Sunteți pe pagina 1din 5
Pentru respectarea cerin elor prezen ei sec iuni se va întocmi un dosar cu documentele

Pentru respectarea cerin elor prezen ei sec iuni se va întocmi un dosar cu documentele

necesare înfiin rii unei societ i comerciale în condi iile solicitate de ONRC, care trebuie s in seama de urm toarele aspecte:

Forma de organizare: societate cu r spundere limitat (SRL) Num r asocia i: 2 persoane fizice Obiect de activitate principal: produc ie (de orice fel) Obiect de activitate secundar: comer (atât en gross, cât i en detail) Capital social:

- Asociat 1: 200.000 lei în numerar, reprezentând 40% din capitalul social;

- Asociat 2: 300.000 lei, reprezentând 60% din capitalul social, v rsat în natur sub forma unui teren. Sediul social: Bucure ti (se opteaz pentru contract de închiriere sau contract de comodat) Pentru desf urarea activit ii de produc ie se va deschide un punct de lucru în Ilfov la adresa unde se afl terenul. Investi ia realizat pe acest teren const în dou sec ii de produc ie i doua sec ii auxiliare. Luna înfiin rii: ianuarie 2017

Elemente privind con inutul caietului

1. Se vor include documentele necesare înregistr rii societ ii (www.onrc.ro).

2. Se vor include documentele necesare înfiin rii punctului de lucru (www.onrc.ro) .

Prezenta i urm toarele ac iuni realizate pentru o societate:

Se înregistreaz sediul social la ANAF. Societatea este microîntreprindere i nu are salaria i).

Se înregistreaz punctul de lucru la ANAF (f r salaria i).

Societatea solicit înregistrarea în scopuri de TVA. Se vor prezenta demersurile necesare pentru înregistrarea în scopuri de TVA (trimestrial). Societatea va fi înregistrat în scopuri de TVA începând cu 1 februarie.

Contribuabilul opteaz pentru TVA la încasare. Se va prezenta procedura de înregistrare.

Societatea achizi ioneaz o cas de marcat. Se solicit întocmirea dosarului pentru fiscalizarea casei de marcat (înregistrarea la ANAF a casei de marcat).

În luna martie realizeaz o achizi ie intracomunitar . Se prezint impactul asupra vectorului fiscal în materie de TVA i procedura de modificare a acestuia.

În luna martie sunt angajate dou persoane. Se va întocmi documenta ia necesar în acest

În luna martie sunt angajate dou persoane. Se va întocmi documenta ia necesar în acest sens (CV-uri, c r i de identitate, certificate medicale, documente de studii, contractul de munc , fi a postului, stabilirea criteriilor de evaluare a activitatii profesionale a salaria ilor). Se va prezenta procedura de modificare a vectorului fiscal în urma angaj rii celor 2 salaria i.

a impozitului pe venitul microîntreprinderilor. Se prezint impactul asupra vectorului fiscal în materie de TVA i procedura de modificare a acestuia.

În luna iunie societatea va dep i plafoanele pentru aplicarea sistemului TVA la încasare i

In luna iunie la punctul de lucru, la care tocmai s-a finalizat i dat în func iune o hal de produc ie, se angajeaz 12 salaria i.

Pentru fiecare opera iune dintre cele enumerate mai sus se vor ata a, în func ie de situa ie, documente specifice cum ar fi: contracte, facturi, chitan e, ordine de plat , dispozi ii de plat /încasare, decont de cheltuieli, ordin de deplasare, NIR, bonuri de consum etc.

Prin excep ie de la practica specific , jurnalul de cump r ri, jurnalul de vânz ri, registrul jurnal, registrul cartea mare, balan a de verificare, declara iile specifice (D 300, D 390, D 394) se întocmesc o singur data pentru întreaga perioad (data înfiin rii – 31 decembrie 2017). La sfârsitul anului se completeaz Registrul inventar.

Se elaboreaz situatiile financiare individuale i situa iile financiare consolidate (chiar dac criteriile de conolidare prev zute în OMFP 1802/2014 nu sunt întrunite). Nu se întocmesc raport ri semestriale.

Excep ie fac declara iile de impozit pe venitul microîntreprinderii (D 100), respectiv de impozit pe profit (D 101), pentru care se respect termenele prev zute de lege.

Trimestrial, pentru simplificare, se înregistreaz în contabilitate statul de salarii i se completeaz declara ia 112. Incepând cu trimestrul IV se vor acorda tichete de mas . Unul dintre salaria i are concediu medical în luna noiembrie.

Amortizarea mijloacelor fixe se înregistreaza trimestrial.

Cheltuielile în avans se înregistreaz trimestrial.

In func ie de valorile alese pentru înregistrarea opera iunilor din prezentul caiet, în cazul în care, pentru plata furnizorilor sau pentru efectuarea altor pl i nu exist suficiente disponibilit i b ne ti, se va opta pentru împrumuturi de la asocia i (cu sau f r dobând ) i împrumuturi bancare pe termen scurt i/sau lung. Se vor înregistra în contabilitate opera iunile specifice (primirea împrumutului, înregistrarea i plata dobânzii, eventual rambursarea par ial sau total ).

Se va prezenta un extras din Manualul de politici si proceduri contabile pentru sectiunile Imobiliz

Se va prezenta un extras din Manualul de politici si proceduri contabile pentru sectiunile Imobiliz ri corporale si Stocuri adaptat specificului activit ii.

Se

efectueaz

opera iunile

specifice

începerii

activit ii, cu prezentarea documentelor

justificative aferente fiec rei opera iuni, cum ar fi, dar f r a se limita la:

- Contract, factura i chitan avocat pentru servicii de înfiin are a societ ii;

- Subscrierea capitalului i v rsarea acestuia (în numerar i în natur );

- Documentele emise de ONRC reprezentând costurile de înregistrare a societ ii;

- Transferul capitalului social al societ ii din contul provizoriu în contul curent;

- Înregistrarea unor achizi ii specifice, cum ar fi stampila, Registrul unic de control, alte registre, papetarie etc.

Opera iuni derulate în luna februarie

- Se achizi ioneaz o cas de marcat.

- Se semneaz un contract pentru începerea construc iei unei hale de produc ie. Se achit 10% avans, la care se adaug TVA. Plata se face din contul bancar.

- Se încheie un contract de închiriere pentru un spa tiu comercial. Proprietarul emite o factur care cuprinde o garan ie, echivalentul unei luni de chirie i, al turi de ea, chiria pentru februarie i martie. Pentru fiecare din celelalte luni se pl te te în avans chiria pentru luna urm toare.

- Se achizi ioneaz mobil în valoare de peste 2.500 lei, la care se adaug TVA, pentru sediul social. Furnizorul se achit prin banc .

- Se achizi ioneaz un laptop cu valoare de intrare sub limita de 2.500 lei, la care se adaug TVA. Se achit în numerar retras din banc .

- Se achizi ioneaz sistemul de operare (software) i o licen antivirus valabil un an.

Opera iuni derulate în luna martie

- Se prime te factura de chirie.

- Se achizi ioneaz marf de la un furnizor intern pl titor de TVA (aplic sistemul normal de TVA) – termen de plat 60 zile. Totu i, plata se face în termen de 5 zile, furnizorul oferind o reducere financiar de 5% din valoarea tranzac iei.

- Se efectueaz o achizi ie intracomunitar de marf de la un furnizor înregistrat în scopuri de TVA într-un alt stat membru (Austria). Marfa este transportat de la produc torul din Bulgaria, i el înregistrat în scopuri de TVA în statul sau, direct în România, f r a trece pe la intermediarul austriac. Factura se prime te pe data de 20 a lunii urm toare.

- Se storneaz avansul acordat pentru construc ia halei i se prime te factura pentru prima parte de lucr ri (50% din valoarea total a contruc iei).

- Se vinde 70% din marf în regim en gross cu o marj comercial de 40%.

Opera iuni derulate în luna aprilie

- Cantitatea de marf nevândut se transfer la sfâr itul lunii într-un magazin propriu, urmând a fi vândut cu am nuntul (adaos comercial practicat – 50%).

- Se calculeaz , declar i achit impozitul pentru primul trimestru. Opera iuni derulate în

- Se calculeaz , declar i achit impozitul pentru primul trimestru.

Opera iuni derulate în luna mai

- Se realizeaz un import de marf care va fi introdus în gestiunea magazinului cu desfacere cu am nuntul. Odat cu marfa sunt facturate i transportul i asigurarea pe parcurs extern de c tre un transportator str in. Adaosul comercial practicat este de

50%.

- Se vinde 60% din marfa aflat în magazin.

- La sfâr itul lunii se descarc gestiunea de marfa din magazine prin utilizarea metodei coeficientului K.

Operatiuni derulate în luna iunie

- Se finalizeaz hala de produc ie – furnizorul factureaz diferen a de 50% din valoarea construc iei. Se face recep ia halei de productie.

- Se achizitioneaz din China utilaje de productie (2 utilaje cu durate de amortizare diferite).

- Se comand materie prima de la un furnizor din Romania, (furnizorul este înregistrat în scopuri de TVA i aplic TVA la încasare), pentru care se pl te te un avans de 10% din banca, în aceea i zi.

- La începutul lunii iulie se primesc materiile prime. Factura pentru materiile prime include i anularea avansului. O parte dintre produse au defecte calitative, motiv pentru care, dou zile mai tarziu, furnizorul acord o reducere comercial de 4% din valoarea totala a achizi iei. Diferen a de plat c tre furnizor se achit în termen de 15 zile.

- De la furnizori români înregistra i în scopuri de TVA se achizi ioneaz : materiale auxiliare, materiale de ambalat, produse de cur enie, electricitate, apa, gaz, servicii de salubritate, telefonie i internet, consultan .

- Se încheie un contract de leasing financiar pentru un autoturism – se acord avans 30% din valoare plus comision de administrare în sum fix . Plata facturii se face în ziua urm atoare.

- Se începe procesul de produc ie. La sfâr itul trimestrului exist produse finite în stoc, înc nevândute, produc ie în curs de execu ie i produse reziduale.

- Se recep ioneaza un nou utilaj în baza unui contract de leasing opera ional, pentru care prima rat se achit în luna octombrie.

- Se descarc gestiunea de materii prime i materiale.

- Se achizi ioneaz 60% din p r ile sociale ale unei societ i care are ca obiect de activitate principal comer ul cu produse din aceea i categorie.

- Excedentul de lichidit i este utilizat pentru achizi ia de instrumente derivate (contracte futures) ce au ca activ suport un titlu de stat, de pe pia a de capital reglementat prin intermediul unei societ i de brokeraj. Societatea pune la dispozi ia brokerului o sum de bani, pe care aceasta din urm o va investi conform ordinelor clientului de achizi ie. Ordinul prespune achizi ia a 1.000 de contracte futures la pre ul spot de 10 lei/contract. Brokerul percepe un comision pentru aceast opera iune.

- Prin acelasi broker achizi ioneaz de pe pia a de capital i ac iuni ce vor fi de inute în scop speculativ.

- In luna octombrie se face recep ia autoturismului i se achit prima rata (include

- In luna octombrie se face recep ia autoturismului i se achit prima rata (include dobânda, CASCO si RCA).

- Se vând 20% din produsele finite realizate în trimestrul anterior, la pre de vânzare egal cu de dou ori costul de produc ie. Factura de vânzare include o reducere comercial pentru cantitate de 2%. Se încaseaz în termen de 30 zile.

- Se recep ioneaz produc ia neterminat la sfâr itul trimestrului anterior i se ob in noi produse finite. La sfâr itul anului exist produc ie în curs de execu ie.

- Produsele reziduale ob inute în trimestrul III, al turi de cele ob inute în trimestrul curent, sunt vândute la sfâr itul perioadei la REMANT (de euri feroase).

- Se descarc gestiunea de materii prime i materiale.

- Se prime te factura pentru tichete de mas (include valoarea tichetelor i comisionul societ ii).

- Se face revizie periodic pentru primul utilaj achizi ionat.

- 10% din produsele finite se vând în Ucraina.

- 20% din produsele finite se vând in Germania, c tre un cump r tor persoan impozabil înregistrat în scopuri de TVA.

- Societatea hot r te închiderea pozi iei pe cele 1000 de contracte futures prin vânzarea acestora la un pre spot de 10,5 lei. Brokerul percepe un comision pentru aceast opera iune.

- Brokerul anun societatea ca titlurile de plasament achizi ionate anterior sunt pe excedent, iar societatea i-a decizia de vânzare a 90% din acestea i îi d un ordin în acest sens. Brokerul realizeaz vânzarea în numele clientului i percepe un comision în acest sens.

- 40% din produsele finite se vând c tre societatea la care s-au cump rat p r i sociale în trimestrul III (societatea afiliat ). Pretul de livrare este cu 20% sub pre ul pie ei. S se discute necesitatea existen ei unui dosar de pre uri de transfer în aceste condi ii.

- Pentru produsele finite aflate în stoc la sfâr itul exerci iului financiar, cu ocazia inventarierii, se constat o depreciere de valoare de 5%.

- Pentru stocul de materii prime r mase, se constat o pierdere la inventar (valoare optional ).

- Se constat c marfa r mas în magazin este depreciat calitativ i se scoate din gestiune.

- Valoarea de inventar a titlurilor r mase în portofoliu la 31 decembrie este cu 10% mai mare decât costul de achizi ie.

- Se închid conturile de TVA.

- Se calculeaz impozitul pe profit anual.