Sunteți pe pagina 1din 1

CERERE DE INSCRIERE LA STAGIUL DE PRACTICA

Subsemnatul/a,.., domicilat/

in ........................................................ str. ........................, nr. ....., judeul

..................................., avand CNP ............................................... si CI cu seria .........

nr ....................... , student la UMF Carol Davila in anul , prin prezenta solicit

inscrierea la stagiul de practica de ortopedie si traumatologie derulat de Spitalul

Universitar de Urgenta Elias, in cadrul Proiectului POSDRU/189/2.1/G/155741, in

perioada..

Data
Semnatura