Sunteți pe pagina 1din 8

Anexa nr.

CONTRACT DE PREGTIRE PRACTIC


pentru efectuarea stagiului de pregatire practica a elevilor din invatamantul profesional si tehnic

Prezentul contract se ncheie ntre:

Unitatea de nva tama nt Colegiul Tehnic ,,M. Bcescu Flticeni (denumita n continuare
organizator de practic), reprezentata de Director d-na prof. ing. Claudia Suseanu.
Adresa organizatorului de practica :
Str. N. Beldiceanu, Nr. 10, email: ctmbacescu@yaoo.com. telefon: 0230543333.

Elev/Elevii1

ANDRONIC MARIA
ARTENI ALEXANDRA
BOTEZATU GABRIELA
CHIRILOAEA GEORGIANA
CHIRILOV CATALINA
CORNEA EMANUELLE GABRIELLE
CORNIA GEORGIANA
DASCALU MARIAN
ENACHE MIHAELA
ENEA DINU ALIN
GASTESCU ANDREI
GOGU GEORGIANA
GULIGA NARCISA
IONAS IRINA
IONITA REBECA
IPATE IUSTIN
MARTINUS EDUARD
MITREA ANDREEA
NICULEASA GEORGIANA
NISTOR SIMONA
OLARU ANDREEA SIMONA
ONICIUC OVIDIU
OSLOBANU FELIX
PASCARIU ECATERINA
PRUNDEANU SIMONA
SIMION CRISTIAN
SOLCANU NICOLETA
TECUCI BIANCA
VASILIU GABRIELA
VLAS BIANCA

1
Contractul se poate ncheia pentru unul sau mai muli elevi.
(denumit/denumiti n continuare practicant/practicani), nscris/inscris i n anul s colar 2014-2015 n
clasa a X-a L, liceu, domeniul de prega tire profesionala 2: Turism i alimentaie
s i
Operatorul economic/Institutia ....
(denumita n continuare partener de practic)
reprezentata de (numele s i calitatea)
Dl/Dna.
Adresa partenerului de practica :
.
email:. telefon: .

Perioada pentru care se ncheie contractul de prega tire practica : ..


ARTICOLUL 1
Obiectul contractului de pregtire practic
Contractul stabiles te cadrul n care se organizeaza s i se desfa s oara stagiul de prega tire practica n
vederea nva tarii la locul de munca , ca parte a programului de prega tire profesionala prin nva tama nt
profesional s i tehnic.
Stagiul de practica este organizat n vederea doba ndirii competentelor profesionale mentionate n
anexa pedagogica care face parte integranta din prezentul contract, n conformitate cu Standardul de
prega tire profesionala s i curriculumul aprobate prin Ordinul ministrului educatiei, cerceta rii, tineretului
s i sportului nr. 3464/04.02.2011.
Modalita tile de derulare s i continutul stagiului de prega tire practica sunt descrise n prezentul
contract s i n anexa pedagogica .

ARTICOLUL 2
Statutul practicantului
Practicantul este, pe toata durata stagiului de prega tire practica , elev al unita tii de nva tama nt.

ARTICOLUL 3
Cadrul n care se desfoar stagiul de practic
Stagiul de prega tire practica (se bifeaza situatia corespunza toare):
- se efectueaza n cadrul unui contract de munca , cei doi parteneri puta nd sa beneficieze de
prevederile Legii nr. 72/2007 privind stimularea ncadra rii n munca a elevilor s i studentilor, cu
modifica rile ulterioare
- nu se efectueaza n cadrul unui contract de munca
- se efectueaza n cadrul unui proiect finantat prin Fondul Social European (FSE)
- se efectueaza n cadrul unui proiect cu finantare din alta sursa deca t FSE
- denumirea proiectului s i codul acestuia ...................................................................................................................
3

......................................................................................................................................................................................................................... .
In cazul accesa rii unor proiecte pentru sustinerea financiara a stagiului de prega tire practica care
face obiectul prezentului contract se va evita dubla finantare din fonduri publice interne sau externe.

ARTICOLUL 4
Remunerarea practicantului
Practicantul poate fi remunerat pe perioada desfa s ura rii stagiului de practica numai pe baza unui
contract de munca ncheiat ntre practicant s i partenerul de practica n care se desfa s oara stagiul de
practica .
In cazul angaja rii pe perioada stagiului de prega tire practica , partenerul de practica se obliga sa
respecte prevederile legislatiei muncii, sa ns tiinteze organizatorul de practica s i sa convina mpreuna cu
acesta cu privire la modalita tile de corelare a programului de lucru cu programul de prega tire al elevului.

2
Pentru stagiile de practica desfa urate n clasa a IX-a sau a X-a liceu tehnologic se menioneaza doar domeniul de
prega tire profesionala (nu se completeaza calificarea i nivelul de calificare).
3
Se completeaza n situaia n care stagiile de practica se desfa oara n cadrul unor proiecte finanate din FSE sau
alte surse de finanare.
Partenerul de practica poate acorda practicantului sprijin material sau de alta natura conform
legii. Stimulentele financiare oferite de ca tre partenerul de practica sub forma de burse, gratifica ri, premii
etc., precum s i alte forme de sprijin acordat practicantului sunt mentionate la art. 9.

ARTICOLUL 5
Sntatea i securitatea n munc
Partenerul de practica are obligatia respecta rii prevederilor legale cu privire la sa na tatea s i
securitatea n munca a practicantului pe durata stagiului de instruire practica .
Activita tile desfa s urate n timpul stagiului de practica vor fi potrivite cu dezvoltarea fizica ,
aptitudinile s i cunos tintele practicantului, fa ra a-i fi periclitate sa na tatea, dezvoltarea s i prega tirea
profesionala . Incadrarea n practica la locuri de munca grele, va ta ma toare sau periculoase se poate face
numai dupa mplinirea va rstei de 18 ani4.

ARTICOLUL 6
Responsabilitile practicantului
Practicantul are obligatia ca pe durata derula rii stagiului de prega tire practica sa respecte
programul de lucru stabilit s i sa execute activita tile solicitate de tutore, preva zute n anexa pedagogica ,
dupa o prealabila instruire. In cazul nerespecta rii obligatiilor, practicantului i se aplica sanctiunile
conform regulamentului de organizare s i functionare al unita tii de nva tama nt.
Practicantul are obligatia de a respecta prevederile contractului de prega tire practica s i ale anexei
pedagogice asumate prin declaratiile de angajament din Anexele A si B5 care fac parte integranta din
prezentul contract.
Practicantul are obligatia, pe ntreaga durata a stagiului de practica , de a utiliza s i de a completa
un caiet de practica care va cuprinde informatii privind:
- denumirea modulului de prega tire;
- competentele exersate;
- activita tile desfa s urate pe perioada stagiului de prega tire practica , sarcinile s i temele de lucru
realizate;
- observatiile personale privitoare la activitatea depusa .
Caietul de practica este verificat periodic de ca tre tutore s i cadrul didactic responsabil cu
urma rirea derula rii stagiului de prega tire practica .
Caietul de practica s i certificatul de practica , al ca rui model este preva zut in anexa nr. 2 la Ordinul
ministrului educatiei, cerceta rii, tineretului s i sportului nr. 3.539/2012 privind aprobarea contractului de
prega tire practica a elevilor din nva tama ntul profesional s i tehnic, constituie dovezi ale desfa s ura rii
prega tirii practice s i sunt luate n considerare la evaluarea s i certificarea competentelor doba ndite de
practicant.
Pe durata stagiului de practica , practicantul are obligatia de a respecta regulamentul de ordine
interioara al partenerului de practica . In cazul nerespecta rii acestui regulament, directorul operatorului
economic/institutiei partener de practica si rezerva dreptul de a anula obligatiile s i drepturile
practicantului n cauza , stabilite prin contractul de practica , dupa ce n prealabil a ns tiintat directorul
unita tii de nva tama nt la care este nscris elevul practicant.
Practicantul are obligatia de a-s i nsus i s i respecta normele de securitate s i sa na tate n munca
generale s i specifice partenerului de practica .
Practicantul se angajeaza sa nu foloseasca , n niciun caz, informatiile la care are acces n timpul
stagiului despre partenerul de practica sau clientii sa i, pentru a le comunica unui tert sau pentru a le
publica, chiar dupa terminarea stagiului, deca t cu acordul respectivului partener de practica .

ARTICOLUL 7
Obligaiile i responsabilitile organizatorului de practic
Directorul unita tii de nva tama nt organizator de practica desemneaza un cadru didactic
responsabil cu planificarea, organizarea s i supravegherea desfa s ura rii prega tirii practice a practicantului.

4
Activita tile din timpul practicii vor respecta conditiile similare cu prevederile Codului muncii referitoare la
ncadrarea n munca a minorilor [art. 13 alin. (2) s i (5) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata ].
5
In cazul unui contract individual se completeaza Anexa A, iar n cazul unui contract pentru un grup de elevi se
completeaza Anexa B.
Cadrul didactic desemnat de unitatea de nva tama nt mpreuna cu tutorele desemnat de partenerul
de practica stabilesc tematica de practica s i competentele profesionale care fac obiectul stagiului de
prega tire practica n conformitate cu Standardul de prega tire profesionala s i curriculumul corespunza tor
califica rii pentru care se prega tes te elevul.
Cadrul didactic desemnat de unitatea de nva tama nt participa la evaluarea competentelor
doba ndite de practicant pe durata stagiului de prega tire practica .
In cazul n care derularea stagiului de prega tire practica nu este conforma cu angajamentele luate
de ca tre partenerul de practica n cadrul prezentului contract, directorul unita tii de nva tama nt
(organizator de practica ) poate decide ntreruperea stagiului de prega tire practica ce face obiectul
prezentului contract dupa informarea prealabila a partenerului de practica s i primirea confirma rii de
primire a acestei informa ri.
Organizatorul de practica emite Certificatul de prega tire practica prin care se atesta activita tile
desfa s urate de practicant, rezultatele nva tarii doba ndite de acesta s i rezultatul obtinut n urma evalua rii.
Certificatul de prega tire practica va respecta regimul juridic al actelor de studii.

ARTICOLUL 8
Obligaiile i responsabilitile partenerului de practic
Partenerul de practica trebuie sa puna la dispozitia practicantului toate mijloacele necesare
pentru doba ndirea competentelor precizate n Anexa pedagogica s i este responsabil pentru calitatea
prega tirii profesionale a practicantului pe durata efectua rii stagiului de practica .
Partenerul de practica participa la evaluarea competentelor doba ndite de practicant pe durata
stagiului de prega tire practica .
Partenerul de practica desemneaza un tutore pentru stagiul de practica . Obligatiile tutorelui sunt
preva zute n Anexa pedagogica .
Inainte de nceperea stagiului de practica , partenerul de practica are obligatia de a asigura
instruirea practicantului cu privire la normele de securitate s i sa na tate n munca n conformitate cu
legislatia n vigoare.
Partenerul de practica va lua ma surile necesare pentru securitatea s i sa na tatea n munca a
practicantilor, conform prevederilor Legii securita tii s i sa na ta tii n munca nr. 319/2006, cu modifica rile
ulterioare, s i ale Legii 53/2003 Codul Muncii, republicata.
Partenerul de practica certifica faptul de a fi asigurat n materie de responsabilitate civila , n
functie de dispozitiile legale s i reglementa rile n vigoare. Aceasta dispozitie nu se aplica partenerilor de
practica scutiti prin statutul lor de aceasta asigurare.
Partenerul de practica are obligatia de a informa practicantul asupra riscurilor profesionale
conform legislatiei n vigoare.
Partenerul de practica completeaza sectiunile corespunza toare din Certificatul de prega tire
practica prin care se atesta activita tile desfa s urate de practicant, rezultatele nva tarii doba ndite de acesta
s i rezultatul obtinut n urma evalua rii.

ARTICOLUL 9
Sprijin acordat practicantului de ctre partenerul de practic6
Burse, premii, prime, plata transportului la s i de la locul desfa s ura rii stagiului de practica ,
asigurarea mesei, examina ri medicale obligatorii n vederea efectua rii stagiului de prega tire practica etc.
acordate practicantului:
.................................................
.................................................
.................................................
Alte forme de sprijin s i avantaje (se precizeaza n mod clar ce facilita ti sunt acordate):
................................................
................................................
Conditii pentru acordarea stimulentelor s i formelor de sprijin mentionate mai sus:
....................................................
....................................................

6
Formele de sprijin acordat de ca tre partenerul de practica vor respecta principiile egalita tii de s anse s i
tratamentului nediscriminatoriu pe criterii de gen, rasa , apartenenta etnica , convingeri religioase.
ARTICOLUL 10
Persoane desemnate de organizatorul de practic i partenerul de practic

Tutorele (persoana care va avea responsabilitatea practicantului din partea partenerului de


practica ):
Dl/Dna ...
Functia ...............
Tel: Fax: e-mail:
Cadrul didactic responsabil cu urma rirea derula rii stagiului de prega tire practica din partea
organizatorului de practica :
Dl/Dna .
Functia .
Tel: . Fax: .. Email: .

ARTICOLUL 11
Evaluarea stagiului de pregtire practic
In timpul derula rii stagiului de prega tire practica , cadrul didactic responsabil cu urma rirea
derula rii stagiului de prega tire practica mpreuna cu tutorele va evalua practicantul n permanenta, pe
baza unei fis e de observatie/evaluare. Vor fi evaluate ata t nivelul de doba ndire a competentelor tehnice,
ca t s i comportamentul s i modalitatea de integrare a practicantului n activitatea ntreprinderii (disciplina ,
punctualitate, responsabilitate n rezolvarea sarcinilor, respectarea regulamentului de ordine interioara al
partenerului de practica , etc.).
La finalul stagiului de prega tire practica , cadrul didactic responsabil cu urma rirea derula rii
stagiului de prega tire practica mpreuna cu tutorele evalueaza nivelul de doba ndire a competentelor de
ca tre practicant pe baza fis ei de observatie/evaluare, a unei probe orale/interviu s i a unei probe practice.
Rezultatul evalua rii va sta la baza nota rii practicantului de ca tre cadrul didactic responsabil cu
derularea stagiului de prega tire practica .
Rezultatele nva tarii doba ndite de practicant sunt consemnate n Certificatul de prega tire practica .

Incheiat n ................................. la data de

Organizator de practica Partener de practica


Reprezentant legal, Reprezentant legal,
Director,
prof.ing. Claudia Suseanu Numele s i prenumele
Semna tura Semna tura .
Data ............................ Data ............................

Cadrul didactic responsabil: Tutore de practica :


Numele s i prenumele .... Numele s i prenumele
Semna tura Semna tura .
Data ............................ Data ............................

ANEXA PEDAGOGIC
a Contractului de pregtire practic nr. ........
1. Durata totala a stagiului de prega tire practica (nr. sa pta ma ni, nr. zile/sa pta ma na , nr. total ore)
2. Calendarul stagiului de prega tire practica , timpul de lucru s i orarul (de precizat perioadele s i
zilele de prega tire pentru practica sa pta ma nala s i pentru cea comasata ; n cazul unor secvente de
instruire derulate la puncte de lucru din locatii diferite, se vor preciza distinct perioadele s i zilele de
prega tire pentru fiecare dintre acestea.)
3. Adresa unde se va derula stagiul de prega tire practica (n cazul mai multor puncte de lucru cu
locatii diferite se va indica adresa fieca rui punct de lucru)
4. Deplasarea n afara locului unde este repartizat practicantul vizeaza urma toarele locatii
5. Conditii de primire a elevului n stagiul de prega tire practica
Preciza ri privind conditiile prealabile (exemple: examina ri/avize medicale obligatorii, instructajul
de securitate s i sa na tate a muncii, eventuale conditiona ri referitoare la promovarea prealabila a unor
teme/module din curriculum, etc.)
Nota :
Se vor evita orice conditii discriminatorii (de gen, etnie, sociala sau personala ), n afara celor
justificate prin legislatia n vigoare sau prin conditiile specifice de lucru.

In cazul practicantilor cu cerinte educative speciale (n particular al celor cu dizabilita ti ) se vor


preciza ma surile (organizatorice s i pedagogice) preva zute pentru integrarea acestora pe perioada
stagiului.
6. Modalita ti prin care se asigura complementaritatea ntre prega tirea doba ndita de elev n s coala s i
n ntreprindere
De exemplu, preciza ri cu privire la continutul s i obiectivele activita tilor organizate n atelierele s i
laboratoarele s colii s i nivelul achizitiilor doba ndite anterior de elevi (de dorit prezentate sub forma de
tabel similar cu pct. 11 de mai jos). Prin preciza rile oferite privind complementaritatea urma rita prin
practica la partenerul de practica , pot fi avute n vedere, de exemplu: competentele pentru care s coala nu
dispune singura de resursele necesare (de precizat n corelare cu pct. 11 de mai jos); exersarea n conditii
reale a unor deprinderi de lucru initiate n s coala (idem), valoarea ada ugata pentru orientarea carierei (de
precizat n ce consta ) etc. Se va mentiona s i modul de coordonare ntre parteneri pentru asigurarea
complementarita tii prega tirii.
7. Numele s i prenumele cadrului didactic responsabil care asigura monitorizarea pedagogica a
practicantului pe perioada derula rii stagiului de prega tire practica
8. Responsabilita ti ale cadrului didactic responsabil din unitatea de nva tama nt organizator al
practicii, pe perioada derula rii stagiului de prega tire practica
9. Numele s i prenumele tutorelui desemnat de ntreprindere, care va asigura respectarea conditiilor
de prega tire s i doba ndirea de practicant a competentelor profesionale planificate pentru perioada
stagiului de prega tire practica
10. Responsabilita ti ale tutorelui de practica desemnat de partenerul de practica
11. Definirea unita tilor de competente s i a competentelor care vor fi doba ndite pe perioada efectua rii
stagiului de practica n conformitate cu Standardul de prega tire profesionala s i curriculumul aprobat prin
Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 3464/04.02.2011.

Unitatea de Modulul de Posturile de Activita ti


Competenta Observatii
competente prega tire lucru* planificate

* Se vor mentiona distinct toate posturile de lucru la care vor fi plasati / rotiti practicantii.

12. Modalita ti de evaluare s i reevaluare a prega tirii profesionale doba ndite de practicant pe perioada
stagiului de prega tire practica

Subiectul Metoda/instrumentul Evaluatorul Data Observatii


evalua rii/reevalua rii de
evaluare/reevaluare

NOTA :
Se mentioneaza toate rezultatele nva tarii planificate a fi doba ndite pe parcursul stagiului de
practica care face obiectul contractului de prega tire practica . Ele trebuie sa fie formulate ma surabil n
raport cu competentele vizate la punctul 11 de mai sus.
Fieca rui rezultat al nva tarii definit, trebuie sa -i fie alocata cel putin o evaluare.
Am luat la cunos tinta:

Cadru didactic Tutore de practica Practicant

Numele s i
prenumele

Data

Semna tura
Nota :
Se nma neaza ca te un exemplar al prezentei anexe pedagogice cadrului didactic, tutorelui de
practica s i practicantului sau pa rintelui/tutorelui legal al acestuia.

\
S coala: Colegiul Tehnic ,,M. Bcescu Flticeni
Anul s colar: 2014-2015
Domeniul prega tirii de baza : Turism s i alimentatie
Specializarea:
Clasa: a X-a K
Data: .

DECLARAIE DE ANGAJAMENT ELEVI PRACTICANI

Am luat cunos tinta de prevederile contractului privind efectuarea stagiului de prega tire practica s i
de continutul Anexei pedagogice, parte integranta a contractului s i ma oblig sa respect obligatiile s i
responsabilita tile ce mi revin n calitate de elev practicant.

Nr. Numele s i prenumele Semna tura


Semna tura
crt Numele s i prenumele elevului CNP pa rintelui/tutorelui pa rintelui/
elevului
. (pentru elevii minori) tutorelui
1 ANDRONIC MARIA
2 ARTENI ALEXANDRA
3 BOTEZATU GABRIELA
4 CHIRILOAEA GEORGIANA
5 CHIRILOV CATALINA
6 CORNEA EMANUELLE
GABRIELLE
7 CORNIA GEORGIANA
8 DASCALU MARIAN
9 ENACHE MIHAELA
10 ENEA DINU ALIN
11 GASTESCU ANDREI
12 GOGU GEORGIANA
13 GULIGA NARCISA
14 IONAS IRINA
15 IONITA REBECA
16 IPATE IUSTIN
17 MARTINUS EDUARD
18 MITREA ANDREEA
19 NICULEASA GEORGIANA
20 NISTOR SIMONA
21 OLARU ANDREEA SIMONA
22 ONICIUC OVIDIU
23 OSLOBANU FELIX
24 PASCARIU ECATERINA
25 PRUNDEANU SIMONA
26 SIMION CRISTIAN
27 SOLCANU NICOLETA
TECUCI BIANCA
VASILIU GABRIELA
VLAS BIANCA

Cadrul didactic responsabil: Tutore de practica :


Numele s i prenumele .... Numele s i prenumele
Semna tura Semna tura .
Data ............................ Data ............................