Sunteți pe pagina 1din 5

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII MEDICALE STOMATOLOGICE

Nr._____/______
CAP. I PARTILE CONTRACTANTE
Art.1 Prestatorul si Beneficiarul
(1) Dr. ______________________________________________________________________,
PFA/CMI/SRL _________________________________________________________________,
Sediul social: ___________________________________________________________________,
Cod fiscal:________________________________________________________________,
Cont bancar nr.____________________________________________________________,
Banca_______________________________sucursala_____________________________,
Telefon__________________________e-mail____________________________________,
reprezentata legal de
Dl/D-na:_________________________________________________,
in calitate de:_____________________________________________,
identificat(a) prin:________________________________________,
in calitate de PRESTATOR DE SERVICII, denumita in continuare in prezentul contract Prestator,
si
(2) Societatea _____________________________________________________,
Clinica/Cabinetul medical:___________________________________________________,
Autorizatie de functionare nr.___________/________eliberata de Ministerul Sanatatii,
Sediul:____________________________________________________________________,
Inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului__________Nr.____________________,
Cod Unic de Inregistrare/Cod fiscal:__________________________________________,
Cont bancar nr.____________________________________________________________,
Banca_______________________________sucursala_____________________________,
Telefon__________________________e-mail____________________________________,
reprezentata legal de
Dl/D-na__________________________________________________,
in calitate de:_____________________________________________,
identificat(a) prin:________________________________________,
in calitate de CLINICA/CABINET MEDICAL/BENEFICIAR, denumita in continuare in
prezentul contract Beneficiar, si uneori clinica/cabinet,
avand ca temei legal Legea nr.95/2006 privind reforma sanatatii, cu modificarile ulterioare (ultima
modificare are in vedere inclusiv Ordonanta de urgenta nr. 1/2010 din 25/01/2010 - privind unele
masuri de reincadrare in functii a unor categorii de personal din sectorul bugetar si stabilirea
salariilor acestora, precum si alte masuri in domeniul bugetar), Codul Deontologic al Colegiului
Medicilor Dentisti din Romania, precum si intreaga legislatie in materie, aplicabila, in vigoare,
au convenit incheierea prezentului contract cu respectarea urmatoarelor clauze:

1
CAP. II OBIECTUL CONTRACTULUI
Art.2 Definirea obiectului contractului
2.1 Obiectul prezentului contract consta in prestarea de catre Prestator pentru pacientii
Beneficiarului a serviciilor medicale stomatologice, in conditiile stabilite in prezentul
contract, in schimbul pretului acordat de Beneficiar, Prestatorului.
2.2 Prestatorul este membru in Colegiul Medicilor Dentisti din Romania si are dreptul legal sa
presteze serviciile mediale stomatologice conform formei de activitate mentionate la art.1 al.
(1) al prezentului contract.
2.3 Prestatorul va oferi pacientilor Beneficiarului serviciile medicale stomatologice mentionate
in Anexa Nr.1 la prezentul contract, ce face parte integranta din acesta, la preturile aferente
conform anexei si conform listei de preturi ce va fi afisata la cabinet.
2.4 Prestatorul are dreptul sa colaboreze cu asistenti si persoane de specialitate:
numiti de dansul;
numiti/angajati de Beneficiar.
2.5 Pentru orice neregula in activitate asistentilor, Prestatorul va informa de indata Beneficiarul.
Art.3 Desfasurarea serviciilor. Programul de lucru. Preturile aferente serviciilor
3.1 Prestatorul va oferi serviciile pentru pacientii Beneficiarului numai la clinica/cabinetul
Beneficiarului de la adresa_________________________________, conform orarului
stabilit in prezentul contract si inscris in Anexa Nr.1 la contract sau conform orarului stabilit
ulterior cu Beneficiarul.
3.2 Prestatorul beneficiaza de zile libere in cuantum de___________. Zilele libere vor fi
convenite cu Beneficiarul.
3.3 Odata convenit asupra acestuia, orarul va fi afisat la cabinet si Prestatorul se obliga sa-l
respecte intocmai. Intarzierile sau nerespectarea orarului, se sanctioneaza in conditiile art.15
al.(3) lit.a) din prezentul contract.
3.4 Consultatiile si orice alte servicii vor fi efectuate pe baza de programari, inregistrate in
prealabil. Fac exceptie cazurile de urgenta si cazurile fara programare ce pot fi preluate de
catre Prestator, conform orarului din ziua respectiva.
3.5 Pentru orice manopera de diagnostic si tratament se va cere consimtamantul pacientului.
Daca aceasta comporta un risc crescut, se va cere consimtamantul in scris pe documentul de
evidenta primara.
3.6 Preturile aferente fiecarui serviciu oferit de Prestator sunt stabilite conform conventiei cu
Beneficiarul si sunt inscrise in Anexa Nr.1 la prezentul contract, precum si in listele de
preturi ce vor fi afisate la cabinet.
3.7 Pentru fiecare serviciu Prestatorul se obliga sa ofere pacientilor bon fiscal sau dupa caz,
factura fiscala, incasate in numele Beneficiarului, orice fel de serviciu prestat fara incasarea
unui bon fiind interzis si sanctionandu-se in conditiile art.15 al.(3) lit.d) din prezentul
contract.
3.8 Prestatorul raspunde conform alineatului precedent si in cazul in care suprataxeaza un
anumit serviciu sau taxeaza suplimentar eventualele obiecte de unica folosinta. Acestea din
urma au taxele stabilite de Beneficiar.
3.9 In sensul alineatelor precedente, Prestatorul raspunde si pentru incasarea preturilor sau a
altor taxe de catre asistentii sai sau persoanele cu care colaboreaza, in cazul in care acestia
nu sunt numiti sau angajati de catre Beneficiar.
3.10 Orarul si listele de preturi pot fi schimbate numai prin acordul mutual dintre Prestator si
Beneficiar.

2
CAP. III PRET SI MODALITATI DE PLATA
Art.4 Pretul. Modalitati de plata
4.1 Pretul prestarilor serviciilor prevazute in acest contract este echivalentul procentului de
40%(patruzeci la suta) din suma incasata de prestator pentru beneficiar. Plata se face in lei.
4.2 Plata se va face cash sau prin virament bancar in cont...............................................................
deschis la Banca..................................., Agentia ...................
4.3 PRESTATORUL va intocmi si remite BENEFICIARULUI factura fiscala cu privire la suma
pe care acesta le fatoreaza in temeiul prezentului contract.
4.4 Plata se va face in termen de 10 zile de la emiterea facturii, termen dupa care se aplica
majorari de intarziere de 0,1% pe zi care se vor factura in luna urmatoare.

CAP. IV DURATA CONTRACTULUI


Art.5 Durata contractului
Prezentul contract se incheie de catre parti pe o perioada nedeterminata, cu intrare in vigoare
de la data.......

CAP. V DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR


Art.6 Drepturile si obligatiile Prestatorului
PRESTATORUL se obliga sa indeplineasca in favoarea BENEFICIARULUI urmatoarele servicii:

6.1 Sa acorde servicii medicale stomatologice si sa nu refuze acordarea asistentei medicale


stomatologice in cazul urgentei medicale (durere, infectie sau hemoragie), ori de cate ori
acestea se solicita. In schimb, are dreptul de a refuza un pacient din motive personale sau
profesionale;
6.2 Sa furnizeze tratamentul adecvat si sa respecte conditiile de prescriere a medicamentelor
prevazute in Nomenclatorul de produse medicamentoase de uz uman conform reglementarilor
in vigoare;
6.3 Sa ofere relatii pacientilor despre serviciile acordate precum si despre modul in care vor fi
furnizate acestea si sa acorde consilierea in scopul prevenirii patologiei stomatologice;
6.4 Sa respecte confidentialitatea tuturor datelor si informatiilor privitoare la pacient, precum si
intimitatea si demnitatea acestora;
6.5 Sa respecte normele de raportare a boliilor conform prevederilor legale in vigoare;
6.6 Sa respecte dreptul la libera alegere de catre pacient a medicului dentist si a unitatii sanitare,
in limitele de calitate impuse de activitatea medicala;
6.7 Sa-si asume responsabilitatea tratamentelor efectuate, fara sa garanteze direct sau indirect
reusita tratamentelor efectuate
6.8 Sa isi organizeze activitatea proprie pentru cresterea eficientei actului medical cu respectarea

3
reglementarilor legale in vigoare.

Art.7 Drepturile si obligatiile Beneficiarului


BENEFICIARUL se obliga sa indeplineasca in favoarea PRESTATORULUI urmatoarele servicii:
7.1 sa asigure PRESTATORULUI pacienti
7.2 sa puna la dispozitia PRESTATORULUI materiale dentare, instrumentar
7.3 sa asigure securitarea si siguranta PRESTATORULUI
7.4 s informeze PRESTATORUL asupra condiiilor de munc i asupra elementelor care
privesc desfurarea relaiilor de munc;
7.5 sa asigure desfasurarea activitatii prestate in conditii optime
7.6 s asigure permanent condiiile tehnice i organizatorice avute n vedere la elaborarea
normelor de munc i condiiile corespunztoare de munc;
7.7 s onoreze corect i la termen obligaiile financiare aferente serviciilor care au fost prestate.

CAP. VI MODIFICAREA SI INCETAREA CONTRACTULUI


Art.8 Modificarea si incetarea contractului
8.1 n condiiile apariiei unor noi acte normative n materie, care intr n vigoare pe durata
derulrii prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica i se vor completa n mod
corespunztor.
8.2 Pe parcursul derulrii prezentului contract, valoarea contractual poate fi majorat prin acte
adiionale.
8.3 Dac o clauz a acestui contract ar fi declarat nul, celelalte prevederi ale contractului nu
vor fi afectate de aceast nulitate. Prile convin ca orice clauz declarat nul s fie nlocuit printr-
o alt clauz care s corespund ct mai cu putin spiritului contractului.
8.4 Prezentul contract se poate modifica prin negociere i acord bilateral, la iniiativa oricrei
pri contractante, sub rezerva notificrii scrise a inteniei de modificare i a propunerilor de
modificare cu cel puin ...... zile naintea datei de la care se dorete modificarea.
8.5 Modificarea se face printr-un act adiional semnat de ambele pri i este anex a acestui
contract.

Art.9 Rezilierea contractului. Clauza penala


9.1 Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, da
dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului de prestari servicii.
9.2 Rezilierea unilaterala este admisa de parti cu conditia unei notificari scrise comunicate cu cel
putin 30 zile inainte
9.3 In cazul prevazut la clauza 15 (1), prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data rezilierii contractului.

4
CAP. VII DISPOZITII FINALE
Art.10 Forta majora si cazul fortuit
10.1 Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
10.2 Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada in care actioneaza aceasta.
10.3 Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a
prejudicia drepturile ce lise cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
Art.11 Notificari intre parti. Litigii. Alte dispozitii finale
11.1 Litigiile nscute n legtur cu ncheierea, executarea, modificarea i ncetarea ori alte
pretenii decurgnd din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluionare pe
cale amiabil.
11.2 Litigiile nesoluionate conform alin. (1) sunt de competena Comisiei Centrale de Arbitraj,
care va soluiona cauza potrivit legii.
11.3 Hotrrile Comisiei Centrale de Arbitraj pot fi atacate la instanele judectoreti competente.

XVI. ALTE CLAUZE

Art.12. Prezentul contract de furnizare a serviciilor de prestari servicii de medicina stomatologica


a fost ncheiat azi, .............., n dou exemplare a cte ........ pagini fiecare, cte unul pentru fiecare
parte contractant, avand aceeasi forta juridica.
Prezentul contract reprezint voina prilor i nltur orice alt nelegere verbal ntre
acestea, anterioar sau ulterioar incheierii lui.

ANEXA NR.1 la CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII MEDICALE


STOMATOLOGICE Nr._____/______

SERVICIILE OFERITE DE PRESTATOR PENTRU BENEFICIAR. LISTA DE PRETURI.


ORAR. ALTE MENTIUNI

BENEFICIAR PRESTATOR

S-ar putea să vă placă și