Sunteți pe pagina 1din 3

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII MEDICALE STOMATOLOGICE

Nr._____/______
CAP. I PARTILE CONTRACTANTE
Art.1 Prestatorul si Beneficiarul
(1) Dr. ______________________________________________________________________,
PFA/CMI_________________________________________________________________,
Sediul: ___________________________________________________________________,
Cod fiscal:________________________________________________________________,
Cont bancar nr.____________________________________________________________,
Banca_______________________________sucursala_____________________________,
Telefon__________________________e-mail____________________________________,
reprezentata legal de
Dl/D-na:_________________________________________________,
in calitate de:_____________________________________________,
identificat(a) prin:________________________________________,
in calitate de PRESTATOR DE SERVICII, denumita in continuare in prezentul contract Prestator,
si
(2) Societatea _____________________________________________________,
Clinica/Cabinetul medical:___________________________________________________,
Autorizatie de functionare nr.___________/________eliberata de Ministerul Sanatatii,
Sediul:____________________________________________________________________,
Inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului__________Nr.____________________,
Cod Unic de Inregistrare/Cod fiscal:__________________________________________,
Cont bancar nr.____________________________________________________________,
Banca_______________________________sucursala_____________________________,
Telefon__________________________e-mail____________________________________,
reprezentata legal de
Dl/D-na__________________________________________________,
in calitate de:_____________________________________________,
identificat(a) prin:________________________________________,
in calitate de CLINICA/CABINET MEDICAL/BENEFICIAR, denumita in continuare in
prezentul contract Beneficiar, si uneori clinica/cabinet,
avand ca temei legal Legea nr.95/2006 privind reforma sanatatii, cu modificarile ulterioare (ultima
modificare are in vedere inclusiv Ordonanta de urgenta nr. 1/2010 din 25/01/2010 - privind unele
masuri de reincadrare in functii a unor categorii de personal din sectorul bugetar si stabilirea
salariilor acestora, precum si alte masuri in domeniul bugetar), Codul Deontologic al Colegiului
Medicilor Dentisti din Romania, precum si intreaga legislatie in materie, aplicabila, in vigoare,
au convenit incheierea prezentului contract cu respectarea urmatoarelor clauze:

1
CAP. II OBIECTUL CONTRACTULUI
Art.2 Definirea obiectului contractului
(1) Obiectul prezentului contract consta in prestarea de catre Prestator pentru pacientii
Beneficiarului a serviciilor medicale stomatologice, in conditiile stabilite in prezentul
contract, in schimbul pretului acordat de Beneficiar, Prestatorului.
(2) Prestatorul este membru in Colegiul Medicilor Dentisti din Romania si are dreptul legal sa
presteze serviciile mediale stomatologice conform formei de activitate mentionate la art.1 al.
(1) al prezentului contract.
(3) Prestatorul va oferi pacientilor Beneficiarului serviciile medicale stomatologice mentionate
in Anexa Nr.1 la prezentul contract, ce face parte integranta din acesta, la preturile aferente
conform anexei si conform listei de preturi ce va fi afisata la cabinet.
(4) Prestatorul are dreptul sa colaboreze cu asistenti si persoane de specialitate:
numiti de dansul;
numiti/angajati de Beneficiar.
(5) Pentru orice neregula in activitate asistentilor, Prestatorul va informa de indata Beneficiarul.
Art.3 Desfasurarea serviciilor. Programul de lucru. Preturile aferente serviciilor
(1) Prestatorul va oferi serviciile pentru pacientii Beneficiarului numai la clinica/cabinetul
Beneficiarului de la adresa_________________________________, conform orarului
stabilit in prezentul contract si inscris in Anexa Nr.1 la contract sau conform orarului stabilit
ulterior cu Beneficiarul.
(2) Prestatorul beneficiaza de zile libere in cuantum de___________. Zilele libere vor fi
convenite cu Beneficiarul.
(3) Odata convenit asupra acestuia, orarul va fi afisat la cabinet si Prestatorul se obliga sa-l
respecte intocmai. Intarzierile sau nerespectarea orarului, se sanctioneaza in conditiile art.15
al.(3) lit.a) din prezentul contract.
(4) Consultatiile si orice alte servicii vor fi efectuate pe baza de programari, inregistrate in
prealabil. Fac exceptie cazurile de urgenta si cazurile fara programare ce pot fi preluate de
catre Prestator, conform orarului din ziua respectiva.
(5) Pentru orice manopera de diagnostic si tratament se va cere consimtamantul pacientului.
Daca aceasta comporta un risc crescut, se va cere consimtamantul in scris pe documentul de
evidenta primara.
(6) Preturile aferente fiecarui serviciu oferit de Prestator sunt stabilite conform conventiei cu
Beneficiarul si sunt inscrise in Anexa Nr.1 la prezentul contract, precum si in listele de
preturi ce vor fi afisate la cabinet.
(7) Pentru fiecare serviciu Prestatorul se obliga sa ofere pacientilor bon fiscal sau dupa caz,
factura fiscala, incasate in numele Beneficiarului, orice fel de serviciu prestat fara incasarea
unui bon fiind interzis si sanctionandu-se in conditiile art.15 al.(3) lit.d) din prezentul
contract.
(8) Prestatorul raspunde conform alineatului precedent si in cazul in care suprataxeaza un
anumit serviciu sau taxeaza suplimentar eventualele obiecte de unica folosinta. Acestea din
urma au taxele stabilite de Beneficiar.
(9) In sensul alineatelor precedente, Prestatorul raspunde si pentru incasarea preturilor sau a
altor taxe de catre asistentii sai sau persoanele cu care colaboreaza, in cazul in care acestia
nu sunt numiti sau angajati de catre Beneficiar.
(10) Orarul si listele de preturi pot fi schimbate numai prin acordul mutual dintre Prestator si
Beneficiar.

2
Art.4 Aparaturile si ustensilele puse la dispozitia Prestatorului
Art.5 Pacientii Beneficiarului. Cesiunea portofoliului de clienti catre Beneficiar. Clauza de
neconcurenta
CAP. III PRET SI MODALITATI DE PLATA
Art.6 Pretul. Modalitati de plata
Art.7 Penalitati de intarziere
CAP. IV DURATA CONTRACTULUI
Art.8 Durata contractului
CAP. V DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR
Art.9 Drepturile si obligatiile Prestatorului
Art.10 Drepturile si obligatiile Beneficiarului
Art.11 Perfectionarea profesionala a Prestatorului
Art.12 Confidentialitatea
Art.13 Alte clauze asupra carora partile convin
CAP. VI MODIFICAREA SI INCETAREA CONTRACTULUI
Art.14 Modificarea si incetarea contractului
Art.15 Rezilierea contractului. Clauza penala

CAP. VII DISPOZITII FINALE


Art.16 Forta majora si cazul fortuit
Art.17 Notificari intre parti. Litigii. Alte dispozitii finale

ANEXA NR.1 la CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII MEDICALE


STOMATOLOGICE Nr._____/______

SERVICIILE OFERITE DE PRESTATOR PENTRU BENEFICIAR. LISTA DE PRETURI.


ORAR. ALTE MENTIUNI