Sunteți pe pagina 1din 39

Interventia voluntara principala

Termen:
o in fata primei instante, pana la inchiderea dezbaterilor
o in apel, cu acordul expres al partilor
Forma: cerere de chemare in judecata
Admitere in principiu: forma cererii; elemente extrinseci; dreptul
propriu sau strans legat al tertului; interesul personal al tertului
Nu e admisibila: cereri nepatrimoniale, litigii individuale de munca,
litgii contencios administrativ, litigii arbitrale, litigii posesorii
Solutii:
o ADMITE Se ataca odata cu fondul.
o RESPINGE - Numai tertul ataca cu apel/recurs in 5 zile de la
pronutnare/comunicare, privind admiterea in principiu.
Se ataca separat. Pana la judecarea apelului/recursului, procesul
principal se suspenda de drept (maxim 10 zile).

Chemarea in judecata a altor persoane


Tertul are pozitie de reclamant
Tertul ar putea pretinde acelasi drept ca si reclamantul
Termen (ordine privata numai la prima instanta, altfel decadere):
o Reclamantul/Intervenientul principal poate face cererea pana la
terminarea cercetarii procesului inaintea primei instante
o Paratul va putea formula cererea odata cu intampinarea
Forma: cerere de chemare in judecata
Prorogare de competenta
Admitere in principiu
Tertul cere administrarea de probe cel mai tarziu pana la primul
termen de judecata ulterior incuviintarii in principiu
Cererea de chemare in garantie
Tertul are pozitie de reclamant
Tertul e independent - parat fata de cel care l-a chemat in garantie
Cererea poate fi formulata de parat, reclamant sau intervenient
Forma: cerere de chemare in judecata
Termen (termen legal peremptoriu):
o Reclamantul/Intervenientul principal poate face cererea pana la
terminarea cercetarii procesului inaintea primei instante
o Paratul va putea formula cererea odata cu intampinarea
Prorogare de competenta
Admitere in principiu
Disjungere: daca judecarea cererii principala ar fi intarziata. Procesul
se suspenda de drept pana la solutionarea cererii principale

Aratarea titularului dreptului


Se aplica numai actiunilor reale
Formulata NUMAI DE PARAT
Paratul sa fie detentor precar sau se exercite in numele altuia un drept
asupra bunului din obiectul actiunii introductive
Termen: paratul, prin intampinare
Forma: cerere de chemare in judecata
Solutii:
o Daca tertul recunoaste sustinerile paratului si reclamantul
consimte - tertul ia locul si paratul va fi scos din proces.
o Daca reclamantul nu consimte, tertul contesta, tertul nu vine -
tertul dobandeste calitatea de intervenient principal.
Introducerea fortata, din oficiu, a altor persoane
Judecatorul dispune din oficiu, chiar daca partile se impotrivesc:
o In cazurile expres prevazute de lege
Succesorul cu titlu particular al partii initiale, daca dreptul litigios este
transmis prin acte intre vii sau mortis causa, cu titlu particular;
In cazurile in care procurorul poate porni procesul civil, titularul dreptului
va fi introdus in proces.
Instanta de contencios administrativ poate introduce in cauza
organismele sociale interesate;
Atunci cand fapta a avut ca urmare producerea unui accident de
circulatie, judecatoria va cita si societatea de asigurari mentionata in
proecsul-verbal de constatare a contraventiei;
Parintii si copilul vor fi citati in toate cauzele referitoare la filiatie;
o In toata procedura necontencioasa
Judecatorul, in contencioasa, daca raportul juridic o impune, pune in
discutia partilor; daca nicio parte nu solicita introducerea si
judecatorul apreciaza ca nu se poate altfel, respinge cererea.
Termen: judecatorul dispune prin incheiere interlocutorie, pana la
terminarea cercetarii procesului in prima instanta
o Nu se poate da in apel/recurs
Hotararea de RESPINGERE supusa numai apelului
Nu are autoritate de lucru judecat
Probe! Tertul va putea dispune administrarea si READMINISTRAREA
Competenta materiala a Judecatoriei
1. Cererile date de Codul Civil in competenta instantei de tutela si de
familie, in afara de cazurile in care legea prevede altfel.
1. Tribunalul, ca exceptie, judeca in prima instanta, in materia plasamentului, a
plasamentului de urgenta si a adoptiei.
2. Cererile referitoare la inregistrarile in registrele de stare civila,
potrivit legii.
3. Cererile avand ca obiect administrarea cladirilor cu mai multe etaje
sau spatii aflate in proprietatea exclusiva a unor persoane diferite,
precum si cele privind raporturile juridice dintre asociatiile de
proprietari.
4. Cererile de evacuare. Doar daca e capat principal
5. Cereri referitoare la zidurile si santurile comune, distanta
constructiilor, dreptul de trecere, precum si alte servituti sau
limitari ale dreptului de proprietate prevazute de lege, stabilite de
parti sau pe cale judecatoreasca.
6. Cererile privitoare la stramutarea de hotare si cererile in granituire
7. Cererile posesorii. .
8. Cererile privind obligatii de a face sau de a nu face neevaluabile in
bani, indiferent de izvorul lor contractual sau extracontractual, cu
exceptia celor date de lege in competenta altor instante.
1. Intra in competenta judecatoriei toate cererile referitoare la obligatii de a
face sau de a nu face care nu sunt evaluabile in bani, indiferent de izvorul lor
contractual sau extracontractual. In cazul acestora patrimoniale competenta
se va determina potrivit criteriului valoric sunt de competenta judecatoriei
numai daca obiectul lor are o valoarea de maxim 200.000 lei.
2. Cererile privind obligatii de a face sau de a nu face neevaluabile in bani care
nu sunt de competenta judecatoriei pot fi cele privind raporturile de drept
administrativ sau de dreptul muncii (de exemplu, cererea de incetare a grevei
este de competenta in prima instanta a tribunalului).
9. Cererile de declarare judecatoreasca a mortii unei persoane
10. Cererile de imparteala judiciara, indiferent de valoarea obiectului
cererii si de izvorul coproprietatii. Textul de lege este aplicabil doar in
cazul in care cererea de partaj este formulata pe cale principala.
11. Orice alte cereri evaluabile in bani in valoare de pana la 200.000 lei
inclusiv, indiferent de calitatea partilor, profesionisti sau
neprofesionisti.
Competenta materiala a Tribunalului
In privinta cererilor neevaluabile in bani, tribunalul judeca numai acele cereri date expres in
competenta sa (TRIBUNALUL E INSTANTA DE EXCEPTIE IN PRIVINTA CERERILOR
NEEVALUABILE), precum si cererile evaluabile in bani al caror obiect are o valoare ce depaseste
200.000 lei, indiferent de calitatea partilor.

Cereri neevaluabile. Cu titlu de exemplu, in competenta materiala a tribunalului intra


urmatoarele cereri neevaluabile in bani:

cererile prevazute de legea societatilor nr. 31/1990 in art. 63;


cererea prin care se solicita incetarea grevei care a fost declarata cu nerespectarea legii;

Cereri evaluabile. In privinta cererilor evaluabile in bani, acestea sunt repartizate intre
judecaatorie si tribunal in functie de valoarea obiectului cererii, iar nu in functie de natura
litigiului.

Cereri de competenta exclusiva. Insa, vor fi de competenta exclusiva a tribunalului cererile


evaluabile in bani, indiferent de valoarea obiectului lor, precum si cele neevaluabile in bani, in
cazurile expres prevazute de lege, cum ar fi:

conflictele individuale de munca


cererile in materie de asigurari sociale
cererile in materia asigurarilor pentru accidente de munca si boli profesionale;
cererile in materie de expropriere, cu exceptia contestatiilor introduse impotriva
comisiei (revine curtii de apel);
cererile pentru recunoasterea sau incuviintarea executarii silite pe teritoriul Romaniei, a
hotararilor judecatoresti si a altor titluri executorii;
cererile pentru repararea pagubei materiale sau daunei morale in caz de eroare
judiciara sau in caz de privare nelegala de libertate.

Cererile de contencios administrativ si fiscal. Cererile de pana la 1.000.000 lei se


solutioneaza de tribunalele administrativ-fiscale, iar cele cu valoare de peste 1.000.000 lei se
solutioneaza de sectiile de contencios administrativ si fiscal ale curtilor de apel. Ca exceptie,
toate cererile ce privesc finantarea nerambursabila din partea UE, indiferent de valoare, se
solutioneaza de sectiile de contencios ale curtilor de apel. Rezulta ca in materie de contencios
administrativ si fiscal, tribunalul este instanta de drept comun in ceea ce priveste judecata in
prima instanta.

Apeluri. Ca instanta de apel, tribunalul solutioneaza apelurile declarate impotriva hotararilor


pronuntate de judecatorii in prima instanta.

Recursuri. Tribunalele judeca in cazurile anume prevazute de lege. Spre exemplu, hotararea
prin care se ia act de renuntarea la judecata/drept, incheierea de suspendare a judecatii,
hotararea de perimare, hotararea data in baza recunoasterii pretentiilor reclamantului,
hotararea care consfinteste tranzactia intervenita intre parti.
Competenta materiala a Curtii de Apel
Curtile de apel judeca, in prima instanta, cauzele date in competenta lor prin lege ca instante de
apel, apelurile declarate impotriva hotararilor de prima instanta ale tribunalelor si, in cazurile
expres prevazute, ca instante de recurs, precum si orice alte cereri date in competenta lor.

Cererile in materie de contencios administrativ si fiscal. In materie de contencios


administrativ si ficsal, competenta de prima instanta este impartita intre tribunale si curtile de
apel. In aceasta materie, curtile de apel sunt instante de exceptie, deoarece solutioneaza numai
cererile expres prevazute, tribunalele fiind de drept. Curtea de apel judeca litigile privind actele
administrative cu o valoare de peste 1.000.000 lei. De asemenea, litigiile privind actele emise de
autoritatile publice centrale ce au ca obiect sume privind finantarea nerambursabila UE,
indiferent de valoare.

Recursuri. Curtile de apel sunt instante de exceptie in materia recursului, solutionand:

recursuri imporiva hotararilor tribunalelor care nu pot fi atacate decat cu recurs la


instanta ierarhic superioara (hotararea prin care se ia act la renuntare la judecata/drept;
incheierea de suspendare a judecatii; hotararea de perimare; hotararea de
recunoastere a pretentiilor; hotararea de consfintire a tranzactiei);
recursuri impotriva hotararilor date de tribunal, in prima instanta, in materie de
contencios administrativ si fiscal;

Competenta materiala a ICCJ


Inalta Curte de Casatie si Justitie este instanta de drept comun in ceea ce priveste judecata in
recurs.

Potrivit art. 97 NCPC, ICCJ judeca:

recursuri declarate impotriva hotararilor curtilor de apel, precum si a altor hotarari


potrivit legii;
recursurile in interesul legii;
cererile in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile pentru dezlegarea unor
probleme de drept;
orice alte cereri date prin lege in competenta sa.

Alte cereri. Conflictele de competenta in cazurile expres prevazute de lege; Cererile de


stramutare pentru banuiala legitima de pe rolul curtilor de apel sau toate cererile
fundamentate pe motive de siguranta publica. Conflictul de competenta dintre 2 sectii ICCJ se
judeca de Completul de 5 judecatori.
Determinarea competentei dupa valoarea obiectului
Reguli speciale. Reguli de determinare a valorii obiectului cererii in functie de care se stabileste
competenta materiale, in anumite situatii particulare:

Cereri privind executarea contractului se va tine seama de valoarea obiectului


acestuia sau a partii din obiectul dedus judecatii;
Cereri privind constatarea nulitatii absolute, anularea, rezilierea sau rezolutiunea
contractului, precum si in cererile privind constatarea existentei sau inexistentei
unui drept se va tine seama de valoarea obiectului acestuia sau a partii din obiectul
dedus judecatii;
Cererile privind contracte de locatiune/ leasing ori privind predarea/restituirea
bunului inchiriat sau arendat valoarea cererii se socoteste dupa chiria sau arenda
anuala;
Cererea de plata partiala cand se cere plata unei parti dintr-o creanta, valoarea
cererii se socoteste dupa partea pretinsa de reclamant ca fiind exigibila; acest text are in
vedere ipoteza in care reclamantul, care are o creanta exigibila, solicita plata unei parti
din aceasta, iar nu a intregii creante. Asadar, competenta se va stabili prin raportare la
intreaga valoare a creantei, deci nu dupa cat ceri, ci dupa cat ai putea sa ceri;
Cererile privind prestatii succesive daca durata existentei lor este nedeterminata,
valoarea se socoteste dupa valoarea prestatiei anuale datorate (regula anualitatii); s-a
fixat astfel un criteriu legal de determinare a valorii obiectului cererii. Sunt aplicabile
pentru cererile privind renta viagera, contractele de locatiune si prestarea intretinerii in
temeiul unui contract de intretinere conventional (nu vizeaza cererile avand ca obiect
obligatia legala de intretinere, intrucat cererile acestea, indiferent de valoarea obiectului
lor, sunt date in competenta instantei de tutela, adica judecatoriei).
Cererile in materie imobiliara (actiuni reale) daca au ca obiect un drept de
proprietate sau alte drepturi reale asupra unui imobil, valoarea se determina in functie
de valoarea impozabilastabilita potrivit legislatiei fiscale; este o exceptie de la regula
determinarii dupa valoarea obiectului cererii, prin consacrarea unui criteriu legal de
evaluare. Aceasta regula presupune ca reclamantul trebuie sa depuna, odata cu cererea
de chemare in judecata, certificatul fiscal din care sa rezulte valoarea impozabila,
certificat ce va fi verificat in cadrul procedurii de regularizare. Fiind un criteriu legal, nu
va putea fi contestat. Dupa aceasta valoare impozabila se va calcula si taxa de
timbru. Daca valoarea impozabila nu este stabilita, se va aplica regula generala, adica in
functie de evaluarea facuta de reclamant prin cererea de chemare in judecata; aceasta
valoare va putea fi contestata. Atentie! Sunt vizate numai cererile reale imobiliare, nu si
litigiile succesorale.
Cererile in materie de mostenire competenta dupa valoare se determina fara
scaderea sarcinilor sau datoriilor mostenirii. Asadar, valoarea activului succesoral se
estimeaza de catre reclamant, in principiu, inclusiv in cazul in care in acest activ sunt
cuprinse si bunuri imobile. Aceste dispozitii nu se aplica in materie de partaj, fiind
instituita competenta materiala a judecatoriei indiferent de valoare, potrivit. 94 pct.1 lit.
j) NCPC.
Competenta teritoriala de drept comun
Competenta teritoriala apartine instantei unde isi are domiciliul/sediul paratul

Competenta teritoriala alternative


Daca sunt mai multe instante deopotriva competente, alegerea revine reclamantului

Cererile (ORICARE, NU DOAR DE CONTENCIOS) impotriva statului, autoritatilor


si institutiilor centrale sau locale si altor persoane de drept public
la instanta domiciliului acestora (regula de drept comun)
la instanta domiciliului reclamantului (facilitate creata de legiuitor)
Coparticiparea procesuala pasiva (mai multi parati)
la instanta domiciliului oricaruia dintre acestia;
Cererile de tutela si familie
instanta de la domiciliul/resedinta persoanei ocrotite (minor, interzis etc.)
instanta a carei circumscriptie teritoriala e situat imobilul
Cererile privind asigurarile
instanta de la domiciliul asiguratului
instanta de la locul situarii bunurilor
instanta de la locul producerii riscului asiguratului
RCA in materie de raspundere civila, tertul prejudiciat poate introduce actiunea
si la instanta domiciliului sau
Cereri privind stabilirea filiatiei (NU INTRA SI CERERILE DE TAGADA PATERNITATII
CARE INTRA PE DOMICILIUL PARATULUI)
instanta de la domiciliul paratului
instanta de la domiciliul reclamantului este o norma de protectie pentru minor,
dar si introdusa de un major sau de un mostenitor al copilului decedat;
Cereri privind obligatia de intretinere, inclusiv alocatii de stat pentru copii
instanta de la domiciliul paratului
instanta de la domiciliul reclamantului
Cererile privind anularea, rezilierea sau rezolutiunea unui contract
instanta de la domiciliu paratului
instanta locului prevazut in contract pentru executarea, fie chiar in parte, a
obligatiei.
Cererile ce izvorasc dintr-un raport de locatiune
instanta de la domiciliul paratului
instanta unde se afla imobilul
Cererile privind prestatia tabulara, justificarea tabulara sau rectificarea
tabulara (cand sunt cereri principale)
instanta de la domiciliul paratului
instanta unde se afla imobilul
Cererile care izvorasc dintr-un contract de transport
instanta de la domiciliul paratului
instanta de la locul de plecare
instanta de la locul de sosire
Cererile privind obligatii ce izvorasc din cambie, bilet la ordin, cec sau alt titlu
de valoare
instanta de la domiciliul paratului
instanta locului de plata
Cererile avand ca obiect executarea, constatarea nulitatii, anularea,
denuntarea unilaterala a unui contract incheiat cu un profesionist sau in
cererea privind repararea pagubelor produse consumatorului (este vorba de
actiunea introdusa de consumator norma de protectie)
instanta domiciliului paratului (profesionistului)
instanta domiciliului consumatorului
Cererile privind raspunderea delictuala
instanta de la domiciliul paratului
instanta in a carei circumscriptie s-a savarsit fapta
instanta in a carei circumscriptie s-a produs prejudiciul principal (pot fi prejudicii
in multe locuri, cum ar fi denigrarea unei persoane, deci prejudiciul s-a produs la
nivel natioal)

Competenta teritoriala exclusive


Cererile reale imobiliare sunt de competenta instantei locului situarii imobilului
daca imobilului e pe mai multe circumscriptii, se va putea alege alternativ una
dintre circumscriptii
se aplica inclusiv actiunilor in revendicare, posesorii, granituire, ingradirea
dreptului de proprietate (LIMITE EXTERIOARE, nu conventionale privind clauza
de inalienabilitate)
se aplica si cererilor de partaj judiciar daca in masa bunurilor partajabile intra si
un bun imobil.
actiunea in rezolutiunea unui antecontract de vanzare-cumparare a unui imobil
este o actiune personala, nu reala, mergand deci dupa regula
Cererile in materie de mostenire este competenta instanta ultimului domiciliu al
defunctului
cererile privind validitatea sau executarea dispozitiilor testamentare (actiune in
anularea testamentului, predare legat)
cererile privind mostenirea si la sarcinile acesteia, precum si pretentiile pe care le
au mostenitorii (partaj, cererea pentru reductiunea liberalitatilor excesive,
suportarea unor cheltuieli, petitia de ereditate, anularea vanzarii unei mosteniri)
cererile legatarilor si ale creditorilor defunctului impotriva mostenitorilor sau a
executorului testamentar.
daca in partajul succesoral intra bunuri imobile, se aplica ultimul domiciliu al
defunctului; textul se aplica pana la iesirea din indiviziune, astfel ca dupa iesire,
cererile intre mostenitori nu se mai fac dupa aceasta regula
ori de cate ori cererea de partaj e formulata impreuna cu cererea de divort,
coompetenta va reveni instantei pentru divort, partajul fiind accesoriu in aceasta
situatie
reductiunea liberalitatilor excesive se judeca tot la ultimul domiciliu, chiar daca
include si un imobil (au caracter special)
Cererile in materie de societate este competenta instanta de la locul unde
societatea isi are sediul principal
cererile dintre asociati sau asociati si societate (excluderea asociatului, dizolvarea
societatii, plata dividendelor, obligarea asociatului la plata pentru clauza neloiala
sau alte fapte)
textul nu se aplica actiunilor pe care societatea le face contra unor terti sau
invers (nu se circumscriu notiunii de raporturi societare)
aceasta regula fiinteaza pana la lichidarea in fapt a societatii sau pana la radierea
acesteia
daca cererile de societate sunt si cereri reale imobiliare, se da prevalenta actiunii
societare
Cererile in materia de insolventa in materie de prevenire a insolventei sau de
insolventa, competenta este a instantei sediului principal al debitorului
Cererile formulate de un profesionist impotriva unui consumator numai la
instanta domiciliului consumatorului
Cereri stabilite prin norma speciala
OG 2/2001 privind contraventiile plangerile contraventionale sunt de
competenta judecatoriei in raza teritoriala in care s-a produs fapta. Nu se poate
dispune de acest drept prin conventie
Litigiile de munca competenta teritoriala exclusiva si se raporteaza la domiciliul
reclamantului
Contestatii la executare se considera ca instanta locului unde se desfasoara
executarea are competenta teritoriala exclusiva
Stramutarea procesului
Motive (se invoca in orice faza):

Banuiala legitima
o Cererea e formulata de partea interesata
o Competenta:
Curtea de Apel daca cere la judecatorie/tribunal
ICCJ daca se cere de la Curtea de Apel
Siguranta publica
o Cererea e formulate de procurorul general al PICCJ

Hotararea. Nemotivata + Definitiva

Judecata. Cu citarea partilor, in camera de consiliu.


Exceptia de necompetenta
In primul rand, trebuie retinut ca instanta este obligata din oficiu sa-si verifice
competenta generala, materiala si teritoriala exclusiva (prin i. interlocutorie).

Absoluta
o Competenta generala invocata de oricine, oricand (inclusiv recurs)
o Competenta materiala invocata de oricine, numai pana la primul
termen de judecata in fata primei instante
o Competenta exclusiva - invocata de oricine, numai pana la primul
termen de judecata in fata primei instante
Relativa (drept comun + alternativa)
o Poate fi invocata numai de parat prin intampinare/primul termen

Solutionare.

Intotdeauna exceptia de necompetenta se rezolva prioritar


RESPINGE prin incheiere interlocutorie; se ataca cu apel/recurs cu fondul
ADMITE hotararea de declinare a competentei nu e supusa niciunei cai de
atac; daca se schimba repartizarea completului, se pronunta o incheiere;
o Competent organ fara activ juris hotarare de respingere ca
inadmsibila. Se ataca numai cu recurs la instanta superioara (peremptoriu)

Hotararea de declinare a competentei.

Dezinvestire + Investire a altei instante


Are autoritate de lucru judecat numai pentru instanta ce pronuntase
Nulitatea asupra actelor instantei necompetente intervine de drept
Nu se reia regularizarea la noua instanta competenta
Conflictul negativ de competenta
Sa existe o hotarare de declinare
Declinarile sa fie reciproce
Procesul se suspenda de drept
o Regulatorul de competenta: instanta superioara+comuna
o Se judeca in camera de consiliu, fara citarea partilor
o Hotarare definitiva (autoritate de lucru judecat)

Litispendenta
Cel putin 2 cereri cu tripla identitate de parti, obiect, cauza
Cererile sunt pe rolul unor instante deopotriva competente
Cererile sunt in fata instantelor de fond (prima instanta/apel)

Exceptia de litispendenta
De ordine publica (exceptie absoluta)
Poate fi invocata de oricine (parti, instanta, procuror)
Poate fi invocata oricand, numai daca se afla in fata
instantelor de fond.
Competenta:
o Acelasi grad se invoca la instant sesizata ulterior
o Grad diferit se invoca la instant de grad inferior
o Un proces e in recurs se suspenda de drept fondul
Incheierea de solutionare se ataca odata cu fondul
Conexitatea
Sa existe doua sau mai multe cereri intre aceleasi parti/alte parti, iar
intre obiect si cauza sa existe o stransa legatura
Cererile sa fie in cursul judecatii in prima instanta (aceeasi faza)

Exceptia de conexitate
De ordine publica (exceptie absoluta)
Poate fi invocate de oricine
Poate fi invocate numai pana la primul termen de judecata, la
instanta ulterior sesizata
Competenta:
o Acelasi grad conexrea se face la instanta mai intai investita
Exceptie: daca reclamantul/paratul cer altfel
o Grad diferit conexarea se face la instanta superioara
o C. Exclusiva se trimite la aceasta
Incheierea solutionare se ataca odata cu fondul
Se poate disjunge, daca numai un process e in stare de judecata
Este o prorogare legala de competenta
Prorogarea de competenta
Legala
o Cereri accesorii, reconventionala, interventie
o Conexitatea
Judecatoreasca
o Delegarea la alta instanta (ICCJ decide)
o Cererea de recuzare cand nu se poate alcatui complet
o Administrarea dovezilor prin comisia rogatorie
o Casare cu trimitere spre rejudecare la o alta instanta decat cea care
a judecat fondul
o Stramutarea procesului (cu cautiune)
Conventionala
o Daca partile au:
Capacitate procesuala de exercitiu
Conventia e expresa, nu tacita
Se determina instanta aleasa
Instanta aleasa sa nu fie necompetenta absolut

Preschimbarea termenului de judecata

Din oficiu/la cererea oricarei parti


In camera de consiliu, fara citarea partilor
Nulitate expresa pentru cuprinsul citatiei:
1. Denumirea instantei
2. Numarul dosarului
3. Anul, luna, ziua si ora infatisarii
4. Numele si prenumele celui citat si locul unde se citeaza
5. Stampila instantei + semnatura grefierului
Citatia, sub sanct. Nulitatii, se da partii cu 5 zile inainte termen
Citarea prin publicitate (1) usa instantei; (2) portalul
instantei; (3) ultimul domiciliu cunoscut;
In caile de atac, ordinare sau extraordinare, partea care si-a
schimbat domiciliul va trebui citata la domiciliul nou.

Nulitatea absoluta (norme ordine publica)


Invocata de orice parte si in orice faza a procesului
partile nu pot renunta la dreptul de a invoca nulitatea absoluta.

Nulitatea relativa (norme ordine privata)


Invocata de partea careia ii profita norma, cu conditia ca nulitatea sa
nu fi fost provocata prin fapta proprie
Termen:
o Neregularitati inainte de inceperea judecatii intampinare
o Neregularitati in timpul judecatii termenul ulterior savarsirii
Partea interesata poate renunta, expres sau tacit, la dreptul de a
invoca nulitatea relativa

Nulitatea conditionata de vatamare


1. Actul sa fie indeplinit cu nerespectarea cerintelor legale
2. Sa se fi produs o vatamare
3. Vatamarea nu poate fi inlaturata decat prin anularea act
Nulitatea neconditionata de vatamare

1. Capacitatea procesuala
2. Reprezentarea procesuala (actul nesemnat de avocat)
3. Competenta instantei;
4. Compunerea/Constituirea completului
5. Publicitatea sedintei de judecata in sedinta in loc de consiliu
6. Alte cerinte legale extrinseci actului de procedura
1. neplata taxei de timbre
2. efectuarea actului in termen prohibitive
3. depunerea cererii de apel la alta instanta decat cea care a judecat cererea

Invocarea nulitatii
desfiintarea actelor poate avea loc decat prin hotarare judecatoreasca
numai instanta declara nulitatea; pana atunci, actul joaca valabil
Solutii
o ADMITE
Incheiere interlocutorie ramane investita
Hotarare daca se dezinvesteste
o RESPINGE
Incheiere interlocutorie
o In cai de atac invocate admite/respinge motivul prin Hotarare

Invocarea nulitatii
Actul nul va fi lipsit de efecte
Opereaza retroactive
Pot fi folosite constatarile de fapt, daca sunt in act
Nulitatea trebuie constatata de instanta
Atrage nulitatea actelor subsecvente
Cazuri de echipolenta
A primit sub semnatura copie de pe act
A cerut comunicarea actului unei alte parti
Termenul de apel curge odata cu comunicarea incuviintari ex. Silite
Partea face apel inainte de comunicarea hotararii

Intreruperea termenelor
Nu incepe sa curga/se intrerupe fata de cel lipsit de capacitate de exercitiu
ori cu capacitate de exercitiu restransa
A intervenit moartea uneia dintre parti
A intervenit moartea reprezentantului partii
Perimarea se intrerupe prin indeplinirea unui act de procedura
Moartea partii care are interes sa faca apel intrerupe termenul

Decaderea
1. Existent unui termen imperativ absolut inauntrul caruia trebuie efectuat act
2. Partea sa nu fi exercitat dreptul procedural in termen
3. Sa nu existe o derogare expresa de la sanctiunea decaderii

Invocarea decaderii
Termene ordine publica oricine, oricand
Termene ordine private partea vatamata, pana la primul termen
de judecata care are loc dupa cunoasterea motivului decaderii.

Invocarea decaderii
Pierderea dreptului processual de a face actul
Dreptul subiectiv nu e atins, dar afectat
Actul ramane valabil daca are constatari de fapt/declaratii
Decaderea opereaza doar daca e constatata de instanta
Cererea de chemare in judecata obligatorii, altfel nulitate expresa:

1. Nume si prenumele partilor (reclamant+parat)


2. Obiectul cererii
3. Motivele de fapt ale acesteia
4. Semnatura partii sau a reprezentantului

Modificarea cererii de chemare in judecata

Termen: numai pana la primul termen la care este legal citat, altfel decadere

Este o norma de ordine private modificarea peste termen = cu accord

Exceptii nu sunt modificari ale cererii:

1. Se indreapta erori materiale


2. Mareste/micsoreaza cuantumul obiectului cererii
3. Se solicita contravaloarea obiectului pierdut/pierit
4. Se inlocuieste cerere in constatare cu una in realizarea dreptului

Efectele cererii de chemare in judecata

Investeste instanta
Determina cadrul processual
Optiunea reclamantului in cazul instantelor competente alternative
Opereaza punerea in intarziere a debitorului
Dreptul devine litigios
Incetarea bunei-credinte a posesorului unui bun
Se intrerupe provizoriu+conditionat prescriptia extinctive dr actiune,
daca cererea a fost admisa prin hotarare definitive
Intampinarea
De regula, intampinarea este obligatory

Exceptii intampinarea nu e obligatorie:

Procedura evacuarii din imobilele fara drept (nu merge reconventiont)


Ordonanta presedintiala
Materia asigurarii probelor

Sanctiune. Daca nu se depune in 25 zile, decade din dreptul de a ridica probe


si exceptii de ordine privata. Nu mai poate introduce nici cereri de
interventie sau reconventionala.

Cererea reconventionala
Natura pretentiilor. Care deriva din acelasi raport / au stransa legatura cu
el, altfel va fi respinsa ca inadmisibila.

Forma: cererii de chemare in judecata, supusa comunicarii + taxe timbre

Reclamantul initial nu poate formula cerere la cererea reconventionala; va


putea formula impotriva intervenientului principal.

Termen: odata cu intampinarea (termen imperative absolut resping tardiv

Disjungerea: daca numai cererea principala e in stare de judecata.

Nu se disjunge: cazuri exprese de lege / se impune pt solutionare unitara

Nu se regularizeaza
Sechestru asigurator
Indisponibilizarea bunuri mobile/imobile urmaribl, ale debitorului/terti
Obiect litigiu: plata unei sume de bani; bunurile nu formeaza obiecul!
Conditii:
o Creditorul nu are titlu executoriu, dar are o creanta constatata in
scris si este exigibila.
o Creditorul dovedeste intentarea actiunii pe fond
o Depune cautiune

Cazuri:

1. Creanta exigibila + constatata in scris = cautiune facultativ, de instanta


2. Creanta exigibila fara sa fie in scris = cautiune obligatorie 50%
3. Creanta neexigibila, dar debitorul e nasol = cautiune obligatorie,
stabilita de instanta la maxim 20%

Solutionare.

Instanta competenta in prima instanta


Dupa regulile procedurii necontencioasa
Cererea de sechestru nu e necesara individualizarea bunurilor
In camera de consiliu, fara citarea partilor, prin incheiere executorie
Nedepunerea cautiunii in termen desfiintare de drept a sechestrului,
prin incheiere definitive, fara citarea partilor

Cale de atac

apel in 5 zile de la comunicare la instanta ierarhica nesuspensiv


recurs la ICCJ, daca prima instanta e C. Apel

Incetarea masurii

Debitorul poate cere ridicarea masurii cererea principala anulata


Debitorul depune garantie indestulatoare la cerere inceteaza
o Procedura garantiei se judeca in camera de consiliu, cu citarea
partilor. Se ataca cu apel, SUSPENSIV de executare
Inceteaza de drept nu e depusa cautiunea fixata!
o Incheiere definitiva, fara citarea partilor

Poprirea
Obiectul popririi. Aceasta se poate infiinta asupra unor sume de bani, titluri de
valoare, dar si asupra unor bunuri mobile incorporale urmaribile, dar care nu sunt
la debitor, ci la o alta persoana.

Partile. Poprirea presupune o tripla relatie: creditor, debitor si tert poprit (acesta
este de fapt debitor al debitorului poprit, el datoreaza acele sume/bunuri/titluri).

Poprirea asigurtorie se poate nfiina asupra sumelor de bani, titlurilor de valoare


sau altor bunuri mobile incorporale urmribile datorate debitorului de o a treia
persoan sau pe care aceasta i le va datora n viitor n temeiul unor raporturi
juridice existente.

Sechestru judiciar
Sechestrul judiciar const n indisponibilizarea bunurilor ce formeaz obiectul litigiului sau, n
condiiile legii, a altor bunuri, prin ncredinarea pazei acestora unui administrator-sechestru
desemnat potrivit art. 976.

Aceasta masura sa fie necesara pentru conservarea dreptului respectiv

Astfel, sechestrul judiciar se refera la indisponibilizarea unor bunuri mobile sau


imobile care fac obiectul litigiului.

Ori de cte ori exist un proces asupra proprietii sau altui drept real
principal, asupra posesiei unui bun mobil sau imobil ori asupra
folosinei sau administrrii unui bun proprietate comun, instana de
judecat va putea s ncuviineze, la cererea celui interesat, punerea
sub sechestru judiciar a bunului, dac aceast msur este necesar
pentru conservarea dreptului respectiv.
Sarcina probei.
Ca regula, sarcina probei rvine celui care face o afirmatie in fata instantei.

Exceptii de la sarcina probei:

Existenta unei prezumtii legale


Remiterea voluntara a actului constatator al creantei
Contestarea recunoasterii de filiatie
Egalitatea de sanse intre femei si barbati
Litigiile de munca
Raporturile intre profesionisti si consumatori (sarcina probei revine profesionistului,
indiferent cine e reclamant)

Admisibilitatea probelor.
1. Sa fie legala
2. Sa fie verosimila tinde la fapte credibile, nu e contra naturii;
3. Sa fie pertinenta sa aiba legatura cu obiectul;
4. Sa fie concludenta sa fie de natura sa conduca la solutionarea
cauzei; o proba nu poate fi pertinenta fara sa fie si concludenta.

Propunerea probelor. Probele se propun, sub sanctiunea decaderii,


de catre reclamant prin cererea de chemare in judecata, iar de catre
parat prin intampinare, daca legea nu dispune altfel. Ele pot fi propuse
si oral, in cazurile anume prevazute de lege.

Ca exceptii de la termenul prevazut, se va modifica in cazurile in care:

necesitatea probei rezulta din modificarea cererii;


nevoia administrarii probei reiese din cercetarea judecatoreasca si partea nu o putea
prevedea;
repunerea in termen;
administrarea probei nu duce la amanarea judecatii;
exista acordul expres al tuturor partilor se poate cere proba si peste termen, fiind
norme de ordine privata.
Daca, in urma exceptiilor, au loc amanari, partea este obligata, sub sanctiunea
decaderii:

sa depuna lista cu martori in 5 zile de la incuviintarea probei cu martori


sa depuna copii certificate de pe inscrusrile invocate cu cel putin 5 zile inainte de
termenul fixat pentru proba cu inscrisuri
sa depuna interogatoriul in 5 zile de la incuviintarea probei
sa depuna dovada platii cheltuielilor necesare efecctuarii expertizei, in 5 zile de la
numirea expertului/termenului

Incuviintarea probelor. Se face prin incheiere preparatorie motivata. Instanta poate reveni
asupra aspectului utilitatii (pertinente si concludente), nu si al legalitatii. Sub aspectul legalitatii
si verosimilitatii, incheierea este interlocutorie.

Asigurarea probelor.
Conditii de admisibilitate. Oricine are interes sa constate de urgenta marturia unei persoane,
parerea unui expert, starea unor lucruri ori sa obtina recunoasterea unui inscris, a unui fapt
sau drept, daca proba e in pericol sa dispara ori greu de administrat in viitor, poate cere, atat
inainte, cat si in timpul procesului, administrarea acestor probe. Daca partea adversa isi
da acordul, cererea poate fi facuta si daca nu exista urgenta.

Conditii pentru administrarea probei in avans:

probe ce pot fi asigurate


interesul in asigurarea dovezii
urgenta (pericol ca proba sa dispara sau sa fie greu de adminisrat in viitor)
exceptie: nu e nevoie de conditia urgentei daca exista acordul partilor in avans
sa nu existe inca un proces sau procesul sa nu fi ajuns in faza administrarii probelor

Intampinarea nu este obligatorie.

Caile de atac.

Incheierea de admitere a cererii de asigurare este


executorie si nu e supusa niciunei cai de atac.
Incheierea de respingere poate fi atacata separat numai cu apel in 5 zile de la
pronuntare/comunicare.
Administrarea probelor asigurate se constata printr-o incheiere, care nu este
supusa niciunei cai de atac.
Marturisirea

Marturisirea vizeaza un fapt, nu un drept.


Daca se marturiseste asupra unui drept, paratul poate face
o cerere de achiesare la pretentiile reclamantului.
Marturisirea poate apartine paratului, dar si reclamantului.
Marturisirea poate fi doar personala
Marturisirea - recunoasterea faptelor pretinse de adversar.
Este un act de dispozitie
Marturisirea judiciara. Aceasta face deplina dovada impotriva
aceluia care a facut-o, fie personal, fie prin mandatar cu procura
speciala. Marturisirea judiciara nu poate fi divizata decat
daca are fapte DISTINCTE si FARA LEGATURA intre ele.

Expertiza
Este un mijloc de proba prin care se lamuresc aspecte de fapt pentru care sunt
necesare cunostinte de specialitate.
Nu vizeaza aspecte de drept fiindca pe acestea le lamureste instanta.
Ca regula, expertiza este facultativa. Exista exceptii cand este obligatorie in
situatiile.

expertiza psihiatrica in cazul punerii sub interdictie


conceperea copilului
inregistrarea tardiva a nasterii
stabilirea despagubirilor la expropriere

Incuviintarea. Expertiza se cere odata cu cererea de chemare in judecata, ori prin


intampinare, prin cerere reconventionala, daca se modifica cererea pana la primul
termen sau in cursul procesului. Expertiza se admite prin incheiere.
Recuzarea expertului. Expertul poate fi recuzat pentru aceleasi motive pentru
care ar putea fi recuzati judecatorii. Termenul de formulare a recuzarii a expertului
este de 4 zile de la numire sau de la ivirea momentului. Cererea se judeca in
camera de consiliu cu citarea partilor si a expertilor. Incheierea se ataca doar
odata cu fondul.
Suspendarea voluntara
1. cand amandoua partile o cer (expresa)
2. cand niciuna dintre parti, fiind legal citate, nu se
infatiseaza la strigarea cauzei (tacita)
1. Ca exceptie, se va judeca daca una dintre parti a cerut in
scris judecata in lipsa. Cererea de judecata in lipsa produce
efecte numai la instanta in fata careia a fost formulate

Suspendarea de drept
1. Decesul partii. Prin decesul uneia dintre parti, pana la introducerea in cauza a
mostenitorilor, in afara de cazul cand partea interesata cere si termen pentru
introducerea in judecata a acestora
2. Interdictia/curatela. Prin interdictia judecatoreasca sau punerea sub curatela a unei
parti, pana la numirea tutorelui sau curatorului
3. Decesul reprezentantului. Prin decesul reprezentantului sau al mandatarului uneia
dintre parti, survenit cu mai putin de 15 zile inainte de ziua infatisarii, pana la numirea
unui nou reprezentant sau mandatar
4. Incetarea functiei tutelei/curatelei. Prin incetarea functiei tutorelui sau curatorului,
pana la numirea unui nou tutore sau curator
5. Dizolvare. Cand persoana juridica este dizolvata pana la desemnarea lichidatorului
6. Insolventa. Prin deschiderea procedurii insolventei, in temeiul unei
hotarari DEFINITIVE, daca debitorul trebuie reprezentat, pana la numirea
administratorului sau lichidatorului judiciar
7. CJUE. In cazul in care instanta formuleaza o cerere de pronuntare a unei hotarari
preliminare adresata CJUE
8. Alte cazuri prevazute de lege
1. Cererea de abtinere a judecatorului. Pana la solutionarea cererii de abtinere
nu se va face niciun act de procedura in cauza, ceea ce echivaleaza cu o
suspendare.
2. Interventia principala. Judecarea cererii principale se suspenda pana la
solutionarea caii de atac exercitate impotriva incheierii prin care s-a respins ca
inadmisibila cererea de interventie.
3. Disjungerea cererii de chemare in garantie. Daca s-a disjuns aceasta cerere,
judecata ei va fi suspendata pana la solutionarea cererii principale
4. Conflict de competenta. Instanta in fata careia s-a ivit conflictulde competenta
suspenda din oficiu judecata si inainteaza dosarul instantei competente sa
solutioneze conflictul. Reluarea judecatii se face din oficiu.
5. A doua amanare. Daca dupa o amanare, acordata la cererea partilor, ele tot nu
staruie in judecata, aceasta se va suspenda de drept si nu va mai fi redeschisa
decat dupa plata unei taxe de timbru de 50% din taxa de timbru.
6. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Judecata va fi suspendata pana la
pronuntarea hotararii prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept de catre
ICCJ. Reluarea judecatii se face din oficiu.
7. Penalul tine in loc civilul. Judecata in fata instantei civile se suspenda pana la
rezolvarea definitiva a cauzei penale. Actiunea penala a fost pusa in miscare.
Daca doar a inceput urmarirea penala va putea fi doar caz de suspendare
facultativa.
8. Litispendenta. dar in recurs. Cand exista tripla identitate de parti, obiect si
cauza intre doua procese, iar unul dintre acestea se judeca in recurs.

Aceste cazuri nu impiedica pronuntarea hotararii daca ele au survenit DUPA


INCHIDEREA DEZBATERILOR

Suspendarea facultativa
1. Existenta/inexistenta unui drept. Cand delegarea cauzei depinde, in tot sau in parte,
de existenta sau inexistenta unui drept care face obiectul unei alte judecati.
2. Inceputa urmarirea penala. Cand s-a inceput urmarirea penala pentru o infractiune
care ar avea o inraurire hotaratoare asupra hotararii ce urmeaza sa se dea, daca legea
nu prevede altfel. Totusi, instanta poate reveni motivat daca urmarirea penala care a
determinat suspendarea dureaza mai mult de 1 an de la data suspendarii, fara nicio
solutie in cauza.
3. Alte cazuri prevazute de lege
1. Stramutarea. Se poate suspenda pana la solutionarea cererii de stramutare.
2. Culpa reclamantului. Judecatorul poate suspenda judecata cand constata ca
desfasurarea normala a procesului este impedicata din vina reclamantului, pri
neindeplinirea obligatiilor. Perimarea incepe sa curga.
3. Inscris fals. Judecatorul poate suspenda judecata daca o parte a contestat
inscrisul ca fiind fals si a indicat autorul sau complicele falsului.
4. Exceptia de neconstitutionalitate.

Hotararea de suspendare. Instanta pronunta o incheiere interlocutorie care poate fi atacata


cu recurs, in mod separat, la instanta ierarhic superioara, fie ca s-a admis, fie ca s-a respins
cererea de suspendare. Suspendarea dispusa de ICCJ este definitiva.

Termen de recurs. Recursul se poate declara pe tot parcursul suspendarii procesului, atat
impotriva incheierii de suspendare, cat si impotriva incheierii de respingere a cererii de anulare
a suspendarii (repunere pe rol). Insa, daca cererea de suspendare s-a respins, deci continua
procesul, se poate ataca cu recurs in termenul de drept comun. Instanta se pronunta asupra
cererii de repunere pe rol cu citarea partilor, fiindca acestea nu mai au termen in cunostinta.
Perimarea
Caracteristici. Se aplica actiunilor prescriptibile, dar si imprescriptibile. Pentru a interveni
sanctiunea perimarii, este necesara culpa partilor, adica o chestiune de fapt ce trebuie
dovedita. Daca lipseste culpa partii, perimarea nu se aplica. Cazurile cand actul trebuia
indeplinit din oficiu nu reprezinta caz de perimare, precum nici cele care nu au ajuns la instanta
sau nu se poate fixa termen de judecata, fara culpa partii.

Termen. 6 luni si curge de la ultimul act de procedura indeplinit de parti sau de instanta. Este
un termen imperativ. Termenul se implineste in ultima zi a celei de-a sasea luni.

Suspendarea cursului perimarii:

1. Cat timp dureaza suspendarea facultativa.


2. In cazurile de suspendare de drept se suspenda o luna daca suspendarea a
intervenit in ultimele 3 luni ale termenului de perimare.
3. Partea e impiedicata sa staruie in judecata din cauza unor motive temeinic
justificate.
1. Medierea suspenda perimarea maxim 3 luni de la semnarea
contractului de mediere

Constatarea perimarii. Desi perimarea opereaza de drept, ea trebuie


constatata de instanta judecatoreasca. Atentie! Perimarea cererii de
chemare in judecata nu va putea fi invocata pentru prima data in apel.

Solutionare.
Opereaza perimarea daca instanta apreciaza ca a operat, va pronunta
o hotarare de perimare; aceasta este supusa recursului, la instanta
ierarhic superioara, in 5 zile de la pronuntare.
o daca o sectie a ICCJ constata perimarea, recursul se judeca la
Completul de 5 judecatori.
Nu opereaza perimarea instanta pronunta o incheiere de respingere care
se ataca numai odata cu fondul

Perimarea apelului are ca efect dobandirea caracterului executoriu de


catre hotararea de prima instanta; daca se perima recursul, hotararea
atacata va deveni definitiva.
Renuntarea la judecata
Dupa comunicarea cererii de chemar ein judecata instanta, la cererea paratului, va
obliga pe reclamant la cheltuieli de judecata.
La primul termen la care partile sunt legal citate sau dupa acest moment e necesar
acordul expres sau tacit al paratului (cu exceptia divortului).

Renuntare in caile de atac. Instanta va lua act de renuntare si va dispune si anularea hot.

Hotararea. Instanta pronunta o hotarare de constatare; aceasta este supusa recursului la


instanta ierarhic superioara. Atentie! Daca renuntarea la judecata are loc in fata unei sectii a
ICCJ, hotararea va fi definitiva.

Renuntarea la drept
Reclamantul poate renunta la dreptul pretins daca poate dispune de acesta, fara a fi necesar
acordul paratului. Poate avea loc oricand in cursul procesului, fie verbal in sedinta fie prin
cerere scrisa. Cererea se poate face fie personal, fie prin mandatar cu procura speciala.

Daca renuntarea la drept e facuta in apel, hotararea primei instante va fi anulata in tot sau in
parte, in masura renuntarii. Facuta in caile extraordinare - anulate hotararile pronuntate.

Hotararea. Instanta pronunta ohotarare de constatare; aceasta este supusa recursului la


instanta ierarhic superioara. Atentie! Daca renuntarea la drept are loc in fata unei sectii a
ICCJ, recursul se judeca de Completul de 5 judecatori.

Achiesarea
Achiesarea este un act al paratului; aceasta are loc prin recunoasterea pretentiilor
reclamantului, fie spontan, fie prin intermediul interogatoriului propus de catre reclamant. Fiind
un act unilateral, nu e necesar acordul reclamantului. Hotararea. Hotararea in cazul
recunoasterii se ataca numai cu recurs la instanta ierarhic superioara.

Tranzactia
In cursul procesului partile se pot infatisa oricand, chiar fara sa fi fost citate, pentru a
cere sa se dea o hotarare pentru consfintirea tranzactiei.
o Daca partile vin chiar la termenul fixat pentru judecata, cererea poate fi primita
si de un singur judecator.
o Daca vin in alta zi, hotararea se da in camera de consiliu.

Hotararea de expedient. Dispozitivul acesteia va cuprinde chiar tranzactia partilor. Ea se


poate ataca numai cu recurs, doar pentru motive procedurale, la instanta ierarhic superioara.
Executarea provizorie de drept
1. Autoritatea parinteasca. modul de exercitare a autoritatii parintesti (locuinta minor,
legaturi)
2. Salarii si somaj. plata salariilor si a altor drepturi din munca si a sumelor din somaj
3. Accidente de munca. despagubiri pentru accidente de munca
4. Intretinere sau alocatie. rente ori sume datorate cu titlu de obligatie de intretinere
sau alocatie pentru copii, precum si pensii sociale
5. Vatamare. despagubiri in caz de moarte sau vatamare a integritatii corporale ori
sanatatii, daca despagubirile s-au dat ca prestatii banesti succesive
6. Reparatii grabnice
7. Sigiliu sau inventar. punerea sau ridicarea sigiliului ori facerea inventarului
8. Posesia. cereri privitoare numai la posesie
9. Recunoasterea. hotararile in temeiul recunoasterii
10. alte cazuri
1. incheierea pentru drepturile banesti ale martorului sau expertului
2. incheierea de incuviintare a sechestrului asigurator sau a popririi asiguratorii
3. ordonanta presedintiala
4. ordonanta de plata

Executarea provizorie judecatoreasca


Se incuviinteaza daca e vorba de hotarari privitoare la bunuri

Cererea. Aceasta trebuie solicitata de creditor, nu din oficiu. Cererea se poate face in scris
sau verbal in instanta pana la inchiderea dezbaterilor. Daca cererea a fost respinsa in prima
instanta, ea poate fi facuta din nou in apel.

Nu se poate acorda executarea provizorie la: stramutarea de hotare, desfiintare


constructii, plantatii sau alte asezari fixe, intabularea unui drept sau radierea lui din CF

Solicitarea suspendarii executarii provizorii. La cererea debitorului, adica a partii


interesate, poate suspenda executarea, fie ca este de drept sau judecatoreasca.

Cererea de suspendare. Poate fi solicitata fie prin cererea de apel, fie distinct in tot cursul
judecatii in apel. Cererea se depune la prima instanta sau la instanta de apel. Cererea de
suspendare se va judeca de catre instanta de apel. Judecata cererii se face cu citarea partilor si
se va pronunta prin incheiere; aceasta poate fi atacata numai cu apel, separat, in termen de 5
zile de la pronuntare/comunicare.

Suspendarea va putea fi incuviintata numai cu plata unei cautiuni al carei cuantum va fi


stabilit de instanta.

Ordonanta presedintiala. Totusi, va putea fi incuviintata provizoriu prin ordonanta


presedintiala, chiar si inainte de sosirea dosarului, cu cautiunea obligatorie.
NDREPTAREA, LMURIREA I COMPLETAREA HOTRRII.
Indreptarea. Erorile sau omisiunile cu privire la nume, calitatea si
sustinerea partilor sau cele de calcul sau alte erori materiale pot fi
indreptate din oficiu sau la cerere.
CITAREA PARTILOR NU ESTE OBLIGATORIE, dar este posibila.
Instanta pronunta o incheiere.

Lamurirea. Daca sunt necesare lamuriri cu privire la intelesul,


intinderea sau aplicarea dispozitivului hotararii ori daca aceasta
cuprinde dispozitii contradictorii, partile pot cere instantei sa
lamureasca dispozitivul sau sa inlature dispozitiile potrivnice.
CITAREA PARTILOR ESTE OBLIGATORIE, in camera de consiliu.
Instanta pronunta o incheiere.

Completarea. Daca instanta a omis sa se pronunte asupra unui capat


de cerere principal sau accesoriu ori asupra unei cereri conexe sau
incidentale, se poate cere completarea hotararii in acelasi termen in
care se poate declara apel sau recurs, iar in cazul hotararilor dupa
casarea cu retinere in termen de 15 zile de la pronuntare. Procedura se
aplica si daca instanta a omis sa se pronunte asupra cererilor
martorilor, expertilor sau aparatorilor.
CITAREA PARTILOR ESTE OBLIGATORIE.
Instanta pronunta o hotarare separata, care se ataseaza la hotarari.

Cale de atac. Sunt supuse acelorlasi cai de atac ca si hotararile in


legatura cu care s-a solicitat indreptarea, inlaturarea sau completarea.
Daca cererea a fost admisa, cheltuielile vor fi suportate de stat, iar daca
a fost respinsa, de catre parte.
Apelul
Cazuri de echipolenta:

Executarea silita. Termenul curge de la comunicarea hotararii si cand a fost daca odata
cu incheierea de incuviintare a executarii silite
Inainte de comunicare. Daca o parte face apel inainte de comunicarea hotararii,
aceasta se socoteste comunicata la data depunerii cererii de apel
Cere comunicarea pentru alta parte. partea a cerut comunicarea hotrrii primei
instane ctre o alt parte
n ipoteza n care aceasta a primit o copie a actului, atestnd acest fapt prin semntur

Intreruperea termenului de apel.

Moartea partii. Termenul de apel se intrerupe prin moartea partii care are interes sa
faca apel. Se va face din nou o singura comunicare la ultimul domiciliu al partii, pe
numele mostenirii si va incepe iarasi sa curga termenul de la data comunicarii.
Moartea mandatarului. Se intrerupe termenul si prin moartea mandatarului caruia i s-
a facut comunicarea. Va curge o noua comunicare partii, la domiciliul acesteia.
Incapabili, capacitate restransa, diparuti, mosteniri vacante. In aceste cazuri
termenul se intrerupe si va curge din ziua in care se va numi tutorele, curatorul sau
administratorul provizoriu al mostenirii.

Cererea trebuie sa contina, sub sanctiunea nulitatii exprese, indicarea hotararii


atacate si a semnaturii. Cererea trebuie contina, sub sanctiunea decaderii, motivele
de fapt si de drept si probele invocate in sustinerea apelului. Daca nu se prezinta
niciun motiv, judecata se va face numai pe baza celor invocate la prima instanta

Depunerea apelului incident si provocat. Acestea se depun odata cu


intampinarea la apelul principal. Daca apelurile au fost repartizate la complete
diferite, ultimul complet investit va dispune administrativ trimiterea apelului la
completul cel dintai investit.

Devolutiunea totala opereaza cand:


apelul nu e limitat la anumite solutii din dispozitiv
cand se tinde la anularea intregii hotarari
daca obiectul litigiului e indivizibil
Exceptii de la efectul devolutiv:
Apelantul solicita anularea hotararii de prima instanta
Apelantul solicita respingerea sau anularea chiar
a cererii de chemare in judecata
Revizuirea
Obiect. Pot fi atacate pe calea revizuirii hotararile definitive pronuntate asupra fondului sau
care evoca fondul.

Motivele revizuirii:

1. Extra, minus, ultra petitia. Instanta s-a pronuntat asupra unor lucruri care nu s-au
cerut, ori nu s-a pronuntat asupra unui lucru cerut, ori a dat mai mult decat s-a cerut.
1. Termen: de la comunicare
2. Obiectul pricinii nu se mai afla in fiinta. Bunul cert si determinat care trebuia predat
de debitor a pierit pana la executare si astfel se va putea cere plata echivalentului.
1. Termen: de la ultimul act de executare
3. Judecator condamnat. Inscris fals. Judecatorul, martorul sau expertul care a luat parte
la judecata a fost condamnat definitiv pentru o infractiune privitoare la pricina aceea
sau daca hotararea s-a dat in temeiul unui inscris declarat ca fals in cursul sau in urma
judecatii, aceste imprejurari influentand solutia in cauza.
1. Termen: de cand partea a aflat de hotararea penala, dar nu mai tarziu de un an.
4. Judecator sanctionat disciplinar. Daca un judecator a fost sanctionat disciplinar
definitiv pentru exercitarea functiei cu rea-credinta sau grava neglijenta, cand aceste
imprejurari au influentat solutia in cauza.
1. Termen: de cand partea a aflat de hotarare, dar nu mai tarziu de un an.
5. Inscrisuri doveditoare retinute. Daca, dupa darea hotararii, s-au descoperit inscrisuri
doveditoare retinute de adversar sau care nu au putut fi prezentate dintr-o imprejurare
mai presus de vointa partilor. Inscrisul nu a putut fi folosit in proces, dar el a existat la
data pronuntarii hotararii, avand natura de a duce la o alta solutie.
1. Termen: de cand s-au aflat inscrisurile
6. Anulata hotararea de la baza. Daca s-a casat, anulat, schimbat hotararea instantei, nu
neaparat judecatoresti, pe care s-a intemeiat hotararea a carei revizuire se cere. Dispare
suportul probator, pe cale procedurala.
1. Termen: din ziua cand partea a aflat de anularea hotararii, dar nu mai tarziu de
un an.
7. Fara aparare sau aparati cu viclenie. Daca statul, persoane juridice de drept public,
minorii, interzisii, pusii sub curatela nu au fost aparati de loc sau au fost aparati cu
viclenie de cei insarcinati sa-i apere.
1. Termen: din ziua in care s-a aflat de hotarare, dar nu mai tarziu de un an.
8. Hotarari potrivnice. Incalca autoritatea de lucru judecat. Daca exista hotarari
definitive potrivnice date de instante de acelasi grad sau de grade diferite, care incalca
autoritatea de lucru judecat a primei hotarari. Asadar, trebuie sa fie hotarari definitive
contradictorii, chiar daca prin ele nu s-a rezolvat fondul cauzei, pronuntate in acelasi
litigiu. Prin revizuire se va cere anularea celei de-a doua hotarari. Daca revizuirea s-a
cerut pentru hotarari potrivnice, calea de atac e recursul.
1. Termen: de la ramanerea definitiva a ultimei hotarari.
9. Impiedicata. Daca partea a fost impiedicata sa se infatiseze la judecata si sa instiinteze
instanta despre aceasta, dintr-o imprejurare mai presus de vointa sa. Astfel, cumultativ
partea a fost impiedicata si nici nu a putut instiinta instanta.
1. Termen: 15 zile si se socoteste de la incetarea impiedicarii
10. CEDO. Daca CEDO a constatat o incalcare a drepturilor sau libertatilor fundamentale
datorata unei hotarari judecatoresti.
1. Termen: 3 luni de la data publicarii hotararii CEDO
11. CCR. Daca, dupa ce hotararea a devenit definitiva, CCR s-a pronuntat asupra exceptiei
de neconstitutionalitate invocate in orice cauza, declarand neconstitutionala prevederea
care a facut obiectul exceptiei pe care s-a bazat hotararea.
1. Termen: 3 luni de la data publicarii hotararii CCR

Sesizarea ICCJ hotarare prealabila


Cine poate sesiza. Un complet al ICCJ, al curtii de apel sau al tribunalului, investit cu
solutionarea cauzei in ultima instanta. Deci, calitatea procesuala activa apartine numai
completului de judecata de la instante.

Completul mai intai face dezbateri contradictorii, apoi sesizeaza ICCJ prin
incheiere
Incheierea de sesizare nu este suspusa niciunei cai de atac.
Incheierea cuprinde motivele care sustin admisibilitatea sesizarii.
Incheierea va cuprinde punctul de vedere al partilor si al completului.
Cauza se suspenda de drept prin acea incheiere, pana la
pronuntarea hotararii prealabila de catre ICCJ.
ICCJ judeca in complet de 9 judecatori; presedintele va desemna un raportor,
care nu devine incompatibil.
Raportul se comunica partilor si acestea pot trimite un punct de vedere in
maxim 15 zile de la comunicare, in scris, prin avocat/consilier.
Sesizarea se judeca fara citarea partilor, in maxim 3 luni de la data investirii.
Solutia se adopta cu minim 2 treimi din numarul judecatorilor; nu se admit
abtineri la vot.
Procedura este scutita de taxa judiciara si de timbru judiciar
ICCJ pronunta o decizie cu privire la chestiunea de drept supusa dezlegarii si
o motiveaza.
Dezlegarea e obligatorie pentru instanta de la data pronuntarii, iar pentru
restul instantelor de la publicarea in M. Of.
Procedura necontencioasa.
cereri dezlegare nu este necesara stabilirea unui drept potrivnic fata de o alta persoana

Aceasta procedura se aplica si in cazurile in care legea da in competenta presedintelui


instantei luarea unor masuri cu caracter necontencios (cererile date in competenta
presedintelui se solutioneaza in maxim 5 zile de la primire).

Competenta. Daca exista cereri in legatura cu un proces in curs la o anumita instanta sau pe
care acea instanta l-a solutionat, cererea se va introduce la acea instanta. In plus, daca exista
inscrisuri, titluri sau valori aflate in depozitul unei instante, se vor introduce cererile tot la acea
instanta.

In celelalte cazuri, competenta instantei si solutionarea incidentelor privind competenta sunt


suspuse regulilor prevazute pentru cererile contencioase.

Instanta este obligata sa-si verifice din oficiu competenta, chiar daca norma este de ordine
privata, putand cere partii lamuririle necesare. Daca apreciaza ca este necompetenta, va trimite
dosarul instantei competente.

Judecarea cererii. Instanta solutioneaza cererea in camera de consiliu, cu citarea


petentului si a persoanelor aratate in cerere, daca legea o impune. Daca nu o impune,
judecata se face cu sau fara citare, la aprecierea instantei. Instanta poate dispune, din oficiu,
orice masuri utile cauzei.

Solutionarea cererii se face prin incheiere, prin luarea in considerare a tuturor imprejurarilor de
fapt si de drept ale cauzei, chiar daca acestea nu au fost invocate in cerere ori pe parcursul
procedurii.

Interventia fortata. In procedura necontencioasa, judecatorul poate dispune din oficiu

Incheierea. Instanta se pronunta printr-o incheiere executorie si nu are autoritate de lucru


judecat. Incheierile au un caracter constitutiv, dand nastere unor situatii juridice
noi. Incheierea poate fi atacata numai cu apel, cu exceptia celei pronuntate de ICCJ, care
este definitiva.

este definitiva.

Apelul. Termenul de apel este de 30 zile si curge, spre deosebire de dreptul comun unde curge
numai de la comunicare, de la pronuntare pentru cei prezenti si de la comunicare pentru cei
care au lipsit. Apelul poate fi declarat de orice persoana interesata, chiar daca nu a fost citata
la solutionarea cererii, termenul curgand de la data la care a luat cunostinta de incheiere, dar
nu mai tarziu de un an de la data pronuntarii. apelul impotriva incheierii presedintelui
judecatoriei se judeca de tribunal, insa apelul impotriva incheierii presedintelui tribunalului sau
curtii de apel se judeca tot de un complet din acea instanta.

Incheierile date de presedintii sectiilor ICCJ sunt definitive.


Ordonanta presedintiala
Conditii. Pentru a se obtine o astfel de hotarare este necesar:

Urgenta
Masura care se solicita sa fie provizorie
Sa nu rezolve litigiul pe fond
Instanta este datoare sa cerceteze aparenta dreptului, sa stabileasca, in favoarea
reclamantului, aparenta unui drept. Cererea se poate face chiar si atunci cand exista
judecata asupra fondului, dar totusi ordonanta nu trebuie sa priveasca solutionarea
acestuia, ci doar sa aiba un caracter urgent si provizoriu.

Atentie! Prin ordonanta nu se pot lua nici masuri a caror executare nu vor mai face posibila
restabilirea situatiei de fapt.

Competenta. Se introduce la instanta competenta sa se pronunte in prima instanta asupra


fondului dreptului.

Judecata. Datorita urgentei, se poate solutiona chiar si fara citarea partilor si chiar in aceeasi zi,
fara concluziile partilor. Nu sunt admisibile probe a caror administrare necesita timp
indelungat. Intampinarea nu este obligatorie, iar nici dispozitiile privind cercetarea procesului
nu sunt aplicabile.

Pronuntare. Pronuntarea se poate amana maxim 24 ore, iar motivarea se va face apoi in
maxim 48 ore de la pronuntare.

Cai de atac.

Apel ordonanta este supusa numai apelului in termen de 5 zile de la


pronuntare/comunicare. Apelul se judeca cu citarea partilor si se poate amana
pronuntarea maxim 24 ore.
Recurs daca in prima instanta este competenta curtea de apel, calea de atac va fi
recursul.

Ordonanta. Este provizorie si executorie de drept. Instanta poate hotari ca executarea sa se


faca si fara somarea paratului sau fara a-i lasa termen. Daca nu este mentionata durata
ordonantei, aceasta va produce efecte pana la solutionarea litigiului pe fond. Impotriva
executarii ordonantei se poate face contestatie la executare.

Ordonanta nu are autoritate de lucru judecat fata de hotararea de fond, ci are doar fata
de o alta cerere de ordonanta presedintiala, numai daca nu s-au schimbat imprejurarile de fapt
care au justificat-o.

Transformarea cererii. La cererea reclamantului, pana la inchierea dezbaterilor in prima


instanta, cererea va putea fi transformata intr-o cerere de drept comun. Paratul va fi
incunostintat si citat expres.
Ordonanta de plata
Aceasta procedura se aplica creantelor certe, lichide si exigibile constand in obligatii
de plata a unor sume de bani care rezulta dintr-un contract civil, inclusiv din cele
incheiate intre un profesionist si o autoritate contractanta

Comunicarea somatiei. Creditorul ii va comunica debitorului, prin executorul judecatoresc


sau scrisoare recomandata (cu continut declarat si confirmare de primire), o somatie, prin
care ii va pune in vedere sa plateasca suma datorata in 15 zile de la primire. Somatia intrerupe
prescriptia extinctiva.

Instanta competenta. Daca debitorul nu plateste in cele 15 zile, creditorul va putea introduce
cererea privind ordonanta de plata la instanta competenta pentru judecarea fondului cauzei in
prima instanta.
Judecarea. Judecatorul dispune citarea partilor de urgenta, pentru explicatii si lamuriri,
precum si pentru a incerca sa convinga debitorul sa efectueze plata sau pentru a se ajunge la o
intelegere. Citatia se inmaneaza partii cu 10 zile inainte de primul termen. In citatie se va
mentiona ca debitorul este obligat sa depuna intampinare cu cel putin 3 zile inaintea
termenului de judecata; daca nu depune, instanta va putea considera aceasta ca fiind o
recunoastere a pretentiilor creditorului. Reclamantul va afla de continutul intampinarii de la
dosar, nefiindu-i comunicata.

Posibilitatea stingerii litigiului.

Daca creditorul declara ca a primit plata instanta pronunta o incheiere definitiva prin
care dispune inchiderea dosarului.
Daca creditorul si debitorul se inteleg asupra platii instanta pronunta o hotarare de
expedient (art 438 NCPC). Hotararea de expedient este definitiva si constituie titlu
executoriu.

Termen de plata. Nu poate fi sub 10 zile, dar de maxim 30 zile de la data comunicarii
ordonantei. Ca exceptie, daca partile se inteleg pentru alta perioada, instanta nu va putea
stabili alt termen. Astfel, daca partile tac in privinta termenului, maximul va fi de 30 zile.

Cale de atac. Impotriva ordonantei debitorul poate formula cerere in anulare in 10 zile de la
inmanare/comunicare. Creditorul poate face si el contestatie in anulare impotriva incheierii de
respingere sau impotriva acceptarii in parte, tot in 10 zile. Prin contestatie se poate invoca
numai nerespectarea cerintelor privind emiterea ordonantei si a cauzelor de stingere a
obligatiei ulterioare emiterii ordonantei.

Cererea se solutioneaza de aceeasi instanta care a pronuntat ordonanta, dar in complet de 2


judecatori. Cererea nu suspenda executarea; suspendarea poate fi totusi incuviintata, la
cererea debitorului, cu cautiune obligatorie, stabilita de instanta

Hotararea de admitere/resingere a contestatiei este definitiva.


Evacuarea din imobilele folosite fara drept
Instanta competenta. Competenta apartine judecatoriei in circumscriptia careia se afla situat
imobilul ocupat fara drept, chiar daca locatarul a parasit imobilul sau contractul a incetat. Este o
competenta exclusiva.

Determinata notificarea de evacuare e facuta cu cel putin 30 zile inainte de expirarea


termenului.
Nedeterminata denuntarea contractului va fi considerata si notificare de evacuare a
imobilului.

Cererea de evacuare se judeca cu citarea partilor, cu exceptia locatiunii care


constituie titlu executoriu. Cererea se judeca de urgenta, in camera de consiliu,
cu dezbateri, daca s-a dat cu citarea partilor.
Intampinarea nu este obligatorie.
Calea de atac. Hotararea de evacuare e executorie si se ataca numai cu apel in 5
zile de la pronuntare/comunicare daca s-a dat cu/fara citarea partilor.
Paratul nu poate formula cerere reconventionala, chemare in judecata sau in garantie,
pretentiile acestuia urmand a fi valorificate numai pe cale separata. Paratul poate invoca
aparari de fond privind temeinicia motivelor de fapt si de drept ale cererii.
Executarea silita
1. urmarirea bunurilor mobile si imobile ale debitorilor sau ale tertilor tinuti sa
raspunda pentru obligatiile debitorului, in scopul indestularii creditorilor;
2. predarea catre creditor a bunurilor, prevazute in titlul executoriu, ce sunt
detinute fara drept de debitor;

Conditii:

sa aiba un titlu executoriu;


creanta sa fie certa, lichida si exigibila;
cererea de executare in termenul de (3 ani)
instanta sa incuviinteze executarea silita;
sa se faca o instiintare prealabila a debitorului;
sa nu existe impedimente la efectuarea executarii.

Bunuri care nu pot fi urmarite:

Nu pot fi instrainate: dreptul de uz si dreptul de abitatie


Nu pot fi urmarite niciodata: alocatia de stat, indemnizatia pentru copii, ajutoarele
pentru ingrijirea copilului bolnav, ajutoarele de maternitate, ajutoarele in cazz de
deces, bursele de studii acordate de stat si alte asemenea indemnizatii cu destinatie
speciala. Debitorul nu poate renunta la beneficiul acestora, avand caracter de
ordine publica.
Asigura nevoile minime ale debitorului si familiei sale ori exercitarii profesiei
acestuia
Bunuri care pot fi urmarite numai in lipsa altor bunuri si numai pentru crente din
intretinere sau alte creante privilegiate asupra mobilelor.
Salariile, pensiile, drepturile de autor si inventator pot fi urmarite pana la jumatate,
numai pentru:
sume datorate cu titlu de obligatie de intretinere
sume datorate ca despagubiri pentru repararea daunelor cauzate prin
moarte sau vatamari corporale

Incheierea:

de admitere a executarii nu este supusa niciunei cai de atac


de respingere poate fi atacata numai cu apel de creditor, in 5 zile de la comunicare

Instanta de executare: judecatoria de la domiciliu debitorului incheieri


executorii care pot fi atacate in 10 zile de la comunicare