Sunteți pe pagina 1din 2

Acorduri de consultare PFA/PL

1. ACORD DE TRANSMITERE, PRELUCRARE SI CONSULTARE A INFORMATIILOR DE RISC


(valabil pentru imprumutat, reprezentant, co-debitor, sot/sotie, garant , avalist)
Subsemnatul/Subsemnatii:
1. Persoana Cod de identificare

Imi exprim in mod expres consimtamantul pentru ca Banca:


- sa prelucreze informatiile indicate mai jos (lit.b), pe numele meu in evidentele proprii si sa le transmita catre S.C. Biroul de
Credit S.A., persoana juridica romana cu sediul in Bucuresti, Str. Sfanta Vineri nr. 29, etaj 4, sector 3, cod 030203, in vederea
prelucrarii acestor informatii de catre Biroul de Credit si consultarii informatiilor nregistrate pe numele meu n baza de date
a Biroului de Credit de catre oricare participant la sistemul Biroului de Credit (institutiile de credit, institutii financiare
nebancare si de asigurari), in scopul initierii sau derularii de catre Imprumutat,Co-debitor(i) sau Garanti a unei relatii
contractuale cu respectivul participant, precum si catre orice alta institutie de credit sau financiara sau entitate constituita in
vederea centralizarii si furnizarii de date si referinte cu privire la creditele contractate de persoane fizice, persoane fizice
autorizate, persoane fizice care desfasoara profesii liberale si/sau juridice si la bonitatea imprumutatilor.
- sa solicite si sa obtina informatii de natura celor precizate la lit. b de la institutii sau entitati de tipul celor prevazute la prima
liniuta.
Informatii prelucrate:
a) date cu caracter de identificare
b) informatii legate de produse de tip credit, similar sau de asigurari inregistrate in conturi bilantiere si extrabilantiere (tipul de
produs, data deschidere cont, data scadentei, creditele acordate, sumele datorate, starea contului, data inchiderii contului,
valuta,frecventa platilor, numar cont, limita, durata, valoare plata lunara programata, valoare achitata, istoric plati, sold
curent, suma restanta, valoare data la colectare sau scoasa in afara bilantului, data primei restante, data ultimei plati,
denumirea i adresa angajatorului, etc) si informatii legate de calitatea de garant , codebitor sau beneficiar de polita de
asigurare a persoanei in legatura cu produsul acordat;
c) informatii legate de activitatea frauduloasa (savarsirea de infractiuni sau contraventii in domeniul financiar-bancar) in relatie
directa cu BRDGroupe Societe Generale S.A constatate prin hotarari judecatoresti definitive sau irevocabile, dupa caz, ori
prin acte administrative necontestate;
d) informatii referitoare la inadvertentele constatate in documentele/declaratiile furnizate BRDGroupe Societe Generale S.A.
din culpa solicitantului.
Am luat la cunostinta faptul ca datele cu caracter personal sunt stocate in baza de date a S.C. Biroul de Credit S.A. timp de 4 ani de
la data ultimei actualizari.

2. ACORD DE CONSULTARE A BAZEI DE DATE A CENTRALEI RISCULUI DE CREDIT


(valabil pentru imprumutat, reprezentant, co-debitori, sot/sotie, garant, avalist)
1. Persoana Cod de identificare Nr. / data emiterii
. / ..
. / ..
. / ..
. / ..
Prin prezenta autorizam persoana declaranta:
2. Denumirea
Cod
sa solicite si sa primeasca de la CRC urmatoarele informatii de credit inregistrate pe numele meu:
3. a) [ ] Situatia riscului global
b) [ ] Situatia creditelor restante

4. Acordul de consultare a bazei de date a CRC este valabil pe o perioada de 30 de zile calendaristice de la data inregistrarii
Prezentei

1
Subsemnatul(i) declar(am) consimtamantul expres pentru prelucrarea datelor personale completate mai sus, in scopuri de reclama,
marketing si publicitate, statistica, servicii financiar-bancare, rapoarte de credit, colectarea debite/recuperare creante, asigurari si
reasigurari, prevenirea fraudelor, servicii de comunicatii electronice, servicii pe internet, marketingul pentru Fondurile de Pensii, prin
orice operaiune sau set de operaiuni, efectuata prin mijloace automate sau neautomate cum ar fi: colectarea, nregistrarea,
organizarea, stocarea, adaptarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, transmiterea ctre teri, combinarea, blocarea,
tergerea, distrugerea, arhivarea si cu transmiterea acestora catre terti,cum ar fi parteneri contractuali ai Bancii, persoanele juridice
din Grupul Socit Gnrale din care face parte Banca inclusiv transmitearea acestor date in strainatate.
De asemenea, cunosc faptul ca beneficiez de urmatoarele drepturi, n conformitate cu prevederile Legii 677/2001: dreptul la
informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor i de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii
individuale precum si dreptul de a ma adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau
justitiei.
In vederea exercitarii dreptului de acces, opozitie sau interventie se va adresa Bancii o cerere scrisa, datata si semnata, in care se va
mentiona dupa caz: datele asupra carora se solicita interventie sau opozitie, motivul justificat si modul de interventie, respectiv
motivul intemeiat si legitim legat de situatia particulara a persoanei. In situatia in care nu sunt de acord cu prelucrarea datelor
personale in scop de marketing sau cu cedarea acestora catre terti, cunosc faptul ca am dreptul de a formula un refuz, printr-o
cerere scrisa datat i semnat, adresat directorului unitatii unde am deschis contul.

3. ACORD DE CONSULTARE A INFORMATIILOR DIN BAZELE DE DATE


ALE FILIALELOR BRD (BRD FINANCE IFN SA SI BRD SOGELEASE IFN SA
(valabil pentru imprumutat, reprezentant, co-debitori, sot/sotie, garant , avalist)
Subsemnatul(i) declar(am) consimtamantul expres pentru prelucrarea datelor personale de tipul:
a) date cu caracter de identificare;
b) informatii legate de produse de tip credit, similar sau de asigurari inregistrate in conturi bilantiere si extrabilantiere (data
deschidere cont, numar cont, limita, durata, valoare plata lunara programata, valoare achitata, istoric plati, sold curent, suma
restanta, valoare data la colectare sau scoasa in afara bilantului, data primei restante, data ultimei plati, etc);
c) informatii legate de activitatea frauduloasa (savarsirea de infractiuni sau contraventii in domeniul financiar-bancar) in relatie
directa cu BRD Finance IFN SA si BRD Sogelease IFN SA;
d) informatii referitoare la inadvertentele constatate in documentele/declaratiile furnizate BRD Finance IFN SA si BRD Sogelease
IFN SA.;
e) in scopuri de reclama, marketing si publicitate, statistica, servicii financiar-bancare, rapoarte de credit, colectarea
debite/recuperare creante, asigurari si reasigurari, prevenirea fraudelor, servicii de comunicatii electronice, servicii pe internet,
marketingul pentru Fondurile de Pensii, prin orice operaiune sau set de operaiuni, efectuata prin mijloace automate sau
neautomate cum ar fi: colectarea, nregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea, modificarea, extragerea, consultarea,
utilizarea, transmiterea ctre teri, combinarea, blocarea, tergerea, distrugerea, arhivarea si cu transmiterea acestora catre
terti,cum ar fi parteneri contractuali ai Bancii, persoanele juridice din Grupul Socit Gnrale din care face parte Banca inclusiv
transmitearea acestor date in strainatate. De asemenea, cunosc faptul ca beneficiez de urmatoarele drepturi, n conformitate
cu prevederile Legii 677/2001: dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor i de opozitie, precum si dreptul
de a ma adresa justitiei.
In vederea exercitarii dreptului de acces, opozitie sau interventie se va adresa Bancii o cerere scrisa, datata si semnata, in care se va
mentiona dupa caz: datele asupra carora se solicita interventie sau opozitie, motivul justificat si modul de interventie, respectiv
motivul intemeiat si legitim legat de situatia particulara a persoanei. In situatia in care nu sunt de acord cu prelucrarea datelor
personale in scop de marketing sau cu cedarea acestora catre terti, cunosc faptul ca am dreptul de a formula un refuz, printr-o
cerere scrisa datat i semnat, adresat directorului unitatii unde am deschis contul.

Data:

Semnatura reprezentant solicitant credit Semnatura co-debitor

Semnatura autorizata si stampila bancii Semnatura avalist/ garant

Semnatura sot/ sotie reprezentant

Prelucrare inscrisa in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 1788.

S-ar putea să vă placă și