Sunteți pe pagina 1din 4
ll - y , ~ ——_ Ministerul Educatiei, Culturit Ministry of Education, Culture and $1 Cercetirii al Republicii Moldova Research of the Republic of Moldova 2053-A0D. or sity Pata Mari Wel (78235 227620, tae 723) 2ase8 [_ conten / l V Consitiului Municipal Chi: mun. Chigindu, bd, Stefan cel Mare gi §} Priméria mun. Chigindiu mun: Chisingu, bd. $tefan ce] Mare si Sfint, 83 CERERE PREALABILA (Driving anularea Decizi¢i mr. Tit din 26.07 2017 despre abrogarea deciziei Consiuly; mun. Chisindu ex privire la transmirerea unt teren din str. A. Puskin 1B.“ Muze! Najional de Arti a Moldovei”y Moldover”, Conform confinutului, decizia a fost emist in vederea necesitijii amenajirii terenului eu ne. ead 0100520318 din str. A. Puskin fn interes public, in temetul art. 3 si art.9 din Legea nr. 91 din 05.04.2007 “Privind terenurite proprictate public # defimttarea lor™, art. 9 alin, (2) i art 10/1 din Tegea 121 din 04.05.2007 “Priving adoinistraren #1 deeiatizarea proprietajié publice” si art, 14 alin. (3), art. 19 alin. (4), art.74 alin, (2) si alin, (4) din Tegea nrv 436 din 28.12.2006 "Privinc! aidministrapia publica local”. Consideram, decizia mentionata ilegald gi neintemeiata, necesar dea fi anulati cu mentinerea decizici CMC nr, 3/43-3 din 19.] 1.2015 Cu privire la transmiterea unui teren din Str A. Pugkin Anstitupiet Publice “Muzeut National de Arté a Moldover”, reiesind din urmatoarele argumente + Terenul situat in mun, Chisinau str, A, Puskin cu nr. cad. 0100520.318, prin decizia consiliului municipal ‘Chisinau nr, 2/18-1 din 27.02.2014 despre delimitareg tunicipald din sectorul Buineani a fost aprobat ci m domeniul public (pozitia 2012), FRIMARIA MUNIGIPIULU! CHisinau INDICL DE INTRARE Nt we OF 471 | gf 56 Ae OF eat Py. ——— ole fost al municipiulut Chisinau riului adiacent Muzcului National ruirii unei anexe si reglementarea La 28.05.2014 de céitre Consiliul Arhitectural Urbanistic accepiat Pianul Urbanistic de Detaliv privind sistematizarea terito. in scopul argumentirii proiectarii si const de Arta al Moldovei regimului funciar, Unmare, Ja 19.11.2015 prin Decizia Consiliuiui Municipal Chigindu nr. 3/34-3 in temeiut demersultti Guversului Republicii Moldova nr. 1104-241 din 13,02 2006, in baza prevederiler art. © alin. (2) din Legea nz, 91 din 05.04.2007 privind terenuile Proprietate publice $i delimitarea lor it transmiterea terenului menjionat-supra Institujici Publice "Muzeul Najional de Arti a fost accep a Moldovei”. Conform p. 1 al deciziei transmiterea terenului a fost acceptatl pentru proiectarea si constmires unui depovit de pastrare a patrimoniului cultural i organizarea sililor de expozitii (cu Stimutarea monumentului existent in conformitate cu schita proiectului de reamplasare, aprobaté in medul stabili), conform planului anexat, la fel p. 4 al deciziei prevede excluderes pozitiei nr. 2012 (parcela cu namarul cadastral 0100520.318) din anexa la decizia Consiliulni municipal Chisinau nr. 2/18-1 din 27.02.2014 “Despre delimitarea terenurilor proprietate municipald”, fapt care a determinat incontestabil trecerea terenului in proprietate publica a statului. Astfel, reiesind din prevederile deciziei nr, 3/34-3 din 19.11.2015 a fost tealizat& trecerea terenului menfionat din proprietatea: publici a uniti{ii administrativ-teritoriale in. proprietatea statului prin prisma preyederilor art. 6 alin, (2) din Legea privind terenurile proprietate publica $i delinutarea lor, cate reglementeaz’ modalitatea gi procedura transmiterii terenurilor din Proprictatea publica a unitatii administrativ-teritoriale in proprictatea statului si viceversa, din proprietatea publica a statului in proprictatea public a unitafii administratiy-teritoriale, Urmare, terenul situat in mun, Chigindu str. A. Puskin ou nr. cad. 0100520.318, devenind proprietate public a statutlui si fiind exelus din lista terenurilor proprietate municipala, urma si fie administrat de c&tre Guvern, in conditiile Legii nr, 91 din 05.04.2007 privind terenurtle proprietate publica si delimitarea lor art, 4, art.6 si al Legii nr. 121 din 04.05.2007 privind administrarea si deetatizarea proprietéfii publice art. 6. {in spe(a, Consiliu! municipal Chiginiu gi-a depisit competentele, prin transmiterea terenulut din proprictate publica a statului in proprietate muncicipala in lipsa unei Totariri de Guvern, contrar prevederilor art. 6 alin, (2) din Legea privind terenurile proprietate publica si delimitarea Jor conform cireia: transmiterea terenurileor din proprietatea publicd a statului in Pproprietateq publicé a unité}ii administrativ-teritoriale poate fi realizalé doar prin hotirire de Guvern, cu acordul autoritdpilor administrafiet publice locale. Mention’m e& Muzeul National de Arti al Moldovei, fondat in attul 1939, este institutia nafionalé de bazi care asigura pistrarea gi valorificarea patrimoniului national de arta plastica (pictura, sculptura, arté decorativa etc.). Institutia detine un deosebit de valoros fond patrimonial cultural care numara peste 39 de mii de piese. Cu regret, Muzeul dispune de 0 suprafata de doar 6,5 seas REBT AD a at oe, in timp ¢e pentru a activa in rogim optim, conform nomativelor international aceeptale in / domeniu, el necesitA o suprafaa de circa 15 mii m* Terenul adiacent din str. A.Puskin (dintre sediu] Muzeului gi sediul Ambasadei Romaniei), pe Parcursl ultimilor ani, in edteva rénduri s-a incercat a fi alocat de citre municipiu unor agengi economici pentru diverse constructii, Administratia muzeului a insistat asupre elaboririi unor studi de fezabilitate, in vederoa transmiterii terenului respectiy, pentru a fi folosit de etre muzeu in interes public. , Deeizia Consiliului municipal Chigindu nr. 3/43 din 19.11.2035 *Cu privire la transmiterea unui teren din str. A. Puskin Institutiei Publice “*Muzeul Nafional de Arta al Moldovei” a fost emisa ca urmate @ adresarii Ministerului Culturii nr. 04-09/530 din 17.06.2014 si demersul Guvernului ar 1104-241 din 13.02.2006 in contextul necesititii acute de spafiu, adecvat normativelor intemajienale, pentru depozitare si expunere a valorilor culturale. de asigurare a condifiilor adeevate normelor de conservare si punere im valoare pentru interesul public a unui fond cat mai amiplu din valorife culturale pe care le detine institutia in prezent dosarul privind perfectarea documentatiei cadastrale se ail in curs de prealtire. Urmare perfectirii acestuia, intrucdt constrnirea anexei vizate face parte din programul de dezvoltare al muzcului pe termen lung, terenul tespeetiv urma a fi amenajat gi utilizat in interes public cu amplasarea unor lucrari de sculpturd din fondurile pe care le detine si utilizarea acestuia pentru desfisurarca programelor educafionale pentru copii, pe care le organizeazi muzeul in cadrul programului de activitate, Totodata, mention’m faptul ci in scuarul respectiy momentan nu se impun lucriri capitale de amenajare, intruedt o parte din teren atagata blocului "Dadian” va fi inchisé in baza proiectului de ‘organizare $i asigurare a aceestilui mecanismelor si echipelor de restaurstori, conform notmelor de organizare a santierului, pentru executarca Iuerarilor de consolidare gi restaurare a monurnentului istoric. Lucrarile respective vor demara, in baza proiectului de consolidare gi restaurare care yor ayea loc in primele luni ale anului 2018. Luind in considerapie cele expuse, ealiuzindu-ne de prevederile Legii nr. 91 din 05.04.2007 privind terenurile proprietate publicé yi delimitarea Tor art. 4, art.6, Legea nr, 121 din 04.05.2007 privind administrarea si deetaticarea proprietijit publice art. 6 si art. 14 si art. 15 alin. (1), alin, @) din Legea conteneiosului administrativ nr.793 din 10.02.2000, - Admiterea cererii prealabile; - Anularea integralé a deciziei Consiliului municipal Chisingu nr, 7/4 din 26.07.2017 prin care a fost abrogaté decizia Consiliului municipal Chisindy nr, 3/34-3 din 19.11.2015 "Cu privire la transmiterea unui teren din str: A. Puykin Institufiei Publice "Muzeul Najional de Arta a Moldovei”, ou intreprinderea masurilor de aducere a partilor in pozitia inifial’s ‘Menjinerea in vigoare a Deciziei CMC nr. 3/43-3 din 19.11.2015 Cu privire la transmiterea unui teren din str. A. Puskin Institupiet Publice “Aduzenl National de Arté a Moldover”: sia Muzeului National de Arte al - Informarea Ministerului Educatici, Culturii si Cercetiri cviizute de lege. Moldovei despre rezultatele examinirit prezentei cereri in termeni Anexti: > copia deciziei Consiliului municipal Chiginiu nr. 2/18-1 din 27.02.2014; ~ copia procesului — verbal al sedin{ei Consiliului arhitectural — urbanistic din 28.05.2014; ~ copia deciziei Consiliului municipal Chisinau nr. 3/34-3 din 19.11.2015; - copia deciziei Consiliului municipal Chisinau nr. 7/4 din 26.07.01 Monica BABUC Ministru Tudor ZBARNEA é Direetor general Muzeul National de Arte al Moldovei

S-ar putea să vă placă și