea ecologica Natura 2000 retea ecologica europeana de arii naturale protejatecare
cuprinde arii de protectie speciala avifaunistica, stabilite n conformitate cuprevederile
Directivei 79/409/CEE privind conservarea pasarilor salbatice si arii special de conservare
desemnate de Comisia Europeana si conform Directivei 92/43/CEE privind conservarea
habitatelor naturale , a faunei si florei salbatice (OUG 57/2007);
schimbari climatice - schimbari de climat care sunt atribuite direct sau indirect uneiactivitati
omenesti care altereaza compozitia atmosferei la nivel global si care se adauga variabilitatii
naturale a climatului observat n cursul unor perioade comparabile (Legea 124/1994, art.1);
sit de importanta comunitara situl/aria care , n regiunea sau n regiunile biogeograficen
care exista, contribuie semnificativ la mentinerea ori restaurarea la o stare deconservare
favorabila a habitatelor naturale prevazute n anexa nr.2 sau a speciilor deinteres comunitar
prevazute n anexa nr.3 si care contribuie semnificativ la coerenta reteleiNatura 2000 si/sau
contribuie semnificativ la mentinerea diversitatii biologice n regiunea ori regiunile
biogeografice respective ( OUG 57/2007);
sit contaminat zona definita geografic, delimitata n suprafata si adncime, poluata
cusubstante biologice sau chimice (HG 1408/2007);
specii protejate speciile periclitate, vulnerabile, rare sau endemice, care beneficiaza de un
statut legal de protectie (OUG 57/2007);
substanta - element chimic si compusi ai acestuia, n ntelesul reglementarilor legale
nvigoare, cu exceptia substantelor radioactive si a organismelor modificate genetic
(OUG195/2005, art. 2);
substanta periculoasa - orice substanta clasificata ca periculoasa de legislatia specifican
vigoare din domeniul chimicalelor (OUG 195/2005, art. 2);
tratare totalitatea proceselor fizice, chimice si biologice care schimba caracteristicile
deseurilor, n scopul reducerii volumului si caracterul periculos al acestora,
facilitndmanipularea sau valorificarea lor;

6
S.C. ELHAZ CONSULT S.R.L. TRGOVITE
Raport de mediu - Actualizare Plan Urbanistic General i Regulament Local de Urbanism
Comuna Runcu, judeul Dmbovia
__________________________________________________________________________________
valoare limita nivel fixat pe baza cunostintelor stiintifice, n scopul evitarii, prevenirii sau
reducerii efectelor daunatoare asupra sanatatii omului sau mediului ca ntreg, care se atinge
ntr-o perioada data si care nu trebuie depasit dupa ce a fost atins (O.U.G.243/2000, art. 6);
valoare tinta - nivelul concentratiei de ozon n aerul nconjurator, fixat cu scopul evitariipe
termen lung a efectelor daunatoare asupra sanatatii umane si/sau mediului n general,ce trebuie
atins, pe ct posibil, ntr-o anumita perioada (O.M. 592/2002, art. 2);
zona umeda - ntindere de balti, mlastini, turbarii, de ape naturale sau artificiale,permanente
sau temporare, unde apa este statatoare sau curgatoare, dulce, salmastrasau sarata, inclusiv
ntinderea de apa marina a carei adncime la reflux nu depaseste 6 m (OUG 195/2005, art. 2).

1.1.3. Cerinte legale privind elaborarea Planului Urbanistic General si a Raportului de


Mediu
In context European, cele mai importante doua instrumente juridice referitoare la SEA
(evaluare strategica de mediu) sunt:
- Directiva CE 2002/42/CE referitoare la evaluarea efectelor asupra mediului ale anumitor P/P
(planuri si/sau programe);
- Protocolul privind SEA la Conventia privind impactul asupra mediului in context
transfrontiera (Conventia de la Espoo).
Directiva SEA 2001/42/CE art. 1) are obiectivul declarat de a contribui la integrarea
considerentelor de mediu in elaborarea si adoptarea planurilor si programelor, in vederea
promovarii dezvoltarii durabile. Scopul Directivei SEA este acela de a asigura ca efectele
asupra mediului ale anumitor P/P sunt identificate in timpul elaborarii si inainte de momentul
adoptarii acestora.
Directiva SEA a fost adoptata in 2001 si a trebuit sa fie transpusa de statele membre in
legislatia nationala, astfel s-a publicat HG 1076/2004 care stabileste procedura de evaluare de
mediu pentru anumite P/P. In concordanta cu prevederile Directivei SEA, HG 1076/2004
prevede ca SEA este obligatorie pentru anumite P/P si ca pentru alte P/P trebuie determinata
necesitatea de a se supune SEA. Prin Ord. 995/2006 s-a adoptat lista P/P care intra sub
incidenta HG 1076/2004, respectiv a planurilor pentru care trebuie realizata o evaluare de
mediu, in aceasta lista fiind inculse si planurile urbanistice generale.
Directiva Habitate si Directiva Pasari au fost si ele transpuse in legislatia nationala care
prevede ca orice P/P care poate afecta in mod semnificativ o Arie de protectie speciala sau
Arie speciala de conservare, trebuie supus unei evaluari a mediului care sa tina seama de
obiectivele de conservare din aria respectiva.
Etapele procedurii SEA sunt:
- Incadrarea,
- Definirea domeniului,
- Evaluarea P/P,
- Intocmirea RM privind efectele semnificative probabile ale propunerii de dezvoltare,
- Desfasurarea consultarilor cu privire la propunerea de dezvoltare si Raportului de Mediu
aferent (in aceasta etapa se consulta autoritatile de resort si publicul),
- Luarea in calcul a RM si a rezultatelor consultarii in procesul de luare a deciziei,
- Oferirea de informatii publice inainte si dupa adoptarea propunerii de dezvoltare si
prezentarea modului in care s-a tinut seama de rezultatele EM,

7
S.C. ELHAZ CONSULT S.R.L. TRGOVITE
Raport de mediu - Actualizare Plan Urbanistic General i Regulament Local de Urbanism
Comuna Runcu, judeul Dmbovia
__________________________________________________________________________________
- Monitorizarea efectelor implementarii deciziei.
Pentru ca Directiva SEA (2001/42/EC), transpusa in legislatia nationala prin HG 1076/2004,
se coreleaza cu alte Directive care privesc protectia mediului, prezenta evaluare de mediu s-a
raportat constant la aceste acte comunitare:
- Directiva Cadru Apa 2000//60/EC (WDF), care introduce notiunile de Program de Masuri
(sau de Amenajare) si Plan de Management Bazinal, pentru a coordona masurile privind
calitatea apei in fiecare bazin;
- Directiva privind nitratii 91/676/EC, care prevede Programe de Actiune pentru zonele
amenintate de poluarea cu nitrati cauzata de agricultura; programele sunt directionate catre
introducerea anumitor practici agricole;
- Directiva Cadru Deseuri 75/442/EC, care prevede Planuri de Management ale Deseurilor;
- Directiva Cadru Aer 96/62/EC, care stipuleaza ca in zonele si aglomerari in care nivelul
unuia sau mai multor poluanti depaseste anumite valori-limita, se impune implementarea unui
Plan sau Program pentru atingerea valorilor-limita intr-un interval de timp specificat;
- Directiva Habitate 92/43/EC, care are ca scop stabilirea unei retele ecologice europene
coerente, de zone speciale de conservare; scopul este de a recunoaste ca situl respectiv
gazduieste valori naturale care merita sa fie protejate.
Raportul de mediu s-a realizat in baza cerintelor Directivei SEA (Directiva Consiliului
European nr. 2001/42/CE) privind efectele anumitor planuri si programe asupra mediului
transpusa in legislatia romaneasca de Hotararea de Guvern nr. 1076/2004 privind stabilirea
procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe. Continutul Raportului
de mediu respecta prevederile HG 1076/2004, anexa nr. 2 privind stabilirea procedurii de
realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe.
Metodologia utilizata in evaluarea strategiei de mediu include si recomandarea din Manualul
privind aplicarea procesului de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe
elaborat de Ministerul Mediului si Gospodariei Apelor si Agentia Nationala de Protectie a
Mediului, aprobat prin Ordinul 117/2006 si Ghidul privind evaluarea de mediu pentru planuri
si programe de amenajare a teritoriului si urbanism (MMDD, 2007).
RM a urmarit prezentarea aspectelor generale ale PUG, teritoriul acoperit, precum si
activitatile preconizate sa decurga din implementarea PUG, ca: stabilirea noilor folosinte ale
terenului pentru dezvoltare si a regulilor privind dimensiunea dezvoltarii si conformarea cu
legislatia in vigoare; amenajarea si utilizarea terenului; dezvoltarea infrastructurii rutiere si de
utilitati; modificari ale activitatilor economice care pot interveni intr-o sfera mai larga.
In RM s-a facut prezentarea metodelor si tehnicilor utilizate in evaluarea de mediu, corelarea
obiectivelor PUG cu P/P relevante pentru acesta, s-au determinat aspectele de mediu care
trebuie evaluate din perspectiva elementelor cheie ale PUG si s-a facut identificarea
obiectivelor de mediu relevante.
A interesat cu predilectie analiza efectelor semnificative ale planului in zona, datorita
schimbarii folosintei unor terenuri, efecte asupra teritoriului administrativ a localitatilor
adiacente, asupra componentelor mediului si in special asupra zonelor protejate din arealul
analizat. S-au urmarit problemele semnificative de mediu, inclusiv starea actuala a mediului si
evolutia acestuia in absenta, precum si in cazul implementarii PUG. S-au stabilit masurile de
reducere si/sau intarire a efectelor implementarii PUG asupra componentelor mediului, s-au
facut recomandari in acest sens, si s-a propus un program de monitorizare.

8
S.C. ELHAZ CONSULT S.R.L. TRGOVITE
Raport de mediu - Actualizare Plan Urbanistic General i Regulament Local de Urbanism
Comuna Runcu, judeul Dmbovia
__________________________________________________________________________________
Prin Raportul de Mediu s-au sintetizat toate rezultatele si concluziile evaluarii, insa s-au avut
in vedere si consultarile publicului si a autoritatilor de reglementare interesate.
Planul urbanistic general al comunei a fost elaborat in conformitate cu prevederile legale
(Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului cu modificarile si
completarile ulterioare; Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a
teritoriului national, Sectiunea a IV-a Reteaua de localitati cu modificarile si completarile
ulterioare; Ordinul nr. 13 M/1999 pentru aprobarea reglementarii tehnice GP 038/1999 Ghid
privind metodologia de elaborare si continutul cadru al planului urbanistic general.
Pe baza analizei situatiei existente, a modificarilor survenite in folosinta terenurilor din
intravilan, a tendintelor constatate in inbunatatirea teritoriului cu bunuri publice de interes
comun si bunuri de interes privat, a cererilor administratiei locale si a cetatenilor de
modernizare si imbunatatire a conditiilor de locuire, Planul urbanistic general stabileste
directiile evolutiei localitii in concordanta cu alte programe si planuri astfel incat sa atinga
urmatoarele obiective:
- dezvoltare durabila a localitatilor;
- cresterea nivelului de trai;
- imbunatatirea starii de sanatate a populatiei;
- cresterea gradului de educatie in ceea ce priveste protectia mediului prin asigurarea cadrului
organizatoric si de implementare al unor proiecte privind evacuarea apelor uzate, depozitarea
deseurilor, protectia solului.
Planul urbanistic general impreuna cu Regulament Local de Urbanism aferent devine dupa
aprobare act de autoritate al administratiei publice locale pe baza caruia se elibereaza
certificate de urbanism si autorizatii de construire pe teritoriul localitatii.

1.2.Denumire proiect
RAPORT DE MEDIU - Actualizare Plan Urbanistic General i Regulament Local de
Urbanism Comuna Runcu, judeul Dmbovia

1.3. Titular proiect


Consiliul Local al Comunei Runcu, judeul Dmbovia, Strada Principal nr. 17, Cod potal
137400, Tel: 0245 234 003, Fax: 0245 234 218, E-mail: primaria.runcu@yahoo.com,
Website: http://primariaruncu.lx.ro.

1.4. Proiectant
-Proiectant General: S.C. BLOM ROMANIA S.R.L.Subproiectant: S.C. URBANPRO S.R.L.

1.5. Autor atestat


Dipl. Univ. Virgil Manii, nscris n registrul elaboratorilor de studii pentru protecia mediului
n data de 13.04.2010 la poziia 192, inclusiv pentru elaborarea de Rapoarte de mediu.
-Contact: S.C. ELHAZ CONSULT S.R.L. , n calitate de consultant protecia mediului, cu
sediul social in Municipiul Targoviste, Str. Neagoe Basarab, Bl. A1, Sc. C, Ap. 12, inregistrat
la Oficiul Registrului Comertului J15/380/04.04.2006, C.U.I. , telefon: 0747079077, E-mail:
maniti_virgil@yahoo.com.

9
S.C. ELHAZ CONSULT S.R.L. TRGOVITE
Raport de mediu - Actualizare Plan Urbanistic General i Regulament Local de Urbanism
Comuna Runcu, judeul Dmbovia
__________________________________________________________________________________
1.6. Informatii despre documentele / reglementarile existente privind planificarea /
amenajarea teritoriala a comunei
Conform Hotrrii de Guvern nr. 1076/ 2004 se supun obligatoriu procedurii de realizare a
evalurii impactului asupra mediului planurile de urbanism general, prin realizarea unui
Raport de Mediu.
n condiiile vieii din societatea moderna se desprinde concluzia ca aceasta problema trebuie
sa fie tratata cu toata seriozitatea, pentru a asigura sntatea i a ridica nivelul de trai al
populatiei.
Potrivit Hotrrii de Guvern nr. 1076/ 2004 art. 2, pct. e, raportul de mediu descrie i
evalueaz efectele posibile semnificative asupra mediului ale aplicrii acestora i alternativele
lor raionale, lund n considerare obiectivele i aria geografica aferenta, de asemenea
analizeaz problemele semnificative de mediu, starea mediului i evoluia acestuia n absenta
implementrii planului i determina obiectivele de mediu relevante n raport cu obiectivele
specifice ale planului.
Obiectul Planului Urbanistic General l constituie studiul privind amenajarea teritoriului
administrativ al comunei i a teritoriilor localitatilor componente. Acesta s-a facut n baza:
- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului i urbanismul;
- Legea nr. 289 din 7 iulie 2006 pentru modificarea i completarea Legii nr. 350/2001privind
amenajarea teritoriului i urbanismul;
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului lucrrilor publice,
transporturilor i locuinei nr. 1430/2005 cu modificri i completri;
- Legea nr. 10/1995 - privind calitatea n construcii;
- Legea nr. 18/1991 republicat n 1998 a fondului funciar, cu modificrile i completrile
ulterioare;
- Legea nr. 213/1998 - privind proprietatea public i regimul juridic al acesteia;
- Legea nr. 54/1998 - privind circulaia juridic a terenurilor;
- Legea nr. 33/1994 - privind exproprierea pentru o cauz de utilitate public;
- Legea nr. 219/1998 - privind regimul concesiunilor;
- Legea nr. 7/1996 privind cadastrul i publicitatea imobiliar, republicat n M.Of. 201 din
03.03.2006 cu modificrile i completrile ulterioare;
- Legea nr. 215/2001 - privind administraia public local.
Prezentul raport de mediu elaborat pentru comuna Runcu s-a realizat pe baza documentaiei de
proiectare ntocmit de S.C. BLOM ROMANIA S.R.L. i S.C. URBANPRO S.R.L., in anul
2007, pus la dispoziie de Consiliul Local al Comunei.
Planul Urbanistic General este structurat n conformitate cu cerinele Uniunii Europene i
Consiliului Europei, n domeniu, conform legislaiei specifice Legea nr. 350/2001 i a
metodologiei privind coninutul cadru al documentaiilor de urbanism aprobat prin Ordinul
MLPAT numrul 13 N/10.03.1999.
Conform proiectului, suprafaa administrativ a comunei este de 7915 ha din care 544,70 ha
formeaza intravilanul.
Terenul administrativ, n funcie de destinaie, se mparte n:
TABEL Terenul administrativ categoria de folosinta

10
S.C. ELHAZ CONSULT S.R.L. TRGOVITE
Raport de mediu - Actualizare Plan Urbanistic General i Regulament Local de Urbanism
Comuna Runcu, judeul Dmbovia
__________________________________________________________________________________
Sursa: INSTITUTUL NAIONAL DE STATISTIC- Direcia Judeean de Statistic
Dmbovia
Categoria de folosin Suprafaa %
total(ha)
Teren agricol,din care: 2668 33,70
-terenuri arabile 48 1,80
-puni 1328 49,77
-fnee 1083 40,60
-livezi 209 7,83
Total neagricol, din care: 5247 66,30
-pduri 4954 94,42
-ape 91 1,73
-ci de comunicaie 71 1,35
-curi-construcii 75 1,43
-teren neproductiv i degradat 56 1,07
TOTAL TERITORIU ADMINISTRATIV 7915 100

Terenul agricol al comunei Runcu este alctuit n majoritate din fanete, puni, teren arabil i
livezi. Suprafaa medie de teren agricol pe o gospodrie este de 1,6 ha.
Terenul neagricol este situat preponderent n extravilan fiind alctuit n majoritate din pduri
94,42 %, curti si constructii, drumuri, teren neproductiv i ape.
Suprafata mare ocupata de paduri ofera sansa valorificarii lemnului si a produselor secundare
ciuperci, fructe de padure, polen etc., precum si dezvoltarea turismului cu toate
componentele sale: agroturism, turism cultural, etnic, istoric, religios, etc.
n intravilan, terenul neagricol, este format din curi, construcii, grdinile locuitorilor
comunei, drumuri, ape, paduri. Terenul neagricol din extravilan este reprezentat n mare parte
din pduri , ape, drumuri i neproductiv.
Datele confirma caracterul forestier al comunei, aratand potentialul natural al acesteia si
posibilitatea de dezvoltare, respectiv valorificarea lemnului pentru constuctii, mobila, a
pasunilor, fanetelor.
Din datele prezentate n Planul Urbanistic General reiese caracterul forestier (94,42 %) si agrar
(33,70 %) al comunei, demonstrnd att potenialul natural al acesteia ct i posibilitile sale
de dezvoltare prin exploatarea lemnului, valorificarea produselor agricole i ncurajarea
agroturismului.
Comuna Runcu este alctuit, conform datelor statistice, din 6 localiti: Satul Runcu are
rangul IV conform ierarhizarii localitatilor rurale(Legea nr. 351/2001), celelalte cinci sate au
rangul IV si statut de sate componente.
- Runcu - reedin de comun cu 987 locuitori;

11
S.C. ELHAZ CONSULT S.R.L. TRGOVITE
Raport de mediu - Actualizare Plan Urbanistic General i Regulament Local de Urbanism
Comuna Runcu, judeul Dmbovia
__________________________________________________________________________________
- Bdeni sat component cu o populatie de 1045 locuitori distanta de 2,5 km fata de centrul
comunei;
- Brebu sat component cu o populatie de 735 locuitori distanta de 4,0 km fata de centrul
comunei;
- Ferestre - sat component cu o populatie de 355 locuitori distanta de 3,0 km fata de centrul
comunei;
- Piatra - sat component cu o populatie de 565 locuitori distanta de 1,3 km fata de centrul
comunei;
- Silitea - sat component cu o populatie de 930 locuitori distanta de 1,3 km fata de centrul
comunei.
Situaia existent din fiecare localitate este prezentat att din punct de vedere al zonificrii
funcionale prin indicarea suprafeelor ocupate de: locuine, instituii i servicii publice,
construcii de culte, de zone agricole, zone mica industrie i spaii depozitare, sport, spaii
verzi, gospodrie comunal, echipare edilitar sau alte zone (terenuri neconstruibile,
neproductive, ape etc.), ct i din punct de vedere al disfuncionalitilor constatate.

TABEL -Bilan teritorial existent i propus al suprafeelor cuprinse n limita teritoriului


administrativ - comuna Runcu

Denumire sate Intravilan (ha), din care Diferene (ha)


Existent Propus
Runcu 71,57 87,04 +15,47
Silitea 110,58 144,39 +33,81
Brebu 64,34 184,06 +119,72
Bdeni 104,50 116,30 +11,63
Piatra 87,81 165,77 +77,96
Ferestre 101,65 153,33 +51,69
Total sate 540,44 850,72 +310,28
Trupuri izolate n zona 4,26 8,56 +4,30
montan (cabane, pensiuni,
lcae de cult, cresctorii de
peti, etc.)
TOTAL COMUN 544,70 859,28 +314,58

Localitatea Runcu are o suprafa total de 71,57 ha, care conform Planului Urbanistic
General va ajunge la 87,04 ha i este mparit n zone funcionale. Tendina raportata la
suprafaa propus este urmatoarea:

12
S.C. ELHAZ CONSULT S.R.L. TRGOVITE
Raport de mediu - Actualizare Plan Urbanistic General i Regulament Local de Urbanism
Comuna Runcu, judeul Dmbovia
__________________________________________________________________________________
- cresterea procentului suprafetei referitoare la zona de locuit, care este justificata de
prognoza cresterii populatiei;
- cresterea procentului suprafetei ocupata de zona industriala destinata industriei mici,
nepoluante si depozitarii; aceasta dezvoltare a fost considerata necesara in vederea dezvoltarii
de activitati economice de traditie din zona;
- cresterea procentului suprafetei ocupata de zona institutiilor si serviciilor de interes
public, atat in sfera activitatilor publice, care functioneaza in spatii improprii, cat si in
domeniul privat;
- cresterea procentului suprafetei ocupata de cai de comunicatie pentru respectarea
legislatiei in vigoare, a suprafetei de gospodarie comunala, a suprafetei ocupata de spatii verzi,
protectie, sport i cea mpdurit;
- propuneri de suprafata pentru unitati agro zootehnice;
- scade suprafata ocupata de terenurile libere;
- suprafete care raman constante: ape, paduri, terenuri neproductive;
Localitatea Silitea are o suprafa total de 110,58 ha, care conform Planului Urbanistic
General crete la 144,39 ha. Tendina raportata la suprafaa propus este urmatoarea:
- cresterea procentului suprafetei referitoare la zona de locuit, care este justificata de
prognoza cresterii populatiei;
- cresterea procentului suprafetei ocupata de zona institutiilor si serviciilor de interes
public, atat in sfera activitatilor publice, care functioneaza in spatii improprii, cat si in
domeniul privat;
- cresterea procentului suprafetei ocupata de cai de comunicatie pentru respectarea
legislatiei in vigoare, a constructiilor tehnico edilitare;
- propuneri de suprafata pentru spatii verzi, sport, agrement, gospodarire comunala, cimitire
- scad suprafetele ocupate de terenuri libere si terenuri neproductive;
- suprafete care raman constante: ape, paduri;
Localitatea Brebu are o suprafa total de 64,34 ha, care conform Planului Urbanistic
General va creste la 184,06 ha. Tendina raportata la suprafaa propus este urmatoarea:
- cresterea procentului suprafetei referitoare la zona de locuit, care este justificata de
prognoza cresterii populatiei;
- cresterea procentului suprafetei ocupata de cai de comunicatie pentru respectarea
legislatiei in vigoare;
- propuneri de suprafata pentru spatii verzi, sport, agrement, gospodarire comunala, cimitire
- scad suprafetele ocupate de terenuri libere;
- suprafete care raman constante: suprafata ocupata de zona institutiilor si serviciilor de
interes public;
Localitatea Bdeni are o suprafa total de 104,50 ha, care conform Planului Urbanistic
General va creste la 116,13 ha. Tendina raportata la suprafaa propus este urmatoarea:
- cresterea procentului suprafetei referitoare la zona de locuit, care este justificata de
prognoza cresterii populatiei;
- cresterea procentului suprafetei ocupata de zona industriala destinata industriei mici,
nepoluante si depozitarii; aceasta dezvoltare a fost considerata necesara in vederea dezvoltarii
de activitati economice de traditie din zona;

13
S.C. ELHAZ CONSULT S.R.L. TRGOVITE
Raport de mediu - Actualizare Plan Urbanistic General i Regulament Local de Urbanism
Comuna Runcu, judeul Dmbovia
__________________________________________________________________________________
- cresterea procentului suprafetei ocupata de cai de comunicatie pentru respectarea
legislatiei in vigoare, de ape;
- propuneri de suprafata pentru spatii verzi, sport, agrement, constructii tehnico-edilitare,
gospodarire comunala, cimitire;
- scad suprafetele ocupate de terenuri libere;
- suprafete care raman constante: suprafata ocupata de paduri, terenuri neproductive;
Localitatea Piatra are o suprafa total de 87,81 ha, care conform Planului Urbanistic
General va creste la 165,77 ha. Tendina raportata la suprafaa propus este urmatoarea:
- cresterea procentului suprafetei referitoare la zona de locuit, care este justificata de
prognoza cresterii populatiei;
- cresterea procentului suprafetei ocupata de cai de comunicatie pentru respectarea
legislatiei in vigoare;
- propuneri de suprafata pentru spatii verzi, sport, agrement;
- scad suprafetele ocupate de terenuri libere;
- suprafete care raman constante: paduri, terenuri neproductive;
Localitatea Ferestre are o suprafa total de 101,65 ha, care conform Planului Urbanistic
General va crete la 153,33ha. Tendina raportata la suprafaa propus este urmatoarea:
- cresterea procentului suprafetei referitoare la zona de locuit, care este justificata de
prognoza cresterii populatiei;
- cresterea procentului suprafetei ocupata de zona industriala destinata industriei mici,
nepoluante si depozitarii; aceasta dezvoltare a fost considerata necesara in vederea dezvoltarii
de activitati economice de traditie din zona;
- cresterea procentului suprafetei ocupata de zona constructiilor tehnico-edilitare,
gospodarire comunala, cimitire;
- cresterea procentului suprafetei ocupata de cai de comunicatie pentru respectarea
legislatiei in vigoare, de ape i cea mpdurit;
- propuneri de suprafata pentru spatii verzi, sport, agrement;
- scad suprafetele ocupate de terenuri libere;
- suprafete care raman constante: suprafata ocupata de zona institutiilor si serviciilor de
interes public, terenuri neproductive;
Disfuncionalitile comunei Runcu, conform documentaiei de proiectare, sunt:

TABEL - Disfuncionaliti comuna Runcu

Nr.
OBIECTIV DOTRI DISFUNCTIONALITATI
crt.
Zona pentru locuine i funciuni complementare
- in majoritatea cazurilor sunt cu
regim de parter, dar sunt si in
ANEXE
LOCUINE, regim de P + 1 sau P + mansarda;
GOSPODRETI,
1 FUNCIUNI - unele locuine sunt realizate din
TERENURI
COMPLEMENTARE materiale nedurabile, neavnd la
AGRICOLE
baz un proiect i asisten minim
n realizarea lor;

14
S.C. ELHAZ CONSULT S.R.L. TRGOVITE
Raport de mediu - Actualizare Plan Urbanistic General i Regulament Local de Urbanism
Comuna Runcu, judeul Dmbovia
__________________________________________________________________________________
Nr.
OBIECTIV DOTRI DISFUNCTIONALITATI
crt.
- unele locuine sunt amplasate in
zone cu risc natural;
- dezvoltarea insuficient a
echiprii edilitare.
Zona instituiilor publice i servicii
- zonele institutiilor publice si
SEDIUL PRIMRIE, servicii sunt amplasate dispersat;
2 ADMINISTRATIVE CONSILIUL LOCAL, - deplasarea pe distane mari
POLIIE pentru asigurarea unor servicii de
natur administrativ.
DISPENSAR UMAN - numrul redus de cabinete
CABINET medicale, absena unor centre
STOMATOLOGIC medicale dotate corespunztor
SNTATE,
3 PUNCT pentru situaii de urgen;
ASISTEN
FARMACEUTIC
SOCIAL
ASEZAMANT DE
SNTATE
PENTRU BTRNI
- cladiri care necesita lucrari de
SCOLI GENERALE extindere, reabilitare si
4 NVMNT GRADINITE modernizare;
- unele cladiri au fost consolidate
si reparate;
- insuficiena spaiilor pentru
5 CULTURA CAMIN CULTURAL activiti cultural-sportive;
BIBLIOTECI -insuficienta implicare a societii
civile n viaa cultural a comunei;
MAGAZIN - lipsa investiiilor pentru
UNIVERSAL dezvoltarea afacerilor;
SPATII - prezena unui numr mare de
COMERCIALE uniti comerciale stimuleaz un
6 COMER,
MIXTE, consum nefundamentat, pe fondul
PRESTRI SERVICII
COMPLEX scderii puterii de cumprare a
COMERCIAL populaiei;
BARURI I TERASE

OFICIUL POSTAL - domeniul serviciilor pentru


7 ALTE SERVICII OFICIUL DE persoane este slab reprezentat n
TELECOMUNICATII toate localitile;

15
S.C. ELHAZ CONSULT S.R.L. TRGOVITE
Raport de mediu - Actualizare Plan Urbanistic General i Regulament Local de Urbanism
Comuna Runcu, judeul Dmbovia
__________________________________________________________________________________
Nr.
OBIECTIV DOTRI DISFUNCTIONALITATI
crt.
TRANSPORT - din sectorul teriar al economiei
SERVICE AUTO lipsesc o serie de servicii de mare
POST TRAFO importan, printre care: uniti de
AERIAN, reparaii i ntreinere, servicii de
gospodrie comunal ;
- existena unor servicii sub
standarde;
Zona construciilor de cult, agrement i sport
BISERICI, - nu sunt constituite zone de
8 CULT RELIGIOS MNSTIRI, protecie sanitara a cimitirelor
CIMITIRE conf. legislaiei n vigoare
- lipsa unor terenuri pentru sport
SPORT I amenajate corespunzator;
9 TERENURI DE
- nu exista spatii verzi amenajate la
AGREMENT SPORT
nivel intravilan pentru
agrement;
Zona activitilor economice
- investiii reduse de prelucrare a
MORARIT SI
produciei agricole locale;
PANIFICATIE
- volum inexistent al investiiilor
PRODUCTIE SI
10 AGENTI ECONOMICI strine i extra comunale n
DEPOZITE
activitile industriale;
MATERIALE DE
- migraia forei de munc
CONSTRUCTII
calificate n exteriorul comunei
(mai ales n strintate);
Zona cilor de comunicaie
- drumuri cu mbrcminte
degradat (starea precar a
drumurilor de interes local din
DRUMURI Drumul judetean DJ comun);
NATIONALE 712A, drumuri - pe timp nefavorabil, datorit
11 JUDETENE, comunale DC 134, DC amenajrii i echiprii
COMUNALE I 132, drumuri locale necorespunztoare, pe tronsoanele
SATETI DP4. neasfaltate i nepietruite, circulaia
se desfoar cu dificultate;
- poduri degradate sau insuficient
dimensionate ca gabarit.

Alte disfunctionalitati n comuna Runcu, la nivelul teritoriului i localitilor, care influeneaz


mediul:

16
S.C. ELHAZ CONSULT S.R.L. TRGOVITE
Raport de mediu - Actualizare Plan Urbanistic General i Regulament Local de Urbanism
Comuna Runcu, judeul Dmbovia
__________________________________________________________________________________
-frmiarea loturilor individuale n suprafee mici i lipsa formelor de asociere a proprietarilor
de pmnt duce la imposibilitatea de a exploata terenurile prin metode tiinifice (aplicabile
protejrii solurilor, creterii productivitii etc.); din scderea potenialului agricol la
agricultura de subzisten deriv i imposibilitatea dezvoltrii unei industrii zootehnice;
-existena unor terenuri neconstruibile, cu potenial de alunecare sau eroziune (cu riscuri
naturale), situate n limita intravilanului;
-baza sportiv existent nu este amenajat n nici un fel (ex. mprejmuire, pori teren, gradene,
piste alergare, etc.);
-o parte din instituiile publice existente necesit lucrri de reabilitare, modernizare sau
localuri noi (scoli, dispensar, sediul Primariei);
-circulaia rutier este alctuit din drumuri steti, cu mbrcminte provizorie, majoritatea
din pmnt; este necesar modernizarea acestor ci de comunicaie;
-nu exista spatii verzi amenajate pentru agrement i nici spatii pentru joaca copiilor;
-nu sunt constituite zone de protecie sanitara pentru obiectele prevazute in legislatie (cimitire,
fantani, ape, etc.);
-exist poduri sau podee care necesit lucrri de reparaii sau refacere.
Nici n privina gradului de echipare edilitar a localitilor, situaia nu se prezint foarte bine,
respectiv:
-lipsa reelelor de canalizare i a unor staii de epurare ape uzate la nivelul tuturor localitilor
comunei;
-necesitatea extinderii reelelor de alimentare cu ap.
Prin Planului Urbanistic General elaborat de S.C. BLOM ROMANIA S.R.L. Subproiectant:
S.C. URBANPRO S.R.L. s-au propus urmatoarele prioritati pentru comuna Runcu, dup cum
urmeaz:
-mrirea suprafeei intravilanului prin introducerea suprafeelor de teren, proprietate
particular sau proprietate privat de interes local, destinate construciei de locuine
individuale sau n vederea dezvoltrii zonelor de servicii sau mica industrie;
-obinerea de fonduri pentru finanarea investiiilor imperios necesare (instituii i servicii
publice): nvmnt, cultur, sntate i sport, prestri servicii;
-revitalizarea zonelor de locuit att prin amenajarea i dotarea spaiilor existente ct i prin
modernizarea fondului construit;
-modernizarea circulaiei rutiere la nivelul tuturor localitilor;
-realizarea de poduri i podee la nivelul comunei, reabilitarea i modernizarea podurilor i
podeelor existente;
-realizarea lucrrilor majore edilitare, n special alimentarea cu ap pentru cele sase localiti;
-realizarea canalizrii cu staii de epurare la nivelul localitatilor din comun;
-lucrri de consolidare i amenajri ale albiilor grlelor, ale malurilor i ravenelor n special a
celor din interiorul localitilor dar i a celor periferice zonelor de locuit;
-dezvoltarea unor ramuri economice care s ocupe fora de munc disponibil (industrie mic,
artizanat i activiti meteugreti, materiale pentru constructii, etc.);
-dezvoltarea turismului local, prin valorificarea potenialului existent al cadrului natural
(monumente istorice, tradiii, cadru natural).
La realizarea obiectivelor trebuie sa se tina cont de legislaia n vigoare pentru mediu, sanitara,
domeniul construciilor, etc. prin care se stabilesc condiii pentru fiecare domeniu n parte.

17
S.C. ELHAZ CONSULT S.R.L. TRGOVITE
Raport de mediu - Actualizare Plan Urbanistic General i Regulament Local de Urbanism
Comuna Runcu, judeul Dmbovia
__________________________________________________________________________________

1.7. Fundamentarea proiectului oportunitate


Planul analizat se refer la Planul Urbanistic General al Comunei Runcu i stabilete
obiectivele, aciunile i msurile de dezvoltare ale localitilor comunei pentru urmtorii 5 - 10
ani, pe baza analizelor multicriteriale ale situaiei existente.
Printre principalele elemente ce au stat la baza elaborrii Planului Urbanistic General sunt:
Optimizarea relaiilor localitilor cu teritoriul lor administrativ i judeean;
Valorificarea superioar a potenialului natural, economic i uman;
Organizarea i dezvoltarea cilor de comunicaii existente;
Stabilirea i delimitarea: unui nou intravilan care s corespund necesitilor viitoare de
dezvoltare; de noi zone construibile; de noi zone funcionale; a zonelor cu interdicie
temporar sau definitiv de construire; a zonelor protejate i de protecie a acestora;
Modernizarea i dezvoltarea echiprii edilitare; Stabilirea noilor obiective de utilitate public;
Stabilirea unui mod superior de utilizare a terenurilor i condiiilor de conformare i realizare
a construciilor.
n coninutul planului se regsesc tratate urmtoarele categorii de probleme:
Delimitarea intravilanului, respectiv zonele construite sau destinate construciilor;
mprirea teritoriului n zone funcionale i organizarea relaiilor dintre acestea n funcie de
folosina principal i de natura activitilor dominante;
Volumul i structura potenialului, resursele de munc, aspecte sociale privind mobilitatea
populaiei i ocuparea resurselor de munc, repartiia i structura populaiei n cadrul
localitii;
Potenialul economic al localitii, repartizarea activitilor pe ramuri i profile, posibilitile
de dezvoltare;
Stabilirea traseelor i a datelor caracteristice ale circulaiei care urmeaz s se conserve, s se
modifice sau s se creeze (tipul de transport n comun, cile pietonale, pistele de bicicliti,
pieele, .a.);
Stabilirea reglementrilor specifice localitii i a zonelor funcionale pentru amplasare i
destinaia construciilor, precum i a regimului de nlime i a indicilor de control privind
modul de ocupare i utilizare a terenului;
Evidenierea formei de proprietate asupra terenurilor, fixarea amplasamentelor rezervate
obiectivelor de utilitate public i altor lucrri i instalaii de interes general;
Delimitarea zonelor, siturilor i obiectivelor protejate sau de pus n valoare din motive de
ordin istoric, arhitectural - urbanistic, artistic sau peisagistic i stabilirea msurilor ce se
impun;
Delimitarea zonelor cu interdicie definitiv sau temporar de construire;
Delimitarea zonelor sau subzonelor ce pot fi reabilitate prin operaiuni care pot fi iniiate i
urmrite de primria localitii;
Dezvoltarea sistemului de reele tehnico-edilitare, n corelaie cu necesitile rezultate,
asigurarea amplasamentelor pentru obiective specifice;
Reabilitarea, protecia i conservarea mediului, identificarea i eliminarea surselor de
poluare, epurare a apelor, eliminarea deeurilor, msuri de protecia mediului, apei i solului.
Pe baza propunerilor de amenajare i dezvoltare, materialul ofer instrumente de lucru
necesare urmririi aplicrii P.U. G. n principalele domenii.

18
S.C. ELHAZ CONSULT S.R.L. TRGOVITE
Raport de mediu - Actualizare Plan Urbanistic General i Regulament Local de Urbanism
Comuna Runcu, judeul Dmbovia
__________________________________________________________________________________
Sursele documentare:
Planu Urbanistic General si Regulament Local de Urbanism Comuna Runcu elaborate de S.C.
PROIECT DAMBOVITA S.A. in anul 1997;
Monografia comunei Runcu, autori Gabriel N. Popescu I Mihai Gabriel Popescu;
Date statistice Direcia Judeean de Statistic Dmbovia;
Studii de fezabilitate i proiecte elaborate anterior pentru lucrri de echipare tehnico-edilitar;
Programul administraiei publice locale pentru dezvoltarea comunei;
Legislatia de urbanism i cea complementar domeniului.

1.7.1 Obiective ale planului


1.7.1.1 Organizarea circulaiei
A. Situaia existent
Caile de comunicatie rutiera majore sunt bine reprezentate la nivelul localitatilor componente.
Comuna beneficiaza de urmatoarele cai de comunicatie rutiera clasate:
-DJ 712 A Fieni (DN 71) Badeni Raul Alb Gura Barbuletului Pietrari Alunisu
Manga Izvoarele (DN 72 A), asfaltat parial pan in satul Piatra i nemodernizat pan la
limita administrativ ax de comunicaii rutiere deosebit de important care leag Valea
Ialomiei cu Valea Damboviei;
-DC 134 Runcu (DC 132) Brebu, are lungimea de 5,06 km, asfaltat numai pe portiunile
din intravilanul existent;
-DC 132 Pietroia (DN 71) Runcu (DJ 712 A), nemodernizat pe teritoriul comunei
Runcu;
-DP4 Runcu Silitea Cabana ntre Vi Cabana Leaota (Drum de utilitate public
privat deschis circulaiei publice - aparine Ministerului Mediului i Pdurilor.
n intravilan, zonele funcionale sunt deservite de strzi rurale principale i secundare, ulie,
fundturi n toate satele componente.
B. Situaia propus
-Modernizarea profilului transversal al DJ 712 A (satele Bdeni, Piatra pan la grania cu
comuna Raul Alb;
-Lucrri de consolidare a tronsonului DJ 712 A ntre satul Piatra i limita administrativ cu
comuna Raul Alb;
-Amenajarea interseciilor drumului judeean cu DC 132 i cu toate strzile rurale principale
ale satelor Bdeni i Piatra; amenajarea interseciei dintre DJ 712 A cu DC 132;
-Amenajarea interseciei DC 132 cu DC134;
-Amenajarea interseciilor dintre DC 134 i strzile rurale din satul Brebu;
-Modernizri i realizri de poduri i puni pietonale peste paraul Ialomicioara i a afluienilor
acestuia n satele Bdeni, Piatra, Runcu, Silitea pentru nbuntirea relaiilor dintre zonele
rezideniale situate de o parte i de alta a vii.
-Lucrri hidrotehnice de aprare a malurilor mpotriva eroziunii paraul Ialomicioara i a
afluenilor, pentru protejarea cilor de comunicaie rutier pe care le poate afecta;
-Modernizarea profilului transversal al DC 132 Dealul Frumos - DJ 712 A, al DC 134(DC 132
Brebu), al tuturor strzilor care deservesc satul Brebu.

1.7.1.2 Intravilan propus. Zonificare funcional. Bilan teritorial

19
S.C. ELHAZ CONSULT S.R.L. TRGOVITE
Raport de mediu - Actualizare Plan Urbanistic General i Regulament Local de Urbanism
Comuna Runcu, judeul Dmbovia
__________________________________________________________________________________
A. Situaia existent
Intravilanul existent (544,70 ha) este cel aprobat prin Hotarare de Consiliul Local conform
PUG elaborat n anul 1996: Runcu - 71,57 ha, Silitea 110,58 ha, Brebu 64,34 ha, Bdeni
104,50 ha, Piatra 87,81 ha, Ferestre - 101,65 ha, Trupuri izolate n zona montan (cabane,
pensiuni, lcae de cult, cresctorii de peti, etc.) 4,26 ha.
Principalelel caracteristici ale structurii funcionale n localitile comunei Runcu sunt:
-activiti de tip industrial i de depozitare (brutrii, reparaii nclminte, autoservice, moar,
ateliere de tamplrie, distilerii, etc. suprafaa ocupat fiind de 0,72 ha, reprezentand 0,13 %
din suprafaa total cuprins n intravilan;
-locuinele suprafaa aferent locuirii i funciunilor complementare este de 150,20 ha (curi
construcii) ceea ce reprezint la nivelul ntregii comune un procent de 27,80 % din totalul
suprafeei existente n intravilan; suprafaa terenurilor neconstruite din intravilan sunt la
nivelul ntregii comune de 345,34 ha (63,90%), avand funcie - agricol, fanee, puni, livezi,
etc.

TABEL Densiti n zona aferent locuinelor i funciunilor complementare:


Densiti n zona de
Denumire Numr Zona Terenuri Total zona locuit i funciuni
sate locuitori locuinelor neconstruite locuit i funciuni complementare
(curi- n zona de locuit complementare (locuitor/ha)
construcii (ha) (ha)
(ha) Densitate Densitate
net brut
RUNCU 987 26,20 38,41 64,61 37,67 15,28
BDENI 1056 29,13 63,55 92,68 36,25 11,39
BREBU 669 18,00 42,75 60,75 37,17 11,01
FERESTRE 482 20,27 76,30 96,57 23,78 4,99
PIATRA 568 24,90 55,52 80,42 22,81 7,06
SILITEA 835 31,70 69,61 101,31 26,34 8,24
TOTAL 4597 150,20 346,14 496,34 30,60 9,26

-ci de comunicaie i transporturi ocup din suprafaa cuprins n intravilan 22,99 ha


(4,25%).
B. Situaia propus
Fa de suprafaa total cuprins n intravilanul existent, s-a propus o cretere cu 313,86 ha la
data realizrii Planului Urbanistic General i cu 0,72 ha prin dou Planuri Urbanistice Zonale
aprobate prin avizele nr. 10 din 27.01.2010 i nr. 98 din 06.08.2010, rezultand o suprafa de
859,28 ha.
-Schimbarea structurii funcionale existente:
-zona instituiilor i serviciilor de interes public realocri de suprafee i/sau modernizri ale
construciilor;
-s-a delimitat zona central a satului Runcu, reedina de comun;
-zona cu funciuni mixte(servicii, comer, locuire) - fronturile adiacente DJ 712 A, DC 134,
DC 132, strzi rurale principale ale satelor;
-zon cu funciuni mixte(locuine, locuine de vacan, pensiuni turistice, pensiuni
agroturistice) n satele Runcu, Silitea, Piatra, Brebu;

20
S.C. ELHAZ CONSULT S.R.L. TRGOVITE
Raport de mediu - Actualizare Plan Urbanistic General i Regulament Local de Urbanism
Comuna Runcu, judeul Dmbovia
__________________________________________________________________________________
-zona mixta(structure de primire turistice, spaii specializate pentru alimentaie public) zona
fostei ferme Runcu;
-zona structuri de primire turistice(pensiuni) funciune exclusive turistic;
-zona structuri de primire turistice,hoteluri, pensiuni, locuine de vacan zon turistic
specializat pentru turism, sejur, care ofer toat gama de servicii turistice;
-zona terenurilor necostruite din intravilan subparcele care au n momentul de fa funcie
agricol, pe care se practic agricultur de subzisten i care pot fi reserve viitoare pentru
construirea de locuine i funciuni complementare.

1.7.1.3 Zone cu riscuri naturale i antropice


A. Situaia existent
Risc seismic Conform STAS 11 100/1993, Comuna Runcu se situeaz n zona de intensitate
macroseismic I = 71(nou) pe scara MSK unde indicele 1 corespunde unei perioade medii de
revenire de 50 ani, valoarea de varf a acceleraiei terenului ag = 0,24 g, pentru cutremure cu
intervalul mediu de recuren 100 de ani cu perioada de control(colt) a spectrului de rspuns
Tc = 0,7 secunde.
Risc de instabilitate zona cu potenial de producere a alunecrilor ridicat cuprinde versanii
vilor toreniale i zone de versant cu pant mare.
Risc de inundabilitate panta mare a versanilor i a talvegurilor vilor permit scurgerea
rapid a apelor din precipitaii, dar favorizeaz eroziunea malurilor. Precipitaiile excessive
produc fenomene de inundabilitate de scurt durat n zonele de debuare a organismelor
toreniale, n zona de record cu terasa, pe cursul paraului Runcu.
Fenomene meteorologice periculoase precipitaiile excesive (ploi i zpezi) - factor
determinant n producerea alunecrilor de teren i a fenomenelor de inundabilitate; - ngheul
din timpul iernii favorizeaz slbirea coeziunii structurale a pmanturilor i apariia
fenomenelor de instabilitate; - seceta acioneaz asupra terenurilor argiloase contractile cu
producerea de crpturi prin contracia terenului, tasri suplimentare n zona construciilor,
infiltrarea rapid a apei prin crpturi, declanand alunecri n perioadele cu precipitaii
abundente; - vijeliile i grindina pot afecta culturile agricole.
Riscuri antropice n lipsa sistemului centralizat de canalizare a apelor uzate, evecuarea
acestora se face n fose septice vidamjabile i puuri absorbante, fapt ce constituie un risc de
poluare a apelor, solurilor , etc; - depozitarea necontrolat a deeurilor menajere i a gunoiului
de la grajduri n apropierea albiilor sau direct pe sol, ce constituie un factor de degradare a
solului i infestarea stratului acvifer.
Teritoriul comunei este tranzitat de conducta magistral de transport gaze naturale de nalt
presiune, 40 bar, de 20 oli, Sinaia Fieni, cu traversarea zonelor de locuine din satele
Ferestre, Piatra, Bdeni, a paraului Ialomicioara i a DJ 712 A.
B. Situaia propus Msuri n zonele cu riscuri naturale
Se va interzice amplasarea construciilor n zonele inundabile; se va pstra fondul forestier
existent, exploatarea pdurilor se va face n mod controlat, pentru a preveni declanarea
alunecrilor de teren; se vor executa lucrri hidrotehnice pentru regularizarea cursurilor de ap
toreniale n vederea stoprii eroziunilor de la baza versanilor i amenajarea zonelor cu drenaj
insufficient pentru a permite evacuarea rapid a apelor i ndeprtarea excesului de umiditate;
se vor mpdurii zonele de teren degradate.

21
S.C. ELHAZ CONSULT S.R.L. TRGOVITE
Raport de mediu - Actualizare Plan Urbanistic General i Regulament Local de Urbanism
Comuna Runcu, judeul Dmbovia
__________________________________________________________________________________

1.7.1.4 Gospodrirea apelor


A. Situaia existent
Alimentarea cu ap n cele ase sate ale comunei Runcu se realizeaz atat n sistem centralizat
(realizat n anii 1978 1980), cat i n sistem individual. Sursele de ap sunt izvoare de coast
care capteaz ape subterane de la adancimi sub 50 m, principalele captri fiind Valea Orlei
Dulbanu i n pune sat Silitea. nmagazinarea apei se realizeaz n dou rezervoare
metalice, subterane, capacitate de 20 mc fiecare, amplasate n Valea Orlei Dulbanu i unul
de 10 mc n Silitea.
Distribuia apei de la rezervoare se face gravitaional, prin conducte de oel, montate subteran
la adancimi mai mici de 1,00 m (adancimea de nghe), neizolete termic sau anticoroziv.
Reeaua de distribuie nu cuprinde n totalitate zonele construite, majoritatea locuitorilor se
alimenteaz cu ap din puuri de tip rural, care capteaz apa subteran din panza freatic de
mic adancime, circa 4 m.
Canalizare comuna Runcu nu dispune de sistem centralizat de canalizare a apelor uzate,
eveacuarea acestora se face prin puuri absorbante i fose septice vidanjabile.
B. Situaia propus
Alimentarea cu ap conform proiectului Alimentarea cu ap n comuna Runcu, eleaborat
de ctre S.C. PROIECT DMBOVIA S.A. , completat cu studiul Extindere reele de ap,
comuna Runcu, elaborat de S.C. BOMACA S.R.L. Aninoasa, prevede alimentarea cu ap
pentru toate localitile comunei, n mare parte realizat, cuprinde:
- Sursa de ap - format din - captare izvor 1 Valea Orlei Dulbanu, realizat ncursul anului
2007; - captare izvor 2 Valea Orlei Dulbanu (situate la 20 m aval de izvor 1); - captare izvor
Valea Ialomicioarei; - captare ape subterane prin pu forat la mare adncime (100 m), forat n
Valea Orlei. Debitul mediu cumulat al izvoarelor va fi de7 8 l/secunda, cu diminuare pe timp
secetos, debitul puului este de 2,5 l/secund.
- Gospodria de ap o constructie monobloc compus din: - rezervor nmagazinare,
capacitate de 500 mc, din beton armat, semingropat; - staie de clorinare constructive
adiacent rezervorului,ncare sunt montate vane, apometru i instalatia de clorinare, complet
automatuzat.
- Reeaua de distribuie conductele sunt din PHED, cu diametere cuprinse ntre 60 i 180
mm, montate subteran, sub adncimea de nghe de 1,00 m, amplasate de-a lungul drumurilor,
nzona verde, pe domeniul public. Distribuia de la rezervor se face gravitational, fiind
prevazute vane reductor pentru limitarea presiunii, dar i staii de pompare cu hidrofor n
zonele situate la cotele de nivel nalte. Necesarul de ap s-a calculate n conformitate cu
prevederile SR 1343 1 1995 i P 66 2001, rezultnd:
Q s zi maxim = 6,96 l/secund; Q l surs = 8,00 l/secund.
Canalizare - comuna Runcu nu dispune de sistem centralizat de canalizare a apelor uzate,
neepurarea prealabil constituie o surs de poluare a mediului nconjurtor. Pentru a elimina

22
S.C. ELHAZ CONSULT S.R.L. TRGOVITE
Raport de mediu - Actualizare Plan Urbanistic General i Regulament Local de Urbanism
Comuna Runcu, judeul Dmbovia
__________________________________________________________________________________
aceast surs de poluare, mbuntirea confortului, se propune realizarea colectrii i epurrii
apelor uzate menajere n sistem centralizat divisor, prin gruparea satelor Silitea, Ferestre,
Runcu, Piatra i Bdeni ntr-un sistem centralizat de colectare i satul Brebu ntr-un alt sistem
de colectare. Fiecare din aceste sisteme se vor compune din: - reele colectoare stradale
secundare, conducte din PVC KG, Dn 200-250 mm, traseul urmrind trama stradal, ngropate
la adncimea de 1,5 3,5 m de la suprafaa terenului; - colectorul principal, conducte din PVC
sau polipropilen, traseul de-a lungul drumurilor principale DC 134 i DJ 712 A n cazul
localitilor de pe valea Ialomicioarei i DC 134 n cazul localitii Brebu, ngropete la
adncimea de 1,5 3,5 m de la suprafaa terenului; - staiile de epurare, amplasate n
localitile Brebu i Bdeni, construcii monobloc, avnd treapt biologic modulate pentru
130 mc/zi (capacitatea staiei Bdeni va fi de 520 mc/zi (4 module a 130 mc/zi), deversare n
prul Ialomicioara, iar cea din Brebu 130 mc/zi, deversare n valea Homorciu.
Debitele de ap uzat menajer n comuna Runcu sunt:
Qu zi mediu = 0,8 x 555,39 = 444,3 1 mc/zi = 18,51 mc/h = 5,14 l/secund;
Qu zi maxim = 0,8 x 772,49 = 617,99 mc/zi = 25,75 mc/h = 7,15 l/secund;
Qu orar maxim = 0,8 x 64,38 = 51,50 mc/h = 14.30 l/secund.
Canalizarea pluvial se va face n continuare la suprafaa terenului prin anuri si rigole
deschise, fiind necesar ntreinerea permanent a acestora.

1.7.1.5 Alimentare cu gaze naturale


A. Situaia existent
n comuna Runcu exist alimentare cu gaze naturale n sistem centralizat n satele Runcu,
Piatra i Bdeni (lungimea reelei este de 19,64 km), realizat n anul 1994, cu posibiliti de
extindere n satele Ferestre, Silitea i Brebu.
B. Situaia propus
Proiectul Alimentare cu gaze n comuna Runcu elaborate de S.C. PROIECT DMBOVIA
S.A., n anul 2005, se propune realizarea lucrrilor pentru reeaua de distribuie, n lungime de
25,33 km, n localitile Brebu, Silitea i Ferestre, precum i extinderea n Runcu i Bdeni.
n continuare, pe msura apariiei consumatorilor n zonele propuse n intravilan, se vor
extinde reelele de distribuie gaze de redus presiune.

1.7.1.6 Alimentarea cu energie electric


A. Situaia existent
Comuna Runcu cu cele ase sate componente, este complet electrificat. Alimentarea cu
energie electric se face din Sistemul Energetic Naional prin Staia Electric Fieni, 110/20
KV, prin posturi de transformare aeriene, 20/04 KV, racordate la linia electric de medie
tensiune, LEA 20 KV, Fieni Runcu, traseul principal este de-a lungul DJ 712 A i DC 134.
B. Situaia propus

23
S.C. ELHAZ CONSULT S.R.L. TRGOVITE
Raport de mediu - Actualizare Plan Urbanistic General i Regulament Local de Urbanism
Comuna Runcu, judeul Dmbovia
__________________________________________________________________________________
Dezvolatrea comunei n urmtorii 5-10 ani impune dezvoltarea sistemului de alimentare cu
energie electric necesar att noilor consumatori, ct i creterilor de consum la cei existenti,
propunndu-se: - mrirea capacitii posturilor de transformare existente; - amplasarea de noi
posturi de transformare zonele propuse n intravilan; - extinderea liniei electrice de medie
tensiune LEA 20 KV, a reelei de distribuie de joas tensiune 0,4 KV; - extinderea i
modernizarea iluminatului stradal.

1.7.1.7 Spaii verzi, turism


A. Situaia existent
Terenurile - spaii verzi, turism i sport - sunt insuficiente la nivelul comunei un teren de
sport neamenajat i o sal de sport, capacitatea de 50 locuri n satul Runcu; un parc pentru
distracia copiilor n satul Piatra, o suprafa de 2,11 ha pdure n satul Bdeni.
Suprafaa total utilizat pentru activiti de sport i agreement este de 0,74 ha (0,14%) 2
pensiuni agroturistice n Silitea, un minihotel (P=3=M) n satul Runcu.
B. Situaia propus
Penrtu creterea suprafeelor de zone verzi plantate cu rol de agreement si sport se propune: -
amenajarea terenului de sport din satul Runcu, a unei zone de agrement i sport n suprafa de
18,95 ha n zona de est a satului Brebu; - spaii verzi cu rol de protectie i ambiental pe lng
cursurile de ap; - plantarea versanilor n scopul stabilizrii acestora, att nintravilan ct i n
extravilan, n zonele care reprezint ameninri ale locuinelor i obiectivelor de interes public.
Suprafaa total a spaiilor verzi nintravilanul propus este de 34,23 ha 68,46 mp/locuitor.

1.8. Relatii de conexiune zonale


Reactualizarea Planului Urbanistic General al comunei Runcu, reprezint strategia / cadrul de
dezvoltare n perspectiv a unitii administrativ-teritoriale i rezultatul corelrii cu strategiile
elaborate n cadrul planificrilor spaiale:
Planurile de amenajare a teritoriului naional:
-Planul de Amenajare a Teritoriului National seciunile aprobate prin Legea nr. 71/1996 (cai
de comunicatie), Legea nr. 171/1997 (apa), Legea nr. 5/2000 (zone protejate), Legea nr.
575/2001 (zone cu risc natural), Legea nr. 351/2001 (reteaua de localitati);
-Plan Amenajare a Teritoriului Zona Regiunea Sud Muntenia;
Planurile de amenajare a teritoriului judeean i intercomunal:
-Plan de Amenajare Teritoriului Judeul Dmbovia,
Planuri / strategii /programe la nivel naional, regional, judeean i local:
-Planurile de amenajare a teritoriului judeean: P.A.T.Judeul Dmbovia,
-Planul Naional de Dezvoltare,
-Planul National Strategic pentru Dezvoltare Rural,
-Planului Naional de Gestionare a Deeurilor (aprobat prin H.G. nr. 1470/2004),
-Planului judeean de gestionare a deeurilor judeul Dmbovia,
-Master Planului General de Transport al Ministerului Transporturilor,
-Master Planul pentru Turismul Naional al Romniei 2007 2026,
-Strategia Naional pentru Dezvoltare Durabil a Romniei - Orizonturi 2013 2020 2030,
-Strategia naional de prevenire a situaiilor de urgen,

24
S.C. ELHAZ CONSULT S.R.L. TRGOVITE
Raport de mediu - Actualizare Plan Urbanistic General i Regulament Local de Urbanism
Comuna Runcu, judeul Dmbovia
__________________________________________________________________________________

25
S.C. ELHAZ CONSULT S.R.L. TRGOVITE
Raport de mediu - Actualizare Plan Urbanistic General i Regulament Local de Urbanism
Comuna Runcu, judeul Dmbovia
__________________________________________________________________________________
-Strategia de management al riscului la inundaii,
-Strategia Naional de Gestionarea Deeurilor,
-Strategia Judeean de Gestionare a Deeurilor Dmbovia,
-Programul Operaional Regional,
-Programul Operaional Sectorial,
-Planul de management al spaiului hidrografic Ialomia.
Planul Urbanistic General se subordoneaz n totalitate PATN.
Relaiile n teritoriu ale comunei Runcu sunt cu:
-celelalte comune: ntre comuna Runcu i celelalte comune exist un sistem de relaii, care are
ca scop coordonarea, deservirea i cooperarea n comun a unitilor agricole i industriale;
-oraul Fieni: relaiile sunt constituite, n principal, din deplasrile pentru munc, deplasrile
pentru nvmnt, aprovizionarea cu produse comerciale de larg consum sau pentru
comercializarea de produse agroalimentare;
-municipiul Trgovite: relaiile sunt constituite n principal din deplasrile pentru nvmnt
preuniversitar i universitar, munc, servicii specializate din domeniul sntii, parial pentru
aprovizionarea cu produse comerciale de larg consum sau pentru comercializarea de produse
agroalimentare.
ntre satele comunei s-a stabilit un sistem complex de relaii de complementaritate, care
include relaii demografice, relaii economice, social - culturale i relaii administrative.
Toate aceste relaii sunt facilitate de un transport n comun organizat printr-o reea de maxi
taxi i microbuze aparinnd unor firme de transport cltori private.

CAPITOLUL 2. ASPECTE RELEVANTE ALE STARII ACTUALE A


MEDIULUI

2.1.Localizarea geografica i administrativa


Comuna Runcu este format din satele: Runcu reedin a comunei, Bdeni,
Brebu, Ferestre, Piatra i Silitea, fiind aezat de-a lungul vii Ialomicioarei
apusene, din Subcarpaii interni, la o distan de aproximativ 36 de km fa de
municipiul Trgovite, reedina judeului Dmbovia.
Suprafaa comunei este de 79,65 kmp, teritoriul administrativ se dezvolt n arealul
delimitat de urmtoarele coordonate: 45 08 46,91 latitudine nordic, ncel mai
sudic punct; 45 17 51,35 latitudine nordic, pentru limita nordic; 25 25 29,62
longitudine estic, punct situat n partea de est a comunei; 25 16 43,95
longitudine estic, in partea de vest a comunei.
Comuna Runcu are ca vecintti:
-la Est - comuna Moroeni, comuna Pietrosita si comuna Buciumeni;
-la Vest comuna Raul-Alb, comuna Barbuletu;
-la Sud - oraul Fieni;
-la Nord Vest judeul Arge.
Teritoriul comunei este strbtut de urmtoarele ci rutiere: -DJ 712 A Fieni (DN
71) Badeni Raul Alb Gura Barbuletului Pietrari Alunisu Manga
Izvoarele (DN 72 A), asfaltat parial pan in satul Piatra i nemodernizat pan la
limita administrativ ax de comunicaii rutiere deosebit de important care leag

26
S.C. ELHAZ CONSULT S.R.L. TRGOVITE
Raport de mediu - Actualizare Plan Urbanistic General i Regulament Local de Urbanism
Comuna Runcu, judeul Dmbovia
__________________________________________________________________________________

27
S.C. ELHAZ CONSULT S.R.L. TRGOVITE
Raport de mediu - Actualizare Plan Urbanistic General i Regulament Local de Urbanism
Comuna Runcu, judeul Dmbovia
__________________________________________________________________________________

28
S.C. ELHAZ CONSULT S.R.L. TRGOVITE
Raport de mediu - Actualizare Plan Urbanistic General i Regulament Local de Urbanism
Comuna Runcu, judeul Dmbovia
__________________________________________________________________________________

29
S.C. ELHAZ CONSULT S.R.L. TRGOVITE
Raport de mediu - Actualizare Plan Urbanistic General i Regulament Local de Urbanism
Comuna Runcu, judeul Dmbovia
__________________________________________________________________________________

30
S.C. ELHAZ CONSULT S.R.L. TRGOVITE
Raport de mediu - Actualizare Plan Urbanistic General i Regulament Local de Urbanism
Comuna Runcu, judeul Dmbovia
__________________________________________________________________________________

31
S.C. ELHAZ CONSULT S.R.L. TRGOVITE
Raport de mediu - Actualizare Plan Urbanistic General i Regulament Local de Urbanism
Comuna Runcu, judeul Dmbovia
__________________________________________________________________________________

32
S.C. ELHAZ CONSULT S.R.L. TRGOVITE
Raport de mediu - Actualizare Plan Urbanistic General i Regulament Local de Urbanism
Comuna Runcu, judeul Dmbovia
__________________________________________________________________________________
Valea Ialomiei cu Valea Damboviei; -DC 134 Runcu (DC 132) Brebu, are
lungimea de 5,06 km, asfaltat numai pe portiunile din intravilanul existent; -DC 132
Pietroia (DN 71) Runcu (DJ 712 A), nemodernizat pe teritoriul comunei Runcu;
-DP4 Runcu Silitea Cabana ntre Vi Cabana Leaota (Drum de utilitate
public privat deschis circulaiei publice - aparine Ministerului Mediului i
Pdurilor. Accesul locuitorilor la caile majore de circulatie se face printr-o retea de
drumuri locale (ulite), majoritatea inguste, nemodernizate, cu pante longitudinale
accentuate, slab intretinute. Transportul public - comuna Runcu este tranzitat cel
mai frecvent de curse regulate pe traseul Trgovite Fieni , ct i de alte curse.
Comuna Runcu nu este tranzitat de ci ferate.
La recensamntul din 2002 populatia comunei Runcu era de 4597 locuitori, numrul
gospodriilor pe comun era de 1668, determinnd o mrime medie a unei gospodrii
de 2,76 persoane/gospodrie. n anul 2006 populatia comunei Runcu era de 4595
locuitori, numrul gospodriilor pe comun era de 1565, determinnd o mrime
medie a unei gospodrii de 3,00 persoane/gospodrie, iar n 2010 situaia fiind -
populatia comunei Runcu era de 4595 locuitori, numrul gospodriilor pe comun
era de 1980, determinnd o mrime medie a unei gospodrii de 2,40
persoane/gospodrie.

TABEL Distribuia populaiei pe principalele grupe de varst, recensmantul 2002


Sursa:INSTITUTUL NAIONAL DE STATISTIC - Direcia Judeean de Statistic
Dmbovia

Denumire Populaia Grupe de varst


sat stabil
0-14 ani % 1519 ani % 60ani i peste %
RUNCU 987 192 19,45 586 59,37 209 21,18
BDENI 1056 225 21,31 622 58,90 209 19,79
BREBU 669 116 17,34 420 62,78 133 19,88
FERESTRE 482 82 17,01 300 62,24 100 20,75
PIATRA 568 114 20,07 337 59,33 117 20,60
SILITEA 835 175 20,96 496 59,40 164 19,64
TOTAL 4597 904 19,67 2761 60,06 932 20,27

TABEL Distribuia populaiei pe principalele grupe de varst, la 1 iulie 2009


Sursa:INSTITUTUL NAIONAL DE STATISTIC-Direcia Judeean de Statistic
Dmbovia

Denumire Populaia Grupe de varst


sat stabil
0-14 ani % 1519 ani % 60ani i peste %
TOTAL 4579 678 14,79 2970 64,86 931 20,33

33
S.C. ELHAZ CONSULT S.R.L. TRGOVITE
Raport de mediu - Actualizare Plan Urbanistic General i Regulament Local de Urbanism
Comuna Runcu, judeul Dmbovia
__________________________________________________________________________________
Activitatea de mica industrie, dezvoltata cu ponderea cea mai mare la nivelul
resedintei de comuna este reprezentata prin mai multe societati comerciale morrit
si panificatie, industria de prelucrare a lemnului, societati care contribuie la
dezvoltarea comunei din punct de vedere al numarului de salariati sau al valorii de
productie.

2.2. Condiiile naturale din zona amplasamentului


Relieful comunei Runcu se intinde de-a lungul Ialomicioarei apusene, afluent al
Ialomitei, altitudinea medie fiind de 1144 m. Zona muntoas masivul Leaota -
altitudinea descrete de la nord la sud, Muntele Leaota 1812 m, Muntele Vaca 1548,3
m, Vrful Mgura 1439,3 m. Zona Dealurilor Subcarpatice - se ncadreaz n
Subcarpatii Ialomiei (relief foarte accidentat, erodat de numeroase vi i vlcele ce
adun apele pluviale), culmi deluroase (interfluviul prul Rul Alb prul
Runcului, interfluviul prul Runcului prul Dealu Frumos), platouri cu pante
domoale (Glma Brebu-887,5 m, Vrful Giurc-840 m, Vrful Dealu Frumos-880 m).

2.3. Condiiile geologice


Teritoriul comunei Runcu se situeaz din punct de vedere geotectonic n:
- masivul cristalin al Leaotei - face parte din zona cristalino-mezozoic a Carpailor, fiind
alctuit n cea mai mare parte dintr-un puternic masiv cristalin acoperit pe flancuri, de o
cuvertur de roci sedimentare mezozoice-calcare, conglomerate, gresii , brecii (cuvertura post-
tectonic deformat a conglomeratelor de Bucegi);
- zona fliului intern al Carpailor Orientali la contactul a dou uniti tectonice distincte Panza de
Ceahlu i Panza de Teleajen - alctuii din fli cretacic i paleogen, n care se dezvolt pinteni
prelungi cu nlimi de 800 900 m, situai la baza masivelor Bucegi i Leaota. n lungul
vilor apar depresiuni de contact - cum este Runcu pe Ialomicioara.
Din punct de vedere seismic comuna Runcu se ncadreaza n zona de intensitate
macroseismic I = 71(nou) pe scara MSK unde indicele 1 corespunde unei perioade medii de
revenire de 50 ani, valoarea de varf a acceleraiei terenului ag = 0,24 g, pentru cutremure cu
intervalul mediu de recuren 100 de ani cu perioada de control(colt) a spectrului de rspuns
Tc = 0,7 secunde.

2.4. Conditii climatice si topoclimatice


Condiiile climatice sunt difereniate n cadrul teritoriului, fiind de tip continental moderat n
zona muntoas i de tranziie ntre tipul continental moderat i cel continental pentru zona
deluroas. n ansamblu, teritoriul comunei Runcu se caracterizeaz printr-un climat mai
adpostit, submontan, cu o frecven mai mic a zilelor de iarn, a viscolelor i nzpezirilor i
o nsorire destul de accentuata, oferind conditii pentru dezvoltarea pomiculturii.
Temperatura medie anuala a localitatii este cuprinsa intre 8-9 C , vara fiind de +22 C iar
iarna avand o medie de -6 C. Vanturile dominante sunt cele din nord-vest care bat cu o viteza
de 1,8 m/sec., cele din sud-vest cu 2,3 m/sec., viteza celui din nord este de 2,8 m/sec.
Regimul de precipitatii anuale are valori care oscileaza intre 800-900 mm, ajungand in luna
iunie la maximum, ploile avand un caracter torential.

34
S.C. ELHAZ CONSULT S.R.L. TRGOVITE
Raport de mediu - Actualizare Plan Urbanistic General i Regulament Local de Urbanism
Comuna Runcu, judeul Dmbovia
__________________________________________________________________________________
2.5. Peisajul natural
Bazinul hidrografic al Ialomiei Superioare, n ansamblu, este bine mpdurit. Vegetaia zonei
se ncadreaz, dup altitudine, n etajul pdurilor de foioase (nemoral), subetajul pdurilor
amestecate de rinoase i fag. Vegetaia arborescenta, iniiala, a fost nlturata n mare parte
prin defriare. n prezent vegetaia dominanta este formata din pajiti colinare secundare de
iarba vntului i paius rou (Ass. Festuco-Agrostietum ) i terenuri agricole.
Pajitile cu Agrostis tenuis s-au instalat pe locul gorunetelor i au n compoziie att specii
mezofile (Festuca pratensis, Cynosurus cristatus, Poa pratensis, Trifolium campestre, T.
pratense, Achillea millefolium s.a.) ct i specii xeromezofile (edicago falcata, Thymus
pannonicus, Filipendula vulgaris, uneori i Koeleria macrantha).
Pajitile cu Festuca rupicola sunt alctuite dintr-un mare numr de specii cu caracter ecologic
destul de diferit. Participa i specii mai xerofile (Botriochloa ischaeum, Brachypodium
pinnatum, Carex), ocupa mai ales terasele joase de lunca, inundabile la ape foarte mari, cu
aluviuni cu textura fina, umede aproape tot timpul anului. Apar i specii de graminee (Poa
pratensis, Lolium perenne, Agropyron repens etc.), specii de Carex (C.vulpina, C.distans s.a.)
de Juncus (J.compressus, J.effusus), de trifoi i alte specii (Potentilla reptans, Ranunculus
repens, Mentha pulegium, Gratiola officinalis s.a.)
n pdurile de lunca (zvoaie) stratul ierbos este format , de regula, din Aegopodium podagria,
specii de Equisetum i o serie de plante de mull (Euphorbia amygdaloides, Pulmonaria
officinalis, Salvia glutinosa s.a.) sau de umiditate accentuata (Ranunculus ).
n parte fauna terestra prefera zonele mai izolate dar unele exemplare coboar pana n
apropierea vetrelor localitatilor.
Dintre mamifere mai frecvente sunt iepurele (Lepus europaeus) i vulpea (Vulpes vulpes),
mai rar viezurele (Meles meles), mistreul (Sus scrofa). Se adaug multe specii de oareci i
obolani de pdure. Dintre reptile menionam arpele orb (Anguis fragilis), soparla (Lacerta
agilis) i guterul (Lacerta viridis) iar dintre amfibieni specii de broate i tritoni. Sunt foarte
numeroase speciile de insecte i gasteropode.
Avifauna - este prezenta mai ales prin foarte numeroase specii de columbide (porumbelul de
scorbura, turturica, mierla, multe specii de piigoi, sticletele, privighetoarea, ciocnitoarea,
graurul i dumbrveanca).
n prejma amplasamentului sunt prezente mai ales speciile care au o mai mare adaptabilitate
la mediul antropizat i, mai ales, diferite specii de insecte i gasteropode, pasri, roztoare.
Fauna acvatica: taxonomic, rurile i praiele din zona se ncadreaz n zona piscicol de
dealuri i coline: zona lipanului i a moioagei. Datorita impactului activitii umane populaia
de peti este nc mult diminuata numeric i calitativ. Speciile valoroase sunt aproape
inexistente predominnd, n schimb, cele care nu au o mare importanta piscicola.
Prezenta mediului acvatic determina un biotop favorabil pentru fauna de insecte reofile
(efmeroptere, trichoptere, odonate, coleoptere i chironomide) precum i a unor amfibieni (
specii de broate, tritoni, salamandre).
Pentru protecia mediului prezena vegetaiei arborescente n zon constituie un important
filtru natural.
Animale - sectorul montan prezint o mare varietate de specii animale dintre care se detaeaz
cele de talie mare i interes cinegetic (ursul, cerbul, rsul, mistreul). Lor li se adaug alte
specii, n parte migrate din etajul pdurilor de foioase (vulpea, veveria, prul de alun, jderul

35
S.C. ELHAZ CONSULT S.R.L. TRGOVITE
Raport de mediu - Actualizare Plan Urbanistic General i Regulament Local de Urbanism
Comuna Runcu, judeul Dmbovia
__________________________________________________________________________________
de pdure s.a). Avifauna este numeroasa i variat (cocosul de munte, ciocnitoarea de munte,
negroaica, acvila de munte, buha etc.). Se ntlnesc, de asemenea, specii de amfibieni, reptile,
gasteropode, coleoptere, lepidoptere.

2.6. Factori de risc natural


Riscurile naturale din teritoriul comunei sunt:
-zone cu risc de inundabilitate - inundatii datorate revrsrii a praielor, afluenti mai
importanti ai Ialomicioarei, inundatii datorate scurgerilor de torenti;
-alunecari de teren pe zonele cu defrisari importante facute in ultimele decenii.
n zonele cu riscuri naturale se recomanda evitarea construirii de locuinte sau alte constructii.
Se va evita amplasarea construciilor pe lucrri de drenare, consolidare, amenajri de suprafa
n zonele susceptibile de alunecri, n zonele cu alunecri active, n zonele mltinoase sau
inundabile.
n privina zonelor afectate de alunecri sau susceptibile la instabilitate, erodri, prbuiri se
recomand ca acestea s fie imediat amenajate, prin terasri, plantri de arbuti, nierbri sau
unde se impune, prin lucrri speciale de consolidare i drenare, lucrri care se vor realiza n
urma unor studii i proiecte de specialitate la obiect.
De asemenea, albiile praielor cu energii mari de relief din intravilan, trebuie consolidate,
amenajate i regularizate.
Alte fenomene de risc pot aparea in conditiile fenomenelor climatice exceptionale:
temperaturi extreme, fenomene atmosferice generatoare de risc-bruma, inghet la sol, grindina,
blocarea cailor de comunicatie de catre viscol, etc..
Riscuri de natura antropica - generate de depozitarea si eventual deversarea de substante
periculoase, folosirea in exces a ingrasamintelor chimice, pericolul de inundatii provocat de
neamenajarea sau amenajarea necorespunzatoare a albiilor paraielor, reactivarea dinamicii
versantilor alunecari de teren, torentialitate ca urmare a masurilor agrotehnice
necorespunzatoare sau a defrisarilor, etc.
Intre cele doua categorii de riscuri exista o conexiune in sensul ca nerespectarea regulilor de
urbanizare si amenajarea necorespunzatoare a teritoriului pot favoriza sau accentua amploarea
unor riscuri naturale.

CAPITOLUL 3. CARACTERISTICILE DE MEDIU ALE ZONEI POSIBIL A FI


AFECTATE - IMPACTUL ACTIVITILOR DIN PUG ASUPRA MEDIULUI

3.1. APA
3.1.1. Apele subterane i de suprafata i utilizarea resurselor de apa
Comuna Runcu se situeaz n Bazinul Hidrografic Buzu - Ialomia, bazinul Ialomia
Superioar. Paraul Runcului (Ialomicioara apusen) este principalul afluent, adunandu-
i apele n zona de obarie prin confluena paraielor Marginea Domneasc,
Frumuelu i Vaca. Din zona deluroas adun de pe partea stang paraiele Lalii,
Silitea, Valea lui Anghel i Valea Lupului, iar de pe partea dreapt Valea
Homoriciu, Valea Clincioaia i paraul Giurcule.

36
S.C. ELHAZ CONSULT S.R.L. TRGOVITE
Raport de mediu - Actualizare Plan Urbanistic General i Regulament Local de Urbanism
Comuna Runcu, judeul Dmbovia
__________________________________________________________________________________
TABEL - Calitatea cursurilor de ap din Bazinul.Hidrografic Buzu - Ialomita pe teritoriul judetului
Dmbovia, n anul 2010
Sursa: A.P.M. - Raport privind starea mediului in judeul Dmbovia in anul 2010
Bazinul Cursul de Seciuni de Clasa de calitate
Hidrografic ap control curs de (localizare sectiune - km)
ap I II III IV V
Valea Horoabei 8,0 - - - -

Cheile Ttarului 11,5 - - - -

Buzu- Ialomia Dobreti 21,0 - - - -


Ialomia
Aval confluen - 29,5 - - -
Ialomicioara
Ialomicioara Runcu 27,0 - - - -
Apusean

n zona masivului cristalin al Leaotei i pe structura sinclinalului Bucegi se remarc o


bun circulaie a apelor subterane, pe feele de strat, fisuraie sau linii tectonice,
fenomen evideniat i de apariia lor sub form de izvoare. Cea mai mare parte a
teritoriului comunei este deficitar n acumulri de ap potabil, fapt care a dus la
obiunea alimentrii cu ap n sistem centralizat din izvoarele de pe valea Orlei.
Factorii poluatori majori care afecteaz calitatea apei subterane n zona studiat se grupeaz n
urmtoarele categorii: produse chimice (ngrminte, pesticide) utilizate n agricultur , ce
provoac o poluare difuz greu de depistat i prevenit, produse menajere i produse rezultate din
zootehnie, lipsa reelei de canalizare i a staiilor de epurare.
Poluarea freaticului este cel mai adesea un fenomen aproape ireversibil i are consecine grave
asupra folosirii rezervei subterane pentru alimentarea cu ap potabil. Depoluarea surselor de
ap din pnza freatic este extrem de anevoioas i uneori imposibil..
Sursa de ap pentru alimentarea cu ap a comunei Runcu este format din - captare izvor 1
Valea Orlei Dulbanu, realizat ncursul anului 2007; - captare izvor 2 Valea Orlei Dulbanu
(situate la 20 m aval de izvor 1); - captare izvor Valea Ialomicioarei; - captare ape subterane
prin pu forat la mare adncime (100 m), forat n Valea Orlei. Debitul mediu cumulat al
izvoarelor va fi de 7 8 l/secunda, cu diminuare pe timp secetos, debitul puului este de 2,5
l/secund.
- Gospodria de ap o constructie monobloc compus din: - rezervor nmagazinare,
capacitate de 500 mc, din beton armat, semingropat; - staie de clorinare constructive
adiacent rezervorului,ncare sunt montate vane, apometru i instalatia de clorinare, complet
automatuzat.
- Reeaua de distribuie conductele sunt din PHED, cu diametere cuprinse ntre 60 i 180
mm, montate subteran, sub adncimea de nghe de 1,00 m, amplasate de-a lungul drumurilor,
nzona verde, pe domeniul public. Distribuia de la rezervor se face gravitational, fiind
prevazute vane reductor pentru limitarea presiunii, dar i staii de pompare cu hidrofor n

37
S.C. ELHAZ CONSULT S.R.L. TRGOVITE
Raport de mediu - Actualizare Plan Urbanistic General i Regulament Local de Urbanism
Comuna Runcu, judeul Dmbovia
__________________________________________________________________________________
zonele situate la cotele de nivel nalte. Necesarul de ap s-a calculate n conformitate cu
prevederile SR 1343 1 1995 i P 66 2001, rezultnd:
Q s zi maxim = 6,96 l/secund; Q l surs = 8,00 l/secund.

3.1.2. Managementul apelor uzate


Comuna Runcu nu dispune de sistem centralizat de canalizare a apelor uzate, neepurarea
prealabil constituie o surs de poluare a mediului nconjurtor. Pentru a elimina aceast surs
de poluare, mbuntirea confortului, se propune realizarea colectrii i epurrii apelor uzate
menajere n sistem centralizat divisor, prin gruparea satelor Silitea, Ferestre, Runcu, Piatra i
Bdeni ntr-un sistem centralizat de colectare i satul Brebu ntr-un alt sistem de colectare.
Fiecare din aceste sisteme se vor compune din: - reele colectoare stradale secundare, conducte
din PVC KG, Dn 200-250 mm, traseul urmrind trama stradal, ngropate la adncimea de 1,5
3,5 m de la suprafaa terenului; - colectorul principal, conducte din PVC sau polipropilen,
traseul de-a lungul drumurilor principale DC 134 i DJ 712 A n cazul localitilor de pe
valea Ialomicioarei i DC 134 n cazul localitii Brebu, ngropete la adncimea de 1,5 3,5 m
de la suprafaa terenului; - staiile de epurare, amplasate n localitile Brebu i Bdeni,
construcii monobloc, avnd treapt biologic modulate pentru 130 mc/zi (capacitatea staiei
Bdeni va fi de 520 mc/zi (4 module a 130 mc/zi), deversare n prul Ialomicioara, iar cea
din Brebu 130 mc/zi, deversare n valea Homorciu.
Debitele de ap uzat menajer n comuna Runcu sunt:
Qu zi mediu = 0,8 x 555,39 = 444,3 1 mc/zi = 18,51 mc/h = 5,14 l/secund;
Qu zi maxim = 0,8 x 772,49 = 617,99 mc/zi = 25,75 mc/h = 7,15 l/secund;
Qu orar maxim = 0,8 x 64,38 = 51,50 mc/h = 14.30 l/secund.
Canalizarea pluvial se va face n continuare la suprafaa terenului prin anuri si rigole
deschise, fiind necesar ntreinerea permanent a acestora.

3.1.3. Prognozarea impactului


Impactul asupra mediului este dat n principal de: -calitatea apei - se impune urmarirea calitatii
apei potabile prin analize de potabilitate; -depozitarea n spatele curtilor, pe malul apei a
resturilor menajere rezultate din gospodariile oamenilor, aceasta constituind un factor de risc
n poluarea apelor din zona; -depozitarea n spatele curtilor, pe malul apei a dejeciilor
animaliere, care n urma ptrunderii n pnza freatic pot conduce la apariia nitrailor n ap,
constituind astfel un factor de risc n poluarea apelor din zona.
Din activitatile comunei, n special agrozootehnice, pot rezulta ape uzate, care deversate
(direct sau accidental) n apele din receptorii naturali din zona pot sa le deterioreze calitatea.
In comuna nu exista un sistem organizat pentru practicarea agriculturii, aceasta realizandu-se
individual cu folosirea substantelor pesticide, necontrolat, fiind posibil ca excesul din aceste
substante sa intercepteze stratul freatic. De asemenea, utilizarea ca ingrasaminte a gunoiului
de grajd si a deseurilor fecaloid-menajere, depozitarea deseurilor menajere in spatele curtilor
si in locuri neamenajate pot duce la infestarea panzei freatice.

38
S.C. ELHAZ CONSULT S.R.L. TRGOVITE
Raport de mediu - Actualizare Plan Urbanistic General i Regulament Local de Urbanism
Comuna Runcu, judeul Dmbovia
__________________________________________________________________________________
Impactul este redus in absenta unor surse majore de poluare a apelor. Principala problema o
reprezint depozitarea necontrolata a deeurilor pe malurile apelor curgtoare, neputandu-se
face o evaluare globala a impactului acestei poluri. Totui la ape mari parte din deseurile
depozitate pot fi preluate de viitura.
n ceea ce privete cursurile de ap care strbat comuna, nu deinem date concludente privind
calitatea apei praielor - datorit lipsei sistemului de monitorizare pe aceste cursuri.
Menionm ns c lipsa unei reele centralizate de canalizare pentru preluarea apelor reziduale
provenind de la populaie i de la utilizatorii industriali de pe raza comunei, numarul redus de
bazine vidanjabile precum i depozitarea deeurilor n albiile praielor, reprezint factori de
poluare ai apelor curgtoare prin deversri i depozitri care ncalc legislaia de mediu.
n zonele cu risc prezentate se produce o poluare semnificativ a apelor de suprafa, n
perioadele propice inundaiilor, torentialitatii si alunecrilor de teren i dup acestea.

3.2. AERUL
3.2.1. Date privind clima i topoclima
Teritoriul administrativ al comunei Runcu se caracterizeaz printr-un climat mai adpostit,
submontan, sedativ, cu o frecven mai mic a zilelor de iarn, a viscolelor i nzpezirilor i o
nsorire destul de accentuata. Suprafaa activa, foarte diversificata ca urmare a reliefului
accidentat, a expoziiei diferite a versanilor i a prezenei vegetaiei forestiere, genereaz un
mare mozaic de topoclimate elementare naturale.
Dintre fenomenele meteorologice care pot influenta nivelul de poluare a atmosferei n zona
menionam:
-direcia vnturilor dominante este diferit, funcie de altitudinea i morfologia reliefului,
direcia dominanta de deplasarea maselor de aer este din vest i nord vest.
Vnturile locale sunt orientate descendent (vnturile de munte) sau ascendent (vnturile de
vale) n lungul vii. Pot avea un puternic potenial depoluator la viteze > 3 m/sec. Sunt
specifice mai ales n perioada cald a anului, n condiii de stri anticiclonale. Asigur
schimbul de umezeal pe vertical i contribuie la formarea ploilor orografice care, la rndul
lor, au un rol important n purificarea atmosferei.
- inversiunile termice, nsoite de stri de calm atmosferic, sunt mai frecvente i au o
intensitate mai mare iarna, n condiiile extensiunii puternice, ctre est, a anticiclonilor
continentali. Apariia unor astfel de situaii meteosinoptice favorizeaz stagnarea noxelor
atmosferice n jurul surselor de emisie. Pe parcursul anului n special toamna sunt de mica
amplitudine pe vertical i au o intensitate mica (inversiuni de fund de vale) fiind nsoite
frecvent de cea.
Vegetaia arborescent din pdurile din zona constituie un foarte eficace mediu depoluant, cu
rol de filtru n calea unor eventuale prezente de noxe n atmosfera. Emisia unor astfel de noxe
din surse locale (activiti gospodreti i traficul rutier) este apreciat ca fiind foarte redus i
are semnificaie n poluarea aerului n zona.

TABEL - Parametrii topoclimatului - comuna Runcu


Sursa: Universitatea din Oradea, Facultatea de ISTORIE - GEOGRAFIE I RELAII
INTERNAIONALE, Departamentul de Geografie, Turism i Amenajarea Teritoriului - Tez

39
S.C. ELHAZ CONSULT S.R.L. TRGOVITE
Raport de mediu - Actualizare Plan Urbanistic General i Regulament Local de Urbanism
Comuna Runcu, judeul Dmbovia
__________________________________________________________________________________
de doctorat - Studiu climatic i topoclimatic n Subcarpaii Ialomiei, Coordonator tiinific,
Prof. univ. dr. Gheorghe Neamu, Doctorand, Antofie Tiberiu-Eugen.

Parametrul Valoarea parametrului


Temperatura medie multianual (0C) 2,0 - 5,0
Temperatura minim absolut (0C) -32
Temperatura maxim absolut (0C) +38
Amplitudinea medie anuala a temperaturii aerului (0C) 18,0 21,0
Durata intervalului cu temperaturi medii zilnice > 00C (nr. zile) 240 280
Numrul mediu anual de zile cu nghe 120 150
Umezeala relativ a aerului, media multianual (%) 74 76
Durata de strlucire a Soarelui, media multianual (ore) 1660 2470
Numr de zile cu cer senin, media multianual 40 60
Numr de zile cu cer acoperit, media multianual 100 - 130
Vnt:
frecvena (%) vnturilor tari (peste 15 m/s) 5 10
frecvena (%) vnturilor slabe (1 - 2 m/s) 40 60
Precipitaii atmosferice, media multianual (mm) 700 1000
Precipitaii n luna cea mai ploioasa (mm) 100 140
Precipitaii n luna cea mai secetoasa (mm) 20 50
Fenomene meteorologice:
numr de zile cu ploaie, media multianual 121 1147
numr de zile cu strat de zpada, media multianual 100 130
numr de zile cu ceaa, media multianual 40 50

3.2.2. Surse i poluanti generati


Activitatile desfasurate pe teritoriul comunei Runcu i care pot avea un impact potential
asupra factorilor de mediu se incadreaza n patru mari domenii:
- activitati social culturale
- activitati economice i prestari servicii
- activitati specifice desfasurate n gospodariile populatiei i anexele acestora;
- activitati diverse.
Din activitatile mentionate sunt identificate i caracterizate urmatoarele surse de poluanti
atmosferici:
-surse organizate, stationare i temporare de poluare: cosurile sobelor ce folosesc lemn drept
combustibil, prin care se pot evacua n atmosfera gaze de ardere, pulberi. n urma arderii
efluentii gazosi pot contine n principal bioxid de carbon, monoxid de carbon, oxizi de azot,
hidrocarburi, etc. functie de combustibilul utilizat (lemn de foc i carbune);
-surse mobile (trafic): gazele de esapament;
-surse difuze de poluare pot aparea n zona exploatrii i prelucrrii lemnului, zona
unitilor industriale (morrit i panificaie, service auto, constructii), zona cilor de
comunicaie i transport, zona construciilor tehnico-edilitare, gospodrire comunal,
etc..
n localitile comunei, n general, nu exist zone cu nivele mari de zgomot.
In perioada calda a anului depozitarea de materii organice poate creea inconfort prin emisia de
substante urat mirositoare (amoniac, hidrogen sulfurat s.a.).

40
S.C. ELHAZ CONSULT S.R.L. TRGOVITE
Raport de mediu - Actualizare Plan Urbanistic General i Regulament Local de Urbanism
Comuna Runcu, judeul Dmbovia
__________________________________________________________________________________
In absenta unor surse majore si permanente de poluare a aerului nu sunt necesare masuri
speciale, specifice. Sunt necesare unele masuri punctuale: la arderea deseurilor in gospodariile
populatiei sa nu fie arse ambalaje sau alte materii si materiale (recipienti din plastic, obiecte
din cauciuc s.a.) care sa emane in atmosfera substante toxice, periculoase.

3.2.3. Prognozarea poluarii aerului


Presupunem ca este posibil ca n viitor pe teritoriul comunei Runcu s se dezvolte obiective cu
activitati noi i care, ar putea constitui surse de poluare pentru aer. Natura i gradul de
dezvoltare a acestor obiective, precum i dinamica cresterii economice nu se cunosc, dar se
impun masuri care sa diminueze poluarea aerului prin:
-respectarea legislatiei pe linie de mediu existenta, astfel incat viitoarele obiective sa nu
functioneze decat n baza acordului de mediu obtinut prin evaluarea impactului asupra
mediului;
-biectivele existente sa fie supuse reevalurii din punct de vedere al emisiilor obtinndu-se de
ctre acestea autorizatia de mediu, eventual reautorizarea pentru cele care dispun deja de acest
document;
-orientarea n viitor pentru implementarea de tehnologii cu potential redus de poluare sau
nepoluante;
-la amplasarea n teritoriu a obiectivelor trebuie sa se tina cont i de faptul ca unele dintre
conditiile mediului geografic local pot asigura procesele de autoepurare naturala a aerului.
Fenomenele meteorologice care pot influenta nivelul de poluare al aerului sunt:
-curentii de aer (vanturile) au un caracter puternic depoluator la viteze > 3 m/sec.;
- calmul atmosferic favorizeaz stagnarea noxelor atmosferice n jurul surselor de emisie;
- inversiunile termice, insotite de stari de calm atmosferic, ceata i depuneri de chiciura, sunt
mai frecvente i au o intensitate mai mare iarna, n conditiile stratificarii aerului rece deasupra
culoarului de vale. 3.2.3. Prognozarea poluarii aerului

3.3. SOLUL
3.3.1. Conditi pedogeografice locale
n aceast zon tipul predominant de sol este cel brun de pdure, slab podzolit (nisipos),
intercalat cu pamantul cenusiu de munte, format pe calcare si conglomerate, sub actiunea
vegetatiei forestiere, depuse in straturi de-a lungul timpului. Prin sedimentari succesive s-au
format mari cantitati de humus si argila, a caror fertilitate este considerata mediocra. Pe
locurile defrisate sunt specifice solurile brune intelenite, propice fanetelor si pasunilor dar si
livezilor de pomi fructiferi. Desi destul de bogat in humus, solul zonei are nevoie de
ingrasaminte si apa, mai ales in conditiile de umiditate scazute, cand pamantul se usuca si
crapa. Un fenomen specific Vaii Ialomicioarei, si nu numai, este cel al eroziunii solului,
consecinta directa a taierilor masive de arbori si arbusti, dar si a lipsei unui plan coerent de
indiguiri a malurilor raului ,si a principalelor paraie ce-l alimenteaza. Eroziunea solului are
consecine negative asupra economiei regiunii, deoarece duce la scderea productivitii
punilor pe o suprafa destul de mare, prin ndeprtarea orizontului superior, bogat n
humus.

3.3.2. Surse de poluare a solurilor

41
S.C. ELHAZ CONSULT S.R.L. TRGOVITE
Raport de mediu - Actualizare Plan Urbanistic General i Regulament Local de Urbanism
Comuna Runcu, judeul Dmbovia
__________________________________________________________________________________
Solul este definit ca stratul de la suprafaa scoarei terestre. Este format din particule minerale,
materii organice, ap, aer i organisme vii. Este un sistem foarte dinamic care ndeplinete
multe funcii i este vital pentru activitaile umane i pentru supravieuirea ecosistemelor.
Se pot considera drept surse de poluare a solului toate activitile desfurate pe raza comunei
respectiv: colectarea, depozitarea deeurilor solide provenite de la toate activitile, n spaii
neamenajate pentru acest scop. Funcie de natura substanei i de gradul sau de agresivitate
asupra solului, de cantitatea i timpul de staionare pe sol, de gradul de nclinare a terenului, de
proprietile fizice ale solului (permeabilitate, porozitate, granulometrie) efectul poate fi mai
mare sau mai mic.
Din activitile desfurate n comuna pot rezulta urmtoarele tipuri de deeuri:
- din zona morarit si panificatie pot rezulta deeuri diverse, solide, specifice operaiunile
executate (metalice din activitatea de mentenanta, nemetalice, plastice, ambalaje diverse, etc.);
- din zona gospodariilor individuale in care se cresc animale pot rezulta dejecii solide,
cadavre de animale, materialul folosit ca pat pentru animale i psri (tala, rumegu), deeuri
metalice i nemetalice, de mase plastice, uleiuri uzate, resturi de plante, ambalaje diverse
(hrtie, metalice, material plastic), pot rezulta de asemenea deeuri agrochimice cu coninut de
substane periculoase;
- din zona instituiilor i serviciilor de interes public pot rezulta n general deeuri solide
(metalice, nemetalice, hrtie, lemn, uleiuri uzate, anvelope, acumulatori, deseuri textile). Mai
pot rezulta deeuri din activitatea de ocrotire a sntii umane sau din activiti veterinare,
deeuri municipale i asimilabile din comer, etc.;
- din zona cilor de comunicaie i de transport pot rezulta deeuri de cuvertur asfaltic n
urma deteriorrii i reparaiei drumurilor, pmnt contaminat.
- din zona de agrement nu rezult deeuri specifice n afara celor urbane;
- din zona construciilor tehnico-edilitare pot rezulta deeuri de natura diversa insoite de
emisii, nmoluri de la tratarea apelor, etc.;
- din zona de prelucrare a lemnului rezulta ca deseu rumegusul;
- din zona gospodrii comunale i cimitire pot rezulta deeuri de natur divers, solide.

3.3.3. Prognozarea poluarii solului


Consecinele polurii i degradrii solurilor se reflect n primul rnd asupra potenialului lor
productiv, n sensul limitrii sau anulrii calitilor biologice i de fertilitate. Cele mai grave
efecte asupra solurilor sunt generate de fenomenele de degradare care determin scderea
potenialului productiv, scoaterea din circuitul agricol, schimbri ale modului de folosin. De
asemenea, poluarea solurilor cu reziduuri organice i deeuri menajere poate avea consecine
negative asupra apelor, prin splri, scurgeri i infiltraii, asupra plantelor, animalelor i
omului.
Prin realizarea obiectivelor din PUG i a prioritilor, prin asigurarea unei funcionri normale
a unitilor, dar mai ales prin asigurarea colectrii selective si depozitarii controlate a
deeurilor i prin infiintarea serviciului de colectare i transport a deseurilor municipale la
un depozit ecologic, consideram c impactul asupra solului s-a redus.
Datorita antropizrii au fost posibile modificari n activitatea biologica a solurilor, a calitatii,
vulnerabilitatii i rezistentei acestuia.

42
S.C. ELHAZ CONSULT S.R.L. TRGOVITE
Raport de mediu - Actualizare Plan Urbanistic General i Regulament Local de Urbanism
Comuna Runcu, judeul Dmbovia
__________________________________________________________________________________
Intrucat ingrasamintele chimice se folosesc, dupa 1989, pe scara mult mai redusa prezenta
unor compusi chimici remanenti in sol poate fi considerata doar ca o ipoteza.
Utilizarea ingrasamintelor organice pe terenurile localnicilor nu prezinta probleme majore
privind riscul de poluare a solurilor. De asemenea prezenta intamplatoare a unor substante
toxice pe terenurile pe care se depoziteaza, necontrolat, deseuri poate induce o poluare
punctuala a solului.
Pentru evitarea si reducerea poluarii solului sunt necesare urmatoarele:
-identificarea zonelor afectate de eroziunea terenurilor si stabilirea unor masuri de diminuare a
impactului in baza unor studii de specialitate;
-recuperarea terenurilor degradate de alunecri i eroziune prin consolidri, plantaii i alte
lucrri de combatere a degradrii solurilor;
-aplicarea de fertilizani i utilizarea raional a punilor, prin evitarea suprapunatului i
introducerea punatului alternativ pe parcele;
-conformarea la legislatia in vigoare in ceea ce priveste gestionarea deseurilor;
-practicarea unei agriculturi ecologice.

3.4. GEOLOGIA SUBSOLULUI


Teritoriul comunei Runcu se situeaz din punct de vedere geotectonic n:
- masivul cristalin al Leaotei - face parte din zona cristalino-mezozoic a Carpailor, fiind
alctuit n cea mai mare parte dintr-un puternic masiv cristalin acoperit pe flancuri, de o
cuvertur de roci sedimentare mezozoice-calcare, conglomerate, gresii , brecii (cuvertura post-
tectonic deformat a conglomeratelor de Bucegi);
- zona fliului intern al Carpailor Orientali la contactul a dou uniti tectonice distincte Panza de
Ceahlu i Panza de Teleajen - alctuii din fli cretacic i paleogen, n care se dezvolt pinteni
prelungi cu nlimi de 800 900 m, situai la baza masivelor Bucegi i Leaota. n lungul
vilor apar depresiuni de contact - cum este Runcu pe Ialomicioara. Formaiunile care
alctuiesc regiunea aparin cretacicului mediu i superior, paleogenului i neogenului. Stratele
sunt constituite dintr-o succesiune de marne n care se gsesc i intercalaii de gresii
calcaroase cu orbitoline aflate ntre Valea Ialomicioarei i Valea Ialomiei. Calcare brecioase,
gresii i nisipuri marno- calcaroase cenuii, dure, argile istoase, magnoase, negricioase i
gresii glauconitice

3.4.1. Exploatarea resurselor subsolului


Rocile utile pentru construcii(gresii barremian apiene i gresii eocene) sunt principala resurs
a subsolului comunei Runcu. Amplasarea zonelor cu aceste resurse n imediata vecintate a
zonelor de locuit, fac imposibil exploatarea acestora. n perioada 1955-1960, pe teritoriul
comunei au funcionat carierele de calcar i marn, n satele Runcu i Bdeni -,, La Cariera si
,,La Marna, care asigurau materia prim la fabricarea cimentului de ctre Fabrica de ciment
Fieni.

3.4.2. Prognozarea poluarii subsolului


Poluarea solului si subsolului poate fi posibila, sporadic, in zona locuit, dar acest lucru nu
este inca evidentiat prin studii si analize.

43
S.C. ELHAZ CONSULT S.R.L. TRGOVITE
Raport de mediu - Actualizare Plan Urbanistic General i Regulament Local de Urbanism
Comuna Runcu, judeul Dmbovia
__________________________________________________________________________________
Solurile suprafetei Comunei Runcu sunt afectate in limite acceptabile de poluarea industriala din
zona.

CAPITOLUL 4. ARII DE PROTECTIE SPECIALE

Ordonana de urgen a Guvernului nr. 57/2007, completata si modificata prin OUG nr.
154/2008 indic regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei i
faunei salbatice.
Conform OUG 57/2007 n perimetrele ariilor naturale protejate i n vecintatea acestora,
precum i a altor bunuri ale patrimoniului natural supuse unui regim special de protectie i
conservare este interzis orice lucrare sau activitate susceptibil s genereze un impact negativ
asupra acestora.
Sunt ocrotite i se conserv n regim de protecie, cu rol de coridoare ecologice, perdelele
forestiere, tufriurile naturale, vegetaia malurilor i a luncilor din lungul rurilor i de pe
malurile lacurilor, zonele umede naturale, pajitile naturale, vegetatia de pe terenurile
marginale ale culturilor agricole, vegetaia natural din lungul cilor de comunicaie rutier i
feroviar, fiind interzise orice lucrare i aciune care le afecteaz integritatea, cu excepia
cazurilor temeinic justificate i aprobate de autoritatea competent pentru protecia mediului.
Fac parte din arii naturale protejate zonele cu resurse biogeografice importante sub aspect
biogenetic, ecologic, stiintific, educaional, sanogen i recreativ.
n ceea ce privete monumentele istorice, n comuna Runcu exist valori ale patrimoniului
cultural construit , astfel:
-Monumente Istorice categoria B
-Biserica Adormirea Maicii Domnului, construita in anul 1820, reparat n anul 1880 din
satul Bdeni.
-Biserica Adormirea Maicii Domnului Sfantul Ignatie, construit intre anii 1844-1845, de
logoftul erban Popescu i Ion din Pietroia, pe locul unei biserici din lemn din secolul
XVIII, din satul Piatra.
-Biserica Intrarea n Biseric Sfntul Nicolae i Duminica Tomii, construita intre anii
1844-1846, din satul Runcu.
-Casa Elena Ciurea, din satul Silitea, construit n secolul XIX.

CAPITOLUL 5. OBIECTIVELE DE PROTECIE A MEDIULUI RELEVANTE I


CONSIDERAII DE DE MEDIU

Obiectivele de protecie a mediului relevante prevzute n Planul Urbanistic General al


comunei Runcu sunt:
- inventarierea i prezentarea zonelor de risc natural msuri pentru limitarea eroziunilor de
mal la cursurile apelor(prul Ialomicioara i afluenii acestuia;
- stabilirea zonelor n care se poate construi i tipul construciilor;
- modernizarea i dezvoltarea infrastructurii edilitare;
- inventarierea zonelor protejate i asigurarea proteciei acestora, msuri pentru punerea n
valoare a monumentelor istorice;

44
S.C. ELHAZ CONSULT S.R.L. TRGOVITE
Raport de mediu - Actualizare Plan Urbanistic General i Regulament Local de Urbanism
Comuna Runcu, judeul Dmbovia
__________________________________________________________________________________
- evidenierea fondului construit valoros i a posibilitatilor de valorificare a acestuia n folosul
localitatii;
- stabilirea surselor de ap potabil, monitorizarea calitii acesteia i realizarea unui sistem
centralizat de alimentare cu ap n toate satele comunei;
- sistematizarea, organizarea i dezvoltarea cilor de comunicatie;
- creterea calitatii vieii cu precdere n domeniile locuirii i a serviciilor;
- realizarea unor investiii de utilitate publica asigurarea canalizrii menajere n sistem
centralizat n toate satele comunei, inclusiv staii de epurare, - extinderea spaiilor plantate cu
rol de agrement i sport;
- msuri de educaie a populaiei pentru respectul fa de mediu(exemplu depozitarea
necontrolat a deeurilor menajere de-alungul cursurilor de ap, ncondiiile n care exist
serviciu concesionat pentru colectarea i transportul deeurilor n toate satele comunei Runcu);
- asigurarea bazei legale pentru realizarea programelor i a aciunilor de dezvoltare.

CAPITOLUL 6. POTENIALE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI

Activitatile desfasurate pe teritoriul comunei Runcu i care pot avea un potenial impact
asupra factorilor de mediu se ncadreaz n patru mari domenii:
- activitati social - culturale
- activitati economice i prestri servicii;
- activitati specifice desfasurate n gospodriile populaiei i anexele acestora;
- activitati diverse
In afara de acestea, in zonele cu risc natural de alunecari de teren, eroziuni si torentialitate de
regula se produc situatii de poluare accentuate.

TABEL- Tipurile de surse de emisie i categoriile de noxe care pot ajunge n mediu

DOMENII DE ACTIVITATE CATEGORII DE NOXE TIPUL SURSEI DE


EMISIE I MOD DE
EMISIE
SOCIAL CULTURAL
- Deeuri solide i ape uzate, - Emisii permanente
- Unitati administrative i de funcie de activitati i numrul (sau temporare),
invatamant (Primria, Politia, de personal antrenat; funcie de programul
Oficiu potal, scoli, grdinie) de activitate;
- Gaze provenite din arderea - Emisii n perioada
combustibililor rece a anului, din surse
staionare.
- Deeuri specifice (solide i - Emisii permanente de
ape uzate); deeuri generate din
Sntate (cabinet medical uman) activitati medicale
(inclusiv de natura
biologica) i ape uzate;

45
S.C. ELHAZ CONSULT S.R.L. TRGOVITE
Raport de mediu - Actualizare Plan Urbanistic General i Regulament Local de Urbanism
Comuna Runcu, judeul Dmbovia
__________________________________________________________________________________
- Gaze provenite din arderea - Emisii n perioada
combustibililor rece a anului, din surse
staionare.

- Unitati culturale i de cult - Deeuri specifice (solide i - Emisii permanente


(Cmin cultural, biserici) ape uzate); i/sau temporare

- Gaze provenite din arderea - Emisii n perioada rece


combustibililor a anului , din surse
staionare

ECONOMICE
- Activitati n domeniul agricol (n - Deeuri diverse (solide, ape Emisii permanente
cadrul societatilor comerciale de uzate, gaze de eapament) i/sau temporare,
profil) funcie de profilul de funcie de perioada
activitate i de operaiunile anului din surse
executate staionare i/ sau
mobile
- Gaze provenite din arderea - Emisii n perioada
combustibililor rece a anului, din surse
staionare
- Ageni economici din diferite - Deeuri diverse (solide, ape - Emisii permanente
domenii i prestri de servicii uzate) funcie de profilul de i/sau temporare,
(societati comerciale cu diverse activitate i de operaiunile funcie de capacitatea
profile de activitate) executate de producie i/ sau
servicii oferite
- Gaze provenite din arderea - Emisii n perioada
combustibililor rece a anului, din surse
staionare
- Transport - Gaze de eapament, pulberi - Emisii din surse
mobile, funcie de
trafic;

ACTIVITI DIN GOSPODRIILE POPULAIEI


Agricultura i zootehnie - Deeuri diverse (solide, - Temporar, funcie de
cadavre de animale, dejecii, perioada anului i
ape uzate) activitati
Activiti casnice - Deeuri diverse (solide, ape - Permanent, funcie de
uzate) activitati
- Gaze provenite din arderea - Emisii n perioada
combustibililor rece a anului , din surse
staionare
DIVERSE
Utilitati (depozite provizorii de - Depozitari de deeuri de Surse staionare, emisii

46
S.C. ELHAZ CONSULT S.R.L. TRGOVITE
Raport de mediu - Actualizare Plan Urbanistic General i Regulament Local de Urbanism
Comuna Runcu, judeul Dmbovia
__________________________________________________________________________________
deeuri, staii captare, staii natura diversa insotite de permanente, mai ales
transformare,etc.) emisii n aer, apa i pe n perioada calda a
sol/subsol; anului
- Emisii de unde
electromagnetice de la staii
de transformare, reele de
nalta tensiune

Comuna Runcu face parte dintr-o zona de mare complexitate a resurselor naturale, cuprinzand:
-zone de importanta ecologica peisagistica: paduri, surse de apa, trasee turistice;
-zone cu resurse producerii cimentului, roci utile pentru construcii;
-masa lemnoasa pretabila prelucrarii;
-zone cu pasuni si fanete.
AGRICULTURA - nu este funciunea economic reprezentativ pentru comuna, tinand cont
de faptul ca aceasta nu a suferit un proces de cooperativizare, activitile agricole
desfurndu-se exclusiv n sistem privat.
Agricultura ocupa o pondere economica mica datorita configuratiei geografice. Modul de
utilizare a terenului reflecta conditiile geografice locale, conditii pentru cresterea animalelor
terenurile cu pasuni si fanete fiind dominante, fata de terenurile arabile pe care se cultiva
porumb si legume si a pomilor fructiferi.
Propunerile prioritare privind obiectivele pe termen scurt i mediu care se impun n comuna
Runcu sunt: -ridicarea nivelului tehnic al produciei agricole i mbuntirea parametrilor
calitativi ai acesteia;
-diversificarea activitilor agricole i a celor conexe agriculturii n scopul creterii veniturilor,
mbuntirii calitii vieii i eficientizrii economiei gospodriilor rurale;
-realizarea de lucrri agro-pedo-ameliorative pentru combaterea i prevenirea alunecrilor de
teren, a eroziunii solului i mbuntirea potenialului fertil al solurilor din comun;
-mbuntirea practicilor agricole prin creterea competenelor profesionale ale resurselor
umane care lucreaz n agricultur.
ACTIVITATEA INDUSTRIALA - reprezentat de mici uniti ale industriei alimentare
(moar,brutrii), de prelucrare a lemnului, exploatarea rocilor de gresie, depozite pentru
materiale de construcie, reparaii nclminte, autoservice-uri si distilerii.
Obiectivele de dezvoltare privind sectorul industrial vor urmri: - dezvoltarea integrat a
ramurilor industriale, pe baza materiilor prime locale;
- creterea ponderii produselor cu grad ridicat de prelucrare, deci cu o valoare adugat mare;
- realizarea de produse sub marc proprie;
- dezvoltarea infrastructurii pentru asigurarea calitii produselor; - creterea nivelului
activitii antreprenoriale i a abilitilor manageriale locale.
Msurile propuse pentru dezvoltarea sectoului industrial productiv din comuna Runcu se
refer la: -orientarea tehnologiilor de prelucrare a materiilor prime locale spre "produse
ecologice", produse "de ni" i mrci locale care s reprezinte branduri pentru comuna ;
-modernizarea liniilor de producie ale unitilor industriei alimentare n scopul eficientizrii
produciei, procesrii unei cantiti mai mari de materie prime i asigurrii unei caliti ridicate
a produselor rezultate;

47
S.C. ELHAZ CONSULT S.R.L. TRGOVITE
Raport de mediu - Actualizare Plan Urbanistic General i Regulament Local de Urbanism
Comuna Runcu, judeul Dmbovia
__________________________________________________________________________________
-asigurarea protejrii mediului nconjurtor prin achiziionarea i implementarea tehnologiilor
i a echipamentelor nepoluante i energoeficiente;
-reconsiderarea meseriilor tradiionale i valorificarea abilitilor i aptitudinilor locale prin:
infiintarea unei unitati pentru prelucrarea lnii (darac i tors), nfiinarea unui atelier de
prelucrare a pieilor i confecionare a obiectelor tradiionale de mbrcminte, nfiinarea unor
ateliere meteugreti de mpletituri din nuiele (mobilier din nuiele, obiecte decorative, etc),
nfiinarea unor ateliere meteugreti de mpletituri covoare.
Corelat cu activitile industriale i protecia mediului n comun se pot dezvolta uniti de
reciclare a deeurilor valorificabile, de ex. unitate de reciclare a PET-urilor, unitate de
reciclare a deeurilor de hrtie, unitate de reciclare a deeurilor metalice.
ZONA INSTITUTIILOR I A SERVICIILOR DE INTERES PUBLIC - se afla n centrul
resedintei de comun. Acestea sunt: - administrative: Consiliu Local - Primarie, Politie,
Oficiul Postal; - cultura: camin cultural; - invatmant: scoli generale, grdinie; - sntate:
cabinete medicale; - cult: biserici; - comerciale i alimentaie publica: spatii comerciale, baruri
si terase; - prestri servicii: transport. n celelalte sate aceste dotri sunt mai slab reprezentate.
Principalele propuneri: - se dezvolt zona central a satului de reedin Runcu n dou nuclee
tradiionale (zona primriei i zona cminului cultural); - se dezvolt nuclee centrale
tradiionale ale satelor n raport cu drumul principal care nsoete prul Ialomicioara
(dezvoltarea de zone mixte locuine, comer, servicii); - reabilitarea colilor, grdinielor,
cminelor culturale, cabinetelor medicale.
ZONA CILOR DE COMUNICAIE I TRANSPORT - obiectivele generale n dezvoltarea
infrastructurii de transporturi se refer la: -creterea calitii vieii locuitorilor comunei
Runcu;
-reabilitarea reelei de drumuri din comuna n vederea creterii accesibilitii i a atractivitii
zonei pentru investiii.
Principalele propuneri n ceea ce privete domeniul transporturilor vizeaz urmtoarele:
- reabilitarea i modernizarea drumurilor comunale i steti:
- modernizarea tramei stradale in comuna (strzile clasificate i a strzilor rurale);
- modernizarea drumului judeean DJ 712 A (lucrri de stabilizare a versanilor de o parte i
de alta a drumului) care va asigura legtura dintre reelele de localit situate pe vile
Ialomiei i Dmboviei, ntre DN 71(Fieni) i DN 72 A (comuna Voineti);
- marcarea corespunztoare a drumurilor care strbat teritoriul comunei;
- amenajarea d valea prului Ialomicioara n satul Silitea spre zona muntoas a comunei
Runcu i Moreni, pe valea Vaca;
- modernizarea interseciilor din comuna Oituz;
- decolmatarea / amenajarea de rigole i podee de descrcare pe sectoarele de strzi n vederea
colectrii apelor pluviale;
- amenajarea de spaii de parcare;
- construirea de poduri peste i punti pietonale peste raul Ialomicioara, construire podet peste
prul Giurcule, in localitatea Piatra;
- realizarea de trotuare i alei pentru circulaia pietonal.
ZONA SPATII VERZI I SPORT - la nivelul comunei nu exist parcuri sau spaii verzi
amenajate iar ca spatii pentru joaca copiilor se folosesc terenurile aferente colilor. Ca zone
verzi pot fi considerate grdinile cu flori i pomi din gospodriile individuale i pdurea.

48
S.C. ELHAZ CONSULT S.R.L. TRGOVITE
Raport de mediu - Actualizare Plan Urbanistic General i Regulament Local de Urbanism
Comuna Runcu, judeul Dmbovia
__________________________________________________________________________________
n scopul dezvoltrii sectorului de recreere i sport se propun urmtoarele:
-amenajarea unei zone de agrement i sport n zona de sud-est a satului Brebu, n suprafa de
18,95 ha;
-reabilitarea i modernizarea bazei sportive din comun;
-amenajarea de locuri de joac pentru grdiniele din comun;
ZONA CONSTRUCTII TEHNICO - EDILITARE const din: -incalzirea locuintelor se face
cu combustibil solid (lemne in principal), partial cu combustibil gazos.
Se propun urmatoarele lucrari: -extinderea retelei de gaze naturale in toate satele;
-extinderea retelei de alimentare centralizat cu ap n toate satele comunei;
-realizarea reelei de canalizare pentru apele uzate menajere i a dou staii de epurare.
ZONA GOSPODRIRE COMUNAL I CIMITIRE este reprezentat de: - cimitire sunt
integrate nzonele de locuit, nu au asigurate zone de protectie;
- platforme temporare de gunoi menajer , containere de 24 mc.
ZONA TERENURILOR LIBERE este reprezentata de o mare parte din suprafaa
intravilanelor satelor componente ale comunei i cuprinde i terenurile agricole. O parte din
aceste suprafee de teren isi vor schimba destinaia, transformndu-se n terenuri apartinatoare
zonei de locuit.

CAPITOLUL 7. POSIBILE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI N


CONTEXT TRANSFRONTIER

Data fiind poziia comunei Runcu pe teritoriul judeului Dmbovia mentionm c nu s-au
nregistrat fenomene de poluare transfrontier i nu sunt aspecte de mediu care s conduc n
viitor la acest gen de poluare.

CAPITOLUL 8. MASURILE PROPUSE PENTRU A PREVENI, REDUCE I


COMPENSA EFECTELE ADVERSE ASUPRA MEDIULUI

8.1. Masuri de diminuare a efectului asupra apei


Sunt necesare masuri tehnico-sanitare viznd mbuntirea calitii apei pentru but prin
extinderea sistemului centralizat i controlat sanitar al reelei de ap potabil in toate satele
comunei. n paralel trebuie s se ntreprind masuri de preluare a apelor uzate provenite din
gospodriile populaiei sau de la instituii i ageni economici prin infiintarea reelei de
canalizare i epurare a apelor uzate. Conform Tratatului de aderare a Romaniei la Uniunea
Europeana, capitolul 22 Mediu, aglomerarile urbane cu peste 2000 de locuitori echivalenti
vor trebui sa realizeze instalatii de canalizare si epurare a apelor uzate.
a.-Msurile necesare pentru protejare resurselor de ap ale comunei Runcu, att de suprafa
ct i subterane, constau n:
-realizarea unui sistem centralizat de canalizare n vederea colectrii apelor uzate de la
utilizatorii casnici i industriali, cu staii de epurare a apelor reziduale pentru a se evita
poluarea emisarilor naturali;
-delimitarea zonelor de protecie ale apelor de suprafa, interzicerea oricror deversri
necontrolate de ape uzate, reziduuri i depuneri de deeuri n albiile minore ale cursurilor de
ap i pe malurile acestora;

49
S.C. ELHAZ CONSULT S.R.L. TRGOVITE
Raport de mediu - Actualizare Plan Urbanistic General i Regulament Local de Urbanism
Comuna Runcu, judeul Dmbovia
__________________________________________________________________________________
-instituirea i delimitarea zonelor de protecie sanitar (cu regim sever, cu regim de restricie i
perimetru de protecie hidrogeologic) pentru sursele de alimentare cu ap (izvoare, fntni,
cimele), lucrri de captare, reele de transport, distribuie i de nmagazinare a apei cu
respectarea distantelor sanitare ntre acestea i eventualele surse de impurificare (microferme
de animale, uniti industriale, etc.);
-depozitarea deeurilor zootehnice pe platforme special amenajate n scopul prevenirii
infiltrrii lichidelor rezultate n pnza freatic;
-preluarea apelor pluviale se propune a se realiza n rigole deschise din dale de beton
amplasate pe laturile carosabilului, cu deversare liber n emisar, considerndu-se c aceste
ape sunt convenional curate. Acest lucru implic faptul c, la gospodriile individuale care au
grajduri pentru creterea animalelor, panta de scurgere de la grajduri s nu fie spre trama
stradal;
-regularizarea cursurilor de ap care traverseaz intravilanele comunei;
-identificarea i implementarea unor mijloace de prevenire, limitare i diminuare a efectelor
polurii accidentale.
Pe malurile praielor sunt permise culturile de plante perene, pioase, pomi fructiferi, dar este
interzis folosirea substanelor fitofarmaceutice.
b.-Masuri pentru reconstructia ecologica a apelor de suprafata:
-realizarea de habitate corespunzatoare si imbunatatirea celor existente in vederea conservarii
biodiversitatii naturale;
-asigurarea de debite corespunzatoare pe cursurile de apa regularizate in scopul protectiei
ecosistemelor acvatice.
c.-Masuri si restrictii pentru zonele cu riscuri de inundatii:
-constituirea unor zone de protecie a praielor cu interdictie de construire de o parte i de alta
a albiei - evitarea construciei de locuine i de obiective sociale, culturale i/sau economice n
zonele potenial inundabile;
-adaptarea dezvoltrilor viitoare la condiiile de risc la inundaii;
-reducerea scurgerii rapide n bazinele de recepie prin lucrri de mpduriri, acoperiri cu
vegetaie, etc.;
-ntreinerea albiilor cursurilor de ap i a vilor toreniale prin ngrijirea vegetaiei de pe
maluri, prin controlul strict asupra depozitrii deeurilor i a altor materiale care pot colmata i
obstruciona seciunea de scurgere a apei;
-controlul utilizrii albiilor minore;
-monitorizarea albiilor praielor n perioadele cu precipitaii mai ales n zona podurilor i
podeelor de pe raza comunei care nu au capacitate mare de transport a apei;
-regularizarea praielor din intravilan pe tot parcursul lor;
-se recomand conservarea cursurilor naturale i reducerea lucrrilor de ngrdire a scurgerii
naturale a cursurilor de suprafa;
-detectarea posibilitii formrii viiturilor i a inundaiilor probabile;
-prognozarea evoluiei i a propagrii viiturilor n lungul cursurilor de ap locale;
-ntocmirea de hri de risc la inundaii conform Legii 575/2001 (privind aprobarea Planului
de amenajare a teritoriului naional Sectiunea a V-a Zone de risc natural);
-implementarea sistemelor de prognoz, avertizare i alarmare pentru cazuri de inundaii;

50
S.C. ELHAZ CONSULT S.R.L. TRGOVITE
Raport de mediu - Actualizare Plan Urbanistic General i Regulament Local de Urbanism
Comuna Runcu, judeul Dmbovia
__________________________________________________________________________________
-comunicarea cu populaia i educarea ei n ceea ce privete comportamentul n cazuri de
inundaii;
-asigurarea de resurse (materiale, financiare, umane) la nivel local pentru intervenia
operativ;
-mbuntirea planurilor de aciune i intervenie n caz de calamiti naturale.
Din prezentarea efectuata se poate concluziona ca prin realizarea propunerilor din Planul
Urbanistic General se poate diminua efectul de poluare asupra apei.

8.2. Masuri de diminuare a efectului supra aerului


n planul de dezvoltare la nivel local trebuie sa se aib n vedere cu prioritate ca obiectivele cu
potenial de poluare existente cat i cele propuse pentru viitor sa se ncadreze n parametrii
agreai de legislaia n vigoare privind limitele admisibile de emisie n atmosfera. Pentru
aceasta sunt necesare masuri cu caracter general i masuri specifice funcie de profilul
activitatii.
Pentru diminuarea impactului si mbuntirea calitii aerului n comuna Runcu, se propun
urmtoarele msuri:
-utilizarea unor tehnologii moderne, nepoluante unde este cazul;
-prevederea obiectivelor poluante cu instalaii de epurare pentru diminuarea concentraiilor
emisiilor n atmosfera;
-nlocuirea treptat a combustibililor tradiionali (lemn, crbune, alte materiale solide) prin
introducerea reelei de alimentare cu gaze naturale;
-realizarea de spatii verzi de protectie n intravilan, ntre zonele de locuit i unitile
economice industriale, care s absoarb noxele, spaii n lime de 10 m;
-msuri pentru diminuarea impactului/disconfortului generat de trafic: perdele verzi de
aliniament n lungul arterelor importante (drumurile judeene), n lime min. de 5 m;
-depozitarea controlat a deeurilor zootehnice, astfel nct mirosurile neplcute s nu afecteze
zona locuit;
-amplasarea platformelor de colectare a deeurilor menajere la o distan minim de 5 m fa
de cele mai apropiate ferestre ale imobilelor de locuit, mascate fiind prin plantaii de arbori i
arbuti (pentru a se evita poluarea olfactiv);

8.3. Masuri de diminuare a efectului asupra solului


Datorita fenomenului de antropizare sunt posibile modificri n activitatea biologica a
solurilor, a calitatii, a vulnerabilitatii i rezistentei acestuia. Activitatile din agricultura,
depozitare deeuri, activiti comerciale, zootehnie i gospodrii individuale afecteaz
calitatea solului prin:
- aplicarea necontrolata i n exces de ingrasaminte chimice;
- depozitarea deeurilor, provenite de la toate activitile, n spatii neamenajate pentru acest
scop;
- diversitatea deeurilor rezultate din activitatile comerciale;
- deeuri din activiti industriale;
- deeurile de rumegus rezultate din activitatile de prelucrare a lemnului.

51
S.C. ELHAZ CONSULT S.R.L. TRGOVITE
Raport de mediu - Actualizare Plan Urbanistic General i Regulament Local de Urbanism
Comuna Runcu, judeul Dmbovia
__________________________________________________________________________________
Funcie de natura substanei i de gradul sau de agresivitate asupra solului, de cantitatea i
timpul de staionare pe sol, de gradul de nclinare a terenului, de proprietatile fizice ale solului
(permeabilitate, porozitate, granulometrie) efectul poate fi mai mare sau mai mic.
Ca masuri de diminuare a impactului se recomanda:
-asigurarea instalaiilor i a capacitilor de utilizare controlat a ngrmintelor chimice i
pesticidelor la productorii agricoli, depozitarea controlat a deeurilor de pesticide;
-colectarea mortalitilor de animale, depozitarea adecvat n camere frigorifice i transportul
acestora ctre ageni specializai n eliminarea prin incinerare i nchiderea puurilor seci;
-reconstrucia ecologic a zonelor care au fost afectate de depozitarea deeurilor;
-functionarea permanenta a unui serviciu de salubrizare pentru localitatile componente ale
comunei, prin contract cu firma specializata;
-respectarea tehnologiilor de utilizare i tratare a terenurilor cu ngrminte chimice;
-nu se vor introduce substane poluante n sol i nu se va modifica structura sau tipul solului;
-realizarea de platforme de compostare pentru reziduurile zootehnice;
-sprijinirea activitii i programelor de colectare, reciclare i valorificare a deeurilor
industriale, din comer i din construcii;
-respectarea distantelor minime de protectie sanitara recomandate intre zonele protejate si o
serie de unitati care produc/pot produce disconfort si/sau unele riscuri sanitare, conform OMS
nr. 536/1997 (ferme, statii de epurare, cimitire, etc.);
-pentru protectia solului si protectia apei impotriva poluarii cu nitrati (in conformitate cu
Tratatul de Aderare) se vor identifica locatii si se vor construi platforme de stocare temporara
a gunoiului de grajd la nivel de localitate si/sau la nivel de gospodarie; se vor respecta
prevederile HG 964/2002 si Ordinului 1213/2006.
Colectarea deeurilor pe teritoriul comunei Ruincu se va face conform Directivei Europene i
Strategiei Naionale de Gestionarea Deeurilor i a Planului Judetean de Gestionare Deseuri,
care impun urmtoarele msuri:
- inchiderea i ecologizarea spaiilor actuale de depozitare a deeurilor pn la
16.07.2009;
- stabilirea i realizarea punctelor de precolectare selectiv a deeurilor pe teritoriul
comunei i a localitilor componente (n intravilan);
- implementarea sistemului de colectare a deeurilor de echipamente electrice i
electronice.
- realizarea colectrii selective i a transportrii deeurilor catre statia de transfer,
conform solutiei adoptate in Planul Judetean de Gestionare a Deseurilor;
- organizarea de campanii de constientizare a populatiei despre necesitatea:
minimizarea cantitatilor de deseuri generate; colectarii selective a deseurilor, reutilizarii lor,
dupa caz; aplicarii metodelor de colectare selectiva a deseurilor verzi (din gradini, gospodarii,
parcuri, livezi) in vederea compostarii si utilizarii compostului pentru atingerea tintelor de
reducere a cantitatilor de deseuri biodegradabile depozitate, conform HG 349/2005.
Orice modificare privind schimbarea destinaiei terenurilor din zonele funcionale, precum i
necesitatile exprese de introducere n intravilan a unor terenuri destinate construirii se va face
n conformitate cu legislaia actuala, pe baza unor documentatii ntocmite, avizate i aprobate.
Un al doilea set de msuri vizeaz protecia mpotriva degradrii solurilor prin procesele de
deplasare n mas precum i pe terenurile cu exces de umiditate. Astfel, este necesar:

52
S.C. ELHAZ CONSULT S.R.L. TRGOVITE
Raport de mediu - Actualizare Plan Urbanistic General i Regulament Local de Urbanism
Comuna Runcu, judeul Dmbovia
__________________________________________________________________________________
- meninerea nveliului vegetal pe versanii nclinai;
- raionalizarea punatului sau interzicerea acestuia pe pantele care indic alunecri n
pregtire;
- efectuarea lucrrilor agricole pe direcia curbelor de nivel;
- drumurile agricole de acces trebuie s se realizeze pe direcia curbelor de nivel (n zig-zag),
i nu pe linia de cea mai mare pant;
- evitarea suprancrcrii cu construcii grele a versanilor a cror baz este instabil;
- schimbarea modului de folosin a unor versani predispui la eroziune i alunecri de teren
prin amenajare de plantaii pomicole i viticole;
- recuperarea terenurilor degradate prin alunecri i eroziuni toreniale prin msuri de
reconstrucie ecologic: plantaii silvice, terasri, i alte lucrri de combatere a eroziunii i
introducerea terenurilor degradate n circuitul agricol i forestier.
Pentru solurile afectate de exces de umiditate se recomand lucrri de desecare, canale de
drenaj, captri de izvoare, decolmatarea i adncirea albiilor praielor din apropiere.
Pentru prevenirea riscurilor naturale se vor respecta condiiile de fundare din studiile
geotehnice i se va acorda o atenie deosebit sistematizrii verticale.
Sistematizarea vertical a terenului se va realiza astfel nct scurgerea apelor meteorice de pe
acoperiuri i de pe terenul amenajat s se fac ctre un sistem centralizat de canalizare
anuri de scurgere a apelor pluviale de-a lungul drumurilor fr s se afecteze proprietile
nvecinate.
Remedierea cauzelor polurii i degradrii solurilor trebuie efectuat n ordinea prioritilor
definite prin politica comunei, n paralel cu aplicarea de msuri administrative ferme.
Prin realizarea obiectivelor din Planul Urbanistic General i a prioritatilor, prin asigurarea
unei funcionri normale a unitatilor, utilajelor i respectrii tehnologiilor specifice, prin
asigurarea colectrii separate a deeurilor pe categorii, a prelurii acestora n vederea
depozitarii n locuri special amenajate consideram ca impactul asupra solului se va reduce.

8.4. Masuri de diminuare a efectului aupra vegetatiei si faunei


Pentru conservarea biodiversitii se propun urmtoarele msuri:
-iniierea unor programe de refacere a pdurilor n scopul diminurii proceselor de degradare a
solului, n special n zonele deficitare n vegetaie forestier;
-atragerea ONG-urilor de mediu i a instituiilor locale de nvmnt n vederea derulrii n
colaborare cu Primria Runcu a unor programe de educare a populaiei locale, ecologizare i
monitorizare a ecosistemelor naturale i a spaiilor verzi de pe teritoriul comunei;
-reconstituirea pdurilor prin sistemul perdelelor de protecie i prin mpdurirea terenurilor
degradate, improprii culturilor agricole, sau a celor cu productivitate foarte sczut;
-aplicarea msurilor specifice de conservare pentru pdurile cu funcie special de protectie,
situate pe terenuri cu pante foarte mari, cu procese de alunecare i eroziune;
-evitarea degradrii ecosistemelor naturale de step i de lunc prin optimizarea structurii
suprafeelor utilizate, reglementarea impactului antropic, restabilirea comunitilor ierboase, a
vegetaiei de lunc;
-regenerarea vegetaiei spontane a punilor prin evitarea punatului excesiv i organizarea
de parcele alternative pentru punat;

53
S.C. ELHAZ CONSULT S.R.L. TRGOVITE
Raport de mediu - Actualizare Plan Urbanistic General i Regulament Local de Urbanism
Comuna Runcu, judeul Dmbovia
__________________________________________________________________________________
-ameliorarea ecosistemelor acvatice, reglementarea folosirii ecosistemelor acvatice i a
zonelor umede prin diminuarea impactului antropic i evitarea schimbrii condiiilor
hidrologice;
-asigurarea de debite corespunztoare pe cursurile de ap care vor fi regularizate n scopul
proteciei ecosistemelor acvatice;
-prevenirea distrugerii ecosistemelor naturale prin pstrarea de fii de vegetaie natural n
cadrul culturilor agricole;
-evitarea fragmentrii habitatelor i restabilirea coridoarelor de migraie a animalelor i de
dispersie a plantelor;
-protejarea speciilor autohtone prin prevenirea rspndirii speciilor invazive i a speciilor
modificate genetic;
-protejarea i restabilirea resurselor cinegetice i piscicole prin optimizarea efectivelor i
structurii populaiilor;
-realizarea de materiale publicitare i de contientizare a publicului privind protecia i
importana speciilor de plante i animale slbatice.

8.5. Conservarea resurselor naturale


Resursele naturale reprezinta o componenta esentiala a bogatiei tarii. Valorificarea acestor
resurse prin exploatarea atat a materiilor prime neregenerabile, cat si a celor regenerabile si
prelucrarea lor in procese necesare vietii, determina in mare masura stadiul de dezvoltare
economica si sociala a tarii, starea mediului si conditiile de trai ale populatiei.
Resursele naturale neregenerabile - sunt bogatiile naturale ale subsolului constituite de roci
folosite in constructii si pentru producerea cimentului. Resurse naturale regenerabile -
caracteristica principala a acestor resurse consta in capacitatea lor de regenerare continua, in
conditii normale de viata a ecosistemelor in care se gasesc (ex: apa, aerul, vegetatia, energia
eoliana, geotermica, solara etc). Ele sunt practic inepuizabile, dar in acelasi timp sunt
destructibile fiind sub influenta unor factori externi care produc transformari, uneori
ireversibile asupra cadrului lor existential. In conditiile date, stocul disponibil la un moment
dat se poate mentine stabil sau poate creste. Resursele de materii prime regenerabile sunt cele
mai importante resurse care sustin economia judetului in prezent si se prefigureaza ca
ponderea acestora sa fie in continua crestere. n cadrul comunei s-a realizat investiii private
de energie electric cu panouri fotovoltaice.

8.6. Msuri de diminuarea impactului asupra factorului social economic (populatia)


Populaia din zona este implicat n activiti traditionale i de comer sau turism. Aspecte ale
evolutiei populatiei: -evolutie demografica negative in ultimii 5 ani; - frecvente deplasari ale
populatiei catre mediile urbane invecinate si catre tarile Uniunii Europene; - process de
imbatranire al populatiei; usoare dezechilibre intre sexe; - lipsa locurilor de munca.
n ultimul deceniu s-a nregistrat dezvoltarea turismului rural n zona Parcului Natural Bucegi.
n zona Vii Ialomiei dezvoltarea turismului este influenat n principal de calitatea
infrastructurii i potenialul de cazare. In comuna exista un potenial turistic foarte mare,
nevalorificat.
Punctele tari ale comunei Runcu sunt: - potentialul natural deosebit datorat pozitiei sale
geografice, - patrimoniu cultural protejat (arhitectura si gospodarii traditionale, monumente

54
S.C. ELHAZ CONSULT S.R.L. TRGOVITE
Raport de mediu - Actualizare Plan Urbanistic General i Regulament Local de Urbanism
Comuna Runcu, judeul Dmbovia
__________________________________________________________________________________
istorice inscrise in lista DMI) si - amplasarea favorabila in teritoriu (posibilitatea dezvoltarii
sale in sistem cu comunele de pe valea Ialomitei si de pe Valea Dambovitei, dar si cu zona de
munte a Masivului Bucegi); - dimensiunile acestei cooperari le poate stabili o documentatie
de amenajare a teritoriului de tip PATIC, PATZ care poate sa formuleze strategia de
dezvoltare, obiectivele si actiunile intr-un program comun, etapizat pe termen scurt, mediu si
lumg. Nu ar fi lipsit de interes efortul de integrare a satelor intr-un circuit turistic de interes
zonal, prin pregatirea de proiecte care sa poata accesa fonduri de la Uniunea Europeana.

8.7. Schimbari climatice


Schimbarile climatice au inceput deja sa transforme Terra. Pe glob anotimpurile se schimba,
temperaturile cresc la fel si nivelul marilor si oceanelor . Daca nu se actionaza acum, schimbarile
climatice vor afecta definitiv apele si pamantul de care depinde supravietuirea.
Temperaturi crescute - Gazele emise de fabrici , autovehicule , defrisarile si alte surse incalzesc
temperatura pamantului. Anii cu cele mai calde temperaturi inregistrate in top 5 au fost cei de dupa
1997, iar in top 10 dupa1990 din care cel mai cald a fost 2005. Temperaturilor crescute li se poate
retine culpa pentru decese si boli datorate overheatingului, cresterea nivelului marilor, cresterea
intensitatii furtunilor si alte nenumarate consecinte negative. In timpul secolului al - XX lea
temperatura medie a crescut cu un grad Farenheit ajungand la cel mai inalt nivel din ultimele patru
secole. Schimbarea peisajului si pericolul de disparitie a speciilor salbatice - Cresterea temperaturilor si
schimbarea tiparului ploilor si a ninsorilor conduc la schimbarea generala a vremii si modelelor de
vegetatie peste tot pe glob, fortand animalele salbatice sa migreze inspre zone mai reci pentru a putea
supravietui. Este posibil ca schimbarile rapide in natura si clima sa depaseasca abilitatile de deplasare
si acomodare a multor specii.
Risc crescut de seceta , incendii si inundatii- Schimbarile cimatice intensifica circulatia apei atat la
suprafatasolului cat si in profunzimea acestuia, determinand ca secetele si inundatiile sa fie mai
frecvente, mai severe si maiextinse ca suprafata. Temperaturile ridicate determina o crestere a
umiditatii. Evaporarea de la suprafata apelor sisolului se va intensifica si va fi urmata de secete in
multe zone. Terenurile afectate de seceta sunt mai vulnerabile in fata inundatiilor.
O data cu cresterea temperaturii globale, secetele vor deveni tot mai frecvente si mai severe cu
potentialdevastator asupra agriculturii, rezervelor de apa potabila si asupra sanatatii oamenilor.
Temperaturile ridicate si uscaciunea de asemenea cresc posibilitatea producerii incendiilor de padure.
Furtuni mai puternice- Cercetarile stiintifice indica, ca schimbarile climatice vor determina ca
uraganele sifurtunile tropicale vor devi mai intense si cu durata mai mare, dezlantuind vanturi mai
puternice.
Boli si afectiuni legate de cresterea temperaturilor- O data cu cresterea temperaturilor cresc si
riscurilebolilor legate de temperaturi ridicate si riscul de deces al populatiei mai vulnerabile. Pe langa
bolile relative la caldura excesiva, schimbarile climatice pot stimula raspandirea bolilor infectioase,
maiales pentru ca temperaturile mai calde permit miscarea mai usoara a insectelor purtatoare de boli si
traiulanimalelor si microbilor in zone care o data nu permiteau acest lucru datorita temperaturilor mai
scazute deacolo.
Pierderi economice importante- Schimbarea climatica afecteaza afacerile si economiile peste tot in
lume. La nivel global intensificarea uraganelor si caderilor de apa ar putea cauza pagube de miliarde de

55
S.C. ELHAZ CONSULT S.R.L. TRGOVITE
Raport de mediu - Actualizare Plan Urbanistic General i Regulament Local de Urbanism
Comuna Runcu, judeul Dmbovia
__________________________________________________________________________________
dolari proprietatii siinfrastructurii. Distrugerea stratului de ozon este generata de o serie de substante
chimice nominalizate in Protocolul de la Montreal, la care a aderat si Romania. Din datele existente
rezulta ca in comuna Drmneti nu se utilizeaza niciuna din substantele interzise prin acest
Protocol.Principalele gaze cu efect de sera mentionate in Protocolul de la Kyoto al carui semnatar este
si Romania sunt:dioxid de carbon (CO2), metan, oxidul azotos (N2O), hidrofluorocarburi (HFCs),
perfluorcarburi (PFCs),hexafluorura de sulf (SF6).
Surse de emisii de gaze cu efect de sera sunt:
-mijloacele de transport si utilajele agricole(CO2, N2O);
-gospodariile populatiei care folosesc combustibili solizi pentru incalzire si preparare hrana;
-depozitele dejectii animaliere de la gospodariile populatiei (amoniac,metan);
-sisteme de producere a energiei termice care folosesc gaze naturale in gospodariile populatiei si
agentieconomici.
Cantitatea de emisii de gaze cu efect de sera (CO2) nu este semnificativa legislatia in domeniu se refera
la surse dirijate mari la care impune limite privind producerea de energie (se iau in consideratie numai
instalatiile care produc peste 20 MWh).

8.8. Patrimoniul cultural


n cadrul intravilanului sunt o serie de construcii cu statut de monumente de arhitectura sau
istorice.( Biserica Adormirea Maicii Domnului, construita in anul 1820, reparat n anul
1880 din satul Bdeni; -Biserica Adormirea Maicii Domnului Sfantul Ignatie, construit
intre anii 1844-1845, de logoftul erban Popescu i Ion din Pietroia, pe locul unei biserici
din lemn din secolul XVIII, din satul Piatra, -Biserica Intrarea n Biseric Sfntul Nicolae
i Duminica Tomii, construita intre anii 1844-1846, din satul Runcu, -Casa Elena Ciurea, din
satul Silitea, construit n secolul XIX. Se instituie o zona de protectie cu raza de 200 m in
jurul monumentelor istorice conform Legii nr. 422/2001.

CAPITOLUL 9. EFECTUAREA EVALUARII

Efectuarea evalurii impactului s-a fcut pe baza documentaiei de proiectare elaborata de -


Proiectant General: S.C. BLOM ROMANIA S.R.L. Subproiectant: S.C. URBANPRO
S.R.L., tinandu-se cont de:
- elementele cadrului natural;
- caracteristicile pedogeografice locale;
- riscurile naturale de pe teritoriul comunei Runcu;
- conexiunile teritoriale;
- situaia existenta a amplasamentului din punct de vedere al dotrilor din comuna, respectiv
din toate satele componente;
- impactul activitatilor asupra mediului (apa, aer, sol);
- corelarea intereselor colective cu cele individuale n ocuparea spaiului;
- utilizarea raionala i echilibrata a terenurilor necesare funciunii urbanistice;
- posibilitatea creterii calitatii vieii, cu precdere n domeniile locuirii i a serviciilor.
Opiunile propuse pentru protecia factorilor de mediu pe domenii de activitate sunt:

56
S.C. ELHAZ CONSULT S.R.L. TRGOVITE
Raport de mediu - Actualizare Plan Urbanistic General i Regulament Local de Urbanism
Comuna Runcu, judeul Dmbovia
__________________________________________________________________________________
- solicitarea acordului de mediu pentru proiectele publice sau private sau pentru modificarea
ori extinderea activitatilor existente, inclusiv pentru proiectele de dezafectare, care pot avea
impact semnificativ asupra mediului;
- eliberarea autorizaiei de construire alta decat cea pentru locuine cu respectarea normelor
sanitare impuse de legislaia sanitara n vigoare (Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 536/1997);
- realizarea lucrrilor se va face numai cu ageni economici specializai i autorizai, care sa
respecte legislaia de mediu n ceea ce privete organizarea de antier, utilizarea materialelor
ecologice, a unor tehnologii moderne i nepoluante, cu utilaje performante care sa nu polueze
mediul pe perioada executrii lucrrilor i care sa ecologizeze zonele de lucru conform
obligaiilor din acordurile de mediu;
- adoptarea elementelor arhitecturale adecvate, cu optimizarea densitatii de locuire,
concomitent cu meninerea, intretinerea i dezvoltarea spatiilor verzi, a parcurilor, a
aliniamentelor de arbori i a perdelelor de protecie stradala;
- asigurarea amplasamentelor pentru locuine;
- evitarea degradrii mediului natural sau amenajat prin depozitari necontrolate de deeuri de
orice fel;
- organizarea colectrii selective i asigurarea depozitarii controlate a deeurilor;
- organizarea de platforme betonate pentru depozitarea temporara a deseurilor menajere n
containere special amenajate i mprejmuirea platformelor;
- organizarea de platform betonat pentru sterilizarea dejeciilor animaliere;
- ecologizarea zonelor n care s-au depozitat necontrolat deeuri de toate tipurile;
- realizarea sistemului centralizat de alimentare cu ap potabil in toate satele;
- realizarea unui sistem de canalizare ape uzate a satelor componente ale comunei;
- crearea, conservarea i protejarea spatiilor verzi rurale existente;
- utilizarea ingrasamintelor chimice i a produselor de protecie a plantelor cu respectarea
instruciunilor de aplicare, transport, depozitare, etc.;
- adoptarea unor masuri de meninere i ameliorare a fondului peisagistic natural i antropic,
stabilirea condiiilor de refacere peisagistica i ecologica a zonelor deteriorate;
- amplasarea cailor i a mijloacelor de transport, a reelelor de canalizare, a platformelor de
depozitare temporara a deeurilor menajere i a altor obiective i activitati fara a prejudicia
ambientul, starea de sntate i de confort a populaiei;
- informarea populaiei asupra riscurilor generate de funcionarea sau existenta obiectivelor cu
risc pentru sntatea populaiei i a mediului, eliminarea strile conflictuale generate de
dezvoltrile industriale prin transparenta;
- adoptarea unor politici de mediu transparente i comunicate populaiei din zona n ceea ce
privete programele de dezvoltare ale comunei;
- realizarea unui sistem de alimentare cu gaze naturale in toate satele comunei;
- consolidarea malurilor paraielor cu plantaii sau ziduri de sprijin;
- amenajri specifice pentru turism dup caz, prin valorificarea cadrului natural;
- dezvoltarea infrastructurii i realizarea reelelor tehnico-edilitare;
- executarea de trotuare pentru circulaia pietonilor;
- revizuirea periodic a tuturor podurilor i podeelor existente i repararea acestora acolo unde
este cazul;
- decolmatarea i desfundarea tuturor anurilor i rigolelor;

57
S.C. ELHAZ CONSULT S.R.L. TRGOVITE
Raport de mediu - Actualizare Plan Urbanistic General i Regulament Local de Urbanism
Comuna Runcu, judeul Dmbovia
__________________________________________________________________________________
asigurarea amplasamentelor pentru locuine.

CAPITOLUL 10. CRITERIILE CARE AU CONDUS LA SELECTAREA


VARIANTEI ALESE
Varianta zero - mentinerea actualei situatii este de natura sa determine o inrautatire a starii
factorilor de mediu, in lipsa unor reglementari coerente care sa stabileasca o zonificare a
teritoriului. Varianta aleasa are in vedere situatia actuala si este de natura sa determine
Reglementarile necesare pentru o dezvoltare viitoare. Trebuie subliniat ca planul se refera la
un teritoriu bine definit, apartiand administrativ Cosiliului Local al comunei Runcu, astfel ca
proiectul nu poate fi stramutat. Prin Planul de Urbanism si Regulament s-au prevazut
destinatiile fiecarei zone, au fost protejate site-urile de importanta istorica/arheologica si au
fost deliminate din teritoriul construibil zonele care sunt afectate de riscuri naturale.
Principala dificultate intampinat a fost lipsa unor informatii recente, s-a lucrat numai pe
aprecieri si prognoze valabile la un moment dat si nu avem date concrete referitoare la starea
factorilor de mediu din zona avuta in vedere.

CAPITOLUL 11. MASURI PENTRU MONITORIZAREA EFECTELOR


SEMNIFICATIVE ALE IMPLEMENTARII PLANULUI

Monitorizarea este un instrument de management i o etap a oricrei strategii de dezvoltare,


care evalueaz o serie de aspecte aflate n plin desfurare, cum ar fi: activiti, rezultate
pariale, buget, performane ale organizaiei ce asigur implementarea, riscurile identificate
iniial.
Aa cum reiese din evaluarea potenialelor efecte asupra mediului rezult c implementarea
planului nu va genera efecte semnificative negative. n acelai timp, implementarea planului
poate s aduc importante schimbri de natur economic sau social n comuna Runcu.
Modernizarea spaiului comunal rural cu asigurarea de servicii permanente de ap, canalizare,
colectare deeuri, drumuri modernizate, poate impune comuna ca un spaiu atractiv pentru
investiii. Administraia local mpreun cu cetenii trebuie s gseasc modaliti de
valorificare a resurselor existente pmntul i pdurea. De asemenea, de importan major
pentru localitate este modernizarea drumurilor i consolidarea suprafeelor afectate de
alunecri de teren.
Efectele implementrii planului asupra mediului trebuie atent monitorizate de titularul
planului printr-o consecvent urmrire a aplicrii msurilor stabilite care necesit eforturi
financiare considerabile. Determinant n implementarea planului va fi capacitatea
administraiei publice locale de a accesa fonduri (judeene, regionale, naionale sau europene).
Monitorizarea implementrii planului din punct de vedere al impactului asupra calitii
factorilor de mediu nu va putea s fie fcut, n exclusivitate de titular. Urmrirea n timp a
calitii factorilor de mediu va trebui s se realizeze n colaborare cu instituii ale statului, de
profil, cu personal calificat. Monitorizarea titularului de plan se va referi numai la acele
activiti ce pot fi cuantificabile ca valori, cantiti i timp de execuie.
Primria comunei Runcu va depune anual, pn la sfritul primului trimestru al anului
ulterior realizrii monitorizrii rezultatele Programului de monitorizare la Agenia
Regional pentru Protecia Mediului Pitesti

58
S.C. ELHAZ CONSULT S.R.L. TRGOVITE
Raport de mediu - Actualizare Plan Urbanistic General i Regulament Local de Urbanism
Comuna Runcu, judeul Dmbovia
__________________________________________________________________________________

TABEL - Program de monitorizare a efectelor semnificative ale implementrii P.U.G.


Obiectivul Indicator Frecvena Surse de Responsabilitate
relevant pentru informare
mediu
Protecia calittii Km drum anual Autorizaii de Primria Runcu
aerului modernizat construire
eliberate;
Procese verbale
la terminarea
lucrrilor;
Protecia calitii Parametri de conform Rezultatele Primria Runcu
apelor de calitate ai Autorizaiei analizelor de Operatorul de
suprafa i apelor uzate de de laborator servicii
subterane tip menajer sau gospodrire a (efectuate de
ape uzate apelor operatorul de
epurate servicii) se vor
evacuate compara cu
limitele impuse
la evacuarea n
emisar
Protecia solului Cantitatea de lunar Evidena Primria comunei
i reducerea deeuri gestiunii Runcu
suprafeelor colectate deeurilor din
afectate de documentele
depozitarea operatorului de
necontrolat a salubritate
deeurilor
Protecia - mp suprafa anual Proces verbal la Primria comunei
aezrilor umane teren stabilizat; terminarea Runcu
prin reducerea - m curs de ap lucrrilor
/eliminarea regularizat
efectelor
alunecrilor de
teren i a
inundaiilor
mbuntirea - nr. persoane anual - evidene Primria comunei
calitii vieii, racordate la primrie; Runcu
creterea sistem - nr. contracte de
confortului, centralizat de furnizare;
mbuntirea alimentare cu - registrul de
sntii umane ap analize de
- parametri de laborator;
calitate ai apei

59
S.C. ELHAZ CONSULT S.R.L. TRGOVITE
Raport de mediu - Actualizare Plan Urbanistic General i Regulament Local de Urbanism
Comuna Runcu, judeul Dmbovia
__________________________________________________________________________________
potabile
furnizate
Protecia - nr. Certificate anual Evidene Primria comunei
populaiei prin de urbanism i primrie Runcu
stabilirea Autorizaii de Documentaii
funciunilor prin construire depuse
zonare teritorial eliberate pe Acorduri i
zone de Autorizaii de
funciuni mediu eliberate

Protecia, - numr anual - evidene Primria comunei


meninerea i monumente primrie; Runcu
restaurarea restaurate; - devize
monumentelor - valoarea financiare;
istorice, pstrarea lucrrilor; - Procese verbale
cadrului natural la terminarea
lucrrilor
Conservarea - nr. racorduri anual - nr. Autorizaii Primria comunei
resurselor la reeaua de construire Runcu
gaze naturale; branament gaze
- km reea de naturale;
gaze naturale - nr. Contracte
furnizare
(operatorul de
servicii).
Creterea - nr. beneficiari anual Calendarul Primria comunei
responsabilitii ai programelor evenimentelor; Runcu
publicului fa de de instruire pe Evidene
mediu probleme de contabile;
mediu; Registrul de
- cheltuieli hotrri ale
pentru Consiliului
materiale Local;
informative; Evidene
- nr. panouri de urbanism.
informare;

CAPITOLUL 12. REZUMAT NETEHNIC

Lucrarea reprezint Raportul de mediu pentru evaluarea strategic de mediu a Planului


urbanistic general al comunei Runcu, judeul Dambovita. Raportul de mediu a fost ntocmit n
conformitate cu prevederile HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de mediu pentru
planuri i programe.

60
S.C. ELHAZ CONSULT S.R.L. TRGOVITE
Raport de mediu - Actualizare Plan Urbanistic General i Regulament Local de Urbanism
Comuna Runcu, judeul Dmbovia
__________________________________________________________________________________
Planul urbanistic general al comunei Runcu cuprinde obiectivele de dezvoltare pentru toate
satele aparintoare. Titularul planului este Consiliul Local al Comunei Runcu. Scopul
Planului Urbanistic General l reprezint dezvoltarea localitii corelat cu potenialul zonei,
necesitile populaiei i programe regionale i naionale.
Planul urbanistic general creeaz cadru pentru activiti i proiecte noi; integreaz prevederi
punctuale referitoare la comuna Runcu cu alte planuri i programe, dup cum urmeaz:
Lucrarea reprezint Raportul de mediu - Actualizare Plan Urbanistic General i Regulament
Local de Urbanism Comuna Runcu, judeul Dmbovia .
Raportul de mediu a fost ntocmit n conformitate cu prevederile HG nr. 1076/2004 privind
stabilirea procedurii de mediu pentru planuri i programe.
Planul urbanistic general al comunei Runcu cuprinde obiectivele de dezvoltare pentru toate
satele aparintoare. Titularul planului este Consiliul Local al Comunei Runcu. Scopul
Planului Urbanistic General l reprezint dezvoltarea localitii corelat cu potenialul zonei,
necesitile populaiei i programe regionale i naionale.
Planul urbanistic general creeaz cadru pentru activiti i proiecte noi; integreaz prevederi
punctuale referitoare la comuna Runcu cu alte planuri i programe, dup cum urmeaz:
Planurile de amenajare a teritoriului naional:
-Planul de Amenajare a Teritoriului National seciunile aprobate prin Legea nr. 71/1996 (cai
de comunicatie), Legea nr. 171/1997 (apa), Legea nr. 5/2000 (zone protejate), Legea nr.
575/2001 (zone cu risc natural), Legea nr. 351/2001 (reteaua de localitati);
-Plan Amenajare a Teritoriului Zona Regiunea Sud Muntenia;
Planurile de amenajare a teritoriului judeean i intercomunal:
-Plan de Amenajare Teritoriului Judeul Dmbovia,
Planuri / strategii /programe la nivel naional, regional, judeean i local:
-Planurile de amenajare a teritoriului judeean: P.A.T.Judeul Dmbovia,
-Planul Naional de Dezvoltare,
-Planul National Strategic pentru Dezvoltare Rural,
-Planului Naional de Gestionare a Deeurilor (aprobat prin H.G. nr. 1470/2004),
-Planului judeean de gestionare a deeurilor judeul Dmbovia,
-Master Planului General de Transport al Ministerului Transporturilor,
-Master Planul pentru Turismul Naional al Romniei 2007 2026,
-Strategia Naional pentru Dezvoltare Durabil a Romniei - Orizonturi 2013 2020 2030,
-Strategia naional de prevenire a situaiilor de urgen,
-Strategia de management al riscului la inundaii,
-Strategia Naional de Gestionarea Deeurilor,
-Strategia Judeean de Gestionare a Deeurilor Dmbovia,
-Programul Operaional Regional,
-Programul Operaional Sectorial,
-Planul de management al spaiului hidrografic Ialomia.
- Planul Local de Aciune pentru Mediu al judeului Dambovita cu prevederile strategice pe
termen scurt, mediu i lung pentru soluionarea problemelor de mediu prin abordarea
principiilor dezvoltrii durabile n concordan cu Planul Naional de Aciune pentru Mediu;
PLAM pentru judeul Dambovita este complementar celorlalte activiti de planificare ale

61
S.C. ELHAZ CONSULT S.R.L. TRGOVITE
Raport de mediu - Actualizare Plan Urbanistic General i Regulament Local de Urbanism
Comuna Runcu, judeul Dmbovia
__________________________________________________________________________________
autoritilor judeene i reflect opinia publicului n ceea ce privete problemele prioritare de
mediu.
Raportul de mediu a urmrit s evalueze impactul pe care l va avea implementarea fiecrui
obiectiv din Planului Urbanistic General asupra mediului i de a stabili msuri de contracarare
a oricrui posibil efect negativ.
Principalele obiective din Planului Urbanistic General asupra crora s-a extins analiza sunt:
- alimentarea cu ap;
- canalizare i epurare ape uzate;
- riscuri naturale;
- depozitarea deeurilor;
- modernizarea infrastructurii rutiere;
- alimentarea cu gaze naturale;
- zonarea teritorial.
Obiectivele de mediu analizate, care pot fi influenate prin implementarea obiectivelor din
Planul Urbanistic General, sunt urmtoarele:
-protecia calitii aerului;
-protecia calitii apelor de suprafa i subterane;
-protecia calitii solului, reducerea suprafeelor afectate de depozitarea gunoaielor;
-mbuntirea calitii vieii, creterea confortului, a sntii populaiei;
-protecia aezrilor umane prin eliminarea efectelor alunecrilor de teren i a inundaiilor;
-protecia peisajului natural, cultural i istoric;
-protecia populaiei prin stabilirea funciunilor pe zone;
-conservarea resurselor;
-contientizarea populaiei pe probleme de mediu.
Comuna Runcu este alctuit, conform datelor statistice, din 6 localiti: Satul Runcu are
rangul IV conform ierarhizarii localitatilor rurale(Legea nr. 351/2001), celelalte cinci sate au
rangul IV si statut de sate componente.
- Runcu - reedin de comun cu 987 locuitori;
- Bdeni sat component cu o populatie de 1045 locuitori distanta de 2,5 km fata de centrul
comunei;
- Brebu sat component cu o populatie de 735 locuitori distanta de 4,0 km fata de centrul
comunei;
- Ferestre - sat component cu o populatie de 355 locuitori distanta de 3,0 km fata de centrul
comunei;
- Piatra - sat component cu o populatie de 565 locuitori distanta de 1,3 km fata de centrul
comunei;
- Silitea - sat component cu o populatie de 930 locuitori distanta de 1,3 km fata de centrul
comunei.
Localitatea Runcu are o suprafa total de 71,57 ha, care conform Planului Urbanistic
General va ajunge la 87,04 ha i este mparit n zone funcionale. Tendina raportata la
suprafaa propus este urmatoarea:
-cresterea procentului suprafetei referitoare la zona de locuit, care este justificata de prognoza
cresterii populatiei;

62
S.C. ELHAZ CONSULT S.R.L. TRGOVITE
Raport de mediu - Actualizare Plan Urbanistic General i Regulament Local de Urbanism
Comuna Runcu, judeul Dmbovia
__________________________________________________________________________________
-cresterea procentului suprafetei ocupata de zona industriala destinata industriei mici,
nepoluante si depozitarii; aceasta dezvoltare a fost considerata necesara in vederea dezvoltarii
de activitati economice de traditie din zona;
-cresterea procentului suprafetei ocupata de zona institutiilor si serviciilor de interes public,
atat in sfera activitatilor publice, care functioneaza in spatii improprii, cat si in domeniul
privat;
-cresterea procentului suprafetei ocupata de cai de comunicatie pentru respectarea legislatiei
in vigoare, a suprafetei de gospodarie comunala, a suprafetei ocupata de spatii verzi, protectie,
sport i cea mpdurit;
-propuneri de suprafata pentru unitati agro zootehnice;
-scade suprafata ocupata de terenurile libere;
-suprafete care raman constante: ape, paduri, terenuri neproductive;
Localitatea Silitea are o suprafa total de 110,58 ha, care conform Planului Urbanistic
General crete la 144,39 ha. Tendina raportata la suprafaa propus este urmatoarea:
-cresterea procentului suprafetei referitoare la zona de locuit, care este justificata de prognoza
cresterii populatiei;
-cresterea procentului suprafetei ocupata de zona institutiilor si serviciilor de interes public,
atat in sfera activitatilor publice, care functioneaza in spatii improprii, cat si in domeniul
privat;
-cresterea procentului suprafetei ocupata de cai de comunicatie pentru respectarea legislatiei
in vigoare, a constructiilor tehnico edilitare;
- propuneri de suprafata pentru spatii verzi, sport, agrement, gospodarire comunala, cimitire
- scad suprafetele ocupate de terenuri libere si terenuri neproductive;
-suprafete care raman constante: ape, paduri;
Localitatea Brebu are o suprafa total de 64,34 ha, care conform Planului Urbanistic
General va creste la 184,06 ha. Tendina raportata la suprafaa propus este urmatoarea:
-cresterea procentului suprafetei referitoare la zona de locuit, care este justificata de prognoza
cresterii populatiei;
-cresterea procentului suprafetei ocupata de cai de comunicatie pentru respectarea legislatiei
in vigoare;
-propuneri de suprafata pentru spatii verzi, sport, agrement, gospodarire comunala, cimitire
-scad suprafetele ocupate de terenuri libere;
-suprafete care raman constante: suprafata ocupata de zona institutiilor si serviciilor de interes
public;
Localitatea Bdeni are o suprafa total de 104,50 ha, care conform Planului Urbanistic
General va creste la 116,13 ha. Tendina raportata la suprafaa propus este urmatoarea:
-cresterea procentului suprafetei referitoare la zona de locuit, care este justificata de prognoza
cresterii populatiei;
-cresterea procentului suprafetei ocupata de zona industriala destinata industriei mici,
nepoluante si depozitarii; aceasta dezvoltare a fost considerata necesara in vederea dezvoltarii
de activitati economice de traditie din zona;
-cresterea procentului suprafetei ocupata de cai de comunicatie pentru respectarea legislatiei
in vigoare, de ape;

63
S.C. ELHAZ CONSULT S.R.L. TRGOVITE
Raport de mediu - Actualizare Plan Urbanistic General i Regulament Local de Urbanism
Comuna Runcu, judeul Dmbovia
__________________________________________________________________________________
-propuneri de suprafata pentru spatii verzi, sport, agrement, constructii tehnico-edilitare,
gospodarire comunala, cimitire;
-scad suprafetele ocupate de terenuri libere;
-suprafete care raman constante: suprafata ocupata de paduri, terenuri neproductive;
Localitatea Piatra are o suprafa total de 87,81 ha, care conform Planului Urbanistic
General va creste la 165,77 ha. Tendina raportata la suprafaa propus este urmatoarea:
-cresterea procentului suprafetei referitoare la zona de locuit, care este justificata de prognoza
cresterii populatiei;
-cresterea procentului suprafetei ocupata de cai de comunicatie pentru respectarea legislatiei
in vigoare;
-propuneri de suprafata pentru spatii verzi, sport, agrement;
-scad suprafetele ocupate de terenuri libere;
-suprafete care raman constante: paduri, terenuri neproductive;
Localitatea Ferestre are o suprafa total de 101,65 ha, care conform Planului Urbanistic
General va crete la 153,33ha. Tendina raportata la suprafaa propus este urmatoarea:
-cresterea procentului suprafetei referitoare la zona de locuit, care este justificata de prognoza
cresterii populatiei;
-cresterea procentului suprafetei ocupata de zona industriala destinata industriei mici,
nepoluante si depozitarii; aceasta dezvoltare a fost considerata necesara in vederea dezvoltarii
de activitati economice de traditie din zona;
-cresterea procentului suprafetei ocupata de zona constructiilor tehnico-edilitare, gospodarire
comunala, cimitire;
-cresterea procentului suprafetei ocupata de cai de comunicatie pentru respectarea legislatiei
in vigoare, de ape i cea mpdurit;
-propuneri de suprafata pentru spatii verzi, sport, agrement;
-scad suprafetele ocupate de terenuri libere;
-suprafete care raman constante: suprafata ocupata de zona institutiilor si serviciilor de interes
public, terenuri neproductive;
Conform precizarilor proiectantului Planul Urbanistic General a fost structurat conform
legislatiei existenta la data intocmirii: Legile 350/2001 i 351/2001, a Legii 289/2006 pentru
modificarea si completarea Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului si urbanismului,
Ordinul 62/1998 privind delimitarea zonelor expuse riscurilor naturale i a metodologiei
privind coninutul cadru aprobat prin Ordin MLPTL nr. 13 N/1999, etc.
Planul Urbanistic General va constitui baza legal pentru realizarea programelor i a strategiei
de dezvoltare a comunei. Prin realizarea obiectivelor incluse se pot diminua efectele riscurilor
naturale ale zonei, se va moderniza i sistematiza zona nepermind activitilor desfurate
s produc un impact semnificativ asupra mediului - apa, aer, sol, subsol, peisaj,
biodiversitate, etc.
Planul analizat se refer la Planul Urbanistic General al Comunei Runcu i stabilete
obiectivele, aciunile i msurile de dezvoltare ale localitilor comunei pentru urmtorii 5 - 10
ani, pe baza analizelor multicriteriale ale situaiei existente.
Printre principalele elemente ce au stat la baza elaborrii Planului Urbanistic General sunt:
Optimizarea relaiilor localitilor cu teritoriul lor administrativ i judeean;
Valorificarea superioar a potenialului natural, economic i uman;

64
S.C. ELHAZ CONSULT S.R.L. TRGOVITE
Raport de mediu - Actualizare Plan Urbanistic General i Regulament Local de Urbanism
Comuna Runcu, judeul Dmbovia
__________________________________________________________________________________
Organizarea i dezvoltarea cilor de comunicaii existente;
Stabilirea i delimitarea: unui nou intravilan care s corespund necesitilor viitoare de
dezvoltare; de noi zone construibile; de noi zone funcionale; a zonelor cu interdicie
temporar sau definitiv de construire; a zonelor protejate i de protecie a acestora;
Modernizarea i dezvoltarea echiprii edilitare; Stabilirea noilor obiective de utilitate public;
Stabilirea unui mod superior de utilizare a terenurilor i condiiilor de conformare i realizare
a construciilor.
n coninutul planului se regsesc tratate urmtoarele categorii de probleme:
Delimitarea intravilanului, respectiv zonele construite sau destinate construciilor;
mprirea teritoriului n zone funcionale i organizarea relaiilor dintre acestea n funcie de
folosina principal i de natura activitilor dominante;
Volumul i structura potenialului, resursele de munc, aspecte sociale privind mobilitatea
populaiei i ocuparea resurselor de munc, repartiia i structura populaiei n cadrul
localitii;
Potenialul economic al localitii, repartizarea activitilor pe ramuri i profile, posibilitile
de dezvoltare;
Stabilirea traseelor i a datelor caracteristice ale circulaiei care urmeaz s se conserve, s se
modifice sau s se creeze (tipul de transport n comun, cile pietonale, pistele de bicicliti,
pieele, .a.);
Stabilirea reglementrilor specifice localitii i a zonelor funcionale pentru amplasare i
destinaia construciilor, precum i a regimului de nlime i a indicilor de control privind
modul de ocupare i utilizare a terenului;
Evidenierea formei de proprietate asupra terenurilor, fixarea amplasamentelor rezervate
obiectivelor de utilitate public i altor lucrri i instalaii de interes general;
Delimitarea zonelor, siturilor i obiectivelor protejate sau de pus n valoare din motive de
ordin istoric, arhitectural - urbanistic, artistic sau peisagistic i stabilirea msurilor ce se
impun;
Delimitarea zonelor cu interdicie definitiv sau temporar de construire;
Delimitarea zonelor sau subzonelor ce pot fi reabilitate prin operaiuni care pot fi iniiate i
urmrite de primria localitii;
Dezvoltarea sistemului de reele tehnico-edilitare, n corelaie cu necesitile rezultate,
asigurarea amplasamentelor pentru obiective specifice;
Reabilitarea, protecia i conservarea mediului, identificarea i eliminarea surselor de
poluare, epurare a apelor, eliminarea deeurilor, msuri de protecia mediului, apei i solului.
Pe baza propunerilor de amenajare i dezvoltare, materialul ofer instrumente de lucru
necesare urmririi aplicrii P.U. G. n principalele domenii.
Sursele documentare:
Planu Urbanistic General si Regulament Local de Urbanism Comuna Runcu elaborate de S.C.
PROIECT DAMBOVITA S.A. in anul 1997;
Monografia comunei Runcu, autori Gabriel N. Popescu si Mihai Gabriel Popescu;
Date statistice Direcia Judeean de Statistic Dmbovia;
Studii de fezabilitate i proiecte elaborate anterior pentru lucrri de echipare tehnico-edilitar;
Programul administraiei publice locale pentru dezvoltarea comunei;
Legislatia de urbanism i cea complementar domeniului.

65
S.C. ELHAZ CONSULT S.R.L. TRGOVITE
Raport de mediu - Actualizare Plan Urbanistic General i Regulament Local de Urbanism
Comuna Runcu, judeul Dmbovia
__________________________________________________________________________________
Organizarea circulaiei
A. Situaia existent
Caile de comunicatie rutiera majore sunt bine reprezentate la nivelul localitatilor componente.
Comuna beneficiaza de urmatoarele cai de comunicatie rutiera clasate:
-DJ 712 A Fieni (DN 71) Badeni Raul Alb Gura Barbuletului Pietrari Alunisu
Manga Izvoarele (DN 72 A), asfaltat parial pan in satul Piatra i nemodernizat pan la
limita administrativ ax de comunicaii rutiere deosebit de important care leag Valea
Ialomiei cu Valea Damboviei;
-DC 134 Runcu (DC 132) Brebu, are lungimea de 5,06 km, asfaltat numai pe portiunile
din intravilanul existent;
-DC 132 Pietroia (DN 71) Runcu (DJ 712 A), nemodernizat pe teritoriul comunei
Runcu;
-DP4 Runcu Silitea Cabana ntre Vi Cabana Leaota (Drum de utilitate public
privat deschis circulaiei publice - aparine Ministerului Mediului i Pdurilor.
n intravilan, zonele funcionale sunt deservite de strzi rurale principale i secundare, ulie,
fundturi n toate satele componente.
B. Situaia propus
-Modernizarea profilului transversal al DJ 712 A (satele Bdeni, Piatra pan la grania cu
comuna Raul Alb;
-Lucrri de consolidare a tronsonului DJ 712 A ntre satul Piatra i limita administrativ cu
comuna Raul Alb;
-Amenajarea interseciilor drumului judeean cu DC 132 i cu toate strzile rurale principale
ale satelor Bdeni i Piatra; amenajarea interseciei dintre DJ 712 A cu DC 132;
-Amenajarea interseciei DC 132 cu DC134;
-Amenajarea interseciilor dintre DC 134 i strzile rurale din satul Brebu;
-Modernizri i realizri de poduri i puni pietonale peste paraul Ialomicioara i a afluienilor
acestuia n satele Bdeni, Piatra, Runcu, Silitea pentru nbuntirea relaiilor dintre zonele
rezideniale situate de o parte i de alta a vii.
-Lucrri hidrotehnice de aprare a malurilor mpotriva eroziunii paraul Ialomicioara i a
afluenilor, pentru protejarea cilor de comunicaie rutier pe care le poate afecta;
-Modernizarea profilului transversal al DC 132 Dealul Frumos - DJ 712 A, al DC 134(DC 132
Brebu), al tuturor strzilor care deservesc satul Brebu.
Intravilan propus. Zonificare funcional. Bilan teritorial
A. Situaia existent
Intravilanul existent (544,70 ha) este cel aprobat prin Hotarare de Consiliul Local conform
PUG elaborat n anul 1996: Runcu - 71,57 ha, Silitea 110,58 ha, Brebu 64,34 ha, Bdeni
104,50 ha, Piatra 87,81 ha, Ferestre - 101,65 ha, Trupuri izolate n zona montan (cabane,
pensiuni, lcae de cult, cresctorii de peti, etc.) 4,26 ha.
Principalelel caracteristici ale structurii funcionale n localitile comunei Runcu sunt:
-activiti de tip industrial i de depozitare (brutrii, reparaii nclminte, autoservice, moar,
ateliere de tamplrie, distilerii, etc. suprafaa ocupat fiind de 0,72 ha, reprezentand 0,13 %
din suprafaa total cuprins n intravilan;
-locuinele suprafaa aferent locuirii i funciunilor complementare este de 150,20 ha (curi
construcii) ceea ce reprezint la nivelul ntregii comune un procent de 27,80 % din totalul

66
S.C. ELHAZ CONSULT S.R.L. TRGOVITE
Raport de mediu - Actualizare Plan Urbanistic General i Regulament Local de Urbanism
Comuna Runcu, judeul Dmbovia
__________________________________________________________________________________
suprafeei existente n intravilan; suprafaa terenurilor neconstruite din intravilan sunt la
nivelul ntregii comune de 345,34 ha (63,90%), avand funcie - agricol, fanee, puni, livezi,
etc.

TABEL Densiti n zona aferent locuinelor i funciunilor complementare:


Densiti n zona de
Denumire Numr Zona Terenuri Total zona locuit i funciuni
sate locuitori locuinelor neconstruite locuit i funciuni complementare
(curi- n zona de locuit complementare (locuitor/ha)
construcii (ha) (ha)
(ha) Densitate Densitate
net brut
RUNCU 987 26,20 38,41 64,61 37,67 15,28
BDENI 1056 29,13 63,55 92,68 36,25 11,39
BREBU 669 18,00 42,75 60,75 37,17 11,01
FERESTRE 482 20,27 76,30 96,57 23,78 4,99
PIATRA 568 24,90 55,52 80,42 22,81 7,06
SILITEA 835 31,70 69,61 101,31 26,34 8,24
TOTAL 4597 150,20 346,14 496,34 30,60 9,26

-ci de comunicaie i transporturi ocup din suprafaa cuprins n intravilan 22,99 ha


(4,25%).
B. Situaia propus
Fa de suprafaa total cuprins n intravilanul existent, s-a propus o cretere cu 313,86 ha la
data realizrii PUG ului i cu 0,72 ha prin dou PUZ uri aprobate prin avizele nr. 10 din
27.01.2010 i nr. 98 din 06.08.2010, rezultand o suprafa de 859,28 ha.
-Schimbarea structurii funcionale existente:
-zona instituiilor i serviciilor de interes public realocri de suprafee i/sau modernizri ale
construciilor;
-s-a delimitat zona central a satului Runcu, reedina de comun;
-zona cu funciuni mixte(servicii, comer, locuire) - fronturile adiacente DJ 712 A, DC 134,
DC 132, strzi rurale principale ale satelor;
-zon cu funciuni mixte(locuine, locuine de vacan, pensiuni turistice, pensiuni
agroturistice) n satele Runcu, Silitea, Piatra, Brebu;
-zona mixta(structure de primire turistice, spaii specializate pentru alimentaie public) zona
fostei ferme Runcu;
-zona structuri de primire turistice(pensiuni) funciune exclusive turistic;
-zona structuri de primire turistice,hoteluri, pensiuni, locuine de vacan zon turistic
specializat pentru turism, sejur, care ofer toat gama de servicii turistice;
-zona terenurilor necostruite din intravilan subparcele care au n momentul de fa funcie
agricol, pe care se practic agricultur de subzisten i care pot fi reserve viitoare pentru
construirea de locuine i funciuni complementare.
Zone cu riscuri naturale i antropice
A. Situaia existent
Risc seismic Conform STAS 11 100/1993, COMUNA Runcu se situeaz m zona de
intensitate macroseismic I = 71(nou) pe scara MSK unde indicele 1 corespunde unei

67
S.C. ELHAZ CONSULT S.R.L. TRGOVITE
Raport de mediu - Actualizare Plan Urbanistic General i Regulament Local de Urbanism
Comuna Runcu, judeul Dmbovia
__________________________________________________________________________________
perioade medii de revenire de 50 ani, valoarea de varf a acceleraiei terenului ag = 0,24 g,
pentru cutremure cu intervalul mediu de recuren 100 de ani cu perioada de control(colt) a
spectrului de rspuns Tc = 0,7 secunde.
Risc de instabilitate zona cu potenial de producere a alunecrilor ridicat cuprinde versanii
vilor toreniale i zone de versant cu pant mare.
Risc de inundabilitate panta mare a versanilor i a talvegurilor vilor permit scurgerea
rapid a apelor din precipitaii, dar favorizeaz eroziunea malurilor. Precipitaiile excessive
produc fenomene de inundabilitate de scurt durat n zonele de debuare a organismelor
toreniale, n zona de record cu terasa, pe cursul paraului Runcu.
Fenomene meteorologice periculoase precipitaiile excesive (ploi i zpezi) - factor
determinant n producerea alunecrilor de teren i a fenomenelor de inundabilitate; - ngheul
din timpul iernii favorizeaz slbirea coeziunii structurale a pmanturilor i apariia
fenomenelor de instabilitate; - seceta acioneaz asupra terenurilor argiloase contractile cu
producerea de crpturi prin contracia terenului, tasri suplimentare n zona construciilor,
infiltrarea rapid a apei prin crpturi, declanand alunecri n perioadele cu precipitaii
abundente; - vijeliile i grindina pot afecta culturile agricole.
Riscuri antropice n lipsa sistemului centralizat de canalizare a apelor uzate, evecuarea
acestora se face n fose septice vidamjabile i puuri absorbante, fapt ce constituie un risc de
poluare a apelor, solurilor , etc; - depozitarea necontrolat a deeurilor menajere i a gunoiului
de la grajduri n apropierea albiilor sau direct pe sol, ce constituie un factor de degradare a
solului i infestarea stratului acvifer.
Teritoriul comunei este tranzitat de conducta magistral de transport gaze naturale de nalt
presiune, 40 bar, de 20 oli, Sinaia Fieni, cu traversarea zonelor de locuine din satele
Ferestre, Piatra, Bdeni, a paraului Ialomicioara i a DJ 712 A.
B. Situaia propus Msuri n zonele cu riscuri naturale
Se va interzice amplasarea construciilor n zonele inundabile; se va pstra fondul forestier
existent, exploatarea pdurilor se va face n mod controlat, pentru a preveni declanarea
alunecrilor de teren; se vor executa lucrri hidrotehnice pentru regularizarea cursurilor de ap
toreniale n vederea stoprii eroziunilor de la baza versanilor i amenajarea zonelor cu drenaj
insufficient pentru a permite evacuarea rapid a apelor i ndeprtarea excesului de umiditate;
se vor mpdurii zonele de teren degradate.
Gospodrirea apelor
A. Situaia existent
Alimentarea cu ap n cele ase sate ale comunei Runcu se realizeaz atat n sistem centralizat
(realizat n anii 1978 1980), cat i n sistem individual. Sursele de ap sunt izvoare de coast
care capteaz ape subterane de la adancimi sub 50 m, principalele captri fiind Valea Orlei
Dulbanu i n pune sat Silitea. nmagazinarea apei se realizeaz n dou rezervoare
metalice, subterane, capacitate de 20 mc fiecare, amplasate n Valea Orlei Dulbanu i unul
de 10 mc n Silitea.
Distribuia apei de la rezervoare se face gravitaional, prin conducte de oel, montate subteran
la adancimi mai mici de 1,00 m (adancimea de nghe), neizolete termic sau anticoroziv.
Reeaua de distribuie nu cuprinde n totalitate zonele construite, majoritatea locuitorilor se

68
S.C. ELHAZ CONSULT S.R.L. TRGOVITE
Raport de mediu - Actualizare Plan Urbanistic General i Regulament Local de Urbanism
Comuna Runcu, judeul Dmbovia
__________________________________________________________________________________
alimenteaz cu ap din puuri de tip rural, care capteaz apa subteran din panza freatic de
mic adancime, circa 4 m.
Canalizare comuna Runcu nu dispune de sistem centralizat de canalizare a apelor uzate,
eveacuarea acestora se face prin puuri absorbante i fose septice vidanjabile.
B. Situaia propus
Alimentarea cu ap conform proiectului Alimentarea cu ap n comuna Runcu, eleaborat
de ctre S.C. PROIECT DMBOVIA S.A. , completat cu studiul Extindere reele de ap,
comuna Runcu, elaborat de S.C. BOMACA S.R.L. Aninoasa, prevede alimentarea cu ap
pentru toate localitile comunei, n mare parte realizat, cuprinde:
- Sursa de ap - format din - captare izvor 1 Valea Orlei Dulbanu, realizat ncursul anului
2007; - captare izvor 2 Valea Orlei Dulbanu (situate la 20 m aval de izvor 1); - captare izvor
Valea Ialomicioarei; - captare ape subterane prin pu forat la mare adncime (100 m), forat n
Valea Orlei. Debitul mediu cumulat al izvoarelor va fi de7 8 l/secunda, cu diminuare pe timp
secetos, debitul puului este de 2,5 l/secund.
- Gospodria de ap o constructie monobloc compus din: - rezervor nmagazinare,
capacitate de 500 mc, din beton armat, semingropat; - staie de clorinare constructive
adiacent rezervorului,ncare sunt montate vane, apometru i instalatia de clorinare, complet
automatuzat.
- Reeaua de distribuie conductele sunt din PHED, cu diametere cuprinse ntre 60 i 180
mm, montate subteran, sub adncimea de nghe de 1,00 m, amplasate de-a lungul drumurilor,
nzona verde, pe domeniul public. Distribuia de la rezervor se face gravitational, fiind
prevazute vane reductor pentru limitarea presiunii, dar i staii de pompare cu hidrofor n
zonele situate la cotele de nivel nalte. Necesarul de ap s-a calculate n conformitate cu
prevederile SR 1343 1 1995 i P 66 2001, rezultnd:
Q s zi maxim = 6,96 l/secund; Q l surs = 8,00 l/secund.
Canalizare - comuna Runcu nu dispune de sistem centralizat de canalizare a apelor uzate,
neepurarea prealabil constituie o surs de poluare a mediului nconjurtor. Pentru a elimina
aceast surs de poluare, mbuntirea confortului, se propune realizarea colectrii i epurrii
apelor uzate menajere n sistem centralizat divisor, prin gruparea satelor Silitea, Ferestre,
Runcu, Piatra i Bdeni ntr-un sistem centralizat de colectare i satul Brebu ntr-un alt sistem
de colectare. Fiecare din aceste sisteme se vor compune din: - reele colectoare stradale
secundare, conducte din PVC KG, Dn 200-250 mm, traseul urmrind trama stradal, ngropate
la adncimea de 1,5 3,5 m de la suprafaa terenului; - colectorul principal, conducte din PVC
sau polipropilen, traseul de-a lungul drumurilor principale DC 134 i DJ 712 A n cazul
localitilor de pe valea Ialomicioarei i DC 134 n cazul localitii Brebu, ngropete la
adncimea de 1,5 3,5 m de la suprafaa terenului; - staiile de epurare, amplasate n
localitile Brebu i Bdeni, construcii monobloc, avnd treapt biologic modulate pentru

69
S.C. ELHAZ CONSULT S.R.L. TRGOVITE
Raport de mediu - Actualizare Plan Urbanistic General i Regulament Local de Urbanism
Comuna Runcu, judeul Dmbovia
__________________________________________________________________________________
130 mc/zi (capacitatea staiei Bdeni va fi de 520 mc/zi (4 module a 130 mc/zi), deversare n
prul Ialomicioara, iar cea din Brebu 130 mc/zi, deversare n valea Homorciu.
Debitele de ap uzat menajer n comuna Runcu sunt:
Qu zi mediu = 0,8 x 555,39 = 444,3 1 mc/zi = 18,51 mc/h = 5,14 l/secund;
Qu zi maxim = 0,8 x 772,49 = 617,99 mc/zi = 25,75 mc/h = 7,15 l/secund;
Qu orar maxim = 0,8 x 64,38 = 51,50 mc/h = 14.30 l/secund.
Canalizarea pluvial se va face n continuare la suprafaa terenului prin anuri si rigole
deschise, fiind necesar ntreinerea permanent a acestora.
Alimentare cu gaze naturale
A. Situaia existent
n comuna Runcu exist alimentare cu gaze naturale n sistem centralizat n satele Runcu,
Piatra i Bdeni (lungimea reelei este de 19,64 km), realizat n anul 1994, cu posibiliti de
extindere n satele Ferestre, Silitea i Brebu.
B. Situaia propus
Proiectul Alimentare cu gaze n comuna Runcu elaborate de S.C. PROIECT DMBOVIA
S.A., n anul 2005, se propune realizarea lucrrilor pentru reeaua de distribuie, n lungime de
25,33 km, n localitile Brebu, Silitea i Ferestre, precum i extinderea n Runcu i Bdeni.
n continuare, pe msura apariiei consumatorilor n zonele propuse n intravilan, se vor
extinde reelele de distribuie gaze de redus presiune.
Alimentarea cu energie electric
A. Situaia existent
Comuna Runcu cu cele ase sate componente, este complet electrificat. Alimentarea cu
energie electric se face din Sistemul Energetic Naional prin Staia Electric Fieni, 110/20
KV, prin posturi de transformare aeriene, 20/04 KV, racordate la linia electric de medie
tensiune, LEA 20 KV, Fieni Runcu, traseul principal este de-a lungul DJ 712 A i DC 134.
B. Situaia propus
Dezvolatrea comunei n urmtorii 5-10 ani impune dezvoltarea sistemului de alimentare cu
energie electric necesar att noilor consumatori, ct i creterilor de consum la cei existenti,
propunndu-se: - mrirea capacitii posturilor de transformare existente; - amplasarea de noi
posturi de transformare zonele propuse n intravilan; - extinderea liniei electrice de medie
tensiune LEA 20 KV, a reelei de distribuie de joas tensiune 0,4 KV; - extinderea i
modernizarea iluminatului stradal.
Spaii verzi, turism
A. Situaia existent
Terenurile - spaii verzi, turism i sport - sunt insuficiente la nivelul comunei un teren de
sport neamenajat i o sal de sport, capacitatea de 50 locuri n satul Runcu; un parc pentru
distracia copiilor n satul Piatra, o suprafa de 2,11 ha pdure n satul Bdeni.
Suprafaa total utilizat pentru activiti de sport i agreement este de 0,74 ha (0,14%) 2
pensiuni agroturistice n Silitea, un minihotel (P=3=M) n satul Runcu.
B. Situaia propus

70
S.C. ELHAZ CONSULT S.R.L. TRGOVITE
Raport de mediu - Actualizare Plan Urbanistic General i Regulament Local de Urbanism
Comuna Runcu, judeul Dmbovia
__________________________________________________________________________________
Penrtu creterea suprafeelor de zone verzi plantate cu rol de agreement si sport se propune: -
amenajarea terenului de sport din satul Runcu, a unei zone de agrement i sport n suprafa de
18,95 ha n zona de est a satului Brebu; - spaii verzi cu rol de protectie i ambiental pe lng
cursurile de ap; - plantarea versanilor n scopul stabilizrii acestora, att nintravilan ct i n
extravilan, n zonele care reprezint ameninri ale locuinelor i obiectivelor de interes public.
Suprafaa total a spaiilor verzi n intravilanul propus este de 34,23 ha 68,46 mp/locuitor.
Ca urmare a evalurii impactului asupra mediului putem concluziona c:
-din punct de vedere al asezarii geografice judeul Dambovita i implicit comuna Runcu se
confrunt cu riscuri naturale (alunecari de teren si fenomene de eroziune) i antropice (lips
ndiguiri, defrisari, torentialitate, etc.). ntre cele dou categorii de riscuri exist o conexiune
n sensul c nerespectarea regulilor de urbanizare i amenajarea necorespunztoare pot
favoriza sau accentua amploarea unor riscuri naturale.
Pe teritoriul comunei exist urmatoarele zone de risc:
-zone cu risc de inundabilitate;
-alunecari de teren.
Nerespectarea regulilor de urbanizare i amenajarea necorespunztoare pot favoriza sau
accentua producerea unor riscuri naturale.
Activitile desfurate pe teritoriul comunei Runcu: - activiti social culturale, activiti
economice i prestri servicii, activiti specifice desfurate n gospodriile populaiei i
anexele acestora i activiti diverse pot constitui surse de poluare pentru apele din zon;
Amplasarea noilor construcii este realizat n funcie de loturile existente i fr ntocmirea n
prealabil a planurilor urbanistice zonale sau de detaliu (PUZ/ PUD);
Exist surse de poluare pentru aer n special cu gaze de ardere de la sobele cu lemne i gaze de
eapament de la mainile din trafic. Prin dezvoltarea zonei se pot crea noi condiii de poluare a
aerului funcie de activiti, trafic, etc.;
De asemenea activitile ce se desfoar, i este posibil ca i cele care se vor dezvolta, s
afecteze calitatea i structura solului i subsolului; in condiiile actuale se poate considera c
poluarea solului este putin semnificativ deoarece depozitarea deeurilor se face pe platforme
amenajate, se realizeaz un management al deeurilor (colectare selectiv, depozitare, sortare,
valorificare dup caz i transport pe platforme ecologice). Surse de poluare - nu exist locuri
amenajate pentru depozitarea, n vederea eliminrii, a cadavrelor de animale; - nu exist locuri
amenajate pentru depozitarea dejeciilor rezultate de la creterea animalelor; - nu sunt
constituite zone de protecie, conform legislaiei n vigoare pentru: praie, cimitire, etc.
Drumurile locale sunt neadaptate la cerinele traficului, fara un profil longitudinal
corespunztor, nu au mbrcaminte corespunztoare ceea ce face ca, circulaia s fie
improprie;
Nu exist spaii de parcare, de garare, mai ales n zona central a localitii Runcu unde sunt
amplasate aproape toate instituiile publice dar i unele uniti de comert si servicii i staii
auto pentru transportul persoanelor;
Utilizarea redus a capacitilor de producie existente pe teritoriul comunei;
Utilizarea unor tehnici agricole vechi care determin practicarea unei agriculturi
neperformante;
Insuficienta promovare a potenialului investiional al regiunii;
Circulaia pietonal se desfasoara pe ulie, n comun nu exist peste tot trotuare amenajate;

71
S.C. ELHAZ CONSULT S.R.L. TRGOVITE
Raport de mediu - Actualizare Plan Urbanistic General i Regulament Local de Urbanism
Comuna Runcu, judeul Dmbovia
__________________________________________________________________________________
Nu exista spatii verzi i spatii amenajate pentru joaca copiilor.
Considerm c evaluarea impactului, n vederea aprecierii ct mai exacte a acestuia asupra
mediului, se va putea realiza n urmtoarele etape de reglementare, prin raportare la parametrii
reali.
Prin Planul Urbanistic General se propune o cretere a intravilanului comunei Runcu,astfel:

TABEL -Bilan teritorial existent i propus al suprafeelor cuprinse n limita teritoriului


administrativ - comuna Runcu
Denumire sate Intravilan (ha), din care Diferene (ha)
Existent Propus
Runcu 71,57 87,04 +15,47
Silitea 110,58 144,39 +33,81
Brebu 64,34 184,06 +119,72
Bdeni 104,50 116,30 +11,63
Piatra 87,81 165,77 +77,96
Ferestre 101,65 153,33 +51,69
Total sate 540,44 850,72 +310,28
Trupuri izolate n zona 4,26 8,56 +4,30
montan (cabane, pensiuni,
lcae de cult, cresctorii de
peti, etc.)
TOTAL COMUN 544,70 859,28 +314,58

n cadrul Planului Urbanistic General s-au stabilit suprafetele de teren care alaturi de cele
existente vor forma noul intravilan. Aceste noi suprafete introduse sunt n mare parte destinate
construirii de locuinte individuale, realizarii si organizarii unor zone pentru sport, pentru
unitati de mica industrie, prestari de servicii, spatii de depozitare, dar si zonele aferente
captarilor de apa si rezervoare de apa, propuse n cadrul alimentarii cu apa a localitatilor.
n Planul Urbanistic General nu sunt prevzute modificri care s determine o cretere
substanial a impactului asupra mediului. Creterile de suprafee ale unor zone, n schimb ar
putea afecta calitatea mediului prin aglomerri de locuine, numr sporit de mijloace de
transport, creterea cantitii de deeuri menajere, animaliere i a gazelor de ardere.

CONCLUZII

Prin Planul Urbanistic General trebuie sa se rezolve urmatoarele aspecte cu implicatii in


mediu:
- gestionarea deseurilor prin managementul integrat al deseurilor menajere si anume,
amenajarea, ca puncte de colectare, a unor platforme betonate prevazute cu bazine vidanjabile
de colectare a apelor uzate, imprejmuite, acoperite si iluminate, dotate cu containere pentru
depozitarea selectiva a deseurilor reciclabile (hartie si carton, PET uri, metale), deseuri
biodegradabile, dotarea gospodariilor cu saci menajeri pentru colectarea deseurilor;

72
S.C. ELHAZ CONSULT S.R.L. TRGOVITE
Raport de mediu - Actualizare Plan Urbanistic General i Regulament Local de Urbanism
Comuna Runcu, judeul Dmbovia
__________________________________________________________________________________
- serviciul de salubrizare trebuie sa urmareasca fazele de precolectare, colectare, transport,
eliminare a deseurilor;
- crearea unor platforme de sterilizare biotermic a dejeciilor animaliere;
-stabilirea unui spatiu pentru amenajarea unui depozit frigorific pentru depozitarea animalelor
moarte;
- alimentarea cu ap prin retele centralizate in toate localitatile comunei;
sistem de canalizare i epurare a apelor uzate menajere din satele comunei;
- introducerea gazului metan in toate localitatile comunei ;
- respectarea zonelor figurate pe planse si precizate in Planul Urbanistic General cu interdictie
temporar de construcie, a zonelor de protecie, etc.
n concluzie, considerm ca se va putea realiza o diminuare a impactului asupra mediului daca
se respecta prevederile legislatiei in vigoare i se vor lua masuri ca:
-interdicia construirii n zonele de risc existente, cu excepia construciilor care au drept scop
limitarea efectelor de risc, pentru a evita pagubele materiale i pierderile de viei omeneti;
-realizarea lucrrilor de construcie numai cu ageni economici specializai i autorizai care sa
respecte legislaia de mediu;
-interdicia construirii n albiile minore sau majore ale cursurilor de ap;
-regularizarea paraielor i consolidarea versantilor afectai de alunecri, stabilirea unor masuri
de consolidare si amenajare a albiei si malurilor ravenelor prin efectuarea unor proiecte de
specialitate;
-plantarea de vegetaie corespunztoare pentru stabilizarea terenului;
-educarea populaiei pentru sortarea deeurilor din gospodriile proprii, selectarea deseurilor
de hartie, carton, PET si de asemenea tratarea deseurilor biodegradabile in propriile
gospodarii;
-crearea de platforme pentru sterilizarea biotermic a dejeciilor animaliere;
-respectarea cu strictee a masurilor pe linie de PSI care sa mpiedice declanarea accidentala a
unor incendii;
-stabilirea unor masuri tehnico-sanitare care s vizeze mbuntirea calitii apei pentru but
prin nfiinarea sistemului centralizat i controlat sanitar al reelei de ap potabil pentru satele
comunei Runcu. n paralel trebuie s se ntreprind msuri de preluare a apelor uzate provenite
din gospodriile populaiei sau de la instituii i ageni economici prin infiintarea reelei de
canalizare.
-realizarea de plantatii de aliniament de-a lungul drumurilor, unde este posibil, pentru
reducerea poluarii provenite din circulatia rutiera;
-instituirea zonelor de protecie sanitar a apelor de suprafa, de-a lungul praielor care
strbat zona din intravilan, cu interdicie de construire la 15 m;
-instituirea zonelor de protecie sanitar in jurul surselor de apa, a constructiilor si instalatiilor
aferente sistemelor de alimentare cu apa potabila, conform prevederilor din HG nr. 930/2005;
-constituirea unor zone de protecie sanitara a cimitirelor (50 m);
-constituirea unor zone de protecie sanitara a scolii, dispensarului (50 m);
-amenajarea de terenuri pentru spatii de joc aferente zonei de locuit n limitele cerute de
normative;

73
S.C. ELHAZ CONSULT S.R.L. TRGOVITE
Raport de mediu - Actualizare Plan Urbanistic General i Regulament Local de Urbanism
Comuna Runcu, judeul Dmbovia
__________________________________________________________________________________
-reabilitarea tramei stradale existente prin modernizarea traseelor drumurilor de pe teritoriul
administrativ al comunei i a drumurilor locale i sistematizarea interseciilor pe baza de studii
de specialitate;
-curarea i ntreinerea rigolelor din lungul drumurilor pentru scurgerea apelor provenite din
precipitaii sau zpezi;
-realizarea de spatii de parcare i extinderea numarului de staii auto;
-realizarea de trouare pentru circulaia pietonilor si executarea pistelor pentru biciclisti;
-amenajarea i ntreinerea spatiilor verzi;
-dezvoltarea zootehniei, activitate cu tradiie n comun;
-amplasarea de noi obiective cu caracter agroindustrial;
Prezentul raport scoate n evidenta problemele de mediu i poate fi utilizat pentru viitoarele
dezvoltri prevzute n Planul Urbanistic General. Totodat evidentiaza faptul ca prin apariia
unor noi obiective, a unor modificri n ceea ce privete destinaia terenurilor, prin
diversificarea activitatilor poate creste impactul asupra mediului.

BIBLIOGRAFIE

-Ghinea, D. (2000) , ENCICLOPEDIA GEOGRAFICA A ROMANIEI, Ed. Enciclopedica,


Bucureti.;
-Ujvari, I. (1972), GEOGRAFIA APELOR ROMANIEI, Ed. stiintifica, Bucureti.;
-Doctorand, Antofie Tiberiu-Eugen, Coordonator tiinific, Prof. univ. dr. Gheorghe Neamu -
Studiu climatic i topoclimatic n Subcarpaii Ialomiei.(Tez de doctorat);
-Gabriel N. Popescu , Mihai Gabriel Popescu - Monografia comunei Runcu;
-INSTITUTUL NAIONAL DE STATISTIC ,Direcia Judeean de Statistic Dmbovia -
Date statistice
-1970: HARTA GEOLOGICA A RS ROMANIA, scara 1/1 000 000, Comitetul de Stat al
Geologiei, Institutul Geologic, Bucuresti ;
-1972-1983: ATLASUL RS ROMANIA (hartile: Apele subterane; Solurile; Vegetatia) Ed.
Academiei RSR, Bucuresti;
-1983n: GEOGRAFIA ROMANIEI, GEOGRAFIA FIZICA, vol. I, Ed .Academiei, Bucuresti;
-1992: GEOGRAFIA ROMANIEI, REGIUNILE PERICARPATICE, vol. IV, Ed. Academiei
Romane, Bucuresti;
-1992: ATLASUL CADASTRULUI APELOR DIN ROMANIA, p. I, coordonator
AQUAPROIECT, Bucureti;

74
S.C. ELHAZ CONSULT S.R.L. TRGOVITE
Raport de mediu - Actualizare Plan Urbanistic General i Regulament Local de Urbanism
Comuna Runcu, judeul Dmbovia
__________________________________________________________________________________

FOAIA FINAL

Lucrarea: RAPORT DE MEDIU - Actualizare Plan Urbanistic General i Regulament


Local de Urbanism, Comuna Runcu, judeul Dmbovia

Contract : Nr. 06 din 04.10.2011

Beneficiar: CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI Runcu

Lucrarea contine un numar total de 75 pagini scrise i pagini diferite si piese desenate.

Lucrarea a fost elaborata si tehnoredactat de : Dipl. Univ. Manii Virgil i jr. Manii Horaiu Radu.

Lucrarea a fost multiplicat intr-un numr de 3 exemplare, a cror destinaie este urmtoarea:-
exemplarele nr. 1 : Primria comunei Runcu - exemplarul nr. 2 i 3 : A.R.P.M. Piteti.

Responsabil Elaborare Raport de Mediu: Evaluator Dipl.Univ. Manii Virgil - poziia 192 n
Registrul naional al elaboratorilor de studii pentru protecia mediului ,Str. Neagoe Basarab, bl. A1,
sc.C, et. 3,ap. 12, Telefon: 0747079077, E - mail: maniti_virgil@yahoo.com

75