Sunteți pe pagina 1din 5
Asie SR 545-2 Decembrie 2000 STAN DARD ROMAN Indice de clasificare H 22 IPSOS PENTRU MODELAT Plaster for moulding pur poses Platre pour modelage APROBARE Aprobat de Pregedintele ASRO la 24 octombrie 2000 inlocuieste STAS 545/2-80 CORESPONDENTA | La data aprobarii prezentului standard nu exist nici un standard international sau european care sa se refere la acelasi subiect ‘On the date of this standard approval, there is no International or European Standard dealing with the same subject A la date d'approbation de la présente norme il n'existe pas de Norme Internationale ou Européenne traitant de méme sujet DESCRIPTOR! TIT | Liant, ipsos, ipsos pentru modelat, conditie tehnica "ASOGIATIA DE STANDARDIZARE DIN ROMANIA (ASRO) ‘Adresa postald: str. Mendeleev 21-25, 70168, Bucuresti Directia generald: Tel, + 40 1 211 32 96; Fax + 40 1 210 08 33, Directia Standardizare: Tel. + 40 1 310 43 08 sau + 40 1 310 43.09, Fax + 40 1 315 5870 BASRO Reproducerea sau utizares intgralé sau parla a prezentulu standard in orice publica gl prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiee, micrfimare etc.) este intezis& dacd nu exist acordul sens al ASRO. Ref.: SR 545-2:2000 Edijia a 7-2 PREAMBUL Acest standard reprezinta revizuirea STAS 545/2-80 " 1949 gi revizuit in ani 1954, 1959, 1966, 1975 si 1980. Fafa de editia precedenta, in prezenta edie, s-au efectuat urmatoarele modificari: 180s pentru modelat'’, care a fost elaborat inifial in anul - $-a introdus paragraful Referinje; - $-a precizat componentul mineralogic preponderent care intra in componenta acestui sortiment de ipsos de modelat; + au fost modificate valorile timpului de priza gi ale rezistentelor la Incovoiere si compresiune (la 7 zile) pentru ipsos de modelat tip A; ~ §-a inlocuit termenul de garantie cu termenul de valabilitate, - Pentru ambalarea ipsosului de modelat, se folosesc saci conform SR EN 26590-1:1994 find acceptati gi saci conform SR 87-89 pana la retragerea acestuia din urme, - $-a introdus caracteristica de umiditate. SR 645-2 1 GENERALITATI 1.1 Obiect Prezentul standard se refer la ipsosul pentru modelat si pentru creté gcolard care se obfine prin deshidratarea partialé n cuptoare rotative sau flerbatoare a gipsulul gi al carui component mineralogic principal este sulfatul de calciu in forma de cristalizare beta (f, CaSO, 1/2H.0). 4.2 Tipuri Functie de caracteristicile chimice i fizico-mecanice, ipsosul pentru modelat se fabric& in doua tipur, simbolizate: Tip A si Tip B. 1.3 Domeniu de utilizare Ipsosul pentru modelat se utilizeaza conform indicalilor de mai jos: -Tip A: Forme de lucru pentru porfelan, modele originale, forme mama etc. =TipB: Forme de lucru pentru cret& colara, faianta, opere de arta si ca materi prima pentru ret scolara. 1.4 Referinte SR ISO 2049:1996 _Ipsos. Determinarea caracteristicilorfizice ale produsului sub forma de pulbere SR EN 26590-1:1994 Ambalaje. Saci. Vocabular si tipuri. Partea 1: Saci din hartie STAS 87-89 ‘Ambalaje de hartie. Saci de haitie STAS 1077-67 Site gi ciururi pentru incercarea i sortarea materialelor. Tesaturi de sarma STAS 2320-88 Incercari pe betoane $i mortare. Tipare metalice demontabile pentru confectionarea epruvetelor STAS 3960/2-83 Aparate de cantarit cu parghii, Tarminologie SR 4474-2:2000 losos $i gips. Determinarea umiditafi, a apei de hidratare, a alcalinitati fata de fenolftaieind, a reziduului in acid clorhidric gia dioxidului de siliciy STAS 4474/3-87 Ipsos gi gips. Determinarea trioxidului de fier gi trioxidulul de aluminiu STAS 4474/4-87 Ipsos gi glps. Determinarea oxidului de calciu ia oxidului de magnezlu STAS 4474/5-87 Ipsos gi gips. Determinarea trioxidulul de sult gi a dloxidulul de carbon STAS 4474/6-90 Ipsos si gips, Determinarea constituenttior mineralogic! SR 10275-1:1997 __{psos. Indicaili generale pentru pregatirea probelor, prepar normala si determinarea gradului de alb STAS 10275/3-82 Ipsos. Determinarea timpului de priz . STAS 10275/4-91 _ Ipsos. Determinarea rezistentei la Incovoiere gi a rezistentel la compresiune STAS 10275/5-82 _ Ipsos. Determinarea duritai’ si a coeficientului de difuzie SR 545-2 2 CONDITII TEHNICE DE CALITATE Conditie de admisibilitate Metoda de Caracteristica a Tea | _vetteare Sulfat de calciu semihidrat forma beta (8. CaSO, 1/2H,0), %, min 92 87 STAS 4474/6 Carbonat de calciu gi magneziu (CaCOs+MgCOs), % max.” 1 4 STAS 4474/6 Trioxid de fier (Fe;0,), %max. 0,05 Z STAS 4474/3 Reeziduu insolubil in HCl, %, max. 15 20 STAS 4474/2 Umiditate, % max. 10 10 STAS 4474/2 Finelea de macinare: = rest pe sita cu tesaturd de sarma 071 STAS 1077-67, %, max. ° ° SR ISO 3049 - rest pe sita cu fesaturd de sérma 02 STAS 1077-67, %, max. 15 25 Timpul de priz’, min inceput, sin 1 8 = sfargit min 16 10 STAS 10275/3 max. 25 20 Rezistenta la Intindere prin incovoiere, Nimm?, min = dupa 2h = dupa 7 zile 28 28 STAS 10275/4 : |___5,0 45 Rezistenta la compresiune, Nimm?, min ~ dupa 2h 50 50 STAS 10275/4 = dupa 7 zile 12,0 10.0 Coeticient de difuzie, mm*isec 18...4,0 STAS 10275/5 1) Determinarea carbonatior de calc gimagneziv(CaO+MgO) se efectueazd facutat 2 Limite interval cooficiontul de fuze se stableste de comun acord Inve producitr gi beneiiay, 3 REGULI PENTRU VERIFICAREA CALITATII 3.1 Veriicarea caltatiipsosului pentru modelat se face pe lotur. Prin lot se Infelege cantitatea de ‘maximum 100 t ipsos de acelagi tip. Caractersticile se verfca pe fiecare lot 3.2 Luarea probelor elementare se face int-unul din urmatoarele modu ~ in timpul fabricatiei se iau probe elementare Ia intrarea in siloz, in cantitatea gi Ia intervalele stabilte de procesul tehnologic, astfel incat s4 se obj.nd o proba totald de circa 40 kg pentru fiecare lot; - din depozit sau din vagoane se iau probe elementare de circa 2 kg din 20 saci alegi la intamplare din Jotul respectiv, Probele elementare se iau cu ajutorul une: sande metalice; 3.3 Probele elementare luate conform 3.2 se reunesc 51 se pregatese conform SR 10275-1 SR 545-2 4 AMBALARE S$! MARCARE 4.1 Ipsosul se livreaz in saci de hartie, conform SR EN 26590-1, sau SR 87, indiferent de tipul ipsosului de modelat. 4.2 Pe fiecare unitate de ambalaj se marcheaza prin stampilare urmatoarele specifcati - marca de fabric a intreprinderi producsitoare; - tipulipsosului; = SR 545-2; ~ numéfrullotului si data liv - masa neta 5 DEPOZITARE, LIVRARE, TRANSPORT $I DOCUMENTE 5.1 _Ipsosul pentru modelat se depoziteaza pe tipuri n spatii acoperite, in magazii curate gi uscate, ferit de umezeala 5.2 _Ipsosul pentru modelat se livreazé numai in loturi omogene si se transporta in mijloace de transport acoperite, ferit de umezeala. 5.3 _Fiecare lvrare trebuie insotita de un document de certficare a caltai, Intocmit conform dispozitilor legale in vigoare. 6 TERMEN DE VALABILITATE Caracteristicile ipsosului de modelat sunt valabile pentru o perioada de maximum 60 zile de la data livréril, cu respectarea conditilor de depozitare si de transport prevazute in prezentul standard.