Sunteți pe pagina 1din 6

f*il-W

baiatutr cu
Filarnale m dur8i
Traducere din limba englezi
LUCIAOSTAFI-ILM,SCU

I
rfr
editura rao
Biiatul cu pijamale in dungi

CAPITOLUL ZEC'f,
Punctul cre deveni o Pata, cme deveni un Strop, cme
deveni o Siluetd, care deveni un 8iiat.....................109

CAPITOLUL UNSPREreCE
CUPRINS rury........... ..;"............... ..........121

CAPITOLTIL DOISPREUCE
Shmuel se gflndegte si dea un rispuns la
trtrCbarea lui Bruno........."............ ........130
CAPITCILUL IINTJ
CAPTTOLUL TREISPREZECE
CAPTTOLUL DOI Sticla cu vin ......................r....,.,... ,...."........138

CAPTTOLUL PAISPREZECE
CAPruOLUL TREI Bruno spune o rninciun& perfect justifi cata .. ".............. 1 54
Cazul ftu& Sperant4................. ..................29

CAPITOLUL PATRU CAPMOLUL CINCISPREZEffi


Ce au v&zut copiii pe fereastrA ......."..........38
CAPITOLUL CINCI cAPrroLUL $ATSPRMECE
Interzis Al permanen(* si farn excepXi .......46 Tunsoarea.."......:".....,..... ....."....190
cAFrroL[]L $ASE
Menqiera platija prea bine.... .....................61
cAPrrclLUL $APTESPR Emff,
Mama ?gi urmeaz& propriul drum........
"...................,.,., I 89
cAPrroLUL $APTE
Cum profita marna de pe urma unei fapte CAPITOLI.]L OPTSPREZECE
Plinrrind avefitura finala ..........i.....,...................."........195
CAPITOLUL OPT CAPITOLUL NOUASPREMCE
De ce a plecat bunica aserneni unei furtuni.................g2
Ce s-alnt&nplat a doua zi..."......."......""......."..;...........:.2A2
CAPITOLUL NOUA
Bruno igi amintegte ca ii placeau explorarile...............l0l CAPITOLUL DOUAZECI
Ultirnul caprtql ....;................!.....!........i.....215
CAPITOLUL UNU
Bruno face o descoperire

tntr-o dupf,-amiazh, c6rLd Bruno se intoarse


acas[ de Ia $coalf,, fu surprins sf, o gf,seasci pe
Maria, menajera familiei - care intotdeauna i$i
finea capul plecat si nu ridica niciodata privirea de
pe covor -, in dormitorul lui, scot0ndu-i lucrurile
din Sifonier gi impachet0ndu-le in patru cufere
mari de lemn, chiar si obiectele pe care le dosise
el, care ii aparfineau in exclusivitate gi care nu
erau treaba nimanui altcuiva.
- Ce faci? o intreba el c6t putea de politicos,
chiar dacf, nu era deloc incdntat sf, vina acasf, gi
s& gf,seasclpe cineva umbl0ndu-i prin avut, dar
mama ii spusese c[ trebuia si o trateze intot-
deauna pe Maria cu respect gi sI nu imite modul
in care vorbea tatal lui cu ea. Ia-ti mdinile de pe
lucrurile mele!
Maria cl[tin[ din cap si arlt[ spre scara din
spatele lui, unde tocmai apiruse mama. Era o
IOHN BOYNE Biiatul cu pijamale in dungi

femeie ina16, cu parul lung, rogcat,pe care il tinea Bruno cobori in vitezi gi o depagi pe sciri, iar
strdns la spate intr-un fel de plasa. Mama isi freca cdnd ea intrl, el o a$tepta deja in sufragerie. O
mdinile nervoasi, de parca n-ar fi vrut sa spuni privi un moment fara s[ spuna nimic gi observa ca
ceva sau nu i-ar fi venit sf, creadd ceva. in dimineata aceasta nu reugise sd se machieze
- Mam[, i se adresa Bruno, indreptAndu-se spre prea bine, deoarece pleoapele ii erau mai rogii
ea, ce se int6mpla? De ce umbla Maria prin lucru- decit de obicei, a$a cum erau ale lui dupa ce fircea
rile mele? vreo nhzbdtie, era pedepsit si termina p16ng6nd.
- Le impacheteazL, explica mama. - Nu trebuie sa fii ingrijorat, Bruno, spuse
- Le impacheteazh? mai intreba el, deruldnd in mama, agez6ndu-se incet pe scaunul pe care sta-
minte evenimentele ultimelor cdteva zile, si vada tuse frumoasa femeie blond[ care venise la cini
dacf, nu cumva fusese deosebit de neascultator
cu Fury si-i ficuse seflrn cu m0na cdnd tata
sau folosise cu voce tare acele cuvinte pe care
inchisese usile. De fapt, totul e pe cale sa devina
nu-i era permis sa le intrebuinteze, $i deodatA era
o mare aventura.
trimis de acasi din catza asta. Totu$i, nu-gi putu
aminti nimic. De fapt, in ultimele citeva zile, se - Ce anume? intreba el. Sunt trimis de acasa?
purtase exemplar cu toatA lumea Si nu-si amintea - Nu, nu numai fu, rf,spunse ea, aproape zdm-
bind pentru o clipl. Plecam totri. Tat[l tiu qi eu,
sa fi ficut vreo problema. De ce? intreba el iar. Ce
Gretel $i cu tine. Toti patru.
am facut?
Dar mama plecase in dormitorul ei, unde se Bruno reflecta la cele auzite gi se incrunta. Nu
afla Lars majordomul, care impacheta si lucrurile l-ar fi deranjat in mod deosebit dacir Gretel ar fi
ei. Ea ofta si ridicl m6inile in sus frustrata, dupa fost trimisa de acas6, deoarece ea era un Caz firh
care se indrept[ din nou spre scari urmatf, de Speran{[ si nu-i fircea decit neplaceri. Dar nu
Bruno, care n-avea intentia si lase problema aqa, parea cinstit ca toti sf, trebuiasca sA plece odati
far[ nicio explicafie. cu ea.
* Unde? intreba el. Unde mergem exact? De ce
- Mami, insista el. Ce se tntAmpll? Ne mutam?
-Vino cu mine jos, spuse mama, conducdn- nu putem sa ram6nem aici?
du-l spre sufrageria cea mare, unde saptamdna tre- - Serviciul tatalui tau, explica rnarna. Tu gtii
cuti fusese Fury la cina. Vorbim acolo! c6t e de irnportant, nu-i a$a?
IOHN BOYNE Biiatul cu pijamale in dungi

- Sigur ca da, acceptb Bruno, ddnd din cap, Dar c6nd l-au intrebat pe Bruno ce ff,cea tatal
deoarece in casa la ei existaseri intotdeauna lui, el a deschis gura sa raspunda, apoi gi-a dat
atdt de multi vizitaton - blrbati in uniforme fan- seama ca nici el nu gtia. Tot ce putea sa spuna era
tastice, femei cu masini de scris, de care el nu tre- cb, tathl lui era un om important gi ca Fury avea
buia sa se atinga - gi care au fost intotdeauna planuri mari pentru el. O, gi ca purta o uniformf,
foarte politicogi ctr tata, spun0ndu-gi unul altuia formidabih!
ch" era un om demn de stim[ gi c[ Fury avea pla- - E o treabf, foarte importanta, rf,spunse marna,
nuri mari pentru el. ezitdnd o clipa. Un serviciu care necesiti un om
- Ei bine, uneori, cdnd cineva e foarte impor- foarte special care si-l duca la indeplinire. Poti in-
tant, continuf, mama, omul al carui angajat este ii felege asta, nu-i aga?
cere sf, se ducf, in alt5 parte, unde existf, o treaba $i trebuie si mergem toti? mai intrebl Bruno.
foarte speciala pe care el trebuie sf, o facf,. - Sigur cd da, rf,spunse mama. Doar nu vrei ca
- Ce fel de treaba? intreb[ Bruno, deoarece, tata sa se duca far[ noi la noua lui slujba si sa stea
daca era sa fie cinstit cu el insugi - ceea ce incer- acolo singur, nu-i aga?
case intotdeauna -, nu era prea sigur ce fel de sluj- - Presupun cf, nu, r6spunse Bruno.
bd aveatata. - I-am lipsi foarte mult daca n-am fi cu el,
tntr-o zi, Ia $coalf,, toti au vorbit despre tafii adauga mama.
1or. Karl a spus chtatil lui era bacan si Bruno $tia - Cine i-ar lipsi mai mult? intrebi Bruno. Eu
cL era adevf,rat, deoarece avea o b[canie in cen- sau Gretel?
truI oragului. Daniel a spus ch tatil lui era profe- * I-ati lipsi amdndoi la fel, raspunse mama,
sor gi Bfuno stia ca era adevf,rat, deoarece preda pentru ca nu-i placeau favoritismele, lucru pe care
la clasele mai mari, pline de baieti de care era Bruno il respecta, mai ales de c6nd gtia ca in rea-
intotdeauna inlelept sf, te feregti. Martin a spus ci litate el era favoritul ei.
tatii lui era bucf,tar-gef Si Bruno $tia ca e - Dar ce o si se int6mple cu casa noastra? in-
adevirat deoarece uneori il lua pe Martin de la trebi Bruno. Cine va avea grija de ea cdt suntem
gcoali gi era imbracat intotdeauna cu o bluzd albir plecali?
de lucru gi cu un sort in carouri, de parca tocmai Mama ofta gi se uita in jur la camera in care se
ar fi iesit din bucatarie. aflat, de parca si-ar fi luat ramas-bun de laea.Era

G
JOHN BOYN E Bliatul cu pijamale in dungi

o casA foarte frumoasi gi avea in total cinci etaje, Ochii lui Bruno se facura mari si gura lui schip
daca includeai si pivnila unde bucitarul preg[tea un,,O!". lsi simti brafele lipindu-i-se de trup, a$a
mdncarea, iar Maria gi Lars stateau la masa cum se intdmpla de cite ori il surprindea ceva.
cert0ndu-se gi aruncdndu-si unul altuia cuvinte - Doar nu vrei si spui cI plec[m din Berlin?
despre care se spunea ci nu ar trebui folosite, gi intreb[ el, tragdnd aer in piept in timp ce vorbele
daca includeai si camf,ruta de la mansardf,, cu fe- ii ieseau din gura.
restrele ei inclinate, de unde Bruno putea sa vada
- Mi-e teama ch da, rispunse mama dtnd trist[
tot Berlinul, c6nd se ridica in v0rful picioarelor gi din cap. Serviciul tatalui ffiu e...
se finea str0ns de tocul lor.
- Dar ce se va int6mpla cu gcoala? trtreb[ Bruno
- Pentru moment, va trebui s[ inchidem casa, intrerup6nd-o, un lucru pe care Stia ca nu avea
rlspunse mama. Dar cdndva ne vom intoarce. voie sa-l facl, dar simtind ca de data aceasta va fi
- $i ce se int6mpla cu bucf,tarul? intreb[ Bruno. iertat. $i ce va fi cu Karl, 9i cu Daniel, gi cu
$i cu Lars? $i cu Maria? Doar n-o siL ramdna s[ Martin? Cum vor gti unde sunt c6nd m[ vor ciuta?
locuiascf, aici?
- Va trebui s[ le spui la r"rred"r. prietenilor tai
- Vin cu noio explici mama. Dar, destul cu in- pentru o vreme, rosti mama. DeSi sunt sigur5. ca ii
trebarile! Poate ci ar trebui sf, urci $i si o ajufi pe
vei revedea. $i, te rog, nu o mai intrerupe pe
Maria la impachetat.
mama ta c6nd vorbegte, adf,ugi ea.
Bruno se scula in picioare, dar nu pleca. Mai
Degi acestea erau ni$te ve$ti ciudate gi nepll-
avea cdteva intrebiri de pus, inainte de a-gi per-
cute, in mod clar Bruno n-avea voie sdLincalce re-
mite sa abandoneze chestiunea.
gulile de politele ce ii fuseseri impuse.
- $i cdt de departe e asta? intreb[ el. Noul
serviciu, vreau sf, spun. E mai departe de doi kilo- - S[ le spun la revedere? intreba el, privind-o
metri? surprins. Sa le spun la revedere? repet6, scui-
pdnd cuvintele, ca gi cum ar fi avut gura plin[ de
- O, Doamne, rispunse mama rdztnd, degi era
un r6s ciudat, deoarece nu arlta deloc fericit[ Si-si biscuilii pe care-i sff,rfimase in mici buc6[e1e,
intorsese fata de la Bruno, ca $i cum s-ar fi ascuns dar pe care nu-i inghitrise inci. Sa le spun la
de el. Da, Bruno, adf,uga ea apoi. Sunt mai mult de revedere lui Karl, gi lui Daniel, $i lui Martin? con-
doi kilometri. De fapt, mult mai multi. tinua el cu un ton ridicat, lucru nepermis in casa.