Sunteți pe pagina 1din 32

GHIO DE PROIECTARE, EXECUTIE I EXPLOATARE

A PROTECTIILOR ANTICOROZIVE PENTRU


REZERVOARE DIN OTEL iNGROPATE

INDICATIV GP-070-02

I
j
98 99
GHIO DE PROIECTARE. EXECUTIE SI Tabelul I.
EXPLOATARE A PROTECTIILOR lndicativ GP 070-02
ANTKOROZl\'E PETRU REZER\'OARE Termen Oefinitie (conform referintelor)
DIN OTEL iNGROPATE I - 2
lnterac1iune tizico-chimica in1re un maierial
de construc1ie i mediul sau inconjurator.
care conduce la modi fican:a proprieta1ilor
Coroziune
materialului i adeseori la dcgradarea
I. PREVEDERI GENERALE funciionala a acestuia. a mc<liului inconjurator
sau a sistemului constituit <lin cei doi factori.
Sistcm format din unul sau mai muhe metale
1.1. Obiect i domeniu de aplicare Sistem de coroliune i toate elementele mediului care pot influenta
a metalelor
coroziunca.
1.1.1. Prezentul ghid se refera la principiile generale de pro Capacitatea unui mcdiu de a produce
Corozivitate
iectare. execu!ie i exploatare a proteqiilor anticorozive pentru coroziune intr-un sistem de coroziune dat.
rezcrvoarele din otel ingropate, cxpuse actiunii agresive combinate a Factor de mediu ce ac1ionea7a distructiv
solurilor in care acestea sunt exploatate i a fluidelor depozitate in asupra constructici sau a diverselor sale parti
Agent agresiv (coroziv)
incinta lor. Ghidul se adreseaza proiectantilor. executantilor. benefici componente. provocand coroziunea
arilor i altor factori interesati in acest tip de lucrari. materialelor de construciie.
Mcdiu lichid sau gazos ce ac1ioneaza
distructiv asupra constructiei sau a divcrselor
Fluid coroziv
1.1.2. Prevederile ghidului se aplicii atat rezervoarelor pentru sale parti componente. provociind coroziunea
depozitarea produselor petroliere, cat i celor pentru depozitarea unor materialclor de construciie.
produse ce necesita un aviz sanitar (apa potabila. ulei vegetal Mcdiu care contine unul sau mai multi agen\i
Mcdiu agresiv (coroziv)
comestibil etc.) sau a apelor uzate. agresivi (corozivi).
Agresivitatea solului Proprieta\i tizico-chimice ale solului de a
C impact asupra favoriza corodarca constructiei metalice cu
1.2. Terminologie construqiilor metalice) care vine in contact.
Termenii de specialitate utilizati in cuprinsul prezentului ghid Coroziunea Degradarea constructiilor metalice ingropatc
sunt prezenta\i in tabelul nr. I. electrochimica
sub ac1iunea clectrochimica
a construc1iilor mtalicc a solului. in absenta sau in prezen1a curentilor
ingropate
de dispersie.
(Coroziune subterana)
Coroziunea asociata cu actiunea
Coroziune microorganismelor prezcnte in sistemul
microbiologica
de coroziune.

102 103
ANEXA II
sursA de c.a.

sol electrolit

Fig. I. Protectie catodicli cu sursa exterioarli de curent

pavaj

/);2..:y/) sol electrolit /);2..:y/)

------ Jll "'ii_:t![:_.!\l


conductor din
cupru izolat

,
anod de
sacrificiu
cu rent
!i
:::::

!{ \! material de
ff\::: :il!+- umplutura
'""'-=:..:.:. anodic

Fig. 2. Protectie catodicli cu anozi de sacrificiu

160
161