Sunteți pe pagina 1din 61

5.

EXPERTIZACONTABILA

Exemplulilusf,rativ 1

Cine poate efectua misiunea de expertizd contabild?

Rdspuns:

Misiuriea deexpertizd contabila o realizeazd expertulcontabil, piersoani carea dobAndit


aceaste calitate in condiliile Ordonanlei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea
activitSlii de expertizd contabili 9i a contabililor autorizali, republicatd, cu modificdrile
;i completirile ulterioare. Pentru a putea efectua expertize contabile, expertul contabil
trebuie sd fie inscris in Tabloul Corpului, calitate doveditd cu legitimalia de membru
(carnetul de membru) vizati (vizat) anual.

Exempluliluslrativ 2

Care sunt reglementdrile legale, procedurale si profesionale


aplicabile expertizelor contabile?

Rdspuns:

Reglementarea legala aplicabilS experti2elor contabile o constituie Ordonanla Guver-


nului nr.65/1994 privind organizarea activitalii de expertizd contabila gi a contabililor
autorizali, republicatd, cu modificdrile gi completirile ulterioare.
Reglementdrile procedurale aplicabile expertizelor contabile sunt Codul de procedurd
civild, republicat, cu modificdrile ;i completdrile ulterioare, gi codul de procedurd pe-
na15, cu modificdrile gi completdrile ulterioare.

Reglementarea profesionald o constituie Standardul profesional nr.35: Expertizele con-


tabile. Ghid de aplicare, edilia a Vl-a, revizuiti 9i actualizati.

ExemplulilustralivS

Care este procedura ce trebuie urmatd de cdtre expertul


contabil numit/desemnat ulterior primiriiingtiinl6rii ci a fost
numit, prin incheiere de gedin!5, sd efectueze o expertizd
contabile judiciard?
Ghid pentru pregatirea candidayilor la examenul de ac.':_,trn'q

RSspuns:

Procedura care trebuie urmatd de cdtre expertul contabil numit/desemnat ulterior prF
miriiingtiinldrii ci a fost numit, prin incheiere de gedinla, si efectueze o expertizi con-
tabilS judiciard este urmdtoarea:
o Dupi ce a fost numit, prin incheiere de 9edin1d, acesta primegte de la organul care
a dispus expertiza contabila judiciara, la adresa de domiciliu menlionatd in Liste{e
cuprinz6nd experlii contabilijudiciari, o adresi prin care este ingtiinlat cd a fo51
desemnat/numit sd efectueze un raport de expertizd contabila judiciard in dosani
respectiv.
o Expertul contabil este obligat sd igi analizeze starea de independen!;; dacd aceas-
ta este afectatd, expertul contabil procedeaza la recuzare, ingtiin!6nd instanla 5i
solicit6nd inlocuirea sa.
o Pdni la data convocirii pdrlilor, expertul contabil va proceda la studierea dosanr-
lui, deplasdndu-se la arhiva instanlei care a dispus efectuarea raportului de exper-
tiza contabila judiciarS.
o Dacd dosarul in cauzi este unul civil, expertul contabil este obligat sd convoace
pdrlile prin scrisoare recomandatS, cu conlinut declarat confirmare de primire.
9i
o in cazulin care dosarul este de naturd penald, expertul contabil va proceda la con-
vocarea parlilor numai cu acordul organuluide cercetare penald.
o La convocare, expertul contabil colecteazd de la pdrlile implicate informalii cu
privire la obiectivele stabilite de instanlS 9i documentele aferente ce i-au fost adu-
se, altele decAt cele existente la dosarul cauzei, intocmegte un proces-verbal.
9i
Dacd pdriile nu s-au prezentat la convocare, este necesar ca expertul si se adreseze
instanlei, iar aceasta va dispune in consecinli.
o in situalia in care in cauza au fost admigi gi experli contabili consilieri ai pdrlilor,
expertul contabil numit/desemnat intocmegte programul de lucru de comun
acord cu acettia, program care va cuprinde natura, calendarul gi intinderea lucrd-
rilor necesare indeplinirii misiunii privind expertiza contabild.
r in cazul in care expertul contabil desemnat impreund cu experlii consilieri consi-
dera ca termenul de depunere a raportului este mult prea scurt, este obligatoriu
sdsolicite in scris instanlei/organului care a dispus expertiza un nou termen, indi-
c6nd in solicitare gi motivele care au determinat cererea unui nou termen.
t in urma colectarii tuturor informaliilor $i expertizdrii tuturor documentelor con-
form programului de lucru stabilit se procedeazi la intocmirea raportului de ex-
pertiza contabila. Dacd expertii contabili consilieri au ajuns la alte concluziifala
de
expertul contabil desemnat, raportul de expertizd trebuie sa cuprinda opinia mo-
tivatd a fiecdruia, inseratd la obiectivele respective, sau acegtia pot sd intocmeascd
raport cu opinie separatd.
r Dupd finalizarea raportului de expertiza contabil; judiciard se va proceda la infdli-
expertului contabil desemnat insotit de experlii consilieri la compartimentul
garea
EXPERTIZA CONTABILA

audit de calitate al filialei CECCAR de care aparline expertul contabil numit/de-


semnat pentru a primi viza auditului de calitate gi a-gi prezenta starea de indepen-
den15. Responsabilitatea intocmirii, prezentirii la viza auditului de calitate, pre-
cum gi a depunerii raportului le revine atdt expertului contabil numit/desemnat,
cdt 9i expergilor consilieri ai pdrgilor.
Raportul de expertizd contabilS judiciard se prezintd pentru oblinerea vizei audi-
tului de calitate semnat gi gtampilat pe fiecare fila de catre toli experlii contabili
implicaliin intocmirea acestuia. Experlii contabili dau declaralia de independengd
in fatd auditorului de calitate, de unde primesc viza de depunere a raportului de
expertizd contabilS judiciard in instanle. Experlii contabili trebuie sd oblina viza
inainte de termenul de 10 zile raportat la data fixatd pentru judecatd.
Dupi primirea vizei privind auditul de calitate, raportul de expertizd contabild
judiciard, insolit de decontul de cheltuieli, factura de onorariu provizoriu incuviin-
lat de instan!6 gi, in unele cazuri, solicitarea majoririi onorariului alituri de nota
de fundamentare, se depune la biroul local de expertize. Raportul de expertizd va
fi depus in numdrul de exemplare solicitat de acesta. Toate exemplarele depuse la
organul care a dispus expertiza au caracter de exemplar original, purtand parafele
gi semniturile experlilor in original. Dacd instanla nu menlioneazd numdrul de
exemplare, atunci se depun c6te un singur exemplar pentru fiecare parte implicatd
in dosar;i unul pentru instant6.
DacS instantaincuviinleazi suplimentarea onorariului, pune in vedere pdrlilor ca
in termen de 5 zile de la ingtiirilare si achite suma in contul biroului local de ex-
pertize.

Exemplu| ilustrativ 4

Definili misiunea de expertizi contabild.

Rdspuns:

Expertiza contabilS constituie un mijloc de probd utilizabil in rezolvarea unor cauze


care necesitd cunogtinle de strictd specialitate din partea unor experti contabili.

Expertiza reprezinta un concept care se deosebegte de audit, control, revizie sau veri-
ficare, intruc6t conline in sine ideea de exprimare liberd a punctului de vedere al ex-
pertului in ceea ce prive;te obiectivele sau faptele asupra cdrora s-a efectuat exper-
tiza. Deci expertiza este prin excelen!5 o lucrare personald gi critica, cuprinzdnd nu
numai rezultatul examindrii faptelor din punctul de vedere al exactitdlii formale 9i
materiale, ci ;i pdrerea expertului asupra cauzelor gi efectelor in legdturd cu obiectul
supus cercetarii sale.
Ghid pentru pregatrrea candrdalilor la examenul de aptituc-t

Exemplulilustraliv 5

Care este procedura de convocare a pdrlilor in cauzele civile


dupd primirea in;tiinldrii despre numirea expertului contabil?

Rispuns:

Dupd primirea ingtiinldrii, expertul contabil numit va proceda astfel:


o Se vadeplasa la arhiva instanlei de judecati care a solicitat efectuarea expertizei
contabile judiciare 9i va solicita dosarul pentru a-l studia.
o Dupd colectarea informaliilor privind pdrlile implicate in dosar, obiectivele sta-
bilite gi termenul de depunere, expertul i9i va verifica starea de independenli gi,
dacd aceasta este indeplinit6, va demara procedura de convocare.
o Expertul contabil numit/desemnat este obligat sd convoace pdrlile prin scrisoare
recomandati, cu conlinut declarat gi confirmare de primire. Convocarea, sub sanc-
liunea nulitSlii, trebuie comunicatd parlilor implicate in dosarul respectiv cu cel
pulin 5 zile inaintea termenului de efectuare a lucrdrii. in cazul in care instanla a
admis 9i experli consilieri/recomandagi ai pdriilor, convocarea se va face ;i pentru
acegtia. Nerealizarea convocdrii se considerd lipsd de procedurd gi poate atrage
anularea raportului de expertizd contabild in cauz5, precum ;i amendarea sau
chiar inlocuirea expertului contabil numit/desemnat.
o Este recomandabil ca intdlnirea pentru convocare si aibd loc pe teren neutru 9i in
niciun caz la una dintre pdrlile implicate in dosar, pentru a nu se percepe cd ex-
pertul ar avea vreun interes cu aceasta.

Exemplulilusl,rativ 6

Comentafi infracliunea de luare de mitd conform Codului penal,


aplicabild in misiunea de expertizi contabilS judiciard.

Rdspuns:

Conform prevederilor Codului penal, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, luarea


de mitd reprezintd fapta funclionarului public (expertului contabil) care, direct sau in-
direct, pentru sine sau pentru altul, pretinde ori prime;te bani sau alte foloase care nu
i se cuvin ori accepti promisiunea unor astfel de foloase, in legatura cu indeplinirea.
neindeplinirea, urgentarea ori int6rzierea indeplinirii unui act ce intri in indatoririle
sale de serviciu sau in legdturi cu indeplinirea unui act contrar acestor indatoriri.
EXPERTIZA CONTABILA

Trebuie menlionat cd aceste fapte constituie infracliune


numai cdnd sunt comise in
legdtur5 cu neindeplinirea, int6rzierea indeplinirii
unui act privitor la indatoririle sale
legale sau in legdturd cu efectuarea unui aci contrar
acestor indatoriri. lnfracliunea de
luare de mitd se pedepsegte cu inchisoare de la 3 la l0
ani si interzicerea dreptului de
a exercita profesia.

Banii, valorile sau orice alte bunuri primite sunt supuse


confiscirii, iar c6nd acestea nu
se mai gdsesc, se dispune confiscarea prin echivalent.

Exemplulilustrativ 7

Rdspuns:

Expertizele contabile se clasificd astfel:


L Dupd scopul principal in care au fost solicitate:
- expertize contabile judiciare;
- expertize contabile extrajudiciare.
ll. Dupd natura principalului obiectiv (principalelor obiective)
la care se referi:
- expertize contabile in cauze civile dispuse sau acceptate in rezolvarea
acestor
litigii;
- expertize contabile in cauze penale dispuse sau acceptate in
rezolvarea unor
aspecte civile ata;ate acestor litigii;
- expertize contabile in cauze comerciale dispuse sau acceptate
in rezolvarea
acestor litigii;
- expertize contabile in cauze fiscale dispuse sau acceptate in rezolvarea
aces-
tor litigii;
- alte categorii de expertize contabire judiciare dispuse
de organere in drept sau
extrajudiciare solicitate de clienli.
lll. in funclie de natura juridica:
- expertize contabile civile;
- expertize contabile penale;
- expertize contabile extrajudiciare.

Exemplulilustrativ b

Defi nili expertiza contabild judiciard.


Ghid pentru pregdtirea candidayrlor la examenul de aptitudin

Rdspuns:

Expertiza contabila judiciard este expertiza contabild dispusd de instanlele de jude


cata, de organele penale sau de alte organe cu atribulii jurisdiclionale, din oficiu ori
acceptat; la cererea pdrlilor in fazele de instrumentare gi/sau de judecatb ale uno
cauze civile sau penale.

Exempluliluslraiiv I
Prezentali principalele caracteristici ale expertizei contabile
judiciare.

Rdspuns:

Principalele caracteristici ale expertizei contabile judiciare sunt:


. este un mijloc de proba in justilie care intervine numai atunci cdnd organele judi-
ciare o considerd necesard pentru elucidarea cauzelor in curs de ancheti sau de
judecata;
. este activitatea prin care organele judiciare primesc informalii de natu16 econo-
mico-financiard cu scopul de a stabili adevdrul necesar soluliondrii temeinice gi
legale a cauzelor privind faptele anchetate sau judecate;
. se limiteazd la cercetarea problemelor cu caracter economic 9i financiar indicate
de organele judiciare;
. are competenla de examinare a documentelor gi evidenlelor tehnico-operative 5i
contabile necesare pentru lSmurirea obiectivelor stabilite de organele judiciare;
o confirmi sau infirmd constatdrile controlului cu privire la pagube, abateri, defici-
en!e, lipsuri etc.;
o intervine ca proba administratd de organele de urmirire penala gi de judecatd, in
vederea convingerii asupra realitdlii si asupra condiliilor apariliei pagubei, defici-
enlei, abaterii;
o este o activitate ocazionalS ce are loc doar atunci c6nd se dispune de cdtre orga-
nele judiciare.

Prezentali principiul independenlei expertului contabil.


EXPERTIZA CONTABILA

Rispuns:

Expertizele contabile pot fi efectuate numai de cStre experlii contabili inscrigi in Ta-
bloul Corpului. Expertul contabil solicitat pentru efectuarea unei expertize contabile
are obligalia sd fie independent fa15 de parlile interesate in expertizS, evitdnd orice
situalie care ar presupune o lipsd de independen!5 sau o constrdngere ce ar putea sd ii
impieteze integritatea gi obiectivitatea.
Expertizele contabile efectuate de experlii contabili care nu intrunesc conditiile pentru
a fi inscrigi ca membri ai Corpului cad sub incidenla sancliunilor privind exercitarea
unei profesii fdrd autorizalie. Dacd un expert contabil implicat intr-o astfel de situalie
este solicitat pentru efectuarea unei expertize contabile, el este obligat si aduca la
cunogtinla solicitantului situalia in care se afl6.
At6t experlii contabili numili/desemnali la cerere (a parlilor) sau din oficiu, c6t gi ex-
perlii consilieri ai pirlilor/recomandafi de pirli gi numili sau solicitaliin vederea efec-
tudrii de expertize contabile extrajudiciare au obligalia si fie independengifalS de be-
neficiarii expertizelor sau de parlile interesate in expertizS.

lndependenla expertului contabil numit/desemnat de organele in drept derivd din


obligalia acestuia de a line seama de toate cazurile de incompatibilitate, ablinere 9i
recuzare prevdzute de Codulde procedurd civilS, republicat, cu modificdrile 9i comple-
tirile ulterioare, gi de alte reglementdri procedurale speciale, care sunt acelea;i cu cele
privind judecitorii.

lndependenla experlilor consilieri ai parlilor/recomandali de pdrli poate fi afectata


mult mai ugor prin faptul ca intre expert gi parte se stabilesc, conform prevederilor
legale, relalii contractuale. De aceea, normele de conduitd gi principiile fundamentale
previzute de Codul etic nalional al profesionigtilor contabilitrebuie riguros respectate
de ace;tia. lndependenla experlilor consilieri ai parlilor/recomandali de pdrli deriva
din transparenla contractelor de prestdri servicii care se incheie cu ocazia nominaliz6rii
acestora ca experli consilieri ai parlii/recomandali de parte prin depunerea unuiexem-
plar original al contractului la dosarul cauzei. Onorariul previzut in contract trebuie sd
reflecte volumul de muncd 9i complexitatea activitatii desfdgurate. De asemenea, tre-
buie precizat cd experlii consilieri ai pirlilor/recomandali de pirli este necesar si !ind
seama de toate cazurile de incompatibilitate, abginere gi recuzare prevdzute de Codu-
rile de procedurd gi de reglementdrile Corpului intocmai ca expertii numiti/desemnati.

lndependenla expertului contabil este afectatd grav in situdliile reglementate de punc-


tele 5 gi 6 din Secliunea 100.25 a Codului etic nalional al profesionigtilor contabili, refe-
ritoare la incompatibilitate gi la conflictul de interese.

Experlii contabili care se afla in situaliile prevdzute la punctele 3 gi 4 de mai sus trebuie
si le aducd, in scris, la cunogtinla organului care i-a numit, imediat dupd numire sau
de indatd ce au luat cunostin!5 de cazurile care le pot afecta independenla, care va
dispune in consecinfi.

La primirea oricdrei lucrdri de expertizS, expertul contabil igi va face un examen de in-
dependenlS. in cazul expertizelor contabile judiciare, acesta va completa o Declaralie
Ghid pentru pregdtirea candidayilor la examenul
de aptitudini

privind starea sa de independenld in raport


cu cauza gi mandatur primi! care va insoti
lucrarea prezentatd pentru a fi supusd audituruide
emise de Corp.
caritate conform ;r",,nuitdil;

Exemplulilustraliv 11

Rdspuns:

Un model de convocare a pdrliror in cazur dosareror


civire este urmatorur:
Expert contabil AAAAAA AAAA
Carnet nr. /
Dosar nr.
lnstanta
Complet nr.
Termen

CONVOCARE

Cdtre,
(Se insereazd partea care este convocatd,
reprezentantul legal cu nume, prenume gi adresd)

subsemnatur(a), expert contabir desemnat/numit


AAAAAA AAAA, inscris(d) in Tabrour
CECCAR - Filiala posesor al carnetului cu nr.
domiciliat(d) / cu sediul in
_ --------.-
zentav5aduclacunogtin15c6prinin.h"i","ffiprlnpre-
din data de am fost nuria(5)/O"*rnl(il
expert contabil s5 efectuez raport de expertizd
contabild judiciard in dosarul cu nr.

obiectivele stabirite prin incheierea de gedinli sunt


urmdtoarere:
(Se preiau obiectivele ad litte-
ram, a5a cum sunt prevdzute in incheiere)

Pentru aceasta sunteqi convocatin data de


r u i .; niuuft
ra bi rou r expe rtu .'#Jji l,1m,l11i"
pe teren neutru gi in niciun caz ra una dintre pir1i, r"r"*
pentru a nu crea suspiciuni).
ZA CONTABILA

rugam ca la convocare sd prezentali toate documentele pe care dumneavoastrd le


tsiderali necesare in vederea rezolvirii obiectivelor stabilite de instantd, insolite de
opis;i, totodatd, de dovada achitdrii onorariului provizoriu stabilit de instanti.

Expert contabil numit/desemnat,


AAAAAAAAAA

Exemplulilugtrativ 12

Prezentali cateva aspecte rerevante prevdzute in incheierea


de
;edinli de numire a expertuluiin cauzele civile.

Rdspuns:

incheierea de numire a expertului va stabili obiectivele asupra


c6rora acesta urmeazd
sd se pronunle, termenul in care trebuie si efectueze expertiza,
onorariul siiu provi-
zoriu 5i, dacS este cazul, avansul pentru cheltuielile de deplasare.
in acest scop, in_
stanla poate fixa o audiere in camera de consiliu, in cadrul cdreia ii
va solicita exper-
tului sd estimeze costul lucr6rii ce urmeazd a fi efectuatd termenul necesar
9i efectudrii
expertizei. Tot astfel, instanla poate fixa un tqrmen scurt pentru
c6nd ii va solicita ex-
pertului sd estimeze in scris costul lucrdrii ce urmeazi a fi
e'fectuatd ;i termenul necesar
efectudrii expertizei' Pozilia pirlilor va fi consemnatd in incheiere.
in funcqie de pozilia
expertuluigia pdrlilor, instanta va fixa termenul de depunere a raportului
de experti;d
gi condiliile de platd a costuriror necesare efectudrii
expertizei.

Exemplulilustrativ 13

Prezentali principiul competentei expertului contabil.

RSspirns:

competenla presupune delinerea de cStre expertul contabil


a cunogtinlelor necesare
specializdrii la care se referi expertiza contabild. El trebuie
si se supun; regulilor Cor-
pului privind formarea continuS, actualizarea gi testarea permanent6
a cunogtintelor
profesionale pe care le deline.

Expertiza contabilS are drept suport documentele primare


5i inregistrarea evenimen-
telor gi tranzacliilorin contabilitate. Ca urmare, expertul contabil
solicitat in efectuarea
expertizelor contabile trebuie sd posede cunottinle solide gi
actualizate in domeniul
economic in general gi mai alesin domeniulfinanciar-contabil.
Aceste cunottinle trebuie
probate cu calitatea de expert contabil membru al
GECCAR, care se supune regulilor
lelor acumulate.
Competenta expertului contabil se impune din necesitatea de a se apdra onoarea 9i
independenla Corpului gi de a se conferi lucrdrilor acestuia autoritate gtiinlifico-pro-
fesionald. in acest scop, expertul contabil trebuie sd aibd cel pu;in urmdtoarele calitdg..
esen!iale:
- ;tiin!d,competenlagicongtiinli;
- independengd de spirit gi dezinteres material;
- moralitate, probitate gi demnitate.
Pentru dezvoltarea acestor calit;!i esenliale, expertul contabil trebuie:
- sd i9i dezvolte necontenit cultura, nu numai profesionald, dar gi cunogtinlele de
culturd generald, singurele capabile sd ii intdreascd discerndm6ntul;
- si acorde fiecdrei operagii gi situalii examinate toat; atenlia titimpul necesar peft-
tru a-gi fundamenta o opinie profesionalS inainte de a face propuneri (de a emite
pdreri);
- si igi exprime opinia fdri nicio relinere fali de dorinla, chiar ascunsS, a celui care
il consultd gi si se pronunte cu sinceritate, fird ocoliguri, exprim6ndu-gi, dacd este
nevoie, rezervele necesare asupra valorii ipotezelor 9i concluziilor formulate;
- sd nu dea niciodatd ocazia de a se afla in situalia de a nu putea sd i9i exercite li-
bertatea de gdndire sau de a fi supus ingrddirii indatoririlor sale;
- sd considere cd independenla sa trebuie sd i9i giseasc6 manifestarea deplini in
exercitarea profesiei gi in protejarea ei, cu respectarea integrale a dispoziliilor le-
gale gi a regulilor stabilite de Corp.

in vederea menlinerii gi dezvoltdrii competenlei profesionale a membrilor Corpului,


deci 9i a experlilor contabili, CECCAR a emis Standardul profesional nr. 38 privind dez-
voltarea profesionald continud a membrilor gi a elaborat Programul nalional de dez-
voltare profesionalS continud, care se desfSgoard atat la nivel central, cdt si la nivelul
filialelor Corpului.
Conlinutul gi structura tematicilor, pe profiluri 9i teme de pregdtire profesionalS, sunt
reglementate de Corp prin norme gi programe specifice 9i urmdrite prin compartimen-
tele de specialitate ale CECCAR.

Exemplulilustraliv 14

Defi nili expertiza contabili extrajudiciard.

Rispuns:

Expertiza contabi16 extrajudiciard este un mijloc de fundamentare a deciziilor, de con-


ciliere intre partenerii comerciali gi de afaceri, de fundamentare preliminard a acliunilor

t
EXPERTIZA CONTABILA

ti contestariiror in justitie. Aceasta nu are


caritatea de mijroc de probS
mutt, de argument pentru soticitrr";J";;;; in justifie, ci, cer
p;r1iu aoministralii
contabild judiciard sau pentru J.o",cu expertiza
rezorvarea unor'litigi; pe
r#;ilil;,il."
Exemplulilustrativ 15

Comentagi starea de incomp_atibilitate


a expertului, conform
Codului de procedurd penali.

Rispuns:

Persoana aflati in unur dintre


cazurile de incompatibiritate
expert' iar in situaqia in care nu poate fi desemnati ca
a fost desemnria, noaarar"";;J#;;rci
intemeia pe constatdrire gi nu se poate
c^oncruziiil;;;":. Motivur de incompatibiritate
dovedit de cet care it invocd.
i".**; ;;;;; persoand
trebuie
de expert desemnat de organuljudiciar, " u-.""u de nu poate avea aret calitatea
c6t gi pu
dintre subieclii procesuari expert recomandat de unul
rrr, p"r," ii"r"rnua, .u ,".on.'"nout
aceeagi cauzd o persoand de pdrgi in
care iunclion."* ln cadrur u.ur.iu;i
""p"ra inriiiirgii,
desemnat de conducerea instiiuliei societali etc.
:[iJ:"u,, respective r" ,"ii.i,rl" organuruiju_

Exemplulilustrativ 16

in ce condiliise poate solicita


majorarea onorariuluide cdtre
expertul contabil?

Rispuns:

Fapta experliror contabiri de a cere


sau de a primi o sumd mai
fixat de instangd se pedepsegr" mare decSt onorariur
i"aii"nul".
n"ari"i
La cererea motivatd a experlitor,
tin6ndu-se seama de lucrarea
putea majora onorariur efectuatd, instanla va
cuvenit acestora, prininch."i"r"
J;;, cu citarea pdr_
"*"fut*;, ii,
p u n' u r u i a eu"
:::: ffi"?,ffi : l ; ffi ff i,T,xx;i ::i#il
i

"d' r
a e e o b eqi u n i
r r i

"

Exemplulilustrativ 1T

Prezentali situaliile de incompatibilitate


a expertului contabil
prevdzute de Codulde procedurd
civitd.
Ghid pentru pregdtirea candidayilor la examenul de aptitudini

Rispuns:

Conform Codului de procedurd civilS, republicat, cu modificSrile gi completdrile ulte-


rioare, expertul contabil se afl5 intr-o situalie de incompatibilitate atunci cand:
- este martot expert, arbitru, procuror, avocat, asistent judiciar, magistrat-asistent
sau mediator in aceeagi cauzdi
- 5i-a exprimat anterior pdrerea cu privire la solulie in cauza pe care a fost desemnat
sd o judece. Punerea in disculia pdrgilor, din oficiu, a unor chestiuni de fapt sau de
drept, potrivit art. 14 alin. (4) li (5)din Codulde piocedurd civild, nu ilface pe jude-
cdtor incompatibil;
- existd imprejuriri care fac justificatd temerea cd el, solul sdu, ascendenlii ori des-
cendenlii lor sau afinii lor, dupd caz, au un interes in legdturd cu pricina care se
judec6;

- este so!, rudd sau afin pdnd la gradul al patrulea inclusiv cu avocatul ori reprezen-
tantul unei pdrgi sau este cisdtorit cu fratele ori cu sora solului uneia dintre aceste
persoane;
- solul sau fostul siu so! este rudd ori afin p6ni la gradul al patrulea inclusiv cu
vreuna dintre pdrli;
- el, solul sau rudele lor pdni la gradul al patrulea inclusiv ori afinii lor, dupi caz,
sunt pirli intr-un proces care se judecd la instanla la care una dintre pdrgi este
judecdtor;
- intre el, solul sdu ori rudele lor pdna la gradul al patrulea inclusiv sau afinii lor,
dupi caz, gi una dintre pdrli a existat un proces penal cu cel mult cinci ani inainte
de a fi desemnat sd judece pricina. in cazul pl6ngerilor penale formulate de pd4i
in cursul procesului, judecitorul devine incompatibil numai in situalia punerii in
migcare a actiunii penale impotriva sa;
- este tutore sau curator al uneia dintre pirli;
- el, solul sdu, ascendenlii ori descendenlii lor au primit daruri sau promisiuni de
daruri orialte avantaje de la una dintre pdrli;
- el, solul s5u ori una dintre rudele lor p6nd la gradul al patrulea inclusiv sau afinii
lor, dupd caz, se afld in relalii de dugminie cu una dintre p6rli, solul ori rudele
acesteia pdni la gradul al patrulea inclusiv;
- fiind investit cu solulionarea unei cdi de atac, solul sau o rudi a sa pAnd la gradul
al patrulea inclusiv a participat, ca judecdtor sau procuror, la judecarea aceleiagi
pricini inaintea altei instanle;
- este so! sau rudd p6nd la gradul al patrulea inclusiv sau afin, dupi caz, cu un alt
membru al completului de judecati;
- so1ul, o ruda ori un afin al sdu p6ni la gradul al patrulea inclusiv a reprezentat sau
a asistat partea in aceea;i pricind inaintea altei instanle;
- existd alte elemente care nasc in mod intemeiat indoieli cu privire la imparliali-
tatea sa (dacd s-a pronunlat asupra unor aspecte care constituie obiectul dosaru-
lui in calitate de organ de control, de conducere, tehnic, de specialitate, ori a luat
EXPERTIZA CONTABILA

contabile tehnico-
parte, ca executant, la intocmirea actelor primare' a evidenlelor
operative).

Exem pl ul ilusl'raliv 1 b

lntocmili un model de convocare a pdrlilor in cazul dosarelor


f"n"l" atunci c6nd a fost solicitatd efectuarea unui supliment
de expertizi contabilS judiciarS.

Rispuns:

Un model de convocare a pi4ilor in cazul dosarelor penale atunci cand a fost solicitat6
judiciarS este urmStorul:
efectuarea unui suplimeni de expertizi contabilS
Expert contabil AAAAAA AAAA
Carnet nr. /
Dosar nr.
lnstanla
Complet nr.
Termen

CONVOCARE

Cdtre,
partea care este convocatS'
(Se insereazd
reprezentantul legal cu nume, prenume 9i adresd)

AAAAAA AAAA, inscris(5) in Tabloul


Subsemnatul(a), expert contabil desemnat/numit
posesor al carnetului cu nr' domi-
CECCAR - Filiala
ciliat(5) / cu sediulin

AvAnd in vedere cd in dosarul nr' lPl ' aflat


pe rolul

pentru a rdspunde_ la obiectivele su-


al raportului de expert; contabila judiciare, iar
nr. 135/2010 privind co-
plimentare stabilite, in conformitate cu art.178-180 din Legea
complet;rile ulterioare, v5 convoc in data
dul de procedurd penal6, cu modific5rile ;i
de , la ora ,la arhiva
altele decAt cele existente la
ln situalia in care delineli documente financiar-contabile,
dosarul cauzei gi de care dorili sd se lini seama la
intocmirea suplimentului de exper-
la convocare a acestora atat in
tize contabili judiciard, aveli posibilitatea prezent6rii
original, c6t;iin copie, certificatd conform cu originalul'
De asemenea, vd rog sd comunicali prezenta
convocare;i expertului contabil consilier
alesdedvs.9iincuviin1atdeinstan!d,dnaexpert
Ghid pentru pregdtirea candidalilor la examenul de aptitudini

Deoarece termenul stabilit de instanld pentru depunerea suplimentului de expertizd


contabild judiciard este extrem de redus, iar volumul de documente de expertizat este
destul de mare, altd convocare in cauzd nu mai este posibild.

Expert contabil desemnaVnumit,


AAAAAA AAAA

Exemplu| ilustrativ 1I

Prezentali situaliile de incompatibilitate a expertului contabil


previzute de Codul de proceduri penal6.

Rdspuns:

Conform Codului de procedurd penald, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, ex-


pertul contabil se afld intr-o situalie de incompatibilitate atunci c6nd:
- afost pusi in migcare acliunea penald sau a fost dispusd trimiterea in judecatd ori
au fost puse concluzii in calitate de procuror la instanla de judecatd, a solufionat
propunerea de arestare preventivi ori de prelungire a arestirii preventive, in
cursul urmdririi penale;
- a fost reprezentant sau apdrdtor al vreuneia dintre pirli;
- a fost expert sau martor in cauz6;
- existd imprejuriri din care rezultd cd este interesat sub orice form6, el, solul sau
vreo rudd apropiatd;
- solul, ruda sau afinul sdu p6nd la gradul al patrulea inclusiv a efectuat acte de ur-
mdrire penalS, a supravegheat urmdrirea penald, a solulionat propunerea de ares-
tare preventivd ori de prelungire a arestdrii preventive, in cursul urmdririi penale;
- este so!, rudd sau afin p6na la gradul al patrulea inclusiv cu una dintre pdrgi sau cu
avocatul ori mandatarul acesteia;
- existi dugminie intre el, solul sau una dintre rudele sale pdni la gradul al patru-
lea inclusiv gi una dintre pdr1i, solul sau rudele acesteia p6nd la gradul al treilea
inclusiv;
- este tutore sau curator al uneia dintre pdrli;
- a primit liberalitSli de la una dintre pdr!i, avocatul sau mandatarul acesteia;

- a luat parte la solutionarea unei cauze, nu mai poate participa la judecarea


aceleiagi
cauze intr-o cale de atac sau la judecarea cauzei dupd desfiinlarea hotdr6rii cu
trimitere in apel sau dupi casarea cu trimitere in recurs;
- Si-a exprimat anterior pirerea cu privire la solulia care ar putea fi datd in acea
cauz5.
EXPERTIZA CONIABILA

Exemplulilustrativ 20

Prezentafi principiul calitdtii expertizelor contabile.

Rdspuns:

Expertul contabil trebuie si efectueze expertizele contabile pentru care a fost solicitat
gi pe care le-aacceptat cu congtiinciozitate, devotament, corectitudine gi imparlialitate.
Pentru asigurarea in interes public cd aceste cerinte sunt indeplinite, expertizele con-
tabile sunt supuse auditului de calitate potrivit reglementdrilor Corpului. Expertizele
contabile trebuie si le fie utile celor care le-au solicitat. Concluziile expertului contabil
trebuie sd fie formulate !inind seama de legislalie gi de reglementdrile in domeniu.
Expertizele contabile constituie mijloace de probd gtiin1ific5. in elaborarea lor, exper-
tul contabil trebuie sd foloseasci metode specifice gtiinlei contabilitdtii. Concluziile
expertului contabil trebuie sd fie fundamentate numai pe documente care atestd eve-
nimente gi tranzaclii ce fac sau trebuie si faci obiectul recunoa5terilor, evaluirilor,
clasifi cdrilor gi prezentirilor contabile.
Calitatea expertizelor contabile este direct influenlatd de respectarea legislagiei
9i re-
glementdrilor in domeniu pentru fundamentarea rdspunsurilor/concluziilor cu privire
la obiectivele stabilite expertizei.

in expertizele contabile judiciare, expertul contabil este un ter! in proces, care prin
calitatea lui procesuald contribuie la stabilirea adevirului de citre organele investite
cu solulionarea cauzei. Raportul de expertizd contabile judiciard are caracter de probd
Stiinlificd ce trebuie sd prezinte un inalt grad al indicelui contributiv la solulionarea
cauzei in care a fost dispus. Acesta trebuie se conlind referiri la prevederile legale sau
reglementirile incidente domeniului.
Nedocumentarea ;i nefundamentarea gtiinlificd a rapoartelor de expertizi contabild
judiciard pot fi ti sunt adesea sanclionate de organele in drept care le-au
dispus cu
inlocuirea expertului contabil gi dispunerea unei noi expertize contabile. Dacd in ace-
eagi cauzd s-a dispus o noud expertizd contabild, care ajunge la concluzii diferite fald
de prima din cauza utilizirii altor criterii gi metode de investigalie, organul care a dis-
pus expertizele contabile are posibilitatea de a se opri ta aceea pL care o
considerd mai
fundamentati sub aspect gtiingific, respectiv de mai bund calitate.
Nici expertizele contabile extrajudiciare nu trebuie sd facd rabat din punctul de vedere
al calitelii. lndependenla 5i competenla profesionald ale expertului contabil trebuie
sd asigure o documentare gi o fundamentare gtiinlificd gi pentru expertizele contabile
extrajudiciare.
Expertizele contabile judiciare sunt supuse auditului de calitate potrivit procedurilor
cu privire la acestea prevdzute in Regulamentul privind auditul de calitate in domeniul
serviciilor contabile.
Ghid pentru pregdtirea candidalilor la examenul de aptitudini

Exemplulilustrativ 21

Prezentafi principiul acceptirii expertizelor contabile.

Rdspuns:

Solicitarile adresate expertilor contabili privind efectuarea de expertize contabile


nu
pot fi refuzate dec6t dacd existi motive temeinice.Totugi, expertul contabil,
inainte de
a accepta efectuarea unei expertize contabile, trebuie sd analizeze posibilitatea
de a-gi
indeplini misiunea lindnd seama in specialde regulile de independenle,icompetenli.
Misiunea privind efectuarea unei expertize contabile nu poate fi refuzatd pe motive
de nationalitate, ras5, etnie, religie, politicd sau de alti naturS, expertul contabil avdnd
obligagia sd respecte principiile care implicd un tratament egal al cet;lenilor in fala
organelor jurisdicqionale.

Calitatea de expert contabil este incompatibilS cu cea de martor in aceeagi cauzd,


calitatea de martor av6nd int6ietate. Expertul contabil se afld in incompatibilitate dacd
existi imprejurdri din care rezultd cd este interesat sub orice formd el, solul (so!ia) sau
vreo rudd apropiatd in solulionarea cauzei intr-un anumit mod care l-ar determina si
fie subiectiv.

Pot fi asimilate cu,,imprejurdri din care rezultd cd este interesat sub orice formd,, urmi-
toarele situalii in care s-ar putea gdsi expertul contabil:
- in calitate de organ de control, colaborator sau consilier al uneia dintre pirlile in
proces s-a pronunfat asupra unor aspecte ori a luat parte la intocmirea actelor
primare, a evidenfelor tehnico-operative sau la elaborarea situaliilor financiare
care fac obiectul dosarului supus judecdlii;
- in calitate de expert contabil gi-a exprimat o primi opinie in aceeagi cauzd supusd
judecdlii, deoarece primeazd prezumlia cd arfi interesatin suslinerea primeisolulii.

in particular, expertul contabil care a efectuat o expertizi contabild extrajudiciard la


cererea unei pdrli in proces se afl5 in incompatibilitate cu calitatea de expert
numiVde-
semnat din oficiu.

Dacd indeplinette condiliile de independenld gi de competenti, acesta poate


accepta
calitatea de expert contabil consilier al pdrlii/recomandat de parte.

Exemplulilustrativ 22

Prezentagi situalii de incompatibilitate a expertului contabil


reglementate de codul etic nalional al profesionigtilor contabili.
EXPERTIZA CONTABILA

Rdspuns:

Expertul contabil se afld in stare de incompatibilitate atunci cAnd:


o efectueazd lucriri pentru agenlii economici sau pentru instituliile la care are 9i
calitatea de salariat, indiferent de natura 9i durata contractului de munci;
o efectueazi lucrdri pentru agenlii economici sau pentru institugiile cu care anga-
jatorii acestuia se afld in raporturi contractuale, ca, de exemplu:
a) expertulcontabil angajatin industrie, comer!, educalie etc. sau intr-o societate
de expertizi presteazd servicii profesionale pentru o entitate care se afl5 in re-
lalie contractualS cu angajatorul siu;
b) expertul contabil angajat intr-o institulie public6 presteazd servicii profesio-
nale pentru o entitate cu care institulia se afl5 in raporturi juridice de drept
comercial, fiscal etc.;
o efectueazd lucriri pentru agenlii economici sau pentru instituliile cu care anga-
jatorii expertului contabil se afld in concuren!5;
o efectueazd lucrdri pentru agenli economici ori institulii sau persoane fizice in cazul
in care sunt rude sau afini pdnd la gradul patru inclusiv sau soli ai administratorilor;
o efectueazd lucrdri in situalia in care existd elemente care atestd starea de conflict
de interese. Existd conflict de interese in urmitoarele cazuri:
a) acceptarea numirii sau desemndrii in calitate de expert intr-o cauzi, dacd:
- expertul sau un membru al familiei sale se afld intr-o relalie de munci, de
familie, comerciald sau de altd nature cu una dintre pirlile cauzei;
- expertul a avut calitatea de angajat sau a avut relalii contractuale de orice
fel cu una dintre pdrliin ultimii doi ani;
- expertul are cunogtinld sau ar fi trebuit sd gtie, in virtutea funcliilor'pe
care le deline in structurile alese gi executive ale Corpului, cd in cauza
respectivd au existat sau existd litigii in curs la comisia de disciplini sau la
alte organe gi instanle ale corpului privind un membru al corpului;
b) acceptarea numirii sau desemndrii in calitate de expert in mai multe faze suc-
cesive ale aceleiagi cauze, cum ar fi:

- expert infazade cercetare gi in faza dejudecatd;


- . expert numit intr-o fazd gi expert (consilier) al unei pdrli in altS fazS;
c) oblinerea de lucr6riin imprejuriri legate de exercitarea funcliilor 9i atribuliilor
aferente calitSlii de organ ales sau numit in structurile de conducere si de exe-
culie ale filialei CECCAR;

d) participarea la acliuni, fapte sau cauze in rol dublu: de profesionist in practica


publici gi de organ ales sau numit in structurile de conducere 9i de execulie
ale filialei Corpului, ca, de exemPlu:

- luarea de hotirdri, decizii 9i semnarea de corespondenld in numele filia-


lei sau al comisiei de disciplind dacd in cauza respectivd un membru al
Ghid pentru pregdtirea candida;ilor la examenul de aptitufrr*

consiliuluifilialei sau al comisiei de disciplina a efectuat lucriri sau a par*


ticipat in vreun fel in calitate de liber-profesionist contabil;
- judecarea in cadrul comisiei de disciplini a filialei a unor fapte in legdturi
cu cauze la care au participat in vreun fel, in calitate de liber-profesionigi
membrii consiliului filialei, membrii comisiei de disciplinS, cenzorul sau
vreun angajat al filialei respective;
o efectueazd lucrdri in situalia in care existd alte elemente care atestd starea de in-.
compatibilitate.

Exemgtutitustra$iv 25

in ce condilii are loc incuviinlarea expertizei conform


prevederilor Codului de procedurd civili?

Rispuns:

Atunci c6nd pentru ldmurirea unor imprejurdri de fapt instanla considerd cd este ne-
cesar sd cunoascd pdrerea unor specialiSti, aceasta va numi, la cererea pdrlilor ori din
oficiu, unul sau trei experfi.Termenul va fi stabilit astfel inc6t depunerea raportului de
expertizd la instan!5 si aiba loc cu cel pulin 10 zile inainte de termenulfixat pentru
judecati. Atunci cand este necesar, instanla va solicita efectuarea expertizei unui la-
borator sau unui institut de specialitate. ln domeniile strict specializate, in care nu exis-
tA experli autorizati, din oficiu sau la cererea oricdreia dintre pdrfi, judecatorul poa-
te solicita punctul de vedere al uneia sau mai multor personalitdli ori specialigti din
domeniul respectiv.

Exempluliluslrativ 24

Descrieli procedura de numire a expertuluiin cauzele civile.

Rdspuns:

Dac5 pdrlile nu se invoiesc asupra numirii experlilot ei se vor numi de cdtre instanti,
prin tragere la sorfi, de pe lista intocmitd 5i comunicatd de biroul local de expertizq,
cuprinzSnd persoanele inscrise in evidenla sa gi autorizate, potrivit legii, sd efectueze
expertize judiciare. Numirea expertului va fi consemnatd in incheierea de gedin!5 a
instanlei.
EXPERTIZA CONTABILA

Exemplu| iluslrativ25

intocmili un model de solicitare de suplimentare a onorariului.

Rispuns:

Un model de solicitare de suplimentare a onorariului este urmitorul:

lnstan[a care a dispus efectuarea expertizei


Secgia

Dosar nr.
Termen

Dopnule Pregedinte,

Subsemnatul(a), AAAAAA AAAA, domiciliat(i) in loc.


posesor al carnetului cu nr. emis de
CECCAR, in calitate de expert contabil numit in dosarul nr. avAnd ca p6r1i:

Reclamant: SC XXXXXXXXXXX, cu domiciliul/sediul in loc.


str. , jud. prin reprezentant legal

Pdr6t: SC YYYYYYYYYY, cu domiciliul/sediul in loc. -


str. , jud.- prin reprezentant legal

aduc la cunogtinli urmdtoarele:


Vd
-
La data de , instanla dispune proba cu expertizd cireia
is-a5tabilitunonorariuprovizoriuinsumdde-lei.Raportuldeexpertizd
contabilS judicia16 pe care l-am intocmit gi depus a necesitat un volum mare de munci,
un studiu care a insumat un numir suplimentar de ore, o complexitate a obiectivelor,
deplasarea la sediul instanlei in vederea examindrii documentelor contabile existente
la dosarul cauzei, studiul legislaliei in domeniu, dar gi al documentaliei puse la dis-
pozilie de parli etc., ceea ce a necesitat in total un numir de 60 ore, alocate conform
Notei de fundamentare de mdrire onorariu, potrivit anexei la prezenta.

Pentru aceste motive vd rog sd aprobali suplimentarea onorariului, conform calculului


fundamentat, cu suma de lei.

Vd mullumesc!

Expert contabil numit,


AAAAAA AAAA
Ghid pentru pregdtirea candida.tilor la examenul de aptitudini

Exempluliluslraliv 26

Prezentali principiul secretului profesional gi confidenlialitatea


expertului contabil.

Rdspuns:

Expertul contabil trebuie sd respecte secretul 9i caracterul confidenlial al informaliilor


la care a avut acces 5i de care a luat cunogtinli cu ocazia efectudrii expertizelor con-
tabile, trebuind sd se ablind de la divulgarea lor cdtre terli, cu exceplia cazurilor in care
a fost autorizat expres in acest scop sau dacd are obligalia legal6 ori profesionali sd
facd o astfel de divulgare.

Expertulcontabil numit/desemnat la cerere (a p6rlilor) sau din oficiu, precum gi expertul


contabil consilier al pdrlilor/recomandat de pdrli gi incuviinlat/numit de organele in
drept nu trebuie sd prezinte mai mult dec6t se cere. Acegtia trebuie sd invoce in ra-
portul de expertizi contabilS judiciari numai acele evenimente 9i tranzaclii probate
cu documente justificative 9ilsau evidenlieri contabile ce au o legaturd cauzalS cu
obiectivul (intrebarea) care le-a fost fixat(d) de organul in drept care a dispus expertiza
contabilS judiciard.
Expertul contabil numit/desemnat Ia cerere (a p6rlilor) sau din oficiu intr-o cauzd civili
sau penald trebuie sd se ablind de la divulgarea conlinutului raportului de expertizd
contabil6 judiciard gi a concluziilor sale direct pirlilor implicate in cauza respectivS.
Expertul contabil trebuie si depun6 raportul sdu, auditat calitativ la organul in drept
care a dispus expertiza contabild judiciarS, unde poate fi consultat in condiliile legii.

Exemplulllustraliv 27

Prezentali principiul responsabilit6!ii efectudrii expertizelor


contabile.

Rdspuns:

Expertizele contabile trebuie efectuate in mod responsabil. La intrarea in profesie, res


pectiv la oblinerea calitalii, expertul contabil depune un jurdm6nt, in scris, cu semni-
ficaqii profesionale gi deontologice, de care trebuie sd !ini seama in realizarea tuturor
misiunilor sale. Angajamentul asumat prin acest jurdm6nt trebuie aplicat in mod ne-
condilionat in cazul tuturor expertizelor contabile, at6t judiciare, cdt gi extrajudiciare-
Expertul contabil este numit sd efectueze expertize contabile judiciare prin incheiere
de gedin15, in cauze civile, sau prin ordonantd, in cauze penale. Acestea sunt emise de
organele de urmirire penald, de instanlele judecdtoregti sau de alte organe cu atribug
jurisdiqionale.
I
EXPERTIZA CONTABILA

Toate dispoziliile procedurale cu privire la citarea, aducerea cu mandat 9i sanc-frcnarea


martorilor care lipsesc de la judecati sunt aplicabile gi expertului contabil/experfilor
contabili numit (numi!i) / desemnat (desemna!i) pentru efectuarea expertizelor conta-
bile judiciare. Dacd expertul contabil/experlii contabili numit (numi!i) / desemnat (de-
semna!i) pentru efectuarea expertizelor contabile judiciare nu se infili;eazd la citarea
organelor in drept care l-au (i-au) numit, acestea sunt abilitate si dispund inlocuirea
lui(lor).
Responsabilitatea efectuirii expertizelor contabile extrajudiciare trebuie sd rezulte din
contractul incheiat intre expertul contabil/experlii contabili ;i client.
in situalia in care impotriva expertului contabil este pusd in migcare o acliune penalS,
expertul in cauzi are obligalia sd ingtiinleze despre aceasta filiala Corpului al cdrei
membru este. Aceea;i obligagie ii revine expertului contabil gi la solulionarea definitivd
a cauzei in care a fost imPlicat.

Responsabilitatea efectuirii 9i depunerii raportului de expertizi contabili judiciard


care cuprinde gi opiniile separate ale experlilor contabili consilieri ai pdrlilor/reco-
mandali de pdrli giincuviinlagi/numili de instanlS le revine at6t experlilor contabili
numili/desemna.ti, c6t 9i experlilor contabili consilieri ai pdrlilor/recomandali de parli
9i incuviin!a!i/numili de instan!e.
in cauze civile, experlii contabili alegi de pArli $i in-
cuviinlali de instanl6 pot participa la lucr6rile expertizei in calitate de consilieri ai
pdrlilor, pot si dea relalii, sd formuleze intrebiri 9i observalii gi,^dacd este cazul, si
intocmeascd un raport separat cu priviie la obiectivele expertizei. ln cauze penale, ex-
perlii recomandali de pdrli 9i numili de instanle vor participa la efectuarea expertizei
contabile judiciare.

Exemplu I ilust'rat iv 20

Prezentali dispunerea expertizelor contabile judiciare in cauze


penale.

Rispuns:

Expertizele contabile judiciare pot fi dispuse numai de cdtre organele indreptdlite


de lege pentru administrarea probei cu expertiza. Numirea sau incuviinlarea exper-
tului contabil/experlilor contabili, la cerere (a pirlilor) sau din oficiu, respectiv la reco-
mandarea pdrlilor, se poate face numai de organul in drept sd dispuni administrarea
probei cu expertiza contabilS.

Expertizele contabile judiciare pot fi dispuse in cauze penale, in conformitate cu pre-


vederile Codului de proceduri penald, cu modificdrile 9i completdrile ulterioare. in ast-
fel de cauze, organul de urmirire penald sau instanla de judecati care a dispus efectua-
rea unei expertize contabile fixeazi un termen la care sunt chemate pirlile, subieclii
procesuali principali, precum qi expertul contabil, daci a fost desemnat, aduc6ndu-li-se
Ghid pentru pregdtirea candidalilor la examenul de aptitudini

la cunogtinlS intrebirile (obiectul) si rispundd expertul contabil gi pre-


la care trebuie
ciz6ndu-li-se cd au dreptul sd facd observagii cu privire la intrebdri gi ci pot cere mo-
dificarea sau completarea lor. De asemenea, dupi caz, ii sunt indicate expertului obiec-
tele pe care acesta urmeazd sd le analizeze gifaptul cd are obligalia sA expund o opinie
imparliald cu privire la faptele sau imprejurdrile expertizate in conformitate cu regulile
gtiinlei 9i expertizei profesionale.TotodatS, pdrlile sunt incunogtinlate cd au dreptul sd
ceard numirea gi a c6te un expert recomandat de fiecare dintre ele, care sd participe la
efectuarea expertizei. Procedural, dispunerea expertizei contabile judiciare in cauze
penale se face prin ordonanld emisd de organul de urrndrire penald sau incheierea
instanlei, care trebuie sd confind aceleagi elemente ca incheierea instanlei pentru
numirea experlilor contabili in cauze civile. Procurorul poate solicita ca un expert con-
tabil recomandat de acesta sd participe la efectuarea expertizei in cauzi.
Dacd la efectuarea expertizei contabile participd gi experqii consilieri ai pdrfilor/re-
comandali de pdrli giincuviin!a!i/numili de organele care au dispus expertizele con-
tabile, relaliile dintre acegtia qi pirli se stabilesc pe baze contractuale.

ExempluI iluslrativ 29

Cine sunt destinatarii expertizelor contabile judiciare?

Rdspuns:

Destinatarii expertizelor contabile judiciare sunt organele indrept5lite sd dispund efec-


tuarea expertizei - organele de instrumentare a cauzelor care fac obiectul dosarelor
penale gi instanlele de judecatd a cauzelor civile 5i penale, precum 9i parlile implicate
in cauza judiciard, inclusivterle persoane fizice sau juridice cirora expertizele contabile
le-ar putea deveni opozabile.

Exemplul ilusf,r aliv 3 0

intocmili un model de proces-verbal cale se incheie cu ocazia


prezentirii la convocare a pirgilor.

Rdspuns:

Un model de proces-verbal care se incheie cu ocazia prezenterii la convocare a pirlilor


este urmdtorul:
EXPERTIZA CONTABILA

lnstanga care a dispus expertiza


Dosar nr.
Termen

Proces-verbal,
intocmit astdzi,

Subsemnatul(a) in calitate de expert contabil numit in dosarul


nr. al cu termen de
, depunere am procedat la
convocarea pdrlilor din dosarul mai sus mentionat:
Reclamant: SC XXXXXXXXXXX SRL, cu domiciliul/sediul in loc.
str. prin reprezentant legal
-
P6r6te: DGRFP cu sediulin loc_, str.

ADMINISTRATIA PENTRU CONTRIBUAB|Lil MtJLOCil, cu sediut in toc.


str. , prin reprezentant legal

lndatade-,laoralasediulfilialeiCECCAR-dinloc.
- str. , ur._, cu ocazia convocirii s-au prezentat:
A. Din partea reclamantei:
(se insereazd numele, prenumele, funclia delinuti in societate)
1. (se insereazi documentele prezentate care vin in susfinerea obiectivelor stabilite
de instan!a).
2. (se atageazd dovada achitdrii onorariului provizoriu incuviinlat de instanld).

3.

B. Din partea p6rdtelor:


La data convocdrii nu s-a prezentat niciun reprezentant. Expertul desemnat a fost con-
tactat telefonic in data de de cdtre consilierul juridic al institutiei, care a
motivat neprezentarea 5i a confirmat menlinerea punctului de vedere inscris in RIF cu
privire la spela in cauz6. Aceastd suslinere verbala a fost transmisi pe cale electronicd
(prin e-mail) expertului contabil numit, pentru a-i fi opozabili in instanld.
-
Expertul desemnat a prezentat obiectivele stabilite de instanld, iar partea a suslinut
atdt cu documentele aduse gi predate expertului contabil pe baza unui opis, c6t giver-
bal.

Prezentul proces-verbal a fost intocmit in _ exemplare, c6te unul pentru fiecare


parte.

Pentru reclamantd
Pentru pdr6te

Expert contabil numit,


Ghid pentru pregdtirea candidalilor la examenul de aptidffi

Exemplul'tlust rat iv S l
j
j
Care sunt normele de comportament profesional pe care
trebuie sd le respecte experliicontabiliin realizarea misiunii de
expertizd contabili?

Rdspuns:

Normele de comportament profesional pe care trebuie sd le respecte experlii contabili


in realizarea misiunii de expertizd contabild sunt urmdtoarele:
- independenla;
- competenla;
- calitateaexpertizelorcontabile;
- secretul profesional ;i confidenlialitatea;
- acceptareaexpertizelorcontabile;
- responsabilitatea efectudrii expertizelor contabile.

Exemplu| ilustrativ 32

Care sunt normele de lucru specifice misiunilor privind


expertizele contabile?

Rdspuns:

Normele de lucru specifice misiunilor privind expertizele contabile sunt:


- dispunerea expertizelor contabile judiciare gi numirea experlilor contabili;
- contractarea 9i programarea expertizelor contabile;
- delegarea 9i supravegherea lucrdrilor privind expertizele contabile;
- documentarea lucrdrilorprivind expertizelecontabile.

Exemplu| ilustrativ 33

Cdnd este obligat expertul contabil numit/desemnat si


procedeze la convocarea pdrlilor?
EXPERTIZA CONTABILA

Rispuns:

in cazul proceselor civile, dacd pentru expertizd este nevoie de o lucrare la fala locului
sau sunt necesare explicaliile pdrlilor, aceasta nu poate fi ficutd dec6t dupa citarea
pdrlilor prin scrisoare recomandatd cu conlinut declarat gi confirmare de primire, in
care li se vor indica ziua, ora 9i locul unde se face lucrarea. Citalia, sub sancliunea nuli-
tilii, trebuie comunicati p6r1ii cu cel pulin cinci zile inaintea termenului de efectuare a
lucririi. Confirmarea de primire va fi atagatd raportului de expertizd contabild judiciard.
in acest caz, informagiile 9i explicaliile primite de expertul contabilin contactele sale cu
pdrgile implicate in cauza respectivd trebuie sd rdm6ni confidenliale.

Exern pl u I lluslraliv 3 4

Enumerali principiile deontologice aplicabile in misiunile


privind expertizele contabile.

Rispuns:

Principiile deontologice aplicabile in misiunile privind expertizele contabile sunt:


- independenlaexpertuluicontabil;
- competenla expertului contabil;
- calitateaexpertizelorcontabile;
- secretul profesional gi confidengialitatea expertului contabil;
- acceptareaexpertizelorcontabile;
- responsabilitatea efectuirii expertizelorcontabile.

ExempluliluslralivSS

Care este modalitatea de contractare a expertizelor contabile?

Rispuns:

Expertizele contabile se efectueazi pe bazd de contract. Contractul incheiat intre pirli


(prestatorul de servicii contabile gi beneficiar) este actul prin care, in urma negocie-
rii, se nasc, se modifici sau se sting obligalii civile ale pirlilor contractante. Relalii-
le experlilor contabili cu clien;ii lor sunt reglementate profesional. in activitatea de
expertizd contabili judiciard, pentru experlii contabili judiciari numili/desemnagi,
incheierile instanlelor (in dosarele civile) ti ordonanlele organelor de urmdrire sau in-
cheierile instanlelor (in dosarele penale) !in loc de contract. Pentru experlii contabili
Ghid pentru pregatirea candida;ilor la examenul de aptitudini

consilieri ai pdrlilor/recomandali de pdrfi, un exemplar original al documentului ce


face dovada relagiilor contractuale dintre parte gi expertul contabil care participi la
efectuarea expertizei, precum $i a sumelor datorate acestuia va fi depus la dosarul
cauzei cu cel putin cinci zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea raportului
de expertizd contabild.

Exemplulilustrativ36

Clasificali expertizele contabile dupi natura principalului


obiectiv (principalelor obiective) la care se referS.

Rispuns:

Dupi natura principalului obiectiv (principalelor obiective) la care se referd, experti-


zele contabile se clasificd in:

- expertize contabile in cauze civile dispuse sau acceptate in rezolvarea acestor


litigii;
- expertize contabile in cauze penale dispuse sau acceptate in rezolvarea unor as-
pecte civile atatate acestor litigii;

- expertize contabile in cauze comerciale dispuse sau acceptate in rezolvarea aces-


tor litigii;
- expertize contabile in cauze fiscale dispuse sau acceptate in rezolvarea acestor
litigii;
- alte categorii de expertize contabile judiciare dispuse de organele in drept sau
extrajudiciare solicitate de clienli.

ExempluliluslralivST

Care sunt normele de bazi aplicabile misiuniide expertizd


contabili?

Rispuns:

Normele de bazd aplicabile misiunii de expertizd contabild sunt:


- norme de comportament profesional;
- norme de lucru;
- norme de raport.
EXPERIZA CONTABILA

ExemplulilustralivSb

Care sunt aspectele minimale previzute in contractul privind


efectuarea expertizei contabile?

Rispuns:

contractul privind efectuarea expertizei contabile trebuie s6 cuprindd cel pulin:


- ' pdrlile contractante;
- obiectulcontractului;
- obiectiveleexpertizei contabile;
- materialuldocumentar;
- locul 9i data depunerii raportului de expertizd contabild;
- onorariul;
- clauze privind confidenlialitatea informaliilor privitoare la expertiza contabilS.

Exempluliluslraliv59

intocmili o notd de fundamentare a suplimentirii avansului de


onorariu.

Rdspuns:

Noti de fundamentare a bugetului de timp alocat


pentru intocmirea raportului de expertizd contabil6 judiciari
in dosarul nr.

Nr. Denumire operaliune Ore Lei/ori Total


crt. alocate
1 Deplasare instanli studiere acte dosar

2 Convocare pirli
3 Deplasdri (ore-convoca re, aviz CECCAR)

4 Combustibil
5 Redactare raport
Ghid pentru pregatirea candida,tilor la examenul de aptitudini

Nr. Denumire operaliune Ore Lei/ori Total


crt. alocate

6 Materiale consumabile, taxe


coresponden!5, telefon, regie

7 Studiu legislalie

8 Consultare expert consilier

9 Altele

Total

Expert contabil desem nat,

Exemplul iluslraliv 40

Care este modalitatea de delegare gi supraveghere a lucririlor


privind expertizele contabile?

Rispuns:

Efectuarea lucrdrilor privind expertizele contabile judiciare nu poate fi delegatd altor


persoane de cdtre experlii contabili numili/desemnali la cererea pirlilor sau din oficiu
9i nici de cdrre experlii contabili consilieri ai pdrlilor/recomandali de
pir1i. in cazul
expertizelor contabile extrajudiciare, expertul contabil poate delega executarea unor
lucrdri asistenlilor sau colaboratorilor sii, pdstrdndu-gi rdspunderea finali pentru con-
!inutul gi concluziile raportului de expertizb contab'ila extraiudictari.

- Exern pl I llusf,ralliv 4l
Exem|ultau9T,raav
u 41

contabilin misiunea de
Care sunt obligaliile expertului
expertizd contabild conform Codului de proceduri civild?

Rispuns:

Expertul are obligalia de a se prezenta in fala organelor de urmdrire penali sau a in-
-
stanlei de judecati ori de c6te ori este chemat 9i de a-giintocmi raportul de expertizd cu
respectarea termenului-limitd stabilit in ordonanla organului de urmdrire penald sau
EXPERTIZA CONTABILA

in incheierea instan!ei. Termenul-limitd din ordonan!5 sau incheiere poate fi prelungit,


la cererea expertului, pentru motive intemeiate, fdrd ca prelungirea totald acordatd sd
fie mai mare de gase luni. int6rzierea sau refuzul nejustificat de efectuare a expertizei
atrage aplicarea unei amenzi judiciare, precum 9i rdspunderea civi16 a expertului sau a
instituliei desemnat(e) sd o efectueze pentru prejudiciile cauzate.

Exemplulilusl,;raliv 42

Prezentali procedura de inlocuire a expertului contabil.

Rdspuns:

Expertul poate fi inlocuit dacd refuzd sau, in mod nejustificat, nu finalizeazit raportul de
expertizd pdnd la termenul fixat. inlocuirea se dispune prin ordonan!5 de cdtre organul
de urmdrire penalS sau prin incheiere de citre instantd, dup6 citarea expertului, ;i se
comunici asocialiei sau corpului profesional de care aparline acesta.
Expertul este, de asemenea, inlocuit atunci cdnd este admisd declaralia sa de ablinere
sau cererea de recuzare ori in cazul in care se afl5 in imposibilitate obiectivd de a
efectua sau de a finaliza expertiza.

Expertul inlocuit trebuie, sub sancliunea prevdzutd la art. 283 alin. (4) din codul de
procedurd civil6, republicat, cu modificdrile gi completirile ulterioare, s6 pund de in-
datd la dispozilia organului judiciar toate actele sau obiectele incredinlate, precum
gi observagiile cu privire la activitSlile desfSgurate p6nd la momentul inlocuirii sale.
Expertul are obligalia de a se prezenta in fala organelor de urmdrire penald sau a in-
stanteide judecatd oride c6te orieste chemat gide a-giintocmi raportulde expertizd cu
respectarea termenului-limitd stabilit in ordonanla organului de urmdrire penalS sau
in incheierea instan!ei.Termenul-limitd din ordonanli sau incheiere poate fi prelungit,
la cererea expertului, pentru motive intemeiate, fard ca prelungirea totalS acordatd s6
fie mai mare de gase luni. int6rzierea sau refuzul nejustificat de efectuare a expertizei
atrage aplicarea unei amenzi judiciare, precum 9i rdspunderea civilS a expertului sau a
instituliei desemnat(e) sd o efectueze pentru prejudiciile cauzate.

Exemplulilustrativ 43

Ce demersuritrebuie sd intreprindi experlii contabili pentru a fi


inscri;i pe listele Grupului experlilor judiciari (GEJ)?
Ghid pentru pregdtirea candida;ilor Ia examenul de optiatffi t
I
Rdspuns: t

inscrierea expertilor contabili in GEJ se face la cererea acestora dacd indeplinesc ctF
mulativ urmitoarele condilii:
a) au calitatea de expert contabil, dobdnditd in condiliile legii, sunt inscrigi in Tabloul
Corpului, cu viza la zi, gi au statut de membri activi;
b) au depus cererea de inscriere pentru suslinerea testului gi inscrierea in GEJ la se-
diulfilialei Corpuluiin a cdrei razi teritorialS igiau domiciliul experlii, in termenele
prevdzute in norme 9i insogitd de opliunile personale privind specializdrile pentru
care considerd cd au competenla necesard sd efectueze expertize contabile ju-
diciare;
c) au promovat testul de verificare a cunottinlelor privind regulile procedurale de
efectuare a expertizelor contabile judiciare, privind noliuni de doctrind gi deonto-
logia profesiei contabile 9i legislalia financiar-contabild, organizat in acest scop la
nivelul fi lialei CECCAR;
d) se bucuri de o moralitate ireprogabild.
La cerere, pot fi exceptate de la suslinerea testului urmdtoarele categorii: lectorii abi-
litaqi de Corp pe specialitSlile expertizd contabild, respectiv standarde profesionale,
experlii contabili absolvenli ai facultdlilor de drept sau cu mastere in acest profil, cadre
didactice universitare pentru disciplinele de contabilitate sau finanfe. Cei in cauzd vor
depune la filiale copii ale documentelor doveditoare.

Examplul ilustraliv 44

Prezentali procedura de plati a onorariuluiin cauzele penale, in


cauzele privind infracliuni prevdzute in Codul penal sau in legi
speciale, prin care a fost prejudiciat avutul public.

Rdspuns:

Onorariile stabilite pentru expertizele contabile dispuse din oficiu in cursul procesului
penal, conform art.'116,124 5i 125 din Codul de procedu16 penald, cu modificdrile
qi completdrile ulterioare, in cauzele privind infracliuni prevdzute in Codul penal, cu
modificirile;i completdrile ulterioare, sau in legi speciale prin care a fost prejudiciat
avutul public vor fi avansate de la bugetul de stat prin bugetele Ministerului Justiliei,
Ministerului Public sau Ministerului lnternelor 5i Reformei Administrative, dupd caz,
urmSnd ca sumele sd fie recuperate de la persoanele vinovate la pronunlarea hoti16rii
judecdtore;ti defi nitive.
FXPERTIZA CONTABILA

Exemplul lluslraliv 45

Prezentali documentarea lucrdrilor de expertizd contabilS.

Rispuns:

Documentarea lucrdrilor de expertizd contabild are un caracter particular 9i se limi-


teazd strict la ceea ce este necesar pentru a rdspunde la obiectivele (intrebdrile, punc-
tele)fixate expertului contabil/experlilor contabili de cdtre organulin drept si dispund
expertiza contabild judiciard, prin incheiere (in,dosarele civile) sau prin ordonan!5 a
organului de urmdrire penald ori incheierea instanlei (in dosarele penale), sau la obiec-
tivele contractului privind expertiza contabili extrajudiciarS.
Dacd obiectivele (intrebdrile, punctele) la care trebuie si rispundi expertiza contabild
vizeazd constatirile consemnate in acte de control fiscal, gestionar sau de alti naturd,
efectuate de organe abilitate, expertul contabil trebuie sd studieze actele de control
cel puqin sub aspectul conlinutului gi alintinderii controlului, precum 9i al modului de
stabilire a rdspunderilor persoanelor implicate. in cazul in care s-au intocmit mai multe
acte de control in aceeagi cauzd, ajungdndu-se la concluzii diferite, expertul contabil
trebuie sd studieze fiecare act de control in parte, aritdnd fundamentat cauzele care
au condus la concluzii diferite 5i pozilia sa fa15 de aceste concluzii.

ln demersul siu, este indicat ca expertulcontabilcare a ajuns la concluziifundamentate


diferite fald de organul de control si ia contact cu acesta pentru a-gi elucida toate as-
pectele pe care le implicd efectuarea unei expertize contabile de calitate. Contactul
9i consultarea organului de control nu il obligi pe expertul contabil sd ajun96
la un
punct de vedere comun, ci doar la motivarea opiniilor diferite, care trebuie inserati in
raportul de expertizd contabilS.

Exemplul lluelraliv 46

lntocmili un model de cerere de aminare a judecirii


cauzei deoarece la convocare nu s-au prezentat pdrlile, iar
documentele existente la dosarul cauzei sunt insuficiente
pentru realizarea obiectivelor.

Rdspuns:

Un model de cerere de amdnare a judecdrii cauzei deoarece la convocare nu s-au pre-


zentat pirlile, iar documentele existente la dosarul cauzei sunt insuficiente pentru rea-
lizarea obiectivelor este urmdtorul:
Ghid pentru pregdtirea candidayilor la examenul de aptitudini

Expert contabil
Carnet nr.
Adresa

Cdtre,
(instanla care a dispus efectuarea expertizei contabile judiciare)

Dosar nr.
Complet
Termen

Domnule Pre;edinte,

Subsemnatul(a) domiciliat(d) in
cu sediul in in calitate de expert contabil numit/desemnat in
dosarul nr. aflat pe rolul rn cauza ce are ca
obiect formulez
prezenta

Cerere de aminare a judecirii cauzei

Deoarece procedura de convocare a pdrlilor implicate in dosarul mai sus menlionat a


fost indeplinitd (ata;ez convocdrile gi copiile recipiselor de convocare), dar nicio parte
nu s-a prezentat, iar documentele existente la dosarul cauzei sunt insuficiente pentru
rezolvarea obiectivelor stabilite prin incheierea de 9edinq6,

Deoarece termenul de judecati este foarte scurt, mi vdd in imposibilitatea intocmirii


raportului de expertizd contabili judicia16, drept pentru care vi solicit si incuviin!a!i
cererea formulatd de subsemnatul(a) ;i sd dispuneli fixarea unui nou termen de ju-
decatS.

itt oRtpt:
imiintemeiez prezenta pe dispoziliile art.82 din Codul de procedurd civili, republicat,
cu modificdrile 9i completdrile ulterioare.

Expert contabil nu mit/desemnat,

Exempluliluslraliv 47

CAnd se procedeazd la efectuarea expertizei la fala locului?

Rdspuns:

Dacd pentru expertizd este nevoie de o lucrare la faqa locului sau sunt necesare ex-
plicaliile pir1ilor, aceasta nu poate fi fdcutd dec6t dupd citarea pirlilor prin scrisoare
EXPERTIZA CONTABILA

recomandate cu conlinut declarat 9i confirmare de primire, in care li se vor indica ziua,


ora 9i locul unde se va face lucrarea. Citalia, sub sancliunea nulitdlii, trebuie comunicatd
pdrgilor cu cel pulin cinci zile inaintea termenului de efectuare a lucrdrii. Confirmarea
de primire va fi atagatd raportului de expertizS.
Pdrgile sunt obligate sd ii ofere expertului orice lSmuririin legiturd cu obiectul lucrdrii.
in cazul in care una dintre pirli opune rezisten!5 sau impiedicd in orice alt mod efec-
tuarea lucrdrii, instanla va putea socoti ca dovedite afirmaliile ficute de partea adversd
cu privire la imprejurarea de fapt ce face obiectul lucrdrii, in contextul administrdrii
tuturor celorlalte probe.
Cheltuielile efectuate cu expertiza p6ni la data refuzului vor fi suportate de partea
care s-a opus efectudrii acesteia. in mod exceplional, atunci c6nd aflarea adevdrului in
cauzd este indisolubil legatd de efectuarea probei cu expertizd tehnicd, instanla va au-
toriza folosirea forlei publice in scopul efectudrii expertizei, prin incheiere executorie
pronunlat5 in camera de consiliu, dupd ascultarea pdrlilor.

Exemplulilustraliv 4b

Din ce se compune materialul documentar pe care il poate


studia expertul contabil numit sd efectueze o expertizd
contabilS judiciard in cauzele civile?

Rdspuns:

Materialul documentar pe care il poate studia expertul contabil numit sd efectueze o


expertizi contabilS judiciari in cauzele civile
se compune din:
- dosarul cauzei in care s-a dispus expertiza contabild judiciarS;
- documentele justificative gi registrele contabile aflate in p6strarea pirlilor impli-
cate in procesuljustiliar sau in arhivele terlelor persoane care au vreo legdturd cu
obiectivele expertizate;
- procesele-verbale intocmite de organele de control abilitate, aflate atit in posesia
acestora, cdt gi in posesia persoanelor juridice 9ilsau fizice controlate care au vreo
legituri cu obiectivele expertizate;
- alte materiale documentare, cum ar fi legislalia ;i reglementirile referitoare la
obiectivele expertizei."

Care este procedura ce trebuie urmatd in cazul in care expertul


contabil constati ci in aceea;i cauzd a mai fost efectuatd o
expertizi contabilS judiciarS cu aceleagi obiective, dar cu
concluzii diferite?
Ghid pentru pregdtirea candidagilor la examenul de aptitudini

Rdspuns:

Dacd a maifost efectuatd o altd expertizi contabilS cu acelea;i obiective gi expertul


contabil, in demersul sdu, a ajuns la concluzii diferite, este indicat ca acesta sd il con-
tacteze pe expertul care a depus raportul anterior pentru a elucida toate aspectele pe
care le implici efectuarea expertizei contabile.

Examplul ilustrativ 50

intocmili un model de cerere de am6nare a judecdrii cauzei


deoarece termenul de depunere a raportului de expertizd
contabili judiciarS este prea scurL iarintinderea expertizei
conform obiectivelor se face pe tapte ani.

Rispuns:

Un model de cerere de am6nare a judecdrii cauzei deoarece termenul de depunere


a raportului de expertizd contabilS judiciari este prea scurt, iar intinderea expertizei
conform obiectivelor se face pe gapte ani este urmdtorul:

Expert contabil
Carnet nr.
Adresa

Cdtre,
(instanla care a dispus efectuarea expertizei contabile judiciare)

Dosar nr. /
Complet
Termen

Domnule Presedinte,

Subsemnatul(a) domiciliat(i) in
cu sediul in in calitate de expert contabil numit/desemnat in
dosarul nr. aflat pe rolul in cauza ce are ca obiect
formulez prezenta

-
Av6nd in vedere.r r,:J;.0;::"j,ilffi:ffi1u.",n
- indeplinitd
menlionat a fost pdrfile -
prezentat
dosarur mai sus
gi au foarte multe documente care vin in
FXPERTIZA CONTABILA

suslinerea rdspunsurilor la obiectivele stabilite de instanld, obiective ce se intind pe o


perioadd de.gapte ani, iar termenul fixat de instanld pentru depunerea raportului este
stabilit pentru data de (o lund de la data numirii).

Pentru cele prezentate mai sus, vd solicit sd incuviinlali cererea formulati de subsem-
natul(a) 5i sd dispuneti fixarea unui nou termen de judecatd.

Expert contabil numit/desemnat,

Exemplu| ilustrativ 51

Care sunt normele de comportament profesional specifice


misiunilor privind expertizele contabile?

Rdspuns:

Normele de comportament profesional specifice misiunilor privind expertizele conta-


bile sunt urmitoarele:
- independengaexpertuluicontabil;
- competenla expertului contabil;
- calitatea expertizelorcontabile;
- secretul profesional gi confidenlialitatea expertului contabil;
- acceptarea expertizelorcontabile;
- responsabilitatea efectudrii expertizelor contabile.

Exenr plu I ilust raliv 52

C6nd se intocme;te suplimentul de expertizd contabile


judiciarS?

Rispuns:

Atunci c6nd organul de urmirire penali sau instanla constatd, la cerere sau din oficiu,
ci expertiza nu este completi, iar aceastd deficienld nu poate fi supliniti prin audierea
expertului, acesta/aceasta dispune efectuarea unui supliment de expertizd de cdtre
acelagi expert. Dacd nu este posibili desemnarea aceluiagi expert, se dispune efectua-
rea unei alte expertize de cdtre un alt expert.
Ghid pentru pregdtirea candida;ilor la exomenul de aptitudini

ExempluliluslralivSS

Ce cuprinde dosarul de lucru alexpertului contabil numit sd


efectueze un raport de expertizd contabild judiciari?

Rdspuns:

Dosarul de lucru al expertului contabil, in ceea ce privegte documentarea expertizelor


contabile, trebuie si cuprindd, dupi caz:
- incheierea instanlei (in cauze civile), ordonanla organului de urmdrire penali sau
incheierea instanlei (in cauze penale) ori contractul privind efectuarea expertizelor
contabile extrajudiciare;
- raportul de expertizd contabilS - exemplarul expertului contabil care justificd in-
deplinirea misiunii;
- eventuala corespondenli, rdspunsurile la obiecliunile pirlilor sau suplimentele
de expertizd contabild solicitate de orgariele in drept care au dispus efectuarea
expertizei contabile;
- eventualele note personale ale expertului contabil redactate in timpul efectudrii
expertizei contabile, cum ar fi note scrise in urma unor interviuri sau declaralii ver-
bale, necesare fie redactdrii raportului de expertizd contabild, fie urmdririi buge-
tului de timp gi decontdrii lucrdrilor de expertizd contabilS cu beneficiarii acestora,
gi alte documente.

Exemplulilustraliv 54

Prezentati dispunerea expertizelor contabile judiciare in cauze


civile.

Rdspuns:

Expertizele contabile judiciare pot fi dispuse numai de cdtre organele indreptdlite de


lege pentru administrarea probei cu expertiza contabile. Numirea sau incuviinlarea
expertului contabil/experlilor contabili, la cerere (a pdrlilor) sau din oficiu, respectiv la
recomandarea pdrlilor, se poate face numai de organul in drept sd dispund adminis-
trarea probei cu expertiza contabili.

lnstangele de drept civil, atunci c6nd considerd necesar si cunoascd pdrerea unor
ex-
perli contabili, pot numi, la cererea pdrlilor sau din oficiu, unul sau trei experli contabili
prin incheierea instan!ei, care trebuie sa cuprindd:
EXPERTIZA CONTABILA

numele expertuluicontabil/experlilor contabili numit (numili) din oficiu sau la ce-


rerea parlilor in proces;
obiectivele (intrebdrile, punctele) asupra cdrora expertul contabil/experlii conta-
bili numit (numi!i) urmeazd sA se pronun!e. Obiectivele expertizei contabile tre-
buie sd fie formulate de instanlS concis, fdrd echivoc gifdrd a se solicita expertului
contabil/experfilor contabili numit (numi!i) sd se pronunle asupra incadrdrilor ju-
ridice ale faptelor supuse judecilii;
termenul in care trebuie sd se efectueze expertiza contabilS, !inandu-se seama de
faptul cd raportul de expertizd contabilS trebuie depus la instanla care a dispus-o
cu 10 zile inainte de termenul de judecatd sau in termenul micaorat stabilit de
instanlS pentru cazurile urgente. Dacd termenul inilialfixat de instanld pentru de-
punerea expertizei contabile judiciare este considerat de cdtre expertul contabil
sau experlii contabili numit (numili) ca fiind inadecvat (prea scurt), el este indrep-
tAlitlei sunt indrept;lili sd solicite, in scris gi motivat, instanlei un termen adecvat,
minim necesar pentru efectuarea unei expertize contabile judiciare de calitate;
onorariul provizoriu al expertului contabil gi, daci este cazul, avansul pentru cheltu-
ielile de deplasare. Plata expertului contabil sau experlilor contabili numit (numili)
trebuie sd fie remuneratorie. Dacd expertul contabil sau experlii contabili numit
(numili) pentru efectuarea expertizei contabile judiciare consideri onorariul sta-
bilit de instanld neremuneratoriu, el este indreptelit/ei sunt indreptelili si solicite
instanlei mdrirea acestuia, motivat, in funclie de lucrarea executate, insd numai
dupd depunerea raportului, a rdspunsului la eventualele obiecliuni sau a raportu-
lui suplimentar, dupi caz.

Exemplul iluslralivSS

La inscrierea in Grupului experlilor judiciari (GEJ), expertul


contabiltrebuie si completeze o listi de opliuni. Care sunt
specializdrile pentru care expertul contabil poate opta?

Rdspuns:

Specializdri16 pentru care expertul contabil poate opta la inscrierea in GEJ sunt:
- societSlicomercialegialteentitdlieconomice;
- institulii de credit gi institulii financiare nebancare;
- societdgide asigurare gi alte entitili din domeniulasigurdrilor;
- societSli de investiliifinanciare gialte entitSli de valori mobiliare, pensiifacultative
5i fonduri de pensii administrate privat;
- institulii publice;
- organizalii non-profit, inclusiv asocialii de proprietari;
Ghid pentru pregdtirea candida;ilor la examenul de aptitudini

drepturi salariale, pensii, activitili independente gi alte activitSli privind persoa-


nele fizice;
gestionarea fondurilor comunitare;
fiscalitate.

Exemplu| ilustraliv 56

Clasificali expertizele contabile dupi natura juridicS.

Rdspuns:

in funclie de natura juridica, expertizele contabile se clasificd in:


- expertize contabile civile;
- expertize contabile penale;
- expertizecontabileextrajudiciare.

Exemplul iluslraliv 57

Care este rdspunderea experlilor contabiliin misiunea de


expertizd contabi16?

Rispuns:

Avdnd in vedere importanla gi implicaliile pe care le pot avea expertizele contabile, ^m


special cele judiciare, asupra soluliondrii cauzelor in care sunt dispuse, experlii con-
tabili au obligalia legali gi moralS de a-gi desf6gura activitatea cu o deosebit5 obiec-
tivitate, de a da dovadd de o linutd eticd gi profesionali deosebitS.ln caz contrar, acef
tia iti pot atrage asupra lor:
- raspundereadisciplinard;
- rdspundereacontravenlionale;
- rdspunderea penali;
- rdspunderea civilS.

Exemplu| ilustrativ 50

C6nd este obligat expertul contabil numit/desemnat sd


procedeze la convocarea pirgilor in cauzele penale?
EXPERTIZA CONTABILA

Rispuns:

in procesele penale, expertul contabil poate lua legdtura cu inculpalii numai cu in-
cuviinlarea 9i in condiliile stabilite de organul de urmdrire penald sau de instanla de
judecatd. in acest caz, informaliile gi explicaliile primite de expertul contabil in con-
tactele sale cu p6rlile implicate in cauza respectivd trebuie sa rdmdnd confidenliale.

Exemplul ilustraliv59

Cum trebuie sd procedeze expertul contabil atunci cdnd este


solicitat si intocmeascd un raport de expertizi contabili
extrajudiciari?

Rdspuns:

Atunci c6nd expertul contabil este solicitat de un client sd intocmeasc6 un raport de


expertizd contabild extrajudiciari, acesta va proceda astfel:
o Se va prezenta la client 9i va stabili impreuni cu acesta obiectivele la care trebuie
si rdspundS.
r incheia cu clientul un contract privind intocmirea raportului' Contractul
privind
Va
pulin:
efectuarea expertizei contabile extrajudiciare trebuie s5 cuprindS cel
- pdrlilecontractante;
- obiectulcontractului;
- obiectivele expertizei contabile;
- materialuldocumentar;
- locul 5i data depunerii raportuluide expertizd contabilS;
- onorariul;
- clauze privind confidenlialitatea informaliilor privitoare la expertiza contabil6.
o Va colecta toate documentele necesare in realizarea obiectivelor.
o Li final, va preda clientului raportul de expertizd contabild extrajudiciard insolit
de factura de onorariu, aga cum a fost stabilit prin contract, precum 9i chitanla afe-
rentd.

iluslraf'iv
u I ilu
Exem pl ul 60

Defi nili expertiza contabild judiciarS.


Ghid pentru pregdtirea candidayilor la examenul de aptitudini

Rispuns:

Expertiza contabil6 judiciard este expertiza contabili dispusi de instanlele de judecatS,


organele penale sau alte organe cu atributiijurisdiclionale, din oficiu ori acceptatd la
cererea pirlilor in fazele de instrumentare gilsau de judecatd ale unor cauze civile sau
penale.

Exemplul iluslraliv 61

Care sunt drepturile expertuluicontabilin misiunea de


expertizd contabili conform Coduluide proceduri civild?

Rdspuns:

Drepturile expertului contabilin misiunea de expertizd contabi16 conform Codului de


procedurd civild, republicat, cu modificirile;i completirile ulterioare, sunt urmdtoarele:
o Expertul are dreptul de a refuza efectuarea expertizei pentru acelea;i motive pen-
tru care martorul poate refuza depunerea mdrturiei.
o Expertul are dreptul si ia cunogtinld de materialul dosarului necesar pentru efec-
tuarea expertizei.
o Expertul ii poate cere lSmuriri organuluijudiciar care a dispus efectuarea experti-
zei cu privire la anumite fapte ori imprejurdri ale cauzei ce trebuie evaluate.
o Expertul poate cere ldmuriri pdrlilor gi subieclilor procesuali principali, cu incu-
viinlarea gi in condiliile stabilite de organele judiciare.
e Expertul are dreptul la un onorariu pentru activitatea depusd in vederea efectudrii
expertizei, pentru cheltuielile pe care ar trebui sd le suporte sau le-a suportat pen-
tru efectuarea expertizei. Cuantumul onorariului este stabilit de organele judiciare
in funclie de natura gi complexitatea cauzei 9i de cheltuielile suportate sau care
urmeazi a fi suportate de expert. Dacd expertiza este efectuatd de institulia me-
dicolegald ori institutul sau laboratorul de specialitate, costul expertizei este sta.
bilit in condiliile prevdzute de legea speciald.
o Expertul poate beneficia qide mdsuride proteclie,in condi{iile prevdzute la art. 125
din Codul de procedurd civila, potrivit cdruia, in cazul in care existd o suspiciune
rezonabild cd viala, integritatea corporald, libertatea, bunurile sau activitatea pro-
fesionalS a martorului ori a unui membru de familie al acestuia ar putea fi puse
in pericol ca urmare a datelor pe care le furnizeazd organelor judiciare sau a de-
claratiilor sale, organul judiciar competent ii acordd acestuia statutul de martor
ameninlat gi dispune una ori mai multe dintre misurile de proteclie prevdzute la
art.126 sau 127 din Codul de proceduri civild.
EXPERTIZA CONTABILA

Exern plu| ilustrat iv 62

Din ce se compune materialul documentar pe care il poate


studia expertul contabil numit sd efectueze o expertizi
contabild judiciari in cauzele penale?

Rispuns:

Materialul documentar pe care il poate studia expertul contabil numit sd efectueze o


expertizd contabilS judiciard in cauzele penale se compune din:
- dosarul cauzei in care s-a dispus expertiza contabili judiciarS;
- documentele justificative gi registrele contabile aflate in pdstrarea pdrlilor impli-
cate in procesuljustiliar sau in arhivele terlelor persoane care au vreo legdturd cu
obiectivele expertizate;
- procesele-verbale intocmite de organele de control abilitate, aflate atat in posesia
acestora, cdt;i in posesia persoanelor juridice gilsau fizice controlate care au vreo
leg6tu16 cu obiectivele expertizate;

- alte materiale documentare, cum ar fi legislagia gi reglementdrile referitoare la


obiectivele expertizei.
ln cazul expertizelor contabile dispuse in dosarele penale, expertul contabil are dreptul
si ia cunogtin!5 de conlinutul dosarului penal numai cu incuviinlarea organului de
urmdrire penalS sau a instanlei de judecatd, ciruia/cdreia expertul contabil este in-
dreptd1it si ii ceard limuririin legdturd cu faptele sau imprejurdrile cauzei. Pdrlile im-
plicate in dosarele penale ii pot da explicaliile necesare expertului contabil numai cu
incuviinlarea giin condiliile stabilite de organul de urmirire penali sau de instanla de
judecatd.

Exemplul iluslraliv 63

Care este calitatea pirlilor in expertizele contabile judiciare,


in funclie de natura 9i fazele procesuluijudiciar in procesele
penale?

Rdspuns:

ln funclie de natura gi fazele procesuluijudiciar in procesele penale, calitatea pdrlilor


in expertizele contabile judiciare este urmdtoarea:
Ghid pentru pregdtirea candida;ilor la examenul de aptitudini

Nr. Faze procesuale Calitatea pdrlilor procesuale


crt.
1 Sesizarea organelor de urmdrire Petilionar (denunlitor) gi invinuit
penalS

2. Proces penal lnculpat, parte vitdmat6, parte


responsabild civilmente, dupd caz

Exemplu| iluslrativ 64

Ce trebuie sd cuprindi Capitolul I - lntroducere al raportului de


expertizd contabild?

Rdspuns:

Capitolul I - lntroducere al raportului de expertizd contabil5 trebuie sd cuprindd cel


pulin urmetoarele paragrafe:
o paragraful de identificare a expertului contabil/experlilor contabili nominalizat
(nominalizati) pentru efectuarea expertizei contabile, care trebuie sd cuprindi in-
formalii cu privire la numele gi prenumele expertului contabil / expergilor conta-
bili, numdrul carnetului de expert contabil gi secliunea din Tabloul Corpului. in
acest paragraf se includ gi datele de identificare ale experlilor contabili consilieri ai
pirlilor/recomandali de pdr1i, dacd este cazul. Dacd sunt mai mulli experqi conta-
bili consilieri ai pdrlilor/recomandali de pdrgi, acestea se repetd pentru fiecare
dintre ei;
o paragraful de identificare a organului care a dispus efectuarea expertizei conta-
bile judiciare sau a clientului care a solicitat efectuarea expertizei contabile extra-
judiciare. in acest paragraf se menlioneazS:
- in cazul expertizelor contabile judiciare: actul care a stat la baza numirii ex-
pertului/experlilor, respectiv incheierea instantei (in cazurile civile) sau ordo-
nanla organelor de urmdrire penald ori incheierea instanlei (in cazurile pena-
le), cu menlionarea datei acestuia, denumirea 9i calitatea procesualS a p6r1i-
lor, domiciliul sau sediul social al acestora, numirul 9i anul dosarului si natura
acestuia (civil sau penal);
- in cazul expertizelor contabile extrajudiciare: denumirea clientului, domici-
liul sau sediul social al acestuia, numirul ;i data contractului in baza cdruia
se efectueazd expertiza contabilS solicitati gi numdrul gi anul dosarului, dacd
este cazul;
r paragraful privind identificarea imprejurdrilor gi circumstanlelor in care a luat nag-
tere litigiul in care s-a dispus efectuarea expertizei contabile judiciare sau con-
textul in care a fost contractatd expertiza contabila extrajudiciarS;
EXPERTIZA CONTABILA

oparagrafulprivindidentificareaobiectivului/obiectivelorexpertizeicontab,!"j"qi-
expertizei contabile.extrajudiciare' ln
ciare, formulareu oli"ctiuului/obiectivelor
formularea obiectivului/obiectivelor exper-
cazul expertiretor contabile judiciare,
acestuia/acestora in incheierea
tizei contabile se preia ad litieram din formularea penald sau
instanlei (in cauze .t'f in ordonanla organelor de urmdrire
"i, '"tp"ttiv
incheiereainstanlei(incauzepenale).lncazulexpertizelorcontabileextrajudi-
din contract;
acestora trebuie sd fie cea
ciare, formularea obiectivului/obiectivelor
oparagrafulprivindidentificareadateisauperioadeigialoculuiincares-aefectuat
contabile dispuse de organele in drept'
expertiza contabild. in cazul expertizelor
incauzecivile,trebuieefectuat;citareapS4ilorprinscrisoarerecomandatacu
declarat confirmare de primire in
.ur" ," vor menliona ziua, ora 5i locul
conlinut 5i
inceperii lucrdrilor expertizei contabile;
oparagrafulprivindidentificareamaterialuluidocumentarcareareolegiturdcau-
contabile gi care a stat la baza intocmirii
zald cu obiectivul/obiectivele expertizei
raportuluideexpertizScontabild.Materialuldocumentarnominalizatinacest
paragraftrebuiesdfiestrictadecvatnecesitdlilordedocumentareaobiectivelor
ln acest paragraf trebuie incluse
expertizei contabil; judiciare sau extrajudiciaie. expertizei
care au stat la baza efectuSrii
gi legislalia gi atte reitementSri specifice
contabile;
oparagrafulprivindidentificareadateisauperioadeiincares-a,redactatraportul
expresd dacd s-au t:' :f":l"l]::T:.t'::
de expertizd contabili, cu menlionarea
(aceleagi obiective). De asemenea' tn
expertize contabile av6nd aceiaSi obiectiv
acestparagraftrebuiesSsemenlionezedacis-aufolositlucrSrilealtorexperli
interesate in ex-
(contabili, a"nn,.t precum gi problemele ridicate de pdrlile
"ilj,
pertizd exptica,tiile iui" O" acestea in timpul
efectuirii expertizei;
9i
oparagrafulprivindidentificareadateiinilialep6n6lacareraportuldeexpertizScon-
de prelungire
eventualelor perioade
tabili trebuia o"puriu beneficiar 5i indicarea
faladetermenulinifial,incuviinlatesaunudeinstanlSsauprinacteadilionalela
contractul ini!ial.

Exemplul iluslraliv 65
i

in ce condilii poate fi recuzat expertul contabil?

Rispuns:

ExperliicontabilipotfirecuzalipentruaceleaSimotivecagijudecdtorii.Recuzareatre-
motivul ei existS
numirea expertului, dacd
buie fie cerutS in termen de cinci zile de la
sd
va curge de la data la care s-a ivit motivul
la aceastS dat6. in celelalte cazuri termenul
pdrlilor 5i a expertului'
de recuzare' Recuz6rile se judeci cu citarea
Ghid pentru pregdtirea candidasiror
ra examenur de.aptitudini

Exemplulilustrativ 66

Care este structura raportului de


expertizd contabild?

Rdspuns:

Raportul de expertizi contabild este


structurat pe trei capitole:
- Capitolull-lntroducere;
- Capitolul ll - Desfdsurarea expertizei contabile;
- Capitolul lI - Conctuzii.

Exemplulilustrativ G7

ce documente depune expertur contabir


numit/desemnat
la Biroul localde expertize cu ocazia
finalizdrii raportului de
expertizi contabilA judicia16?

Rdspuns:

Expertul contabir trebuie sd depund ra


Birour rocar de expertize urmdtoarere:
- raportul de expertizd contabird judiciari (insogit,
dacd este cazur, 9i de opiniire se_
parate) semnat gi parafat pe fiecare
fird de cdtre toli experlii contabiri impricaliin
efectuarea raportului, av6nd viza auditului
;i de calitate;
- factura emisi cdtre Birour rocar de expertize,
care cuprinde onorariur provizoriu
incuviin{at de instanli, din care se reline
impozit ra sursd in procent de"roo/o;
- decontuldecheltuieli;
- dacd este cazul, solicitarea majoririi
onorariuluiinsolitd de nota de fundamentare.

Exemplulilustrativ 60

procedeele pe care le urmeazd


ia-re lunt auditorii de calitate
in indeplinirea atribuliiloi ce le revin privitor
la expertiza
contabild judiciard?

Rdspuns:

in indeplinirea acestor atribulii, auditorii


de caritate vor proceda astfer:
EXPERTIZA CONTABII A

Studiaz5 raportul de expertizS, urmirind daci:


- in elaborarea lucrdrii, experlii contabili autori au respectat in totalitate preve-
derile Standardului profesional nr. 35: Expertizele contabile;
- obiectivele stabilite au fost tratate corespunzdtor, iar r6spunsurile date au fost
suslinute prin acte gi documente care au legdturd cu cauza;

- autorii lucrdrii nu s-au indepartat de gtiinla contabilitilii, proced6nd la inca-


drdri juridice ale faptelor sau la efectuarea de operaliuni ;i lucrari care presu-
pun alte cuno$tinle dec6t cele contabile;

- autorii lucrdrii au respectat prevederile Codului etic nalional al profesionigtilor


contabili;
- rdspunsurile la intrebdri / concluziile sunt suslinute de prevederi legale sau de
reglementdrile in domeniu.
Analizeazd opiniile separate sau, dacd este cazul, rapoartele experlilor contabili
consilieri ai pdrlilor, urmdrind aceleagi obiective ca in cazul raportuluide expertizS.
verificd starea de independenlS a expertului contabil in raport cu cauza gi man-
datul primit pe baza declaraliei date pe propria rdspundere gi semnate de expertul
contabil. Declaragia se apostileazi de auditorul de calitate cu mentiunea,,datd in
fala noastrS'i

Exemplu| iluslrativ 69

Prezentali principalele trisdturi ce particularizeazlexpertiza


contabild extrajudiciarS.

Rdspuns:

Expertiza contabila extrajudiciari:


o Este un mijloc de fundamentare a deciziilor, de conciliere intre partenerii comer-
ciali 5i de afaceri, gi de fundamentare preliminard a actiunilor 5i contestaliilor in
justi!ie.
o Esteactivitatea prin care pdrlile interesate potdob6ndi(in afara actiunilorjudiciare)
lSmuriri de naturi economico-financiard din partea unor profesionigti contabili
independenli, de inaltd probitate gi cu o deontologie profesionald recunoscutd.
o Se axeazd pe cercetarea problemelor (obiectivelor) fixate de solicitant/solicitanli,
dar expertul contabil poate evidenlia 9i probleme (obiective) colaterale, pe care le
considerd relevante in speld.
o Este o activitate contractatd la solicitarea celor care o considerd oportund in acliu-
nile pe care vor sd le tntreprindd.
Ghid pentru pregatirea candida,tilor la examenul de aptitudini

Exemplulilustraliv70

Care este calitatea pdrlilor in expertizele contabile judiciare, in


funclie de natura gi fazele procesuluijudiciar in procesele civile?

Rdspuns:

fn funclie de natura 9i fazele procesuluijudiciar in procesele civile, calitatea pdrlilor in


expertizele contabile judiciare este u rmdtoarea:

Nr. Faze procesuale Calitatea pirlilor procesuale


crt.
1 Judecare in fond Reclamant si p6rdt

2. Apel Apelant 9i intimat

3. Recurs Recurent;i intimat


4. Contestalie in anulare Contestator $i intimat

5. Revizuire Revizuent;i intimat


6. Executare silitd Creditor gidebitor

ExempluliluslralivTl

Prezentali procedura de anulare sau reducere a amenzii


aplicate expertului contabil, conform art.284 din Codul de
proceduri penalS.

Rdspuns:

Conform prevederilor art.284 din Codu{ de procedurd penal6, cu modificirile gi com-


pletdrile ulterioare, persoana amendatd (expertul contabil) poate cere anularea ori re-
ducerea amenzii. Cererea de anulare sau de reducere se poate face in termen de 10 zile
de la comunicarea ordonanlei ori a incheierii de amendare. Dacd persoana amendati
(expertul contabil) justificd de ce nu gi-a putut indeplini obligalia, judecdtorul de drep-
turi 9i libert5li, judecdtorul de cameri preliminari sau instanla de judecati poate dis-
pune anularea ori reducerea amenzii.

Cererea de anulare sau de reducere a amenzii aplicate prin ordonanlS va fi solulionati


de judecStorul de drepturi ;i libertSli, prin incheiere.
EXPERTIZA CONTABILA

Cererea de anulare sau de reducere a amenzii aplicate prin incheiere va fi solulionati


de un alt judecdtor de drepturi gi libertSli, respectiv de un alt judecdtor de cameri pre-
liminard ori de un alt complet, prin incheiere.

Exenrplu I iluslrat iv 7 2

Prezentali drepturile gi obligaliile expertului, ata cum sunt


prevdzute de art. 175 din Codul de procedurd penald.

Rispuns:

Conform prevederilor art.175 din Codul de procedurd penali, cu modificirile 9i com-


pletirile ulterioare:
o Expertul are dreptul de a refuza efectuarea expertizei pentru aceleagi motive pen-
tru care martorul poate refuza depunerea mirturiei'
o Expertul are dreptul sd ia cunogtin!6 de materialul dosarului necesar pentru efec-
tuarea expertizei.
o Expertul poate cere ldmuriri organuluijudiciar care a dispus efectuarea expertizei
cu privire la anumite fapte ori imprejuriri ale cauzei ce trebuie evaluate.
o Expertul poate cere lamuriri pirlilor 9i subieclilor procesuali principali, cu incu-
viinlarea gi in condiliile stabilite de organele judiciare.
o Expertul are dreptul la un onorariu pentru activitatea depusd in vederea efectudrii
expertizei, pentru cheltuielile pe care ar trebui si le suporte sau le-a suportat pen-
tru efectuarea expertizei. Cuantumul onorariului este stabilit de cStre organele
judiciare in funclie de natura ;i complexitatea cauzei gi de cheltuielile suportate
sau care urmeazd a fi suportate de c6tre expert. Daci expertiza este efectuati de
institulia medico-legald ori institutul sau laboratorul de specialitate, costul exper-
tizei este stabilit in condiliile prevdzute de legea speciald.
o Expertul poate beneficia ;i de mdsuri de proteclie, in condiliile prevdzute la art' 125
din Codul de procedurd PenalS.
o Expertul are obligalia de a se piezenta in fala organelor de urmdrire penali sau a
instanlei de judecatd ori de cdte ori este chemat gi de a-gi intocmi raportul de ex-
pertizd cu respectarea termenului-limitd stabilit in ordonanla organului de urmd-
rire penalS sau in incheierea instan!ei. Termenul-limitd din ordonanlS sau inche-
iere poate fi prelungit, la cererea expertului, pentru motive intemeiate, fdrd ca
prelungirea totald acordatd sa fie mai mare de 6 luni.
o int6rzierea sau refuzul nejustificat de efectuare a expertizei atrage aplicarea unei
amenzijudiciare, precum 9i rdspunderea civi16 a expertului sau a instituliei desem-
nate sd o efectueze pentru prejudiciile cauzate.
Ghid pentru pregdtirea candida,tilor la examenul de aptitudini

Exempluliluslrativ73

Cdnd se cer de citre instanf5 ldmuriri sau completdri la raportul


de expertizd contabi16 judiciard?

Rdspuns:

Dacd este nevoie de lSmurirea sau completarea raportului de expertizi contabilS judi-
ciard ori dacd existd o contradiclie intre pdrerile experlilor contabili, instan!a, din oficiu
sau la cererea pdrlilor, le poate solicita experlilor, la primul termen dupi depunerea
raportului, si aducd ldmuriri sau sd il completeze.

CAnd se intocmette raportul de imposibilitate a efectuirii


expertizei contabile judiciare?

Rispuns:

in cazuri cu totul deosebite, expertul contabil/experlii contabili se poate/se pot afla


in imposibilitatea intocmirii unui raport de expertlzd contabilS din cauza inexistenlei
documentelor justificative gilsau a evidenlelor contabile care sd ateste evenimentele
9i tranzacliile supuse expertizdrii.

Exemplu| ilustrativ 75

Care sunt condiliile pe care trebuie


si le indeplineascd o
persoand pentru ocuparea postului de auditor de calitate?

Rispuns:

Condiliile pe care trebuie sa le indeplineascd o persoand pentru ocuparea postului de


auditor de calitate sunt urmitoarele:
- sd fie cetSlean romdn 9i sd aibd domiciliulin Rom6nia;
- si aibi exerciliul drepturilor civile;
- si aibd calitatea de expert contabil gi experientd profesionald de minimum cinci ani;
EXPERTIZA CONTABILA

pregdtirii
s5 beneficieze de pregStire profesionald desdv6r;it5 5i sd facd dovada
sale profesionale continue;
s5 aibd un comportament personal 9i profesional irepro5abil de
la inscrierea in
indepen-
corp p6n5 in prezent 5i s5 corespundd cerinlelor din punctul de vedere al
denlei, al conflictului de interese 9i al celorlalte aspecte etice 9i deontologice;
si fie apt din punct de vedere medical pentru exercitarea funcliei de auditor de
legii.
calitate, aceasta dovedindu-se cu certificat medical eliberat in condiliile

Exemplul iluslra|';ivT6

comentali infracliunea de favorizare a fdptuitorului conform


Codului penal, aplicabili in misiunea de expertizd contabild
judiciard.

Rdspuns:
favori-
Conform prevederilor Codului penal, cu modificdrile 9i completdrile ulterioare'
zarea fSptuitorului reprezintS ajutorul dat fSptuitorului in scopul
impiedicSrii sau in-
greunarii cercetdrilor intr-o cauzd penald, tragerii la r6spundere penalS, executdrii unei
pedepse sau misuri privative de libertate.

Ajutorul dat fdptuitorului se pedepsegte cu inchisoare de la unu la cinci ani


sau cu

amend6.

Expertul contabil poate rdspunde penal ;i pentru alte infracliuni, daci sunt
intrunite
conform prevederilor art' 277
elementele constitutive ale respectivelor infracliuni. Astfel,
penald, de
alin. (3) din codul penal, dezvdluirea, f5r5 drept, de informalii dintr-o cauzd
de legea
cetre expertul contabil judiciar, atunci c6nd aceaste interdiclie este impuse
inchisoare de o lund la un an sau cu amend6'
de procedurd penald, se pedepse;te cu la

Exera pl u I iluslraliv 7 7

Cetrebuie si cuprindi Capitolul ll - Desfdgurarea expertizei


contabileal raportului de expertizd contabili?

Rdspuns:
tre-
Capitolul ll - Desfd;urarea expertizeicontabile al raportului de expertizi contabild
pentru fiecare obiectiv (intrebare) al (a) ex-
buie sd conlind c6te un paragraf distinct
efectuate de
pertizei contabile care s6 cuprindd o descriere amdnunliti a operaliilor
Ghid pentru pregatirea candidayilor la examenul de aptitudini

expertul contabil cu privire la structura materialului documentar, actele gi faptele ana-


lizate, locul producerii evenimentelor gi tranzacgiilor, sursele de informalii utilizate,
daca pdrlile interesate in expertiza contabilS au fdcut obieclli sau au dat explicalii pe
care expertul contabil le-a Iuat sau nu in considerare in formularea concluziilor sale. in
fiecare astfel de paragraf trebuie prezentate ansamblul calculelor
ti interpretarea re-
zultatelor acestora. Dacd aceste prezentdri ar ingreuna intelegerea expunerii de cdtre
beneficiarul raportului de expertizi contabili, este recomandabil ca ansamblul calcu-
lelor sd se facd in anexe la raportul de expertizd contabilS, iar in textul expertizei conta-
bile s6 se prezinte doar rezultatele calculelor gi interpretarea acestora.

Fiecare paragraf din Capitolul llal raportuluide expertizd contabila trebuie si seincheie
cu concluzia (rdspunsul) expertului contabil, care trebuie sa fie precis(i), concis(d),
fdrd echivoc, redactat(5) intr-o manierd analiticS, ordonatd sistematizati, fdrd a face
9i
aprecieri asupra calit;!ii documentelor justificative, a reprezentarilor (inregistrarilor)
contabile, a expertizelor si actelor de control (de orice fel) anterioare, 9i nici asupra
incadririlor juridice. Aceasta deoarece expertul contabil analizeazdevenimente gi tran-
zaclii, gi nu incadrarea juridica a acestora. Concluziile (rdspunsurile) expertului contabil
trebuie si fie fundamentate pe baza legislaliei gi a reglementdrilor care au legdturi de
cauzalitate cu obiectivele stabilite de organulindreptdgit sa dispund expertiza in cauzi.
in cazuri deosebite, in care expertul contabil, in exercitarea misiunii sale, se confruntd
cu acte 9i documente care nu intrunesc condiliile legale, care exprimd situalii nereale
sau care sunt suspecte, el nu trebuie sd le ia in considerare in stabilirea rezultatelor
concluziilor (rispunsurilor) sale la obiectivul/obiectivele fixat(e) expertizei contabile,
dar este necesar sd menlioneze aceasta in raportul de expertizi contabili.

Dacd raportul de expertiza contabili este intocmit de mai mulli experfi care au opinii
diferite, intr-un paragraf al Capitolului ll al raportului de expertizd contabila, fiecare
expert contabil trebuie sd i;i motiveze detaliat gi documentat opinia pe care o susline.
De reguld, in expertizele judiciare, opinia expertului contabil consilier al pdrliilreco-
mandat de parte se formuleazd in raport cu opinia expertului contabil numit/desemnat
la cerere (a pSrlilor) sau din oficiu. in expertiza contabilS judiciard, opinia separati a
expertului contabil consilier al pdrgii/recomandat de parte trebuie motivatd.
in situalia in care expertul contabil consilier al parlii/recomandat de parte nu este de
acord cu concluziile expertului contabil numit/desemnat, acesta va semna raportul de
expertiza aldturi de expertul contabil/experlii contabili numit (numi!i) / desemnat (de-
semna!i), fac6nd menliunea,,cu opinie separatd". Aceastd opinie va fi inclusi in raport
la Capitolele ll 9i lll.

Formularea opiniei separate a expertului contabil se insereaz6 in raportul de expertizd


contabila conform obiectivelor stabilite de organul care a dispus expertiza. in cazul in
care expertul contabil consilier al pdrlii intocme$te un raport separat, acesta va res-
pecta normele de lucru specifice misiunilor privind expertizele contabile, precum qi
pe cele de raportare specifice expertizei contabile, cu exceplia convocirii pirlilor, care
este in responsabilitatea expertului contabil numit conform prevederilor Codului de
procedurd civild in vigoare.
EXPERTIZA CONIABILA

Exernplu| ilust raliv 7 b

Care sunt obligaliile expertului/experfilor consilier(i) in


misiunea de expertizi contabild judiciard?

Rdspuns:

Expertul contabil consilier al pdrgii/recomandat de parte participd alSturi de expertul


contabil numit/desemnat la efectuarea expertizei contabile judiciare, conform preve-
derilor contractului de prestdri servicii incheiat cu aceastd ocazie cu partea gi infor-
maliilor existente la dosarul cauzei.
Experliicontabili consilieri ai pdrlii (pirlilor)/recomandali de parte (par1i)impreuni cu
experlii contabili numili/desemnali ti incuviingafi/numigi de organele indreptigite si
dispuni efectuarea expertizelor judiciare, in vederea incadrdrii in termenele stabilite,
vor intocmi programul de lucru, stabilind de comun acord calendarul gi bugetul de ore
necesare efectudrii expertizei contabile judiciare.

ln activitatea desfiguratd cu ocazia participdrii la efectuarea expertizei, expertul con-


silier al par{iilrecomandat de parte este obligat sd respecte, alSturi de expertul numit/
desemnat, reglementdrile in domeniu, reglementdrile Corpului privind exercitarea
profesiei, precum gi normele profesionale.

Exemplul ilusllralivT9

Ce cuprinde raportul de imposibilitate a efectudrii expertizei


contabile judiciare?

Rdspuns:

Raportul de imposibilitate a efectudrii expertizei contabile va respecta aceleagi reguli


procedurale gi va avea aceea;i structuri ca un raport de expertizd contabili obignuit,
-
dar in Capitolul ll Desfd;urarea expertizei contabile gi in Capitolul lll - Concluzii va
prezenta justificat gi fundamentat cauzele care conduc la imposibilitatea efectudrii ex-
pertizei contabile dispuse de beneficiarul acesteia.

in cazul expertizei contabile judiciare se impune ca, anterior lntocmirii raportului de


imposibilitate, expertul si inSiinleze organul care a dispus expertiza despre motivele
ce ar putea conduce la intocmirea acestui raport de imposibilitate a efectuirii exper-
tizei contabile, care va dispune ?n consecin!5.
Ghid pentru pregatirea candida,tilor la examenul de aptitudini

Exemplulilustraliv b0

Cdnd se intocmesc anexele la raportul de expertizi contabile


judiciarS?

Rispuns:

Anexele la raportuldeexpertizd contabilS fac parte integrantd din acesta giseintocmesc


de cdtre expertul contabil/experlii contabili cu scopul de a susline o constatare din
cuprinsul raportului de expertizd contabilS. Anexele la raportul de expertizd contabila
trebuie intocmite atunci gi numai atunci c6nd existd necesitatea de documentare a
unei constatiri din raportul de expertizd contabild, ele av6nd menirea si degreveze
conlinutul raportului de expertizd contabilS de prezentdri prea detaliate, cifre multiple
sau alte elemente de naturd similard. Nu pot constitui anexe la raportul de expertizd
contabild documentele justificative sau registrele contabile originale ori reproduse
prin tehnici de multiplicare. Anexele raportului de expertizd contabild sunt un produs
al m u ncii expertului contabil/experlilor conta bil i.

Exempluliluslraliv b1

Ce demersuri intreprinde auditorul de calitate atunci c6nd


constatd abateriin relaliile profesionale cu experlii contabili
numifi/desemna!i ti experlii contabili consilieri ai pdrlilor/
recomandati cu privire la intocmirea, semnarea gi depunerea
rapoartelor de expertizi?

Rdspuns:

Abaterile constatate de auditorul de calitate in relaliile profesionale dintre experlii


contabili numiti/desemnali ti experlii contabili consilieri ai pdrlilor/recomandali de
parli cu privire intocmirea, semnarea ii depunerea rapoartelor de expertizi vor fi se-
la
sizate Consiliuluifilialeiin conformitate cu prevederile Regulamentului privind auditul
de calitate in domeniul serviciilor contabile.

Prezentali procedura de audiere a expertului contabiljudiciar.


EXPERTIZA CONTABILA

Rdspuns:

in cursul urmdririi penale sau aljudecSlii, expertul poate fi audiat de organul de urmd-
rire penald sau de instanla, la cererea procurorului, a pdriilor, a subieclilor procesuali
principali sau din oficiu, daca organul judiciar apreciazd ci audierea este necesard
pentru lSmurirea constatirilor sau concluziilor expertului. Audierea expertului se efec-
tueazd potrivit dispoziliilor privitoare la audierea martorilor.

Exemplul ilust rat iv b3


-
Poate fi refuzatd efectuarea unei expertize contabile judiciare
pe motive de nalionalitate, ras5, etnie, religie, politicd sau de
altd naturS?

Rispuns:

Misiunea privind efectuarea unei expertize contabile judiciare nu poate fi refuzatd pe


motive de nalionalitate, rasd, etnie, religie, politicd sau de alte naturS, expertul contabil
av6nd obligalia sd respecte principiile care implicd un tratament egal al cetSlenilor in
faga organelor jurisdic!ionale.

Exemplulilustraliv 14

Prezentati modalitatea de intocmire a raportului de expertizi


contabilS judiciard in care sunt opinii separate.

Rispuns:

Dacd raportul de expertizd contabilS judiciard este intocmit de mai mulli experli care
au opinii diferite, intr-un paragraf al Capitolului ll - DesfaSurorea expertizei contabile
fiecare expert contabil trebuie sd i9i motiveze detaliat gi documentat opinia pe care o
susline. De regulS, in expeitizele judiciare, opinia expertului contabil consilier al pirlii/
recomandat de parte se formuleazd in raport cu opinia expertului contabil numit/de-
semnat la cerere (a pdrlilor) sau din oficiu. in expertiza contabila judiciarS, opinia se-
paratd a expertului contabil consilier al pdrliilrecomandat de parte trebuie motivatd.

in situalia in care expertul contabil consilier al pirlii/recomandat de parte nu este de


acord cu concluziile expertului contabil numit/desemnat, acesta va semna raportul de
expertizd aldturi de expertul contabil/expertii contabili numit (numi!i) / desemnat (de-
semna!i), fdcdnd menliunea,,cu opinie separatS': Aceastd opinie va fi inclusd in raport
la Capitolele ll gi lll.
Ghid pentru pregatirea candida,tilor la examenul de aptitudini

Formularea opiniei separate a expertului contabil se insereazd in raportul de expertizd


contabilS conform obiectivelor stabilite de organul care a dispus expertiza. in cazul in
care expertul contabil consilier al pdrlii intocmette un raport separat, acesta va res-
pecta normele de lucru specifice misiunilor privind expertizele contabile, precum gi
pe cele de raportare specifice expertizei contabile, cu exceplia convocdrii pdrlilor, care
este in responsabilitatea expertului contabil numit conform prevederilor Codului de
proceduri civila in vigoare.

Exemplu| ilustrativ b5

Care este procedura de sernnare gi depunere a raportului de


expertiz6 contabild judiciari?

Rdspuns:

Raportul de expertizd contabild se parafeazd 9i se semneazd fila cu fila, inclusiv anexele,


atat de expertul contabil/experliicontabili numit (numi!i)/ desemnat (desemnali) la ce-
rerea pdrlilor sau din oficiu, c6t gi de expertul contabil/experlii contabili consilier(i) al
(ai) pirlilor/recomandat (recomanda!i) de pd11i.

Raportul de expertizd contabild judiciard, dupd ce a fost supus auditului de calitate,


se depune la organul care a dispus efectuarea acestuia, in termenul legal. Raportul
de expertizd contabild extrajudiciard se depune la beneficiarul acestuia, in termenul
contractual.

Exemplullluslurativ 16

in ce situalii expertul contabil / experlii contabili poate/pot


solicita majorarea onorariului in expertizele contabile judiciare?

Rdspuns:

La cererea motivatd a experlilot !in6ndu-se seama de lucrarea efectuatd gi atunci c6nd


au fost solicitate obiective suplimentare, instanla va putea majora onorariul cuvenit
acestora prin incheiere executorie, datd cu citarea pdrlilor, ?nsd numai dupd depunerea
raportului, a rispunsului la eventualele obiecliuni sau a raportului suplimentar, dupi
caz. Expertul are aceleaSi drepturi ca gi martorul in ceea ce privegte cheltuielile de
transport, cazare gi mas5.
EXPERTIZA CONTABILA

Exemplulllust;raliv B7

in ce situalii poate fi refuzatd efectuarea unei expertize


contabile judiciare?

Rispuns:

Efectuarea unei expertize contabile judiciare poate fi refuzatd atunci cdnd calitatea
de expert contabil este incompatibild cu cea de martor in aceeagi cauzd, calitatea de
martor avdnd intAietate. Expertul contabil se afl5 in incompatibilitate daci existd im-
prejurdri din care rezultd cd este interesat sub orice formd el, solul (so1ia) sau vreo
rudd apropiatd in solulionarea cauzei intr-un anumit mod care l-ar determina si fie
subiectiv.

Pot fi asimilate cu,,imprejurdri din care rezultd cd este interesat sub orice form5" ur-
mitoarele situalii in care s-ar putea gdsi expertul contabil:
- in calitate de organ de control, colaborator sau consilier al uneia dintre pdrlile in
proces s-a pronunlat asupra unor aspecte ori a luat parte la intocmirea actelor pri-
mare, a evidenlelor tehnico-operative sau la elaborarea situaliilor financiare care
fac obiectul dosarului supus judecdlii;

- in calitate de expert contabil gi-a exprimat o primd opinie in aceeagi cauzd supusd
judecSlii, deoarece primeazd prezumlia cd ar fi interesat in suslinerea primei so-
lugii.

in particular, expertul contabil care a efectuat o expertizd contabilS extrajudiciard la


cererea unei pdrli in proces se afld in incompatibilitate cu calitatea de expert numit/de-
semnat din oficiu.

Dacd indeplinette condiliile de independenlS gi de competenli, acesta poate accepta


calitatea de expert contabil consilier al parliilrecomandat de parte.

Exempluliluelrallv 8b

Care sunt principiile fundamentale pe care se bazeazi auditul


de calitate in domeniul calitdlii serviciilor contabil?

Rdspuns:

Auditul de calitate in domeniul calitdtii serviciilor contabile se intemeiazi pe cirrci prin-


cipii fundamentale:
Ghid pentru pregdtirea candidalilor la examenul de aptitudini

universalitate - auditul se aplici tuturor cabinetelor definite ca atare Si tuturor


serviciilor profesionale realizate de acestea: contabilitate, audit, consultanli, ex-
pertizd etc.;
confidenlialitate - nicio informa,tie privind un cabinet sau un membru al acestuia
nu poate fi adusd la cunottinle terlilor;
ddaptarea auditului - este corespunzdtor naturii misiunilor exercitate ti mdrimii
cabinetului;
colegialitate - auditul este efectuat de experli contabili membri aiCorpului, anu-
me formali $i instrui!i, care au calitatea de angajali ai Corpului;
armonizare - pe c6t posibil, cabinetele care executd activitdli reglementate de
mai multe organisme profesionale pot face obiectul unui audit cu obiective stabi-
lite de comun acord cu aceste organisme.

Exempluliluslraliv 89

Prezentali metodologia aplicati de auditorii de calitate in


activitatea de auditare a expertizelor contabile judiciare.

Rdspuns:

Auditul de calitate cuprinde urmdtoarele:


- cunoagterea modului de organizare a cabinetului, a sistemelor gi procedurilor in
vigoare in cadrul acestuia (auditul structural);
- aprecierea modului in care sunt aplicate normele profesionale, examindndu-se
prin sondaj dosarele de lucru corespunzdtoare misiunilor seleclionate pentru au-
dit (auditultehnic);
- indeplinirea obligaliilor de membru al Corpuluiin ceea ce privegte educalia, etica,
plata cotizaliilor, depunerea raportului anual de activitate, participarea la activi-
t5!ile organizate de Corp (auditul de conformitate).

Exemplulilustraliv 90

Cetrebuie sd cuprindd Capitolul lll - Concluziial raportului de


expertizi contabild?

Rdspuns:

Capitolul lll - Concluziial raportului de expertizd contabili trebuie si conlina cdte un


paragraf distinct cu concluzia (rispunsul) la fiecare obiectiv (intrebare) al (a) expertizei
contabile preluat(d) in maniera in care a fost formulat(5) in Capitolul ll - DesfaSurarea
expertizei contabile.
EXPERTIZA CONTABILA

ExempluliluslraLiv 91

in ce situalii dispun organele abilitate efectuarea unei noi


expertize?

Rispuns:

Nedocumentarea gi nefundamentarea ttiinlificd a rapoartelor de expertizd contabilS


judiciard pot fi ti sunt adesea sanclionate de organele in drept care le-au dispus cu in-
locuirea expertului contabil qi dispunerea unei noi expertize contabile. Dacd in aceeagi
cauzi s-a dispus o noud expertizd contabild care ajunge la concluzii diferite fa15 de
prima ca urmare a utiliz6rii altor criterii gi metode de investigalie, organul care a dispus
expertizele contabile are posibilitatea de a se opri la aceea pe care o considera mai
fundamentatd sub aspect $tiinlific, respectiv de mai buna calitate.

Exempluliluslraliv 92

Care sunt atribuliile auditorilor de calitate privind misiunea de


expertizi contabild judiciard?

Rdspuns:

Auditorii de calitate au urmitoarele atribulii:


- auditarea lucririlor de expertizd contabilS judiciard inainte de depunerea acestora
la organele care le-au solicitat;

- intocmirea referatelor de verificare tehnico-profesionala asupra lucrdrilor de ex-


pertizd contabilS aflate pe rol la comisiile de disciplind ale filialelor, la cererea
acestor comisii;
- elaborarea documentelor de evidenti a activitdtilor desf6;urate ;i raportarea.

Fn^plulilustrativ93
-
h ce rop pot fi folosite expertizele contabile extrajudiciare?

Rispursr

Expertizrh orffierraird[ciare pot fi folosite pentru:


- funoamer-na,ea *cg,e- ce ategere a partenerilor comerciari gi de afaceri;
Ghid pentru pregdtirea candidalilor la examenul de aptitudini

concilierea derulSrii tranzacliilor comerciale gi de afaceri;


fundamentarea preliminard a acliunilor adresatejustiliei;
fundamentarea preliminard a acliunilor de contestatare a actelor de control admi-
nistrativ.

Exempluliluslraliv 94

Care sunt actele procedurale de dispunere a efectuirii


expertizelor contabile judiciare?

Rdspuns:

Dispunerea expertizei contabile judiciare in cauze civile se face prin incheierea de ge-
dinli a instanlei.
Dispunerea expertizei contabile judiciare in cauze penale se face prin ordonanla emisi
de organul de urmdrire penald sau prin incheierea instan!ei, dupi caz.

Exempluliluslraliv 95

Prezentali incompatibilitilile in exercitarea misiunii de auditor


de calitate.

Rispuns:

Exercitarea misiunii de auditor de calitate nu este compatibilS cu:


- activit;lile care lezeazd demnitatea
gi independenla profesiei de expert contabil,
prestigiul Corpului sau bunele moravuri;
- activitdlile profesionale care il pun pe auditorul de calitate in situalii de conflict de
interese (cu ocazia contractdrii clienlilor, negocierii onorariilor, efectuirii auditului
de calitate al cabinetelor, auditului de calitate al expertizelor contabile judiciare gi
in alte cazuri de angajare gi efectuare a activitdlilor profesionale);
- prestarea concomitentd a unor servicii sau participarea la activit6ti organizate de
alte organisme ori entit5li concurenliale.

Exem pl u I ilusf,raliv 9 6

Care este procedeul aplicabil in auditarea expertizelor contabile


judiciare de cdtre auditorul de calitate?
EXPERTIZA CONTABILA

Rispuns:

Folosind exclusiv legea, gtiinla contabilitSlii 9i normele profesionale, auditorul de cali-


tate le soliciti autorilor lucririlor de expertizd contabil; sd 9i le revadi, in funclie de
observaliile fdcute, gi va proceda astfel:
o Dacd nu sunt observalii sau dacd lucririle sunt refdcute, auditorul de calitate va
aplica pe prima pagind a lucririlor analizate gtampila dreptunghiulard de auditare
privind indeplinirea Standordului profesional nr.35: Expertizele contabile, va semna
gi va aplica gtampila auditorului de calitate.

o Dacd sunt observalii, iar rapoartele de expertizd contabilS judiciar6 nu sunt ref6-
cute in spiritul observatiilor auditorului de calitate, acesta trebuie sd intocmeascd
un referat cu constatirile;i observaliile sale, pe care si il atageze, in original, rapor-
tului de expertizi contabild judiciard ce urmeazi a fi depus la organul care a dispus
expertiza, spre informarea ;i decizia acilstuia.

ExempluI ilustraliv 97

Enumerali fapte ce constituie abatere disciplinarS, sanctionate


de comisiile de disciplini, conform Regulamentuluide
organizare gi funcgionare al CECCAR.

Rdspuns:

Printre faptele siv6rgite in legdturd cu expertizele contabile care pot atrage rispunde-
rea disciplinard a experlilor contabili pot fi enumerate:

- efectuarea de expertize contabile extrajudiciare firi contract scris de prestdri ser-


vicii sau pe baza unui contract in care nu a fost inscrisd calitatea profesionald de
expert contabil;
- nerespectarea obligaliei de pdstrare a secretului profesional;
- nerespectarea Standardului profesional nr. j5: Expertizele contobile;
- efectuarea de expertize contabile judiciare 9ilsau extrajudiciare fdrd vizd anualS
pentru exercitarea profesiei, legal acordati;
- incdlcarea cu intenfie, prin acliune sau omisiune, a normelor de lucru privind exer-
citarea profesiei, elaborate de Corp, dacd fapta a avut ca urmare producerea unui
prejudiciu moral sau material.
Faptele enumerate nu sunt exhaustive, ci exemplificative.

Exemplu| iluslrativ 9I
Comentali sintagma,,profesionist contabil".
Ghrd pentru preqdtirea candida[ilor la examenul de aptitudini

Rdspuns:

Profesionistul contabil este persoana care posedi competenlele, cunogtinlele gi ex-


perienla specifice domeniului economic 9i are acces la toate activitdlile componente
profesiei contabile. Potrivit practicilor europene, profesionistul contabil este expertul
contabil, persoana care a dobAndit aceastd calitate in condiliile Ordonanlei Guvernu-
lui nr. 65/1994 privind organizarea activitdlii de expertizd contabild gi a contabililor
autoriza!i, republicatd, cu modificdrile 9i completdrile ulterioare.

Profesionistul contabil este regisit sub diferite denumiri, expert contabil, chartered
accountant, CPA (contabil public autorizat), 5i este considerat a fi specialistul cu cea
mai inalti pregdtire in domeniul contabilitdlii. Sfera de activitate a acestuia acoperi
auditul statutar, auditul in sectorul public, contabilitate, cenzorat, intocmirea gi sem-
narea situaliilor financiare, auditul fuziunilor si achiziliilor, auditul elementelor nemo-
netare, lichidSri, insolvabilitate, expertizS contabilS judiciard, consultanld, consiliere,
reprezentare fisca15, consiliere in investilii etc.

Profesionigtii contabili se impart astfel:


o in funclie de statutuljuridic in;
- dependenli - cu statut de angajali;
- independenli/liber-profesionigti contabili - furnizori ai serviciilor componen-
te ale profesiei contabile;
o din punctul de vedere al modului de organizare a activitSlii liber-profesionigtilor,
acegtia pot s5 igi desfigoare activitatea:

- individual;
- in forme asociative potrivit legislaliei.
Aria de practicd profesionalS a profesionigtilor contabili se poate limita numai din mo-
tive interneiate de competen!;, integritate, independenli 9i obiectivitate.

Exempluliluslrailiv 99

expertul contabilin cursul derulSrii


Ce abateri sdvdrgite d.e
procesului penal se sanclioneazd cu amendi judiciard de la
500 lei la 5.000|ei?

Rdspuns:

5e sanclioneazd cu amendd judiciard de la 500 lei la 5.000 lei urmStoarele abateri


sdvArgite de expertul contabil in cursul deru16rii procesului penal:

- lipsa nejustificatd a expertului de la procesul penal, atunci c6nd este cita!


EXPERTIZA CONTABILA

insircinSrilor primite' respectiv a efec-


- tergiversarea de catre expert a indeplinirii
contabili judiciard;
tu5rii depunerii raportului de expertizd
5i
preSedintele completului de judecatd'
- nerespectarea mdsurilor luate de
judiciard de la 500 lei la 5.000 lei impiedicarea
Totodatd, se sanclioneazi cu amendi
procesul, a atribuliilor care le revin organelor
in orice mod a exercitirii, in legdturd cu menlio-
judiciare experlilor oesemnalide organul judiciar in condiliile legii' Trebuie
inlituri rispunderea pena16 in cazul in care
nat, de asemenea,.a upii.ut"u u*"nrii
nu

fapta constituie infrac!iune'

Exemplul iluslrativ 1 00

Care sunt consideraliile privind


rispunderea disciplinard a
contabile?
experlilor contabiliin misiunea de expertizi

Rispuns:

Rdspundereadisciplinardaexperlilorcontabiliestereglementatedelegeadeorgani- s5v6r-
care, in funclie de gravitatea abaterilor
zare a activitdlii de expertizi coniabilS,
sancliuni disciplinare:
;ite, stabilegte urmdtoarele
- mustrare;
- avertisment scris;
-suspendareadreptuluideaexercitaprofesiadeexpertcontabilpeoperioadade
timP de la trei luni la un an;
profesia de expert contabil'
- interzicerea dreptului de a exercita

Evaluare