Sunteți pe pagina 1din 108

NGUYN MUN VN KNH DNG

THIN CHA T NHN


C MARIA MN CI
XIN OI THNG CC LINH HN

Thng Cc Linh Hn 11/2015

Phin bn 2015
C hiu nh v b sung

Editting by: Dom. Nguyn Quc Dng


Thach An
MC LC THEO B

1. Ln chui s trang
2. Sau ln chui nt
ngha
3. Sau Thnh th nt
cc s th t 4. Sau li nguyn nt
5. Kt nt

B 1 B 4
1. Thn Ly c Cha 12 1. au kh v HP 35
2. Ngy v 13 hoc Ni vc su 36
3. ng chp chi con 14 2. Ting vng vc su 37
4. Xin xt thng con 15 3. T vc thm (2) 39
5. Ly M xin thng 17 hoc Xin Cha thng 40
B 2 4. i sng trn gian 42
1. Cha nhn t 18 5. Trung kin ch M 41
2. Trong gian trun 20 B 5
hoc Ngy mai 21 1. Thn ly c Cha 12
3. T vc thm 22 2. Cha gi con v 44
hoc T vc su (3) 24 hoc Mt cuc gi t 47
4. T ni ngc hnh 25 3. T vc thm (2) 39
5. T chn ti tm 26 hoc T vc thm (1) 45
B 3 4. T vc thm 22
1. T chn u su 27 hoc Xin Cha thng 40
hoc T vc su (2) 33 5. Ly M xin thng 17
2. Xin Ngi thng con 29 B 6
hoc Gisu ln tut 34 1. Cha nhn t 18
3. T ni thm su 28 2. au kh v HP 35
4. T ni u trm 31 hoc Cha gi con v 44
5. Ly N Vng l.hnh 32 3. T chn u su 27
hoc Ri mt ngy mai 46
4. T vc thm 22
hoc Xin hy thng 49
5. N Vng luyn hnh 50

1
B 7 B 11 (ti tang gia)
1. Ni vc su 36 1. T vc su (3) 24
hoc au kh v HP 35 hoc T vc su (2) 33
2. Cha dn con v 52 2. S sng thay i... 71
hoc ng chp chi con 14 3. Cha l ng t bi 62
3. T ni thm su 28 4. Cha dn con v 52
hoc T vc su (3) 24 5. Tn vc su 10
4. i sng trn gian 42 B 12 (tang gia qu Chc)
hoc Hi ngi hy nh 54 1. Cha nhn t 18
5. T chn luyn hnh 98 2. Ngy v 13
hoc Ly M xin yn i 57 hoc au kh v.HP 35
B 8 3. Mt i ngi ti t 60
1. Ni vc su 36 4. Nguyn Cha ch i 7
hoc Ting vng v.su 37 5. Con m c theo M 79
2. T ni ngc hnh 25
hoc Xin ng on pht 58
3. ng chp chi con 14
hoc Ca dng l 83
4. T vc thm (2) 39
hoc Ri 1 ngy mai 46
5. Trung kin ch M 41
B 9
1. Nguyn Cha ch i 7
2. Hi ngi hy nh 54
3. T ni thm su 28
4. au kh v HP 35
5. Ly M xin yn i 57
B 10 (ti tang gia)
1. Trong gian trun 20
hoc Ngy mai 21
2. Xin thng cc linh hn 82
3. T n cu (Tv129) 70
4. Mt cuc gi t 47
5. Xin M thng 89

2
Mc Lc
(Theo th t ABC)

Trang
01. Bnh an trong Cha ................................................ 80
02. Ca dng l ............................................................... 83
03. Cm t tnh Cha (2) .............................................. 61
04. Ca tnh tri m .......................................................... 86
05. Cu cho Cha M (2) ............................................... 84
06. Cu xin Cha Thnh Thn ....................................... 8
07. Cha dn con v ..................................................... 52
08. Cha gi con v ...................................................... 44
09. Cha l ng t bi.................................................. 62
10. Cha nhn t .......................................................... 18
11. Con m c theo M .............................................. 79
12. Ca l cy trng...................................................... 68
13. Ca l tng nim .................................................. 93
14. Cuc i trn gian .................................................. 78
15. Dng ....................................................................... 94
16. au kh v hnh phc ............................................ 35
17. i sng trn gian .................................................. 42
18. ng chp chi con .................................................. 14
19. Gisu ln tut .......................................................... 34
20. Hy tip nhn con ................................................... 88
21. Hin l tng nim ................................................. 95
22. Hi ngi hy nh.................................................. 54

3
23. Hy l cui cng....................................................... 64
24. Ly M xin thng ................................................. 17
25. Ly M xin yn i .................................................. 57
26. Ly N Vng luyn hnh ..................................... 32
27. Mt cuc gi t....................................................... 47
28. Mt i ngi ti t ............................................... 60
29. Ngy mai ........................................................... 21
30. Ngy v................................................................... 13
31. Ngy v (2) ............................................................. 96
32. Ngi i hy nh.................................................... 97
33. Ngi ra i.............................................................. 75
34. Nguyn Cha ch i .................................................. 7
35. Nh M ..................................................................... 9
36. Ni vc su............................................................. 36
37. N Vng luyn hnh ............................................. 50
38. Ph hoa ................................................................... 69
39. Ri mt ngy mai ................................................... 46
40. S sng thay i m khng mt i ......................... 71
41. Tn vc su............................................................. 10
42. Thn ly c Cha................................................. 12
43. Ting vng vc su ................................................ 37
44. Tnh Cha t i ......................................................... 91
45. Trong gian trun ..................................................... 20
46. Trung kin ch M ................................................. 41
47. T chn u su........................................................ 27
48. T chn luyn hnh................................................. 55
49. T chn ti tm ...................................................... 26

4
50. T luyn hnh ......................................................... 98
51. T ni ngc hnh .................................................... 25
52. T ni thm su ...................................................... 28
53. T ni u trm .......................................................... 31
54. T vc su (2) ........................................................ 33
55. T vc su (3) ........................................................ 24
56. T vc thm ........................................................... 22
57. T vc thm (1) ...................................................... 45
58. T vc thm (2) ...................................................... 39
59. T n cu (Tv129) ............................................ 70
60. V vi ct bi ......................................................... 66
61. V danh Cha .......................................................... 59
62. Xin Cha thng .................................................... 40
63. Xin ng on pht ................................................ 58
64. Xin hy thng ....................................................... 49
65. Xin lng nghe ......................................................... 99
66. Xin M thng ....................................................... 89
67. Xin Ngi thng con .............................................. 29
68. Xin thng cc linh hn ......................................... 82
69. Xin thng xt con ................................................. 73
70. Xin vnh bit ........................................................... 76
71. Xin xt thng con ................................................. 15
* BONUS
72. Trng cy Cha .................................................... 100
73. u c tnh yu thng ........................................ 102
74. Li kinh tm bit .................................................. 103
75. T by gi cho n ngn thu ................................ 104

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104