Sunteți pe pagina 1din 7

Hanya Yanagihara, scriitoare americani de origine

hawaiiani, gi-a publicat primul roman, The People in


the Tiees, in anul 2013. A scris reportaje de cilitorie
pentru revista Ty'aueler gi a colaborat ct New Yorh Styh
'Magazine. (A Littb Life), cel de'al
O uiagd mirantd
doilea roman al siu, a apirut in 2015 9i a avut un
succes extraordinar de critici gi de public' A cAqtigat
HANYA YANAGIHARA
Kirkus Prize, a fost nominalizat la National Book
Award gi la Man Booker Prize 9i s-a aflat pe listele cu O viali mirunti
.el. mai bune cirgi ale anului intocmite de publicagii
orestieioase precum The Mw Yorh Times, The Guardian,
TU#nA Siut Journal, Htffington Posr si The Times'

Traducere din limba englezl


ADRIANA BADESCU

eb
CUPRINS

Partea intAi. Lispenard Street............ 7


Partea a doua. Post-omu1.................. 85
Partea a treia. Degertlciuni............... .... ZO9
Partea a paua. Axiorria egaliQii ........... 277
Partea a cincea. Anii fericigi.. ................ 413
Partea a gasea. Dragi tovari5e........ ....... 61 I
Partea a $aprca. Lispenard Srreet..............!...............r...................... 681
Mulpmiri.... ................... 699
1

In al unsprezecelea apartament pe care il vizitarl nu era decit un


singur dulap, dar exista o ugi glisanti din sticl[ ce didea spre un mic
balcon, de unde vizu un blrbat gezAnd vizavi, afari, doar in rricou gi
pantaloni scurli de$ era octombrie, fumflnd. \Tillem ridicl o mAni siJ
salute, dar omul nu-i rispunse.
In dormitor, Jude trigea de uga plianti a dulapului, inchizind-o gi
deschizind-o, cdnd intrl \7illem.
*Existl un singur dulap, spuse el.
-Nu-i nimic, rispunse Villem. Eu oricum n-am nimic de pus lniuntru.
-Nici eu.
$i igi zimbirl. Reprezentanta administragiei clidirii intri dupl ei.
-Il luim, li spuseJude.
Dar, intorgi in biroul ei, descoperiri cI totugi nu pureau lnchiria
apartamentul
-De ce nu? o intrebiJude.
-Nu pentru a acoperi chiria pe gase luni gi nu avqi
cA.gtigaji suficient
nimic economisit, rlspunse agenta pe un ton devenit brusc sec.'
Le analizase bonimtea qi conturile bancare gi lgi diduse seama intr-un
tArziu ci era ceva in nereguli tn faptul cI doi blrbagi de douizeci gi cwa
de ani care nu formau un cuplu incercau totugi si inchirieze un aparra-
ment cu un singur dormitor intr-o porEiune anosti (degi scumpi) de pe
Twenry-ftfth Street.
-Avegi pe cineva care poate semna ca girant? Un gef? PirinEi?
-Plringii nogui au murit, rispunse Willem in grabl.
Agenta oftI.
-Atunci vi sugerez si mai coborigi nivelul a$rcpdrilor. Nici un admi-
nistrator al unei clidiri bine lngrijite nu va inchiria unor candidagi cu
proft lul vostru ft nanciar.
10 HanYaYanagihara O uiayd rnd.runtd 11

$i cu asta se ridici, luind


un aer deftnitiv 9i privind insistent citre uqi' -Drlgug din partea ta si spui asta. Dar n-o si mai gini daci nu mi
Malcolm, Willem transformarl mut, ;i lnci foarte curAnd.
bar, cAnd le povestiri lui JB 9i 9i Jude
Malcolm era singurul dintre ei care mai locuia ln casa piringilor.
totul intr-o comedie: podeaua aparramentului deveni tatuati
cu excre-

mente de foarece, bxrbatul de vizavi aProape cI se aft;ase gol'


iar agenta se JB spunea adesea ci 9i el ar fi flcut la fel dacl ai lui ar fi avut casa aceea.
Nu ci regedinga familiei lui Malcolm ar ff fost ceva deosebit - de fapt, era
supirase fiindcl flirtase cu \Tillem 9i el nu-i rispunsese'
dintre o clidire qubredi gi prost lntreginuti, iar \Tillem se alesese la un moment
-$i, Ia urma urmei, cine gi-ar dori si locuiasci la interseqia
Twenty-fifth gi Second? intrebi JB. dat cu o geapi in mini doar fiindci igi trecuse palma peste balustrada
S.ifl*r, la pho viet Huong in chinatown, unde se intilneau sI mi- scirii -, era insi mare: un veritabil conac in Upper East Side. Sora lui
Malcolm, Flora, care era cu trei ani mai mare decAt el, se mutase recent
nince impreuni de doui ori pi lun[' Ny 1a un local foarte bun -
supa
gust dulceag, sucul de limete era cam slpunos 9i cel din apartamentul de la subsol, iarJude ii luase locul ca o solugie pe termen
phot aveaunbizar -ei
se sim;ei. riu de fiecare^ dati dupi masl -' dar scurt; in cele din urmi, piringii lui Malcolm aveau si-gi vrea insi
!,rEir, '.r.rr'rl dintre Puteau si apartamenul inapoi ca si-l transforme in birouri pentru agengia literarl
contirr.ra., si vini aici, atAt din obignuingi, cAt 9i din necesitate'
cinci dolari ori un fel principalde a mamei lui, a;a ci Jude (clruia oricum girul de trepte pani jos i se plrea
ia un casron de supi s"., un..nduiq cu
;p;;*;". dolari, da, mult mai mare, aga ci puteau pistra jumitate din prea dificil de abordat) trebuia si-gi caute o locuingi proprie.

.l'p.n*., a doua zi sau pentru o gustare de seari mai tirziu' Malcolm era $i era firesc si vrea sI stea impreuni cu \Tillem; fuseserl colegi de
ju-mitate' apartament pe toatl durata colegiului. in anul intAi, impirgiseri togi patru
singurul care nu-gi termina mincarea 9i nici nu pistra cealaltl
pentru ca \flillem un spa,tiu care consta intr-o incipere din clrimizi prefabricate, in care igi
iar"cind sfAr;ea, impingea farfuria in mijlocul-mesei
fllminzi - si poati infuleca restul' puseseri birourile, scaunele gi o canapea adusl de mitugile lui JB cu un
$ JB - mereu
camion, qi o a doua camerl, mult mai mici, in care a;ezaseri doui rinduri
-Sigur cL nu urem si llcuim la intersecgia dintre Twenty-fifth 9i
\Willem cu ribdare in glas, insi nu Prea avem de ales' de paturi suprapuse. Aceasti a doua cameri era atet de ingusti, incAt, din
S..orrdlJB, spuse
paturile de jos, daci intindeau bragele, Malcolm gi Jude se puteau prinde
--_-Nr.t lefteri, ai uitar?
Suntem
replici Malcolm giJB impX4iserl doui dintre paturi, iarJude gi !7illem,
ingeleg de ce nu riminegi ftecare acolo unde sti acum'
de mAnI.
pe celelalte doui.
Malcolm,careincepuesi.giplimbeprinfarfurieciupercilecutofu'_intot.
a."""" comanda acela;i fel, ciuperci 9i tofu sotat in sos brun dulce -' in ,Negri versus albi", obignuia JB sI spuni.
vreme ce \Tillem 9i JB se uitau la ele' ,Jude nu e alb", rlspundeaVillem.
ii explicase 9!res1i1asta Pro- ,,Iar eu nu-s negru", adiuga Malcolm, mai mult ca si-l enerveze pe JB
-Pii, nu pot eu, nu gtii? rlspunse Willem' decAt ffindci asta credea cu adevirat.
babil de vreozece ori in ultimele trei luni. Se muti iubitul lui Merritt, a9a
ci trebuie si PIec. -Ei bine, spuse JB acum, trlgdnd farfuria cu ciuperci spre el cu dingii
furculigei, a; zice ci a1i putea sta amAndoi cu -ine, dar nu cred ci v-ar
-Dar de ce trebuie sLPleci n?
lui Merritt' Malcolml in- plicea.
-Fiindci actul de inciririe,e e pe numele Locuia lntr-o mansardi vasti qi murdari din Mica ltalie, plini de
terveni JB.
_Al"ft",,Malcolmgirlmaseticut.Uitadeseoriceeaceelconsideraaft coridoare ciudate care duceau spre fundlturi nefolosite, de forme bizare,
iritali din cauza qi spre lnciperi nefinisate, cu rigipsul lisat neterminat, apar{inend unei
detalii nesemnificative gi nu plrea si-i pese cand ceilalgi erau
impinie ciupercile-in mijlocul mesei' Dar tu' Jude" ' alte persoane pe care o gtiau din colegiu. Ezra era artist - un artist jalnic,
asta. lga e, adiugi gi
ltau I" tin. p.t tit' totdeauna, Malcolm' Plringii tii o si dar ciruia nici nu-i trebuia sI fie bun fiindci, a;a cum Ie amintea JB
-I.iu po, si mereu, n-avea si fie silit si munceasci niciodati in viaga lui. $i nu numai
mi ucidi la un moment dat.
r[ nici copiii copiilor copiilor lui n-aveau sI ffe: puteau si faci, generagie
-Piringii mei gin la tine. tlupi generagie, arti proasti, ftri valoare gi nevandabili, si tot aveau si
fsrffigionali vietnamezi, din carne de pui sau de viti cu tiiegei de orez (n'tr') poari cumplra dupi placul inimii cele mai scumpe materiale gi cele mai
O aiayd mdruntd 13
12 HanYaYanagihara

pe in timp, cu unul dintre redactorii de acolo gi si-l convingi s5. scrie despre
scumpe mansarde mari, impracticabile, din centrul
Manhattanului'
el ln revisti. Estimase ci avea nevoie de vreo gase luni pentru asta, ceea ce
cAnd se siturau de
;;li.;ple cu deciziile Lr arhitecturale gregite, iar
sl i se lntlmple in
lnsemna ci li rimiseseri uei de a.tteptat.
r*f, a. *-ti
- aga cum JB era convins c6 luiEzra avea l,a serviciu, JB aftga tot timpul o expresie de ugoari uimire, ca gi cum
celedin urmi -, tot ce ar ff trebuit si faci era sl-i sune pe administratorii nu i-ar ft venit si creadl nici ci muncea cu adevlrat, nici cI nimeni nu-i
care ei patru (mi
iondului gi si primeasci un purcoi de bani, o sumi la recunoscuse inci geniul aparte. Nu era un recepgioner prea bun. Degi tele-
timp insi' Ezra era.o
G, poate "" qi ir{A*m) nici nu puteaupevisa' inue foanele sunau aproape continuu, rareori ridicavreun receptor; cind voiau
pr?rir"i"rrri, n,, do", fii,d"l tillsa JB 9i pe clliva dinue ceilalgi si ia legltura cu el (semnalul la mobil era slab in clidire), ceilalfl trei
"pri.J rr lui iin ficeu si stea la el in apartament - tot timpul erau Patru trebuiau si urmeze un cod special: sunau de doui ori, inchideau gi sunau
sau cinci Persoene care-gi f[ceau culcuqul
prin.diverse colguri ale man- .+
iar. Insi, chiar gi a9a, uneori el tot nu rispundea- miinile ii erau ocupate
si dea
,"ra.i -, ftind.n e.a un tip vesel 9i gttttiot din fire 9i ii plicea pe sub birou, pieptlnind gi impletind guvi;e de pir dintr-un sac de plastic
"i #,i h dispizi$e' gratis' cantitiii copioase de
;;;;;;;;;.,,r'd. pe careJ jinea la picioare.
**;;
mdncare, droguri qi biuturi.
JB trecea, afa cum spunea el insugi, printr-o .faz| de pir". Nu demult
JB llsind bqigoarele din
mini. Tocmai mi-am dat
hotlrAse si ia o pauzi de la picturi gi si faci sculpturi din plr negru.
"g"t"rp,rr.
seama: o tipe d. la revistl tnchiriazi ceva in numele mituqii ei' Chiar la
Petrecuseri cu tojii cite un weekend istovitor ginAndu-se dupiJB pe la
margine in Chinatown' frizeriile gi saloanele de coafurl din Queens, Brooklyn, Bronx gi Man-
-Ctt Villem'
costl? intrebi hattan, qteptAnd afari in timp ce el intra gi-i cerea proprietarului resturile
-Probabil mai nimic - nici mlcar nu gtia cit sl ceari' $i vrea o de pir tuns pe care le avea gi cirind apoi dupi el pe stradS. un sac tot mai
persoani cunoscuti. incomod. Printre primele piese pe care le lucrase JB frrseserl Ghioaga, o
vorbi buni?
-Crezi ci ai putea s[ pui tu o minge de tenis pe care o curigase de puf,, o tliase in doui gi o umpluse cu
uece mAine pe la mine pe la birou?
- $i mai binei o si vi prezint. Putegr nisip, dupi care o acoperise cu clei gi o rostogolise de colo colo pe un
Jude ofti. covor de plr, astfel incit ftrele se migcau ca algele ln api, gi Kuotidianal,
-Eu n-o si Pot Pleca. la care luase diverse obiecte casnice - un capsator, o spatull, o cea.gci * 9i le
$i privi sPre \(illem. acoperise cu smocuri de pir, Acum lucra la un proiect de amploare despre
-Ni"i o Problemi, Pot eu' La ce orl? care refuza sI discute cu ei dtfel decAt foarte sumar, dar care implica piep-
-Pe la prAnz, cred. La unu? tlnarea gi impletirea unui numir mare de piese pentru a obgine o frAnghie
-O si ftu acolo. minlnce restul
aparent ftrn sfirgit de pir negru creE. in vinerea dinainte ii momise la el
Lui \Tillem li era lnci foame, dar tl lisi pe JB s[ de
promigandu-le pizzagi bere ca s5.-l ajute la impletit, dar, dupi ore bune de
comanda lnghelati
ciuperci. Mai aSteptari apoi o vreme; uneori Malcolm munci asidui, devenise limpede ci n-aveau si capete nici pizza, nici bere,
J.;:r.f.ft"i,' - sitlutrrt i'.p"t" din meniu care era lntotdeauna gustos -' aga ci plecaseri toji trei pu;in enervagi, dar nu foarte suqpringi.
Dar de data asta
luJdoui inghigitr-ii 9i ,. oi,.", iar el 9i JB mAncau restul' Se plictisiserl cu togii de proiectul cu plrul, degi Jude - singurul dintre
nimic, aga ci ceruri nota' ca s-o studieze 9i si imparti suma
,ru ei - credea ci piesele erau splendide gi ci intr-o zi vor ft considerate
"om*di
panl la ultimul cent. importante. Drept mulgumire, JB li diduse o perie de plr acoperiti cu
pir, dar ii ceruse darul inapoi cdnd avusese impresia ci un prieten al
A doua zi, \Tillem lntAlni cu JB la biroul acestuia' JB lucra ca
se
tatllui lui Ezra era interesat s-o cumpere (n-o cumpirase, darJB nu-i mai
scena
recepgioner la o revistl mici, dar influenti din SoHo' care analiza inapoiase peria lui Jude). Proiectul cu plrul se dovedise diftcil gi din dte
era un post strategic; aqa
artistica din zona centrali a orEului. Pentru el puncte de vedere; lntr-o alti seari, cind frueseri inci o datl ademenigi si
era si se lmprieteneasci,
curn ii explicase lntr-o seari lui*i[em, planul lui vini ln Mica Italie ca sI pieptene la pir, Malcolm spusese cI plrul pute.
fE*J**.stibil Asiei (n'tr') $i pugear nu dezgustitor, dar avea pur gi simplu izul metalic amlrui de
al unui arbore originar din regiunile de sud-est ale
14 HarytaYanagihara O uiayd mdrunti 15

scalp nespilat. JB izbucnise accesele lui de furie,


insi lntr-unul dintre de zid gol sus gi jos. Admirau imaginea a doui fete cu fegigoare dulci,
rt.iga"au-i lui Malcolm ci e un negrotei care se urlqte pe sine, un soi de cu sindrom Down, jucindu-se in faga aparatului in costume de baie prea
,rrrJhiul Toml gi un tridltor al rasei, iar Malcolm, care se lnfuria rar, dil
strimte, prea de copii, cAnd de ei se apropiase Dean. Era un tip inalt, dar
avea o fagi mici, de goricel, plini de urme de vlrsat, care-i didea o in-
o Hceala aotzagii de acest gen, i;i vlrsase paharul cu vin in cel mai apro-
piat sac cu pi6 se ridicase gi iegise din apartament. Jude se repezise dupi fhgigare silbatici 9i dubioasl.
Se prezentaseri gi-i explicaserl ci fiindci erau prieteni
se aflau acolo
el, iar \X/illim rlmisese si se ocupe de JB. $i, cu toate ci a doua zi se
cu JB. Dean le spusese ci era unul dintre redactorii responsabili de la re-
impicaseri, \Villem ;i Jude se simgeau vag furiogi pe Malcolm (pe nedrept,
visti gi ci se ocupa de toate stilurile de artl.
gtiau), ftindci in weekendul urmitor ajunseseri iar in Queens, mer-
gand de la o frizerie la alta, incercand sI inlocuiasci sacul de pir pe care el -Aha! exclamase \Tillem avind griji si nu se uite la Malcolm, fiindci
il distrusese.
n-avea incredere ci nu va reacliona.
JB le spusese ci ginta asupra ciruia se concentrase era redactorul de
-Deci, cum e viaga pe planeta neagrl? il lntrebi'\Tillem JB'
pb
replicl acesta din urmI, indesind inapoi in sac auviEa pe care
art5.; acesta trebuia si fie.
-Neagri, ii intrebase Dean fluturind
o descilcia. Si mergem, i-am spus Annikai ci ajungem pinl in unu 9i -Agi mai v5.zut aga ceva? mAna spre

jumitate. fotografiile lui fubus.


Telefonul de pe birou incepu si sune. -Niciodati, rlspunsese Villem. imi place mult Diane fubus.
Dean incremenise, iar trisiturile i se strinseseri nod in mijlocul
-Nu rlspunzi? felei mici.
-O sI sune din nou.
In rrem. tndreptau spre centru, JB se plAngea. Pini acum iqi con-
ce se -DeeAnn.
centrase cea mai *"t. p"tt. a energiilor de seduclie asupra unui redactor -Poftim?
responsabil pe nume Dean, clruia toii patru ii spuneau DeeAnn. Fuseseri -DeeAnn. Numele ei se pronungi,,DeeAnn".
Abia izbutiseri si iasi din cameri fhri si izbucneascX ln rAs.
odatl ei tr.i ln D"kota, la o perrecere organizati acasi la plringii unrria
dintre redactorii simpli, unde ffecare lncipere era o expozigie de artl.. In -DeeAnn! exclamase JB mai tArziu, cAnd ti povestiseri. Dumnezeule!
\tzillem stribi- Ce rahat mic qi firoscos!
timp JB vorbea cu colegii lui ln bucitirie, Malcolm 9i
ce
tusiri apartamentul lmpreuni (Unde fusese Jude in seara aceea? Lucrase, -Da, dar e rahatul tiu micgi ftroscos, replicase Jude.

de fotografii semnate Edward Burrynsky Iar de atunci, ori de cAte ori se refereau la Dean ii spuneau,,DeeAnn".
probabil), uitindu-se la o serie
la un de turnuri de api de solii Becher expuse Din nefericire insi, ln ciuda asiduitigii cu care il cultiva pe DeeAnn,
in dormitorul oaspelilor, set
in lucru, la un gansele lui JB de aapilrea in revisti nu erau deloc mai mari decit fuseseri
in patru giruri de cAte cinci deasupra biroului camera de
cu trei luni in urmi. il les"s. chiar si-i facl sex oral in sauna silii de sport
G*rh enorm care strljuia rafturile cu cirgi din biblioteci 9i la un perete
gi tot degeaba. in ffecare zi JB gisea cite un motiv sl revinl in birourile
lntreg de fotografti de Diane Arbusz din dormitorul principal, care im-
editoriale ;i la avizierul pe care erau trecute, pe fige albe, ideile de articol
bricau spajiul atat de bine lncat nu mai rlmlseseri dec6t cdgiva centimeui
pentru urmitoarele trei luni, in fiecare zi se uita la secgiunea destinati
iffi al romanului Coliba Unchiului Tbrn de Hatriet
tinerilor artitti ln devenire, clutAndu-gi numele, gi tot in ftecare zi mai
t, p.rsonajul principal
Stowe, devenii simbolul unei persoane de culoare servile sau prea deferente suferea o dezamigire. Vedea doar numele unor diverse nontalente, ale
Beecher
fagi de albi (n.tr,) unor ingi cirora li se datoraseri favoruri sau ciue li cunogteau pe al$i
2 Edward Burrynsky (niscut in 1955), fotografcanadian; Bernd (1931-2007) 9i cirora li se datoraserl favoruri.
Hilla (niscuii in 1935) Becher, cuplu de fotografi germani; Andreas Gursky ,,Daci ll vid vreodati pe Ezra in revisti, mi sinucid", spunea JB
(niscut ln 1955), fotografgerman. To$ sunt cunoscuEi pentru fotografii de peisaje mereu, la care ceilal;i replicau:
gi obiective industriale. Diane fubus (1923-1971), fotograf american, a surprins
,,N-o s5.-l vezi, JB."
pe film indivizi marginalizaji sau diformi (pitici, suferinzi de gigantism, Persoane
transgender, cergetori etc.). (n.red.) fi:
16 HanyaYanagihara O aiagd mdrantd U
anterior. se uita oriunde, numai la viflem nu - ra tavan (din prici
,Nu-F face griji, JB, o si apari gi tu odati 9i odatl."
metalice ornamentate), la podea (crapati, dar cu parchet),
sau! la pered (ne
care atarnaserr clndva tablouri ce risaseri rn loc
,De ce ai nevoie de ei, JB? O sI reugegti ln altl parte". urme fantomauie;''-,
pinr c6nd, inu-un rarziu, \7ilrem se vizu nevoit s-o inuerupi
Iar el le rispundea: cu blandere,
inueband-o daci purea aruncir o privire gi ln restul
,Egti sigur?" "p"rr"ir."irf;---'
gi: ;A, vi rog, replici ea, vi las singuri.
veni dupi- er, vgqbid ,.q.d. cu JB despre cineva pe nume
,MI foarte lndoiesc." - .Insi
gi despre cum individul folosea fontul fuche, p.rrrru nOirt"t ,rirri
Jasper
sau:
credea oare JB ci literele.erau prea rotunde gi ,i'"
timp ln asta - trei luni din blestemata asta de viagi -,
,,.{.m investit atAt irea ciudate p.n*u-,orur
-drn
principal? Acum, ci Villem se inrorsese .u ,p"tel.
lnclt ar ft cazul si apar naibii, altfel toatl mizeria asta a fost de pomani, ,pr. .",'ftfrir."
jeni, gi turuiala ei deveni din ce in ce mai aiuiitoare.
la fel ca tot restul!"
. JB o urmirea privindu-l pe \,illem. N_o mai vizuse niciodati afa,
IJnde ,,tot restul" lnsemna, de la o zi la alta, colegiul, mutatul inaPoi attt
de emogionati gi de copiliroasi (de obicei era morocinoasr si ticuti. usor
la NewYork, fazadepir sau viaga in general, in funcAie de cit de nihilist
temuti la munci ffindci pus:s:pe.perete, deasupra biroului
se sim;ea ln ziua respectivi. I, , ,.Jprlri
complexi ln formi de inimi, din lame de cugitk_acto),
IncI se plAngea cAnd ajunseri pe Lispenard Sueet.'\trfillem era suftcient d* ua"*. ,irJi.
femei comportindu-se ln.
de nou in orag - ulia acolo de abia un an * ca si nu ft auzit niciodatl de i.^.I"!i mod ln prezenga lui Vriff.*.-f"ii
vizuseri. Prietenul lor, Rudolf, obignuia si siuni ii irrrr_o .ri"gn tr.cuJi
strada cu pricina, care era mai degrabi o alee scurti, intersectati la mijloc
villem fusese probabil vanrtor cu iapl, ffinicn atrlgea pisnrici r"
de Canat Street; dar niciJB, care crescuse ln Brooklyn, nu auzise. gr.u.
GIsirI clidirea gi sunari la apartamenrul 5C. Le rispunse o fati - $i totugi, in cea mai mare parte a timpului (degi nu-de ft.."r. d#r;;i
plrea siru fte congtient de atenEia tor.le il intrebase
glasul ei piru aspru gi hAriit la interfon - 9i le deschise uqa de acces ln o d",i p.MJ;;;
care crede-a.el ci esteorplicagia iar Malcolm spusese
bloc. Holul de la intrare era lngust, cu tavanul lnalt, 9i zugrivit intr-un ci, probabil, motilrJ
era ci \Tillem nu observi.
maro-rihijiu lucios, care le dadu senzaria ci se aflau pe fundul unui puE' JB pufnise doar ln chip de ,arpr"r,-J", fn
minte igi spusese cr Malcolm era cea mai obtuzi persoani
Fata li agtepta la uga apartamentului. din cate cunos-
dacl panl gi e/ observase cum .eacEioneazi femeile t" j";;iil
-Salut, JB! spuse ea gi apoi, privind spre'Willem, roqi. l::.fi "i, era imposibil rtrTillem
\7illem, ca lnsugi si nu observe. M.t;;;ilI;;;
-Annika, el e prietenul meu,'!7illem, il prezentiJB. Villem, Annika
lucreazi la secgia de arte. E de ueabi. Judevenisecu o interpretare diferiti: \fzi[.* refuzain*; J;Iil*;
reacgioneze Ia avansurile_femeilor pentru ., ,.rr,il
Annika iqi pleci privirea gi lntinse mAna dintr-o singuri migcare. birbagilor afr;rrJi*
simtl.ameningagi. Astapirea cwa mai logic; Viliem.r"dli;
-Imi pare bine s[ te cunosc, spuse apoi, adresAndu-se podelei. :i-1y:.Iumea gi intordeauna
toati
d.
ll ignor6. se striduia si nu-i fain pe ceilalgi sr se simti
JB li uase un mic qut lui'\il7illem ln picior gi rinji, dar \Tillem
mie lmi pare bine si te cunosc. l!p|*yr: aga ci era posilil.*, ll nivel subcongtient cel pujirr,'rA ,ri
-$i fel de falsi ignorangi. Chiar gi ara, era f"r.ir,*t de
-i'Ii, irt e tul. E al mltuqii mele. A locuit aici timp de urmliit, "ng.r.
i"i J ,[i
"p"tta*.t
cincizeci de ani, dar acum s-a mutat la un azil de bitrlni.
nu se siturau niciodati si urmireascl reacgiire pe care
re stirnea gi nici sn-i
ia pe Villem peste picior pe urmi, degi inmoi
Annika vorbea foarte repede gi, dupi toate aparentele, decisese ci cea
rimAnea ticut.
normal d d;;a_b*,;
mai buni strategie era si-l trateze pe'\07illem ca Pe o eclipsi 9i si nu se uite
deloc la el. Vorbea tot mai repede, despre mituga ei gi despre cum sPunea -liftr.l funcgioneazi bine aici? rntrebi viflem brusc, rntorcandu-se.
ea mereu ci zona se schimbase, despre cum, lnainte de a se muta ln cenuu, -Ce? ftcu Annika, luati prin surprindere. Da, destul de bine.
nu auzise niciodati de Lispenard Street 9i cum regreta ci aPafiamentul nu $i igi lntinse buzele subgiri rnu-un sur6s mic care - rgi drdu seamaJB
cu o stringere de stomac jenati se voia gigalnic.
fuseselnci zugrlvit, dar mituga abia se mutase, literalmente abia se - ,,Ah, Annika!" *.fa'*e
in sinea lui.
mutase, gi nu avuseserl cand si faci pugin curat decit in weekendul