Sunteți pe pagina 1din 6

FORMULARE

FORMULAR nr. 1 : Imputernicire pentru semnatarii ofertei

FORMULAR nr. 2 : Formular de oferta

FORMULAR nr. 3 : Acord de asociere

FORMULAR nr. 4 : Declaraie privind protectia muncii si a mediului


Operator economic
.
(numele/adresa/CUI)
FORMULAR nr. 1

MPUTERNICIRE
pentru semnatarii ofertei

Subsemnatul .(numele i prenumele), posesor al actului de identitate (tipul


actului) seria ..nr, emis de . la data de , avand CNP
, n calitate de (funcia), reprezentant legal al
.(denumirea ofertantului), conform (se menioneaz documentul
legal prin care a fost numit reprezentant legal), mputernicesc persoanele de mai jos s semneze
documentele ofertei privind procedura de atribuire a contractului: ................................................(se
insereaza denumirea procedurii).
Domnul/Doamna (numele i prenumele), act de identitate (tipul
actului) seria ..nr, emis de . la data de ,
avand CNP .
.................................................
(se nscriu toate persoanele mputernicite s semneze documentele ofertei)

Ofertant,
.............................................. (numele operatorului economic)

.................................................... (numele reprezentantului legal


(stampila i semntura)

*Nota : Se vor ataa copii dup actele de identitate ale persoanelor nominalizate.
FORMULAR nr. 2

FORMULAR DE OFERTA

Catre : CONSILIUL JUDETEAN BUZAU

Domnilor,
1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatul/subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului
_____________________________________________, (ofertant individual / asociere) ne oferim ca, in
conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, s executam lucrarile pentru
__________________________________________(denumirea investitiei) pentru suma cumulat de
_____________________________ (suma in litere si in cifre)lei, la care se va adauga TVA in vigoare la
momentul semnarii contractului _________________________lei (suma in litere si in cifre)
Ne angajam ca, n cazul n care oferta noastr este stabilita castigatoare:
- s executam lucrarile prevzute in caietele de sarcini, n graficul de timp anexat n .luni calendaristice
de la data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor.
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de __________ zile (minim perioada de
valabilitate a ofertelor prevazuta in Fisa de date), iar aceasta va ramane obligatorie pentru noi si poate fi
acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, in cazul unei comunicari
transmise de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, va constitui un contract de
angajament intre noi.
5. Alaturi de oferta de baza :
|_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in
mod clar "alternativa";
|_| nu depunem oferta alternativa.
(se bifeaza optiunea corespunzatoare)
6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa constituim
garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.
7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti
primi.
Data _____/_____/_____ (ziua, luna, anul)

________________________ (reprezentantul legal), in calitate de ______________(functia), autorizat sa semnez


oferta pentru si in numele ____________________________________ (ofertant individual / asociere).

Semntura ofertantului sau a reprezentantului acestuia .....................................................


Numele i prenumele semnatarului ......................................................
Capacitate de semntur (deplina / imputernicire).......................................................

Detalii despre ofertant :


ara de reedin .................................................
Adresa sediului social ................................................
Adresa de coresponden (dac este diferit) ...............................................
Telefon / Fax / E-mail ..............................................
Cod unic de nregistrare ..............................................

*Note:
1. n cazul unei oferte depuse de un grup de operatori economici, se vor nscrie att detaliile asocierii ct i cele
ale fiecrui membru al asocierii.
2. Toate cmpurile trebuie completate de ofertant sau dup caz, de ctre reprezentantul ofertantului
FORMULAR nr. 3

ACORD DE ASOCIERE
Nr.________din_______________

n vederea participrii la procedura de atribuire a contractului de achiziie public


...................................................................................................................... (se insereaza denumirea
procedurii)
Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 54 (2) din Legea. nr. 98/2016.

Art. 1 - Prile acordului


1.1 Prezentul acord se ncheie ntre :
S.C..................................................., cu sediul n .............................,str.. .nr...................,
telefon ..................... fax .........................,nmatriculata la Registrul Comertului din ..................sub
nr....................,cod unic de nregistrare.........................., cont ............................................deschis
la..................................... reprezentata de ...............................avnd functia de..........................................
. n calitate de ASOCIAT (lider de asociere).
SI
S.C....................................., cu sediul n ..................................,str. ................................,
Nr..................., telefon ..................... fax ................................,nmatriculata la Registrul Comertului din
.............. sub nr.............,cod unic de nregistrare...................................., cont
........................................deschis la ...................................... reprezentata de
............................................avnd functia de..................................... n calitate de ASOCIAT
SI
................................................................
................

Art. 2 Obiectul acordului


2.1 Asociaii au convenit s desfoare n comun urmtoarele activiti:
a) participarea la procedura de achiziie public organizat de Consiliul Judetean Buzau ;
b) executarea n comun a contractului de achiziie public n cazul desemnrii ofertei comune ca fiind
ctigtoare.

2.2 Cota de implicare in executarea viitorului contract de achiziie public, stabilita de comun acord
intre parti, este :
1._______ % S.C. ___________________________
2._______ % S.C. ___________________________
2.3 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activitile comune desfurate de asociai se
va efectua proporional cu cota de implicare a fiecrui asociat.

Art. 3 - Durata asocierii


3.1 Durata asocierii constituit n baza prezentului acord este egal cu perioada derulrii procedurii de
atribuire i se prelungete corespunztor cu perioada de ndeplinire a contractului (n cazul desemnrii
asocierii ca fiind ctigtoarea contractului).

Art. 4 - Condiiile de administrare i conducere a asocierii


4.1 Se mputernicete SC..............................., pentru ntocmirea ofertei comune, semnarea i depunerea
acesteia n numele i pentru asocierea constituit prin prezentul acord.
4.2 Se mputernicete SC..............................., avnd calitatea de lider al asocierii pentru semnarea
contractului de achiziie public n numele i pentru asocierea constituit prin prezentul acord (n cazul
desemnrii asocierii ca fiind ctigtoare a contractului).
4.3. Partile vor rspunde solidar si individual in fata beneficiarului in ceea ce privete obligaiile
si responsabilitile decurgnd din sau in legatura cu viitorul contract.
4.5. Asociaii au convenit sa se susin ori de cte ori va fi nevoie pe parcursul executarii viitorului
contract, acordndu-si sprijin de natura tehnica, manageriala sau/si logistica ori de cte ori situatia o va
cere, compensand eforturile depuse in sensul respectarii cotelor de implicare stabilite initial.
4.6. Nici una dintre parti nu va fi indreptatita sa vanda, cesioneze sau in orice alta modalitate sa greveze
sau sa transmit cota sa sau parte din aceasta altfel decat prin efectul legii si prin obinerea
consimtamantului scris prealabil att al celorlalte parti implicate in acord cat si a beneficiarului.
Art. 5 - ncetarea acordului de asociere
5.1 Asocierea i nceteaz activitatea ca urmare a urmtoarelor cauze:
- expirarea duratei pentru care s-a ncheiat acordul;
- nendeplinirea sau ndeplinirea necorespunztoare a activitilor prevzute la Art. 2 din acord;
- alte cauze prevzute de lege.

Art. 6 Comunicri
6.1 De comun acord, asociaii pot stabili modalitile de comunicare intrei ei.

Art. 7 - Litigii
7.1 Litigiile intervenite ntre pri se vor incerca a fi soluionate pe cale amiabil, iar n caz de
nerezolvare vor fi soluionate de ctre instana de judecat competent.

8. Alte clauze____________________________________________

Prezentul acord a fost ncheiat astazi ____________ ntr-un numr de exemplare, egal cu
numarul partilor, cte unul pentru fiecare parte.

Liderul asociatiei:
_____________________

ASOCIAT 1,
___________________

ASOCIAT 2,......
___________________

*Not : Clauzele acestui acord sunt obligatorii, prile putnd aduga i alte clauze.
Operator economic
.
(numele/adresa/CUI)
FORMULAR nr. 4

DECLARAIE
privind protectia muncii si a mediului

Subsemnatul/a, ................................................., in calitate de reprezentant legal al


(ofertant individual / ofertant asociat) la procedura de achizitie publica
............................................... (se menioneaz procedura), organizat de Consiliul Judetean Buzau, in
conformitate cu cerintele Art. 51 (2) din Legea 98/2016, declar c la elaborarea ofertei am inut cont de
obligaiile legale ce ne revin referitor la protectia mediului prin includerea in costuri a cheltuielilor privind
indeplinirea acestor obligatii si referitor la condiiile de munc i protecia muncii, conform legislatiei
nationale in vigoare.
In calitate de contractant ne vom asigura ca toate aceste prevederi vor fi obligatorii pentru toti
subcontractantii.

Data completrii .....................(ziua, luna, anul).

Operator economic,

............................................. numele operatorului economic)

..................................................... (numele persoanei autorizate i semntura)

S-ar putea să vă placă și