Sunteți pe pagina 1din 4
Diferenta simetrica a doua multimi Mihai NECULA® Vom studia grupurile in care toate elementele au ordinul doi, adic grupurile (G,-) cu proprietatea vaeG, a =e, (P) unde e este elementul neutru. Pentru inceput sd ardtam c& exista astfel de grupuri, PROBLEMA 1. Fie E # @, (E) multimea partilor lui EB gi AAB = (A\B)U (B\A) diferenta simetrica a partilor A gi B. Artitati ct (@(E). A) este un grup cu proprietatea (P). Rezolvare. Se poate ar&ta direct, folosind operatiile cu mulfimi, o& (@(E), A) este un grup in cate AAA = @,V A € o(E), adicd are loc (P), dar preferdm o cale indirect care ne permite s& introducem un alt exemplu important de grup cu proprietatea (P). Notain Zo(E) = {f : E + {0. 1}} si definim pe Z(22) adunarea modulo 2 pe com- ponente, adica (f © 9)(z) = f(z) © g(x) (mod 2), Va EE. Deoarece Zz = {0,1} cu adunarea modulo 2 daté de 0@0=101=0,001= = 10 =O este un grup in care are loc (P), rezulta imediat ca si (Z(F),®) este un grup cu proprietatea (P). Pentru fiecare A C E definim functia caracteristica fy: E —+ {0,1} prin l,dacir€ A fa(z) = { 0, daca « ¢ A gi lésam cititorul sa verifice c& Saan(t) = fa(z) ® fa(@) (mod 2), Vz € E - Asocietea A € p(E) + fa € Zo(E) este evident o bijectie, iar in baza relatiet anterioare, operatia indusd pe multimea (E) este tocmai A. Agadar (p(E),A) este un grup izomorf cu (Z2(Z),®), in care are loc proprietatea (P). S& stabilim acum céteva proprietati ale grupurilor studiate. PROBLEMA 2. Fie (G,-) un grup cu proprietatea @), Arditati ct: (A) (G,-) este grup abelian; (B) — Orice parte stabilé a tui G este subgrup in G; (C) Dact HC G este un subgrup, iar a € G\H , atunci (i) -H gi aH = {ah,h € H} au acelagi numir de elemente, (ii) Hal =0 gi (it) H UaH este subgrup in G. ° lector, Facultatea de Matematict, Univ. “Al. I Cuza” lagi 9 10 Articole matematice Rezolvare. Vom justifica numai proprictatea (C). Pentru (i) observaim c& a € G este inversabil gi deci functia fa: H > aH, fala) = az, Vx €H, este bijective, deci H si af au acelagi numar de elemente (!). Daca presupunem prin absurd c# Ja ¢ Had, atunci Jy € H astfel incat z= ay, de unde urmeazi c& zy = a gi deci a € H, contradictie. ‘Urmatoarele implicafii justificd faptul cé H U all este parte. stabila: 2 € H, yeH >2-yeHCHuaH, a é€ H, ay € aH > x (ay) = a(zy) € a C HUaH, ax € aH, ay€aH = (az): (ay) =eay aay € HCH UAH, Deci H UaH este subgrup in G (vezi (B)). in continuare ne propunem sa giisim un exemplu de grup cu proprietatea (P) care s& nu fie izomorf cu un grup de tipul (p(Z),A). S& incepem cu mulfimile finite. Observam c& dacé By’ = {1,2,...n}, 2 € N atunci y(E) are 2" elemente, Daca vom reugi s& construim un grup cu 7 elemente, de exemplu, care are proprietatea (P), atunci este clar c& acest grup nu este de tipul (p(E), A). Incercati ! PROBLEMA 3. ‘Fic (G,-) un grup finit cu. proprietatea (P). Artitati cit numérul de elemente al lui G este o putere a lui 2. Rezolvare. Vom numerota elementele lui G dupa urmatorul algoritm : Pasul 0. Notdm elementul neutru cu a9. Definim Ho = {a9} care este evident un subgrup in G. Daca @ = Ho atunci ne oprim gi G are 2° elemente. Daca nu ne oprim, urmeaza: Pasul 1. Alegem un element din G\Ho gi il notam cu-a;. Evident, Hy = Ho UayHo = {a0} U {a1} = {0,01} este subgrup in G. Daci G = H; atunci ne oprim gi G are 2! clemente. Dac& nu ne oprim, urmeazi Pasul 2. Alegem un element din G\ Hy si'fl notam cu a. Din proprietatea (C) regult& c& GgH; = {a206,a201} = {a2; 4201} este formataé din elemente. ‘inete si Hy Nagi; = 0. Rezulta cd G are cel putin 4 elemente, Notam a3 = aaa, si Hy = Hy Vath; = {a9, a, 42, a3} este un subgrup in G. Daca G = Hz atunci stor : G are 2? elemente. Daca nu, continudm cu : Pasul 3. Alegem un element din G°\ Hp gi il notém cu ay. Deoarece gH = {a4ao, 0401, 0402, 0403} este formata din 4 clemente gi nici unul dintre ele nu este in Hg, rezulté cA G are cel putin 8 elemente. Numerotdm elementele lui gH asticl : a4 = a409,05 = A4a1, a5 = aga gi a7 = a4a3. Obtinem subgrupul Hy = Hp UagH = {00,017} CG. Dac& G = Hy atunci ne oprim gi G are 2° elemente. Daca nu, trecem la pasul urmator. Articole matematice 11 Deoarece C este finit’, ne vom opri dupa un numér finit de pasi, s& zicem Ia pasul n, cu concluzia : G are 2” elemente. Concluzie : nu exist8 grupuri cu 7 elemente in care si fie indeplinits conditia (P). Dar oare nu se poate construi un grup cu proprietatea (P) cu 2° elemente, de exemplu, care s& nu fie izomorf cu (p(s), 4) ? Merité si incercati: veti infelege mai bine algoritmul prezentat.. PROBLEMA 4. Fie (G,-) un grup cu proprietatea (P), cu 2” elemente, nN. Artitati ct (G,-) © (p(En), 4). Rezolvare. Aplicim algoritmul de numerotare gi obfinem G = {a9, 01, .--)@2»—-1}- S& observim ca la fiecare pas p +1, p € N, fix’m in mod arbitrar un element a2» € G\Hp gi cu ajutorul lui definim celelalte elemente din Hp+1\Hp- Din acest motiv, multimea D = {a1,42,04,@8,.:,@gn-1} © vor numi multimea generatorilor ui G. Urmand sirul definifiilor, orice element din G\ {ao} poate fi seris ca produs de generatori. : Exemplu: fag ee ee ee ar a4 * a3 a3 = aa deci a23 = 016 + 04+ 2-41. © descompunere obtinuta prin acest procedeu (utilizand direct definitiile in mod recurent) o numim descompunere definitorie . Asociem fiecdrui element a din G\{a0} mulfimea Dg a generatorilor care apar in descompunerea sa definitorie. Elementului neutru ap fi asociem mulfimea vid’. Obfinem astfel o bijectie F ; G > 9D), F(a) = Da, WaeG. Calculand produsul a dowd elemente a gi b din G cu ajutorul descompunerilor lor definitorii, inand cont de proprietafile (P) si (A), obtinem urmatoarea caracterizare: descompunerea definitorie a produsului ab este formata din generatorii care aparin numai lui a sau numai lui 6 (deoarece generatorii comuni se reduc), adic& Das = Da A Dy. Urmeaza ci F' : G— p(D) este un izomorfism de grupuri, (G,-) & (p(D), A). fn final, s& observa cd D gi Ey au acelasi numar de elemente, deci ((D), A) = (e(E,), 4). Reamintim c& Ey = {1,2,...7} : Am ardtat pana acum c&, in cazul multimilor finite, orice grup cu proprietatea (P) este izomorf cu un grup (p(E),4). Ne intrebim daca acest fapt raméne valabil gi in cazul mulfimilor infinite. Sa construim pe multimea numerelor naturale un exemplu de grup cu proprietatea (P). Fie n,m € N gi definim n*m numarul obfinut prin adunarea modulo 2, cifré eu cifré, fard transport, a reprezentarilor Iui n sim in baza 2. 2 Note matematice Ezemplu : B4+1= 101g, m=2B=1644+2+4+1= 1011) 01001 @ 10111 11110 nem = 11110q) =16+8+4+2= 30 PROBLEMA 5. Aritati ct: (i) (N, «) este un grup cu proprietatea (P) ; (it) (N, «) este izomorf cu sudgrupul partilor finite din (o(N),A) 3 (iif) Nu exista nici o multime EO astfel incat (N, +) & ((E),A)

S-ar putea să vă placă și