Sunteți pe pagina 1din 8

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRA OV

Catedra Design de Produs 'i Robotic)


Simpozionul na ional cu participare interna ional
PRoiectarea ASIstat de Calculator
P R A S I C ' 02
Vol. II - Organe de ma'ini. Transmisii mecanice
7-8 Noiembrie Bra ov, Romnia
ISBN 973-635-075-4

DEFECTE ALE IMBIN RILOR PRIN NITUIRE. METODE SPECIFICE DE


DETERMINARE ALE ACESTORA

Daniela BARTI , Roxana NEDELCU, Iuliana SPRIN U

Academia Tehnic Militar , Bucure ti

Abstract: The quality of a product is determined by the assemble of its useful characters which can be seen,
tested, measured or at least compared with the default measurement.The quality is given by a complexity of
values, concerning different characteristics, geometrical parameters or technical-economical indexes.
Exceeding the given values of the tolerance of a dismantling assemble determines the apparition of flaws.
The study proposes to analyze the flaws which may occur in the case of a non clinch dismantling assemble ,
caused by the exceeding of the limit values of the given tolerances by design. The study also presents
methods of determinating them.

Cuvinte cheie: nit, calitate, toleran e, abateri, defecte.

1. Introducere o echipeze. Se urm re te cu aten ie proiectarea


tehnologiei de fabrica ie att pentru piesele deta ate
Fabricarea unui aparat de zbor, necesit o serie ct i pentru ansamblele principale ale aparatului de
ntreag de procese datorit complexit ii sale i zbor.
proiect rii tehnologiei sale de fabrica ie. Acesta Cerin ele care se impun tehnologiei de fabrica ie
trebuie s aib n primul rnd caracteristici tehnico- a avioanelor au dus pe de o parte la plasarea acesteia
tactice care s -l situeze deasupra altor tipuri de dup tiin i naintea produc iei, n cadrul
aparate de zbor din aceea i clas . n al doilea rnd activit ii de asimilare a unui nou aparat de zbor,
aparatul trebuie s se execute cu procedee i metode demonstrnd c trebuie s se dea o mare importan
tehnice uzuale i cu materiale existente care s nu cercet rii i pe de alt parte la ideea c asimilarea n
duc la pre uri de cost mari i la un timp prea mare produc ie trebuie s aib la baz o tehnologie care s
de fabrica ie. Condi iile tehnico-tactice pe care se transforme rapid att n timp ct i n spa iu.
trebuie s le ndeplineasc un aparat de zbor, sunt Un astfel de produs foarte complex ca avionul,
impuse de misiunile pe care trebuie s le execute n necesit , n cadrul fabrica iei, rezolvarea unei
exploatare i de resursa ce trebuie acordat pe mul imi diversificate de probleme. Un rol foarte
parcursul exploat rii sale. important n proiectarea tehnologiei de fabrica ie a
Realizarea unui aparat de zbor cu performan e avioanelor l are determinarea structurii proceselor
nalte i caracteristici impuse, necesit executarea tehnologice de fabrica ie, compuse din procese
unei cercet ri privind att caracteristicile tehnologice de prelucrare a pieselor deta ate
aerodinamice i de rezisten a celulei acestora ct i (componente), din procese tehnologice de asamblare
a instala iilor de propulsie i speciale care trebuie s precum i din procesul tehnologic al montajului
14
general al avionului. Procesele tehnologice de Determinarea toleran elor geometrice i
fabricare ale unui ansamblu sau subansamblu de nscrierea acestora pe desenele de execu ie, are ca
avion, ca de exemplu pale de elice, tren de aterizare, scop asigurarea condi iilor corecte de func ionare i
arip , ampenaj, fuzelaj etc., comport pe lng a modului de folosire a pieselor. Toate defectele
problemele generale i speciale de prelucrare i trebuiesc analizate sistematic, din punct de vedere al
SDV-uri speciale pentru montare i prelucrare. abaterilor de form , de orientare, de pozi ie etc.,
Asamblarea prin nituire joac un rol foarte precum i din punct de vedere al procesului de
important n construc ia avioanelor. Aprope tot execu ie.
timpul elementele componente ale structurii sunt Avnd n vedere c defectele pot ap rea ca
astfel asamblate i aceasta deoarece majoritatea urmare a dep irii valorilor impuse de abateri se face
construc iilor aeronautice sunt realizate din o clasificare a acestora:
duraluminiu sau alte aliaje asem n toare care sunt I. Abateri de form - cauzate de vibra iile
metale ce nu se pot suda ntotdeauna n bune condi ii sistemului ma in unealt - pies -scul , neuniformi-
de rezistent acceptabile pentru structura avioanelor. tatea regimului de a chiere, varia ia deforma iilor
Nituirea este o opera ie delicat care necesit un plastice etc. Acestea sunt: abaterea de la rectilinitate
mare num r de ore i c reia trebuie s i se dea o (Afr), la planitate (Afp), la circularitate (Afc), la
mare aten ie, mai ales n cazul mbin rilor etan e. cilindricitate(Afl), la forma dat a profilului (Aff), la
Din statisticile construc iilor de avioane s-a forma dat a suprafe ei(Afs).
determinat necesarul de nituri pentru mbinarea II. Abateri de pozi ie precizia pozi iei vizeaz
elementelor deta ate astfel: pentru avion monomotor determinarea abaterilor de la pozitia corect a
de vn toare 50100 de mii (buc i), avion de diferitelor elemente geometrice, ca de exemplu:
bombardament bimotor- 200400 de mii (buc i), suprafe e, profile, plane de simetrie ale pieselor.
avion de transport bimotor- 400500 de mii Aceste abateri sunt: abaterea la paralelism(Apl),
(buc i), avion de bombardament cu 4 motoare- abaterea de la perpendicularitate (Apd), abaterea la
1,21,5 milioane (buc i). De i aceast opera ie nclinare (Api), abaterea la coaxialitate si
este foarte costisitoare i necesit un volum mare de concentricitate (Apo), abaterea la simetrie(Aps),
munc , r mne o metod sigur pentru relizarea abaterea la intersec ie (Apx), de exemplu ntre iruiri
mbin rilor nedemontabile din structurile de avia ie. succesive de nituri, abaterea de la pozi ia nominal
Este foarte utilizat deoarece caracteristile metalelor (App), b taia radial i b taia frontal (Abr, Abf).
folosite la celula de avion nu permit n general
folosirea altor metode de mbinare.
3. Clasificarea defectelor asambl)rilor prin
2. Calitatea realiz)rii asambl)rilor prin nituire
nituire
Diferen a ntre valorile limit impuse
Prin calitate se n elege ansamblul de propriet i (dimensionale, de pozi ie, de forma), reprezint
i caracteristici ale unui produs sau serviciu care i valoarea toleran ei. Dep irea valorilor toleran elor
confer acestuia aptitudinea de a satisface nevoile impuse unei asambl ri nedemontabile determin
exprimate sau implicite, conform ISO 8042. apari ia defectelor astfel nct se poate face o
mbun t irea calit ii unui produs se ob ine prin clasificare a acestora innd cont de diferitele tipuri
mbun irea activit ii n toate etapele sale de de abateri ale c ror dep ire le pot cauza.
realizare. Prin analiza calit ii se urm re te: Clasificarea se face avnd n vedere c asamblarea
cunoa terea metodelor i mijloacelor de ob inere a este compus din elementele asambl rii capul i
acesteia i op iunea pentru o solu ie optim ntr-un tija nitului i nitul intreg, precum i din elementele
caz dat, determinarea defectelor, a cauzelor acestora de asamblat.
i m surile ce se impun pentru remedierea i Se va face mai nti o prezentare teoretic a
nl turarea cauzelor i de asemenea compararea acestora , dup care vor fi exemplificate si grafic:
nivelului unui produs la intervale de fabrica ie sau 1. Defectele nitului:
compararea cu produsul similar al altor firme. a. defectele tijei nitului:
Calitatea unei asambl ri este dat de un complex - abateri de form rectilinitate a axei tijei,
de valori care se refer la caracteristicile fizico- circularitate, cilindrici-
mecanice ale materialelor pieselor ce o compun, de -tate, planitate;
parametrii geometrici ai elementelor i de indicii - abateri de pozi ie b taia frontal ,
tehnico-economici. Parametrii geometrici sunt abaterea la coaxialitate;
stabili i prin proiectare i realizarea lor depinde de
organizarea i desf urarea procesului tehnologic.
15
b. defectele capetelor nitului : cilindrice, se vor reg si acelea i abateri ca i n cazul
- abateri de form cilindricitate, de la forma dat tijei cilindrice i anume deforma ii n form de butoi,
a suprafe ei, de la planitate; a, conicitate i de tij strmb (fig.2).
- abateri de pozi ie de concentricitate, la Indiferent de forma capetelor, poate ap rea o
nclinare, la b taia frontal ; abatere de pozi ie dac exist o dezaxare ntre capul
c. defectele nitului (tija + capetele nitului): nitului i tija,ceea ce duce la deformarea tijei (fig.6).
- abateri de pozi ie de coaxialitate, n fig.7 se observ c , dac capul original al
perpendicularitate, nitului (cel de nchidere) este mai mic dect cel
parallelism. format n contrabuterol , se produce sub ierea
2. Defectele pieselor de mbinat: tablelor i apar urme pe piese deformare cauzat
a. defecte datorate abaterilor de form : de abatere de form .
- de planeitate, rectilinitate, cilindricitate; Poate ap rea abatere de la forma dat a
b. defecte datorate abaterilor de pozi ie: suprafe ei n interiorul unuia dintre capete, fapt care
- la paralelism, perpendicularitate, coaxialitate; duce la a ezarea incorect pe suprafe ele de
c. defecte ale ajustajului, date de abateri: asamblat, iar strngerea va fi insuficient , ducnd la
- de pozi ie; apari ia spa iului ntre acestea (fig.8).
- de form . n cazul nitului cu capul plat poate ap rea o
3. Defecte datorate procesului tehnologic. abatere de la planeitate, convexitate sau concavitate
n continuare se vor detalia defectele enumerate (fig.9), sau n cazul nitului cu cap necat, poate
mai sus iar exemplific rile grafice vor fi ata ate la ap rea abatere la nclinare, unghiul conului capului
sfr itul lucr rii. s fie mai mic sau mai mare dect cel al loca ului,
1.a. Defectele tijei nitului ceea ce determin baterea prea nfundat sau
ntruct tija nitului este un cilindru, se reg sesc r mnerea capului n afar (fig.10).
defecte cauzate de abaterile de form care pot 1.c. Defecte ale nitului (tija i capetele).
ap rea. Dup cum se observ , n fig.1 s-a reprezentat Pot ap rea defecte cauzate de abaterile de pozi ie
o asamblare nituit format din tija nitului i cele (fig.11), de exemplu de abatere la perpendicularitate
dou capete ale acestuia (cel original i de nchidere) ntre suprafa a interioar a capului nitului i
i din elementele de asamblat. Datorit abaterii de la elementele de asamblat.
circularitate, sec iunea tijei nu mai este circular ci Datorit abaterii la coaxialitate, ntre tija nitului
poate prezenta ovalitate sau poligonalitate, n aceast i axa g urii de trecere, tija nitului se deformeaz , iar
situa ie nu se mai realizeaz un ajustaj cu strngere, buterola are din aceast cauz o pozi ionare gre it ,
apare joc ntre tija i gaura de trecere, iar capul de producnd urme att pe capul nitului ct i pe
nchidere se formeaz incorect. suprafa a pieselor de asamblat (fig.12), acest defect
n fig.2 se pot observa defecte cauzate de fiind iremediabil.
abaterile de cilindricitate ale tijei nitului care o pot 2. Defectele pieselor de mbinat. Defectele
deforma n forma conic , de butoi, de a sau curbat . ajustajului.
Datorit abaterii de la forma dat a suprafe ei Prin nituire se pot asambla dou sau mai multe
capului original al nitului (fig.3), n momentul elemente, cu sau f r eclise, n care se dau g uri de
baterii se va produce dezaxarea tijei acestuia, care se trecere, prin care va trece tija nitului, la realizarea
bate strmb, ceea ce duce la apari ia unui joc nedorit asambl rii. Dac ntre axele acestor g uri de trecere
ntre tij i gaur . apare o abatere la coaxialitate, apare dup cum se
Datorit abaterii la rectilinitate a axei tijei vede din fig.13 un defect iremediabil la asamblare.
nitului, la batere aceasta se va deforma, iar capul de Dac apar abateri la intersec ia axelor niturilor se
nchidere se formeaz incorect (fig.4). poate produce umflarea tablelor ntre nituri, pot
n cazul niturilor cu tija tubular , care sunt cele apare abateri de form ale g urilor de trecere
mai folosite n prezent de majoritatea firmelor (ovalitate, poligonalitate) pot determina joc sau pot
produc toare, pot ap rea abateri la coaxialitate ntre produce strmbarea tijei, poate ap rea o abatere la
tija nitului i cilindrul unde se depozitez materialul perpendicularitate ntre piesele de asamblat, ceea ce
exploziv, ceea ce duce la formarea incorect a duce la baterea incorect sau abatere la
capului de nchidere, iar nitul va ie i din asamblare perpendicularitate ntre suprafe ele exterioare ale
(fig.5). nitului (fig.14).
1.b. Defectele capetelor nitului. 3.Defecte datorate procesului tehnologic.
ntruct capul original i cel de nchidere pot Cauzele tehnologice care provoac diferite
avea diverse forme: conic, cilindric, plat, bombat, defecte de mbinare la mbinarea prin nituire pot fi:
rotund, semirotund etc., pot ap rea defecte datorate preg tirea gre it a corpului de nit naintea
abaterilor de form . n cazul n care capetele sunt introducerii n gaur , preg tirea gre it a pieselor
16
care se mbin , executarea gre it a opera iilor de n timpul procesului de nituire, scula care bate
contrag urire, utilizarea de scule necorespunz toare nitul love te tabla, producnd o alungire local a
sau aplicarea gre it a procedeelor de nituire. materialului, astfel nct de-a lungul tuturor niturilor
n fig.15 se pot observa cteva defecte cauzate alungirile se cumuleaz , piesa lungindu-se dac
de procesul tehnologic gre it de nituire: niturile sunt dispuse neregulat sau poate ap rea
a. a fost b tut un nit mai lung dect era necesar i riscul r sucirii dac piesa este fixat de altele. Pentru
din aceast cauz , dar i datorit a chiilor i reducerea deforma iilor, trebuiesc luate urm toarele
bavurilor dintre piese, s-a produs umflarea m suri: nituirea se ncepe de la centru c tre margini;
tablelor; n cazul prinderii n agrafe trebuie mare aten ie,
b. se observ fisuri pe suprafa a capetelor nitului, ntruct fiecare agraf trebuie nlocuit cu un nit; n
datorit faptului c nitul s-a pus dup scurgerea cazul ansamblelor cu nituire localizat , nituirea
timpului de folosire, a fost lovit un timp trebuie f cut de la centru c tre margini, pe toate
ndelungat, ceea ce a dus la apari ia fenomenului liniile de nituire, de exemplu n cazul longeroanelor
de ecruisare; de aripi cu t lpile lor, caz n care se vor nitui
c. capul de nchidere este conic, deoarece s-a concomitent ambele t lpi, de sus n jos.
folosit un ciocan cu o putere prea mic sau Se observ din cele prezentate c se impune un
suportul a avut o greutate prea mic i loviturile control riguros att n timpul reliz rii asambl rii ct
au ncetat nainte de vreme; i la sfr itul acesteia, unul dimensional i unul de
d. defect iremediabil, apar fisuri n zona nitului pe securitate.
pies , deoarece foile nu ader bine n timpul
practic rii orificiilor. Bibliografie

4. Metode de determinare ale defectelor de 1. Iliescu, R.J. Tehnologii curente n construc ia de


nituire avioane. Ed. Scrisul Romnesc, Craiova, 1985.
2. Matei, A. Tehnologia fabrica iei avioanelor. Ed.
Verificarea asambl rii se poate face prin A.T.M., Bucure ti, 1972.
examinarea aspectului exterior al asambl rii sau cu 3. Trandafir, M., Antonescu, V. Calitatea. ISBN
ajutorul abloanelor - pentru verificarea diametrului 1994.
i m surarea n l imii capului de nchidere i 4. Moraru, F., Patraulea, R. Avioane #i rachete. Ed.
dispozitive optice. Militar , Bucure ti, 1985.
n fig.16 se prezint un dispozitiv optic pentru 5. Bruhn, E., F.,B.,S.,M.,C. Analisys and design of
verificarea nituirii. Este format dintr-o lunet (4), un flight vehicle structures. Tri-State Offset
bec electric(2) i o oglind (3) a ezat la 45, care company, Cincinnati, Ohio 45202, USA, 1965.
reflect capul nitului presat (1) n ocularul lunetei. 6. Antonescu, S., Iona cu, G., Don u, O.
Toat asamblarea trebuie verificat cu aten ie, Tehnologia mecanicii fine. IPB, 1980.
nit cu nit, cu acest dispozitiv care permite 7. Diaconescu, Gh., Ionescu Muscel, S. Tehnologia
vizualizarea ntregii forme a capului de nit presat n mecanicii fine. IPB, 1980.
interior. 8. Dima, I., M. Organe de ma#ini. Ed. ATM,
Bucure ti, 1975.
17

Fig.1 Fig.2

FF

Fig. 3 Fig.4
18
19

Fig.11 Fig.12 Fig.13 Fig.14

a b c d

Fig.15
20

Fig.16